Processen att skapa en marknadsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Processen att skapa en marknadsplan"

Transkript

1 UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska institutionen Examensarbete C Processen att skapa en marknadsplan Ett framhållande av teoretiska och praktiska roller Handledare: Nils Kinch Författare: Johan Jönsson Martin Lundblad Datum för ventilering:

2 1 Sammandrag Ett företag söker möjligheter att utöka sitt produktutbud för att differentiera sig gentemot en ny stundande marknad. Att förbereda strategin och göra den brukbar kallas för att göra en marknadsplan. En marknadsplan beaktar interna och externa förutsättningar och behandlar strategin inom planen, både övergripande och hur den ska genomföras. Genom att formulera strategier, såväl övergripande i tanken som konkret genom handling blir marknadsplanen ett verktyg och kommunikationsmedel för att uppnå målen med strategierna. I fallet gäller det ett företag som planerar att lansera ett nytt koncept vid sidan av de traditionella produkter och tjänster som saluförs. Uppsatsen behandlar arbetet med att upprätta en marknadsplan och att tillämpa de teoretiska föreskrifterna mot ett företag och dess strategi. I arbetet har den teoretiska processen med att utveckla en marknadsplan följts men anpassats efter vilka krav den rådande situationen har ställt. Utöver att beskriva och redogöra för arbetet med en marknadsplan och ett företags strategier, har rollen av dem som författar marknadsplanen analyserats eftersom teorin föreskriver olika typer av roller, vilka marknadsplanerare kan anta. Slutsatser dragna av arbetet är att de teoretiska riktlinjerna, både avseende marknadsplanens struktur såväl som planerarens roll, har krävt en modifikation av den modell som utgör stommen i uppsatsen. 2

3 Innehållsförteckning 1 Sammandrag Inledning Uppdraget Problemformulering Syfte Avgränsningar Teorier bakom en marknadsplan Marknadsplanerarens roll Vilket är syftet med en marknadsplan? Kundinformation till grund för en kundprofil Marknadsplanens process och konstruktion Steg 1: Situationsanalys Steg 2: SWOT-analys Steg 3: Strategisk marknadsplan Steg 4: Strategier för marknadsföringsmixen Steg 5: Marknadsföringsbudget Steg 6: Tidsplan Steg 7: Utvärdering Metod Tillvägagångssättet Källkritik Arbetet bakom marknadsplanen Arbetsgången Företagets interna förutsättningar Målsegmentet vilka kunder är aktuella? Varumärkesvård Problem med garanti och tuning Strategin på lång sikt Budgetarbete Den utländska samarbetspartnern Hur ser kunderna ut? Konkurrenssituationen

4 5.4.1 Konkurrenternas storlek Marknadsplanens beståndsdelar Situationsanalys SWOT-analys Styrkor Svagheter Möjligheter Hot Strategisk marknadsplan Konceptet Strategier för marknadsföringsmixen Produkterna Plats Pris Promotion Tidsplan Analys Marknadsplanerarnas roller och relationer till företaget Behovet av marknadsplanen Skapandet av marknadsplanen Slutsats Avslutande diskussion Käll och litteraturförteckning Intervjuer Elektroniskt material Litterära källor:

5 2 Inledning På samma sätt som ett fartyg behöver en kapten behöver ett företag en ledare. Ett fartyg måste också ha en navigatör precis som företaget måste ha en klar idé, en plan, en strategi. Vart leder nästa gir företaget och vilka konsekvenser får nästa beslut? Inför större och viktigare beslut krävs att alternativ identifieras och utvärderas. För att beslutet ska bli korrekt krävs insamling och sammanställning av information. Inom en grupp av människor som ska fatta ett beslut tillsammans eller när en individ ska redovisa anledningen till sitt beslut inför en grupp måste den här informationsinsamlingen och sammanställningen dokumenteras tillsammans med identifiering av alternativ och argument för och emot de olika alternativen. Härigenom kan besluten fattas på ett sådant sätt att de upprätthåller och underbygger den rådande övergripande strategin. I företag sammanställs den här typen av information ofta i en marknadsplan för att dokumentera företagets strategiska mål inom en viss fråga. Samtidigt kan en marknadsplan ses som en verktygslåda för att kunna implementera företagets övergripande strategier och affärsidéer i den specifika frågan. Marknadsplanerarens uppgift är att stödja företagets ledning i den här processen genom att agera som ett stöd, och han eller hon ska inte styra utvecklandet av marknadsplanen utan snarare vara en kreativ inspiration och samtidigt tillhandahålla nödvändiga data. (Best 2005 ss ) 2.1 Uppdraget Uppdraget handlar om ett företag som är auktoriserad återförsäljare av nya bilar, verksam i en större svensk stad. Företaget har ett drygt hundratal anställda och omsatte ca. 400 miljoner kronor ( Affärsdata, Företagsfakta (2003)). Återförsäljaren (hädanefter benämnd företaget) är leverantör för fyra bilmärken från en stor bilkoncern. De olika märkena spänner över olika segment, från att vara billiga småbilar till dyrare lyxbilar i det så kallade premiumsegmentet. Efterhand som konkurrensen tilltar på den svenska bilmarknaden behöver aktörerna differentiera sig för att attrahera nya kunder och för att bibehålla sin marknadsandel. Som ett led i den här processen mot en mer unik framtoning har företaget engagerat oss, författarna, för att ta fram en marknadsplan. Det har sedan länge funnits ett intresse hos många bilägare att särprägla sin bil, både vad gäller utseende och prestanda. Att det har funnits möjligheter att välja till utrustning till sin bil som får den att sticka ut utseendemässigt kallas av sakkunniga för styling. Det kan vara att 5

6 montera detaljer på bilens kaross eller att sänka markfrigången för bilen, då det här enligt många ger bilen ett mer sportbetonat utseende. Att förbättra en bils fartresurser eller väghållning (hur bilen beter sig på vägen under körning) är också ett område som lockar många bilägare eftersom de kanske anses otillräckliga från början, utifrån de krav som bilföraren ställer. Den här sortens prestandaförbättring kallas för tuning. Det är med inriktning mot produkter inom de här områdena, vilka vårt undersökta företag planerat att ta fram en strategi för. Samtal har därför förts med en stor och välrenommerad utländsk tillverkare av de här produktslagen, om att påbörja försäljning av deras produkter i Sverige. I ett större perspektiv överväger företaget att påbörja ett samarbete som sedermera kan leda till ett avtal om generalagentur med den utländska tillverkaren (hädanefter benämnd samarbetspartnern). En generalagentur skulle innebära att företaget fick ensamrätt på att importera och sälja produkterna i Sverige. Samarbetspartnern producerar produkter för bilar tillverkade av den koncern vars bilmodeller företaget säljer. Den utländska tillverkarens produkter är av hög kvalitet och affärsidén bygger på att leverera produkter som höjer en anonym bils egenskaper utan att den blir för aggressiv i sin image. 2.2 Problemformulering Arbetet med att upprätta en marknadsplan bygger på en omfattande analys över den omgärdande situationen för organisationen samt de interna förutsättningarna och strategierna. Svårigheterna med arbetet kretsar kring de problem som uppkommer då de bakomliggande förutsättningarna för marknadsplanen skall kartläggas; hur ska den rådande situationen undersökas och analyseras på ett rättvisande sätt och i vilken utsträckning är marknadsplanens modell avpassad för den rådande situationen? 2.3 Syfte Syftet är att utefter de teoretiska ramarna och den specifika situationen, visa hur en marknadsplan har skapats för en etablering på den svenska styling och tuningmarknaden. Ur skapandeprocessen ämnas det att framhålla vilken roll marknadsplanerarna har intagit under arbetet. 6

7 2.4 Avgränsningar Vad gäller avtalet om att ta över generalagenturen för den utländska samarbetspartnerns produkter har vi under arbetets gång valt att begränsa våra ansträngningar till att undersöka företagets roll som försäljare av produkterna och inte den roll som det eventuellt kan inta som generalagent. Vid en genomgång över andra leverantörer av besläktade produkter, alltså konkurrensen, har enbart den svenska marknaden beaktats. De konkurrerande aktörerna på den svenska marknaden har reducerats bort genom ett urval. Kriterierna har valts genom samtycke med företaget för att styra vid bortval av aktörer som inte anses utgöra potentiella hot. Härigenom har inte bara författarna kommit att råda i valet och bearbetningen av informationen. Enligt företagets preferenser har tuning och stylingleverantörer som enbart riktar sig mot den egna biltillverkarens märken, tagits med i undersökningen. Beträffande informationen från kundundersökningar som enligt de teoretiska modellerna utgör en del i analysarbetet inför marknadsplanen, har arbetet avvikit något ifrån de här föreskrifterna. Anledningen till det här har varit en bristande möjlighet att genomföra undersökningar i större skala för att få en god grund till en uppfattning om kundunderlaget. Istället har informationen tagits utifrån den utländska samarbetspartnerns uppfattning, som har delgivit oss dess erfarenheter ifrån sin hemmamarknad och vissa andra nationella marknader. 3 Teorier bakom en marknadsplan Som utgångspunkt har vi använt oss av Roger J. Best marknadsplansmall som presenteras i boken Strategies for Growing Customer Value and Profitability från Att vi har valt Bests modell som grund för marknadsplanen beror av två skäl. Det första skälet är att den här modellen har legat närmast till hands då den har använts på kurser i marknadsföring vid Uppsala Universitet, och det här är att betrakta som en kvalitetsstämpel. Den andra anledningen till valet av den här modellen är att Best använder sig av modeller och material från välkända och respekterade författare. Härigenom har vi även, för att fördjupa insikten runt vissa centrala begrepp, valt att beröra texter av Henry Mintzbergs artikel The Fall and Rise of Strategic Planning, Harvard Business Review från 1994 och Philip Kotlers bok A framework for Marketing Management från Kotlers och Mintzbergs texter har valts på grund av att Best refererar till dem som källor i delar av hans modell. Utöver de här 7

8 publikationerna har vi även tagit information från Magnus Söderlunds bok Segmentering från 1998 för att fördjupa insikten i betydelsen av arbete med kundanalyser. Att skapa en marknadsplan ställer krav på dem som konstruerar den eftersom de måste balansera mellan att agera kreativt utanför de dagliga rutinerna och samtidigt hålla sig till en struktur, efter vilken planen blir förståelig och korrekt för att kunna anpassa och rikta företagets ansträngningar efter den rådande situationen. Härigenom tillåts företaget dra nytta av de kreativa möjligheterna utan att ge avkall på marknadsplanens struktur och tydlighet. (Ibid. s. 406) Ett öppet system är nödvändigt eftersom ett sådant uppmanar till att möjligheter utforskas och att en kreativ insikt främjas. Samtidigt måste strukturen prägla planeringsarbetet eftersom förståelsen och helhetsbildens tydlighet ska kunna garanteras. Det öppna systemet innebär att skaparna av marknadsplanen snarare ska tjänstgöra som ett stöd i diskussionen kring planerandet, än att vara själva utvecklarna och de som författar planen. Genom en sådan rollsättning kan marknadsplanerarna främja informationsinsamlingen och styra utvecklingen, och således tillse att företagets mål inte försummas eller helt förbises under planeringsprocessen. (Ibid. s. 407) 3.1 Marknadsplanerarens roll En viktig åtskillnad måste göras, nämligen att strategisk planering och strategiskt tänkande är olika begrepp. Därför finns det alltid en risk att den strategiska planeringen inte blir någonting annat än att genomföra de visioner och tankar som redan finns inbegripna i den strategiska planen. Den strategiska planeringen kan samtidigt omintetgöra den övergripande visionen, det strategiska tänkandet, genom att visionen fastnar kring ekonomiska data. Planläggaren bör rikta sin största insats mot att vistas runt arbetet med strategiskapandet, istället för att befinna sig i detsamma. Han eller hon bör även tillhandahålla de formella analyserna och hårda data vilka krävs för det strategiska tänkandet. En förutsättning är att det görs för att vidga ramen runt de frågor som övervägs, och inte för att försöka finna själva svaret. På det här sättet kan planläggaren fungera som en katalysator under strategiskapandet genom att främja ledares strategiska tänkande. Men också genom att programmera strategier och assistera med att formulera de konkreta stegen som skall tas för att implementera visionen. (Mintzberg 1994 ss ) De som besitter planeringsfunktioner i företag är indelbara i två kategorier. I den första finns så kallade högerhänta planerare (right-handed planner) och de är analytiska tänkare och 8

9 liknar mycket den konventionella bilden av en planerare. De eftersträvar att få struktur inom organisationen, och framförallt programmerar de sin plan och ser till att dess budskap och innehåll tydligt förmedlas till medarbetarna. De här planerarna genomför vidare analytiska studier för att försäkra sig om att erforderliga hårddata, till exempel från marknadsundersökningar, beaktas och att strategier för att implementering noga övervägs. (Ibid. s. 114) Den andra kategorin planerare är de vänsterhänta planerarna (left-handed planner)och den är inte lika konventionell, men vanligt förekommande, inte minst i mindre organisationer. De vänsterhänta planerarna är kreativa tänkare som försöker att öppna den strategiska processen, genom att vara en mjuk analytiker och göra spontana och mer skissartade undersökningar vilka exempelvis baseras på personliga erfarenheter som inhämtats inom organisationen. Strategier är något som de vänsterhänta planerarna får fram genom mer annorlunda källor, än de traditionella, och de vill stimulera andra inom organisationen att tänka strategiskt. (Ibid. s. 114) De flesta organisationer har bruk för båda kategorierna av planerare eftersom en sådan ska agera parallellt med ledningen för företaget, som en mjuk analytiker och där ställa de relevanta frågorna istället för att tillhandahålla alla svar. (Ibid. s. 112) 3.2 Vilket är syftet med en marknadsplan? En bra marknadsplan är en essentiell del av en förutseende marknadsorientering. Företag med en stark marknadsorientering är på ständig jakt efter information om kunder, konkurrenter och marknaden. Eftersom det här är en fortgående process, kommer många fördelar direkt ur utvecklingen av en marknadsplan likväl som från själva implementeringen av marknadsplanen. Det är inte marknadsplanen, utan själva processen, som ger insikt och potential att upptäcka möjligheter och hot. En systematisk utvärdering av marknaden och intern kapacitet ger en möjlighet till att få en annorlunda, bredare och mer förstående bild av marknaden och företagets situation. Det ger också en möjlighet att i ett senare skede se tillbaka och hitta förklaringar till utvecklingen för företaget. (Best 2005 s. 407) De flesta marknader är komplicerade sammanställningar av många mindre marknader och marknadssegment. De här segmenten kan i sin tur brytas ner till ännu mindre marknadsnischer. Utan en bra marknadsplan kan ett företag finna sig självt svagt positionerat i många olika marknadssegment. Den här situationen kan leda företaget i alla riktningar i sitt sökande av kunder utan möjligheten att fullt ut tillfredställa kundernas behov. En bra 9

10 marknadsplan kan skissa fram målkunder på ett sådant sätt att företagets positioneringsstrategi kan anpassas efter målgruppens behov, samtidigt som reklaminsatserna kan riktas mot just det segmentet. På så sätt kan en marknadsplan hjälpa till att sätta kunden i fokus samt styra in företaget på en mer uttalad kurs. Den blir då ett verktyg, för ledningen i företaget, att använda för implementering av de mer långsiktiga och övergripande strategierna. (Ibid. s. 408) En väl definierad målgrupp är också kostnadseffektivt. Om företaget inte vet vilka dess kunder är kommer det att spendera mycket tid och pengar på marknadsföring mot människor som troligen inte kommer att bli kunder oavsett hur intensiv reklam de utsätts för. De som köper kan komma att bli svåra att behålla då reklamens påståenden inte levererar den kundtillfredsställelse de kräver. En bra marknadsplan är mer produktiv i det här avseendet; den kommer att kräva mindre medel för att uppnå uppsatta resultatmål eftersom det är färre resurser som slösas på kunder utanför målsegmentet. Det här resulterar till att varje satsad krona på reklam generar mer i intäkter. (Ibid. s. 408) En marknadsplan kan även fungera som en karta över både företagets marknadsföringsstrategi och förväntade resultat. Marknadsplanen kartlägger företagets planerade marknadsandel, försäljningsintäkter och vinst över en viss tidshorisont. Att kartlägga företagets omgivning såväl som invändiga värden är en komplex process med ett stort flertal faktorer som påverkar företagets situation, strategi och resursbehov. Alla de här faktorerna är förutom komplexa också ombytliga över tiden på grund av yttre förändringar i kundernas behov, konkurrenternas strukturer och strategier samt förändringar i miljön som företaget agerar i. Utöver det här är den information företagets marknadsplanerare har att tillgå ofta ofullständig och/eller inte korrekt. (Ibid. s. 408) Den interna miljön i företaget kan också försvåra marknadsplaneringsprocessen. Marknadsföringsstrategier drivs ofta med ett kortsiktigt perspektiv inom företaget. Kortsiktiga vinster jagas istället för att strategierna anpassas efter marknadsbaserade resultatmål. Vidare så allokeras inte resurserna i företaget på ett sådant sätt att de gynnar den rådande strategin och de marknadsbaserade resultatmålen utan allokeringen sker istället på basis av organisatoriska behov, politiska processer och för att uppfylla kortsiktiga resultatmål. Det här och en rad andra faktorer bidrar till utmaningen att utforma och implementera en marknadsplan på ett meningsfullt sätt inom organisationen. (Ibid. s. 408) 10

11 3.3 Kundinformation till grund för en kundprofil Det är av stor vikt att ett företag känner sina kunder och deras behov. Att det vet hur mycket resurser ska läggas för att tillfredställa en specifik kunds behov och huruvida det lönar sig att göra den ansträngningen. (Söderlund 1998 s.110) Kundlönsamhet kan definieras som de intäkter minus de kostnader en viss kund genererar under en viss tidsperiod (Ibid. s. 110). Information om de här uppgifterna kan inhämtas på en rad olika sätt, delvis beroende på hur man tänker avgränsa sig rörande begreppen intäkter och kostnader. En kund behöver inte i sig vara köpstark för att vara viktig för företaget, han eller hon kan exempelvis besitta en stor word-of-mouth kapacitet, det vill säga en stor benägenhet att sprida sina erfarenheter av företaget till sin närmaste omgivning. Olika kunder generar naturligtvis olika värdefulla word-of-mouth effekter, på grund av det här får olika opinionsbildare och celebriteter ses som extra värdefulla att behålla som kunder. (Ibid. s. 116) Mer konkret och lättfattlig information om kunden kan företaget förvärva genom det ekonomiska rapportsystemet. Här syns de mer direkt till den enskilda kunden kopplade intäkterna och kostnaderna. Exempel på uppgifter är fakturerad försäljning och kostnad sålda varor. De här uppgifterna är en god grund för att beräkna bruttomarginalen för varje kund. Förutom de data det ekonomiska rapportsystemet ger upphov till kan företaget även se till kundens efterlämnade beteendespår. Viktig information kan härledas ur dokumentation och erfarenheter angående företagets interaktion med den enskilde kunden. (Ibid. s. 111) 3.4 Marknadsplanens process och konstruktion Eftersom en bra marknadsplan är resultatet av en systematisk och kreativ men också strukturerad process för att åskådliggöra marknadens möjligheter och hot, behöver de beaktas för att företaget ska nå sina resultatmål och på så sätt implementera sina mer långsiktiga visioner. (Ibid. s. 408) 11

12 Situationsanalys Undersökning av marknadens efterfrågan, kundanalys, konkurrentanalys, konkurrensposition och resultatdata. SWOT-analys Identifiera styrkor, svagheter, möjligheter och hot Syftet är att finna företagets huvudsakliga mål Strategisk marknadsplan Det huvudsakliga syftet med planen är att staka ut en strategisk riktning för att fastställa målen med verksamheten och styra utvecklingen av strategin Justering av marknadsplanen Strategier för marknadsföringsmixen Implementering av marknadsplanen, genom att precisera hur målen ska verkställas Marknadsföringsbudget Resursfördelning för att kunna tillfredställa målen i marknadsplanen Tidsplan En uppskattning över marknaden och resultaten för varje år innanför 3-5 årig planeringshorisont Utvärdering Motsvarar utfallet förväntningarna som ställts i marknadsplanen? Om skillnaden mellan ambitionen och prestationen är för stor behöver planen revideras. Fig. 1 - Marknadsplanens process (Ibid. s. 409) Steg 1: Situationsanalys Marknadsplaneringsprocessen börjar med en detaljerad situationsanalys av marknaden och företaget med hänsynstaganden för gällande marknadskrafter, företagets konkurrensposition och det nuvarande resultatet. Det primära syftet med en detaljerad situationsanalys är att uppdaga nyckelfrågor vad gäller exempelvis resultat som normalt kan gå förbi obemärkta i det dagliga rutinarbetet. (Ibid. s. 410) Situationsanalysen kan delas upp i fem delar: marknadens efterfrågan, kundanalys, konkurrentanalys, konkurrensposition samt resultatdata. De här delarna ska analyseras och utvärderas för att få en korrekt och övergripande bild av den situationen som företaget för tillfället befinner sig i. Det kan vara en god idé att börja situationsanalysen med en genomgång av marknadens efterfrågan. Kommer planeraren då fram till att marknaden är mättad eller att marknaden är för liten i förhållande till företagets storlek och behov att växa, är det antagligen ingen större mening med att konstruerar en marknadsplan för den här produktmarknaden. Således är det en god ide att börja analysen av en specifik 12

13 produktmarknadssituation med en undersökning av marknadens storlek och tillväxt samt marknadens potential och dess miljö och väga den information som framkommer mot företagets uttalade långsiktiga strategi och vision för att se om marknaden som undersöks inte kan generera önskat resultat eller inte stämmer överens med den grundläggande strategin. (Ibid. s. 410) Steg 2: SWOT-analys Att upprätta en så kallad SWOT-analys, innebär att ett företags främsta och viktigaste huvudsakliga mål identifieras genom att undersöka en rad miljöfaktorer. De här förekommer i extern form; möjligheter och hot, och i intern form; styrkor och svagheter. (Ibid. s. 411) För att kunna få en överblick av de externa miljöfaktorerna behöver företaget undersöka omgivningens krafter på makronivå (demografiska, ekonomiska, teknologiska, politiska såväl som sociala faktorer) samt aktörerna på mikronivå (kunder, konkurrenter, distributörer och leverantörer) och hur de här faktorerna kan påverka det ekonomiska resultatet. Sedan, vid varje trend och utveckling, behöver ledningen i företaget identifiera marknadsföringsmöjligheter respektive hot. En möjlighet kan klassificeras i relation till dess grad av attraktion och hur sannolikt det är att den leder till en framgång för företaget. Framgången beror inte endast på huruvida dess styrkor passar in på de viktigaste behoven på den aktuella marknaden utan hur väl de här styrkorna mäter sig med konkurrenternas. Ett hot ska ses som en utmaning vilken uppkommer av en situation eller en utveckling där, i frånvaro av defensiva marknadsföringshandlingar, olika faktorer bidrar till en minskning av försäljning och vinst. Ett hot kan klassificeras efter graden av allvar och sannolikhet att det uppkommer. Mindre hot kan utan vidare ignoreras, medan de lite allvarligare bör studeras och bevakas noggrant. Större hot kräver utvecklande av handlingsplaner som redogör för de handlingsalternativ och förändringar som företaget kan genomföra om det skulle komma att bli nödvändigt. (Kotler 2001 ss ) Det är en sak att bedöma attraktiva möjligheter och en annan att besitta den kompetens som krävs för att lyckas ta tillvara på möjligheterna. Därför är det viktigt för ett företag att kontinuerligt utvärdera dess interna styrkor och svagheter inom marknadsföring, finansiell situation, tillverkning samt organisationens kompetenser. Det handlar inte främst om att korrigera alla svagheter utan snarare att hitta en situation, möjlighet, där företagets styrkor kommer till bäst användning. Frågan är om företaget ska begränsa sig till de situationer där 13

14 företagets styrkor redan är signifikativa eller om företaget ska överväga bättre möjligheter för att införskaffa eller förbättra särskilda styrkor. (Ibid. s. 47) Det är av vikt att företaget kan värdera graden av hur de olika målen påverkar primära resultatdata i företaget. Målen kommer att tjäna som riktlinjer i utvecklandet av en taktisk marknadsstrategi. Att identifiera målen blir således det grundläggande i arbetet med en SWOT-analys och det måste finnas en tydlig koppling till den tidigare avhandlade situationsanalysen. (Best 2005 s. 412) Steg 3: Strategisk marknadsplan Slutsatserna av situationsanalysen och SWOT-analysen kommer till nytta när den strategiska marknadsplanen skall konstrueras. Det huvudsakliga syftet med planen är att staka ut en strategisk riktning för att fastställa målen med verksamheten och styra utvecklingen av den taktiska marknadsföringsstrategin. Det här erfordrar en grundlig genomgång av marknadens attraktionskrafter och företagets konkurrensmässiga fördelar, och underlaget till dem kan utläsas i informationen från situationsanalysen. De faktorer som bidrar till marknadens attraktion och de konkurrensmässiga fördelarna ligger till grund för utvecklande av en produktportfölj för företagets aktivitet på marknaden. Varje produktmarknadsmöjlighet kan placeras ut i produktportföljen och på basis av de relativa positionerna i portföljen kan företagets långsiktiga mål för marknadsandelen specificeras för varje produktmarknad. (Ibid. ss ) Steg 4: Strategier för marknadsföringsmixen Strategin för marknadsföringsmixen skall tjäna som ett verkstadsgolv för den strategiska marknadsplanen genom att verkställa den och följaktligen även till viss del implementera den övergripande strategin och affärsidén för organisationen. Strategierna för marknadsföringsmixen är mer specifika taktiska detaljer för de åtgärder som förespråkas i den strategiska marknadsplanen, exempelvis hur företaget ska gå tillväga för att behålla sin ställning på marknaden eller aggressivt sträva efter en kraftig tillväxt. Varje del av strategin för marknadsföringsmixen utgör en enskild motsvarighet till ett resultatmål som i sin tur är kopplad till en motsvarighet i marknadssituationen. Således kan de marknadsstrategierna som utvecklas endast vara lika goda som de resultatmål som har identifierats i situationsanalysen. (Ibid. s. 414) 14

15 3.4.5 Steg 5: Marknadsföringsbudget Den strategiska marknadsplanen och marknadsföringsmixstrategin ligger till grund för hur resurser skall tilldelas för att marknadsplanen skall lyckas och målen uppnås. Det finns föga möjligheter att expandera på en marknad utan tillskott till budgeten för marknadsföringen. Budgeten måste innehålla en logisk koppling mellan strategin, målen med verksamheten och allokeringen av de ekonomiska resurserna. (Ibid. s. 415) Steg 6: Tidsplan I utvecklandet av marknadsplanen måste tidsperspektivet beaktas, i termer av framtida resultat. Det är i tidsplanen viktigt att precisera målen med de ansträngningar som görs, och att också specificera deras omfattning. Värdena av dem skall uttrycka dels de externa marknadsfaktorerna och dels de interna prestationsmålen. (Ibid. s. 417) Steg 7: Utvärdering Utvärderingen av marknadsplanen är en kontinuerlig process, genom att mäta utvecklingen på marknaden och hur de relaterade intäkterna och kostnaderna utvecklas, jämfört med tidsplanen. Framkommer det att utfallet inte motsvarar målsättningarna hos marknadsplanen, innebär det att planen måste överses med hänsyn till stegen i planeringsprocessen. Glappet mellan de utstakade målen och utfallet, ställer företaget inför flera val att ta ställning till. Ett är att se över de direkta marknadsföringsfaktorerna som till exempel prissättning eller marknadsföringsbudgeten för att avgöra om resultaten kan förbättras. Ett annat, mer omvälvande alternativ, är att se över hela marknadsplanen, vilket innebär att alla beståndsdelarna i både underlaget och själva planen ses över och utvärderas. Det här görs för att utröna om det går att skapa nya strategier som bättre kan hjälpa företaget att uppnå resultatmålen. (Ibid. ss ) 4 Metod 4.1 Tillvägagångssättet Eftersom arbetet kretsar kring att konstruera en marknadsplan åt ett företag, härstammar all information som inhämtats ifrån representanter för olika organisationer, och hanteringen av 15

16 informationen beror av vilken egenskap de olika organisationerna har. Informationen har primärt insamlats genom ett kvalitativt angreppssätt. Valet att använda oss av det här angreppssättet och inte göra en mer kvantitativ studie grundas främst på tron om att en studie med mer varierande variabler och metoder för informationsinhämtning är ett bättre sätt att få en övergripbar bild av marknaden för produkterna. Vi har även sett till sekundära data i informationsinsamlingen från bland annat tidskrifter. Den här informationen har tillsammans med den kunskap vi införskaffat oss genom intervjuer gett oss möjligheten att forma en helhetsbild av situationen. Den centrala informationskällan har varit företaget, genom företagets verkställande direktör och intervjuer med densamma. En dialog har förts kontinuerligt under hela arbetets gång, genom att vi har presenterat uppslag och idéer som på vilka VD i sin tur har givit sin aspekt, varpå de här har reviderats utifrån en gemensam hållning som funnits genom dialogen. Ur de här samtalen har modellen för marknadsplanen tagit sin form genom att vi presenterat den ursprungliga modellen, varpå diskussioner har genererat den anpassade modell som tillämpats för den aktuella marknadsplanen. Eftersom det är VD som besitter den centrala kännedomen och tankarna kring projektet, har enbart den här representanten tjänstgjort som källa i företaget. Eftersom en VD ofta är en upptagen person har ett visst dröjsmål i dialogen med företaget infunnit sig. I praktiken har det inneburit att önskvärda möten med VD fått arrangeras då det funnits tid för det, vilket inneburit att arbetsflödet blivit något haltande vid ett fåtal tillfällen. Att erhålla korrekt och rättvisande information om marknadssituationen är naturligtvis ingen enkel uppgift. Att marknadsplaneringen är för ett företag som ska introducera nya produktslag, på en ny marknad och i ett nytt segment gör absolut inte arbetet mer gynnsamt. Det bästa alternativet blir att undersöka en befintlig marknad, eftersom redan tagna erfarenheter kan utnyttjas. Vi har vänt oss till samarbetspartnern med intervjufrågor per elektronisk post, och bett en insatt representant för företaget att besvara våra frågor, och då främst förhört oss om kundkaraktäristika och marknadspotential. Det erhållna materialet förutom direkta svar på våra frågor har innefattat information från en markandsundersökning gjord på uppdrag av samarbetspartnern. Den här undersökningen har underbyggt den bild av varumärket som vi redan innan erhållit genom våra övriga källor. Det har förekommit vissa problem i kommunikationen med den utländska samarbetspartnern då kontakten med densamme drog ut på tiden. Författarna har således inte haft möjlighet att följa upp den givna informationen till önskad grad. 16

17 Arbetet med att kartlägga marknaden och dess befintliga aktörer har inneburit insamling av data ifrån företagets potentiella framtida konkurrenter. Valet av konkurrenter har gjorts genom ett gemensamt urval av författarna och företaget. Informationen har härstammat ifrån de framtida konkurrenternas marknadsföring genom omfattande granskning av deras hemsidor och annonsering i branschtidskrifter. För att komplettera den här informationen har representanter ifrån de här företagen intervjuats genom elektronisk post eller telefon. 4.2 Källkritik Gentemot informationen ifrån företaget och dess representant, kan ett visst förbehåll riktas. Att bara tala med VD för företaget innebär att en något ensidig bild fås. Att vidtala fler medarbetare hade kunnat bidra till att få en mer nyanserad uppfattning om företaget och tankarna bakom satsningen. Emellertid har det varit just VD som varit drivande beträffande projektet och det är hos densamma som tankar och idéer har funnits. Den roll som besvararen hos samarbetspartnern besitter bör uppmärksammas, eftersom han representerar det säljande företaget och således kan tänkas vilja skapa en bra bild av produkterna och företaget. Eftersom vi på ett sätt, representerar företaget, till vilket de avser att sälja gör det här naturligtvis ytterligare att bilden av marknaden inte kan bli helt rättvisande. Utfallet av frågorna till de framtida potentiella konkurrenterna var varierande och då en del respondenter inte svarade kan bilden av den svenska marknaden i just det här avseendet, ha blivit något ofullständig. 5 Arbetet bakom marknadsplanen 5.1 Arbetsgången Eftersom en marknadsplan av naturliga skäl kräver god insikt i företaget, för vilket den är avsedd, är en nära och tät dialog absolut nödvändig med företaget. Företaget har genom dialogen presenterat sina översiktliga planer, både övergripande strategiska och de mer konkreta. Utifrån den här fundamentala informationen kan arbetet med en marknadsplan ta sin början. Under arbetsprocessen med marknadsplanen presenteras de dittills uppnådda resultaten, kontinuerligt för företaget som ger sin syn på materialet och låter meddela sin åsikt på arbetet. 17

18 Härigenom kan vi styra undersökningen åt det håll som är den bästa för situationen och undslippa att behöva lita till gissningar eller onödigt arbete vars resultat ändå visar sig meningslöst. I motsatt riktning presenterar vi vår angreppsvinkel och lämnar förslag och idéer utifrån den teoretiska syn vi har. Det första steget har blivit att göra en översyn över den befintliga situationen och genomföra en analys av den. Marknaden som är svåröverskådlig på grund av sin starka diversifiering kräver ett nogsamt arbete med att urskilja andra aktörer som skulle kunna utgöra framtida konkurrenter till företaget och det nya konceptet. Eftersom det skulle bli fråga om en utvidgning av produktutbudet, med nya produktslag och ett nytt koncept på en för företaget ny marknad, är den första uppgiften således att genomföra en grundläggande kartläggning över den befintliga marknaden och de aktörer som är verksamma där idag. 5.2 Företagets interna förutsättningar Konceptet som företaget har tänkt sig skall vara att deras egna mekaniker ska montera samarbetspartnerns produkter på nya bilar innan leverans. Genom en katalog eller utställningsexemplar ska produkterna visas och här ska kunderna kunna se skillnaderna gentemot en vanlig, icke modifierad bil. Efter att kunden har valt ut de styling och tuningprodukter som den är intresserad av att få installerad på sin bil, kommer de sedermera monteras innan bilen levereras. Produkterna är konstruerade efter en specifik bilmodell för att anta optimal passform, tillsammans med ett mycket starkt och väl ansett varumärke, gör det att konceptet skulle komma att hamna i det mer exklusiva segmentet inom lösningar för tuning och stylingprodukter. (Intervju med företagets VD) Målsegmentet vilka kunder är aktuella? De bilmärken som företaget säljer kan positioneras från att vända sig mot segmenten för låg - och medelprisklass till att det mest exklusiva bilmärket som vänder sig mot det så kallade premiumsegmentet. Det är främst det senare bilmärkets segment som är intressant då den utländska samarbetspartnerns produkter främst relateras till bilar av den här modellen. Det kan också antas att de kunder som attraheras av bilmärket även attraheras av de produkter som samarbetspartnern tillhandahåller. Konceptet och de bakomliggande tankarna är likartade. Således är det främst kunder till bilar ur premiumsegmentet som är aktuella för marknadsföringsansträngningar från företagets sida. Den utländska samarbetspartnern 18

19 tillhandahåller även en kundprofil för deras kunder i hemlandet. (Intervju med företagets VD) Varumärkesvård Enligt krav som huvudkoncernen ställer rörande vården av koncernens varumärken ska de olika bilmärkena inte distribueras tillsammans. Det innebär att lokalen för bilförsäljning inte kommer att ställa ut olika bilar, när det gäller nybilsförsäljning utan att en uppdelning kommer att ske i form av att en ny lokal kommer att byggas. I den här ska bilmärket inom premiumsegmentet saluföras och möjligheterna till att lansera produktkonceptet blir härigenom utökade, eftersom potentialen att anpassa lokalen efter det här är stora Problem med garanti och tuning Det finns problem med att göra ingrepp i bilen i form av att höja bilens prestanda. Ingreppet leder till att den garanti som tillverkaren ger på bilen under de första åren (nybilsgarantin) slutar att gälla. Det här beror på att de prestandahöjande ingreppen i bilens motor gör att delar av den kan slitas i större utsträckning än vad tillverkaren räknat med. Då den utländska samarbetspartnern tillhandahåller tuningprodukter kommer även företaget att göra detsamma, dock kommer just den här delen av produktsortimentet inte att få något nämnvärt utrymme i marknadsföringen. (Intervju med företagets VD) Strategin på lång sikt Den ökade privata importen av bilar från utlanden, och att nya aktörer inom bilförsäljning entrar marknaden har medfört ett ökat behov för de traditionella bilfirmorna att differentiera eftersom konkurrensen ökat. I den långsiktiga strategiplaneringen hos företaget har det blivit nödvändigt att finna nya segment genom att utöka produktportföljen med nya produkter och tjänster. Att lansera det koncept, för vilket marknadsplanen är avsedd, är enligt VD för företaget ett utmärkt projekt i ledet för differentieringen på marknaden. I nästa skede är avsikten att bli generalagent för leverantören i Sverige. Samtal med leverantören har förts därom, och enligt företaget finns det goda och ömsesidiga intentioner om ett sådant samarbete. Att inneha generalagenturen skulle innebära ytterligare ett led i differentieringen från att vara en traditionell bilförsäljare, eftersom det innebär en avtalsenlig 19

20 ensamrätt på importen och distributionen av produkterna inom Sverige. (Intervju med företagets VD) Budgetarbete Någon marknadsföringsbudget över projektet har ej upprättats i nuläget men som underlag har kostnadsbilder för annonsering och mässutställningar presenteras i marknadsplanen. Några ekonomiska data över lanseringen har inte tagits fram, med hänvisning till att inga beslut är har fattats. 5.3 Den utländska samarbetspartnern Den utländska samarbetspartnern av de nya produkterna är ett familjeföretag med ungefär 150 anställda, varav häften arbetar för ett racingteam med anknytning till företaget, och resten med utveckling, support och försäljning av produkterna. Fokus ligger på att utveckla produkter med hög kvalitet, med en design som ska ge intrycket av något som liknar en serietillverkad bil, och gör den mer sportig till utseendet utan att bli aggressiv i designen. (Intervju med representant för samarbetspartnern) Hur ser kunderna ut? Den utländska samarbetspartnern har delgivit sin bild av en typisk kund till deras produkter och listat följande nyckelkaraktäristika: Köper i nybilssegmentet Byter bil vart tredje/fjärde år Bilar med hög utrustningsnivå och med medel till höga prestanda Ålder år (beroende på produkt) Framgångsrik affärsman Kända människor (Idrott, TV eller opinionsbildning) Människor som vill visa sin individualism Vidare har samarbetspartnern låtit göra en marknadsundersökning, på den inhemska marknaden, för att få klarhet i kundernas syn på varumärket. Resultatet av den här undersökningen visar på att över 55 % av kunderna anser att samarbetspartnerns produkter har 20

Strategier för fast telefoni i Sverige

Strategier för fast telefoni i Sverige Kurs FEK 581 VT 2003 Strategier för fast telefoni i Sverige Grupp 8 Sofie Andersson Erik Björk Fredrik Söderlund Handledare Gösta Wijk 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Problemformulering...4 1.3 Syfte...4

Läs mer

En komparativ studie av marknadsstrategier på Karlstad- Örebro- och Linköpings Universitet

En komparativ studie av marknadsstrategier på Karlstad- Örebro- och Linköpings Universitet Karlstad Universitet Kurs: Examensarbete marknadsförning 61-80p En komparativ studie av marknadsstrategier på Karlstad- Örebro- och Linköpings Universitet Författare: Daniel Bjurbäck, 790209 Sebastian

Läs mer

Företagsekonomiska Institutionen VT. 05. CallControl

Företagsekonomiska Institutionen VT. 05. CallControl UPPSALA UNIVERSITET C- uppsats Företagsekonomiska Institutionen VT. 05 CallControl En interaktiv telefonsvarare som svarar på marknadens behov eller en innovativ uppfinning som saknar marknad? Författare:

Läs mer

Customer Relationship Management

Customer Relationship Management Customer Relationship Management en studie om hur CRM tillämpas i företagen Institutionen för tillämpad informationsteknologi Examensarbete I, 10 poäng Höstterminen 2006 Författare: Pedram Ebad Handledare:

Läs mer

Kunders attityder gentemot städtjänster

Kunders attityder gentemot städtjänster Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation & IT Patrik Persson David Eskander Kunders attityder gentemot städtjänster - En studie av Carlstad Städservice Customer Attitudes against cleaning services A study

Läs mer

Modeller för omvärldsanalys inom trädgårdsnäringen

Modeller för omvärldsanalys inom trädgårdsnäringen Master project in the Horticultural Science Programme 2008:4 2008-06, 20 p (30 ECTS) Modeller för omvärldsanalys inom trädgårdsnäringen Av Carl Tallving och Kristina Rosdahl Fakulteten för landskapsplanering,

Läs mer

Konsten att slå sig in på en överorganiserad marknad - En fallstudie av uppstickaren GodEl

Konsten att slå sig in på en överorganiserad marknad - En fallstudie av uppstickaren GodEl Magisteruppsats Vårterminen 2006 Företagsekonomiska Institutionen Konsten att slå sig in på en överorganiserad marknad - En fallstudie av uppstickaren GodEl Författare: Johan Lundin, 810108-4732 Filip

Läs mer

Hur arbetar Studio 22 med att konkretisera och marknadsföra sin tjänst?

Hur arbetar Studio 22 med att konkretisera och marknadsföra sin tjänst? Jenny Andersson, 840919-5909 Terese Andersson, 850714-6945 Emelie Ingmarsson, 850726-7444 Emma Ohlsson, 820425-3523 Hur arbetar Studio 22 med att konkretisera och marknadsföra sin tjänst? Programmet för

Läs mer

Kundundersökning av kvinnors respons på reklam i åldern 20 till 60

Kundundersökning av kvinnors respons på reklam i åldern 20 till 60 Institutionen för teknik och samhälle Butikschefprogrammet Examensarbete 10 poäng (B- nivå), Vt 2007 Kundundersökning av kvinnors respons på reklam i åldern 20 till 60 Vad påverkar kvinnors köpintentioner

Läs mer

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen The Black Dahlia Camilla Sjöberg och Ingrid Ludvigson BC2 Textilhögskolan i Borås 2008-06-02 Med handledning av Martin Behre 1 Sammanfattning Svenskorna är kända

Läs mer

Beslut och Business Intelligence- Hur Business Intelligence stödjer beslutsfattande i företag

Beslut och Business Intelligence- Hur Business Intelligence stödjer beslutsfattande i företag Beslut och Business Intelligence- Hur Business Intelligence stödjer beslutsfattande i företag Handledare: Susanne Åberg Författare: Jasmin Biberic och Hampus Hodell Uppsats på C-nivå, 10 poäng Hösten 2006,

Läs mer

Ryktesspridning eller Reklampelare?

Ryktesspridning eller Reklampelare? Butikschefsprogrammet Institutionen Textilhögskolan Högskolan i Borås B-uppsats, VT 2010 Handledare: Vigo Peterzon Rapportnummer: 2010.11.9 Ryktesspridning eller Reklampelare? - En studie av butikskedjan

Läs mer

En affärsplan i ekologins anda

En affärsplan i ekologins anda En affärsplan i ekologins anda 2008-06-02 Examinationsarbete utfört av: Madeleine Axebrink Elin Andersson Sofie Björk Handledare: Martin Behre Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan

Läs mer

Kunddriven fastighetsförvaltning

Kunddriven fastighetsförvaltning Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Bygg- och Fastighetsekonomiprogrammet Kunddriven fastighetsförvaltning -En undersökning av kundarbete i en bransch i förändring C-Uppsats, 10p Författare:

Läs mer

En strategisk tillvägagångsmodell för implementering och användning av Customer Relationship Management (CRM) P E T E R S M A L I

En strategisk tillvägagångsmodell för implementering och användning av Customer Relationship Management (CRM) P E T E R S M A L I En strategisk tillvägagångsmodell för implementering och användning av Customer Relationship Management (CRM) P E T E R S M A L I Examensarbete Stockholm, Sverige 2006 En strategisk tillvägagångsmodell

Läs mer

Nyföretagarservice Rådgivningen och utbildningens roll vid nyföretagande

Nyföretagarservice Rådgivningen och utbildningens roll vid nyföretagande Örebro Universitet 2006-05-29 Institutionen för Ekonomi, Statistik och Informatik Marknadsföring D Magisteruppsats 10 p Handledare: Leif Sanner Nyföretagarservice Rådgivningen och utbildningens roll vid

Läs mer

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman #Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman Butikschefsprogrammet med inriktning mot textil och mode 120 hp Examensarbete

Läs mer

1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 PROBLEMDISKUSSION... 4 1.3 SYFTE... 5 1.4 AVGRÄNSNINGAR... 5 1.5 MÅLGRUPP... 5 1.6 DISPOSITION... 6 2.

1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 PROBLEMDISKUSSION... 4 1.3 SYFTE... 5 1.4 AVGRÄNSNINGAR... 5 1.5 MÅLGRUPP... 5 1.6 DISPOSITION... 6 2. 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 PROBLEMDISKUSSION... 4 1.3 SYFTE... 5 1.4 AVGRÄNSNINGAR... 5 1.5 MÅLGRUPP... 5 1.6 DISPOSITION... 6 2. METOD... 7 2.1 VAL AV ÄMNE... 7 2.2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT... 7

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Företagsekonomiska institutionen. Kampen om studenten. Kund och råvara på samma gång

Företagsekonomiska institutionen. Kampen om studenten. Kund och råvara på samma gång Företagsekonomiska institutionen Kampen om studenten Kund och råvara på samma gång Uppsala Universitet Kandidatuppsats Höstterminen 2008 Författare: Samir Belaid Marcus Pilblad Handledare: Karin Brunsson

Läs mer

Att försäkra nöjdhet

Att försäkra nöjdhet UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska Institutionen Kandidatuppsats HT 2006 Handledare: Susanne Åberg Att försäkra nöjdhet En studie av kundmötet på Länsförsäkringar Uppsalas hemsida Karin Holmstrand

Läs mer

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Företagsekonomiska institutionen Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Kandidatuppsats i företagsekonomi Inriktning ekonomistyrning Höstterminen 2003

Läs mer

MARKNADSPLAN FIRST HOTEL LINKÖPING

MARKNADSPLAN FIRST HOTEL LINKÖPING MARKNADSPLAN FIRST HOTEL LINKÖPING Grupp C6: Gustav Andersson 920914-2695, Astrid Bergeröd 900720-5124, Linnea Forsvall 910617-0245, Kenny Söderberg 850813-6952, Kristin Wiström 910606-5320, Kevin Österman

Läs mer

Marknadsplan. Linköpings Universitet Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling 723G04 Marknadsföring

Marknadsplan. Linköpings Universitet Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling 723G04 Marknadsföring Linköpings Universitet Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling 723G04 Marknadsföring Marknadsplan Författare Therese Berger Helena Laryd Theres Sjölin Period VT 2011 Innehållsförteckning

Läs mer

Bloggens plats i verktygslådan för att främja svensk turism

Bloggens plats i verktygslådan för att främja svensk turism Bloggens plats i verktygslådan för att främja svensk turism - Den organisatoriska bloggens funktioner för svenska turistdestinationer Författare: Ghebaru, Emma Turismekonomprogrammet Henningsson, Diana

Läs mer

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information?

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? En studie av implementeringsprocessens kritiska aspekter samt påverkande faktorer CRM-system, the

Läs mer

Strategisk Marknadskommunikation för FlexiDrive Sverige AB

Strategisk Marknadskommunikation för FlexiDrive Sverige AB Strategisk Marknadskommunikation för FleiDrive Sverige AB Institutionen för produktionsekonomi Kandidateamensarbete av Carl Bertilsson HT 2011 Handledare Ola Aleanderson Sammanfattning FleiDrive är ett

Läs mer

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Kandidatuppsats, 10p Oktober, 2006 Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Karolin Rosengren Anna Schlasberg Handledare: Hans-Christian Stoltz Examinatorer: Claus Persson

Läs mer

En marknadsundersökning för en ljusare framtid

En marknadsundersökning för en ljusare framtid Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Magisteruppsats 10 poäng HT 2005 En marknadsundersökning för en ljusare framtid Författare: Carl Schnell Handledare: Stig Köpniwsky Sammanfattning

Läs mer

en studie om KappAhls marknadsföringsstrategi

en studie om KappAhls marknadsföringsstrategi Linköpings universitet HFÖA42, Ekonomisk styrning & marknadsföring Projektarbete ht 2007 Anna Andersson PA2 Cecilia Andrén PA2 Anna-Lotta Haraldsson PA2 Henny Tesch PA2 Linda Vestin PA2 You look great

Läs mer