Revisionsrapport. Mjölby kommun. Omsorgs- och socialnämndens LSS-verksamhet. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport. Mjölby kommun. Omsorgs- och socialnämndens LSS-verksamhet. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade"

Transkript

1 Revisionsrapport Omsorgs- och socialnämndens LSS-verksamhet Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Mjölby kommun Ingrid Norman och Karin Jäderbrink certifierade kommunala revisorer

2 Omsorgs- och socialnämndens LSS-verksamhet Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Bakgrund Uppdrag och revisionsfråga Avgränsning och metod 3 2 Resultatet av granskningen Kort om tidigare granskning Verksamhetsutveckling Antal personer med LSS-insatser Antal personer med hänsyn till personkrets Val av insats Statligt utjämningssystem för LSS-kostnader Iakttagelser och bedömning Nuvarande organisation och verksamhet Programområde Barn, Unga och Vuxna Chefernas arbetssätt Iakttagelser och bedömning Resursfördelningsprinciper bostäder Iakttagelser och bedömning Styrning och uppföljning av personlig assistans Iakttagelser och bedömning 13 Bilagor: Antal personer med insats enligt LSS den 1 oktober 2010, Socialstyrelsen Antal pers med insats enligt LSS den 1 oktober 2010 samt fördelade efter insats Bilaga 1a Bilaga 1 b Mjölby kommun

3 Sammanfattande bedömning Revisorerna i Mjölby kommun har uppdragit till Komrev inom PwC att granska Omsorgs- och sociala nämndens ekonomiska styrning över två av insatserna enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Granskningen är även en uppföljning av en tidigare genomförd granskning avseende insatsen biträde av personlig assistent enligt LSS. Granskningen har utgått från revisionsfrågan: Bedriver nämnden LSSverksamheten på ett ekonomiskt tillfredställande sätt? Efter genomförd granskning kan vi konstatera att nämnden har låtit upprätta system för ekonomisk styrning av LSS-verksamheten. Vår revisionella bedömning är dock att uppföljning, analys och utvärdering av resultatet behöver utvecklas ytterligare för att nämnden ska anses bedriva verksamheten på ett ekonomiskt tillräckligt tillfredsställande sätt. Granskningen visar att det finns rutiner och system för fördelning av resurser till bostäder enligt LSS. Resursfördelningsprinciperna är, enligt vår bedömning, inte tillräckligt ändamålsenliga utan bör i större utsträckning anpassas till målgrupp, lagstiftning samt utgå från regelbundna individuella bedömningar. Beträffande insatsen biträde av personlig assistent är vår bedömning att arbetet med verksamhetsmässig/ekonomisk styrning och uppföljning har utvecklats betydligt sedan den förra granskningen. Inom nämndens ansvarsområde finns numer metoder, verktyg och arbetssätt för att följa upp kostnader och verksamhet, men vi bedömer att arbetet med kostnadsanalys behöver utvecklas. Vi ser även en risk i den stora personalomsättningen bland LSS-verksamhetens chefer, vilket vi bedömer kan bidra till effektivitetsförluster. Den samlade revisionella bedömningen har gjorts utifrån följande kontrollmål: Finns ändamålsenliga resursfördelningsprinciper för Bostäder med särskild service? LSS-lagens övergripande mål är att personer med funktionshinder ska kunna leva som andra och göras delaktiga i olika göromål i den egna bostaden. Insatserna ska motsvara goda levnadsvillkor till skillnad från socialtjänstlagens skälig levnadsnivå. Vår bedömning är att de resursfördelningsprinciper som använts inom funktionshinderområdet inte tillräckligt tagit hänsyn till målgruppen och LSSbostädernas särart. Vi bedömer det även vara en brist att resursfördelningssystemet inte utvärderats eller att det årligen gjorts bedömningar/uppföljningar på individnivå. Förvaltningen är på gång att införa förändrade principer. Finns rutiner för ett flexibelt arbetssätt mellan olika enheter och tillämpas dessa? Vår bedömning är att det finns rutiner för ett flexibelt arbetssätt mellan olika arbetsgrupper inom de sex aktuella chefsområdena. Cheferna arbetar flexibelt inom det egna geografiska chefsområdet genom att samordna personalresurser mellan olika verksamhetsgrenar. Projektet med Bemanningsenheten bedömer vi bidrar till Mjölby kommun 1 av 14

4 effektivare samordning av korttidsvikarier, i synnerhet för personliga assistenter, för vilka det som regel alltid måste rekryteras vikarie vid en vakans. Vi bedömer även att de stora geografiska chefsområdena, som innebär att cheferna endast perifert kan vara närvarande för verksamhetspersonalen, innebär en risk för kvalitetsoch effektivitetsbrister. En organisationsöversyn kommer att genomföras inom kort. Är verksamhetens styrning och uppföljning av den kommunalt utförda insatsen personlig assistent tillräcklig? Metoder, verktyg och arbetssätt finns idag för en i allt väsentlig tillräcklig styrning och uppföljning av aktuell insats. Månatliga uppföljningar görs, men vi bedömer att analysen av de överkostnader som trots allt finns behöver förbättras. Det har varit byten på chefstjänsterna, vilket enligt vår bedömning leder till kompetensbrister, risk för att rutiner inte förankras och att samverkansarbetet gentemot andra programområden eftersätts. 1 Bakgrund Två av de mest kostsamma insatserna inom verksamheter för funktionsnedsatta (LSS-verksamhet) är Bostad med särskild service samt biträde av personlig assistent. För att ha kontroll över de egna kostnaderna är det angeläget att kommunen har principer för resursfördelning inom verksamheten samt system för de administrativa rutinerna vid hantering av den statliga assistansersättningen. Det är även väsentligt att styrningen i utförarledet är ändamålsenlig. Omsorgs- och socialnämnden redovisar för år 2010 ett ekonomiskt resultat motsvarande -14,5 mnkr, varav verksamheten Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning redovisar en avvikelse på 8,2 mnkr. Verksamheten personlig assistent LSS och LASS redovisar 3,0 mnkr och verksamhetsområdet särskilt boende och hemtjänst redovisar -3,7 mnkr. 1.1 Uppdrag och revisionsfråga Revisorerna i Mjölby kommun har i sin riskbedömning beslutat om en granskning av Omsorgs- och socialnämndens LSS-verksamhet. Nu aktuell granskning är till viss del en uppföljning av den granskning som gjordes av LSS- handläggning och utförande av insatsen personlig assistent hösten Revisionsfråga i granskningen: Bedriver nämnden LSS-verksamheten på ett ekonomiskt tillfredställande sätt? Granskningen inriktas på följande granskningsmål: Finns ändamålsenliga resursfördelningsprinciper för Bostäder med särskild service? Finns rutiner för ett flexibelt arbetssätt mellan olika enheter och tillämpas dessa? Är verksamhetens styrning och uppföljning av den kommunalt utförda insatsen personlig assistent tillräcklig? Mjölby kommun 2 av 14

5 1.2 Avgränsning och metod Granskningen avgränsas till nämndens LSS-verksamhet och utförandet av insatserna Bostad med särskild service och biträde av personlig assistent. Nämndes styrning av verksamheten inom enheten för socialpsykiatrin ingår inte i granskningen. Granskningen har genomförts genom intervjuer med ansvariga tjänstemän på Omsorgs- och sociala förvaltningen (förvaltningschef, programchef Barn, unga och vuxna, sju enhetschefer), förvaltningens ekonom samt controller på kommunledningskontoret. Granskning av rutiner, uppföljningsdokument, interna utredningar om personlig assistans, resursfördelningsmodell, verksamhetsplan för programområdet, statistik och nyckeltalsredovisningar, uppföljning av internkontrollplan 2010, riktlinjer för beslut om LSS och SoL. Stickprov av ett antal LASS-ärenden. 2 Resultatet av granskningen 2.1 Kort om tidigare granskning Den granskning som genomfördes hösten 2006 var inriktad på både handläggning och utförande av LSS-insatsen biträde av personlig assistent. Resultatet av granskningen visade att nämndens styrning inte på något tydligt sätt kunde spåras i verksamheten. Bedömningen var att både handläggare och de enhetschefer som då ansvarade för utförandet av insatsen personlig assistans hade stora ansvarsområden och inte hann utföra samtliga delar i sina uppdrag. Inom verksamhetsområdet personlig assistent fanns även stora behov av att utveckla system och struktur för uppföljning både av verksamhet samt för kostnader och för intäkter. Det fanns även behov av att utveckla system för den interna kontrollen inom verksamhetsområdet. 2.2 Verksamhetsutveckling Socialstyrelsen inhämtar årligen uppgifter om antalet LSS-insatser från respektive kommun. Vid vår förra granskning gjordes en jämförelse av antalet personer med LSS-insatser i Mjölby och några andra kommuner i samma kommungrupp. Vi har uppdaterat statistiken, se bilaga 1 a, för att jämföra utvecklingen inom de olika kommunerna Antal personer med LSS-insatser Jämförelsen visar att antalet personer med LSS-insatser ökat såväl i riket som i de kommuner som ingår i jämförelsen. Men ökningen varierar och Mjölby visar den näst största ökningen av antalet personer med LSS-insatser under senaste fem åren. Utgår man från antal personer med LSS-insatser per invånare placerar sig Mjölby högt i jämförelse med riket, men i mitten i förhållande till likvärdiga kommuner. Mjölby kommun 3 av 14

6 2.2.2 Antal personer med hänsyn till personkrets För att bedöma rätten till insatser enligt LSS ingår alltid för LSS-handläggare att göra en s k personkretsbedömning tillsammans med en behovsbedömning. Det finns tre personkretsar och lite kortfattat kan de beskrivas: Personkrets 1 avser personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Personkrets 2 avser personer med förvärvad hjärnskada (som lett till en kognitiv nedsättning) i vuxen ålder. I båda dessa fall går personkretsbedömningen att göra utifrån diagnos. Tillhörighet till personkrets 3 avgörs genom handläggarens bedömning. För att höra till personkrets 3 ska funktionsnedsättningen vara stor, omfattande och i princip innebära ett dagligt behov av stöd. Ofta handlar det om personer med stora fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar. Om personen inte har tillräckligt stora behov av stöd kan insatserna bedömas och beviljas enligt socialtjänstlagen. En fördjupad analys av statistikjämförelsen, men denna gång med hänsyn till fördelningen på de olika personkretsarna, visar att antalet personer som bedömts höra till personkrets 3 i riket är i genomsnitt 9 per invånare. Motsvarande siffra i Mjölby är 17 personer per invånare, samt för: Katrineholm: 5 på invånare Nynäshamn: 6 på invånare Lindesberg: 15 på invånare Söderhamn: 15 på invånare Antalet personer som bedömts höra till personkrets 3 i Mjölby kommun är högt i jämförelsen och indikerar att handläggarna i högre utsträckning bedömer att funktionsnedsatta personer tillhör någon av personkretsarna och beviljar LSS-insatser. Alternativet vore alltså att bevilja SoL-insatser Val av insats Vi har sammanställt offentlig statistik från Socialstyrelsen, se bilaga 1b, som visar läget i oktober 2010 och vilka LSS- insatser som det fanns beslut om i Mjölby kommun. En sådan jämförelse ger upphov till ytterligare ett antal frågor att analysera. Jämförelsen visar att det i Mjölby kommun fanns förhållandevis få beslut om Bostad med särskild service. Ett alternativ till att bevilja Bostad med särskild service kan vara att bevilja personlig assistent (kommunalt beslut) eller hemtjänst med motiverande stöd (SoL-beslut). Inom Mjölby kommun förekommer flera sådana beslut Statligt utjämningssystem för LSS-kostnader Antalet beslut om insatser enligt LSS och vilka insatser som beviljas påverkar det statliga utjämningssystem för LSS-kostnader som årligen betalas ut/infordras. Ett större antal personer med LSS-insatser innebär högre kostnader per invånare, vilket i sin tur påverkar om kommunen ska betala avgift till/får bidrag från utjämningssystemet. Nedanstående sammanställning visar hur LSS-utjämningssystemet faller ut hos tidigare jämförda kommuner. Mjölby kommun 4 av 14

7 Tabell 2. Avgift respektive bidrag i statligt utjämningssystem för LSS-kostnader, uppgifterna hämtade från SCB:s statistikdatabas. Avser in/utbetalning år 2010/2011 Standardkostnad, kr per inv Utjämningsbidrag, tkr Utjämnsavgift tkr Nynäshamn Katrineholm Mjölby Lindesberg Söderhamn Förvaltningen, nämnden och kommunledningskontoret följer månatligen standardkostnadsutvecklingen. De strävar efter att minska standardkostnaderna. Kommunen har det senaste året fått ett högre utjämningsbidrag i jämförelse med tidigare år. 2.3 Iakttagelser och bedömning Antalet personer som bedömts höra till LSS:s personkrets och beviljats LSS-insatser har ökat i riket. De jämförelser vi gjort av offentlig statistik visar att antalet personer med LSS-insatser ökat mer i Mjölby kommun än i förhållande till den genomsnittliga ökningen i riket. Det är framför allt barn och unga under 22 år och personer inom personkrets 3 som visar på höga andelar. Dessa förhållanden bedömer vi bör analyseras ytterligare. Förvaltningen, kommunledningskontoret och nämnden följer regelbundet standardkostnadsutvecklingen. Nämnden tar del av en mängd statistik och rapporter. Vår bedömning är att det är viktigt att se helheten för funktionshinderområdet (både SoL- och LSS-beslut) samt att situationen behöver diskuteras, analyseras och eventuella åtgärder vidtas. Vi bedömer att det finns behov av en översyn av boendestrukturen för funktionshindrade. En vanlig utveckling i landet är att behovet av och efterfrågan på små gruppbostäder minskar och att dessa bostäder i första hand förbehålls personer med mycket omfattande omvårdnads- och stödbehov. Boendeformen servicebostäder, som kan innehålla fler men ändå sammanhållna lägenheter, ökar i landet. För personer som klarar ett mycket självständigt boende kan boendestöd eller hemtjänst med motiverande stöd vara en kompletterande insats. Den insatsen ingår inte i LSS-utjämningssystem. 2.4 Nuvarande organisation och verksamhet Nämnden liksom omsorgs- och socialförvaltningen har genomgått en del förändringar senaste åren. Nämndens ansvarsområde omfattar nu fyra olika verksamhetsinriktningar; insatser till funktionshindrade (LSS och socialpsykiatri), individ- och familjeomsorg (IFO), kommunal hälso- och sjukvård (HSL) samt äldreomsorg. Mjölby kommun 5 av 14

8 Från år 2007 förändrades även förvaltningsorganisationen och fyra programområden inrättades: Programområde för Utredning - Utredningsenhet IFO och Utredningsenhet äldre och funktionshindrade ( myndighetsutövningen där behov om insatser utreds, besluten om insatser fattas samt där bedömningar görs som underlag för resursfördelning) Programområde Barn, Unga och Vuxna Bemanningsenhet och sociala behandlingsinsatser, Ensamkommande flyktingbarn, Socialpsykiatri och Beroende, Insatser till Barn- och unga, Daglig verksamhet för funktionshindrade samt sex geografiska enheter med gruppbostäder, personlig assistans och övriga LSS- och SoL-insatser. Programområde Äldreomsorg En HSL-enhet för hela förvaltningen samt åtta enheter för äldreomsorgsinsatser varav en intraprenad och en entreprenad. Programområde Administrativt stöd förvaltningsövergripande administrativa resurser som administratörer, ekonomer, utredningssekreterare, förvaltningssekreterare och systemförvaltare. Förvaltningen har varit utan ordinarie förvaltningschef under åtta månader, men från början av maj 2011 finns en ny förvaltningschef. En översyn av förvaltningsorganisationen är på gång och beräknas vara klar månadsskiftet augusti/september Programområde Barn, Unga och Vuxna Programchef för Barn, Unga och Vuxna har varit densamma sedan år 2007, men det har varit en stor omsättning bland underställda enhetschefer. Sedan starten av den nya förvaltningen har en intern omorganisation gjorts inom aktuellt programområde. Från år 2009 består det av fem funktionsinriktade verksamhetsområden och sex geografiska områden med var sin ansvarig enhetschef. Nämndens verksamhetsplan 2011 (antagen ) har som ett av fem prioriterade mål angett att: Kommunens genomsnittliga nettokostnad per beviljad timme för personlig assistans LASS ska minska. Målet är även ett prioriterat mål i kommunstyrelsens budgetdokument och nämnden har styrt mot målet även tidigare år. Målet och måluppfyllelsen kommenteras längre fram i rapporten, avsnitt 2.8. Nämnden har antagit Riktlinjer för beslut enligt LSS och SoL inom Stöd och service till personer med funktionsnedsättningar samt Äldreomsorg (reviderade ). Riktlinjerna vägleder både i samband med handläggning och vid utförande av insatsen. Under 2010 har ett 10-tal av riktlinjerna följts upp och dokumenterats i en PM - uppföljning av internkontrollplan Programchef redovisar regelbundet olika nyckeltal för nämnden avseende antal utförda insatser (egen utförare och annan utförare), antal platser på olika boenden, boendedygn, antal arbetstagare inom daglig verksamhet och beviljad hemtjänst med stöd och motivation. På så sätt kan nämnden följa verksamhetsutvecklingen. Mjölby kommun 6 av 14

9 Cheferna för de sex geografiska områdena som ingår i granskningen ansvarar dels för verksamheten vid gruppbostäder/servicebostäder, dels för personlig assistans samt för uppdragstagare som utför insatserna avlösarservice, ledsagarservice och kontaktperson. Totalt inom de sex geografiska områdena finns även ett 50-tal brukare som beviljats hemtjänst med motiverande stöd enligt SoL. Enhetscheferna för de geografiska områdena har ansvar för många arbetsgrupper/arbetsplatser. Här nedan redovisas mini- respektive maxantal personal/uppdragstagare per chef: Antal arbetsplatser/grupper Antal anställda Antal uppdragstagare Chef nr arbetsgrupper Ca Ca 5-30 De enhetschefer vi träffat är placerade i gemensamma lokalerna i anslutning till ett av kommunens äldreboenden. De har stöd av administrativa assistenter för olika administrativa arbetsuppgifter, bl a för hantering av administrationen för LASSersättning, kontroll av tidrapporter och fakturering. Det finns en administrativ assistent per tre chefer Chefernas arbetssätt Chefernas arbetssituation har kartlagts och dokumenterats. Vid intervjuer med ledningen framgår att frågan om rimliga chefsområden, som ger förutsättningar för att kunna leda, inte drivits av förvaltningen. Frågan har inte heller diskuterats med nämnden då förvaltningsledningen bedömt det inte vara ekonomiskt realistiskt med utökning av antalet chefer. Chefernas arbetssituation och ansvarsområden kommer att ingå i den översyn som planerades vid granskningstillfället. Det finns både för- och nackdelar med de geografiskt utformade chefsområdena. Den största fördelen är att cheferna kan samordna personalresurser mellan olika verksamhetsgrenar inom den egna enheten, exempelvis mellan gruppbostad/ servicebostad och hemtjänst med motivation och stöd. Nackdelen är att verksamhetsområdet blir splittrat. Cheferna har många att hålla kontakt med och flera olika insatser att verkställa. De uppger att de inte hinner fördjupa sig och få specialkunskaper inom någon specifik verksamhetsgren för att kunna delta i strategiskt utvecklingsarbete. Uppdragstagarna, som utför insatserna avlösarservice, kontaktperson och ledsagarservice, ges mycket lite stöd. Cheferna påtalar att samverkan med Programområde för äldre är i stort sett obefintligt. De har själva lämnat en del förslag till samordningsvinster, t ex vid behov av larminsatser eller dubbelbemanning, men har inte fått gehör för förslagen. Under år 2010 har en Bemanningsenhet med en gemensam korttidspool startat. Bemanningsenheten är ett tvåårigt projekt inom programområdet. Syftet för Bemanningsenheten är bland annat att samordna och effektivisera rekryteringen av korttidsvikarier. Tidigare hade respektive chef ansvar för ett antal personer i en resurspool (ca 15 personer). Sedan hösten 2010 finns även en långtidspool bestående Mjölby kommun 7 av 14

10 av personal vars tjänster blivit konverterade pga LAS 1 -regler samt av personal under uppsägning eller omplacering (t ex pga att ett assistansärende upphör). Genom Bemanningsenhetens start har enhetschefernas arbetsuppgifter med korttidsrekrytering och omplaceringar minskat. Bemanningsenheten har upprättat skriftliga rutiner för hur vikariebehov ska anmälas. Cheferna har inte några enhetliga rutiner avseende vem som ska bedöma behovet av korttidsvikarie och omfattningen på vikariatet. Vi har tagit del av en enkel intern uppföljning av Bemanningsenheten. Uppföljningen visar på minskade kostnader för mer- och övertid. Sannolikt har även kostnaderna för personal under omställning kunnat hållas nere genom långtidspoolen. En mer omfattande utvärdering av Bemanningsenheten kommer att ingå i den planerade organisationsöversynen. 2.5 Iakttagelser och bedömning En organisation med fyra åtskilda programområden ställer stora krav på strukturerad intern samverkan. Information och samverkan behövs mellan programområde Utredning, där besluten fattas (och där kostnaden uppkommer) och område för utförandet (om hur insatsen ska utföras). Information och samverkan är även nödvändig mellan programområde Utredning och programområde Administrativt stöd - ekonomer (bl a för att få information om kommande kostnadsförändringar och i samband med prognos- och uppföljningsarbete). Vi har fått exempel på att den interna informationen och samverkan inte har fungerat tillräckligt väl. Vi bedömer det vara mycket angeläget att snarast förbättra den interna samverkan. Vi har fått flera exempel på begränsad samverkan med äldreomsorgen. Det finns ett uttalat behov av samverkan med äldreomsorgen om t ex korta/snabba insatser, larminsatser eller behov av tillfällig dubbelbemanning. Vi bedömer att vissa beslut om insatser skulle kunna verkställas mer kostnadseffektivt med en fungerande samverkan mellan programområdena. Vi bedömer att de riktlinjer som finns till stöd för handläggning och verkställighet är tydliga. Uppföljningen av internkontrollplanen 2010 visar att de nio riktlinjer som följdes upp under året i de allra flesta fall efterlevdes och fungerade tillfredsställande. Vi bedömer det vara stora och splittrade geografiska chefsområden med både anställda och uppdragstagare. Chefsområdena innehåller olika verksamhetsgrenar och många arbetsgrupper, vilket innebär att cheferna endast perifert kan vara närvarande för verksamhetspersonalen med risk för kvalitetsbrister som följd. Cheferna blir fast i det operativa arbetet och olika punktinsatser och får, enligt vår bedömning, knappt om tid till strategiska utvecklingsfrågor eller ekonomisk uppföljning och analys. De chefer vi intervjuade hade samtliga svårt att hinna med att verkställa insatserna kontaktperson och ledsagarservice samt att stötta dessa uppdragstagare. Det har varit stor omsättning på enhetschefer inom funktionshinderområdet, vilket vi bedömer bekräftar den besvärliga arbetssituationen. 1 LAS = Lagen om anställningsskydd LAS- regeln innebär att en arbetstagare inte kan vara tillfälligt anställd hos arbetsgivaren i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod. Om tidsgränsen överskrids så övergår den tidsbegränsade anställningen till en tillsvidareanställning. Mjölby kommun 8 av 14

11 Vår bedömning är att det finns rutiner för ett flexibelt arbetssätt mellan olika arbetsgrupper och att cheferna inom programområdet arbetar flexibelt inom det egna chefsområdet genom att samordna personalresurser mellan olika verksamhetsgrenar. Projektet med Bemanningsenheten bedömer vi bidrar till effektivare samordning och rekrytering av korttidsvikarier. Genom Bemanningsenhetens försorg underlättas även arbetet med omplaceringar och avslutade anställningar. Flexibiliteten och samarbetet med övriga programområden bedömer vi behöver förbättras. 2.6 Resursfördelningsprinciper bostäder Omsorgs- och socialnämnden fattade under hösten 2003 beslut om att införa ett resursfördelningssystem för gruppbostäder, daglig verksamhet och för hemtjänst med stöd och motivation. Resursfördelningssystemet utgick från principerna som användes inom äldreomsorgens resursfördelningssystem. Det har tillämpats inom funktionshinderområdet sedan år 2004 och baseras på pris per dygn och kategori. Grunden för ersättningen är individuella biståndsbeslut. Det är biståndsbedömaren som bedömer och anger beslutad vårdkategori (fyra kategorier = ersättningsnivåer) för brukaren i gruppbostad alternativt antal timmar per vecka enligt schablon för personer med hemtjänst. Individuella bedömningar gjordes när resursfördelningsmodellen infördes samt vartefter när nya brukare tillkommer. Det har inte gjorts några återkommande individuella bedömningar. Fördelningssystemet bygger på att verksamheten är stabil och att exempelvis brukare som bor i gruppbostad deltar i den dagliga verksamheten. Ersättning utgår inte när brukare är på semester, vid sjukhusvistelse eller är frånvarande av någon annan anledning. Resursfördelningssystemet fordrar därför att chefer rapporterar närvaroavvikelse per grupp. Det utgår ingen grundpeng per grupp vilket gör systemet sårbart för grupper med ett litet antal brukare som t ex gruppbostad. Under de senaste åren har resursfördelningssystemet för funktionshindersområdet varit ifrågasatt bland verksamhetsansvariga. Systemet har ansetts alltför trubbigt och grovt. En förändring är på gång och förvaltningen har tagit del av en specifik fördelningsmodell för funktionshinderområdet, Stockholmsmodellen. Den har därefter anpassats till Mjölby kommuns förutsättningar. Det planerades att i första steget införa den inom den dagliga verksamheten. Inför förändring av resursfördelningen till LSS- bostäderna har det gjorts nya individuella provmätningar, men vid granskningstillfället hade mätresultatet inte översatts till ekonomiska beräkningar för resursfördelning. Det befintliga resursfördelningssystemet för LSS-bostäder har inte tillämpats innevarande år utan enheternas budgetar har fördelats utifrån läget i slutet av år Vid granskningstillfället uppgav förvaltningschefen att den nya resursfördelningsmodellen skulle vara genomförd från första juli Planerat var att de skulle utgå från de resurser som finns för berörda verksamheter. Vid kontakt i augusti, i samband med faktakontroll av revisionsrapporten, meddelas att ärendet om införandet av ny resursfördelningsmodell ska tas upp i nämnden i augusti. När den nuvarande resursfördelningsmodellen infördes under år 2004 bestämdes att den årligen skulle utvärderas. Modellen har inte utvärderats gemensamt med Mjölby kommun 9 av 14

12 verksamhetsansvariga utan det är endast smärre ändringar (t ex inklusive eller exklusive nattpersonal, ålderstrappa osv) som prövats under tiden samt att timersättningen alternativt schablontiden per vårdtyngdskategori har justerats. Några förnyade bedömningar per individ har inte genomförts under de år som gått sedan start. Här nedan redovisas hur timpriserna justerats de senaste åren. Tabell 3 Resursfördelning timpriser per verksamhetsområde Timpriser År 2007 År 2008 År 2009 År 2010 Gruppbostad LSS Hemtjänst stöd och motivation Särskilt boende äldreomsorg Ovan redovisade timpriser multipliceras därefter med ett bestämt antal timmar per dag/dygn med hänsyn tagen till närvaro och vårdtyngdskategori. Timersättningen per dygn kan variera mellan 2,30 tim/dygn (lägsta vårdkategori) till 3,68 tim/dygn (högsta vårdkategori). Inom kommunen finns flera gruppbostäder men även servicebostad enligt LSS. I exemplet ovan redovisas ersättning till gruppbostäder. Ersättningen till serviceboende är något lägre. Cheferna gör årligen ett förslag till budgetunderlag där hänsyn framför allt tas till eventuell förändrad schemaläggning och kostnader för obekväm arbetstid. Om det finns behov av förstärkning/extra personal på grund av förändrade behov hos de boende, ska chefen göra en konsekvensbeskrivning där hon beskriver den aktuella situationen, om behoven och vad som kan hända om extra resurs inte tas in. Chefen ska samtidigt göra en handlingsplan över hur förstärkningen ska kunna avvecklas. Cheferna anger att de är osäkra på vad resurserna ska räcka till. Målgruppen funktionshindrade är en heterogen grupp i olika åldrar där några är mycket aktiva och även behöver stöd för fritids- och kulturella aktiviteter. Sådana insatser/aktiviteter ingår enligt lagstiftningen som en del i insatsen grupp- och servicebostad. Inom några bostadsgrupper finns utåtagerande brukare och även äldre brukare som tillbringar mycket tid hemma. Under år 2011 har generella besparingar motsvarande 4 % genomförts inom programområdet. 2.7 Iakttagelser och bedömning LSS-lagens övergripande mål för verksamheten är att personer med funktionshinder ska kunna leva som andra och kunna vara delaktiga i olika göromål i den egna bostaden. Insatserna ska motsvara goda levnadsvillkor till skillnad från socialtjänstlagens skälig levnadsnivå som gäller inom äldreomsorgen. Vår bedömning är att de resursfördelningsprinciper som använts inom funktionshinderområdet inte tagit hänsyn till LSS-lagstiftningen utan i alltför stor utsträckning upprättats utifrån äldreomsorgens målgrupp och det innehåll/de insatser som utförs där. Mjölby kommun 10 av 14

13 Vi tycker det är en brist att resursfördelningssystemet inte utvärderats och att det inte årligen har gjorts några individuella bedömningar av stöd- och omvårdnadsbehov. Det har gjorts en del justeringar av timpris och schablontimmar, men vi har inte fått någon logisk förklaring till varför det skiljer mellan timprisjusteringarna för äldreomsorgens särskilda boenden och LSS-bostäderna. Utformningen i den nuvarande resursfördelningsmodellen anser vi inte tar tillräcklig hänsyn till lagstiftningens krav på små boendeenheter och innehållet i insatserna eller till målgruppens förutsättningar och rättigheter. Vi bedömer därför att de resursfördelningsprinciper som hitintills tillämpats inte är ändamålsenliga för verksamhet inom LSS-bostäder. Förvaltningen är på gång att införa förändrade principer som, enligt vår bedömning, i större utsträckning motsvarar behoven inom verksamhetsområdet och aktuell lagstiftning. Vi anser förändringen vara mycket angelägen. 2.8 Styrning och uppföljning av personlig assistans Vid det förra granskningstillfället fanns tre chefer som ansvarade för utförandet av samtliga beslut om personlig assistans. Vid detta granskningstillfälle var utförandet av insatsen personlig assistans fördelad på åtta olika chefer. Granskningen har berört sex av dessa chefsområden. Det är handläggare som bedömer behov och lämnar förslag till beslut om personlig assistent enligt LSS (f n 12 beslut). För personlig assistans med statlig assistansersättning (f n 50 beslut) är det försäkringskassans handläggare som bedömer behov och socialförsäkringsnämnden beslutar om insatsen. Den enskilde brukaren har rätt att välja vem/vilken huvudman som ska ansvara för utförandet av assistansen. Vid granskningstillfället var kommunen huvudman för utförandet av 45 beslut om personlig assistans. Kommunen har för år 2011 antagit kommunmål för god ekonomisk hushållning ur finansiellt och ur verksamhetsperspektiv. Respektive nämnd har sedan antagit prioriterade mål för att uppnå kommunmålen. Ett prioriterat mål för omsorgs- och socialnämnden är: Kommunens genomsnittliga nettokostnad per utförd timme för personlig assistans LASS ska minska Målet har följts upp sedan år 2007 vid delårs- och helårsbokslut. Resultatet är enligt nedan: År 2007 År 2008 År 2009 År kr/timme 55 kr/timme 50 kr/timme 40 kr/timme Tabellen visar en successiv minskning av kommunens genomsnittliga nettokostnad per utförd timme. Den huvudsakliga förklaringen anges i årsredovisningen för 2010 vara att veckoarbetstiden för personliga assistenter utökades under Men sannolikt har även nettokostnaderna kunnat påverkas av förbättrad kostnadskontroll. Mjölby kommun 11 av 14

Revisionsrapport. LSS-verksamheten. Marks kommun. Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Augusti 2012

Revisionsrapport. LSS-verksamheten. Marks kommun. Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Augusti 2012 Revisionsrapport LSS-verksamheten Marks kommun Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Kommunens LSS-verksamhet Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Bakgrund...3 2.1. Uppdrag och revisionsfråga...3

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Genomlysning av Funktionshinderomsorgen 2013

Genomlysning av Funktionshinderomsorgen 2013 Genomlysning av Funktionshinderomsorgen 2013 2013-03-26 Dnr SN/2012 204-750 2 Innehållsförteckning FUNKTIONSHINDEROMSORGENS VERKSAMHET OCH ORGANISERING... 5 Uppdraget... 5 Sammanfattning och möjliga åtgärder...

Läs mer

LSS-verksamheten i Vallentuna kommun

LSS-verksamheten i Vallentuna kommun Revisionsrapport LSS-verksamheten i Vallentuna kommun (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Insatsen biträde av personlig assistent Socialnämnden Juni 2009 Inger Kullberg certifierad

Läs mer

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS)

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) En jämförelse av kommunens Handikappomsorg ur ett medborgarperspektiv Nätverk Mellannyckeln Deltagande kommuner: Avesta, Finspång, Flen, Katrineholm,

Läs mer

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS)

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) En jämförelse av kommunens Handikappomsorg ur ett medborgarperspektiv Nätverk Mellannyckeln Deltagande kommuner: Avesta, Finspång, Flen, Katrineholm,

Läs mer

Rapport. Personliga assistenter 2003 2004-05-25. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Personliga assistenter 2003 2004-05-25. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Personliga assistenter 2003 2004-05-25 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Anna-Karin Woodhouse Löfsved Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 1 INLEDNING...3

Läs mer

Reviderad efter remiss 2011-12-02 Sov 121/2011. Framtidsplan 2015 - för verksamheten inom Nämnden för funktionshindrades ansvarsområde Örebro kommun

Reviderad efter remiss 2011-12-02 Sov 121/2011. Framtidsplan 2015 - för verksamheten inom Nämnden för funktionshindrades ansvarsområde Örebro kommun Reviderad efter remiss 2011-12-02 Sov 121/2011 Framtidsplan 2015 - för verksamheten inom Nämnden för funktionshindrades ansvarsområde Örebro kommun 53 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1. Inledning...4

Läs mer

LSS Ledsagarservice Personlig assistans-

LSS Ledsagarservice Personlig assistans- Revisionsrapport LSS Ledsagarservice Personlig assistans- Staffanstorps kommun Jean Odgaard Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Uppdrag

Läs mer

Kvalitet i boende och daglig verksamhet en jämförelse inom LSS

Kvalitet i boende och daglig verksamhet en jämförelse inom LSS Kvalitet i boende och daglig verksamhet en jämförelse inom LSS 2009 12 08 Nätverket LUFSA: Alingsås Falköping Lidköping Lilla Edet Ulricehamn Vårgårda Nätverket är en del av Jämförelseprojektet www.jamforelse.se

Läs mer

Priset för valfrihet, självbestämmande och integritet

Priset för valfrihet, självbestämmande och integritet Priset för valfrihet, självbestämmande och integritet Rapport 1 från Kunskapsprojektet: En kostnadsanalys av olika former av stöd och service till personer med omfattande funktionsnedsättningar Priset

Läs mer

Revisionsrapport. Stadsrevisionen i Örebro. Förstudie - ej verkställda gynnande SoL-beslut Socialnämnderna i Örebro kommun

Revisionsrapport. Stadsrevisionen i Örebro. Förstudie - ej verkställda gynnande SoL-beslut Socialnämnderna i Örebro kommun Revisionsrapport Förstudie - ej verkställda gynnande SoL-beslut Socialnämnderna i Örebro kommun Stadsrevisionen i Örebro Ingrid Norman, certifierad kommunal revisor Förstudie - ej verkställda SoL-beslut

Läs mer

RiR 2004:7. Personlig assistans till funktionshindrade

RiR 2004:7. Personlig assistans till funktionshindrade RiR 2004:7 Personlig assistans till funktionshindrade ISBN 91 7086 008 4 RiR 2004:7 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2004 Till Regeringen Socialdepartementet Datum 2004-04-02 Dnr 31 2003 0419 Personlig

Läs mer

LSS-insatser till barn och ungdomar

LSS-insatser till barn och ungdomar LSS-insatser till barn och ungdomar En kartläggning inom Göteborgsregionens medlemskommuner November 2004 Lena Larsson 2 Förord Denna rapport är resultatet av ett kartläggningsarbete som har initierats

Läs mer

Avesta kommun. Styrning och organisation av LSSverksamheten. Förstudie. KPMG AB 2011-09-21 Antal sidor: 10

Avesta kommun. Styrning och organisation av LSSverksamheten. Förstudie. KPMG AB 2011-09-21 Antal sidor: 10 Avesta kommun Styrning och organisation av LSSverksamheten KPMG AB Antal sidor: 10 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative 201-09-21 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04 Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04 Plats Bohusrummet, Stadshuset Tid Onsdagen den 4 juni klockan 13:00-18:00 Ledamöter Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Mikael Wintell (M) Tommy

Läs mer

Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin. Delrapport 3

Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin. Delrapport 3 Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin Delrapport 3 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Personella resurser inom socialnämndens äldreomsorg

Personella resurser inom socialnämndens äldreomsorg Personella resurser inom socialnämndens äldreomsorg En förstudie på uppdrag av revisorerna i Hallsbergs kommun Februari 2009 Ingrid Norman, certifierad kommunal revisor 2009-03-26 Ingrid Norman, projektledare

Läs mer

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS)

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) En jämförelse av kommunerna ur ett medborgarperspektiv Nätverk Femklövern Deltagande kommuner: Gnesta, Håbo, Knivsta och Trosa 2010-06-14 Nätverket

Läs mer

RiR 2007:1. Statlig tillsyn av bostad med särskild service enligt LSS

RiR 2007:1. Statlig tillsyn av bostad med särskild service enligt LSS RiR 2007:1 Statlig tillsyn av bostad med särskild service enligt LSS ISBN 978 91 7086 101 3 RiR 2007:1 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2007 Till regeringen Socialdepartementet Finansdepartementet

Läs mer

Säters kommun. Styrning och organisation av LSSverksamheten. Förstudie. KPMG AB Augusti 2011 Antal sidor: 9

Säters kommun. Styrning och organisation av LSSverksamheten. Förstudie. KPMG AB Augusti 2011 Antal sidor: 9 Säters kommun Styrning och organisation av LSSverksamheten KPMG AB Augusti 2011 Antal sidor: 9 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande:

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande: KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-04-21 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Säven, Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 5, tisdagen den 21 april,

Läs mer

Granskning av LSSverksamheten

Granskning av LSSverksamheten Revisionsrapport Granskning av LSSverksamheten Fredrik Anderberg, Linda Gustafsson Svalövs kommun Februari 2013 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Revisionsfråga 3 1.3 Metod och avgränsning

Läs mer

Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter

Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (7) Datum 2014-09-09 Handläggare Ann Rubin Planeringssekreterare ann.rubin@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter

Läs mer

Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR): Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka,

Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR): Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR): Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund,

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LAGEN 1993:387 OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) Uppdrag och

Läs mer

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS)

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) En jämförelse av kommunerna ur ett medborgarperspektiv Nätverk Bohuslän Deltagande kommuner: Dals-Ed, Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs,

Läs mer

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS)

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) En jämförelse av kommunerna ur ett medborgarperspektiv Nätverk Bohuslän Deltagande kommuner: Dals-Ed, Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs,

Läs mer

Revisionsrapport LSS-verksamheten Botkyrka kommun

Revisionsrapport LSS-verksamheten Botkyrka kommun Revisionsrapport LSS-verksamheten Botkyrka kommun Lars Högberg Certifierad kommunal revisor LSS Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Uppdrag... 2 2.1. Revisionsfråga... 2 2.2. Metod... 2 3. Resultat

Läs mer