Transportdag. Norrköping

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Transportdag. Norrköping 2013 03 27"

Transkript

1 Transportdag Norrköping

2 Transportdag Behövs transporter? Transportslagen Bil Järnväg Flyg Båt Speditörens roll Ansvar/avtal Incoterms Risker försäkring Combiterms NSAB Fraktberäkning ÖvningsuppgiQer

3 Försörjningskedjan Rå- vara Under- leverantör Komponentleverantör Produkt- *llverkare Central- lager Regional- alt. Grossist- lager Lokalt lager alt. detaljist Konsu- ment = med transport; bil, järnväg, flyg, båt alt kombina*oner via omlastningar på terminaler, hamnar mm

4 Försörjningskedjan Rå- vara Under- leverantör Komponentleverantör Produkt- *llverkare Central- lager Regional- alt. Grossist- lager Lokalt lager alt. detaljist Konsu- ment Materialförsörjning Supply Chain Distribu*on Demand Chain

5 Försörjningskedjan Rå- vara Under- leverantör Komponentleverantör Produkt- *llverkare Central- lager Konsu- ment Regional- alt. Grossist- lager Lokalt lager alt. detaljist = med transport; bil, järnväg, flyg, båt alt kombina*oner via omlastningar på terminaler, hamnar mm

6 Är transporter vik*gt?

7 Kunden Vad vill de ha Säker och kostnadseffek*v materialförsörjning Säker och kostnadseffek*v distribu*on Långsik*gt hållbara lösningar Sustainable Logis*cs (vad får det kosta?)

8 Säker & effek*v Hur definierar man effek*v? Wikipedia: Verkningsgrad, dimensionslös storhet som betecknar hur effek*vt eh system omvandlar energi *ll nyigt arbete i någon form Med inre effek(vitet menar man oqast produk*viteten, det vill säga förhållandet mellan 8llförda resurser och det som produceras. Dvs, billigast inte nödvändigtvis effek*vast

9 Betydelsen av leveransförmåga, en undersökning ur verkliga livet. A är eh medelstort svenskt företag som *llverkar och säljer sina varor genom både grossister och detaljister. B2B Leverantörer, lager och *llverkning både i Sverige och utomlands Förhållandevis enkel produkt, flera duk*ga konkurrenter med likvärdiga produkter på marknaden. Företaget A väljer ah göra en undersökning hos befintliga och möjliga återförsäljare om hur de ser på A:s leveransservice. 32 återförsäljare kontaktades varav 27 deltog 18 var befintliga Undersökningen genomfördes med öppna frågor i intervjuform.

10 Upplevd leveransservice Befintliga återförsäljare: 17 (18) ansåg ah A hade en ej *llfredställande leveransinforma*on 16 (18) ansåg ah leveranskvalitén ej var *llfredställande 18 (18) ansåg vidare ah konkurrenter hade en bähre total leveransservice 17 (17) ansåg ah den dåliga leveranskvaliteten ledde *ll minskad inköp/ försäljning av A:s varor. 14 (17) beräknade ah om A hade den bästa leveranskvaliteten skulle man öka försäljningen med minst 30% 16 (17) beräknade ah om A hade den bästa leveranskvaliteten skulle man öka försäljningen med minst 20% 1 *llfrågad kunde ej uppskaha en försäljningsökning

11 Upplevd leveransservice, tänkbara ÅF EJ befintliga återförsäljare: 7 (9) använde dålig leveransservicen som primär förklaring *ll varför man hade valt andra leverantörer. 5 (9) var intresserade av ah sälja A:s produkter givet ah man förbährade sin leveransservice 9 (9) var intresserade av ah sälja A:s produkter givet ah man var den bästa leverantören utanför produkt och pris

12 Är transporter vik*gt? Flödet av material in i produktion är ett fundament till företagets leverans- och konkurrensförmåga. Det externa varuflödet handlar inte bara om att distribuera, utan om att konkurrera.

13 Säker & effek*v Leveransserviceelement Tillgänglighet Sannolikhet att produkten finns i lager när den efterfrågas. Ledtid Tid från order till leverans Precision Tillförlitlighet i leveranstid Säkerhet Rätt vara i rätt kvantitet med rätt kvalitet Information Informationsutbyte i båda riktningarna. Kundanpassning Förmåga att leva upp till kundens önskemål. Flexibilitet Anpassningsförmåga till förändrade förutsättningar.

14 Transportmarknaden Transportsystemens nivåer Materialflödessystemet Produkter och material inom och mellan företag och organisa*oner Transporrlödessystemet Fordon och utrustning mellan företag och organisa*oner Infrastrukturen Anläggningar för ah möjliggöra flödet; vägar, hamnar, flygplatser mm Finansflödessystemet Ar*kelflödessystemet Lumsden; Logis*kens Grunder

15 Riksdagens transportpoli*ska mål Det övergripande målet för svensk transportpoli*k är ah säkerställa en samhällsekonomiskt effek*v och långsik*gt hållbar transporrörsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet.

16 Transportsnålt samhälle Minska godstransporterna med bil Logis*ken måste op*meras. Mer godstransporter på järnväg och med sjöfart. Intermodala transporter Understöd med ekonomiska styrmedel

17 Godstransporter

18 Godstransporter Avser transporter mellan geografiskt skilda anläggningar Trafikslagen Sjö Järnväg Landsväg Flyg Stora Låga Hög Låg Sändningsstorlekar Transportkostnad Kapitalbindning Leveransservice Små Höga Låg Hög

19 Godstransporter Transportarbete Fysiskt flöde mäts i tonkm Ton x km (alt. m3km alt flmkm) Kapital alt kapitalbindning

20 Godstransporter/Transportmedel Bil Järnväg Båt Flyg Pipeline

21 Sjötransporter

22 Sjötransporter Allmänt Specialanpassade för sina respek*ve godsslag och transportruher (bulk- och tankfartyg) Containerfartyg (LoLo) mellan kon*nenter RoRo- fartyg inom kon*nenter Järnväg möjligt alterna*v Fördelar Lägst driqkostnad per tonkm Stor lastkapacitet Flexibla transportruher Låga kostnader för ah upprähhålla infrastruktur Nackdelar Långsamt Dålig leveransprecision Förbinder normalt ej ensamt avsändare och mohagare. Kräver omlastning. Lämpligt när? Lågvärdig bulklast över långa distanser (ex petroleumprodukter, sand, kalk och malm)

23 Sjötransporter Kostnadseffek*vt per tonkm Stor kapacitet och fri färdväg (interna*onellt vahen) Låga rörliga kostnader Bilaterala avtal mellan länderna 50/50 UNCTAD införde på sjuiotalet 40/40/20 Linjekonferenserna inom sjöfart avskaffades i oktober Linjekonferenser var sammanslutningar av rederier som erbjöd reguljära sjötransporter pa bestämda ruher enligt fasta *dtabeller och priser.

24 Kapacitet Fartygen växer i storlek Främst inom tank & bulk Linjefartyg Last kapacitet i antal TEU RoRo Antal meter lastyta/gångar Bulkfartyg Grainvolym alt. Balvolym DWT Total kapacitet i ton inkl. last, bunker, proviant mm. Fribordsmärke Markerar hur mycket fartyget *llåts bli nedlastat

25 Linjesystem inom sjöfarten En länk Flera länkar Flera länkar med central länk Slingsystem Feeder

26 Obalanser och fyllnadsgrader Strukturella obalanser Existerande godsflöde i obalans Konstruk*onsberoende obalanser Fartygen konstruerande för specifik typ av last. Opera*onell obalanser Hur fartyg och lastbärare disponeras Kommersiella obalanser Prissähningen skapar obalans, fartyg omdisponeras *ll hamnar med bähre rater.

27 Short sea shipping EU defini8on on shortsea shipping: Shortsea shipping means the movement of cargo and passengers by sea between ports situated in geographical Europe or between those ports and ports situated in non European countries having a coastline on the enclosed seas bordering Europe. Shortsea shipping includes domes*c and interna*onal mari*me transport, including feeder services along the coast, to and from the islands, rivers and lakes. The concept of shortsea shipping also extends to mari*me transport between the Member States of the Union and Norway and Iceland and other States on the Bal*c Sea, the Black Sea and the Mediterranean.

28 Järnvägstransporter

29 Järnvägstransporter Allmänt Järnvägsvagnar anpassas *ll godstyp (containergods, bulkgods) Vägtransporter möjligt alterna*v. Fördelar God transporthas*ghet God leveransprecision God lastkapacitet Miljövänligt Nackdelar Långa transporider Förbinder normalt ej ensamt avsändare och mohagare. Kräver omlastning. Lägre avgångsfrekvenser än vägtransporter. Lämpligt när? Stora kvan*teter av utrymmeskrävande gods och inte allt för högvärdigt gods över långa transportavstånd (ex skogsindustrins produkter, malmtransporter, post och paket).

30 Järnvägens transporhekniska fördel Stål mot stål ger låg frik*on - energieffek*vt men halt! Det krävs ca 7 gånger mer kraq med gummihjul på landsväg

31 Järnväg Låg frik*on: Skapar förutsähningar för konvoj Skapar i sin tur förutsähningar för stora flöden

32 Järnväg 100 ton transporterat från Umeå *ll Hamburg Greencargo s hemsida

33 Järnväg Person och godstrafik skilda *der på dygnet Passagerare under dagen och *dig kväll Gods på nahen Stor skillnad på betalande vikt per vagn Passagerare, låg densitet, snabbt Gods, hög densitet, energieffek*vt Vagnkonstruk(onsberoende separa(on Spårbärighetsberoende separa(on Spåru8ormningsberoende separa(on Slutsats: Gods och passagerare i skilda tåg/transporter (jmr flyg)

34 Befraktningsformer, järnväg Express (?) Med persontågen, förr i separata specialbyggda vagnar med polle;erat resgods. Vagnslastgods Hel vagn, minimum 6,5 ton Enhetslast containers, växelflak eller annan större enhet Blocktåg Flera avlastare delar på eh tåg jmr flygets splitcharter Heltåg En avsändare *ll en mohagare, ingen rangering eller omkopplingar behövs Snabbt och effek*vt, men stora regelbundna volymer krävs OQa en del av eh producerande företags process (SSAB, Volvo, Boliden,fl) Idag ökande andel av volymen hos järnvägen

35 Järnväg Hög andel inrikes i Sverige, drygt 40 % Varför då? Järnvägen konkurrenskraqigt för långa och tunga transporter Rangering dyrt, gäller ah hålla samman tågen Gammal infrastruktur, stomnät Miljövänligt Energieffek*vare än lastbil Jämförelsevis höga terminal och hanteringskostnader Långa, osäkra transpor(der Saknar flexibilitet Industrin idag inte spåransluten

36 Järnvägens nackdel Har poli*ska beslut under talet gynnat järnvägen eller vägnätet?

37 Green Cargo SJ Gods byhe namn *ll Green Cargo Vagnslaster Ca 400 lok och Den vanligaste godsvagnen lastar upp *ll 30 ton och rymmer mer än 100 m3. Tåg med tågvikter upp *ll ton. Samarbete med 200 externa åkerier? Greencargo s hemsida

38 Vägtransporter

39 Vägtransporter Allmänt Vanligaste sähet ah genomföra kort- och långväga godstransporter. Nästan vilket gods som helst kan transporteras på väg. Konkurrerar normalt med flygfrakt (små volymer, högt värde) och järnväg (stora volymer, lågt värde) Fördelar Förbinder ensamt avsändare och mohagare. Kräver ej omlastning. God flexibilitet Nackdelar Miljökonsekvenser Lämpligt när? Transporter *ll en utspridd marknad. Dörr- *ll- dörr- leveranser.

40 Utvecklingen Den första lastbilen sahes i trafik den 17 maj 1900 (importerad från Tyskland). I början av 60- talet fanns ca 4000 tunga lastbils- kombina*oner. 5- dubblades under första hälqen av 60- talet (slit & släng, konsum*onssamhället?) talet; > tunga (>16,5 tons totalvikt) lastbilar i trafik i Sverige Det finns ca (3,5 *ll 16,5 ton) läha lastbilar dessutom. Hur blev det så?

41 Lastbilen Lastbilen representerar det onda i transportvärlden Bullrar Smutsar ner, miljöbov Trafikproppar Ständigt fler och fler

42 Lastbilstransporter Lastbilen är idag oslagbar vad gäller Småskalighet Förhållandevis liten investering/startkostnad Ca 50% av åkerierna är enbilsåkare (15% av hela fordonsparken). Kan läh anpassa *ll den enskilde kundens behov Kostnadseffek*v för mindre godsmängder/korta sträckor Frekvens Flexibilitet Kan läh omdirigeras Olika kombina*oner, godsslag Säkerhet Rela*vt liten godsmängd per enhet Chaufför följer godset och har ansvar för gods och lastsäkring mm. Tillförlitlighet Chaufför följer godset

43 Lastbilstransporter Service Chaufförens närvaro skapar förutsähningar för problemlösning och *lläggstjänster Anpassningsförmåga OQa en självständig ekonomisk enhet, skapar förutsähningar för ah söka last lokalt alt. hos konkurrenter Sista milen Stödjande infrastruktur

44 Lastbilstransporter Yrkesmässig trafik Uröra transporter mot betalning åt andra Ökande andel av totalen Linjetrafik eller beställningstrafik Icke yrkesmässig trafik Förekommer främst där transporten är en betydande del av produktens värde, kärnvärde (jmr. Distribu*on ca 60% av *llverkningskostnaden i ex bryggerinäringen) Firmabilar

45 Fordonstyper, Sverige Höjd max 4,50 (4,6 fri höjd på vägarna) Bruhovikt max 60 ton Källa: Trafikverket

46 Modulsystem Europafordon 25,25- bestämmelserna innebär ah det ges möjlighet ah koppla samman vissa fordon *ll högst 25,25 m tåglängd (modulsystemet) Förutsähningen är ah fordonen inte avviker från de gemensamma EU- reglerna om fordonets måh (direk*v 96/53/EG),. Modulsystemet bygger på ah man i eh fordonståg kombinerar lastlängderna 7,82 meter (det största flaket enligt CEN- standard) och 13,6 meter (påhängsvagn och sam*digt det längsta fordonet enligt EU- reglerna). Källa: Trafikverket

47 Modulsystem Systemet består i princip av följande byggklossar: 7,82 m långt flak högst 13,6 m lång påhängsvagn dolly bilar annan släpvagn. Källa: Trafikverket

48 Modulsystem 25,25 meter Källa: Trafikverket

49 Modulsystem A A 18,75 meter B 16,5 meter B Källa: Trafikverket

50 Kapacitetsskillnader mellan svenska och europeiska maxdimensioner Svenska fordon Europeiska fordon Skillnad Max längd (m) 25,25 18,75 6,5 Max totalvikt (ton) (44 ton) 20 Max nyholast (ton) Max volum (m3) EURO pallar

51 Trender i utvecklingen Lastbilen representerar det onda i transportvärlden Vad görs Utveckling av motorer, däck, vägbeläggningar, drivmedel mm Elektroniskt övervakad kolonnkörning Försök med längre fordon, Måste dock avpassas eqer lastbäraren Elvägar Kortkopplingar och mindre hjul Minska teknikdelen och öka lastvolymen Informa*onsteknik Kolonnkörning, posi*onering och trafikledning för ökad effek*vitet Ruhplanering LuQ{ädring Minskad slitage på vägbanan, *llåter högre nyholast Växelflak Effek*vare ver*kala lyq, inget behov av kranar eller truckar

52 Elektrifiering av tunga vägtransporter Svenska Elvägars koncept Harry Frank Professor, Mälardalens högskola Urrågning om godstransporter i Sveriges Riksdag, mars 2012

53 Kostnad för järnväg 10 % 90 % Harry Frank Professor, Mälardalens högskola Urrågning om godstransporter i Sveriges Riksdag, mars 2012

54 Kostnad för elväg 10 % Harry Frank Professor, Mälardalens högskola Urrågning om godstransporter i Sveriges Riksdag, mars 2012

55 Transporrörsäljning Transporrörmedling DHL, Schenker, DSV mfl Godstransporter dominerar (långväga) LBC (Lastbilscentraler) Beställningsorganisa*oner Entreprenad-, tank- gods- mm. OQa sidoverksamheter, grustag, betong, fas*gheter mm Främst mindre åkerier Många fusioner på senare år Större åkerier Säljer i egen regi ( ca 2 % av antalet åkerier har mer än 10 bilar, dessa 2 % har dock ca 40% av fordonsparken). Lokala special / nischföretag Specialiserade tex *mmertransporter, tank eller bulk.

56 Flygtransporter

57 Flygtransporter Allmänt Krav på snabba och säkra transporter ökar eqerfrågan Outsourcingtrenden har ökat eqerfrågan Genomförs primärt av särskilda frakrlygplan Konkurrerar med sjöfart och vägtransporter Fördelar Snabb service över långa distanser. God leveransprecision Nackdelar Miljökonsekvenser Högst kostnad per tonkm Förbinder normalt ej ensamt avsändare och mohagare. Kräver omlastning. Lämpligt när? Transporter av gods med högt värde och/eller låg vikt samt *dskänsligt expressgods och nödfallsleveranser samt paket och post över långa avstånd.

