a r g. M ars N :r 3. Gsaia 60: Denna tidskrift är grundad på fakta, hopp och övertygelse.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "a r g. M ars 1 9 2 5. N :r 3. Gsaia 60: 1 22. Denna tidskrift är grundad på fakta, hopp och övertygelse."

Transkript

1 Stå upp, var ljus, ty ditt ljus kommer, och SHerrens härlighet går upp över dig.... Och folken skola vandra i ditt ljus och konungarna i glansen som går upp över dig... Och dina portar skola hållas öppna beständigt, både dag och natt en härlighetens boning evinnerligen och till en fröjdeort ifrån släkte till släkte.... Och jag vill sätta frid till din överhet och rättfärdighet till din behärskare." Gsaia 60: a r g. M ars N :r 3. Denna tidskrift är grundad på fakta, hopp och övertygelse.

2 Innehållsförteckning. Sociologi och sam hällsvetenskap. Civilisationens marsch Det mänskliga framåtskridandet ett förfärande panorama En scen från "hjärnans tidevarv Civilisationens arvtagare Jordens märkligaste folk Några av världens största statsorganisatörer och lagstiftare Världens störste statsman Folkets snabba tillväxt förklarad En ödmjuk ledare V etenskap och uppfinningar. Några förbisedda fakta i den mänskliga biologiens historia Moderna underverk För hemmet och hälsovården. Skönhet i form och drag En fara för barnen Kärlek till det sköna Musiken i sinnessjukvårdens tjänst Strödda uppsatser i skilda ämnen. Varför Mars icke svarar..." Bebodda världar Självförtroende hjälp eller hinder? Nackdelar av alltför stort självförtroende Nackdelar av alltför litet självförtroende Religion och filosofi. Samtal på kontoret En bättre dag nalkas för jorden Ett fördärvligt inflytande Alla tårar skola avtorkas Vägen till paradiset Dödens orsak Den första världen Intelligenta varelser på olika plan En furste i himmelen En världskatastrof och dess följder DEN GYLLNE TIDSÅLDERN utkommer varje månad med ett 32-sidigt nummer i kvartformat från Den Gyllne Tidsålderns expedition, Örebro. Alla prenumerationer och remissor böra insändas till Den Gyllne Tidsålderns expedition, Örebro. Pris pr ex. 25 öre. Prenumerationspriset pr år. postportot inberäkn., kr. 2: Obs.! Dessa priser gälla icke blott för Sverige utan för hela jorden. Den Gyllne Tidsåldern kan även beställas å varje postkontor inom landet, i vilket fall prenumerationspriset pr år är kr. 2:50, postarvodet inberäknat. D. O. T:s redaktör: Erik Welin. Ansvarig utgivare, distributionsledare och Sekreterare och kassör: Arthur Gustafsson. ekonomichef: Aug. Lundborg. Örebro Dagblads Tryckeri

3 Den Gyllne Tidsåldern Arg. 2. Örebro Mars 1925 N:r 3. ET VAR EN DRÖM. Och tiden därför var vår Herres år nittonhundratjugufem. Jag låg nästan avsomnad på min bädd och blickade frånvarande och dunkelt ut i rummet, då scenen plötsligt förändrade sig; jag tyckte mig stå vid sidan av en stor väg en väg som sträckte sig ändlöst bort i båda riktningarna. Den var upptrampad och nött av otaliga människors fötter, och den närmaste trakten omkring mig låg ödslig och dyster för min blick. När jag vände mig om och blickade fram över vägen, syntes mig utsikten svävande och egendomlig. Det var som om en stor dimma böljade fram och tillbaka, och då den stundom skilde sig åt, skymtade jag en hel del egendomliga figurer, vilka sedan snabbt försvunno, i det de gingo upp i det förvirrade kalejdoskop, som fyllde vägen så långt ögat kunde se. Det föreföll mig vara gapande klyftor i scenerna, ungefär som om stora stycken hade skurits ut ur en tavla, lämnande åskådaren med en förvirrad idé om det hela och utan någon underrättelse om dess viktigare delar eller om bildens egentliga mening. Det rådde stor disproportion mellan många av de detaljer, varav bilden var sammansatt, om man nu kunde kalla det en bild. Många drag, som hade liten betydeise för att framhäva det som förmodligen skulle vara styckets motiv, voro relativt stora i jämförelse med andra ting, som syntes mig vara långt mera i behov av alt framhävas. Jag vände mig bort från synen med en känsla av ängslan och obehag; det var som om det.legat någonting skräckinjagande och dock ofattbart stort dolt i den dunkla, hotfyllda dimman. Men när jag vände mig om och såg på vägen framför mig, framträdde en dimma som var än mera tät och obehaglig än den jag nyss slutat betrakta. Töckniga bilder formades i dunklet, och nära den plats där jag stod sänkte sig en mörk sky nedåt, och jag tyckte mig höra ett doft mullrande läte komma ut ur skyn. Bakom skyn syntes solen lysa fram, och tillfälligtvis sände den några glittrande strålar, som genomträngde töcknet, och i vars ljus olika scener blevo så skarpt Civilisationens marsch. tecknade, som om de varit målade på skyn. Alla dessa scener gåvo intryck av våld och oordning, ehuru ingen av dem gav något klart, bestämt intryck. Såsom isformationer upplösas och försvinna under solstrålarna, så förändrade dessa scener ständigt form och skepnad. Ehuru alla scenerna i förstone föreföllo mig vara fullständigt utan sammanhang, formade de sig så småningom liksom till en kedja av sammanhängande rörelser. Skuggliknande gestalter kommo allt närmare, och jag kunde se att de i ordnade kolonner marscherade fram på vägen. De kommo ut ur dunklet, passerade den plats där jag stod och vandrade sedan bort i riktning mot den mörka skyn. En dunkel gestalt kom och ställde sig vid min sida. Det var en högrest man, klädd i mantel och med ansiktet dolt i ett mantelveck. Hans närvaro bringade mig en känsla av trygghet och uppmuntran. Jag förnam att här stod en som kunde hjälpa mig att förstå de egendomliga scenerna framför mig. Som jag betraktade honom, framträdde hela hans personlighet allt mera klart och distinkt. Sakta höjde han sitt huvud och jag fick tillfälle att se in i hans ansikte. Det kännetecknades av lugna, bestämda, skarpt markerade drag och gråa genomträngande ögon. Jag uppfångade hans blick och min trygghetskänsla förökades än mera. Varje förnimmelse av fruktan och obehag försvann, och jag kände mig vederkvickt och stärkt till sinnet. Jag frågade mannen vem han var och på vilken plats vi befunno oss. Han svarade med en låg men dock klar och tydlig röst: Jag är Sanningen, och vi stå bredvid livets väg. Framför oss ligger framtiden, bakom oss det flydda. Den plats där vi stå är det närvarande. Men vad är detta dova ljud liksom av en skara marscherande människor? frågade jag. Det är civilisationens marsch, svarade han, och ändamålet med din närvaro här är att du må lära någonting om människans framåtskridande. Jag vill förklara för dig den sanna betydelsen och meningen av det som försiggår runt omkring dig. en blick tillbaka in i det flydda. Kasta först

4 68 DEN G YLLN E TID SÅLD ERN Jag vände mig om i den angivna riktningen och blickade in i den dunkla dimma, som först hade mött min syn. Denna gång föreföll mig synen vara långt mera klar än förut. Det disproportionerliga hade försvunnit och förbindelsen mellan bildens olika delar framträdde klar och harmonisk. De gapande klyftorna voro ifyllda, och hela scenen var mera förståelig. Historiens händelse. Sanningen förklarade för mig, att vad jag såg var historiens händelser, som nu höllo på att antaga sina tillbörliga proportioner och sitt rätta värde med hänsyn till människans framåtskridande. Jag häpnade, då jag fick se, huru många av de stora gestalterna, vilka förut hade framträtt såsom de mest lysande och tilldragande, nu blevo allt mindre, i det de liksom upplöste sig och försvunno, under det andra former och gestalter, som jag förut knappast lagt märke till, nu fångade min uppmärksamhet. Många scener i bilden, som förut tilldragit sig allt mitt intresse, föreföllo mig nu helt obetydliga, och jag undrade över att jag någonsin kommit att beakta dem. I förståelsen av att allt detta utgjorde desamma detaljer, som jag även förut hade betraktat, kunde jag ej annat än storligen förundra mig över alltsammans. Det som tilldrog sig min största uppmärksamhet var emellertid detta: Långt i det avlägsna framträdde en liten rund upphöjning eller kulle, som syntes ligga på sidan om den stora väg, vilken gick nedanför densamma. Jag fäste mig icke vid det som låg bortom, ty någonting som hände på själva kullen tilldrog sig all min uppmärksamhet. Uppför dess sluttning löpte en smal, stenig gångstig, och på denna stig vandrade en gestalt, vars åsyn fyllde mitt hjärta med obeskrivliga känslor. Det var en manlig gestalt, och jag kunde mycket tydligt urskilja till och med ansiktsdragen samt de olika detaljerna i hans personlighet. Dragen voro lugna och milda, men präglade av djupaste smärta. Han gick sakta och mödosamt uppför stigen och nådde slutligen kullens krön. Han åtföljdes av en stor människoskara, och däribland urskilde jag en man, som bar ett tungt föremål, samt några gråtande kvinnor, vilka under vandringen stödde varandra. Mannen, som hade burit det tunga föremålet, lade ned detsamma på marken, och strax kom hela skaran i livlig rörelse. En stund därefter såg jag ett kors resas upp, och på detta hängde mannen med de milda, smärtfyllda dragen. Ett sorl av röster nådde mitt öra, och jag hörde dem forma sig till förbannelser över mannen på korset. Hela scenen de på avstånd stående gråtande kvinnorna, den upphetsade folkskaran och mannen på korset, en bild av ytterlig ensamhet och övergivenhet fyllde mig med vemod och smärta. Smärtornas man, viskade Sanningen i mitt öra, och jag förstod att det var den Stora Tragedien, de känslolösa människorna mördande den Rättfärdige, som hade kommit för att hjälpa och rädda dem. När jag åter blickade bort till kullen, såg jag mängden avlägsna sig från krönet och skynda ned till den nedanför liggande vägen för att blanda sig med de otaliga skaror, som vandrade framåt densamma. De bildade en ändlös procession, och allesammans hastade fram emot och förbi den plats där vi stodo. Jag lade märke till en väldig port eller valvbåge, som överspände vägen, och på vars kopparbeklädda kalott inristats det enda ordet Döden. Ut ur det flyddas dunkel, fram över det närvarande och hän emot dödens portar detta var civilisationens marsch. Valvbågens inskription förde osökt mina tankar till den inskription jag nyss läst på korset därborta på kullen: Jag är uppståndelsen och livet Livets furste. Historiens händelse! utbrast Sanningen med låg ton; den enda händelse i flydda tider som har historisk betydelse. Det mänskliga framåtskridandet ett förfärande panorama. Vänd nu dina ögon emot det närvarande, sade Sanningen; ty det är här som du skall lära livets största lärdom genom att betrakta civilisationens marsch. Under tusentals år ha människorna strävat att uppnå fullkomlighet, och många tro att människan den högsta av alla animala varelser, utrustad med en kunskap som förökas varje dag, och beklädd med en visdom och insikt i naturens hemligheter, vartill ingen av de föregående åldrarna kunnat uppvisa motstycke många tro att människan just nu står i begrepp att lösa livets slutliga hemlighet och såsom den främsta av alla levande varelser triumferande höja sig upp över alla omständigheter och öden. Kom, låt oss betrakta civilisationens seger och människans triumf! Jag såg på den stora vida vägen framför mig tillståndet och händelserna i vår tid. Framför mig passerade det mänskliga framåtskridandet liksom i ett stort panorama. Ett förfärande panorama! Oräkneliga myriader syntes rusa framåt, utan att taga hän-

5 syn till någonting i deras blinda iver att nå fram till det mål, som dc alla syntes kämpa för den stora valvbågen. Men när de nalkades densamma, antogo deras ansikten ett uttryck av ångest och förfäran. De kämpade ursinnigt emot det tätt sammanpackade folket, som obevekligt pressade dem hän emot, fram till och genom den stora portalen. De ropade i ångest och förtvivlan efter hjälp, de sträckte bedjande ut sina händer mot varandra och höllo fram sitt guld och sina juveler i fåfänga försök att undgå den skräckinjagande porten, men allt förgäves. De trängdes närmare och pressades in genom porten, och deras platser blevo genast tagna av andra under den vilda ruiningen. Långt därborta i det flydda syntes skarorna röra sig mera långsamt, men nu trängde och hetsade de varande i allt mera våldsam fart hän mot målet valvbågen. Alltefter som min syn blev klarare, märkte jag att det fanns en viss ordning i framåtskridandet eller rörelsen. Den syntes vara delad i grupper eller regementen, så ati säga, och varje regemente hade ett antal officerare, vilka eggande, föste och drevo gruppen framåt på vägen. Under det jag tog en överblick av hela scenen, hastade en skara stapplande vandrare förbi mig. Det var en dyster, spöklik skara, och varje ansikte företedde synen av stirrande ögon och av fasa förvridna drag. Somliga ansikten voro utmärglade såsom av hunger och umbäranden, andra buro spår av tärande oro och förtvivlan, och åter andra voro vanställda av passioner och lidelser, med resignerad eller rent av djuriskt slö blick. I spetsen marscherade en hemsk gestalt, bärande en fana med inskriptionen: Självmördarna under år Hela min kropp genomilades av rysningar, då jag betraktade den förfärande syn, som dessa förbiilande hemska leder företedde. Tusentals självmördare av alla åldrar och kön och däribland skaror av barn! Att människans framåtskridande och strävan efter lycka och slutlig fullkomlighet kommit att resultera i att hon får uppskära såsom en liten del av den förskräckliga skörden en sådan skörd som denna! 0, vad är detta! utropade jag förfärad. Det är civilisationens marsch, sade Sanningen. Enligt hennes egna utsagor har människan aldrig stått så högt som nu. En tavla av obeskrivligt elände. Mina ögon drogos åter till tavlan framför mig, och jag såg nu en annan skara människor, tätt åtföljande den föregående gruppen i den allmänna hetsjakten DEN GYLLNE TIDSÅLDERN 69 hän mot målet porten. Denna grupp räknade millioner. Det var en virvlande, svängande, dansande, gestikulerande massa, ur vilken några förvridna drag och darrande lemmar tillfälligtvis skilde sig från mängden. När skaran kom närmare och jag mera tydligt kunde urskilja de olika gestalterna, fylldes mitt hjärta av vämjelse och medömkan. Den företedde en lika dyster och skräckinjagande syn som den första gruppen. Det syntes icke vara något slut på deras mängd, ehuru många av dem hastade fram och förenade sig med den föregående truppen, ty när jag tänkte att skarans sista medlem hade passerat förbi mig, ryckte tusentals nya rekryter in i ledet, somliga frivilligt hastande fram och ar.dra drivna in genom den svärm av påhäng och underofficerare, som kretsade runt omkring den framvältrande massan. Jag märkte att det var tusentals sådana pådrivare, som ständigt eggade och drevo andra till att förena sig med deras armé. Många av dem hade ett utseende, som påminde om aktningsvärda läkare, många buro lysande tjänstemannauniformer eller angåvo på annat sätt att de tillhörde de högre samhällslagren, medan återstoden voro av det allmänna folket; men alla syntes påverkade av samma vanvettiga önskan att få fler och fler människor att sluta sig till skaran. På truppens fana läste jag orden: Dryckenskap och narkotiska gifter. Vacklande gång, obehärskade rörelser och meningslösa gester, blickar än glåmiga och uttryckslösa, än liksom jagade i ångest och girigt ruvande över någonting, krampaktiga drag, onaturliga, gråtmättade leenden, hysteriska skratt, hotfulla eder och fånigt Iallande allt liksom hopgyttrades och blandades tillsammans till en tavla av obeskrivligt elände. Jag slöt ögonen helt mekaniskt, och den starka känslan av avsky och medömkan, som jag erfor vid åsynen av den förbimarscherande vanvettiga människomassan, frampressade utropet: 0, vilken scen! Även detta är civilisationens marsch, genmälde Sanningen. Den alltmera allmänt antagna moderna utvecklingsläran säger människan, att hon i våra dagar håller på att höja sig upp till likhet med gudomligheten själv. En scen från hjärnans tidevarv. När jag på nytt öppnade mina ögon, såg jag en tredje trupp marschera fram. Den var företrädd av en skara kvinnor men hade för övrigt ett ungefär lika antal män och kvinnor inom sina led. Under det jag stod och betraktade förtruppen, nåddes mina öron av ett sorl av röster, sång och musik, ackompanjerande deras marsch, det var en bullrande, hetsande jazz-

6 70 DEN G YLLNE TIDSÅLDERN musik och simulerat muntra visor, blandade med beklämmande suckar och jämmerrop. Många av dem bröto sig ut från ledet och ilade skyndsamt för att förena sig med den närmast föregående gruppen eller ued den skara, som vandrade först, för att så mycket hastigare nå målet porten. Förtruppen bestod av kvinnliga gestalter fallna kvinnor, offren för en rutten manlighets okontrollerade böjelser och perversitet men den var på alla sidor omgiven av grupper av män, vilkas råa, sinnliga drag buro vittne om ett lågt och lastbart liv och gåvo dem ett djurisk själlöst uttryck. Många av dem grepo våldsamt tag i flickor, vilka knappast lämnat barnaåren, och drogo eller stötte dem brutalt, under omgivningens råa skratt och hånleenden, i tusental in i leden. När jag närmare betraktade den bedrövliga scenen, såg jag att mångas gestalter och drag buro vittne om frätande sjukdomar och lidanden, vilka varken sidendräkter, trasor eller färger och skönhetsmedel förmådde dölja. Deras ögon voro irrande och ostadiga, och dragen buro spår av självförakt, som dock förbyttes till ett hånleende då de betraktade varandra. Mitt i det larmande sorlet uppfångade mitt öra undertryckta snyftningar och klagorop. Hör även detta till civilisationens marsch? utbrast jag, i det jag vände mig till Sanningen, till ytterlighet nedtryckt och beklämd. Ja, även detta är civilisationens marsch, ljöd svaret. Den vetenskapliga forskningen påstår att människan i urtiden stod på en nivå, där de djuriska instinkterna och lägre drifterna voro de förhärskande, men att hon stadigt höjt sig och nu i 'hjärnans tidevarv trätt fram till en nivå, där de högre och ädlare krafterna kontrollera henne. Civilisationens arvtagare. Men kolonnerna fortsatte att marschera fram, och jag såg ständigt nya avdelningar passera förbi. Min blick föll på ett standar med inskriptionen: Arbetande barn, och jag höll på att falla i gråt då jag betraktade de små gestalterna, hämmade i växten, förkrympta och vanvårdade. Deras ansikten voro så bleka, som om so en aldrig hade sänt dem någon vänlig stråle, och deras resignerade blickar och tärda, insjunkna kinder vittnade om ett glädjelöst liv, om osund luft och otillräcklig näring. Barnaårens fröjder och behag voro okända för dem, i det de i tidigaste möjliga ålder av ekonomiska skäl blivit tvingade in i fabriker och faktorier och fjättras vid maskinerna. Tusental av dem buro vittne om att de kommit till världen intellektuellt undermåliga och fysiskt osunda, såsom ett resultat av föräldrarnas perversa drifter och hänsynslösa handlingar, angripna före födelsen av avskyvärda sjukdomar till följd av brott, vilka civilisationen tolererar och legaliserar. De hade aldrig varit välkomna dessa små, liksom blommor i maj äro välkomna; nej, de hade hälsats med misshag som en ovälkommen börda, och till deras arv av kroppslig svaghet och psykiska defekter hade sällat sig en moralisk unken luft, som förkvävt det rena barnasinnets älskliga drag men bringat de sämre dragen till förtidig mognad. Den lille fanbäraren själv var själva personifikationen av fysisk kraftlöshet, intellektuell undermålighet och moralisk murkenhet, och var och en i ledet gav intryck av någonting dvärgartat eller förkrympt. Civilisationens marsch! sade Sanningen. På denna trupp närmast vilar uppgiften att föra mänskligheten framåt och lyfta den upp till ett ständigt högre tillstånd. Jag lade märke till att hans ögon voro fyllda av tårar liksom mina egna. (Fortsättning.) (Forts. fr. föreg. nummer.) OM VI BERÄKNA en statsmans storhet efter graden av den verkliga nytta hans liv och verksamhet tillfört ett folk, då kunna vi tryggt säga att intet folk kan framvisa någon statsman eller ledande personlighet av så stora mått som judarna ha att påvisa i sin store national-gestalt Mose. Några av världens största statsorganisatörer och lagstiftare. Det moderna tyska riket ser tillbaka till Bismarck såsom sin store riksbyggmästare, järnkanslärn, som med murbruket av blod och järn murade upp Jordens märkligaste folk. riksenheten. Greve Cavour, Italiens störste statsman, framstår såsom skaparen av det nya Italien, och ingen patriot kan tillräckligt prisa hans statsmannaklokhet och kraft. Napoleon är Frankrikes mest framträdande gestalt, och hans förnämsta statsmannaskapelse, Code Napoléon, utgör alltjämt Frankrikes gällande civillag, och dess inflytande säges ännu kunna spåras i Italiens, Hollands, Spaniens, Portugals och de nya Balkanstaternas civillagar. Den östromerske kejsaren Justinianus intager den mest framträdande platsen i förbindelse med den berömda romerska rätten, vilken utövat så starkt inflytande på alla kulturstaters rättssystem. Solon, en av Greklands sju vise

7 DEN G YLLNE TIDSÅLDERN 71 och det forna Atens frejdade lagstiftare, betraktas såsom en av forntidens mest framstående statsmän. Den enligt traditionen några århundraden dessförinnan framträdande lagstiftaren Lykurgos säges hava grundlagt det statsskick, som gav Sparta fasthet och sammanhållning samt tillförsäkrade det den förnämsta maktställningen bland Greklands stater. Sålunda uppvisar historien många enskilda personer, som utövat ett mäktigt inflytande över det land och folk där deras verksamhet varit förlagd. Men vi hävda likväl, att intet folk mottagit så rika och varaktigt nyttiga tjänster av sin största andes liv och gärning, som dem det judiska folket erhållit av Mose. Ja, med undantag av tre personer skulle vi vilja säga, att Mose är alla länders och alla tiders största personlighet. Och vi grunda detta påstående på det faktum, att en människas storhet står i proportion till de nyttiga tjänster hon utför och det goda inflytande hon utövar över sina medmänniskor, och att Mose är den personlighet som utövat det starkaste goda inflytandet, icke allenast över judafolket utan därtill över hela världen, såsom vi längre fram skola se. Världens störste statsman. Betraktad från allmän mänsklig ståndpunkt framträder Moses storhet såsom en statsman i dessa tvenne avseenden: 1) Hans förmåga att befria sitt folk från jordens mäktigaste nation för att därefter i god sammanhållning under fyrtio år leda detta folk förbi fientliga grannfolk och genom ogästvänliga ökentrakter, samt med bibehållet hopp och tillförsikt leda det hän emot ett land, som var bebott av överlägset mäktiga fientliga stammar; 2) Hans förmåga att av ett under långa tider undertryckt och löst folk organisera och skapa en självständig och ordnad statsenhet och giva detta folk en kodex eller lagsamling, så upphöjd och storartad, att intet av de gamla folken kunde uppvisa något motstycke, en lagsamling som legat till grund för de mest civiliserade staters lagar alltsedan, och som utgör grundvalen även för vårt århundrades lagar. Med hänsyn till Mose såsom statsman återgiva vi en författares ord: Mose visade sig äga alla de förmågor och egenskaper, som bilda en fulländad statsman och ledande magistratsperson: en intelligens av högsta grad; klar insikt i tidens hela civila visdom; ett omfattande och klokt omdöme; stor raskhet och energi i handling; ett sant patriotiskt sinne som varken otacksamhet, ovänligt bemötande eller upproriskhet kunde utsläcka eller ens avkyla; en bjudande och övertygande vältalighet; en uppriktig kärlek till sanningen; en obesticklig dygd; fullständig frihet från självisk äregirighet; ett okuvligt motstånd mot tyranni och orättvisa; ett tålmodigt uthärdande av överansträngande arbete och möda; ett modigt bemötande av faror och en själens storhet som aldrig överträffats av gamla eller nyare tiders mest beundrade hjältar. Ett omfattande förstånd, skarpsinnighet, energi och handlingskraft voro de ledande egenskaperna i hans intellekt; och högsinthet, osjälviskhet, en brinnande kärlek till frihet och en hängiven sund fromhet utgjorde de ledande egenskaperna i hans hjärta. Innan vi gå att närmare betrakta det upprättade statsskicket och de givna lagarna och dessas omedelbara inverkan på judafolket och reflexverkan på hela den civiliserade världen därvid även betraktande vilken än mera underbar och mäktig ställning bland jordens nationer de kunde ha givit judarna vilja vi först i all korthet betrakta några drag i förbindelse med den judiska urkundens skildringar om folkets snabba förökande under den tid de voro i Egypten. Folkets snabba tillväxt förklarad. När folket befriades från det egyptiska herraväldet år 1615 f. Kr., hade det bott i detta land i 215 år och under denna tid förökats så hastigt och talrikt, att det vid uttåget visade 600,000 manliga representanter, vilket, beräknat till fyra medlemmar per familj, angiver ett totalantal av 2,400,000 personer. Vissa författare ha förhånat bibelns skildringar i denna sak och sagt: De voro sjuttio personer då de kommo till Egypten; hur kunde dessa på två århundraden föröka sig till två millioner? Men om vi granska fakta skola vi finna att de mycket väl låta förena sig med sunt förnuft. Sålunda: de sjuttio som omnämnas i 2 Mos. 1: 5 voro alla, med undantag av två, manliga individer. Det är därföre helt sannolikt att de kvinnliga medlemmar av denna skara, som icke omnämnas i förteckningen, utgjorde ungefär lika många till antalet det talas uttryckligen om sonhustrur. Därtill kommer denna omständighet: Abrahams hus var så stort att hans mest betrodda tjänare, sådana som voro födda i hans hus, utgjorde 318 män. Isaks hushåll omfattade så många tjänare att filistéerna begynte avundas honom. Och Jakobs hus var även stort. När han med hela sitt bus (46: 1) flyttade ned till Egypten, är det icke oförnuftigt att antaga, att dessa många tjänare och tjänarinnor, ehuru icke utgångna av hans länd, dock genom omskärelsens lag smälte tillsammans med nationen. Beträffande den bibliska framställningens förnuftighet citerar professor Curtis en volym av familjememoarer skriven före år 1900 som visar att 5,564 personer äro kända såson härstammande från en officer, John Hollister, vilke.1 inflyttade till Amerika år 1642, alltså på omkring 250 år. Det säges att i de tidiga kolonierna i Nord Arne-

8 72 DEN G YLLN E TID SÅLD ERN rika var graden eller hastigheten av befolkningens förökande så stor, att den under flera på varandra följande perioder fördubblades i antal för varje period av femton år. Grundande räkningen på denna hastighetsgrad och utgående endast från de sjuttio personerna med deras hustrur tillsammans 140 personer (alltså utan att i beräkningen medtaga de många tjänarna och tjänarinnorna, som tillhörde Jakobs hus) skulle förökningen uppgå till 2,293,760 personer under 200 år. M. Millet, fransk konsul i Egypten, förklarar: Luften i detta land är mycket renare och bättre än i något annat land. Denna sundhet i luften påverkar alla organiska varelser, både vegetabiliska och animaliska. Kvinnorna i det mänskliga släktet, såväl som allt honkön inom djurvärlden, äro där mera fruktsamma än i någon annan del av världen. Utan tvivel hade även en hög sedlig kraft och fullständig frihet från krig, farsoter och sjukdomar mycket att göra med folkets snabba förökande. Dessutom må vi betänka att skildringen säger, att tillväxten var fenomenal, alltså bortom eller utöver varje precedensfall eller ordinär beräkning. Ensamt i 2 Mos. 1: 7 användas fem olika ord för att beteckna det fenomenala i tillväxten. Folket organiserat till en stat. Det fordrades icke ringa strategisk blick och ledarförmågor för att föra ett så talrikt folk ut från jordens mäktigaste rikes våld och i god ordning leda det under en ökenvandrings skiftande erfarenheter, och det fordrades icke heller mindre av statsmannaegenskaper för att giva detta i familjer och stammar löst sammanbundna folk organisatorisk fasthet och sammanhållning, statlig ordning och enhet. I ökenlivets hårda erfarenheter blev det länge undertryckta folket rensat och härdat, där förlorade det sin veklighet och sitt vankelmod, och där växte det tillsammans till ett folk, en stat, ehuru det ännu icke hade fått den nationella självständighetens oundgängliga appendix ett eget land. När folket under sin vandring hade kommit in i Sinais öken och fram till Horebs berg, inträffade den t lldragelse, som alltsedan dess gjort israeliterna till ett särskilt och outplånligt folk, och som i långt högre grad än någon annan världshistorisk tilldragelse påverkat världens nationer. Där upptogs folket till Guds förbundsfolk, och där erhöll det den lag, som givit det de tvenne grundbetingelser, vilka äro nödvändiga för att ett folk skall träda fram såsom kulturfolk och förmå utöva inflytande över världen, nämligen intelligens och moralisk kraft. Det förnämsta uttrycket för ett folks intelligens och moraliska nivå är dess eget rättsväsende, vilket i sin tur utgör grundvalen för dess ställning och fortbestånd såsom ett folk. Det folk som har de bästa lagarna är det högststående folket; och så länge dessa lagar äga gällande kraft, hindras det från att förfalla. När lagarna begynna att mindre strängt tillämpas inträder förfallet. Låt oss något närmare betrakta det av Mose upprättade statsskicket och de lagar, som lågo till grund för detsamma. En teokratisk-demokratisk styrelseform. Den av Mose införda regeringsformen skilde sig från alla andra både i äldre och nyare tid dåruti att den påstod sig vara en styrelse, som utgick från Skaparen själv, och folket hölls ansvarigt inför honom; deras lagar och institutioner, civila och religiösa, gjorde anspråk på att härflyta från Gud och voro, såsom vi strax skola se, i fullkomlig överensstämmelse med vad förnuftet säger oss vara Guds karaktär. Enär Mose såsom Guds tjänare fört Israel ur den egyptiska träldomen, hade omständigheternas krav lagt den verkställande makten i hans hand och gjort den saktmodige Mose till en självhärskare i myndighet och makt, ehuru han med sitt milda, ödmjuka sinnelag i själva verket var folkets allt för hårt anlitade tjänare, vilkens livskrafter uttömdes av hans ämbetes maktpåliggande omsorger. Under sådana omständigheter var det som en civilstyrelse upprättades, vilken i själva verket var en demokrati, ett folkvälde. För att undvika allt missförstånd vilja vi säga, att från allmän politisk ståndpunkt betraktat var Israels regering en demokrati, men betraktad i ljuset av sina egna anspråk var det en teokrati, en gudomlig regering, ty de av Gud genom Mose givna lagarna tilläto inga förändringar: de fingo icke lägga något till eller taga något ifrån sin lagsamling. Från denna sidan sedd var den upprättade styrelsen olik varje annan civil styrelse vare sig förr eller senare. Ehuru Mose genom själva sakernas utveckling blivit den ledande personligheten, sökte han dock icke att centralisera och samla makten hos sig själv utan lade ödmjukt och villigt en betydande del av denna makt i stamhövdingarnas händer. I överensstämmelse med en tillsägelse, som han tillskrev Gud själv (4 Mos. 11: 16, 17), sade Mose om denna sak: Och jag talade till eder på den tiden och sade: 'Jag förmår icke ensam bära eder... Utsen åt eder visa, förståndiga och välkända män inom edra särskilda stammar, så skall jag sätta dem till huvudmän över eder. I svaraden mig och sade: 'Ditt förslag är gott. Då tog jag huvudmännen i edra stammar, visa och välkända män,

2 å rg. A p ril 1925. N :r 4. Denna tidskrift är grundad på fakta, hopp och övertygelse.

2 å rg. A p ril 1925. N :r 4. Denna tidskrift är grundad på fakta, hopp och övertygelse. "Stå upp, var ljus, ty ditt ljus kommer, och SKerrens härlighet går upp över dig.... Och folken skola vandra i ditt ljus och konungarna i glansen som går upp över dig.... Och dina portar skola hållas öppna

Läs mer

2 å rg. J a n. 1 9 2 5. N :r 1. Denna tidskrift är grundad på fakta, hopp och övertygelse.

2 å rg. J a n. 1 9 2 5. N :r 1. Denna tidskrift är grundad på fakta, hopp och övertygelse. Stå upp, var ljus, ty ditt ljus kommer, och SKerrens härlighet går upp över dig.... Och folken skola vandra i ditt ljus och konungarna i glansen som går upp över dig.... Och dina portar skola hållas öppna

Läs mer

Anarkisterna. John Henry Mackay 1910 (1891)

Anarkisterna. John Henry Mackay 1910 (1891) tändsticksaskar och säckar, samt i många andra branscher, det grasserade en permanent hungersnöd. Hungersnöd i världens rikaste stad! Han knöt nävarna. Själv förtjänade han mer. Han var en mycket kunnig

Läs mer

Max Stirner : den anarkistiska individualismens djärvaste apostel, hans liv och åskådning

Max Stirner : den anarkistiska individualismens djärvaste apostel, hans liv och åskådning Max Stirner : den anarkistiska individualismens djärvaste apostel, hans liv och åskådning Albert Jensen 1916 Innehåll Stirners filosofi 9 Stirners filosofi måste betraktas som en lära 11 Egoismen 12 Självhävdelse

Läs mer

Millennium av Ola Magnusson Maj 1995 - oavslutad MILLENNIUM. Prolog

Millennium av Ola Magnusson Maj 1995 - oavslutad MILLENNIUM. Prolog MILLENNIUM Prolog I Vinden blåste lätt från sydväst in mot den stilla stranden. Längre in mot land vajade ett par palmer med i brisens lugna rytm. Ljudet av vågor som rullade upp i den mjuka sanden var

Läs mer

Hugo Odeberg. Kristus och Skriften

Hugo Odeberg. Kristus och Skriften Hugo Odeberg Kristus och Skriften 1 2 KRISTUS OCH SKRIFTEN 3 4 HUGO ODEBERG KRISTUS OCH SKRIFTEN Redigerad av Tryggve Kronholm Originaltryck: PROKLAMA - STOCKHOLM 5 7:e reviderade och utökade upplagan

Läs mer

EREVNA. Årg. X N:r 1 1953

EREVNA. Årg. X N:r 1 1953 EREVNA Årg. X N:r 1 1953 1 Nya Testamentets studium. Av Hugo Odeberg.... 3 Den första och den andra uppståndelsen. Av H. Odeberg.... 6 Kristus: uppståndelsen och livet. Av H. Odeberg.... 8 Gudstjänsten

Läs mer

BIBELNS EGET BUDSKAP NÅGRA STUDIER AV HUGO ODEBERG STOCKHOLM SVENSKA KYRKANS DIAKONISTYRELSES BOKFÖRLAG

BIBELNS EGET BUDSKAP NÅGRA STUDIER AV HUGO ODEBERG STOCKHOLM SVENSKA KYRKANS DIAKONISTYRELSES BOKFÖRLAG BIBELNS EGET BUDSKAP NÅGRA STUDIER AV HUGO ODEBERG STOCKHOLM SVENSKA KYRKANS DIAKONISTYRELSES BOKFÖRLAG 3 Datorversion 2003 Originaltryck: AKTIEBOLAGET TRYCKMANS, STOCKHOLM 1958 4 FÖRORD Professor Hugo

Läs mer

J E S U O R D INNEHÅLL. Del Ett VEM SÄGER NI ATT JAG ÄR?

J E S U O R D INNEHÅLL. Del Ett VEM SÄGER NI ATT JAG ÄR? J E S U O R D INNEHÅLL Del Ett VEM SÄGER NI ATT JAG ÄR? Problemet med religionen Världens ljus Uppenbarelsen Det levande ordet Fadern Den gode herden Mat för själen Del Två DET NYA RIKET Himmelriket Det

Läs mer

STORACLES OF PROPHECY. Bible Study Guides in Svenska (Swedish) Language

STORACLES OF PROPHECY. Bible Study Guides in Svenska (Swedish) Language STORACLES OF PROPHECY Bible Study Guides in Svenska (Swedish) Language Den-stora-bildstoden Det mäktiga kungariket Babylon var både stort och framgångsrikt. Ändå hade kung Nebukadnessar svårt att sova

Läs mer

jcnj Waerland, Are Proletatiatets diktatur

jcnj Waerland, Are Proletatiatets diktatur jcnj Waerland, Are Proletatiatets diktatur \EDJE UPPLAGAN - TIONDE TUSENDET loletariatets DIKTATUR le WAERLAND oka FOLKFÖRBUNDETS FÖRLAG STOCKHOLM f ** v ^ v^.> i)i: i^' PROLETARIATETS DIKTATUR SANNINGEN

Läs mer

DE TOLV APOSTLARNA ELLER JAKOB BAGGES SKATT C AUG. CEDERBORG

DE TOLV APOSTLARNA ELLER JAKOB BAGGES SKATT C AUG. CEDERBORG DE TOLV APOSTLARNA ELLER JAKOB BAGGES SKATT C AUG. CEDERBORG DE TOLV APOSTLARNA ELLER JAKOB BAGGES SKATT HISTORISK ROMAN FRÅN KONUNG SIGISMUNDS OCH HERTIG CARLS DAGAR AV C. AUG. CEDERBORG ELANDERS BOKTRYCKERI

Läs mer

Lag och evangelium med Jesus som läromästare

Lag och evangelium med Jesus som läromästare Lag och evangelium med Jesus som läromästare Hållet vid kyrkodagar Sala 2011 av pastor Jakob Fjellander, Lutherska Konkordiekyrkan Bröder och systrar i Herren! Jag ska nu hålla ett föredrag som bär titeln

Läs mer

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4)

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) Om medlemskap i Frälsningsarmén En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) I varje armé finns två sorters människor: Den ena sorten är de som övertalats att ställa upp. De kämpar bara därför att de måste.

Läs mer

OM DU SKULLE BLI KATOLIK. P e t e r S c h i n d l e r

OM DU SKULLE BLI KATOLIK. P e t e r S c h i n d l e r OM DU SKULLE BLI KATOLIK av P e t e r S c h i n d l e r Ny reviderad utgåva Det är ett välkänt och påtagligt faktum att vår tid präglas av uppbrott från värdesystem och normer. I detta "värdenas sönderfall"

Läs mer

LLOYD-GEORGE LUDVIG NORDSTRÖM STOCKHOLM ALBEKT BONNIERS FÖKLAG. Where there is no vision ihe. peopie perish, therein lies the secret. Lloyd-George.

LLOYD-GEORGE LUDVIG NORDSTRÖM STOCKHOLM ALBEKT BONNIERS FÖKLAG. Where there is no vision ihe. peopie perish, therein lies the secret. Lloyd-George. LLOYD-GEORGE AV LUDVIG NORDSTRÖM Where there is no vision ihe peopie perish, therein lies the secret o( all true hope, for vision is lile. Lloyd-George. STOCKHOLM ALBEKT BONNIERS FÖKLAG 9.(',,-.'.. 25

Läs mer

Anarkisterna. John Henry Mackay 1910 (1891)

Anarkisterna. John Henry Mackay 1910 (1891) Anarkisterna John Henry Mackay 1910 (1891) Innehåll Förord till den elektroniska utgåvan 3 John Henry Mackay 4 Förord till första upplagan. 5 Förord till folkupplagan. 7 I hjärtat av världsstaden 10 Elfte

Läs mer

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt Hur du maximerar ditt liv/brian Houston DAG 1: Ett välsignat liv Det är Guds önskan och plan att alla ska få leva ett välsignat liv. I Bibeln, har välsignad olika betydelser. Att leva ett välsignat liv

Läs mer

Tankar om framtiden Fundament i den kristna tron

Tankar om framtiden Fundament i den kristna tron Tankar om framtiden För några år sedan, i början på 2000-talet, hade jag en upplevelse tidigt en morgon. Jag såg i en slags drömsyn en vägtrumla eller vägvält, köra över vår nation Sverige. Den körde fram

Läs mer

Kristet Liv. Ropa till Herren! Kinesiske pastorn Yun uppmanar människor: Birger Skoglund: Gud gör under idag!

Kristet Liv. Ropa till Herren! Kinesiske pastorn Yun uppmanar människor: Birger Skoglund: Gud gör under idag! Gud ger dig hopp och framtid Kristet Liv Allkristen väckelsetidning - Agape, Box 135, 12523 Älvsjö - www.agapemission.net Kinesiske pastorn Yun uppmanar människor: Ropa till Herren! Sidan 4 Nummer 2/2006

Läs mer

Herman Gorter: Den Historiska Materialismen

Herman Gorter: Den Historiska Materialismen Herman Gorter: Den Historiska Materialismen Arbetarpress' Förord Vi har här nöjet att presentera en pigg 68-åring. Herman Gorters Den historiska materialismen, utkom första gången i Amsterdam och samma

Läs mer

Den ende och hans egendom

Den ende och hans egendom Den ende och hans egendom Max Stirner 1910 (första tyska utgåvan 1844) 2 Innehåll Förord 7 Jag har byggt min sak på intet 11 Första delen: Människan 13 I. Ett människoliv 15 II. Den gamla och den nya tidens

Läs mer

Hur tidigare liv, drömmar, och Själsfärder hjälper dig att finna Gud ECKANK AR. Uråldrig visdom

Hur tidigare liv, drömmar, och Själsfärder hjälper dig att finna Gud ECKANK AR. Uråldrig visdom Hur tidigare liv, drömmar, och Själsfärder hjälper dig att finna Gud ECKANK AR Uråldrig visdom för vår tid e ECKANKAR Uråldrig visdom för vår tid Den här boken har blivit granskad och utgiven under överinseende

Läs mer

iiwfh1fssu?s\ssä!^ lil 4WiH«HII(MMIllillllUllillåiUHMaMit»lintWI!MU HrtMUli

iiwfh1fssu?s\ssä!^ lil 4WiH«HII(MMIllillllUllillåiUHMaMit»lintWI!MU HrtMUli lil 4WiH«HII(MMIllillllUllillåiUHMaMit»lintWI!MU HrtMUli iiwfh1fssu?s\ssä!^ ^ Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from Un ivers ity of Toronto littp://www.arcliive.org/details/samladeskrifter12lieid

Läs mer

TEXTEN FRÅN DE HÖGA MÄSTARNA Version 2. Mottagen 23/8 2001-6/9 2001. Åsa Kleveland

TEXTEN FRÅN DE HÖGA MÄSTARNA Version 2. Mottagen 23/8 2001-6/9 2001. Åsa Kleveland TEXTEN FRÅN DE HÖGA MÄSTARNA Version 2 Mottagen 23/8 2001-6/9 2001 Åsa Kleveland På eget förlag har även utgivits: Texten från de Höga Mästarna (2003) Galleriet (2003) Förklaringsboken (2003) Templet (2003)

Läs mer

Nya testamentet ELEVENS STUDIEVÄGLEDNING

Nya testamentet ELEVENS STUDIEVÄGLEDNING Nya testamentet ELEVENS STUDIEVÄGLEDNING Nya testamentet Elevens studievägledning Framställd av Kyrkans utbildningsverksamhet Utgiven av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga 2000 Intellectual Reserve,

Läs mer

Filosofins historia. Bertrand Russel om västerlandets visdom.

Filosofins historia. Bertrand Russel om västerlandets visdom. Filosofins historia. Bertrand Russel om västerlandets visdom. Många har skrivit om filosofins historia och hur det blir beror av författarna. Bertrand Russel (1872-1970), välkänd engelsk filosof som isynnerhet

Läs mer

Sathya Sai Information Nr 3 SEPTEMBER 2002 ÅRG 17

Sathya Sai Information Nr 3 SEPTEMBER 2002 ÅRG 17 Sathya Sai Information Nr 3 SEPTEMBER 2002 ÅRG 17 Sathya Sai Baba Innan ni kan uppleva det gudomliga i alla varelser, i alla celler och atomer måste ni först erfara det som er egen varelses sanna verklighet,

Läs mer

Av Kenneth Witick Mini MANSKONFERENS 14 januari 2012 Missionskyrkan i Vasa

Av Kenneth Witick Mini MANSKONFERENS 14 januari 2012 Missionskyrkan i Vasa Av Kenneth Witick Mini MANSKONFERENS 14 januari 2012 Missionskyrkan i Vasa Del 1. FÖRORD ILLUSTRERAT VETENSKAP ger ut en forskning som lyder så här: Mannen håller på att försvinna Y-kromosomen skrumpnar

Läs mer

Den ende och hans egendom

Den ende och hans egendom Mitt värde kan omöjligt bliva högt uppskattat så länge den hårda diamanten icke-jaget står så våldsamt högt i pris, som fallet var såväl med Gud, som med världen. Icke-jaget är ännu allt för obetvingeligt

Läs mer