a r g. M ars N :r 3. Gsaia 60: Denna tidskrift är grundad på fakta, hopp och övertygelse.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "a r g. M ars 1 9 2 5. N :r 3. Gsaia 60: 1 22. Denna tidskrift är grundad på fakta, hopp och övertygelse."

Transkript

1 Stå upp, var ljus, ty ditt ljus kommer, och SHerrens härlighet går upp över dig.... Och folken skola vandra i ditt ljus och konungarna i glansen som går upp över dig... Och dina portar skola hållas öppna beständigt, både dag och natt en härlighetens boning evinnerligen och till en fröjdeort ifrån släkte till släkte.... Och jag vill sätta frid till din överhet och rättfärdighet till din behärskare." Gsaia 60: a r g. M ars N :r 3. Denna tidskrift är grundad på fakta, hopp och övertygelse.

2 Innehållsförteckning. Sociologi och sam hällsvetenskap. Civilisationens marsch Det mänskliga framåtskridandet ett förfärande panorama En scen från "hjärnans tidevarv Civilisationens arvtagare Jordens märkligaste folk Några av världens största statsorganisatörer och lagstiftare Världens störste statsman Folkets snabba tillväxt förklarad En ödmjuk ledare V etenskap och uppfinningar. Några förbisedda fakta i den mänskliga biologiens historia Moderna underverk För hemmet och hälsovården. Skönhet i form och drag En fara för barnen Kärlek till det sköna Musiken i sinnessjukvårdens tjänst Strödda uppsatser i skilda ämnen. Varför Mars icke svarar..." Bebodda världar Självförtroende hjälp eller hinder? Nackdelar av alltför stort självförtroende Nackdelar av alltför litet självförtroende Religion och filosofi. Samtal på kontoret En bättre dag nalkas för jorden Ett fördärvligt inflytande Alla tårar skola avtorkas Vägen till paradiset Dödens orsak Den första världen Intelligenta varelser på olika plan En furste i himmelen En världskatastrof och dess följder DEN GYLLNE TIDSÅLDERN utkommer varje månad med ett 32-sidigt nummer i kvartformat från Den Gyllne Tidsålderns expedition, Örebro. Alla prenumerationer och remissor böra insändas till Den Gyllne Tidsålderns expedition, Örebro. Pris pr ex. 25 öre. Prenumerationspriset pr år. postportot inberäkn., kr. 2: Obs.! Dessa priser gälla icke blott för Sverige utan för hela jorden. Den Gyllne Tidsåldern kan även beställas å varje postkontor inom landet, i vilket fall prenumerationspriset pr år är kr. 2:50, postarvodet inberäknat. D. O. T:s redaktör: Erik Welin. Ansvarig utgivare, distributionsledare och Sekreterare och kassör: Arthur Gustafsson. ekonomichef: Aug. Lundborg. Örebro Dagblads Tryckeri

3 Den Gyllne Tidsåldern Arg. 2. Örebro Mars 1925 N:r 3. ET VAR EN DRÖM. Och tiden därför var vår Herres år nittonhundratjugufem. Jag låg nästan avsomnad på min bädd och blickade frånvarande och dunkelt ut i rummet, då scenen plötsligt förändrade sig; jag tyckte mig stå vid sidan av en stor väg en väg som sträckte sig ändlöst bort i båda riktningarna. Den var upptrampad och nött av otaliga människors fötter, och den närmaste trakten omkring mig låg ödslig och dyster för min blick. När jag vände mig om och blickade fram över vägen, syntes mig utsikten svävande och egendomlig. Det var som om en stor dimma böljade fram och tillbaka, och då den stundom skilde sig åt, skymtade jag en hel del egendomliga figurer, vilka sedan snabbt försvunno, i det de gingo upp i det förvirrade kalejdoskop, som fyllde vägen så långt ögat kunde se. Det föreföll mig vara gapande klyftor i scenerna, ungefär som om stora stycken hade skurits ut ur en tavla, lämnande åskådaren med en förvirrad idé om det hela och utan någon underrättelse om dess viktigare delar eller om bildens egentliga mening. Det rådde stor disproportion mellan många av de detaljer, varav bilden var sammansatt, om man nu kunde kalla det en bild. Många drag, som hade liten betydeise för att framhäva det som förmodligen skulle vara styckets motiv, voro relativt stora i jämförelse med andra ting, som syntes mig vara långt mera i behov av alt framhävas. Jag vände mig bort från synen med en känsla av ängslan och obehag; det var som om det.legat någonting skräckinjagande och dock ofattbart stort dolt i den dunkla, hotfyllda dimman. Men när jag vände mig om och såg på vägen framför mig, framträdde en dimma som var än mera tät och obehaglig än den jag nyss slutat betrakta. Töckniga bilder formades i dunklet, och nära den plats där jag stod sänkte sig en mörk sky nedåt, och jag tyckte mig höra ett doft mullrande läte komma ut ur skyn. Bakom skyn syntes solen lysa fram, och tillfälligtvis sände den några glittrande strålar, som genomträngde töcknet, och i vars ljus olika scener blevo så skarpt Civilisationens marsch. tecknade, som om de varit målade på skyn. Alla dessa scener gåvo intryck av våld och oordning, ehuru ingen av dem gav något klart, bestämt intryck. Såsom isformationer upplösas och försvinna under solstrålarna, så förändrade dessa scener ständigt form och skepnad. Ehuru alla scenerna i förstone föreföllo mig vara fullständigt utan sammanhang, formade de sig så småningom liksom till en kedja av sammanhängande rörelser. Skuggliknande gestalter kommo allt närmare, och jag kunde se att de i ordnade kolonner marscherade fram på vägen. De kommo ut ur dunklet, passerade den plats där jag stod och vandrade sedan bort i riktning mot den mörka skyn. En dunkel gestalt kom och ställde sig vid min sida. Det var en högrest man, klädd i mantel och med ansiktet dolt i ett mantelveck. Hans närvaro bringade mig en känsla av trygghet och uppmuntran. Jag förnam att här stod en som kunde hjälpa mig att förstå de egendomliga scenerna framför mig. Som jag betraktade honom, framträdde hela hans personlighet allt mera klart och distinkt. Sakta höjde han sitt huvud och jag fick tillfälle att se in i hans ansikte. Det kännetecknades av lugna, bestämda, skarpt markerade drag och gråa genomträngande ögon. Jag uppfångade hans blick och min trygghetskänsla förökades än mera. Varje förnimmelse av fruktan och obehag försvann, och jag kände mig vederkvickt och stärkt till sinnet. Jag frågade mannen vem han var och på vilken plats vi befunno oss. Han svarade med en låg men dock klar och tydlig röst: Jag är Sanningen, och vi stå bredvid livets väg. Framför oss ligger framtiden, bakom oss det flydda. Den plats där vi stå är det närvarande. Men vad är detta dova ljud liksom av en skara marscherande människor? frågade jag. Det är civilisationens marsch, svarade han, och ändamålet med din närvaro här är att du må lära någonting om människans framåtskridande. Jag vill förklara för dig den sanna betydelsen och meningen av det som försiggår runt omkring dig. en blick tillbaka in i det flydda. Kasta först

4 68 DEN G YLLN E TID SÅLD ERN Jag vände mig om i den angivna riktningen och blickade in i den dunkla dimma, som först hade mött min syn. Denna gång föreföll mig synen vara långt mera klar än förut. Det disproportionerliga hade försvunnit och förbindelsen mellan bildens olika delar framträdde klar och harmonisk. De gapande klyftorna voro ifyllda, och hela scenen var mera förståelig. Historiens händelse. Sanningen förklarade för mig, att vad jag såg var historiens händelser, som nu höllo på att antaga sina tillbörliga proportioner och sitt rätta värde med hänsyn till människans framåtskridande. Jag häpnade, då jag fick se, huru många av de stora gestalterna, vilka förut hade framträtt såsom de mest lysande och tilldragande, nu blevo allt mindre, i det de liksom upplöste sig och försvunno, under det andra former och gestalter, som jag förut knappast lagt märke till, nu fångade min uppmärksamhet. Många scener i bilden, som förut tilldragit sig allt mitt intresse, föreföllo mig nu helt obetydliga, och jag undrade över att jag någonsin kommit att beakta dem. I förståelsen av att allt detta utgjorde desamma detaljer, som jag även förut hade betraktat, kunde jag ej annat än storligen förundra mig över alltsammans. Det som tilldrog sig min största uppmärksamhet var emellertid detta: Långt i det avlägsna framträdde en liten rund upphöjning eller kulle, som syntes ligga på sidan om den stora väg, vilken gick nedanför densamma. Jag fäste mig icke vid det som låg bortom, ty någonting som hände på själva kullen tilldrog sig all min uppmärksamhet. Uppför dess sluttning löpte en smal, stenig gångstig, och på denna stig vandrade en gestalt, vars åsyn fyllde mitt hjärta med obeskrivliga känslor. Det var en manlig gestalt, och jag kunde mycket tydligt urskilja till och med ansiktsdragen samt de olika detaljerna i hans personlighet. Dragen voro lugna och milda, men präglade av djupaste smärta. Han gick sakta och mödosamt uppför stigen och nådde slutligen kullens krön. Han åtföljdes av en stor människoskara, och däribland urskilde jag en man, som bar ett tungt föremål, samt några gråtande kvinnor, vilka under vandringen stödde varandra. Mannen, som hade burit det tunga föremålet, lade ned detsamma på marken, och strax kom hela skaran i livlig rörelse. En stund därefter såg jag ett kors resas upp, och på detta hängde mannen med de milda, smärtfyllda dragen. Ett sorl av röster nådde mitt öra, och jag hörde dem forma sig till förbannelser över mannen på korset. Hela scenen de på avstånd stående gråtande kvinnorna, den upphetsade folkskaran och mannen på korset, en bild av ytterlig ensamhet och övergivenhet fyllde mig med vemod och smärta. Smärtornas man, viskade Sanningen i mitt öra, och jag förstod att det var den Stora Tragedien, de känslolösa människorna mördande den Rättfärdige, som hade kommit för att hjälpa och rädda dem. När jag åter blickade bort till kullen, såg jag mängden avlägsna sig från krönet och skynda ned till den nedanför liggande vägen för att blanda sig med de otaliga skaror, som vandrade framåt densamma. De bildade en ändlös procession, och allesammans hastade fram emot och förbi den plats där vi stodo. Jag lade märke till en väldig port eller valvbåge, som överspände vägen, och på vars kopparbeklädda kalott inristats det enda ordet Döden. Ut ur det flyddas dunkel, fram över det närvarande och hän emot dödens portar detta var civilisationens marsch. Valvbågens inskription förde osökt mina tankar till den inskription jag nyss läst på korset därborta på kullen: Jag är uppståndelsen och livet Livets furste. Historiens händelse! utbrast Sanningen med låg ton; den enda händelse i flydda tider som har historisk betydelse. Det mänskliga framåtskridandet ett förfärande panorama. Vänd nu dina ögon emot det närvarande, sade Sanningen; ty det är här som du skall lära livets största lärdom genom att betrakta civilisationens marsch. Under tusentals år ha människorna strävat att uppnå fullkomlighet, och många tro att människan den högsta av alla animala varelser, utrustad med en kunskap som förökas varje dag, och beklädd med en visdom och insikt i naturens hemligheter, vartill ingen av de föregående åldrarna kunnat uppvisa motstycke många tro att människan just nu står i begrepp att lösa livets slutliga hemlighet och såsom den främsta av alla levande varelser triumferande höja sig upp över alla omständigheter och öden. Kom, låt oss betrakta civilisationens seger och människans triumf! Jag såg på den stora vida vägen framför mig tillståndet och händelserna i vår tid. Framför mig passerade det mänskliga framåtskridandet liksom i ett stort panorama. Ett förfärande panorama! Oräkneliga myriader syntes rusa framåt, utan att taga hän-

5 syn till någonting i deras blinda iver att nå fram till det mål, som dc alla syntes kämpa för den stora valvbågen. Men när de nalkades densamma, antogo deras ansikten ett uttryck av ångest och förfäran. De kämpade ursinnigt emot det tätt sammanpackade folket, som obevekligt pressade dem hän emot, fram till och genom den stora portalen. De ropade i ångest och förtvivlan efter hjälp, de sträckte bedjande ut sina händer mot varandra och höllo fram sitt guld och sina juveler i fåfänga försök att undgå den skräckinjagande porten, men allt förgäves. De trängdes närmare och pressades in genom porten, och deras platser blevo genast tagna av andra under den vilda ruiningen. Långt därborta i det flydda syntes skarorna röra sig mera långsamt, men nu trängde och hetsade de varande i allt mera våldsam fart hän mot målet valvbågen. Alltefter som min syn blev klarare, märkte jag att det fanns en viss ordning i framåtskridandet eller rörelsen. Den syntes vara delad i grupper eller regementen, så ati säga, och varje regemente hade ett antal officerare, vilka eggande, föste och drevo gruppen framåt på vägen. Under det jag tog en överblick av hela scenen, hastade en skara stapplande vandrare förbi mig. Det var en dyster, spöklik skara, och varje ansikte företedde synen av stirrande ögon och av fasa förvridna drag. Somliga ansikten voro utmärglade såsom av hunger och umbäranden, andra buro spår av tärande oro och förtvivlan, och åter andra voro vanställda av passioner och lidelser, med resignerad eller rent av djuriskt slö blick. I spetsen marscherade en hemsk gestalt, bärande en fana med inskriptionen: Självmördarna under år Hela min kropp genomilades av rysningar, då jag betraktade den förfärande syn, som dessa förbiilande hemska leder företedde. Tusentals självmördare av alla åldrar och kön och däribland skaror av barn! Att människans framåtskridande och strävan efter lycka och slutlig fullkomlighet kommit att resultera i att hon får uppskära såsom en liten del av den förskräckliga skörden en sådan skörd som denna! 0, vad är detta! utropade jag förfärad. Det är civilisationens marsch, sade Sanningen. Enligt hennes egna utsagor har människan aldrig stått så högt som nu. En tavla av obeskrivligt elände. Mina ögon drogos åter till tavlan framför mig, och jag såg nu en annan skara människor, tätt åtföljande den föregående gruppen i den allmänna hetsjakten DEN GYLLNE TIDSÅLDERN 69 hän mot målet porten. Denna grupp räknade millioner. Det var en virvlande, svängande, dansande, gestikulerande massa, ur vilken några förvridna drag och darrande lemmar tillfälligtvis skilde sig från mängden. När skaran kom närmare och jag mera tydligt kunde urskilja de olika gestalterna, fylldes mitt hjärta av vämjelse och medömkan. Den företedde en lika dyster och skräckinjagande syn som den första gruppen. Det syntes icke vara något slut på deras mängd, ehuru många av dem hastade fram och förenade sig med den föregående truppen, ty när jag tänkte att skarans sista medlem hade passerat förbi mig, ryckte tusentals nya rekryter in i ledet, somliga frivilligt hastande fram och ar.dra drivna in genom den svärm av påhäng och underofficerare, som kretsade runt omkring den framvältrande massan. Jag märkte att det var tusentals sådana pådrivare, som ständigt eggade och drevo andra till att förena sig med deras armé. Många av dem hade ett utseende, som påminde om aktningsvärda läkare, många buro lysande tjänstemannauniformer eller angåvo på annat sätt att de tillhörde de högre samhällslagren, medan återstoden voro av det allmänna folket; men alla syntes påverkade av samma vanvettiga önskan att få fler och fler människor att sluta sig till skaran. På truppens fana läste jag orden: Dryckenskap och narkotiska gifter. Vacklande gång, obehärskade rörelser och meningslösa gester, blickar än glåmiga och uttryckslösa, än liksom jagade i ångest och girigt ruvande över någonting, krampaktiga drag, onaturliga, gråtmättade leenden, hysteriska skratt, hotfulla eder och fånigt Iallande allt liksom hopgyttrades och blandades tillsammans till en tavla av obeskrivligt elände. Jag slöt ögonen helt mekaniskt, och den starka känslan av avsky och medömkan, som jag erfor vid åsynen av den förbimarscherande vanvettiga människomassan, frampressade utropet: 0, vilken scen! Även detta är civilisationens marsch, genmälde Sanningen. Den alltmera allmänt antagna moderna utvecklingsläran säger människan, att hon i våra dagar håller på att höja sig upp till likhet med gudomligheten själv. En scen från hjärnans tidevarv. När jag på nytt öppnade mina ögon, såg jag en tredje trupp marschera fram. Den var företrädd av en skara kvinnor men hade för övrigt ett ungefär lika antal män och kvinnor inom sina led. Under det jag stod och betraktade förtruppen, nåddes mina öron av ett sorl av röster, sång och musik, ackompanjerande deras marsch, det var en bullrande, hetsande jazz-

6 70 DEN G YLLNE TIDSÅLDERN musik och simulerat muntra visor, blandade med beklämmande suckar och jämmerrop. Många av dem bröto sig ut från ledet och ilade skyndsamt för att förena sig med den närmast föregående gruppen eller ued den skara, som vandrade först, för att så mycket hastigare nå målet porten. Förtruppen bestod av kvinnliga gestalter fallna kvinnor, offren för en rutten manlighets okontrollerade böjelser och perversitet men den var på alla sidor omgiven av grupper av män, vilkas råa, sinnliga drag buro vittne om ett lågt och lastbart liv och gåvo dem ett djurisk själlöst uttryck. Många av dem grepo våldsamt tag i flickor, vilka knappast lämnat barnaåren, och drogo eller stötte dem brutalt, under omgivningens råa skratt och hånleenden, i tusental in i leden. När jag närmare betraktade den bedrövliga scenen, såg jag att mångas gestalter och drag buro vittne om frätande sjukdomar och lidanden, vilka varken sidendräkter, trasor eller färger och skönhetsmedel förmådde dölja. Deras ögon voro irrande och ostadiga, och dragen buro spår av självförakt, som dock förbyttes till ett hånleende då de betraktade varandra. Mitt i det larmande sorlet uppfångade mitt öra undertryckta snyftningar och klagorop. Hör även detta till civilisationens marsch? utbrast jag, i det jag vände mig till Sanningen, till ytterlighet nedtryckt och beklämd. Ja, även detta är civilisationens marsch, ljöd svaret. Den vetenskapliga forskningen påstår att människan i urtiden stod på en nivå, där de djuriska instinkterna och lägre drifterna voro de förhärskande, men att hon stadigt höjt sig och nu i 'hjärnans tidevarv trätt fram till en nivå, där de högre och ädlare krafterna kontrollera henne. Civilisationens arvtagare. Men kolonnerna fortsatte att marschera fram, och jag såg ständigt nya avdelningar passera förbi. Min blick föll på ett standar med inskriptionen: Arbetande barn, och jag höll på att falla i gråt då jag betraktade de små gestalterna, hämmade i växten, förkrympta och vanvårdade. Deras ansikten voro så bleka, som om so en aldrig hade sänt dem någon vänlig stråle, och deras resignerade blickar och tärda, insjunkna kinder vittnade om ett glädjelöst liv, om osund luft och otillräcklig näring. Barnaårens fröjder och behag voro okända för dem, i det de i tidigaste möjliga ålder av ekonomiska skäl blivit tvingade in i fabriker och faktorier och fjättras vid maskinerna. Tusental av dem buro vittne om att de kommit till världen intellektuellt undermåliga och fysiskt osunda, såsom ett resultat av föräldrarnas perversa drifter och hänsynslösa handlingar, angripna före födelsen av avskyvärda sjukdomar till följd av brott, vilka civilisationen tolererar och legaliserar. De hade aldrig varit välkomna dessa små, liksom blommor i maj äro välkomna; nej, de hade hälsats med misshag som en ovälkommen börda, och till deras arv av kroppslig svaghet och psykiska defekter hade sällat sig en moralisk unken luft, som förkvävt det rena barnasinnets älskliga drag men bringat de sämre dragen till förtidig mognad. Den lille fanbäraren själv var själva personifikationen av fysisk kraftlöshet, intellektuell undermålighet och moralisk murkenhet, och var och en i ledet gav intryck av någonting dvärgartat eller förkrympt. Civilisationens marsch! sade Sanningen. På denna trupp närmast vilar uppgiften att föra mänskligheten framåt och lyfta den upp till ett ständigt högre tillstånd. Jag lade märke till att hans ögon voro fyllda av tårar liksom mina egna. (Fortsättning.) (Forts. fr. föreg. nummer.) OM VI BERÄKNA en statsmans storhet efter graden av den verkliga nytta hans liv och verksamhet tillfört ett folk, då kunna vi tryggt säga att intet folk kan framvisa någon statsman eller ledande personlighet av så stora mått som judarna ha att påvisa i sin store national-gestalt Mose. Några av världens största statsorganisatörer och lagstiftare. Det moderna tyska riket ser tillbaka till Bismarck såsom sin store riksbyggmästare, järnkanslärn, som med murbruket av blod och järn murade upp Jordens märkligaste folk. riksenheten. Greve Cavour, Italiens störste statsman, framstår såsom skaparen av det nya Italien, och ingen patriot kan tillräckligt prisa hans statsmannaklokhet och kraft. Napoleon är Frankrikes mest framträdande gestalt, och hans förnämsta statsmannaskapelse, Code Napoléon, utgör alltjämt Frankrikes gällande civillag, och dess inflytande säges ännu kunna spåras i Italiens, Hollands, Spaniens, Portugals och de nya Balkanstaternas civillagar. Den östromerske kejsaren Justinianus intager den mest framträdande platsen i förbindelse med den berömda romerska rätten, vilken utövat så starkt inflytande på alla kulturstaters rättssystem. Solon, en av Greklands sju vise

7 DEN G YLLNE TIDSÅLDERN 71 och det forna Atens frejdade lagstiftare, betraktas såsom en av forntidens mest framstående statsmän. Den enligt traditionen några århundraden dessförinnan framträdande lagstiftaren Lykurgos säges hava grundlagt det statsskick, som gav Sparta fasthet och sammanhållning samt tillförsäkrade det den förnämsta maktställningen bland Greklands stater. Sålunda uppvisar historien många enskilda personer, som utövat ett mäktigt inflytande över det land och folk där deras verksamhet varit förlagd. Men vi hävda likväl, att intet folk mottagit så rika och varaktigt nyttiga tjänster av sin största andes liv och gärning, som dem det judiska folket erhållit av Mose. Ja, med undantag av tre personer skulle vi vilja säga, att Mose är alla länders och alla tiders största personlighet. Och vi grunda detta påstående på det faktum, att en människas storhet står i proportion till de nyttiga tjänster hon utför och det goda inflytande hon utövar över sina medmänniskor, och att Mose är den personlighet som utövat det starkaste goda inflytandet, icke allenast över judafolket utan därtill över hela världen, såsom vi längre fram skola se. Världens störste statsman. Betraktad från allmän mänsklig ståndpunkt framträder Moses storhet såsom en statsman i dessa tvenne avseenden: 1) Hans förmåga att befria sitt folk från jordens mäktigaste nation för att därefter i god sammanhållning under fyrtio år leda detta folk förbi fientliga grannfolk och genom ogästvänliga ökentrakter, samt med bibehållet hopp och tillförsikt leda det hän emot ett land, som var bebott av överlägset mäktiga fientliga stammar; 2) Hans förmåga att av ett under långa tider undertryckt och löst folk organisera och skapa en självständig och ordnad statsenhet och giva detta folk en kodex eller lagsamling, så upphöjd och storartad, att intet av de gamla folken kunde uppvisa något motstycke, en lagsamling som legat till grund för de mest civiliserade staters lagar alltsedan, och som utgör grundvalen även för vårt århundrades lagar. Med hänsyn till Mose såsom statsman återgiva vi en författares ord: Mose visade sig äga alla de förmågor och egenskaper, som bilda en fulländad statsman och ledande magistratsperson: en intelligens av högsta grad; klar insikt i tidens hela civila visdom; ett omfattande och klokt omdöme; stor raskhet och energi i handling; ett sant patriotiskt sinne som varken otacksamhet, ovänligt bemötande eller upproriskhet kunde utsläcka eller ens avkyla; en bjudande och övertygande vältalighet; en uppriktig kärlek till sanningen; en obesticklig dygd; fullständig frihet från självisk äregirighet; ett okuvligt motstånd mot tyranni och orättvisa; ett tålmodigt uthärdande av överansträngande arbete och möda; ett modigt bemötande av faror och en själens storhet som aldrig överträffats av gamla eller nyare tiders mest beundrade hjältar. Ett omfattande förstånd, skarpsinnighet, energi och handlingskraft voro de ledande egenskaperna i hans intellekt; och högsinthet, osjälviskhet, en brinnande kärlek till frihet och en hängiven sund fromhet utgjorde de ledande egenskaperna i hans hjärta. Innan vi gå att närmare betrakta det upprättade statsskicket och de givna lagarna och dessas omedelbara inverkan på judafolket och reflexverkan på hela den civiliserade världen därvid även betraktande vilken än mera underbar och mäktig ställning bland jordens nationer de kunde ha givit judarna vilja vi först i all korthet betrakta några drag i förbindelse med den judiska urkundens skildringar om folkets snabba förökande under den tid de voro i Egypten. Folkets snabba tillväxt förklarad. När folket befriades från det egyptiska herraväldet år 1615 f. Kr., hade det bott i detta land i 215 år och under denna tid förökats så hastigt och talrikt, att det vid uttåget visade 600,000 manliga representanter, vilket, beräknat till fyra medlemmar per familj, angiver ett totalantal av 2,400,000 personer. Vissa författare ha förhånat bibelns skildringar i denna sak och sagt: De voro sjuttio personer då de kommo till Egypten; hur kunde dessa på två århundraden föröka sig till två millioner? Men om vi granska fakta skola vi finna att de mycket väl låta förena sig med sunt förnuft. Sålunda: de sjuttio som omnämnas i 2 Mos. 1: 5 voro alla, med undantag av två, manliga individer. Det är därföre helt sannolikt att de kvinnliga medlemmar av denna skara, som icke omnämnas i förteckningen, utgjorde ungefär lika många till antalet det talas uttryckligen om sonhustrur. Därtill kommer denna omständighet: Abrahams hus var så stort att hans mest betrodda tjänare, sådana som voro födda i hans hus, utgjorde 318 män. Isaks hushåll omfattade så många tjänare att filistéerna begynte avundas honom. Och Jakobs hus var även stort. När han med hela sitt bus (46: 1) flyttade ned till Egypten, är det icke oförnuftigt att antaga, att dessa många tjänare och tjänarinnor, ehuru icke utgångna av hans länd, dock genom omskärelsens lag smälte tillsammans med nationen. Beträffande den bibliska framställningens förnuftighet citerar professor Curtis en volym av familjememoarer skriven före år 1900 som visar att 5,564 personer äro kända såson härstammande från en officer, John Hollister, vilke.1 inflyttade till Amerika år 1642, alltså på omkring 250 år. Det säges att i de tidiga kolonierna i Nord Arne-

8 72 DEN G YLLN E TID SÅLD ERN rika var graden eller hastigheten av befolkningens förökande så stor, att den under flera på varandra följande perioder fördubblades i antal för varje period av femton år. Grundande räkningen på denna hastighetsgrad och utgående endast från de sjuttio personerna med deras hustrur tillsammans 140 personer (alltså utan att i beräkningen medtaga de många tjänarna och tjänarinnorna, som tillhörde Jakobs hus) skulle förökningen uppgå till 2,293,760 personer under 200 år. M. Millet, fransk konsul i Egypten, förklarar: Luften i detta land är mycket renare och bättre än i något annat land. Denna sundhet i luften påverkar alla organiska varelser, både vegetabiliska och animaliska. Kvinnorna i det mänskliga släktet, såväl som allt honkön inom djurvärlden, äro där mera fruktsamma än i någon annan del av världen. Utan tvivel hade även en hög sedlig kraft och fullständig frihet från krig, farsoter och sjukdomar mycket att göra med folkets snabba förökande. Dessutom må vi betänka att skildringen säger, att tillväxten var fenomenal, alltså bortom eller utöver varje precedensfall eller ordinär beräkning. Ensamt i 2 Mos. 1: 7 användas fem olika ord för att beteckna det fenomenala i tillväxten. Folket organiserat till en stat. Det fordrades icke ringa strategisk blick och ledarförmågor för att föra ett så talrikt folk ut från jordens mäktigaste rikes våld och i god ordning leda det under en ökenvandrings skiftande erfarenheter, och det fordrades icke heller mindre av statsmannaegenskaper för att giva detta i familjer och stammar löst sammanbundna folk organisatorisk fasthet och sammanhållning, statlig ordning och enhet. I ökenlivets hårda erfarenheter blev det länge undertryckta folket rensat och härdat, där förlorade det sin veklighet och sitt vankelmod, och där växte det tillsammans till ett folk, en stat, ehuru det ännu icke hade fått den nationella självständighetens oundgängliga appendix ett eget land. När folket under sin vandring hade kommit in i Sinais öken och fram till Horebs berg, inträffade den t lldragelse, som alltsedan dess gjort israeliterna till ett särskilt och outplånligt folk, och som i långt högre grad än någon annan världshistorisk tilldragelse påverkat världens nationer. Där upptogs folket till Guds förbundsfolk, och där erhöll det den lag, som givit det de tvenne grundbetingelser, vilka äro nödvändiga för att ett folk skall träda fram såsom kulturfolk och förmå utöva inflytande över världen, nämligen intelligens och moralisk kraft. Det förnämsta uttrycket för ett folks intelligens och moraliska nivå är dess eget rättsväsende, vilket i sin tur utgör grundvalen för dess ställning och fortbestånd såsom ett folk. Det folk som har de bästa lagarna är det högststående folket; och så länge dessa lagar äga gällande kraft, hindras det från att förfalla. När lagarna begynna att mindre strängt tillämpas inträder förfallet. Låt oss något närmare betrakta det av Mose upprättade statsskicket och de lagar, som lågo till grund för detsamma. En teokratisk-demokratisk styrelseform. Den av Mose införda regeringsformen skilde sig från alla andra både i äldre och nyare tid dåruti att den påstod sig vara en styrelse, som utgick från Skaparen själv, och folket hölls ansvarigt inför honom; deras lagar och institutioner, civila och religiösa, gjorde anspråk på att härflyta från Gud och voro, såsom vi strax skola se, i fullkomlig överensstämmelse med vad förnuftet säger oss vara Guds karaktär. Enär Mose såsom Guds tjänare fört Israel ur den egyptiska träldomen, hade omständigheternas krav lagt den verkställande makten i hans hand och gjort den saktmodige Mose till en självhärskare i myndighet och makt, ehuru han med sitt milda, ödmjuka sinnelag i själva verket var folkets allt för hårt anlitade tjänare, vilkens livskrafter uttömdes av hans ämbetes maktpåliggande omsorger. Under sådana omständigheter var det som en civilstyrelse upprättades, vilken i själva verket var en demokrati, ett folkvälde. För att undvika allt missförstånd vilja vi säga, att från allmän politisk ståndpunkt betraktat var Israels regering en demokrati, men betraktad i ljuset av sina egna anspråk var det en teokrati, en gudomlig regering, ty de av Gud genom Mose givna lagarna tilläto inga förändringar: de fingo icke lägga något till eller taga något ifrån sin lagsamling. Från denna sidan sedd var den upprättade styrelsen olik varje annan civil styrelse vare sig förr eller senare. Ehuru Mose genom själva sakernas utveckling blivit den ledande personligheten, sökte han dock icke att centralisera och samla makten hos sig själv utan lade ödmjukt och villigt en betydande del av denna makt i stamhövdingarnas händer. I överensstämmelse med en tillsägelse, som han tillskrev Gud själv (4 Mos. 11: 16, 17), sade Mose om denna sak: Och jag talade till eder på den tiden och sade: 'Jag förmår icke ensam bära eder... Utsen åt eder visa, förståndiga och välkända män inom edra särskilda stammar, så skall jag sätta dem till huvudmän över eder. I svaraden mig och sade: 'Ditt förslag är gott. Då tog jag huvudmännen i edra stammar, visa och välkända män,

9 och satte dem till huvudmän över eder, till föreståndare, somliga över tusen, andra över hundra, andra över femtio och andra över tio, och till styresmän i edra särskilda stammar. 5 Mos. 1: En ödmjuk ledare. Sålunda visar det sig att denne framstående lagstiftare, långt ifrån att söka utvidga eller för framtiden betrygga sin makt genom att överlämna styrelsen över folket åt sina direkta anförvanter av den prästerliga stammen och därigenom bereda dessa tillfälle att använda sin religiösa myndighet att klavbinda folkets fri- och rättigheter, tvärtom införde en regeringsform bland folket, som var ägnad att fostra frihetskänslan. Andra nationers och härskares historia uppvisar intet motstycke härtill. Men på den svindlande höjd, dit han svingat sig upp, kände han sig i varje ögonblick osäker, och hela hans diktan och traktan gick ut på att hålla sig kvar, säger historieskrivaren om Napoleon, och han sökte ständigt, i sin personliga ärelystnad och sitt maktbegär, att skaffa sina anförvanter inflytelserika ställningar. Sålunda gjorde han sin broder Josef till konung först i Neapel och sedan i Spanien, Lucien till fransk prins, Louis till konung i Holland, Jerome till konung av Westfalen, sina systrar Marie, Pauline och Caroline till franska prinsessor, sin svåger Murat till storhertig av Berg, sin styvson Beauharnais till vice-konung över Neapel, och hans egen son fick redan i vaggan titeln konungen av Rom, i likhet med de forna tysk-romerska konungarnas söner. 1 samma riktning, fastän givetvis ej i så utpräglad grad, ha alla härskare sökt betrygga makten för sig och sina anförvanter. Även i de fall då sådana hjälpt till att bilda republiker, har det av påföljande händelser framgått, att de gjorde det med beräkning att vinna folkets gunst och stadfästa sin egen makt. Kan väl historien uppvisa exempel på något land med utan valsystem tillsatt styrelse, där den ledande personen icke sökt att betrygga makten för sig och sina avkomlingar? Men Mose gjorde intet av allt detta. Han införde ingen successionsordning, i kraft av vilken hans söner blevo berättigade att efterträda honom i ämbetet, och han sökte icke ens att betrygga sin egen maktställning. En äregirig man, behärskad av klok beräkning, skulle, om han befunnit sig i Moses omständigheter, hava arbetat på vidare sammandragning av makten i sina egna och sin familjs händer, helst som detta skulle hava synts vara en ganska lätt sak att åstadkomma, då ju den religiösa myndigheten redan förefanns i derna stam och nationen gjorde anspråk på DEN O YLLN E TID SÅLD ERN 76 att styras av Gud. Ej heller är det antagligt, att en man, som var mäktig att skapa sådana lagar och regera ett sådant folk, skulle vara kortsynt nog att icke se, varthän hans verksamhet måste leda. Så fullständigt lades folkets styrelse i dess egna händer, att änskönt det var förbehållet, att viktigare ärenden, som ovannämnda styresmän ej kunde avdöma, skulle hänskjutas till Mose, ägde de dock själva att avgöra, vilka mål som skulle gå till honom. Men om något ärende bliver eder för svårt, skolen I hänskjuta det till mig, att jag må höra det. 5 Mos. 1: 17. Från denna ståndpunkt betraktat var Israel en republik, vars ämbetsmän handlade enligt gudomligt förordnande. Och för att göra dem svarslösa, vilka i okunnighet påstå, att bibeln sanktionerar monarkistiskt herravälde över folken i stället för en regering av folket genom folket, d. v. s. politisk självstyrelse, vilja vi anmärka,' att denna republikanska form av civilregering fortfor att äga bestånd i över fyra hundra år. Och när den sedermera utbyttes mot konungavälde, så skedde detta på begäran av de äldste bland folket och utan Herrens godkännande. Samuel, som för tillfället fungerade som ett slags provisorisk ordförande, utvecklade på Guds tillsägelse för folket, huru deras fri- och rättigheter skulle bliva ringaktade, och huru de genom en sådan förändring skulle bliva tjänare; men förgäves: de hade låtit sig bedåras av den populära idén, som de sågo förverkligad hos de omgivande nationerna. (1 Sam. 8: 6 22.) På vem tränger sig ej den tanken, då man reflekterar över denna berättelse om deras åstundan efter en konung, att Mose utan svårighet skulle kunnat svinga sig upp till konung över riket och befästat denna ställning för sina efterkommande? Ehuru Israel såsom ett helt utgjorde en enda nation, tog man dock städse hänsyn till stamindelningen. Varje stam valde eller erkände enhälligt vissa medlemmar såsom sina ombudsmän eller hövdingar. Dessa stammars representanter kallades hövitsmän eller äldste, och det var till dem, som Mose överlämnade äran och makten av den världsliga styrelsen. Hade han däremot haft för avsikt att förlägga makten hos sig själv och sin släkt, skulle dessa män varit de sista han beklätt med ämbete och myndighet. De instruktioner, som gåvos dem, vilka blivit utnämnda till civila styresmän, äro ett mönster av enkelhet och renhet. De voro avsedda att lära dem att handla rättrådigt och ärligt mot folket och att inskärpa tanken av allmän likställighet i det samhälleliga livet Det statsskick är det högsta, som förmår bevara inre ordning och sammanhållning, samtidigt som det fost-

10 74 DEN G YLLN E TID SÅLD ERN rar en starkt utpräglad frihetskänsla hos den enskilde. Intet land kan uppvisa en så högtstående statsformstyp, så ideell och mönstervärd, som den vilken Mose förmedlade till israeliterna vid Sinai. Vi vilja betrakta det system av lagar, som låg till grund för den nationella enheten, och som var trettiotvå sekler före sin tid, om ens de mest civiliserade nationers lagar i vår tid kunna mäta sig därmed i rättvisa och människovänlighet. (Fortsättning. 1 Musiken i sinnessjukvårdens tjänst. SEDAN NÅGON TID tillbaka har man vid många offentliga och privata anstalter för sinnessjukvård på olika platser i utlandet börjat praktisera ett system som leder tanken tillbaka till den bibliska berättelsen om David och Saul. Det är ingenting mer eller mindre än det systematiska införandet av musik såsom ett medel vid behandlingen och botandet av sinnessjuka. 1grund och botten är tanken icke helt ny. Vid sidan av de bibliska skildringarna visar citat ur världslitteraturen, att den tanken, att kedjor och smuts icke voro de nödvändiga attributerna till ett sinnessjukhus och dess skötsel, hade framträtt för många poeter långt innan den funnit inträde i medicinska vetenskapsmäns huvuden. Vid många välutrustade anstalter har den reglementerade ordningen omfattat med vissa mellanrum givna konserter, och man har konstaterat de välgörande verkningarna därav. Den holländske musikern William van der Wall, beryktad sociolog och kriminalist, har uttänkt ett system av musikalisk terapi (sjukvård), som lovar att bliva en erkänd underavdelning inom psykiatriens fält... Musiken har ofta blivit beskriven såsom den minst intellektuella av de sköna konsterna. Den vädjar direkt till känslorna, och det medgives tämligen allmänt att musiken icke behöver uppväcka några som helst intellektuella föreställningar. Musiken livar upp fantasien, men leder den icke. Därför är dess inflytande i etisk mening icke nödvändigtvis ett gott eller nyttigt sådant. Men vare sig gott eller dåligt, fortsätter van der Wall, så är inflytandet i nästan varje fall starkt och mäktigt. Var och närhelst en oemotståndlig vädjan skall göras, vare sig till de högre eller till de lägre känslorna, till individen eller till en samlad skara, kommer musiken ständigt till användning. Kärlek, religion och krig äro tillräckliga såsom exempel. Det är sannolikt att de sinnessjuka, vilkas sinnesrörelser på grund av själva deras oordning äro mera våldsamma, mera snabbt och beredvilligt än medeltalet normala individer svara till vissa rytmer eller särskilda ljudkombinationer.... Vi ha bevisat, säger van der Wall, att de mest envisa fall av sjuklig dåsighet och slöhet kunna hävas och patienterna bringas att vakna upp från dvalan... Det är av minst lika stor vikt att få patienterna att själva sjunga eller spela som att få dem att lyssna. Körsång är sannolikt mera hjälpsam än solosång. Varje gång den enskilde sjunger tillsammans med andra, förlorar han något litet av sin sjukliga individualism och är i motsvarande grad så mycket närmare ett tillstånd i vilket han kan gå upp i omgivningen. Även bland de typer av sinnessjuka, vilka fortfarande betraktas såsom obotliga, har musiken en plats såsom en hjälp vid de sjukas skötsel. Alla våldsamma patienter äro naturligtvis icke med nödvändighet obotliga, men våldsamhet och orenhet äro kanske de tvenne svåraste problemen vid varje hospital. Vi ha visat att de mest våldsamt sinnessjuka kunna bliva lugnade. Av patienter, som förut voro klassificerade såsom ostadiga och oregerliga, ha vi nu körer som sjunga lika gott som normala sångkörer, och vilkas uppförande stadigt utvecklats till det bättre. Beträffande de patienter, vilkas sjuklighet taga sig uttryck i orena vanor, har det i de flesta fall lyckats att höja eller förbättra deras vanor genom att söka låta dem förstå att detta är ett villkor för deras deltagande i konserterna. The Populär Seince Siftings. * * * Ovanstående artikel hänvisar till händelsen med David och Saul berättelsen om huru den israelitiske konungen erhöll lindring från sina kval genom herdegossens strängaspel. Skriftens skildring därom, återgiven i 1 Sam. 16: 14 23, säger att Saul kvaldes av en ond ande frän Herren, men att han erfor lindring till sitt sinne då David tog harpan och spelade därpå. Uttrycket en ond ande från Herren förstå vi pa följande sätt: Konungen hade varit otrogen mot Herren och till straff därför blivit förkastad av Herren; medvetandet om det onda, som hade fått makt över honom, och om att vara förkastad av Herren måste ha plågat hans sinne. 1 stället för vishetens, modets och tillförsiktens ande regerade nu en ond ande över Saul, en svårmodets och misströstans ande, som gav honom den övertygelsen, att han ej längre i någon

11 mening var erkänd av Herren, och att han ej längre kunde vänta någon hjälp och vägledning från honom, vkh denna nedslagenhetens ande, som alstrade onda anslag hos konungen, var från Herren, säger skildringen. Sannolikt lät Gud denna svårmodsande komma över honom såsom ett straff, en naturlig följd av hans onda handlingssätt. När han kom i denna svåra sinnesstämning, erfor han lindring och tröst vid musikens toner. Måhända DEN OYLLNE TIDSÅLDERN 75 uppväckte dessa hans ädlare känslor, vilka i kraft av själva deras natur måste ha hjälpt honom att se framtiden mera hoppfull och ljus. I alla händelser stillades hans känsla av svårmod och grämelse, och enbart detta måste ha bringat honom lindring. När nu anden från Gud kom över Saul, tog David harpan och spelade därpå; då kände Saul lindring, och det blev bättre med honom, och den onde anden vek ifrån honom. UNDERVERKENS TID är förbi. Så skulle mången förklara helt kort och kategoriskt, om ordet underverk nämndes för honom. Men nej, hela naturen är full av under, och vid närmare granskning skall det, som först synes oss enkelt och naturligt, framstå såsom underverk. Om vi t. ex. skulle framvisa ett litet svart glänsande stycke och ett lilas vatten och förklara att vi från dessa material kunde erhålla tillräcklig kraft till att driva alla världens maskiner, skulle var och en överensstämma uti, att om vi kunde utföra detta, skulle det verkligen vara ett underverk. Detta underverk är just vad ångmaskinen åstadkommer, i det den hämtar sin kraft från kol och vatten. Det måste först synas paradoxalt att säga, att man kan erhålla en ofantligt stark eld av vatten. Likväl är detta möjligt. Väte och syre utgöra vattnets enda beståndsdelar, och om man brukar dessa tvenne element i ett för en blandning av syre och väte avsett blåsrör, frambringa de en låga, vars värme överträffas endast av den elektriska ugnens hetta. Möjligheten att taga samma kol och vatten som energisera ångmaskinen och därav frambringa socker, NÄR ALM koin tillbaka till kontoret, möttes han genast av en del frågor i förbindelse med hans vän, predikanten, och dennes uppförande. Hör du, sade Aberg, han hade ju gått igenom ett teologiskt seminarium, men jag undrar om icke hans lärare glömt att giva honom en kurs i sunt förnuft och logik men kanska sådana ting icke anses behövliga vid bibelskolorna? Han föreföll mig icke vara så särdeles sund i sina uppfattningar och i sitt resonemang, sade Walter. Ja, det har du rätt i, svarade Åberg, han tycktes ha det varmt under fotterna, när han skulle bevisa själens odödlighet. Moderna underverk. Samtal på kontoret. N:r 8. vilket vi använda vid bordet, är i sanning ingenting mindre än ett underverk. Men även detta är möjligt, ty det är iust vad den syntetiska kemien har åstadkommit, i det den framställt socker av kol, väte och syre. Om det har lyckats vetenskapsmännen, E. Fischer och många andra, att medelst den organiska syntesen d. v. s. framställning av organiska föreningar ur grundämnen eller ur enklare föreningar framställa druv- och fruktsocker m. fl. sockerarter, varför skulle vi då betvivla Mästarens förmåga att frambringa vin av vatten? Om vi återigen upplösa värt kolstycke i smält järn och låter den vitglödande massan droppa ned i vatten, få vi bevittna ett nytt underverk. När järnet med tillhjälp av saltsyra blivit avlägsnat, skola vi finna diamanter mycket små diamanter, men likväl verkliga diamanter. Utan att ga längre på listan än detta föregående att frambringa kraft, stark hetta, konditorivaror och juveler från ett stycke kol och ett glas vatten kunna vi förnuftigtvis draga den slutsatsen, att underverkens tid ingalunda är förbi. Underverkens tid är vår tid. 4 Men han hade dock rätt i denna punkt, sade Alm. Rätt! insköt Hellman. Det torde bliva svårt att bevisa. Varje kristen vet att själen är odödlig och att detta läres i bibeln. Om icke detta vore sant, skulle vi ej ha hopp om något framtida liv. Det är endast för att du önskar skilja dig från alla andra och tycker om att bevisa att det är de andra som ha orätt, som du icke antager denna sanning, svarade Alm. Alla de gamla trodde därpå, sade Walter. Elato och många med honom antogo läran, och ehuru jag för min del aldrig studerat ämnet, tror jag dock att det måste finnas goda skäl för uppfattningen, alldenstuncl

12 7b DEN OYLLNE TIDSÅLDERN sa mänga av världens stora män och tänkare hava antagit den. Jag överensstämmer med dig, att det funnits både inånga och framstående personer som trott därpå, men icke med avseende på tillförlitligheten av de skäl dessa framlagt till bevis för läran, sade Hellman. Vi hava ännu en liten stund kvar av fritiden, sade \berg till Hellman. Det skulle verkligen intressera mig mycket att höra dig framlägga skälen för och emot denna lära. Jag medgiver gärna att jag själv är skeptisk. En människa dör och förbliver död, det är allt vad jag vet. Det skall jag gärna göra, svarade denne. Likt inånga andra fick även jag lära mig att människan äger en odödlig själ, och utan att vidare undersöka ämnet antog jag denna uppfattning såsom riktig och sann. Av en tillfällighet kom några skrifter i mina händer, och dessa ledde mig till att undersöka ämnet närmare; så långt jag kan fatta kan allt, som någonsin blivit sagt eller skrivet till bevis för denna lära, sammanfattas i fem argument. Men innari vi betrakta dessa argument, må vi göra klart för oss vad det är de söka bevisa. Påståendet är att människan äger ett visst 'något, som benämnes själen, och vilket säges äga egenskapen att förbliva för evigt. De påstå, att det är denna själ som utgör den verkliga och ansvariga delen av människan, och att densamma måste förbliva evigt medveten. Nu må du icke le över vad världens visa män giva såsom skäl för tron på människosjälens odödlighet: 1) Det första argumentet, det moraliska beviset, är detta, att det framträder en ojämnhet, ett missförhållande, beträffande belöning och straff i det närvarande livet, vilket innebär, att de onda icke bliva tillbörligt straffade, och att alla rättfärdiga icke bliva tillräckligt belönade för vad de utföra i världen. Detta är en framställning med vilken vi alla överensstämma; men utgör den väl något bevis för att själen är odödlig? säkerligen icke. Den enda sak som kan sägas i förbindelse med den tanken är, att om det finns en högste och rättfärdig Domare, skulle denne draga försorg om en tid och en plats för utjämnandet av dessa ting. Den bevisar ingenting med avseende på frågan om själens odödlighet. 2) Det andra argumentet, kallat samvetsbevisef, säger att vi äro odödliga, emedan vi känna förpliktelser och krav, vilka icke kunna förklaras härleda sig från de förhållanden som omgiva oss, och vilka alltså angiva att vi äro höjda över tid och rum och fördenskull oberoende av uen sinnliga världen odödliga; det påstår att vi äro odödliga, emedan idéer och tankar äro medfödda, det vill säga, att tankarna springa upp utan att vi först erhålla underrättelse ett antagande som dock icke kan bevisas. 3) Det tredje skälet, det s. k. ontologiska beviset, sluter sig till människosjälens odödlighet genom att påpeka vad som benämnes dess andlighet. Någon säger: 'Alla människor hava aktning för de döda, finnes alltså någonting av henne, den döda människan. Men härtill skulle jag vilja fråga: 'Varför respektera alla människor de döda? Är det icke emedan de tro, att de döda fortfarande leva, att, när en människa dör, hon icke är död utan är mera levande än någonsin förut. Detta är ett 'fattigdomsbevis', ty det framställer såsom skäl en omständighet, som äi helt beroende av själva frågans undersökning. 4) Det fjärde skälet, det s. k. teleologiska beviset. säger att själen är odödlig, emedan människan ägei anlag och krafter, som aldrig utvecklas här, mål som hor. ej når nu i livet samt krav och behov, som aldrig bliva uppfyllda i det närvarande, och att alltså hela naturen och tillvaron skulle vara ändamålslös om allt detta skulle tvärt avklippas. Men icke ens detta bevisar någonting så långt vår fråga angår. Det kan dock giva stöd för tanken, att människan förväntar att leva på nytt. 5) Förbigående ett annat, det s. k. teologiska beviset, som finner själens förintelse oförenlig med Guds kärlek och visdom, vilja vi nu betrakta det sista beviset att själen är ett slags substans eller materia, och att materian är oförstörbar. Världens visdom beträffande bevisen för själens odödlighet kan hopsummeras i dessa fem argument. Det sista skälet är det enda som har naturen av ett direkt bevis. De andra skälen kunna duga att stödja läran, om denna först vore bevisad och fastslagen. Det anmärkningsvärda i förening med den sista punkten är emellertid, att om det kunde ådagaläggas att själen är en substans, vilket det naturligtvis icke kan, skulle detta bevisa mera än filosoferna vore villiga att antaga. Denna läras försvarare påstå att själen är den tänkande delen av människan, och att den, emedan den icke kan förstöras, måste förbliva i ett medvetet tillstånd för evigt. De påstå att själen placeras i kroppen vid födelsen, och att det vid döden inträder en upplösning av föreningen, med det resultat att själen ännu en gång blir fri. Under livstiden är själens verksamhet belamrad och storligen förhindrad av kroppen, men till slut kommer döden såsom den store befriaren, och själen är återigen fri att utan kroppsliga begränsningar utvidga sin verksamhet. Människan blir mera levande i döden än hon någonsin varit under livstiden! Om du slår en person i huvudet med ett tungt föremål, blir han medvetslös, men om du

13 knackar till ännu litet hardare så att han dör, då vaknar han till och tänker och handlar så livligt ocb snabbt som aldrig tillförne! Om själen är den tänkande kraften och om den är medveten efter sin skilsmässa från kroppen, då måste den även hava varit medveten före personens födelse. Någon annan slutsats kan jag icke finna, och detta är åven den slutsats som några få människor, mormoner och teosofer, hava antagit. När jag tänker på bevisen för läran om själens odödlighet kan jag icke annat än förundra mig över deras fattigdom. Men du finner den likväl framställd i bibeln, insköt Alm. Nej, den är icke alls framställd där, du kan icke giva mig ett enda citat till bevis därför, svarade Hellman. Vid ett tillfälle hade en av mina vänner ett samtal med en prästman, och vid samtalets slut blev densamme ombedd av min vän att uppteckna och sända honom om också blott en enda bibelvers till bevis förodödlighetsteorien. En tid därefter erhöll min vän ett brev, i vilket prästmannen upptecknat en del skriftcitat; jag erhöll tillåtelse att läsa detta brev och fann tiil min förvåning att svaret innehöll sådana citat som dessa: Den som tror på mig, han har evigt liv, 'Guds gåva är det eviga livet, och andra liknande utsagor, vilka allesammans bevisa att det eviga livet är villkorligt och gives endast till troende. Själva det villkorliga i det eviga livets vinnande angiver att de icke troende tcke äga odödlighet, och att detta alltså icke år en inneboende egenskap hos den mänskliga själen. Enligt vad många människor lära och tro, kunde man tänka att denna lära är framställd på varje sida i bibeln, men besynnerligt att säga förekomma orden odödlighet endast sex gånger i hela bibeln, ända från första Mosebok till Uppenbarelseboken. De äro så få att jag lagt mig vinn om att lära mig och komma ihåg dem alla. De förekomma alla i Paulus brev. Rom. 2: 7 Paulus talar här om några som 'söka härlighet och ära och oförgänglighet odödlighet. 1 Kor. 15: 53 Skrivande till de kristna över ämnet uppståndelsen, säger aposteln: 'Detta dödliga måste ikläda sig odödlighet ; och i nästa vers talar han om den tid, då 'detta dödliga har iklätt sig odödlighet. DEN GYLLNE TIDSÅLDERN 77 I 1 Tim. 1: 17 talar han om Gud såsom 'evigheternas konung, den oförgänglige (odödlige), osynlige och ende Guden. 1 1 Tim. 6 :1 6 talar han om Honom som allena har odödlighet och bor i ett otillgängligt ljus. Till sist skriver han om Jesus Kristus i 2 Tim 1:10: 'Vilken har tillintetgjort döden och i ljuset framburit liv och oförgänglighet (odödlighet) genom evangelium. Om du undersöker dessa skriftställen, skall du med lätthet se, att odödlighet är en egenskap som tillhör endast Gud, men att han skall giva den såsom belöning till de heliga vid deras uppståndelse. 1 frånvaro och saknad av något enda skriftställe till bevis för denna lära, göra vi väl uti att fråga vad bibeln har att säga beträffande frågans andra sida. Under det vi icke finna en enda bibelvers, som lär att själen är odödlig, finna vi å andra sidan en mångfald utsagor, vilka bestämt, klart och övertygande lära att den år dödlig: 'Alla de ogudaktiga skall Gud förstöra. 'Frukten för honom, som har makt att fördärva både själ och kropp i gehenna. 'Var och en själ som icke hör den profeten skall utrotas ur folket. 'Den själ som syndar, den skall dö. De skola bliva såsom hade de aldrig varit till. De som han förbannar skola varda utrotade. Alm, sade Hellman, jag känner endast till ett enda skriftställe, som stöder din tankeuppfattning. En enda framställning av Ordet är nog för mig, svarade Alm. Ja, men jag tror dock icke du blir tillfredsställd därmed, när jag citerar det. Det finnes i 1 Mos. 3:dje kap. och utgöres av ormens ord till kvinnan; 'Ingalunda skolen 1 dö. Satan, om vilken Jesus sade att han icke står i sanningen och att han är en lögnare från begynnelsen, sökte här motsäga den varning, som Gud hade uttalat med orden: På den dag du därav äter, skall du döden dö. Frågan är: Vilken skola vi tro, Gud eller Satan? Låt oss antaga Guds ord, även om detta skulle göra varje människa till en lögnare. Varför Mars Al< VAK NÄRMASTE stora granne, planeten Mars, bebodd eller icke? Alltsedan augustidagen 1924 har denna gamla stridsfråga återigen gått sin rond genom den lärda världen, och många personer ha uttalat sig om möjligheten eller icke svarar. omöjligheten av att komma i förbindelse med dess tänkta invånare.., Mitt i denna strid framträder en underhållande skildring, skriven av d:r von Frankenberg i Volk und Zeit, vilken vi med nöje återgiva för D. G. T:s

14 78 DEN U YLLN E TID SÅLD ERN läsare, emedan den på sitt sätt fastställer varför.\fars icke svarar på jordens upprepade signaler eller ansträngningar att komma i förbindelse med dem: 1 kupolsalen i det stora centralobservatoriet, beläget invid den stora Nilkanalen på Mars, befinna sig tvenne människor, en man och en kvinna. De betrakta tankfullt en bild av planeten Jorden, som det astronomiska instrumentet med underbar tydlighet låter framträda på en stor mjölkglasplatta. 1 dag äro vi jorden närmast, sade den unge astronomen, under det ett vemodigt leende framträdde på läpparna. 'Säkerligen är det många av människorna där, som just nu med intresse betrakta det röda skenet från vår planet. 'Avsända de fortfarande signaler? Ja, mer än någonsin förut. Denna gång söka de giva tecken med elektriska vågor och synas även bruka särskilda radioavsändare för att komma i förbindelse med oss. De kasta gnistor oavlåtligen hitåt enligt en bestämd takt. Skall ni icke besvara signalerna? Nej. 'Varför icke? 'Qrder från Översta rådet. Orsakerna voro icke angiva. Man kan ju dock ha sina tankar därom... Säg mig, bad den unga kvinnan; jag vet så litet om Jorden och dess invånare. Av vilken orsak vill inan icke träda i förbindelse med dem och bringa dem hjälp. Jag har hört att de befinna sig i en fruktansvärd nöd. Det ä r så, ljöd svaret. Hur skön än jorden ter sig med sina blånande oceaner, sina isskimrande polhöjder och sina snövita skvar, som stundom övertäcka och stundom avtäcka den mångfärgade landytan huru skön än stjärnan framträder, flyter dock den gudomliga livsströmmen slammig och trög därborta. WAen det finns dock tänkande varelser där? Tänkande? Ja, i viss bemärkelse; de göra åtminstone försök i detta avseende. Men deras tankeapparater fungera särdeles otillförlitligt. Om vi hade sådana varelser bland oss här, skulle vi hålla dem inspärrade. Så förfärligt! Men hur kunna de dä leva tillsammans med varandra? 'Dåligt nog. De bekämpa varandra. Vad?? Ja, jag kan icke uttrycka det på annat sätt. Såsom vi ha kämpat mot naturkrafterna här, så kämpar varje enskild av de högststående varelserna därborta mot var och en av sina likar. Men det är ju rena vansinnet. 'Förvisso. 'Men har man möjligtvis icke tagit fel? Det förefaller mig så onaturligt! Nej, de bevis vi äga tala för att vår förståelse är fullt riktig. Våra astronomer och historiker ha arbetat hand i hand för att komma till vår nuvarande kunskap om tillståndet på jorden; tt döma av formen pä deras byggnadsverk, maskiner o. s. v. befinner sig jorden nu i en tid som kunde kallas kapitalismens tidsålder... De synas befinna sig på ett plan där de kunna tänka och där de ha lärt att använda naturens krafter utan att likväl bekämpa sina lägre krafter och tendenser, i ett tillstånd, där sinnets ädlare krafter icke få göra sig gällande. Liksom ett barn som leker mej en skarp kniv, så rikta de sina fruktansvärda vapen, ett alster av deras sinnen, mot sig själva, mot sin egen art. 0, nu förstår jag varför Stora rådet icke vill träda i förbindelse med dem eller besvara deras hjälprop, sade kvinnan, med en sorgsen blick i sina ögon. Den hjälp som bringades dcin utifrån skulle icke bliva dem till någon nytta, ulan skulle säkert endast bidraga till att göra dessa arma varelser förvirrade. Ja, svarade den unge astronomen. Det släkte som lever där kan säkerligen genomgå krisen endast om de bliva så förståndiga, att de tillvarataga de hjälpmedel, som deras egna bättre krafter utgöra. Det glada budskap, som vi skulle kunna sända dem, komme endast att förklinga i världsrummets eterhav, emedan det icke förmådde uppväcka något genklang i deras hjärtan. Är man i stånd att följa utvecklingens gång och se om de högre krafterna, livskrafterna, komma att bli starkare än dödens? 'Hoppet synes ganska ringa, svarade astronomen 'Under de sista åren ha vi iakttagit ett krig på jotden. Ett krig! Vad är det? Vi få en förståelse därav, om vi föreställa oss en samling av ett hundra tusen människor, som med ed ha förpliktat sig att taga livet av ett hundra tusen andra människor. Att taga livet? utropade kvinnan med en rysning. 'Att taga livet? L i v e t? ' Ja, syster! Även jag höll det fullständigt omöjligt, ända till dess jag genom våra stora instrument fick se deras härar rycka fram och förstöra allt vad som kom i deras väg med maskiner, som voro avsedda endast för detta ändamål. 'Avsedda att förstöra?... Ja under fyra års tid sände de sina starkaste män ut på fälten, där de trampade ned skörden; under fyra

15 DEN GYLLNE TIDSÅLDERN år blev himmelen färgad av eldflammor, under det de döda på båda sidorna.. 'Nej, skildra icke mera, bad hon. 'O, hur gott att Stora rådet icke upptagit dessa ting i sin årsberättelse. Men vad göra människorna nu? De äro utmattade och nedslagna, men söka undgå följderna av sina handlingar. Den livaktighet, som förut kännetecknade deras allmänna verksamhet, synes de icke kunna återvinna. Hela deras samfundsliv är tvdhgen svårt rubbat. Tror du icke att den olycka, som de berett varandra, och som de nu allesammans sett följderna av, kommer att bringa dem till besinning? 'Jag fruktar att olyckan blott har gjort dem svaga och modlösa och förbittrade, i stället för att leda dem till besinning av sina förfärande dårskaper och till förståelse av sina sanna uppgifter. Hatet synes ha etsat sig in alltför djupt i deras hjärtan. Vilken fruktansvärd stjärna! Borttag bilden, jag vill icke mer betrakta den. Det är en värld där vansinnet och döden härskar en vansinnets och dödens stjärna. Du har rätt. För närvarande förtjänar den intet annat namn. Vi må hoppas att en dag ett bättre budskap skall klinga därifrån, hoppas att den tid skall komma, då livet skall triumfera även på denna stjärna. Ja, att i våra bröders hjärtan därborta det goda skall segra och svinga sig upp mot ljuset. Då... Då skall Mars svara. Bebodda världar. Vilket, fråga vi oss, är det bättre, glada budskap, som d:r v. Frankenberg förutsätter en gång i framtiden i den gyllne tidsåldern skall komma att höras från jorden? Det blir det glada budskap, som en natt för tvåtusen år sedan förkunnades för herdarna i Betlehemsnejden: Ära vare Gud i höjden och frid på jorden, till människorna har Gud nu] ett gott behag. Alla som äro förtrogna med Skaparens planer förstå, att det icke kommer att bliva jorden som får lära av Mars, utan att det blir denna senare som vid eventuellt befolkande en förnuftig och sannolik eventualitet kommer att få lära av jorden. Beträffande detta vilja vi citera en framstående författares ord: Enär Gud icke skapade jorden till att vara öde, utan för att den skulle bebos, har denna samma grundsats utan tvivel sin tillämpning på andra planeter avvårt solsystem och på de tusen millioner andra världar, som astronomien beräknar finnas till. Vår tanke är att alla dessa världar, som omgiva oss mindre framskridna i sin utveckling än vår jord äro avsedda att bliva hemmen för många ännu oskapade intelligenta varelser. Skaparens makt är obegränsad så långt vi kunna förstå. Vi tro att det är Guds behag att giva glädje och välsignelse till många skapelser pä olika existensplan. Och Gud kommer att vända släktets nuvarande erfarenheter av synden till värdefulla lärdomar, lärdomar som skola bliva välgörande och nyttiga, icke endast för människorna själva, utan även för alla de världar, som komma att befolkas. Med avseende på dessa skapelser tro vi, att de komma att erhålla så klar lärdom och undervisning beträffande syndens natur och olyckliga följder, att detta skall förhindra dem från att utveckla några syndfulla benägenheter och böjelser. De skola sannolikt få kunskap om syndens förfärande naturliga verkningar, sådana som dessa framträdde på jorden, vad synden förde med sig för människorna och vad det kostade att återlösa och återställa dem. De skola underrättas om att synden fördärvar sinne, kropp och moral, att allt dess inflytande är allenast degraderande, underrättas om att den, sedan den en gång kommit in i sinnet, alstrar benägenhet för ytterligare ont, ehuru detsamma sinnet erfar att följden blir elände och olycka. De skola få kunskap om att Gud aldrig kommer att giva evigt livtill andra än sådana, som frivilligt och med glädje låta sig ledas i den rätta riktningen, och med det klara åskådningsmaterial, som lämnas dem i syndens följder på jorden, tro vi att de skola lära sig att älska rättfärdighet och undfly det onda utan att själva behöva erfara eller komma i beröring med synden. Med denna tanke för ögonen kunna vi se att det stora återlösningsverket, som fullbordades på Golgata, kommer att direkt eller indirekt beröra alla skapelser och utsträcka sitt inflytande lika vitt som universum når. 'Allt skapat skall säga: Honom som sitter på tronen, och Lammet vare lov och pris och ära och kraft i evigheters evighet. 79 Självförtroende > > 1 "^ ET BLEV INGEN ordning med saken, förr- I än jag kom. Jag sade dem att de allesammans gingo tillväga på alldeles felaktigt sätt, och sedan visade jag dem hur de skulle bära sig åt. hjälp eller hinder? Du skulle ha sett dem! Men man far kanske icke begära mera av dem. Den med stort självförtroende utrustade. Men du framställde väl det andra förslaget då?

16 80 DEN G YLLN E TID SÅLD ERN Nej - icke visste jag hur jag skulle framställa det. Och så tänkte jag för övrigt att det tjänar i alla fall ingenting till. Det är bäst att låta det vara som det är; det lyckas ändå icke för mig. Den på självförtroende utblottade. En blick på det mänskliga livet visar oss, att ägandet av medelmåttigt självförtroende är en stor hjälp till framgång i olika riktningar. Varje människa behöver ett visst mått av självförtroende i alla livets angelägenheter, stora såväl som små. Det leder ägaren därav att handla och våga efter det fulla måttet av sin förmåga, ehuru detta, om försiktighet saknas, kan leda till olycklig dårskap. Men brist på självförtroende, självtillit, har hållit tillbaka tusentals människor, som annars skulle ha varit briljanta ledare på framåtskridandets väg. Under närvarande konkurrensförhållanden är ett visst mått av självförtroende nödvändigt för att finna planer och utvägar, för att bringa uppfinnarsnillen och organisationsförmågor i utövning och för att väcka initiativkrafter till att igångsätta större arbeten och allmännyttiga företag. En större eller mindre grad av självförtroende tager sig uttryck i byggandet av bostadshus, palats och städer, fabriker och magasin, broar, järnvägar, vatten-, gas- och elektricitetsverk, telegraflinjer, starkströmsledningar och kablar, sånings- och skördemaskiner. Den förbättrar samfärdsmedlen i luften och havet samt sporrar vetenskapen, tekniken, konsten och hela den mänskliga produktionen för övrigt. Nackdelar av alltför stort självförtroende. Men medan detta är några av de fördelar, som under närvarande förhållanden åtfölja ett visst mått av självförtroende och under alla förhållanden åtfölja rimligt självförtroende vilja vi dock påpeka några av de olägenheter, som åtfölja alltför stort självförtroende, alltför stor självtillit. Dess förmätenhet, stolthet och simpelhet äro i sanning motbjudande och komma beständigt i strid med sin olycklige ägares förkovran och framgång. Han kan aldrig lära något utan genom bittra och förödmjukande erfarenheter, emedan han alltid tror, att han vet och förstår allt, och blottar sin okunnighet. Den med alltför stort självförtroende utrustade gör sig själv till ett slags andlig polis, den där måste vara med och övervaka alla angelägenheter som komma inom hans syn-, hör- och räckhåll. Han kan icke bevittna en omständighet utan att strax stiga fram och utdela råd till höger och vänster, till förargelse för människor som aldrig bett om råd. och som rättmätigt anse att varje människa bör sköta sig själv och sitt eget. Han kan icke lyssna till ett samtal eller till en vänskaplig tvist utan att strax lägga sig däri och avgöra vem som har rätt och tillsäga den andre hur han bör förhålla sig. Han kan icke inträda i ett hem utan att strax påtaga sig föräldraansvaret och börja uppfostra barnen och göra föräldrarna förlägna eller förtretade genom allehanda anmärkningar och anvisningar. Intet samtal har fått värde och innehåll, intet problem funnit sin rätta lösning, om icke han i rundligi tilltagen tid fått tillfälle att framlägga sina synpunkter och utgjuta sitt ljus däröver; olika saker kunna vara goda, men ingen sak är alldeles bra, med mindre han fått lägga sin hand därvid. I korthet sagt, han blåser ut sitt oförnuft i alla riktningar och lägger överallt sin taktlöshet i dagen. För att bliva till verklig nytta och därtill bliva behaglig för sin omgivning måste sådana människor lära ödmjukhet genom undervisning, om de behaga, i annat fall genom obehagliga och förödmjukande erfarenheter. Nackdelar av alltför litet självförtroende. I motsatt riktning finnes det människor som ha alltför litet självförtroende. Sådana och de äro ofta av de bästa människorna ha icke endast ringa självförtroende, utan de hysa misstroende mot sig själva, de underskatta sina förmågor och förstora sina brister. Men denna brist på uppskattning av sig själv verkar på många sätt, som man i allmänhet icke ger aki på. Mången person är tiggare eller tjuv, helt enkelt emedan han lider brist på självuppskattning. Han tänker: Jag är ingenting, och var och en vet det. Han hänger huvudet i blygsel för sig själv. Han har en brottslig uppsyn, utan att han begått något brott. Om han begått den minsta felaktighet, känner han sig såsom en mördare eller mordbrännare. Och han blir behandlad alltefter sin värdering av sig själv, sådan den finner uttryck i hans handlingar och blickar, och vilka alla omedvetet återspegla hans inre bild av sig själv När någon som mäter honom efter hans blick, förklarar: Du är en dålig man, en skälm, en tjuv, jag kan se det jag kan genomskåda dig, kommer detta att göra honom grundligt modfälld. I det han antager sin egen hjärnas värdering av sig själv och återspeglingen därav i andras ord eller hållning, blir han ofta en skälm, en tjuv, en misslyckad existens. Många a\ samhällets olycksbarn ha blivit detta genom bristande

17 självuppskattnuig genom att giva efter för de tendenser till modlöshet som undervärdering av de egna krafterna medföra. Få äro de, som ha välvilligt hjärta nog att se den svårighet, vari sådana befinna sig, och att sympatiskt giva dem ett uppmuntrande ord att förändra vågskålen och hjälpa till att frambringa sinnets och hjärtats bättre egenskaper. Brist på självförtroende inverkar även på den kroppsliga hälsan så väl som på moralen. Fysiologerna äro ense om att sinnet har mycket att göra med alla mänskliga förmågors verksamhet. Den man, som brister i självförtroende, icke endast känner sig ringa i fråga om andra livets angelägenheter, utan han brister även i vitalitet, kroppslig spänstighet, mod och energi, vilket allt är så nödvändigt för framgång på vilket som helst livsområde. Huru tillförsikt, hopp, glädje och förnöjsamhet kunna inverka på levern, mjälten och magen kan ingen fullt förklara, men detta faktum är dock erkänt. Huru också förtvivlan och hopplöshet kunna inverka icke endast på hjärnans olika funktioner utan även på hjärtat, magen, levern, gallan etc. kunna vi icke heller fullt förklara, men faktum är erkänt även i detta fall. Den person, som brister i självförtroende, är led vid sig själv och är redo att inbilla sig, att han har vilken som helst sjukdom, och är just därför i samma mån mottaglig för sjukdomar. Fördenskull bruka läkare och filosofer visligen tillråda människor att hålla upp huvudet, att icke bliva modfällda och icke föreställa sig, att varje känsla är ett symptom till en farlig sjukdom. Att se på livets ljusa sida, att tänka på att vara starka och friska och att känna sig vara så nära fullkomliga, som deras ofullkomliga sinnen och kroppar tillåta, är därför ett hälsosamt och gott råd. Hellre för litet än för stort självförtroende. Under närvarande förhållanden, då själviskhet är den allmänna drivkraften, ha de som äga alltför litet DEN G YLLN E TID SÅLD ERN 81 självförtroende avgjort sämre utsikter att komma fram, än de som ha ett för stort mått därav. Men fördelarna för dessa senare äro enbart ekonomiska eller materiella och ha intet förblivande värde. På andens eller sinnets område äga de förstnämnda avgjorda företräden eller utsikter. De äro i allmänhet mycket älskliga människor, ehuru de aldrig stå i spetsen för några större företag och ej heller äro ledande andar för utvecklingen på något område en omständighet som grundar sig därpå, att deras tristande självuppskattning hindrat dem från att draga fram sina krafter och bringa dem i utövning. AAen när rättfärdiga sociala förhållanden blivit införda på jorden, komma de att bliva rätt behandlade och uppmuntrade till att utöva sina bästa krafter. Rikets välvilliga anordningar skola liva upp deras domnade eller latenta krafter, och de skola därvid ha den fördelen att ingen stolthet eller självtillräcklighet kommer att hindra dem från att mottaga och efterkomma rikets lagar och anordningar. Vi finna ofta att människor med ringa mått av självförtroende bliva sanna kristna, ty deras sinnes ödmjukhet är en välsignelse, som leder dem till Gud, i det de mera livligt än andra förnimma behovet av att nalkas Gud för att få förlåtelse och finna nåd till hjälp i tid av behov. Beträffande valet mellan alltför stort och alltför litet självförtroende skulle vi därför stanna för del senare. I stället för alltför stort självförtroende påbjudei den verkliga visdomen ett visst mått av misstroende mot oss själva, och kommer oss att inse, att enär fallet drabbat alla människor, kunna vi icke tänka att våra egna synpunkter och omdömen äro fria från brister och felaktigheter. En rätt värdering av oss själva lär oss inse vårt stora behov av vår Skapares hjälp och ledning. När vi vandra som bäst blir det blott eti linkande, har en framstående författare uttryckt det Några förbisedda fakta i människans biologiska historia. tande på det närvarande tillståndet. Att ignorera dessa historiska, biologiska fakta och likväl söka förstå de närvarande förhållandena är lika oförnuftigt, som det skulle vara att söka studera och få en klar insikt i våra närvarande sociala förhållanden och därvid ignorera gångna tiders historia. 1ett nummer av tidskriften Toledo Medical and Surgical Reporter ha vi funnit följande intressanta och lärorika framställning, skriven av med. doktor D. P. Jackson, som vi med nöje återgiva för våra läsare: n r^ O R S K A R E i mänsklig fysiologi, patologi och I * dietetik ha ignorerat vissa fakta i människans Med avseende på människans tidigaste biologiska historia äga vi anteckningar eller urkunder, som äro I historia, fakta vilka ha ett avgörande infly fullständigt tillförlitliga. Dessa urkunder äro bekräftade av alla de fakta, som ligga inom den närvarande forskningens räckhåll. Den omständigheten att det för närvarande ännu finnes teorier och spekulationer, som strida mot dem, har ingen betydelse för ett sant vetenskapligt sinne, vilket endast tager hänsyn till sakens fakta.

18 82 DEN GYLLNE TIDSÅLDERN Dessa urkunder underrätta oss icke om vilken metod som användes vid människans frambringande, utan lämna i detta avseende fältet öppet för den enskildes tanke och antagande. De underrätta oss om att den mänskliga rasens stamföräldrar voro fullkomliga mänskliga varelser, en man och en kvinna, med den högsta organiska utrustning såväl fysiskt som intellektuellt, fullt utvecklade i alla avseenden med undantag av deras karaktär, vilken i själva sakens natur endast kunde utvecklas genom erfarenhet och förmedelst utövandet av deras sinnesförmögenheter. Detta fullkomliga mänskliga par var placerat i en itillkomlig omgivning. En del av jordens yta hade blivit särskilt beredd såsom vistelseort för människan, som var långt högre och finare utrustad än de övriga animala varelserna. Hon hade blivit begåvad med en organism så strukturellt överlägsen de andra varelserna, att hon ensamt besatt förståndsförmögenheter, rättsmedvetande, fantasi eller föreställningsförmåga, slutlednings- och omdömesförmågor samt därtill en fullständigt fri vilja i bruket av alla sina ädla krafter. Det låg i sakens natur att en så rikt utrustad och upphöjd animal varelse var värdig en mera förblivande existens än de lägre varelserna, och i enlighet härmed blev hon, människan, även utrustad med förutsättningar för en oavbruten tillvaro på jorden. Hon blev danad pä ett sådant sätt, att alltefter som de olika cellerna i hennes struktur blevo utnötta och utslitna, avlägsnades de och nya, livskraftiga celler infördes i deras ställe, och därigenom möjliggjordes att organismens vävnader alltid kunde bevaras unga och fria från ålderdomens försvagande. Enär Skaparens avsikt var att det mänskliga släktet skulle vara ett släkte av söner, 'Guds söner, och icke blott och bart 'hans händers verk, likt de lägre varelserna, blev det meddelandet lämnat människan, att den lag, som hon såg kontrollera de lägre animala varelserna, lagen för begränsad existens, avtynande och död, icke skulle råda över henne eller hennes avkomma, utan att hon skulle bliva tillåten att leva för evigt i sin fullkomliga omgivning. De rent fysiologiska förutsättningarna härför voro redan givna, men villkoret för dessas utnyttjande var, att hon utvecklade en sådan karaktär, som kom henne att älska och lyda rättfärdighetens principer och undfly det onda; blev icke detta fallet skulle förutsättningarna för och gåvan av evigt liv tagas ifrån henne, och därmed skulle hon på ett naturligt sätt komma in under den lag, som rader för ett begränsat liv lagen för avtynande och död. Evigt liv kan nämligen icke vara till välsignelse för en ond varelse utan måste vara till skada och olycka. Som vi hava sett blev människan framträdande såsom en fullkomlig varelse och utrustad med förmåga att förmedelst assimilations- och förbränningsprocesserna föryngra sina vävnader, så att hon kunde förbliva evigt ung och livskraftig placerad i en fullkomlig omgivning, kallad Edens lustgård. Här voro de klimatiska förhållandena fullkomliga, de sanitära förhållandena voro fullkomliga, och till sist, men icke minst betydelsefullt, här var hon försedd med fullkomlig föda. Såsom en enkel och lämplig början av den disiplinära träning, som var nödvändig för att utveckla karaktären och pröva lydnaden, ställdes människan under ett enda förbud. Hon blev given alla 'fröbärande örter till föda och tillåten att äta frukten av varje träd med ett undantag. 'Av kunskapens träd pä gott och ont skall du icke äta, och hon blev varnad för att olydnad mot detta bud skulle medföra döden. Om människan icke hade blivit influerad till att taga ett orätt lopp, skulle hon kanske framgängsfullt ha bestått denna första enkla prövning; men en hög andlig varelse, som hade blivit ledd till rebelleri genom sin egen ambition och själviskhet, var närvarande och utövade sitt inflytande. Genom ögonskenligt riktiga men falska slutledningar lyckades han förleda Eva, det 'svagare kärilet, till att bryta förbudet. Mannen visste att straffet för synden var döden och tänkte att hans älskade följeslagarinna, hans enda av samma art och natur utrustade kamrat, måste upphöra att existera. I känslan av att han hellre skulle vilja dö än leva utan henne, bröt även han förbudet, på det att han måtte få dela hennes straff. Han föredrog döden och förintelsen framför ett liv utan henne, som var hans andra jag, 'ben av hans ben och kött av hans kött. Vi äro uttryckligen underrättade om att 'Adam blev icke bedragen. Vad han gjorde det gjorde han ined öppna ögon. 1 själva verket begick han självmord för kärlekens skull. Guds lag är oföränderlig, och det dödsstraff han hade förkunnat skulle bliva olydnadens följd, måste verkställas: Adam och Eva blevo förda till döden inom gränserna av en av Guds 'tusen-års-dagar', såsom han hade sagt: 'På den dag du därav äter, skall du dö. Gud hade satt människan på ett livsplan, vilket möjliggjorde eller tillät fortsatt tillvaro i en lämplig omgivning, och människan skulle ha fortsatt att leva, till och med i synd och rebelleri, om hon fått förbliva i den fullkomliga omgivningen. För att bringa dödsdomen i verkställighet var det nödvändigt att driva människan ut från denna omgivning, ut till den 'förbannade' eller oberedda marken, som saknade de fysiska förutsättningarna för livets uppehållande. På

19 den oberedda jorden, den ofullkomliga omgivningen, blev hon utsatt för klimatiska växlingar, olyckshändelser och katastrofer, smittosamma bakteriers anfall; uttröttande och onaturliga arbetsmetoder och levnadsvanor bidrogo ävenledes att undergräva livsförutsättningarna. Men framför allt, människan var berövad sin fullkomliga föda. Sedan den dag Adam och Eva blevo utdrivna frän paradiset, har ingen mänsklig varelse, sä långt vi veta, någonsin smakat en mun-full av människans naturliga löda. Sålunda har Adam och hela hans släkte dött, i trots av att de ursprungligen ägde alla fysiologiska förutsättningar för evigt liv på jorden. Adam drabbades av döden såsom straff för sin synd, och alla hans efterkommande ha drabbats därav, emedan de såsom arv mottagit endast ett begränsat mått av hälsa och livskraft. Genom de naturligt verkande ärflighetslagarna kunde ingen av de efterkommande erhålla mera än vad stamfadern själv ägde, och detta var icke ett fullkomligt liv, utan endast en av dödens härjningar anfrätt livsgnista. Dessa ting äro de kontrollerande fakta i människans biologiska historia, en livshistoria som icke äger något motstycke inom den animala världen. De huvudsakliga fakta äro dessa: Denna livsform, människan, utrustades med en organism, som var så underbart byggd att den kunde fortsätta livsverksamheten för evigt, förutsatt att den var placerad i en lämplig omgivning och försedd med fullkomlig föda, men genom ett judiciellt utslag blev hon skild från denna för henne anpassade omgivning och berövad den näring, som var avsedd att hålla organismen funktionsduglig. Den medicinska vetenskapen är fullständigt oförmögen att lösa patologiens och dietetikens problem, så länge den ignorerar dessa fakta. Under närvarande förhållanden är varje detalj av människans belägenhet sjukdomsbefrämjande, varje omgivning är onaturlig, varje del av hennes föda är naturstridig. Att släktet icke dukat under för länge sedan kan endast förklaras av ovan angivna fakta att människan ursprungligen framträdde med ett underbart mått av hälsa och livskrafter. Människans intellektuella tillstånd står i samband D tn (JY L L N t TIDSÅLDERN 83 med hennes fysiska egenskaper. Intet sinne kan existera utan kropp. Fördenskull är människans sinne osunt såsom det oundvikliga resultatet av hennes fysiska oordning. Detta är orsaken till att människan handlar oförnuftigt, i strid mot förnuftets och naturens lagar, ehuru hon är en förnuftsbegåvad varelse. Några människors sinnen ha blivit så osunda att de äro helt rubbade, men allas sinnen äro i en viss grad osunda. Det har funnits endast tvenne män, som ägt ett fullkomligt sunt sinne. En av dessa var den första människan, Adam, men hans intellektuella och fysiska fullkomlighet varade endast så länge som han vandrade i harmoni med naturens lagar, Guds lag. Den andre var Jesus Kristus. Ehuru han icke var av adamitisk härkomst var han dock en människa, en fullkomlig mänsklig varelse, fullkomlig intellektuellt såväl som fysiskt. Ofullkomliga människor, som söka forma sina uppfattningar och sitt uppförande i enlighet med det standard, som framställdes i Jesu Kristi liv och uppförande, sägas av bibeln ha 'ett sunt sinnes ande. Den högsta uppnåelse, som någon medlem av det fallna mänskliga släktet kan uppnå, är att få ett sunt sinnes ande eller benägenhet. Puck var fullt rättfärdigad av fakta när han utropade: 'Vilka dårar äro icke alla dödliga! Även när det gäller den medicinska vetenskapen eller andra närbesläktade ämnen, kunna våra försvagade och osunda sinnen göra blott små framsteg hän emot sanningen, till dess vi ha erhållit ett sunt sinnes ande och börja se människans närvarande tillstånd i dess verkliga ljus. Jag vill icke lämna detta ämne utan att tillägga, att människans fall icke i minsta grad förändrat den store Skaparens avsikt att uppfylla jorden med ett fullkomligt människosläkte. Han har vidtagit anordningar, som till fullo komma att borttaga fallets följder, och vilka endast avvakta den lämpliga tiden för att träda i verkställighet. Hela släktet kommer att få del av dessa anordningar, ty ehuru dödsdomens verkningar omfattat dem och fört dem alla till graven, ha de dock alla blivit uterlösla frun graven. Gud kommer att återgiva människan de förlorade förutsättningarna och möjligheterna för ett evigt liv. 'Såsom alla i Adam dö, så skola ock alla i Kristus göras levande. Jag kan tala med vetskap och övertygelse i dessa ämnen, tack vare det ljus som kastats över dessa hittills dunkla frågor av en underbar bok, betitlad "Den gudomliga tidsåldersplanen. *) Den är en sann- * Vi kunna härmed lämna den glädjande underrättelsen, att denna enastående, verkligt värdefulla och underbara bok, om vilken det ibland brukar sägas, att "den är värd flera kronor än den kostar i ören, och vilken enligt vårt förmenande ingen enda av våra värderade läsare har råd att undvara, även kan erhållas på svenska till ett ytterst billigt pris. Den svenska upplagan av denna bok, Den gudomliga tidsåldersplanen". innehåller cirka 400 oktavsidor och sändes, inbunden i starkt och prydligt klotband, portofritt till vilken som hrlst tydligt uppgiven adress mot insändande av endast kr. 2: till Den Gyllne Tidsålderns exp. Örebro.

20 84 DEN G YLLNE TIDSÅLDERN skyldig nyckel till denna sublima samling av fakta, bibeln, i det den iståndsätter oss att sammanställa och bringa dess fakta till ett system, som äger vetenskaplig fullständighet och matematisk precision. Författarens upptäckt av tulsäldersplanen har för den bibliska vetenskapen åstadkommit vad upptäckten av solsystemets heliocentriska karaktär (att solen utgör solsystemets centrum) åstadkommit för astronomien. Inom en generation skall denna förståelse ha undanträngt all annan teologi och filosofi lika fullständigt, som Kopernikus kosmiska lära omstörtade den under många årtusenden av Ptolemaios tankegång (att jorden var universums medelpunkt) behärskade världsåskådningen. Skönhet i form och drag. KÄ U L tk lll L DET SKÖNA i människans ansikte och gestalt är icke baserad på en fördärvad eller lägsinnad önskan att tilldraga sig uppmärksamhet från vulgära eller ytliga sinnen. Den har en djupare orsak. Den är en djupt rotad känsla, som tillhör den mänskliga naturen, delvis förlorad av alla och hos somliga mycket missriktad och förvänd. Ärftlighetens lag, en förvänd uppfostran, ett vanemässigt inövande av viljan och smakriktningen till underdånighet för dåraktiga mod och en om osjälvständighet vittnande mottaglighet för omgivningens inflytande äro några av de krafter, som undergräva och förändra människans skönhetssinne. Våra skönhetsideal beträffande den mänskliga kroppens form och anletsdrag utgöras till stor del av de gamla grekiska idealen, sådana som dessa blivit framställda och bevarade åt oss i deras konstverk. De spartanska grekerna ansågo att en människas utbildning och träning skulle påbörjas före hennes födelse, och mödrarna blevo företrädesvis tagna från de i systematiska kroppsövningar uppfostrade unga kvinnorna i Sparta. Deras väl utbildade system av fysisk kultur frambragte ett släkte, som blev mera berömt för sin fysiska skönhet i form och anletsdrag' än för någonting annat. Även om vi icke kunna uppställa dessa spartaner såsom ett mönster att i alla avseenden efterlikna, kunna vi likväl hämta stora lärdomar av deras utmärkta system för den fysiska utbildningen icke minst med hänsyn till det faktum att skolor och läroanstalter i vår tid så gott som fullständigt ignorera de yngre elemenens sunda utveckling på det rent fysiska området. En fara för barnen. Därtill kommer att barnen tillåtas att växa upp i okunnighet om den mänskliga kroppens funktioner, i det många betydelsefulla drag och detaljer på grund av föräldrarnas otillbörliga pryderi avsiktligt undanhållas deras uppmärksamhet. Men härigenom utsättes barnet för just den fara som man i all sin okunnighet av välmening vill skydda dem för faran för att framkalla erotiska eller sinnliga föreställningar. Ty det är klart, att ettdera måste barnet bibringas kunskap om avsikten med de mänskliga sexualorganen i all deras upphöjda renhet av dem, vilkas plikt det är att uppfostra och lära det eller också kommer barnet att i dåligt sällskap få lära allt som är förvänt och lågt i förbindelse med dessa samma ting. Och vilkei är väl mest fördelaktigt? Om du önskar att ditt barn skall ha rena tankai med avseende på sin egen kropp och dess fysiska funktioner, då bör du lära det sanningen i alla detaljer Bibringa barnen kunskap om avsikten och ändamålet med de sexuella funktionerna; lär dem att Gud skapade människan till man och kvinna för själva avsikten att möjliggöra fader- och moderskap; att utan indelning i kön skulle släktets fortplantning och förökande ha varit en omöjlighet. Lär dem att de sexuella funktionerna, rätt förstådda och kontrollerade, utgöra en bland de högsta krafterna för utvecklandet av den sanne mannen och den ädla kvinnan. Lär dem att dessa bringa de högsta och ädlaste resultat endast när de äro klart förstådda och rätt kontrollerade. Den ytliga kunskapen om den mänskliga kroppen och dess funktioner har bidragit mycket till att förorsaka de moraliska skeppsbrott, vars spillror betunga samhället. Och en av orsakerna till denna ytliga kunskap har varit det av det egna sinnets orenhet föranledda pryderiet. När barnet hunnit till viss ålder får det från oren källa en oren undervisning, som kommer dessa människans högsta och ädlaste fysiska krafter att framstå såsom någonting lågt och orent, och denna falska uppfattning blir för barnasinnet bekräftat av den omständigheten, att föräldrarna icke velat tala därom. Vi upprepa det, bristande undervisning för barnet beträffande dessa ting från föräldrarnas sida är ansvarigt för mycket av det sorgliga tillstånd på det moraliska området, som vi bevittna omkring oss. Vi överensstämma med de synpunkter som göras av den engelske författaren d:r Griffiths i hans i dagarna utkomna arbete Hälsa och personlighet. Han fram-

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA Gud sade: "Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ Kapitlet OM DÖDEN i BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN av Bô Yin Râ Mer information om boken finns på: http://www.boyinra-stiftelsen.se Om döden Vi står här framför den dunkla port som människorna måste passera

Läs mer

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Om jag skulle beskriva mig själv och mina intressen så skulle inte ordet politik finnas med. Inte för att jag tror att det är oviktigt på något sätt. Men jag har ett

Läs mer

Soldater Skrift - Soldiers Scriptures. 11 Ikläden eder hela Guds vapenrustning, så att I kunnen hålla stånd emot djävulens listiga angrepp.

Soldater Skrift - Soldiers Scriptures. 11 Ikläden eder hela Guds vapenrustning, så att I kunnen hålla stånd emot djävulens listiga angrepp. Soldater Skrift - Soldiers Scriptures Efesierbrevet 6:10-18 10 För övrigt, bliven allt starkare i Herren och i hans väldiga kraft. 11 Ikläden eder hela Guds vapenrustning, så att I kunnen hålla stånd emot

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA ! VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på ett sätt som liknar den ordning som

Läs mer

12 sön e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

12 sön e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 12 sön e trefaldighet Psalmer: L151, L90, L159, L163, L179, 375 Texter: Jes 38:1-6, Rom 8:18-23, Luk 13:10-17 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Predikotext:

Läs mer

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. E. Vid en grav När man t.ex. vid ett släktmöte samlas vid en grav kan man hålla en fri andakt använda detta material i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem.

Läs mer

Friheten i Kristus 12 e trefaldighet 090830 Värnamo

Friheten i Kristus 12 e trefaldighet 090830 Värnamo Friheten i Kristus 12 e trefaldighet 090830 Värnamo 1 Inledning Låt oss börja med att förflytta oss 3 mil i avstånd till Rydaholm och 320 år i tiden till 1689. Vi ska möta en ung man som heter Per Svensson.

Läs mer

EVIGHET SAMPLE. Budskap om evig räddning

EVIGHET SAMPLE. Budskap om evig räddning EVIGHET Budskap om evig räddning EVIGHET De ting som synas, äro för en tid, men de som inte synas, eviga, 2 Kor. 4: 18. Vi är vandrare på Tidens väg, varje tickande av klockan markerar ett fotsteg, varje

Läs mer

Fastlagssöndagen Joh. 12: Vi vill se Jesus.

Fastlagssöndagen Joh. 12: Vi vill se Jesus. Fastlagssöndagen 2016. Joh. 12:20-33. Vi vill se Jesus. De orden finner vi i vår text. Vi vill se Jesus. Det är några greker som kommer med denna önskan. Jesus har blivit berömd och omtalad. Uttrycket

Läs mer

Vittnesbörd om Jesus

Vittnesbörd om Jesus Vittnesbörd om Jesus Göteborg, 2009 David Svärd Vittnesbörd i Gamla testamentet I det israelitiska samhället följde man det var Guds vilja att man skulle göra det i varje fall de lagar som finns nedtecknade

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Var läraktig! Lärjunge = Mathetes = Elev, Student, Lärling

Var läraktig! Lärjunge = Mathetes = Elev, Student, Lärling Var läraktig! Ords 3:1 Min son, glöm inte min undervisning, bevara mina bud i ditt hjärta. 2 Ty långt liv och många levnadsår och frid skall de ge dig. 3 Låt ej godhet och sanning vika ifrån dig. Bind

Läs mer

15 söndagen efter Trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

15 söndagen efter Trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 15 söndagen efter Trefaldighet Psalmer: 67, L63, 243, 249, 400, 207:1-3 Texter: 5 Mos 6:4-7, Gal 5:25-6:10, Matt 6:24-34 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

Läs mer

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk Hur man blir kristen i 10 steg Christian Mölk www.christianmolk.se 1. Guds avbild 1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 2 Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade

Läs mer

Tunadalskyrkan e tref. Joh 11:28-44 Döden och Livet

Tunadalskyrkan e tref. Joh 11:28-44 Döden och Livet 1 Tunadalskyrkan 150920 16 e tref. Joh 11:28-44 Döden och Livet Döden och Livet är temat för dagens texter i kyrkoåret. Ett tema som genom allt som händer i världen just nu blivit mer aktuellt än någonsin.

Läs mer

29 söndagen 'under året' - år C

29 söndagen 'under året' - år C 1363 29 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon Jfr Ps 17:6,8 Jag åkallar dig, ty du, Gud, skall svara mig. Böj ditt öra till mig, hör mitt tal. Bevara mig som en ögonsten, beskydda mig under dina

Läs mer

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt

Läs mer

4 sön e Trettondedagen. Psalmer: 238, 709 (Ps 111), 249, 720, 724, 252 Texter: 2 Sam 22:4-7, 2 Tim 1:7-10, Matt 8:23-27, Matt 14:22-36

4 sön e Trettondedagen. Psalmer: 238, 709 (Ps 111), 249, 720, 724, 252 Texter: 2 Sam 22:4-7, 2 Tim 1:7-10, Matt 8:23-27, Matt 14:22-36 4 sön e Trettondedagen Västerås 2017-01-28, Norrköping 2017-01-29 1/5 Psalmer: 238, 709 (Ps 111), 249, 720, 724, 252 Texter: 2 Sam 22:4-7, 2 Tim 1:7-10, Matt 8:23-27, Matt 14:22-36 Nåd vare med er och

Läs mer

JAG ANDAS ALLTSÅ BER JAG

JAG ANDAS ALLTSÅ BER JAG JAG ANDAS ALLTSÅ BER JAG Text o foto: Tomas Wettermark, Pilgrimscentrum Vadstena. Du, Gud, ger mig liv och jag kan bara ta emot det. Hjärtat slår och jag andas, ibland tungt, ibland fort och ibland långsamt.

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Inledningsmusik Gudstjänsten inleds med orgelmusik och vigselparet börjar sitt intåg. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras.

Läs mer

Jesus: förödmjukad och upphöjd

Jesus: förödmjukad och upphöjd Lektion 9 Jesus: förödmjukad och upphöjd Vi undersöker Kristi liv i två faser Vilken underbar plan Gud förberedde för att rädda mänskligheten efter syndafallet! Denna plan som är given åt syndare världen

Läs mer

Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen - år A. Första läsningen - 1 Mos 22:9-18 (Vår fader Abrahams offer)

Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen - år A. Första läsningen - 1 Mos 22:9-18 (Vår fader Abrahams offer) 727 Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen - år A Ingångsantifon (jfr Heb 7:24,9:15) Kristus, det nya förbundets Förmedlare, behåller för alltid sitt prästämbete, eftersom han är till i evighet.

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann?

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? För det första så måste det givetvis till en ärlig vilja att själv ta del av det som sägs om Bibelns olika böcker. Att vilja läsa

Läs mer

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17 1/5 5 i påsktiden Dagens bön: Kärlekens Gud, du som formar dina troende så att de blir ens till sinnes. Lär oss att älska din vilja och längta efter det du lovar oss så att vi i denna föränderliga värld

Läs mer

Evangeliets ljus visar den himmelska vägen hem

Evangeliets ljus visar den himmelska vägen hem A lla vet vi att det är besvärligt att vandra i mörker utan ljus. I svår terräng är det extra besvärligt. Ett vitt snötäcke underlättar dock vandringen. Men snötäcket är i så fall ett hjälpmedel som har

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

A. När någon har avlidit

A. När någon har avlidit A. När någon har avlidit När någon har avlidit kan andakt hållas på begäran av de anhöriga. Den kan hållas vid den avlidnes bädd, i sjukhusets kapell, i hemmet vid kyrkan. På ett bord som är täckt med

Läs mer

SOTERIOLOGI 2015-03-04. Frälsning & Dop

SOTERIOLOGI 2015-03-04. Frälsning & Dop SOTERIOLOGI 2015-03-04 Frälsning & Dop "Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror, först juden och sedan greken."(rom. 1:16) "Den främsta faran för det kommande

Läs mer

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning D. I sorgehuset Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. På ett bord som är täckt med en vit duk kan man placera en bibel, ett kors eller ett krucifix och ett tänt

Läs mer

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår (Alla Bibelord ifrån Svenska Folkbibeln) Om du hör Herrens, din Guds, röst och noga lyssnar till hans bud och

Läs mer

23 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon Inledning Kollektbön

23 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon Inledning Kollektbön 1247 23 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon (Ps 119:137, 124) Herre, du är rättfärdig, och dina domar är rättvisa. Gör med din tjänare efter din nåd, och lär mig dina stadgar. Inledning Vi församlas

Läs mer

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer

Predikan. 5 i påsktiden 2010, årg. 2.

Predikan. 5 i påsktiden 2010, årg. 2. Predikan 5 i påsktiden 2010, årg. 2. När man läser dagens evangelietext står man som nutidssvensk lite förundrad över vissa av Jesu formuleringar. Jag provade dem på en vän till mig, jag sade: Du är min

Läs mer

PREDIKAN JESUS BOTAR EN SJUK MAN VID BETESDA

PREDIKAN JESUS BOTAR EN SJUK MAN VID BETESDA September 2011. Predikan kring Joh. 5:1-11. PREDIKAN JESUS BOTAR EN SJUK MAN VID BETESDA av Bror-Erik Wikström 1 Därefter inföll en av judarnas högtider, och Jesus gick upp till Jerusalem. 2 Vid Fårporten

Läs mer

När skall Han dö och Hans namn förgås?

När skall Han dö och Hans namn förgås? När skall Han dö och Hans namn förgås? Budskap om evig räddning När skall Han dö och Hans namn förgås? Vems namn är det? vår Herre Jesu Kristi namn. Du kanske använder namnet, du kanske känner till namnet,

Läs mer

Juldagen år B. Ingångsantifon Jes 9:6

Juldagen år B. Ingångsantifon Jes 9:6 127 Juldagen år B Ingångsantifon Jes 9:6 Ett barn är oss fött, en son är oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila. Och hans namn skall vara Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.

Läs mer

Galaterbrevet Del 8) 3:14-29

Galaterbrevet Del 8) 3:14-29 Galaterbrevet Del 8) 3:14-29 Undervisning: Chuck Smith Här har vi en underbar inblick i Guds nåd mot oss i Kristus. För: "Han var rik men blev fattig för er skull, för att ni genom hans fattigdom skulle

Läs mer

26 december - Annandag Jul - Stefanos den första martyren

26 december - Annandag Jul - Stefanos den första martyren Ingångsantifon 1589 26 december - Annandag Jul - Stefanos den första martyren Himlens portar öppnades för den helige Stefanos, den förste bland martyrerna, och han gick in och mottog härlighetens segerkrans.

Läs mer

Kap III. Vårt lidande blir Jesu lidande. Vid Jesu kors stod hans mor (Joh 19:25) Också genom din egen själ skall det gå ett svärd (Luk 2:35)

Kap III. Vårt lidande blir Jesu lidande. Vid Jesu kors stod hans mor (Joh 19:25) Också genom din egen själ skall det gå ett svärd (Luk 2:35) Kap III Lidandet blir frälsande Jesus gick in i vår smärta för att genom sin närvaro minska dess plåga. Men han vill göra något mer. Han vill göra det som tycks vara meningslöst och nedbrytande till något

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

(INTROD. O:35) Vi har kommit till 2.Moseboks tredje kapitel, där Gud presenterar sig som: "JAG ÄR"

(INTROD. O:35) Vi har kommit till 2.Moseboks tredje kapitel, där Gud presenterar sig som: JAG ÄR Program 094. 2. MOSEBOK. 3: 1-22. (INTROD. O:35) Vi har kommit till 2.Moseboks tredje kapitel, där Gud presenterar sig som: "JAG ÄR" Mose som växte upp i Faraos hov - och var i Egypten i 40 år, han har

Läs mer

6 Kom du Helige. 1 Välkommen till denna plats

6 Kom du Helige. 1 Välkommen till denna plats 1 1 Välkommen till denna plats Välkommen till denna plats Välkommen in i mitt öppna hjärta Du har sagt i ditt ord att du tronar på vår lovsång Så vi ärar dig, och vi prisar dig Och vi offrar denna kärlekssång

Läs mer

Vem är Jesus enligt Jesus?

Vem är Jesus enligt Jesus? 2002-03-06 WWW.ISLAMISKA.ORG _ Vem är Jesus enligt Jesus? Vem som helst kan kalla Gud Fader enligt Bibeln Jesus sade: Rör inte vid mig, jag har ännu inte stigit upp till min fader. Gå till mina bröder

Läs mer

Eskatologi Den yttersta Domen

Eskatologi Den yttersta Domen Eskatologi 2015-03-04 Den yttersta Domen Den yttersta domen "Det är människan förelagt att en gång dö och sedan dömas" (Hebr. 9:27) Varje dag (i världen) så dör ca 150 000 människor. Det innebär ca 6 400

Läs mer

Frälsarkransandakt. av Martin Lönnebo

Frälsarkransandakt. av Martin Lönnebo Frälsarkransandakt av Martin Lönnebo 1 L = Ledaren A = Alla *Kort paus **Längre paus L I Faderns + och Sonens och den helige Andes namn. A Kristus, gå med oss. L Helige Ande, upplys vår väg. Vår Fader,

Läs mer

Juldagen år A. Ingångsantifon Jes 9:6

Juldagen år A. Ingångsantifon Jes 9:6 119 Juldagen år A Ingångsantifon Jes 9:6 Ett barn är oss fött, en son är oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila. Och hans namn skall vara Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.

Läs mer

Hur läser vi Bibeln? Strängnäs

Hur läser vi Bibeln? Strängnäs Hur läser vi Bibeln? Strängnäs 2015-11-22 Apg 8:26 En Herrens ängel talade till Filippus: "Stå upp och gå ut mitt på dagen längs vägen som går ner från Jerusalem mot Gaza. Den ligger öde." 27 Filippus

Läs mer

4 söndagen 'under året' - år A

4 söndagen 'under året' - år A 847 4 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 106:47) Fräls oss, Herre, vår Gud, och församla oss från folken, så att vi får prisa ditt heliga namn och berömma oss av ditt lov. Inledning Saliga

Läs mer

Eva Andreas Tunadalskyrkan Tema: Att vara lärjunge utmaningar och möjligheter Grunden

Eva Andreas Tunadalskyrkan Tema: Att vara lärjunge utmaningar och möjligheter Grunden Eva Andreas Tunadalskyrkan 160904 Tema: Att vara lärjunge utmaningar och möjligheter Grunden Matt 28:16-20 Under hösten kommer de flesta av mina predikningar att ha ett gemensamt tema, och varje predikan

Läs mer

Ett andligt liv i frihet.

Ett andligt liv i frihet. Ett andligt liv i frihet. Romarbrevet kapitel 8. År 2013 Ett andligt liv i frihet. Romarbrevet kapitel 8. Foto: Tobias Lindberg Eva Söderström Konstnär, Religionsvetare Kulturvetare Mobil +46 (0)70-686

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

1. Ingångspsalm. 2. Inledning. Inledande välsignelse. Inledningsord. 3. Psaltarpsalm. Antifon

1. Ingångspsalm. 2. Inledning. Inledande välsignelse. Inledningsord. 3. Psaltarpsalm. Antifon En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning. 2. Inledning 1. Ingångspsalm T.ex. 466, 467, 470 eller 485. Psalmen kan ersättas av annan musik. Inledande välsignelse Den inledande

Läs mer

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf Helande En lärjungens identitet Av: Johannes Djerf På en temasamling under årets tonårsläger så får ett 100-tal människor, under väldigt enkla omständigheter och under väldigt enkla och tydliga böner riktade

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 02 03. Kyndelsmässodagen Luk 2:22-40

Tunadalskyrkan 13 02 03. Kyndelsmässodagen Luk 2:22-40 1 Tunadalskyrkan 13 02 03 Kyndelsmässodagen Luk 2:22-40 Jesus var drygt en månad gammal, och Maria och Josef började vänja sig vid att ha en bebis i familjen. Det hade hänt så mycket omkring dem och det

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Jesus är Gud SAMPLE. Budskap om evig räddning

Jesus är Gud SAMPLE. Budskap om evig räddning Jesus är Gud Budskap om evig räddning Jesus är Gud Gud önskar att du ska känna till sanningen om Honom som uppenbarad i Fadern, Sonen och Den Helige Ande. Han har kommit nära för att välsigna människor,

Läs mer

Jordens hjärta Tänk om Liv

Jordens hjärta Tänk om Liv Jordens hjärta Tänk om Allt du ser, allt du ger Tänk om, tänk om, tänk om Allt du rör, allt du gör Tänk om, tänk om, tänk om Tänk om just nu är underverkens tid Den natt då tårar blir till skratt När morgonen

Läs mer

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius I Kära bröder och systrar i Kristus! Genom hela Bibeln möter vi den: splittringen inom Guds folk, splittringen som skapar strid

Läs mer

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen Den helige Mikaels dag Himmelens port Psalmer: 1:1-3, L30, 167, L207, L179, 16 Texter: 1 Mos 28:10-22, Upp 12:7-12, Matt 18:1-11 Västerås 2015-10-03, Norrköping 2015-10-04 1/5 Nåd vare med er och frid

Läs mer

371 Herren är min herde, mig skall intet fattas, han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. (Psalt.

371 Herren är min herde, mig skall intet fattas, han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. (Psalt. 370 Jag vet att min förlossare lever. (Job 19:25) 372 1 Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont, ty du är med mig. Psalt. 23:4 373 Jag överlämnar mig i dina händer. Du befriar mig, Herre, du

Läs mer

Tunadalskyrkan 14 05 25. Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13

Tunadalskyrkan 14 05 25. Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13 1 Tunadalskyrkan 14 05 25 Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13 Livet består av många ingredienser. Det är olika sidor men hänger ändå ihop med att vara människa. Vi möter sådant som skapar

Läs mer

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19)

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) 785 Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) Hans hjärtas tankar består från släkte till släkte, han vill rädda vår själ från döden och behålla oss vid liv i hungerns tid. Inledning Dagens

Läs mer

12 söndagen 'under året' - år A

12 söndagen 'under året' - år A 1013 12 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (Ps 28:8-9) Herren är sitt folks starkhet, och ett frälsningens värn är han för sin Smorde. Herre, fräls ditt folk och välsigna din arvedel, och var

Läs mer

B. Förbön för döende

B. Förbön för döende B. Förbön för döende Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar och bör utformas i enlighet med situationens krav. Det fullständiga

Läs mer

MIDDAGSBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

MIDDAGSBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA MIDDAGSBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på ett sätt som liknar den ordning som

Läs mer

påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson

påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson drsppens påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson Skärtorsdagen Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Joh.6:56 Ta emot syndernas förlåtelse!

Läs mer

Predikotext: Luk 9: 46-48

Predikotext: Luk 9: 46-48 Predikotext: Luk 9: 46-48 Att mäta sig och jämföra sig med andra är väl något vi ständigt ägnar oss åt. De senaste veckorna har de idrottsintresserade kunnat följa EM i både friidrott och simning. Vältränade

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

1 Livets slut kan ingen hindra Men vackra minnen kan sorgen lindra

1 Livets slut kan ingen hindra Men vackra minnen kan sorgen lindra 1 Livets slut kan ingen hindra Men vackra minnen kan sorgen lindra 5 Det finns en port som öppnas tyst och stänges utan dån Alla vägar leder dit men ingen därifrån Alla frågor vart, varthän? men ingen

Läs mer

Mässa i påsknatten (B)

Mässa i påsknatten (B) Mässa i påsknatten (B) De som har tjänaruppdrag i gudstjänsten anländer i procession till den mörka kyrkan. Ett tänt böneljus bärs i processionen. Orgeln kan tas i bruk vid moment 4 (Påsklovprisning) eller

Läs mer

Utjämningskatekesen Finska Missionssällskapet 2014

Utjämningskatekesen Finska Missionssällskapet 2014 Utjämningskatekesen Finska Missionssällskapet 2014 Innehåll: Utjämningens betydelse De tio utjämningsbuden Tro Utjämningens betydelse Det liv som Jesus utmanar till innehåller mycket mera än materiella

Läs mer

Trosbekännelsen: Vi tror på Jesus Kristus...som sitter på Gud den allsmäktige Faderns högra sida och skall komma därifrån för att döma levande och

Trosbekännelsen: Vi tror på Jesus Kristus...som sitter på Gud den allsmäktige Faderns högra sida och skall komma därifrån för att döma levande och Trosbekännelsen: Vi tror på Jesus Kristus...som sitter på Gud den allsmäktige Faderns högra sida och skall komma därifrån för att döma levande och döda. Upp 11:15 Den sjunde ängeln blåste i sin basun.

Läs mer

Tunadalskyrkan Att leva i Guds Nu

Tunadalskyrkan Att leva i Guds Nu 1 Mark 1:14 När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sade: Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet. Tunadalskyrkan 131208 Att leva

Läs mer

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen.

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att var och en som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. (Joh

Läs mer

Östanåskyrkan Joh 11

Östanåskyrkan Joh 11 1 Östanåskyrkan 140323 Joh 11 Det är få skildringar i evangelierna som rymmer så många perspektiv som johannesevangeliets elfte kapitel. Det är ett yttre skeende men också ett inre skeende; vi möter Jesus

Läs mer

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM?

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? Pingstkyrkan i Södertälje presenterar: Kan man vara kristen? - en predikoserie om grunderna i kristen tro VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING TA CHANSEN GRUNDKURS

Läs mer

1.Det finns svårigheter med att höra Guds röst

1.Det finns svårigheter med att höra Guds röst 1.Det finns svårigheter med att höra Guds röst Våra känslor försvårar för oss Vi är överhopade av intryck Vi har en fiende Vi ska se hur han agerar > 1 Mos. 2:8-9, 15-17 8. Och Herren Gud planterade en

Läs mer

Mormonernas falska lära för dig bort från Jesus

Mormonernas falska lära för dig bort från Jesus Mormonernas falska lära för dig bort från Jesus Av Christer Åberg Mormon-kyrkan är en mycket farlig villolära som för dig bort från Jesus och rakt ner till helvetet! Joseph Smith startade Mormonerna runt

Läs mer

Tunadalskyrkan Luk 7: Ett heligt mysterium

Tunadalskyrkan Luk 7: Ett heligt mysterium 1 Tunadalskyrkan 130915 Luk 7:11-17 Ett heligt mysterium Olika bibelöversättningar ger olika varianter av bibeltexten. I en av de nyare The Message på svenska är det också tillrättalagt för att det lättare

Läs mer

Guds rike består i Kraft! Av: Johannes Djerf

Guds rike består i Kraft! Av: Johannes Djerf Guds rike består i Kraft! Av: Johannes Djerf En av de saker som jag inte tycker om att göra, det är att gå på kalas. Vilket säkert gör mig till en väldigt udda figur för dig om jag inte redan var det.

Läs mer

Uskavi Kristi förklaringsdag Mark 9:2-9

Uskavi Kristi förklaringsdag Mark 9:2-9 1 Uskavi 160710 Kristi förklaringsdag Mark 9:2-9 Det här har varit det bästa året i mitt liv sade en kvinna häromdagen, och kunde räkna upp en massa anledningar till det, och en av de viktigaste var att

Läs mer

Jes 9:1 Men det skall inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. I gången tid lät han Sebulons och Naftalis land vara föraktat, men i kommande

Jes 9:1 Men det skall inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. I gången tid lät han Sebulons och Naftalis land vara föraktat, men i kommande Jes 9:1 Men det skall inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. I gången tid lät han Sebulons och Naftalis land vara föraktat, men i kommande dagar skall han ge ära åt trakten utmed havsvägen, landet

Läs mer

Sjätte Påsksöndagen - år A

Sjätte Påsksöndagen - år A 645 Sjätte Påsksöndagen - år A Ingångsantifon (jfr Jes 48:20) Förkunna det med jubelrop, låt det bli känt till jordens yttersta gräns: Herren har befriat sitt folk. Halleluja. Inledning 'Jag skall inte

Läs mer

16 sönd e Tref 1 årg Sorgens ansikten och Jesus

16 sönd e Tref 1 årg Sorgens ansikten och Jesus 16 sönd e Tref 1 årg Sorgens ansikten och Jesus 19Dina döda skall få liv igen, deras kroppar skall uppstå. Vakna och jubla, ni som vilar i mullen! Ty din dagg är en ljusets dagg, du låter den falla över

Läs mer

Kristi Konungens Dag - år C

Kristi Konungens Dag - år C 1461 Kristi Konungens Dag - år C Ingångsantifon (jfr Upp 5:12, 1:6) Lammet som blev slaktat är värdigt att få makt och rikedom och vishet och styrka och härlighet och lovsång. Honom tillhör äran och väldet

Läs mer

GUDS STORA PASSION. 50 skäl att Jesus gav sitt liv. John Piper

GUDS STORA PASSION. 50 skäl att Jesus gav sitt liv. John Piper GUDS STORA PASSION 50 skäl att Jesus gav sitt liv John Piper Kristus led och dog... FÖR ATT UPPSLUKA GUDS VREDE Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse genom att för vår skull ta förbannelsen på

Läs mer

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen Gud blev människa Nr 3 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet GUD UPPENBARAR SIG FÖR OSS Kristna tror att Gud söker oss människor i alla tider och överallt på jorden. Gud har visat oss vem han är genom

Läs mer

Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf

Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja med att ställa er en fråga idag som du kan fundera en liten stund på med den som sitter bredvid dig. Och frågan är; vad innebär det att vara ödmjuk?

Läs mer

Maka, mor. 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg

Maka, mor. 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg 002 Din levnadsdag är slut, Din jordevandring ändad Du här har kämpat ut Och dina kära lämnat Nu vilar Du i ro och frid Hos Jesu Krist till

Läs mer

Texter till Predikan

Texter till Predikan Texter till Predikan 2016 05 01 Luk 11:1 En gång var Jesus på en plats och bad. När han hade slutat, sade en av hans lärjungar till honom: "Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar."

Läs mer

Program 097. 2.Mosebok kap. 6: 1-30. (Introd. 0:35)

Program 097. 2.Mosebok kap. 6: 1-30. (Introd. 0:35) Program 097. 2.Mosebok kap. 6: 1-30. (Introd. 0:35) Vi har nu kommit till det sjätte kapitlet i Andra Mosebok. Som innehåller JEHOVAs svar på Mose bön. Och Han förnyar och stadfäster Mose kallelse. Vi

Läs mer

1 e Trettondedagen. Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22

1 e Trettondedagen. Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22 1/5 1 e Trettondedagen Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Luk 3:15-18,

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Guds förbundslöften som är uppfyllda för dig i Kristus.

Guds förbundslöften som är uppfyllda för dig i Kristus. Guds förbundslöften som är uppfyllda för dig i Kristus. Guds förbundslöften. Jag vill gärna ge dig dessa livsviktiga förbundslöften som Gud har gett oss människor, som tar emot honom med hela vårt hjärta.

Läs mer