LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE"

Transkript

1 LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE GENOM ATT HÄMTA, INSTALLERA, KOPIERA, HA ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDA DENNA PROGRAMVARA GODKÄNNER DU VILLKOREN I DET HÄR AVTALET. OM DU GODKÄNNER DESSA VILLKOR Å NÅGON ANNAN PERSONS ELLER ETT FÖRETAGS ELLER ANNAN JURIDISK PERSONS VÄGNAR, FÖRSÄKRAR OCH GARANTERAR DU ATT DU HAR FULL BEHÖRIGHET ATT BINDA PERSONEN, FÖRETAGET ELLER DEN JURIDISKA PERSONEN TILL DESSA VILLKOR. OM DU INTE GODKÄNNER DESSA VILLKOR SKA DU: INTE HÄMTA, INSTALLERA, KOPIERA, HA ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDA PROGRAMVARAN OCH RETURNERA PROGRAMVARAN OCH BERÄTTIGANDEBEVISET SNARAST TILL FÖRSÄLJAREN 1) Definitioner. a) Auktoriserad partner avser någon av McAfees distributörer, återförsäljare eller andra affärspartners. b) Tillståndsbrev avser ett bekräftelsebrev som skickas elektroniskt från McAfee till dig och bekräftar den programvara och support du köpt, inklusive tillämpbara produktberättiganden, enligt vad som definieras i Definitioner av produktberättigande (beskrivs närmare i Avsnitt 3(a) nedan), samt information om hämtning. c) Dokumentation avser informationsmaterial som medföljer Programvaran i utskrivet, elektroniskt eller onlineformat på engelska och eventuellt andra språk. d) d) McAfee avser (a) McAfee, Inc., ett företag i Delaware, USA med kontor på 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, California 95054, USA om Programvaran har inköpts i USA, Mexiko, Centralamerika, Sydamerika eller Västindien; (b) McAfee Ireland Limited, med kontor på Building 2000, City Gate, Mahon, Cork, Irland om Programvaran har inköpts i Kanada, Europa, Mellanöstern, Afrika, Asien (utanför Japan) eller Oceanien; (c) McAfee Co., Ltd med kontor på Shibuya Mark City West Building 12-1, Dogenzaka 1-Chome, Shibuya-ku, Tokyo , Japan om Programvaran har inköpts i Japan. e) Nod betyder alla typer av enheter som kan behandla data och inkluderar följande typer av datorenheter: arbetsstationer utan hårddisk, arbetsstationer bestående av en persondator, nätverksanslutna arbetsstationer, system baserade i hemmet/för fjärranslutning från hemmet, fil- och utskriftsservrar, e-postservrar, gatewayenheter för Internet, servrar för nätverkslagring (SANS), terminalservrar eller bärbara arbetsstationer som är anslutna eller ansluter till server/servrar eller nätverk. f) Programvara avser varje McAfee-program i objektkodsformat som licensieras från McAfee och köps från McAfee eller deras Auktoriserade partners, inklusive Uppdateringar. g) Dotterbolag avser alla bolag som styrs av dig genom högre ägarandel än femtio procent (50 %) av det röstberättigande innehavet. h) Support eller Teknisk support avser de supporttjänster som McAfee erbjuder för att ge support för och underhålla Programvaran och McAfee-märkt maskinvara enligt vad som specificeras närmare i McAfees support- och underhållsvillkor. i) Uppdateringar är relaterade till innehållet och omfattar utan begränsning alla DAT-filer, signaturuppsättningar, policyuppdateringar, databasuppdateringar för Programvaran som görs allmänt tillgängliga för McAfees kunder som en del av köpt Support och som inte prissätts eller marknadsförs separat av McAfee. j) Uppgraderingar avser alla förbättringar av Programvaran som görs allmänt tillgängliga för McAfees kunder, som en del av inköpt Support och som inte prissätts eller marknadsförs separat av McAfee. 2) Tilldela licens. I enlighet med villkoren och förutsättningarna i det här Avtalet utfärdar McAfee härmed en icke-exklusiv, ej överlåtbar rätt att använda Programvaran (i det här Avtalet avser användning av Programvaran att ha åtkomst till, installera, hämta, kopiera eller på annat sätt dra nytta av att använda Programvaran) som nämns i Tillståndsbrevet endast för dina egna interna affärsändamål. Du godkänner att Programvaran och all tillhörande information ägs av McAfee och dess leverantörer. Du har ingen rättighet till Uppdateringar och Uppgraderingar om du inte har köpt Support eller en tjänstprenumeration. 3) Villkor för kopiering och användning. a) Produktberättigande: Användningen av Programvaran är beroende av antalet köpta licenser (t.ex. Noder) och är underkastat de Definitioner av produktberättigande som anges i för det tillämpliga datumet i ditt Tillståndsbrev. b) Flera plattformar/paket: Om Programvaran stödjer flera plattformar eller om du mottar Programvaran i ett paket med annan programvara, får det totala antalet enheter på vilka alla versioner av Programvaran installeras inte Företagslicensavtal för slutanvändare Sida 1 av 6 01/2015

2 överstiga produktberättigandet. Viss Programvara som licensieras som en del av ett produktpaket från McAfee kan också kräva att en separat McAfee-serverlicens köps, för att Programvaran ska få användas på vissa typer av servrar, vilket i respektive fall specificeras i Dokumentationen. c) Period: Licensen gäller under en begränsad tidsperiod ( Period ) om någon sådan Period anges i Tillståndsbrevet. Annars gäller en evighetslicens. d) Kopior: Du får kopiera Programvaran enligt vad som är rimligen nödvändigt för säkerhetskopiering, arkivering eller katastrofåterställning. e) Dotterbolag: Du får tillåta ett Dotterbolag att använda Programvaran enligt villkoren i det här Avtalet, endast så länge som bolaget förblir ditt Dotterbolag. Du är fullt ansvarig för att varje Dotterbolag följer eller kränker villkoren i Avtalet. f) Förvaltande part: Om du upprättar ett avtal med en tredje part där den tredje parten förvaltar dina informationstekniska resurser ( Förvaltande part ), kan du överföra alla rättigheter till användning av Programvaran till en sådan Förvaltande part, förutsatt att (a) den Förvaltande parten endast använder Programvaran internt för din räkning och inte för ytterligare en tredje parts eller den Förvaltande partens räkning; (b) den Förvaltande parten samtycker till att följa villkoren och förutsättningarna i detta Avtal och (c) du förser McAfee med ett skriftligt meddelande om att en Förvaltande part kommer att Använda Programvaran för din räkning. g) Allmänna begränsningar: Du får inte själv, och du får inte bevilja en tredje part att: (i) dekompilera, demontera eller baklängeskonstruera Programvaran, utom i den omfattning som uttryckligen tillåts av tillämplig lag, utan föregående skriftligt medgivande från McAfee; (ii) ta bort någon identifikation eller några meddelanden om äganderätt från Programvaran eller Dokumentationen; (iii) hyra ut, låna ut eller använda Programvaran för tidsdelnings- eller servicebyråändamål; (iv) modifiera eller skapa härledda arbeten från Programvaran; (v) utan föregående skriftligt medgivande från McAfee publicera benchmarktester eller analyser relaterade till Programvaran; eller (vi) på annat sätt använda eller kopiera Programvaran, förutom enligt vad som uttryckligen tillåts i det här Avtalet. 4) Teknisk support och underhåll McAfees support- och underhållsvillkor gäller om du har köpt Support. McAfees support- och underhållsvillkor införlivas genom hänvisning och finns på När den period för support eller tjänstprenumeration som anges i ett Tillståndsbrev har löpt ut, har du inte längre rätt att motta någon Support, inklusive Uppgraderingar, Uppdateringar och telefonsupport. 5) Begränsad garanti och friskrivningsklausul. a) Begränsad garanti: McAfee garanterar att Programvaran som licensieras häri, under en period av sextio (60) dagar från inköpsdatum ( Garantiperioden ), (inklusive Uppgraderingar som tillhandahålls inom Garantiperioden för återstoden av Garantiperioden), i allt väsentligt överensstämmer med Dokumentationen. b) Enda gottgörelse: I händelse av brott mot ovanstående begränsade garanti kommer McAfee att (a) reparera eller byta ut Programvaran, eller (b) om McAfee anser att sådan reparation eller utbyte är affärsmässigt orimlig, återbetala det inköpspris du betalat för Programvaran. c) Undantag från garantin: Den begränsade garantin enligt ovan kommer inte att gälla om: i) Programvaran inte används i enlighet med det här Avtalet eller Dokumentationen; (ii) Programvaran eller någon del av den har modifierats av någon annan än McAfee, eller (iii) ett fel i Programvaran har orsakats av utrustning eller programvara som inte tillhandahållits av McAfee. d) Ansvarsfriskrivning: OVANSTÅENDE GARANTIER ÄR DINA ENDA GARANTIER OCH ERSÄTTER ALLA ANDRA GARANTIER ELLER VILLKOR, UTTALADE ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER ELLER VILLKOR OM SÄLJBARHET, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE, RÄTTIGHETER OCH ICKE-INTRÅNG. UTÖVER DEN BEGRÄNSADE GARANTI SOM BESKRIVS OVAN TILLHANDAHÅLLS PROGRAMVARAN I BEFINTLIGT SKICK OCH MCAFEE LÄMNAR INGEN GARANTI MED AVSEENDE PÅ DESS ANVÄNDNING ELLER PRESTANDA OCH GARANTERAR INTE ATT PROGRAMVARAN FUNGERAR UTAN AVBROTT ELLER FEL ELLER ATT PROGRAMVARAN SKYDDAR MOT ALLA POTENTIELLA HOT. e) Undantag: Vissa stater eller rättssystem tillåter inte undantag av uttalade eller underförstådda garantier, så ovanstående friskrivningsklausul kanske inte gäller dig. I SÅDANA FALL SKALL SÅDANA UTTALADE ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER BEGRÄNSAS TILL GARANTIPERIODENS VARAKTIGHET (ELLER DEN MINIMIPERIOD SOM KRÄVS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG). 6) Begränsning av gottgörelse och ersättning. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER OCH UNDER INGET RÄTTSSYSTEM, VARKEN I SKADESTÅNDSRÄTT, AVTAL ELLER ÖVRIGT, SKALL NÅGON PART HÅLLAS ANSVARIG GENTEMOT DEN ANDRA FÖR NÅGRA INDIREKTA, SÄRSKILDA, OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, INKOMSTFÖRLUST, FÖRLUST AV GOODWILL, FÖRLUST AV PERSONALLÖN, AVBRUTET ARBETE OCH/ELLER DATORKRASCHER ELLER DATORFEL OCH/ELLER KOSTNADER FÖR ANSKAFFNING AV ERSÄTTNINGSPROGRAMVARA ELLER - TJÄNSTER. Företagslicensavtal för slutanvändare Sida 2 av 6 01/2015

3 Oavsett om anspråket för sådana skador grundats på avtal, skadeståndsrätt och/eller annat rättssystem skall inte i något fall någondera parts sammanlagda ansvar gentemot den andra parten för direkta skador överstiga: a) det belopp du betalade, eller skall betala, för den Programvara som gav upphov till anspråket under de 12 månader som omedelbart föregick händelsen, som gav upphov till anspråket, eller b) tillämpligt McAfee-listpris vid datumet för inköpet av den Programvara, som gav upphov till anspråket under de 12 månader som direkt föregick den händelse som gav upphov till anspråket, även om den andra parten har informerats om att sådana skador kan förekomma. Ingen bestämmelse i detta Avtal skall på något sätt utesluta eller begränsa (i) någon parts ansvar för dödsfall eller personskada orsakad av försumlighet, eller (ii) ditt ansvar för överdriven användning av och/eller brott mot McAfees immateriella rättigheter till Programvaran. ANSVARSBEGRÄNSNINGEN I DETTA AVSNITT GRUNDAS PÅ DET FAKTUM ATT SLUTANVÄNDARNA ANVÄNDER SINA DATORER I OLIKA SYFTEN. DÄRFÖR KAN ENDAST DU IMPLEMENTERA SÄKERHETSKOPIERINGSPLANER OCH SÄKERHETSMEKANISMER I ENLIGHET MED DINA BEHOV I HÄNDELSE AV ATT FEL I PROGRAMVARAN ORSAKAR DATORPROBLEM OCH TILLHÖRANDE DATAFÖRLUST. AV DESSA AFFÄRSMÄSSIGA SKÄL SAMTYCKER DU TILL ANSVARSBEGRÄNSNINGARNA I DETTA AVSNITT OCH GODKÄNNER ATT UTAN DITT SAMTYCKE TILL DENNA BESTÄMMELSE SKULLE DEN AVGIFT SOM TAS UT FÖR PROGRAMVARAN VARA HÖGRE. 7) Skadestånd för immateriell egendom. a) Anspråk från tredje part: McAfee skall skydda dig mot, och hålla dig fri från ansvar för eventuella krav från en tredje part om att Programvaran utgör ett intrång på den tredje partens patent, upphovsrätt eller affärshemlighet, förutsatt att: (i) McAfee meddelas direkt, och under inga omständigheter senare än inom 14 dagar efter ditt mottagande av ett sådant krav; (ii) McAfee kan ha ett rimligt samarbete med dig för att genomföra McAfees åtaganden; samt att (iii) McAfee har ensam kontroll över försvaret och alla förhandlingar om en överenskommelse eller kompromiss gällande kravet. McAfees ovan nämnda åtagande gäller inte Programvara eller delar eller komponenter av sådan Programvara som: (i) inte tillhandahålls av McAfee; (ii) används på ett sätt som inte uttryckligen tillåts av det här Avtalet eller relevant Dokumentation; (iii) utformats enligt dina specifikationer; (iv) modifierats av någon annan än McAfee, om det påstådda intrånget gäller sådana modifieringar; (v) kombinerats med andra produkter, processer eller material där det påstådda intrånget inte skulle finnas utan en sådan kombination, eller (vi) där du fortsätter den påstådda inträngande aktiviteten efter det att du meddelats om den och försetts med modifikationer som skulle ha undvikit det påstådda intrånget. b) Avhjälpande och ansvar: I händelse av att en behörig domstol finner att Programvaran utgör ett intrång, eller att användningen av Programvaran är ålagd, skall McAfee enligt eget gottfinnande, göra något av följande: (i) upphandla rätten åt dig att fortsätta använda Programvaran; (ii) tillhandahålla en modifiering av Programvaran så att den inte utgör något intrång; (iii) ersätta Programvaran med programvara som i allt väsentligt har liknande funktion och prestanda; eller (iv) om inte något av föregående alternativ rimligen är tillgängliga för McAfee, skall McAfee ersätta det värde som återstår av det pris du betalat för den intrångsanklagade Programvaran, avskrivet enligt en rak avskrivningsmetod över en treårsperiod (3) från det datum då Programvaran levererades till dig. Avsnitt 7 förklarar McAfees enda ansvar och din enda gottgörelse för anspråk om inkräktande på immateriella rättigheter. 8) Avslut. Utan att kränka dina betalningsåtaganden kan du när som helst avsluta licensen genom att avinstallera Programvaran. McAfee kan avsluta din licens om du på betydande sätt bryter mot villkoren i Avtalet och du inte åtgärdar sådana brott inom trettio (30) dagar efter att du meddelats om det. Om licensen avslutas ska du utan dröjsmål returnera eller förstöra alla exemplar av Programvaran och Dokumentationen. 9) Ytterligare villkor. a) Utvärderingsprogramvara: Om Programvaran identifierats som Provversionen/utvärderingsprogramvara skall bestämmelserna i detta avsnitt gälla och de skall ersätta alla andra motstridiga villkor i detta avtal. Din royaltyfria, icke-överlåtbara, begränsade licens att använda provversionen/utvärderingsprogramvaran, endast i utvärderingssyfte, är begränsad till trettio (30) dagar om inte annat överenskommits skriftligen med McAfee. Provversionen/utvärderingsprogramvaran kan innehålla fel eller andra problem som kan orsaka systemkrasch eller andra fel och dataförlust. Följaktligen levereras provversionen/utvärderingsprogramvaran till dig "i befintligt skick", och McAfee frånsäger sig all garanti och allt ansvar av någon typ gentemot dig. Eventuell information om provversionen/utvärderingsprogramvaran som samlas in genom dess användning skall endast användas i utvärderingssyfte och får inte överlämnas till någon tredje part. Begränsningarna i avsnitt 3 g) gäller. Om du inte Företagslicensavtal för slutanvändare Sida 3 av 6 01/2015

4 förstör provversionen/utvärderingsprogramvaran efter det att utvärderingsperioden löpt ut, kan McAfee efter eget gottfinnande fakturera dig för ett belopp motsvarande McAfees listpris för provversionen/utvärderingsprogramvaran. Du måste betala fakturan så snart du mottar den. DÄR JURIDISKT ANSVAR INTE KAN UTESLUTAS, MEN KAN BEGRÄNSAS, SKALL MCAFEES, MCAFEES LEVERANTÖRERS OCH AUKTORISERADE PARTNERS ANSVAR BEGRÄNSAS TILL DEN TOTALA SUMMAN FEMTIO (50) DOLLAR ELLER MOTSVARANDE BELOPP I DEN LOKALA VALUTAN. b) Betaversion: Om Programvaran du mottagit identifieras som Beta -programvara gäller villkoren i Avsnitt 9 a) ovan. McAfee har ingen skyldighet att utveckla Betaprogramvaran vidare eller utge den offentligt. Om McAfee så begär ska skall du informera McAfee avseende test och användning av Betaprogramvaran, inklusive rapporter om fel eller buggar. Du samtycker till att ge McAfee en ständig, icke-exklusiv, royaltyfri, världsomspännande licens att använda, kopiera, distribuera, skapa härlett arbete och infoga din feedback i valfri McAfee-produkt efter McAfees gottfinnande. Vid mottagning av en senare ej utgiven version av Betaprogramvaran eller utgåva från McAfee av en offentligt utgiven kommersiell version av Betaprogramvaran, samtycker du till att returnera eller förstöra all tidigare Betaprogramvara som du har tagit emot från McAfee. c) "Kostnadsfri" programvara eller programvara med "öppen källkod": Produkten kan innehålla program eller kod som är licensierade under en licensmodell av typen Öppen källkod ( OSS ). För program och kod med OSSlicens gäller de villkor, förutsättningar och åtaganden som anges av den tillämpliga OSS-licensen, och de UTESLUTS FULLSTÄNDIGT FRÅN ALLA ÅTAGANDEN AVSEENDE GARANTI OCH SUPPORT SOM BESKRIVS I DETTA AVTAL. 10) Meddelande till slutanvändare inom USA:s statsförvaltning. Programvaran och medföljande Dokumentation anses vara kommersiella datorprogram respektive dokumentation till kommersiella datorprogram, enligt DFAR avsnitt och FAR avsnitt All användning, ändring, återgivning, publicering och visning samt allt uppförande eller yppande av Programvaran och den tillhörande Dokumentationen av USA:s statsmakt skall uteslutande regleras av villkoren i det här Avtalet och skall vara förbjudet, förutom i den omfattning som uttryckligen tillåts i Avtalets villkor. 11) Integritet samt insamling av system- och personlig information. a) Programvaran, support- eller tjänstabonnemang kan innefatta tillämpningar och verktyg för insamling av personligt identifierbar, känslig eller annan information om dig och användare (exempelvis inkluderande, utan begränsning till, ditt och användares namn, adress, e-postadress och betalningsinformation), deras datorer, filer lagrade på deras datorer, eller deras datorers samverkan med andra datorer (t.ex. inkluderande, utan begränsning till, information om nätverk, använda licenser, typ av maskinvara, modell, hårddiskstorlek, processortyp, disktyp, RAM-storlek, 32- eller 64-bitars arkitektur, typer av operativsystem, versioner, plats, BIOS-version, BIOS-modell, totalt antal aktiverade skanners, databasstorlek, systemtelemetri, enhets-id, IPadress, placering, innehåll, installerade McAfee-produkter, McAfee-komponenter, information om processer och tjänster, information om McAfee-komponenters uppdateringar och deras frekvens, information om installerade produkter från tredje part, utdrag ur loggar skapade av McAfee, användningsmönster för McAfee-produkter och specifika funktioner m.m.) (samlingsnamn Data ). b) Insamlingen av dessa Data kan vara nödvändig för att förse dig och användare med relevant Programvara, Support eller beställda abonnemangsfunktioner (t.ex. inkluderande, utan begränsning till, detektering och rapportering om hot och sårbarheter i ditt och användarnas datornätverk), för att göra det möjligt för McAfee att förbättra vår Programvara, Support eller vårt tjänsteabonnemang (t.ex. inkluderande, utan begränsning till, innehållssynkronisering, enhetsspårning, felsökning m.m.) samt främja eller förbättra den övergripande säkerheten för dig och användare. Du kanske behöver avinstallera Programvaran eller avaktivera Support eller tjänstabonnemang för att stoppa ytterligare datainsamling som stödjer dessa funktioner. c) Genom att ingå detta Avtal, eller genom att använda Programvaran, Support eller tjänsteabonnemang, accepterar du och användarna McAfees integritetspolicy på McAfees webbplats (www.mcafee.com) och McAfees och dess tjänsteleverantörers insamling, bearbetning, kopiering, säkerhetskopiering, lagring, överföring och användning av dessa data, i, från och till USA, Europa eller andra länder eller rättsområden möjligen utanför ditt eller användarens land, som en del av Programvaran, Support eller tjänsteabonnemang. Du är ensam ansvarig för att säkra eventuella integritetsrelaterade rättigheter och behörigheter från dina användare, i enlighet med lokal lagstiftning eller dina egna, interna policys. McAfee kommer enbart att samla in, behandla, kopiera, säkerhetskopiera, lagra, överföra och använda personligt identifierbar information i enlighet med McAfees integritetspolicy på McAfees webbplats (www.mcafee.com). 12) Granskning. McAfee kan på egen bekostnad och inom rimlig tid efter ett skriftligt meddelande, samt under normal kontorstid och maximalt en gång per år, granska dig avseende din efterlevnad av villkoren i detta Avtal. Du förstår och accepterar att McAfee använder ett antal metoder för att kontrollera och stötta sina kunders användning av programvaran. Dessa metoder kan omfatta tekniska funktioner i Programvaran som förhindrar otillåten användning och verifierar Programvarans distribution. Du kommer vid en rimlig förfrågan att överlämna en systemgenererad rapport som Företagslicensavtal för slutanvändare Sida 4 av 6 01/2015

5 bekräftar din aktivering av Programvaran. En sådan förfrågan får inte inkomma mer än två (2) gånger per år. McAfee ska inte på orimligt sätt störa ditt arbete. 13) Exportkontroller. Du bekräftar att Programvaran lyder under exportlagarna i USA, samt inom EU när så är tillämpligt. Du skall lyda de export- och importlagar och bestämmelser som gäller i det rättsområde från/till vilket Programvaran skall importeras och/eller exporteras. Du skall inte exportera Programvaran till någon privatperson, enhet eller land som gällande lag eller bestämmelse förbjuder. Du ansvarar på egen bekostnad för alla lokala myndighetstillstånd, licenser eller godkännanden som krävs för att importera och/eller exportera Programvaran. Ytterligare information om export och import av Programvaran finns på (klicka sedan på US Export Compliance). McAfee förbehåller sig rätten att uppdatera denna webbplats då och då efter eget gottfinnande. 14) Tillämplig lag. Detta avtal kommer att regleras och tolkas i enlighet med de gällande materiella lagarna: (a) i delstaten New York om du köpte Programvaran i USA, Mexiko, Centralamerika, Sydamerika eller Karibiska övärlden; (b) i Irland om du köpte Programvaran i Kanada, Europa, Mellanöstern, Afrika, Asien (utom Japan) eller länder som ingår i regionen som vanligtvis kallas Oceanien, samt (c) i Japan om du köpte Programvaran i Japan. Om du köpte programvaran i något annat land skall den materiella rätten i republiken Irland gälla, såvida inte annan lokal lag måste tillämpas. Det här Avtalet regleras inte av kollisionsnormen i något rättsområde eller Förenta nationernas internationella köplag, vars användning uttryckligen utesluts.lagen Uniform Computer Information Transactions Act är inte tillämplig. Den federala domstolen i det södra distriktet i New York när New Yorks lag är tillämplig, domstolarna i republiken Irland när irländsk lag är tillämplig, domstolarna i Japan när japansk lag är tillämplig, skall alla ha icke-exklusiv domvärjo i fråga om alla tvister som har med det här Avtalet att göra. 15) Sekretess Varje part medger härtill att den med anledning av sin relation till den andra parten här nedan, kan ha åtkomst till konfidentiell information och material med avseende på den andra partens verksamhet, teknik, och/eller produkter som är sekretessbelagda och av väsentligt värde för den andra parten, vars värde kan påverkas om sådan information skulle avslöjas till tredje parter ( Konfidentiell information ) Skriftlig eller annan påtaglig Konfidentiell information måste identifieras vid tillfället då sådan information yppas och märkas som Konfidentiell information tillhörande parten som yppar den. När konfidentiell information yppas muntligt eller visuellt, måste den identifieras som konfidentiell vid tillfället då den yppas, med en påföljande skriftlig bekräftelse inom femton (15) dagar efter yppandet. Varje part går med på att inte använda sådan Konfidentiell information för egen räkning eller för tredje parts räkning, förutom enligt vad som tillåts under det här avtalet, och att de kommer att skydda Konfidentiell information i åtminstone samma utsträckning som den skyddar sin egen Konfidentiella information och i samma utsträckning som en person vid sina sinnens fulla bruk skulle skydda sådan Konfidentiell information. Ingen av parterna får använda den andra partens Konfidentiella information, förutom i syfte att utföra sina åtagandeni enlighet med det här avtalet. Begränsningarna för Konfidentiell information gäller inte för Konfidentiell information om den (i) redan är känd för den mottagande parten, (ii) blir tillgänglig offentligt utan felaktig handling från den mottagande parten, (iii) utvecklas oberoende av den mottagande parten utan tillgång till den yppande partens Konfidentiella information, (iv) har tagits emot med godkända medel från en tredje part som inte är förpliktad att skydda den eller (v) måste yppas enligt lag, förutsatt att parten som måste yppa den konfidentiella informationen förser parten som äger den konfidentiella informationen med ett skriftligt meddelande om yppandet i förväg, som ger den ägande parten tillräckligt med tid att vidta skäliga åtgärder för att förhindra sådant yppande, om så är möjligt. Såvida ingen annan överenskommelse finns mellan både parter, ska varje part lämna tillbaka den andra partens Konfidentiella information då det här avtalet sägs upp eller om ett lämpligt tillägg görs. 16) Övrigt. a) Förutom rättsliga åtgärder på grund av utebliven betalning eller brott mot McAfees äganderätt till Programvaran och Dokumentationen skall inga rättsliga åtgärder, oavsett form, som uppstår kring Avtalet vidtas av någondera parten mer än 2 år efter att parten kände till eller borde känt till kravet. b) Alla villkor i Avtalet som till sin natur bör fortsätta efter Avtalets upphörande skall fortsätta efter att det har upphört. c) Det här Avtalet, inklusive alla dokument som det refererar till, utgör det fullständiga avtalet mellan parterna och ersätter och upphäver uttryckligen alla meddelanden, föreställningar eller reklam, muntlig eller skriftlig, om ämnena som ingår. Om du utfärdar en beställning till en Auktoriserad partner eller till McAfee och villkoren och förutsättningarna i beställningen står i strid med de villkor och förutsättningar som ingår i a) det här Avtalet eller b) Tillståndsbrevet, skall villkoren och förutsättningarna i det här Avtalet och i Tillståndsbrevet gälla. Detta Avtal får inte ändras förutom med ett skriftligt tillägg från en av McAfee auktoriserad representant. Ingen bestämmelse Företagslicensavtal för slutanvändare Sida 5 av 6 01/2015

6 härom ska anses ha avståtts såvida inte avståendet är skriftligt och undertecknat av McAfee.Om något av villkoren i detta Avtal befinns vara ogiltigt skall detta inte påverka återstående villkor i detta Avtal. d) Alla meddelanden, förfrågningar, krav och beslut till McAfee i enlighet med detta Avtal (utöver rutinmässig driftskommunikation) skall skickas till: gällande enhets adress på första sidan i detta Avtal, adresserat till Attention: Legal Department. Företagslicensavtal för slutanvändare (januari 2015) Företagslicensavtal för slutanvändare Sida 6 av 6 01/2015

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 Dessa licensvillkor ( avtalet ) utgör ett avtal mellan Microsoft Corporation (eller beroende på var du

Läs mer

1. FRISKRIVNING FRÅN GARANTIANSVAR, BINDANDE AVTAL OCH YTTERLIGARE VILLKOR OCH AVTAL.

1. FRISKRIVNING FRÅN GARANTIANSVAR, BINDANDE AVTAL OCH YTTERLIGARE VILLKOR OCH AVTAL. ADOBE Licensavtal för persondatorprogramvara 1. FRISKRIVNING FRÅN GARANTIANSVAR, BINDANDE AVTAL OCH YTTERLIGARE VILLKOR OCH AVTAL. 1.1 FRISKRIVNING FRÅN GARANTIANSVAR. PROGRAMVARAN OCH DEN ÖVRIGA INFORMATIONEN

Läs mer

Symantec Managed PKI for SSL-certifikat

Symantec Managed PKI for SSL-certifikat Översikt över Tjänsten Tjänsten Symantec Managed PKI for SSL-certifikat ("Tjänsten") är en värdbaserad och webbaserad lösning som gör att Kunden kan centralisera utfärdande, förnyande, upphävande och hantering

Läs mer

NORTONS LICENSAVTAL Norton Internet Security för Mac

NORTONS LICENSAVTAL Norton Internet Security för Mac NORTONS LICENSAVTAL Norton Internet Security för Mac VIKTIGT! LÄS VILLKOREN I DETTA LICENSAVTAL ( LICENSAVTALET ) NOGGRANT INNAN NI ANVÄNDER PROGRAMVARAN OCH TJÄNSTERNA (SOM DE BESKRIVS NEDAN). NORD- ELLER

Läs mer

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 Dessa licensvillkor ( avtalet ) utgör ett avtal mellan Microsoft Corporation (eller beroende på var

Läs mer

BLACKBERRY PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE VÄNLIGEN LÄS DETTA DOKUMENT NOGA INNAN DU INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER PROGRAMVARAN.

BLACKBERRY PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE VÄNLIGEN LÄS DETTA DOKUMENT NOGA INNAN DU INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER PROGRAMVARAN. BLACKBERRY PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE VÄNLIGEN LÄS DETTA DOKUMENT NOGA INNAN DU INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER PROGRAMVARAN. Detta Avtal upplåter en licens till Dig, kunden, att använda Programvaran

Läs mer

ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN FIFA 13

ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN FIFA 13 ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN FIFA 13 Detta licensavtal för slutanvändare ( licensen ) är en överenskommelse mellan dig och Electronic Arts Inc., dess dotterbolag och dess

Läs mer

3. Användning av programvara med upphovsrättskyddat material, skadeersättning.

3. Användning av programvara med upphovsrättskyddat material, skadeersättning. Tack för att du har valt en dator från TOSHIBA. I följande avtal beskrivs dina rättigheter att använda utvald programvara som finns förinstallerad på din dator. Genom att godkänna detta avtal eller använda

Läs mer

ABB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER

ABB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER DATUM: 1 januari 2015 ABB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER ABB:S AV/VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER (2015-1 STANDARD) FÖR: ABB:s dotterbolags köp av lösa saker (varor) och/eller tjänster.

Läs mer

Allmänna Villkor. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederländerna, och eventuella koncernbolag (tillsammans, "TomTom")

Allmänna Villkor. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederländerna, och eventuella koncernbolag (tillsammans, TomTom) Sverige Allmänna Villkor TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederländerna, och eventuella koncernbolag (tillsammans, "TomTom") Innehåll 1 Omfattning... 3 2 Din beställning

Läs mer

VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage

VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage Villkor. Dell har glädjen att kunna leverera Dell Backup and Recovery Cloud Storage ( Tjänsten eller Tjänsterna ) i enlighet med

Läs mer

Allmänna villkor: Visma eekonomi

Allmänna villkor: Visma eekonomi Allmänna villkor: Visma eekonomi Land: Sverige Version: 2015:10 Senast ändrad: 2015-04-15 1. Inledning Dessa Allmänna villkor (AV) reglerar din användning av Visma eekonomi med tillhörande Moduler och

Läs mer

VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN:

VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN: VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN: Detta licensavtal (licensen) är ett juridiskt avtal mellan dig (licenstagaren eller du) och Stoneridge Electronics Limited

Läs mer

Terms and Conditions of Sale - National Instruments FÖRSÄLJNINGSVILLKOR - NATIONAL INSTRUMENTS SWEDEN

Terms and Conditions of Sale - National Instruments FÖRSÄLJNINGSVILLKOR - NATIONAL INSTRUMENTS SWEDEN Terms and Conditions of Sale - National Instruments FÖRSÄLJNINGSVILLKOR - NATIONAL INSTRUMENTS SWEDEN Dessa försäljningsvillkor ("Villkoren") gäller mellan kunden ("Kunden") och National Instruments Sweden

Läs mer

Synology DiskStation DS214+ Snabbinstallationsguide

Synology DiskStation DS214+ Snabbinstallationsguide Synology DiskStation DS214+ Snabbinstallationsguide Synology_QIG_DS214+_20130828 Innehållsförteckning Kapitel 1: Innan du börjar Förpackningens innehåll... 3 En översikt av Synology DiskStation... 4 Säkerhetsinstruktioner...

Läs mer

SWEDEN Villkor för Norton Virus Protection Promise

SWEDEN Villkor för Norton Virus Protection Promise SWEDEN Villkor för Norton Virus Protection Promise FÖLJANDE VILLKOR ( VILLKOREN ) UTGÖR ETT JURIDISKT BINDANDE AVTAL MELLAN SYMANTEC CORPORATION OCH/ELLER DESS DOTTERBOLAG ( SYMANTEC ) OCH DIG OCH REGLERAR

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP. 1.1. Dessa allmänna villkor (AVK) för köp reglerar avtalsförhållandena mellan

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP. 1.1. Dessa allmänna villkor (AVK) för köp reglerar avtalsförhållandena mellan ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP 1. Tillämpningsområde 1.1. Dessa allmänna villkor (AVK) för köp reglerar avtalsförhållandena mellan a) Eurofins, vilket innebär samtliga bolag som är helt eller delvist ägt av

Läs mer

LICENS OCH BEGRÄNSAD GARANTI

LICENS OCH BEGRÄNSAD GARANTI Copyright 2003-2009 Intergraph Corporation Med ensamrätt Detta licensavtal är en licensinnehavares licensbevis. Behandla det som en värdehandling. OM LICENSINNEHAVAREN HAR EN GILTIG UNDERTECKNAD LICENS

Läs mer

Synology DiskStation DS213 Snabb installationsguide

Synology DiskStation DS213 Snabb installationsguide Synology DiskStation DS213 Snabb installationsguide Synology_QIG_DS213_20120515 Innehållsförteckning Kapitel 1: Innan du börjar Förpackningens innehåll... 3 En översikt av Synology DiskStation... 4 Säkerhetsinstruktioner...

Läs mer

Användarvillkor. 1. Kontraktet mellan er och oss. Senast updaterad 10 juli 2014

Användarvillkor. 1. Kontraktet mellan er och oss. Senast updaterad 10 juli 2014 Användarvillkor Senast updaterad 10 juli 2014 Disney Interactive har nöjet att kunna erbjuda er våra webbplatser, programvaror, applikationer, innehåll, produkter och tjänster ( Disney Services ), vilka

Läs mer

KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS

KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS 2011. Du hittar svar på alla dina frågor i KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS

Läs mer

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen "Köp" på startsidan.

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen Köp på startsidan. Användarvillkor 1. Välkommen till vår webbsida www.groupon.se 1.1. Groupon drivs av Groupon AB, Box 6358, 10235 Stockholm. Här kan Du som kund (nedan benämnd "Du") köpa vouchers på varor och tjänster från

Läs mer

König sekretesspolicy

König sekretesspolicy På Nedis vi tror att, som vår besökare online har du rätt att få veta vår praxis gällande den information vi samlar in när du besöker våra webbplatser, och vilken typ av information som samlas in. Denna

Läs mer

SERVICEVILLKOR FÖR REPARATION AV BLACKBERRY PLAYBOOK (EU)

SERVICEVILLKOR FÖR REPARATION AV BLACKBERRY PLAYBOOK (EU) SERVICEVILLKOR FÖR REPARATION AV BLACKBERRY PLAYBOOK (EU) DESSA SERVICEVILLKOR FÖR REPARATION AV BLACKBERRY PLAYBOOK (DETTA AVTAL ) UTGÖR ETT LAGENLIGT AVTAL MELLAN DIG SOM ENSKILD, ELLER OM DU ÄR BEHÖRIG

Läs mer

KALLELSE 2014-06-12 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott BUNAU 2014-06-12. Kallelse

KALLELSE 2014-06-12 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott BUNAU 2014-06-12. Kallelse KALLELSE 2014-06-12 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott BUNAU 2014-06-12 Kallelse 1 KALLELSE 2014-06-12 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Plats och tid: Ängelholms Montessori (Sockerbruksskolan)

Läs mer

Allmänna villkor: Visma.net

Allmänna villkor: Visma.net Allmänna villkor: Visma.net Land: Sverige To read this agreement in English please go to page 13 Version: 1.2 Senast ändrad: 15.11.2013 Ändringslogg För redovisningsbyråer: Visma.net är nu tillgänglig

Läs mer

Villkor för Användning

Villkor för Användning Villkor för Användning AVTAL MELLAN ER OCH RCI EUROPE RCI Europe ( RCI, vi, oss eller vår ) erbjuder er denna Websida. I och med att ni använder denna Websida och/eller accepterar de villkor, förbehåll

Läs mer

PRENUMERANTAVTAL Comodo LivePCSupport DETTA AVTAL INNEHÅLLER EN BINDANDE SKILJEDOMSKLAUSUL. LÄS AVTALET NOGGRANT INNAN GODKÄNNA VILLKOREN.

PRENUMERANTAVTAL Comodo LivePCSupport DETTA AVTAL INNEHÅLLER EN BINDANDE SKILJEDOMSKLAUSUL. LÄS AVTALET NOGGRANT INNAN GODKÄNNA VILLKOREN. PRENUMERANTAVTAL Comodo LivePCSupport DETTA AVTAL INNEHÅLLER EN BINDANDE SKILJEDOMSKLAUSUL. LÄS AVTALET NOGGRANT INNAN GODKÄNNA VILLKOREN. VIKTIGT-LÄS VILLKOREN NOGA INNAN DE ANSÖKER OM, GODTAR, ANVÄNDER,

Läs mer

SYMANTEC TRUST-NÄTVERKET TILLITSPARTSAVTAL FÖR SSL-CERTIFIKAT

SYMANTEC TRUST-NÄTVERKET TILLITSPARTSAVTAL FÖR SSL-CERTIFIKAT SYMANTEC TRUST-NÄTVERKET TILLITSPARTSAVTAL FÖR SSL-CERTIFIKAT SYMANTEC CORPORATION OCH/ELLER DESS DOTTERBOLAG, INKLUSIVE GEOTRUST OCH THAWTE ("FÖRETAGET") LEVERERAR TJÄNSTERNA TILL DIG SOM INDIVID, FÖRETAG

Läs mer

KASPERSKY LAB SMALL OFFICE SECURITY

KASPERSKY LAB SMALL OFFICE SECURITY You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for KASPERSKY LAB SMALL OFFICE SECURITY 2. You'll find the answers to all your questions on the KASPERSKY

Läs mer