LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE"

Transkript

1 LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE GENOM ATT HÄMTA, INSTALLERA, KOPIERA, HA ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDA DENNA PROGRAMVARA GODKÄNNER DU VILLKOREN I DET HÄR AVTALET. OM DU GODKÄNNER DESSA VILLKOR Å NÅGON ANNAN PERSONS ELLER ETT FÖRETAGS ELLER ANNAN JURIDISK PERSONS VÄGNAR, FÖRSÄKRAR OCH GARANTERAR DU ATT DU HAR FULL BEHÖRIGHET ATT BINDA PERSONEN, FÖRETAGET ELLER DEN JURIDISKA PERSONEN TILL DESSA VILLKOR. OM DU INTE GODKÄNNER DESSA VILLKOR SKA DU: INTE HÄMTA, INSTALLERA, KOPIERA, HA ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDA PROGRAMVARAN OCH RETURNERA PROGRAMVARAN OCH BERÄTTIGANDEBEVISET SNARAST TILL FÖRSÄLJAREN 1) Definitioner. a) Auktoriserad partner avser någon av McAfees distributörer, återförsäljare eller andra affärspartners. b) Tillståndsbrev avser ett bekräftelsebrev som skickas elektroniskt från McAfee till dig och bekräftar den programvara och support du köpt, inklusive tillämpbara produktberättiganden, enligt vad som definieras i Definitioner av produktberättigande (beskrivs närmare i Avsnitt 3(a) nedan), samt information om hämtning. c) Dokumentation avser informationsmaterial som medföljer Programvaran i utskrivet, elektroniskt eller onlineformat på engelska och eventuellt andra språk. d) d) McAfee avser (a) McAfee, Inc., ett företag i Delaware, USA med kontor på 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, California 95054, USA om Programvaran har inköpts i USA, Mexiko, Centralamerika, Sydamerika eller Västindien; (b) McAfee Ireland Limited, med kontor på Building 2000, City Gate, Mahon, Cork, Irland om Programvaran har inköpts i Kanada, Europa, Mellanöstern, Afrika, Asien (utanför Japan) eller Oceanien; (c) McAfee Co., Ltd med kontor på Shibuya Mark City West Building 12-1, Dogenzaka 1-Chome, Shibuya-ku, Tokyo , Japan om Programvaran har inköpts i Japan. e) Nod betyder alla typer av enheter som kan behandla data och inkluderar följande typer av datorenheter: arbetsstationer utan hårddisk, arbetsstationer bestående av en persondator, nätverksanslutna arbetsstationer, system baserade i hemmet/för fjärranslutning från hemmet, fil- och utskriftsservrar, e-postservrar, gatewayenheter för Internet, servrar för nätverkslagring (SANS), terminalservrar eller bärbara arbetsstationer som är anslutna eller ansluter till server/servrar eller nätverk. f) Programvara avser varje McAfee-program i objektkodsformat som licensieras från McAfee och köps från McAfee eller deras Auktoriserade partners, inklusive Uppdateringar. g) Dotterbolag avser alla bolag som styrs av dig genom högre ägarandel än femtio procent (50 %) av det röstberättigande innehavet. h) Support eller Teknisk support avser de supporttjänster som McAfee erbjuder för att ge support för och underhålla Programvaran och McAfee-märkt maskinvara enligt vad som specificeras närmare i McAfees support- och underhållsvillkor. i) Uppdateringar är relaterade till innehållet och omfattar utan begränsning alla DAT-filer, signaturuppsättningar, policyuppdateringar, databasuppdateringar för Programvaran som görs allmänt tillgängliga för McAfees kunder som en del av köpt Support och som inte prissätts eller marknadsförs separat av McAfee. j) Uppgraderingar avser alla förbättringar av Programvaran som görs allmänt tillgängliga för McAfees kunder, som en del av inköpt Support och som inte prissätts eller marknadsförs separat av McAfee. 2) Tilldela licens. I enlighet med villkoren och förutsättningarna i det här Avtalet utfärdar McAfee härmed en icke-exklusiv, ej överlåtbar rätt att använda Programvaran (i det här Avtalet avser användning av Programvaran att ha åtkomst till, installera, hämta, kopiera eller på annat sätt dra nytta av att använda Programvaran) som nämns i Tillståndsbrevet endast för dina egna interna affärsändamål. Du godkänner att Programvaran och all tillhörande information ägs av McAfee och dess leverantörer. Du har ingen rättighet till Uppdateringar och Uppgraderingar om du inte har köpt Support eller en tjänstprenumeration. 3) Villkor för kopiering och användning. a) Produktberättigande: Användningen av Programvaran är beroende av antalet köpta licenser (t.ex. Noder) och är underkastat de Definitioner av produktberättigande som anges i för det tillämpliga datumet i ditt Tillståndsbrev. b) Flera plattformar/paket: Om Programvaran stödjer flera plattformar eller om du mottar Programvaran i ett paket med annan programvara, får det totala antalet enheter på vilka alla versioner av Programvaran installeras inte Företagslicensavtal för slutanvändare Sida 1 av 6 01/2015

2 överstiga produktberättigandet. Viss Programvara som licensieras som en del av ett produktpaket från McAfee kan också kräva att en separat McAfee-serverlicens köps, för att Programvaran ska få användas på vissa typer av servrar, vilket i respektive fall specificeras i Dokumentationen. c) Period: Licensen gäller under en begränsad tidsperiod ( Period ) om någon sådan Period anges i Tillståndsbrevet. Annars gäller en evighetslicens. d) Kopior: Du får kopiera Programvaran enligt vad som är rimligen nödvändigt för säkerhetskopiering, arkivering eller katastrofåterställning. e) Dotterbolag: Du får tillåta ett Dotterbolag att använda Programvaran enligt villkoren i det här Avtalet, endast så länge som bolaget förblir ditt Dotterbolag. Du är fullt ansvarig för att varje Dotterbolag följer eller kränker villkoren i Avtalet. f) Förvaltande part: Om du upprättar ett avtal med en tredje part där den tredje parten förvaltar dina informationstekniska resurser ( Förvaltande part ), kan du överföra alla rättigheter till användning av Programvaran till en sådan Förvaltande part, förutsatt att (a) den Förvaltande parten endast använder Programvaran internt för din räkning och inte för ytterligare en tredje parts eller den Förvaltande partens räkning; (b) den Förvaltande parten samtycker till att följa villkoren och förutsättningarna i detta Avtal och (c) du förser McAfee med ett skriftligt meddelande om att en Förvaltande part kommer att Använda Programvaran för din räkning. g) Allmänna begränsningar: Du får inte själv, och du får inte bevilja en tredje part att: (i) dekompilera, demontera eller baklängeskonstruera Programvaran, utom i den omfattning som uttryckligen tillåts av tillämplig lag, utan föregående skriftligt medgivande från McAfee; (ii) ta bort någon identifikation eller några meddelanden om äganderätt från Programvaran eller Dokumentationen; (iii) hyra ut, låna ut eller använda Programvaran för tidsdelnings- eller servicebyråändamål; (iv) modifiera eller skapa härledda arbeten från Programvaran; (v) utan föregående skriftligt medgivande från McAfee publicera benchmarktester eller analyser relaterade till Programvaran; eller (vi) på annat sätt använda eller kopiera Programvaran, förutom enligt vad som uttryckligen tillåts i det här Avtalet. 4) Teknisk support och underhåll McAfees support- och underhållsvillkor gäller om du har köpt Support. McAfees support- och underhållsvillkor införlivas genom hänvisning och finns på När den period för support eller tjänstprenumeration som anges i ett Tillståndsbrev har löpt ut, har du inte längre rätt att motta någon Support, inklusive Uppgraderingar, Uppdateringar och telefonsupport. 5) Begränsad garanti och friskrivningsklausul. a) Begränsad garanti: McAfee garanterar att Programvaran som licensieras häri, under en period av sextio (60) dagar från inköpsdatum ( Garantiperioden ), (inklusive Uppgraderingar som tillhandahålls inom Garantiperioden för återstoden av Garantiperioden), i allt väsentligt överensstämmer med Dokumentationen. b) Enda gottgörelse: I händelse av brott mot ovanstående begränsade garanti kommer McAfee att (a) reparera eller byta ut Programvaran, eller (b) om McAfee anser att sådan reparation eller utbyte är affärsmässigt orimlig, återbetala det inköpspris du betalat för Programvaran. c) Undantag från garantin: Den begränsade garantin enligt ovan kommer inte att gälla om: i) Programvaran inte används i enlighet med det här Avtalet eller Dokumentationen; (ii) Programvaran eller någon del av den har modifierats av någon annan än McAfee, eller (iii) ett fel i Programvaran har orsakats av utrustning eller programvara som inte tillhandahållits av McAfee. d) Ansvarsfriskrivning: OVANSTÅENDE GARANTIER ÄR DINA ENDA GARANTIER OCH ERSÄTTER ALLA ANDRA GARANTIER ELLER VILLKOR, UTTALADE ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER ELLER VILLKOR OM SÄLJBARHET, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE, RÄTTIGHETER OCH ICKE-INTRÅNG. UTÖVER DEN BEGRÄNSADE GARANTI SOM BESKRIVS OVAN TILLHANDAHÅLLS PROGRAMVARAN I BEFINTLIGT SKICK OCH MCAFEE LÄMNAR INGEN GARANTI MED AVSEENDE PÅ DESS ANVÄNDNING ELLER PRESTANDA OCH GARANTERAR INTE ATT PROGRAMVARAN FUNGERAR UTAN AVBROTT ELLER FEL ELLER ATT PROGRAMVARAN SKYDDAR MOT ALLA POTENTIELLA HOT. e) Undantag: Vissa stater eller rättssystem tillåter inte undantag av uttalade eller underförstådda garantier, så ovanstående friskrivningsklausul kanske inte gäller dig. I SÅDANA FALL SKALL SÅDANA UTTALADE ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER BEGRÄNSAS TILL GARANTIPERIODENS VARAKTIGHET (ELLER DEN MINIMIPERIOD SOM KRÄVS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG). 6) Begränsning av gottgörelse och ersättning. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER OCH UNDER INGET RÄTTSSYSTEM, VARKEN I SKADESTÅNDSRÄTT, AVTAL ELLER ÖVRIGT, SKALL NÅGON PART HÅLLAS ANSVARIG GENTEMOT DEN ANDRA FÖR NÅGRA INDIREKTA, SÄRSKILDA, OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, INKOMSTFÖRLUST, FÖRLUST AV GOODWILL, FÖRLUST AV PERSONALLÖN, AVBRUTET ARBETE OCH/ELLER DATORKRASCHER ELLER DATORFEL OCH/ELLER KOSTNADER FÖR ANSKAFFNING AV ERSÄTTNINGSPROGRAMVARA ELLER - TJÄNSTER. Företagslicensavtal för slutanvändare Sida 2 av 6 01/2015

3 Oavsett om anspråket för sådana skador grundats på avtal, skadeståndsrätt och/eller annat rättssystem skall inte i något fall någondera parts sammanlagda ansvar gentemot den andra parten för direkta skador överstiga: a) det belopp du betalade, eller skall betala, för den Programvara som gav upphov till anspråket under de 12 månader som omedelbart föregick händelsen, som gav upphov till anspråket, eller b) tillämpligt McAfee-listpris vid datumet för inköpet av den Programvara, som gav upphov till anspråket under de 12 månader som direkt föregick den händelse som gav upphov till anspråket, även om den andra parten har informerats om att sådana skador kan förekomma. Ingen bestämmelse i detta Avtal skall på något sätt utesluta eller begränsa (i) någon parts ansvar för dödsfall eller personskada orsakad av försumlighet, eller (ii) ditt ansvar för överdriven användning av och/eller brott mot McAfees immateriella rättigheter till Programvaran. ANSVARSBEGRÄNSNINGEN I DETTA AVSNITT GRUNDAS PÅ DET FAKTUM ATT SLUTANVÄNDARNA ANVÄNDER SINA DATORER I OLIKA SYFTEN. DÄRFÖR KAN ENDAST DU IMPLEMENTERA SÄKERHETSKOPIERINGSPLANER OCH SÄKERHETSMEKANISMER I ENLIGHET MED DINA BEHOV I HÄNDELSE AV ATT FEL I PROGRAMVARAN ORSAKAR DATORPROBLEM OCH TILLHÖRANDE DATAFÖRLUST. AV DESSA AFFÄRSMÄSSIGA SKÄL SAMTYCKER DU TILL ANSVARSBEGRÄNSNINGARNA I DETTA AVSNITT OCH GODKÄNNER ATT UTAN DITT SAMTYCKE TILL DENNA BESTÄMMELSE SKULLE DEN AVGIFT SOM TAS UT FÖR PROGRAMVARAN VARA HÖGRE. 7) Skadestånd för immateriell egendom. a) Anspråk från tredje part: McAfee skall skydda dig mot, och hålla dig fri från ansvar för eventuella krav från en tredje part om att Programvaran utgör ett intrång på den tredje partens patent, upphovsrätt eller affärshemlighet, förutsatt att: (i) McAfee meddelas direkt, och under inga omständigheter senare än inom 14 dagar efter ditt mottagande av ett sådant krav; (ii) McAfee kan ha ett rimligt samarbete med dig för att genomföra McAfees åtaganden; samt att (iii) McAfee har ensam kontroll över försvaret och alla förhandlingar om en överenskommelse eller kompromiss gällande kravet. McAfees ovan nämnda åtagande gäller inte Programvara eller delar eller komponenter av sådan Programvara som: (i) inte tillhandahålls av McAfee; (ii) används på ett sätt som inte uttryckligen tillåts av det här Avtalet eller relevant Dokumentation; (iii) utformats enligt dina specifikationer; (iv) modifierats av någon annan än McAfee, om det påstådda intrånget gäller sådana modifieringar; (v) kombinerats med andra produkter, processer eller material där det påstådda intrånget inte skulle finnas utan en sådan kombination, eller (vi) där du fortsätter den påstådda inträngande aktiviteten efter det att du meddelats om den och försetts med modifikationer som skulle ha undvikit det påstådda intrånget. b) Avhjälpande och ansvar: I händelse av att en behörig domstol finner att Programvaran utgör ett intrång, eller att användningen av Programvaran är ålagd, skall McAfee enligt eget gottfinnande, göra något av följande: (i) upphandla rätten åt dig att fortsätta använda Programvaran; (ii) tillhandahålla en modifiering av Programvaran så att den inte utgör något intrång; (iii) ersätta Programvaran med programvara som i allt väsentligt har liknande funktion och prestanda; eller (iv) om inte något av föregående alternativ rimligen är tillgängliga för McAfee, skall McAfee ersätta det värde som återstår av det pris du betalat för den intrångsanklagade Programvaran, avskrivet enligt en rak avskrivningsmetod över en treårsperiod (3) från det datum då Programvaran levererades till dig. Avsnitt 7 förklarar McAfees enda ansvar och din enda gottgörelse för anspråk om inkräktande på immateriella rättigheter. 8) Avslut. Utan att kränka dina betalningsåtaganden kan du när som helst avsluta licensen genom att avinstallera Programvaran. McAfee kan avsluta din licens om du på betydande sätt bryter mot villkoren i Avtalet och du inte åtgärdar sådana brott inom trettio (30) dagar efter att du meddelats om det. Om licensen avslutas ska du utan dröjsmål returnera eller förstöra alla exemplar av Programvaran och Dokumentationen. 9) Ytterligare villkor. a) Utvärderingsprogramvara: Om Programvaran identifierats som Provversionen/utvärderingsprogramvara skall bestämmelserna i detta avsnitt gälla och de skall ersätta alla andra motstridiga villkor i detta avtal. Din royaltyfria, icke-överlåtbara, begränsade licens att använda provversionen/utvärderingsprogramvaran, endast i utvärderingssyfte, är begränsad till trettio (30) dagar om inte annat överenskommits skriftligen med McAfee. Provversionen/utvärderingsprogramvaran kan innehålla fel eller andra problem som kan orsaka systemkrasch eller andra fel och dataförlust. Följaktligen levereras provversionen/utvärderingsprogramvaran till dig "i befintligt skick", och McAfee frånsäger sig all garanti och allt ansvar av någon typ gentemot dig. Eventuell information om provversionen/utvärderingsprogramvaran som samlas in genom dess användning skall endast användas i utvärderingssyfte och får inte överlämnas till någon tredje part. Begränsningarna i avsnitt 3 g) gäller. Om du inte Företagslicensavtal för slutanvändare Sida 3 av 6 01/2015

4 förstör provversionen/utvärderingsprogramvaran efter det att utvärderingsperioden löpt ut, kan McAfee efter eget gottfinnande fakturera dig för ett belopp motsvarande McAfees listpris för provversionen/utvärderingsprogramvaran. Du måste betala fakturan så snart du mottar den. DÄR JURIDISKT ANSVAR INTE KAN UTESLUTAS, MEN KAN BEGRÄNSAS, SKALL MCAFEES, MCAFEES LEVERANTÖRERS OCH AUKTORISERADE PARTNERS ANSVAR BEGRÄNSAS TILL DEN TOTALA SUMMAN FEMTIO (50) DOLLAR ELLER MOTSVARANDE BELOPP I DEN LOKALA VALUTAN. b) Betaversion: Om Programvaran du mottagit identifieras som Beta -programvara gäller villkoren i Avsnitt 9 a) ovan. McAfee har ingen skyldighet att utveckla Betaprogramvaran vidare eller utge den offentligt. Om McAfee så begär ska skall du informera McAfee avseende test och användning av Betaprogramvaran, inklusive rapporter om fel eller buggar. Du samtycker till att ge McAfee en ständig, icke-exklusiv, royaltyfri, världsomspännande licens att använda, kopiera, distribuera, skapa härlett arbete och infoga din feedback i valfri McAfee-produkt efter McAfees gottfinnande. Vid mottagning av en senare ej utgiven version av Betaprogramvaran eller utgåva från McAfee av en offentligt utgiven kommersiell version av Betaprogramvaran, samtycker du till att returnera eller förstöra all tidigare Betaprogramvara som du har tagit emot från McAfee. c) "Kostnadsfri" programvara eller programvara med "öppen källkod": Produkten kan innehålla program eller kod som är licensierade under en licensmodell av typen Öppen källkod ( OSS ). För program och kod med OSSlicens gäller de villkor, förutsättningar och åtaganden som anges av den tillämpliga OSS-licensen, och de UTESLUTS FULLSTÄNDIGT FRÅN ALLA ÅTAGANDEN AVSEENDE GARANTI OCH SUPPORT SOM BESKRIVS I DETTA AVTAL. 10) Meddelande till slutanvändare inom USA:s statsförvaltning. Programvaran och medföljande Dokumentation anses vara kommersiella datorprogram respektive dokumentation till kommersiella datorprogram, enligt DFAR avsnitt och FAR avsnitt All användning, ändring, återgivning, publicering och visning samt allt uppförande eller yppande av Programvaran och den tillhörande Dokumentationen av USA:s statsmakt skall uteslutande regleras av villkoren i det här Avtalet och skall vara förbjudet, förutom i den omfattning som uttryckligen tillåts i Avtalets villkor. 11) Integritet samt insamling av system- och personlig information. a) Programvaran, support- eller tjänstabonnemang kan innefatta tillämpningar och verktyg för insamling av personligt identifierbar, känslig eller annan information om dig och användare (exempelvis inkluderande, utan begränsning till, ditt och användares namn, adress, e-postadress och betalningsinformation), deras datorer, filer lagrade på deras datorer, eller deras datorers samverkan med andra datorer (t.ex. inkluderande, utan begränsning till, information om nätverk, använda licenser, typ av maskinvara, modell, hårddiskstorlek, processortyp, disktyp, RAM-storlek, 32- eller 64-bitars arkitektur, typer av operativsystem, versioner, plats, BIOS-version, BIOS-modell, totalt antal aktiverade skanners, databasstorlek, systemtelemetri, enhets-id, IPadress, placering, innehåll, installerade McAfee-produkter, McAfee-komponenter, information om processer och tjänster, information om McAfee-komponenters uppdateringar och deras frekvens, information om installerade produkter från tredje part, utdrag ur loggar skapade av McAfee, användningsmönster för McAfee-produkter och specifika funktioner m.m.) (samlingsnamn Data ). b) Insamlingen av dessa Data kan vara nödvändig för att förse dig och användare med relevant Programvara, Support eller beställda abonnemangsfunktioner (t.ex. inkluderande, utan begränsning till, detektering och rapportering om hot och sårbarheter i ditt och användarnas datornätverk), för att göra det möjligt för McAfee att förbättra vår Programvara, Support eller vårt tjänsteabonnemang (t.ex. inkluderande, utan begränsning till, innehållssynkronisering, enhetsspårning, felsökning m.m.) samt främja eller förbättra den övergripande säkerheten för dig och användare. Du kanske behöver avinstallera Programvaran eller avaktivera Support eller tjänstabonnemang för att stoppa ytterligare datainsamling som stödjer dessa funktioner. c) Genom att ingå detta Avtal, eller genom att använda Programvaran, Support eller tjänsteabonnemang, accepterar du och användarna McAfees integritetspolicy på McAfees webbplats (www.mcafee.com) och McAfees och dess tjänsteleverantörers insamling, bearbetning, kopiering, säkerhetskopiering, lagring, överföring och användning av dessa data, i, från och till USA, Europa eller andra länder eller rättsområden möjligen utanför ditt eller användarens land, som en del av Programvaran, Support eller tjänsteabonnemang. Du är ensam ansvarig för att säkra eventuella integritetsrelaterade rättigheter och behörigheter från dina användare, i enlighet med lokal lagstiftning eller dina egna, interna policys. McAfee kommer enbart att samla in, behandla, kopiera, säkerhetskopiera, lagra, överföra och använda personligt identifierbar information i enlighet med McAfees integritetspolicy på McAfees webbplats (www.mcafee.com). 12) Granskning. McAfee kan på egen bekostnad och inom rimlig tid efter ett skriftligt meddelande, samt under normal kontorstid och maximalt en gång per år, granska dig avseende din efterlevnad av villkoren i detta Avtal. Du förstår och accepterar att McAfee använder ett antal metoder för att kontrollera och stötta sina kunders användning av programvaran. Dessa metoder kan omfatta tekniska funktioner i Programvaran som förhindrar otillåten användning och verifierar Programvarans distribution. Du kommer vid en rimlig förfrågan att överlämna en systemgenererad rapport som Företagslicensavtal för slutanvändare Sida 4 av 6 01/2015

5 bekräftar din aktivering av Programvaran. En sådan förfrågan får inte inkomma mer än två (2) gånger per år. McAfee ska inte på orimligt sätt störa ditt arbete. 13) Exportkontroller. Du bekräftar att Programvaran lyder under exportlagarna i USA, samt inom EU när så är tillämpligt. Du skall lyda de export- och importlagar och bestämmelser som gäller i det rättsområde från/till vilket Programvaran skall importeras och/eller exporteras. Du skall inte exportera Programvaran till någon privatperson, enhet eller land som gällande lag eller bestämmelse förbjuder. Du ansvarar på egen bekostnad för alla lokala myndighetstillstånd, licenser eller godkännanden som krävs för att importera och/eller exportera Programvaran. Ytterligare information om export och import av Programvaran finns på (klicka sedan på US Export Compliance). McAfee förbehåller sig rätten att uppdatera denna webbplats då och då efter eget gottfinnande. 14) Tillämplig lag. Detta avtal kommer att regleras och tolkas i enlighet med de gällande materiella lagarna: (a) i delstaten New York om du köpte Programvaran i USA, Mexiko, Centralamerika, Sydamerika eller Karibiska övärlden; (b) i Irland om du köpte Programvaran i Kanada, Europa, Mellanöstern, Afrika, Asien (utom Japan) eller länder som ingår i regionen som vanligtvis kallas Oceanien, samt (c) i Japan om du köpte Programvaran i Japan. Om du köpte programvaran i något annat land skall den materiella rätten i republiken Irland gälla, såvida inte annan lokal lag måste tillämpas. Det här Avtalet regleras inte av kollisionsnormen i något rättsområde eller Förenta nationernas internationella köplag, vars användning uttryckligen utesluts.lagen Uniform Computer Information Transactions Act är inte tillämplig. Den federala domstolen i det södra distriktet i New York när New Yorks lag är tillämplig, domstolarna i republiken Irland när irländsk lag är tillämplig, domstolarna i Japan när japansk lag är tillämplig, skall alla ha icke-exklusiv domvärjo i fråga om alla tvister som har med det här Avtalet att göra. 15) Sekretess Varje part medger härtill att den med anledning av sin relation till den andra parten här nedan, kan ha åtkomst till konfidentiell information och material med avseende på den andra partens verksamhet, teknik, och/eller produkter som är sekretessbelagda och av väsentligt värde för den andra parten, vars värde kan påverkas om sådan information skulle avslöjas till tredje parter ( Konfidentiell information ) Skriftlig eller annan påtaglig Konfidentiell information måste identifieras vid tillfället då sådan information yppas och märkas som Konfidentiell information tillhörande parten som yppar den. När konfidentiell information yppas muntligt eller visuellt, måste den identifieras som konfidentiell vid tillfället då den yppas, med en påföljande skriftlig bekräftelse inom femton (15) dagar efter yppandet. Varje part går med på att inte använda sådan Konfidentiell information för egen räkning eller för tredje parts räkning, förutom enligt vad som tillåts under det här avtalet, och att de kommer att skydda Konfidentiell information i åtminstone samma utsträckning som den skyddar sin egen Konfidentiella information och i samma utsträckning som en person vid sina sinnens fulla bruk skulle skydda sådan Konfidentiell information. Ingen av parterna får använda den andra partens Konfidentiella information, förutom i syfte att utföra sina åtagandeni enlighet med det här avtalet. Begränsningarna för Konfidentiell information gäller inte för Konfidentiell information om den (i) redan är känd för den mottagande parten, (ii) blir tillgänglig offentligt utan felaktig handling från den mottagande parten, (iii) utvecklas oberoende av den mottagande parten utan tillgång till den yppande partens Konfidentiella information, (iv) har tagits emot med godkända medel från en tredje part som inte är förpliktad att skydda den eller (v) måste yppas enligt lag, förutsatt att parten som måste yppa den konfidentiella informationen förser parten som äger den konfidentiella informationen med ett skriftligt meddelande om yppandet i förväg, som ger den ägande parten tillräckligt med tid att vidta skäliga åtgärder för att förhindra sådant yppande, om så är möjligt. Såvida ingen annan överenskommelse finns mellan både parter, ska varje part lämna tillbaka den andra partens Konfidentiella information då det här avtalet sägs upp eller om ett lämpligt tillägg görs. 16) Övrigt. a) Förutom rättsliga åtgärder på grund av utebliven betalning eller brott mot McAfees äganderätt till Programvaran och Dokumentationen skall inga rättsliga åtgärder, oavsett form, som uppstår kring Avtalet vidtas av någondera parten mer än 2 år efter att parten kände till eller borde känt till kravet. b) Alla villkor i Avtalet som till sin natur bör fortsätta efter Avtalets upphörande skall fortsätta efter att det har upphört. c) Det här Avtalet, inklusive alla dokument som det refererar till, utgör det fullständiga avtalet mellan parterna och ersätter och upphäver uttryckligen alla meddelanden, föreställningar eller reklam, muntlig eller skriftlig, om ämnena som ingår. Om du utfärdar en beställning till en Auktoriserad partner eller till McAfee och villkoren och förutsättningarna i beställningen står i strid med de villkor och förutsättningar som ingår i a) det här Avtalet eller b) Tillståndsbrevet, skall villkoren och förutsättningarna i det här Avtalet och i Tillståndsbrevet gälla. Detta Avtal får inte ändras förutom med ett skriftligt tillägg från en av McAfee auktoriserad representant. Ingen bestämmelse Företagslicensavtal för slutanvändare Sida 5 av 6 01/2015

6 härom ska anses ha avståtts såvida inte avståendet är skriftligt och undertecknat av McAfee.Om något av villkoren i detta Avtal befinns vara ogiltigt skall detta inte påverka återstående villkor i detta Avtal. d) Alla meddelanden, förfrågningar, krav och beslut till McAfee i enlighet med detta Avtal (utöver rutinmässig driftskommunikation) skall skickas till: gällande enhets adress på första sidan i detta Avtal, adresserat till Attention: Legal Department. Företagslicensavtal för slutanvändare (januari 2015) Företagslicensavtal för slutanvändare Sida 6 av 6 01/2015

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

Novell(r) Teaming 2.0 Novell Programvarulicensavtal

Novell(r) Teaming 2.0 Novell Programvarulicensavtal Novell(r) Teaming 2.0 Novell Programvarulicensavtal LÄS IGENOM AVTALET NOGGRANT. GENOM ATT INSTALLERA, HÄMTA ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA PROGRAMVARAN GODKÄNNER NI VILLKOREN I DETTA AVTAL. OM NI INTE GODKÄNNER

Läs mer

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats.

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. ANVÄNDNINGSVILLKOR Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. Genworth Financial-gruppen av företag som erbjuder försäkrings- och finanstjänster ("Genworth Financial") tillhandahåller

Läs mer

BEGRÄNSAD GARANTI. (i) reparera den defekta delen av BlackBerry-enheten utan kostnad för dig med nya eller upprustade delar

BEGRÄNSAD GARANTI. (i) reparera den defekta delen av BlackBerry-enheten utan kostnad för dig med nya eller upprustade delar BEGRÄNSAD GARANTI Ytterligare rättigheter enligt gällande konsumentlagar. Om du är konsument kan du ha juridiska (lagstadgade) rättigheter utöver de som fastställs i denna begränsade garanti (t.ex. konsumentlagarna

Läs mer

ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL FÖR SPELET THE SIMS 3 (DISTRIBUERAT PÅ FYSISKT MEDIA)

ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL FÖR SPELET THE SIMS 3 (DISTRIBUERAT PÅ FYSISKT MEDIA) ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL FÖR SPELET THE SIMS 3 (DISTRIBUERAT PÅ FYSISKT MEDIA) Denna slutanvändarlicens ("Licens") är ett avtal mellan dig och Electronic Arts Inc. och dess dotterbolag ("EA").

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

Tjänstevillkor. Doc: 890-01002, R1.0 1 www.yanzi.se

Tjänstevillkor. Doc: 890-01002, R1.0 1 www.yanzi.se Tjänstevillkoren beskriver Yanzi s tjänster, integritetspolicy, begränsning av ansvar, förpliktelser, osv. Tjänstevillkoren är skrivna på svenska och gäller den Svenska marknaden. Doc: 890-01002, R1.0

Läs mer

VILLKOR FÖR TJÄNSTER. Läs dessa villkor ("tjänstevillkor") noggrant innan du använder tjänsterna.

VILLKOR FÖR TJÄNSTER. Läs dessa villkor (tjänstevillkor) noggrant innan du använder tjänsterna. GLOBAL VERSION 7 November 2014 VILLKOR FÖR TJÄNSTER 1. INLEDNING Volvo vill erbjuda dig bästa möjliga tjänster (anges nedan i detta avsnitt 1) för att göra det så säkert, bekvämt och trevligt som möjligt

Läs mer

VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN:

VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN: VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN: Detta licensavtal (licensen) är ett juridiskt avtal mellan dig (licenstagaren eller du) och Stoneridge Electronics Limited

Läs mer

Trend Micro Licensavtal för Slutanvändare

Trend Micro Licensavtal för Slutanvändare Trend Micro Licensavtal för Slutanvändare Mjukvara: Trend Micro AntiVirus plus AntiSpyware/Trend Micro Internet Security/Trend Micro Internet Security Pro Version: Svensk Syfte: Testlicens och betald licens

Läs mer

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Den begränsade tillverkargarantin (nedan kallad garantin) gäller endast för äkta Nokia-produkter med Windows-telefoner som säljs via

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

LICENSAVTAL FÖR CRYSTAL REPORTS STANDARD, PROFESSIONAL OCH DEVELOPER VIKTIGT! LÄS NOGGRANT

LICENSAVTAL FÖR CRYSTAL REPORTS STANDARD, PROFESSIONAL OCH DEVELOPER VIKTIGT! LÄS NOGGRANT LICENSAVTAL FÖR CRYSTAL REPORTS STANDARD, PROFESSIONAL OCH DEVELOPER VIKTIGT! LÄS NOGGRANT: DETTA LICENSAVTAL ÄR EN JURIDISK ÖVERENSKOMMELSE MELLAN DIG OCH BUSINESS OBJECTS FÖR DEN BUSINESS OBJECTS-PROGRAMVARUPRODUKT

Läs mer

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss.

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss. VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FÖRETAGETS INTEGRITETSPOLICY ÖVERSIKT Här hos Vision Critical Communications Inc. ("VCCI") är respekt för integriteten en viktig del av vårt åtagande gentemot klienter,

Läs mer

Kontakta F-Secure direkt om du är intresserad av andra rättigheter till programvaran än de som beviljas i dessa villkor.

Kontakta F-Secure direkt om du är intresserad av andra rättigheter till programvaran än de som beviljas i dessa villkor. F-SECURE LICENSVILLKOR VIKTIGT LÄS FÖLJANDE JURIDISKA VILLKOR ("VILLKOREN") NOGGRANT INNAN DU INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER F- SECURES PROGRAMVARA. NÄR DU VÄLJER GODKÄNN NEDAN ELLER INSTALLERAR, KOPIERAR

Läs mer

DESKTOPAPPLIKATIONSPROGRAMVARA FÖR MICROSOFT OFFICE 2010

DESKTOPAPPLIKATIONSPROGRAMVARA FÖR MICROSOFT OFFICE 2010 LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT DESKTOPAPPLIKATIONSPROGRAMVARA FÖR MICROSOFT OFFICE 2010 Nedan finns två separata uppsättningar licensvillkor. Endast en uppsättning gäller för dig. Om du använder

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

Affärsvillkor för LanguageWire

Affärsvillkor för LanguageWire Affärsvillkor för LanguageWire 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1.1 Följande affärsvillkor ska gälla för alla avtal om översättningsuppdrag mellan LanguageWire (hädanefter LW) och kunden, inklusive alla övriga tjänster

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL Dessa tilläggsvillkor ska läsas tillsammans med ActivTrades Kundavtal.

Läs mer

(A) klicka på lämplig ikon för att acceptera Villkoren, när Precodia gör detta val tillgängligt i användargränssnittet; eller

(A) klicka på lämplig ikon för att acceptera Villkoren, när Precodia gör detta val tillgängligt i användargränssnittet; eller Användningsvillkor 1. Din relation med Precodia 1.1 Din användning av Precodia är föremål för ett juridiskt bindande avtal mellan Dig som har tecknat en 1-årig licens att använda läsverktyget Precodia

Läs mer

SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL FÖR PROMETHEANS ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL ( LICENSAVTAL ) VER. 1.8

SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL FÖR PROMETHEANS ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL ( LICENSAVTAL ) VER. 1.8 SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL FÖR PROMETHEANS ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL ( LICENSAVTAL ) VER. 1.8 Detta är slutanvändarlicensavtalet för Prometheans programvara ActivInspire Professional Edition ( programvaran

Läs mer

Senast uppdaterad 18 juni, 2014. Ersätter villkoren från den 2 maj 2013 i dess helhet.

Senast uppdaterad 18 juni, 2014. Ersätter villkoren från den 2 maj 2013 i dess helhet. Ytterligare användningsvillkor för Acrobat.com Senast uppdaterad 18 juni, 2014. Ersätter villkoren från den 2 maj 2013 i dess helhet. ADOBES ONLINETJÄNSTER SOM ÄR TILLGÄNGLIGA VIA ACROBAT.SE YTTERLIGARE

Läs mer

Trend Micro Licensavtal för Slutanvändare

Trend Micro Licensavtal för Slutanvändare Trend Micro Licensavtal för Slutanvändare Mjukvara: Trend Micro Konsumentprodukter Version: Svensk Syfte: Testlicens och betald abonnemang licens Datum: Juli 2013 VIKTIGT: FÖLJANDE AVTAL ( AVTALET ) INNEHÅLLER

Läs mer

ActivEngages licens- och supporttjänstavtal för slutanvändare

ActivEngages licens- och supporttjänstavtal för slutanvändare ActivEngages licens- och supporttjänstavtal för slutanvändare Detta ActivEngage licens- och supporttjänstavtal (fortsättningsvis kallat avtalet ) ingås mellan användaren av ActivEngage-programvaran (fortsättningsvis

Läs mer

Trend Micro licensavtal

Trend Micro licensavtal VIKTIGT: LÄS NOGGRANT. FÖLJANDE VILLKOR GÄLLER FÖR FÖRETAGS OCH ANDRA RÄTTSLIGA ENHETERS ANVÄNDNING AV TREND MICROS PROGRAMVARA OCH TJÄNSTER Trend Micro licensavtal Licens för prov- och betalversioner

Läs mer

Servicebeskrivning Tjänst för spårning och återställning av bärbar dator samt Tjänst för fjärradering av data

Servicebeskrivning Tjänst för spårning och återställning av bärbar dator samt Tjänst för fjärradering av data Servicebeskrivning Tjänst för spårning och återställning av bärbar dator samt Tjänst för fjärradering av data Serviceöversikt Dell gläds över att kunna erbjuda tjänsten för spårning och återställning av

Läs mer

Villkor för TomTom Innehållstjänst av TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederländerna ( TomTom )

Villkor för TomTom Innehållstjänst av TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederländerna ( TomTom ) Villkor för TomTom Innehållstjänst av TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederländerna ( TomTom ) 1) Definitioner Licens Modifiera TomTomknappen TomTominnehåll TomTominnehållstjänst

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

INNEHÅLL OCH IMMATERIELL EGENDOM

INNEHÅLL OCH IMMATERIELL EGENDOM T&C SWEDEN VILLKOR OCH REGLER FÖR APPEN Reebok är ett varumärke som tillhör adidas International Trading BV, vilket är den organisation som tillhandahåller Reebok FitnessTrainer-appen ( appen ). Här i

Läs mer

VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage

VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage Villkor. Dell har glädjen att kunna leverera Dell Backup and Recovery Cloud Storage ( Tjänsten eller Tjänsterna ) i enlighet med

Läs mer

UNIBLUE AFFILIATE AGREEMENT

UNIBLUE AFFILIATE AGREEMENT UNIBLUE AFFILIATE AGREEMENT Senast uppdaterad: 02/04/2013. 1. Introduktion 1.1. Detta Affiliate Agreement (hädanefter kallat Avtalet ) ingås av Uniblue Systems Ltd., Orange Point, Dun Karm Street, B'Kara

Läs mer

Avtal om Tjänster undantaget underhåll

Avtal om Tjänster undantaget underhåll Detta avtal om Tjänster undantaget underhållstjänster ( Avtalet ) reglerar transaktioner då kunden beställer tjänster från IBM Svenska AB ( IBM ). 1. Definitioner Koncern avser en juridisk enhet (såsom

Läs mer

Användaravtal. 1. Allmänt. 2. Avtalstid. Avtalsdatum 2013-09-11

Användaravtal. 1. Allmänt. 2. Avtalstid. Avtalsdatum 2013-09-11 Användaravtal Avtalsdatum 2013-09-11 1. Allmänt 1.1. Dessa villkor ( Användaravtal ) reglerar förhållandet mellan kund ( Användaren ) och leverantör Chordion AB organisationsnummer: 556743-1472 ('Leverantören'),

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Norrköping 2010-09-03 1 (13) LICENSVILLKOR

Norrköping 2010-09-03 1 (13) LICENSVILLKOR Norrköping 2010-09-03 1 (13) LICENSVILLKOR 2 (13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 DEFINITIONER 3 2 LICENS 3 3 LEVERANSVILLKOR 4 4 PRIS- OCH BETALNINGSVILLKOR 5 5 AVTALSPERIOD OCH UPPSÄGNING 5 6 SEKRETESS, SÄKERHET

Läs mer

PS.NSR.1XX.1 Version: 1.0 12/2009. Apparater kan hämtas från adresser på fastlandet inom EU-länder samt Norge, Schweiz och Island.

PS.NSR.1XX.1 Version: 1.0 12/2009. Apparater kan hämtas från adresser på fastlandet inom EU-länder samt Norge, Schweiz och Island. PrimeSupport Agreement PrimeSupport - Avtal I detta dokument anges uppgifter om ditt PrimeSupport-avtal med oss. Läs det noggrant. Du måste registrera ditt avtal för att aktivera supporttjänsterna. REGISTRERING

Läs mer

Lilly garanterar och förbehåller sig alla ideella rättigheter.

Lilly garanterar och förbehåller sig alla ideella rättigheter. COPYRIGHT Copyright 2004. Eli Lilly Sweden AB. Alla rättigheter förbehållna. Eli Lilly Sweden AB ( Lilly ) ger dig härmed rätt att kopiera dokument som publicerats av Lilly på World Wide Web att användas

Läs mer

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare.

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare. Telias villkor för marknadsplatsen för molntjänster 2014-10-03 Dessa villkor ( Användarvillkoren ) gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller molnbaserade program ( Program ) till företag

Läs mer

ServicePac-avtal för IBMs Uppgradering av garantiservice, IBMs Underhållsservice, IBMs Uppgradering av underhållsservice och Programvarusupportservice

ServicePac-avtal för IBMs Uppgradering av garantiservice, IBMs Underhållsservice, IBMs Uppgradering av underhållsservice och Programvarusupportservice ServicePac-avtal för IBMs Uppgradering av garantiservice, IBMs Underhållsservice, IBMs Uppgradering av underhållsservice och Programvarusupportservice OBSERVERA: LÄS NOGGRANT IGENOM FÖLJANDE VILLKOR, ENLIGT

Läs mer

Trend Micro Licensavtal för Slutanvändare

Trend Micro Licensavtal för Slutanvändare Trend Micro Licensavtal för Slutanvändare Mjukvara: Trend Micro Konsumentprodukter Version: Svensk Syfte: Testlicens och betald abonnemang licens Datum: Maj 2015 VIKTIGT: FÖLJANDE AVTAL ( AVTALET ) INNEHÅLLER

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

WHOIS policy för.eu-domännamn

WHOIS policy för.eu-domännamn WHOIS policy för.eu-domännamn 1/7 DEFINITIONER Termer som definieras i allmänna villkor och/eller i tvistlösningsreglerna för domänen.eu skrivs i kursiv stil i detta dokument. AVSNITT 1. INTEGRITETSPOLICY

Läs mer

Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01

Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01 Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01 De allmänna användarvillkoren ("Användarvillkor") finns tillgängliga på webbplatsen http://www.yobeeda.com

Läs mer

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2 NSi Output Manager Vanliga frågor och svar Version 3.2 I. Allmän produktinformation 1. Vad finns det för nyheter i NSi Output Manager 3.2? I NSi Output Manager 3.2 finns det flera förbättringar på serversidan,

Läs mer

Norton 360 Online Användarhandbok

Norton 360 Online Användarhandbok Användarhandbok Norton 360 Online Användarhandbok Dokumentation version 1,0 2007 Symantec Corporation. Med ensamrätt. Den licensierade programvaran och dokumentationen betraktas som kommersiell programvara

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Denna Sekretesspolicy gäller endast för webbsidor som direkt länkar till denna policy när du klickar på "Sekretesspolicy" längst ner på webbsidorna.

Denna Sekretesspolicy gäller endast för webbsidor som direkt länkar till denna policy när du klickar på Sekretesspolicy längst ner på webbsidorna. Sekretesspolicy Elanco, en division inom Eli Lilly and Company (Lilly), (härefter "Elanco" eller "Lilly" i denna Sekretesspolicy) respekterar integriteten hos dem som besöker våra webbsidor och det är

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

QTA Check-in Node version 1.2.15

QTA Check-in Node version 1.2.15 QTA Check-in Node version 1.2.15 Version 1.0 2014-08-11 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 1.1 Systemkrav QTA Check-in Node... 3 1.2 Manualen i pappersformat... 3 1.3 Mer information... 3 1.4 Licensavtal

Läs mer

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster.

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster. Allmänna villkor för Fibergruppen nät Rev 2012-12-20 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fibergruppen Sverige AB ( Fibergruppen ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

Norton AntiVirus Användarhandbok

Norton AntiVirus Användarhandbok Användarhandbok Norton AntiVirus Användarhandbok Den programvara som beskrivs här levereras under licensavtal och får endast användas i enlighet med villkoren i avtalet. Dokumentation version 15.0 2007

Läs mer

3. GARANTINS OMFATTNING

3. GARANTINS OMFATTNING PACKARD BELL-GARANTI Tack för att du har valt en Packard Bell-produkt! Syftet med det här dokumentet är att tillhandahålla villkor för Packard Bell-garantin. 1. DEFINITIONER Med Packard Bell avses NEC

Läs mer

Användarvillkor. Stille AB Sundbybergsvägen 1A 171 73 Solna Tel +46 (0)8 588 580 00 Fax +46 (0)8 588 580 05 www.stille.se

Användarvillkor. Stille AB Sundbybergsvägen 1A 171 73 Solna Tel +46 (0)8 588 580 00 Fax +46 (0)8 588 580 05 www.stille.se Användarvillkor Godkännande Stille AB (nedan Stille ) äger och/eller kontrollerar allt innehåll på denna webbplats. Din åtkomst till och användning av denna webbplats omfattas av följande villkor och all

Läs mer

2005-06-02 1 Open Source-licenser

2005-06-02 1 Open Source-licenser 2005-06-02 1 Open Source-licenser Open Source-licenser NEA Nätverket för Elektroniska Affärer Advokat Sofia Geilert 2005-06-02 2 Open Source-licenser Open Source-licenser Antal olika licenser för open

Läs mer

LICENSAVTAL FÖR BUSINESS OBJECTS

LICENSAVTAL FÖR BUSINESS OBJECTS LICENSAVTAL FÖR BUSINESS OBJECTS VIKTIGT - LÄS NOGA: DETTA ÄR ETT JURIDISKT AVTAL MELLAN DIG OCH BUSINESS OBJECTS GÄLLANDE BUSINESS OBJECTS-PROGRAMVARA OCH FUNGERAR SOM ETT TILLÄGG TILL DET HÄR PROGRAMVARULICENSAVTALET,

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Molntjänst Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

Utskrift online 4.0. Utgåva 1

Utskrift online 4.0. Utgåva 1 Utskrift online 4.0 Utgåva 1 2008 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nseries är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är

Läs mer

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben!

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! Användarvillkor 1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR Välkommen! TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! TaxiPro24.se erbjuder dig som åkare en

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

Sekretesspolicy för privatkunder

Sekretesspolicy för privatkunder Sekretesspolicy för privatkunder 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

hp Technical Phone Support serviceavtal ("avtalet") villkor

hp Technical Phone Support serviceavtal (avtalet) villkor hp Technical Phone Support serviceavtal ("avtalet") villkor Tack för att du har köpt ett HP Technical Phone Support Service-serviceavtal. Servicebeskrivningar med mer detaljerad information kan erhållas

Läs mer

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser Användarvillkor Dessa villkor gäller för webbplatserna www.glossybox.se och www.themanbox.se ( Webbplatsen ), de prenumerationstjänster som erbjuds på Webbplatsen ( Prenumerationerna ) och de boxar eller

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från:

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från: Villkor Gäller: KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR Giltig från: 2013-04-01 Sida 1 av 5 1. Allmänt 1.1 Kroppslyftet i Stockholm är en registrerad bifirma till Carnebro Invest AB, 556853-7368, nedan kallad Kroppslyftet.

Läs mer

Officiella tävlingsregler Tävlingsperiod: 28 mars till 23 juni Inget köp krävs för att delta eller vinna.

Officiella tävlingsregler Tävlingsperiod: 28 mars till 23 juni Inget köp krävs för att delta eller vinna. Anmäl dig till konventet nu, vinn STORT Tävlingsperiod: 28 mars till 23 juni Fördelarna med att delta i vårt 20-åriga jubileumskonvent består inte bara av oöverträffad utbildning och oförglömliga upplevelser,

Läs mer

An Apple Subsidiary FILEMAKER PRO ADVANCED LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA

An Apple Subsidiary FILEMAKER PRO ADVANCED LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA An Apple Subsidiary FILEMAKER PRO ADVANCED LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA VIKTIGT - LÄS NOGGRANT: GENOM ATT INSTALLERA, KOPIERA, LADDA NER, ÅTKOMMA ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA DENNA PROGRAMVARA GODTAR NI

Läs mer

Uniblue rekommenderar att du sparar en kopia av detta avtal.

Uniblue rekommenderar att du sparar en kopia av detta avtal. Licensavtal OBS! DENNA VERSION TILLHANDAHÅLLS ENBART I INFORMATIONSSYFTE. I HÄNDELSE AV KONFLIKT MELLAN DENNA OCH DEN ENGELSKA VERSIONEN AV AVTALET, ÄR DET DEN ENGELSKA VERSIONEN SOM GÄLLER. Detta licensavtal

Läs mer

Ljungby Bredband. Besöksadress Garvaren Plan 2. www.ljungbybredband.se kundtjanst@ljungbybredband.se. Postadress Garvaren 341 60 Ljungby

Ljungby Bredband. Besöksadress Garvaren Plan 2. www.ljungbybredband.se kundtjanst@ljungbybredband.se. Postadress Garvaren 341 60 Ljungby Allmänna villkor för privata bredbandstjänster gällande fiber & ADSL. 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och fysisk person nedan kallad Kunden till vilken Bredband tillhandahåller

Läs mer

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25.

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. 1 Allmänt 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kunden ( Kund ) och Excellent Hosting Sweden AB ("EHSAB") 1.2 Kunden kan vara en myndig fysisk

Läs mer

KONFIDENTIALITETSPOLICY

KONFIDENTIALITETSPOLICY KONFIDENTIALITETSPOLICY Konfidentialitetspolicy för gäster inom Rezidor Hotel Group Policyns omfattning. Konfidentialitetspolicyn för gäster (nedan kallad "policyn") beskriver hur vi inom Rezidor Hotel

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL - DM

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL - DM 1 Microsoft AB ( Microsoft ), Box 27, 164 93 KISTA och ( Personuppgiftsbiträdet ) har denna dag träffat följande PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL - DM Bakgrund Personuppgiftslagen ställer krav på skriftligt

Läs mer

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss.

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss. SEKRETESSPOLICY Ikraftträdandedag: 16.10.2014 Denna sekretesspolicy förklarar hur vi hanterar den personliga information du förser oss med på webbplatser som kontrolleras av AbbVie (inklusive dess dotterbolag

Läs mer

5.3 Eleven ansvarar själv för att data som lagras i Datorutrustningen säkerhetskopieras.

5.3 Eleven ansvarar själv för att data som lagras i Datorutrustningen säkerhetskopieras. AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING 2014-08-18 1 Allmänna villkor 1.1 Detta avtal reglerar villkoren för elevens lån av en bärbar persondator med kringutrustning inklusive programvaror (nedan kallat

Läs mer

Beställning av fjärrbackup

Beställning av fjärrbackup Beställning av fjärrbackup Utrymme på server Upprättande Årsbackup Övervakning Pris/mån. 10 GB 0:- 280:- 12 GB 0:- 305:- 14 GB 0:- 330:- 16 GB 0:- 350:- 18 GB 0:- 375:- 20 GB 0:- 400:- 25 GB 0:- 450:-

Läs mer

PLAY4FREE AVTAL FÖR DIGITALA TJÄNSTER Senast uppdaterat: 14 oktober 2011

PLAY4FREE AVTAL FÖR DIGITALA TJÄNSTER Senast uppdaterat: 14 oktober 2011 PLAY4FREE AVTAL FÖR DIGITALA TJÄNSTER Senast uppdaterat: 14 oktober 2011 1. Avtalets omfång. Detta avtal gäller ditt köp av Play4free Funds, kontanter, mynt eller någon av våra andra virtuella valutor

Läs mer

4. Priser 4.1 Produktpriset avser det pris som anges på FileMaker AB-webbplatsen vid beställningstillfället.

4. Priser 4.1 Produktpriset avser det pris som anges på FileMaker AB-webbplatsen vid beställningstillfället. Villkor och Termer 1.1 Om villkoren I dessa villkor används orden "vi" och "oss" för att beteckna FileMaker AB och "du" och "dig" för att beteckna dig som kund. Ord med stor begynnelsebokstav avser i villkorstexten

Läs mer

Molntjänster från gazoo HB

Molntjänster från gazoo HB Molntjänster från gazoo HB Extern Lagring Avtalsvillkor för molntjänsten Extern Lagring. 1. Allmänt 1.1 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Abonnent och gazoo HB, org. nr 969718-5438 (nedan

Läs mer

Telisol AB Jörgen Kocksgatan 9 211 20 Malmö

Telisol AB Jörgen Kocksgatan 9 211 20 Malmö Telisol AB Sida 1 5 Dessa försäljningsvillkor är gällande vid avtal där Telisol tillhandahåller varor och tjänster. Vad som nedan anges skall gälla om inget annat framgår av särskild överenskommelse i

Läs mer

Fabriksgaranti och teknisk support

Fabriksgaranti och teknisk support Behåll för framtida bruk Fabriksgaranti och teknisk support Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA) Det här dokumentet inkluderar information om Fabriksgarantin för datorprodukter som köpts i Europa, Mellanöstern

Läs mer

Creative Commons Erkännande_DelaPåSammaVillkor

Creative Commons Erkännande_DelaPåSammaVillkor Creative Commons Erkännande_DelaPåSammaVillkor Genom att nyttja Licensrättigheterna (definierade nedan), accepterar och godkänner Du att Du är bunden av villkoren i denna Creative Commons Erkännande- DelaPåSammaVillkor

Läs mer

PrimeSupport Agreement

PrimeSupport Agreement PrimeSupport Agreement PrimeSupport - Avtal I detta dokument anges uppgifter om ditt PrimeSupport-avtal med oss. Läs det noggrant. Du måste registrera ditt avtal för att aktivera supporttjänsterna. REGISTRERING

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Öppen källkod. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Öppen källkod. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Öppen källkod Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

Sekretesspolicy för marknadsföringsregister

Sekretesspolicy för marknadsföringsregister Sekretesspolicy för marknadsföringsregister 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

Borné Consulting AB:s Allmänna villkor avser såväl konsultation som varuförsäljning.

Borné Consulting AB:s Allmänna villkor avser såväl konsultation som varuförsäljning. Stockholm 2012-10-01 Borné Consulting AB, Allmänna villkor Tillämplighet Borné Consulting AB:s Allmänna villkor kan komma att ändras utan att kunder som tidigare erhållit en skriftlig kopia av dessa först

Läs mer

PRENUMERANTAVTAL Comodo LivePCSupport DETTA AVTAL INNEHÅLLER EN BINDANDE SKILJEDOMSKLAUSUL. LÄS AVTALET NOGGRANT INNAN GODKÄNNA VILLKOREN.

PRENUMERANTAVTAL Comodo LivePCSupport DETTA AVTAL INNEHÅLLER EN BINDANDE SKILJEDOMSKLAUSUL. LÄS AVTALET NOGGRANT INNAN GODKÄNNA VILLKOREN. PRENUMERANTAVTAL Comodo LivePCSupport DETTA AVTAL INNEHÅLLER EN BINDANDE SKILJEDOMSKLAUSUL. LÄS AVTALET NOGGRANT INNAN GODKÄNNA VILLKOREN. VIKTIGT-LÄS VILLKOREN NOGA INNAN DE ANSÖKER OM, GODTAR, ANVÄNDER,

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Villkor för distributionserbjudande för Office 365

Villkor för distributionserbjudande för Office 365 Villkor för distributionserbjudande för Office 365 I det här dokumentet beskrivs distributionserbjudandet för Office 365 ( Erbjudandet ), inklusive kvalificeringskrav och skyldigheter för både Microsoft

Läs mer

Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor.

Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor. Allmänna villkor Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor. 1. Allmänt Definitioner: Återförsäljare Avser Batteriboxens avtalspart

Läs mer

Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor

Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor DACAPO STAINLESS AB Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor 1. INLEDNING Dessa Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor gäller för samtliga leveranser av produkter och/eller tjänster från Dacapo Stainless

Läs mer

Dokument GARANTI 25 ÅR

Dokument GARANTI 25 ÅR Dokument GARANTI 25 ÅR Garantidokument COSENTINO, S.A.U. garanti gäller registrerad ägare till monterad SILESTONE by Cosentino - produkt och omfattar eventuella tillverkningsfel under en period av TJUGOFEM

Läs mer

Villkor för registrering av.eu-domännamn

Villkor för registrering av.eu-domännamn Villkor för registrering av.eu-domännamn 1/16 INNEHÅLL Innehåll 2 Definitioner 3 Syfte och omfattning...5 Paragraf 1. Krav för rätt till registrering...5 Paragraf 2. Principen om att först till kvarn,

Läs mer

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Innehållsförteckning TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Läs mer

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Allmänna villkor för Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Gäller fr.o.m 2009-10-01 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och juridisk person nedan kallad

Läs mer

Plus500CY Ltd. Policyförklaring om intressekonflikter

Plus500CY Ltd. Policyförklaring om intressekonflikter Plus500CY Ltd. Policyförklaring om intressekonflikter Policyförklaring om intressekonflikter 1. Inledning 1.1. Denna policyförklaring om intressekonflikter beskriver hur Plus500CY Ltd. ("Plus500" eller

Läs mer

Allmänna villkor. Senast uppdaterad den 17 september 2015

Allmänna villkor. Senast uppdaterad den 17 september 2015 Allmänna villkor Senast uppdaterad den 17 september 2015 Dessa allmänna villkor gäller från och med november 2014 och ersätter alla tidigare allmänna villkor för avtal mellan kund och Appio AB, org. nr.

Läs mer

Senast uppdaterad den 18 juni, 2014. Ersätter villkoren från den 23 juli 2013 i sin helhet.

Senast uppdaterad den 18 juni, 2014. Ersätter villkoren från den 23 juli 2013 i sin helhet. Användningsvillkor för Behance Senast uppdaterad den 18 juni, 2014. Ersätter villkoren från den 23 juli 2013 i sin helhet. Villkoren styr din användning av webbplatserna och tjänsterna hos Behance ( Tjänsterna

Läs mer