Kvartalsrapport 1 Januari - mars 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvartalsrapport 1 Januari - mars 2015"

Transkript

1 Kvartalsrapport 1 Januari - mars 2015

2 Första kvartalet 2015 Intäkter: MSEK (1 290) Rörelseresultat: 142 MSEK (126) EBITA: 169 MSEK (156) Rörelsemarginal: 10 procent (10) EBITA-marginal: 12 procent (12) Intäkterna ökade med 7% Försäljning i jämförbara enheter +5% 2

3 Koncernbolagen 3

4 MECA första kvartalet 2015 Rörelseresultat: 68 MSEK (44)* Rörelsemarginal: 15 procent (11) Underliggande nettoomsättning: +7 procent Ökad försäljning samt en god kostnadskontroll har bidragit till förbättrat rörelseresultat * Förvärvsrelaterade poster hänförliga till Mekonomen AB:s direkta förvärv av MECA har omallokerats från segment MECA till "Övrigt", jämförelsetalen har omräknats. 4

5 Mekonomen Nordic första kvartalet 2015 Rörelseresultat: 82 MSEK (88) Rörelsemarginal: 12 procent (13) Underliggande nettoomsättning: +4 procent Marknadssatsningar samt inkurans i Marinshopen har påverkat resultatet negativt med 7 MSEK i första kvartalet Åtgärder vidtas för att stärka resultatet i Mekonomen Nordic med helårseffekt på 15 MSEK En svagare SEK-kurs jämfört med EUR har påverkat resultatet negativt i det första kvartalet Mekonomen Sweden Rörelseresultat: 56 MSEK (62) Rörelsemarginal: 13 procent (14) Mekonomen Norway Rörelseresultat: 33 MSEK (33) Rörelsemarginal: 16 procent (17) 5

6 Sørensen og Balchen - Första kvartalet 2015 Rörelseresultat: 25 MSEK (24) Rörelsemarginal: 13 procent (14) Underliggande nettoomsättning +10% Ökad försäljning har bidragit till förbättrat rörelseresultat En svagare NOK-kurs jämfört med EUR har påverkat resultatet negativt med 3 MSEK * Förvärvsrelaterade poster hänförliga till Mekonomen AB:s direkta förvärv av har omallokerats från segment Sørensen og Balchen till "Övrigt", jämförelsetalen har omräknats. 6

7 Marknadsutveckling 7

8 Marknadsutveckling Norden 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% 23% 19% 18% 17% 8% 9% 9% 10% 10% 7% 3% 4% 5% 6% 5% 6% 7% 3% 5% 6% 7% 4% 6% 4% 4% 4% 1% 2% 2% 2% 3% 3% 3% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 2% 2% 2% 1% -2% -3% -2% -3% -1% 0% -1% -3% -3% -3%-2% -4% -4% -7% -6% -6% -6% -7% Nordic aftermarket Mekonomen Group. From Q2 2012: incl SogB. From Q incl Meca Mekonomen Group excl Danmark. Mekonomen går starkare än marknaden för fjärde kvartalet i rad 8

9 Tillväxt per kundgrupp kvartal stark tillväxt i samtliga kundgrupper Anslutna verkstäder Lokal valuta Övriga verkstäder Lokal valuta Konsument Lokal valuta +11 % +7 % +5 % Nominellt utfall +11 % +8 % +5 % 9

10 Fördelning kundgrupp Procentuell fördelning Övrig verkstäder Anslutna verkstäder 42,7 (43,1) 37,3 (36,3) 20,0 (20,6) Q (Q1 2014) 10

11 Konsolidering av butiksnätet Q Mekonomen BilXtra MECA Own 11

12 Verkstäder Q Mekonomen MekoPartner BilXtra Speedy MECA Car Service 12

13 5000 artiklar i sortimentet ProMeister Försäljningen av ProMeister uppgick till 10 procent av totala reservdelsförsäljningen 13

14 ProMeister Academy står bakom Marcus Morén, MECA, som representerar Sverige i grenen personbilstekniker under Yrkes-VM i Brasilien i augusti ProMeister Academy Nytt utbildningscenter för ProMeister Academy på Gärdet i Stockholm Teknisk innovation möjliggör distansutbildning med högre kvalitet 14

15 Samarbete med Arbetsförmedlingen Mekonomen uppmärksammas för initiativet tillsammans med Arbetsförmedlingen där utlandsfödda personer med teknisk eller mekanisk bakgrund får möjlighet att utbilda sig till mekaniker Artikel i Dagens Nyheter 2 maj

