contact SAMSUNG worldwide

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "contact SAMSUNG worldwide"

Transkript

1

2 Bruksanvisningen tillhandahålls endast i informationssyfte. All information i bruksanvisningen kan ändras utan föregående meddelande. Samsung Electronics är inte ansvarigt för några direkta eller indirekta skador som uppkommer på grund av att den här bruksanvisningen används Samsung Electronics Co., Ltd. Med ensamrätt. ML-4550, ML-4551N, och ML-4551ND är varumärken som tillhör Samsung Electronics Co., Ltd. Samsung och Samsungs logotyp är varumärken som tillhör Samsung Electronics Co., Ltd. Centronics är ett varumärke som tillhör Centronics Data Computer Corporation. IBM och IBM PC är varumärken som tillhör International Business Machines Corporation. PCL and PCL 6 är varumärken som tillhör Hewlett-Packard company. Microsoft, Windows, Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows NT 4.0, Windows XP och Windows 2003 är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. PostScript 3 är ett varumärke som tillhör Adobe System, Inc. UFST och MicroType är registrerade varumärken som tillhör Monotype Imaging Inc. TrueType, LaserWriter och Macintosh är varumärken som tillhör Apple Computer, Inc. Alla övriga varumärken eller produktnamn är varumärken som tillhör respektive företag eller organisation.

3 contact SAMSUNG worldwide If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the Samsung customer care center. COUNTRY CUSTOMER CARE CENTER WEB SITE ARGENTINE AUSTRALIA AUSTRIA 0800-SAMSUNG ( ) BELGIUM BRAZIL CANADA SAMSUNG ( ) CHILE 800-SAMSUNG ( ) CHINA COLOMBIA COSTA RICA latin CZECH REPUBLIC (800 - SAMSUNG) Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, , Praha 8 DENMARK ECUADOR latin EL SALVADOR latin ESTONIA KAZAKHSTAN kz_ru KYRGYZSTAN FINLAND FRANCE 3260 SAMSUNG ( 0,15/min) GERMANY SAMSUNG ( ,14/min) GUATEMALA latin HONDURAS latin HONG KONG HUNGARY SAMSUNG ( ) COUNTRY CUSTOMER CARE CENTER WEB SITE INDIA INDONESIA ITALIA 800-SAMSUNG( ) JAMAICA latin JAPAN LATVIA LITHUANIA LUXEMBURG MALAYSIA MEXICO SAMSUNG ( ) NETHERLAND S NEW ZEALAND 0900 SAMSUNG( ,10/min) 0800 SAMSUNG ( ) NICARAGUA latin NORWAY PANAMA latin PHILIPPINES SAMSUNG ( ) POLAND PORTUGAL SAMSUNG ( ) PUERTO RICO latin REP. DOMINICA latin EIRE RUSSIA SINGAPORE 1800-SAMSUNG ( ) SLOVAKIA 0800-SAMSUNG ( ) SOUTH AFRICA 0860 SAMSUNG ( )

4 COUNTRY CUSTOMER CARE CENTER WEB SITE SPAIN SAMSU(72678) SWEDEN SWITZERLAN D 0800-SAMSUNG ( ) TADJIKISTAN TAIWAN THAILAND TRINIDAD & TOBAGO SAMSUNG ( ) latin TURKEY U.A.E 800-SAMSUNG ( ) U.K 0845 SAMSUNG ( ) U.S.A SAMSUNG ( ) UKRAINE UZBEKISTAN kz_ru VENEZUELA latin VIETNAM

5 INNEHÅLL 1. Introduktion Specialfunktioner Skrivaröversikt Hitta mer information Välja placering Systeminstallation Att använda kontrollpanelens menyer Menyöversikt Skriva ut en demosida Ändra språk på displayen Använda tonersparläge Programöversikt Levererad programvara Skrivardrivrutinens egenskaper Systemkrav Nätverksinstallation Introduktion Operativsystem som stöds Konfigurera TCP/IP Konfigurera EtherTalk Konfigurera IPX-ramtyper Ställa in Ethernet-hastighet Återställa nätverkskonfigurationen Skriva ut en nätverkskonfigurationssida Ladda utskriftsmaterial Välja utskriftsmaterial Fylla på papper Välj plats för utmatning Enkla utskrifter Skriva ut ett dokument Avbryta en utskrift Beställa förbrukningsvaror och tillbehör Tonerkassetter Tillbehör Hur du beställer Underhåll Skriva ut informationsidor Rengöra skrivaren Underhåll av tonerkassetter Reservdelar

6 9. Felsökning Åtgärda pappersstopp Checklista för felsökning Att förstå indikatorn Att förstå meddelandena på displayen Meddelanden om tonerkassetter Att åtgärda allmänna utskriftsproblem Att åtgärda problem med utskriftskvalitet Vanliga Windowsproblem Vanliga PostScriptproblem Vanliga Linuxproblem Vanliga Macintoshproblem Installera tillbehör Försiktighetsåtgärder vid installation av tillbehör Installera en dual in-line minnesmodul (DIMM) Installera ett nätverkskort Använda hårddisken Specifikationer Skrivarspecifikationer

