Revisionsrapport. Mjölby kommun. Omsorgs- och socialnämndens LSS-verksamhet. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport. Mjölby kommun. Omsorgs- och socialnämndens LSS-verksamhet. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade"

Transkript

1 Revisionsrapport Omsorgs- och socialnämndens LSS-verksamhet Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Mjölby kommun Ingrid Norman och Karin Jäderbrink certifierade kommunala revisorer

2 Omsorgs- och socialnämndens LSS-verksamhet Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Bakgrund Uppdrag och revisionsfråga Avgränsning och metod 3 2 Resultatet av granskningen Kort om tidigare granskning Verksamhetsutveckling Antal personer med LSS-insatser Antal personer med hänsyn till personkrets Val av insats Statligt utjämningssystem för LSS-kostnader Iakttagelser och bedömning Nuvarande organisation och verksamhet Programområde Barn, Unga och Vuxna Chefernas arbetssätt Iakttagelser och bedömning Resursfördelningsprinciper bostäder Iakttagelser och bedömning Styrning och uppföljning av personlig assistans Iakttagelser och bedömning 13 Bilagor: Antal personer med insats enligt LSS den 1 oktober 2010, Socialstyrelsen Antal pers med insats enligt LSS den 1 oktober 2010 samt fördelade efter insats Bilaga 1a Bilaga 1 b Mjölby kommun

3 Sammanfattande bedömning Revisorerna i Mjölby kommun har uppdragit till Komrev inom PwC att granska Omsorgs- och sociala nämndens ekonomiska styrning över två av insatserna enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Granskningen är även en uppföljning av en tidigare genomförd granskning avseende insatsen biträde av personlig assistent enligt LSS. Granskningen har utgått från revisionsfrågan: Bedriver nämnden LSSverksamheten på ett ekonomiskt tillfredställande sätt? Efter genomförd granskning kan vi konstatera att nämnden har låtit upprätta system för ekonomisk styrning av LSS-verksamheten. Vår revisionella bedömning är dock att uppföljning, analys och utvärdering av resultatet behöver utvecklas ytterligare för att nämnden ska anses bedriva verksamheten på ett ekonomiskt tillräckligt tillfredsställande sätt. Granskningen visar att det finns rutiner och system för fördelning av resurser till bostäder enligt LSS. Resursfördelningsprinciperna är, enligt vår bedömning, inte tillräckligt ändamålsenliga utan bör i större utsträckning anpassas till målgrupp, lagstiftning samt utgå från regelbundna individuella bedömningar. Beträffande insatsen biträde av personlig assistent är vår bedömning att arbetet med verksamhetsmässig/ekonomisk styrning och uppföljning har utvecklats betydligt sedan den förra granskningen. Inom nämndens ansvarsområde finns numer metoder, verktyg och arbetssätt för att följa upp kostnader och verksamhet, men vi bedömer att arbetet med kostnadsanalys behöver utvecklas. Vi ser även en risk i den stora personalomsättningen bland LSS-verksamhetens chefer, vilket vi bedömer kan bidra till effektivitetsförluster. Den samlade revisionella bedömningen har gjorts utifrån följande kontrollmål: Finns ändamålsenliga resursfördelningsprinciper för Bostäder med särskild service? LSS-lagens övergripande mål är att personer med funktionshinder ska kunna leva som andra och göras delaktiga i olika göromål i den egna bostaden. Insatserna ska motsvara goda levnadsvillkor till skillnad från socialtjänstlagens skälig levnadsnivå. Vår bedömning är att de resursfördelningsprinciper som använts inom funktionshinderområdet inte tillräckligt tagit hänsyn till målgruppen och LSSbostädernas särart. Vi bedömer det även vara en brist att resursfördelningssystemet inte utvärderats eller att det årligen gjorts bedömningar/uppföljningar på individnivå. Förvaltningen är på gång att införa förändrade principer. Finns rutiner för ett flexibelt arbetssätt mellan olika enheter och tillämpas dessa? Vår bedömning är att det finns rutiner för ett flexibelt arbetssätt mellan olika arbetsgrupper inom de sex aktuella chefsområdena. Cheferna arbetar flexibelt inom det egna geografiska chefsområdet genom att samordna personalresurser mellan olika verksamhetsgrenar. Projektet med Bemanningsenheten bedömer vi bidrar till Mjölby kommun 1 av 14

4 effektivare samordning av korttidsvikarier, i synnerhet för personliga assistenter, för vilka det som regel alltid måste rekryteras vikarie vid en vakans. Vi bedömer även att de stora geografiska chefsområdena, som innebär att cheferna endast perifert kan vara närvarande för verksamhetspersonalen, innebär en risk för kvalitetsoch effektivitetsbrister. En organisationsöversyn kommer att genomföras inom kort. Är verksamhetens styrning och uppföljning av den kommunalt utförda insatsen personlig assistent tillräcklig? Metoder, verktyg och arbetssätt finns idag för en i allt väsentlig tillräcklig styrning och uppföljning av aktuell insats. Månatliga uppföljningar görs, men vi bedömer att analysen av de överkostnader som trots allt finns behöver förbättras. Det har varit byten på chefstjänsterna, vilket enligt vår bedömning leder till kompetensbrister, risk för att rutiner inte förankras och att samverkansarbetet gentemot andra programområden eftersätts. 1 Bakgrund Två av de mest kostsamma insatserna inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS-verksamhet) är Bostad med särskild service samt biträde av personlig assistent. För att ha kontroll över de egna kostnaderna är det angeläget att kommunen har principer för resursfördelning inom verksamheten samt system för de administrativa rutinerna vid hantering av den statliga assistansersättningen. Det är även väsentligt att styrningen i utförarledet är ändamålsenlig. Omsorgs- och socialnämnden redovisar för år 2010 ett ekonomiskt resultat motsvarande -14,5 mnkr, varav verksamheten Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning redovisar en avvikelse på 8,2 mnkr. Verksamheten personlig assistent LSS och LASS redovisar 3,0 mnkr och verksamhetsområdet särskilt boende och hemtjänst redovisar -3,7 mnkr. 1.1 Uppdrag och revisionsfråga Revisorerna i Mjölby kommun har i sin riskbedömning beslutat om en granskning av Omsorgs- och socialnämndens LSS-verksamhet. Nu aktuell granskning är till viss del en uppföljning av den granskning som gjordes av LSS- handläggning och utförande av insatsen personlig assistent hösten Revisionsfråga i granskningen: Bedriver nämnden LSS-verksamheten på ett ekonomiskt tillfredställande sätt? Granskningen inriktas på följande granskningsmål: Finns ändamålsenliga resursfördelningsprinciper för Bostäder med särskild service? Finns rutiner för ett flexibelt arbetssätt mellan olika enheter och tillämpas dessa? Är verksamhetens styrning och uppföljning av den kommunalt utförda insatsen personlig assistent tillräcklig? Mjölby kommun 2 av 14

5 1.2 Avgränsning och metod Granskningen avgränsas till nämndens LSS-verksamhet och utförandet av insatserna Bostad med särskild service och biträde av personlig assistent. Nämndes styrning av verksamheten inom enheten för socialpsykiatrin ingår inte i granskningen. Granskningen har genomförts genom intervjuer med ansvariga tjänstemän på Omsorgs- och sociala förvaltningen (förvaltningschef, programchef Barn, unga och vuxna, sju enhetschefer), förvaltningens ekonom samt controller på kommunledningskontoret. Granskning av rutiner, uppföljningsdokument, interna utredningar om personlig assistans, resursfördelningsmodell, verksamhetsplan för programområdet, statistik och nyckeltalsredovisningar, uppföljning av internkontrollplan 2010, riktlinjer för beslut om LSS och SoL. Stickprov av ett antal LASS-ärenden. 2 Resultatet av granskningen 2.1 Kort om tidigare granskning Den granskning som genomfördes hösten 2006 var inriktad på både handläggning och utförande av LSS-insatsen biträde av personlig assistent. Resultatet av granskningen visade att nämndens styrning inte på något tydligt sätt kunde spåras i verksamheten. Bedömningen var att både handläggare och de enhetschefer som då ansvarade för utförandet av insatsen personlig assistans hade stora ansvarsområden och inte hann utföra samtliga delar i sina uppdrag. Inom verksamhetsområdet personlig assistent fanns även stora behov av att utveckla system och struktur för uppföljning både av verksamhet samt för kostnader och för intäkter. Det fanns även behov av att utveckla system för den interna kontrollen inom verksamhetsområdet. 2.2 Verksamhetsutveckling Socialstyrelsen inhämtar årligen uppgifter om antalet LSS-insatser från respektive kommun. Vid vår förra granskning gjordes en jämförelse av antalet personer med LSS-insatser i Mjölby och några andra kommuner i samma kommungrupp. Vi har uppdaterat statistiken, se bilaga 1 a, för att jämföra utvecklingen inom de olika kommunerna Antal personer med LSS-insatser Jämförelsen visar att antalet personer med LSS-insatser ökat såväl i riket som i de kommuner som ingår i jämförelsen. Men ökningen varierar och Mjölby visar den näst största ökningen av antalet personer med LSS-insatser under senaste fem åren. Utgår man från antal personer med LSS-insatser per invånare placerar sig Mjölby högt i jämförelse med riket, men i mitten i förhållande till likvärdiga kommuner. Mjölby kommun 3 av 14

6 2.2.2 Antal personer med hänsyn till personkrets För att bedöma rätten till insatser enligt LSS ingår alltid för LSS-handläggare att göra en s k personkretsbedömning tillsammans med en behovsbedömning. Det finns tre personkretsar och lite kortfattat kan de beskrivas: Personkrets 1 avser personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Personkrets 2 avser personer med förvärvad hjärnskada (som lett till en kognitiv nedsättning) i vuxen ålder. I båda dessa fall går personkretsbedömningen att göra utifrån diagnos. Tillhörighet till personkrets 3 avgörs genom handläggarens bedömning. För att höra till personkrets 3 ska funktionsnedsättningen vara stor, omfattande och i princip innebära ett dagligt behov av stöd. Ofta handlar det om personer med stora fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar. Om personen inte har tillräckligt stora behov av stöd kan insatserna bedömas och beviljas enligt socialtjänstlagen. En fördjupad analys av statistikjämförelsen, men denna gång med hänsyn till fördelningen på de olika personkretsarna, visar att antalet personer som bedömts höra till personkrets 3 i riket är i genomsnitt 9 per invånare. Motsvarande siffra i Mjölby är 17 personer per invånare, samt för: Katrineholm: 5 på invånare Nynäshamn: 6 på invånare Lindesberg: 15 på invånare Söderhamn: 15 på invånare Antalet personer som bedömts höra till personkrets 3 i Mjölby kommun är högt i jämförelsen och indikerar att handläggarna i högre utsträckning bedömer att funktionsnedsatta personer tillhör någon av personkretsarna och beviljar LSS-insatser. Alternativet vore alltså att bevilja SoL-insatser Val av insats Vi har sammanställt offentlig statistik från Socialstyrelsen, se bilaga 1b, som visar läget i oktober 2010 och vilka LSS- insatser som det fanns beslut om i Mjölby kommun. En sådan jämförelse ger upphov till ytterligare ett antal frågor att analysera. Jämförelsen visar att det i Mjölby kommun fanns förhållandevis få beslut om Bostad med särskild service. Ett alternativ till att bevilja Bostad med särskild service kan vara att bevilja personlig assistent (kommunalt beslut) eller hemtjänst med motiverande stöd (SoL-beslut). Inom Mjölby kommun förekommer flera sådana beslut Statligt utjämningssystem för LSS-kostnader Antalet beslut om insatser enligt LSS och vilka insatser som beviljas påverkar det statliga utjämningssystem för LSS-kostnader som årligen betalas ut/infordras. Ett större antal personer med LSS-insatser innebär högre kostnader per invånare, vilket i sin tur påverkar om kommunen ska betala avgift till/får bidrag från utjämningssystemet. Nedanstående sammanställning visar hur LSS-utjämningssystemet faller ut hos tidigare jämförda kommuner. Mjölby kommun 4 av 14

7 Tabell 2. Avgift respektive bidrag i statligt utjämningssystem för LSS-kostnader, uppgifterna hämtade från SCB:s statistikdatabas. Avser in/utbetalning år 2010/2011 Standardkostnad, kr per inv Utjämningsbidrag, tkr Utjämnsavgift tkr Nynäshamn Katrineholm Mjölby Lindesberg Söderhamn Förvaltningen, nämnden och kommunledningskontoret följer månatligen standardkostnadsutvecklingen. De strävar efter att minska standardkostnaderna. Kommunen har det senaste året fått ett högre utjämningsbidrag i jämförelse med tidigare år. 2.3 Iakttagelser och bedömning Antalet personer som bedömts höra till LSS:s personkrets och beviljats LSS-insatser har ökat i riket. De jämförelser vi gjort av offentlig statistik visar att antalet personer med LSS-insatser ökat mer i Mjölby kommun än i förhållande till den genomsnittliga ökningen i riket. Det är framför allt barn och unga under 22 år och personer inom personkrets 3 som visar på höga andelar. Dessa förhållanden bedömer vi bör analyseras ytterligare. Förvaltningen, kommunledningskontoret och nämnden följer regelbundet standardkostnadsutvecklingen. Nämnden tar del av en mängd statistik och rapporter. Vår bedömning är att det är viktigt att se helheten för funktionshinderområdet (både SoL- och LSS-beslut) samt att situationen behöver diskuteras, analyseras och eventuella åtgärder vidtas. Vi bedömer att det finns behov av en översyn av boendestrukturen för funktionshindrade. En vanlig utveckling i landet är att behovet av och efterfrågan på små gruppbostäder minskar och att dessa bostäder i första hand förbehålls personer med mycket omfattande omvårdnads- och stödbehov. Boendeformen servicebostäder, som kan innehålla fler men ändå sammanhållna lägenheter, ökar i landet. För personer som klarar ett mycket självständigt boende kan boendestöd eller hemtjänst med motiverande stöd vara en kompletterande insats. Den insatsen ingår inte i LSS-utjämningssystem. 2.4 Nuvarande organisation och verksamhet Nämnden liksom omsorgs- och socialförvaltningen har genomgått en del förändringar senaste åren. Nämndens ansvarsområde omfattar nu fyra olika verksamhetsinriktningar; insatser till funktionshindrade (LSS och socialpsykiatri), individ- och familjeomsorg (IFO), kommunal hälso- och sjukvård (HSL) samt äldreomsorg. Mjölby kommun 5 av 14

8 Från år 2007 förändrades även förvaltningsorganisationen och fyra programområden inrättades: Programområde för Utredning - Utredningsenhet IFO och Utredningsenhet äldre och funktionshindrade ( myndighetsutövningen där behov om insatser utreds, besluten om insatser fattas samt där bedömningar görs som underlag för resursfördelning) Programområde Barn, Unga och Vuxna Bemanningsenhet och sociala behandlingsinsatser, Ensamkommande flyktingbarn, Socialpsykiatri och Beroende, Insatser till Barn- och unga, Daglig verksamhet för funktionshindrade samt sex geografiska enheter med gruppbostäder, personlig assistans och övriga LSS- och SoL-insatser. Programområde Äldreomsorg En HSL-enhet för hela förvaltningen samt åtta enheter för äldreomsorgsinsatser varav en intraprenad och en entreprenad. Programområde Administrativt stöd förvaltningsövergripande administrativa resurser som administratörer, ekonomer, utredningssekreterare, förvaltningssekreterare och systemförvaltare. Förvaltningen har varit utan ordinarie förvaltningschef under åtta månader, men från början av maj 2011 finns en ny förvaltningschef. En översyn av förvaltningsorganisationen är på gång och beräknas vara klar månadsskiftet augusti/september Programområde Barn, Unga och Vuxna Programchef för Barn, Unga och Vuxna har varit densamma sedan år 2007, men det har varit en stor omsättning bland underställda enhetschefer. Sedan starten av den nya förvaltningen har en intern omorganisation gjorts inom aktuellt programområde. Från år 2009 består det av fem funktionsinriktade verksamhetsområden och sex geografiska områden med var sin ansvarig enhetschef. Nämndens verksamhetsplan 2011 (antagen ) har som ett av fem prioriterade mål angett att: Kommunens genomsnittliga nettokostnad per beviljad timme för personlig assistans LASS ska minska. Målet är även ett prioriterat mål i kommunstyrelsens budgetdokument och nämnden har styrt mot målet även tidigare år. Målet och måluppfyllelsen kommenteras längre fram i rapporten, avsnitt 2.8. Nämnden har antagit Riktlinjer för beslut enligt LSS och SoL inom Stöd och service till personer med funktionsnedsättningar samt Äldreomsorg (reviderade ). Riktlinjerna vägleder både i samband med handläggning och vid utförande av insatsen. Under 2010 har ett 10-tal av riktlinjerna följts upp och dokumenterats i en PM - uppföljning av internkontrollplan Programchef redovisar regelbundet olika nyckeltal för nämnden avseende antal utförda insatser (egen utförare och annan utförare), antal platser på olika boenden, boendedygn, antal arbetstagare inom daglig verksamhet och beviljad hemtjänst med stöd och motivation. På så sätt kan nämnden följa verksamhetsutvecklingen. Mjölby kommun 6 av 14

9 Cheferna för de sex geografiska områdena som ingår i granskningen ansvarar dels för verksamheten vid gruppbostäder/servicebostäder, dels för personlig assistans samt för uppdragstagare som utför insatserna avlösarservice, ledsagarservice och kontaktperson. Totalt inom de sex geografiska områdena finns även ett 50-tal brukare som beviljats hemtjänst med motiverande stöd enligt SoL. Enhetscheferna för de geografiska områdena har ansvar för många arbetsgrupper/arbetsplatser. Här nedan redovisas mini- respektive maxantal personal/uppdragstagare per chef: Antal arbetsplatser/grupper Antal anställda Antal uppdragstagare Chef nr arbetsgrupper Ca Ca 5-30 De enhetschefer vi träffat är placerade i gemensamma lokalerna i anslutning till ett av kommunens äldreboenden. De har stöd av administrativa assistenter för olika administrativa arbetsuppgifter, bl a för hantering av administrationen för LASSersättning, kontroll av tidrapporter och fakturering. Det finns en administrativ assistent per tre chefer Chefernas arbetssätt Chefernas arbetssituation har kartlagts och dokumenterats. Vid intervjuer med ledningen framgår att frågan om rimliga chefsområden, som ger förutsättningar för att kunna leda, inte drivits av förvaltningen. Frågan har inte heller diskuterats med nämnden då förvaltningsledningen bedömt det inte vara ekonomiskt realistiskt med utökning av antalet chefer. Chefernas arbetssituation och ansvarsområden kommer att ingå i den översyn som planerades vid granskningstillfället. Det finns både för- och nackdelar med de geografiskt utformade chefsområdena. Den största fördelen är att cheferna kan samordna personalresurser mellan olika verksamhetsgrenar inom den egna enheten, exempelvis mellan gruppbostad/ servicebostad och hemtjänst med motivation och stöd. Nackdelen är att verksamhetsområdet blir splittrat. Cheferna har många att hålla kontakt med och flera olika insatser att verkställa. De uppger att de inte hinner fördjupa sig och få specialkunskaper inom någon specifik verksamhetsgren för att kunna delta i strategiskt utvecklingsarbete. Uppdragstagarna, som utför insatserna avlösarservice, kontaktperson och ledsagarservice, ges mycket lite stöd. Cheferna påtalar att samverkan med Programområde för äldre är i stort sett obefintligt. De har själva lämnat en del förslag till samordningsvinster, t ex vid behov av larminsatser eller dubbelbemanning, men har inte fått gehör för förslagen. Under år 2010 har en Bemanningsenhet med en gemensam korttidspool startat. Bemanningsenheten är ett tvåårigt projekt inom programområdet. Syftet för Bemanningsenheten är bland annat att samordna och effektivisera rekryteringen av korttidsvikarier. Tidigare hade respektive chef ansvar för ett antal personer i en resurspool (ca 15 personer). Sedan hösten 2010 finns även en långtidspool bestående Mjölby kommun 7 av 14

10 av personal vars tjänster blivit konverterade pga LAS 1 -regler samt av personal under uppsägning eller omplacering (t ex pga att ett assistansärende upphör). Genom Bemanningsenhetens start har enhetschefernas arbetsuppgifter med korttidsrekrytering och omplaceringar minskat. Bemanningsenheten har upprättat skriftliga rutiner för hur vikariebehov ska anmälas. Cheferna har inte några enhetliga rutiner avseende vem som ska bedöma behovet av korttidsvikarie och omfattningen på vikariatet. Vi har tagit del av en enkel intern uppföljning av Bemanningsenheten. Uppföljningen visar på minskade kostnader för mer- och övertid. Sannolikt har även kostnaderna för personal under omställning kunnat hållas nere genom långtidspoolen. En mer omfattande utvärdering av Bemanningsenheten kommer att ingå i den planerade organisationsöversynen. 2.5 Iakttagelser och bedömning En organisation med fyra åtskilda programområden ställer stora krav på strukturerad intern samverkan. Information och samverkan behövs mellan programområde Utredning, där besluten fattas (och där kostnaden uppkommer) och område för utförandet (om hur insatsen ska utföras). Information och samverkan är även nödvändig mellan programområde Utredning och programområde Administrativt stöd - ekonomer (bl a för att få information om kommande kostnadsförändringar och i samband med prognos- och uppföljningsarbete). Vi har fått exempel på att den interna informationen och samverkan inte har fungerat tillräckligt väl. Vi bedömer det vara mycket angeläget att snarast förbättra den interna samverkan. Vi har fått flera exempel på begränsad samverkan med äldreomsorgen. Det finns ett uttalat behov av samverkan med äldreomsorgen om t ex korta/snabba insatser, larminsatser eller behov av tillfällig dubbelbemanning. Vi bedömer att vissa beslut om insatser skulle kunna verkställas mer kostnadseffektivt med en fungerande samverkan mellan programområdena. Vi bedömer att de riktlinjer som finns till stöd för handläggning och verkställighet är tydliga. Uppföljningen av internkontrollplanen 2010 visar att de nio riktlinjer som följdes upp under året i de allra flesta fall efterlevdes och fungerade tillfredsställande. Vi bedömer det vara stora och splittrade geografiska chefsområden med både anställda och uppdragstagare. Chefsområdena innehåller olika verksamhetsgrenar och många arbetsgrupper, vilket innebär att cheferna endast perifert kan vara närvarande för verksamhetspersonalen med risk för kvalitetsbrister som följd. Cheferna blir fast i det operativa arbetet och olika punktinsatser och får, enligt vår bedömning, knappt om tid till strategiska utvecklingsfrågor eller ekonomisk uppföljning och analys. De chefer vi intervjuade hade samtliga svårt att hinna med att verkställa insatserna kontaktperson och ledsagarservice samt att stötta dessa uppdragstagare. Det har varit stor omsättning på enhetschefer inom funktionshinderområdet, vilket vi bedömer bekräftar den besvärliga arbetssituationen. 1 LAS = Lagen om anställningsskydd LAS- regeln innebär att en arbetstagare inte kan vara tillfälligt anställd hos arbetsgivaren i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod. Om tidsgränsen överskrids så övergår den tidsbegränsade anställningen till en tillsvidareanställning. Mjölby kommun 8 av 14

11 Vår bedömning är att det finns rutiner för ett flexibelt arbetssätt mellan olika arbetsgrupper och att cheferna inom programområdet arbetar flexibelt inom det egna chefsområdet genom att samordna personalresurser mellan olika verksamhetsgrenar. Projektet med Bemanningsenheten bedömer vi bidrar till effektivare samordning och rekrytering av korttidsvikarier. Genom Bemanningsenhetens försorg underlättas även arbetet med omplaceringar och avslutade anställningar. Flexibiliteten och samarbetet med övriga programområden bedömer vi behöver förbättras. 2.6 Resursfördelningsprinciper bostäder Omsorgs- och socialnämnden fattade under hösten 2003 beslut om att införa ett resursfördelningssystem för gruppbostäder, daglig verksamhet och för hemtjänst med stöd och motivation. Resursfördelningssystemet utgick från principerna som användes inom äldreomsorgens resursfördelningssystem. Det har tillämpats inom funktionshinderområdet sedan år 2004 och baseras på pris per dygn och kategori. Grunden för ersättningen är individuella biståndsbeslut. Det är biståndsbedömaren som bedömer och anger beslutad vårdkategori (fyra kategorier = ersättningsnivåer) för brukaren i gruppbostad alternativt antal timmar per vecka enligt schablon för personer med hemtjänst. Individuella bedömningar gjordes när resursfördelningsmodellen infördes samt vartefter när nya brukare tillkommer. Det har inte gjorts några återkommande individuella bedömningar. Fördelningssystemet bygger på att verksamheten är stabil och att exempelvis brukare som bor i gruppbostad deltar i den dagliga verksamheten. Ersättning utgår inte när brukare är på semester, vid sjukhusvistelse eller är frånvarande av någon annan anledning. Resursfördelningssystemet fordrar därför att chefer rapporterar närvaroavvikelse per grupp. Det utgår ingen grundpeng per grupp vilket gör systemet sårbart för grupper med ett litet antal brukare som t ex gruppbostad. Under de senaste åren har resursfördelningssystemet för funktionshindersområdet varit ifrågasatt bland verksamhetsansvariga. Systemet har ansetts alltför trubbigt och grovt. En förändring är på gång och förvaltningen har tagit del av en specifik fördelningsmodell för funktionshinderområdet, Stockholmsmodellen. Den har därefter anpassats till Mjölby kommuns förutsättningar. Det planerades att i första steget införa den inom den dagliga verksamheten. Inför förändring av resursfördelningen till LSS- bostäderna har det gjorts nya individuella provmätningar, men vid granskningstillfället hade mätresultatet inte översatts till ekonomiska beräkningar för resursfördelning. Det befintliga resursfördelningssystemet för LSS-bostäder har inte tillämpats innevarande år utan enheternas budgetar har fördelats utifrån läget i slutet av år Vid granskningstillfället uppgav förvaltningschefen att den nya resursfördelningsmodellen skulle vara genomförd från första juli Planerat var att de skulle utgå från de resurser som finns för berörda verksamheter. Vid kontakt i augusti, i samband med faktakontroll av revisionsrapporten, meddelas att ärendet om införandet av ny resursfördelningsmodell ska tas upp i nämnden i augusti. När den nuvarande resursfördelningsmodellen infördes under år 2004 bestämdes att den årligen skulle utvärderas. Modellen har inte utvärderats gemensamt med Mjölby kommun 9 av 14

12 verksamhetsansvariga utan det är endast smärre ändringar (t ex inklusive eller exklusive nattpersonal, ålderstrappa osv) som prövats under tiden samt att timersättningen alternativt schablontiden per vårdtyngdskategori har justerats. Några förnyade bedömningar per individ har inte genomförts under de år som gått sedan start. Här nedan redovisas hur timpriserna justerats de senaste åren. Tabell 3 Resursfördelning timpriser per verksamhetsområde Timpriser År 2007 År 2008 År 2009 År 2010 Gruppbostad LSS Hemtjänst stöd och motivation Särskilt boende äldreomsorg Ovan redovisade timpriser multipliceras därefter med ett bestämt antal timmar per dag/dygn med hänsyn tagen till närvaro och vårdtyngdskategori. Timersättningen per dygn kan variera mellan 2,30 tim/dygn (lägsta vårdkategori) till 3,68 tim/dygn (högsta vårdkategori). Inom kommunen finns flera gruppbostäder men även servicebostad enligt LSS. I exemplet ovan redovisas ersättning till gruppbostäder. Ersättningen till serviceboende är något lägre. Cheferna gör årligen ett förslag till budgetunderlag där hänsyn framför allt tas till eventuell förändrad schemaläggning och kostnader för obekväm arbetstid. Om det finns behov av förstärkning/extra personal på grund av förändrade behov hos de boende, ska chefen göra en konsekvensbeskrivning där hon beskriver den aktuella situationen, om behoven och vad som kan hända om extra resurs inte tas in. Chefen ska samtidigt göra en handlingsplan över hur förstärkningen ska kunna avvecklas. Cheferna anger att de är osäkra på vad resurserna ska räcka till. Målgruppen funktionshindrade är en heterogen grupp i olika åldrar där några är mycket aktiva och även behöver stöd för fritids- och kulturella aktiviteter. Sådana insatser/aktiviteter ingår enligt lagstiftningen som en del i insatsen grupp- och servicebostad. Inom några bostadsgrupper finns utåtagerande brukare och även äldre brukare som tillbringar mycket tid hemma. Under år 2011 har generella besparingar motsvarande 4 % genomförts inom programområdet. 2.7 Iakttagelser och bedömning LSS-lagens övergripande mål för verksamheten är att personer med funktionshinder ska kunna leva som andra och kunna vara delaktiga i olika göromål i den egna bostaden. Insatserna ska motsvara goda levnadsvillkor till skillnad från socialtjänstlagens skälig levnadsnivå som gäller inom äldreomsorgen. Vår bedömning är att de resursfördelningsprinciper som använts inom funktionshinderområdet inte tagit hänsyn till LSS-lagstiftningen utan i alltför stor utsträckning upprättats utifrån äldreomsorgens målgrupp och det innehåll/de insatser som utförs där. Mjölby kommun 10 av 14

13 Vi tycker det är en brist att resursfördelningssystemet inte utvärderats och att det inte årligen har gjorts några individuella bedömningar av stöd- och omvårdnadsbehov. Det har gjorts en del justeringar av timpris och schablontimmar, men vi har inte fått någon logisk förklaring till varför det skiljer mellan timprisjusteringarna för äldreomsorgens särskilda boenden och LSS-bostäderna. Utformningen i den nuvarande resursfördelningsmodellen anser vi inte tar tillräcklig hänsyn till lagstiftningens krav på små boendeenheter och innehållet i insatserna eller till målgruppens förutsättningar och rättigheter. Vi bedömer därför att de resursfördelningsprinciper som hitintills tillämpats inte är ändamålsenliga för verksamhet inom LSS-bostäder. Förvaltningen är på gång att införa förändrade principer som, enligt vår bedömning, i större utsträckning motsvarar behoven inom verksamhetsområdet och aktuell lagstiftning. Vi anser förändringen vara mycket angelägen. 2.8 Styrning och uppföljning av personlig assistans Vid det förra granskningstillfället fanns tre chefer som ansvarade för utförandet av samtliga beslut om personlig assistans. Vid detta granskningstillfälle var utförandet av insatsen personlig assistans fördelad på åtta olika chefer. Granskningen har berört sex av dessa chefsområden. Det är handläggare som bedömer behov och lämnar förslag till beslut om personlig assistent enligt LSS (f n 12 beslut). För personlig assistans med statlig assistansersättning (f n 50 beslut) är det försäkringskassans handläggare som bedömer behov och socialförsäkringsnämnden beslutar om insatsen. Den enskilde brukaren har rätt att välja vem/vilken huvudman som ska ansvara för utförandet av assistansen. Vid granskningstillfället var kommunen huvudman för utförandet av 45 beslut om personlig assistans. Kommunen har för år 2011 antagit kommunmål för god ekonomisk hushållning ur finansiellt och ur verksamhetsperspektiv. Respektive nämnd har sedan antagit prioriterade mål för att uppnå kommunmålen. Ett prioriterat mål för omsorgs- och socialnämnden är: Kommunens genomsnittliga nettokostnad per utförd timme för personlig assistans LASS ska minska Målet har följts upp sedan år 2007 vid delårs- och helårsbokslut. Resultatet är enligt nedan: År 2007 År 2008 År 2009 År kr/timme 55 kr/timme 50 kr/timme 40 kr/timme Tabellen visar en successiv minskning av kommunens genomsnittliga nettokostnad per utförd timme. Den huvudsakliga förklaringen anges i årsredovisningen för 2010 vara att veckoarbetstiden för personliga assistenter utökades under Men sannolikt har även nettokostnaderna kunnat påverkas av förbättrad kostnadskontroll. Mjölby kommun 11 av 14

14 Prognos avseende måluppfyllelsen för år 2011 kommer att göras i samband med delårsbokslutet per sista augusti I samband med uppföljning och bokslutsprognos per sista mars 2011 prognostiseras ett positivt resultat motsvarande 2,3 mnkr för området personlig assistans och LASS. Den största orsaken till årets positiva resultat anges vara att ett större Lass-ärende avslutats. Sedan det förra granskningstillfället har arbetet med budgetering och uppföljning utvecklats. Utvecklingsarbetet tog ytterligare fart genom ett projekt som inleddes under år Då utvecklades egna mallar och verktyg både för budgetering och för budgetuppföljning. Utvecklingsarbetet har inneburit att både budgetering och uppföljning har förbättrats och kostnadskontrollen har ökat, vilket bl a lett till att kostnaderna per timme har minskat. Inom programområdet har även enskilda brukare med omfattande insatser uppmuntrats till att ansöka om förhöjd ersättning, vilket lett till förhöjd ersättning från försäkringskassan i fem ärenden. Budgetering och uppföljning sker på individnivå. Det är ansvarig chef som kontrollerar uppgifterna i budgeteringsmallen (en anpassad excelfil). Kontroll görs bl a av antalet beslutade timmar och personalens tjänstgöringsgrader. För år 2010 budgeterades volymökning och tillkommande beslut som extramedel på verksamhetsområdet. Vid granskningstillfället budgeterades volymökningar centralt. Det finns en särskild excelfil för uppföljning per individ. Excelfilen innehåller inledningsvis ett avsnitt med instruktioner för registrering av nya brukare och förklarar tydligt vilka uppgifter och hur de ska registreras. Uppföljning sker månatligen avseende beviljade timmar enligt LASS och utförda timmar. Eventuell differens påverkar kommunens kostnader då avräkning sker till försäkringskassan efter avstämning (6 mån). I uppföljningsmallen framgår även preliminär intäkt per ärende. Nämnden tar del av ett urval av dessa nyckeltal för att följa utvecklingen inom verksamhetsområdet. Det huvudsakliga syftet med uppföljningsmallen är att säkerställa redovisningen av timmar till försäkringskassan och på så sätt garantera rätt intäkter. Mallen ger assistenter, ekonomer, enhetschefer och programchef större kontroll och överblick. Enligt de intervjuade används mallen som det är tänkt och ger möjligheter till bättre prognoser. Det framkommer samtidigt att diskussioner förts om mallen hanterar samtliga timmar. Vid intervjuerna framhålls att inte alla timmar utförs och att kommunen, trots att de har kostnader för anställd personal, måste betala tillbaka ersättning till försäkringskassan. Vi har kontrollerat fem beslut om assistansersättning från fem olika chefer. Vi har jämfört beviljade timmar, utförda och redovisade timmar med schematimmar och budgeterade timmar. Vi kan konstatera att alla beviljade timmar inte finns registrerade som utförda timmar. Vi ser ett behov av att differensen analyseras grundligare. Beror det på att kunden inte vill ha sina timmar utförda som planerat? Beror det på kommunalt beslutade extratimmar? Eller är det så att alla assistenters och vikariers/extra personals underlag för sammanställning inte redovisats? Under det senas- Mjölby kommun 12 av 14

15 te året har ekonomifunktionen använt försiktighetsprincipen och budgeterat ned intäkterna för två av ärendena. Ett annat problem som finns internt och som lyfts i samband med granskning av budgetring och budgetuppföljning är den stora personalomsättningen bland enhetscheferna. Även den situationen kan medföra kompetensbrister och leda till att uppföljningar och prognoser blir osäkra. Samtliga intervjuade konstaterar att det fortfarande finns utvecklingsbehov inom verksamhetsområdet. Mycket hände och mycket gjordes under år 2009, vilket ledde till en betydligt förbättrad styrning och uppföljning beträffande verksamhet och kostnader för personlig assistans. Men efter omorganisationen, när fler chefer (med mixade chefsområden) fick ansvar för personlig assistans, har utvecklingen till viss del avstannat. Försäkringskassans assistansersättning täcker inte alla övriga kostnader som exempelvis kostnader för vaken natt (om det inte ingår i beslutet), kostnader för dubbelbemanning eller kostnader för personalförstärkning på grund av arbetsmiljöskäl. Inom programområdet är det programchefen som har rätt att fatta beslut om extra timmar utöver dem som ingår i besluten. Enligt lagstiftningen har kommunen alltid ett basansvar för insatsen personlig assistent. Det innebär att kommunen alltid (oavsett utförare) har ett kostnadsansvar för de 20 första timmarna per vecka. Kostnadsansvaret innefattar även de beslut tjänstemännen själva fattat (t ex vaken natt, arbetsmiljöskäl osv). I kostnadsansvaret ingår även då brukare (som valt annan utförare) får merkostnader i samband med tillfällig utökning eller ordinarie assistents sjukfrånvaro. Vi saknar rutin för uppföljning av kommunala kostnader hos externa utförare. 2.9 Iakttagelser och bedömning Efter genomförd granskning är vår bedömning att verksamhetens styrning och uppföljning av kostnaderna för insatsen personlig assistans har förbättrats och utvecklats. Metoder, verktyg och arbetssätt finns idag för en i allt väsentlig tillräcklig styrning och uppföljning. Vår bedömning är att analysen av de överkostnader som trots allt finns behöver utvecklas. Vi bedömer att det finns tillräckligt med underlag för att kunna göra sådana analyser. Men det bygger på att tillräcklig tid avsätts för en ordentlig genomgång och en dialog mellan ekonomifunktion och chefer. Kommunerna har en del kommunala kostnader för insatsen och som inte kan undvikas. Vi har beskrivit en del av kostnaderna i tidigare text. Vår bedömning är därför att det av nämnden antagna målet att genomsnittlig nettokostnad per utförd timme ska minska inte kan fortsätta att sjunka i samma omfattning som tidigare utan sannolikt kommer att stanna upp på en viss nivå. För att nämndens styrning och uppföljning av verksamheten ska bli tillräcklig bedömer vi det även vara angeläget att nämnden motverkar personalomsättningen bland chefer. Omsättningen leder enligt vår bedömning till kompetensbrister, risk för att rutiner inte förankras och att samverkansarbetet eftersätts. Mjölby kommun 13 av 14

16 Bilaga 1 Statistikuppgifterna är hämtade från Socialstyrelsens offentliga statistik Uppgifterna från det förra granskningstillfället har vi satt inom parantes. Tabell 1 a) Antal personer med insats enligt LSS den 1 oktober 2010 (2005), fördelade efter ålder samt antal per av befolkningen i respektive ålderskategori. Kommun Inv antal Årsskiftet 2010/11 (2005/06) Hela riket ( ) Antal m insats Verkligt antal (54 360) Insatser per invånare Ålder 0-22 Ålder Ålder 65 - w Samtliga 79 (72) 72 (65) 28 (25) 66 (60) Mjölby i förhållande till några andra kommuner i samma kommungrupp enl SKL:s definition Mjölby (25 258) 227 (180) 86 (60) 108 (94) 38 (24) 88 (71) Katrineholm (32 185) 276 (242) 89 (67) 106 (96) 29 (33) 85 (75) Lindesberg (23 228) 216 (170) 94 (72) 120 (92) 32 (26) 94 (73) Nynäshamn (24 648) 199 (141) 124 (76) 66 (59) 34 (17) 76 (57) Söderhamn (26 506) 256 (256) 84 (64) 114 (122) 85 (73) 100 (97) Nedan redovisas en jämförelse över vilka olika insatser som det fanns beslut om inom respektive kommun. Tabell 1 b) Antal personer med insats enligt LSS den 1 oktober 2010 samt fördelade efter insats råd och stöd pers ass antal personer m insatser Ledsagarservice Kontaktperson Avlösarservice Korttidsvistelse Korttidstillsyn boende barn boende vuxna daglig verksamhet Mjölby Katrineholm x Lindesberg x x 36 4 x Nynäshamn x Söderhamn x X = när antalet beslut om insats understiger 3. Mjölby kommun 14 av 14

Revisionsrapport. stöd. Kalmar kommun. 3 november 2008. Christel Eriksson Stefan Wik

Revisionsrapport. stöd. Kalmar kommun. 3 november 2008. Christel Eriksson Stefan Wik Revisionsrapport Resursfördelning inom LSSverksamheten - boende med särskilt stöd Kalmar kommun 3 november 2008 Christel Eriksson Stefan Wik 1 2008-11-03 Chistel Eriksson Stefan Wik 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport Habo kommun

Revisionsrapport Habo kommun Revisionsrapport Översiktlig granskning av vissa delar av funktionshindersomsorgen Habo kommun Johan Bokinge Karin Norrman-Elgh Johan Bokinge Karin Norrman-Elgh Habo kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport LSS-verksamheten Gällivare kommun Jenny Krispinsson Anna Carlénius

www.pwc.se Revisionsrapport LSS-verksamheten Gällivare kommun Jenny Krispinsson Anna Carlénius www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Anna Carlénius LSS-verksamheten Gällivare kommun LSS-verksamheten Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Granskning av LSS organisation och budgetföljsamhet. Emmaboda kommun. 31 januari Jard Larsson, certifierad kommunal revisor

REVISIONSRAPPORT. Granskning av LSS organisation och budgetföljsamhet. Emmaboda kommun. 31 januari Jard Larsson, certifierad kommunal revisor REVISIONSRAPPORT Granskning av LSS organisation och budgetföljsamhet Emmaboda kommun 31 januari 2013 Jard Larsson, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund, revisionsfråga

Läs mer

LSS-verksamheten i Vallentuna kommun

LSS-verksamheten i Vallentuna kommun Revisionsrapport LSS-verksamheten i Vallentuna kommun (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Insatsen biträde av personlig assistent Socialnämnden Juni 2009 Inger Kullberg certifierad

Läs mer

Rapport. Personliga assistenter 2003 2004-05-25. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Personliga assistenter 2003 2004-05-25. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Personliga assistenter 2003 2004-05-25 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Anna-Karin Woodhouse Löfsved Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 1 INLEDNING...3

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om tio olika insatser

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

Värmdö kommun. Förstudie angående styrning och organisation av LSS-verksamheten Revisionsrapport. KPMG AB 2011-12-13 Antal sidor: 9

Värmdö kommun. Förstudie angående styrning och organisation av LSS-verksamheten Revisionsrapport. KPMG AB 2011-12-13 Antal sidor: 9 Förstudie angående styrning och organisation av LSS-verksamheten KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 2.1 Syfte och revisionsfrågor 3 2.2 Metod 3 2.3 Projektorganisation 3

Läs mer

PROMEMORIA - förstudie. Översiktlig kartläggning av kommunens LSSverksamhet

PROMEMORIA - förstudie. Översiktlig kartläggning av kommunens LSSverksamhet Lilla Ågränd 2 703 64 Örebro PROMEMORIA - förstudie Översiktlig kartläggning av kommunens LSSverksamhet Social- och omvårdnadsnämnden i Oktober - november 2015 2015-11-20 Innehållsförteckning Sammanfattande

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Vad är LSS? LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med LSS är att ge människor med funktionshinder möjlighet att leva som andra. Insatser

Läs mer

Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner

Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner Innehåll 1. Beskrivning av utjämningssystemet för LSS... 4 1.1 Bakgrund och syfte... 4 1.2 Beräkning av utfallet i LSS-utjämningen... 5 1.3 Historik... 6 Förfrågningar

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning FredrikOttosson Certifieradkommunal revisor Mars2015 stans

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning FredrikOttosson Certifieradkommunal revisor Mars2015 stans www.pwc.se Revisionsrapport FredrikOttosson Certifieradkommunal revisor Mars2015 av insyn utförd assi- Granskning kommunens vid privat personlig stans Karlshamns kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen OF-Omsorg till personer med funktionsnedsättning Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

information om LSS VERKSAMHETEN

information om LSS VERKSAMHETEN information om LSS VERKSAMHETEN LSS Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning LSS ger vissa personer med funktionsnedsättning särskilda rättigheter genom tio olika insatser.

Läs mer

Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering

Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Vårt uppdrag Socialnämnden i Jönköpings kommun har fått i uppdrag att se hur Funktionshinderomsorgen fungerar och är organiserad. Meningen

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehållsförteckning LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller lagen för?... 1 Tio rättigheter/insatser... 2 1. Rådgivning

Läs mer

Granskning avseende assistentersättning

Granskning avseende assistentersättning Granskning avseende assistentersättning Härryda kommun Oktober 2013 Johan Osbeck, revisor Pernilla Lihnell, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskning...

Läs mer

Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på

Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på 1 FALU KOMMUN KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET 2009-01-29 Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på Slutbetänkande av LSS-kommittén SOU 2008:77 Möjlighet att leva som andra, Ny lag om stöd och service

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Revisionsrapport. LSS-verksamheten. Marks kommun. Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Augusti 2012

Revisionsrapport. LSS-verksamheten. Marks kommun. Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Augusti 2012 Revisionsrapport LSS-verksamheten Marks kommun Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Kommunens LSS-verksamhet Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Bakgrund...3 2.1. Uppdrag och revisionsfråga...3

Läs mer

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Vem har rätt till LSS För att ha rätt till LSS-insatser måste din funktionsnedsättning omfattas av någon av följande punkter, vilket

Läs mer

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder.

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som

Läs mer

LSS. Lättläst version

LSS. Lättläst version LSS Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor som har en stor funktionsnedsättning hela livet eller

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 1 Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor

Läs mer

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Övertorneå kommun Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla personer med funktionsvariation har, vid behov, möjlighet till stöd och

Läs mer

I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M I HÖGANÄS

I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M I HÖGANÄS I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Avtal institutionsplaceringar Karin Magnusson Malou Olsson Söderhamns kommun Oktober 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Avtal institutionsplaceringar Karin Magnusson Malou Olsson Söderhamns kommun Oktober 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Avtal institutionsplaceringar Karin Magnusson Malou Olsson Oktober 2014 Söderhamns kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2.

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Barn- och utbildningsförvaltningen Vilka omfattas av lagen? - LSS är en lag om hjälp till personer som har något eller några av dessa funktionshinder:

Läs mer

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och

Läs mer

Uppföljning Bostadsförsörjning för personer med psykiskt funktionshinder

Uppföljning Bostadsförsörjning för personer med psykiskt funktionshinder Revisionsrapport* Uppföljning Bostadsförsörjning för personer med psykiskt funktionshinder Eskilstuna kommun April 2008 Kerstin Svensson, Certifierad kommunal revisor *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Socialnämnden 20 maj 2008

KALLELSE. 1. Justerande:... Socialnämnden 20 maj 2008 Socialnämnden 20 maj 2008 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 20 maj 2008 kl 18.30. Genomgång av handlingar kl 17.30

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning, är

Läs mer

LSS Information för personer med funktionsnedsättning

LSS Information för personer med funktionsnedsättning LSS Information för personer med funktionsnedsättning Information från Socialkontoret i Danderyd om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS LSS Lagen om stöd och service

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

LSS Ledsagarservice Personlig assistans-

LSS Ledsagarservice Personlig assistans- Revisionsrapport LSS Ledsagarservice Personlig assistans- Staffanstorps kommun Jean Odgaard Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Uppdrag

Läs mer

Revisionsrapport. Halmstads kommun. Utveckling av timanställda. Christel Eriksson. December 2011

Revisionsrapport. Halmstads kommun. Utveckling av timanställda. Christel Eriksson. December 2011 Revisionsrapport Utveckling av timanställda Halmstads kommun Christel Eriksson Innehåll Sammanfattning 2 Bakgrund, revisionsfråga och genomförande 3 Granskningsresultat 4 Utveckling av antalet timanställda

Läs mer

Arvika kommun. Granskning av styrning och organisation av LSS-verksamheten Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2013-09-30 Antal sidor: 13

Arvika kommun. Granskning av styrning och organisation av LSS-verksamheten Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2013-09-30 Antal sidor: 13 Granskning av styrning och organisation av Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 3 6. Ansvarig

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar Rev nov 2014 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Den första januari 1994

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

Rätt stöd till rätt kostnad? En fördjupad analys. Annica Åström och Päivi Pannula, Södertälje

Rätt stöd till rätt kostnad? En fördjupad analys. Annica Åström och Päivi Pannula, Södertälje Rätt stöd till rätt kostnad? En fördjupad analys Annica Åström och Päivi Pannula, Södertälje 1 LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Personlig assistans Ledsagarservice Kontaktperson

Läs mer

Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010

Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010 1 (6) FÖRSLAG 17 februari 2010 Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010 Denna uppföljningsplan anger struktur och innehåll för socialnämndens uppföljning år 2010, men det är också en struktur för nämndens

Läs mer

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22 OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE Utbildning socialnämnden 2015-01-22 Administrativa enheten Administration Bemanningspool Biståndshandläggare LSS, SoL o färdtjänst, 5,0 tjänst OoF Avd chef Utvecklingsenhet

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Granskning av LSS. Kvalitetssäkring av genomförandeplaner. Emmaboda kommun. 9 oktober 2012

REVISIONSRAPPORT. Granskning av LSS. Kvalitetssäkring av genomförandeplaner. Emmaboda kommun. 9 oktober 2012 REVISIONSRAPPORT Granskning av LSS Kvalitetssäkring av genomförandeplaner Emmaboda kommun 9 oktober 2012 Jard Larsson, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Uppdrag, revisionsfråga

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Granskning av interna kontrollen, personlig assistans

Granskning av interna kontrollen, personlig assistans Revisionsrapport Granskning av interna kontrollen, personlig assistans Härryda kommun 2010-10-21 Leif Johansson, certifierad kommunal revisor 2010-10-21 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport. Stadsrevisionen i Örebro. Förstudie - ej verkställda gynnande SoL-beslut Socialnämnderna i Örebro kommun

Revisionsrapport. Stadsrevisionen i Örebro. Förstudie - ej verkställda gynnande SoL-beslut Socialnämnderna i Örebro kommun Revisionsrapport Förstudie - ej verkställda gynnande SoL-beslut Socialnämnderna i Örebro kommun Stadsrevisionen i Örebro Ingrid Norman, certifierad kommunal revisor Förstudie - ej verkställda SoL-beslut

Läs mer

Motiv till medverkan. Tema. Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall?

Motiv till medverkan. Tema. Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall? LSS-råd 2013-09-26 Motiv till medverkan Tema Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall? Handläggning LSS Omorganisation 2010: Ett av motiven var att skapa EN ingång

Läs mer

Yttrande Länsstyrelsen vill som tillsynsmyndighet i övrigt lämna följande synpunkter.

Yttrande Länsstyrelsen vill som tillsynsmyndighet i övrigt lämna följande synpunkter. Sociala enheten Yttrande 2009-01-30 sid 1 (5) 700-28404-2008 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Möjlighet att leva som andra Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

Granskning av socialnämndens verksamhet

Granskning av socialnämndens verksamhet Revisionsrapport* Granskning av socialnämndens verksamhet Vaggeryds kommun Oktober 2008 Torbjörn Bengtsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund och revisionsfrågor...1 1.2

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Avdelningschef LSS Agneta Stabforsmo 0240-66 03 25 SMEDJEBACKENS KOMMUN Socialförvaltningen LSS-avdelningen Information om LSS- Lagen om När Du

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

2015-01-16 Anna Spångmark

2015-01-16 Anna Spångmark UPPFÖLJNING AV BESLUT enligt Lagen och om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)och Socialtjänstlagen för personer under 65 år. Enheten för funktionsnedsättning 2015-01-16 Anna Spångmark Innehållsförteckning

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

Säters kommun. Styrning och organisation av LSSverksamheten. Förstudie. KPMG AB Augusti 2011 Antal sidor: 9

Säters kommun. Styrning och organisation av LSSverksamheten. Förstudie. KPMG AB Augusti 2011 Antal sidor: 9 Säters kommun Styrning och organisation av LSSverksamheten KPMG AB Augusti 2011 Antal sidor: 9 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Social sektor Leva som andra - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är en lag

Läs mer

Historiska tillbakablickar kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS

Historiska tillbakablickar kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS Historiska tillbakablickar 1944 kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS LSS 5 Verksamhetens mål och allmänna inriktning Främja

Läs mer

Policy: Bostad och stöd i bostaden

Policy: Bostad och stöd i bostaden Riksförbundet FUB, för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Policy: Bostad och stöd i bostaden Allmänna principer: Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska den enskilde

Läs mer

Granskning av LSS kvalitetssäkring av genomförandeplaner

Granskning av LSS kvalitetssäkring av genomförandeplaner REVISIONSRAPPORT Granskning av LSS kvalitetssäkring av genomförandeplaner LSS = lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Trelleborgs kommun 17 mars 2014 Jard Larsson Certifierad kommunal revisor

Läs mer

Uppföljning av tidigare genomförd granskning av vissa LSS-insatser. Falkenbergs kommun. Handläggning och utförande av insatsen personlig assistent

Uppföljning av tidigare genomförd granskning av vissa LSS-insatser. Falkenbergs kommun. Handläggning och utförande av insatsen personlig assistent UTKAST Uppföljning av tidigare genomförd granskning av vissa LSS-insatser Handläggning och utförande av insatsen personlig assistent Falkenbergs kommun Augusti 2010 Harald Jagner Pernilla Lihnell Innehållsförteckning

Läs mer

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS. - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade. En lag om rätten att leva som andra

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS. - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade. En lag om rätten att leva som andra OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Vad är LSS? LSS-lagen är en rättighetslag om stöd och service till vissa

Läs mer

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Percy Carlsbrand Februari 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer?

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer? Omvårdnad, Fritid och kultur Personer med funktionshinder kan bo i bostäder där det finns personal. Personalen hjälper till med det praktiska. Men personalen ska också ge god vård. En människa som får

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

Månadsuppföljning ekonomi per juli 2016

Månadsuppföljning ekonomi per juli 2016 Datum: -08-18 Handläggare: Dan Sjöholm Direktnr: 6616 Beteckning: SN.045 Månadsuppföljning ekonomi per juli Socialförvaltningen totalt (%) Prognos Avvikelse prognos/ budget Verksamhetens intäkter 235 986

Läs mer

Information om stöd och service

Information om stöd och service Information om stöd och service Information om stöd och service enligt LSS Socialförvaltningen informerar Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialnämnden ska

Läs mer

Personliga assistenter - Köp av tjänster

Personliga assistenter - Köp av tjänster Revisionsrapport Personliga assistenter - Köp av tjänster Östersunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål 2 2.3 Avgränsning 3 2.4

Läs mer

Granskning av hur väl stödet av ekonomitjänster fungerar

Granskning av hur väl stödet av ekonomitjänster fungerar Revisionsrapport Granskning av hur väl stödet av ekonomitjänster fungerar Söderhamns kommun Rolf Hammar David Boman December 13 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1. Revisionsfråga...

Läs mer

Uppsala C)21\( Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2015. Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta,

Uppsala C)21\( Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2015. Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta, C)21\( Uppsala KOMMUN OMS ORGSFÖRVALTNINGEN Arekd e CD Handläggare Datum Diarienummer Marie Öberg 2015-10-19 OSN-2015-0153 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2015 Förslag till beslut

Läs mer

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Information om LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Vad är LSS? LSS är en rättighetslag som genom tio olika insatser ska garantera personer, som har omfattande och varaktig funktionsnedsättning,

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

Södertörns nyckeltal Funktionshinder 2016

Södertörns nyckeltal Funktionshinder 2016 Södertörns nyckeltal Funktionshinder 2016 SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2017-09-10 Sammankallande Ann-Christine Mohlin verksamhetsstrateg Södertälje E-post: ann-christine.molin@sodertalje.se Tel: 08-523

Läs mer

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-28 Rev. 2014-05-26 AN-2014/263.730 1 (5) HANDLÄGGARE Lars Axelsson 08-535 312 27 lars.axelsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Kundval inom äldreboenden i

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Personlig assistans. leva som alla andra. Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun

Personlig assistans. leva som alla andra. Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun Personlig assistans leva som alla andra Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Vissa kriterier måste vara uppfyllda för att man ska

Läs mer

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Jörgen Wiklund & Co/Bildarkivet.se Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning som är omfattande, betydande

Läs mer

Mariestads kommun. Övergripande granskning Socialnämnden Rapport. KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3

Mariestads kommun. Övergripande granskning Socialnämnden Rapport. KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3 ABCD Mariestads kommun Övergripande granskning Socialnämnden Rapport KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Lättläst LSS för vuxna

Lättläst LSS för vuxna Stöd för dig som har en funktionsnedsättning och är mellan 18 och 65 år Lättläst LSS för vuxna Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS lagen Det finns en lag som heter Lagen om stöd

Läs mer

2002-01-25. Sammanträdestid 08.30-12.00. Karl-Åke Karlsson (c) för Ingemar Johansson

2002-01-25. Sammanträdestid 08.30-12.00. Karl-Åke Karlsson (c) för Ingemar Johansson FALKENBERGS KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08.30-12.00 1 NÄRVARANDE Ledamöter Lars Glimvik, ordf (m) Jerry Karlsson, v. ordf (s) Monica Hansson (c), gick

Läs mer

1. Framtida behov av bostad med särskild service

1. Framtida behov av bostad med särskild service VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2013-02-12 DNR SN 2012.207 TONY HULTHÉN SID 1/1 UTREDARE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Framtida behov av bostad med särskild service Förslag till beslut

Läs mer

När får jag mitt bistånd (V)?

När får jag mitt bistånd (V)? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR När får jag mitt bistånd (V)? Beslut och domar enligt SoL och LSS som inte har verkställts i Kalmar län 31 december 2004 Meddelande 2005:26 När får jag mitt bistånd

Läs mer

Att leva som andra. Information om Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Att leva som andra. Information om Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Att leva som andra Information om Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS LSS betyder Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade. LSS- lagen säger att en del människor

Läs mer

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med stora

Läs mer

LSS i Lomma kommun. Stöd enligt LSS. - till dig som lever med en. funktionsnedsättning

LSS i Lomma kommun. Stöd enligt LSS. - till dig som lever med en. funktionsnedsättning LSS i Lomma kommun Stöd enligt LSS - till dig som lever med en funktionsnedsättning Stöd för dig med funktionsnedsättning Du som bor i Lomma kommun och har en funktionsnedsättning kan ansöka om stöd och

Läs mer

Foto: Janne Hasselqvist, Vimmerby kommun

Foto: Janne Hasselqvist, Vimmerby kommun Foto: Janne Hasselqvist, Vimmerby kommun Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp för att så långt som det är möjligt kunna leva som andra. När dina behov av tillsyn, trygghet och omsorg

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre!

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre! Socialförvaltningen Insatsen bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Tjänstedeklaration Beslutad av

Läs mer

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning Alla personer med någon form av funktionsnedsättning som bor i Bräcke kommun skall

Läs mer