16 16

17 17

18 Internationell expansion Sydkorea Samarbete med Sydkoreanska distributören EK (Eiko) Global Försäljning av ProMeister reservdelar via e-handel, detaljhandel och verkstäder Konceptsamarbete med ProMeister-profilerade anläggningar och utbildning via ProMeister Academy Håkan Lundstedt, vd och koncernchef Mekonomen Group och Jonathan Steve Yun, vd EK (Eiko) Global 18

19 Storlek marknad Sydkorea Totalt 20,500,000 bilar Bilrelaterad marknadsstorlek (Korea Automobile Association 2015) Nr Marknadssegment Värde (USD) % Övriga bilar 4,360,000 1 Bränsle 40 miljarder 43 % 2 Reservdelar 15 miljarder 16 % 71% 8% 21% Inhemska bilar 14,468,127 Importerade bilar 1,676,047 3 Försäkring 13 miljarder 14 % 4 Finansiering 10 miljarder 12 % 5 Reparation och tvätt 8.3 miljarder 9 % 6 Begagnade bilar 4 miljarder 4 % 7 Biluthyrning 2.1 miljarder 2 % Totalt 94 miljarder Item Ratio Spare parts & Interior Note. Inhemska bilar 21 % 3,219,825,000,000 won ( 3.2 miljarder USD ) Importerade bilar 8 % 1,226,600,000,000 won ( 1.2 miljarder USD ) Reservdelar för importerade bilar är dyrare än delar för inhemska bilar (1,2 gånger dyrare) 19

20 Appendix 20

21 Resultatutveckling SAMMANDRAG AV KONCERNENS RESULTATUTVECKLING MSEK jan - mar jan - mar 12 månader Helår förändring % april - mars 2014 Intäkter Rörelseresultat före av- och nedskrivningar av immateriella tillgångar (EBITA) Rörelseresultat (EBIT) Resultat efter finansiella poster Resultat efter skatt, kvarvarande verksamhet Resultat efter skatt, avvecklad verksamhet Resultat efter skatt Resultat per aktie, kvarvarande verksamhet, SEK 2,88 2, ,18 12,80 Resultat per aktie, avvecklad verksamhet, SEK -0,01-0, ,79-9,46 Resultat per aktie, SEK 2,87 1, ,38 3,34 EBITA-marginal, % EBIT-marginal, % Belopp presenterade i tabellen ovan avser den kvarvarande verksamheten förutom Resultat efter skatt och Resultat per aktie. Jämförelsetalen är omräknade. 21

22 Kvartalsdata KVARTALSDATA KVARVARANDE VERKSAMHETER MSEK Kv 1 Helår Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Helår Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Intäkter EBITA EBIT Finansnetto Resultat efter finansiella poster Skatt Periodens resultat EBITA-marginal, % EBIT-marginal, % Resultat per aktie, kvarvarande verksamhet, SEK 2,88 12,80 2,87 3,69 3,74 2,50 9,81 1,57 2,84 3,43 1,97 Resultat per aktie, avvecklad verksamhet, SEK -0,01-9,46-7,55-0,49-0,75-0,67-1,25-0,69-0,18-0,19-0,20 Resultat per aktie, SEK 2,87 3,34-4,68 3,20 2,99 1,83 8,56 0,88 2,67 3,24 1,77 Eget kapital per aktie, SEK 61,0 57,5 57,5 65,0 60,9 64,6 62,1 62,1 61,4 60,4 64,0 Kassaflöde per aktie, SEK 1) -1,3 11,5 5,0 3,2 5,4-2,0 15,5 4,8 3,0 7,3 0,4 Avkastning på eget kapital, % 2) 21,3 20,6 20,6 18,3 17,2 16,6 15,7 15, ) Nyckeltalet är beräknat inklusive avvecklad verksamhet för respektive kvartal. 2) Nyckeltalet avkastning på eget kapital är beräknat på rullande 12 månader för respektive kvartal för kvarvarande verksamhet. Avkastning på eget kapital kvartal har ej omräknats för kvarvarande verksamhet. 22

23 Kassaflöde KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I jan - mar SAMMANDRAG, MSEK 2015 Den löpande verksamheten jan - mar månader Helår april - mars 2014 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital, exklusive betald skatt Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital Kassaflöde från förändring i rörelsekapital: Förändring i varulager Förändring i fordringar Förändring i skulder Ökad (-) / Minskad (+) bindning i rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten PERIODENS KASSAFLÖDE

24 KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG, MSEK Kvarvarande verksamheter: Resultaträkning jan - mar jan - mar 12 månader Helår april - mars 2014 Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat före av- och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar (EBITA) Av- och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat (EBIT) Ränteintäkter Räntekostnader Övriga finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt PERIODENS RESULTAT FRÅN KVARVARANDE VERKSAMHETER Avvecklade verksamheter: Periodens resultat från avvecklade verksamheter 1) PERIODENS RESULTAT Periodens resultat hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Minoritetsdelägare PERIODENS RESULTAT

