Processen att skapa en marknadsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Processen att skapa en marknadsplan"

Transkript

1 UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska institutionen Examensarbete C Processen att skapa en marknadsplan Ett framhållande av teoretiska och praktiska roller Handledare: Nils Kinch Författare: Johan Jönsson Martin Lundblad Datum för ventilering:

2 1 Sammandrag Ett företag söker möjligheter att utöka sitt produktutbud för att differentiera sig gentemot en ny stundande marknad. Att förbereda strategin och göra den brukbar kallas för att göra en marknadsplan. En marknadsplan beaktar interna och externa förutsättningar och behandlar strategin inom planen, både övergripande och hur den ska genomföras. Genom att formulera strategier, såväl övergripande i tanken som konkret genom handling blir marknadsplanen ett verktyg och kommunikationsmedel för att uppnå målen med strategierna. I fallet gäller det ett företag som planerar att lansera ett nytt koncept vid sidan av de traditionella produkter och tjänster som saluförs. Uppsatsen behandlar arbetet med att upprätta en marknadsplan och att tillämpa de teoretiska föreskrifterna mot ett företag och dess strategi. I arbetet har den teoretiska processen med att utveckla en marknadsplan följts men anpassats efter vilka krav den rådande situationen har ställt. Utöver att beskriva och redogöra för arbetet med en marknadsplan och ett företags strategier, har rollen av dem som författar marknadsplanen analyserats eftersom teorin föreskriver olika typer av roller, vilka marknadsplanerare kan anta. Slutsatser dragna av arbetet är att de teoretiska riktlinjerna, både avseende marknadsplanens struktur såväl som planerarens roll, har krävt en modifikation av den modell som utgör stommen i uppsatsen. 2

3 Innehållsförteckning 1 Sammandrag Inledning Uppdraget Problemformulering Syfte Avgränsningar Teorier bakom en marknadsplan Marknadsplanerarens roll Vilket är syftet med en marknadsplan? Kundinformation till grund för en kundprofil Marknadsplanens process och konstruktion Steg 1: Situationsanalys Steg 2: SWOT-analys Steg 3: Strategisk marknadsplan Steg 4: Strategier för marknadsföringsmixen Steg 5: Marknadsföringsbudget Steg 6: Tidsplan Steg 7: Utvärdering Metod Tillvägagångssättet Källkritik Arbetet bakom marknadsplanen Arbetsgången Företagets interna förutsättningar Målsegmentet vilka kunder är aktuella? Varumärkesvård Problem med garanti och tuning Strategin på lång sikt Budgetarbete Den utländska samarbetspartnern Hur ser kunderna ut? Konkurrenssituationen

4 5.4.1 Konkurrenternas storlek Marknadsplanens beståndsdelar Situationsanalys SWOT-analys Styrkor Svagheter Möjligheter Hot Strategisk marknadsplan Konceptet Strategier för marknadsföringsmixen Produkterna Plats Pris Promotion Tidsplan Analys Marknadsplanerarnas roller och relationer till företaget Behovet av marknadsplanen Skapandet av marknadsplanen Slutsats Avslutande diskussion Käll och litteraturförteckning Intervjuer Elektroniskt material Litterära källor:

5 2 Inledning På samma sätt som ett fartyg behöver en kapten behöver ett företag en ledare. Ett fartyg måste också ha en navigatör precis som företaget måste ha en klar idé, en plan, en strategi. Vart leder nästa gir företaget och vilka konsekvenser får nästa beslut? Inför större och viktigare beslut krävs att alternativ identifieras och utvärderas. För att beslutet ska bli korrekt krävs insamling och sammanställning av information. Inom en grupp av människor som ska fatta ett beslut tillsammans eller när en individ ska redovisa anledningen till sitt beslut inför en grupp måste den här informationsinsamlingen och sammanställningen dokumenteras tillsammans med identifiering av alternativ och argument för och emot de olika alternativen. Härigenom kan besluten fattas på ett sådant sätt att de upprätthåller och underbygger den rådande övergripande strategin. I företag sammanställs den här typen av information ofta i en marknadsplan för att dokumentera företagets strategiska mål inom en viss fråga. Samtidigt kan en marknadsplan ses som en verktygslåda för att kunna implementera företagets övergripande strategier och affärsidéer i den specifika frågan. Marknadsplanerarens uppgift är att stödja företagets ledning i den här processen genom att agera som ett stöd, och han eller hon ska inte styra utvecklandet av marknadsplanen utan snarare vara en kreativ inspiration och samtidigt tillhandahålla nödvändiga data. (Best 2005 ss ) 2.1 Uppdraget Uppdraget handlar om ett företag som är auktoriserad återförsäljare av nya bilar, verksam i en större svensk stad. Företaget har ett drygt hundratal anställda och omsatte ca. 400 miljoner kronor ( Affärsdata, Företagsfakta (2003)). Återförsäljaren (hädanefter benämnd företaget) är leverantör för fyra bilmärken från en stor bilkoncern. De olika märkena spänner över olika segment, från att vara billiga småbilar till dyrare lyxbilar i det så kallade premiumsegmentet. Efterhand som konkurrensen tilltar på den svenska bilmarknaden behöver aktörerna differentiera sig för att attrahera nya kunder och för att bibehålla sin marknadsandel. Som ett led i den här processen mot en mer unik framtoning har företaget engagerat oss, författarna, för att ta fram en marknadsplan. Det har sedan länge funnits ett intresse hos många bilägare att särprägla sin bil, både vad gäller utseende och prestanda. Att det har funnits möjligheter att välja till utrustning till sin bil som får den att sticka ut utseendemässigt kallas av sakkunniga för styling. Det kan vara att 5

6 montera detaljer på bilens kaross eller att sänka markfrigången för bilen, då det här enligt många ger bilen ett mer sportbetonat utseende. Att förbättra en bils fartresurser eller väghållning (hur bilen beter sig på vägen under körning) är också ett område som lockar många bilägare eftersom de kanske anses otillräckliga från början, utifrån de krav som bilföraren ställer. Den här sortens prestandaförbättring kallas för tuning. Det är med inriktning mot produkter inom de här områdena, vilka vårt undersökta företag planerat att ta fram en strategi för. Samtal har därför förts med en stor och välrenommerad utländsk tillverkare av de här produktslagen, om att påbörja försäljning av deras produkter i Sverige. I ett större perspektiv överväger företaget att påbörja ett samarbete som sedermera kan leda till ett avtal om generalagentur med den utländska tillverkaren (hädanefter benämnd samarbetspartnern). En generalagentur skulle innebära att företaget fick ensamrätt på att importera och sälja produkterna i Sverige. Samarbetspartnern producerar produkter för bilar tillverkade av den koncern vars bilmodeller företaget säljer. Den utländska tillverkarens produkter är av hög kvalitet och affärsidén bygger på att leverera produkter som höjer en anonym bils egenskaper utan att den blir för aggressiv i sin image. 2.2 Problemformulering Arbetet med att upprätta en marknadsplan bygger på en omfattande analys över den omgärdande situationen för organisationen samt de interna förutsättningarna och strategierna. Svårigheterna med arbetet kretsar kring de problem som uppkommer då de bakomliggande förutsättningarna för marknadsplanen skall kartläggas; hur ska den rådande situationen undersökas och analyseras på ett rättvisande sätt och i vilken utsträckning är marknadsplanens modell avpassad för den rådande situationen? 2.3 Syfte Syftet är att utefter de teoretiska ramarna och den specifika situationen, visa hur en marknadsplan har skapats för en etablering på den svenska styling och tuningmarknaden. Ur skapandeprocessen ämnas det att framhålla vilken roll marknadsplanerarna har intagit under arbetet. 6

7 2.4 Avgränsningar Vad gäller avtalet om att ta över generalagenturen för den utländska samarbetspartnerns produkter har vi under arbetets gång valt att begränsa våra ansträngningar till att undersöka företagets roll som försäljare av produkterna och inte den roll som det eventuellt kan inta som generalagent. Vid en genomgång över andra leverantörer av besläktade produkter, alltså konkurrensen, har enbart den svenska marknaden beaktats. De konkurrerande aktörerna på den svenska marknaden har reducerats bort genom ett urval. Kriterierna har valts genom samtycke med företaget för att styra vid bortval av aktörer som inte anses utgöra potentiella hot. Härigenom har inte bara författarna kommit att råda i valet och bearbetningen av informationen. Enligt företagets preferenser har tuning och stylingleverantörer som enbart riktar sig mot den egna biltillverkarens märken, tagits med i undersökningen. Beträffande informationen från kundundersökningar som enligt de teoretiska modellerna utgör en del i analysarbetet inför marknadsplanen, har arbetet avvikit något ifrån de här föreskrifterna. Anledningen till det här har varit en bristande möjlighet att genomföra undersökningar i större skala för att få en god grund till en uppfattning om kundunderlaget. Istället har informationen tagits utifrån den utländska samarbetspartnerns uppfattning, som har delgivit oss dess erfarenheter ifrån sin hemmamarknad och vissa andra nationella marknader. 3 Teorier bakom en marknadsplan Som utgångspunkt har vi använt oss av Roger J. Best marknadsplansmall som presenteras i boken Strategies for Growing Customer Value and Profitability från Att vi har valt Bests modell som grund för marknadsplanen beror av två skäl. Det första skälet är att den här modellen har legat närmast till hands då den har använts på kurser i marknadsföring vid Uppsala Universitet, och det här är att betrakta som en kvalitetsstämpel. Den andra anledningen till valet av den här modellen är att Best använder sig av modeller och material från välkända och respekterade författare. Härigenom har vi även, för att fördjupa insikten runt vissa centrala begrepp, valt att beröra texter av Henry Mintzbergs artikel The Fall and Rise of Strategic Planning, Harvard Business Review från 1994 och Philip Kotlers bok A framework for Marketing Management från Kotlers och Mintzbergs texter har valts på grund av att Best refererar till dem som källor i delar av hans modell. Utöver de här 7

8 publikationerna har vi även tagit information från Magnus Söderlunds bok Segmentering från 1998 för att fördjupa insikten i betydelsen av arbete med kundanalyser. Att skapa en marknadsplan ställer krav på dem som konstruerar den eftersom de måste balansera mellan att agera kreativt utanför de dagliga rutinerna och samtidigt hålla sig till en struktur, efter vilken planen blir förståelig och korrekt för att kunna anpassa och rikta företagets ansträngningar efter den rådande situationen. Härigenom tillåts företaget dra nytta av de kreativa möjligheterna utan att ge avkall på marknadsplanens struktur och tydlighet. (Ibid. s. 406) Ett öppet system är nödvändigt eftersom ett sådant uppmanar till att möjligheter utforskas och att en kreativ insikt främjas. Samtidigt måste strukturen prägla planeringsarbetet eftersom förståelsen och helhetsbildens tydlighet ska kunna garanteras. Det öppna systemet innebär att skaparna av marknadsplanen snarare ska tjänstgöra som ett stöd i diskussionen kring planerandet, än att vara själva utvecklarna och de som författar planen. Genom en sådan rollsättning kan marknadsplanerarna främja informationsinsamlingen och styra utvecklingen, och således tillse att företagets mål inte försummas eller helt förbises under planeringsprocessen. (Ibid. s. 407) 3.1 Marknadsplanerarens roll En viktig åtskillnad måste göras, nämligen att strategisk planering och strategiskt tänkande är olika begrepp. Därför finns det alltid en risk att den strategiska planeringen inte blir någonting annat än att genomföra de visioner och tankar som redan finns inbegripna i den strategiska planen. Den strategiska planeringen kan samtidigt omintetgöra den övergripande visionen, det strategiska tänkandet, genom att visionen fastnar kring ekonomiska data. Planläggaren bör rikta sin största insats mot att vistas runt arbetet med strategiskapandet, istället för att befinna sig i detsamma. Han eller hon bör även tillhandahålla de formella analyserna och hårda data vilka krävs för det strategiska tänkandet. En förutsättning är att det görs för att vidga ramen runt de frågor som övervägs, och inte för att försöka finna själva svaret. På det här sättet kan planläggaren fungera som en katalysator under strategiskapandet genom att främja ledares strategiska tänkande. Men också genom att programmera strategier och assistera med att formulera de konkreta stegen som skall tas för att implementera visionen. (Mintzberg 1994 ss ) De som besitter planeringsfunktioner i företag är indelbara i två kategorier. I den första finns så kallade högerhänta planerare (right-handed planner) och de är analytiska tänkare och 8

9 liknar mycket den konventionella bilden av en planerare. De eftersträvar att få struktur inom organisationen, och framförallt programmerar de sin plan och ser till att dess budskap och innehåll tydligt förmedlas till medarbetarna. De här planerarna genomför vidare analytiska studier för att försäkra sig om att erforderliga hårddata, till exempel från marknadsundersökningar, beaktas och att strategier för att implementering noga övervägs. (Ibid. s. 114) Den andra kategorin planerare är de vänsterhänta planerarna (left-handed planner)och den är inte lika konventionell, men vanligt förekommande, inte minst i mindre organisationer. De vänsterhänta planerarna är kreativa tänkare som försöker att öppna den strategiska processen, genom att vara en mjuk analytiker och göra spontana och mer skissartade undersökningar vilka exempelvis baseras på personliga erfarenheter som inhämtats inom organisationen. Strategier är något som de vänsterhänta planerarna får fram genom mer annorlunda källor, än de traditionella, och de vill stimulera andra inom organisationen att tänka strategiskt. (Ibid. s. 114) De flesta organisationer har bruk för båda kategorierna av planerare eftersom en sådan ska agera parallellt med ledningen för företaget, som en mjuk analytiker och där ställa de relevanta frågorna istället för att tillhandahålla alla svar. (Ibid. s. 112) 3.2 Vilket är syftet med en marknadsplan? En bra marknadsplan är en essentiell del av en förutseende marknadsorientering. Företag med en stark marknadsorientering är på ständig jakt efter information om kunder, konkurrenter och marknaden. Eftersom det här är en fortgående process, kommer många fördelar direkt ur utvecklingen av en marknadsplan likväl som från själva implementeringen av marknadsplanen. Det är inte marknadsplanen, utan själva processen, som ger insikt och potential att upptäcka möjligheter och hot. En systematisk utvärdering av marknaden och intern kapacitet ger en möjlighet till att få en annorlunda, bredare och mer förstående bild av marknaden och företagets situation. Det ger också en möjlighet att i ett senare skede se tillbaka och hitta förklaringar till utvecklingen för företaget. (Best 2005 s. 407) De flesta marknader är komplicerade sammanställningar av många mindre marknader och marknadssegment. De här segmenten kan i sin tur brytas ner till ännu mindre marknadsnischer. Utan en bra marknadsplan kan ett företag finna sig självt svagt positionerat i många olika marknadssegment. Den här situationen kan leda företaget i alla riktningar i sitt sökande av kunder utan möjligheten att fullt ut tillfredställa kundernas behov. En bra 9

