NYC KELN TILL MOBI LITET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYC KELN TILL MOBI LITET"

Transkript

1 NYC KELN TILL MOBI LITET ÅRSREDOVISNING

2

3 Förord var ett bra år för Volkswagen Finans Sverige. Under året ökade vi vår andel av fordonsfinansieringen. Vi initierade finansierings - avtal för både nya och begagnade person- och transportbilar. Det är den högsta siffra vi någonsin har noterat.under var dessutom mer än var fjärde registrerade personbil och nästan var tredje transportbil av ett märke från Volkswagen-gruppen. Patrik Riese VD Christina Wessels vvd

4 FÖRORD FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FLERÅRSÖVERSIKT RESULTATRÄKNING BALANSRÄKNING FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL KASSAFLÖDESANALYS TILLÄGGSUPPLYSNINGAR var ett bra år för Volkswagen Finans Sverige. Det är ett år med mycket god tillväxt i fordons - industrin både i Sverige och globalt. Denna tillväxt har gynnat Volkswagen-gruppens försäljning av bilar. Även vårt företag har nått de ambitiösa mål som vi hade, vinst före skatt ökade med 18,8 procent för och uppgick till 100,6 MSEK. Detta resultat drevs främst av stark försäljning, ökad finansieringsgrad och refinansieringskostnader som ökade som förväntat. Försäljning av finansiella tjänster är vår kärnkompetens. Vi fungerar som en promotor för Volkswagen-koncernens varumärken och våra produkter ger ett viktigt bidrag till försäljningen av koncernens produkter. Ökning av våra non-asset based -produkter, det vill säga försäljning av försäkringar och tjänster med fokus på fordonsindustrins rörlighet, blir särskilt viktigt i detta sammanhang. Vi bedriver sedan 1994 verksamhet i nära samarbete med återförsäljare inom Volkswagen-gruppen. Under året har vi intensifierat det samarbetet och våra goda relationer. Vi stärker vår position genom att erbjuda en kombination av finansiering, försäkring och serviceavtal. Ett attraktivt helhets - erbjudande som även bidrar till en ökad kundlojalitet. Vi erbjuder kundfinansiering som leasing och olika avbetalningsalternativ till företag och privat - personer. Vår säljmetodik utgår oftast från kort tid på kontrakt och att vi erbjuder lån med restskuld, vilket uppmuntrar och ger återförsäljaren tillfälle att bearbeta kunderna genom direktutskick och uppföljande samtal. Ett arbetssätt som bygger kundlojalitet och ökar våra möjligheter att ha en långsiktig relation med våra kunder. Återförsäljarnas finansieringsbehov möter vi med erbjudanden och väl fungerande systemlösningar för demo- och utställningsfordon, nya fordon i konsignation, lån för begagnade fordon och betalningsadministration, även kallad nettning. Under ökade vi vår finansieringsandel på en för Volkswagen Group Sverige ökande marknadsandel och volym på nybilsmarknaden. Under året startade finansieringsavtal för nya och begagnade person- och transportbilar, det är den högsta siffra som vi noterat. Det är en ökning med 14,6 procent jämfört med, då finansavtal startades. Mycket glädjande kan vi konstatera att andelen kunder som väljer vår finansiering på nybilsmarknaden ökar och detta sker dessutom på en växande bilmarknad där Volkswagen Group Sveriges märken tar andelar. 35,6 procent valde vår märkes finansiering av nya person- och transportbilar (32,9 procent ). Detta är en mycket stark utveckling som möjliggjorts tack vare gott samarbete med våra återförsäljare, engagerade medarbetare och ett nära samarbete med våra starka varumärken. Hela Volkswagen-koncernen överträffade föregående års globala leveranser med råge genom att sälja över 8 miljoner bilar för första gången under en tolvmånadersperiod. Även för koncernens verksamhet i Sverige blev det ett rekordår med nästan importerade bilar. I Volkswagen Group Sverige ingår Volkswagen Personbilar, Volkswagen Transportbilar, Audi, SKODA, SEAT och Porsche, några av bilvärldens starkaste varumärken med en stabil försäljning och en ökad marknadsandel. t ökade marknadsandelen under året från 23,3 procent till 26,1 på personbilssidan. Även för transportbilar blev året mycket framgångsrikt, med en marknadsandel på 30,3 procent (28,8). Under kom mer än var fjärde personbil och nästan var tredje transportbil från något av våra märken, de fina siffrorna återspeglar bredden hos våra starka varumärken och är också ett kvitto på vårt målmedvetna arbete, säger Claes Jerveland, VD för Volkswagen Group Sverige. Under blev marknadsandelen 14,3 procent och vi har all anledning att vara mycket nöjda menar Sten Forsberg, chef Volkswagen Personbilar. Marknadsandelen för Volkswagen Transportbilar i Sverige är sedan länge bland den högsta i världen och under passerades drömgränsen 30 procent. Klart att vi är nöjda, det är alltid kul att slå nya rekord men framförallt är det fantastiskt att ha kundernas förtroende. De viktigaste orsakerna till den här framgången är hårt och engagerat arbete hos våra återförsäljare, egen personal, ett starkt varu märke och rätt produkter och då menar jag inte bara fordon utan även snabb service och attraktiv finansiering säger Joakim Ewers, chef Volkswagen Transportbilar. 4

5 FÖRORD Det är tydligt att svenskarna uppskattar den kvalitet som Audi står för som varumärke. Under har vi ytterligare befäst vårt ledarskap i premiumsegmentet. Från tjänstebilsförare till unga svenskar i urbana miljöer till flerbarnsfamiljer, vi har en Audimodell som passar alla, säger Jens Wetterfors, chef Audi Sverige. Audi noterade över 6 procent i marknadsandel, och blev därmed tredje största märke i Sverige. Under avslutades samarbetat med Harley-Davidson Sweden och den svenska återförsäljar - organisationen för Harley-Davidson och Buells motorcyklar. EKONOMI Under året har ökad bilförsäljning och ökad finansieringsgrad påverkat resultatet positivt. Vår avkastning på det egna kapitalet uppgick till 7,4 procent (6,7). Vår utlåning i form av leasing och lån ökade och uppgick till MSEK (13 540) och totalt antal leasingavtal och avbetalningskontrakt uppgick till (99 627). Kreditförlusterna har ökat framförallt på grund av en kalibrering av våra principer för beräkning av nedskrivningar samt en ökad utlåning. Ekonomin domineras fortfarande av effekterna av Euro-krisen på penning- och kapitalmark - naderna, och som en konsekvens även den finansiella sektorn. Vår styrka är att vi tillhör en koncern som har en bred och diversifierad refinansiering och har aktiviteter för att möta de utmaningar vi står inför som en följd av denna kris. Standard & Poor s bekräftade under vår rating, K1, som vi erhöll 2005 och sedan dess har behållit. K1 är den bästa ratingen i en skala mellan K1 och K5 för svenska företagscertifikat.vår rating påverkas av ratingen av vårt moderbolag Volkswagen Financial Services AG. Kostnaden för finansiering har ökat i takt med den finansiella krisen och i takt med att nya regler introducerats avseende likviditet, Basel III, och ytterligare påverkan förväntas när hela regelverket implementerats inom EU. Vi jobbar aktivt med denna fråga för att rusta oss för framtiden. FRAMTIDSUTSIKTER Under 2012 fortsätter det nära och goda samarbetet med våra återförsäljare och märkena i gruppen. Vi kommer att genomföra en strukturerad tillväxtplan tillsammans med Volkswagen Personbilar, GO40, samt utveckla hantering och administration av serviceavtal. Vi ser en fortsatt positiv utveckling av våra försäkringsprodukter och under 2012 kommer även en lansering av en egen Fleet Support, som ytterligare stärker vårt erbjudande till den volymmässigt viktiga företagsmarknaden. Patrik Riese VD Christina Wessels vvd 5

6 FÖRORD FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FLERÅRSÖVERSIKT RESULTATRÄKNING BALANSRÄKNING FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL KASSAFLÖDESANALYS TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Volkswagen Finans Sverige AB (publ) avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret. ÄGARFÖRHÅLLANDEN Kreditmarknadsbolaget Volkswagen Finans Sverige AB (publ), org. nr med säte i Södertälje, är ett hel ägt dotterbolag till Volkswagen Financial Services AG, org. nr HRB3790 med säte i Braunschweig, Tyskland. Volkswagen Financial Services AG är i sin tur ett helägt dotterbolag till Volkswagen AG org. nr HRB1200 med säte i Wolfsburg, Tyskland. Volkswagen Finans Sveriges finansiella rapporter är inkluderade i den koncernredovisning som upprättas av Volkswagen Financial Services AG och finns tillgänglig på Alla belopp i årsredovisningen uttrycks i svenska tusentals kronor där annat ej anges, föregående års siffror anges inom parentes. VERKSAMHET Volkswagen Finans Sverige AB (publ) (VW FS) ska erbjuda konkurrenskraftig finansiering och tillhörande tjänster för att skapa förutsättningar för återförsäljare inom Volkswagengruppen att sälja fler bilar. VW FS erbjuder bland annat kundfinansiering som leasing, olika avbetalningsalternativ för privatkunder och företag, serviceavtal, försäkrings - lösningar, hantering och administration av bilpark, personal bil för företagets anställda samt finansiering av återförsäljares verksamhet. VW FS står under Finans - inspektionens tillsyn. UTVECKLING AV FÖRETAGETS VERKSAMHET, RESULTAT OCH STÄLLNING Vi ser en mycket god utveckling av vår kontraktsstock som ökat väsentligt under året. Rörelseresultat för uppgick till (84 657). Ökning beror på ökade volymer, men resultatet har även påverkats av högre riskkostnader, ökade kreditförluster samt ökade omkostnader. Vår kontraktsportfölj bestående av avbetalningskontrakt och leasingavtal uppgick vid årsskiftet till totalt kon trakt (99 627), vilket är en ökning jämfört med föregående år med kontrakt (17 093) eller 17,9 % (20,7). Det sammanlagda värdet av utlåning till allmänheten samt leasing var MSEK (13 540), vilket är en ökning med MSEK (3 131) eller 31,4 % (30,1) jämfört med. Värdet av ut - låning till allmänheten utgörs till 73 % (76) av lån till kon - sumenter. Värdet av leasingobjekt utgörs till 95 % (97) av avtal med företag. PERSONAL Management Board har det yttersta ansvaret för den operativa verksamheten, och har under bestått av verkställande direktör Patrik Riese samt vice verkställande direktör Birgit Beyer. I oktober månad ersattes Birgit Beyer av Christina Wessels. Christina är vice verkställande direktör och ansvarig för vår backoffice-funktion. Vid utgången av hade VW FS 85 (75) anställda. Vi genomför en årlig medarbetar enkät, med hög svarsfrekvens. Denna enkät bryter vi ner på avdelningsnivå och genomlyser på så sätt hela organisationen. Företaget arbetar långsiktigt med mål på företags nivå, avdelnings- och individnivå, där utbildning och ökad kompetens finns som naturliga inslag, likväl som friskvårdsbidrag och övrig uppmuntran till en sund arbetsmiljö. Under har vi även anställt en egen HR-specialist, en funktion som tidigare upphandlades genom Volkswagen Group Sverige. FRAMTIDSUTSIKTER Under 2012 fortsätter det nära och goda samarbetet med våra återförsäljare och märkena i gruppen. Vi kommer att genomföra en strukturerad tillväxtplan tillsammans med 6

7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Volkswagen Personbilar GO40 samt utveckla hantering och administration av serviceavtal. Vi ser en fortsatt positiv utveckling av våra försäkringsprodukter och under 2012 kommer även en lansering av en egen Fleet Support, som ytterligare stärker vårt erbjudande till den volymmässigt viktiga företags marknaden. Kostnaden för finansiering har ökat i takt med att nya regler introducerats avseende likviditet, Basel III, och ytterligare påverkan förväntas när hela regelverket implementerats inom EU. RISKER OCH RISKHANTERING VW FS riskavdelning hanterar den generella ekonomiska finansiella utvecklingen, kontrollerar riskpositionerna i bolaget avseende kreditrisk, marknadsrisk, likviditetsrisk och operativa risker samt identifierar och initierar ändringar på grund av nya regelverk. För arbetet med riskhantering finns policys och instruktioner som kontinuerligt uppdateras och fastställs av styrelsen samt av den finansiella företagsgruppens riskavdelning centralt. Kontinuerlig rapportering sker till ledning och styrelse för att följa upp exponering av riskerna. Nedan redogörs specifikt för bolagets främsta risker och hur dessa hanteras, vidare finns kvantitativa upp - lysningar i not 27 beträffande våra risker. Kreditrisker och Kreditförluster Med kreditrisk menas risken för att motparten inte fullgör sina förpliktelser mot VW FS samt risken att ställda säker - heter inte täcker den utestående fordran. VW FS utlåning utgörs huvudsakligen av fordonsfinansiering. Utlåningen består av lån och leasingavtal till återförsäljare eller deras kunder hos VW FS samt vagnparkskunder, med under - liggande kontrakt och fordon som säkerhet samt ett fåtal reverser med fastigheter som säkerhet. För merparten av kontrakten ligger kreditrisken hos VW FS. VW FS följer den av bolagets styrelse årligen fastställda kredit policyn. Policyn innebär bl.a. att större kredit limiter beslutas av en inom bolaget central kreditkommitté bestående av personer som inte arbetar inom affärsverk samhetens säljande funktioner. Kreditkommittén utger även kreditinstruktioner som fastställer vad som ska beaktas vid kredit - givning och hur detta ska ske. Årlig prövning görs av samtliga kreditlimiter överstigande 2 MSEK. Mindre krediter beslutas inom ramen för kreditpolicyn med stöd av ett egen utvecklat scoringsystem. Årets kostnad för kreditförluster, inklusive nedskrivning av leasingobjekt, uppgick till 80,4 MSEK (39,7), vilket var 40,7 MSEK högre än föregående år. Kreditförlusterna uppgick till 0,51 % (0,33) av genomsnittligt utestående krediter under året. Alla kontrakt i portföljen per 31 december är scorade för sannolikhet för förluster. Utgående reserv för befarade förluster var 104,5 MSEK (59,1) eller 0,59 % (0,44) av utlåningen. Risken i portföljen är väl spridd såväl storleksmässigt som mellan branscher. De ökade kostnaderna för kreditförluster beror dels på en högre balansomslutning än jämförelseperioden, samt en implementering av ny LIP (Loss Identification Period) på 12 måna der istället för 6 månader dvs. en LIP faktor 1 istället för 0,5 vilket infördes i april. Anledningen till förändringen var att harmonisera och anpassa till VW FS-gruppens standard. Dessutom ändrades PD-talen (probability of default) vid rating av våra företagskunder per den sista oktober. De nya PD-talen är baserade på historiskt utfall och är i linje med en masterskala för att säkerställa en koncern - gemensam unik tilldelning av kunder till ratingklasser. Marknadsrisker Ränterisk Ränterisk uppstår som ett resultat av att räntebindningstiderna och/eller räntebaserna för utlåningen och upplåningen inte sammanfaller. Den av bolagets styrelse fastställda refinansieringspolicyn anger att bolagets omatchade räntebindningstider inte får överstiga 20 % av bolagets balansräkning och den får inte överstiga bolagets tilldelade risklimit. Den dominerande delen av VW FS krediter till återförsäljarna och dess kunder följer den korta marknads - räntan både upp och ner. Detta innebär att någon större ränterisk inte föreligger eftersom även upplåningen till stor del är knuten till den korta räntan. Vid upplåning med längre löptider swappas den längre räntan om till kort ränta med ränteswappar och om lånet är i EUR med kombinerade ränte- och valutaswappar. För de krediter som löper med fast ränta används det egna kapitalet för att matcha ränterisken. Valutarisk Valutarisk uppstår när bolaget har fordringar och skulder i valutor som inte är desamma som företagets funktionella valuta. Den av bolagets styrelse fastställda refinansieringspolicyn anger att valutaexponeringen inte får överstiga 2 % av kapitalbasen. Vid upplåning i EUR swappas valutan om till SEK genom valutaswappar. Upplåning under året har skett i både SEK och i EUR och säkring har skett i samtliga fall upplåning har skett i annan valuta än SEK. Likviditetsrisk och refinansiering Med likviditetsrisk menas risken för att VW FS inte kan erhålla finansiering till normal kostnad och därmed eventuellt inte kan fullgöra sina betalningsförpliktelser. Den uppstår när ut- och upplåning har olika löptid. När utlåningen har längre löptid än upplåningen måste refinansiering ske flera gånger under löptiden. Om behovet av refinansiering under en enskild dag blir betydande eller kapitalmarknaden blir illikvid kan problem uppstå. VW FS har för att hantera det en 7

8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE backup-facilitet hos Volkswagen Bank GmbH. Finns behov för upplåning för en dag nyttjas den kortfristiga checkkrediten hos Nordea. Bolagets styrelse fastställer årligen en refinansieringspolicy där de primära målen för kapitalanskaffningen är följande: att säkerställa att räntebindningsperioderna i upp - låningen i största möjliga mån korresponderar med utlåningen, maximalt tillåtna omatchade räntebindningstider är 20 % av bolagets balansräkning, att säkerställa att tillräcklig likviditetsnivå upprätthålls för att betalningsåtaganden ska kunna fullgöras och för att betalningsberedskap för oförutsedda händelser ska finnas att ha en likviditetsreserv som en deposit på MSEK enbart tillgänglig för likviditetssyften, baserad på stressscenarios i likviditetsriskhanteringen samt att upplåningen sker till lägsta möjliga kostnad inom riskramen satt av styrelsen. Volkswagen Finans Sveriges finansieringsramar och upp - låningsmöjligheter samt utnyttjad del vid årsskiftet: (MSEK) Företagscertifikat EUR (10 mdr EUR, ram för hela Volkswagen-gruppen) Back-up-facilitet Volkswagen Bank GmbH (713 milj EUR) Kortfristig finansieringsram Nordea Limit/Ram Utnyttjad Utöver ovan utnyttjade limiter fanns per upplåning från Volkswagen Financial Services NV om MSEK samt lån från Volkswagen Group Sverige AB om 420 MSEK. Bolaget deltar i ett europeiskt certifikatprogram (ECP) tillsammans med andra bolag inom Volkswagen -koncernen och emissionerna har förmedlats av ett flertal såväl svenska som internationella storbanker. Ramen på hela programmet är 10 miljarder EUR. Bolaget har en backup-facilitet på 713 miljoner EUR hos Volkswagen Bank GmbH. Bolaget har under året behållit en K1-rating från Standard & Poor's, vilket är den bästa ratingen i en skala mellan K1 och K5 för svenska företagscertifikat. Ratingen har en positiv effekt på upplåningskostnaderna. Bolaget har under året förstärkt sin kapitalbas med 475 MSEK, genom ett förlagslån från Volkswagen Financial Services NV. Detta ingår i totalbeloppet ovan som avser Volkswagen Financial Services NV. Operativa risker Operativa risker definieras som risken för förluster till följd av icke ändamålsenliga eller misslyckade interna processer, mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser. Definitionen inkluderar legala risker dvs. risker för förluster som kan härledas till juridiska brister avseende bolagets dokumentation, dess innehåll och hantering, men även efter levanden av svensk lagstiftning och myndigheters före - skrifter. Bolaget har en policy fastställd av styrelsen för hantering av operativa risker och har en implementerad metodik och systematik för att hantera och följa upp dessa risker. De operativa riskerna kapitaltäcks enligt schablon - metoden. Bolaget bedriver kontinuerligt ett arbete med att utveckla och förbättra kvalitén i de interna processerna genom att bl.a. upprätthålla en god intern kontroll, öka kompetensen hos personalen och förbättra systemstödet. FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (kr): Balanserade vinstmedel från föregående år Årets resultat Styrelsen och verkställande direktören föreslår att i ny räkning balanseras Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till nedanstående resultatoch balansräkningar, eget kapital, kassaflödesanalys samt tilläggsupplysningar. 8

9 FÖRORD FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FLERÅRSÖVERSIKT RESULTATRÄKNING BALANSRÄKNING FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL KASSAFLÖDESANALYS TILLÄGGSUPPLYSNINGAR FLERÅRSÖVERSIKT Resultaträkning i korthet Ränteintäkter Leasingnetto Räntekostnader Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter Allmänna administrationskostnader Övriga rörelsekostnader Kreditförluster netto Rörelseresultat Balansräkning i korthet Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Materiella tillgångar Övriga tillgångar tillgångar Skulder till kreditinstitut Upplåning från allmänheten Emitterade värdepapper Övriga skulder Justerat eget kapital skulder Nyckeltal Räntabilitet eget kapital efter skatt, % Kapitalkvot Rörelseresultat/medelantal anställda Kreditförluster/genomsnittlig utlåning, % K/I-tal Antal kontrakt Antal kontrakt/medelantalet anställda Genomsnittlig utlåning/medelantalet anställda Medelantalet anställda 7,4 1, ,51 0, ,7 1, ,33 0, ,6 1, ,35 0, ,7 1, ,37 0, ,3 1, ,24 0, Definitioner Räntabilitet på eget kapital: Resultat före bokslutsdispositioner reducerat med 26,3 % skatt i relation till genomsnittligt justerat eget kapital. (Jämförelsesiffror för 2007 baseras på 28% skatt) Justerat eget kapital: Eget kapital plus 73,7 % av obeskattade reserver. (Jämförelse siffror för 2007 baseras på 72 %) K/I -tal: a kostnader exklusive skatt i förhållande till totala intäkter. 9

10 FÖRORD FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FLERÅRSÖVERSIKT RESULTATRÄKNING BALANSRÄKNING FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL KASSAFLÖDESANALYS TILLÄGGSUPPLYSNINGAR RESULTATRÄKNING Rörelsens intäkter mm Ränteintäkter Leasingintäkter Räntekostnader Provisionsintäkter Provisionskostnader Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter rörelseintäkter Not 3,5 4, Rörelsens kostnader Allmänna administrationskostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster netto Rörelseresultat Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT Övrigt totalresultat Valutakursdifferenser Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt totalresultat för perioden Noterna som börjar på sidan 14 utgör en integrerad del av denna årsredovisning. 10

11 FÖRORD FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FLERÅRSÖVERSIKT RESULTATRÄKNING BALANSRÄKNING FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL KASSAFLÖDESANALYS TILLÄGGSUPPLYSNINGAR BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Not Kassa Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Leasingobjekt Övriga tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL Skulder till kreditinstitut Upplåning från allmänheten Emitterade värdepapper m.m. Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter skulder och avsättningar Obeskattade reserver Eget kapital 24 Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Fond för verkligt värde Balanserad vinst eller förlust Årets resultat eget kapital SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL POSTER INOM LINJEN Ställda panter Ansvarsförbindelser Beviljade men ej utbetalda krediter Inga Inga Inga Inga Noterna som börjar på sidan 14 utgör en integrerad del av denna årsredovisning. 11

12 FÖRORD FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FLERÅRSÖVERSIKT RESULTATRÄKNING BALANSRÄKNING FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL KASSAFLÖDESANALYS TILLÄGGSUPPLYSNINGAR SAMMANDRAG AVSEENDE FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL Bundet eget kapital Fritt eget kapital t eget kapital Aktiekapital Reservfond Balanserad vinst eller förlust/årets resultat/fond för verkligt värde Ingående balans resultat Periodens resultat Övrigt totalresultat Valutakursdifferenser övrigt totalresultat totalresultat Transaktioner med aktieägare transaktioner med aktieägare Utgående eget kapital Ingående balans resultat Periodens resultat Övrigt totalresultat Valutakursdifferenser övrigt totalresultat totalresultat Transaktioner med aktieägare transaktioner med aktieägare Utgående eget kapital Aktiekapital Bolaget har aktier vars kvotvärde är 100 kronor. Kassaflödessäkring Effektivitetsmätning har visat att kassaflödessäkringen är 100% effektiv. 12

13 FÖRORD FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FLERÅRSÖVERSIKT RESULTATRÄKNING BALANSRÄKNING FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL KASSAFLÖDESANALYS TILLÄGGSUPPLYSNINGAR KASSAFLÖDESANALYS Indirekt metod Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Resultat vid försäljning av inventarier Kreditförluster Övrigt Betald skatt Kassaflöden från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändring i rörelsekapital Ökning/minskning av utlåning till allmänheten Ökning/minskning av övriga tillgångar Förändringar av räntefordringar Förändring av ränteskulder Ökning/minskning av övriga skulder Kassaflöden från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av leasingtillgångar Försäljning av leasingtillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Emission av räntebärande värdepapper Återbetalning av räntebärande värdepapper Ökning/minskning av in- och upplåning från allmänheten Ökning/minskning av skulder till kreditinstitut Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Följande delkomponenter ingår i likvida medel Handkassa Tillgodohavande på bankkonto Upplysning om räntor Under perioden erhållna räntor Under perioden betalda räntor

14 FÖRORD FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FLERÅRSÖVERSIKT RESULTATRÄKNING BALANSRÄKNING FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL KASSAFLÖDESANALYS TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Tilläggsupplysningar NOT 1 UPPGIFTER OM FÖRETAGET Årsredovisningen avges per 31 december och avser Volkswagen Finans Sverige AB (publ) ( VW FS ) som är ett svenskregistrerat kreditinstitut med säte i Södertälje. Adressen till huvudkontoret är Hantverksvägen 9, Södertälje. Företaget är helägt dotterföretag till Volkswagen Financial Services AG i Tyskland. org. nr HRB3790 med säte i Braunschweig, Tyskland. Volkswagen Financial Services AG är i sin tur ett helägt dotterbolag till Volkswagen AG org. nr HRB1200 med säte i Wolfsburg, Tyskland. Volkswagen Finans Sveriges finansiella rapporter är inkluderade i den koncernredo - visning som upprättas av Volkswagen Financial Services AG och finns tillgänglig på Styrelsen har den 14 mars 2012 godkänt denna årsredo - visning för utfärdande, för beslut av stämman under NOT 2 REDOVISNINGSPRINCIPER Volkswagen Finans Sverige AB (publ) har tillstånd från Finans inspektionen såsom kreditinstitut och lyder därmed under lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL). Företagets årsredovisning är därför upprättad enligt ÅRKL samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2008:25). FFFS 2008:25 s.k. lagbegränsad IFRS, innebär att International Financial Reporting Standards (IFRS), såsom de godkänts av EU, är tilllämpliga för upprättandet av de finansiella rapporterna, med de begränsningar och tillägg som följer av RFR 2 Redovisning för juridiska personer samt FFFS 2008:25. De nedan angivna redovisningsprinciperna har tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i de finansiella rapporterna, om inte annat framgår nedan. FUNKTIONELL VALUTA OCH RAPPORTERINGSVALUTA Företagets funktionella valuta är svenska kronor och de finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp, om inte annat anges, är avrundade till närmaste tusental. BEDÖMNINGAR OCH UPPSKATTNINGAR I DE FINANSIELLA RAPPORTERNA Vid upprättande av de finansiella rapporterna i enlighet med lagbegränsad IFRS görs bedömningar och uppskattningar samt antaganden vilket påverkar de redovisade beloppen i resultat- och balansräkningen. Uppskattningarna och antagandena är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer som under rådande förhållanden bedöms vara rimliga. Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet. De viktigaste bedömningsposterna för VW FS är fastställande av värde på utlåning och leasing vad gäller nedskrivning för kreditförluster. Nedskrivning för kreditförluster sker normalt utifrån en individuell bedömning och baseras på den bästa uppskattning av tillgångens värde med beaktande av underliggande säkerhet. Se vidare principer för värdering av osäkra fordringar nedan. NYA OCH ÄNDRADE STANDARDER SOM TILLÄMPAS AV BOLAGET Inga av de IFRS eller IFRIC-tolkningar som för första gången är obligatoriska för det räkenskapsår som började 1 januari har haft någon väsentlig inverkan på bolagets resultaträkning eller balansräkning. 14

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration.

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration. Bilförsäkring Konsumentleasing Serviceavtal Leasing Nyckeln till mobilitet Låneskydd Billån Tjänstebil Personalbil Fleet Support Leasing Business Flex Biladministration Konsignation Billån Betalningsadministration

Läs mer

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank.

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. Årsredovisning 2012 Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. VD:s kommentar Verksamheten 2012 Vimmerby Sparbank AB fortsätter på den inslagna

Läs mer

Årsredovisning 2013 NÄRA BRA NYTTIG

Årsredovisning 2013 NÄRA BRA NYTTIG Årsredovisning 2013 NÄRA BRA NYTTIG Denna Årsredovisning innehåller information om Sparbanken i Karlshamns räkenskaper och ekonomiska förvaltning. En välskött kundanpassad och konkurrenskraftig bankverksamhet

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

Sparbanksstämman äger rum onsdagen den 24 april.

Sparbanksstämman äger rum onsdagen den 24 april. Årsredovisning 2012 Innehåll: VD:s kommentar... 1 Förvaltningsberättelse... 2 Fem år i sammandrag... 4 Förslag till disposition av bankens vinst.... 6 Resultaträkning... 7 Balansräkning. 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår.

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan

Läs mer

Årsredovisning. Sparbanken - Nära dig

Årsredovisning. Sparbanken - Nära dig Årsredovisning 2011 Sparbanken - Nära dig o Innehåll VD har ordet 2 Årsredovisning för Verksamhetsåret 2011 4 Fem år i sammandrag 6 Resultat- och balansräkning 8 Kassaflödesanalys 13 Noter 14 Revisionsberättelse

Läs mer

Innehållsförteckning. VD - kommentar

Innehållsförteckning. VD - kommentar Årsredovisning 2012 Innehållsförteckning VD - kommentar Förvaltningsberättelse 1 Fem år i sammandrag 3 Förslag till vinstdisposition 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. 2o11

Årsredovisning. 2o11 Årsredovisning 2o11 VD:s kommentar Fram till och med det tredje kvartalet 2011 växte den svenska ekonomin med närmare 5% i årstakt och tillhörde de snabbast växande ekonomierna i Europa. Återhämtningen

Läs mer

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941 Årsredovisning 2013 www.bjursassparbank.se REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 Styrelsen för Bjursås Sparbank, 583201-2495, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

FOREX Bank AB Årsredovisning 2011

FOREX Bank AB Årsredovisning 2011 FOREX Bank AB Årsredovisning 2011 FOREX Bank Årsredovisning 2011 1 2 FOREX Bank Årsredovisning 2011 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Förvaltningsberättelse 4 Koncernens resultaträkning 9 Koncernens

Läs mer

Årsredovisning. Bluestep Finans AB (556717-5129) 2010-01-01 2010-12-31. Förvaltningsberättelse...3. Resultaträkning, koncernen...5

Årsredovisning. Bluestep Finans AB (556717-5129) 2010-01-01 2010-12-31. Förvaltningsberättelse...3. Resultaträkning, koncernen...5 ÅRSREDOVISNING 2010 Årsredovisning Bluestep Finans AB (556717-5129) 2010-01-01 2010-12-31 Förvaltningsberättelse...3 Resultaträkning, koncernen...5 Balansräkning, koncernen...6 Kassaflödesanalys, koncernen...7

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2012

GE Money Bank Årsredovisning 2012 GE Money Bank Årsredovisning 2012 Innehåll VD-ord 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Rapport över förändring i Eget Kapital 11 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning. en bank för dina idéer

Årsredovisning. en bank för dina idéer Årsredovisning 2014 en bank för dina idéer INNEHÅLL Kommentarer från vd 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884

årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884 årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884 Storgatan 8 www.virserumssparbank.se 0495-310 15 Innehållsförteckning VD kommenterar...5 Styrelsen...7 Sparbanksstämman...8 Förvaltningsberättelse...9

Läs mer

Valdemarsviks Sparbank ÅRSREDOVISNING 2014

Valdemarsviks Sparbank ÅRSREDOVISNING 2014 Valdemarsviks Sparbank ÅRSREDOVISNING 2014 Grafisk produktion: Mediahavet AB Tryck: Tryckeriet i Valdemarsvik AB Omslagsbild: Företagsrådgivare Ulrica Lindberg Karlsson på Valdemarsviks Sparbank med sin

Läs mer

GE Money Bank. Årsredovisning 2011. GE Money Bank

GE Money Bank. Årsredovisning 2011. GE Money Bank GE Money Bank Årsredovisning 2011 GE Money Bank Innehåll VD-ord 3 Förvaltningsberättelse 6 Förslag till vinstdisposition 8 Resultaträkning 9 Balansräkning 10 Rapport över förändring i Eget Kapital 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Å r s r e d o v i s n i n g 2008 Sölvesborg med Sparbanken i centrum. Vy från nordväst, juli 2008. Foto: Sven Ursberg, Väckelsång INNEHÅLL VD kommenterar... 1 Fem år i sammandrag... 2-3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för I PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att skriva den gotländska auktionsfirmans fakturor.

Läs mer

Årets bästa bank- och finanssajt 2007

Årets bästa bank- och finanssajt 2007 7 Årets bästa bank- och finanssajt 2007 IKANO Banken AB (publ) Org nr 516401-9753 Årsredovisning 2007 Innehåll Ny strategi ökade utlåningen... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Resultaträkning... 7 Balansräkning...

Läs mer

Årsredovisning 2008. GE imagination at work

Årsredovisning 2008. GE imagination at work Årsredovisning 2008 GE imagination at work INNEHÅLL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN HAR ORDET 3 DET HÄR ÄR GE MONEY BANK 4 ÅRET SOM HAR GÅTT 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 8 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 10 RESULTATRÄKNING

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Å r s r e d o v i s n i n g 2007 INNEHÅLL VD kommenterar... 1 Fem år i sammandrag... 2 Förvaltningsberättelse... 4 Resultaträkning... 6 Balansräkning... 7 Kassaflödesanalys... 8 Noter till de finansiella

Läs mer

Årsredovisning 2014 Hälsinglands Sparbank. Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848.

Årsredovisning 2014 Hälsinglands Sparbank. Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Årsredovisning 2014 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Fem år i sammandrag - nyckeltal 3 Resultat- och balansräkning 2014-2010

Läs mer

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Sportparken i Hudiksvall gör skillnad för ungdomar i bygden Innehållsförteckning VD kommentar 1 Förvaltningsberättelse

Läs mer

1881 Årsredovisning 2013 1898 1886 Skurups Sparbank

1881 Årsredovisning 2013 1898 1886 Skurups Sparbank 1881 Årsredovisning 2013 1898 1886 1881 Skurups och kringliggande socknars Sparbank I över 100 år har Skurups Sparbank varit en del av det lokala samhället - från början under namnet Skurups och kringliggande

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2012

Å r s r e d o v i s n i n g 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL VD:s kommentarer 1 Förvaltningsberättelse 2 Fem år i sammandrag 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Eget kapital 9 Kassaflödesanalys 10 Noter till de finansiella rapporterna

Läs mer

Orusts Sparbanks årsredovisning 2011. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 200 ex

Orusts Sparbanks årsredovisning 2011. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 200 ex Årsredovisning 2011 Orusts Sparbanks årsredovisning 2011 Tryck IT Grafiska AB Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen Upplaga 200 ex Omslagsfoto Musselodling, Scanfjord AB, Mollösund Arjan Gittenberger

Läs mer

heltidsanställda, varav 40 kvinnor och 25 män. Under året lämnade 3 medarbetare banken med avtalspension.

heltidsanställda, varav 40 kvinnor och 25 män. Under året lämnade 3 medarbetare banken med avtalspension. Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2014, bankens 15:e verksamhetsår. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan

Läs mer

Årsredovisning 2011. Bank & Försäkring

Årsredovisning 2011. Bank & Försäkring Årsredovisning 2011 Bank & Försäkring Innehållsförteckning Ekonomisk utveckling 3 Förvaltningsberättelse 5 5 år i sammandrag 8 Resultaträkning 11 Rapport över totalresultat 11 Balansräkning 12 Rapport

Läs mer