25 Balansräkning KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG MSEK TILLGÅNGAR 1) jan - mar 2015 jan - mar december 2014 Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Uppskjutna skattefordringar Handelsvaror Kortfristiga fordringar Likvida medel SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER 1) Eget kapital Långfristiga skulder, räntebärande Uppskjutna skatteskulder Långfristiga skulder, icke räntebärande Kortfristiga skulder, räntebärande Kortfristiga skulder, icke räntebärande SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER ) Redovisade värden för finansiella tillgångar och skulder är antingen värderade till verkligt värde eller utgör en god approximation av verkligt värde. 25

26 Största ägare per Röster och kapital, % Ax:son Johnson Antonia company 26,5 SHB Fonder 7,6 Fraim-Påhlman Eva 5,6 Norges Bank Investment Management 4,3 Swedbank Robur Funds 4,2 Kempen & Co Funds 2,9 Fraim-Sefastsson Ing-Marie 2,8 Skandia Liv 2,2 Fjärde AP-fonden 2,0 Otto Olsen Invest AS 1,7 Summa 10 största aktieägarna 59,9 Övriga 40,1 Total

27 Fokus

28 Fokus 2015 Tillväxt och innovation Sydkorea, Birkeland, Mekonomen Dela Bil Ökad andel ProMeister-försäljning 10 % Fortsatt utveckling av ProMeister Academy Nytt utbildningscenter Stockholm Fortsatt utveckling och kvalitetssäkring av våra verkstäder och koncept Lasingoo, Enklare Billiv, MECA+ Ökad samordning och effektivitet Centrala organisationer för Marknad, Inköp, Etablering och IT-projekt 28

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Fjärde kvartalet 2014 exklusive Danmark Intäkter: 1 373 MSEK (1 318) Rörelseresultat: 145 MSEK (75) EBITA: 184 MSEK (146) Rörelsemarginal: 11 procent (6) EBITA-marginal: 13 procent

Läs mer

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014 Mekonomen Group januari - december 2013 13 februari 2014 Januari december 2013 Intäkter: 5 863 MSEK (5 426) Försäljningen i jämförbara enheter var oförändrad EBITA: 626 MSEK (602) EBITA-marginal: 11 procent

Läs mer

Delårsrapport januari september 2010

Delårsrapport januari september 2010 1 november 2010 Delårsrapport januari september 2010 1 juli 30 september Intäkterna ökade, justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar, med 8 procent. Innan justering ökade intäkterna

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2015. 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Delårsrapport januari-mars 2015. 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Delårsrapport januari-mars 2015 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Sammanfattning januari mars 2015 Första kvartalet ökade Byggmax nettoomsättningen med 17 procent Nettoomsättning första

Läs mer

Årsredovisning 2013. MECA Mekonomen Sørensen og Balchen

Årsredovisning 2013. MECA Mekonomen Sørensen og Balchen Årsredovisning 2013 MECA Mekonomen Sørensen og Balchen Innehåll 1 Året i korthet 2 Mekonomen Group i korthet 4 Koncernchefens ord 6 MECA Scandinavia 8 Mekonomen Nordic 10 Sørensen og Balchen 12 Mekonomen

Läs mer

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010 God tillväxt Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till 1 290 (1 226) MSEK, en ökning med 5,2 procent. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Analytiker: Zimon Inge Madina Holmegren

Analytiker: Zimon Inge Madina Holmegren Mekonomen är i grunden ett välskött bolag som sedan starten 1973 visat både hög omsättningstillväxt och lönsamhet. När eftermarknaden avreglerades 2003 var Mekonomen ett av de bolag som hade mest att vinna

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Årsredovisning. Vi gör BilLivet enklare

Årsredovisning. Vi gör BilLivet enklare Årsredovisning 2009 Vi gör BilLivet enklare Mekonomen Årsredovisning 2009 Innehåll Innehåll 1 Året i korthet, nyckeltal 2 Koncernchefens ord 4 Mekonomens varumärke 6 Egna varumärken 8 Butikskoncept 10

Läs mer

Ett starkt kvartal i en utmanande höst

Ett starkt kvartal i en utmanande höst DELÅRSRAPPORT 14 januari 2014 FÖRSTA KVARTALET Ett starkt kvartal i en utmanande höst Första kvartalet () Förändring Nettoomsättning, MSEK 1 243 1 245-2 Rörelseresultat exklusive reavinst fastighet, MSEK

