SFS Svenska Ägg Verksamhetsberättelse 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SFS Svenska Ägg Verksamhetsberättelse 2013"

Transkript

1 SFS Svenska Ägg Verksamhetsberättelse 2013

2 Innehåll Ordföranden har ordet... 3 Äggmarknaden... 4 Verksamhetsinriktning Marknadsaktiviteter... 7 Närings- och marknadspolitisk bevakning Produktionsoptimering Kvalitetssäkring äggproduktionen Detta är Svenska Ägg Styrelsen Årsredovisning föreningen Årsredovisning bolaget... 30

3 Ordförande har ordet 2013 Ett pressat och turbulent år 2013 blev året då lönsamheten sjönk ytterligare, konkurrensen på marknaden hårdnade och importhotet ökade. Samtidigt tog utfasningen av ägg från inredda burar fart. Kort sagt; det gångna året utvecklade sig till ett turbulent krisår. Utfasning av ägg Svenska Ägg reagerade starkt på handelns utfasning av ägg från inredda burar. Vår energiske redaktör gjorde flertalet intervjuer med de olika handelskedjorna och skrev många uppskattade artiklar om bland annat utfasningen och om äggråvarans ursprung i tidningen Fjäderfä. Vi vet att konsumenterna väljer livsmedel efter pris, förpackning och andra preferenser. Konsumenten kan bara göra ett fritt val av ägg i butik om där finns ett fullsortiment med alla våra fyra produktionssystem inredd bur, frigående inomhus, frigående utomhus samt ekologiskt. Handeln viker sig Djurrättsorganisationerna har under flera år påverkat handeln på både central och lokal nivå, för att få dem att sluta saluföra ägg från inredd bur. Handeln väljer då den enklaste vägen, och viker sig för dessa påtryckningar. Detta är mycket olyckligt för svensk äggproduktion och för den svenska konsumenten. Ägg från inredd bur är det mest klimatsmarta ägget, och också det billigaste. Försvinner denna produktion är risken mycket stor att vi kommer att få se mer importerade ägg på hyllorna istället. Multiresistenta bakterier ökar i EU En ny kartläggning av EFSA, visar att multiresistenta bakterier ökar i EU. Man hittar allt oftare antibiotikaresistenta bakterier, som campylobakter och salmonella, hos både människor och djur. Nu lägger EU fokus på att syna användningen av antibiotika inom djuruppfödningen. Detta visar hur rätt vi har arbetat med vårt omfattande smittskydds- och salmonellaprogram under åren. Ett arbete som både stat och folk kan tacka oss för. Salmonella i importerade ägg från Lettland Under året inträffade flera allvarliga händelser i samband med import av ägg. Lettiska burägg såldes i svenskmärkta förpackningar och med uppgifter om att de kom från frigående eller ekologiska höns. Vi kunde också hitta finska burägg som såldes som ägg från frigående system. En del av dessa ägg fanns även i svenskmärkta äggaskar. Salmonella hittades i ett parti importerade ägg från Lettland. Vi kunde önska att myndigheterna gjorde fler kontroller både vid import av ägg samt av försäljning av utländska ägg i butik. Byggboom och överskott Med den byggboom som varit inom äggnäringen och med allt produktivare hönor blev det snabbt ett överskott av ägg som inte balanserade efterfrågan. Detta ledde till en kraftigt försämrad lönsamhet för producenterna. Svenska Ägg samlade till olika möten för att diskutera den allvarliga situationen. Producentrådet kallade till uppror med anledning av den dåliga lönsamheten och höll olika medlemsmöten runt om i landet. Det kommer att krävas gemensamma åtgärder i branschen för att lösa krisen och balansera överskottet. Ska vi överleva på sikt måste vi ha en effektivisering genom hela produktionskedjan. Nytt fokus i marknadskampanjen Vår butikskampanj fortsatte men med nytt fokus på äggets nyttigheter, som ger oss en viktig möjlighet att kommunicera med konsumenter. Nya recept skapades av känd kock. Vi började ge ut ett nyhetsbrev om ägg, till bland andra kostansvariga i kommuner, opinionsbildare och journalister. Inför marknadsföringen av Äggets Dag provade vi på en ny typ av reklam via digitala skärmar runt om i landet. Översyn av organisationen Under året tillsattes en grupp för att revidera Färdplanen samt göra en översyn av Svenska Äggs organisation och inriktning. Gruppen arbetade intensivt och analyserade olika modeller, däribland producentrådets, och BRANSCHORGANISATIONEN SVENSKA ÄGG Tillsammans för ökad lönsamhet och konkurrenskraft VERKSAMHETSBERÄTTELSE

4 gruppen kom fram till ett förslag som vi tror kommer att passa den svenska äggnäringen. Förslaget har skickats ut till medlemmar och presenterats för intresserade vid ett informationsmöte. Det kommer att läggas fram på stämman I höstas började vi ge ut elektroniskt nyhetsbrev för att nå ut snabbare med aktuell information till våra medlemmar och det har varit uppskattat. Guldläge På kontaktdagarna i höstas ställde Ann Helen Meyer von Bremen relevanta frågor till oss. Var hamnar pengarna? Har ni rätt omvärldsbevakning? Var är det som marknadsförs? Hon avslutade sitt anförande med Ni har ett guldläge även om det inte känns så just nu och glöm aldrig de mervärden som ni har i era ägg. Ni har en hög självförsörjningsgrad, stigande äggkonsumtion, salmonellafrihet samt god djuromsorg och då smakar äggen gott. Ta vara på detta! Jag kan bara hålla med henne! Det är tillsammans i en enad organisation vi kan producera världens bästa livsmedel, det svenska ägget! Sist men inte minst ett stor tack till alla duktiga medarbetare och engagerade medlemmar för det gångna året. Charlotte Norrman-Oredsson ordförande SFS- Svenska Ägg Hässleholm, april 2014 Äggmarknaden Konsumtionen av ägg och äggprodukter i Sverige har ökat under de senaste åren och under år 2013 har konsumtionen per capita ökat med drygt 4 procent, enligt Jordbruksverkets beräkningar beräknades konsumtionen vara 222 ägg per person och år, äggprodukter inberäknat. Under samma period har den inhemska produktionen ökat med 5,7 procent. Den svenska marknadsandelen har ökat marginellt, självförsörjningsgraden är cirka 92,5 procent, enligt Jordbruksverket. Jämfört med andra produktionsgrenar i Sverige har vi fortfarande en mycket hög självförsörjningsgrad som vi ska vara stolta över. I jämförelse med andra animalieprodukter är den svenska äggmarknaden mer skyddad från importkonkurrens. Reglerna kring salmonella innebär att ägg får importeras fritt från andra EU-länder endast om exportlandet har samma salmonellafria status som svensk äggproduktion. För övriga länder krävs särskilda intyg om att den exporterande anläggningen är salmonellafri. Importen av ägg omfattar främst äggprodukter och bearbetningar som innehåller ägg, medan exporten av ägg från Sverige i större utsträckning består av konsumtionsägg. Sveriges genomsnittliga avräkningspris på ägg från inredda burar och från frigående höns har sjunkit under Partipriserna och avräkningspriserna för ekologiska ägg är mer stabila. Vid årsskiftet 2013/2014 var fördelningen mellan inhysningssystemen 62,6 procent frigående inomhus, frigående utomhus 0,8 procent, inredd bur 25 procent och eko 11,5 procent. Det genomsnittliga partipriset i EU steg kraftigt i slutet av 2011 och i början av 2012 till följd av att värphönsdirektivet ledde till minskad produktion och ökad osäkerhet inför framtida tillgång på ägg. Mot slutet av 2012 började priserna falla kraftigt eftersom producenterna anpassade sina system till värphönsdirektivet och det skapades en överproduktion. Svenska Ägg har under året deltagit i två möten med Marknadsrådet för äggsektorn, där representanter från Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Jordbruksdepartementet samt dagligvaruhandeln ingår. På dessa möten avhandlas aktuella frågor kring marknadssituationen för ägg i Sverige och EU, handelsstatistik samt ärenden i EU:s förvaltningskommitté. BRANSCHORGANISATIONEN SVENSKA ÄGG Tillsammans för ökad lönsamhet och konkurrenskraft VERKSAMHETSBERÄTTELSE

5 Verksamhetsinriktning 2013 Under året har verksamheten bedrivits efter den treåriga Färdplan som antogs av årsstämman Färdplanen anger övergripande verksamhetsinriktning, organisation och finansiering under den aktuella perioden. I färdplanen anges översiktliga verksamhetsområden såsom marknadsföring och information, näringspolitisk bevakning, kvalitetssäkring äggproduktionen, produktionsoptimering, omvärldsbevakning, kommunikation och mötesplatser. Producentrådet Från juli till och med november anlitade producentrådet en konsult, Sven-Arne Thorstensson, bland annat för att genomföra möten med producenter, styrelse och packerier. Svenska Äggs styrelse beviljade extra medel med tydliga ramar. Rådet lade fram ett nytt organisationsförslag i november. Då förslaget inte fick förväntat stöd, varken från medlemmar eller från styrelse, avgick hela producentrådet den 2 december. Därefter har rådet varit vilande. Organisationsgrupp Styrelsen för Svenska Ägg tillsatte under året en organisationsgrupp, för att se över organisationsstruktur, styrelsesammansättning samt färdplan. Gruppen har bestått av representanter från varje råd, ordförande samt verksamhetsledare. Gruppens deltagare har varit Joacim Närkeby, Oscar Olsson, Christina Nyemad, Peter Andersson, Thomas Pettersson, Örian Wedekull, Charlotte Norrman-Oredsson och Astrid Lovén Persson. Gruppen kommer att presentera sitt förslag vid årsstämman Gruppen har haft ett flertal möten, både fysiska och per telefon, under vintern. SFS Svenska Ägg ägnar allt mer tid till olika remissyttranden framförallt från Jordbruksverket och Landsbygdspartementet. SFS ingår också i ett flertal grupper, såsom Jordbruksverkets referensgrupp, smittskyddsråd, nationella salmonellanämnden, Sojadialogen med flera och bevakar de ärenden som har betydelse för äggbranschen. Under hösten introducerades ett internt medlemsbrev som distribueras via e-post med korta och aktuella nyheter. Branschmöten under året Årsstämma på Kosta Boda Art Hotel den 22 maj SFS Svenska Äggs årsstämma hölls den 22 maj på Kosta Boda Art Hotel. Hotellet är ett mycket speciellt hotell som vann stora Turismpriset Utöver sedvanliga stämmoförhandlingar fick vi träffa vår nya samarbetspartner Krister Dahl, mästerkocken som varit kocklandslagets lagledare under flera år. På programmet stod också Anders Lundin, idrottsledare och pedagog, en av landets mest efterfrågade och uppskattade föreläsare. Han talade om Att medvetandegöra och arbeta med våra sanningar eller övertygelser innebär i praktiken att vi möjliggör förändringar att göra det vi verkligen vill. På stämman avtackades styrelseledamot Hans Weilefors som avsagt sig omval. Christina Nyemad invaldes i styrelsen som ny ledamot, som foderrepresentant (båda ses på bilder till vänster). Stämman beslöt att ändra medlemsavgiften och den fasta serviceavgiften från och med Medlemsavgiften sänktes till 50 kronor, och den fasta serviceavgiften höjdes till 300 kr + moms. Den rörliga serviceavgiften förändrades dock inte. Stämman beslöt också att avskriva lånet till bolaget på kronor. Cirka 91 medlemmar deltog vid stämman, vilket är en siffra som väl speglar ett medeltal av stämmodeltagare. forts på nästa sida BRANSCHORGANISATIONEN SVENSKA ÄGG Tillsammans för ökad lönsamhet och konkurrenskraft VERKSAMHETSBERÄTTELSE

