Bibelbruk och sexualetik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bibelbruk och sexualetik"

Transkript

1 ÖREBRO MISSIONSSKOLA Örebro Teologiska Högskola Bibelbruk och sexualetik En teologisk litteraturstudie av Stanley Grenz syn på sexualitet God didn t create sex to show affection. He invented it to seal commitment Jean-Pascal Medefjord, T4 AA2552 SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE Vårterminen 2008 Handledare: Mikael Hallenius

2 Abstract My intention with this paper is to analyse Stanley J Grenz view on sexual ethics with reference to his evangelical view on the Bible. I have chosen different areas within sexual ethics that Grenz has treated in his books. This essay is completely based on books (with one TV-program as an exception). The paper, among other things, brings up the issue about how Grenz interpret the Bible. Grenz view on the Bible is that it is the word of God to humanity, although it is written in a certain context with certain cultural aspects to pay regard to. This means that Grenz is balancing along a path with inerrancy-interpretation on one side and completely rejection of the Bible on the other side. According to Grenz the sexual ethics in the Bible is above all based on the Old Testament in general and the creation story in particular. 2

3 Innehåll Abstract Inledning Introduktion Syfte och problemformulering Avgränsningar och material Metod Vad är text? Struktur Evangelikalism Grunden för sexualetik i Gamla testamentet Förbundstanken i Gamla testamentet Vad är sexualitet? Sexualitetens syfte Äktenskapet Äktenskapets syfte Äktenskapet som en metafor Sexualitetens olika sammanghang Människosynen Sexualitet inom äktenskapet Skilsmässa Antika kulturen och skilsmässan Bibliska texter om skilsmässan Skilsmässa som ett slutligt brott mot Guds ideal Den lagiska synen på skilsmässa Omgifte Preventivmedel, abort och konstgjord befruktning Preventivmedel Abort och konstgjord befruktning Att vara singel Definition av singlar Teologisk förståelse av singellivet Singel och sexualitet Celibat

4 9 Homosexualitet Syn på homosexualitet Homosexualitet och Bibelsyn Avslutning Källförteckning.34 4

5 1 Inledning 1.1 Introduktion Mitt intresse för sexualetiken har väckts i huvudsak av den interna debatt som på senare tid har förekommit i svensk frikyrklighet. Debatten berör en rad områden inom sexualiteten. I denna uppsats kommer jag att göra en fördjupad analys av Stanley James Grenz, , var en av de ledande evangelikala teologerna i världen och hade sitt säte i Vancouver, Canada's Carey Theological College och Mars Hill Graduate School i Seattle WA. Han har skrivit flera böcker om kristen sexualetik utifrån en evangelikal synvinkel. Mitt intresse för detta grundar sig i den teologiska debatt om sexualitet som pågår i flera samfund, inte minst i min egen pentekostala tradition. Debatten gäller alltifrån preventivmedel och abort, till omgifte och homosexualitet. 1.2 Syfte och problemformulering Mitt syfte med uppsatsen är att göra en kritisk litteraturstudie rörande Stanley Grenz bruk av bibeln i hans sexualetiska argumentation. Utifrån detta syfte har jag ställt följande frågor: Hur tar Grenz ställning i de sexualetiska frågorna rörande äktenskap, skilsmässa, preventivmedel abort och konstgjord befruktning, singelskap samt homosexualitet? Hur använder Grenz bibeln i sin sexualetiska argumentation? Den första frågeställningen ringar in de teman som jag uppfattar vara central i debatten idag och som tydligt nämns i den litteratur som jag har valt. Den andra frågeställningen är till för att möjliggöra en undersökning av Grenz bruk av bibeln i sin sexualetiska argumentation. 1.3 Avgränsningar och material När jag i mitt syfte samt i min problemformulering skriver sexualetiken så innefattar det givetvis ett alldeles för stort område för mig att täcka fullständigt. Jag kommer utifrån enbart en del av hans böcker, själv välja områden inom sexualetiken som jag vill behandla. Observationen kommer således inte vara fullständigt heltäckande över Grenz syn på sexualetiken. Jag har valt en teolog och inte flera som går att jämföra med varandra på grund av att jag särskilt ville fördjupa mig i Grenz syn. Jag har valt dessa böcker på grund av att dessa täcker in de valda sexualetiska områdena utan att de blir för omfattande. Grenz två främsta sexualetiska verk, Sexual Ethics och Welcoming but not affirming är kärnan i min uppsats. The Moral Quest har jag valt för att ytterligare belysa Grenz sexualetiska teologi. Theology for the Community of God och Revisioning evangelical agenda har slutligen används för att lyfta fram Grenz bibelbruk och allmänteologiska hållning. Min fokus i studien kommer att ligga på de två förstnämnda verken. 5

6 1.4 Metod Den metod jag har använt mig av i min uppsats är en kritisk litteraturstudie. Jag har utifrån materialet dragit slutsatser om Grenz syn på sexualetiken utifrån hans bibelsyn. För att ytterligare belysa Grenz bibelsyn kommer jag kontrastera honom mot Lars Gårdfeldts bibelsyn. Min läsning av Grenz har styrts av de två inledande frågeställningarna. Tematiseringen av materialet har skett dels utifrån de jag uppfattar varit de centrala sexualetiska frågorna och dels utifrån att de har funnits tillräckligt mycket i materialet för att kunna diskutera. Om inget annat anges i texten är det Grenz syn som framförs och inte min egen. Jag har valt att ibland referera den debatt inom det aktuella området som Grenz har beskrivit, för att sedan skildra Grenz syn. 1.5 Vad är text? Text är alla typer av meningsbärande teckensystem med en inriktning på den mänskliga kommunikationen. Muntlig och skriftlig kommunikation är text men också bilder, filmer och andra kulturella handlingar. Anndra hävdar att text endast kan refereras till ett språkligt uttryck, muntligt eller skriftligt. I den här uppsatsen har jag däremot begränsat mig till att använda begreppet text till det som är nedskrivet med tecken (siffror eller bokstäver) i litteraturen. 1.6 Struktur På första sidan finns naturligtvis framsidan, följt av ett abstract. Sedan kommer innehållsförteckningen och inledningen. Efter inledningen finns ett avsnitt om evangelikalismen. Nästa kapitel handlar om vad som är sexualitet och sexualitetens syfte. Efter det finns ett kapitel om grunden för sexualetik i gamla testamentet. Kapitel fem handlar om äktenskapet och kapitel sex om skilsmässan. Efter det kommer ett kapitel om preventivmedel, abort och konstgjord befruktning. Kapitel åtta handlar om singelskapet och kapitel nio om homosexualitet. I kapitel tio finns avslutningen och sista kapitlet är källförteckningen. 6

7 2 Evangelikalism Mitt syfte med arbetet är att göra en kritisk litteraturstudie i Grenz syn på sexualetik som evangelikal teolog. För att få en djupare förståelse av vad evangelikalism och dess bibelsyn är redogör jag kort för detta perspektiv. 1 Jag kommer även att kontrastera mot Lars Gårdfeldts bibelsyn för att ytterligare belysa Grenz bibelsyn. Stanley Grenz citerar i sin bok Richard Quebedeaux när han citerar evangelikal som: a person who is devoted to the good news that God has sent us a Savior and that we can be partakers of God s redemptive grace in Jesus Christ. Detta är en alltför bred uppfattning av termen och bör i det här arbetet inte läsas som evangelisk. Inte heller bör begreppet evangelikal läsas som synonymt med protestant, som ibland är vanligt. I min strävan att klargöra vad evangelikal teologi är, utgår jag från Per-Axel Sverkers avhandling bibelsyn och frälsningslära i John Stotts teologi och där behandlar Sverker begreppet evangelikal som en bestämd grupp inom protestantismen. När jag i mitt arbete hänvisar till Grenz som evangelikal teolog syftar jag till den delen av den evangelikala rörelsen som han förespråkar (infallibility-bibelsyn). Grenz ställer evangelikalismen i kontrast mot den fundamentalistiska synen som inte tar hänsyn till den historiska och kulturella kontexten. Begreppet evangelikal bör således i min uppsats läsas på detta sätt. Bibelsynen bland kristna teologer har alltid varit ett hett debattämne. Grundbegreppen för den evangelikala bibelsynen har varit sanning, auktoritet och trovärdighet. 2 Liberalteologins attack på bibelsynen i början av 1900-talet lyfte fram den konservativa betoningen på de bibliska sanningarna. Auktoritetsfråga uppkom efter andra världskriget när några teologer med bakgrund i den fundamentalistiska rörelsen börjat kritisera denna för antiintellektualism. Att bibeln var en auktoritet och den grundläggande källan för kristen tro och teologi var de flesta evangelikaler överens om. bibeln är skriven av människor, inspirerade av Gud. Detta är även Grenz syn på bibeln. Men hur man skulle definiera auktoritet och till vilken utsträckning bibeln var ofelbar blev något som delade rörelsen i olika grupperingar. Det finns primärt två begrepp som cirkulerar i den här debatten och det är inerrancy och infallibility (engelska) och betyder fri från fel/helt sann samt helt pålitlig. Egentligen är de två orden synonymer och kan användas i samma sammanhang men i debatten som pågår (och har pågått) inom den evangelikala rörelsen har orden fått stå för två olika hållningar i auktoritetsfrågan. De som använder begreppet infallibility är de som begränsar ofelbarheten till frågor om lära och liv eller evangeliets kärna, medan inerrancy förknippas med de som hävdar bibelns sanning i alla frågor även icke läro-mässiga. En del andra hävdar dock att bibelns etik måste korrigeras av moderna erfarenheter. Det betyder att bibeln inte har patent på en sann etik. Det mest uppmärksamma uttrycket för detta är i våra dagar Queer-teorierna som i Sverige har tillämpats av Gårdsjö på frågorna om sexualitet i avhandlingen Hatar Gud Bögar. I hans 1 Hela avsnittet om evangelikalismen hämtas från 1 Grenz, 1993 samt Sverker, Sverker, 1999, s183. 7

8 avhandling uttrycker han dock en önskan om att precis som Grenz göra bibeltolkningen mer kontextuell, men inte utifrån att söka en ursprunglig förståelse som Grenz gör (i bibeltexternas ursprungliga sammanhang) utan han hävdar att tolkningen av bibeltexterna aldrig kan vara objektiv. Han skriver följande i sin avhandling: Det finns med andra ord ingen kontextlös teologi, ingen objektiv utgångspunkt som gör den egna läran om Gud automatiskt mer sann än andras tolkningar av Gud. 3 Längre ner i stycket skriver han följande: I det befrielseteologiska verket Take Back the Word a queer reading of the Bible kommenteras dessa anspråk på objektiv sanning: det finns ingen fullständigt objektiv läsning av texten. Den vetenskapliga objektiva inställningen, i modernitetens historiskt-kritiska metoder, har inte varit något annat än en läsning utifrån en privilegierad position, som kan beskrivas: europeisk, amerikansk, manlig och heterosexuell 4 Lars Gårdfeldts lyfter fram queerperspektivet på bibeltolkningen som den sanna bibelsynen. Queerperspektivet är som Fanny Ambjörnsson definierar det brottet mot normen. 5 Ingenting bör enligt Gårdfeldt betraktas som normalt utan som en tolkning utifrån en specifik kontext, således har bibeltexterna inget absolut värde utan bestäms av bibelläsaren. Gårdfeldt har följaktligen en postmodernistisk syn på bibeln. Genomgående för Grenz bibel-argumentation är hans återkommande tendenser att lyfta fram den teologiska poängen med ett bibelavsnitt ut en kulturell kontext. Till skillnad från Gårdfeldt är det bibelsammanhangets kontext som är viktigt och utgör en tolkningsram, inte bibelläsarens egen kontext. Han tar stor hänsyn till de som bör ses som ett uttryck för dåtidens kultur, likväl är hans syn på bibeln att den är ofelbar i dess doktriner. Bibeln bör enligt Grenz läsas i sin helhet och inte utifrån separata bibelställen. Bibelns helhet består enligt Grenz av olika etiska teman som utgör en tolkningsram för en rätt läsning. 3 Vad är sexualitet? Hela arbetet är inriktad på sexualiteten och därför är det nödvändigt att återge Grenz egen definition av sexualitet. Sexualitet enligt Grenz är dels vår reproducerande förmåga. Som män och kvinnor har vi en förmåga att fortplanta oss och få en avkomma. Sexualiteten är även den biologiska skillnaden som finns mellan män och kvinnor. Dessa två faktorer är dock inte nog för att greppa den mänskliga sexualiteten. Det finns även en djupare aspekt av det manliga och kvinnliga som går bortom den fysiska skillnaden. Grenz skildrar sin definition av sexualitet så här: Although sexuality is closely related to biological sex and procreation, they are not to be simply equated. Sexuality refers to our fundamental existence as male or female 6 Enligt Grenz är sexualitet att vara man och kvinna. Denna aspekt av sexualiteten är viktig för Grenz argumentation kring bland annat homosexualitet. De givna könsrollerna som är omtalade i skapelseberättelsen, medför givna sexualetiska normer. Grenz hävdar att enligt vetenskapen uppfattar män och kvinnor världen olika (psykologiskt). 7 Vår sexualitet är 3 Gårdfeldt, 2005,29. 4 Gårdfeldt, 2005, s29. 5 Ambjörnsson, 2006, s6. 6 Grenz, 1990, s20. 7 Grenz, 1990, s20. 8

9 kopplad till den skillnaden. Grenz betonar att alla människor är sexuella varelser, oavsett om man lever ett sexuellt aktivt liv eller inte. 3.1 Sexualitetens syfte Grenz ger sin syn på sexualitetens syfte ur ett gammeltestamentligt perspektiv. Faktum är att hela Grenz syn på sexualetiken grundar sig primärt på de gammeltestamentliga texterna i allmänhet och skapelseberättelsen i synnerhet. Här blir det tydligt vilken auktoritet Grenz ger bibeltexterna i jämförelse med Gårdfeldt. Gårdfeldts bibelsyn medför att den specifika historiska kontext som de gammaltestamentliga texterna skrevs i, inte alls blir en norm för mänskligheten flera tusen år senare. Gårdfeldt hävdar istället att de gammaltestamentliga texterna tillämpar en viss form av tolkning och mänskligheten idag kan tillämpa en annan form av tolkning. Om inte de gammaltestamentliga texterna är normativa för Gårdfeldt, är inte heller hans sexualetik grundad på bibelordet som Grenz. Det betyder inte att Grenz enbart hämtar sin ståndpunkt från GT utan att han betonar GTs skrifter. Enligt Grenz är syftet med sexualiteten, föreningen mellan man och kvinna. 8 Deras olika könsidentitet är en stor del till att mannen och kvinnan söker förening med varandra. I skapelseberättelsen skildras det hur Gud skapade kvinnan för att mannen inte hittade någon som var honom jämlik (Första Mosebok 2:20). 9 Trotts att Adam hade sällskap av alla djuren var ingen av djuren nog för att skapa en förening. Kvinnan skapades som en jämlik motpart för mannen. Sexualiteten är enlig Grenz en drivkraft som får människan att söka en förening med någon som är utanför sig själv. 10 Adams längtan efter en medhjälpare visar att sexualiteten som egenskap medför att människan känner sig tom och ensam om man inte blir ett som man och kvinna. 11 Människans ofullkomlighet blir fullkomlig i föreningen mellan man och kvinna. Den tanken om föreningen mellan man och kvinna som en fullkomlig gemenskap finns i första Mosebok 2:24 där det står: Det är därför en man lämnar sin far och mor för att leva med sin hustru och de blir ett 12 När författaren till Moseboken skriver att de två ska bli ett hävdar Grenz att denne inte enbart syftar på avkomman utan föreningen mellan man och kvinna som helhet. I den gammaltestamentliga kulturen spelade även den reproducerande sexualiteten en stor roll. I den kulturen bestod det sociala umgänget primärt av familjen och den hade en oerhört stor betydelse. Familjen var ofta en patriarkal enhet som leddes av en familjefar följt av hans många husturer, tjänare och barn. Eftersom familjen och familjens fortsatta överlevnad hängde på att paret fick barn, helst pojkar, blev betoningen av barnafödande stor i den gammaltestamentliga kulturen. Därav blev barnafödandet ytterligare ett viktigt syfte i Gamla testamentet med sexualiteten. Upphöjandet av familjen i Gamla testamentet blir tydligt när man tittar på lagen som gavs till Mose vid Sinai, där budet att hedra sin mor och far var det första budet som följdes av ett löfte ( så att du får leva länge i det land som Herren din Gud ger dig). Genom att Grenz lyfter fram barnafödandet och betoningen på familjen som en särskild kulturell aspekt av sexualiteten i Gamla testamentet, visar han sin evangelikala bibelsyn. Ytterligare ett syfte med sexualiteten är enligt Grenz att vi ska reflektera Guds 8 Grenz, 1990 s32. 9 Bibel 2000 skriver versen såhär: Men han fann inte någon som kunde vara honom till hjälp. 10 Grenz, 1990 s Det finns naturligtvis en gåva att leva i celibat, som Jesus exempelvis, men det är en annan diskussion som tas upp senare i arbetet. 12 Bibel

10 avbild. 13 Människan blev skapade till Guds avbild och mannen och kvinnan reflekterar tillsammans Guds avbild. Genom att mannen och kvinnan blir ett som helhet (både sexuellt, psykologiskt och andligt) reflekterar den enheten Guds avbild. Grenz hävdar att Guds natur i grunden betyder att Gud är relationell. 14 Treenigheten visar att det finns en pågående relation mellan Fadern, Sonen och den Helige Anden. För att återspegla den relationen blir mannen och kvinnan en helhet. Intressant nog återger Grenz inga konkreta bibelverser i sin argumentation kring att treenigheten är relationell. Ur en aspekt beror det troligtvis på att den evangelikala bibelsynen är, som tidigare nämnts, fokuserad på helheten i bibeltexten. Idén om bibliska teman (som nämnts i punkt 3) återfinns även kring tanken om treenigheten. Hela den bibliska berättelsen talar enligt Grenz för att treenigheten är relationell, således behövs inga konkreta bibelord återges. Som jämförelse kan nämnas den pentekostala bibeltraditionen, där en mer bokstavlig tolkning har varit/är mer sedvanlig. I sådana sammanhang är det därför viktigt med återgivandet av de exakta bibelversarna. 15 När Gud skapade mannen och kvinnan, skapade han dem från allra första början med två olika könsroller. Det var inget resultat av syndafallet utan deras roller var klara redan från världens början. Det fanns således en sexualitet redan då i form av mansrollen och kvinnorollen. Dock skildras inte sexualiteten utifrån en reproducerande förmåga utan Grenz understryker att författaren i Moseboken ger de båda människorna två olika namn, ish (man) samt ishshah (kvinna). Sexualiteten hos mänskligheten sitter djupast sett i deras identitet som man och kvinna. Det är även utifrån de här olika könsrollerna som Grenz argumenterar för att de enbart är heterosexuella relationer som är bibliska. Grenz argumentation kring de givna könsrollerna grundar sig i att han ser skapelseberättelsen som en normativ berättelse för hela mänskligheten genom alla tider. Gårdfeldt som tillämpar en queer-bibeltolkning hävdar i sin tur att bibeltexterna innehåller flera fall av kvinnoförtryck och slavhandel och att ingen av dessa bibeltexter bör ha en normativ funktion för mänskligheten. Den reproducerande sexualiteten nämns inte förrän efter syndafallet. En del har tolkat det som om den reproducerande sexualiteten är en konsekvens av syndafallet. Agustinus av Hippo, en av fornkyrkans mest betydelsefulla teolog var en av de som förespråkade en total sexuell avhållsamhet. 16 Grenz skriver att hans syn på sexualiteten präglades dels av hans koppling mellan syndafallet och reproducerande sexualitet samt hans betoning av den leviska (prästliga) traditionen som levde i sexuell avhållsamhet. 17 Augustinus är ett tydligt exempel på den tolkning som Grenz argumenterar mot. Augustinus ansåg att: Människan som sinnlig och kroppslig varelse är en ond andemakts skapelse. Men hon kan frälsas genom andliga övningar och sträng askes, innefattande total sexuell avhållsamhet 18 De som tolkar sexualiteten som en konsekvens av syndafallet hävdar att skapelsen innan syndafallet var asexuellt. Grenz hävdar istället att sexualiteten är en del av Guds plan med mänskligheten Grenz, 1990, s Grenz,1994, s Det bör understrykas att skillnaden mellan den pentekostala och evangelikala Bibelsynen är svår att se och de båda traditionerna går in i varandra. 16 Nationalencyklopedin,Band 1, s Grenz, 1990, s Nationalencyklopedin,Band 1, s34. 10

11 Gud uppmanar mänskligheten att vara fruktsamma och föröka sig innan syndafallet har inträffat. Således hävdar Grenz att sexualiteten (som könsroller) och den reproducerande förmågan är skapat och välsignat av Gud. Den reproducerande sexualiteten har ytterligare en funktion som omnämns i första Moseboken. Grenz hävdar att den mänskliga fortplantningen är en del av Guds frälsningsplan. 20 Grenz tar ut det bibliska frälsningstemat som återkommer genom hela bibeln och placerar den mänskliga sexualitetens syfte i det temat. Det är hans evangelikala tolkningsram som ligger till grund för detta. Då Grenz menar att frälsningen är ett genomgående tema i hela bibeln, plockar han ut texten om syndafallet och placerar den texten i det övergripande frälsningstemat. Grenz hävdar att kyrkan har genomgående tolkat den här versen som en anspelning på den kommande Messias. 21 Den mänskliga fortplantningen är därmed med och föder fram Messias som ska frälsa världen från dess synder. Därav blir sexualiteten någonting gott. Grenz understryker samtidigt att sexualiteten, precis som allt annat, kan efter syndafallet användas i onda syften. 4 Grunden för sexualetik i Gamla testamentet I det här avsnittet analyseras grunden för den bibliska sexualetiken djupare. Då studiens syfte är att analysera Grenz syn på sexualetiken och eftersom hans etik primärt vilar på de bibliska doktrinerna är det nödvändigt att analysera kopplingen mellan bibeln och etiken. Filosofisk etik uppstod hos de grekiska tänkarna, i Sokrates tidsålder. Etik ur ett kristet perspektiv är enligt Grenz studien i hur människor bör leva så som bibeln beskriver. De tillförlitliga dogmatiska sanningarna är för Grenz som evangelikal teolog moraliskt vägledande. Ur en allmän filosofisk syn har filosofer kämpat med huruvida det finns en världsvid och enhetlig moral. Den kristna evangelikala synen är att den sanna etiken kommer ifrån de bibliska texterna. Detta skiljer sig starkt mot Gårdfeldts postmoderna bibelsyn, där han tar avstånd från bibeln som en etisk norm. När man läser Gårdfeldts avhandling sker den bästa bibeltolkningen om läsaren inte propagerar för en objektiv etisk sanning. Problemet enligt Gårdfeldt har börjat när kyrkan genom tiderna har hävdat sin objektiva kunskap om etik. 22 Ett av de grundläggande målen för bibeln är enligt Grenz som evangelikal teolog att instruera och undervisa den kristna församlingen om ett etiskt leverne. 23 Man kan först tro att den bibliska etiken består av den uppsättning lagar och regler som finns återgivna i bibeln, men enligt Grenz anser de flesta kristna etikerna att det är en misstolkning av bibeln. Bibeln kan betraktas som en berättelse, med en början och ett slut. Man bör således läsa de olika bibelställena om sexualetik utifrån de stora etiska teman som finns i bibeln. Inom denna berättelse ligger den etiska undervisningen nerbäddad och är endast förståelig utifrån hela berättelsens kontext. Således består inte den bibliska etiken av enbart lagar och förordningar. I centrum för den bibliska berättelsen är Jesus Kristus och således är etik för Grenz att leva ut Kristus liv. 19 Första Moseboken 1: Första Moseboken 3: Grenz, 1990, s Gårdfeldt, 2005, Grenz, 1997b, s96. 11

12 Stora delar av Grenz argumentation kring sexualetikens olika normer, hämtas från Gamla testamentets verser och etiska teman. Grenz syn på bibelläsningen är att läsaren får ut den trovärdigaste tolkningen genom att läsa sammanhanget av bibeltexten. De kristna i urkyrkan såg sig själva som en fortsättning på vad Gud hade börjat i den gammaltestamentliga tiden. Den kristna församlingen idag kommer från Israel och judarna. Urkyrkan läste naturligtvis inte Nya testamentet (eftersom den inte var skriven då) utan deras skrift var Gamla testamentet med den etiska undervisning som fanns där. Därmed blir det naturligt att börja med att titta på hur de Hebreiska Skrifterna (Gamla Testamentet) ser på den kristna etiken. Grenz understryker att man inte bör läsa de gammaltestamentliga texterna som enskilda böcker och dra ut etiken utifrån enskilda verser. 24 Istället bör man titta på hela berättelsen som framställs i Gamla testamentets skrifter som helhet. De bibelställen som behandlar sexualetiken bör således läsas på samma sätt. Sann sexualetik är enligt Grenz hämtad från bibeln, och biblisk sexualetik bör dras från de dogmatiska sanningar som kommer ut från textens helhet. I Gamla testamentet finns inte teoretiska utläggningar om moral och etik utan material som berättar om Israels historia. Grenz avsikt med att hitta kärnan i den gammaltestamentliga etiken sammanfattar han på följande sätt: Therefore, our goal is to summarize the central themes within the Old Testament narrative that shaped the ancient Hebrew understanding of what it meant to be the people of God in the world. 25 De centrala etiska teman som fanns i de gammaltestamentliga skrifterna var den grunden som Jesus själv och urkyrkan vilade på. Gemensamt för alla författarna för de gammaltestamentliga skrifterna är att de skriver om etik utifrån förbundstanken. Grenz menar att hela den bibliska berättelsen är skriven utifrån förbundstanken, således inkluderas sexualetiken i förbundstanken också (exempelvis äktenskapet). 26 Redan i skapelseberättelsen står det skrivet hur Gud går in i en förbundsrelation men mänskligheten (1 Mos 1:27-30) och förnyas sedan genom Noa. Särskilt viktigt var Guds förbund med Israel som skulle bli en välsignelse till alla folken (1 Mos 12:1-3). Enligt Grenz är Israels uppfattning av att de är ett folk i förbund med Gud centralt för deras syn på etik. 27 Förbundstanken är för Grenz en mycket viktig tanke i de bibelställen som behandlar sexualmoral. Den bibelsyn som kallas inerrancy och skildras i 2.3 drar ofta all kristen etik utifrån enskilda bibelord och tar inte hänsyn till varken textens sammanhang eller den historiska kontexten. Grenz hävdar dock att eftersom det centrala etiska temat under Gamla testamentets tid var förbundstanken, är det även förbundstanken som ska appliceras på sexualetiken och de texter i Gamla testamentet som behandlar det. I den bibliska berättelsen skildras det hur Gud befriar sitt folk (Israel) från Egyptens förtryck och slaveri. Under Mose ledning tågar de ut ur landet av Guds nåd. Den erfarenheten är oerhört viktig och återkommer ständigt i de övriga gammaltestamentiga skrifterna. Gud befriade sitt folk av nåd och centralt i förbundet uppfattas Guds nåd och trohet gentemot sitt folk, även om Israel syndar. Tvärtemot många missuppfattningar är grunden för Israels förbund med Gud alltså Guds nåd, inte lagiskhet (i betydelsen att man vinner rättfärdighet genom laggärningar). Däremot fanns det ett ansvar i förbundet som vilade på Israel. För att vara i förbund med en helig Gud var det nödvändigt att 24 Grenz, 1997b, s Grenz, 1997b, s Grenz, 1997b, s Grenz, 1997b, s98. 12

13 folket höll sig heliga. Lydnaden utgick från den lag som Mose fick på berget Sinai. 28 Grenz understryker att strävan efter helighet hos Israels folk inte primärt bestod i att blint lyda en mängd uppsättning av lagar utan att istället ta seriöst på ansvaret att ta del av Guds nåd. 29 Lagen fungerade som en guide för Israel i att leva ut sin roll som Guds förbundspartner. Om Israel inte uppfyllde sin del av förbundet skadade det relationen, men bröt inte förbundet eftersom det ytterst sett vilade på Guds nåd. Sexualetiken enligt Gamla testamentet är således grundad på nåden men precis som det förväntades av Israel att leva enligt särskilda etiska normer, förväntas de av församlingen att leva enligt särskilda sexualetiska normer. 5 Äktenskapet Äktenskapet är enligt Grenz det forumet där sexualiteten har nått sitt yttersta mål: förening. Under det här avsnittet kommer jag att gå djupare in på vilket syfte Grenz hävdar att äktenskapet har och på vilket sätt han påstår att bibeln använder äktenskapet som begrepp. Jag kommer även analysera sexualitetens olika sammanhang och i vilka forum Grenz hävdar att sexualiteten bör ta sitt uttryck. 5.1 Äktenskapets syfte Guds tanke med äktenskapet är enligt Grenz att människor ska ingå i ett förbund med varandra och med Gud. 30 Den gammaltestamentliga förbundstanken, som är grunden för etiken i GT, återkommer således inom äktenskapet. Grenz använder de etiska teman som står omnämnda i punkt 3 och placerar äktenskapet i förbundstemat. Tanken bakom äktenskapet är gemenskapen i sig själv. Den mänskliga sexualiteten söker förening och äktenskapet är ett uttryck för detta. Grenz syn är således inte att äktenskapets syfte primärt är barnalstrande (som betonades på GTs tid) utan gemenskapen. Naturligtvis delar Grenz uppfattningen att den mänskliga sexualiteten är delaktiga i att föda fram Messias, men barnalstrandet är inte det enda syftet. Dock som jag skrivit tidigare, är Guds tanke med äktenskapet enligt Grenz även den reproducerande delen, som frambringar den kommande Messias. Grenz beskriver hur den gammaltestamentliga tidens sociala kultur bestod av den biologiska familjen och klanen/stamen som familjen tillhörde. Bland de kristna i Nya testamentets tid ersattes detta av den nyetablerade kyrkan. Nu var ens riktiga bröder och systrar de församlingsmedlemmar i staden och över världen som tillhörde Kristus. Äktenskapet fick dock inte en mindre roll på grund av det utan tvärtom blev äktenskapet ett evangeliserande verktyg. Grenz menar att äktenskapet influerade alla berörda parter i hemmen. Om en make är gift med en icke-kristen maka, skriver Petrus att maken kan vinna sin icke-kristna maka. 31 Även barnen i äktenskapet blir influerade av det kristna äktenskapet och således blir äktenskapet en evangeliserande kraft i samhället. Grenz skriver även att de äktenskapliga hemmen ofta blev startplatsen för de nystartade församlingarna under den nytestamentliga tiden. 32 Han nämner exempel som församlingen i Filippi som började i ett äktenskapligt hem Nationalencyklopedin, band 16, s45. Si nai, i annan tradition Horeb, benämning på ett bergmassiv på Sinaihalvön där enligt Gamla Testamentet Gud uppenbarade sig för Mose i den brinnande busken (2 Mos. 3:1-4:17) och där Mose tog emot lagen (dekalogen) av Gud. 29 Grenz, 1997b, s Grenz, 1990, s Petrusbrevet 3: Grenz, 1990, s Apg 16:

Begravningen och Luther en studie av Luthers spår i Svenska kyrkans begravningsritualer

Begravningen och Luther en studie av Luthers spår i Svenska kyrkans begravningsritualer Begravningen och Luther en studie av Luthers spår i Svenska kyrkans begravningsritualer Luther and the funeral Traces of Luther in rites of funeral in the Church of Sweden Ann-Cathrine Kroon Termin: VT-13

Läs mer

25 frågor och svar om. katolsk tro

25 frågor och svar om. katolsk tro 25 frågor och svar om katolsk tro Innehållsförteckning 1. Vem är Gud? 2. Vem är Jesus? 3. Vad är Kyrkan? 4. Tillber katoliker Maria? 5. Är allt som står i Bibeln bokstavligen sant? 6. Varför behövs påven?

Läs mer

DOMENS DAL. Israel, nationerna. Harald EckErt

DOMENS DAL. Israel, nationerna. Harald EckErt Harald EckErt med bidrag från Pastor Willem Glashouwer, Philip Holmberg, Derek Prince, Pastor Rick Ridings, Dr. Wolfgang Schuler, Andrew Tucker Israel, nationerna och DOMENS DAL När Människosonen kommer

Läs mer

Så ska ni ge. En argumentationsanalys av kristet givande. Kandidatuppsats i Systematisk teologi 15 hp Emil Jonzon

Så ska ni ge. En argumentationsanalys av kristet givande. Kandidatuppsats i Systematisk teologi 15 hp Emil Jonzon Så ska ni ge En argumentationsanalys av kristet givande Kandidatuppsats i Systematisk teologi 15 hp Emil Jonzon Examinator: Roland Spjuth Handledare: Mikael Hallenius Examinationsdatum: 2012-06-01 Abstract

Läs mer

Gud blev människa så att människan skulle kunna bli gud.

Gud blev människa så att människan skulle kunna bli gud. ÖREBRO MISSIONSSKOLA SALT Malmö Gud blev människa så att människan skulle kunna bli gud. Kan östlig teologi berika västlig teologi inom soteriologins område, och i så fall hur? Billy Hellmark HS2552 Uppsats

Läs mer

JÄMSTÄLLDHET OCH GENDERFRÅGOR

JÄMSTÄLLDHET OCH GENDERFRÅGOR SKANDINAVISK AKADEMI FÖR LEDARSKAP OCH TEOLOGI Hyllie Park Folkhögskola JÄMSTÄLLDHET OCH GENDERFRÅGOR Jessica Cruz Maria Cruz Håkan Hedlund Anne-Sofie Nyström HS803 Etik Vårterminen 2006 Handledare/lärare:

Läs mer

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4)

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) Om medlemskap i Frälsningsarmén En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) I varje armé finns två sorters människor: Den ena sorten är de som övertalats att ställa upp. De kämpar bara därför att de måste.

Läs mer

Kvinnans roll i pingströrelsen, utifrån ett genuskontrakt

Kvinnans roll i pingströrelsen, utifrån ett genuskontrakt AA2552 Självständigt Arbete 15 HP Teologiska Högskolan, ÖREBRO Uppsats: Historisk-systematisk teologi Handledare: Mikael Hallenius Examinator: Roland Spjuth Kvinnans roll i pingströrelsen, utifrån ett

Läs mer

Änkor i den Tidiga Husförsamlingen En historia i och utanför Nya Testamentet

Änkor i den Tidiga Husförsamlingen En historia i och utanför Nya Testamentet ÖREBRO MISSIONSSKOLA Örebro Teologiska högskola Änkor i den Tidiga Husförsamlingen En historia i och utanför Nya Testamentet Anna Enberg EX 2552 Självständigt arbete Höstterminen 2007 Handledare: Tommy

Läs mer

Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Teologins mångsidighet... 7 3. Synen på människan... 10 4. Synen på synden... 19

Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Teologins mångsidighet... 7 3. Synen på människan... 10 4. Synen på synden... 19 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1. Syfte och frågeställningar... 4 1.2. Metod och avgränsningar... 4 1.3. Material... 5 1.4 Frågans relevans... 5 1.5 Upplägget... 7 2. Teologins mångsidighet...

Läs mer

För den som vill läsa Bibeln så att Guds ord får komma

För den som vill läsa Bibeln så att Guds ord får komma Volym XIX Teologisk bilaga till Kyrka och Folk nr 10/08 Lag och evangelium en outtömlig källa för den kristna tron Av Tomas Appelqvist Författaren är teol kand, fil mag och anställd som doktorand i systematisk

Läs mer

Öppet brev till församlingsledningen i Sionförsamlingen Linköping, angående Ekumeniska Kommunitetens undervisning och verksamhet i Bjärka-Säby

Öppet brev till församlingsledningen i Sionförsamlingen Linköping, angående Ekumeniska Kommunitetens undervisning och verksamhet i Bjärka-Säby Öppet brev till församlingsledningen i Sionförsamlingen 2014-03-10 Linköping, angående Ekumeniska Kommunitetens undervisning och verksamhet i Bjärka-Säby Kära äldste, vänner, syskon. Jag skriver det här

Läs mer

Gåvobaserat ledarskap

Gåvobaserat ledarskap Gåvobaserat ledarskap Av Olof Edsinger Ledarskap Hur definierar man egentligen ledarskap? Och vad innebär det att vara en ledare? På dessa frågor finns många olika svar, och i olika sammanhang och kulturer

Läs mer

Professorernas troslära

Professorernas troslära Professorernas troslära Inledande synpunkter Den amerikanske teologen David Tracy, verksam vid Chicago Divinity School, har angivit tre modeller för teologins uppgift med avseende på tillhörighet och adressat.

Läs mer

Sjukdom och lidande och den kristna berättelsen

Sjukdom och lidande och den kristna berättelsen Sjukdom och lidande och den kristna berättelsen en biblisk och hermeneutisk analys Greger Andersson Abstract How do Christians, who try to understand their lives according to the Christian narrative, cope

Läs mer

SVERIGES KRISTNA RÅDS SKRIFTSERIE NR 21. Kyrkan på väg mot en gemensam vision. Ekumeniskt samtal om kyrkans väsen och uppgift

SVERIGES KRISTNA RÅDS SKRIFTSERIE NR 21. Kyrkan på väg mot en gemensam vision. Ekumeniskt samtal om kyrkans väsen och uppgift SVERIGES KRISTNA RÅDS SKRIFTSERIE NR 21 Kyrkan på väg mot en gemensam vision Ekumeniskt samtal om kyrkans väsen och uppgift 1 Kyrkan på väg mot en gemensam vision Ekumeniskt samtal om kyrkans väsen och

Läs mer

Kvinnan i islam kontra kvinnan i den judisk-kristna traditionen:

Kvinnan i islam kontra kvinnan i den judisk-kristna traditionen: www.islamguiden.com 1 Kvinnan i islam kontra kvinnan i den judisk-kristna traditionen: MYTEN & VERKLIGHETEN AV Dr. Sherif Abdel Azeem http://sultan.org/articles/women.html Översättning till svenska: OummIslam

Läs mer

ATT TÄNKA PÅ VID SAMGÅENDE MELLAN FÖRSAMLINGAR. Varsågod!

ATT TÄNKA PÅ VID SAMGÅENDE MELLAN FÖRSAMLINGAR. Varsågod! ATT TÄNKA PÅ VID SAMGÅENDE MELLAN FÖRSAMLINGAR Varsågod! Utmanade av den glädjande utvecklingen att allt fler gemensamma församlingar bildas vill Sveriges Frikyrkosamråd, med samfundens samlade erfarenhet,

Läs mer

Varför bör ungdomar läsa skönlitteratur i skolan och hur kan man gå tillväga i litteraturundervisningen

Varför bör ungdomar läsa skönlitteratur i skolan och hur kan man gå tillväga i litteraturundervisningen Örebro universitet HumUS-akademin Varför bör ungdomar läsa skönlitteratur i skolan och hur kan man gå tillväga i litteraturundervisningen - Hur kan det motiveras att skönlitteratur skall användas i svenskämnet

Läs mer

2 Thessalonikerbrevet

2 Thessalonikerbrevet 2 Thessalonikerbrevet Brevet är skrivet år 51 e Kr - en bibelteologisk kommentar av Håkan Sunnliden 1 A. INLEDNING 2 Tessalonikerbrevet (2 Tess) är, liksom 1 Tess, skrivet av Paulus och hans medarbetare.

Läs mer

EXAMENSARBETE. En annan betydelse. Symbol och allegori i Astrid Lindgrens två romaner, Spelar min lind, sjunger

EXAMENSARBETE. En annan betydelse. Symbol och allegori i Astrid Lindgrens två romaner, Spelar min lind, sjunger EXAMENSARBETE En annan betydelse Symbol och allegori i Astrid Lindgrens två romaner, Spelar min lind, sjunger min näktergal och Bröderna Lejonhjärta Jonna Persson Lärarexamen, grundnivå Lärarexamen 270/300/330

Läs mer

SAMME FADER HAN DOCK BLIVER. En litteraturstudie angående gudsbilden i två barnbiblar. Natalia Andersson

SAMME FADER HAN DOCK BLIVER. En litteraturstudie angående gudsbilden i två barnbiblar. Natalia Andersson SAMME FADER HAN DOCK BLIVER En litteraturstudie angående gudsbilden i två barnbiblar Natalia Andersson Umeå universitet HT10 Teologi och religionsvetenskap Kandidatuppsats i religionsvetenskap med didaktisk

Läs mer

MÄNS VÅLD MOT KVINNOR

MÄNS VÅLD MOT KVINNOR Institutionen för samhällsvetenskap MÄNS VÅLD MOT KVINNOR UR ETT TEORETISKT PERSPEKTIV C-uppsats i statsvetenskap HT 2006 Ingrid Mårtensson Handledare: Lena Agevall Abstract The essay begins by asserting

Läs mer

Moralbegreppet i det moderna samhället En studie av användningen av moral i dags - och kvällstidningsjournalistiken under 2005

Moralbegreppet i det moderna samhället En studie av användningen av moral i dags - och kvällstidningsjournalistiken under 2005 Moralbegreppet i det moderna samhället En studie av användningen av moral i dags - och kvällstidningsjournalistiken under 2005 Elin Grelsson Institutionen för Lingvistik Göteborgs universitet D-uppsats

Läs mer

ÄMNE: Socialt arbete, C-kurs. HANDLEDARE: Susanne Gustafsson-Larsson

ÄMNE: Socialt arbete, C-kurs. HANDLEDARE: Susanne Gustafsson-Larsson MITTUNIVERSITETET Institutionen för Socialt Arbete ÄMNE: Socialt arbete, C-kurs HANDLEDARE: Susanne Gustafsson-Larsson SAMMANFATTNING: Kvinnomisshandel har länge varit ett stort problem i samhället men

Läs mer

Maria Bäckman och Cecilia Waldebring

Maria Bäckman och Cecilia Waldebring Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Välfärdsprogrammet UPPLÖSNINGEN FÖRE-UNDER-EFTER En intervjustudie av åtta människors upplevelse av en separation Maria Bäckman och Cecilia Waldebring

Läs mer

Talspråk och skriftspråk

Talspråk och skriftspråk Akademin för utbildning EXAMENSARBETE kultur och kommunikation, UKK HSV407 15 hp Termin VT År 2012 Talspråk och skriftspråk Samma fast olika Spoken language and written language Same but different Handledare:

Läs mer

I vilken riktning vill du vandra? Ett samtalsmaterial om ledartillsättning från Salt barn och unga i EFS

I vilken riktning vill du vandra? Ett samtalsmaterial om ledartillsättning från Salt barn och unga i EFS I vilken riktning vill du vandra? Ett samtalsmaterial om ledartillsättning från Salt barn och unga i EFS Låt ingen se ner på dig för att du är ung, utan var en förebild för de troende i allt du säger och

Läs mer

INLEDNING...2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING...2 METOD OCH MATERIAL...3 VALDA TEORIER...10 ORGANISATION...10 1. Roy Wallis klassifikationsmodell...10 2.

INLEDNING...2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING...2 METOD OCH MATERIAL...3 VALDA TEORIER...10 ORGANISATION...10 1. Roy Wallis klassifikationsmodell...10 2. INLEDNING...2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING...2 METOD OCH MATERIAL...3 VALDA TEORIER...10 ORGANISATION...10 1. Roy Wallis klassifikationsmodell...10 2. Hjärntvätt...11 3. Meningssystem...12 LEDARSKAP...13 4.

Läs mer

I mörkret ser ingen vad som sker..

I mörkret ser ingen vad som sker.. Örebro universitet Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap Sociologi I mörkret ser ingen vad som sker.. - En kvalitativ studie av kvinnors upplevelse av trygghet och otrygghet i staden.

Läs mer