Läs mer

Delårsrapport för New Wave Group AB (publ) Q2 JANUARI JUNI 2008

Delårsrapport för New Wave Group AB (publ) Q2 JANUARI JUNI 2008 Delårsrapport för New Wave Group AB (publ) Q2 JANUARI JUNI 11% organisk tillväxt i kvartalet Perioden 1 april 30 juni Omsättningen ökade med 27% till 1 245 (978) mkr, den organiska tillväxten uppgick till

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Vi gör BilLivet enklare

Vi gör BilLivet enklare Vi gör BilLivet enklare Mekonomen Årsredovisning 2011 Mekonomen Årsredovisning 2011 Innehåll Innehåll 1 Året i korthet, nyckeltal 2 Mekonomen i korthet 4 Koncernchefens ord 6 Full fart på BilXtra 8 Gärdet

Läs mer

pressinformation Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet

pressinformation Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet pressinformation 4 maj 2012 Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 4 562 Mkr (4 344). Rörelseresultatet uppgick till 74 Mkr (98). Periodens resultat uppgick till

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20090101 20091231 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK,

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Perioden januari december 2007 Nettoomsättningen 863,5 (542,9) MSEK, +59 % Rörelseresultatet (EBIT) 84,8 (63,9) MSEK, +33 % Resultatet efter skatt 149,5 (42,8)

Läs mer

Året i korthet. Intäkterna ökade till 5 426 (4 237) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 528 (536) MSEK.

Året i korthet. Intäkterna ökade till 5 426 (4 237) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 528 (536) MSEK. Årsredovisning 2012 Mekonomen samlar Nordens ledande bildelskedjor med egna butiker, anslutna verkstäder och grossistverksamheter inom MECA Scandinavia, Mekonomen Norden och Sørensen og Balchen. Vi erbjuder

Läs mer

Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling

Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling Q3 2011 Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling Nettoomsättningen var 697 (575) för tredje kvartalet och 2 162 (1 671) för januari september Resultatet efter finansnetto var 105,3 (100,2) under

Läs mer

Förbättrat resultat och stärkta marginaler

Förbättrat resultat och stärkta marginaler 8 april 2014 Förbättrat resultat och stärkta marginaler Andra kvartalet (dec-feb) Halvåret () Förändring Förändring Nettoomsättning, MSEK 1 114 1 148-34 2 357 2 393-36 Rörelseresultat exklusive engångsposter,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 16 januari 2013 RAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2012/2013

DELÅRSRAPPORT. 16 januari 2013 RAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2012/2013 DELÅRSRAPPORT 16 januari 2013 RAPPORT FÖRSTA KVARTALET Ökad försäljning och stark bruttomarginal damsortimentet åter på bra försäljningsnivå Kvartal 1 (SEP-NOV) Förändring Nettoomsättning, MSEK 1 245 1

Läs mer

Scania delårsrapport januari-september 2009

Scania delårsrapport januari-september 2009 26 oktober Scania delårsrapport januari-september Rörelseresultatet sjönk till MSEK 1 042 (10 455) och resultat per aktie sjönk till 0,38 (9,21) kronor Nettoomsättningen minskade med 34 procent till MSEK

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt kassaflöde

Fortsatt tillväxt och starkt kassaflöde Q2 ANDRA KVARTALET 1 DECEMBER 2014 28 FEBRUARI 2015 Fortsatt tillväxt och starkt kassaflöde Andra kvartalet 20 i sammandrag Andra kvartalet Nettoomsättningen ökade med 9,0 procent under kvartalet till

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Pro forma-redovisning

Pro forma-redovisning 16 PRO FORMA HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006 Pro forma-redovisning (ej reviderad) Nettoomsättningen ökade 2006 med 2% till 29.402 (28.768) Omsättningen påverkades negativt av lägre efterfrågan på trädgårdsprodukter

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Bokslutsrapport för New Wave Group AB (publ)

Bokslutsrapport för New Wave Group AB (publ) Bokslutsrapport för New Wave Group AB (publ) Q4 januari december 2006 Anja Pärson, flerfaldig världsmästare i Åre 2007, visar sin egen kollektion från Seger. God vinsttillväxt och starkt kassaflöde. PERIODEN

Läs mer

Produkten kombinerar ett världsledande affärssystem (Microsoft Dynamics AX) med

Produkten kombinerar ett världsledande affärssystem (Microsoft Dynamics AX) med Omsättning 23,2 (20,7) MKR Rörelsemarginal neg (2,6) % Rörelseresultat 2,9 (0,5) MKR Kassaflöde 37,7 (0,1) MKR Resultat efter skatt 2,8 (0,5) MKR Resultat per aktie 0,08 (0,01) SEK Omsättning 47,1 (38,9)

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer