TISDAGEN DEN 8 JULI 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TISDAGEN DEN 8 JULI 2008"

Transkript

1 1 TISDAGEN DEN 8 JULI 2008 ORDFÖRANDESKAP: PÖTTERING Talman 1. Öppnande av sammanträdet (Sammanträdet öppnades kl ) Carl Schlyter (Verts/ALE). - Herr talman! När man gick i korridorerna i parlamentet i går fanns det en mängd klisterlappar från kemikalielobbyisternas organisation i Europa på golven, och några av dem finns fortfarande kvar i dag. Jag undrar om kvestorerna när de gav tillstånd till utställningen gav organisationen tillstånd att sätta klisterlappar överallt på våra golv. Jag tycker i så fall att det beslutet vore fel. Om kvestorerna inte har gett något sådant tillstånd, tycker jag att Cefic tydligt har brutit mot sina lobbyåtaganden och därmed borde fråntas sina tillträdespass eller åtminstone få en kraftfull reprimand. Jag hoppas att ni kan titta på vad som egentligen har hänt och se till att alla dessa klisterlappar genast avlägsnas. Talmannen. Bra, vi ska granska ärendet, herr Schlyter. 2. Inkomna dokument: se protokollet 3. Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag): se protokollet 4. Miljökonsekvenser av den gasledning som planeras i Östersjön (debatt) Talmannen. Nästa punkt är ett betänkande (A6-0225/2008) av Marcin Libicki för utskottet för framställningar, om miljökonsekvenserna av den planerade gasledningen i Östersjön mellan Ryssland och Tyskland (framställningarna nr 0614/2007 och nr 0952/2007) (2007/2118(INI)). Marcin Libicki, föredragande. (PL) Herr talman! Dagens debatt är mycket speciell, eftersom den grundas på en begäran från vanliga medborgare i Europeiska unionen. Jag skulle vilja välkomna de besökare på läktaren som författat den framställning som ligger till grund för dagens debatt. Krzysztof Mączkowski, som företräder ett stort antal miljöorganisationer, är på plats, och Radvile Morkunaite från Litauen, tror jag. Framställningen undertecknades av närmare personer. Det fortsatte att strömma in underskrifter till utskottet för framställningar. Denna debatt följs utan tvivel av många miljoner och av allmänheten i alla länder runt Östersjön. Framställningens historia inom Europaparlamentet började med att vi förde ett antal diskussioner om detta ämne inom utskottet för framställningar. Dessa diskussioner grundade sig på oerhört starka prestationer som författarna till framställningen gjort. Totalt sett blev ämnet föremål för fem debatter. Vi anordnade också en offentlig utfrågning. Under den offentliga utfrågningen debatterade världsberömda specialister, och de vidmakthöll det som framställarna hade sagt: Östersjöns naturliga miljö är enorm och är det alls värt att satsa på en sådan enorm investering. Medan dessa diskussioner fördes i utskottet för framställningar och efter att Europaparlamentet hade enats om att frågan skulle debatteras

2 offentligt, vilket sker i dag, ägde ytterligare debatter rum i utskottet för industrifrågor, forskning och energi och i utskottet för utrikesfrågor. Den text som lagts fram för godkännande fick stöd av 90 procent i utskottet för framställningar och i de båda andra utskotten. Det var först då som en febril aktivitet plötsligt utvecklades bland motståndarna till och kritikerna av detta betänkande och de argument som det innehöll. Plötsligt inlämnades 180 ändringsförslag till utskottet för framställningar. Nästan alla förkastades. De rådgivande kommittéerna upplevde något liknande. Man kunde se denna oerhörda offensiv det finns inget annat ord för att beskriva det från Nord Streams sida. Vi mottog omröstningsanvisningar från Nord Stream; detta var i utskottet för framställningar. Jag har arbetat inom Europaparlamentet i fyra år, och detta är första gången som jag upplever att någon som sysslar med lobbyverksamhet faktiskt talar om för ledamöterna hur de ska rösta och lägger fram ändringsförslag efter ändringsförslag: lägg ned era röster om detta, rösta nej till detta. Dagens debatt bygger på 40 olika åsikter och expertrapporter. Det finns tre parter att ta hänsyn till: de vanliga unionsmedborgarna, enorma politiska och ekonomiska kapital samt Europaparlamentet. Europaparlamentet borde föra EU:s vanliga medborgares talan. Vi borde dra lärdom av det som hände i omröstningarna i Frankrike, Nederländerna och Irland. Vi vill vinna EU:s vanliga medborgares tillit, och jag hoppas att alla parlamentsledamöter kommer att dela denna ståndpunkt. Jag skulle vilja tacka alla som hjälpte oss att nå ända hit, så att vi faktiskt kan föra denna debatt i dag. Jag skulle vilja tacka Hanna Foltyn-Kubicka, som har förberett en fantastisk utställning här i Europaparlamentet om Östersjön, Michael Cashman, som är den första vice ordföranden för utskottet för framställningar, och Christopher Beazley, som är ordförande för den tvärpolitiska gruppen Östersjön EU vid Europaparlamentet. Jag skulle också vilja tacka sekretariatet för utskottet för framställningar, däribland David Lowe, Karen Chioti och Silvia Cannalire, samt de som har gett mig råd, stöd och samarbetat: Szymon Szynkowski, Norbert Napierajów, Wojciech Danecki, Witold Ziobrze och Michał Krupiński. Det var dessa personer som gjorde den största insatsen i detta arbete. Stavros Dimas, ledamot av kommissionen. (EL) Herr talman! Jag skulle vilja tacka ordföranden för utskottet för framställningar, Marcin Libicki, för hans betänkande, som möjliggör för oss att diskutera hur detta stora projekt, en naturgasledning som är km lång och ska korsa ett så grunt hav som Östersjön, påverkar miljön. Detta beror inte bara på att det är ett viktigt projekt som väcker många frågor om miljöskydd i Östersjöregionen, utan också för att detta verkar vara det första av många liknande projekt som planeras inför framtiden. Detta projekt har redan dragit till sig omfattande uppmärksamhet från medierna och politiker i hela Östersjöregionen under de senaste månaderna. Det har diskuterats i många forum och i många av de berörda länderna. Som Marcin Libicki nämnde, diskuterades det också i Europaparlamentet i januari vid en offentlig utfrågning som anordnades av utskottet för framställningar, där jag deltog tillsammans med Andris Piebalgs, min kollega i kommissionen som ansvarar för energifrågor. Kommissionsledamot Piebalgs gav en översikt över Europeiska unionens framtidsutsikter när det gäller naturgas, och han betonade att Europeiska unionens behov av gas ökar snabbt, samtidigt som gasproduktionen inom EU minskar dramatiskt och lagren töms.

3 3 EU:s energipolitik belyser det brådskande behovet av att främja en förbättring av energieffektiviteten och förnybara energikällor, och vi arbetar mot detta mål. En väsentlig ökning av naturgasimporten kommer emellertid fortfarande att behövas för att täcka EU:s energibehov under de kommande årtiondena. Ytterligare infrastruktur, som naturgasledningar och terminaler för flytande naturgas, kommer att bli viktiga för att uppfylla EU-konsumenternas behov och säkerställa en konstant tillgång. Nord Streams gasledning kommer att göra det möjligt att öka tillgången på naturgas från Ryssland. Som ni känner till har behovet av att uppföra ny infrastruktur för att transportera rysk gas till Europeiska unionen erkänts av Europaparlamentet och rådet i riktlinjerna för transeuropeiska energinät, som antogs i september Jag hänvisar särskilt till Europaparlamentets och rådets beslut nr 1364/2006. I riktlinjerna fastställdes vissa prioriterade projekt, och detta projekt är klassificerat som ett projekt av europeiskt intresse och därför av högsta prioritet. Förutsatt att slutsatserna från miljökonsekvensbedömning är positiva, kommer Nord Streams gasledning att vara ett projekt av europeiskt intresse. Min viktigaste punkt under Europaparlamentets utfrågning i januari var att projektet, precis som alla andra projekt, måste följa alla relevanta miljöbestämmelser i internationell rätt och gemenskapsrätt under uppförande-, drift- och övervakningsskedena. Detta är också den punkt jag vill ta upp i dag. Enligt internationell rätt och gemenskapsrätt måste då den projektansvarige, det vill säga Nord Stream AG, ansöka om ett tillstånd för genomförandet eller ett bygglov från de länder som har rätt att pröva de arbeten som ska utföras, och dessa länder är Tyskland, Danmark, Finland och Sverige. Beviljandet av ett tillstånd för genomförande av sådana projekt är dock föremål för förfarandet för miljökonsekvensbeskrivningen. Detta föreskrivs också i riktlinjerna för de transeuropeiska energinät som jag nämnde tidigare. Förfaranden för miljökonsekvensbeskrivningen fastställs både i gemenskapsrätt och i internationell rätt. Det finns ett relevant EU-direktiv såväl som Esbokonventionen i ett gränsöverskridande sammanhang. Esbokonventionen är en del av gemenskapens regelverk, med tanke på att både gemenskapen och medlemsstaterna är parter i konventionen. I detta fall gäller förfarandena i både gemenskapsrätt och nationell lagstiftning. Projektets gränsöverskridande natur innebär att Esbokonventionen ska efterlevas, medan de berörda medlemsstaterna måste genomföra bestämmelserna i direktivet om miljökonsekvensbeskrivningar på ett lämpligt sätt innan ett tillstånd för genomförande beviljas. Miljökonsekvensbeskrivningen som bygger på Esbokonventionen inleddes i och med projektets presentation i slutet av Enligt de uppgifter som kommissionen hade, har otaliga studier, rapporter och ärenden diskuterats vid olika forum och sammanträden, både med allmänheten och med de behöriga myndigheterna i olika medlemsstater. Enligt Esbokonventionen måste leverantören eller projektansvarig tillhandahålla den lämpliga dokumentationen om miljökonsekvenser. Samtidigt har det land vars myndigheter ska utfärda tillståndet för genomförande, ursprungslandet, eller upphovsparten som den kallas i Esbokonventionen, följande två förpliktelser. För det första måste landet föra samtal med miljömyndigheterna och med den allmänhet som berörs, och för det andra måste landet inleda samtal med den berörda parten eller de berörda parterna, det vill säga grannländerna, som kan påverkas av projektets

4 gränsöverskridande effekt. I detta fall är de berörda parterna de tre baltiska staterna och Polen. Därför innebär vederbörlig efterlevnad av miljökonsekvensbeskrivningen att alla problem, ärenden och viktiga frågor, liknande dem som nämndes i det betänkande som vi diskuterar i dag, måste utvärderas och diskuteras av både behöriga myndigheter och av allmänheten. I detta skede är all betoning på en tänkbar negativ miljöpåverkan som inte kan lindras eller undvikas, såsom det fastställs i lagstiftning om miljöpåverkan, förhastad. Den slutgiltiga rapporten om miljökonsekvensbeskrivningen har i själva verket inte utarbetats än. Därför har miljömyndigheterna inte ännu haft tillfälle att analysera och utvärdera alla de tekniska uppgifter som krävs för att svara på alla befogade frågor. Ursprungsländerna har rätt att begära all den kompletterande information som de anser kan vara nödvändig för att de ska kunna bevilja ett tillstånd för genomförande, om de beslutar att göra det. Sverige har till exempel redan gjort det, när projektansvarig inlämnade en formell begäran i syfte att efterleva de nationella rättsliga kraven. Å andra sidan har de berörda parterna också rätt att se till att de har alla uppgifter som krävs för att uppfylla deras behov. Jag har informerats om att alla berörda parter, det vill säga både upphovsparterna och de berörda parterna, regelbundet möts och diskuterar framstegen i miljökonsekvensbeskrivningen, som bygger på Esbokonventionen. Den slutliga rapporten om miljökonsekvensbeskrivningen förväntas komma vid årsslutet. Efter att den har inlämnats kommer de formella samtalen att äga rum, och dessa kommer att bli avgörande för det slutgiltiga beslutet om huruvida ett tillstånd för genomförande ska beviljas eller inte. Jag förväntar mig att de behöriga myndigheterna i alla medlemsstater, som är parter i Esbokonventionen, kommer att utföra sina uppgifter och ta sitt ansvar på vederbörligt sätt. Ryssland, som har undertecknat Esbokonventionen, men inte är part i konventionen, har trots detta samtyckt till att följa dess regler. Avslutningsvis vill jag framhålla att vi övervakar utvecklingen och står i kontakt med de parter i Esbokonventionen som är ansvariga, med de berörda parterna och med leverantören. När det gäller leverantören har kommissionens myndigheter klargjort att alla skyldigheter som hänför sig till de nödvändiga uppgifterna och den fordrade öppenheten måste respekteras. (Applåder) Christopher Beazley, föredragande för yttrandet från utskottet för utrikesfrågor. (DE) Herr talman, herr kommissionsledamot, herr Libicki, mina damer och herrar! Ni kommer att förstå att detta betänkande är mycket viktigt för både parlamentet och även för den breda allmänheten, som Marcin Libicki redan har sagt. (EN) Att framställningen undertecknats av personer visar den oro som råder längs Östersjökusten, ett hav som har beskrivits som döende av föroreningar. Det är mycket grunt. På botten ligger det fortfarande militärfartyg från andra världskriget. Frågan är: är verkligen det mest förståndiga att lägga en energiledning längs botten i just denna del av Europeiska unionen?

5 5 Jag har äran att skriva yttrandet för utskottet för utrikesfrågor, och liksom de miljöfrågor som utskottet för framställningar har granskat, var vi också oroade över karaktären på den miljökonsekvensbeskrivning som kommissionen precis hänvisade till. Herr kommissionsledamot! Skulle ni i ert svar kunna bekräfta att ni kommer att godta parlamentets punkt 20 i Libickibetänkandet, där ni och kommissionen uppmanas genomföra en oberoende miljökonsekvensbedömning? Det finns viss oro över bristande objektivitet om förslagsställarna beställer en miljökonsekvensbedömning. Vi uppmanar också alla kuststater runt Östersjön alla nio, Ryssland inbegripet att till fullo rådfrågas och också vara fullkomligt delaktiga i underhållet av och säkerheten för en sådan ledning, där den anläggs. Kommissionen har redan betonat vikten av att erkänna internationell lag och EU-lagstiftning, och vi skulle vilja tillägga att miljöansvar från företagets sida också är nödvändigt. Den lämpliga försäkringen bör tas ut för att täcka alla potentiella risker eller skador som projektet orsakar, antingen under dess konstruktion eller senare. Slutligen insisterar vi på principen om ömsesidighet. Gårdagens misslyckade försök att avlägsna oljebolaget BP-TNK:s verkställande direktör av ryska parter lovar inte gott för den ömsesidiga förståelsen mellan europeiska och ryska företag. Vi eftersträvar harmoni i detta uppdrag, men vi ser också fram emot att kommissionen ska följa upp detta projekt mycket noggrant, och som föredraganden, liksom två ledamöter av kommissionen vid utfrågningen, har påpekat, är det aktuella förslaget som lagts fram av Nord Stream bristfälligt. Jag skulle vilja avsluta med att säga att min grupp kommer att rösta för Libickibetänkandet. Andres Tarand, föredragande för yttrandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi. (ET) Det enda argument som är värt att ta upp när det gäller upprättandet av ledningen i Östersjön och som förblir olöst är argumenten om miljöskydd. Det schweiziska företaget Nord Stream underlät att lämna in en miljökonsekvensbeskrivning inom den tilldelade tidsfristen, och lämnade parlamentet blint famlande i omröstningen. Det har också blivit uppenbart att den miljökonsekvensbeskrivning som beställdes av Nord Stream bara omfattade de nya forskningsproblemen efter att parlamentet påpekat stora brister i dess forskningsplaner. Det största problemet med miljökonsekvensbeskrivningen är de tiotals vrak efter krigsfartyg som sjönk vid strider i Finska viken i augusti 1941, tillsammans med sin krigsmateriel. Detta erkändes av Andrej Klimov, ledamot av duman, för först tio dagar sedan. Men förra året rapporterades att allt var helt i sin ordning. Det måste läggas särskild kraft på fosfor som frigörs när bottensediment rörs upp: även om det i miljökonsekvensbeskrivningen hävdas att det inte har någon betydelse för övergödning, är många av en annan åsikt. Vi måste också räkna med att dioxiner och andra tungmetaller kommer att frisläppas. De senare är relevanta för livsmedelsbearbetning där man använder fisk som innehåller ämnen som är giftiga för människor. Vi vet redan att nivån för dessa ämnen och radioaktiviteten är högst i Östersjön som det är. Rihards Pīks, för PPE-DE-gruppen. (LV) Tack, herr talman! Med hänsyn till detta projekt och Marcin Libickis betänkande, skulle jag vilja säga att generellt sett bör tre aspekter beaktas i detta sammanhang. Den första är den ekonomiska aspekten. Det är uppenbart att energiresurserna är nödvändiga för både Tyskland och EU, och ur denna synvinkel är gasledningen från Ryssland nödvändig, eftersom Ryssland äger gastillgångarna. Den andra

6 är den politiska aspekten, dvs. hur detta projekt förbereddes, och vi vet alla att det gjordes med mycket politisk fiffel, före valet, utan att rådfråga de stater som kan komma att påverkas ekonomiskt eller miljömässigt. För det andra, som vi vet, har det vidtagits åtgärder för att göra energikanalerna förenliga, enligt EU-strategin på energiområdet. Här har inget liknande gjorts, så i själva verket är det inte förenligt med den EU-strategi för energisolidaritet och energisäkerhet som vi nu har godtagit. För det tredje finns det en miljöaspekt, vilken särskilt behandlas i Libickibetänkandet. Som vi känner till ligger sju av världshavens tio mest förorenade platser i Östersjön, enligt Globala miljöfondens rapport. Ur denna synvinkel verkar det som om det har debatterats mycket lite jag medger självfallet att de företag som genomför projektet har gjort beräkningar och debatterat men offentligt har inte något annat alternativ diskuterats, och detta skulle vara att placera gasledningen på en landsträcka. Detta skulle göra det mycket enklare att uppnå förenlighet och skulle i själva verket lösa två aspekter miljöaspekten samt de strategiska och politiska aspekterna. Tack så mycket. Lasse Lehtinen, för PSE-gruppen. (FI) Herr talman! Den framställning som behandlas i betänkandet handlar om miljön, men i de diskussioner som har förts har vi noterat att projektet med gasledningen har dimensioner som inte avser miljön. Det är genom att enas med parlamentets myndighet som vi håller oss till den exakta informationen i resolutionerna. Faktum är att EU behöver Rysslands gas, och Ryssland behöver de europeiska kunderna ännu mer. Den andra realiteten är att det projekt man förhandlar om nu har godkänts av EU som en del av TEN-programmet. Det är ett stort byggnadsprojekt, vars genomförande kan få skadliga effekter på Östersjöns ekosystem. Av denna anledning är det viktigt att framställa opartiska miljörapporter, så att riskerna kan fastställas och vägas gentemot fördelarna. Det finns inga riskfria projekt. Vår grupps föreslagna ändringsförslag till betänkandet grundar sig på principen att inga koncessioner ska göras på miljön, men att inga konstgjorda barriärer heller ska konstrueras. Det är ett faktum att det största miljöproblem som Östersjön står inför för närvarande är jordbruket i de omkringliggande länderna, och transporten av olja på fartyg, något som blir allt vanligare, är en verklig risk. Men vi diskuterar inte dessa problem i betänkandet. Det är också ett faktum att förhandlingarna om ledningen har politiserats i en sådan omfattning att det finns en risk för att frågan i sig förblir en bisak. De iakttagelser som den tidigare presidenten Vladimir Putin gjorde när det gäller att den ryska flottan måste skydda ekonomiska intressen bidrar inte till att skapa ett förtroende. Utnyttjandet av energi för att utöva politiska påtryckningar är ett ociviliserat sätt att föra en internationell dialog. Finland har upplevt påtryckningar från Ryssland i form av tullar på timmer, men den finska regeringen har inte förbundit denna fråga med projektet för en gasledning, åtminstone inte ännu. Ryssland har inte ratificerat Esbokonventionen om Östersjön. Ryssland borde tvingas göra detta innan byggandet av ledningen kan inledas. Diana Wallis, för ALDE-gruppen. (EN) Herr talman! Detta är ett oerhört viktigt och mångfasetterat betänkande, och det innefattar ett mycket besvärligt paket med EU-frågor,

7 7 inte bara miljöfrågan. Det är värt att notera att det har överlämnats till oss genom utskottet för framställningar, och det är tack vare detta utskott som vi genom utfrågningar och detta betänkande lyckas sammanföra åsikter från hela parlamentets spektrum, för att försöka få en helhetsbild. Den vägledande principen i min grupp för att ta itu med detta betänkande har i hög grad varit att försöka ge en rad EU-svar på EU-problem. I grund och botten framhäver frågan om gasledningen behovet av en EU-metod för energiförsörjningen, om det nu behövde framhävas. Det är inte lämpligt att olika länder gör olika saker med olika partner. Vi behöver ett svar från gemenskapen, där solidaritetsprincipen framhålls. Det har sagts en hel del om miljön, och kommissionsledamoten har gett några bra svar som rör EU:s miljölagstiftning, internationella juridiska skyldigheter, men vi måste bygga upp ett förtroende här. Vi måste se till, i så stor omfattning som möjligt, att EU-standarder följs och att det finns en samordnad, sammanhängande EU-strategi för miljöfrågor. Sedan har vi förstås det mycket svåra området förbindelser mellan EU och Ryssland. Vi har ett gyllene tillfälle här: i Östersjöregionen, i de nordligaste delarna av Europa, har vi partnerskapet för den nordliga dimensionen. Låt oss använda detta hjälpmedel, som har varit en av framgångarna i förbindelserna mellan EU och Ryssland Slutligen lämnar jag er med denna positiva tanke. I mitt eget valdistrikt i Yorkshire finns det en liten by som nu är sammanlänkad med en liten by i Norge tack vare den största undervattensledningen tvärsöver och genom Nordsjön. Denna har skapat förbindelser mellan människor som kommer att vara mycket länge. Detta är positivt. David Hammerstein, för Verts/ALE-gruppen. (ES) Herr talman! Jag vill tacka föredraganden, Marcin Libicki, ordförande för utskottet för framställningar. Här handlar det verkligen om en framställning som ingetts av EU-medborgare, den företräder tusentals människor som är oroade för konstruktionen av en gasledning som ska förbinda Ryssland med Tyskland. I synnerhet bör det verkligen råda vissa tvivel när det gäller den bilaterala karaktären i avtalen om att bygga en av världens längsta ledningar mellan Ryssland och Tyskland, som inbegriper företag som Gazprom och E.ON. Avsikten är att bygga ledningen mitt i Östersjön, så att den inte måste dras genom Polen och de baltiska staterna. Ja, detta projekt är en politisk omfartsled, och ja, det är en omfartsled som inte bara går runt ett av de potentiella politiska problem som det innebär att bygga ledningen på land, utan det visar också ett fullständigt förakt för EU:s gemensamma energipolitik och försvagar EU:s position i förbindelserna med Ryssland. De bilaterala energiavtalen med Ryssland som bara sporadisk samordnats på EU-nivå är också dåliga nyheter för en solid EU-utrikespolitik som ska stå enad. Syftet med projektet är att gå genom ett känsligt hav, som redan är förorenat av giftiga produkter, och har en oerhört begränsad ersättningsgrad av naturligt vatten. Konsekvenserna av en eventuell olycka skulle vara katastrofal för alla gränsstater. Främst måste vi insistera på en beslutsam tillämpning av försiktighetsprincipen, tillsammans med en genomgripande miljöbedömning i syfte att se över alla alternativ, och sträng efterlevnad av alla internationella bestämmelser.

8 Det bästa sättet att garantera vår energiförsörjning är att ha en samordnad EU-politik med strängaste miljökrav. Eva-Britt Svensson, för GUE/NGL-gruppen. Herr talman! En gasledning på Östersjöns botten innebär ökade klimatutsläpp och allvarliga miljörisker för Östersjöns känsliga ekosystem. Den biologiska balansen riskerar att rubbas. Vad kan komma att hända med alla de dumpade minorna som finns på havsbotten? Den planerade gasledningen om den genomförs enligt planerna innebär ett stort svek mot det engagemang som så ofta visas i ord när det gäller klimatdiskussionerna. Orden om klimatproblemen måste dock tas på allvar och översättas i konkreta handlingar och åtgärder. Varje fastlåsning i miljardinvesteringar i naturgas försenar nödvändiga investeringar i förnybar alternativ energi och går emot alla målsättningar om omtanken om miljön och om att stoppa klimatförändringarna. Östersjön och klimatfrågorna måste sättas i fokus, varför vi kräver att Nord Stream redovisar en alternativ stäckning över land innan några som helst beslut fattas om en eventuell framtida gasledning detta helt i enlighet med svenska regeringens beslut i februari i år. Sylwester Chruszcz (NI). - (PL) Herr talman! Det som Ryssland gör är inte alls överraskande, eftersom de inte tillhör Europeiska unionen och har ett utbrett ekonomiskt intresse i att konstruera ledningen på Östersjöns havsbotten och slippa inblandning från mellanhänder. Men det som den tyska regeringen i Berlin gör är skandalöst och strider mot den europeiska solidariteten. Tyskland, som är för EU-projektet och på senare tid den europeiska konstitutionen, verkar använda ordet union mycket selektivt. Vi kan inte godta detta. Inte heller ni, talman Pöttering, som är den betydelsefullaste tysken inom EU, har gjort något åt det. I stället för att resa till sammanträden med era landsmän, skulle ni kanske kunna fundera på verksamhet som inte hetsar EU:s nationer mot varandra? András Gyürk (PPE-DE). - (HU) Tack för ordet, herr talman. Mina damer och herrar! Frågan om gasledningen i Östersjön är en av de mest omtvistade frågorna inom ramen för den gemensamma energipolitik som utarbetas. Många är oroade för att byggandet av ledningen inte kommer att göra kontinentens energiförsörjning tryggare, utan i stället öka vår försvarslöshet gentemot Ryssland. Vi kan inte veta huruvida det blir billigare för konsumenterna, eller om priserna kommer att skjuta i höjden till följd av de enorma investeringarna. Och slutligen finns det inget klart svar på frågorna på den aktuella dagordningen: vad kommer Nord Stream-projektet att få för konsekvenser? Enligt min mening är det avgörande att en lämplig miljökonsekvensbedömning föregår nedsänkandet av de planerade ledningarna som kommer att avgöra EU:s energiförsörjning under årtionden, inbegripet Nord Stream. Naturligtvis måste miljökonsekvensbedömningen omfatta allt. I vårt fall finns det tyvärr inte en djupgående, opartisk bedömning där man tar hänsyn till miljöperspektiven. Men i detta betänkande belyses i hög grad miljöproblem som uppstår i samband med ledningen i Östersjön. Jag anser att det är fel att det inte har gjorts en detaljerad analys av den exakta miljöpåverkan som uppskrapandet av km havsbotten kan få. De faror som döljer sig i den outlösta krigsmaterielen från andra världskriget, som finns i området, har inte heller klargjorts. Det faktum att riskfyllda kemiska ämnen skulle tränga in i havet under läggandet av ledningen är ett annat bekymmer.

9 9 Detta är så viktiga frågor att jag anser att det är omöjligt att förverkliga projektet ansvarsfullt utan att svara på dem på ett tydligt och lugnande sätt. Jag anser inte att miljöskydd och trygg energiförsörjning utesluter varandra. Om Europaparlamentet verkligen vill bli en institution som står nära sina medborgare, måste det tas hänsyn till de underskrifterna på olika framställningar som uppmärksammar de miljörisker som en gasledning i Östersjön utgör och ge ett riktigt svar på de frågor som har ställts. Tack så mycket. Proinsias De Rossa (PSE). - (EN) Herr talman! Detta betänkande har genererats av en framställning ingiven av EU-medborgare. Utskottet för framställningar har redan spelat en ovärderlig roll genom att sätta upp denna fråga på EU:s dagordning. Det är livsnödvändigt för medborgarnas förtroende att EU faktiskt kan diskutera med dem. Det är därför av yttersta vikt att EU fortsätter engagera sig i den miljöpåverkan som detta förslag kan ha, och en tung börda läggs därmed på kommissionsledamot Stavros Dimas axlar. Vi måste visa att vi kan skydda medborgarnas hälsa och vår miljös hållbarhet. Det absoluta behovet av att utveckla energiresurser och köpa energiresurser, måste grundas på principer om hållbarhet. Min grupps ändringsförslag till detta betänkande är avsedda att inrikta, eller snarare återinrikta, betänkandet på dessa principer. Jag vädjar till parlamentet att stödja dem. Det krävs en miljökonsekvensbeskrivning, som kommissionsledamot Stavros Dimas har påpekat, om tillstånd ska beviljas på laglig väg. Det sätt som vi hanterar denna fråga på kommer att bana framtidens väg, och vi måste finna rätt balans. Henrik Lax (ALDE). - Herr talman! Åtminstone två goda saker har följt av att Europaparlamentet har tagit upp fallet Nord Stream till behandling. Tack vare den offentliga utfrågningen i utskottet för framställningar i januari kan vi nu förvänta oss att Nord Stream lägger fram en opartisk och omfattande miljökonsekvensbedömning. Det andra goda är att debatten också bör ha gjort det klart för Nord Streams ägare och den ryska staten att tillstånd att bygga denna gasledning kan fås bara om också Ryssland ratificerar Esbokonventionen. Den är en förutsättning för att ansvarsförhållandena ska kunna regleras vid eventuella skador. Det kommer emellertid också, som vi har hört, att behövas andra förtroendeskapande åtgärder om detta projekt ska bli det starka förenande bandet mellan EU och Ryssland som vi ju hoppas. Bland annat måste Gazprom också öppet kunna redovisa för sin faktiska förmåga att i framtiden leva upp till utlovade leveranser. Helmuth Markov (GUE/NGL). (DE) Herr talman! Byggandet av ledningar oavsett om det gäller olje- eller gasledningar påverkar naturligtvis miljön, och det spelar ingen roll om denna ledning går genom Nordsjön från Ekofisk till Emden, som den befintliga ledningen, eller om den går från Ryssland till Tyskland via Polen, en ledning som också finns. Granskningar av miljöpåverkan måste utföras. Det måste göras bedömningar av byggnadstillstånd. Allt detta regleras på internationell nivå. Vi har Esbokonventionen, som innebär att länder genom vilka det går ledningar ansvarar för att kontrollera om byggnadsarbetet kan utföras där eller inte. Jag har förtroende för dessa länder, och jag är säker på att denna konvention kommer att följas, och först då kan vi diskutera huruvida det finns någon alternativ version som kommer att gå den ena eller andra vägen.

SAMMANTRÄDET TISDAGEN DEN 13 MAJ 2003

SAMMANTRÄDET TISDAGEN DEN 13 MAJ 2003 2-001 SAMMANTRÄDET TISDAGEN DEN 13 MAJ 2003 2-002 ORDFÖRANDESKAP: IMBENI Vice talman 2-008 Ansvar för att förebygga och avhjälpa miljöskador (Sammanträdet öppnades kl. 9.00.) 2-003 Beslut om brådskande

Läs mer

ONSDAGEN DEN 6 MAJ 2009

ONSDAGEN DEN 6 MAJ 2009 06-05-2009 1 ONSDAGEN DEN 6 MAJ 2009 ORDFÖRANDESKAP: PÖTTERING Talman 1. Öppnande av sammanträdet (Sammanträdet öppnades kl. 9.00.) 2. Stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för

Läs mer

TISDAGEN DEN 14 MARS 2006

TISDAGEN DEN 14 MARS 2006 2-001 TISDAGEN DEN 14 MARS 2006 2-002 2-003 ORDFÖRANDESKAP: COCILOVO Vice talman Öppnande av den årliga sessionen 2-004 Talmannen. Jag förklarar Europaparlamentets session 2006 2007 öppnad. 2-005 Öppnande

Läs mer

SAMMANTRÄDET TISDAGEN DEN 23 SEPTEMBER 2003

SAMMANTRÄDET TISDAGEN DEN 23 SEPTEMBER 2003 2-001 SAMMANTRÄDET TISDAGEN DEN 23 SEPTEMBER 2003 2-002 ORDFÖRANDESKAP: VIDAL-QUADRAS ROCA Vice talman (Sammanträdet öppnades kl. 9.05.) 2-003 Nominering av ordförande i Europeiska centralbanken 2-004

Läs mer

ONSDAGEN DEN 28 MARS 2007. (Applåder)

ONSDAGEN DEN 28 MARS 2007. (Applåder) 3-001 ONSDAGEN DEN 28 MARS 2007 3-002 ORDFÖRANDESKAP: PÖTTERING Talman (Sammanträdet öppnades kl. 17.05.) 3-003 Återupptagande av sessionen 3-004 Talmannen. - Jag förklarar Europaparlamentets session återupptagen

Läs mer

SAMMANTRÄDET TISDAGEN DEN 8 APRIL 2003

SAMMANTRÄDET TISDAGEN DEN 8 APRIL 2003 2-001 SAMMANTRÄDET TISDAGEN DEN 8 APRIL 2003 2-002 ORDFÖRANDESKAP: COLOM I NAVAL Vice talman (Sammanträdet öppnades kl. 09.00.) 1 2-003 Ansvarsfrihet 2001 2-004 Talmannen. Nästa punkt på föredragningslistan

Läs mer

BILAGA FRÅGOR TILL RÅDET. Fråga nr 14 från Helle Thorning-Schmidt (H-0752/02)

BILAGA FRÅGOR TILL RÅDET. Fråga nr 14 från Helle Thorning-Schmidt (H-0752/02) BILAGA FRÅGOR TILL RÅDET Fråga nr 14 från Helle Thorning-Schmidt (H-0752/02) Förhållandet till Ryssland Toppmötet mellan EU och Ryssland den 11 november 2002 har flyttats från Köpenhamn till Bryssel. Mot

Läs mer

MÅNDAGEN DEN 2 FEBRUARI 2009

MÅNDAGEN DEN 2 FEBRUARI 2009 1 MÅNDAGEN DEN 2 FEBRUARI 2009 ORDFÖRANDESKAP: PÖTTERING Talman (Sammanträdet öppnades klockan 17.05.) 1. Återupptagande av sessionen Talmannen. Jag förklarar Europaparlamentets session återupptagen efter

Läs mer

SAMMANTRÄDET MÅNDAGEN DEN 2 JUNI 2003. (Applåder)

SAMMANTRÄDET MÅNDAGEN DEN 2 JUNI 2003. (Applåder) 1-001 SAMMANTRÄDET MÅNDAGEN DEN 2 JUNI 2003 1-002 ORDFÖRANDESKAP: COX Talman Sammanträdet öppnades kl. 17.05. 1-003 Återupptagande av sessionen 1-004 Talmannen. Jag förklarar Europaparlamentets session

Läs mer

Politiska riktli. Öppningsanförande

Politiska riktli. Öppningsanförande En ny start för EU: Mitt program för sysselsättning, tillväxt, rättvisa och demokratisk förändring Politiska riktli för nästa Europeiska kommission Öppningsanförande vid Europaparlamentets plenarsammanträde

Läs mer

ONSDAGEN DEN 21 APRIL 2010

ONSDAGEN DEN 21 APRIL 2010 1 ONSDAGEN DEN 21 APRIL 2010 ORDFÖRANDESKAP: BUZEK Talman 1. Öppnande av sammanträdet (Sammanträdet öppnades kl. 9.05.) 2. Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet: se protokollet 3. Ansvarsfrihet

Läs mer

FOKUS PÅ ÖSTERSJÖN. Tuulikki Holopainen

FOKUS PÅ ÖSTERSJÖN. Tuulikki Holopainen FOKUS PÅ ÖSTERSJÖN Tuulikki Holopainen 70 0 10 20 30 40 70 Östersjöns avrinningsområde No ents hav Polcirkeln Bottenviken Karlö Sverige Kvarken Replot Finland Norge 60 Ladoga 60 Oslo Stockholm Åland Ålands

Läs mer

2008-2009 ANTAGNA TEXTER. från sammanträdet. torsdagen. den 24 april 2008 P6_TA-PROV(2008)04-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 406.728

2008-2009 ANTAGNA TEXTER. från sammanträdet. torsdagen. den 24 april 2008 P6_TA-PROV(2008)04-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 406.728 2008-2009 ANTAGNA TEXTER från sammanträdet torsdagen den 24 april 2008 P6_TA-PROV(2008)04-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 406.728 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA AV PARLAMENTET P6_TA-PROV(2008)0174 Årlig

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

Plenum den 31 augusti 2009 kl. 13.00

Plenum den 31 augusti 2009 kl. 13.00 Ålands lagting STENOGRAFISKT PROTOKOLL Plenum den 31 augusti 2009 kl. 13.00 Plenum börjar... 1 Bordläggning... 2 1 Lagutskottets betänkande nr 14/2008-2009 om godkännande av avtalet med Kazakstan för att

Läs mer

GRÖNBOK ROLL, STÄLLNING OCH ANSVAR FÖR REVISORER SOM UTFÖR LAGSTADGAD REVISION INOM EUROPEISKA UNIONEN

GRÖNBOK ROLL, STÄLLNING OCH ANSVAR FÖR REVISORER SOM UTFÖR LAGSTADGAD REVISION INOM EUROPEISKA UNIONEN GRÖNBOK ROLL, STÄLLNING OCH ANSVAR FÖR REVISORER SOM UTFÖR LAGSTADGAD REVISION INOM EUROPEISKA UNIONEN INNEHÅLL Paragrafer 1. INLEDNING 1.1-1.15 2. REGLERING AV DEN LAGSTADGADE REVISIONEN PÅ EU-NIVÅ OCH

Läs mer

Ett starkt Europa för Sveriges bästa 2009-02-13

Ett starkt Europa för Sveriges bästa 2009-02-13 Ett starkt Europa för Sveriges bästa 2009-02-13 1 Inledning... 4 Ledarskap för Sverige... 5 Ett starkt EU för Sveriges bästa... 6 Vi är bäst på att ge Sverige inflytande... 6 Tuffare miljökrav i Europa...

Läs mer

Mot en avancerad praxis för EFFAT:s europeiska företagsråd

Mot en avancerad praxis för EFFAT:s europeiska företagsråd för EFFAT:s europeiska företagsråd Using best practice to promote and improve EWC s in the Food, Agriculture and Tourism sectors. This publication was made with the support of the European Commission Innehåll

Läs mer

UNESCOS KONVENTION. Om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar

UNESCOS KONVENTION. Om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar UNESCOS KONVENTION Om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar Svenska Unescorådets skriftserie, Nr 2/2010

Läs mer

BILAGA FRÅGOR TILL RÅDET. Fråga nr 13 från Juan de Dios Izquierdo Collado (H-0386/03)

BILAGA FRÅGOR TILL RÅDET. Fråga nr 13 från Juan de Dios Izquierdo Collado (H-0386/03) BILAGA FRÅGOR TILL RÅDET Angående: Tågolycka i Chinchilla (Spanien) Fråga nr 13 från Juan de Dios Izquierdo Collado (H-0386/03) I Chinchilla i provinsen Albacete, regionen Castilla-La Mancha, inträffade

Läs mer

Bo Rönngren, Malte Segerdahl och Martin Viredius Arbetets PRIS

Bo Rönngren, Malte Segerdahl och Martin Viredius Arbetets PRIS Bo Rönngren, Malte Segerdahl och Martin Viredius Arbetets PRIS - kampen mot social dumpning inom transportsektorn NORDISKA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN 2008 Författare: Bo Rönngren, Malte Segerdahl och

Läs mer

K U N S K A P O M EMU

K U N S K A P O M EMU KUNSKAP OM EMU Innehåll Förord och Vad är en studiecirkel?....................... 1 Den Europeiska Unionen bakgrund och början............. 4 Den europeiska kol- och stålunionen..........................

Läs mer

Den här publikationen och andra kortfattade översikter om EU finns på internet: ec.europa.eu/publications

Den här publikationen och andra kortfattade översikter om EU finns på internet: ec.europa.eu/publications Den här publikationen och andra kortfattade översikter om EU finns på internet: ec.europa.eu/publications Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för kommunikation Publikationer 1049 Bryssel BELGIEN

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Att skapa ett starkt och socialt Europa

Att skapa ett starkt och socialt Europa 3 Facket och Europa 2006 Uppdraget för EU: Att skapa ett starkt och socialt Europa Landsorganisationen i Sverige 2006 Omslagsfoto: Stefan Bohlin Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media

Läs mer

Främjande av innovation genom patent * * * Uppföljning av grönboken om gemenskapspatentet och patentsystemet i Europa

Främjande av innovation genom patent * * * Uppföljning av grönboken om gemenskapspatentet och patentsystemet i Europa Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Ekonomiska och sociala kommittén Främjande av innovation genom patent * * * Uppföljning av grönboken om gemenskapspatentet och patentsystemet

Läs mer

Riksdagens snabbprotokoll 2014/15:116

Riksdagens snabbprotokoll 2014/15:116 Riksdagens snabbprotokoll Måndagen den Kl. 09.00 00.52 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1 Justering av protokoll Protokollet för den 28 maj justerades. 2 Avsägelse Andre vice talmannen

Läs mer

Europa. Kunskapsmagasinet för unga. Europeiska unionen

Europa. Kunskapsmagasinet för unga. Europeiska unionen Europa. Kunskapsmagasinet för unga Europeiska unionen Detta kunskapsmagasin tillsammans med en lärarhandledning finns på internet: http://europa.eu/teachers-corner/index_sv.htm bookshop.europa.eu Europeiska

Läs mer

Revisorns oberoende En jämförelse mellan små och stora revisionsbyråer

Revisorns oberoende En jämförelse mellan små och stora revisionsbyråer Uppsala Universitet Företagsekonomiska Institutionen Examensarbete C, 10p Revisorns oberoende En jämförelse mellan små och stora revisionsbyråer Handledare: Bengt Öström Författare: Anna Lydén Dilek Caglayan

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN Regionkommittén

EUROPEISKA UNIONEN Regionkommittén EUROPEISKA UNIONEN Regionkommittén Regionkommittén och det svenska EU-ordförandeskapet Uttalande av Regionkommitténs ordförande Luc Van den Brande Regionkommitténs ordförande Genom att samarbeta med regioner

Läs mer