10 marknadsplan kan skissa fram målkunder på ett sådant sätt att företagets positioneringsstrategi kan anpassas efter målgruppens behov, samtidigt som reklaminsatserna kan riktas mot just det segmentet. På så sätt kan en marknadsplan hjälpa till att sätta kunden i fokus samt styra in företaget på en mer uttalad kurs. Den blir då ett verktyg, för ledningen i företaget, att använda för implementering av de mer långsiktiga och övergripande strategierna. (Ibid. s. 408) En väl definierad målgrupp är också kostnadseffektivt. Om företaget inte vet vilka dess kunder är kommer det att spendera mycket tid och pengar på marknadsföring mot människor som troligen inte kommer att bli kunder oavsett hur intensiv reklam de utsätts för. De som köper kan komma att bli svåra att behålla då reklamens påståenden inte levererar den kundtillfredsställelse de kräver. En bra marknadsplan är mer produktiv i det här avseendet; den kommer att kräva mindre medel för att uppnå uppsatta resultatmål eftersom det är färre resurser som slösas på kunder utanför målsegmentet. Det här resulterar till att varje satsad krona på reklam generar mer i intäkter. (Ibid. s. 408) En marknadsplan kan även fungera som en karta över både företagets marknadsföringsstrategi och förväntade resultat. Marknadsplanen kartlägger företagets planerade marknadsandel, försäljningsintäkter och vinst över en viss tidshorisont. Att kartlägga företagets omgivning såväl som invändiga värden är en komplex process med ett stort flertal faktorer som påverkar företagets situation, strategi och resursbehov. Alla de här faktorerna är förutom komplexa också ombytliga över tiden på grund av yttre förändringar i kundernas behov, konkurrenternas strukturer och strategier samt förändringar i miljön som företaget agerar i. Utöver det här är den information företagets marknadsplanerare har att tillgå ofta ofullständig och/eller inte korrekt. (Ibid. s. 408) Den interna miljön i företaget kan också försvåra marknadsplaneringsprocessen. Marknadsföringsstrategier drivs ofta med ett kortsiktigt perspektiv inom företaget. Kortsiktiga vinster jagas istället för att strategierna anpassas efter marknadsbaserade resultatmål. Vidare så allokeras inte resurserna i företaget på ett sådant sätt att de gynnar den rådande strategin och de marknadsbaserade resultatmålen utan allokeringen sker istället på basis av organisatoriska behov, politiska processer och för att uppfylla kortsiktiga resultatmål. Det här och en rad andra faktorer bidrar till utmaningen att utforma och implementera en marknadsplan på ett meningsfullt sätt inom organisationen. (Ibid. s. 408) 10

11 3.3 Kundinformation till grund för en kundprofil Det är av stor vikt att ett företag känner sina kunder och deras behov. Att det vet hur mycket resurser ska läggas för att tillfredställa en specifik kunds behov och huruvida det lönar sig att göra den ansträngningen. (Söderlund 1998 s.110) Kundlönsamhet kan definieras som de intäkter minus de kostnader en viss kund genererar under en viss tidsperiod (Ibid. s. 110). Information om de här uppgifterna kan inhämtas på en rad olika sätt, delvis beroende på hur man tänker avgränsa sig rörande begreppen intäkter och kostnader. En kund behöver inte i sig vara köpstark för att vara viktig för företaget, han eller hon kan exempelvis besitta en stor word-of-mouth kapacitet, det vill säga en stor benägenhet att sprida sina erfarenheter av företaget till sin närmaste omgivning. Olika kunder generar naturligtvis olika värdefulla word-of-mouth effekter, på grund av det här får olika opinionsbildare och celebriteter ses som extra värdefulla att behålla som kunder. (Ibid. s. 116) Mer konkret och lättfattlig information om kunden kan företaget förvärva genom det ekonomiska rapportsystemet. Här syns de mer direkt till den enskilda kunden kopplade intäkterna och kostnaderna. Exempel på uppgifter är fakturerad försäljning och kostnad sålda varor. De här uppgifterna är en god grund för att beräkna bruttomarginalen för varje kund. Förutom de data det ekonomiska rapportsystemet ger upphov till kan företaget även se till kundens efterlämnade beteendespår. Viktig information kan härledas ur dokumentation och erfarenheter angående företagets interaktion med den enskilde kunden. (Ibid. s. 111) 3.4 Marknadsplanens process och konstruktion Eftersom en bra marknadsplan är resultatet av en systematisk och kreativ men också strukturerad process för att åskådliggöra marknadens möjligheter och hot, behöver de beaktas för att företaget ska nå sina resultatmål och på så sätt implementera sina mer långsiktiga visioner. (Ibid. s. 408) 11

12 Situationsanalys Undersökning av marknadens efterfrågan, kundanalys, konkurrentanalys, konkurrensposition och resultatdata. SWOT-analys Identifiera styrkor, svagheter, möjligheter och hot Syftet är att finna företagets huvudsakliga mål Strategisk marknadsplan Det huvudsakliga syftet med planen är att staka ut en strategisk riktning för att fastställa målen med verksamheten och styra utvecklingen av strategin Justering av marknadsplanen Strategier för marknadsföringsmixen Implementering av marknadsplanen, genom att precisera hur målen ska verkställas Marknadsföringsbudget Resursfördelning för att kunna tillfredställa målen i marknadsplanen Tidsplan En uppskattning över marknaden och resultaten för varje år innanför 3-5 årig planeringshorisont Utvärdering Motsvarar utfallet förväntningarna som ställts i marknadsplanen? Om skillnaden mellan ambitionen och prestationen är för stor behöver planen revideras. Fig. 1 - Marknadsplanens process (Ibid. s. 409) Steg 1: Situationsanalys Marknadsplaneringsprocessen börjar med en detaljerad situationsanalys av marknaden och företaget med hänsynstaganden för gällande marknadskrafter, företagets konkurrensposition och det nuvarande resultatet. Det primära syftet med en detaljerad situationsanalys är att uppdaga nyckelfrågor vad gäller exempelvis resultat som normalt kan gå förbi obemärkta i det dagliga rutinarbetet. (Ibid. s. 410) Situationsanalysen kan delas upp i fem delar: marknadens efterfrågan, kundanalys, konkurrentanalys, konkurrensposition samt resultatdata. De här delarna ska analyseras och utvärderas för att få en korrekt och övergripande bild av den situationen som företaget för tillfället befinner sig i. Det kan vara en god idé att börja situationsanalysen med en genomgång av marknadens efterfrågan. Kommer planeraren då fram till att marknaden är mättad eller att marknaden är för liten i förhållande till företagets storlek och behov att växa, är det antagligen ingen större mening med att konstruerar en marknadsplan för den här produktmarknaden. Således är det en god ide att börja analysen av en specifik 12

13 produktmarknadssituation med en undersökning av marknadens storlek och tillväxt samt marknadens potential och dess miljö och väga den information som framkommer mot företagets uttalade långsiktiga strategi och vision för att se om marknaden som undersöks inte kan generera önskat resultat eller inte stämmer överens med den grundläggande strategin. (Ibid. s. 410) Steg 2: SWOT-analys Att upprätta en så kallad SWOT-analys, innebär att ett företags främsta och viktigaste huvudsakliga mål identifieras genom att undersöka en rad miljöfaktorer. De här förekommer i extern form; möjligheter och hot, och i intern form; styrkor och svagheter. (Ibid. s. 411) För att kunna få en överblick av de externa miljöfaktorerna behöver företaget undersöka omgivningens krafter på makronivå (demografiska, ekonomiska, teknologiska, politiska såväl som sociala faktorer) samt aktörerna på mikronivå (kunder, konkurrenter, distributörer och leverantörer) och hur de här faktorerna kan påverka det ekonomiska resultatet. Sedan, vid varje trend och utveckling, behöver ledningen i företaget identifiera marknadsföringsmöjligheter respektive hot. En möjlighet kan klassificeras i relation till dess grad av attraktion och hur sannolikt det är att den leder till en framgång för företaget. Framgången beror inte endast på huruvida dess styrkor passar in på de viktigaste behoven på den aktuella marknaden utan hur väl de här styrkorna mäter sig med konkurrenternas. Ett hot ska ses som en utmaning vilken uppkommer av en situation eller en utveckling där, i frånvaro av defensiva marknadsföringshandlingar, olika faktorer bidrar till en minskning av försäljning och vinst. Ett hot kan klassificeras efter graden av allvar och sannolikhet att det uppkommer. Mindre hot kan utan vidare ignoreras, medan de lite allvarligare bör studeras och bevakas noggrant. Större hot kräver utvecklande av handlingsplaner som redogör för de handlingsalternativ och förändringar som företaget kan genomföra om det skulle komma att bli nödvändigt. (Kotler 2001 ss ) Det är en sak att bedöma attraktiva möjligheter och en annan att besitta den kompetens som krävs för att lyckas ta tillvara på möjligheterna. Därför är det viktigt för ett företag att kontinuerligt utvärdera dess interna styrkor och svagheter inom marknadsföring, finansiell situation, tillverkning samt organisationens kompetenser. Det handlar inte främst om att korrigera alla svagheter utan snarare att hitta en situation, möjlighet, där företagets styrkor kommer till bäst användning. Frågan är om företaget ska begränsa sig till de situationer där 13

14 företagets styrkor redan är signifikativa eller om företaget ska överväga bättre möjligheter för att införskaffa eller förbättra särskilda styrkor. (Ibid. s. 47) Det är av vikt att företaget kan värdera graden av hur de olika målen påverkar primära resultatdata i företaget. Målen kommer att tjäna som riktlinjer i utvecklandet av en taktisk marknadsstrategi. Att identifiera målen blir således det grundläggande i arbetet med en SWOT-analys och det måste finnas en tydlig koppling till den tidigare avhandlade situationsanalysen. (Best 2005 s. 412) Steg 3: Strategisk marknadsplan Slutsatserna av situationsanalysen och SWOT-analysen kommer till nytta när den strategiska marknadsplanen skall konstrueras. Det huvudsakliga syftet med planen är att staka ut en strategisk riktning för att fastställa målen med verksamheten och styra utvecklingen av den taktiska marknadsföringsstrategin. Det här erfordrar en grundlig genomgång av marknadens attraktionskrafter och företagets konkurrensmässiga fördelar, och underlaget till dem kan utläsas i informationen från situationsanalysen. De faktorer som bidrar till marknadens attraktion och de konkurrensmässiga fördelarna ligger till grund för utvecklande av en produktportfölj för företagets aktivitet på marknaden. Varje produktmarknadsmöjlighet kan placeras ut i produktportföljen och på basis av de relativa positionerna i portföljen kan företagets långsiktiga mål för marknadsandelen specificeras för varje produktmarknad. (Ibid. ss ) Steg 4: Strategier för marknadsföringsmixen Strategin för marknadsföringsmixen skall tjäna som ett verkstadsgolv för den strategiska marknadsplanen genom att verkställa den och följaktligen även till viss del implementera den övergripande strategin och affärsidén för organisationen. Strategierna för marknadsföringsmixen är mer specifika taktiska detaljer för de åtgärder som förespråkas i den strategiska marknadsplanen, exempelvis hur företaget ska gå tillväga för att behålla sin ställning på marknaden eller aggressivt sträva efter en kraftig tillväxt. Varje del av strategin för marknadsföringsmixen utgör en enskild motsvarighet till ett resultatmål som i sin tur är kopplad till en motsvarighet i marknadssituationen. Således kan de marknadsstrategierna som utvecklas endast vara lika goda som de resultatmål som har identifierats i situationsanalysen. (Ibid. s. 414) 14

15 3.4.5 Steg 5: Marknadsföringsbudget Den strategiska marknadsplanen och marknadsföringsmixstrategin ligger till grund för hur resurser skall tilldelas för att marknadsplanen skall lyckas och målen uppnås. Det finns föga möjligheter att expandera på en marknad utan tillskott till budgeten för marknadsföringen. Budgeten måste innehålla en logisk koppling mellan strategin, målen med verksamheten och allokeringen av de ekonomiska resurserna. (Ibid. s. 415) Steg 6: Tidsplan I utvecklandet av marknadsplanen måste tidsperspektivet beaktas, i termer av framtida resultat. Det är i tidsplanen viktigt att precisera målen med de ansträngningar som görs, och att också specificera deras omfattning. Värdena av dem skall uttrycka dels de externa marknadsfaktorerna och dels de interna prestationsmålen. (Ibid. s. 417) Steg 7: Utvärdering Utvärderingen av marknadsplanen är en kontinuerlig process, genom att mäta utvecklingen på marknaden och hur de relaterade intäkterna och kostnaderna utvecklas, jämfört med tidsplanen. Framkommer det att utfallet inte motsvarar målsättningarna hos marknadsplanen, innebär det att planen måste överses med hänsyn till stegen i planeringsprocessen. Glappet mellan de utstakade målen och utfallet, ställer företaget inför flera val att ta ställning till. Ett är att se över de direkta marknadsföringsfaktorerna som till exempel prissättning eller marknadsföringsbudgeten för att avgöra om resultaten kan förbättras. Ett annat, mer omvälvande alternativ, är att se över hela marknadsplanen, vilket innebär att alla beståndsdelarna i både underlaget och själva planen ses över och utvärderas. Det här görs för att utröna om det går att skapa nya strategier som bättre kan hjälpa företaget att uppnå resultatmålen. (Ibid. ss ) 4 Metod 4.1 Tillvägagångssättet Eftersom arbetet kretsar kring att konstruera en marknadsplan åt ett företag, härstammar all information som inhämtats ifrån representanter för olika organisationer, och hanteringen av 15

16 informationen beror av vilken egenskap de olika organisationerna har. Informationen har primärt insamlats genom ett kvalitativt angreppssätt. Valet att använda oss av det här angreppssättet och inte göra en mer kvantitativ studie grundas främst på tron om att en studie med mer varierande variabler och metoder för informationsinhämtning är ett bättre sätt att få en övergripbar bild av marknaden för produkterna. Vi har även sett till sekundära data i informationsinsamlingen från bland annat tidskrifter. Den här informationen har tillsammans med den kunskap vi införskaffat oss genom intervjuer gett oss möjligheten att forma en helhetsbild av situationen. Den centrala informationskällan har varit företaget, genom företagets verkställande direktör och intervjuer med densamma. En dialog har förts kontinuerligt under hela arbetets gång, genom att vi har presenterat uppslag och idéer som på vilka VD i sin tur har givit sin aspekt, varpå de här har reviderats utifrån en gemensam hållning som funnits genom dialogen. Ur de här samtalen har modellen för marknadsplanen tagit sin form genom att vi presenterat den ursprungliga modellen, varpå diskussioner har genererat den anpassade modell som tillämpats för den aktuella marknadsplanen. Eftersom det är VD som besitter den centrala kännedomen och tankarna kring projektet, har enbart den här representanten tjänstgjort som källa i företaget. Eftersom en VD ofta är en upptagen person har ett visst dröjsmål i dialogen med företaget infunnit sig. I praktiken har det inneburit att önskvärda möten med VD fått arrangeras då det funnits tid för det, vilket inneburit att arbetsflödet blivit något haltande vid ett fåtal tillfällen. Att erhålla korrekt och rättvisande information om marknadssituationen är naturligtvis ingen enkel uppgift. Att marknadsplaneringen är för ett företag som ska introducera nya produktslag, på en ny marknad och i ett nytt segment gör absolut inte arbetet mer gynnsamt. Det bästa alternativet blir att undersöka en befintlig marknad, eftersom redan tagna erfarenheter kan utnyttjas. Vi har vänt oss till samarbetspartnern med intervjufrågor per elektronisk post, och bett en insatt representant för företaget att besvara våra frågor, och då främst förhört oss om kundkaraktäristika och marknadspotential. Det erhållna materialet förutom direkta svar på våra frågor har innefattat information från en markandsundersökning gjord på uppdrag av samarbetspartnern. Den här undersökningen har underbyggt den bild av varumärket som vi redan innan erhållit genom våra övriga källor. Det har förekommit vissa problem i kommunikationen med den utländska samarbetspartnern då kontakten med densamme drog ut på tiden. Författarna har således inte haft möjlighet att följa upp den givna informationen till önskad grad. 16

17 Arbetet med att kartlägga marknaden och dess befintliga aktörer har inneburit insamling av data ifrån företagets potentiella framtida konkurrenter. Valet av konkurrenter har gjorts genom ett gemensamt urval av författarna och företaget. Informationen har härstammat ifrån de framtida konkurrenternas marknadsföring genom omfattande granskning av deras hemsidor och annonsering i branschtidskrifter. För att komplettera den här informationen har representanter ifrån de här företagen intervjuats genom elektronisk post eller telefon. 4.2 Källkritik Gentemot informationen ifrån företaget och dess representant, kan ett visst förbehåll riktas. Att bara tala med VD för företaget innebär att en något ensidig bild fås. Att vidtala fler medarbetare hade kunnat bidra till att få en mer nyanserad uppfattning om företaget och tankarna bakom satsningen. Emellertid har det varit just VD som varit drivande beträffande projektet och det är hos densamma som tankar och idéer har funnits. Den roll som besvararen hos samarbetspartnern besitter bör uppmärksammas, eftersom han representerar det säljande företaget och således kan tänkas vilja skapa en bra bild av produkterna och företaget. Eftersom vi på ett sätt, representerar företaget, till vilket de avser att sälja gör det här naturligtvis ytterligare att bilden av marknaden inte kan bli helt rättvisande. Utfallet av frågorna till de framtida potentiella konkurrenterna var varierande och då en del respondenter inte svarade kan bilden av den svenska marknaden i just det här avseendet, ha blivit något ofullständig. 5 Arbetet bakom marknadsplanen 5.1 Arbetsgången Eftersom en marknadsplan av naturliga skäl kräver god insikt i företaget, för vilket den är avsedd, är en nära och tät dialog absolut nödvändig med företaget. Företaget har genom dialogen presenterat sina översiktliga planer, både övergripande strategiska och de mer konkreta. Utifrån den här fundamentala informationen kan arbetet med en marknadsplan ta sin början. Under arbetsprocessen med marknadsplanen presenteras de dittills uppnådda resultaten, kontinuerligt för företaget som ger sin syn på materialet och låter meddela sin åsikt på arbetet. 17

18 Härigenom kan vi styra undersökningen åt det håll som är den bästa för situationen och undslippa att behöva lita till gissningar eller onödigt arbete vars resultat ändå visar sig meningslöst. I motsatt riktning presenterar vi vår angreppsvinkel och lämnar förslag och idéer utifrån den teoretiska syn vi har. Det första steget har blivit att göra en översyn över den befintliga situationen och genomföra en analys av den. Marknaden som är svåröverskådlig på grund av sin starka diversifiering kräver ett nogsamt arbete med att urskilja andra aktörer som skulle kunna utgöra framtida konkurrenter till företaget och det nya konceptet. Eftersom det skulle bli fråga om en utvidgning av produktutbudet, med nya produktslag och ett nytt koncept på en för företaget ny marknad, är den första uppgiften således att genomföra en grundläggande kartläggning över den befintliga marknaden och de aktörer som är verksamma där idag. 5.2 Företagets interna förutsättningar Konceptet som företaget har tänkt sig skall vara att deras egna mekaniker ska montera samarbetspartnerns produkter på nya bilar innan leverans. Genom en katalog eller utställningsexemplar ska produkterna visas och här ska kunderna kunna se skillnaderna gentemot en vanlig, icke modifierad bil. Efter att kunden har valt ut de styling och tuningprodukter som den är intresserad av att få installerad på sin bil, kommer de sedermera monteras innan bilen levereras. Produkterna är konstruerade efter en specifik bilmodell för att anta optimal passform, tillsammans med ett mycket starkt och väl ansett varumärke, gör det att konceptet skulle komma att hamna i det mer exklusiva segmentet inom lösningar för tuning och stylingprodukter. (Intervju med företagets VD) Målsegmentet vilka kunder är aktuella? De bilmärken som företaget säljer kan positioneras från att vända sig mot segmenten för låg - och medelprisklass till att det mest exklusiva bilmärket som vänder sig mot det så kallade premiumsegmentet. Det är främst det senare bilmärkets segment som är intressant då den utländska samarbetspartnerns produkter främst relateras till bilar av den här modellen. Det kan också antas att de kunder som attraheras av bilmärket även attraheras av de produkter som samarbetspartnern tillhandahåller. Konceptet och de bakomliggande tankarna är likartade. Således är det främst kunder till bilar ur premiumsegmentet som är aktuella för marknadsföringsansträngningar från företagets sida. Den utländska samarbetspartnern 18

19 tillhandahåller även en kundprofil för deras kunder i hemlandet. (Intervju med företagets VD) Varumärkesvård Enligt krav som huvudkoncernen ställer rörande vården av koncernens varumärken ska de olika bilmärkena inte distribueras tillsammans. Det innebär att lokalen för bilförsäljning inte kommer att ställa ut olika bilar, när det gäller nybilsförsäljning utan att en uppdelning kommer att ske i form av att en ny lokal kommer att byggas. I den här ska bilmärket inom premiumsegmentet saluföras och möjligheterna till att lansera produktkonceptet blir härigenom utökade, eftersom potentialen att anpassa lokalen efter det här är stora Problem med garanti och tuning Det finns problem med att göra ingrepp i bilen i form av att höja bilens prestanda. Ingreppet leder till att den garanti som tillverkaren ger på bilen under de första åren (nybilsgarantin) slutar att gälla. Det här beror på att de prestandahöjande ingreppen i bilens motor gör att delar av den kan slitas i större utsträckning än vad tillverkaren räknat med. Då den utländska samarbetspartnern tillhandahåller tuningprodukter kommer även företaget att göra detsamma, dock kommer just den här delen av produktsortimentet inte att få något nämnvärt utrymme i marknadsföringen. (Intervju med företagets VD) Strategin på lång sikt Den ökade privata importen av bilar från utlanden, och att nya aktörer inom bilförsäljning entrar marknaden har medfört ett ökat behov för de traditionella bilfirmorna att differentiera eftersom konkurrensen ökat. I den långsiktiga strategiplaneringen hos företaget har det blivit nödvändigt att finna nya segment genom att utöka produktportföljen med nya produkter och tjänster. Att lansera det koncept, för vilket marknadsplanen är avsedd, är enligt VD för företaget ett utmärkt projekt i ledet för differentieringen på marknaden. I nästa skede är avsikten att bli generalagent för leverantören i Sverige. Samtal med leverantören har förts därom, och enligt företaget finns det goda och ömsesidiga intentioner om ett sådant samarbete. Att inneha generalagenturen skulle innebära ytterligare ett led i differentieringen från att vara en traditionell bilförsäljare, eftersom det innebär en avtalsenlig 19

20 ensamrätt på importen och distributionen av produkterna inom Sverige. (Intervju med företagets VD) Budgetarbete Någon marknadsföringsbudget över projektet har ej upprättats i nuläget men som underlag har kostnadsbilder för annonsering och mässutställningar presenteras i marknadsplanen. Några ekonomiska data över lanseringen har inte tagits fram, med hänvisning till att inga beslut är har fattats. 5.3 Den utländska samarbetspartnern Den utländska samarbetspartnern av de nya produkterna är ett familjeföretag med ungefär 150 anställda, varav häften arbetar för ett racingteam med anknytning till företaget, och resten med utveckling, support och försäljning av produkterna. Fokus ligger på att utveckla produkter med hög kvalitet, med en design som ska ge intrycket av något som liknar en serietillverkad bil, och gör den mer sportig till utseendet utan att bli aggressiv i designen. (Intervju med representant för samarbetspartnern) Hur ser kunderna ut? Den utländska samarbetspartnern har delgivit sin bild av en typisk kund till deras produkter och listat följande nyckelkaraktäristika: Köper i nybilssegmentet Byter bil vart tredje/fjärde år Bilar med hög utrustningsnivå och med medel till höga prestanda Ålder år (beroende på produkt) Framgångsrik affärsman Kända människor (Idrott, TV eller opinionsbildning) Människor som vill visa sin individualism Vidare har samarbetspartnern låtit göra en marknadsundersökning, på den inhemska marknaden, för att få klarhet i kundernas syn på varumärket. Resultatet av den här undersökningen visar på att över 55 % av kunderna anser att samarbetspartnerns produkter har 20

Veckans Sälj & Marknadstips. Exempel på roligt eller intressant grepp eller företeelse inom försäljning&marknadsföring.

Veckans Sälj & Marknadstips. Exempel på roligt eller intressant grepp eller företeelse inom försäljning&marknadsföring. Veckans Sälj & Marknadstips Exempel på roligt eller intressant grepp eller företeelse inom försäljning&marknadsföring. Börjes i Tingsryd Dagens övning Marknadsplanering Grund Magnus Johansson Litteratur

Läs mer

5. Övningen Försäljning, marknadsföring och bemötandet av kunden. TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi

5. Övningen Försäljning, marknadsföring och bemötandet av kunden. TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi 5. Övningen Försäljning, marknadsföring och bemötandet av kunden TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi Övningarnas innehåll 6. Analyser och framtid Harjoitusty ö 5. Försäljning, marknadsföring och kundens

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Grupp 3 Inledning Produktdesigners har länge vetat om att de kan spara tid och pengar på att samarbeta med deras

Läs mer

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Prissättning En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Produkt och processutveckling Innovation och produktdesign Jeanette Jönsson

Läs mer

Marknadskommunikation i praktiken. Introduktion. Handledare Gary Bergqvist. Gary Bergqvist

Marknadskommunikation i praktiken. Introduktion. Handledare Gary Bergqvist. Gary Bergqvist Introduktion Handledare Nu ska vi omsätta teorin i praktiken Sex schemalagda arbetstillfällen/ två uppdrag 1. Introduktion 12 maj 2. Möte hos kunden 14 maj 3. Handledning 20 maj 4. Presentation uppdrag

Läs mer

Mall för marknadsplan ROMICOM AB

Mall för marknadsplan ROMICOM AB Mall för marknadsplan ROMICOM AB Disposition 1. Nuläge 1. Organisation 2. Vision&Affärsidé 3. Målgrupper 4. Positionering 5. SWOT-analys 2. Strategidel: Förverkligande av affärsidén Långsiktig (3-5 år)

Läs mer

Marknadsplan - Intensiv 2+1 dagar. Schema. Kort om programmet. Senaste uppdatering 2009-08-25

Marknadsplan - Intensiv 2+1 dagar. Schema. Kort om programmet. Senaste uppdatering 2009-08-25 Marknadsplan - Intensiv 2+1 dagar Senaste uppdatering 2009-08-25 Schema Marknadsstrategiskt program för personer i ledningsbefattning. Kort om programmet Programmet Marknadsplan har en strategisk inriktning.

Läs mer

ECR Sveriges checklistor för effektiva produktintroduktioner

ECR Sveriges checklistor för effektiva produktintroduktioner ECR Sveriges checklistor för effektiva produktintroduktioner ECR Sveriges checklistor för att kartlägga idéer ECR Sveriges checklista för test av idéer Insamling av idéer Beskriv hålet i marknaden vilket

Läs mer

Dagens övning Marknadsplanering fortsättning

Dagens övning Marknadsplanering fortsättning Marknadsplan Dagens övning Marknadsplanering fortsättning Marknadsplaneprocessen Frågestund för alla Marknadsplan Marknadsplaneprocessen Situationsanalys Affärsidé/Strategi Målformulering Handlingsplan/

Läs mer

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4 David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3 IKOT Grupp B4 Innehållsförteckning Kartläggning av användarens röst... 3 Marknadssegment... 3 Kundkedja... 4 Kundundersökning...

Läs mer

Intern impelmentering

Intern impelmentering Intern impelmentering sid 1 Hur kliver vi vinnande in i morgondagen? Vi tror det kan vara en framkomlig väg att tänka basutbud som grundefundament och istället för att diskutera en mängd mindre produkter

Läs mer

UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling

UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling Det finns inget skäl att någon skulle vilja Ken Olsen, Digital, 1977 Introduktion det är inte fel, men det krävs mer än att sätta upp en ny säljbudget för att

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Affärsplanen. Affärsidé. www.coompanion.se

Affärsplanen. Affärsidé. www.coompanion.se Affärsplanen Kom igång med er verksamhet med en affärsplan! Skriv ned er affärsidé, göra en omvärldsanalys och beskrivning av er marknad på så vis får ni god kunskap i hur ert kooperativ eller ekonomiska

Läs mer

Hållbar utveckling A, Ht. 2014

Hållbar utveckling A, Ht. 2014 Hållbar utveckling A, Ht. 2014 Kommunikation och projektledning för hållbar utveckling Projektplan Bakgrund Som ett stöd i ert projekt kommer ni att arbeta utifrån en projektplan i tre delar, varje ny

Läs mer

En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län.

En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län. Färdledaren En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län. Vad är färdledaren? Färdledaren är framtagen av Strategigruppen som består av representater

Läs mer

EN FÄRDGUIDE FÖR DESIGNKÖPAREN

EN FÄRDGUIDE FÖR DESIGNKÖPAREN 2 Förord Innehåll Ett av de främsta konkurrensmedlen för svenska företag i framtiden är utan tvekan möjlig heten att utveckla bättre och mer intressanta produkter än konkurrenterna. En viktig komponent

Läs mer

- KRISTINA NILSEN, ANALYSCHEF PÅ RETRIEVER NORGE

- KRISTINA NILSEN, ANALYSCHEF PÅ RETRIEVER NORGE Det är viktigt att se resultatet av sitt arbete för att kunna styra sitt kommunikationsarbete. För du kör väl inte bil utan en hastighetsmätare? Och du driver förmodligen inte en verksamhet utan en budget?

Läs mer

Företagsstrategi. Affärsidé. Ledningsfilosofi (exempel Volvo) Del 2 Affärsidé, strategisk planering & marknadsföring. Mission Vision.

Företagsstrategi. Affärsidé. Ledningsfilosofi (exempel Volvo) Del 2 Affärsidé, strategisk planering & marknadsföring. Mission Vision. Företagsstrategi Del 2 Affärsidé, strategisk planering & marknadsföring ME1002 IndustriellEkonomiGK 2011 Period 4 Tomas Sörensson 1 Affärsidé Mission Vision Mission Övergripande uppgift Vision Önskvärt

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Jenni Nordborg och Rolf Nilsson 1 2 OM UNDERSÖKNINGEN Med syfte att öka kunskapen om hur lågkonjunkturen

Läs mer

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler.

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler. Mobilt & shopping on demand Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln tradedoubler.com Prestationsbaserade mobila kanaler har drastiskt förändrat shoppingupplevelsen

Läs mer

Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln

Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln Projektetsbakgrund Handeln kan samarbeta med leverantörer av alla storlekar. Man ska emellertid kunna dra nytta

Läs mer

Ramverk för: Produktlansering. Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Produktlansering. Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Produktlansering Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Lönsamheten skapas genom rätt erbjudande Framgångsrik produktlansering

Läs mer

Strategisk marknadsanalys

Strategisk marknadsanalys Ramverk för: Strategisk marknadsanalys Datum: Företag: Kund/prospect: Produkt/tjänst: Nuvarande omsättning på kunder: Uppskattad potential: Säljmål på kund/prospect: Copyright 2013. Pyramid Communication

Läs mer

KUNDANALYS. Koncept 1. Varför byter man leverantör? Inget intresse från leverantören

KUNDANALYS. Koncept 1. Varför byter man leverantör? Inget intresse från leverantören KUNDANALYS Koncept 1 Varför byter man leverantör? 68% 14% 4% 5% 9% Inget intresse från leverantören Fick inte vad vi önskade Bättre pris/service hos annan leverantör Personlig bekant Leverantören upphörde

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

NÄR NOTERINGEN STÅR FÖR DÖRREN

NÄR NOTERINGEN STÅR FÖR DÖRREN { ir } NÄR NOTERINGEN STÅR FÖR DÖRREN Med planering blir börsnoteringsprocessen såväl bättre som roligare. Här är några råd till dig som funderar på en börsintroduktion. D et finns naturligtvis många olika

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

Pris och distribution. Marknadsföringsmixen för produkter. Prissättning. Agenda: Prissättning Distributionskanaler Retailing

Pris och distribution. Marknadsföringsmixen för produkter. Prissättning. Agenda: Prissättning Distributionskanaler Retailing Pris och distribution Agenda: Prissättning Distributionskanaler Retailing Marknadsföringsmixen för produkter Produkt: Vilka fördelar (varor och/eller tjänster) ska vi erbjuda kunden? Hur ska de utvecklas?

Läs mer

Identitetssamordning Del 1: Interna aktiviteter

Identitetssamordning Del 1: Interna aktiviteter Ramverk för: Identitetssamordning Del 1: Interna aktiviteter Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Identiteten skapas från toppen

Läs mer

Pris och distribution. Marknadsföringsmixen för produkter. Prissättning

Pris och distribution. Marknadsföringsmixen för produkter. Prissättning Pris och distribution Agenda: Prissättning Distributionskanaler Retailing Marknadsföringsmixen för produkter Produkt: Vilka fördelar (varor och/eller tjänster) ska vi erbjuda kunden? Hur ska de utvecklas?

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Innehåll. 1. Presentation av COS. 2. Marknaden. 3. Ekonomisk analys. 4. SWOT-analys. 5. Sammanfattning och rekommendationer

Innehåll. 1. Presentation av COS. 2. Marknaden. 3. Ekonomisk analys. 4. SWOT-analys. 5. Sammanfattning och rekommendationer Innehåll 1. Presentation av COS 2. Marknaden 3. Ekonomisk analys 4. SWOT-analys 5. Sammanfattning och rekommendationer Innehåll 1. Presentation av COS 2. Marknaden 3. Ekonomisk analys 4. SWOT-analys 5.

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04 Uppdrag Vi har valt att för ett annat företags räkning undersöka hur möjligheterna ser ut för att starta upp, sprida och marknadsföra en virtuell sida som riktar sig till studenterna vid Linköpings universitet.

Läs mer

Utvärdering Projekt Vägen

Utvärdering Projekt Vägen Utvärdering Projekt Vägen Projektets bakgrund och utgångspunkter I Lycksele finns ett antal utrikes födda personer som idag har kontakt med alla fyra aktörer (Lycksele kommun, VLL, AF och Försäkringskassan)

Läs mer

Attraktivitetsanalys av kulturattraktioner i Skaraborg En sammanfattande presentation

Attraktivitetsanalys av kulturattraktioner i Skaraborg En sammanfattande presentation Attraktivitetsanalys av kulturattraktioner i Skaraborg En sammanfattande presentation Västsvenska Turistrådet augusti Bakgrund Skaraborg har en ambition att satsa på kulturturism och därför har Västsvenska

Läs mer

KUNDANALYS. Koncept 2. Varför byter man leverantör? Inget intresse från leverantören

KUNDANALYS. Koncept 2. Varför byter man leverantör? Inget intresse från leverantören KUNDANALYS Koncept 2 Varför byter man leverantör? 68% 14% 4% 5% 9% Inget intresse från leverantören Fick inte vad vi önskade Bättre pris/service hos annan leverantör Personlig bekant Leverantören upphörde

Läs mer

Kursens syfte. En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik. Metodkurs. Egen uppsats. Seminariebehandling

Kursens syfte. En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik. Metodkurs. Egen uppsats. Seminariebehandling Kursens syfte En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik Metodkurs kurslitteratur, granska tidigare uppsatser Egen uppsats samla in, bearbeta och analysera litteratur och eget empiriskt

Läs mer

Decision Dynamics Beslutsstilsmodell. StyleView Utvecklingsrapport 15 oktober 2009

Decision Dynamics Beslutsstilsmodell. StyleView Utvecklingsrapport 15 oktober 2009 Decision Dynamics Beslutsstilsmodell StyleView Utvecklingsrapport 1983-2009 Decision Dynamics. Alla rättigheter förbehålles. www.decisiondynamics.se Decision Dynamics är ledande inom metoder och verktyg

Läs mer

Vad söker annonsörer i sökordsmarknadsföring?

Vad söker annonsörer i sökordsmarknadsföring? Uppsala Universitet 2 januari 2009 Företagsekonomiska institutionen Företagsekonomi D Magisteruppsats Handledare: Konstantin Lampou Vad söker annonsörer i sökordsmarknadsföring? - en fallstudie om Google

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Sandströms Modehus AB Marknadsföring 722g83

Sandströms Modehus AB Marknadsföring 722g83 Sandströms Modehus AB Marknadsföring 722g83 Av: Viktor Andersson, Axel Johansson, David Bååth, Josefin Ribers, Hesam Jafaei Innehållsförteckning Nuvarande Situation Intern och extern marknadsföringsanalys

Läs mer

Omvärldsbevakning eller konsten att driva utvecklingen istället för att drabbas av den

Omvärldsbevakning eller konsten att driva utvecklingen istället för att drabbas av den Omvärldsbevakning eller konsten att driva utvecklingen istället för att drabbas av den Skrift ett i en serie avsedd att inspirera och ge vägledning inför förändringsoch utvecklingsarbete. Innehållet bygger

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till idag Titta efter vilken strategi reklammakare jobbat efter i annonser och reklamfilmer. Ni som har marknadsföring i en

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november 2011-11-22 2011 Sammanfattning av Workshop om validering 15 november Susanna Carling Palmér Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2011-11-21 1 Sammanfattning av konferens om validering den 15 november

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

MARKNADSPLAN. Nuläge. Affärsidén Skriv ner innehållet i din affärsidé genom att mycket kortfattat svara på frågeorden nedan.

MARKNADSPLAN. Nuläge. Affärsidén Skriv ner innehållet i din affärsidé genom att mycket kortfattat svara på frågeorden nedan. MARKNADSPLAN Vill du ha instruktioner för detta arbetsmaterial? Läs kapitlet Marknad i Företagarskolan! Datum Org.nr Företagsnamn Adress Tel Mobil E-post Hemsida Kontaktperson Tel Nuläge Affärsidén Skriv

Läs mer

Varför arbetar vi med det här?

Varför arbetar vi med det här? Reklam Varför arbetar vi med det här? För att lära sig att analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. För att lära sig att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

Läs mer

Klubbstöd - Avtal om lokal lönebildningen mellan IT & Telekomföretagen inom Almega ITavtalet

Klubbstöd - Avtal om lokal lönebildningen mellan IT & Telekomföretagen inom Almega ITavtalet Klubbstöd - Avtal om lokal lönebildningen mellan IT & Telekomföretagen inom Almega ITavtalet och Unionen Kompletterande förhandlingsstöd till löneavtalet och de partsgemensamma tillämpningsanvisningarna

Läs mer

MEDIEPRODUKTION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

MEDIEPRODUKTION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet MEDIEPRODUKTION Ämnet medieproduktion har sin bas i både praktisk och teoretisk kunskapstradition. Inom ämnet studeras den process och de tekniker som ligger till grund för medieproduktioner inom både

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten

Sammanfattning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten Sammanfattning Rapport 2012:1 Rektors ledarskap med ansvar för den pedagogiska verksamheten 1 Sammanfattning I granskningen ingår 30 grundskolor i 12 kommuner varav 22 kommunala skolor och 8 fristående

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos

De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos svenska folket och de allra flesta tycker att vi fyller en

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling

UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling Det finns inget skäl att någon skulle vilja ha en dator i sitt hem Ken Olsen, Digital, 1977 Introduktion För många människor är affärsutveckla liktydigt med direktivet

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Instruktion till kommunikationsplan i Smart Built Environment version 1. Varför kommunicera?

Instruktion till kommunikationsplan i Smart Built Environment version 1. Varför kommunicera? Instruktion till kommunikationsplan i Smart Built Environment version 1 Varför kommunicera? 2016-03-24 Smart Built Environment är ett strategiskt innovationsprogram för hur samhällsbyggnadssektorn kan

Läs mer

Blue Ocean Strategy. Blue Oceans vs Red Oceans. Skapelse av Blue Oceans. Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne

Blue Ocean Strategy. Blue Oceans vs Red Oceans. Skapelse av Blue Oceans. Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne Blue Ocean Strategy Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne Artikeln belyser två olika marknadstillstånd som företag strävar efter att etablera sig inom. Dessa kallar författarna för Red Ocean

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

UTBILDNING: Företagsstrategi i praktiken

UTBILDNING: Företagsstrategi i praktiken UTBILDNING: Företagsstrategi i praktiken Introduktion Ett effektivt lednings- och strategiarbete med en strukturerad affärsplanering är en förutsättning för att skapa långsiktigt lönsamma och konkurrenskraftiga

Läs mer

MARKNADSPLAN 2008 CARLSSONS RESOR. För fler kunder och större omsättning! Lyssna först till vad marknaden vill ha och sedan uppfyll önskningarna!

MARKNADSPLAN 2008 CARLSSONS RESOR. För fler kunder och större omsättning! Lyssna först till vad marknaden vill ha och sedan uppfyll önskningarna! MARKNADSPLAN 2008 För fler kunder och större omsättning! Lyssna först till vad marknaden vill ha och sedan uppfyll önskningarna! CARLSSONS RESOR INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. SAMMANFATTNING 3-4 2. VARFÖR

Läs mer

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Kursplan Projektmetodik (2 KY-poäng) ha kunskap om vad ett projekt är och känna till varför och när projekt är en lämplig arbetsform vara medveten om vilka

Läs mer

PROJEKT MARKNADSPLANERING I PRAKTIKEN METOD MARKNADSPLANERING - FÖR FÖRETAG I UTVECKLING - KONTAKTPERSONER: Projektledare Anita Carlsson 0708-290836

PROJEKT MARKNADSPLANERING I PRAKTIKEN METOD MARKNADSPLANERING - FÖR FÖRETAG I UTVECKLING - KONTAKTPERSONER: Projektledare Anita Carlsson 0708-290836 PROJEKT MARKNADSPLANERING I PRAKTIKEN KONTAKTPERSONER: HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET RÅDGIVNING AGRI AB Projektledare Anita Carlsson 0708-290836 METOD MARKNADSPLANERING - FÖR FÖRETAG I UTVECKLING - VD Per Nilsson

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING Alla kontakter bidrar till nya affärer Genom ett förändrat tankesätt kring försäljning, och genom att värdera sina kontakter som potentiella kunder över en längre tidshorisont,

Läs mer

Talent Management 2013

Talent Management 2013 Talent Management 2013 Bakgrund Talent Management är en viktig fråga för svenska företag. Det har andra undersökningar tydligt visat. Internationella undersökningar visar att företag som arbetar strukturerat

Läs mer

1. Sammanfattning. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0031. Till Finansdepartementet. Fi2007/9001

1. Sammanfattning. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0031. Till Finansdepartementet. Fi2007/9001 R-2008/0031 Stockholm den 13 mars 2008 Till Finansdepartementet Fi2007/9001 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Finansinspektionens rapport

Läs mer

Utställarerbjudande för Microsoft TechDays 2011

Utställarerbjudande för Microsoft TechDays 2011 Utställarerbjudande för Microsoft TechDays 2011 Örebro 29-30 mars 2011 Vad är TechDays? TechDays är Microsofts största konferens i Sverige för de som arbetar med Microsofts produkter, plattform och lösningar.

Läs mer

MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD

MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD Mechanum är ett bilserviceföretag som vill förändra synen på verkstadsbranschen genom att erbjuda allt kunden behöver för sin bil till en kvalitets- och servicenivå som

Läs mer

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP?

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? VAD ÄR MENTORSKAP? INTRODUKTION VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? Mentorskap och coachning MENTORSKAP ATT BYGGA EN RELATION VARFÖR MENTORSKAP? Introduktion Mentorskap handlar om att bygga en

Läs mer

Metoduppgift 4: Metod-PM

Metoduppgift 4: Metod-PM Metoduppgift 4: Metod-PM I dagens samhälle, är det av allt större vikt i vilken familj man föds i? Introduktion: Den 1 januari 2013 infördes en reform som innebar att det numera är tillåtet för vårdnadshavare

Läs mer

Erbjud era kunder gratis Wi-Fi, samtidigt som ni bygger en ny unik marknadsföringskanal

Erbjud era kunder gratis Wi-Fi, samtidigt som ni bygger en ny unik marknadsföringskanal Erbjud era kunder gratis Wi-Fi, samtidigt som ni bygger en ny unik marknadsföringskanal Med en social HotSpot från Idékonsulten får ni möjligheten att bygga en egen unik marknadsföringskanal till personer

Läs mer

Aristi Fernandes Examensarbete T6, Biomedicinska analytiker programmet

Aristi Fernandes Examensarbete T6, Biomedicinska analytiker programmet Kursens mål Efter avslutad kurs skall studenten kunna planera, genomföra, sammanställa och försvara ett eget projekt samt kunna granska och opponera på annan students projekt. Studenten ska även kunna

Läs mer

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Kurs: Marknadsföring, Företagsekonomi, A Datum: 2013.11.16 Tid: 08:15-12:15 Plats: L003 Ansvarig lärare: Mari-Ann Karlsson, Claes Gunnarsson 019-303008

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till denna gång Du som har boken Marknadsföring i en ny tid läs kapitel tre aktivitets och kampanjplanering Du som har boken

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun 1 Att bygga ett starkt varumärke Att bygga ett starkt varumärke kräver inte enbart en bra produkt eller tjänst. Att bygga ett starkt varumärke kräver

Läs mer

Affärsplan Ämnen och områden som ska finnas med i din affärsplan. Har du beskrivit de viktigaste delarna i affärsplanen?

Affärsplan Ämnen och områden som ska finnas med i din affärsplan. Har du beskrivit de viktigaste delarna i affärsplanen? Ämnen och områden som ska finnas med i din affärsplan Denna mall är framtagen av Venture Cup. Glöm inte att du kan delta och vinna pengar med din affärsplan i Venture Cup, läs mer på: www.venturecup.se

Läs mer

Preliminära resultat samt uppföljning och utvärdering av modell

Preliminära resultat samt uppföljning och utvärdering av modell Preliminära resultat samt uppföljning och utvärdering av modell Under mars månad i år svarade ni på en undersökning gällande Kommuners användning av sociala medier som utfördes som del av ett examensarbete

Läs mer

Glöm inte: Kritik. Bidrag. Plans are nothing planning is everything (Eisenhower)

Glöm inte: Kritik. Bidrag. Plans are nothing planning is everything (Eisenhower) Corporate & Business strategy Kent Thorén INDEK - KTH de Wit & Meyer, Strategy, Process, Content, Context, THOMSON BUSINESS PRESS. Ett företag kan behöva flera typer av strategier Inledning Design - den

Läs mer

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Kurs: Marknadsföring, Företagsekonomi, A Datum: 2014.03.29 Tid: 14:15 18:15 Plats: L003 Ansvarig lärare: Mari-Ann Karlsson, Claes Gunnarsson Antal

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Välkomna! Med utveckling menas som bekant åsiktsförändring i för bedömaren behaglig rikting. Hjalmar Söderberg

Välkomna! Med utveckling menas som bekant åsiktsförändring i för bedömaren behaglig rikting. Hjalmar Söderberg 2014 09 18 Kvalitets och miljösystem? Välkomna! Vad är ett kvalitets miljösystem? Varför i byggprocessen? (Vad består ett kvalitets miljösystem av?) Genomgång av uppgiften kopplad till modul kretslopp...

Läs mer

Innehåll. Förord. KAPITEL 2 GRUNDEN FÖR BRA LÖNEBILDNING 6 Lönegrupp Aktörer i en lönegrupp

Innehåll. Förord. KAPITEL 2 GRUNDEN FÖR BRA LÖNEBILDNING 6 Lönegrupp Aktörer i en lönegrupp Bra lönebildning 1 Förord IKEM Innovations- och kemiindustrierna i Sverige verkar för en företags- och medarbetarnära lönebildning där IKEM:s löneavtal ska ge lokala parter goda förutsättningar. Det är

Läs mer

Skriv ner innehållet i din affärsidé genom att mycket kortfattat svara på frågeorden nedan.

Skriv ner innehållet i din affärsidé genom att mycket kortfattat svara på frågeorden nedan. 1 Marknadsplan Datum: Vill du ha instruktioner för detta arbetsmaterial? Läs kapitlet Marknad i Företagarskolan! Företagsnamn: Adress: E-post: Hemsida: Kontaktperson: Org.nr: Tel.nr: Mobiltel: Faxnr: Direkttel:

Läs mer

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18 1(9) PM Folkhälsokommitténs sekretariat Referens Datum Diarienummer Johan Jonsson 2013-03-18 FOLKHÄLSOKOMMITTÈN Regionfullmäktiges uppdrag regionstyrelsen ska utvärdera regionens samlade folkhälsoinsatser

Läs mer