Fabriksgaranti och teknisk support

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fabriksgaranti och teknisk support"

Transkript

1 Behåll för framtida bruk Fabriksgaranti och teknisk support Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA) Det här dokumentet inkluderar information om Fabriksgarantin för datorprodukter som köpts i Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA). Fabriksgaranti för datorprodukter Maskinvara som omfattas HP- eller Compaq-datorer som är märkta "1 year" (1 år) eller "2 years" (2 år) på etiketten med serienumret på enhetens undersida. Inkluderade HP-tillbehör och batterier Tillbehör av annan tillverkare Produktgarantitider 1 år eller 2 år, enligt etiketten med serienumret. 1 år Omfattas ej av HP-garantin. Se respektive tillverkares garanti. Allmänna villkor Denna Fabriksgaranti gäller de maskinvaruprodukter av märket HP och/eller Compaq ("HP-produkter") som sålts eller hyrts från Hewlett-Packard Company, dess filialer, samarbetspartners, auktoriserade återförsäljare eller distributörer i enskilda länder (i denna fabriksgaranti gemensamt benämnda "HP"). Utöver vad som uttryckligen sägs i denna Fabriksgaranti utlovar HP inga andra garantier eller villkor, uttryckliga eller underförstådda, inklusive antydd garanti om säljbarhet och lämplighet för visst syfte. HP frånhänder sig uttryckligen allt garantiansvar förutom vad som sägs i denna Fabriksgaranti. All garanti som påbjuds i lagtext begränsas till löptiden för denna Fabriksgaranti. I vissa stater och länder är det inte tillåtet att tidsbegränsa en underförstådd garanti, eller att undanta skador till följd av olycka eller följdskador från garantin för konsumentprodukter. I sådana stater och länder kan delar av denna Fabriksgaranti vara ogiltiga. HP:s Fabriksgaranti gäller bara i det land eller på den plats där den här produkten har sålts. Nivån på den garantiservice som du får kan variera beroende på lokal standard. Din HP-produkt repareras bara i det land där den såldes. Om du befinner dig utanför det land där produkten såldes, kan du behöva skicka produkten på egen bekostnad till ett auktoriserat reparationsställe. HP kommer inte att förändra produktens form, anpassa den eller dess funktioner för att få den att fungera i länder där den inte avses fungera till följd av lag eller föreskrifter. Du har rätt till garantiservice enligt villkoren i detta dokument om reparation av din HP-produkt krävs inom löptiden för denna Fabriksgaranti. HP garanterar att denna HP-produkt och alla produktkomponenter som du köpt eller hyrt av HP ej är behäftade med fel vare sig i material eller sammansättning vid normal användning under garantitiden. Garantitiden startar det datum produkten köpts eller hyrts från HP. Ditt kvitto, där datum för inköp eller leverans av HP-produkten framgår, är ditt inköps- eller hyrbevis. Du kan bli tvungen att visa upp inköpseller hyrbevis för att få garantiservice. De laddningsbara batterierna omfattas av en 12-månadersgaranti. De tillgodoräknas ej återstående serviceperiod för den HP-produkt som de förknippas med, och omfattas inte heller av eventuell garantiservice för HP-produkten. HP-produkter är tillverkade av nya komponenter eller av nya och begagnade komponenter, som är likvärdiga med nya vad gäller prestanda och tillförlitlighet. Reservdelar kan vara nya eller likvärdiga med nya. Svenska 1

2 Under garantitiden kommer HP att reparera eller byta ut defekta komponenter eller hela HP-produkten. Alla komponenter eller maskinvaruprodukter som tas bort vid byte under garantitiden kommer att övergå i HP:s ägo. Utbytt del eller produkt kommer att omfattas av antingen Fabriksgarantin för den borttagna delen eller produkten, eller av nittio (90) dagars fabriksgaranti för reservdelen, beroende på vilken tid som är längst. HP kan välja att ge dig en ersättningsprodukt som är prestandamässigt likvärdig med eller bättre än din HP-märkta produkt. HP förbehåller sig rätten att, i stället för att ge dig en utbytesenhet, återbetala din kostnad (minus ränta) för köp eller hyra. Detta är den enda gällande garantin för defekta produkter. HP ansvarar inte för skada eller förlust av program, data eller flyttbara media. HP ansvarar inte för återställning och ominstallation av några program eller data annat än den programvara som installerats av HP när produkten tillverkades. HP garanterar inte att användningen av denna HP-produkt kommer att vara avbrotts- eller felfri. HP ansvarar inte för skada som inträffar som resultat av att instruktioner som medföljde HP-produkten inte har följts. Denna Fabriksgaranti gäller inte för förbrukningsbara delar. Denna Fabriksgaranti gäller inte någon produkt där serienumret har avlägsnats eller gjorts oläsligt (a) till följd av skada, felaktigt handhavande, omilt handhavande eller andra externa orsaker, (b) till följd av att produkten använts utanför de användningsparametrar som anges i produktdokumentationen som medföljde produkten, (c) till följd av användning av komponenter som ej tillverkats eller sålts av HP, eller (d) till följd av förändring av produkten som utförts av annan än (i) HP, (ii) auktoriserad HP servicegivare, eller (iii) egen installation av HP-reservdelar eller reservdelar godkända av HP om sådana finns tillgängliga för produkten i aktuellt land. Dessa villkor och förutsättningar utgör hela Fabriksgarantin mellan dig och HP rörande den HP-märkta produkt som du har köpt eller hyrt. Dessa villkor och förutsättningar ersätter tidigare avtal eller utfästelser inklusive utfästelser som gjorts i HP:s säljmaterial eller råd från HP, en agent eller en HP-anställd som kan ha gjorts i samband med att du köpte eller hyrde den HP-märkta produkten. Ingen ändring av villkoren i denna Fabriksgaranti är giltig såvida den inte är skriftlig och undertecknad av en behörig HP-företrädare. Liksom alla batterier kommer den maximala kapaciteten hos det batteri som sitter i HP-produkten att minska med tiden och användningen. Batterigarantin omfattar ej förändringar av batterikapacitet. Ditt batteri täcks endast av garantin när det gäller defekter i material eller sammansättning som leder till fel. För att fastställa om batteriet har ett fel som täcks av garantin, kan du bli ombedd att köra en HP-diagnostiktest. Batteriets livslängd täcks inte av garantin och varierar beroende på konfigurering och användning av produkten, inklusive men ej begränsat till produktmodell, vilka applikationer som körs, inställning av strömsparfunktioner och produktfunktioner. Begränsning av ansvar Om din HP-märkta produkt inte fungerar som utlovats ovan kan du som enda ersättning få något av följande: reparation av HP-produkten, utbyte av HP-produkten eller återbetalning av inköpspriset eller hyreskostnaden (minus ränta). HP:s maximala skyldighet enligt denna Fabriksgaranti begränsas uttryckligen till det mindre av priset du betalat för produkten och kostnaden för reparation eller utbyte av maskinvarukomponent som inte fungerar vid normal användning. HP ansvarar inte för några skador orsakade av HP-produkten eller dess uteblivna funktion, oaktat om detta gäller uteblivna intäkter, förlorade besparingar eller särskilda skador till följd av olycka eller följdskador. HP påtar sig inte något ansvar för anspråk från tredje man eller från dig å tredje mans vägnar. Denna ansvarsbegränsning gäller oavsett om kompensation krävs, eller anspråk ställs med hänvisning till denna Fabriksgaranti, skadeståndsanspråk (inklusive försumlighet och strikt produktansvar), kontrakt eller några andra anspråk. Ingen äger rätt att frångå eller förändra denna ansvarsbegräsning. Denna begränsning av ansvar kommer att gälla även om du i förväg har påtalat risk för möjliga sådana skador för HP eller auktoriserad HP-representant. Anspråk rörande personskador omfattas dock ej av denna begränsning av ansvar. Denna Fabriksgaranti ger dig vissa lagliga rättigheter. Ni kan även ha tillkommande lagstadgade rättigheter som följer av Ert avtal med inköpsstället. Dessa rättigheter inskränks inte av Fabriksgarantin. Du kan även ha andra rättigheter som varierar mellan olika stater eller länder. Ta reda på vilka dina rättigheter är i de lagar som gäller i din stat eller ditt land. 2 Svenska

3 Tillbehör Villkoren och förutsättningarna i Fabriksgarantin för HP-tillbehör är avsedda endast för HP-tillbehör. Maskinvarutillbehör som härrör från andra tillverkare eller leverantörer än HP:s tillhandahålls i "BEFINTLIGT SKICK". Vissa tillverkare eller leverantörer kan emellertid tillhandahålla egna garantier direkt till dig. Det är du som är ansvarig för att kontakta tillverkarna eller leverantörerna av produkter som ej tillverkats av HP för att få tillgång till deras garantisupport. Programvara HP lämnar ingen garanti för programvara, inklusive sådan programvara eller operativsystem som förinstallerats av HP. HP:s enda ansvar med avseende på programvara som distribueras av HP under varumärket HP framgår av respektive slutanvändarlicens eller avtal om programlicens. Maskin- och programprodukter från andra tillverkare tillhandahålls i "BEFINTLIGT SKICK". Vissa tillverkare, leverantörer eller förläggare andra än HP, kan emellertid erbjuda egna garantier direkt till dig. Om det flyttbara medium på vilket HP distribuerar programvaran inom trettio (30) dagar efter inköpet visar sig vara felaktigt avseende material eller utförande, ska den enda gottgörelsen vara att returnera det flyttbara mediet till HP för utbyte. Teknisk support HP erbjuder flera olika alternativ för teknisk support. Mer information finns i "Kontakta HP" längre fram i det här dokumentet. Teknisk support för maskinvara Kostnadsfri teknisk support för maskinvara erbjuds för den period som anges på etiketten med serienummer som finns på datorns undersida. När garantitiden har gått ut kan du få teknisk support för maskinvara mot en avgift. Begränsad teknisk support för medföljande programvara vid inledande konfiguration Begränsad teknisk support för programvara är tillgänglig under nittio (90) dagar från datumet för inköpet eller leveransen. Ditt kvitto, där datum för inköp eller leverans framgår, är ditt inköps- eller hyrbevis. Du kan bli tvungen att visa upp inköps- eller hyrbevis för att få begränsad teknisk support för programvara. Begränsad teknisk support för programvara är bara tillgänglig för programvara som är förinstallerad av HP på datorn. Begränsad teknisk support för programvara inkluderar följande tjänster: Hjälp att installera om ett förinstallerat operativsystem. Hjälp att avinstallera och installera om eventuella förinstallerade programvaror. Tolka felmeddelanden som rör operativsystemet eller förinstallerad programvara. Hjälp att använda programvara från HP finns på HP:s webbplats på adressen Hjälp att använda programvara från annan tillverkare finns i onlinehjälpen som medföljer programvaran eller på tillverkarens webbplats om sådan finns. Avgiftsbelagd teknisk support kan finnas. Olika typer av garantiservice För att HP ska kunna tillhandahålla bästa möjliga support och service under Fabriksgarantin, uppmanar HP sina kunder å det bestämdaste att använda tillgängliga supportteknologier som tillhandahålls av HP. Detta inkluderar diagnostik, konfigurationshjälpmedel och HP:s fjärrsupportlösningar där så är lämpligt. Svenska 3

4 Du bör regelbundet säkerhetskopiera data och program som sparas på din hårddisk eller annat medium för att minimera skador vid eventuella fel, förändringar eller förlust av data. Innan någon HP-produkt skickas in för service måste data säkerhetskopieras och all sekretessbelagd, ägd eller personlig information avlägsnas. Under service kan hårddisken komma att raderas och programmens ursprungliga inställningar återställas. Nedanstående typer av garantiservice kan finnas för din HP-produkt. Utbytbara delar Utbyteskomponenter I de länder där det finns tillgängligt, levererar HP godkända utbyteskomponenter direkt till dig för att fullfölja HP:s garantiåtagande för HP-produkter. När du har kontaktat HP och feldiagnosen anger att problemet kan åtgärdas med användning av en av dessa delar, kan en utbyteskomponent skickas direkt till dig. När delen anländer ersätter du den defekta delen i enlighet med medföljande instruktioner. I de fall då utbytesdelen måste returneras till HP, måste du skicka tillbaka den defekta delen till HP inom en viss tid, vanligen 15 dagar. Den defekta delen måste returneras med tillhörande dokumentation i medföljande fraktmaterial. Om inte den defekta produkten returneras, kan detta leda till att HP fakturerar dig för utbytesdelen. Garantiservice ("lämna in") Under beteckningen "lämna in"-service, måste du lämna in din HP-produkten till ett auktoriserat serviceställe för reparation under garantin. Mer information finns i "Kontakta HP" längre fram i det här dokumentet. Garantiservice ("skicka in") HP:s Fabriksgaranti kan innehålla en garantiservice av typen "skicka in". Under villkoren i "skicka in"-servicen, ska du leverera den HP-märkta maskinvaruprodukten till en auktoriserad servicegivare för att få garantienlig reparation utförd. Du måste förbetala alla transportkostnader, skatter eller avgifter i samband med transport av produkten till reparationsstället. Du ansvarar helt för att produkten är lämpligt förpackad och skyddad mot eventuella skador under transport till servicestället. Dessutom ansvarar du för att produkter du transporterar är försäkrade, och du påtar dig risken för förlust under transporten. HP returnerar den reparerade produkten till dig och ansvarar för alla logistik- och försäkringskostnader i den processen. Hämta- & Returnera-garantiservice I länder där denna garanti erbjuds, kan din HP-fabriksgaranti inkludera en "hämta- & returnera"-garantiservice. Under villkoren i "hämta- & returnera"-garantiservicen kommer HP att hämta den defekta HP-maskinvaruprodukten från din bostad/arbetsplats, reparera den och returnera den till ditt hem/arbetsplats. HP ansvarar för alla reparations-, logistik- och försäkringskostnader i den här processen. Du ansvarar helt för att enheten är lämpligt förpackad och skyddad mot eventuella skador under transporten till servicestället. Utökade serviceplaner och Care Packs HP erbjuder ett antal utökade serviceplaner och Care Packs.* Information om utökade serviceplaner och Care Packs finns på HP:s webbplats på adressen *Finns i vissa regioner och länder. Utökade serviceplaner och Care Packs som har köpts i ett land kan INTE överföras till ett annat land eller annan region. Kontakta HP Du kan få support på något av följande sätt: Kontakta närmaste plats för HP-support på adressen Kontakta din HP-återförsäljare eller auktoriserade servicegivare. Kontakta HP per telefon (se häftet Telefonnummer till våra försäljnings- och serviceställen över hela världen som medföljer din HP-produkt). Ta fram följande information innan du ringer till HP: Produktnummer, serienummer, modellnamn och modellnummer 4 Svenska

5 Eventuella felmeddelanden Tillvalsutrustning Operativsystem Installerad program- och maskinvara från andra tillverkare Preciserade frågor Av bilagda förteckning framgår namn och adress till det HP-företag som svarar för HPs begränsade garanti (fabriksgaranti) i Sverige. Hewlett-Packard Sverige AB, SE Stockholm, Sverige Ni kan även ha tillkommande lagstadgade rättigheter, som följer av Ert avtal med säljaren av produkten. Dessa rättigheter inskränks inte av fabriksgarantin. Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, LP. Första utgåvan (februari 2010) Andra utgavan (mars 2010) Svenska 5

Information om system och support

Information om system och support Information om system och support Konfigurera datorn Grundspecifikationer Få hjälp Försäljningsvillkor Begränsade garantier och returbestämmelser Licensavtal för programvara Säkerhetsinformation Miljöinformation

Läs mer

Servicebeskrivning. Grundläggande maskinvaruservice. Inledning. Serviceavtalets omfattning. Begränsningar i omfattningen av maskinvara:

Servicebeskrivning. Grundläggande maskinvaruservice. Inledning. Serviceavtalets omfattning. Begränsningar i omfattningen av maskinvara: Servicebeskrivning Grundläggande maskinvaruservice Inledning Dell är glada över att kunna erbjuda Grundläggande maskinvaruservice ("Service") i enlighet med denna servicebeskrivning ("Servicebeskrivning").

Läs mer

Datablad HP returtjänst och hårdvarusupport för konsumenter, på annan plats. Tjänstöversikt. Tabell 1. Tjänstefunktioner

Datablad HP returtjänst och hårdvarusupport för konsumenter, på annan plats. Tjänstöversikt. Tabell 1. Tjänstefunktioner Datablad HP returtjänst och hårdvarusupport för konsumenter, på annan plats HP Care Pack-tjänster Fördelar med tjänsten Flexibla fraktalternativ Tillförlitligt och prisvärt alternativ till support på plats

Läs mer

NORTONS LICENSAVTAL Norton Internet Security för Mac

NORTONS LICENSAVTAL Norton Internet Security för Mac NORTONS LICENSAVTAL Norton Internet Security för Mac VIKTIGT! LÄS VILLKOREN I DETTA LICENSAVTAL ( LICENSAVTALET ) NOGGRANT INNAN NI ANVÄNDER PROGRAMVARAN OCH TJÄNSTERNA (SOM DE BESKRIVS NEDAN). NORD- ELLER

Läs mer

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen "Köp" på startsidan.

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen Köp på startsidan. Användarvillkor 1. Välkommen till vår webbsida www.groupon.se 1.1. Groupon drivs av Groupon AB, Box 6358, 10235 Stockholm. Här kan Du som kund (nedan benämnd "Du") köpa vouchers på varor och tjänster från

Läs mer

Beskrivning av Dells Service på plats nästa arbetsdag (nedan kallad "NBD-service")

Beskrivning av Dells Service på plats nästa arbetsdag (nedan kallad NBD-service) Beskrivning av Dells Service på plats nästa arbetsdag (nedan kallad "NBD-service") i. Översikt över NBD-service Service på plats nästa arbetsdag innebär att du från den dag produkten levereras till dig

Läs mer

Terms and Conditions of Sale - National Instruments FÖRSÄLJNINGSVILLKOR - NATIONAL INSTRUMENTS SWEDEN

Terms and Conditions of Sale - National Instruments FÖRSÄLJNINGSVILLKOR - NATIONAL INSTRUMENTS SWEDEN Terms and Conditions of Sale - National Instruments FÖRSÄLJNINGSVILLKOR - NATIONAL INSTRUMENTS SWEDEN Dessa försäljningsvillkor ("Villkoren") gäller mellan kunden ("Kunden") och National Instruments Sweden

Läs mer

Kom igång snabbt igen

Kom igång snabbt igen Datablad Kom igång snabbt igen HP hårdvarusupport med utbytesservice Tjänstens innehåll höjdpunkter Bekväm dörr-till-dörr service Alternativ till lägre kostnad än reparation på plats Fraktkostnader betalade

Läs mer

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 Dessa licensvillkor ( avtalet ) utgör ett avtal mellan Microsoft Corporation (eller beroende på var

Läs mer

Broschyr Håll igång verksamheten. HP-tjänster för persondatorer, dokumenthantering och utskrifter för användare i mindre företag

Broschyr Håll igång verksamheten. HP-tjänster för persondatorer, dokumenthantering och utskrifter för användare i mindre företag Broschyr Håll igång verksamheten HP-tjänster för persondatorer, dokumenthantering och utskrifter för användare i mindre företag Innehållsförteckning 3 Inledning 4 PC-tjänster som låter dig fokusera på

Läs mer

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 Dessa licensvillkor ( avtalet ) utgör ett avtal mellan Microsoft Corporation (eller beroende på var du

Läs mer

Allmänna Villkor. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederländerna, och eventuella koncernbolag (tillsammans, "TomTom")

Allmänna Villkor. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederländerna, och eventuella koncernbolag (tillsammans, TomTom) Sverige Allmänna Villkor TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederländerna, och eventuella koncernbolag (tillsammans, "TomTom") Innehåll 1 Omfattning... 3 2 Din beställning

Läs mer

4. Priser 4.1 Produktpriset avser det pris som anges på FileMaker AB-webbplatsen vid beställningstillfället.

4. Priser 4.1 Produktpriset avser det pris som anges på FileMaker AB-webbplatsen vid beställningstillfället. Villkor och Termer 1.1 Om villkoren I dessa villkor används orden "vi" och "oss" för att beteckna FileMaker AB och "du" och "dig" för att beteckna dig som kund. Ord med stor begynnelsebokstav avser i villkorstexten

Läs mer

NetVista IBM Översikt

NetVista IBM Översikt NetVista Översikt NetVista Översikt Anmärkning Innan du börjar använda den här informationen och den produkt den handlar om bör du läsa informationen i Säkerhetsanvisningar på sidan v och Bilaga. Produktgaranti

Läs mer

VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage

VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage Villkor. Dell har glädjen att kunna leverera Dell Backup and Recovery Cloud Storage ( Tjänsten eller Tjänsterna ) i enlighet med

Läs mer

3. Användning av programvara med upphovsrättskyddat material, skadeersättning.

3. Användning av programvara med upphovsrättskyddat material, skadeersättning. Tack för att du har valt en dator från TOSHIBA. I följande avtal beskrivs dina rättigheter att använda utvald programvara som finns förinstallerad på din dator. Genom att godkänna detta avtal eller använda

Läs mer

1. ALLMÄNNA PRINCIPER

1. ALLMÄNNA PRINCIPER UNIVAR (LEVERANSER NORDEN) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING I dessa allmänna villkor avses med Säljaren UNIVAR BV och med Köparen avses den enskilda firma eller det bolag till vilket en offert är adresserad

Läs mer

Vegas.book Page i Tuesday, April 4, 2000 3:52 PM. Personal Computer. Typerna 2193, 2194 och 6345. Användarhandbok

Vegas.book Page i Tuesday, April 4, 2000 3:52 PM. Personal Computer. Typerna 2193, 2194 och 6345. Användarhandbok Vegas.book Page i Tuesday, April 4, 2000 3:52 PM Personal Computer Typerna 2193, 2194 och 6345 Användarhandbok Vegas.book Page ii Tuesday, April 4, 2000 3:52 PM Anm: Läs den allmänna informationen i Bilaga

Läs mer

Som konsument som handlar hos Wx3 telecom AB omfattas du av Konsumentköplagen, Konsumentköplagen och Distansavtalslagen.

Som konsument som handlar hos Wx3 telecom AB omfattas du av Konsumentköplagen, Konsumentköplagen och Distansavtalslagen. Försäljningsvillkor Giltiga per 2011-11-01 Som konsument som handlar hos Wx3 telecom AB omfattas du av Konsumentköplagen, Konsumentköplagen och Distansavtalslagen. Tillämplighet Wx3 telecom AB:s allmänna

Läs mer

Dessa villkor, tillsammans med villkorsbilagan, beskriver ditt försäkringsskydd.

Dessa villkor, tillsammans med villkorsbilagan, beskriver ditt försäkringsskydd. Skydd mot oavsiktliga skador eller Skydd mot oavsiktliga skador och stöld Försäkringsvillkor Dessa villkor, tillsammans med villkorsbilagan, beskriver ditt försäkringsskydd. Detta är ett försäkringsavtal

Läs mer

ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN FIFA 13

ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN FIFA 13 ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN FIFA 13 Detta licensavtal för slutanvändare ( licensen ) är en överenskommelse mellan dig och Electronic Arts Inc., dess dotterbolag och dess

Läs mer

VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN:

VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN: VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN: Detta licensavtal (licensen) är ett juridiskt avtal mellan dig (licenstagaren eller du) och Stoneridge Electronics Limited

Läs mer

Försäkring för Persondatorutrustning - Villkor

Försäkring för Persondatorutrustning - Villkor Försäkring för Persondatorutrustning - Villkor CompleteCare 1. Inledning De förmåner du har rätt till beror på vilket försäkringsskydd du valt detta framgår av ditt försäkringsbrev. Denna CompleteCare

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE 1. Vilka är Boxer? 1.1 Vårt företag heter Boxer TV-Access AB, organisationsnummer 556548-1131 (nedan kallat vi, oss

Läs mer

700reus.book Page i Thursday, September 9, 1999 1:20 PM. Aptiva Referenshandbok

700reus.book Page i Thursday, September 9, 1999 1:20 PM. Aptiva Referenshandbok 700reus.book Page i Thursday, September 9, 1999 1:20 PM Aptiva Referenshandbok 700reus.book Page ii Thursday, September 9, 1999 1:20 PM Andra utgåvan (augusti 1999) Följande stycke gäller endast i stater

Läs mer

BLACKBERRY PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE VÄNLIGEN LÄS DETTA DOKUMENT NOGA INNAN DU INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER PROGRAMVARAN.

BLACKBERRY PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE VÄNLIGEN LÄS DETTA DOKUMENT NOGA INNAN DU INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER PROGRAMVARAN. BLACKBERRY PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE VÄNLIGEN LÄS DETTA DOKUMENT NOGA INNAN DU INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER PROGRAMVARAN. Detta Avtal upplåter en licens till Dig, kunden, att använda Programvaran

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP. 1.1. Dessa allmänna villkor (AVK) för köp reglerar avtalsförhållandena mellan

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP. 1.1. Dessa allmänna villkor (AVK) för köp reglerar avtalsförhållandena mellan ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP 1. Tillämpningsområde 1.1. Dessa allmänna villkor (AVK) för köp reglerar avtalsförhållandena mellan a) Eurofins, vilket innebär samtliga bolag som är helt eller delvist ägt av

Läs mer

Synology DiskStation DS214+ Snabbinstallationsguide

Synology DiskStation DS214+ Snabbinstallationsguide Synology DiskStation DS214+ Snabbinstallationsguide Synology_QIG_DS214+_20130828 Innehållsförteckning Kapitel 1: Innan du börjar Förpackningens innehåll... 3 En översikt av Synology DiskStation... 4 Säkerhetsinstruktioner...

Läs mer

Fjärrimplementering av Dell Desktop Virtualization Solution Simplified

Fjärrimplementering av Dell Desktop Virtualization Solution Simplified Servicebeskrivning Fjärrimplementering av Dell Desktop Virtualization Solution Simplified Inledning Dell kan tillhandahålla implementering via fjärranslutning av Dell Desktop Virtualization Solution Simplified

Läs mer

SWEDEN Villkor för Norton Virus Protection Promise

SWEDEN Villkor för Norton Virus Protection Promise SWEDEN Villkor för Norton Virus Protection Promise FÖLJANDE VILLKOR ( VILLKOREN ) UTGÖR ETT JURIDISKT BINDANDE AVTAL MELLAN SYMANTEC CORPORATION OCH/ELLER DESS DOTTERBOLAG ( SYMANTEC ) OCH DIG OCH REGLERAR

Läs mer