6 Kontaktdagarna november i Göteborg Svenska Äggs Kontaktdagar 2013 hölls på Gothia Towers i Göteborg. I ett tidigt planeringsskede var tanken att vara på Scandic Hotell i Göteborg. Men då Scandickedjan endast serverar finska ägg, togs beslutet att ändra bokningen till Gothia Towers. Dessutom är Krister Dahl chef i köket, så det kändes extra roligt att vara där. Krister har samarbetat med Svenska Ägg under året och medverkat i marknadskampanjer och andra aktiviteter. I pausen serverades äggstra läckerheter, vilket uppskattades mycket (se exempel ovan). Med anledning av det oroliga läget i branschen önskade Producentrådet få ansvara för programmet på Kontaktdagarna detta år. På programmet stod till exempel: Hur påverkas svensk äggnäring av Europapolitiken? samt Hur åstadkommer vi en lönsam och konkurrenskraftig äggproduktion de närmaste tio åren? Som föreläsare medverkade bland annat Harald Svensson Jordbruksverket, Peter Svensson Länsstyrelsen Västra Götaland, Katarina Gillblad Agronomics, och Ann Helen Meyer von Bremen frilansjournalist. Ann Helen påpekade bland annat att, trots det svåra ekonomiska läget, så har äggbranschen ett guldläge med den höga självförsörjningsgraden jämfört med de andra animaliska branscherna. Förutom alla möjligheter att träffa kollegor som dessa dagar ger, bjöd också kvällen på god mat, dans och underhållning i form av musik och sång. Priset till årets Äggföretagare gjorde detta år ett uppehåll, för att återkomma nästa år. Årets Kontaktdagar samlade 157 deltagare från hela landet. Nordiska fjäderfämötet i Helsingfors 7-8 november Årets nordiska fjäderfämöte ägde rum i Helsingfors och samlade cirka 200 deltagare från Sverige, Norge, Finland, Danmark, Island, Belgien, Storbritannien, Holland och Österike. Finland dominerade med 70 deltagare och värdlandet hade lagt fokus på den finska forskningen i programmet, vilket var intressant att ta del av. På programmet fanns dock även föreläsare från EU kommissionen och EEPTA på äggsidan samt från Hubbard på matfågelsidan. Ämnen som behandlades var bland annat Utmaningar och möjligheter i den europeiska äggsektorn som presenterades av Jan Lähde, ordförande i EEPTA, (European Egg Packers and Traders Association ). Andra ämnen var smittryck från hobbybesättningar, kvalsterbekämpning och avmaskning. Från Svenska Ägg deltog Alexandra Hermansson, Magnus Göransson och Astrid Lovén Persson. BRANSCHORGANISATIONEN SVENSKA ÄGG Tillsammans för ökad lönsamhet och konkurrenskraft VERKSAMHETSBERÄTTELSE

7 Marknadsaktiviteter Under 2013 har samarbetet fortsatt med reklambyrån Spenat i Karlstad och Andréassons PR i Stockholm. Dessutom startades det upp ett samarbete med Christer Rosén, som arbetar som konsult inom livsmedel och hälsa och som varit utvecklingschef på Källbergs i många år. Förutom att vara mycket kunnig på livsmedlet ägg har han också kontakter inom universitetsvärlden. Tema för årets kampanj har varit Nyttighet och hälsa. Under sommaren var det fokus på protein och aminosyror, till höst och vinter var temat D-vitamin. Det har visat sig att många personer i Sverige och andra nordliga länder lider brist på D-vitamin vintertid, ett ägg innehåller ca 16 procent av rekommenderat intag av D-vitamin. Christer Rosén har under året tagit fram två rapporter: Förstudie hälsopåverkan av kolesterol, protein och aminosyror, D-vitamin samt kolin från ägg samt Vitamin D Ett vitamin som det behövs mer av! Innehållet i dessa rapporter har sedan varit underlag för marknadskampanj och pressinformation. Det övergripande och gemensamma målet med kampanjen har, precis som tidigare, varit att öka konsumtionen av svenska ägg. Två butikskampanjer med olika teman Det har genomförts två butikskampanjer under året. Den första genomfördes under sommarmånaderna juni och juli, då äggförsäljningen brukar gå ner. Sommarkampanjen hade rubriken Kom igång i sommar (bild nedan) och var inriktad på träning. Skicka in ditt bästa träningstips och vinn en cykel! Här kunde vi helt naturligt informera om äggets förträfflighet som proteinkälla och bjuda på goda äggrecept. Tävlingsinformation och äggrecept distribuerades till konsumenterna via äggkartonger och pallaffischer personer var med och tävlade om cykeln och cirka tre gånger så många var inne på tävlingssidan under tävlingsperioden. Kampanj nummer två gick av stapeln under september månad och kulminerade vid Äggets Dag den 11 oktober. Då var temat D-vitamin, När solen inte skiner ät glada D-vitaminer. Då kunde man tävla om att ha Sveriges roligaste äggkopp, dels skulle man ladda upp en bild och dels kunde man rösta på den som man gillade bäst. Vinnaren vann en weekend i Stockholm och presenterades i en annons i kvällspressen på Äggets Dag, då både dagen och vinnaren uppmärksammades. 43 personer tävlade med bilder av äggkoppar, personer röstade och besökte tävlingssiten under den månad som tävlingen på gick. Även vid denna kampanj utnyttjades äggkartonger och pallar i butikerna för spridning av tävlingsinformation och recept. Facebook-annonser användes också för att driva trafik till tävlingssidan. Hemsidan har fått ny layout Vår hemsida har under året genomgått en förändring för att anpassas till mobiler och plattor. Det ska underlätta för konsumenten att hämta information och recept, var man än befinner sig. Attitydundersökning Med anledning av fyndet av Salmonella i importerade lettiska ägg genomfördes en attitydundersökning hos 1000 slumpmässigt utvalda personer i Sverige i åldern år. Dessa har tillfrågats om sin inställning till och kunskaper om salmonellasmitta i ägg. Pressinformation Information till pressen gick ut inför påsken med ett pressmeddelande innehållande påskfakta, äggfakta och recept. Detta resulterade i ett 130-tal artiklar i olika tidningar under en dryg veckas tid, mellan 21 och 30 mars. Inför Äggets Dag den 11 oktober gick det också ut press- BRANSCHORGANISATIONEN SVENSKA ÄGG Tillsammans för ökad lönsamhet och konkurrenskraft VERKSAMHETSBERÄTTELSE

8 information, nu med tema D-vitamin. När solljuset minskar ökar behovet av att få i sig D-vitamin via kosten, och då är ägg det självklara alternativet. Samarbete med kocklandslagets lagledare Under året samarbetade vi med Krister Dahl (bilden), en av Sveriges mest välmeriterade kockar och tidigare lagledare för kocklandslaget. Samarbetet innebar medverkan i proch reklamaktiviteter under året. Krister har också tagit fram ett antal nya äggrecept som använts på receptkort och på hemsidan. Facebook Svenska Äggs Facebook-sida lanseras under Under 2013 uppdaterades sidan kontinuerligt två till tre gånger per vecka med recept, tävlingar och lättillgänglig information. Vid årets slut var antalet gillare Via Facebook ökas tillgängligheten och trafiken till www. svenskaagg.se och därmed också möjligheten att sprida aktuell information. Nyhetsbrev Goda Nyheter Under året lanserades ett nyhetsbrev, Goda nyheter, för att öka kunskapsnivån om äggets förträfflighet som livsmedel. Nyhetsbrevet har sänts via e-post till yrkesgrupper inom mat, hälsa och näring, t.ex. forskare, kockar, kostansvariga i kommuner och landsting, opinionsbildare och journalister. Under året har tre nyhetsbrev gått ut och har innehållit en lagom mix av vetenskaplig fakta och lättsammare nyheter. Nyhetsbrevet kan också hämtas från vår hemsida. Äggets Dag Äggets Dag firades den 11 oktober 2013, andra fredagen i oktober. Äggets Dag instiftades av IEC (International Egg Commission) 1996 och firas med olika aktiviteter runt om i världen. En extra satsning gjordes för att uppmärksamma Äggets Dag även i Sverige: Pressinformation med fakta om D-vitamin och att ägg gick ut till media i god tid innan Äggets Dag. Äggskola med Christer och Krister hölls i Stockholm den 2:a oktober, för att uppmärksamma Äggets Dag. Journalister och bloggare var inbjudna till ett par timmars information om ägg. Christer Rosén informerade om äggets näringsinnehåll och Krister Dahl tillagade läckra äggrätter. Thomas Malmström medverkade också som representant för Svenska Ägg och som äggproducent. Under Äggets Dag syntes budskapet IDAG ÄR DET ÄGGETS DAG på 25 st storbildskärmar i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg, Borås och Varberg. Detta var ett helt nytt media för oss som vi ville prova. Vinnaren av äggkoppstävlingen presenterades via annons i kvällspressen på Äggets Dag, och då uppmärksammades också att det var just Äggets Dag. Målet med satsningarna på Äggets Dag är att göra dagen mera känd för att få ännu ett tillfälle på året att kommunicera och skriva om ägg, förutom inför påsken som är vår stora högtid. Hungrig.nu Hungrig.nu är ett projekt som drivs av Hushållningssällskapets Förbund. På hemsidan finns genomtänkta recept och tips till framförallt barnfamiljer. Svenska Ägg är en samarbetspartner, tillsammans med Svenska Fågel, Svenskt Kött, Hembakningsrådet, Svenskt Sigill och Brödinstitutet. Äggskola i Nyhetsmorgon på tv4 På skärtorsdagen medverkade Svenska Äggs Produktionsutvecklare, Alexandra Hermansson i Nyhetsmorgon (bilden) där hon höll äggskola med Jenny Strömstedt. Klippet gjordes sedan tillgängligt på Svenska Äggs Facebooksida. Jorden & Skogen på Skansen 3-5 september Jorden & Skogen på Skansen är ett arrangemang som LRF och Skansen genomför tillsammans med skola, universitet, näringsliv och ideella organisationer. Man vänder sig till elever i årskurs i 4-6 i Stockholms län och Svenska Ägg deltog för andra året. Med erfarenheter från första året har vi utvecklat vår utställningsvagn och vår presentation. Vi hade god hjälp av Marianne Holmström från Tarby gård, som berättade för barnen om sina hönor. Dessvärre kolliderade evenemanget med Barack Obamas besök i Stockholm, vilket innebar att många av eleverna inte kunde ta sig till Skansen. Resultatet blev att vi träffade endast elever, vilket var cirka en tredjedel jämfört med året innan. BRANSCHORGANISATIONEN SVENSKA ÄGG Tillsammans för ökad lönsamhet och konkurrenskraft VERKSAMHETSBERÄTTELSE

9 Pressmeddelanden Följande pressmeddelanden har distribuerats under året. Fira Äggets Dag den 11 oktober med D-vitaminboost! Den 11 oktober firas Äggets Dag i hela världen. Ägg är ett riktigt superlivsmedel och innehåller alla näringsämnen vi behöver förutom C-vitamin och kolhydrater. Nya rön visar att vi svenskar lider brist på D-vitamin, ett vitamin som det helt naturligt finns gott om i ägg. Äter du två ägg om dagen får du i dig en fjärdedel av rekommenderat dagligt intag av D-vitamin. Ägg och sill hör midsommaren till Att äta ägg och sill är en av de starkaste och nyttigaste traditionerna på midsommar. Den fyrfaldige OS-guldmedaljören i matlagning Krister Dahl har tagit fram ett oemotståndligt sillrecept inför midsommaren Överraska nära och kära med matjessill vänd i pepparrot, potatiskaka gjord på pressad färskpotatis och ägg samt brynt smör. Frossa i ägg i påsk med gott samvete Årets stora ägghögtid är i antågande. Då känns det skönt att veta att man kan hänge sig åt att frossa i ägg med gott samvete. Ägg är nämligen något av det mest hälsosamma som finns. Dessutom får man faktiskt lägre blodfetter av ägg. Mediabevakning För att ha överblick om vad som skrivs i tidningar på nätet om ägg och äggproduktion har Svenska Ägg mediabevakning som styrs av relevanta sökord. Från och med december 2012 har denna bevakning utvidgats även till sociala medier, bloggar etcetera. Importerade salmonellaägg hittade i Sverige Salmonella har hittats i ägg som importerats från Lettland (bilden). Det aktuella äggpartiet har ett intyg på att äggen är salmonellafria, vilket visat sig inte vara fallet. Nu går Svenska Ägg ut och varnar allmänheten för risken att drabbas av salmonella när man äter importerade ägg. OS-mästaren som ska ta ägget till nya höjder Mannen som ska ta ägget till nya kulinariska höjder heter Krister Dahl, kocklandslagets avgående lagledare. Med sina fyra OS-guld i matlagning är Krister Dahl unik i världen. Han vurmar för det närproducerade, de naturliga råvarorna och de renodlade smakupplevelserna. Ägg är en viktig del i kosten hemma hos Krister, som har träning som en av sina stora passioner. BRANSCHORGANISATIONEN SVENSKA ÄGG Tillsammans för ökad lönsamhet och konkurrenskraft VERKSAMHETSBERÄTTELSE

10 Närings- och marknadspolitisk bevakning Svenska Ägg är remissinstans för frågor som bland annat rör djurskydd, djurhälsa, smittskydd, livsmedelshygien och livsmedelssäkerhet. Remisshanteringen sker ofta i samarbete med andra animaliebranscher för att uppnå styrka genom enighet. Svenska Ägg har under året besvarat ett flertal remisser såsom: D8 - Nytryck av statens jordbruksverks föreskrifter om operativa ingrepp samt skyldigheter för djurhållare och för personal inom djurens hälso- och sjukvård D9 - Nytryck av statens jordbruksverks föreskrifter om läkemedel och läkemedelsanvändning Salmonella Ett nationellt strategidokument Förslag till ny djurhälsoförordning (i samarbete med LRF) Föreskrifter om in- och utförsel Kommissionens förslag till ny förordning om offentlig kontroll(i samarbete med LRF) Industriutsläppsdirektivet, BAT best Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry and Pigs (tillsammans med LRF) Nya beslut om ekologisk produktion och ekologiskt framställda produkter (Jordbruksverket) Förslag till ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelshygien. Förenklingsresan Jordbruksverket och LRF har under året besökt ett antal jordbruksföretag för att lyssna på vad lantbrukaren upplever som krångligt och för att se vad som kan förenklas. I början av november besökte Jordbruksverkets generaldirektör Leif Denneberg samt lokala LRF-representanter Herrgårdens Ägg och familjen Sturesson (bilder nedan). Mycket av diskussionen kom att handla om attityder och bemötande från kontrollanter. BRANSCHORGANISATIONEN SVENSKA ÄGG Tillsammans för ökad lönsamhet och konkurrenskraft VERKSAMHETSBERÄTTELSE

11 Produktionsoptimering RegÄgg program för produktionsoptimering RegÄgg är ett webbaserat produktionsuppföljningsprogram med syfte att underlätta för den enskilda äggföretagaren att följa upp och identifiera utvecklingspotentialen i den egna äggproduktionen. Det långtgående målet var att RegÄgg skulle främja en positiv utveckling av lönsamheten och konkurrenskraften inom svensk äggproduktion. Utvecklingen av tjänsten RegÄgg finansierades med hjälp av LRF:s Kraftsamlingsmedel avsatta för äggproduktionen Svenska Ägg noterade en nedgång av aktiva användare av programmet under 2012 och påbörjade då en utvärdering av programmet för att kunna kartlägga varför och hur den sjunkande trenden eventuellt kunde vändas. Baserat på det framtagna underlaget tog Svenska Äggs styrelse beslutet, i januari 2013, att lägga programmet på is. Intresset var lågt hos medlemmarna och resurser saknades för att driva och omarbeta programmet. Kunskaps- och erfarenhetsutbyten Svenska Ägg arbetar med kompetensutveckling av företagen inom äggproduktionen. Inriktningen på projekten är kunskapsinsamling, sammanställning och informationsspridning inom områdena djurhälsa, djurskydd, produktionsuppföljning och produktionsstyrning. Målgruppen är äggproducenter, unghönsuppfödare och andra aktörer i branschen. Webbaserad utbildning Då det finns en efterfrågan på ökad tillgänglighet på utbildning för nya producenter och för anställd personal påbörjades 2012 arbetet med en webbaserad distansutbildning som kan användas av det enskilda företaget vid behov av utbildning av djurskötare, feriearbetare med flera. I projektet används den befintliga webbutbildningsplattformen FRONTER (bilden) som finns att tillgå vid SLU. I plattformen ligger aktuell utbildningslitteratur, bilder och övrig dokumentation samt webbprov. I kursen behandlas Smittskydd, Djurhälsa, Djurskydd, Produktionsuppföljning, Livsmedelshygien och säkerhet. Arbetet med webbutbildningen nådde slutfasen under hösten och den kommer att tas i bruk under våren Utbildningsmaterial Filmer Under hösten 2012 samt våren 2013 har olika skötselhanteringsmoment filmats ute i besättningar. Dessa färdigställdes sedan till utbildningsfilmer under hösten. Filmerna kommer att användas dels i den webbaserade utbildningen men även vid föreläsningar för äggproducenter, veterinärer, djurskyddsinspektörer och studenter. Filmerna behandlar moment såsom insättning, utplockning, avlivning, livsmedelshantering och förebyggande smittskydd. Arbetet finansiserades av Landsbygdsprogrammet. Kursdagar Svenska Ägg har övertagit Grundkurs för fjäderfä från Fjäderfäcentrum, och kursen gavs i februari och mars för första gången i ny regi. Svenska Äggs veterinär, produktionsutvecklare samt rikslikare deltog som föreläsare. Kursen samlade totalt 27 deltagare från äggföretag, packeriföretag samt foderföretag. Under föreläsningarna behandlades bland annat anatomi, äggbildning, respiration, hygien och smittskydd, branschens omsorgsprogram samt produktionssystem. I mars anordnade Svenska Ägg en fortbildningsdag med tema foder på Hooks herrgård utanför Jönköping. Kursen samlade 30 deltagare och behandlade bland annat BRANSCHORGANISATIONEN SVENSKA ÄGG Tillsammans för ökad lönsamhet och konkurrenskraft VERKSAMHETSBERÄTTELSE

12 hönans fodersmältning anatomi och fysiologi, grundläggande näringslära, grundläggande foderråvaror, fodertillverkning och internationella utblickar. I maj genomfördes Svenska Äggs årsstämma, på Kosta Boda Arthotell. Stämman hade 91 deltagare och på denna presenterades bland annat Svenska Äggs beslut om riskbaserad kontroll i kommande omsorgsprogram, aktuellt hälsoläge, akuellt produktionsläge samt diskussion om det djurskyddsfall som inträffade under hösten I december inbjöd Svenska Ägg till en kursdag i Skövde med tema Vaccination där Svenska Äggs veterinär föreläste om vikten av smittskydd och vaccinering. Som föreläsare deltog även Börje Hjalmarsson, Gimranäs AB som berättade om vaccinering i praktiken, samt Helena Eriksson, SVA, som föreläste om vaccinationsrekommendationer. Kursen samlade 20 deltagare. Kursdagen finansierades delvis av medel från Jordbruksverkets smittskyddsprogram. Utbildningsinsatser på SLU I maj föreläste Svenska Äggs produktionsutvecklare, för fjärde året, om Svensk äggproduktion samt om höns och ljus på kursen Poultry Production. Kursen riktar sig till blivande husdjursagronomer och husdjursvetare och ges av Institutionen för Husdjurens Utfodring och Vård, SLU. På samma kurs föreläste Svenska Äggs veterinär om aktuella sjukdomar i svensk fjäderfänäring. Svenska Ägg deltog även i en paneldebatt om svensk äggproduktion. I september höll Svenska Äggs verksamhetsledare för sista gången en föreläsning för Etologi- och djurskyddsstudenterna på SLU i Skara med titeln Utfodring av fjäderfä och passade då även på att beskriva hur ägg- och kycklingproduktion bedrivs i Sverige. Utbildningen kommer att flyttas till Uppsala. Utbildningsinsatser veterinärer I oktober genomförde Svenska Ägg en utbildningsdag för besättningsveterinärer i Askersund med tema djurskydd och unghönsuppfödning (bild föregående sida). Även ett studiebesök genomfördes på Närkesbergs hönseri. På kursen föreläste Lotta Berg, Husdjurens miljö och Hälsa, SLU, Madeleine Bäckman, länsveterinär, Länsstyrelsen Halland, Joacim Närkeby, Närkesbergs Hönseri, Alexandra Hermansson samt Magnus Göransson, Svenska Ägg. På kursen deltog 15 besättningsveterinärer. Kursen mottogs positivt och önskan fanns om ett nätverk för ökade kontakter fjäderfäveterinärer emellan. Under 2013 genomförde även Svenska Äggs veterinär Magnus Göransson 9 sambesök med besättningsveterinärer vid besiktning inom Frivilliga salmonellakontrollen. Detta gjordes som ett led i utbildningen av besättningsveterinärerna samt för att göra bedömningen mera likvärdig i olika delar av landet. Sambesöken skedde i bland annat Östergötland, Blekinge, Dalarna, Jämtland, Halland och Uppland. Sambesöken finansierades av Jordbruksverkets smittskyddsprogram. Publicerade artiklar i Fjäderfä Under året har ett flertal fördjupande artiklar om produktionsuppföljning, djurskydd, djurhälsa och förebyggande smittskyddsåtgärder publicerats i tidningen Fjäderfä under teman som; Vad händer i ljusprojektet? Fjäderfä nr 2, 2013 Veterinär rapport från Nordiska Fjäderfämötet 2012, Fjäderfä nr 2, 2013 Fjäderfä uppfattar flimmer vid så höga frekvenser som 100 Hz, Fjäderfä nr2, 2013 Foder och utfodring, Fjäderfä nr 5, 2013 Salmonella Mbandakasmittat foder ingen smitta i hönsbesättningar, Fjäderfä nr 5, 2013 Antibiotikaresistenta bakterier hos värphöns de finns! Fjäderfä nr 6, 2013 Veterinärer lär sig ännu mer om höns, Fjäderfä nr 9, 2013 Ökad samsyn ger bättre kontroller, Fjäderfä nr 10, 2013 Free trade bör följas av fair trade, Fjäderfä nr 10, 2013 Nordic Poultry Conference 2013, Fjäderfä nr 10, Rådgivningsmaterial Under hösten har ett informationshäfte om smittskydd riktad till ägare av hobbybesättningar sammanställts. Skriften har granskats av bland annat SVA. Skriften kommer att publiceras på Svenska Äggs hemsida under 2014 samt tryckas i en mindre upplaga. Arbetet har finansierats av Jordbruksverkets smittskyddsprogram. Internationella kontakter och samarbeten Svenska Äggs veterinär medverkade i en workshop om kvalsterbekämpning i London. Där deltog även forskare och näringsrepresentanter från bland annat England, Holland, Italien, Ungern och Danmark. Syftet var att inventera befintlig kunskap och behov av ny. Workshopen resulterade i en anslagsansökan om ett gemensamt forskningsprojekt där de deltagande länderna ingår. Svenska Äggs veterinär deltog på World Veterinary Poultry Conference i Nantes, Frankrike aug. På konferensen fanns bland annat sessioner om Livsmedelssäkerhet, Mykotoxiner, Mykoplasma, bakteriella och respiratoriska sjukdomar hos fjäderfä med mera. BRANSCHORGANISATIONEN SVENSKA ÄGG Tillsammans för ökad lönsamhet och konkurrenskraft VERKSAMHETSBERÄTTELSE

13 Svenska Äggs ordförande och verksamhetsledare deltog i det s.k. Nordiska Ledarmötet i juni på Island. Gruppen träffades också i samband med den Nordiska Fjäderfäkonferensen. I detta forum diskuteras gemensamma problem och erfarenheter som finns mellan de nordiska länderna. Övriga möten och andra engagemang European Symposium on Poultry Welfare Svenska Äggs produktionsutvecklare, veterinär och verksamhetsledare deltog i konferensen IX European Symposium on Poultry Welfare som ägde rum i Uppsala juni (bilden nedan). På konferensen fanns sessioner om Inhysning och management, Välfärd och beteende, Välfärd och avel, Välfärd och ljus, Välfärd och nutrition, Välfärd och hälsa samt Transport och slakt. Svenska Äggs produktionsutvecklare presenterade det ljusprojekt som genomförts under åren Konferensen samlade deltagare från mer än 30 länder. för spolmask som bifogades den forskningsansökan som skickades in till FORMAS och senare även beviljades. Betygsnämnd Avhandling Erysipelotrix rhusiopatihiae in Laying Hens Svenska Äggs produktionutvecklare ingick i den betygsnämnd som bedömde Helena Erikssons avhandling om rödsjuka, Erysipelotrix rhusiopatihiae in Laying Hens, samt försvaret av denna vid disputationen i maj. Kalibreringsgrupp kontroll värp- och unghöns Under hösten gjorde Jordbruksverket en översyn av de vägledningar som länsstyrelserna använder vid sina kontroller. Under perioden september till december genomfördes tre möten med syfte att gå igenom vägledningarna. I gruppen ingick representanter från länsstyrelserna (förprövare och djurskyddsinspektörer), Jordbruksverket samt näringen. Arbetet kommer att slutföras under våren 2014 och kalibreringskurser kommer att anordnas under hösten. Miljöstyrningsrådet Miljöstyrningsrådet är ett statligt bolag som arbetar för att utveckla miljökrav och sociala krav i offentlig upphandling. Kraven ska vara längre gående än vad som framkommer av lagstiftningen för att driva utvecklingen mot en hållbar utveckling. Under året har Svenska Ägg medverkat i uppdateringen av kriterierna för animaliska livsmedel, och då framförallt för ägg. Utbrott salmonella mbandaka Svenska Äggs veterinär var i kontakt och gav rådgivning till berörda värphönsbesättningar som erhållit foder från foderfabriken AB Johan Hansson, där salmonella mbandaka påvisades i april. Svenska Äggs veterinär deltog även i den samverkansgrupp som upprättades i samband med utbrottet. Möte om antibiotikaresistens, koccidios samt spolmask I maj deltog Svenska Äggs veterinär samt svenska Äggs produktionsutvecklare i ett möte med SVA rörande den påvisade förekomsten av antibiotikaresistenta bakterier hos värphöns hösten På mötet behandlades även den ökade förekomsten av koccidios, som troligen härrör från problem med vaccinet eller vaccinationen av unghönsen. Rutiner vid provtagning för spolmask och avmaskning var också uppe för diskussion. Svenska Ägg bistod med ett underlag kring den aktuella situationen Övrigt I april samt i oktober deltog Svenska Äggs djurskyddsgrupp i två referensgruppsmöten om svensk äggproduktion på Jordbruksverket. I gruppen sitter representanter från forskarsidan, Jordbruksverket, djurskyddsorganisationer samt SVA. Dessutom har Svenska Ägg deltagit i ett flertal olika möten under året såsom: Medlemsbesök Svensk Fågels årsstämma Smittskyddsråd Nationella salmonellanämnden Antibiotikaforum Workshop om övervakning av sjukdomar Seminarium om djurrättsaktivism Diskussionsmöten angående certifiering av soja samt GMO-fri soja BRANSCHORGANISATIONEN SVENSKA ÄGG Tillsammans för ökad lönsamhet och konkurrenskraft VERKSAMHETSBERÄTTELSE