7 Viktiga säkerhetsåtgärder och säkerhetsanvisningar Vid användning av denna maskin ska de grundläggande säkerhetsföreskrifterna alltid följas för att minska risken för brand, elektriska stötar och personskador: 1 Läs och se till att du förstår alla anvisningarna. 2 Använd sunt förnuft när du hanterar elektrisk utrustning. 3 Följ alla varningar och instruktioner som finns angivna på maskinen och i den litteratur som medföljer maskinen. 4 Om bruksanvisningen verkar strida mot säkerhetsanvisningarna ska du följa säkerhetsanvisningarna. Du kan ha missförstått bruksanvisningen. Om du tycker att det är motstridiga anvisningar ber vi dig kontakta din försäljare eller servicerepresentant för att få hjälp. 5 Koppla bort maskinen ur vägguttaget innan du utför någon rengöring. Använd inte vätska eller aerosoldrivna rengöringsprodukter. Använd endast en fuktig trasa vid rengöring. 6 Placera inte maskinen på ett instabilt underlag. Den kan falla ner och orsaka allvarliga skador. 7 Maskinen får aldrig placeras på, i närhet av eller över element, kaminer, luftkonditioneringsenhet eller ventilationskanaler. 8 Låt ingenting stå på nätsladden. Placera inte maskinen där det finns risk att någon går på sladdarna. 9 Överbelasta inte vägguttag eller förlängningssladdar. Detta kan försämra prestanda och ge upphov till risk för eldsvåda eller elstötar. 10 Låt inte eventuella husdjur tugga på nätsladden eller PC:ns anslutningskablar. 11 För inte in föremål i maskinen genom öppningar i lådan eller höljet. De kan vidröra farlig högspänning och ge upphov till risk för eldsvåda eller stötar. Spill inte vätska på eller i maskinen. 12 Minimera risken för elstötar genom att aldrig montera isär maskinen. Ta den alltid till en kvalificerad serviceverkstad om reparation behövs. Om du öppnar eller stänger luckor kan du utsättas för högspänning eller andra risker. Felaktig montering kan medföra elstötar när enheten används efteråt. 13 Koppla loss maskinen från PC:n och väggurtaget och lämna maskinen till kvalificerad service om något av detta inträffar: När nätsladden, stickproppen eller anslutningskabeln är skadad på något sätt. Om vätska spillts i maskinen. Om maskinen utsatts för vatten eller regnväder. Om maskinen inte fungerar som den ska trots att alla instruktioner följts. Om maskinen tappats, eller höljet förefaller skadat. Om maskinen plötsligt och tydligt börjar fungera annorlunda. 14 Justera endast de kontroller som anvisas i bruksanvisningarna. Felaktig användning av andra kontroller kan medföra skada och kan kräva omfattande arbete av en kvalificerad servicetekniker för att återställa maskinen till normaldrift. 15 Undvik att använda maskinen under åskoväder. Det kan finnas risk att du kan få en stöt vid ett blixtnedslag. Koppla om möjligt loss maskinen från elnätet så länge som åskvädret pågår. 16 Om du skriver ut många sidor kontinuerligt, kan ytan på utmatningsfacket bli varm. Vidrör inte den här ytan och se till att hålla barn borta från den. 17 För att kunna använda skrivaren på ett säkert sätt bör du använda nätsladden som levereras tillsammans med maskinen. Om du använder en nätkabel som är längre än 2 meter till en maskin som använder 110 V måste kabeln vara minst 16 AWG SPARA DESSA ANVISNINGAR. Miljö och säkerhetsåtaganden Säkerhetsdeklaration för laser Skrivaren är certifierad i USA i enlighet med kraven i DHHS 21 CFR, kapitel 1, underparagraf J för Klass I (1) laserprodukter, och är certifierad i övriga länder som en Klass I laserprodukt i enlighet med kraven i IEC 825. Klass I laserprodukter anses inte vara skadliga. Lasersystemet och skrivaren är konstruerade så att människor aldrig kommer i kontakt med laserstrålning överstigande Klass 1 under normal drift, underhåll och föreskriven service. VARNING Använd eller reparera aldrig skrivaren med borttaget skydd från laser/scannerenheten. Den reflekterade strålen kan skada dina ögon, även om den är osynlig. Vid användning av denna produkt, ska de grundläggande säkerhetsföreskrifterna alltid följas för att minska risken för brand, elektrisk stöt och personskador. Ozonsäkerhet Under normal drift avger denna maskin ozon. Den avgivna ozonen utgör ingen fara för användaren. Vi rekommenderar dock att maskinen ska användas i ett väl ventilerat utrymme. Om du behöver ytterligare information om ozon, kontakta närmaste Samsung-återförsäljare. 1 AWG: American Wire Guage i

8 Energispar Denna maskin innehåller avancerad teknologi för att spara energi, som minskar energiåtgången när den inte används aktivt. Om maskinen inte tar emot data under en längre tid, minskas automatiskt energiåtgången. Återvinning Återvinn eller deponera förpackningsmaterialet för denna produkt på ett miljövänligt sätt. Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter) Denna markering på produkten och i manualen anger att den inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när dess livstid är över. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör produkten hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av dess beståndsdelar. Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten kan återvinnas på ett miljösäkert sätt. Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall. Kanadensiska regler för radiostörningar Denna apparat överstiger inte gränsvärdena för Klass A radiostörningar från digitala apparater som de anges i störningsorsakande normer betecknade "Digital Apparatus", ICES-003 från Industry and Science Canada. Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe A prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: «Appareils Numériques», ICES-003 édictée par l Industrie et Sciences Canada. Deklaration om överensstämmelse (EU) Godkännanden och certifieringar CE-märkningen på denna apparat symboliserar Samsung Electronics Co., Ltd. deklaration om överensstämmelse med följande 93/68/EEC Direktiv från EU med följande datum: 1 januari 1995: Kommissionens direktiv 73/23/EEC Approximation av medlemsstaternas lagstiftning relaterade till lågvoltsutrustning. 1 januari 1996: Kommissionens direktiv 89/336/EEC (92/31/EEC), angående medlemsstaternas lagstiftning relaterat till elektromagnetisk kompatibilitet. 9 mars 1999: Kommissionens direktiv 1999/5/EC om radioutrustning och terminalutrustning för telekommunikationer och det ömsesidiga erkännandet av deras överensstämmelse. En undertecknad kopia av Declaration of Conformity, som definierar de relevanta direktiven och refererade normer kan erhållas från din representant för Samsung Electronics Co., Ltd. Utsläpp av radiofrekvens FCC regler Denna apparat har testats och funnits överensstämma med gränsvärdena för en Klass A digital enhet, enligt Del 15 av FCC-reglementet. Dessa gränsvärden är framtagna för att ge ett rimligt skydd mot skadlig interferens i en bostadsinstallation. Denna utrustning ger upphov till, använder och kan utstråla energi i radiofrekvenser, och kan om den inte installeras och används enligt anvisningarna orsaka skadliga störningar i radiokommunikationer. Det finns emellertid ingen garanti att interferens inte inträffar i en viss installation. Om denna utrustning orsakar skadlig interferens på radio- eller TV-mottagning, vilket kan påvisas genom att stänga av och på utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera interferensen genom att vidta en eller flera av följande åtgärder: Rikta om eller flytta mottagarantennen. Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren. Anslut utrustningen till ett annat vägguttag eller annan strömkrets än mottagaren är ansluten till. Konsultera din leverantör eller en erfaren radio/tv-tekniker för hjälp. VARNING: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen är godkända av den tillverkare som är ansvarig för överensstämmelsen kan betyda att användaren inte längre har tillstånd att använda apparaten. ii

9 iii

10 1 Introduktion Gratulerar till köpet av din skrivare! Kapitlet innehåller: Specialfunktioner Skrivaröversikt Hitta mer information Välja placering Specialfunktioner Din nya skrivare är utrustad med flera specialfunktioner som förbättrar utskriftskvaliteten. Du kan: Skriva ut med hög hastighet och utmärkt kvalitet Du kan skriva ut med upp till x dpi effektiv utmatning. Se Om programvara. Skrivaren kan skriva ut i A4-storlek med upp till 43 ppm a och i Letter-storlek med upp till 45 ppm. Vid duplex-utskrift kan skrivaren skriva ut i A4-storlek med upp till 29 ipm b och i Letter-storlek med upp till 30 ipm. Flexibel pappershantering Med multikassetten kan du skriva ut brevhuvuden, kuvert, etiketter, OH-film, material med anpassat format, vykort och tjockt papper. Multikassetten rymmer upp till 100 ark vanligt papper. Standardkassett 1 för 500 ark stöder vanligt papper i olika format. Tillbehörskassetten för 500 ark stöder vanligt papper i olika format. Du kan installera upp till 3 tillbehörskassetter. Det finns två utmatningsfack. Välj utmatningsfacket (utskriftssidan nedåt) eller den bakre luckan (utskriftssidan uppåt) efter behov. En rak pappersbana från multikassetten till den bakre luckan. Att skapa professionella dokument Skriva ut vattenstämplar. Du kan anpassa dina dokument med ord som t.ex. "Konfidentiellt". Se Om programvara. Skriva ut affischer. Texten och bilderna på varje sida i dokumentet förstoras och skrivs ut över sidan och kan sedan sammanfogas till en affisch. Se Om programvara. a. sidor per minut b. bilder per minut 1.1 <Introduktion>

11 Spara tid och pengar Du kan använda skrivarens tonersparläge för att spara toner. Se sidan 2.8. Du kan skriva ut på båda sidorna av papperet för att spara papper (dubbelsidig utskrift) om du använder ML-4551ND eller installerar duplexenheten (tillbehör) i ML-4550 och ML-4551N. Du kan skriva ut flera sidor på ett enda pappersark och på det sättet spara papper (N-uppåtvänd utskrift). Se Om programvara. Du kan använda förtryckta formulär och brevhuvud med vanligt papper. Se Om programvara. Skrivaren sparar automatiskt ström genom att avsevärt minska effektåtgången när den inte används. Utöka skrivarens kapacitet Skrivaren har 128 MB minne vilket kan utökas till 512 MB. Se sidan Med ett Nätverkskort kan du skriva ut via ett nätverk. Du kan lägga till ett nätverkskort (tillbehör) till ML Modellerna ML-4551N och ML-4551ND levereras med ett inbyggt nätverkskort, 10/100 Base TX. Du kan utrusta skrivaren med tillbehörskassetter för 500 ark (tillbehör). Tack vare dessa kassetter slipper du fylla på papper i skrivaren så ofta. Med PostScript 3-emulering* (PS) kan du skriva ut PS-filer. * Zoran IPS-emulering är kompatibel med PostScript 3. Copyright , Zoran Corporation. Med ensamrätt. Zoran, Zorans logotyp IPS/ PS3 och OneImage är varumärken som tillhör Zoran Corporation. * 136 PS3-teckensnitt. Innehåller UFST och MicroType från Monotype Imaging Inc. Att använda hårddisken (tillbehör) Du kan installera en hårddisk (tillbehör) på skrivaren. Hårddisken på 40 GB kan lagra data från datorn i utskriftskön. Detta minskar datorns arbetsbelastning. Du kan också använda olika utskriftsegenskaper, t.ex. spara ett jobb på hårddisken, korrekturläsa ett jobb och skriva ut privata dokument. Du kan organisera skrivarjobben i utskriftskön från skrivarens hårddisk. Se sidan 10.4 för information. Att skriva ut från olika plattformar Du kan skriva ut i Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP/2003. Skrivaren är kompatibel med Linux och Macintosh. Skrivaren är utrustad med både parallell- och USB-gränssnitt. Du kan också använda ett nätverkskort. Modellerna ML-4551N och ML-4551ND levereras med ett inbyggt nätverkskort, 10/100 Base TX. Du måste emellertid installera det trådbundna nätverkskortet (tillbehör) på ML Skrivarfunktioner I tabellen nedan visas en allmän översikt av de funktioner som stöds av din skrivare. (I: Installerad, A: Alternativ) Funktioner ML-4550 ML-4551N ML-4551ND IEEE 1284 Parallell I I I USB 2.0 I I I Nätverkskort (Ethernet 10/100 Base TX) A I I Hårddisk A A A PostScript*-emulering I I I Duplex-enhet A A I Tillbehörskassett 2 A A A Tillbehörskassett 3 A A A Tillbehörskassett 4 A A A 1.2 <Introduktion>

12 Skrivaröversikt Vy framifrån Vy bakifrån * Bilden ovan visar en ML-4551ND med alla tillgängliga tillbehör. 1 strömbrytare 5 parallellport 2 bakre lucka 6 USB-port 3 duplex-enhet 7 nätverksport 4 nätkontakt * Bilden ovan visar en ML-4551ND med alla tillgängliga tillbehör. 1 utmatningsfack 8 handtag 2 kontrollpanel 9 pappersnivåindikator 3 lucka till systemkortet 10 multikassett 4 kassett 1 11 övre lucka 5 tillbehörskassett 2 12 utmatningsstöd 6 tillbehörskassett 3 13 papperbreddstöd för multikassetten 7 tillbehörskassett 4 14 förlängare för multikassetten 1.3 <Introduktion>

13 Översikt över kontrollpanelen Hitta mer information Du hittar information om att ställa in eller använda skrivaren från följande källor, antingen utskrivna eller på skärmen. Kort installationsanvisning Ger information om hur du ställer in skrivaren. Var noga med att följa instruktionerna så att du kan börja använda skrivaren. 1 Menu: Aktiverar menyläget och bläddrar igenom tillgängliga menyer. 2 Bläddringstangenter: Bläddra igenom de tillgängliga alternativen i den valda menyn och öka eller minska värdena. 3 OK: Bekräfta det val som visas på menyn. 4 Back: Återgår till den övre menynivån. 5 Toner Save: Sparar toner genom att använda mindre toner vid utskrift. 6 Demo: Skriver ut en demosida. 7 Stop: Avslutar ett jobb när som helst. 8 Status: Visar skrivarens status. Se sidan 9.6. Bruksanvisning online Bruksanvisning för nätverksskrivare Steg för steg-instruktioner som visar hur du använder skrivarens alla funktioner. Bruksanvisningen innehåller också information om underhåll av skrivaren, felsökning och installation av tillbehör. Bruksanvisningen innehåller också Om programvara som ger information om hur du skriver ut dokument med hjälp av skrivaren med olika operativsystem och hur du använder de program som levererades tillsammans med skrivaren. Observera Du hittar bruksanvisningen på andra språk i mappen Manuell på cd-skivan med skrivardrivrutiner. Finns på CD-skivan med nätverksverktyg och ger information om hur du ställer in och ansluter skrivaren till ett nätverk. Hjälpavsnitt om skrivardrivrutinen Innehåller information om skrivardrivrutinens egenskaper och anvisningar för inställning av funktioner för utskrift. Klicka på Hjälp i dialogrutan på sidan skrivaregenskaper för att komma till hjälpfunktionen för skrivardrivrutinen. Samsung Webbplats Om du har Internet kan du få hjälp, support, skrivardrivrutiner, manualer och beställningsinformation från Samsungs webbplats 1.4 <Introduktion>

14 Välja placering Välj en plan och stabil plats med tillräckligt utrymme för luftcirkulation. Lämna tillräcklig plats för att kunna öppna luckor och kassetter. Området bör vara väl ventilerat och inte utsättas för direkt solljus eller värmekällor, kyla och fukt. Placera inte skrivaren nära skrivbordets eller bordets kant. Omgivande utrymme Framtill: 482,6 mm (tillräckligt utrymme för att kunna öppna och ta bort kassetterna) Baktill: 320 mm (tillräckligt utrymme för att kunna öppna den bakre luckan eller duplexenheten) Höger: 100 mm (tillräckligt utrymme för att kunna öppna luckan till kontrollpanelen) Vänster: 100 mm (tillräckligt utrymme för god ventilation) 1.5 <Introduktion>

15 2 Systeminstallation I kapitlet visas menyer som du kan ställa in och enkla inställningar för skrivaren beskrivs. Kapitlet innehåller: Att använda kontrollpanelens menyer Menyöversikt Skriva ut en demosida Ändra språk på displayen Använda tonersparläge Att använda kontrollpanelens menyer Det finns flera menyer som gör det lätt för dig att ändra skrivarinställningarna. Diagrammet i nästa kolumn visar menyerna och alla de menyalternativ som finns tillgängliga i var och en av dem. Objekten i varje meny och de alternativ du kan välja mellan beskrivs mer utförligt i tabellerna med början på sidan 2.2. Använda menyerna på kontrollpanelen Du kan kontrollera din skrivare från skrivarens kontrollpanel. Du kan också ställa in menyerna på kontrollpanelen medan skrivaren används. 1 Tryck på Menu tills önskad meny visas på displayens nedre rad och tryck sedan på OK. 2 Tryck på bläddringstangenterna tills önskat menyobjekt visas och tryck sedan på OK. 3 Om menyn har undermenyer upprepar du steg 2. 4 Tryck på bläddringstangenterna för att komma till önskat inställningsalternativ eller värde. 5 Tryck på OK för att spara ditt val. En asterisk (*) visas bredvid valet på displayen för att visa att detta nu är standardinställningen. 6 Tryck på Stop för att återvända till beredskapsläget. Observera Utskriftsinställningar som gjorts i skrivardrivrutinen för en ansluten dator åsidosätter inställningarna på kontrollpanelen. 2.1 <Systeminstallation>

16 Menyöversikt Kontrollpanelens menyer används för att konfigurera skrivaren. På kontrollpanelen har du tillgång till följande menyer. Menyerna som räknas upp baseras på skrivaren ML Menyerna med bokstäver i färg visas endast om tillbehör har installerats. Observera Standardinställningar och tillgängliga värden för din skrivare kan vara annorlunda jämfört med dem i bruksanvisningen. Meny för jobbhantering Den här menyn är tillgänglig om en extra hårddisk har installerats. 0. Jobbhanter. a 1.Information Objekt Förklaring (Se sidan 10.6.) Aktivt jobb Lagra jobb 3.Papper (Se sidan 2.2.) Menykarta Konfigurering Demosida Lagrade jobb a Utskriftsinfo a Jobbet färdigt a PCL-teckensn. PS3-teck.lista EPSON-teck.sn. 2.Layout Aktivt jobb Lagra jobb Menyn 1.Information Meny visar de utskriftsjobb som väntar på att skrivas ut. Se sidan Meny visar de utskriftsjobb som lagrats på den installerade hårddisken. Se sidan Med hjälp av den här menyn kan du skriva ut skrivarinfosidor som innehåller information om skrivaren och dess konfigurering. (Se sidan 2.4.) Kopior Pappersformat Pappertyp Papperskalla Kassettlankn. (Se sidan 2.3.) Riktning Simplexmarg. Duplex b Duplexmarginal b Objekt Menykarta Konfigurering Förklaring Menykartan visar layout och aktuella inställningar för kontrollpanelens menyobjekt. Konfigureringssidan visar skrivarens aktuella konfigurering. 4.Grafik 5.Systeminst. Demosida Med hjälp av demosidan kan du kontrollera om skrivaren skriver ut korrekt. Se sidan 2.8. (Se sidan 2.4.) Upplosning Svarta 7.Natverk c (Se sidan 2.5.) Datum & Tid a Mallmeny a Välj mall a Sprak Energisparlage Fortsatt auto. Hoghojdsjust. Auto. radretur Timeout jobb Underhall Rensa install. 6.Emulering Lagrade jobb Utskriftsinfo Sidan med lagrade jobb visar utskriftslistan som lagras på extrahårddisken. Observera Menyalternativet är tillgängligt när den extra hårddisken är installerad. Användarlistan visar antalet sidor som skrivits ut av en person eller en grupp. Sidan kan användas för kostnadsberäkningar. Observera Menyalternativet är tillgängligt när den extra hårddisken är installerad. (Se sidan 2.7.) TCP/IP EtherTalk NetWare Ethernethast. Rensa install. Natverksinfo (Se sidan 2.6.) Emuleringstyp Installning Jobbet färdigt PCL-teckensn. PS3-teck.lista EPSON-teck.sn. Färdiga jobbsidan visar listan på fullgjorda utskriftsjobb. Listan kan ha upp till 50 filer från de senast utskriftsjobben. Listan med exempel på teckensnitt visar de teckensnitt som finns tillgängliga för det valda språket. a. Tillgänglig med en extra hårddisk (tillbehör). b. Tillgänglig om en duplexenhet (tillbehör) har installerats i ML-4550 eller ML-4551N. c. Tillgänglig om ett nätverkskort (tillbehör) har installerats i ML <Systeminstallation>

17 Menyn 2.Layout Använd menyn 2.Layout för att definiera alla inställningar som refererar till utskriftens utseende. Duplex Objekt Förklaring Värden: Av, Langsida, Kortsida Objekt Riktning Förklaring Värden: Portratt, Landskap Välj standarriktning för bilder som skrivs ut på en sida. Om du vill skriva ut på papperets båda sidor väljer du bindningssida enligt följande. Langsida: Viks på långsidan. Kortsida: Viks på kortsidan Portratt Landskap Lång kant i porträttformat Lång kant i landskapsformat Simplexmarg. Värden: Ovre marginal: 0, Vanster marg.: 0 2 Ställ in marginalerna för utskriftsmaterialet på enkelsidig utskrift. Du kan öka eller minska värdet i steg om 0,1 mm. Ovre marginal: Ställ in den övre marginalen från 0 till 250 mm. Vanster marg.: Ställ in den vänstra marginalen från 0 till 164 mm. 3 5 Kort kant i porträttformat Kort kant i landskapsformat Välj Av för att skriva ut på en sida av papperet. Observera För ML-4550 och ML-4551N är menyalternativet tillgängligt när duplexenheten (tillbehör) är installerad. Duplexmarginal Värden: Ovre marginal/vanster marg.: 5,0, Bind. Kortsid/Bind. Langsid: 0 I den här menyn kan du ställa in marginalerna för dubbelsidig utskrift. Du kan öka eller minska värdet i steg om 0,1 mm. Ovre marginal: Ställ in den övre marginalen mellan 0,0 och 9,9 mm. Vanster marg.: Ställ in den vänstra marginalen mellan 0,0 och 9,9 mm. Bind. Kortsid: Ställ in den nedre marginalen på baksidan för bindning längs kortsidan från 0 till 22 mm. Bind. Langsid: Ställ in den högra marginalen på baksidan för bindning längs kortsidan från 0 till 22 mm. Observera För ML-4550 och ML-4551N är menyalternativet tillgängligt när duplexenheten (tillbehör) är installerad. 2.3 <Systeminstallation>

18 Menyn 3.Papper Använd menyn 3.Papper för att definiera alla inställningar som relaterar till utskriftsmaterial, t.ex. inmatning och utmatning av papper, och format och typ för det utskriftsmaterial du använder i skrivaren. Kopior Objekt Pappersformat Pappertyp Värden: Förklaring Ställ in standardvärdet för antal kopior genom att välja en siffra mellan 1 och 999. Värden: A4, A5, A6, JIS B5, ISO B5, Letter, Legal, Executive, Nr. 10 Env, Monarchkuvert, DL-kuvert, C5-kuvert, C6-kuvert, US Folio, Oficio, Anpas. papper De tillgängliga alternativen kan variera beroende på papperskälla eller duplexinställning. Välj det pappersformat som för tillfället finns i kassetten. Värden: Vanl. papper, Bond, OH-ark, Kuvert, Etiketter, Kortpapper, Fortryckt, Fargat papper, Tjockt, Tunt Grafikmeny Använd menyn 4.Grafik för att ändra de inställningar som påverkar utskriftskvaliteten av bilder och tecken. Objekt Upplosning Svarta Förklaring Värden: 600dpi Normal, 1200dpi Bast Ange antalet punkter per tum (dpi). Ju högre inställning, desto skarpare blir tecken och grafik. Om dina utskriftsjobb i huvudsak innehåller text väljer du 600dpi Normal för högsta utskriftskvalitet. Välj 1200dpi Bast när dina jobb innehåller bitmapsbilder, t.ex. skannade foton eller grafik som visas bättre med skarpare linjer. Värden: Normal, Ljus, Mork Du kan göra utskriften på sidan ljusare eller mörkare genom att ändra inställningen för tonertäthet. Inställningen Normal ger vanligtvis det bästa resultatet. Använd tonertäthetsinställningen Ljus för att spara toner. Välj den papperstyp som för tillfället finns i kassetten. Papperskalla Värden: Kassett 1, Kassett 2, Kassett 3, Kassett 4, Multikassett, Manuell kass., Auto Välj den kassett du vill använda. Om du väljer Auto bestämmer skrivaren källan automatiskt. Välj Multikassett eller Manuell kass. för att använda multikassetten. Om du väljer Manuell kass. måste du trycka på OK varje gång du skriver ut en sida. Kassett 2, Kassett 3, eller Kassett 4 är endast tillgängliga när motsvarande kassett är installerad. Kassettlankn. Värden: Av, Pa Om du väljer något ett annat värde än Auto för Papperskalla och den valda kassetten är tom kan du ställa in skrivaren automatiskt så att den skriver ut från andra kassetter. Om menyalternativet är inställt på Av lyser standardindikatorn rött och skrivaren kommer inte att skriva ut förrän du fyller på papper i den aktuella kassetten. 2.4 <Systeminstallation>

19 Systeminstallationsmeny Använd menyn 5.Systeminst. för att konfigurera skrivarens olika funktioner. Objekt Auto. radretur Värden: LF, LF+CR Förklaring Objekt Datum & Tid Mallmeny Välj mall Se sidan 10.5 och Förklaring Observera Menyalternativet är tillgängligt när den extra hårddisken är installerad. Med hjälp av detta alternativet kan du lägga till vagnretur till varje radmatning. Se följande exempel: AA BB CC AA BB CC Sprak Värden: English, FRANCAIS, Espanol, Portugues E., Portugues B., Deutsch, Italiano... Timeout jobb LF Värden: [0-1800] sek:15 LF+CR Inställningen bestämmer vilket språk som visas på kontrollpanelens display och vid utskrift av information. Du kan ställa in hur lång tid skrivaren ska vänta innan den skriver ut den sista sidan av ett jobb som inte slutar med kommandot att skriva ut sidan. Energisparlage Fortsatt auto. Värden: [ 5 ] min, [ 10] min, [ 15 ] min, [ 30 ] min, [ 60 ] min, [ 120 ] min Om skrivaren inte tar emot data under en längre tid minskas energiåtgången automatiskt. Du kan ställa in hur lång tid som skrivaren ska vänta innan den övergår till energisparläget. Värden: Av, Pa Med hjälp av detta alternativ kan du bestämma huruvida skrivaren skall fortsätta skriva ut när den upptäcker att papperet inte stämmer överens med pappersinställningarna. Av: Om papperet inte överensstämmer med pappersinställningarna visas ett felmeddelande på displayen och skrivaren förblir offline tills du fyllt på rätt sorts papper. Pa: Om fel papperstyp används visas ett felmeddelande. Skrivaren växlar till offline under 30 sekunder och sedan raderas meddelandet automatiskt och utskriften fortsätter. Underhall Rensa install. Vid Tid för första sidan skrivs sidan ut till skrivarbufferten. Med hjälp av det här alternativet kan du underhålla skrivaren. Rengor trumma: Rengör tonerkassettens OPC-trumma och skriver ut ett rengöringsark med tonersmuts på. Rengor fuser: Rengör fixeringsenheten inuti skrivaren och skriver ut ett rengöringsark med tonersmuts på. Rensa tonermed: Förhindrar att meddelandet Låg tonernivå Byt toner visas på displayen. När du har valt Pa sparas inställningen i tonerkassettens minne och den här menyn visas inte längre på menyn Underhall. Liv forb.art.: Med hjälp av det här alternativet kan du kontrollera hur många sidor som har skrivits ut och hur mycket toner det finns kvar i tonerkassetten Menyn används för att återställa skrivaren till fabriksinställningarna. Hoghojdsjust. Värden: Vanligt, Hog, Hogre, Hogsta Du kan optimera utskriftskvaliteten i enlighet med altituden (höghöjdskorrigering). 2.5 <Systeminstallation>

20 Emuleringsmeny Använd menyn 6.Emulering för att konfigurera skrivarens emuleringsspråk. PCL Objekt Emuleringstyp Installning Förklaring Värden: Auto, PCL, PostScript, EPSON, PS3, IBM ProPrint Skrivarspråket definierar hur datorn kommunicerar med skrivaren. Om du väljer Auto kan skrivaren ändra språk automatiskt. Värden: PCL, PostScript, EPSON Se följande tabeller om du vill konfigurera egenskaperna för skrivarspråket. I den här menyn görs inställningarna för PLC-emulering. Du kan ställa in teckensnittstyp, symboltyp, rader per sida och teckensnittsstorlek. Objekt Courier Breddsteg Rader PostScript Värden: Regular, Mork Förklaring Med hjälp av detta alternativ kan du kan välja vilken typ av Courier-typsnitt du vill använda. Värden: 0,44-99,99 (0,01 enhet) När du väljer något av teckensnitten mellan PCL1 och PCL7 i menyn Typsnitt kan du bestämma teckensnittsstorleken genom att ställa in antalet tecken som ska skrivas per horisontell tum per utskrift. Standardinställningen, 10, är den bästa storleken. Värden: [5-128]: 64 Med hjälp av detta alternativ kan du ställa in det vertikala radavståndet från 5 till 128 linjer för standardpappersformatet. Standardantalet linjer kan variera beroende på pappersformat och riktning. Objekt Förklaring I denna meny finns menyalternativen för SkrivUt PS-fel. Typsnitt Värden: PCL1-PCL54 Objekt Förklaring Du kan välja standardteckensnitt för PLC-emulering. För PCL1 till PCL7 är mellanrummet mellan bokstäverna fast och för PCL8 till PCL45 är mellanrummet mellan bokstäverna i proportion med teckensnittstyp och teckensnittsstorlek. Det går att justera teckensnittsstorleken för PCL1 till PCL7 med alternativet Breddsteg och för PCL8 till PCL44 kan du använda alternativet Punktstorlek. För PCL46 till PCL54 är mellanrummet mellan bokstäverna och teckensnittsstorleken fast. SkrivUt PS-fel Värden: Pa, Av Du kan välja huruvida skrivaren skall skriva ut en fellista när ett PS-fel uppstår. Välj Pa för att skriva ut PS 3-emuleringsfel. Om ett fel uppstår avslutas bearbetningen av jobbet, ett felmeddelande skrivs ut och skrivaren tar bort jobbet. Om menyn är inställd på Av tas jobbet bort utan indikation om felet. Symbol Värden: ROMAN8-PCCYRIL EPSON Punktstorlek Med hjälp av det här alternativet väljs vilken symboluppsättning som ska användas vid PCL-emulering. Symbolerna är en samling siffror, märken och specialtecken som används vid utskrift av bokstäver. De tillgängliga symbolerna varierar beroende på typsnittsinställningen. Värden: 4,00-999,75 (0,25 enhet) När du väljer något av teckensnitten mellan PCL8 och PCL45 i menyn Typsnitt kan du bestämma teckensnittsstorleken genom att ställa in teckenhöjden. I denna meny ställts EPSON:s emuleringskonfiguration in. Objekt Teckensnitt Teckenuppsatt. Förklaring Värden: SANSERIF, ROMAN Du kan välja att standardteckensnittet används för EPSON-emulering. Värden: USA, FRANKRIKE, TYSKLAND, UK, DANMARK1, SVERIGE, ITALIEN, SPANIEN1, JAPAN, NORGE, DANMARK2, SPANIEN2, LATIN Med hjälp av detta alternativ kan du välja teckenuppsättning för valfritt språk. 2.6 <Systeminstallation>

SP 5100N. Bruksanvisning

SP 5100N. Bruksanvisning SP 5100N Bruksanvisning Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder maskinen och ha anvisningarna till hands för framtida bruk. För säker och korrekt användning av maskinen ska du läsa säkerhetsinformationen

Läs mer

2. Grundläggande installation Skriva ut en provsida... 2.1 Använda tonersparläge... 2.1

2. Grundläggande installation Skriva ut en provsida... 2.1 Använda tonersparläge... 2.1 Bruksanvisning Bruksanvisningen tillhandahålls endast i informationssyfte. All information i bruksanvisningen kan ändras utan föregående meddelande. Xerox Corporation är inte ansvarigt för några skador,

Läs mer

För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den.

För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den. För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den. Om bruksanvisningen Denna bruksanvisning för Laser MFP innehåller information om

Läs mer

Din manual XEROX WORKCENTRE 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4276265

Din manual XEROX WORKCENTRE 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4276265 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för XEROX WORKCENTRE 3210. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Phaser 3200MFP. Bruksanvisning 604E39420

Phaser 3200MFP. Bruksanvisning 604E39420 Phaser 3200MFP Bruksanvisning 604E39420 2007 Xerox Corporation. Med ensamrätt. Copyrightskydd inkluderar all slags copyrightskyddat material och information som nu är tillåtna av lagstiftningen eller härinunder

Läs mer

BRUKSANVISNING HL-5240 HL-5250DN. Brother-laserskrivare

BRUKSANVISNING HL-5240 HL-5250DN. Brother-laserskrivare Brother-laserskrivare BRUKSANVISNING HL-5240 HL-5250DN För användare med nedsatt synförmåga Denna bruksanvisning kan läsas av texttill-tal -programvaran Screen Reader. Innan du kan använda skrivaren måste

Läs mer

användning hp LaserJet 5100

användning hp LaserJet 5100 användning hp LaserJet 5100 skrivare i serierna hp LaserJet 5100, 5100tn, och 5100dtn användarhandbok Copyright och licensavtal Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Med ensamrätt. Förutom vad som medges

Läs mer

C530, C532 och C534. Användarhandbok

C530, C532 och C534. Användarhandbok C530, C532 och C534 Användarhandbok Juli 2006 www.lexmark.com Lexmark och Lexmark med diamantformad logotyp är varumärken som tillhör Lexmark International, Inc. och är registrerade i USA och/eller andra

Läs mer

Din manual EPSON EPL-N2550 http://sv.yourpdfguides.com/dref/560901

Din manual EPSON EPL-N2550 http://sv.yourpdfguides.com/dref/560901 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för EPSON EPL- N2550. Du hittar svar på alla dina frågor i EPSON EPL-N2550 instruktionsbok

Läs mer

Användarhandbok NPD3936-00 SV

Användarhandbok NPD3936-00 SV NPD3936-00 SV Copyright och varumärken Ingen del av denna publikation får återges, lagras i ett arkiveringssystem eller överföras på något sätt vare sig det görs mekaniskt, med kopiering, inspelning eller

Läs mer

E321, E323 skrivare. Installationshandbok. oktober 2002. www.lexmark.se

E321, E323 skrivare. Installationshandbok. oktober 2002. www.lexmark.se E321, E323 skrivare Installationshandbok oktober 2002 www.lexmark.se Utgiven: oktober 2002 Följande stycke gäller inte i länder där sådana bestämmelser strider mot nationell lagstiftning: LEXMARK INTERNATIONAL

Läs mer

Brother Laserskrivare. Serie HL-7050. Bruksanvisning

Brother Laserskrivare. Serie HL-7050. Bruksanvisning Brother Laserskrivare Serie HL-7050 Bruksanvisning För användare med nedsatt synförmåga Se de två HTML-filerna, index_win.html och index_mac.html, på den medföljande CD-ROMskivan. Dessa filer kan läsas

Läs mer

LFF 6080. Bruksanvisning

LFF 6080. Bruksanvisning LFF 6080 SE Bruksanvisning Till kunden För din egen säkerhet och trevnad rekommenderar vi att du noggrant läser igenom kapitlet Säkerhet före användning av enheten. Genom att köpa den här multifunktionella

Läs mer

Användarhandbok NPD3765-00 SV

Användarhandbok NPD3765-00 SV NPD3765-00 SV Copyright och varumärken Ingen del av denna publikation får återges, lagras i ett arkiveringssystem eller överföras på något sätt vare sig det görs mekaniskt, med kopiering, inspelning eller

Läs mer

X560n. Användarhandbok

X560n. Användarhandbok X560n Användarhandbok Maj 2008 www.lexmark.com Lexmark och Lexmark med diamantformad logotyp är varumärken som tillhör Lexmark International, Inc. och är registrerade i USA och/eller andra länder. Alla

Läs mer

Användarhandbok NPD4505-00 SV

Användarhandbok NPD4505-00 SV NPD4505-00 SV Copyright och varumärken Ingen del av denna publikation får återges, lagras i ett arkiveringssystem eller överföras på något sätt vare sig det görs mekaniskt, med kopiering, inspelning eller

Läs mer

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Användarhandbok

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Användarhandbok LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Användarhandbok LaserJet Pro 100 färg MFP M175 Användarhandbok Copyright och licensavtal 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera,

Läs mer

Användarhandbok NPD4134-01 SV

Användarhandbok NPD4134-01 SV NPD4134-01 SV Innehållsförteckning Upphovsmannarätt och varumärken Versioner av operativsystem Säkerhetsinstruktioner Viktiga säkerhetsinstruktioner... 11 Installera skrivaren... 11 Välja en plats för

Läs mer

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner TELEKOM LASER MFP SP 1000S Användningsinstruktioner Läs den här handboken noggrant innan du använder maskinen och behåll den för framtida bruk. Läs säkerhetsinformationen i handboken innan du använder

Läs mer

C910. Installationshandbok. oktober 2001. www.lexmark.com

C910. Installationshandbok. oktober 2001. www.lexmark.com C910 Installationshandbok oktober 2001 www.lexmark.com Utgåva: oktober 2001 Följande stycke gäller inte i länder där sådana bestämmelser strider mot lokal lagstiftning: LEXMARK INTERNATIONAL INC. TILLHANDAHÅLLER

Läs mer

Installationsguiden innehåller information om hur du installerar skrivaren och dess tillval.

Installationsguiden innehåller information om hur du installerar skrivaren och dess tillval. Hjälpguide Sidan 1 av 1 Hjälpguide Snabbreferenssidorna Övriga tillgängliga snabbreferenssidor är: Guide för färgkvalitet Guide för utskrift Guide för anslutning Guide för utskriftsmedia Guide för att

Läs mer

För användare med nedsatt synförmåga. Den här bruksanvisningen kan du läsa med text-till-tal -programvaran Screen Reader.

För användare med nedsatt synförmåga. Den här bruksanvisningen kan du läsa med text-till-tal -programvaran Screen Reader. Bruksanvisning Brother-laserskrivare HL-L8250CDN HL-L8350CDW För användare med nedsatt synförmåga Den här bruksanvisningen kan du läsa med text-till-tal -programvaran Screen Reader. Innan du kan använda

Läs mer

Användarhandbok. Läs detta först. Papper

Användarhandbok. Läs detta först. Papper Användarhandbok Läs detta först INNEHÅLL Om denna produkt...11 Inledning...11 Varumärken...11 Friskrivningsklausul... 12 Handböcker som hör till denna skrivare... 12 Handbokens användning... 13 Skärmnavigering...

Läs mer

P H A S E R 8 6 0 FÄRGSKRIVARE. Användarhandbok

P H A S E R 8 6 0 FÄRGSKRIVARE. Användarhandbok P H A S E R 8 6 0 FÄRGSKRIVARE Användarhandbok Phaser 860 färgskrivare Användarhandbok 071-0772-00 Juni 2001 Copyright Xerox Corporation. Rättigheterna för opublicerat material skyddas av de upphovsrättslagar

Läs mer

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Användarhandbok

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Användarhandbok LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN Användarhandbok HP Color LaserJet Pro CM1410 MFPserien Användarhandbok Copyright och licensavtal 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet

Läs mer

Bruksanvisning Användarhandbok

Bruksanvisning Användarhandbok För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning Användarhandbok INNEHÅLL Hur handboken ska läsas...4 Inledning... 4 Förbjudet enligt lag...

Läs mer

Xerox WorkCentre 6015 Italiano Svenska Русский Deutsch Dansk Türkçe Español Čeština Ελληνικά Português Polski Nederlands Magyar

Xerox WorkCentre 6015 Italiano Svenska Русский Deutsch Dansk Türkçe Español Čeština Ελληνικά Português Polski Nederlands Magyar Xerox WorkCentre 6015 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur Xerox WorkCentre 6015 User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía

Läs mer

Xerox WorkCentre 7800-serien Flerfunktionsskrivare för färg Xerox ConnectKey 1.5-teknik Användarhandbok

Xerox WorkCentre 7800-serien Flerfunktionsskrivare för färg Xerox ConnectKey 1.5-teknik Användarhandbok Xerox WorkCentre 7800-serien Flerfunktionsskrivare för färg Xerox ConnectKey 1.5-teknik 2013 Xerox Corporation. Alla rättigheter förbehålls. Rättigheterna till opublicerat material skyddas av de upphovsrättslagar

Läs mer

C520, C522, och C524. Användarhandbok. Juni 2005 www.lexmark.com

C520, C522, och C524. Användarhandbok. Juni 2005 www.lexmark.com C520, C522, och C524 Användarhandbok Lexmark och Lexmarks logotyp är varumärken som tillhör Lexmark International, Inc., registrerade i USA och andra länder. 2005 Lexmark International, Inc. Alla rättigheter

Läs mer

LASERJET PRO MFP. Användarhandbok M521

LASERJET PRO MFP. Användarhandbok M521 LASERJET PRO MFP Användarhandbok 2 M521 HP LaserJet Pro MFP M521 Användarhandbok Copyright och licens 2013 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller

Läs mer