58 Flygtransporter Snabbt och dyrt Höga fasta och rörliga kostnader Bränsle, underhåll, säkerhet, terminaler, planen mm Höga kostnader för hantering Höga värden och snabbrörligt gods Frakrlyg och frakt i passagerarflyg IATA s The Air Cargo Tariff and Rules (TACT) Används sällan idag av konkurrensskäl Förhandlade avtal per kund Idag mycket s k konsoliderad frakt på långa avstånd. Hög miljöbelastning EU beslut om utsläppsräher 2012 för flyget Coali*on of the unwilling, 26 icke- europeiska länder som gåh samman för ah motarbeta EU s planer. Kinesiska myndigheter har förbjudit landets flygbolag ah betala några miljöavgiqer

59 Flygtransporter Marknaden 6-7% årlig *llväxt Lägst *llväxt inom Europa, högre interkon*nentala och intra Asien Gods flygs i: Reguljär passagerartrafik Reguljär godstrafik Kurirbolagens linjetrafik (Integrators) Chartertrafik

60 Effek*visering Lastbil i flyglinjetrafik Enhetslaster/container transporteras med lastbil *ll storflygplatser i Europa Kombina*oner Air/Sea Snabbare/effek*vare hantering på flygplatser D2D i egen regi Tid; 92% på marken Kostnad; 40 % på marken Integrators

61 Kapacitet Betalande vikt Distans

62 Godsets struktur, flygtransporter Lä ördärvliga varor Färskvaror, blommor mm Vissa kemiska preparat, läkemedel Varor med nyhetsvärde Tidningar, *dskriqer, filmer (utvecklingen?) Modevaror Datorer, programvaror Varor med speciella krav Reservdelar Högvärdiga varor Stöldbegärliga varor Läkemedel

63 Trender inom flygfrakten Energieffek*vitet Kostnaden för bränsle hög Miljöeffek*vitet Flyget har stor miljöpåverkan, en utveckling mot mindre miljöpåverkan nödvändig Buller Centralt belägna flygplatser vik*gt, hårdare krav gör ah tystare motorer måste utvecklas Integra*on Flyg och yhransporter Standardiserade lastbärare Vik*gt för ah möjliggöra integra*on med andra trafikslag Omlastning Teknik för ah underläha omlastning mellan trafikslag, idag används lyqbord mm. Utveckla huvudstråk Liknande system som sjöfartens feeder- system

64 Intermodala transporter Huckepack (eng Piggy- back) Intermodala lösningar kan reducera CO2- utsläppen med procent.

65 Kombinerade transporter FörutsäGningar för ag uppnå effek8vitet i systemet/nätet Transportmedlen anpassade *ll lastbärarna Anpassad hanteringsutrustning Kostnaden för lastbärare och eventuell omposi*onering

66 Intermodala transporter Avser transporter som kombinerar (kombinerade transporter) flera trafikslag. Krav Kostnaderna för extra terminalak*viteter är lägre än kostnadsbesparingarna i alterna*va transportslag.

67 Intermodala transporter Defini*on: Gods lastas på en lastbärare på avsändningsorten och följer lastbäraren *ll mohagningsorten, där det lossas Lastbäraren överförs minst en gång från eh transportmedel *ll eh annat mellan avsändningsorten och mohagningsorten. Båt/Lastbil Lastbil/Järnväg Lastbil/Flyg Fördelar?

68 Kombinerade transporter Kombiterminal Kombiterminal Hamn Hamn

69 Kombinerade transporter Effek*vare omlastning Enhetslastbärare Standardiserad hanteringsutrustning Standard gör valet enkelt av lastbärare Reducerad terminal*d Fordonet ej låst *ll terminalen Även fast utrustning nyhjas effek*vare Färre skador Reducerad kostnad för emballage Ansvar för lastning? Ansvar Enklare dokumenta*on och regler för ansvar (?) 1980 UN Conven*on on Interna*onal Mul*modal Transport of Gods, har ej träh i kraq

70 Lastbärare

71 Klipp ur nyhetsflödet Lastbilstransporter står för den största delen av trafikökningen på vägarna. Deha är inte hållbart och vi behöver eh trendbroh mot eh miljösmartare transportsystem. En kilometerskag för lastbilar skulle minska godstransporterna på vägarna, öka godstrafiken med sjöfart och järnväg, skapa bähre konkurrensförhållande mellan svenska och utländska åkare och s*mulera utvecklingen av mer bränsleeffek*vare fordon. (Jonas Sjöstedt (V) och Jens Holm (V) SvD ) Trots ag det finns en majoritet för ah införa kilometerskah för tunga fordon i Sverige har riksdagen beslutat ah säga nej *ll alla sådana krav. Orsaken är ah Sverigedemokraterna inte kan ställa upp på de tre andra opposi*onspar*ernas bevekelsegrunder för ah införa en sådan skah, som ah locka över transporter *ll järnväg. För SD handlar det mer om ah svenska åkerier inte ska ha konkurrensnackdelar gentemot utländska åkare. Socialdemokraterna, Miljöpar*et och Vänsterpar*et har länge krävt ah all tung trafik ska betala kilometerskah. Allianspar*erna är emot. Sverigedemokraterna återkommer i höst med sin syn på hur en kilometerskah på tung trafik bör urormas. (Riksdag & departement 16:53 28 mar )

72 Klipp ur nyhetsflödet nya lastbilstransporter på vägarna kan bli följden av tågoperatören CargoNets planerade nedläggning. I måndags, den 5 december, besökte bolagets vd Bjarne West Riksdagen för samtal med MP om vad som kan göras för ah rädda trafiken. Tågoperatören CargoNets nyligen aviserade nedläggning kan leda *ll fler lastbilstransporter på vägarna. Särskilt berörda är Västerbohen, Norrbohen, Skåne och Västa Götaland. (transportnet.se ) Ah ersäha CargoNets *digare 17 linjer med kombitåg i Sverige, är ingen läh uppgiq för Green Cargo eller andra operatörer. Green Cargo har dock sedan CargoNets nedläggningsbeslut arbetat med ah ta fram erbjudanden *ll marknaden. Det arbetet fortsäher. (greencargo.com ) Sandahlsbolagen AB och CargoNet AS har beslutat, ah i eh nybildat gemensamägt bolag, Real Rail AB, driva kombinerade järnvägstransporter i Sverige vidare. Bolaget skall bedriva kombitransporter på järnväg från Nässjö *ll Umeå och Luleå och från Göteborg *ll Umeå och Luleå. Trafiken skall ske med dagliga heltåg som avgår fem dagar i veckan. Det har förknippats med viss osäkerhet om huruvida det är möjligt ag i fram8den driva kombinerade transporter på järnväg i Sverige. Bakgrunden är ah vissa befintliga aktörer, upplevt flera år med sjunkande lönsamhet. Deha är beroende av allmänna framkomlighetsproblem, väderrelaterade driqstörningar som orsakat kraqiga förseningar, omläggning av driqsformen i terminalerna samt ökande banavgiqer. Det nya bolaget kommer ah vara i driq från 1 april och tågdragningen kommer ah uröras av Green Cargo AB under (Sandahlsbolagen AB och CargoNet AS )

73 Siffror och sta*s*k "Det finns tre typer av lögn: lögner, förbannade lögner och sta*s*k Tillskrivs både Benjamin Disraeli och Mark Twain

74 Fram*den Transportarbetet kommer öka Konsum*onsmönster Vidgande marknader Specialiserade underleverantörer Centralisering av lager EU möjliggörare StordriQ; economy of scale

75 Transporterad godsmängd med alla trafikslag (ca 380 miljoner ton 2006) - (Källa: Trafikverket) Färdiga produkter 14% Skogsindustri 25% Transit 2% Import 22% Jord, sten och byggnadsmatr. 15% Jordbruk och livsmedel 13% Järnmalm och stål 16% Råolja och oljeprodukter 17% Export 23% Inrikes transporter 53%

76 Transportmarknaden Inland freight transport (million t- km) Country Road Rail % Germany ,13 Spain ,36 France ,64 Italy ,48 UK ,33 Poland ,75 Netherlands ,14 Finland ,90 Sweden ,43 Norway ,37 Denmark ,37 Eurostat Survey 2010 Inland

77 Eurostat The increase between 1990 and 2000 was very high in Austria, Germany and France. No country had a decrease during the same reference period and the growth of the total tkm transported by road in all the EU and EFTA countries was equal to 40 %. In 2000, Roadfreight represented almost 75 % of the tkm performed in the EU and EFTA countries. Considering only inland transport, it appears that the considerable growth in transport has been almost en8rely realised by road transport.

78 Road share of inland freight transport (Eurostat) EU (27 länder) % This indicator is defined as the percentage share of road in total inland transport, expressed in tonne- kilometre (tkm). It includes transport by road, rail and inland waterways. Rail and inland waterways transport are based on movements on na*onal territory, regardless of the na*onality of the vehicle or vessel. Road transport is based on all movements of vehicles registered in the repor*ng country.

79 TOP 5 countries in European transport volume World Transport Report 2010/2011 Progtrans AG Billion tkm Germany France Spain Italy Germany remains the most important transport market within the EU billion of the 732 billion ton kilometer forecasted for 2025 apply to road transport, billion to rail and, 68.2 billion to water transport UK

80 Modal Split 2008 and 2025 WTR 2010/2011 Progtrans AG Road Rail Water Transports Germany (%) ,8 19,4 10,8 Germany (%) ,2 21,5 9,3

81 Slutsats Der ställs stora krav på transporterna, idag är lastbil det effektivaste sättet att leverera transportlösningar i Europa som motsvarar marknadens krav.. och ska vi tro prognosmakarna i Schweiz så gäller detta i många år framöver Kraven på transportföretagen kommer öka Räcker det med att vi får större & miljövänligare lastbilar?

82 GODSTRANSPORT SOM TREDJEPARTSLÖSNING Speditörer, transportörer, integratörer m fl.

83 Transportsystemets aktörer Transportsamordnare Speditörer Tredjepartslogis*ker Transportörer Infrastrukturhållare Vägverket, Banverket, LuQfartsverket, Sjöfartsverket

84 Vad menar vi med tredjepartslogistik

85 Defini*on tredjepartslogis*k Tredjepartslogis*k (3PL) innebär ah en samling logis*ktjänster utkontrakteras i eh nära och långsik*gt samarbete mellan en tjänsteköpare (3PL- kund) och en extern tjänsteproducent (3PL- leverantör). 3PL- leverantören skapar värde för 3PL- kunden genom opera*onell effek*vitet, skalfördelar, koordinering och IT- kompetens.

86 En 3PL aktör träder emellan säljare och köpare genom ah leverera någon form av logis*ktjänst Säljare/Avsändare Köpeavtal Köpare/Mohagare Transport- alt. logis*kavtal Speditör/Transportör G Stöth; Transport- och logis(krä;

87 Speditörer/Transportörer Stora strukturella förändringar Uppköp och sammanslagningar DHL Schenker DSV TNT + UPS Kuehne + Nagel mfl Transpor*ndustriförbundet Del av Transportgruppen/Svenskt Näringsliv

88 Varuägare Uppdrag Uppdrag Uppdrag Uppdrag Uppdrag Uppdrag Uppdrag Uppdrag Förmedlare Uppdrag Uppdrag Uppdrag Uppdrag Uppdrag Uppdrag Uppdrag Uppdrag Transportör

89 Varuägare Uppdrag Uppdrag Uppdrag Uppdrag Uppdrag Uppdrag Uppdrag Uppdrag Förmedlare Uppdrag Uppdrag Uppdrag Uppdrag Uppdrag Uppdrag Uppdrag Uppdrag Transportör

90 Speditörens roll Dokumenta*on Transporter Lager Tullhantering export/import Lastning/Lossning Ombesörjer försäkring mm Kontakter med Speditörer i anda länder Egna kontor Nätverk

91 Speditörens roll, Avtal Transportörer Speditör Sspditör Säljare Köpare

92 AKTÖRERNA VID INTERNATIONELL HANDEL.

93 Aktörer Köpare Säljare Speditör Transportör Försäkringsbolag Bank Jurister Fler??

94 Förhållandet mellan köpare, säljare och speditör/transportör Säljare/Avsändare Köpeavtal Köpare/Mohagare Transport- alt. logis*kavtal Speditör/Transportör G Stöth; Transport- och logis(krä;

95 Transportdokument Är eh dokument som urärdats av avsändaren och som följer med varan. Fraktsedeln fungerar som skriqligt bevis på ah fraktavtal ingåhs och på vad deha innehåller, samt som mohagningsbevis när varan hämtas hos avsändaren och levereras hos mohagaren.

96 Transportdokument, Inrikes Standardiserad Transporte*keh (STE) SIS Fraktsedel

97 Transportdokument, Bil/jvg utrikes CMR Fraktsedel

98 Transportdokument, Flyg AWB / Air Waybill

99 Transportdokument, Sjöfrakt Konossement (Bill of Lading) Värdehandling

100 Remburs Remburs, säker betalningsform vid interna*onella affärer

101 Riskövergång Riskövergång När övergår risken för varan från säljaren *ll köparen? Köplagen (även Int. köplagen) Risken övergår när varan lämnats för transport förutsah s k transportköp Vad säger köpeavtalet om leveransvillkor

102 Leveransvillkor; Incoterms Leveransvillkoret har en juridisk innebörd och det är av största vikt ah företagens import/- exporrunk*oner är väl förtrogna med dessa. Interna*onal Chamber of Commerce ICC The purpose of Incoterms is to prove a set of interna(onal rules for the interpreta(on of the most commonly used trade terms in foreign trade. (Incoterms 2000 s. 5) Incoterms 2010 omfahar frågor som rör leveranser mellan köpare och säljare. Deha inkluderar hur produkter ska transporteras, vem som betalar för vad, import- och exportklarering, och vem som bär risken vid olika delar under transporten.

103 Combiterms Skapade av Sveriges Speditörförbund (Transpor*ndustriförbundet) Combiterms huvudfunk*on är ah kombinera de interna*onella leveransklausulerna (Incoterms) med eh system för beskrivning av fraktkostnaden och dess delkomponenter, samt deras fördelning mellansäljare och köpare.

104 Förhållandet mellan Incoterms och Combiterms Säljare/Avsändare Incoterms Köpare/Mohagare Combiterms Speditör/Transportör G Stöth; Transport- och logis(krä;

105 NSAB Branschens Standardavtal. En branschöverenskommelse, dvs inte lag. NSAB 2000 är Nordisk Speditörsförbunds Allmänna Bestämmelser, vilka reglerar formen för speditören och uppdragsgivarens räggheter och skyldigheter, däri innefahande speditörens ansvar enligt olika transporträhsliga konven*oner såsom CIM, CMR, Haag- Visby- reglerna samt Warszawakonven8onen. Bestämmelserna är framtagna av Nordiskt Speditörförbund i samråd med representanter för kundsidan. Reglerar bland annat speditörens ansvar, i pengar begränsat *ll 8,33 SDR per kg bruhovikt ( 22 ) för exempelvis interna*onella vägtransporter. För inrikes gods begränsas ansvaret *ll SEK 150 per bruhokilo enligt villkoren i lag om inrikes vägtransport. SDR (Särskilda dragningsräher) definieras i termer av en korg av större valutor som används i interna*onell handel och finans (fn,, JPY och $). Dagsaktuell SDR beräknas av Interna*onella Valutafonden. SDR1 = US$ kurs (dvs 84,13 SEK per kg bruhovikt).

106 Försäkring Speditörens ansvar Ansvarsförsäkring Landsväg; CMR 8,33 SDR/kg (inrikes 150:- SEK /kg; lagen om inrikes vägtransport). Järnväg; CIM- konven*onen 17 SDR/kg Sjö; Haag- Visby reglerna & Sjölagen SDR/kolli alt 2 SDR/kg Flyg; Montrealkonven*onen från 1999; 19 SDR/kg Transporrörsäkring, 3 klasser Grundförsäkring, gemensamt haveri Utvidgad Grundförsäkring (plus last och loss) Normalförsäkring (plus varje annan fara ) OBS vad som gäller för CIP & CIF

107 FRAKTBERÄKNING

108 Fraktberäkning Fastställ skrymmevikt Fastställ fraktgrundande vikt, avrunda Fastställ avstånd/tariff Beräkna frakt, avrunda Fastställ eventuella *llägg och avgiqer

109 Skrymmevikt Varför har man skrymmeberäkning? Vad baseras faktorerna på? Bil; m3 och flakmeter (pallplats) Flyg; m3 Båt; m3

TransportForsK. Uppdragsrapport 1/2012. Godsövergångar. En studie för Trafikanalys. Mattias Skoglund Peter Bark

TransportForsK. Uppdragsrapport 1/2012. Godsövergångar. En studie för Trafikanalys. Mattias Skoglund Peter Bark Uppdragsrapport 1/2012 TransportForsK Godsövergångar En studie för Trafikanalys Mattias Skoglund Peter Bark Bild framsida: TFK TFK TransportForsK AB Telefon: 08 652 41 30 Epost: info@tfk.se Besöksadress:

Läs mer

Småländska åkeriers konkurrenskraft när marknaden avregleras?

Småländska åkeriers konkurrenskraft när marknaden avregleras? Ekonomihögskolan vid Växjö universitet Småländska åkeriers konkurrenskraft när marknaden avregleras? Kandidatuppsats i företagsekonomi Ekonomistyrning,, VT 2007 Författare: Johan Andersson, 790601 Johan

Läs mer

Godstransporter i Sverige redovisning av ett regeringsuppdrag. Rapport 2012:7

Godstransporter i Sverige redovisning av ett regeringsuppdrag. Rapport 2012:7 Godstransporter i Sverige redovisning av ett regeringsuppdrag Rapport 2012:7 Godstransporter i Sverige redovisning av ett regeringsuppdrag Rapport 2012:7 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm

Läs mer

Behov och nyttor av transporter med hög kapacitet (HCT) inom olika branscher och för olika varuslag

Behov och nyttor av transporter med hög kapacitet (HCT) inom olika branscher och för olika varuslag Behov och nyttor av transporter med hög kapacitet (HCT) inom olika branscher och för olika varuslag En förstudie inom ramen för FoI- programmet High Capacity Transports Diarienr: I 2014-007 Projektnr:

Läs mer

The Scandinavian 8 Million City, COINCO II Gränsöverskridande godstransporter på järnväg Oslo Göteborg Köpenhamn Hamburg

The Scandinavian 8 Million City, COINCO II Gränsöverskridande godstransporter på järnväg Oslo Göteborg Köpenhamn Hamburg The Scandinavian 8 Million City, COINCO II Gränsöverskridande godstransporter på järnväg Oslo Göteborg Köpenhamn Hamburg Utmaningar och möjligheter EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

Läs mer

Godsflöden i Halland

Godsflöden i Halland Godsflöden i Halland Region Halland Februari 2007 Project part-financed by the European Union within the BSR INTERREG IIIB Godsflöden i Halland Utredning inom Baltic Tangent projektet 2007-02-20 Beställare:

Läs mer

MÄLARSJÖFARTEN OCH NÄRINGSLIVET NULÄGET OCH FRAMTIDEN

MÄLARSJÖFARTEN OCH NÄRINGSLIVET NULÄGET OCH FRAMTIDEN MÄLARSJÖFARTEN OCH NÄRINGSLIVET NULÄGET OCH FRAMTIDEN Version 1.0 18/10-2002 De två fotografierna på framsidan är från Sjöfartsverkets rapport Södertälje Kanal och Sluss, Förutsättningar för större fartyg,

Läs mer

RAPPORT. Marknadsanalys Sundsvalls Logistikpark Kombiterminal. Analys & Strategi 2013-03-22

RAPPORT. Marknadsanalys Sundsvalls Logistikpark Kombiterminal. Analys & Strategi 2013-03-22 RAPPORT Marknadsanalys Sundsvalls Logistikpark Kombiterminal 2013-03-22 Konsulter inom samhällsutveckling WSP är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar på uppdrag av myndigheter, företag

Läs mer

Fyllnadsgrad inom väg- och flygtransport - en studie av möjliga åtgärder för att öka fyllnadsgraden. Fill rate in road- and air freight

Fyllnadsgrad inom väg- och flygtransport - en studie av möjliga åtgärder för att öka fyllnadsgraden. Fill rate in road- and air freight Källa: Continental, 2010 Källa: Mysterious age, 2011 Fyllnadsgrad inom väg- och flygtransport - en studie av möjliga åtgärder för att öka fyllnadsgraden Fill rate in road- and air freight - a study of

Läs mer

Beroende- och konsekvensanalys, transporter. Offentligt arbetsmaterial från KBM:s projekt Samhällskritiska beroenden

Beroende- och konsekvensanalys, transporter. Offentligt arbetsmaterial från KBM:s projekt Samhällskritiska beroenden Beroende- och konsekvensanalys, Offentligt arbetsmaterial från KBM:s projekt Samhällskritiska beroenden 2008-02-01 Dnr 0021/2007 Beroende- och konsekvensanalys, Offentligt arbetsmaterial Förord Krisberedskapsmyndigheten,

Läs mer

Vart tog träden vägen?

Vart tog träden vägen? Vart tog träden vägen? - En uppsats om stormen Gudruns påverkan på skogsindustrins distributionssystem - Kandidatuppsats i företagsekonomi Växjö universitet EKL 361 Logistik, VT 06 Handledare: Leif Enarsson

Läs mer

Baltic Link - Intermodala transporter längs Kust-till-Kustbanan

Baltic Link - Intermodala transporter längs Kust-till-Kustbanan Baltic Link - Intermodala transporter längs Kust-till-Kustbanan Fredrik Bärthel Nicklas Hansson Förord Under våren 2013 har studien Intermodala transporter längs Kust-till-Kustbanan genomförts inom ramen

Läs mer

Lönsam Logistik. Godspendlar tar hamnen till staden. Eric Nilsson, Göteborgs Hamn, berättar om railports en rationell transportlösning

Lönsam Logistik. Godspendlar tar hamnen till staden. Eric Nilsson, Göteborgs Hamn, berättar om railports en rationell transportlösning ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB ANNONS Lönsam Logistik #6 EFFEKTIVITET, MILJÖ OCH EKONOMI I SAMSPEL FÖR KONKURRENSKRAFTIGA LOGISTIK- OCH GODSTRANSPORTLÖSNINGAR RFID-experten

Läs mer

Långa och tunga lastbilars effekter på transportsystemet

Långa och tunga lastbilars effekter på transportsystemet VTI rapport 605 Utgivningsår 2008 www.vti.se/publikationer Långa och tunga lastbilars effekter på transportsystemet Redovisning av regeringsuppdrag Inge Vierth Håkan Berell John McDaniel Mattias Haraldsson

Läs mer

LASTBILARNA - MYCKET KOLDIOXID I LASTEN

LASTBILARNA - MYCKET KOLDIOXID I LASTEN LASTBILARNA - MYCKET KOLDIOXID I LASTEN NÅGRA ORDFÖRKLARINGAR I transportsektorn används flera begrepp för att beskriva transporternas omfattning. Varje begrepp har sin egen betydelse och det är viktigt

Läs mer

Svensk godsstudie baserad på nationell och internationell litteratur Internationell exposé persontransporter

Svensk godsstudie baserad på nationell och internationell litteratur Internationell exposé persontransporter VTI rapport 629 Utgivningsår 2008 www.vti.se/publikationer Svensk godsstudie baserad på nationell och internationell litteratur Internationell exposé persontransporter Inom uppdraget att kartlägga potentialen

Läs mer

om vår närsjöfart och världssjöfart

om vår närsjöfart och världssjöfart om vår närsjöfart och världssjöfart >> Vet du namnet på världens fem största hamnar? >> Vet du hur mycket gods som hanteras i svenska hamnar? >> Vet du vilken ö i världen som har flest rederier per capita?

Läs mer

En jämförelse av olika transportsätt

En jämförelse av olika transportsätt En jämförelse av olika transportsätt En jämförelse ur ett miljövänligt, kostnadseffektivt och tids perspektiv Erik Meyer Examensarbete Företagsekonomi 2012 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Företagsekonomi

Läs mer

logistik Kinas väg till ekonomisk supermakt magasinet Vinjett grå Logistikpriset till egen tåglösning Har vi drivit leantänket

logistik Kinas väg till ekonomisk supermakt magasinet Vinjett grå Logistikpriset till egen tåglösning Har vi drivit leantänket logistik NR 2 JUNI 2010 SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM TRANSPORT OCH LOGISTIK Vinjett grå magasinet Logistikpriset till egen tåglösning Har vi drivit leantänket för långt? Så tycker partierna i transportfrågor

Läs mer

INKÖP LOGISTIK PRODUKTION AFFÄRER. Efterlängtade truckar på Logistik & Transport 2010 sid 15 Medföljer som bilaga i Dagens Industri April 2010

INKÖP LOGISTIK PRODUKTION AFFÄRER. Efterlängtade truckar på Logistik & Transport 2010 sid 15 Medföljer som bilaga i Dagens Industri April 2010 I n t e l l i g e n t L o g i s t i k Nummer 1 2008 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN INTELLIGENT LOGISTIK ANNONS www.intelligentlogistik.se Nummer 3 2010 INKÖP LOGISTIK PRODUKTION AFFÄRER Här

Läs mer

Nu kommer resultaten

Nu kommer resultaten Annons Annons Nu kommer resultaten En tidning om hur den svenska godstransportnäringen ska halvera utsläppen av koldioxid posten logistik ica sverige ab logistik preem stora enso renova okq8 östgötafrakt

Läs mer

FÖRSTUDIE LOGISTIK I ÖREBRO LÄN AFFÄRSUTVECKLING OCH ÖKAD KONKURRENSKRAFT HOS LOGISTIKSEKTORN I REGION ÖREBRO

FÖRSTUDIE LOGISTIK I ÖREBRO LÄN AFFÄRSUTVECKLING OCH ÖKAD KONKURRENSKRAFT HOS LOGISTIKSEKTORN I REGION ÖREBRO FÖRSTUDIE LOGISTIK I ÖREBRO LÄN AFFÄRSUTVECKLING OCH ÖKAD KONKURRENSKRAFT HOS LOGISTIKSEKTORN I REGION ÖREBRO Författare Gunilla Sandström, Miljölots AB Dan Samuelsson, Predict AB Datum 2005-04-12 SAMMAN

Läs mer

EXAMENSARBETE. Leveransförbättringar för effektivare flöden. En studie vid Trafikverket Materialservice. Madeleine Älgamo 2015

EXAMENSARBETE. Leveransförbättringar för effektivare flöden. En studie vid Trafikverket Materialservice. Madeleine Älgamo 2015 EXAMENSARBETE Leveransförbättringar för effektivare flöden En studie vid Trafikverket Materialservice Madeleine Älgamo 2015 Civilingenjörsexamen Industriell ekonomi Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

Corehamnar. Fem strategiska svenska knutpunkter i Europas transportkorridorer hur prioriteras de i den svenska planeringen?

Corehamnar. Fem strategiska svenska knutpunkter i Europas transportkorridorer hur prioriteras de i den svenska planeringen? Corehamnar Fem strategiska svenska knutpunkter i Europas transportkorridorer hur prioriteras de i den svenska planeringen? Juni 2015 INLEDNING INNEHÅLL 2 Hamnarna är Sveriges portar mot omvärlden för gods-

Läs mer

FIFFI. Fordon Infrastruktur Informationssystem Logistik och tjänster Terminaler Effekter. Integrerad Fordons- och Infrastrukturutveckling inom FFI

FIFFI. Fordon Infrastruktur Informationssystem Logistik och tjänster Terminaler Effekter. Integrerad Fordons- och Infrastrukturutveckling inom FFI FIFFI Integrerad Fordons- och Infrastrukturutveckling inom FFI Fordon Infrastruktur Informationssystem Logistik och tjänster Terminaler Effekter 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning

Läs mer

RAPPORT U2011:01. På spåret Transporter av avfall på järnväg en möjlighet? ISSN 1103-4092

RAPPORT U2011:01. På spåret Transporter av avfall på järnväg en möjlighet? ISSN 1103-4092 RAPPORT U2011:01 På spåret Transporter av avfall på järnväg en möjlighet? ISSN 1103-4092 Förord Avfallshantering ger upphov till en stor mängd transporter i olika led. Allt större tonnage transporteras

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS. Hamnen. framtidens knytpunkt VI KAN LOGISTIK - HUR KAN VI HJÄLPA DIG?

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS. Hamnen. framtidens knytpunkt VI KAN LOGISTIK - HUR KAN VI HJÄLPA DIG? FOKUS EFFEKTIV LOGISTIK OPTIMERING & FRAMTID NOVEMBER 2014 E-handel hur ser framtiden ut? Orderplocklösning smidig genom samarbete Grön transport bra för plånbok och miljö JÄMFÖR FAKTURAKÖP fakturum.se

Läs mer

Näringslivets syn på infrastruktur och transportsystem En sammanställning baserad på elva kvalitativa intervjuer

Näringslivets syn på infrastruktur och transportsystem En sammanställning baserad på elva kvalitativa intervjuer Underlagsrapport Näringslivets syn på infrastruktur och transportsystem En sammanställning baserad på elva kvalitativa intervjuer GCI Göteborg, maj 2007 Bakgrund Västra Götalandsregionen har fått ett utökat

Läs mer

Revidering av TEN-T riktlinjerna. 29 april 2008. Rapport Revidering av TEN-T riktlinjer

Revidering av TEN-T riktlinjerna. 29 april 2008. Rapport Revidering av TEN-T riktlinjer Revidering av TEN-T riktlinjerna 29 april 2008 Rapport Revidering av TEN-T riktlinjer 1 (32) Innehållsförteckning 1 Sammanfattande slutsatser 3 1.1 Viktiga utgångspunkter i EU:s revidering av TEN-T 3 1.2

Läs mer

HÅLLBAR MOBILITET 2030

HÅLLBAR MOBILITET 2030 HÅLLBAR MOBILITET 2030 En delrapport från projektet Transport 2030 Vårt transportsystem erbjuder effektiva transporter i världsklass vad avser säkerhet, kostnadseffektivitet, miljö och social påverkan.

Läs mer