14 Kvalitetssäkring äggproduktionen Svenska Ägg ansvarar för administration och löpande utveckling av ett flertal frivilliga kvalitetskontrollprogram som riktar sig till företagen inom äggproduktionen. Kontrollprogrammen syftar till att upprätthålla en hög och jämn kvalitetsnivå på svensk äggproduktion, med avseende på djurskydd, smittskydd och livsmedelshygien. Nytt medlemsregister Under första halvåret påbörjades arbetet med ett nytt medlemsregister som togs i bruk på prov i maj och som under hösten genomgick ytterligare justeringar och registervård. Det nya registret medför bland annat en förbättrad möjlighet att följa upp provtagningar i hälsokontroll spolmask, inkomna stalldeklarationer samt besiktningar och utfall i Omsorgsprogrammet och den Frivilliga salmonellakontrollen. Under hösten scannades besiktningsprotokoll i omsorgsprogrammet in och registrerades för respektive värphöns- och unghönsavdelning. Under våren 2014 läggs provsvar i Hälsokontroll spolmask samt besiktningsprotokoll i den Frivilliga salmonellakontrollen in i registret. Under perioden september-oktober anlitades även Eric Magnusson då arbetsbelastningen på kansliet var hög och Alexandra fick minska antalet besiktningar och göra en större andel arbete på kansliet. Några av besiktningarna genomfördes tillsammans med veterinär, lokal djurskyddsinspektör eller annan myndighetsperson. Poängresultat i omsorgsprogrammet påverkar högsta tillåtna beläggningsgrad inom de frigående produktionsformerna för unghöns respektive värphöns. Under året har det införts ett nytt debiteringssystem i omsorgsprogrammet. Som bas ligger numera en grundtaxa där besök, förberedelser och efterarbete samt restid och reskostnad ingår. Om besiktningen kräver mer tid debiteras det per timme. Omsorgsprogram för värphöns och unghöns Under 2013 var antalet värphöns i stort sett oförändrat (7,1 miljoner). Däremot fasades mindre anläggningar ut till förmån för ett färre antal större anläggningar. Alla nyetableringar uppfyllde de byggnadstekniska kraven som ställs i den frivilliga salmonellakontrollen och omsorgsprogrammet. De nytillkomna hönsplatserna anslöts till den frivilliga salmonellakontrollen och till hälsokontroll spolmask. Vid utgången av året var 94 procent av alla värphönsplatser och cirka 65 procent av alla unghönsplatser anslutna till omsorgsprogrammet. Det praktiska fältarbetet med bedömning av hönsstallar utfördes av Svenska Äggs produktionsutvecklare Alexandra Hermansson och Claes Björck, CB Consult, (Claes på bilden tillsammans med Mie Meiner från Länsstyrelsen). BRANSCHORGANISATIONEN SVENSKA ÄGG Tillsammans för ökad lönsamhet och konkurrenskraft VERKSAMHETSBERÄTTELSE

15 Förordningsändring I december 2011 godkände Jordbruksverket Svenska Äggs tre nya omsorgsprogram (avel, unghöns, värphöns). Dessa har dock inte kunnat tas i bruk då Svenska Äggs godkännande av högsta beläggningsgrad saknat stöd i djurskyddsförordningen och denna måste därför skrivas om. I december kom Landsbygdsdepartementets förslag på förordningsändring med deadline för yttrande 14 februari Svenska Ägg tillsammans med Svensk Fågel och LRF avstyrkte förslaget då det i sin dåvarande form medförde kraftiga kostnadsökningar för såväl bransch som enskild producent. Arbetet kommer att fortsätta under Förebyggande djurhälsoprogram Under året fortsatte arbetet med kvalitetssäkring av Svenska Äggs frivilliga och förebyggande djurhälsoprogram: Frivillig salmonellakontroll i hönsbesättningar Frivillig salmonellakontroll i hönsbesättningar med utevistelse Hälsokontroll spolmask Frivillig salmonellakontroll i hönsbesättningar Under 2012 reviderades det frivilliga salmonellakontrollprogrammet. Programmet skickades på remiss till SVA, Livsmedelsverket, Agria och Jordbruksverket och behandlades i Svenska Äggs salmonellanämnd. Under 2013 skickades programmet in till Jordbruksverket för formellt godkännande. Svenska Ägg väntar nu på besked. Vid årsskiftet 2013/2014 var 93 procent av unghönsplatserna anslutna till den frivilliga salmonellakontrollen, vilket motsvarar unghönsplatser. Totalt 83 procent av värphönsplatserna inomhus är anslutna till den frivilliga salmonellakontrollen. Detta motsvarar värphönsplatser. Till den frivilliga salmonellakontrollen för höns med utevistelse var 32 procent av värphönsplatserna anslutna, vilket motsvarar hönsplatser och är därmed en ökning med hönsplatser sedan föregående årsskifte. Orsak till den lägre anslutningsgraden hos höns med utevistelse var främst avsaknad av veranda. Målet med ett frivilligt och förebyggande hälsokontrollprogram med avseende på spolmask är att: Motverka smittspridning till icke infekterade besättningar Kontrollera och begränsa spolmasktrycket i infekterade besättningar Minimera användningen av avmaskningsmedel för att motverka resistensutveckling Öka kunskapen om smittspridningsvägar och effektiva behandlings- och saneringsmetoder. Vid årsskiftet 2013/2014 var 76 procent av värphönsplatser samt 59 procent av unghönsplatser anslutna till programmet. Detta motsvarar värphönsplatser respektive unghönsplatser. Inom programmet utfördes telefonrådgivning till besättningsveterinärer och äggproducenter. Svenska Ägg har även varit SVA behjälpliga vid deras arbete med att kartlägga utförd spolmaskprovtagning hos svenska värphöns- och unghönsbesättningar. Under året gjordes en egen utvärdering av programmet som visade att uppföljning av provtagningar inte fungerar tillfredställande. Dels behöver rutinerna för journalföring hos branschorganisationen förbättras och dels behöver provtagningsfrekvensen ute på gård förbättras. Förhoppningen är att bevakningen nu kommer förbättras i och med det nya kundregistret. Katastrofförsäkring Under 2012 tog Svenska Ägg tillsammans med Agria fram ett katastrofskydd som komplement till befintlig salmonellaförsäkring. Katastrofskyddet gäller för sjukdomar som inte omfattas av epizooti- eller zoonoslagen, till exempel Pasteurella eller Rödsjuka. Om en avdelning drabbas av sjukdom och alla djur i avdelningen måste avlivas får producenten ersättning med ett av Svenska Äggs försäkringsgrupp i förväg fastställt belopp, utifrån produktionsform och djurens ålder när de avlivas. I slutet av 2013 utvärderade Svenska Ägg och Agria denna försäkring och de fastställda beloppen reviderades utifrån gällande förhållanden. Hälsokontroll spolmask Svenska Ägg driver sedan april 2009 ett hälsokontrollprogram med avseende på spolmask. Hälsokontroll spolmask är ett frivilligt och förebyggande program som syftar till att begränsa spridning och infektionstryck av spolmask i ung- och värphönsbesättningar. Programmet innehåller riktlinjer för provtagning, avmaskning av smittade flockar och sanering av djurutrymmen. BRANSCHORGANISATIONEN SVENSKA ÄGG Tillsammans för ökad lönsamhet och konkurrenskraft VERKSAMHETSBERÄTTELSE

16 Detta är Svenska Ägg Svenska Ägg har under året haft en heltidsanställd tjänsteman och en verksamhetsledare. Man anlitar ett flertal samarbetspartners utifrån behovet av kompletterande specialistkompetenser och stödfunktioner. Svenska Ägg och samarbetspartners Astrid Lovén Persson Verksamhetsledare, har ansvarat för den övergripande verksamheten, marknadskampanjen samt medlems- och mediakontakter. Alexandra Hermansson är Svenska Äggs Produktionsutvecklare och arbetar med produktionsoptimering och kvalitetssäkring av äggproduktionen. Alexandra ansvarar för omsorgsprogrammen, remissyttranden, kompetensutveckling och rådgivning samt forsknings- och utvecklingsprojekt relaterade till äggproduktionen. Claes Björck anlitades under året för att tillsammans med Alexandra genomföra besiktningarna inom omsorgsprogrammen. Claes specialistområden är kvalitetssäkring och rådgivning äggproduktionen, kvalitetskontroll äggpackeri samt salmonellahantering på gård. Eric Magnusson har anlitats för att genomföra ett begränsat antal besiktningar inom omsorgsprogrammen. Magnus Göransson anlitades under året som Svenska Äggs veterinära expertis. Magnus ansvarade för administration av den Frivilliga salmonellakontrollen samt Hälsokontroll spolmask. I arbetsuppgifterna igår också att bistå Svenska Ägg i utredningar och remissärenden som rör djurhälsa och smittskydd samt rådgivning och förskrivning av recept till medlemsföretagen. Åsa Odelros, Åsa Odelros AB, var projektledare tillsammans med Alexandra Hermansson för det EU-finansierade projektet Djurvälfärd och företagsutveckling Åsa har också varit sammankallande i Svenska äggs referensgrupp eko. Magnus Thelander (enskild firma) ansvarade för sammanställningen av inrapporterad kläckeri- och produktionsstatistik. Elisabeth Secher, Pig Poultry Press AB, ansvarade för den ekonomiska redovisningen, administration kring stämma och kontaktdagar samt frågor om medlemskap. Sven Secher, Pig Poultry Press AB, är chefredaktör för medlems- och facktidningen Fjäderfä, som utkommer med tio nummer per år. Reklambyrån Spenat ansvarade för produktionen av informations- och reklammaterial till marknadskampanjen. Andréassons PR ansvarade för konsumentundersökningar, pressinformation och pressmeddelanden. Svenska Äggs produktionsgrupp För att förbättra medlemsservicen gentemot de äggproducerande företagen har Svenska Ägg bildat en arbetsgrupp, som består av anställd personal och konsulter verksamma inom Svenska Äggs produktionsinriktade aktiviteter. Produktionsgruppen består av Alexandra Hermansson, Claes Björck, Magnus Göransson och Åsa Odelros. I gruppen diskuteras aktuella frågor såsom utbildningar, projekt, hälsoläget och mycket annat. BRANSCHORGANISATIONEN SVENSKA ÄGG Tillsammans för ökad lönsamhet och konkurrenskraft VERKSAMHETSBERÄTTELSE

