KVINNOPROJEKTET Slutrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVINNOPROJEKTET Slutrapport 990621"

Transkript

1 KVINNOPROJEKTET Slutrapport

2 2 Slutrapport Pilotprojekt Kvinnoprojektet Projektledare: Tuire Toivanen, leg.läkare, specialist i allmänmedicin, psykiatri och FHV (RKC) Projektansvarig: Rigmor Gillberg, socionom, leg. psykoterapeut, verksamhetschef (RKC) Handledare: Kersti Flygare, leg.läkare, specialist i invärtes medicin och FHV, leg. psykoterapeut. Ansvarig för dokumentation och rapport: Matilda Ekström, socionom, projektanställd. Röda Korsets Center för torterade flyktingar Stockholm

3 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1) Sammanfattning 4 2) Inledning 5 3) Syfte 5 4) Målgrupp 5 5) Metod 6 6) Utvärdering 6 7) Bakgrund Kvinnor och tortyr 7 8) Resultat 9 Skälet att kvinnorna sökte kontakt med RKC och insatserna som gjordes, tabell 1 11 Detaljerade kostnader för externa rehabiliteringsinsatser, tabell 2 12 Insatser finansierade inom RKC, tabell 3 12 Livskvalitetsförändring, genomsnittsvärden, tabell 4 13 Livskvalitetsförändring variabel för variabel, tabell 5 15 Globala funktionsskattningsskalan GAF, tabell ) Sammanfattning från uppföljningsintervjuerna 17 Om ensamhet, Ett bra liv 17 Tiden på RKC, Framtiden 18 Behandling för kvinnor som varit utsatta för tortyr eller andra svåra livshändelser 19 Kvinnlig eller manlig behandlare? 20 Hur kan Röda Korsets Center bli bättre? 20 10) Diskussion 21 Litteraturlista Bilagor: 1) Intervjufrågor 2) Self-Rated Health livskvalitetsformulär 3) Globala funktionsskattningsskalan (GAF) 4) Tre fallbeskrivningar på engelska 5) Övrigt

4 4 1) SAMMANFATTNING Introduktion: På Röda Korsets Center för torterade flyktingar (RKC) är för närvarande ungefär en tredjedel av patienterna kvinnor. Kvinnor som torteras utsätts i regel för sexuell tortyr. Detta sker i en fängelsemiljö som domineras av män och mäns normer. I detta projekt har vi arbetat med att rehabilitera 10 kvinnor som utsatts för sexuell tortyr. Rehabiliteringen har varit mycket individanpassad ur ett helhetsperspektiv. Vi har utgått från deltagarnas egna behov och intressen och försökt att stimulera deras eget ansvarstagande i rehabiliteringen. Metod: De 10 kvinnorna har träffat RKC:s allmänläkare vid projektstarten. De fick fundera på vad de ville göra det närmaste året för att må bättre. Man gjorde en gemensam rehabiliteringsplanering. Rehabiliteringsinsatserna genomfördes under projekttiden. Kvinnorna fick också fylla i Self-Rated Health livskvalitetsformulär före och efter rehabiliteringsåret, för att utvärdera vilken betydelse insatserna haft. Projektets socionom genomförde uppföljningsintervjuer med kvinnorna. Resultat: 6 av 9 kvinnor säger att de mår bättre efter rehabiliteringsåret. Detta bekräftas genom Self-Rated Health livskvalitetsformulär och den s.k. Globala funktionsskattningsskalan (GAF). En kvinna avled på grund av sjukdom under rehabiliteringstiden och har räknats som bortfall. Den genomsnittliga kostnaden för externa rehabiliteringsinsatser är drygt :- per kvinna. Dessutom har interna rehabiliteringsinsatser använts. Det framkom att kvinnorna mår ganska bra idag och att de är mycket nöjda med sin kontakt med RKC. Från att tidigare inte varit intresserade av att ta hand om sin kropp eller deltaga i gruppverksamhet är flera intresserade av det nu. Vi menar att detta indikerar att kvinnorna mår bättre. 6 av dem säger att kvinnor som genomgått tortyr behöver en kunnig och förstående person att tala med och denna person bör vara en kvinna. Några kvinnor känner sig fortfarande mycket ensamma i Sverige Diskussion: I denna studie framkommer att individuellt planerad rehabilitering utifrån ett helhetsperspektiv har givit ett gott resultat för kvinnorna. Viktigt är att lyssna och ta hänsyn till varje kvinnas egna behov och önskningar, något som bekräftas av kvinnorna under uppföljningssamtalen. Rehabilitering av målgruppen innebär att arbeta med en process, både för kvinnorna själva och för behandlaren. I denna process måste tillit och förtroende utvecklas mellan patient och behandlare. Detta är en process som tar tid och som måste få ta tid, annars avstannar processen. Det har varit mycket betydelsefullt att projektet har haft en summa pengar att administrera, vilket har möjliggjort en flexibilitet för olika rehabiliteringsinsatser under projekttiden.

5 5 2) INLEDNING Kvinnoprojektet en pilotstudie för rehabilitering av kvinnor som utsatts för sexuell tortyr På RKC är för närvarande ungefär en tredjedel av patienterna kvinnor. Kvinnornas andel håller på att öka. Kvinnor som torteras utsätts i regel för sexuell tortyr. Det kan handla om sexuella övergrepp inklusive kränkningar och våldtäkter, även orala. Allt detta sker i en miljö som domineras av män och mäns normer, där hela kulturen är en manlig kultur. När kvinnor ska rehabiliteras och bearbeta sina trauman visar erfarenheter att det tar lång tid att vinna kvinnornas förtroende. Man bör ha tid och lyhördhet. Men när kvinnan väl har börjat att bearbeta sina upplevelser går rehabiliteringsprocessen ofta snabbt. För att försöka öka förståelsen för torterade kvinnor och hur de kan rehabiliteras har RKC gjort en studie av tio kvinnliga patienter. I denna studie betyder ordet rehabilitering att återupprätta värdigheten och sin livsdröm. Rehabilitering är ofta en lång process. Studien har varit ett resultatinriktat, individanpassat metodutvecklings- och behandlingsprojekt, som utgick från deltagarnas egna intressen och behov och som skulle stimulera till eget ansvar i rehabiliteringen. Projektet startade vintern 1998 och avslutades våren Med projektets hjälp ville RKC vidga deltagarnas nätverk och använda livsdrömmen som målsättning. Redan i början av projektet noterades att kvinnorna var lättade och tacksamma över att vara i ett land där de själva kunde äga och behärska sin kropp. Men det var klart att det skulle ta tid innan de kunde hitta tillbaka till sin kropp (t.ex. genom dans och motion) och vilja vårda den (t.ex. genom egna läkarbesök och kosmetiska åtgärder). Projektledaren har föreläst om projektet i Kvinnliga läkares världskongress i S. Paulo (bilaga 5) och det planeras uppföljning på nästa kongress år ) SYFTE Syftet med denna studie är att redogöra för psykiska och somatiska följdverkningar av kvinnors tortyr. Denna kunskap är viktig för att bättre anpassa och planera rehabiliteringen för denna grupp. att försöka utveckla metoder för att förbättra rehabiliteringen av kvinnor som blivit utsatta för tortyr (inklusive sexuell tortyr). att effektivisera samverkan med andra samhällsaktörer genom att synliggöra torterade kvinnors problematik och därmed försöka öka förståelsen för den. 4) MÅLGRUPP I detta pilotprojekt har ingått tio kvinnor. De har sökt behandling på RKC och varit utsatta för sexuell tortyr. En kvinna har räknats som bortfall på grund av dödsfall genom sjukdom.

6 6 5) METOD Pilotprojektet har inte varit upplagt som en vetenskaplig studie, men rehabiliteringsarbetet har dokumenterats systematiskt som journalanteckningar, i remissvar och i enkäter. RKC:s allmänläkare har träffat och bedömt patienterna vid projektstarten. Kvinnorna fick då fylla i Self-Rated Health livskvalitetsformulär (bilaga 2). Det är ett frågeformulär som används även i större befolkningsundersökningar. Formuläret innehåller ett antal allmänt hållna variabler som handlar om den uppfattning varje kvinna har själv om den egna hälsan, familjelivet, sömnen, självförtroendet. Man markerar på en skala om man tycker exempelvis självförtroendet är mycket dåligt, dåligt, bra eller utmärkt. Kvinnorna fyllde i skalan under besöket. De hade möjlighet att ställa frågor eller att avbryta att fylla i. Här är det viktigt att nämna att frågeformuläret inte innehåller några frågor om tortyr eller sexuella övergrepp. Erfarenheten visar att kvinnor som utsatts för dessa övergrepp ofta inte vill svara på den typen av frågor. I projektet försökte vi att vara noga med att respektera varje kvinnas integritet, liksom att lyssna till varje kvinnas egna behov och egen vilja. Vi tror att vi genom detta förhållningssätt har varit lyhörda för kvinnornas egen drivkraft, deras motivation till sin rehabilitering. Vi har försökt att få dem att hitta sin motivation och att stärka den. Grundläggande för motivationsarbete är att det finns en relation mellan behandlaren och patienten, att man möter patienten i nuet och att människor endast kan påverkas genom möten med andra. (3) Vår erfarenhet är att man inte alltid hjälper genom att gå med patienten, utan även genom att ställa rimliga krav. Det kan vara mera kränkande att inte ställa några krav på en person. Det man då förmedlar är att man inte tror att denna person har några resurser eller några möjligheter att komma vidare. Vi har försökt att arbeta utifrån detta i projektet. Är det någonting du vill göra det närmaste året som kan få dig att må bättre? Frågan ställdes till varje kvinna och svaren kom så småningom. Olika rehabiliteringsidéer presenterades också för kvinnorna och en gemensam planering gjordes. Behandlingen planerades mycket individuellt och innefattade enskilda samtal och/eller familjeterapeutiska insatser ur ett helhetsperspektiv eller neuropsykologiska testningar och sjukgymnastik. Vid behov fick kvinnorna genomgå undersökning hos en gynekolog anknuten till RKC. Rehabiliteringen pågick under ett års tid. 6) UTVÄRDERING För att utvärdera projektet beslöts att genomföra uppföljningsintervjuer med samtliga kvinnor som ingått i projektet. Patienterna kontaktades med ett kort brev där de inbjöds att komma på ett besök hos projektansvarig läkare och projektets socionom. I brevet bifogades ett antal frågor (bilaga 1) som kvinnorna ombads att besvara till besöket. De flesta kvinnorna hade inte skrivit några svar på frågorna när de kom. De föredrog att svara på frågorna under intervjun med projektets socionom, samtidigt som denna förde anteckningar. Varje intervju varade i ungefär en timme.

7 7 Dessutom användes på nytt samma Self-Rated Health livskvalitetsformulär för att försöka mäta resultatet av insatserna. Genom att kvinnorna fick fylla i skalan både före och efter behandlingen kan man jämföra deras egen uppfattning om hur de mådde före och efter rehabiliteringsåret. Därtill användes den globala funktionsskattningsskalan den s.k. GAF-skalan, (bilaga 3) vars bägge poler utgörs av psykisk hälsa respektive psykisk sjukdom. Skalan fylldes i både före och efter rehabiliteringsåret av projektansvarig läkare. Man gör en bedömning av psykologisk, social och yrkesmässig funktionsförmåga. 7) BAKGRUND Kvinnor och tortyr Tidigare forskning (2) av psykiska trauman har visat att de kvinnor man på 1800-talet ansåg lida av hysteri uppvisade samma symptom som män från första världskriget med s.k. granatchock. Bägge grupper skrek och grät, stelnade, blev stumma, sömnlösa, oåtkomliga, förlorade minnet och förmågan att känna. De hade varit utsatta för extremt stark psykisk och fysisk stress. De visade några av de symptom som senare kom att ingå i diagnosen posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Flera av RKC:s patienter har denna diagnos. Både män och kvinnor utsätts för tortyr, men villkoren för kvinnor är annorlunda. I länder där tortyr förekommer kontrolleras kvinnorna av släktens män; maken, sonen, fadern, storebror, lillebror, farfar, morfar, farbror, morbror och om dessa inte finns, kontrolleras hon av andra män. Kvinnans livsrum är ofta mycket litet. Kvinnors tortyr innebär förutom organiserat våld också ett uttryck för mäns makt. I tortyrsituationen innebär det också ett uttryck för en enskild mans makt över en enskild kvinna. Kvinnor utsätts för ett sexualiserat våld och ett extremt psykiskt förtryck. (4). I ett fängelse råder en manlig kultur, som kvinnorna måste inordna sig i. Varje tillfälle utnyttjas till att kränka den personliga integriteten. Kvinnan kan inte sköta sin personliga hygien. Infektioner grasserar, t.ex. vaginala infektioner, menstruationen kanske uteblir eller kommer i form av störtblödningar. Kvinnan oroar sig för sin hälsa och för sina framtida möjligheter att få barn. Det är vanligt att kvinnor utsätts för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp och kränkningar. Dessa övergrepp skadar djupt den kvinnliga identiteten. För en muslimsk kvinna innebär det dessutom att hon i regel blir kränkt och vanärad inför hela sin familj. En del kvinnor föder barn i fängelset, de kan då få behålla barnet hos sig något halvår eller år, därefter kan det lämnas till eventuella släktingar mor och barn skiljs helt plötsligt åt. Att vara gravid, att föda barn, att amma och att ta hand om ett litet spädbarn under de omänskliga förhållanden som råder i repressiva staters fängelser är mycket traumatiska upplevelser, antingen man själv är utsatt för det eller tvingas vara vittne därtill. Kvinnan kan omöjligen ge sitt barn det hon önskar och detta ger henne svåra hjälplöshets- och skuldkänslor. (1) Flera kvinnor, i synnerhet från Mellanöstern, talar om kvinnoförtryck i hemlandet. Många kvinnor börjar sitt politiska engagemang redan i tonåren. En del tycks genom detta få uppleva en jämställdhet man kämpar sida vid sida såväl pojkar och män som flickor och kvinnor.(1) En del kvinnor blir indirekt engagerade i politiken via sin man och blir ett offer för torterare på grund av sin mans verksamhet. Just dessa kvinnor mår speciellt dåligt.

8 8 Även barnen kan råka illa ut på grund av någon av föräldrarnas politiska engagemang; de kan placeras i barnfängelse eller i tukthus, där fruktansvärda förhållanden råder. Skenavrättningar eller isolering är en form av psykisk tortyr som anses vara det allra svåraste en människa kan råka ut för. Offret kan hängas upp på olika smärtsamma sätt. Offret kan ges smärtalstrande gifter. Dresserade aggressiva hundar som kopulerar med offret, kan användas. Kvinnor kan avrättas med skott mot livmodern. Att kvinnor torteras grymmare än män, berättar många av centrets manliga patienter. (4) Nedan följer ett avsnitt ur en text (5), skriven av en kvinna, som satt fängslad under ett års tid i den islamiska republikens fängelser. Kvinnan frisläpptes senare. Texten smugglades utomlands och publicerades i en exiltidskrift tillhörande en iransk motståndsgrupp. Den publiceras här därför att den säger något om villkoren för kvinnor i ett fängelse i Iran. Om förhörsledare och tortyr Historien om förhörsledare och tortyr i islamiska republiken är en egendomlig berättelse. Deras karaktär är verkligen en enda röra av psykiska komplex, våld, bakåtsträvande och förstelnat tankegods. Om det en dag blir möjligt att undersöka dem psykologiskt och psykoanalytiskt, kan man kanske komma fram till ett överraskande resultat och då kan man få veta vilka faktorer som har drivit bort dem från mänsklighet. De kommer från trasproletariatet och är ofattbart antisociala till sin karaktär. Ibland blir man övertygad om att de är gjorda av idel grymhet och brutalitet. Deras hat och fiendskap mot allt tänkande, får alla människor att tro så. Det mest framträdande i deras karaktär, är deras oändliga sexuella komplex som står mycket klart från första stund. De ser på kvinnor som ett redskap att tillfredsställa sin sexuella lust och denna attityd förstärks när de kommer i kontakt med fängslade flickor och kvinnor. Orsaken är att de här flickorna och kvinnorna är deras krigsfångar (de som bekämpar regimen måste vara otrogna hundar som man får behandla hur som helst ) och det legitimerar utlevelse av deras sexuella komplex. Historien om förhör av kvinnliga fångar är historien om våldtäkter. Jag ska avsluta det här kapitlet med att berätta. Om förhörsledaren upptäckte att en kvinna var gravid, försökte han att slå henne så mycket att hon skulle få missfall. Det blev många missfall i fängelset. Avrättning av gravida kvinnor var också vanlig. Det var först efter en stor kampanj i hela världen mot avrättning av gravida kvinnor, som de började skjuta upp avrättningen till efter förlossningen. Efter tortyren Kvinnor liksom män har en kombination av fysiska, psykiska och sociala problem när de söker hjälp. Nästan alla har något smärtproblem och/eller är deprimerade. Huvudvärk, ryggsmärtor, magont och gynekologiska besvär är vanligast. Smärtorna är många gånger så pass invalidiserande att kvinnan blir oförmögen att klara vardagslivet på det sätt hon önskar. De känner sig nervösa, oroliga, ledsna och ofta rädda. De har koncentrationssvårigheter och sömnstörningar. De beskriver relationsproblem och flera kvinnor beskriver svårigheter i att lita på och närma sig män. (1) Centrets patienter kan vara allt från analfabeter till mycket välutbildade. Kvinnor råkar efter tortyr ofta ut för ett dissociativt (splittrat) tillstånd där de svimmar, gråter och vill glömma. De lever synligt sett ett normalt liv med familj och barn, men mår sämre och sämre. De reagerar

9 9 med depressivitet, passivitet och blir dissociativa. Män reagerar istället ofta med asocialitet och impulsivitetsproblem. (4) 8) RESULTAT Patienternas bakgrund Antal patienter. Tio kvinnor ingick från början i projektet. Nio kvinnor intervjuades. En kvinna insjuknade under projekttiden och avled senare. Hon och hennes familj fick psykosocialt stöd inom projektet. Utbildningsnivå. Två kvinnor har motsvarande grundskoleutbildning, tre kvinnor har motsvarande gymnasieutbildning och fem kvinnor har universitetsutbildning. Arbete/studier. Tre kvinnor har pågående universitetsstudier. En av dessa kvinnor har fast arbete samtidigt som hon studerar. Tre kvinnor har arbete på öppna marknaden. En kvinna har praktikarbete genom RKC:s arbetsmarknadsprojekt. En kvinna har sjukbidrag. En kvinna har anställning men är föräldraledig. Antal år i Sverige. 1-5 år: en kvinna. 6-7 år: fem kvinnor, år: tre kvinnor, 16 år: en kvinna. Ursprungsland. Mellanöstern: sju kvinnor, Sydamerika: två kvinnor, Asien: en kvinna. Tolkbehov. I början av projekttiden behövde fyra kvinnor tolk under samtalen. Vid uppföljningen klarades alla kontakter på svenska. Före rehabiliteringen RKC:s kvinnliga patienter är ofta ensamma i Sverige och svåra att nå. I många kulturer är kvinnorna till för andra. De ska glömma sina egna behov och det hör till kvinnans lott att lida. Initialt ville kvinnorna inte alls närma sig frågor som rör det sexuella. De värjde sig starkt mot föreslagna gynekologiska undersökningar. De presenterade ofta smärta av olika slag som orsak att de sökte kontakt med RKC. Kvinnorna själva kunde se vissa orsakssamband, en del möjliga att ta itu med, andra inte. De hade också viss insikt om spänningar och stress som bakomliggande orsaker till besvären. Smärtan hade många konsekvenser. Kvinnorna uppfattade kroppen som ett hinder, en fiende, som orsak till sömnlöshet, trötthet och sämre socialt och intellektuellt fungerande. Allt detta hade de svårt att acceptera. Kvinnorna hade förlorat förmågan att lyssna på kroppens signaler, eftersom den upplevdes så främmande. De beskrev social deklassering, isolering och ensamhet. De beskrev en känsla av främlingskap och längtan efter det egna landet. (Detta är något som återkommer i några uppföljningsintervjuer). Isolering är ett mycket svårt problem, eftersom individen då saknar möjlighet till bekräftelse av sin verklighet. Isoleringen kan bli så stark och smärtsam att kvinnan bygger en mur omkring sig och börjar hata allt och alla. Hur gick det?

10 10 Författarna märker att återhämtningen på den fysiska nivån går långsamt och borde aktiveras. Vid projektstarten avfärdade kvinnorna gruppmöten bestämt, men vid uppföljningen efter ett år, kände alla en viss längtan efter en grupp. Exempelvis varma bad och bassängträning i grupp kunde vara en bra insats i fortsättningen. En patient beskrev hur den tidigare identiteten för kvinnor som torterats ofta gått förlorad, men menade att det går att försöka bygga upp en ny. Många tycktes ha fått nytt hopp och hittat lusten i vardagslivet och till att vårda sin kropp. Detta bekräftar enligt vår uppfattning att kvinnorna nu mår bättre och orkar att intressera sig för både sitt eget välbefinnande och för att deltaga i någon typ av gruppverksamhet. Deras situationer förefaller att vara mera stabila och de säger att insatserna som gjorts med RKC:s hjälp har betytt mycket.

11 11 Tabell 1: Skälet att kvinnorna sökte kontakt med RKC och insatserna som gjordes inom projektet Besvär hos patienten Pat.1: Smärtor, arbetslöshet Pat.2: Isoleringstendens, depression, Frånvaroattacker Pat.3: Smärtor, ångest, sociala problem Svimningar Pat.4: Smärtor, depression Pat.5: Smärtor, depression Pat.6: Smärtor, sociala problem Pat.7: Ångest, krisreaktion, saknade permanent uppehållstillstånd (PUT) och var utvisningshotad, subjektivt försämrat minne Typ av rehabilitering under rehabiliteringsåret Kognitiv psykoterapi hos läkare, medicinsk utredning arbetsmarknadsåtgärder, ekonomisk hjälp till rehabiliteringsresa Stödsamtal hos läkare, farmakologisk behandling, medicinsk utredning, neuropsykologisk utredning, arbetsmarknadsåtgärder med arbetsträning Stödterapi(extern), psykosociala åtgärder, arbetsmarknadsåtgärder, medicinsk utredning inkluderat gynekolog, neurolog, reumatolog, njurmedicin, ortoped, neuropsykologisk utredning Kroppsorienterad psykoterapi (extern), fysioterapi, gynekologkontakt Medicinsk utredning, hjälp med bostadsproblem Psykodynamisk korttidsterapi(rkc),medicinska åtgärder inklusive gynekologkontakt, hjälp med familjeåterförening, arbetsmarknadsåtgärder Fysioterapi, farmakologisk behandling, hjälp med bostadsproblem, stödsamtal hos läkare, tandvård, medicinsk utredning inklusive gynekologkontakt, neuropsykologisk utredning Pat.8: Smärtor, ångest, frånvaroattacker Stödsamtal hos läkare, hjälp m. familjeåterförening, medicinsk utredning inklusive gynekologkontakt, tandvård, neuropsykologisk utredning Pat.9: Smärtor, depression, arbetslöshet Arbetsmarknadsåtgärder, farmakologisk behandling, glesa stödsamtal hos läkare, medicinsk utredning inklusive gynekologkontakt, tandvård.

12 12 Kommentar: Med farmakologisk behandling avses här t.ex. smärtlindring, sömnmedicinering, antidepressiv medicinering. Med fysioterapi avses t.ex. sjukgymnastik, smärtlindring, akupunktur eller TNS-behandling. Tabell 2: Detaljerade kostnader för externa rehabiliteringsinsatser Projektet har haft en budget att disponera för inköp av extern behandling. Projektet avslutades när budgeterade medel var slut. Insats Kostnad Ekonomisk hjälp till 5.000:- rehabiliteringsresa Kognitiv psykoterapi :- Anlitande av advokat x :- Datorköp 250:- Arbetsträning x :- Neuropsykologisk testning x :- Psykodynamiska psykoterapier :- x 2 Alternativ medicinsk 9.000:- behandling Vistelse på :- rehabiliteringsklinik Kosmetisk åtgärd 2.000:- Kurser/studier 9.000:- Summa projektet :- Genomsnitt/kvinna :- Kommentar: Beloppen per kvinna varierade mellan :-. Tabell 3: Insatser finansierade inom RKC Antal Insats kvinnor 2 Psykoterapier 4 Neuropsykologisk testning 5 Kontakt med arbetsmarknadsprojektet

13 13 7 Medicinsk utredning 7 Gynekologkontakt 8 Tandläkarbehandling Kommentar: De gynekologiska undersökningarna och de mycket noggranna medicinska utredningarna var i stort sett utan anmärkning. Mycket noggrann medicinsk utredning gjordes för 7 kvinnor. Trauma mot munnen och orala våldtäkter är vanliga och kräver specialtandvård. Tandläkare kopplades in för 8 kvinnor. 5 kvinnor hade kontakt med RKC:s arbetsmarknadsprojekt. 4 kvinnor fick göra en neuropsykologisk testning på grund av subjektivt upplevd försämring av minne och koncentration. I 3 av de 4 fallen visade utredningen tecken på neuropsykologisk funktionsnedsättning och det vore mycket värdefullt att testa dessa personer igen efter ett år. Neuropsykologiska svagheter kan kompenseras och annan parallell behandling, t.ex. samtalsterapi, är positivt. Lämpligt arbete är ofta att rekommendera som rehabilitering. Efter rehabiliteringen Efter sammanräkning av antalet poäng i Self-Rated Health livskvalitetsformulär framkommer att 6 av 9 kvinnor upplever en subjektiv förbättring av sin totala livskvalitet. 3 av 9 kvinnor upplever en subjektiv försämring av sin livskvalitet. Resultaten ovan har framkommit genom att antalet poäng på livskvalitetsformuläret har räknats samman för varje kvinna, dels i det formulär hon fyllde i före rehabiliteringsåret, dels i det formulär hon fyllde i efter rehabiliteringsåret. Sedan har skillnaden räknats fram från de bägge summorna. Livskvalitetsförändring Nedan redovisas det sammanlagda antal poäng varje kvinna har fått i sitt livskvalitetsformulär, före och efter rehabiliteringsåret. Tabell 4: Genomsnittsvärden (maxpoäng: 126) Patient 1998, före rehab. genomsnitt 1999, efter rehab. genomsnitt Förbättring / försämring

14 Medianvärde Om vi tittar på medianvärdet av rehabiliteringspoängen ser vi en förbättring av livskvalitetspoängen med 4 poäng för samtliga kvinnor. Medianvärdet blir mera rättvisande eftersom det utesluter den högsta och lägsta poängen. Man får fram medianvärdet genom att placera siffrorna i storleksordning och därefter ta siffran i mitten: -14, -9, -6, +4,+ 4,+ 4,+ 5,+ 5,+ 17 = Medianvärdet är +4 poäng. Något om de tre kvinnor som upplever en försämring: Det är svårt att säga vad det är som gör att tre av kvinnorna upplever en försämring efter rehabiliteringsåret. Två av dessa kvinnor studerar till akademiskt vårdyrke. Båda saknar familj, både egen och ursprungsfamilj. När kvinnorna fyllde i Self-Rated Health livskvalitetsformulär uppmanades de att göra det utifrån sin aktuella situation just vid det tillfället. En kvinna berättar att hon är mycket deprimerad, men att hon har klarat sina år i Sverige för att hon har fått gå i psykoterapi. Hon var orolig för att det inte fanns pengar till psykoterapi och därmed riskerade hon att inte klara sina fortsatta studier. En kvinna är mycket frustrerad då hon saknar eget bostadskontrakt, trots att hon varit flera år i Sverige. Denna kvinna har erbjudits psykoterapi men avböjt. Hon har också haft svårt att klara sina studier. En kvinna berättar att ett bra liv för henne är att åter kunna bo i sitt hemland (vilket hon inte kan idag.) Hon hade mycket svåra smärtor, äktenskapsproblem och en oklar studie- och arbetssituation. Efter uppföljningen har denna patients aktuella situation ändrats till det bättre. Vi fick klarhet i detta genom uppföljningssamtal.

15 15 Tabell 5: Livskvalitetsförändring Nedan redovisas livskvalitetsformuläret variabel för variabel och det antal genomsnittliga poäng som kvinnorna fått, liksom medianvärden. Variabler 1998, före rehab. Maxpoäng = , efter rehab. maxpoäng = 7 Förbättring /försämring genomsnitt Medianvärde 1998 / 1999 Familjesituation Bostad Arbetssituation Ekonomi Hälsa Fritid Hörseln Synen Minnet Konditionen (kroppslig) Aptiten Humöret Energin (psykisk) Tålamodet Självförtroendet Sömnen Förbättring/ försämring median Vara uppskattad utanför hemmet Vara uppskattad i hemmet Kommentar: Några kvinnor har satt ganska höga poängtal och några ganska låga poängtal på vissa variabler. Därför har även medianvärdet räknats fram. De faktorer som kvinnorna beskriver har förbättrats efter rehabiliteringsåret är: familjesituationen, bostadssituationen, arbetssituationen, ekonomin, den kroppsliga konditionen, aptiten, den psykiska energin, tålamodet, sömnen och att vara uppskattad i hemmet. Samtliga kvinnor tycker att de har en dålig eller ganska dålig ekonomi, t.ex. har ingen kvinna satt högre poäng än 4 av 7 möjliga.

16 16 De flesta kvinnor upplever att de har ingen eller liten fritid. De flesta kvinnorna känner sig betydelsefulla både utanför och i hemmet. Tabell 6: Globala funktionsskattningsskalan,(gaf-skalan) Nedan redovisas det antal poäng kvinnorna objektivt bedömdes ha vid rehabiliteringens start respektive vid dess avslutande. Skalan har ett poängintervall på mellan och är indelad i 10 olika intervall, där 1-10 betecknar en person som fungerar mycket dåligt och betecknar en person som fungerar mycket bra. Patient Förbättring poäng Kommentar: Enligt vår bedömning har samtliga kvinnor utom patient 6 ökat sitt antal poäng på skalan och därmed sin livskvalitet. Patient 6 har samma antal poäng vid båda bedömningstillfällena. Denna skala (bilaga 3) är användbar när det gäller att göra en uppskattning av psykiskt, socialt och yrkesmässigt fungerande. Man ska inte beakta funktionsnedsättning som beror på fysiska begränsningar eller begränsningar på grund av livsomständigheter. Personer som t.ex. saknar bostad kan påverkas mycket olika av detta. För en patient kan detta vara mycket svårt, en annan kan vara mycket välfungerande ändå. Man använder oftast skalan för att göra en bedömning av funktionsnivån vid det aktuella tillfället man träffar patienten. Skalan kan också användas för att uppskatta patientens funktionsnivå före och efter en behandlingsperiod.

17 17 9) SAMMANFATTNING FRÅN UPPFÖLJNINGSINTERVJUERNA Hur mår kvinnorna nu? Kvinnorna svarar att de mår bra psykiskt men dåligt fysiskt (2), ganska bra (3), bra, bättre än förut (2) och dåligt (2). Följande är direkta citat från intervjuerna: Från den här tiden som jag fick jobb mår jag bra psykiskt sett, men jag har ont i ryggen och fötterna, jättemycket. Jag blir mycket trött av mitt arbete. Jag orkar inte göra någonting efter mitt arbete. Jag skämdes för att gå dit när jag mådde dåligt När man mår dåligt är det viktigt att ha någon att prata med. Men inuti mig är jag glad och nöjd. Jag mår ganska bra i min själ, men inte i min kropp. Men speciellt efter varje gång hos akupunktören känner jag mig lugn som en ny människa. Jag är väldigt deprimerad och känner mig övergiven både av familjen och samhället. Som professionell hjälper det mig mycket att kunna arbeta, jag tror på det. När jag träffar andra kvinnor/läkare ger det mig hoppet tillbaka jag måste gå framåt jag blir mycket stärkt av det! Om ensamhet Av samtliga 9 kvinnor säger 3 att de känner sig ensamma. De saknar både sina släktingar som antingen finns i hemlandet eller är döda och de saknar verkliga vänner..samtidigt så känner jag mig mycket ensam här i Sverige. Ensamstående mammor har det tungt. Ibland tycker jag att det är lättare att prata med svenska kvinnor. Mellan iranska kvinnor är det en skam att säga att man är skild. Det ska vara en man, för en kvinna, men det spelar ingen roll hur han är, han kan vara som en robot.. Jag har lämnat alla iranska vänner (kvinnor), de kom till mig innan jag skilde mig och ville umgås, när jag skilde mig blev det annorlunda. Ett bra liv för mig är att alla i familjen bor i samma hus, där finns mamma och pappa och alla nära, men nu är de döda. I mitt land ringer man varandra, jag vet inte hur det är här? Ett bra liv

Att hitta tillbaka till livet

Att hitta tillbaka till livet Att hitta tillbaka till livet Utvärdering av en behandlingsmodell vid Multipel Skleros April 2002 Anette Ankarcrona Ankarcrona Organisationsutveckling AB Timmermansgränd 1 118 65 Stockholm Tel: 08-30 50

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

Innehåll: Livskraft: Folkhälsosituationen bland deltagarna i Caritas språkträningsgrupper i Hjällbo. Augusti 2005

Innehåll: Livskraft: Folkhälsosituationen bland deltagarna i Caritas språkträningsgrupper i Hjällbo. Augusti 2005 Livskraft: Folkhälsosituationen bland deltagarna i Caritas språkträningsgrupper i Hjällbo Augusti 2005 Ann Towns, Fil Dr Gun Holmertz Eva Johannisson Madlin Krabit Innehåll: I. Bakgrund: Folkhälsoundersökningen

Läs mer

Handläggning av LSS-ärenden för personer med utländsk bakgrund. - några reflektioner och råd till dig som handläggare -

Handläggning av LSS-ärenden för personer med utländsk bakgrund. - några reflektioner och råd till dig som handläggare - Handläggning av LSS-ärenden för personer med utländsk bakgrund - några reflektioner och råd till dig som handläggare - Annika Lindstrand April 2005 Innehåll 1.Inledning 1 Bakgrund 1 Syfte och mål 2 Rapportens

Läs mer

rapporten 2012 t e m a Psykisk ohälsa

rapporten 2012 t e m a Psykisk ohälsa rapporten 2012 t e m a Psykisk ohälsa BRIS 116 111 för dig upp till 18 år Måndag till fredag: kl 15-21 Lördag, söndag och helgdag: kl 15-18 bris Vuxentelefon om barn Måndag till fredag: kl 10-13 077-150

Läs mer

En gemensam rapport från fem Länsstyrelser

En gemensam rapport från fem Länsstyrelser En gemensam rapport från fem Länsstyrelser Förord För att förbättra psykiskt funktionshindrade personers situation antogs 1995 den s.k. psykiatrireformen. Denna reform syftar till att förbättra livsvillkoren

Läs mer

Rapport från Rädda Barnens projekt Utanpapper.nu, en hjälplinje för barn utan papper.

Rapport från Rädda Barnens projekt Utanpapper.nu, en hjälplinje för barn utan papper. Rapport från Rädda Barnens projekt Utanpapper.nu, en hjälplinje för barn utan papper. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i

Läs mer

Uppföljning av deltagare i Ankomst Göteborg

Uppföljning av deltagare i Ankomst Göteborg Uppföljning av deltagare i Ankomst Göteborg Ett utvecklingsprojekt inom EU-programmet Equal Nationell temagrupp asyl & integration Slutrapport Av Eva Norström Etnolog, Fil. Dr., Lunds universitet Mars

Läs mer

Bearbetning, återupprättelse, framtidstro?

Bearbetning, återupprättelse, framtidstro? Bearbetning, återupprättelse, framtidstro? Utvärdering av Ersta Fristads grupper för misshandlade och hotade kvinnor Maria Eriksson & Gunilla Dahlkild-Öhman Bearbetning, återupprättelse, framtidstro? Bearbetning,

Läs mer

KONFERENSDOKUMENTATION

KONFERENSDOKUMENTATION KONFERENSDOKUMENTATION Nationell konferens BARN SOM ANHÖRIGA Uppsala 14 15 oktober 2013 Innehåll 3. Barnombudsmannen om vikten att prata med barn 5. Hur många barn lever i hem med missbruk och/eller allvarlig

Läs mer

hela tiden en massa papper att fylla i

hela tiden en massa papper att fylla i hela tiden en massa papper att fylla i en undersökning om unga vuxna med ADHD Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för unga vuxna med ADHD. Rapporten

Läs mer

Äldres tankar kring social samvaro

Äldres tankar kring social samvaro Äldres tankar kring social samvaro Varför är det viktigt att vara social för äldre och hur kan vi som jobbar på äldreboende stötta i social samvaro? Mona Ståhlberg FoU-trainee Uppsats nr 9 April 2009 Förord

Läs mer

Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service

Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service 20 U 2012:20 Dnr 2012/539-KSS-064 Vilka grupper är i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering? Kartläggning av behovsgrupper i Västerås som

Läs mer

Arbetsmarknadssatsningen. att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6

Arbetsmarknadssatsningen. att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6 Arbetsmarknadssatsningen att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6 Förord Ungdomsstyrelsen har sedan 2003, på regeringens och sedermera Arvsfondsdelegationens

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

Om psykiska sjukdomar

Om psykiska sjukdomar Om psykiska sjukdomar Psykiska sjukdomar gör så att sättet att tänka och känna förändras och man upplever saker annorlunda än när man mår bra. Den som blir sjuk förändras i sitt sätt att vara. Man kan

Läs mer

Föräldrars erfarenheter och behov av stöd efter ett barns självmord NASP 2013:1

Föräldrars erfarenheter och behov av stöd efter ett barns självmord NASP 2013:1 Föräldrars erfarenheter och behov av stöd efter ett barns självmord NASP 2013:1 NASP - Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa - är sedan 1993 Stockholms läns landstings

Läs mer

Öppen Gemenskaps kvinnojour

Öppen Gemenskaps kvinnojour UFFE-meddelande 2/2011 Öppen Gemenskaps kvinnojour Utvärdering av Öppen gemenskaps uppsökande kvinnojour för våldsutsatta kvinnor med missbrukproblematik Elisabeth Larsson Jan Brännström Öppen gemenskaps

Läs mer

På flykt på egen hand om ensamma flyktingbarns behov och dilemma

På flykt på egen hand om ensamma flyktingbarns behov och dilemma På flykt på egen hand om ensamma flyktingbarns behov och dilemma Vår vision är en värld där Barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter är tillgodosedda. Det är en värld som respekterar

Läs mer

Inledning 1. Bakgrund 8. Barnens relationer 2. Metod 9. Slutsatser och diskussion 3. Mammornas bakgrund

Inledning 1. Bakgrund 8. Barnens relationer 2. Metod 9. Slutsatser och diskussion 3. Mammornas bakgrund Tack! Till alla barn och mammor som modigt har delat med sig av sitt liv och sina tankar för att det ska hjälpa andra i en liknande situation att få bättre stöd och förståelse. Till all personal och frivilliga

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland En studie och ett utvecklingsarbete på Beroendecentrum och Laromottagningen 2014 Per Jörnmyr & Kjerstin Almqvist Foto och utformning: Susanne

Läs mer

Röda Korsets Behandlingscenter för krigsskadade och torterade, Malmö

Röda Korsets Behandlingscenter för krigsskadade och torterade, Malmö Röda Korsets Behandlingscenter för krigsskadade och torterade, Malmö Verksamhetsberättelse 2012 No place like home Röda Korsets Behandlingscenter, Malmö (RKC) Drottninggatan 2C Box 166 201 21 Malmö Tel:

Läs mer

handledning för pappagruppledare För utveckling av föräldraskapet

handledning för pappagruppledare För utveckling av föräldraskapet handledning för pappagruppledare För utveckling av föräldraskapet Innehåll: Välkommen som pappagruppledare! sid 3 Varför pappagrupper? sid 4 Värderingar som pappagruppmanualen utgår ifrån sid 5 Ledarrollen

Läs mer

Sammanfattning. Nyckelbegrepp: Incest, Sexuella övergrepp, Livskvalitet, Känsla av sammanhang.

Sammanfattning. Nyckelbegrepp: Incest, Sexuella övergrepp, Livskvalitet, Känsla av sammanhang. Sammanfattning I en kvalitativ studie undersöktes sju kvinnors upplevelser av eventuellt höjd livskvalitet efter att de har genomgått den peda-terapeutiska behandlingen i Incestcentrum, Göteborg. Behandlingen

Läs mer

Skilda världar. Tio år med en gruppverksamhet för barn som har skilda föräldrar. Författare: Anna Jakobsson Lund & Ingegerd Gavelin

Skilda världar. Tio år med en gruppverksamhet för barn som har skilda föräldrar. Författare: Anna Jakobsson Lund & Ingegerd Gavelin Rapportserien Skilda världar Tio år med en gruppverksamhet för barn som har skilda föräldrar Författare: Anna Jakobsson Lund & Ingegerd Gavelin Rapport: nr 2009:4 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-32-8

Läs mer

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker Katarina Enqvist-Bolin Ola Nordqvist Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Barngrupper

Läs mer

JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende

JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende Utbildningsprogram för sjuksköterskor Kurs VO453C VT 2009 Examensarbete, 15 hp JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer