_ Användarhandledning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "_ Användarhandledning"

Transkript

1 _ Användarhandledning

2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Översättning av originalbruksanvisning weiß nichtsv Innehållsförteckning 1 Symbolförklaring Allmänna säkerhetsanvisningar Lämplig personal Enhetens specifikationer Komplettsystemets leveransomfång (inkl. virtuell artikulator) Ändamålsenlig användning CE-försäkran om överensstämmelse Komponenter och gränssnitt Ceramill Map Ceramill transferkit PC typ T Rening och underhåll Rening Underhåll Funktionsstörningar, reparationer och garanti Funktionsstörning Reparationer Garanti Miljöskydd Tekniska data Installation Transport Uppställning Installation av dator Installation av datorprogrammet Installation av antivirusprogrammet Programinstallation för Ceramill Mind och Ceramill Map Installation av skannern Aktivering av tilläggsmoduler Axelkalibrering Likriktning av Artex fixator Registrering av Artex fixator Användaranvisning Fixator Positionering av modell Registrering och nerladdningsinfo Registrering i M-center Nerladdningsinfo

4 SYMBOLFÖRKLARING 1 Symbolförklaring Ytterligare symboler på enheten Varningsanvisningar Symbol Betydelse Varningsanvisningarna i texten är märkta USB-kontaktdon (hylsdon typ B) med en varningstriangel på färgad bakgrund och inramade. Säkring Vid risk för elström ersätts utropstecknet Tab. 2 i varningstriangeln med en blixtsymbol. Signalorden framför varningsanvisningarna beskriver av vilket slag och hur allvarliga följderna är om åtgärderna för avvärjande av riskerna inte följs. _ ANVISNING betyder att materiella skador kan uppstå. _ OBSERVERA betyder att lindriga till måttliga personskador kan uppstå. _ VARNING betyder att allvarliga personskador kan uppstå. _ FARA betyder att livsfarliga personskador kan uppstå. Viktig information Viktig information utan risker för människor eller sakskada kännetecknas med symbolen intill. Informationen omges av linjer. Ytterligare symboler i anvisningen Symbol Betydelse Beskrivning av åtgärd _ En lista Undermoment för beskrivning av åtgärd eller lista [3] Siffror inom hakparenteser hänför sig till platssiffror på bilderna Tab. 1 4

5 ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 2 Allmänna säkerhetsanvisningar Vid installation, idrifttagning och användning av enheten skall följande säkerhetsanvisningar beaktas: OBSERVERA: Felfunktioner i defekt enhet! När en skada eller ett funktionsfel på enheten konstateras: Märk enheten med defekt. Förhindra fortsatt användning tills reparation utförts. 3 Lämplig personal ANVISNING: Enheten får tas i drift och användas endast av utbildad yrkespersonal. ANVISNING: Slå från enheten när den inte längre används eller under en längre period är utan uppsikt, t.ex. under natten. Detta skyddar miljön, eftersom elenergi sparas. 5

6 ENHETENS SPECIFIKATIONER 4 Enhetens specifikationer 4.1 Komplettsystemets leveransomfång (inkl. virtuell artikulator) _ Skanner Ceramill Map400 (179140) Transferkit Mätområdesschablon USB-kabel (2 ) Nätsladd (1 ) Bruksanvisning CD med installationsprogram och kalibreringsdata Kalibreringsmodell _ PC (179170) Operativsystem Windows 7 Nätsladd (1 ) monitor (1 VGA-kabel, 1 DVI-kabel, 1 nätsladd) tangentbord, mus, musmatta, headset _ Ceramill Mind Package (179150) Ceramill Mind Dongle Snabbinstruktion för installation Ceramill Mind CD DVD med användarhandledning Kontrollera efter uppackning av enheten att alla delar finns med och att transportskada inte uppstått. Om transportskada uppstått anmärk genast till leverantören. 4.2 Ändamålsenlig användning Ceramill Map400 är en datorstyrd 3D-skanner för registrering av dentala tandmodeller. ANVISNING: Skanningsresultatet är beroende av skannat material. Metallytor kan t.ex. förorsaka artefakter. Skannsprej kan förbättra materialens skanningsförmåga. Vid felaktig användning av systemet frånsäger sig AmannGirrbach allt ansvar. För på- och ombyggnad av enheten på eget bevåg lämnas ingen garanti. 4.3 CE-försäkran om överensstämmelse Denna produkt överensstämmer i konstruktion och driftfunktion med de europeiska direktiven samt kompletterande nationella krav. Överstämmelsen har bekräftats med CE-märkning. Försäkran om överensstämmelse för produkten kan hämtas på adressen 6

7 ENHETENS SPECIFIKATIONER 4.4 Komponenter och gränssnitt Ceramill Map Bild 1 Översikt över enhetens framsida 1 Artex Scan Base Plate 2 Manöverknapp Bild 2 Översikt över enhetens baksida 1 USB-kontaktdon (styrning) 2 Huvudströmställare 3 Funktionsjordning 4 USB-kontaktdon (kamera) 5 Nätanslutning 7

8 ENHETENS SPECIFIKATIONER Ceramill transferkit 1 A AB 2 C Artex Scan Base Plate är fast monterad i Scanner Ceramill Map400. På denna skruvas distansplattorna 1 vid behov fast 7 och 2 6 och fixerplattan med klämma 5. Vilken distansplatta och vilken skruv som 3 skall användas beror på den skannade modellens höjd PC typ T Bild 3 ABC 2 3 A Skannstruktur för modeller utan artikulationssockel B Skannstruktur för modeller med artikulationssockel C Skannstruktur för två modeller i relation till artikulatorn 1 No Plast 2 Modellplatta 3 Skruvar med olika längd i relation till distansplattornas användning 4 Sexkantnyckel 5 Fixeringsplatta med klämma 6 Distansplatta 2 (20 mm) tillval, alltefter modellhöjd 7 Distansplatta 1 (10 mm) tillval, alltefter modellhöjd 8 Artex fixator 4 5 Bild 4 1 Datorns nätanslutning 2 Nätanslutningens motion 3 Digitalanslutning för bildskärm 4 Nätanslutning för Internet 5 USB-kontaktdon för tangentbord, mus, skanner och hårdvarulås 8

9 5 Installation 5.1 Transport Lyft med två personer upp apparaten från bottenplattan och transportera. 5.4 Installation av datorprogrammet Slå med huvudströmställaren på skannern. Koppla på datorn. 5.2 Uppställning _ Enheten får användas endast inomhus i torra och slutna rum. _ Ceramill Map400 inkl. anslutningar kräver ett utrymme på minst: Bredd: 420 mm Djup: 450 mm (utan anslutningssladd) Höjd: 610 mm _ Uppställningsytan måste kunna belastas med 35 kg. _ Rumstemperaturen skall under drift vara mellan 15 C och 30 C, stora temperaturvariationer bör undvikas. Ställ upp enheten på ett stadigt arbetsbord eller en arbetsbänk (på avstånd från golvet, inte mot en vägg, viktigt pga egenvibration). Skannkammarens öppning får inte riktas mot fönster och kraftig artificiell belysning. Ställ in höjden på enhetens fötter så att enheten står vågrätt och stabilt på alla fötter. 5.3 Installation av dator Anslut nätsladden till datorns nätkontakt och till ett nätuttag. Anslut nätsladden till datorns nätkontakt och till internetroutern/modemet. Anslut den blå VGA-kabeln (analog) till bildskärmen. Anslut den vita DVI-kabeln (digital) till bildskärmen samt till datorns digitala kontakt Anslut musen och tangentbordet till datorn. Installationen utförs med den speciella användaren Administrator : _ Användarnamn: Administrator _ Lösenord: ceramill mall Använd administratorn endast för denna installation. Byt användare för installationen och logga in som administrator. Efter återstart anmäler datorn standardanvändaren cadcam. Vid fabriken har inget lösenord tilldelats. Omkoppling av språk Från fabriken levereras Ceramill Digital systemet på engelska. För inställning av önskat språk efter start av datorn: Öppna på skrivbordet Manual Language Selector och följ anvisningarna Installation av antivirusprogrammet Som skydd för datorn: Klicka på skrivbordet på Microsoft Security Essentials. Denna länk hänvisar till Microsoft Security Essentials hemsida. Följ hemsidans anvisningar för installation av antivirusprogrammet. 9

10 5.4.2 Programinstallation för Ceramill Mind och Ceramill Map Datorerna har vid fabriken grundinställts. Användaren måste installera Software Ceramill Mind och Ceramill Map i denna ordningsföljd. Denna installation kräver inloggning som administrator: Lägg in medlevererad CD Ceramill Mind. Hämta installationsanvisningen från CD och följ anvisningarna. Lägg in medlevererad CD Ceramill Map. Hämta installationsanvisningen från CD och följ anvisningarna. Omkoppling till önskat språk för installerade programkomponenter: Öppna på skrivbordet Manual Language Selector, följ anvisningarna och välj installerad skanner. 5.6 Aktivering av tilläggsmoduler Tilläggsmoduler måste för användning aktiveras i skannerprogrammet. Mata in via Options > Access > Add Activation Code... (Alternativ > Åtkomst > Aktiveringskod...) den erhållna skannerspecifika aktiveringskoden. Återstarta programmet för aktivering av modulen. 5.5 Installation av skannern Varje skanner har vid fabriken kalibrerats individuellt och därför gäller data på installations-cd endast för aktuell skanner. Före installation: Kontrollera att skannerns serienummer på typskylten överensstämmer med angivet serienummer på CD! Före installation: Kontrollera att skannerns huvudströmställare står i läget 0. Anslut båda USB-kablarna till skannern och datorn. Anslut Ceramill Mind-dongeln till ett ledigt USBkontaktdon på datorns baksida. Anslut nätsladden till skannerns nätkontakt och till ett nätuttag. 10

11 5.7 Axelkalibrering Skannern Ceramill Map400 måste efter uppställning av och anslutning till datorn kalibreras med medlevererad kalibreringsmodell. Lägg in distansplattan nr 1, fixerplattan med klämma och modellplattan (se kapitlet 4.4.2). 5.8 Likriktning av Artex fixator Fixatorns likriktning med splitexnyckeln skall kontrolleras i regelbundna intervaller. Innan Artex fixatorn används i skannern måste den kodas med splitexnyckeln: Bild 5 Kalibreringsmodell Sätt in kalibreringsmodellen. Skapa ett nytt patientfall och starta Ceramill Map i databasen. Avbryt efterföljande inmatningsbegäran för 2D- Scan. Starta via Options > Extras > Axes Calibration (Alternativ > Verktyg > Axelkalibrering) axelkalibreringen. Följ programmets anvisningar. Om så krävs: Mata på nytt in de vid installationen inmatade kalibreringsmodellvärdena via Options > Extras > Calibration Model Registration. (Alternativ > Verktyg > Kalibreringsregistrering). Skannern skall kalibreras på nytt i regelbundna intervaller Bild 6 1 Fixatorns underdel 2 Limningsyta 3 Splitexplatta 4 Splitexnyckel 5 Fixatorns överdel 6 sidoskruv 7 bakre skruv Fäll upp fixatorn. Lägg upp splitexnyckeln 4 på överdelen 5. Lägg upp splitexplattan 3 på nyckeln. Applicera lim (Loctite) på splitexplattans undre sida. Spruta aktivator på fixatorns underdel 1. Fäll ihop fixatorn mot stopp och fixera med sidoskruven 6. 11

12 Låt limförbindelsen hårdna enligt anvisning. Öppna fixatorn. Ta bort splitexnyckeln. 5.9 Registrering av Artex fixator Vid första användningen av fixatorn måste överoch underkäkens skanningar samordnas vestibulärskanningen med den manuella trepunktsmetoden. Den manuella samordningen används för senare automatisk inriktning av käkskanningarna. Den manuella metoden kan när som helst upprepas. Skannern måste före första användningen kalibreras (se kapitlet 5.7)! ANVISNING: Felaktig registrering av fixatorn! Placera alltid käkmodellerna med gipssockel i skannern. Modellerna får inte användas med Artex Noplast. Gör med en liten fräs tre markeringar på modellen (rekommendation) ANVISNING: Felaktiga resultat! Kontrollera den med splitexnyckeln använda artikulatorn för artikulation av modellerna och koda vid behov på nytt (se anvisning Likriktning Splitex. Nollställ artikulatorns stödstift vid artikulation av för registrering använda käkmodeller. Bild 7 Krav på de modeller som används för första trepunktssamordningen: _ Modellerna måste vara ingipsade i artikulatorn Artex CR. _ Tillräckligt inbördes tandanlag och stöd för att en samordning skall kunna garanteras. 12

13 Starta Ceramill Mind Database. Skapa ett fiktivt patientfall med indikationer i över- och underkäken (t.ex. kalott i ÖK och antagonist i UK) Välj som antagonisttyp Artex CR. Bild 8 Starta skannern. Positionera överkäken inom mätområdet i skannern genom att använda erforderlig distansplatta (0, 1, 2 eller 1+2) (se kapitlet 6.2). Kör 2D-skanning. 13

14 Välj distansplatta. Välj inom området skannertyp Complete jaw (Komplettkäke). Bild 9 Starta 3D-skanningen med knappen Next (Fortsätt). 14

15 Kontrollera skanningsresultatet och efterskanna vid behov. Bild 10 Följ programmets anvisningar. Ta bort överkäken. Positionera underkäken inom mätområdet i skannern genom att använda erforderlig distansplatta (0, 1, 2 eller 1+2) (se kapitlet 6.2). Kör 2D-skanning. Välj distansplatta. Välj inom området skannertyp Complete law (Komplettkäke). Starta 3D-skanningen med knappen Next (Fortsätt). Kontrollera skanningsresultatet och efterskanna vid behov. Följ programmets anvisningar. Ta bort underkäken samt modellstrukturen för modeller (se bilden 3 på sidan 8). Placera båda modellerna i fixatorn. 15

16 ANVISNING: Fixatorns fällbara överdel måste vara fixerad när den placeras i skannern! Dra stadigt fast skruven som sitter på fixatorns baksida! Dra därefter fast fixatorns sidoskruv. Placera fixatorn i skannern. Fixerplattans klämma måste gripa in i fixatorns underdel Bild 11 Fixator i Ceramill Map400 1 Artex fixator 2 Skruv 3 Fixeringsplatta med klämma 4 Distansplatta (tillval) 5 Artex Scan Base Plate 16

17 Starta vestibulärskanningen med knappen Next (Fortsätt). Följ programmets anvisningar. Programmet kräver trepunktssamordning för erforderlig registrering av fixatorn. Bekräfta med OK. Definiera minst tre överensstämmande punkter för registrering på underkäks- och vestibulärskanningarna. Mål Aktion Sätt punkt Tryck vänster musknapp Vrid modellen Tryck knapp Strg/Ctrl och höger musknapp och förflytta musen Strg / Ctrl + Förskjut modellen Tryck knapp Strg/Ctrl och båda musknapparnaoch förflytta musen Strg / Ctrl + Tab. 3 17

18 Sätt tre punkter i underkäken (på modellmarkeringarna). Med knappen Entf/Del kan den senast satta punkten raderas. Bild 12 18

19 Koppla om till vestibulärskanning med space bar (Mellanslagstangent). Bild 13 19

20 Sätt i samma ordningsföljd tre punkter på samma markeringar. Underkäken samordnas. Om fel samordning utförts kan den upprepas med funktionen Articulation (Artikulation). Bild 14 20

21 Starta överkäkssamordningen med knappen Next (Fortsätt). Bild 15 21

22 Registrera överkäken på samma sätt som underkäken. Överkäken samordnas. Bild 16 22

23 Starta fininriktningen med knappen Next (Fortsätt). Bild 17 23

24 Efter fininriktning av båda käkarna: Starta matchingsprocessen med knappen Next (Fortsätt). De definierade punkterna för fixatorregistrering sparas i programmet. Bild 18 Fixatorns registrering är avslutad. Alla senare käkskanningar från patientfall samordnas genast automatiskt. 24

25 Ju exaktare punkterna sätts, desto exaktare är samordningen. Små avvikelser är tillåtna och avhjälps i matchingprocessen! Felaktigt uppställd samordning: Välj Options > Extras > Reset jaw registration (Alternativ > Verktyg > Käkregistrering återställ) och återställ felaktig registrering. Klicka på knappen Articulation (Artikulation). Välj Manual alignment (Manuell inriktning). Starta registreringsprocessen med OK. 25

26 ANVÄNDARANVISNING 6 Användaranvisning 6.1 Fixator Vid fixatorns användning för patientfall med tillräckligt tandanlag (säkrad ocklusion) som garanterar stöd för käken: Dra inte fast fixatorns bakre skruv. Med detta säkerställs den maximala och optimala käkens tandanlag under skanningsprocessen. 6.2 Positionering av modell Modellen skall med hjälp av distansplattor positioneras så att modellen ligger inom skannfokus. Skannfokus sitter i skannern på svängaxelns nivå. För korrekt positionering rekommenderar vi att använda medlevererad mätområdesschablon. Placera mätområdesschablonen på svängaxelns övre sida. Kontrollera att käkens modellområden som skall skannas ligger inom mätområdet. Fixatorns fällbara överdel måste vara fixerad när den placeras i skannern! Dra alltid fast fixatorns sidoskruv. Vid fixatorns användning för patientfall där käken endast med ett tandanlag inget stöd uppnås: Artikulera modellerna med stödstiftsläge noll. Dra fast fixatorns bakre skruv. ANVISNING: Felaktig automatisk samordning av käkmodeller! När fixator används får principiellt (även vid käkskanning) endast modeller med gipssockel sättas in!. Bild 19 Användning av mätområdesschablon 26

27 REGISTRERING OCH NERLADDNINGSINFO Användning av No Plast Fixera modell i No Plast. Lossa skruvarna från No Plasts centrum och rikta upp modellen i skannerns fokus. Fixera läget med lättrad skruv och dra dessutom fast insexkantskruven med sexkantnyckeln. 7 Registrering och nerladdningsinfo 7.1 Registrering i M-center För nerladdning av uppdateringar och för att kunna skicka data till tillverkningscentrum krävs en registrering på M-Center-sidan. Registrera under En förklaring och anvisning till registrering hittas under angiven adress. 8 Rening och underhåll 8.1 Rening Skannern måste rengöras regelbundet. Frånkoppla skannern. ANVISNING: Skador på 3D-sensorn: 3D-sensorns optik upptill i skannern får inte rengöras! Rensug försiktigt skannerns inre. Torka av huset med en fuktig trasa. Använd inte aggressiva rengöringsmedel. 8.2 Underhåll Underhåll får endast utföras av utbildad yrkespersonal. 7.2 Nerladdningsinfo De övriga anvisningarna för manövrering (Videotutorials) av skannern Ceramill Map och programmet Ceramill Mind finns för nerladdning på adress Uppdateringar för programmet hittas även på webbsidan 27

28 FUNKTIONSSTÖRNINGAR, REPARATIONER OCH GARAN- 9 Funktionsstörningar, reparationer och garanti 9.1 Funktionsstörning Vid funktionsfel: Starta programmet på nytt. Starta skannern på nytt. Återstarta datorn. Kontrollera kabelförbindelserna, vid behov frånkoppla och anslut på nytt. Om dessa åtgärder inte avhjälper felen: Kontakta Ceramill-Helpdesk (vardagar kl ). Tyskland: Österrike: Globalt: Miljöskydd Förpackningar AmannGirrbach är delaktig i det landsspecifika återvinningssystemet som garanterar en optimal återvinning av förpackning. Allt förpackningsmaterial är miljövänligt och kan återanvändas. Kasserad enhet Kasserad enhet innehåller återvinningsbart avfall som skall hanteras för återvinning. Efter utgången livslängd skall skannern avfallhanteras miljövänligt via offentlig behandlingsanläggning. 9.2 Reparationer Reparationer får endast utföras av utbildad yrkespersonal. 9.3 Garanti Garantin motsvarar lagliga bestämmelser. Ytterligare information hittas i våra Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). 28

29 TEKNISKA DATA 11 Tekniska data Ändringar förbehålls. Tekniska data för Ceramill Map400 Enhet Ceramill Map400 Artikelnr Mått (D B H) _ sluten mm _ öppen mm Vikt kg 31 Elanslutningar _ Spänning V/Hz /50- _ Säkring A 602 1,25 Effekt W 80 Noggrannhet μm < 20 Tillåtet temperaturområde C (drift) Gränssnitt USB Tab. 4 Datorns tekniska data Enhet Typ T3500 Artikelnr Vikt kg 26 Processortyp/- Intel Xenon Quad/ takt 2.67GHz Arbetsminne GB 12 RAM Inbyggd hårddiskminne GB 232 Grafikkort Nvidia Quadro 2000 installerat operativsystem Windows 7 Ultimate 64 bit, Recovery Software Virusskydd Microsoft Security Essentials Bildskärm: _ storlek _ upplösning Tab. 5 tum 22 pixel

30 30

31

32 QUALITÄTSMANAGEMENT FB Made in the European Union ISO 9001 Manufacturer Hersteller Distribution Vertrieb Amann Girrbach AG Herrschaftswiesen Koblach Austria Fon Fax Distribution Vertrieb D/A Amann Girrbach GmbH Dürrenweg Pforzheim Germany Fon Fax

_ Anvisning för mångledade skruvkopplade konstruktioner

_ Anvisning för mångledade skruvkopplade konstruktioner FRAMEWORK MANAGEMENT _ Anvisning för mångledade skruvkopplade konstruktioner ENDAST MÖJLIGT MED CERAMILL MOTION 2 ELLER I M-CENTER ALLMÄNNA ANVISNINGAR _ Arbete med titanbaser SR * är endast möjligt med

Läs mer

Symbolförklaring... 3. Allmänna säkerhetsanvisningar... 4. Lämplig personal... 4. Garantiåtagande/Befrielse från ansvar... 8. Nerladdningsinfo...

Symbolförklaring... 3. Allmänna säkerhetsanvisningar... 4. Lämplig personal... 4. Garantiåtagande/Befrielse från ansvar... 8. Nerladdningsinfo... _Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING weiß nichtsv Innehållsförteckning Symbolförklaring...................................... 3 Allmänna säkerhetsanvisningar.......................... 4 Lämplig personal.......................................

Läs mer

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning Ackumulatortank IVT 120 4 Ansl Installations- och underhållsanvisning Art.nr: 6 720 614 922 (05/2008) SV Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Säkerhetsföreskrift och symbolförklaring 3 1.1 Säkerhetsanvisningar

Läs mer

Snabbguide Starter System 3.2

Snabbguide Starter System 3.2 3.2 Innehållsförteckning ii / 12 Innehållsförteckning 1 Ingår i leveransen... 3 2 Förutsättningar... 4 3 De första stegen... 5 4 Information och hjälp... 12 1 Ingår i leveransen 3 / 12 1 Ingår i leveransen

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

Guide för fjärråtkomst av Gigamedia IP-kamerakit

Guide för fjärråtkomst av Gigamedia IP-kamerakit Guide för fjärråtkomst av Gigamedia IP-kamerakit Grattis till ditt köp av ett komplett IP-kamerakit från Gigamedia. Denna guide förklarar hur du använder dig av Gigamedias kostnadsfria DDNS-tjänst för

Läs mer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Läs det här dokumentet innan du installerar Mac OS X. Det innehåller viktig information om att installera Mac OS X. Systemkrav Om du ska uppgradera till

Läs mer

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Bruksanvisning Kaffekvarn Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Innehållsförteckning Säkerhetsinformation... 3 Uppackning... 4 Krav på installationsplatsen... 4 Före första användningen... 5 Justering

Läs mer

ClearNote Användarmanual

ClearNote Användarmanual ClearNote 1 Säkerhet... 3 2 Vad finns i förpackningen... 4 3 Installera datorprogrammet till ClearNote... 5 4 Komma igång med ClearNote... 6 MONTERA IHOP CLEARNOTE... 6 ATT ANVÄNDA CLEARNOTE TILL EN BÄRBAR

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas enheten Easi-Scop eller öppnas enheten upphör denna garanti. Allt arbete utöver garantireparationer

Läs mer

Abelko Terminal. Användarmanual. Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller

Abelko Terminal. Användarmanual. Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller Abelko Terminal Användarmanual Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller Abelko terminalen är en panel pc avsedd att monteras i kontrollpaneller eller skåp som display och gateway

Läs mer

Installation av Topocad

Installation av Topocad Installation av Topocad Hämta programmet Topocad 12.0 kan hämtas från adtollo.se/systems/mat-kart/ladda-ner-program/ Installation Programmet installeras från Installera Topocad Topocad 12.0. Installationsfilen

Läs mer

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Innehåll Innehåll i leveransen och kamerafunktioner...

Läs mer

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER PC-Planner Handbok PC-Planner förvandlar din dator till en virtuell plotter (förutom GPS positionering) samtidigt som du använder dina elektroniska C-Map by Jeppesen kartor. I full färg kan du med denna

Läs mer

Allmänt. Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för viktinsamling på PC.

Allmänt. Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för viktinsamling på PC. GS5000PC Manual Allmänt Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för viktinsamling på PC. GS5000PC kan köras under Windows 98, NT, 2000, XP. Rekommenderat minimikrav på datorn är internminne 1GB, processor

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Dell Latitude E5430/E5530

Dell Latitude E5430/E5530 Dell Latitude E5430/E5530 Information om installation och funktioner Om varningar VARNING: Detta meddelande indikerar risk för skada på egendom eller person, eller livsfara. Latitude E5430 Framifrån och

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

MANUAL. MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE. www.medigenic.se rev. 20120516

MANUAL. MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE. www.medigenic.se rev. 20120516 MANUAL MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE www.medigenic.se rev. 20120516 Innehåll Sid Inledning 3 Anslutning 4 Påminnelsefunktion 4 Rengör när lampan blinkar 4 Bakgrundsbelysning 5

Läs mer

Dell Precision Workstation T3600/T5600/ T7600

Dell Precision Workstation T3600/T5600/ T7600 Dell Precision Workstation T3600/T5600/ T7600 Information om installation och funktioner Om varningar VARNING: Detta meddelande indikerar risk för skada på egendom eller person, eller livsfara. Dell Precision

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

Kom igång med din SKY WiFi SmartPen

Kom igång med din SKY WiFi SmartPen Kom igång med din SKY WiFi SmartPen Se till att du har din SKY WiFi SmartPen och ditt block framför dig. Gå till Livescribes hemsida (om du skrivit ut denna guide och inte kan klicka på länken så gå till:

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

HANDBOK MOBILE DRIVE XXS EXTERNAL MOBILE HARD DRIVE / 2.5" / USB 2.0. Rev. 907

HANDBOK MOBILE DRIVE XXS EXTERNAL MOBILE HARD DRIVE / 2.5 / USB 2.0. Rev. 907 HANDBOK MOBILE DRIVE XXS EXTERNAL MOBILE HARD DRIVE / 2.5" / USB 2.0 Rev. 907 Freecom Mobile Drive XXS Kära kund! Tack för att du valt Freecom Mobile Drive XXS som extern hårddisk. För att kunna använda

Läs mer

SERVO-DRIVE. Monteringsanvisning

SERVO-DRIVE. Monteringsanvisning SERVO-DRIVE Monteringsanvisning Översikt Handhavande av monteringsanvisningen Säkerhet Förutsättningar Avsett användningsområde Säkerhetsinstruktioner Ingrepp/ändringar och reservdelar Återvinning Standardskåp

Läs mer

A. Datorn från grunden

A. Datorn från grunden A-1 A. Vad är en dator? En dator är en apparat som du kan utföra en mängd olika uppgifter med t.ex: Skriva och läsa e-post, lyssna på musik, titta på film, spela spel. De olika uppgifterna utförs av program

Läs mer

Monteringsanvisning. För installatörer. Monteringsanvisning. Neutraliseringsenhet utan tömningspump. art.nr 009730

Monteringsanvisning. För installatörer. Monteringsanvisning. Neutraliseringsenhet utan tömningspump. art.nr 009730 Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning Neutraliseringsenhet utan tömningspump art.nr 009730 SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Information om dokumentationen...3 1.1 Förvaring

Läs mer

Disk Station DS209, DS209+II

Disk Station DS209, DS209+II Disk Station DS209, DS209+II Snabb installationsguide Dokument-ID: Synology_QIG_2BayCL_20090901 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs igenom dessa anvisningar noggrant före användning och behåll bruksanvisningen på

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Bruksanvisning GSM ON / OFF

Bruksanvisning GSM ON / OFF Fjärrströmbrytaren GSM ON/OFF har på fabriken konfigurerats för manövrering via SMS. Om apparaten används för manövrering via uppringning måste den ovillkorligen personaliseras (punkt D och E). Bruksanvisning

Läs mer

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se Monteringsanvisningar Fönster och dörrar 046-122 440 www.fonsterdirekt.se FönsterDirekt 2012 Installationsanvisningar Anvisningarna gäller fönster och dörr som monteras i vägg. Placering av distansbrickorna/kilarna

Läs mer

För installationen av SPECTRUM 4.0 och det fortsatta arbetet med programvaran måste följande systemkrav vara uppfyllda:

För installationen av SPECTRUM 4.0 och det fortsatta arbetet med programvaran måste följande systemkrav vara uppfyllda: Installations-DVD 2. INSTALLATION 2. Installation SPECTRUM 4.0 Innan du kan börja använda SPECTRUM 4.0 måste du säkerställa att din PC uppfyller kraven (systemkrav, se Kap. 2.1) för att programvaran ska

Läs mer

Bruksanvisning för skötbordet Lifty.

Bruksanvisning för skötbordet Lifty. Bruksanvisning för skötbordet Lifty. OBS! Läs igenom bruksanvisningen noga före användning. Spara denna bruksanvisning, du kan behöva läsa den igen. Skötbordet är avsett för barn upp till 20 kg. Skötbordet

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

Installationsguide ELCAD 7.10

Installationsguide ELCAD 7.10 Installationsguide ELCAD 7.10 Innehållsförteckning Inledning... 2 Installation av ELCAD 7.10... 2 Viktiga nyheter om installationen... 2 Före installationen... 2 Ladda hem internationell version... 2 Ladda

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser SK102 ANVÄNDARMANUAL Självnivellerande krysslaser SK102Z VARNING: För din personliga säkerhet, LÄS igenom alla instruktioner innan användning. SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER FÖR FRAMTIDA REFERENS.

Läs mer

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar DL VÄRMELAMPA Installations- och användningsanvisningar INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt... 3 2. Säkerhetsföreskrifter... 3 3. Konstruktion och modeller... 4 4. Installation... 4 4.1 Placering av lampan...4

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

VARNING: Kasta inte den här produkten i hushållsavfallet. Lämna in den till en uppsamlingsplats för återvinning av elektroniska apparater.

VARNING: Kasta inte den här produkten i hushållsavfallet. Lämna in den till en uppsamlingsplats för återvinning av elektroniska apparater. Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för problem som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av Easi-View eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utom garantireparationer

Läs mer

HANDBOK MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES. Rev. 024

HANDBOK MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES. Rev. 024 HANDBOK MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES Rev. 024 Kära kund! Tack för att du valde Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive som externt dataminne. För att kunna använda Mobile Hard Drive /

Läs mer

HANDBOK MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES. Rev. 034/Mac

HANDBOK MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES. Rev. 034/Mac HANDBOK MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES Rev. 034/Mac Kära kund! Tack för att du valde Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive som externt dataminne. För att kunna använda Mobile Hard Drive

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

Solenergisystem. Schüco monteringssystem MSE 210 Monteringsställning

Solenergisystem. Schüco monteringssystem MSE 210 Monteringsställning Solenergisystem Schüco monteringssystem MSE 210 Monteringsställning sv Monteringsanvisning: MSE 210 Monteringsställning Art.nr. 273 129 Version 04 Printed in Germany, Copyright by Schüco International

Läs mer

KURSMÅL WINDOWS STARTA KURSEN

KURSMÅL WINDOWS STARTA KURSEN KURSMÅL WINDOWS Detta är en introduktionskurs för dig som är nybörjare. Du kommer att få bekanta dig med datorns viktigaste delar och lära dig grunderna i operativsystemet Windows, vilket är en förutsättning

Läs mer

TeamViewer Installation och användning

TeamViewer Installation och användning TeamViewer Installation och användning Funktioner i TeamViewer TeamViewer möjliggör för lärare och faddrar att hjälpa elever och användare på distans. Det finns 2 huvudsakliga användningsområden: Fjärrstyrning

Läs mer

Hur väljer jag dental scanner?

Hur väljer jag dental scanner? Hur väljer jag dental scanner? Behöver jag en dental scanner? Vilken modell och vilken leverantör ska jag välja? I vilken prisklass? Den nya tekniken skapar ständigt nya frågor. Hur kommer framtidens tandteknik

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

WaterFuse - Byggarbetsplats

WaterFuse - Byggarbetsplats WaterFuse - Byggarbetsplats Användarmanual & Installationsmanual 1 Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar

Läs mer

SERVO-DRIVE Monteringsanvisning

SERVO-DRIVE Monteringsanvisning SERVO-DRIVE Monteringsanvisning Transformatorhållare för bottenmontering Transformatorhållare för väggmontering Julius Blum GmbH Beslagsfabrik 697 Höchst, Österrike Tel.: +4 5578 705-0 Fax: +4 5578 705-44

Läs mer

EMOTEC L 09 Relay IPX4 D. Monterings- och bruksanvisning MADE IN GERMANY. DruckNr.: 29344292sw / -28.12

EMOTEC L 09 Relay IPX4 D. Monterings- och bruksanvisning MADE IN GERMANY. DruckNr.: 29344292sw / -28.12 EMOTEC L 09 Relay S Monterings- och bruksanvisning MADE IN GERMANY IPX4 D DruckNr.: 29344292sw / -28.12 1 Monteringsanvisning för effektbrytare EMOTEC L09 Relay Som standard levereras effektbrytaren för

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

Din manual F-SECURE PSB http://sv.yourpdfguides.com/dref/2817573

Din manual F-SECURE PSB http://sv.yourpdfguides.com/dref/2817573 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för F-SECURE PSB. Du hittar svar på alla dina frågor i F-SECURE PSB instruktionsbok (information,

Läs mer

CAD/CAM INTEGRERAT EFFEKTIVT ÖPPET MÅNGSIDIGT. Amann Girrbach AG Fon +43 5523 62333-105 www.amanngirrbach.com

CAD/CAM INTEGRERAT EFFEKTIVT ÖPPET MÅNGSIDIGT. Amann Girrbach AG Fon +43 5523 62333-105 www.amanngirrbach.com SE CAD/CAM INTEGRERAT EFFEKTIVT Amann Girrbach AG Fon +43 5523 62333-105 www.amanngirrbach.com MÅNGSIDIGT ÖPPET Järnvägsgatan 5 172 75 Sundbyberg Tel. 08-471 70 50 www.denthouse.se Distanser på titanbas

Läs mer

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Bruksanvisning USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Art. nr. 462 623 Rev C SE USB simkortshållare för mobiltelefon Med hjälp av USB simkortshållare kan SMS-meddelanden skickas från Memoplanner.

Läs mer

GREEN BUTTON SOFTWARE

GREEN BUTTON SOFTWARE HANDBOK SOFTWARE FÖR EXTERNA FREECOM-HÅRDDISKAR Rev. 030 Observera! Samtliga rättigheter förbehålls. De produktnamn som nämns i den här handboken, kan vara registrerade varumärken vars rättigheter ägs

Läs mer

Din manual F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://sv.yourpdfguides.com/dref/2859689

Din manual F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://sv.yourpdfguides.com/dref/2859689 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY. Du hittar svar på alla dina frågor i F-SECURE

Läs mer

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten)

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) S INSTALLATION OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) Varning! Rengör svarsapparaten endast med en torr trasa. Ophera en högtalande svarsapparat med färgskärm En svarsapparat

Läs mer

Förstoringsprogram och skärmanpassningar för att minska belastningen på ögat. Snabbguide

Förstoringsprogram och skärmanpassningar för att minska belastningen på ögat. Snabbguide Förstoringsprogram och skärmanpassningar för att minska belastningen på ögat Snabbguide Välkommen till ZoomText Express ZoomText Express är ett prisvärt och enkelt förstoringsprogram till din dator. ZoomText

Läs mer

Disk Station DS209+, DS207+, DS207. Snabb installationsguide

Disk Station DS209+, DS207+, DS207. Snabb installationsguide Disk Station DS209+, DS207+, DS207 Snabb installationsguide SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs igenom dessa anvisningar noggrant före användning och behåll bruksanvisningen på ett säkert ställe för framtida referenser.

Läs mer

Lättmonterad termometerplatta med isvarning Modell: EW102

Lättmonterad termometerplatta med isvarning Modell: EW102 Lättmonterad termometerplatta med isvarning Modell: EW102 BRUKSANVISNING INNEHÅLL Produktöversikt...2 Vy framsida...2 Vy baksida...2 Sensor...3 Att komma igång...3 Installation av huvudenhet...3 Installation

Läs mer

Installationsanvisning. ADSLmodem: SpeedTouch 780WL. Bredband ADSL

Installationsanvisning. ADSLmodem: SpeedTouch 780WL. Bredband ADSL Installationsanvisning ADSLmodem: SpeedTouch 780WL Bredband ADSL Hitta första telefonjacket Börja alltid med att läsa den lilla foldern SpeedTouch Anvisning hitta första jacket. Följ anvisningarna noga

Läs mer

Huvudmus till Compact Rolltalk Tracker Pro

Huvudmus till Compact Rolltalk Tracker Pro Bruksanvisning Huvudmus till Compact Rolltalk Tracker Pro Art.nr.: 105 660 Rev D SE Innehåll Detta följer med produkten... 3 Installera Tracker Pro... 4 Anslutning av Tracker Pro... 4 Montera Tracker Pro...

Läs mer

Solo + Standard och HD. Nordic. SOLO manual version 20090811 4

Solo + Standard och HD. Nordic. SOLO manual version 20090811 4 Solo + Standard och HD Nordic SOLO manual version 20090811 4 1 SOLO från Nordiceye finns i 2 olika modeller. För att påverka miljön i varje form har vi valt att skriva denna manual i kombination av de

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe BT Edition Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe BT Edition är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den

Läs mer

Installationsanvisning ADSLmodem: SpeedTouch 546v6. Bredband ADSL. Hitta första telefonjacket

Installationsanvisning ADSLmodem: SpeedTouch 546v6. Bredband ADSL. Hitta första telefonjacket Installationsanvisning ADSLmodem: SpeedTouch 546v6 Bredband ADSL Hitta första telefonjacket Börja alltid med att läsa den lilla foldern SpeedTouch Anvisning hitta första jacket. Följ anvisningarna noga

Läs mer

Installationsanvisningar. IQ Web 200. Webbkommunikation

Installationsanvisningar. IQ Web 200. Webbkommunikation Ver 060109 Cetetherm IQHeat Installation IQ Web 200 Installationsanvisningar IQ Web 200 Webbkommunikation 1. Systemkrav...3 2. Inledning / Leveransomfattning...4 2.1 Inledning... 4 2.2 Leveransomfattning...

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

Dell Latitude E5440/E5540

Dell Latitude E5440/E5540 Dell Latitude E5440/E5540 Information om installation och funktioner Om varningar VARNING: Detta meddelande indikerar risk för skada på egendom eller person, eller livsfara. Latitude E5440 Vy från fram-,

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 4 Det här behöver du 5 Installationsöversikt 5 Steg 1: Leta efter uppdateringar 5 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 5 Steg 3: Installera Windows

Läs mer

TEKNIKMAGASINET MANUAL

TEKNIKMAGASINET MANUAL TEKNIKMAGASINET MANUAL Art 490723 Slim USB Multimedia Remote Control OBS! Ändringar och modifi eringar som inte är godkända av Teknikmagasinet resulterar i att garantin upphör. Om det skulle uppstå ett

Läs mer

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 Beskrivning R1 gör exakt vad som krävs av en radonmätare. Vid en radonhalt på 200 Bq/m 3 tar det endast 4 timmar att uppnå en statistisk

Läs mer

Bruksanvisning. Färgkamera för infällt portregister 1265..

Bruksanvisning. Färgkamera för infällt portregister 1265.. Bruksanvisning Färgkamera för infällt portregister 1265.. Beskrivning Färgkameran ingår i Gira porttelefonsystem och används för utbyggnad av infällt portregister. Färgkameran har följande produktfördelar:

Läs mer

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0 LogoBloc 90-600kW Datum 081006, rev 0 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LEVERANSKONTROLL... 3 ANSVAR... 3 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL... 3 SÄKERHET... 3 REKLAMATION...

Läs mer

Safe Park Elektronisk P-skiva: Bruksanvisning

Safe Park Elektronisk P-skiva: Bruksanvisning Safe Park Elektronisk P-skiva: Bruksanvisning Frånskrivning Upplysningarna i detta dokument kan ändras utan varsel. Det tas inget ansvar för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i denna

Läs mer

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande.

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. Ideell IT-förening där äldre lär äldre Skapa mapp Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. * Gör så här: 1. Se till att du befinner dig på den plats i datorn

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL 1 och 2 ZONER s VINKYLARE Fristående och inbyggda 2009-09-01 Sid. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1- ÖVERSIKT...3 2- VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR...4 3- FÖRBEREDELSE & INSTALLATIONSANVISNINGAR...5

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

Windows 8 Steg för steguppgraderingsguide KONFIDENTIELLT 1/53

Windows 8 Steg för steguppgraderingsguide KONFIDENTIELLT 1/53 Windows 8 Steg för steguppgraderingsguide KONFIDENTIELLT 1/53 Innehåll 1. 1. Installationsprocess för Windows 8 2. Systemkrav 3. Förberedelser 2. 3. ESD 4. 5. 6. 1. Anpassa 2. Trådlös 3. Anpassa inställningar

Läs mer

Quick Guide. Version 1.0 WWW.PROTECTGLOBAL.SE

Quick Guide. Version 1.0 WWW.PROTECTGLOBAL.SE Quick Guide Version 1.0 WWW.PROTECTGLOBAL.SE PROTECT ZOLO Paketet innehåller: Enhet Antal ZOLO GSM Larmsystem/PIR-sensor.... 1 Fjärrkontrol.... 1 ZOLO Kommunikationskort.... 1 PIR-sensor.... 1 USB-kabel....

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

Manuell SMARTCD.G2 02.2015

Manuell SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Avsedd användning... 3 2 Säkerhetsanvisningar... 4 3 Ingår i leveransen... 5 4 Anslutning till en dator/bärbar dator... 6 5 Ladda batterierna... 7 6 Driftsättning... 8 7 Konfigurering

Läs mer

Installationsinstruktioner

Installationsinstruktioner knfbreader Mobile kreader Mobile Installationsinstruktioner Copyright 2009 knfbreading Technology, Inc. www.knfbreader.eu Alla rättigheter förbehållna. Andra företagsnamn och produkter är varumärken eller

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

BC06 BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LUFTFUKTIGHET / TEMPERATUR TRT-BA-BC06-TC-001-SV

BC06 BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LUFTFUKTIGHET / TEMPERATUR TRT-BA-BC06-TC-001-SV BC06 SV BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LUFTFUKTIGHET / TEMPERATUR TRT-BA-BC06-TC-001-SV Innehållsförteckning Information om bruksanvisningen... 1 Information om apparaten... 1 Tekniska data... 2 Säkerhet...

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

Norton 360 Online Användarhandbok

Norton 360 Online Användarhandbok Användarhandbok Norton 360 Online Användarhandbok Dokumentation version 1,0 2007 Symantec Corporation. Med ensamrätt. Den licensierade programvaran och dokumentationen betraktas som kommersiell programvara

Läs mer

NYA Panda Platinum Internet Security 2007 Snabbguide Viktigt! Läs avsnittet om onlineregistrering i den här guiden noggrant. Informationen i det här avsnittet är viktig för att skydda din dator. Avinstallera

Läs mer

MONTERINGS- och INSTALLATIONSANVISNING

MONTERINGS- och INSTALLATIONSANVISNING MONTERINGS- och INSTALLATIONSANVISNING Ariterm Prisma solfångare för utanpåliggande takmontering ARITERM PRISMA SOLFÅNGARE Innehållsförteckning Symbolförklaringar...3 Produktbeskrivning...4 Varningar...5

Läs mer

Kom igång! Lärardatorer. Vårterminen 2009

Kom igång! Lärardatorer. Vårterminen 2009 Kom igång! Lärardatorer Vårterminen 2009 IT-kontoret (Växel: 150 00) Håkan, 0922-152 86, hakan.tapani@haparanda.se Anders, 0922-152 85, anders.aidanpaa@haparanda.se Peter, 0922-152 75, peter.blomqvist@haparanda.se

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

Användarhandledning Droppställning Ronda 160-00100-00

Användarhandledning Droppställning Ronda 160-00100-00 Operationsbord RiEye 100-00101-0n Användarhandledning Droppställning Ronda 160-00100-00 2009-0057 utgåva 2 Tel +46- Innehållsförteckning 1. Introduktion droppställning Ronda... 3 2. Registrering... 3 3.

Läs mer