17 Svenska Äggs referensgrupper Svenska Ägg arbetar med ett flertal referens- och arbetsgrupper som tillsammans med kansliet utvecklar och kvalitetssäkrar verksamheten. Grupperna kan vara fasta eller drivas i projektform och upplösas när frågan är färdigbehandlad. Under 2013 var följande referensgrupper verksamma: Djurskyddsgruppen Svenska Äggs djurskyddsgrupp arbetar med utredningsoch remissärenden som rör djurskyddsfrågor och deltar i bevakningen av forsknings- och utvecklingsprojekt som rör djurvälfärd. Representation från djurskyddsgruppen deltar två gånger per år i möten med Jordbruksverket, där resultat från omsorgsprogram och andra djurvälfärdsfrämjande aktiviteter diskuteras och utvärderas. Smittskyddsgruppen Gruppen lämnar bland annat synpunkter vid utrednings- och remissärenden som rör djurhälsa och smittskydd. Gruppen deltar vid möten med Agria Djurförsäkring för att bevaka och diskutera försäkringslösningar för Svenska Äggs medlemsföretag. Marknadsgruppen I gruppen ingår representanter från de tre största packerierna/packerigrupperingarna samt Astrid Lovén Persson, Charlotte Norrman-Oredsson och Lennart Andersson från styrelsen. Marknadsgruppen bidrar till att utveckla och förbättra marknadskommunikationen. Referensgrupp eko Med anledning av de regeländringar som kommit på förslag från EU och KRAV har Svenska Ägg tagit initiativet till att bilda en referensgrupp bestående av producenter och packerirepresentanter. Åsa Odelros är sammankallande i gruppen. Övriga interna mötesforum Styrelsemöten Producentrådsmöten Packerirådsmöten Kläckerirådsmöten Foderrådsmöten Årsstämman med producentmöte Kontaktdagar med producentmöte Samarbeten Svenska Ägg samarbetar med ett flertal intressenter till näringen, bl.a. för att kunna erbjuda rabatterade tjänster. Agria Djurförsäkring Svenska Ägg har löpande avstämningar med Agria djurförsäkring för att erbjuda medlemsföretagen en förmånlig salmonellaförsäkring. Ramavtal med AL Control Svenska Ägg har ramavtal med Al Control som ger medlemsföretagen rabatterade och kvalitetssäkrade salmonellaanalyser och mikrobiologiska vattenanalyser. Övrigt Svenska Ägg ingår i Föreningen för smittskyddskontroll av Fjäderfä och Stiftelsen Veterinär Fjäderfäforskning. Svenska Ägg är medlem i KRAV sedan 2013 Svenska Ägg har representation i olika internationella organisationer, så som Copa Cocega, som är intresseorganisationen för EUs primärproducenter. Svenska Ägg är medlem i IEC (Internationella äggkommissionen), EUWEP (European Union of Wholesale of eggs and eggproducts) och EEPTA. Jan-Olof Bohlin deltar i deras möten, som packerirådets ordförande. Svenska Ägg är intressemedlemmar i Svenskt Näringsliv, Livsmedelsföretagen. BRANSCHORGANISATIONEN SVENSKA ÄGG Tillsammans för ökad lönsamhet och konkurrenskraft VERKSAMHETSBERÄTTELSE

18 SFS-Svenska Äggs styrelse Ordförande Charlotte Norrman-Oredsson Skea Gård Arbetsutskott Marknadskampanj och PR Etik och kommunikation Börje Hjalmarsson Gimranäs AB Smittskydd Djurskydd och etik Vice ordförande Lennart Andersson Håle Lantbruk AB Arbetsutskott Marknadskampanj och PR KG Pettersson KGs Ägg AB Michael Liedberg Ulfstorps egendom Christina Nyemad Svenska Lantmännen Thomas Malmström Malmströms Jordbruks AB Astrid Lovén Persson Verksamhetsledare BRANSCHORGANISATIONEN SVENSKA ÄGG Tillsammans för ökad lönsamhet och konkurrenskraft VERKSAMHETSBERÄTTELSE

19

20

Innehåll Ordförande har ordet... 1 Äggmarknaden...2 Organisationen...3 Marknadsaktiviteter...4 Utredningar och remisser...

Innehåll Ordförande har ordet... 1 Äggmarknaden...2 Organisationen...3 Marknadsaktiviteter...4 Utredningar och remisser... Verksamhetsberättelse 2009 Innehåll Ordförande har ordet... 1 Äggmarknaden...2 Organisationen...3 Marknadsaktiviteter...4 Utredningar och remisser...6 Kvalitetssäkring äggproduktionen...8 Forskning och

Läs mer

SFS-SVENSKA ÄGG Föreningen Svensk Fjäderfäskötsel VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006

SFS-SVENSKA ÄGG Föreningen Svensk Fjäderfäskötsel VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006 SFS-SVENSKA ÄGG Föreningen Svensk Fjäderfäskötsel VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006 Ordförande har ordet Styrka genom samverkan Att summera ett år som gått ger tillfälle till reflektion. Äggbranschen består att

Läs mer

Informationskampanj till Konsumenter

Informationskampanj till Konsumenter Jordbruksverket Landsbygdsavdelningen 551 82 Jönköping Informationskampanj till Konsumenter - Klimatsmart mat och ursprungsmärkt verktyg för den medvetna konsumenten Sammanfattning... 2 Positiva effekter:...

Läs mer

Korta fakta om. svensk grisuppfödning. Så skapas en hållbar. svensk grisuppfödning

Korta fakta om. svensk grisuppfödning. Så skapas en hållbar. svensk grisuppfödning Så skapas en hållbar svensk grisuppfödning lever upp till de gemensamma regler och lagar som beslutats. gör upp handlingsplaner för att skapa hög djurhälsa. säkerställer en minskad antibiotikaanvändning.

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om frivillig organiserad hälsokontroll

Läs mer

Marknadsråd ägg 2012-10-24

Marknadsråd ägg 2012-10-24 Marknadsråd ägg 2012-10-24 Jan-jul 2012 ökade den svenska konsumtionen av ägg med nästan 9 %. Produktionen ökade med knappt 5 % medan importen ökade med knappt 5 % och exporten minskade med drygt 3 %.

Läs mer

Marknadsråd ägg 2011-11-16

Marknadsråd ägg 2011-11-16 Marknadsråd ägg 2011-11-16 Foto: Ulf Nylén Under jan-aug 2011 har den svenska konsumtionen av ägg och äggprodukter ökat med 1,4 % jämfört med samma period 2010. Svensk produktion ökade med 9,9 % jan-aug

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om frivillig organiserad hälsokontroll

Läs mer

Minnesanteckningar från konsumentrådets möte den 4 mars 2014

Minnesanteckningar från konsumentrådets möte den 4 mars 2014 Minnesanteckningar från konsumentrådets möte den 4 mars 2014 Punkt 1 Mötesordföranden Christina Nordin inledde mötet med att hälsa deltagarna välkomna till konsumentrådets möte. Ordföranden började med

Läs mer

Foto: Åsa Odelros Foto: Uffe Andersson Starta eko Ägg Jordbruksinformation 4 2012

Foto: Åsa Odelros Foto: Uffe Andersson Starta eko Ägg Jordbruksinformation 4 2012 Foto: Åsa Odelros Foto: Uffe Andersson Starta eko Ägg Jordbruksinformation 4 2012 Börja med ekologisk äggproduktion Text och foto: Åsa Odelros, Åsa Odelros AB om inte annat anges Att producera ägg ekologiskt

Läs mer

Välkommen till Agria Djurförsäkring

Välkommen till Agria Djurförsäkring Agrias försäkringsvillkor Ung och värphöns från 1 januari 2006 Välkommen till Agria Djurförsäkring Tillsammans med ditt försäkringsbrev är detta häfte ditt försäkringsvillkor. Försäkringsvillkoret består

Läs mer

Slutrapport Optimerad äggproduktion 2007-2009

Slutrapport Optimerad äggproduktion 2007-2009 Slutrapport Optimerad äggproduktion 2007-2009 Journalnummer 2007-3324 2009-05-25 Per Hellbom Maj 2009 Denna rapport ingår i projekt Optimerad äggproduktion och är sammanställd av Astrid Lovén Persson (astrid@fjaderfacentrum.se)

Läs mer

Rådgivarens perspektiv

Rådgivarens perspektiv Det är inne att vara ute Utevistelse och parasiter i ekologisk husdjursproduktion Skara den 20 november 2012 Rådgivarens perspektiv Rastgården Kvalster Spolmask Hur sköts rastgården Bilder från Flattinge

Läs mer

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014 Vision100 mars 2014 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE Vision100 Vision 100, Kost & Närings färdplan mot föreningens 100-årsjubileum 2021, består av tre delar: En övergripande vision för föreningens roll för sina

Läs mer

Delrapport 1 för projektstöd inom kompetensutveckling

Delrapport 1 för projektstöd inom kompetensutveckling 1 Delrapport 1 för projektstöd inom kompetensutveckling Journalnummer: 2010-903 Projektnamn: Stödmottagare: Kontaktpersoner: Djurvälfärd kompetensutveckling i djurskyddskontroll inom svensk animalieproduktion.

Läs mer

PROPOSITIONER. Riksstämma 2015 Gävle

PROPOSITIONER. Riksstämma 2015 Gävle PROPOSITIONER Riksstämma 2015 Gävle Centralstyrelsen Proposition 1 Centralstyrelsens proposition 1 till 2015 års Riksstämma Ändring av Svenska Blå Stjärnans stadgar antagna 2013 1A) Stadgar Blå Stjärnan

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om provtagning på djur, m.m.; SFS 2006:815 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Cecilia inleder med en presentation om målsättningarna från TUV och jämförelse med MVG:s styrdokument.

Cecilia inleder med en presentation om målsättningarna från TUV och jämförelse med MVG:s styrdokument. 15 april 2014 Protokoll Styrgruppsmöte 9 april 2014 Lidbeckska huset, Lidköping 10.00-12.00 Beslutande Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsens Miljöskyddsenhet Leif Schöndell Borås stad/sjuhärads kommunalförbund

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 PROFESSIONSFÖRENINGEN NUTRITIONISTFÖRENINGEN Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Bilagor till verksamhetsberättelsen: 1) Verksamhetsplan 2014 2) Projektsammanställning för fokusprojektet Kvalitetssäkring

Läs mer

Samtliga post-its framtagna vid kickoff för handlingsplanen inom svenskt vattenbruk 2013-09-25 Näringslivsutveckling, samtliga post-its:

Samtliga post-its framtagna vid kickoff för handlingsplanen inom svenskt vattenbruk 2013-09-25 Näringslivsutveckling, samtliga post-its: Samtliga post-its framtagna vid kickoff för handlingsplanen inom svenskt vattenbruk 2013-09-25 Näringslivsutveckling, samtliga post-its: Sättfiskodling måste bli fler och bättre Näringen måste tala om

Läs mer

Ska du börja importera kött?

Ska du börja importera kött? Ska du börja importera kött? Ska du börja importera kött? Den här broschyren vänder sig till dig som vill börja importera kött yrkesmässigt. Här får du information om vad du behöver tänka på. Kött är ett

Läs mer

Remissvar; SOU 2015:15 Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring

Remissvar; SOU 2015:15 Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring Remissvar; SOU 2015:15 Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring Som utgångspunkt är Svensk Dagligvaruhandel och dess medlemmar positiva till initiativet

Läs mer

Tillväxt Gris Handlingsplan med sikte på 2020 Fastställd vid branschmöte 2012 06 12

Tillväxt Gris Handlingsplan med sikte på 2020 Fastställd vid branschmöte 2012 06 12 Tillväxt Gris Handlingsplan med sikte på 2020 Fastställd vid branschmöte 2012 06 12 Förutsättningar/nuläge Svenskt griskött Konsumtionen av griskött ökar i Sverige och världsmarknaden växer Stark preferens

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-06-10 193 Motion om att MRSA-fritt kött ska införas i kravspecifikationen vid upphandling. KS 2014-222 KS,

Läs mer

Learn-dagen i tidningen Fjäderfä, se påföljande sidor. /Sven Secher redkaktör

Learn-dagen i tidningen Fjäderfä, se påföljande sidor. /Sven Secher redkaktör Learn-dagen i tidningen Fjäderfä, se påföljande sidor. /Sven Secher redkaktör Fjäderfä 10-2011 49 Kraftsamling på nya Lövsta vid första LEARN-dagen Nu ska forskning och näring jobba tillsammans SLU:s nya

Läs mer

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad Nya regler för enklare företagande Information till företagare som hanterar livsmedel Registrerad Livsmedelsverket dec 2009 Box 622, 751 26 UPPSALA Grafisk form: Maj Olausson Illustration: Olle Engqvist

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2015-2018

Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2015-2018 Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2015-2018 Del 1 Introduktion till den nationella kontrollplanen Planen har utarbetats av Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska

Läs mer

2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen: Livsmedelsföretagarens namn (sökanden):

2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen: Livsmedelsföretagarens namn (sökanden): Insänds till Länsstyrelsen i ditt län 1 (5) 1. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen Nyanmälan Ändring Avregistrering 2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen:

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Mångkulturell företagsutveckling Journalnummer:

Läs mer

En presentation av: Elin Rydström Ekologisk Lantbrukare utanför Stockholm och styrelseledamot i Ekologiska Lantbrukarna i Sverige

En presentation av: Elin Rydström Ekologisk Lantbrukare utanför Stockholm och styrelseledamot i Ekologiska Lantbrukarna i Sverige En presentation av: Elin Rydström Ekologisk Lantbrukare utanför Stockholm och styrelseledamot i Ekologiska Lantbrukarna i Sverige Kort om mig och gården Den svenska ekomarknaden går som tåget Forskarkritik

Läs mer

Dnr 5.1.16-5994/15 REMISS 2015-09-04. Enligt sändlista 1(4) Avdelningen för djurskydd och hälsa Karin Åhl

Dnr 5.1.16-5994/15 REMISS 2015-09-04. Enligt sändlista 1(4) Avdelningen för djurskydd och hälsa Karin Åhl 1(4) REMISS Dnr 5.1.16-5994/15 2015-09-04 Avdelningen för djurskydd och hälsa Karin Åhl Enligt sändlista Förslag på ny föreskrift - Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:16) om obligatorisk hälsokontroll

Läs mer

Lansering av www.matvarden.se!

Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsstrategi för Sverige var med och påverka! För mat & dryck i Gävleborg NYHETSBREV NR 1 2015 MatVärdenvad gör vi 2015? Bra mat till fleroffentlig upphandling! Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsfrågan

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise 2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5 Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk 2012-06-01 2(9) Vattenbruket i Sverige är en liten näring trots att potentialen är betydande och

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

Projektplan för projekt Inomhusmiljö

Projektplan för projekt Inomhusmiljö 4 mars 2015 Projektplanen har granskats av styrgrupperna för Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland. Inga förslag på ändringar har framförts och projektplanen är därmed fastställd. Projektplan

Läs mer

Djurhälsopersonalens anmälningsplikt enligt djurskyddslagen --- Olika parters olika roller

Djurhälsopersonalens anmälningsplikt enligt djurskyddslagen --- Olika parters olika roller Djurhälsopersonalens anmälningsplikt enligt djurskyddslagen --- Olika parters olika roller Kurser i djurskyddsbedömning våren 2010 samt januari 2011 Björn Dahlén Djurskyddschef 1 Den svenska modellen Samtal,

Läs mer

Från lantbrukare till butiksägare. Förenkla för kombinatörer på landsbygden

Från lantbrukare till butiksägare. Förenkla för kombinatörer på landsbygden Från lantbrukare till butiksägare Förenkla för kombinatörer på landsbygden 1 Bonde söker förenkling Förenklingsforum Många företag har kontakt med kommunen när det gäller tillämpning av regler, till exempel

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel;

Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel; 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel; (H 4) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Omfattning 1

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Villkor för genomförande av aktiviteter för kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet

Villkor för genomförande av aktiviteter för kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet 1 (7) Juli 2011 Detta dokument gäller i: Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Örebro län Västmanlands län Villkor för genomförande av aktiviteter för kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet

Läs mer

Friska nötkreatur ger välmående gårdar

Friska nötkreatur ger välmående gårdar Friska nötkreatur ger välmående gårdar Vi kan Nöt! Med sju veterinärer och tre husdjursagronomer specialiserade inom nötköttsproduktion har vi en unik kompetens. Vi kan hjälpa dig med allt från att förebygga

Läs mer

Mjölkproduktion Får, get Nöt Annat produktionsdjur

Mjölkproduktion Får, get Nöt Annat produktionsdjur Insänds till Länsstyrelsen i ditt län 1 (5) 1. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen Anmälan Ändring Avregistrering 2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen:

Läs mer

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Landskapsingenjörernas Riksorganisation Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Dagordning årsmöte 2013-11-05 Stockholm!... 3 Styrelsekandidater 2013!... 4 Verksamhetsberättelse för LIR

Läs mer

Försäljning av små mängder. Information till dig som säljer små mängder av egna primärprodukter direkt till konsument

Försäljning av små mängder. Information till dig som säljer små mängder av egna primärprodukter direkt till konsument Försäljning av små mängder Information till dig som säljer små mängder av egna primärprodukter direkt till konsument Att sälja små mängder I den här broschyren kan du som ska sälja små mängder primärprodukter

Läs mer

Välkommen till SBR. Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! www.biodlarna.

Välkommen till SBR. Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! www.biodlarna. Välkommen till SBR Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! Foto: Janne Mårtensson Du vet väl att: 2/3 av det du har på tallriken är i något led

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Sveriges Nötköttsproducenter Telefonmöte 31 januari 2012

Protokoll från styrelsemöte med Sveriges Nötköttsproducenter Telefonmöte 31 januari 2012 Protokoll från styrelsemöte med Sveriges Telefonmöte 31 januari 2012 Deltagare: Fredrik Wachtmeister, Anita Persson, Aron Cedergren, Erica Lindberg, Jan Forssell, Magnus Andersson, Maria Edman 1-14, Lennart

Läs mer

BLADLUSEN. Föreläsningar! Årsmöte! Tips! Studiebesök! Mars 2007

BLADLUSEN. Föreläsningar! Årsmöte! Tips! Studiebesök! Mars 2007 BLADLUSEN Föreläsningar! Tips! Årsmöte! Mars 2007 Studiebesök! Vill du få hem Bladlusen via epost istället? Meddela din epost-adress till ulrica.danielsson@hotmail.com så fixar vi det. Har du egen erfarenhet

Läs mer

Sammanställning regionala projektledare

Sammanställning regionala projektledare Bilaga 1 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning regionala projektledare 1. Hur nöjd är du med att arbeta i projektet? Samtliga var nöjda med att ha jobbat i projektet och tycker att

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Ekonomiskt stöd till organisationer

Ekonomiskt stöd till organisationer Ekonomiskt stöd till organisationer Beviljade stöd 2014 Stöd till organisationer på konsumentområdet 2014 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 och prel. 2016 Föreningen för folkbildningsforskning

Verksamhetsplan 2015 och prel. 2016 Föreningen för folkbildningsforskning Förslag till stämman 2015 Verksamhetsplan 2015 och prel. 2016 Föreningen för folkbildningsforskning org.-nr 802016-5315 www.folkbildningsforskning.se Fastställd av styrelsen 2015-03-23 Föreningens uppgift

Läs mer

Ägg är klimatsmart mat Fakta om äggets klimat- & miljöpåverkan. Fakta om ägg från Svenska Ägg

Ägg är klimatsmart mat Fakta om äggets klimat- & miljöpåverkan. Fakta om ägg från Svenska Ägg Ägg är klimatsmart mat Fakta om äggets klimat- & miljöpåverkan Fakta om ägg från Svenska Ägg Sammanfattning Att äta ägg är både klimatsmart och belastar miljön mindre än många andra animaliska livsmedel.

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Svenska Squaredansförbundet

Svenska Squaredansförbundet Protokoll 2014:1 fört vid styrelsemöte 20140126 (webbmöte) Närvarande: Tommy Hansson, ordförande Gunnar Bodmar Henrik Kjellgren, vice ordförande Maria Keinänen Iris Åkerberg, sekreterare Göran Wetterqvist

Läs mer

HÅLLBAR MAT I KOMMUNER & LANDSTING

HÅLLBAR MAT I KOMMUNER & LANDSTING HÅLLBAR MAT I KOMMUNER & LANDSTING KURSPROGRAM 2014 Kursprogrammet Hållbar mat i kommuner och landsting bygger på lång och gedigen erfarenhet av utbildningar för personal i offentlig sektor. Våra utbildningar

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

Märkning av hönsägg. De viktigaste reglerna från och med 1 januari 1998; gäller från 1 juli 2007. Namnet på varan (beteckning)

Märkning av hönsägg. De viktigaste reglerna från och med 1 januari 1998; gäller från 1 juli 2007. Namnet på varan (beteckning) Märkning av hönsägg De viktigaste reglerna från och med 1 januari 1998; gäller från 1 juli 2007 2 Antalet ägg 1 Namnet på varan (beteckning) Produktionssystem 8 Bäst 4före-dag 6 ägg från frigående höns

Läs mer

Yttrande över Livsmedelsverkets förslag till föreskrifter om berikning av vissa livsmedel

Yttrande över Livsmedelsverkets förslag till föreskrifter om berikning av vissa livsmedel Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Konsumentkronan. Analys av värdekedjan för svensk mjölk, nötkött, morötter och äpplen för Konkurrenskraftsutredningen.

Konsumentkronan. Analys av värdekedjan för svensk mjölk, nötkött, morötter och äpplen för Konkurrenskraftsutredningen. Konsumentkronan Analys av värdekedjan för svensk mjölk, nötkött, morötter och äpplen för Konkurrenskraftsutredningen 4 december, 2014 STRATEGI- OCH AFFÄRSUTVECKLING FÖR HÅLLBART VÄRDESKAPANDE Sammanfattning

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

Vaddå ekologisk mat?

Vaddå ekologisk mat? Vaddå ekologisk mat? Klöver i hyllorna! Vår egen miljösignal, treklövern, är inte en officiell miljömärkning, utan en vägvisare i butiken som gör det lättare för dig att hitta de miljömärkta varorna.

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Ägg kan användas kokta eller stekta, som en egen rätt eller tillsammans med andra livsmedel. Det är ett livsmedel med tusen möjligheter.

Ägg kan användas kokta eller stekta, som en egen rätt eller tillsammans med andra livsmedel. Det är ett livsmedel med tusen möjligheter. Det finns flera lagar som styr både produktionen och hanteringen av ägg. Dessa lagar finns till för att säkra att konsumenterna får bra produkter som är producerade med hög standard i djurhållningen. Ägg

Läs mer

UBit arbetsmöte. 4 mars 2015. HiQ Göteborg, rum Turkos. UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur. Page 1

UBit arbetsmöte. 4 mars 2015. HiQ Göteborg, rum Turkos. UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur. Page 1 UBit arbetsmöte 4 mars 2015 HiQ Göteborg, rum Turkos UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Page 1 Närvarande Tore Johnsson, VGR Eric Åkerlund, VGR Per Augustsson, Skaraborg Per Persson, GR

Läs mer

Sammanfattning av uppföljningsrapport 2010/11:RFR1 Miljö- och jordbruksutskottet. Uppföljning av ekologisk produktion och offentlig konsumtion

Sammanfattning av uppföljningsrapport 2010/11:RFR1 Miljö- och jordbruksutskottet. Uppföljning av ekologisk produktion och offentlig konsumtion Sammanfattning av uppföljningsrapport 2010/11:RFR1 Miljö- och jordbruksutskottet Uppföljning av ekologisk produktion och offentlig konsumtion Uppföljning av ekologisk produktion och offentlig konsumtion

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Värmland 2013

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Värmland 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Värmland 2013 2014-01-22 Miljösamverkan Värmland startade 2008. Sedan starten har Miljösamverkan arbetat för att vidareutveckla projektet

Läs mer

Årsmöte 2011 3 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2011

Årsmöte 2011 3 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2011 Årsmöte 2011 3 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00 Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2011 Dagordning årsmöte 2011-02-03 Alnarp 1. Val av mötesordförande

Läs mer

Styrelsens sammansäsning 2012

Styrelsens sammansäsning 2012 Styrelsearbete 2012 Styrelsens sammansäsning 2012 Ordförande: Tomas Frisk Vice ordförande: Bo Kjellson Kassör Olle Larsson Sekreterare: Ewa Wikberg Ledamot: Thomas Lind Styrelsen har haa 8 protokollförda

Läs mer

Ägg. Vägledning för näringsdeklaration. Vägledning för näringsdeklaration

Ägg. Vägledning för näringsdeklaration. Vägledning för näringsdeklaration Ägg Vägledning för näringsdeklaration Livsmedelsverket har analyserat och fastställt nya näringsvärden för konventionella och ekologiska ägg. De nya näringsvärdena ersätter tidigare värden, vid näringsdeklaration

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden.

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden. KFUK-KFUM Idéförklaring Kampanj 2011 Arbetsdokument senast uppdaterad 2011-03-07 Bakgrund och syfte Kampanjidén för KFUK-KFUM utgår från verksamhetsidén: Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan

Läs mer

Genomgång av Ekomatsedeln. Praktiska övningar som ger inblick i Ekomatsedelns

Genomgång av Ekomatsedeln. Praktiska övningar som ger inblick i Ekomatsedelns Kursprogrammet Hållbar mat i kommuner och landsting bygger på lång och gedigen erfarenhet av utbildningar för personal i offentlig sektor. Våra utbildningar ger utomordentligt goda resultat. Det visar

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

Hushållningssällskapet Branschundersökning. April-Maj 2011 Genomförd av Enkätfabriken

Hushållningssällskapet Branschundersökning. April-Maj 2011 Genomförd av Enkätfabriken Hushållningssällskapet Branschundersökning April-Maj 2011 Genomförd av Enkätfabriken Innehållförteckning Sammanfattning 3 Bakgrund och fakta 4 Orsaker 15 Bortfallsanalys 16 Omsättning 5 Omsättning, fortsättning

Läs mer

Nyhetsbrev projekt ELOF djurskydds- och foderkontroller

Nyhetsbrev projekt ELOF djurskydds- och foderkontroller Nyhetsbrev projekt ELOF djurskydds- och foderkontroller Det här nyhetsbrevet riktar sig till dig som, på ett eller annat sätt, berörs av att länsstyrelsen tog över kommunernas ansvar för kontroller av

Läs mer

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY Organisation Påbörjande av framtagning av handlingsdokument för hur High Voltage Valley ska arbeta strategiskt inom områdena; Genus- och jämställdhet, kunskapsoch

Läs mer

Nyhetsbrev projekt ELOF djurskyddskontroller m m

Nyhetsbrev projekt ELOF djurskyddskontroller m m Nyhetsbrev projekt ELOF djurskyddskontroller m m Det här nyhetsbrevet riktar sig till dig som, på ett eller annat sätt, berörs av att länsstyrelsen tar över kommunernas ansvar för kontroller av djurskydd

Läs mer

Protokoll fört vid LIRs styrelsemöte 2010-06-02

Protokoll fört vid LIRs styrelsemöte 2010-06-02 Sida 1 av 5 Protokoll fört vid LIRs styrelsemöte 2010-06-02 Närvarande: Allan Lickander (ALi), Magdalena Olsson (MO), Annika Larsson (ALa), Josephine Halldén (JH), Anna-Carin Forsman (AF) (från kl 18.50),

Läs mer

Syfte- att bidra till miljömålen

Syfte- att bidra till miljömålen Greppa Näringen -ett redskap för åtgärder Stina Olofsson, Jordbruksverket Kristianstad 2010-12-02 Syfte- att bidra till miljömålen Begränsad klimatpåverkan Ingen övergödning Giftfri miljö Foto: Stina Olofsson

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

HAREC verksamhetsberättelse 2014

HAREC verksamhetsberättelse 2014 HAREC verksamhetsberättelse 2014 Bakgrund HAREC är en centrumbildning vid Lunds universitet som drivs gemensamt med Högskolan i Kristianstad, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Malmö högskola och Sveriges

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Nya regler om hygien för säkerhets skull

Nya regler om hygien för säkerhets skull Nya regler om hygien för säkerhets skull Information till företagare som hanterar livsmedel Ny lag Ingredienser: Ansvar, spårbarhet (öppenhet), egenkontroll (grundförutsättningar, HACCP), flexibilitet

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Genresursarbete i Sverige. Vårt nationella kulturarv

Genresursarbete i Sverige. Vårt nationella kulturarv Genresursarbete i Sverige Vårt nationella kulturarv Varför bevara genetisk mångfald? Den genetiska variationen bland domesticerade djur och odlade växter är viktig att bevara i ett långsiktigt perspektiv

Läs mer

ÄGARFÖRENINGEN PROSKANDIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE 2014

ÄGARFÖRENINGEN PROSKANDIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE 2014 1 ÄGARFÖRENINGEN PROSKANDIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE 214 Medlemsutvecklingen Vid årsskiftet hade ProSkandia drygt 6 medlemmar. Det var färre än kalkylerat orsakat av att utskicken av ProSkandias

Läs mer

Slutrapport projekt Dnr 19-8003/08. Marknadsaktiviteter ekologiska ägg och ekologisk matfågel

Slutrapport projekt Dnr 19-8003/08. Marknadsaktiviteter ekologiska ägg och ekologisk matfågel Slutrapport projekt Dnr 19-8003/08 Marknadsaktiviteter ekologiska ägg och ekologisk matfågel Föreningen för ekologisk fjäderfäproduktion c/o Åsa Odelros Österåkersvägen 21 810 40 HEDESUNDA Sammanfattning

Läs mer

Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad

Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad (Styrelsemöte i Förvaltnings AB Framtiden 2014-12-09) Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad - Policy/riktlinjer/regler Gällande from 2014-06-05 Handläggare: Helena Mehner

Läs mer

KURSKATALOG 2014-2015 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM

KURSKATALOG 2014-2015 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM KURSKATALOG 2014-2015 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM Sida 2 KUNSKAP MOTIVATION EKONOMI INSPIRATION STYRKA KOMPETENS GLÄDJE TRYGGHET UTBYTE WEBB UTVECKLING FÖRVALTNING KALENDARIUM 2014 DATUM KURS TID SIDAN SEPTEMBER

Läs mer

Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012

Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012 Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00 Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012 Dagordning årsmöte 2012-02-02 Alnarp 1. Val av mötesordförande

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer