Transportdag. Norrköping

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Transportdag. Norrköping 2013 03 27"

Transkript

1 Transportdag Norrköping

2 Transportdag Behövs transporter? Transportslagen Bil Järnväg Flyg Båt Speditörens roll Ansvar/avtal Incoterms Risker försäkring Combiterms NSAB Fraktberäkning ÖvningsuppgiQer

3 Försörjningskedjan Rå- vara Under- leverantör Komponentleverantör Produkt- *llverkare Central- lager Regional- alt. Grossist- lager Lokalt lager alt. detaljist Konsu- ment = med transport; bil, järnväg, flyg, båt alt kombina*oner via omlastningar på terminaler, hamnar mm

4 Försörjningskedjan Rå- vara Under- leverantör Komponentleverantör Produkt- *llverkare Central- lager Regional- alt. Grossist- lager Lokalt lager alt. detaljist Konsu- ment Materialförsörjning Supply Chain Distribu*on Demand Chain

5 Försörjningskedjan Rå- vara Under- leverantör Komponentleverantör Produkt- *llverkare Central- lager Konsu- ment Regional- alt. Grossist- lager Lokalt lager alt. detaljist = med transport; bil, järnväg, flyg, båt alt kombina*oner via omlastningar på terminaler, hamnar mm

6 Är transporter vik*gt?

7 Kunden Vad vill de ha Säker och kostnadseffek*v materialförsörjning Säker och kostnadseffek*v distribu*on Långsik*gt hållbara lösningar Sustainable Logis*cs (vad får det kosta?)

8 Säker & effek*v Hur definierar man effek*v? Wikipedia: Verkningsgrad, dimensionslös storhet som betecknar hur effek*vt eh system omvandlar energi *ll nyigt arbete i någon form Med inre effek(vitet menar man oqast produk*viteten, det vill säga förhållandet mellan 8llförda resurser och det som produceras. Dvs, billigast inte nödvändigtvis effek*vast

9 Betydelsen av leveransförmåga, en undersökning ur verkliga livet. A är eh medelstort svenskt företag som *llverkar och säljer sina varor genom både grossister och detaljister. B2B Leverantörer, lager och *llverkning både i Sverige och utomlands Förhållandevis enkel produkt, flera duk*ga konkurrenter med likvärdiga produkter på marknaden. Företaget A väljer ah göra en undersökning hos befintliga och möjliga återförsäljare om hur de ser på A:s leveransservice. 32 återförsäljare kontaktades varav 27 deltog 18 var befintliga Undersökningen genomfördes med öppna frågor i intervjuform.

10 Upplevd leveransservice Befintliga återförsäljare: 17 (18) ansåg ah A hade en ej *llfredställande leveransinforma*on 16 (18) ansåg ah leveranskvalitén ej var *llfredställande 18 (18) ansåg vidare ah konkurrenter hade en bähre total leveransservice 17 (17) ansåg ah den dåliga leveranskvaliteten ledde *ll minskad inköp/ försäljning av A:s varor. 14 (17) beräknade ah om A hade den bästa leveranskvaliteten skulle man öka försäljningen med minst 30% 16 (17) beräknade ah om A hade den bästa leveranskvaliteten skulle man öka försäljningen med minst 20% 1 *llfrågad kunde ej uppskaha en försäljningsökning

11 Upplevd leveransservice, tänkbara ÅF EJ befintliga återförsäljare: 7 (9) använde dålig leveransservicen som primär förklaring *ll varför man hade valt andra leverantörer. 5 (9) var intresserade av ah sälja A:s produkter givet ah man förbährade sin leveransservice 9 (9) var intresserade av ah sälja A:s produkter givet ah man var den bästa leverantören utanför produkt och pris

12 Är transporter vik*gt? Flödet av material in i produktion är ett fundament till företagets leverans- och konkurrensförmåga. Det externa varuflödet handlar inte bara om att distribuera, utan om att konkurrera.

13 Säker & effek*v Leveransserviceelement Tillgänglighet Sannolikhet att produkten finns i lager när den efterfrågas. Ledtid Tid från order till leverans Precision Tillförlitlighet i leveranstid Säkerhet Rätt vara i rätt kvantitet med rätt kvalitet Information Informationsutbyte i båda riktningarna. Kundanpassning Förmåga att leva upp till kundens önskemål. Flexibilitet Anpassningsförmåga till förändrade förutsättningar.

14 Transportmarknaden Transportsystemens nivåer Materialflödessystemet Produkter och material inom och mellan företag och organisa*oner Transporrlödessystemet Fordon och utrustning mellan företag och organisa*oner Infrastrukturen Anläggningar för ah möjliggöra flödet; vägar, hamnar, flygplatser mm Finansflödessystemet Ar*kelflödessystemet Lumsden; Logis*kens Grunder

15 Riksdagens transportpoli*ska mål Det övergripande målet för svensk transportpoli*k är ah säkerställa en samhällsekonomiskt effek*v och långsik*gt hållbar transporrörsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet.

16 Transportsnålt samhälle Minska godstransporterna med bil Logis*ken måste op*meras. Mer godstransporter på järnväg och med sjöfart. Intermodala transporter Understöd med ekonomiska styrmedel

17 Godstransporter

18 Godstransporter Avser transporter mellan geografiskt skilda anläggningar Trafikslagen Sjö Järnväg Landsväg Flyg Stora Låga Hög Låg Sändningsstorlekar Transportkostnad Kapitalbindning Leveransservice Små Höga Låg Hög

19 Godstransporter Transportarbete Fysiskt flöde mäts i tonkm Ton x km (alt. m3km alt flmkm) Kapital alt kapitalbindning

20 Godstransporter/Transportmedel Bil Järnväg Båt Flyg Pipeline

21 Sjötransporter

22 Sjötransporter Allmänt Specialanpassade för sina respek*ve godsslag och transportruher (bulk- och tankfartyg) Containerfartyg (LoLo) mellan kon*nenter RoRo- fartyg inom kon*nenter Järnväg möjligt alterna*v Fördelar Lägst driqkostnad per tonkm Stor lastkapacitet Flexibla transportruher Låga kostnader för ah upprähhålla infrastruktur Nackdelar Långsamt Dålig leveransprecision Förbinder normalt ej ensamt avsändare och mohagare. Kräver omlastning. Lämpligt när? Lågvärdig bulklast över långa distanser (ex petroleumprodukter, sand, kalk och malm)

23 Sjötransporter Kostnadseffek*vt per tonkm Stor kapacitet och fri färdväg (interna*onellt vahen) Låga rörliga kostnader Bilaterala avtal mellan länderna 50/50 UNCTAD införde på sjuiotalet 40/40/20 Linjekonferenserna inom sjöfart avskaffades i oktober Linjekonferenser var sammanslutningar av rederier som erbjöd reguljära sjötransporter pa bestämda ruher enligt fasta *dtabeller och priser.

24 Kapacitet Fartygen växer i storlek Främst inom tank & bulk Linjefartyg Last kapacitet i antal TEU RoRo Antal meter lastyta/gångar Bulkfartyg Grainvolym alt. Balvolym DWT Total kapacitet i ton inkl. last, bunker, proviant mm. Fribordsmärke Markerar hur mycket fartyget *llåts bli nedlastat

25 Linjesystem inom sjöfarten En länk Flera länkar Flera länkar med central länk Slingsystem Feeder

26 Obalanser och fyllnadsgrader Strukturella obalanser Existerande godsflöde i obalans Konstruk*onsberoende obalanser Fartygen konstruerande för specifik typ av last. Opera*onell obalanser Hur fartyg och lastbärare disponeras Kommersiella obalanser Prissähningen skapar obalans, fartyg omdisponeras *ll hamnar med bähre rater.

27 Short sea shipping EU defini8on on shortsea shipping: Shortsea shipping means the movement of cargo and passengers by sea between ports situated in geographical Europe or between those ports and ports situated in non European countries having a coastline on the enclosed seas bordering Europe. Shortsea shipping includes domes*c and interna*onal mari*me transport, including feeder services along the coast, to and from the islands, rivers and lakes. The concept of shortsea shipping also extends to mari*me transport between the Member States of the Union and Norway and Iceland and other States on the Bal*c Sea, the Black Sea and the Mediterranean.

28 Järnvägstransporter

29 Järnvägstransporter Allmänt Järnvägsvagnar anpassas *ll godstyp (containergods, bulkgods) Vägtransporter möjligt alterna*v. Fördelar God transporthas*ghet God leveransprecision God lastkapacitet Miljövänligt Nackdelar Långa transporider Förbinder normalt ej ensamt avsändare och mohagare. Kräver omlastning. Lägre avgångsfrekvenser än vägtransporter. Lämpligt när? Stora kvan*teter av utrymmeskrävande gods och inte allt för högvärdigt gods över långa transportavstånd (ex skogsindustrins produkter, malmtransporter, post och paket).

30 Järnvägens transporhekniska fördel Stål mot stål ger låg frik*on - energieffek*vt men halt! Det krävs ca 7 gånger mer kraq med gummihjul på landsväg

31 Järnväg Låg frik*on: Skapar förutsähningar för konvoj Skapar i sin tur förutsähningar för stora flöden

32 Järnväg 100 ton transporterat från Umeå *ll Hamburg Greencargo s hemsida

33 Järnväg Person och godstrafik skilda *der på dygnet Passagerare under dagen och *dig kväll Gods på nahen Stor skillnad på betalande vikt per vagn Passagerare, låg densitet, snabbt Gods, hög densitet, energieffek*vt Vagnkonstruk(onsberoende separa(on Spårbärighetsberoende separa(on Spåru8ormningsberoende separa(on Slutsats: Gods och passagerare i skilda tåg/transporter (jmr flyg)

34 Befraktningsformer, järnväg Express (?) Med persontågen, förr i separata specialbyggda vagnar med polle;erat resgods. Vagnslastgods Hel vagn, minimum 6,5 ton Enhetslast containers, växelflak eller annan större enhet Blocktåg Flera avlastare delar på eh tåg jmr flygets splitcharter Heltåg En avsändare *ll en mohagare, ingen rangering eller omkopplingar behövs Snabbt och effek*vt, men stora regelbundna volymer krävs OQa en del av eh producerande företags process (SSAB, Volvo, Boliden,fl) Idag ökande andel av volymen hos järnvägen

35 Järnväg Hög andel inrikes i Sverige, drygt 40 % Varför då? Järnvägen konkurrenskraqigt för långa och tunga transporter Rangering dyrt, gäller ah hålla samman tågen Gammal infrastruktur, stomnät Miljövänligt Energieffek*vare än lastbil Jämförelsevis höga terminal och hanteringskostnader Långa, osäkra transpor(der Saknar flexibilitet Industrin idag inte spåransluten

36 Järnvägens nackdel Har poli*ska beslut under talet gynnat järnvägen eller vägnätet?

37 Green Cargo SJ Gods byhe namn *ll Green Cargo Vagnslaster Ca 400 lok och Den vanligaste godsvagnen lastar upp *ll 30 ton och rymmer mer än 100 m3. Tåg med tågvikter upp *ll ton. Samarbete med 200 externa åkerier? Greencargo s hemsida

38 Vägtransporter

39 Vägtransporter Allmänt Vanligaste sähet ah genomföra kort- och långväga godstransporter. Nästan vilket gods som helst kan transporteras på väg. Konkurrerar normalt med flygfrakt (små volymer, högt värde) och järnväg (stora volymer, lågt värde) Fördelar Förbinder ensamt avsändare och mohagare. Kräver ej omlastning. God flexibilitet Nackdelar Miljökonsekvenser Lämpligt när? Transporter *ll en utspridd marknad. Dörr- *ll- dörr- leveranser.

40 Utvecklingen Den första lastbilen sahes i trafik den 17 maj 1900 (importerad från Tyskland). I början av 60- talet fanns ca 4000 tunga lastbils- kombina*oner. 5- dubblades under första hälqen av 60- talet (slit & släng, konsum*onssamhället?) talet; > tunga (>16,5 tons totalvikt) lastbilar i trafik i Sverige Det finns ca (3,5 *ll 16,5 ton) läha lastbilar dessutom. Hur blev det så?

41 Lastbilen Lastbilen representerar det onda i transportvärlden Bullrar Smutsar ner, miljöbov Trafikproppar Ständigt fler och fler

42 Lastbilstransporter Lastbilen är idag oslagbar vad gäller Småskalighet Förhållandevis liten investering/startkostnad Ca 50% av åkerierna är enbilsåkare (15% av hela fordonsparken). Kan läh anpassa *ll den enskilde kundens behov Kostnadseffek*v för mindre godsmängder/korta sträckor Frekvens Flexibilitet Kan läh omdirigeras Olika kombina*oner, godsslag Säkerhet Rela*vt liten godsmängd per enhet Chaufför följer godset och har ansvar för gods och lastsäkring mm. Tillförlitlighet Chaufför följer godset

43 Lastbilstransporter Service Chaufförens närvaro skapar förutsähningar för problemlösning och *lläggstjänster Anpassningsförmåga OQa en självständig ekonomisk enhet, skapar förutsähningar för ah söka last lokalt alt. hos konkurrenter Sista milen Stödjande infrastruktur

44 Lastbilstransporter Yrkesmässig trafik Uröra transporter mot betalning åt andra Ökande andel av totalen Linjetrafik eller beställningstrafik Icke yrkesmässig trafik Förekommer främst där transporten är en betydande del av produktens värde, kärnvärde (jmr. Distribu*on ca 60% av *llverkningskostnaden i ex bryggerinäringen) Firmabilar

45 Fordonstyper, Sverige Höjd max 4,50 (4,6 fri höjd på vägarna) Bruhovikt max 60 ton Källa: Trafikverket

46 Modulsystem Europafordon 25,25- bestämmelserna innebär ah det ges möjlighet ah koppla samman vissa fordon *ll högst 25,25 m tåglängd (modulsystemet) Förutsähningen är ah fordonen inte avviker från de gemensamma EU- reglerna om fordonets måh (direk*v 96/53/EG),. Modulsystemet bygger på ah man i eh fordonståg kombinerar lastlängderna 7,82 meter (det största flaket enligt CEN- standard) och 13,6 meter (påhängsvagn och sam*digt det längsta fordonet enligt EU- reglerna). Källa: Trafikverket

47 Modulsystem Systemet består i princip av följande byggklossar: 7,82 m långt flak högst 13,6 m lång påhängsvagn dolly bilar annan släpvagn. Källa: Trafikverket

48 Modulsystem 25,25 meter Källa: Trafikverket

49 Modulsystem A A 18,75 meter B 16,5 meter B Källa: Trafikverket

50 Kapacitetsskillnader mellan svenska och europeiska maxdimensioner Svenska fordon Europeiska fordon Skillnad Max längd (m) 25,25 18,75 6,5 Max totalvikt (ton) (44 ton) 20 Max nyholast (ton) Max volum (m3) EURO pallar

51 Trender i utvecklingen Lastbilen representerar det onda i transportvärlden Vad görs Utveckling av motorer, däck, vägbeläggningar, drivmedel mm Elektroniskt övervakad kolonnkörning Försök med längre fordon, Måste dock avpassas eqer lastbäraren Elvägar Kortkopplingar och mindre hjul Minska teknikdelen och öka lastvolymen Informa*onsteknik Kolonnkörning, posi*onering och trafikledning för ökad effek*vitet Ruhplanering LuQ{ädring Minskad slitage på vägbanan, *llåter högre nyholast Växelflak Effek*vare ver*kala lyq, inget behov av kranar eller truckar

52 Elektrifiering av tunga vägtransporter Svenska Elvägars koncept Harry Frank Professor, Mälardalens högskola Urrågning om godstransporter i Sveriges Riksdag, mars 2012

53 Kostnad för järnväg 10 % 90 % Harry Frank Professor, Mälardalens högskola Urrågning om godstransporter i Sveriges Riksdag, mars 2012

54 Kostnad för elväg 10 % Harry Frank Professor, Mälardalens högskola Urrågning om godstransporter i Sveriges Riksdag, mars 2012

55 Transporrörsäljning Transporrörmedling DHL, Schenker, DSV mfl Godstransporter dominerar (långväga) LBC (Lastbilscentraler) Beställningsorganisa*oner Entreprenad-, tank- gods- mm. OQa sidoverksamheter, grustag, betong, fas*gheter mm Främst mindre åkerier Många fusioner på senare år Större åkerier Säljer i egen regi ( ca 2 % av antalet åkerier har mer än 10 bilar, dessa 2 % har dock ca 40% av fordonsparken). Lokala special / nischföretag Specialiserade tex *mmertransporter, tank eller bulk.

56 Flygtransporter

57 Flygtransporter Allmänt Krav på snabba och säkra transporter ökar eqerfrågan Outsourcingtrenden har ökat eqerfrågan Genomförs primärt av särskilda frakrlygplan Konkurrerar med sjöfart och vägtransporter Fördelar Snabb service över långa distanser. God leveransprecision Nackdelar Miljökonsekvenser Högst kostnad per tonkm Förbinder normalt ej ensamt avsändare och mohagare. Kräver omlastning. Lämpligt när? Transporter av gods med högt värde och/eller låg vikt samt *dskänsligt expressgods och nödfallsleveranser samt paket och post över långa avstånd.

58 Flygtransporter Snabbt och dyrt Höga fasta och rörliga kostnader Bränsle, underhåll, säkerhet, terminaler, planen mm Höga kostnader för hantering Höga värden och snabbrörligt gods Frakrlyg och frakt i passagerarflyg IATA s The Air Cargo Tariff and Rules (TACT) Används sällan idag av konkurrensskäl Förhandlade avtal per kund Idag mycket s k konsoliderad frakt på långa avstånd. Hög miljöbelastning EU beslut om utsläppsräher 2012 för flyget Coali*on of the unwilling, 26 icke- europeiska länder som gåh samman för ah motarbeta EU s planer. Kinesiska myndigheter har förbjudit landets flygbolag ah betala några miljöavgiqer

59 Flygtransporter Marknaden 6-7% årlig *llväxt Lägst *llväxt inom Europa, högre interkon*nentala och intra Asien Gods flygs i: Reguljär passagerartrafik Reguljär godstrafik Kurirbolagens linjetrafik (Integrators) Chartertrafik

60 Effek*visering Lastbil i flyglinjetrafik Enhetslaster/container transporteras med lastbil *ll storflygplatser i Europa Kombina*oner Air/Sea Snabbare/effek*vare hantering på flygplatser D2D i egen regi Tid; 92% på marken Kostnad; 40 % på marken Integrators

61 Kapacitet Betalande vikt Distans

62 Godsets struktur, flygtransporter Lä ördärvliga varor Färskvaror, blommor mm Vissa kemiska preparat, läkemedel Varor med nyhetsvärde Tidningar, *dskriqer, filmer (utvecklingen?) Modevaror Datorer, programvaror Varor med speciella krav Reservdelar Högvärdiga varor Stöldbegärliga varor Läkemedel

63 Trender inom flygfrakten Energieffek*vitet Kostnaden för bränsle hög Miljöeffek*vitet Flyget har stor miljöpåverkan, en utveckling mot mindre miljöpåverkan nödvändig Buller Centralt belägna flygplatser vik*gt, hårdare krav gör ah tystare motorer måste utvecklas Integra*on Flyg och yhransporter Standardiserade lastbärare Vik*gt för ah möjliggöra integra*on med andra trafikslag Omlastning Teknik för ah underläha omlastning mellan trafikslag, idag används lyqbord mm. Utveckla huvudstråk Liknande system som sjöfartens feeder- system

64 Intermodala transporter Huckepack (eng Piggy- back) Intermodala lösningar kan reducera CO2- utsläppen med procent.

65 Kombinerade transporter FörutsäGningar för ag uppnå effek8vitet i systemet/nätet Transportmedlen anpassade *ll lastbärarna Anpassad hanteringsutrustning Kostnaden för lastbärare och eventuell omposi*onering

66 Intermodala transporter Avser transporter som kombinerar (kombinerade transporter) flera trafikslag. Krav Kostnaderna för extra terminalak*viteter är lägre än kostnadsbesparingarna i alterna*va transportslag.

67 Intermodala transporter Defini*on: Gods lastas på en lastbärare på avsändningsorten och följer lastbäraren *ll mohagningsorten, där det lossas Lastbäraren överförs minst en gång från eh transportmedel *ll eh annat mellan avsändningsorten och mohagningsorten. Båt/Lastbil Lastbil/Järnväg Lastbil/Flyg Fördelar?

68 Kombinerade transporter Kombiterminal Kombiterminal Hamn Hamn

69 Kombinerade transporter Effek*vare omlastning Enhetslastbärare Standardiserad hanteringsutrustning Standard gör valet enkelt av lastbärare Reducerad terminal*d Fordonet ej låst *ll terminalen Även fast utrustning nyhjas effek*vare Färre skador Reducerad kostnad för emballage Ansvar för lastning? Ansvar Enklare dokumenta*on och regler för ansvar (?) 1980 UN Conven*on on Interna*onal Mul*modal Transport of Gods, har ej träh i kraq

70 Lastbärare

71 Klipp ur nyhetsflödet Lastbilstransporter står för den största delen av trafikökningen på vägarna. Deha är inte hållbart och vi behöver eh trendbroh mot eh miljösmartare transportsystem. En kilometerskag för lastbilar skulle minska godstransporterna på vägarna, öka godstrafiken med sjöfart och järnväg, skapa bähre konkurrensförhållande mellan svenska och utländska åkare och s*mulera utvecklingen av mer bränsleeffek*vare fordon. (Jonas Sjöstedt (V) och Jens Holm (V) SvD ) Trots ag det finns en majoritet för ah införa kilometerskah för tunga fordon i Sverige har riksdagen beslutat ah säga nej *ll alla sådana krav. Orsaken är ah Sverigedemokraterna inte kan ställa upp på de tre andra opposi*onspar*ernas bevekelsegrunder för ah införa en sådan skah, som ah locka över transporter *ll järnväg. För SD handlar det mer om ah svenska åkerier inte ska ha konkurrensnackdelar gentemot utländska åkare. Socialdemokraterna, Miljöpar*et och Vänsterpar*et har länge krävt ah all tung trafik ska betala kilometerskah. Allianspar*erna är emot. Sverigedemokraterna återkommer i höst med sin syn på hur en kilometerskah på tung trafik bör urormas. (Riksdag & departement 16:53 28 mar )

72 Klipp ur nyhetsflödet nya lastbilstransporter på vägarna kan bli följden av tågoperatören CargoNets planerade nedläggning. I måndags, den 5 december, besökte bolagets vd Bjarne West Riksdagen för samtal med MP om vad som kan göras för ah rädda trafiken. Tågoperatören CargoNets nyligen aviserade nedläggning kan leda *ll fler lastbilstransporter på vägarna. Särskilt berörda är Västerbohen, Norrbohen, Skåne och Västa Götaland. (transportnet.se ) Ah ersäha CargoNets *digare 17 linjer med kombitåg i Sverige, är ingen läh uppgiq för Green Cargo eller andra operatörer. Green Cargo har dock sedan CargoNets nedläggningsbeslut arbetat med ah ta fram erbjudanden *ll marknaden. Det arbetet fortsäher. (greencargo.com ) Sandahlsbolagen AB och CargoNet AS har beslutat, ah i eh nybildat gemensamägt bolag, Real Rail AB, driva kombinerade järnvägstransporter i Sverige vidare. Bolaget skall bedriva kombitransporter på järnväg från Nässjö *ll Umeå och Luleå och från Göteborg *ll Umeå och Luleå. Trafiken skall ske med dagliga heltåg som avgår fem dagar i veckan. Det har förknippats med viss osäkerhet om huruvida det är möjligt ag i fram8den driva kombinerade transporter på järnväg i Sverige. Bakgrunden är ah vissa befintliga aktörer, upplevt flera år med sjunkande lönsamhet. Deha är beroende av allmänna framkomlighetsproblem, väderrelaterade driqstörningar som orsakat kraqiga förseningar, omläggning av driqsformen i terminalerna samt ökande banavgiqer. Det nya bolaget kommer ah vara i driq från 1 april och tågdragningen kommer ah uröras av Green Cargo AB under (Sandahlsbolagen AB och CargoNet AS )

73 Siffror och sta*s*k "Det finns tre typer av lögn: lögner, förbannade lögner och sta*s*k Tillskrivs både Benjamin Disraeli och Mark Twain

74 Fram*den Transportarbetet kommer öka Konsum*onsmönster Vidgande marknader Specialiserade underleverantörer Centralisering av lager EU möjliggörare StordriQ; economy of scale

75 Transporterad godsmängd med alla trafikslag (ca 380 miljoner ton 2006) - (Källa: Trafikverket) Färdiga produkter 14% Skogsindustri 25% Transit 2% Import 22% Jord, sten och byggnadsmatr. 15% Jordbruk och livsmedel 13% Järnmalm och stål 16% Råolja och oljeprodukter 17% Export 23% Inrikes transporter 53%

76 Transportmarknaden Inland freight transport (million t- km) Country Road Rail % Germany ,13 Spain ,36 France ,64 Italy ,48 UK ,33 Poland ,75 Netherlands ,14 Finland ,90 Sweden ,43 Norway ,37 Denmark ,37 Eurostat Survey 2010 Inland

77 Eurostat The increase between 1990 and 2000 was very high in Austria, Germany and France. No country had a decrease during the same reference period and the growth of the total tkm transported by road in all the EU and EFTA countries was equal to 40 %. In 2000, Roadfreight represented almost 75 % of the tkm performed in the EU and EFTA countries. Considering only inland transport, it appears that the considerable growth in transport has been almost en8rely realised by road transport.

78 Road share of inland freight transport (Eurostat) EU (27 länder) % This indicator is defined as the percentage share of road in total inland transport, expressed in tonne- kilometre (tkm). It includes transport by road, rail and inland waterways. Rail and inland waterways transport are based on movements on na*onal territory, regardless of the na*onality of the vehicle or vessel. Road transport is based on all movements of vehicles registered in the repor*ng country.

79 TOP 5 countries in European transport volume World Transport Report 2010/2011 Progtrans AG Billion tkm Germany France Spain Italy Germany remains the most important transport market within the EU billion of the 732 billion ton kilometer forecasted for 2025 apply to road transport, billion to rail and, 68.2 billion to water transport UK

80 Modal Split 2008 and 2025 WTR 2010/2011 Progtrans AG Road Rail Water Transports Germany (%) ,8 19,4 10,8 Germany (%) ,2 21,5 9,3

81 Slutsats Der ställs stora krav på transporterna, idag är lastbil det effektivaste sättet att leverera transportlösningar i Europa som motsvarar marknadens krav.. och ska vi tro prognosmakarna i Schweiz så gäller detta i många år framöver Kraven på transportföretagen kommer öka Räcker det med att vi får större & miljövänligare lastbilar?

82 GODSTRANSPORT SOM TREDJEPARTSLÖSNING Speditörer, transportörer, integratörer m fl.

83 Transportsystemets aktörer Transportsamordnare Speditörer Tredjepartslogis*ker Transportörer Infrastrukturhållare Vägverket, Banverket, LuQfartsverket, Sjöfartsverket

84 Vad menar vi med tredjepartslogistik

85 Defini*on tredjepartslogis*k Tredjepartslogis*k (3PL) innebär ah en samling logis*ktjänster utkontrakteras i eh nära och långsik*gt samarbete mellan en tjänsteköpare (3PL- kund) och en extern tjänsteproducent (3PL- leverantör). 3PL- leverantören skapar värde för 3PL- kunden genom opera*onell effek*vitet, skalfördelar, koordinering och IT- kompetens.

86 En 3PL aktör träder emellan säljare och köpare genom ah leverera någon form av logis*ktjänst Säljare/Avsändare Köpeavtal Köpare/Mohagare Transport- alt. logis*kavtal Speditör/Transportör G Stöth; Transport- och logis(krä;

87 Speditörer/Transportörer Stora strukturella förändringar Uppköp och sammanslagningar DHL Schenker DSV TNT + UPS Kuehne + Nagel mfl Transpor*ndustriförbundet Del av Transportgruppen/Svenskt Näringsliv

88 Varuägare Uppdrag Uppdrag Uppdrag Uppdrag Uppdrag Uppdrag Uppdrag Uppdrag Förmedlare Uppdrag Uppdrag Uppdrag Uppdrag Uppdrag Uppdrag Uppdrag Uppdrag Transportör

89 Varuägare Uppdrag Uppdrag Uppdrag Uppdrag Uppdrag Uppdrag Uppdrag Uppdrag Förmedlare Uppdrag Uppdrag Uppdrag Uppdrag Uppdrag Uppdrag Uppdrag Uppdrag Transportör

90 Speditörens roll Dokumenta*on Transporter Lager Tullhantering export/import Lastning/Lossning Ombesörjer försäkring mm Kontakter med Speditörer i anda länder Egna kontor Nätverk

91 Speditörens roll, Avtal Transportörer Speditör Sspditör Säljare Köpare

92 AKTÖRERNA VID INTERNATIONELL HANDEL.

93 Aktörer Köpare Säljare Speditör Transportör Försäkringsbolag Bank Jurister Fler??

94 Förhållandet mellan köpare, säljare och speditör/transportör Säljare/Avsändare Köpeavtal Köpare/Mohagare Transport- alt. logis*kavtal Speditör/Transportör G Stöth; Transport- och logis(krä;

95 Transportdokument Är eh dokument som urärdats av avsändaren och som följer med varan. Fraktsedeln fungerar som skriqligt bevis på ah fraktavtal ingåhs och på vad deha innehåller, samt som mohagningsbevis när varan hämtas hos avsändaren och levereras hos mohagaren.

96 Transportdokument, Inrikes Standardiserad Transporte*keh (STE) SIS Fraktsedel

97 Transportdokument, Bil/jvg utrikes CMR Fraktsedel

98 Transportdokument, Flyg AWB / Air Waybill

99 Transportdokument, Sjöfrakt Konossement (Bill of Lading) Värdehandling

100 Remburs Remburs, säker betalningsform vid interna*onella affärer

101 Riskövergång Riskövergång När övergår risken för varan från säljaren *ll köparen? Köplagen (även Int. köplagen) Risken övergår när varan lämnats för transport förutsah s k transportköp Vad säger köpeavtalet om leveransvillkor

102 Leveransvillkor; Incoterms Leveransvillkoret har en juridisk innebörd och det är av största vikt ah företagens import/- exporrunk*oner är väl förtrogna med dessa. Interna*onal Chamber of Commerce ICC The purpose of Incoterms is to prove a set of interna(onal rules for the interpreta(on of the most commonly used trade terms in foreign trade. (Incoterms 2000 s. 5) Incoterms 2010 omfahar frågor som rör leveranser mellan köpare och säljare. Deha inkluderar hur produkter ska transporteras, vem som betalar för vad, import- och exportklarering, och vem som bär risken vid olika delar under transporten.

103 Combiterms Skapade av Sveriges Speditörförbund (Transpor*ndustriförbundet) Combiterms huvudfunk*on är ah kombinera de interna*onella leveransklausulerna (Incoterms) med eh system för beskrivning av fraktkostnaden och dess delkomponenter, samt deras fördelning mellansäljare och köpare.

104 Förhållandet mellan Incoterms och Combiterms Säljare/Avsändare Incoterms Köpare/Mohagare Combiterms Speditör/Transportör G Stöth; Transport- och logis(krä;

105 NSAB Branschens Standardavtal. En branschöverenskommelse, dvs inte lag. NSAB 2000 är Nordisk Speditörsförbunds Allmänna Bestämmelser, vilka reglerar formen för speditören och uppdragsgivarens räggheter och skyldigheter, däri innefahande speditörens ansvar enligt olika transporträhsliga konven*oner såsom CIM, CMR, Haag- Visby- reglerna samt Warszawakonven8onen. Bestämmelserna är framtagna av Nordiskt Speditörförbund i samråd med representanter för kundsidan. Reglerar bland annat speditörens ansvar, i pengar begränsat *ll 8,33 SDR per kg bruhovikt ( 22 ) för exempelvis interna*onella vägtransporter. För inrikes gods begränsas ansvaret *ll SEK 150 per bruhokilo enligt villkoren i lag om inrikes vägtransport. SDR (Särskilda dragningsräher) definieras i termer av en korg av större valutor som används i interna*onell handel och finans (fn,, JPY och $). Dagsaktuell SDR beräknas av Interna*onella Valutafonden. SDR1 = US$ kurs (dvs 84,13 SEK per kg bruhovikt).

106 Försäkring Speditörens ansvar Ansvarsförsäkring Landsväg; CMR 8,33 SDR/kg (inrikes 150:- SEK /kg; lagen om inrikes vägtransport). Järnväg; CIM- konven*onen 17 SDR/kg Sjö; Haag- Visby reglerna & Sjölagen SDR/kolli alt 2 SDR/kg Flyg; Montrealkonven*onen från 1999; 19 SDR/kg Transporrörsäkring, 3 klasser Grundförsäkring, gemensamt haveri Utvidgad Grundförsäkring (plus last och loss) Normalförsäkring (plus varje annan fara ) OBS vad som gäller för CIP & CIF

107 FRAKTBERÄKNING

108 Fraktberäkning Fastställ skrymmevikt Fastställ fraktgrundande vikt, avrunda Fastställ avstånd/tariff Beräkna frakt, avrunda Fastställ eventuella *llägg och avgiqer

109 Skrymmevikt Varför har man skrymmeberäkning? Vad baseras faktorerna på? Bil; m3 och flakmeter (pallplats) Flyg; m3 Båt; m3

Transportslag. Väg-, järnvägs-, sjö- och flygtransporter. 2015 Transportslag, Logistikprogrammet, Norrköping

Transportslag. Väg-, järnvägs-, sjö- och flygtransporter. 2015 Transportslag, Logistikprogrammet, Norrköping Transportslag Väg-, järnvägs-, sjö- och flygtransporter 1 Vägtransporter 2 Lastbilstransporter Explosionsartad utveckling Effektivitetsökning genom större fordon och fordonskombinationer Vägarnas beskaffenhet

Läs mer

Transportmarknaden. Konsekvensen av ovanstående är att på lastbilen transporteras mestadels

Transportmarknaden. Konsekvensen av ovanstående är att på lastbilen transporteras mestadels 14 i Sverige På godstransportmarknaden i Sverige finns i huvudsak tre olika transportslag: - Lastbilstransporter - Järnvägstransporter - Sjöfartstransporter Respektive transportslags marknadsandel varierar

Läs mer

Kombinera mera för miljöns skull

Kombinera mera för miljöns skull Välkommen! Dagens webbseminarium startar kl 10. Kombinera mera för miljöns skull med Gösta Hultén Intelligent Logistik Redaktör för handboken Inköp & Logistik Så här går det till Ställ gärna frågor under

Läs mer

B. De 4 stora transportslagen. Läs sid. 94 111.

B. De 4 stora transportslagen. Läs sid. 94 111. Logistik A. Modul 4 (transportmetoder). Transport-utb. Läsning: Detta häfte samt vissa delar av kap. 5, 10 o 12. Skriv svaren under frågorna. Namn:... A. Inledning Läs sid. 88 91 samt diagrammen på sid.

Läs mer

Transporträtt. Transporträtt, Logistikprogrammet, Norrköping

Transporträtt. Transporträtt, Logistikprogrammet, Norrköping Transporträtt 1 Historia Transporträtten har utvecklats på det internationella planet - Syftar till att skapa ett gemensamt regelverk och förtydliga vem som är ansvarig för vad Har en lång utveckling historiskt

Läs mer

Logistikföretagen och deras utbud

Logistikföretagen och deras utbud Logistikföretagen och deras utbud Källa: Logistik för konkurrenskraft ett ledaransvar (Dag Björnland, Göran Persson, Helge Virum; red), Liber, upplaga 2003 1 Strukturering av logistikföretag Kategori III

Läs mer

Enhetslaster. 2013 Enhetslaster, Logistikprogrammet

Enhetslaster. 2013 Enhetslaster, Logistikprogrammet Enhetslaster 1 Bakgrund Producent Flygtransport Vägtransport Kund Kund Truck Järnvägs transport Sjötransport Vägtransport Vägtransport Truck 2 Bakgrund Långa transportavstånd framkallar behov av omlastning

Läs mer

Transporter, miljö och klimathot

Transporter, miljö och klimathot Transporter, miljö och klimathot Logistik och samhällsutveckling Jönköping, 18-1919 mars 29 Professor i sjöfartens transportekonomi och logistik Handelshögskolan vid Göteborgs universitet (presenterat

Läs mer

Fraktberäkning Internationella transporter

Fraktberäkning Internationella transporter Fraktberäkning Internationella transporter Yrkeshögskolan Norrköping John Landborn, AB JOLARES john@jolares.se 1 Skrymmevikt Olika transportmedlen har olika förutsättningar och gör om sändningens volym

Läs mer

Vi kör inte för skoj skull - Vi kör för din skull!

Vi kör inte för skoj skull - Vi kör för din skull! Åkeribranschens syn på lastsäkring Mårten Johansson marten.johansson@akeri.se teknikchef i Sveriges Åkeriföretag Vi kör inte för skoj skull - Vi kör för din skull! Lastsäkring? Åkeriföretagens verksamhet

Läs mer

Projekt Utbytbarhet mellan transportslag en fallstudie av StoraEnso

Projekt Utbytbarhet mellan transportslag en fallstudie av StoraEnso Samverkansområdet Transporter Projekt Utbytbarhet mellan transportslag en fallstudie av StoraEnso I projektet har ingått: Projektledare Mats Westerlund, VV Anders Svenson, BV Sakkunnig Anders Clason, StoraEnso

Läs mer

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle)

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle) Volvo Lastvagnar AB Meddelande 1 (6) För att underlätta beräkning av emissioner från transporter har Volvo Lastvagnar sammanställt emissionsfaktorer per liter förbrukat bränsle. Sammanställningen avser

Läs mer

Leveransvillkor. Vid distanshandel mellan två parter uppstår flera frågor som måste hanteras:

Leveransvillkor. Vid distanshandel mellan två parter uppstår flera frågor som måste hanteras: Leveransvillkor Vid distanshandel mellan två parter uppstår flera frågor som måste hanteras: - Vem ska betala fraktkostnaden? - Vem ska betala försäkring/stå för risken? - Vem står för nödvändig dokumentation?

Läs mer

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Logistikforum i Jönköping 2008 Bo-Lennart Nelldal Adj. professor Järnvägsgruppen KTH 2008-08-20 1 KTH Järnvägsgruppen - Systemsyn Intäkt

Läs mer

Fakta om åkerinäringen

Fakta om åkerinäringen Fakta om åkerinäringen Fakta om Åkerinäringen 2013 I den här broschyren presenterar vi statistik om åkerinäringen. Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation. Organisationen representerar

Läs mer

Externa kostnader i scenarier med utökad sjöfart. Inge Vierth Konferens: Hållbara transporter november 2016

Externa kostnader i scenarier med utökad sjöfart. Inge Vierth Konferens: Hållbara transporter november 2016 Externa kostnader i scenarier med utökad sjöfart Inge Vierth Konferens: Hållbara transporter 2016 10 november 2016 Bakgrund Politiska målsättningar I Sverige: använda sjötransporter för att avlasta landinfrastrukturen

Läs mer

Fö3: Terminaler och Fysisk distribution

Fö3: Terminaler och Fysisk distribution Fö3: Terminaler och Fysisk distribution Agenda: Terminaler Terminalers funktioner och utformning Kombiterminaler Hamnar Flygplatser Kapacitetsbrister, finansiering (OPS mm) Terminallokalisering (tyngdpunktsmetoden

Läs mer

Jämförande studie över godstransporternas externa kostnader och avgifter

Jämförande studie över godstransporternas externa kostnader och avgifter Jämförande studie över godstransporternas externa kostnader och avgifter Inge Vierth, VTI Seminarium Hur ska sjöfarten utvecklas i östra Mellansverige Västerås, 2 april 2014 Externa (marginal)kostnader

Läs mer

VÄGSLITAGEAVGIFT (KM-SKATT) OCH 74 TON PÅ NYTT VÄGNÄT U L R I C L Å N G B E R G, B R A N S H C H E F I S V E R I G E S Å K E R I F Ö R E T A G

VÄGSLITAGEAVGIFT (KM-SKATT) OCH 74 TON PÅ NYTT VÄGNÄT U L R I C L Å N G B E R G, B R A N S H C H E F I S V E R I G E S Å K E R I F Ö R E T A G VÄGSLITAGEAVGIFT (KM-SKATT) OCH 74 TON PÅ NYTT VÄGNÄT U L R I C L Å N G B E R G, B R A N S H C H E F I S V E R I G E S Å K E R I F Ö R E T A G 1 Utmaningen Mobilitet Gods Människor Kostnad Villighet att

Läs mer

Folkets hus 15 juni 2011. We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea

Folkets hus 15 juni 2011. We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea Folkets hus 15 juni 2011 Trelleborgs Hamn Ro-Ro specialisten Omsättning 2010: 201 msek Resultat efter finansiella post.: 20 msek Antal anställda: Direkt 120 Tonnage 2010: 10,8 mton Antal anlöp: 6 000 Verksamhetsområden:

Läs mer

Utmaningar i Transportkedjan- land och sjötransporter i samverkan

Utmaningar i Transportkedjan- land och sjötransporter i samverkan Utmaningar i Transportkedjan- land och sjötransporter i samverkan Patrick Juul Vice VD, Maersk Line Skandinavien Tidigare Operations Chef Maersk Scandinavien SCA koncernen SKF koncernen Maersk Line Världens

Läs mer

Godsets hållbara resa Distribution till storstaden

Godsets hållbara resa Distribution till storstaden Godsets hållbara resa Distribution till storstaden Göteborg, 29 November 2012 Ulf Hammarberg, Environmental Affairs DHL Freight (Sweden) AB Sustainability Day Göteborg DHL Freight Sweden AB 29 nov 2012

Läs mer

Kollektiv godstrafik i Stockholm. Stockholms stad och Schenker AB i samarbete

Kollektiv godstrafik i Stockholm. Stockholms stad och Schenker AB i samarbete Kollektiv godstrafik i Stockholm 1 Schenker Consulting Växande aktör på den nordiska logistikkonsultmarknaden Kontor i Göteborg och Stockholm 28 konsulter och 3 trainees Tillsammans mer än 220 års erfarenhet

Läs mer

Miljölogistik. Hållbara Transporter Stockholm, 2013-11-14. Monica Jadsén Holm

Miljölogistik. Hållbara Transporter Stockholm, 2013-11-14. Monica Jadsén Holm Miljölogistik Hållbara Transporter Stockholm, 2013-11-14 Monica Jadsén Holm Integrerade logistikkedjor sparar miljön Värdeskapand e tjänster Värdeskapande Temperaturförändringar (år 1860 2000) tjänster

Läs mer

Näringsdepartementet Remiss nr: N2014-7434-E 103 33 Stockholm. Yttrande över Fossilfrihet på väg SOU 2013:84

Näringsdepartementet Remiss nr: N2014-7434-E 103 33 Stockholm. Yttrande över Fossilfrihet på väg SOU 2013:84 2014-05-16 Näringsdepartementet Remiss nr: N2014-7434-E 103 33 Stockholm Yttrande över Fossilfrihet på väg SOU 2013:84 kemiindustrierna i Sverige och Skogsindustrierna har valt att gemensamt yttra sig

Läs mer

PM 2009-06-11 Trollhätte kanal. 1 Emissionsberäkning BVH. 1.1 Scenarier

PM 2009-06-11 Trollhätte kanal. 1 Emissionsberäkning BVH. 1.1 Scenarier 1 Emissionsberäkning BVH För att kunna göra en bedömning av det samhällsekonomiska värdet av åtgärder i farleden genom så behöver förändringarna i möjligaste mån kvantifieras. En av de parametrar som kommer

Läs mer

Sjöfartens miljöprestanda och bidrag till det hållbara transportsystemet. Inge Vierth, VTI Sjöfartshögskolan Kalmar 12 november 2013

Sjöfartens miljöprestanda och bidrag till det hållbara transportsystemet. Inge Vierth, VTI Sjöfartshögskolan Kalmar 12 november 2013 Inge Vierth, VTI Sjöfartens miljöprestanda och bidrag till det hållbara transportsystemet Inge Vierth, VTI Sjöfartshögskolan Kalmar 12 november 2013 Internaliseringsgrader för gränsöverskridande godstransporter

Läs mer

Hållbar logistik Ambassadörsträff Lidköping, 7 augusti 2009

Hållbar logistik Ambassadörsträff Lidköping, 7 augusti 2009 Hållbar logistik - Ambassadörsträff, Lidköping, 7 augusti 2009 Hållbar logistik Ambassadörsträff Lidköping, 7 augusti 2009 Professor i sjöfartens transportekonomi och logistik Handelshögskolan vid Göteborgs

Läs mer

Anders Sjöblom, Oskarshamns kommun

Anders Sjöblom, Oskarshamns kommun Anders Sjöblom, Oskarshamns kommun - Bulk - Enhetsburet gods/ container & trailer - Oskarshamn/ Kalmar Län -CARGOTO -Så påverkas hamnar av SECA - Fånga upp framtiden Oskarshamn Transport corridor between

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg

Klimatneutrala godstransporter på väg Klimatneutrala godstransporter på väg 3 december 2008 Ingvar Nilsson CEO Schenker North DB AG har tre starka ben på transportmarknaden 1) DB AG fungerar som Management Holding Nr 2 på passagerartrafik

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg

Klimatneutrala godstransporter på väg INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbetsprojekt mellan Preem Petroleum AB Schenker AB Volvo Lastvagnar AB Vägverket Göteborgs miljövetenskapliga

Läs mer

Kortfattade lösningsförslag till tentamen i TNK

Kortfattade lösningsförslag till tentamen i TNK Kortfattade lösningsförslag till tentamen i TNK03 007-10-19 Samtliga svar måste motiveras betydligt mer än nedanstående för att ge poäng på tentamen. Uppgift 1 Total processmedeltid = 15+9+5 = 49. Total

Läs mer

Incoterms. Termerna är indelade i fyra grupper

Incoterms. Termerna är indelade i fyra grupper Vid internationell handel känner avtalsparterna oftast inte till de leveransvillkor som gäller på respektive motparts hemmamarknad. International Chamber of Commerce (ICC) utger ett regelverk för internationella

Läs mer

Så beräknar du rätt fraktdragande vikt

Så beräknar du rätt fraktdragande vikt Så beräknar du rätt fraktdragande vikt Guide för kund Våra produkter Comfort INRIKES: Styckegodssändning med en maxvikt på 999 kg, maxvolym 3,57 m 3, maxhöjd 220 cm och maxlängd är 240 cm. Dessa sändningar

Läs mer

DHL Freight Sweden GODSETDAGEN 2013 Utmaningar på väg och järnväg för att nå miljömål 2020

DHL Freight Sweden GODSETDAGEN 2013 Utmaningar på väg och järnväg för att nå miljömål 2020 DHL Freight Sweden GODSETDAGEN 2013 Utmaningar på väg och järnväg för att nå miljömål 2020 Stockholm 5 Mars Ylva Öhrnell Miljö- och Kvalitetschef DHL TRANSPORTER PÅ JÄRNVÄG Viktigt för att nå vårt miljömål

Läs mer

ERIK THUN AB (publ) Ett familjeföretag sedan 1938. Omsättning ca 1,4 miljarder. Ca 700 anställda. 4 st. affärsområden Rederi Flyg Chark Fastigheter

ERIK THUN AB (publ) Ett familjeföretag sedan 1938. Omsättning ca 1,4 miljarder. Ca 700 anställda. 4 st. affärsområden Rederi Flyg Chark Fastigheter ERIK THUN AB (publ) Ett familjeföretag sedan 1938 Omsättning ca 1,4 miljarder Ca 700 anställda 4 st. affärsområden Rederi Flyg Chark Fastigheter 27 nybyggen sedan 1990 /egen design 30 st fartyg Rederi

Läs mer

ERIK THUN AB (publ) Ett familjeföretag sedan 1938. Omsättning ca 1miljard. Ca 500 anställda. 4 st. affärsområden Rederi Flygleasing Chark Fastigheter

ERIK THUN AB (publ) Ett familjeföretag sedan 1938. Omsättning ca 1miljard. Ca 500 anställda. 4 st. affärsområden Rederi Flygleasing Chark Fastigheter ERIK THUN AB (publ) Ett familjeföretag sedan 1938 Omsättning ca 1miljard Ca 500 anställda 4 st. affärsområden Rederi Flygleasing Chark Fastigheter Rederi 27 nybyggen sedan 1990 /egen design 32 fartyg 8

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING, KNEG 1 Godstransporter på gott och ont Godstransporter på väg: en förutsättning för tillväxt står för 60 % av de totala godstransporterna i Sverige betydande

Läs mer

Yttrande över Trafikverkets utredning om Inlandsbanans funktion och roll i transportsystemet

Yttrande över Trafikverkets utredning om Inlandsbanans funktion och roll i transportsystemet 2012-12-14 Er ref: Kenneth Natanaelsson kenneth.natanaelsson@trafikverket.se Karolina Boholm karolina.boholm@skogsindustrierna.org 08-762 72 30 070-202 98 69 Yttrande över Trafikverkets utredning om Inlandsbanans

Läs mer

DB Schenker Air & Ocean Effektiva flyg- och sjöfrakter över hela världen

DB Schenker Air & Ocean Effektiva flyg- och sjöfrakter över hela världen DB Schenker Air & Ocean Effektiva flyg- och sjöfrakter över hela världen Globalt nätverk Air & Ocean i korta drag Snabba sändningar hög service Branschanpassad och effektiv sjöfrakt DB Schenker i Sverige

Läs mer

Stadens godsflöden, en vit fläck eller ett svart får. Förutsättningar för en godsflödesstudie på lokal och regional nivå

Stadens godsflöden, en vit fläck eller ett svart får. Förutsättningar för en godsflödesstudie på lokal och regional nivå Stadens godsflöden, en vit fläck eller ett svart får. Förutsättningar för en godsflödesstudie på lokal och regional nivå Mona Pettersson WSP Analys & Strategi WSP Analys & Strategi WSP Analys & Strategi

Läs mer

Effekter på kust- och inlandssjöfarten av likabehandling av transportslagen. Per Kågeson

Effekter på kust- och inlandssjöfarten av likabehandling av transportslagen. Per Kågeson Effekter på kust- och inlandssjöfarten av likabehandling av transportslagen Per Kågeson Hypoteser 1. Ett likvärdigt utformat kostnadsansvar för infrastruktur, miljöpåverkan och olyckor leder till att kust-

Läs mer

Effektiva tågsystem för godstransporter

Effektiva tågsystem för godstransporter Effektiva tågsystem för godstransporter en systemstudie Huvudrapport Redaktör: Bo-Lennart Nelldal KTH JÄRNVÄGSGRUPPEN Rapport 0504 Stockholm 2005 Sammanfattning Järnvägen i Europa har förlorat marknadsandelar

Läs mer

Södra stambanan Ekonomiskt lönsam, energieffek2vt och miljövänligt. Göran Svärd

Södra stambanan Ekonomiskt lönsam, energieffek2vt och miljövänligt. Göran Svärd Södra stambanan Ekonomiskt lönsam, energieffek2vt och miljövänligt Göran Svärd Transportkapacitet Ökad kapacitet leder 2ll punktligare, säkrare och snabbare transporter 2ll lägre kostnad Minskad kapacitet

Läs mer

Närsjöfart i ett europeiskt feederperspektiv. Unifeeder corporate presentation 08/03/2012 1

Närsjöfart i ett europeiskt feederperspektiv. Unifeeder corporate presentation 08/03/2012 1 Närsjöfart i ett europeiskt feederperspektiv Unifeeder corporate presentation 08/03/2012 1 Kort om Unifeeder Unifeeder corporate presentation 08/03/2012 2 Unifeeder idag Den största t operatören med det

Läs mer

11 SAKER DU INTE VISSTE... MEN BORDE VETA

11 SAKER DU INTE VISSTE... MEN BORDE VETA 11 SAKER DU INTE VISSTE... MEN BORDE VETA Hej Har du någonsin tänkt på att lastbilstransporter inte bara är ett sätt att frakta varor utan också är en viktig livsnerv? Vårt moderna samhälle kan inte överleva

Läs mer

Grundläggande logistikrätt för distribution

Grundläggande logistikrätt för distribution Grundläggande logistikrätt för distribution Vad är logistikrätt? Vad är ett transportuppdrag respektive ett logistikuppdrag? Pris Gränssnitt Konkurrens Varumärke Språk Garantier Produkt ansvar Marknads

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. örnsköldsvik

Läs mer

Som talargåva skänker Logistik & Transport pengar till Läkare Utan Gränser.

Som talargåva skänker Logistik & Transport pengar till Läkare Utan Gränser. Som talargåva skänker Logistik & Transport pengar till Läkare Utan Gränser. Logistik & Intermodala transportsystem Jan Kilström, Anders Peterson, Tord Sandahl, Sven-Erik Andersson, Mats Olsson Programansvariga:

Läs mer

11 saker du inte visste... men borde veta

11 saker du inte visste... men borde veta 11 saker du inte visste... men borde veta Hej Har du någonsin tänkt på att lastbilstransporter inte bara är ett sätt att frakta varor utan också är en viktig livsnerv? Vårt moderna samhälle kan inte överleva

Läs mer

The No.1 port in Scandinavia

The No.1 port in Scandinavia THE PORT OF SCANDINAVIA 57 42 N 11 56 E The No.1 port in Scandinavia Porten mot världen Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn med direktlinjer till 140 destinationer globalt. Det gör oss till Skandinaviens

Läs mer

ETT, modulsystem för skogen & DUO2. Forskningsprojekt för ökad transporteffektivitet

ETT, modulsystem för skogen & DUO2. Forskningsprojekt för ökad transporteffektivitet ETT, modulsystem för skogen & DUO2 Forskningsprojekt för ökad transporteffektivitet Volvokoncernens vision är att bli världsledande inom hållbara transportlösningar genom att: skapa värde för kunden inom

Läs mer

Förbundet Svenska Hamnar

Förbundet Svenska Hamnar Förbundet Svenska Hamnar De svenska hamnföretagens bransch- och arbetsgivareförbund Förbundet driver branschens intressefrågor så att hamnföretagen kan bli framgångsrika Ingår i TransportGruppen 95 % av

Läs mer

Tyngre fordon på det allmänna vägnätet samt Tyngre och längre fordonståg på det allmänna vägnätet

Tyngre fordon på det allmänna vägnätet samt Tyngre och längre fordonståg på det allmänna vägnätet YTTRANDE Vårt dnr: 2014-10-17 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Ulrika Appelberg Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Tyngre fordon på det allmänna vägnätet samt Tyngre och längre fordonståg

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. Miljöpolicy

Läs mer

Modern teknik för kombitransporter

Modern teknik för kombitransporter Modern teknik för kombitransporter Bakgrund Godstransportrådet Skåne & Blekinge pekar, i projektet KombiSyd II, på alternativa trailertransporter. Bakgrunden är: EU:s direktiv om minskade koldioxidutsläpp.

Läs mer

Logistik som utvecklingsstrategi

Logistik som utvecklingsstrategi Logistik som utvecklingsstrategi Umeå, Västerbotten och regionen i en ny situation: transportinfrastruktur som verktyg! Botniabanan Terminalutbyggnader Umeå hamn omstruktureras och kapacitetförstärks Tvärbanans

Läs mer

- en underskattad miljöåtgärd

- en underskattad miljöåtgärd Bättre logistik - en underskattad miljöåtgärd Sjöfartsforum och SSPAs seminarium Sjöfartens Miljösatsningar Göteborg, 20 mars 2009 Professor i sjöfartens transportekonomi och logistik Handelshögskolan

Läs mer

Lantmännen. Anders Jideklev. Koncernlogistikchef

Lantmännen. Anders Jideklev. Koncernlogistikchef Lantmännen Anders Jideklev Koncernlogistikchef Lantmännen Internrevision Styrelse Juridik Vd & koncernchef Strategi & affärsutveckling, FoU Ekonomi & Finans Varuflöde Human Resources Division Lantbruk

Läs mer

1. Transportlogistikens utveckling

1. Transportlogistikens utveckling 1. Transportlogistikens utveckling Bakgrund Conlogic AB 2 Logistik och handel Handel Ekonomisk tillväxt och utveckling Logistik Bakgrund Conlogic AB 3 Sambandet mellan BNP och transportarbete i Sverige

Läs mer

Välkommen till ACi Transport & Spedition AB

Välkommen till ACi Transport & Spedition AB Välkommen till ACi Transport & Spedition AB ACi erbjuder ett prisvärt transportsystem inom Europa med högsta kvalitet och säkerhet. Vår affärsidé består i att på ett personligt och serviceinriktat sätt

Läs mer

Stambanan genom övre Norrland och behovet av Norrbotniabanan. Kapacitetsbrist på järnvägssystemet kostar arbetstillfällen

Stambanan genom övre Norrland och behovet av Norrbotniabanan. Kapacitetsbrist på järnvägssystemet kostar arbetstillfällen Stambanan genom övre Norrland och behovet av Norrbotniabanan Kapacitetsbrist på järnvägssystemet kostar arbetstillfällen Fyrstegsprincipen 1. Åtgärd som kan påverka transportefterfrågan och val av transportsätt.

Läs mer

Sveriges hamnar. - Idag och i morgon

Sveriges hamnar. - Idag och i morgon Sveriges hamnar - Idag och i morgon Förbundet Svenska Hamnar De svenska hamnföretagens bransch- och arbetsgivareförbund Förbundet driver branschens intressefrågor så att hamnföretagen kan bli framgångsrika

Läs mer

Sam-modalitet i praktiken - utveckling och samhällsekonomisk utvärdering av landtransportsystem för långväga transporter

Sam-modalitet i praktiken - utveckling och samhällsekonomisk utvärdering av landtransportsystem för långväga transporter Sam-modalitet i praktiken - utveckling och samhällsekonomisk utvärdering av landtransportsystem för långväga transporter Johan Ericson Statens Väg- och transportforskningsinstitut (VTI) Tekniska mässan,

Läs mer

Stockholm Årsta Kombiterminal

Stockholm Årsta Kombiterminal Stockholm Årsta Kombiterminal Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Sveriges modernaste logistikcenter Strategiskt läge. Centralt i Stockholm Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Gods vill helst åka

Läs mer

DB Schenkers Emission Report

DB Schenkers Emission Report Sida 1 av 10 DB Schenkers Emission Report Emission Report är DB Schenkers verktyg för beräkning av emissioner/utsläpp från landbaserade sändningar som har transporterats i DB Schenkers nätverk. Verktyget

Läs mer

Anna-Lena Dahlberg Coop Logistik AB

Anna-Lena Dahlberg Coop Logistik AB Att mäta logistikspåren Anna-Lena Dahlberg Coop Logistik AB Deltagande vid work-shop Att deklarera dina godstransporters klimatpåverkan! KF, Coop och Coop Logistik AB Beräkningar av CO 2 Känslighetsberäkningar

Läs mer

7. Trafik och kommunikationer. december 2004

7. Trafik och kommunikationer. december 2004 december 2004 7. Trafik och kommunikationer 1 Innehåll Vägar och motortrafi k...3 Trafi ksäkerhet och olyckor Parkeringar Planerade åtgärder Järnvägen...6 Hamn, sjötransport, fl ygplats, fl ygtransport...7

Läs mer

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 Mer än en miljon lastbilar passerar varje år Skåne på väg till och från andra destinationer - det blir tretton fordon i bredd genom hela Sverige. enom Skåne

Läs mer

Logistiska åtgärder för koldioxidsnåla godstransporter i Sverige 2020 Effekter, sannolikhet och hinder för genomförande

Logistiska åtgärder för koldioxidsnåla godstransporter i Sverige 2020 Effekter, sannolikhet och hinder för genomförande Logistiska åtgärder för koldioxidsnåla godstransporter i Sverige 2020 Effekter, sannolikhet och hinder för genomförande Henrik Pålsson, Tekn. Dr. Projektledare LETS Gods Förpackningslogistik Lunds universitet

Läs mer

Presentation. Peter Andersson MariTerm AB. kringsområdet nationellt och internationellt. Utmaningar inom lastsäkringsområdet. MariTerm i Höganäs AB

Presentation. Peter Andersson MariTerm AB. kringsområdet nationellt och internationellt. Utmaningar inom lastsäkringsområdet. MariTerm i Höganäs AB Presentation Utmaningar inom lastsäkringsomr kringsområdet nationellt och internationellt Peter Andersson MariTerm AB nationellt och internationellt Problemområden Tekniska regler för lastsäkring (lagar,

Läs mer

DHL Inrikes. Transporter inom Sverige. Enkelt, flexibelt och pålitligt.

DHL Inrikes. Transporter inom Sverige. Enkelt, flexibelt och pålitligt. DHL Inrikes DHL Inrikes. Transporter inom Sverige. Enkelt, flexibelt och pålitligt. Flexibla inrikestransporter som ger dig kontroll över logistiken. DHL Inrikes är en unik tjänst på marknaden som ger

Läs mer

Logistik. Vad är logistik? Transportnätverk. Fö: Godstransporter

Logistik. Vad är logistik? Transportnätverk. Fö: Godstransporter Logistik Fö: Godstransporter Vad är logistik? Ett generellt logistiksystem kan sägas bestå av gods eller passagerare som ska transporteras till och från olika destinationer Diskussionsuppgift Samlas i

Läs mer

Analys av godsflöden i Skåne KORTVERSION

Analys av godsflöden i Skåne KORTVERSION Analys av godsflöden i Skåne KORTVERSION De skånska godsflödena i sammandrag Detta dokument sammanfattar de huvudsakliga slutsatserna i rapporten Deskriptiv analys av godsflöden i Skåne. Rapporten är framtagen

Läs mer

Nya möjligheter för intermodala transporter i livsmedelskedjan *

Nya möjligheter för intermodala transporter i livsmedelskedjan * Nya möjligheter för intermodala transporter i livsmedelskedjan 2012-11-26 2013-12-31 * Energimyndigheten 2013-11-19 David Ljungberg Nya möjligheter för intermodala transporter i livsmedelskedjan Livsmedel

Läs mer

Järnväg 2050 Näringslivets godstransporter 24/05/2016

Järnväg 2050 Näringslivets godstransporter 24/05/2016 Järnväg 2050 Näringslivets godstransporter 1 24/05/2016 Det behövs en långtgående samverkan mellan järnvägens aktörer På kort sikt krävs en kraftsamling för att möta dagens utmaningar På längre sikt krävs

Läs mer

Hogia Transport Systems

Hogia Transport Systems Hogia Transport Systems Lösningar för miljöanpassade transporter hjälper företag utvecklas Hogia Transport Systems och miljön Vi lever idag i en värld med ett ständigt ökat behov av transporter för både

Läs mer

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater Utveckling av energimarknader i EU Utveckling av energimarknader i EU politik och framgångsrika medlemsstater Jonas Norrman & Anders Ahlbäck Vision för Västsverige Visionen är att göra Västsverige till

Läs mer

Företagspresentation. Schenker Consulting AB

Företagspresentation. Schenker Consulting AB Företagspresentation Schenker AB Worldwide Schenker är en av världens ledande leverantörer av integrerade logistiktjänster. Schenker AG erbjuder land-, flyg och sjötransporter samt globala logistik- och

Läs mer

Lastbilstrafik 2013 Swedish national and international road goods transport 2013. Statistik 2014:12

Lastbilstrafik 2013 Swedish national and international road goods transport 2013. Statistik 2014:12 Lastbilstrafik 2013 Swedish national and international road goods transport 2013 Statistik 2014:12 Lastbilstrafik 2013 Swedish national and international road goods transport 2013 Statistik 2014:12 Trafikanalys

Läs mer

Gröna korridorer. IVA 15 november Björn Widell

Gröna korridorer. IVA 15 november Björn Widell Gröna korridorer IVA 15 november 2010 Björn Widell 1 Kan man köra mer gummihjul på järnhjul? Självklart! 2 om man är långsiktig om man är långsiktig om man kan planera 3 om man är långsiktig om man kan

Läs mer

Projekt KombiSyd presenterar: Framtiden för Kombi. en marknadsstudie

Projekt KombiSyd presenterar: Framtiden för Kombi. en marknadsstudie Projekt KombiSyd presenterar: Framtiden för Kombi en marknadsstudie Uppdragsbeskrivning Uppdraget består i att arbeta fram ett förslag på kombi transporter för regionens aktörer inom Skåne och Blekinge

Läs mer

SCHENKERconcepts Skräddarsydda transporter. Globalt nätverk. Schenker Concepts i korta drag. Verktygslåda. Konceptmoduler. Så kontaktar du Schenker

SCHENKERconcepts Skräddarsydda transporter. Globalt nätverk. Schenker Concepts i korta drag. Verktygslåda. Konceptmoduler. Så kontaktar du Schenker SCHENKERconcepts Skräddarsydda transporter Globalt nätverk Schenker Concepts i korta drag Verktygslåda Konceptmoduler Så kontaktar du Schenker Schenker AB stark aktör i ett globalt nätverk Schenker Concepts

Läs mer

Godsstrategi - från mål till åtgärder

Godsstrategi - från mål till åtgärder Godsstrategi - från mål till åtgärder 1 Roadmap to a single European transport area Mål 2050 Ökad rörlighet med minskade utsläpp Inga fossildrivna fordon i städer 40% hållbara drivmedel för flyget 40%

Läs mer

Infrastrukturprojekt i Norrland. Olle Tiderman

Infrastrukturprojekt i Norrland. Olle Tiderman Infrastrukturprojekt i Norrland Olle Tiderman Infrastrukturprojekt i Norrland Botniska korridoren Botniabanan och Norrbotniabanan Nationell godsstrategi Norrtåg Framgångsfaktorer Vision & substans Kunskap

Läs mer

ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum.

ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum. ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum. Den optimala platsen att Lasta, lossa och lagra längs norrlandskusten Det är möjligt att alla vägar leder till

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 1432

SVENSK STANDARD SS-EN 1432 SVENSK STANDARD SS-EN 1432 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1997-09-19 1 1 (1+37) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA, EUROPEISKA

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Trafikverket skapar nya vägar.. Krister Wall Samhälle Region Syd

Trafikverket skapar nya vägar.. Krister Wall Samhälle Region Syd Trafikverket skapar nya vägar.. Krister Wall Samhälle Region Syd ...för att minska transportsektorns energianvändning och klimatpåverkan Vad är Trafikverket? I huvudsak en sammanslagning av Vägverket och

Läs mer

UPPFÖLJNING AV DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN MAJ 2002

UPPFÖLJNING AV DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN MAJ 2002 UPPFÖLJNING AV DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN MAJ 2002 STATENS INSTITUT FÖR KOMMUNIKATIONSANALYS UPPFÖLJNING AV DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN MAJ 2002 STATENS INSTITUT FÖR KOMMUNIKATIONSANALYS INNEHÅLL De transportpolitiska

Läs mer

Nytt program för energi och klimat i Örebro län

Nytt program för energi och klimat i Örebro län Nytt program för energi och klimat i Örebro län Arbetsgruppen Transporter Anna Åhlgren, Energikontoret Regionförbundet Örebro Nanny Andersson Sahlin, Länsstyrelsen i Örebro Dagordning Allmänt om mål Mål

Läs mer

VÄNERHAMN KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR

VÄNERHAMN KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR VÄNERHAMN KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR Skandinaviens mest centrala kusthamn KARLSTAD VÄNERHAMN AB är en av Sveriges största hamnaktörer med en årlig godsvolym motsvarande GRUVÖN KRISTINEHAMN cirka 3 miljoner

Läs mer

2008-11-05. Fö9: Multimodala transporter & Förpackningar. Agenda. Olika begrepp. Johanna Törnquist Krasemann

2008-11-05. Fö9: Multimodala transporter & Förpackningar. Agenda. Olika begrepp. Johanna Törnquist Krasemann Fö9: Multimodala transporter & Förpackningar Agenda Lite kort om multimodala transporter Repetition av allmänna begrepp och enhetslaster Förpackningar och förpackningslogistik g Retursystem 2 Olika begrepp

Läs mer

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake ITS Arlanda 2011-03-29 Catherine Kotake Vision Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt 2 2011-03-30 Smidigt för alla Välinformerande trafikanter och transportörer Samordnad information mellan trafikslagen

Läs mer

Kommentar om sjöfart inför dialogmötet Framtidens logistik

Kommentar om sjöfart inför dialogmötet Framtidens logistik Stockholm 3 mars 2017 Infrastrukturminister Anna Johansson Näringsdepartementet Sjöfartsverket Kommentar om sjöfart inför dialogmötet Framtidens logistik En Godsstrategi ska tas fram under 2017 och som

Läs mer

Allmänna transportbestämmelser

Allmänna transportbestämmelser Allmänna transportbestämmelser 2014 (gällande från 2014-09-01) Bring Cargo Inrikes AB 1 Index 1. Tillämplighet 2. Ansvar 3. Transportåtagande 4. Reklamationer 5. Offert och avtalsvillkor 5.1 Offertens

Läs mer

Logistik. Transportkostnader. Kostnader för olika transportslag Relativ kostnad [tonkm] Fö: Prissättning Resurshantering Miljöeffekter

Logistik. Transportkostnader. Kostnader för olika transportslag Relativ kostnad [tonkm] Fö: Prissättning Resurshantering Miljöeffekter Logistik Fö: Prissättning Resurshantering Miljöeffekter Egentliga kostnader Förflyttning Diskussionsuppgift Lastning Omlastning Lossning Transportkostnader Priset på en transport beror oftast mer av marknadssituationen

Läs mer

ett starkt lyft för framtiden

ett starkt lyft för framtiden ett starkt lyft för framtiden För att ge våra kunder en förstklassig service arbetar vi kontinuerligt med bland annat teknik och utbildning. Vi tar hänsyn till önskemål, går igenom rutiner och utvärderar

Läs mer

Systemanalys av införande av HCT på väg i Sverige. Henrik Pålsson Docent, Förpackningslogistik Lunds universitet

Systemanalys av införande av HCT på väg i Sverige. Henrik Pålsson Docent, Förpackningslogistik Lunds universitet Systemanalys av införande av HCT på väg i Sverige Henrik Pålsson Docent, Förpackningslogistik Lunds universitet henrik.palsson@plog.lth.se Involverade organisationer Arbetsgrupp: Lunds universitet (koordinator)

Läs mer

Vi har förenat det bästa av två världar

Vi har förenat det bästa av två världar Vi har förenat det bästa av två världar 1 januari 2013 hände något historiskt. Halmstad Hamn och Varbergs Hamn gick samman till ett bolag HallandsHamnar AB. Det handlade om att förena det bästa av två

Läs mer