-2, BILDN-SV :00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "-2, BILDN-SV 2015-06-22 18:00"

Transkript

1 -2, BILDN-SV :00 Möteskallelse Måndagen kl , Dagvårds- och utbildningsverket Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga ersättare Brita Brännbacka-Brunell, ordförande Daniel Hjulfors Jacob Storbjörk, viceordförande Ulrika Rönnback Håkan Forss Aykut Saka Annica Haldin Olav Sund Erik Nyberg Marina Lundkvist Conny Englund Kristina Saari Minna Luomala Pia Karvonen Övriga deltagare Peter Boström, stadsstyrelsens ordförande Christina Helsing, stadsstyrelsens representant Anne Ekstrand, stadsdirektörens ersättare Jan Levander, skoldirektör, sekreterare Ärenden Enligt bifogade föredragningslista. Enligt uppdrag: Brita Brännbacka-Brunell ordförande

2 42, BILDN-SV :00 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

3 43, BILDN-SV :00 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE Föreslås Erik Nyberg och Jacob Storbjörk.

4 44, BILDN-SV :00 ANMÄLNINGSÄRENDEN Pedersöre kommun Protokollsutdrag 29/ Anhållan om skolgång i Jungmans skola (HE) Pedersöre kommun Protokollsutdrag 30/ Anhållan om skolgång i Jungmans skola (FT) Larsmo kommun Protokollsutdrag 55, 56/ Anhållan om skolgång i annat elevupptagningsområde Larsmo kommun Protokollsutdrag 57/ Anhållan om förlängd läroplikt Antecknas för kännedom.

5 45, BILDN-SV :00 TJÄNSTEMANNABESLUT Skoldirektören har under maj-juni 2015 gjort tjänstemannabeslut enligt bifogad bilaga. Bilaga 45 A Rektorerna har under maj-juni 2015 gjort tjänstemannabeslut enligt bifogad bilaga. Bilaga 45 B Antecknas för kännedom.

6 46, BILDN-SV :00 UBV: 615/2015 VAL AV HANDLEDARE FÖR BARN OCH UNGDOM VID OXHAMNS SKOLA Oxhamns skola har i dagsläget 5 skolgångsbiträden varav en huvudsak jobbat som handledare för elever med särskilt behov. Till arbetsuppgifterna hör förutom elevarbetet även att göra förebyggande familjearbete, ge råd åt familjer, göra hembesök och ha kontakt med vårdnadshavarna. Nätverksarbete med kurator, socialarbetare, hälsovårdare och barnskyddsenheter hör även till arbetsuppgifterna. För att kunna anställa en liknande person tillsvidare har en uppgift som handledare för barn o ungdom vid Oxhamns skola varit internt lediganslagen. Handledaruppgiften har inom utsatt tid sökts av två personer dvs. Monica Hyytiäinen-Koskela och Nina Strengell. Hyytiäinen-Koskela har erfarenhet av uppgiften och även examen som handledare. Sektionen väljer Monica Hyytiäinen-Koskela som handledare för barn och ungdom vid Oxhamns skola från och med tillsvidare.

7 47, BILDN-SV :00 UBV: 616/2015 AL AV HANDLEDARE FÖR UTVECKLINGSSTÖRDA VID KYRKOSTRANDS- OCH JUNGMANS SKOLA I diskussioner med personaldirektören och huvudförtroendeman Maria Holmstedt-Lehtinen har överenskommits att skolgångsbiträdena vid Kyrkostrands- och Jungmans skola erbjuds möjlighet att fortbilda sig till handledare för utvecklingsstörda. Många av biträdena har valt att gå utbildningen och arbetsgivaren har lovat att efterhand som personal blir klara lediganslås uppgiften som handledare. Lönen utgår enligt tjänstekollektivavtal. I denna första omgång har handledaruppgifterna sökts av två personer; Kristian Wikman och Camilla Vikström. Båda har fullgjort examen som handledare för utvecklingsstörda. Sektionen väljer Kristian Wikman till handledare för utvecklingsstörda vid Kyrkostrands- och Jungmans skola från och med tillsvidare.

8 48, BILDN-SV :00 UBV: 617/2015 VAL AV HANDLEDARE FÖR UTVECKLINGSSTÖRDA VID KYRKOSTRAND OCH JUNGMANS SKOLA I diskussioner med personaldirektören och huvudförtroendeman Maria Holmstedt-Lehtinen har överenskommits att skolgångsbiträdena vid Kyrkostrands- och Jungmans skola erbjuds möjlighet att fortbilda sig till handledare för utvecklingsstörda. Många av biträdena har valt att gå utbildningen och arbetsgivaren har lovat att efterhand som personal blir klara lediganslås uppgiften som handledare. Lönen utgår enligt tjänstekollektivavtal. I denna första omgång har handledaruppgifterna sökts av två personer; Kristian Wikman och Camilla Vikström. Båda har fullgjort examen som handledare för utvecklingsstörda. Sektionen väljer Camilla Vikström till handledare för utvecklingsstörda vid Kyrkostrands- och Jungmans skola från och med tillsvidare.

9 49, BILDN-SV :00 UBV: 618/2015 ANHÅLLAN OM ATT FÅ INLEDA PROJEKT "PULS" LÄSÅRET I och med den nya läroplanen som träder i kraft i augusti 2016 är alla skolor i Finland skyldiga att ordna ett verksamhetsområde där eleverna arbetar ämnesöverskridande och multimodalt. I Kyrkostrands-Jungmans skola planerar man redan att inleda ett pilotprojekt kring detta under nästa läsår, alltså Skolan planerar då att införa verksamhetsområdet PULS, vilket innebär att alla elever deltar i en ledd fysiskt pulshöjande aktivitet där man även kan integrera undervisning i andra ämnen. PULS skulle hållas varje måndag, onsdag och fredag kl vilket betyder att eleverna kommer att ha 90 minuter mera gymnastik på schemat läsåret Inom dessa 90 minuter ryms också ämnen som Mina, modersmål, matematik som istället för traditionell klassrumsundervisning undervisas eleven enligt learning by doing, lära genom att röra och hands on modellen. Genom PULS stärks också elevernas inlärningsförmåga eftersom det är vetenskapligt bevisat att barn lär sig mera efter fysisk aktivitet. Genom att öka syretillförseln till hjärnan och få i gång kroppen öppnas ett fönster till hjärnan och inlärningen ökar. Skolan planerar också att utnyttja detta i schemat och sätta ämnen som kräver extra mycket koncentration direkt efter PULS-passen. Genom PULS ökas elevernas välmående, deras fysiska och mentala kapacitet och förhoppningsvis kommer en höjning i vitsorden att märkas. Skolan har varit i kontakt med Jyväskylä universitet och forskare därifrån kommer att följa projektet. Skolan deltar också i ett forskningsprojekt på finskt håll som heter Kuntoutus kouluissa där Åbo Akademi, Turun Yliopisto och Helsingin Yliopisto samverkar. Där är fokuseringen på de elever som går i våra specialklasser. De deltar naturligtvis också i PULS och vi kommer bland annat att fokusera på reflexträning. Sektionen besluter bevilja Kyrkostrands- och Jungmans skola rätt att bedriva projektet under nästa läsår. Skolan skall hålla sig inom den timplan som är fastställd för skolorna i Jakobstad.

10 50, BILDN-SV :00 UBV: 624/2015 FÖRSLAG TILL ÄNDRINGAR I LÄROPLAN 2010 Rektorn och lärarkollegiet vid Jakobstads gymnasium föreslår ändringar i läroplanen att tillämpas från och med De föreslagna ändringarna är förenliga med förslaget till Grunder för gymnasiets läroplan till ändringar i läroplanen 2010: Bilaga 50 Sektionen godkänner ändringsförslagen i läroplanen för Jakobstads gymnasium.

11 50, BILDN-SV :00 / :s bilaga: Bilaga 50/bildn-sv JAKOBSTADS GYMNASIUM FÖRSLAG TILL ÄNDRINGAR I LÄROPLAN 2010 et godkänt av lärarmöte Att tillämpas från och med De föreslagna ändringarna är förenliga med förslaget till Grunder för gymnasiets läroplan 2016, publicerat i april NYA KURSER: INTEGRERADE KURSER BIPS10 Projektkurs (Under parkskolan) Mål Kursens mål är att de studerande skall få insikt i hur man vetenskapligt arbetar med, tacklar och belyser ett problem, en frågeställning. Kursen är en direkt fortsättning på BiPs8 och skall resultera i ett projekt som skall presenteras på TekNatur och/eller Viksu. Kursen är en ämnesövergripande kurs i biologi och psykologi. Innehåll Innehållet i kursen kommer att basera sig på problemcentrerad inlärning där vi utgår från de studerandes egna projektidéer. Dessa projekt utvecklar och förverkligar vi under kursens gång. Exempel på tänkbara projekt är en telefonapplikation för att upprätthålla vakenhet vid studier, förflyttning av medvetandet i rum, 3D illusioner och kulturupplevelsers fysiska påverkan på individen. Under kursen kan vi använda oss av externa samarbetspartners för expertis och projektidéer. Bedömning Kursen bedöms med vitsorden godkänd/icke-godkänd. Det godkända vitsordet baserar sig på aktivt deltagande och genomfört projekt från idé till slutprodukt. Kursen kan inte avläggas som självstudier. BIOLOGI Tillämpade kurser 11. Medi - en läkares vardag Mål De studerande bekantar sig med läkaryrket, studier i medicin och får vägkost i sin egen framtidsplanering. Kunskaperna i människans biologi fördjupas. Innehåll Intervjuer med yrkesverksamma läkare och andra yrkesgrupper inom sjukvården, med personer som ansvarar för personalfrågor inom hälso- och sjukvård, studiebesök. Lektioner i människans biologi. Bedömning Diagnostiska tester kan ordnas. Kursen bedöms med anteckning om godkännande. Kursen kan inte i sin helhet avläggas genom självstudier. GEOGRAFI Tillämpad kurs GIS i praktiken (GE 5)

12 50, BILDN-SV :00 / :s bilaga: Bilaga 50/bildn-sv Mål Kursens mål är att de studerande skall få insikt i hur man kartlägger, analyserar och belyser natur- och kulturgeografiskt intressanta områden. Kursen är en praktisk kurs som använder sig av geografiska informationssystem (GIS) så mycket som möjligt. En annan målsättning för kursen är att skapa kunskap och förståelse för vår närmiljö och belysa undersökningsområdena ur ett geografiskt perspektiv. Innehåll Kursen omfattar både arbete i klass med GIS, samt en eller ett flertal exkursioner i vår närmiljö. Under kursens gång arbetar vi med olika landhöjningsprofiler och bearbetar och framställer olika digitala kartor med hjälp av olika databaser. Kursens studieobjekt är regionala och lokalt viktiga intressepunkter. Bedömning Kursen resulterar i en slutrapport Studerande bedöms med godkänd /underkänd Kursen kan inte avläggas genom självstudier. Kursen hör till Parkskolan. HÄLSOKUNSKAP Tillämpade kurser 5. Välgörande växter (Hä5) Mål Fördjupade kunskaper om medicinalväxter, läkemedel, droger och komplementärmedicin Centralt innehåll Välgörande växter, medicinalväxter och droger som finns eller funnits i Skolträdgården, skolmedicin och komplementärmedicin Bedömning Kursen bedöms med vitsorden godkänd/icke-godkänd. Kursen kan inte avläggas genom självstudier. Kursen hör till Parkskolan. 6. Miljö och hälsa (Hä6) Mål fördjupade kunskaper om miljöns inverkan på hälsan Centralt innehåll biologiska, kemiska och fysikaliska belastningsfaktorer, närmiljön som hälsoresurs och riskfaktor, repetition och studentprovsförberedelser Bedömning Kursen bedöms med vitsorden godkänd/icke-godkänd. Kursen kan inte avläggas genom självstudier Förkunskaper: Kurs 1 3 Kursen hör till Parkskolan. ÄNDRING AV OCH TILLÄGG TILL BEFINTLIG TEXT:

13 50, BILDN-SV :00 / :s bilaga: Bilaga 50/bildn-sv BEDÖMNING (delvis) Styrdokumentet: Grunderna för gymnasiets läroplan 2003: I läroplanen bestäms enligt läroämne eller ämnesgrupp de kurser som skall genomföras med godkänt resultat för att den studerande skall kunna gå vidare i studierna i läroämnet eller ämnesgruppen i fråga. En studerande som inte har slutfört ovan avsedda studier med godkänt resultat skall beredas möjlighet att visa att han inhämtat sådana kunskaper och färdigheter som gör det möjligt att gå vidare i studierna. (Gymnasieförordningen 810/1998, 7 1 mom.) Den studerandes framsteg i studierna skall iakttas. Om tillvägagångssättet, som till exempel omhuruvida eventuella hinder för att gå vidare i studierna skall tas i bruk, bestäms närmare i läroplanen. Det krav på hur en hel lärokurs skall avläggas som anges i kapitel 6.3 i detta dokument (Grunderna för gymnasiets läroplan 2003) kan emellertid inte skärpas genom att man definierar hur den studerande får gå vidare i studierna. Läroplanen skall fastslå på vilket sätt den studerande skall ges möjlighet att försöka höja ett redan godkänt kursvitsord. Om en studerande utnyttjar denna möjlighet är det den bättre kursprestationen som blir gällande. Skrivning i läroplan 2010 som skall ändras: Hinder för studiegången Om två på varandra följande kurser i något läroämne har blivit underkända eller bedömts med O (oavslutad), får den studerande inte gå vidare till följande kurs förrän en av kurserna har avlagts med godkänt vitsord. Kurs med bedömningen O tas bort från betyget, om den inte avklarats senast vid följande läsårs förnyade förhör i augusti. Provtillfällen och omtagningsmöjligheter I. Underkända vitsord Ett underkänt vitsord kan en studerande försöka höja en gång på förnyat förhör. Studerande som underkänts i en kurs kan också delta i undervisning och kursprov när ifrågavarande kurs återkommer i skolans undervisningsprogram. Efter förnyat förhör erhåller studerande ett kursvitsord som baserar sig på vitsordet i det förnyade förhöret samt på de moment som bedömts under kursens gång. II. Godkända kurser En godkänd kurs kan tas om genom att studerande deltar i undervisning och kursprov när kursen återkommer i skolans undervisningsprogram. Studerande har också möjlighet att höja ett vitsord i en godkänd kurs en gång samtidigt som det ordnas förnyat förhör i november och maj. Det bättre resultatet blir gällande. Föreslagna ändringar och tillägg (med kursiv stil): Grupphandledare, studiehandledare och rektor följer regelbundet med studerandes studier på sätt som bestäms i läsårsplanen. Kurs som inte kan bedömas En kurs kan lämnas obedömd med anteckningen O i studieregistret, om en väsentlig del av kursens studieprestationer saknas. Den studerande har möjlighet att komplettera kursen fram till första tillfället för förnyat förhör. En kompletterad kurs bedöms därefter och kursprestationen förs in i studieregistret. När tiden för bedömning efter förnyat förhör har gått ut, raderas anteckningen O för obedömd kurs automatiskt. Den studerande måste därefter avlägga kursen på nytt i sin helhet eller avlägga en annan kurs. Vid sjukdomsfall eller av andra vägande skäl har skolledningen rätt att avvika från bestämmelsen om obedömd kurs.

14 50, BILDN-SV :00 / :s bilaga: Bilaga 50/bildn-sv Provtillfällen och omtagningsmöjligheter I. Underkända vitsord Ett underkänt vitsord kan en studerande försöka höja en gång på förnyat förhör. Tillfällen för förnyat förhör ordnas efter varje period. Studerande som underkänts i en kurs kan också delta i undervisning och kursprov när ifrågavarande kurs återkommer i skolans undervisningsprogram. Efter förnyat förhör erhåller studerande ett kursvitsord som baserar sig på vitsordet i det förnyade förhöret samt på de moment som bedömts under kursens gång. II. Godkända kurser En godkänd kurs kan tas om genom att studerande deltar i undervisning och kursprov när kursen återkommer i skolans undervisningsprogram, om det finns rum i gruppen. Studerande har också möjlighet att höja ett vitsord i en godkänd kurs en gång samtidigt som det ordnas förnyat förhör i november och maj (abiturienter i februari). Det bättre resultatet blir gällande.

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

FÖRESKRIFT 1/011/2004 FÖRESKRIFT 2/011/2004 FÖRESKRIFT 3/011/2004 GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN 2004

FÖRESKRIFT 1/011/2004 FÖRESKRIFT 2/011/2004 FÖRESKRIFT 3/011/2004 GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN 2004 FÖRESKRIFT 1/011/2004 FÖRESKRIFT 2/011/2004 FÖRESKRIFT 3/011/2004 GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN 2004 GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN 2004 Grunderna

Läs mer

Gymnasieutbildning för ungdomar utan gymnasieexamen och urval vid konkurrens om platser inom komvux

Gymnasieutbildning för ungdomar utan gymnasieexamen och urval vid konkurrens om platser inom komvux KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Björn Bylund 2014-03-13 UAN-2014-0090 Eva Hellstrand Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Gymnasieutbildning för ungdomar utan

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05. Undervisning på yrkesprogram

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05. Undervisning på yrkesprogram Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05 Undervisning på yrkesprogram Skolinspektionens rapport 2014:05 Diarienummer 400-2013:2457 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henriksson Innehåll Sammanfattning 6 1. Bakgrund,

Läs mer

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Calle Dahlberg December 2010 Examensarbete

Läs mer

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den?

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den? Särskolan hur fungerar den? 1 SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Förskola I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet. Förskoleklass För barn i förskoleklass

Läs mer

För en levande tvåspråkighet

För en levande tvåspråkighet Folkhälsans rapporter 4/2012 För en levande tvåspråkighet Rapport om Folkhälsans arbete för språkbad samt om tillgången till grundläggande utbildning och dagvård på svenska på enspråkigt finska orter under

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11 Inte enligt mallen Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Skolinspektionens rapport 2012:11 Diarienummer 40-2011:1445 Stockholm

Läs mer

Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11

Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11 LÄRARPROGRAMMET Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11 Louise Åkesson Examensarbete 15 hp Höstterminen 2012 Handledare: Marika Danielsson Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända Det bästa för barnen introduktion och mottagande av nyanlända denna handbok tillhör: handboken är producerad av projekt barnintroduktion hösten 2012. version 1. Längst bak i boken finns ett usb-minne med

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Varför den finska skolan är så framgångsrik

Varför den finska skolan är så framgångsrik Varför den finska skolan är så framgångsrik Erfarenheter och slutsatser från en jobbskuggning på Åland Inledning Alla som jobbar inom skolväsendet har väl någon gång hört talas om det finska skolsystemet.

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer

Lärande inom äldreomsorgen. Delrapport 1- Vårdbiträdesutbildning med stöd i svenska och med stöd av mentorer på arbetsplatsen

Lärande inom äldreomsorgen. Delrapport 1- Vårdbiträdesutbildning med stöd i svenska och med stöd av mentorer på arbetsplatsen Lärande inom äldreomsorgen Delrapport 1- Vårdbiträdesutbildning med stöd i svenska och med stöd av mentorer på arbetsplatsen Eva Lindelöf, Kerstin Sjösvärd och Ingrid Skeppstedt Sommaren 2006 Lärande inom

Läs mer

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK Liisa Suopanki Carin Söderberg Margaretha Biddle Framtiden är inte något som bara händer till en del danas och formges den genom våra handlingar

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

Silander, Ryymin & Mattila (red.) Strategiskt ledarskap av informations- utveckling. i skolor och inom utbildningsväsendet

Silander, Ryymin & Mattila (red.) Strategiskt ledarskap av informations- utveckling. i skolor och inom utbildningsväsendet Silander, Ryymin & Mattila (red.) Strategiskt ledarskap av informations- utveckling i skolor och inom utbildningsväsendet Lärarnas kunnande skapar informationssamhället. Pasi Silander, Essi Ryymin och

Läs mer

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 2 Det här är en proposition med förslag till en ny skollag. Det

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

Förbättring genom inkludering

Förbättring genom inkludering SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN Förbättring genom inkludering Att minska avståndet mellan oss FÖRFATTARE: MATHIAS ENGVALL ARTIKEL NUMMER 8/2015 Skolportens numrerade artikelserie

Läs mer

Ett samlat karriärsystem ETT STÖD FÖR ATT ALLA ELEVER SKA NÅ SKOLANS MÅL APRIL 2013

Ett samlat karriärsystem ETT STÖD FÖR ATT ALLA ELEVER SKA NÅ SKOLANS MÅL APRIL 2013 Ett samlat karriärsystem för lärare ETT STÖD FÖR ATT ALLA ELEVER SKA NÅ SKOLANS MÅL APRIL 2013 0 1 Ett samlat karriärsystem för lärare ett stöd för att alla elever ska nå skolans mål Detta är ett stödmaterial

Läs mer

Hög tid för matematik

Hög tid för matematik Hög tid för matematik Inledning Denna rapport sammanfattar resultatet av ett uppdrag från utbildningsdepartementet till NCM om kompetenutvecklingsprogram och forskningsbaserade utecklingsstudier med fokus

Läs mer

2014-09-02 U2014/5176/S

2014-09-02 U2014/5176/S Promemoria 2014-09-02 U2014/5176/S Utbildningsdepartementet Vissa skollagsfrågor Del 2 2 Förord Skollagen (2010:800) trädde i kraft den 1 augusti 2010 och har tillämpats på utbildning och annan pedagogisk

Läs mer

Fysik utan dragningskraft

Fysik utan dragningskraft Kvalitetsgranskning Rapport 2010:8 Fysik utan dragningskraft En kvalitetsgranskning om lusten att lära fysik i grundskolan Skolinspektionens rapport 2010:8 Diarienummer 40-2009:1000 Stockholm 2010 Foto:

Läs mer

Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid

Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid Linda Eriksson GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Självständigt arbete (SGSAEP), 33:2012 Examensarbete,

Läs mer