ÄR APOKRYFERNA GUDS ORD?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÄR APOKRYFERNA GUDS ORD?"

Transkript

1 32 ÄR APOKRYFERNA GUDS ORD? ÄR APOKRYFERNA GUDS ORD? Tre debattartiklar av Rune Imberg I det förslag till ny evangeliebok som antogs av kyrkomötet i Svenska kyrkan i slutet av oktober har fem texter från apokryferna fått ersätta GT-texter. Inför kyrkomötets andra session i oktober skrev Rune Imberg en artikel till Kyrka och Folk nr 40 (även publicerad i Nya Dagen som debattartikel). Imbergs första artikel följdes av ytterligare två, vilka utgjorde svar på synpunkter från en insändarskribent (K o F nr 42 och 44). Rune Imbergs tre intressanta och viktiga artiklar om i huvudsak apokryfernas ställning publiceras här nedan. Artikel 1 Evangeliebokskupp i Svenska kyrkan Under nästan kuppartade former försöker kyrkostyrelsen nu driva igenom förslaget till ny evangeliebok för Svenska kyrkan. Vid den första sessionen i Uppsala i september fanns ett antal motioner som ville bearbeta förslaget eller skjuta upp det, men de blev alla avslagna av majoriteten. Därmed är risken stor att kyrkomötet i oktober kommer att anta en evangeliebok som innehåller allvarliga brister, både andligt och teologiskt. Till de värsta bristerna hör att kyrkostyrelsen, utan att ens skicka ut förslaget på remiss, ersatt vissa gammaltestamentliga texter med läsningar från Gamla Testamentets apokryfer. För Svenska kyrkans del är det Lutherdomen har alltid hävdat att dessa skrifter är uppbyggliga att läsa men aldrig erkänt dem som likvärdiga med de kanoniska skrifterna i GT ett anmärkningsvärt brott mot hela den reformatoriska traditionen att använda apokryfer till Gamla Testamentet som textläsningar i gudstjänsterna. Lutherdomen har alltid hävdat att dessa skrifter är uppbyggliga att läsa men aldrig erkänt dem som likvärdiga med de kanoniska skrifterna i GT, eftersom de inte ingår i den hebreiska Bibeln utan bara i den grekiska översättningen av GT (Septuaginta). Som ett illavarslande tecken i skyn kan man dessutom notera, att samma vecka som kyrkomötet debatterade införandet av Gamla Testamentets apokryfer i evangelieboken, slog Kyrkans Tidning på trumman för den svenska nyöversättningen av Thomasevangeliet. Detta är en gnostisk skrift som räknas till Nya Testamentets apokryfer. Om kyrkfolket i Svenska kyrkan inte reagerar nu, kan fältet snart vara upprivet: Om evangelieboksförslaget antas, kommer Gamla Testamentets apokryfer att börja användas i våra gudstjänster nästa år och om fem eller tio år görs säkert försök att introducera även Nya Testamentets apokryfer, som ligger helt utanför kristendomens råmärken, i våra gudstjänster. Grodkokning Det vi upplever nu är alltså en form av grodkokning. Det sägs ju att det finns två sätt att koka grodor. Det ena innebär att man stoppar ner grodan i varmt vatten i en kastrull, varpå grodan genast skuttar ut. Det andra sättet är mer framgångsrikt. I det fallet släpper man ner grodan i kallt vatten, och sedan höjer man sakta värmen. Då simmar den lyckligt omkring ända tills den kokar den urskiljer aldrig när vattnet övergår från att vara behagligt varmt till att bli dödande hett. I all enkelhet säger den här bilden något om nuläget i Svenska kyrkan.

2 RUNE IMBERG 33 Under fyra dagar i september behandlade kyrkomötet hundratals ärenden. Själva besluten fattas i den andra sessionen i oktober. Till ett av alla dessa ärenden man behandlat hör alltså ett förslag på över 300 sidor från kyrkostyrelsen om ny evangeliebok och där ser vi grodkokningen i funktion. Bakgrund För två år sedan lade kyrkostyrelsen fram förslag till ändringar av tre s.k. kyrkliga böcker. Det handlade om förslag till ny kyrkohandbok, bönbok och evangeliebok. Förslagen hade uppenbara brister. På vissa områden blev förslagen föremål för skarp kritik. Hur omfattande kritiken blev har, såvitt jag vet, aldrig offentliggjorts. Anmärkningsvärt nog i en kristen kyrka handlade den starkaste kritiken om gudsbilden i förslagen! Mängder av kritiker reagerade över att diverse teologiska trender lagts som ett filter över alla tre förslagen men särskilt bönboksförslaget. Speciellt lyfte kritikerna fram att feministteologin låg som ett raster över alla utredningarna. Ord som Fader, broder, Herre, allsmäktig osv, som alla har en klar biblisk förankring, hade systematiskt rensats bort eller blivit ersatta med mer avkönade termer. Ratade förslag Kritiken mot förslagen var så stark, att kyrkoledningen tvingades dra tillbaka förslagen. I det privata näringslivet hade en bolagsstyrelse som åstadkommit ett sådant misslyckande fått sparken, men icke så i kyrkan. Kyrkostyrelsen fick orubbat sitta kvar. I stället har den lagt två av förslagen i malpåse och modifierat det tredje, det som man bedömde hade bäst möjligheter att få igenom. När det väl är genomfört är det dags att damma av de båda andra. Uttryckt med grodbilden: Eftersom grodan har börjat sprattla, sänker man temperaturen ett tag. Men var så säker, snart höjs värmen igen! Toppstyrning Kyrkoledningen smyger alltså på kyrkfolket en ny evangeliebok, som knappast en människa, utom kyrkomötets ledamöter, haft chans att se. Om förslaget antas nu i oktober, börjar den nya evangelieboken gälla i påsk. Det tidigare förslaget skickades i alla fall ut på en remiss. Efter stormen mot att det inkluderande språket lagts som ett filter över alla texter, har man backat något. Men det är ändå en märklig gudsbild som skiner igenom. Det märks att man försöker undvika bibliska begrepp som Fadern, Sonen och Herren. Däremot frossar man i diffusa formuleringar som enhetens Gud, nådens Gud, livets Gud för att inte tala om o Gud ett uttryck som i Sverige nästan lika gärna kan vara en svordom! Undergrävd kanon? Det lömska är inte bara frågan om det inkluderande språket, ett problem som ju är känt sedan länge. Lika uppseendeväckande är alltså att man i all tysthet, i smyg för att tala med Lotta på Bråkmakargatan, har fört in fem texter från apokryferna i evangelieboken. Själv är jag inte beredd, vare sig som tjänstgörande präst eller som församlingsbo, att avsluta en läsning från Tobits bok med orden Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Ur ett evangelisk-lutherskt perspektiv är det mycket tvivelaktigt att använda apokryferna som bibeltexter i gudstjänsten. Hur kan man då försvara detta hemlighetsmakeri? Själv är jag inte beredd, vare sig som tjänstgörande präst eller som församlingsbo, att avsluta en läsning från Tobits bok med orden Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.

3 34 ÄR APOKRYFERNA GUDS ORD? Vi behöver mer biblisk förkunnelse och mindre politisk korrekthet i dagens kyrka! Censur Åtskilligt mer finns att säga om kyrkostyrelsens förslag. Exempelvis tonar förslaget vid ett flertal tillfällen ner texter som lyfter fram evighetsallvaret och möjligheten av att gå förlorad. Däremot firar den politiska korrektheten triumfer, vilket nästan blir komiskt: T.ex. motiverar kyrkostyrelsen varför man bytt texter, jämfört med förslaget 2000, eller kortat ner vissa läsningar. Enligt dessa kommentarer innehåller Gal. 5 tvivelaktiga formuleringar om alkoholister resp. andra religioner, Mark. 16 om exorcism, 2 Sam. 12 om kvinnosyn, 2 Tim. 3 om Bibelns inspiration (s i förslaget). Syndafallsberättelsen i 1 Mos. 3 får med nöd och näppe läsas i gudstjänsterna; enligt vissa har den ju fungerat kvinnoförtryckande (s. 14). Jag förmodar att många präster och församlingar nu kommer att rösta med fötterna de kommer att bojkotta den nya evangelieboken. Den andliga förnyelse som vi längtar efter främjas inte av något bunkergäng i Kyrkans hus i Uppsala. Vi behöver mer biblisk förkunnelse och mindre politisk korrekthet i dagens kyrka! En insändarskribent kom med synpunkter på denna artikel, vilket ledde till att Imberg svarade enligt nedan. Insändaren undrade över de skäl som Imberg anfört mot att ge apokryferna ställningen som helig skrift. Han ansåg att det faktum att de inte ingick i den hebreiska kanon, utan enbart i den grekiska (Septuaginta), knappast kunde vara anledning till att sortera bort dem. Kyrkan är väl inte bunden av judarnas kanon? Apostlarna använde ju Septuaginta som sin Bibel och NT citerar GT därifrån. Insändaren menade också att de flesta av apokryferna accepterades som kanon i hela kristenheten fram till 1520, då reformatorerna ändrade på detta. Artikel 2 tack för dina intressanta och mycket relevanta kommentarer och synpunkter. Själv skulle jag dock vilja vända upp och ner på Din bedömning av Luther. Att han var en framstående teolog, predikant, bibelutläggare och psalmförfattare etc. är så välkänt, att det nästan är trivialt att påpeka. Det som däremot har slagit mig gång på gång är vilken oerhört framstående (kyrko)historiker Luther var. På 1400-talet upptäckte italienaren Lorenzo Valla att dokumentet Constitutum Constantini var en förfalskning gjord på 800-talet och inte alls härstammade från kejsar Konstantin på 300-talet. Upptäckten var en sensation eftersom den visade att påvarnas anspråk på politisk makt delvis byggts upp kring ett falsarium. Valla dog 1457, men man vågade inte publicera hans undersökning förrän Luther var en av de första teologer som vågade bejaka Vallas historiska analys. I dag framstår dokumentet som en pinsam kyrklig förfalskning. Elegant lösning av exegetiskt problem Vad gäller frågan om Gamla Testamentets kanon löste Luther ett exegetiskt problem som förföljt kyrkan åtminstone sedan 300-talet, och han gjorde det på ett mycket elegant sätt. I själva verket löste han problemet så grundligt och lösningen är så självklar, att de flesta kristna inte ens är medvetna om vad han gjorde. När Luther gav ut sin tyska bibelöversättning som helbibel 1534 följde han inte Vulgatas ordningsföljd genom att blanda Gamla Testamentets kanoniska och apokryfiska skrifter huller om buller. (Vulgata = den romersk-katolska kyrkans officiella bibelutgåva. Märkligt nog bygger den romersk-katolska kyrkan allt-

4 RUNE IMBERG 35 så sin bibeltolkning på en översättning och inte på den hebreiska resp. grekiska grundtexten.) Inte heller följde han ordningsföljden i Septuaginta, översättningen till grekiska av Gamla testamentet, där ungefär samma skrifter ingick. I stället lyfte han ut de apokryfiska texterna (apokryfisk = fördold ) och placerade dem i en särskild sektion efter de kanoniska böckerna (kánon = rättesnöre). 39 böcker erkända som helig skrift Sedan Luthers tid har de evangelisk-lutherska kyrkorna alltså räknat med 39 kanoniska texter och ett femtontal apokryfer. Det är också så Bibel 2000 är uppbyggd. Det Luther genomförde på bibeltextens plan var alltså ett slags reformation. Han återgick helt enkelt till den gammaltestamentliga kanon som judarna på Jesu tid hade, som Jesus själv anspelar på och som genomsyrar Nya Testamentet. När Jesus levde, talade man naturligtvis inte om Gamla Testamentet. Däremot hade man i synagogorna samlingar med skriftrullar. Vissa rullar betraktades som helig skrift, andra hade en mer diffus ställning, ungefär som ett slags from läsning. När Jesus i Nasarets synagoga (Luk. 4) läste ur Jesaja läste han alltså ur en av profetrullarna. Den judiske författaren Josefus, död ca 100 e. Kr., har angett vilka skriftrullar judarna erkände som helig Skrift. Enligt honom var det 22 rullar (lika många som det hebreiska alfabetets bokstäver!). Andra författare räknade med 24 rullar (alltså 12+12), men i båda fallen handlade det om de 39 böcker som judar i 2000 år, resp. lutheraner och reformerta sedan reformationen, erkänt som helig skrift: Lagen: 1 5 Mos. Profeterna: Josua 2 Kung., Jesaja, Jeremia- Klag., Hesekiel, Tolvprofetboken (Hosea- Malaki) Skrifterna: Psaltaren, Job, Ords., de fem högtidsrullarna (Rut, Höga Visan, Predikaren, Klagovisorna, Ester), Daniel, Esra, Nehemja, 1 2 Krön. Det står skrivet Just denna indelning med lagen, profeterna och skrifterna är bekant från Nya Testamentet Jesus använde den ju själv, Luk. 24:27, 44. (Ibland fick Psaltaren representera hela sektionen skrifterna ; se Tryggve Kronholm, Texter och tolkningar, s. 30 f.) När Jesus i Matt. 23:35 nämner två mord, är exemplen inte valda på måfå: Vissa rullar Mordet på Abel är det första i Gamla Testamentet, mordet på Sakarja det sista (för judarna avslutades GT med 2 Krön!). Uppgifterna om att GT skulle innehålla 22 (eller 24) böcker möter vi hos en lång rad kyrkofäder: Melito av Sardes, Origenes, Eusebius av Caesarea, Cyrillus av Jerusalem, Athanasius, Epifanius, Hieronymus och Augustinus. Det var alltså på goda historiska och teologiska grunder som Luther särade på de kanoniska och apokryfiska skrifterna i sin epokgörande bibelutgåva. En noggrann analys av Nya Testamentet visar att den distinktion som Luther gjorde faktiskt återfinns redan i de nytestamentliga skrifterna! Nya Testamentet innehåller flera hundra direkta citat från GT. Totalt finns det ca anspelningar till GT, varav några hundra är från apokryferna, men det säger ingenting om apokryfernas ställning. Paulus citerar ju också helt profana författare, t.ex. Aratos och Epimenides (Apg. 17:28, Tit. 1:12). Men när de nytestamentliga författarna citerar från den Heliga Skrift (Skriften), alltså från de kanoniska böckerna i GT, markeras ofta citaten med ingressen det betraktades som helig skrift, andra hade en mer diffus ställning, ungefär som ett slags from läsning.

5 36 ÄR APOKRYFERNA GUDS ORD? står skrivet ; på grekiska eapta (gégraptai), t.ex. Matt. 2:5. Formuleringen eapta används flera hundra gånger i Nya Testamentet vid citat från mer än 30 av de gammaltestamentliga skrifterna. Den används däremot inte en enda gång när de nytestamentliga författarna citerar från apokryferna. Luther återvände till apostlarnas syn på GT När den romersk-katolska kyrkan i Trident 1546 erkände tio av de apokryfiska texterna som normativa lärodokument, anslöt man sig till en sen fornkyrklig tradition, men man avvek helt från den judiska traditionen och den skriftsyn som vi finner i Nya Testamentet. Bl.a. byggde man vidare på Augustinus okunnighet eller möjligen ointresse för kanonfrågor. Däremot negligerade man Hieronymus, den man som faktiskt skapade Vulgata-översättningen. Han var så negativ till apokryferna att han vägrade översätta dem till latin. Det var efter hans död 420 som apokryferna fogades till Vulgata! (E. Earle Ellis, The Old Testament in Early Christianity, s. 33.) Det Luther gjorde var faktiskt att återgå till den apostoliska och allmänkyrkliga synen på Gamla Testamentet. Fromma noveller blandas med Herrens ord Det är trist att se hur detta arv nu håller på att förfuskas av okunniga och/eller oengagerade kyrkoledare och kyrkopolitiker. Visst finns det många givande och intressanta passager i GT:s apokryfer, men en van bibelläsare studsar till över många märkliga tankar. Bara ett par exempel av många. Kela med ditt barn, och han blir en skräck för dig; lek med honom, och han blir din sorg. Skratta inte med honom, ty då får du lida med honom, och till sist sitter du där och skär tänder. En dotter är sin fars hemliga bekymmer, han blir sömnlös av oro för henne: medan hon är ung, för att hon skall bli över, och när hon blivit gift, för att hon skall bli förskjuten, medan hon är ogift, för att hon skall råka i olycka och bli med barn i föräldrahemmet, och när hon är gift, för att hon skall vara otrogen eller för att äktenskapet skall bli barnlöst. Ty från kläder kryper det ut mal och från en kvinna kvinnlig ondska. Hellre en mans ondska än en god kvinna, och av en skamlös kvinna kommer vanära. (Syraks bok, 30:9 f, 42:9 ff.) Redan Luther reagerade över de historiska felaktigheterna i Judiths bok; dessutom går det inte att förena Judith med t ex Jeremia och Esra. I stället för en historisk skildring såg han Judiths bok snarast som en allegori om judafolket. Att börja läsa apokryferna, som ibland snarast är fromma noveller, i våra gudstjänster kommer alltså att skapa en enda stor förvirring. Kyrkostyrelsen har t.ex. rekommenderat att man skall läsa en passage ur Manasses bön på askonsdagen (Manasses bön v ). Men bara några versar tidigare innehåller den skriften en syndfrihetslära: Du, Herre, de rättfärdigas Gud, krävde inte omvändelse av de rättfärdiga, av Abraham, Isak och Jakob, som aldrig syndat mot dig, men av mig syndare kräver du omvändelse. (Man. b. 8.) Sådana formuleringar strider både mot den historiska skildringen i 1 Mos., där patriarkernas synder framstår i all tydlighet, och mot hela Bibelns lära om människans arvsynd, t ex i Rom. 3. Samtalet mellan Imberg och insändarskribenten fortsatte. I nästa insändare undrade samme skribent om inte det faktum att apokryferna ingick i den bibel som Jesus och apostlarna använde talar mycket starkt för deras höga ställning. Om de dög åt Paulus, borde de väl duga som helig skrift också åt oss? Vidare menade insändaren att apokryferna accepterats av de flesta av kyrkofäderna i fornkyrkan. När den romersk-katolska kyrkan 1546

6 RUNE IMBERG 37 erkände de apokryfiska skrifterna som normativa lärodokument, anslöt man sig därför inte till en sen fornkyrklig tradition, som Imberg hävdat. Till slut uttryckte insändaren misstro mot Luthers bibeluppfattning. Exempel som att denne i sin översättning infogade ordet allena i Rom. 3:28 och att han ansåg Jakobs brev vara en halmepistel gör att Luthers behandling av Bibeln kan bedömas som vårdslös. Artikel 3 under de senaste veckorna har jag aktivt arbetat för att det skulle komma igång en debatt inom Svenska kyrkan om apokryfernas ställning. Mitt syfte har varit mycket praktiskt. När detta skrivs, i mitten av oktober, skall kyrkomötet precis fatta beslut om en ny evangeliebok. (När artikeln läses är beslutet redan taget.) Om en ny evangeliebok behövs eller inte är en fråga, som jag knappt berört i mina debattartiklar i (se Kyrka och Folk 40/02 resp. 42/02). Jag har inte heller tagit ställning till detaljerna i det liggande förslaget, t.ex. vilka texter man skall läsa resp. söndag eller om man skall behålla eller ändra temat för olika helgdagar, t.ex. tionde eller tjugonde söndagen efter Trefaldighet. I stället har jag velat lyfta fram två saker. Det teologiska perspektivet: Kollektbönerna, men även urvalet av texter, har silats genom ett feministteologiskt filter, inte minst genom att man lagt sådan vikt vid inkluderande (inklusivt) språk. De enskilda bönerna är ofta helt OK, men om man gör en samlad analys av innehållet, särskilt i den andra serien, är apostlarna och evangelisterna citerade aldrig från det vi kallar för apokryferna med hänvisningen det står skrivet den teologiska halten undermålig. Den andra serien av kollektböner skulle förmodligen kunna platsa i en unitarisk kyrka som vill vara politiskt korrekt, alltså i en trendmedveten kyrka som förnekar treenigheten. Att ingen debatt kommit igång beträffande gudsbilden i kollektbönerna är beklagligt och ett svaghetsbevis. Frågan om vi ber till Gud som vår älskade himmelske Fader (jfr Joh. 20:18, Rom. 8:14 16, Ef. 3:14 17) eller till en diffus gudomsgestalt, som finns någonstans ovanför oss eller möjligen inom oss, verkar inte engagera teologer och kyrkfolk i dag. Den andra frågan som jag försökt driva, den om apokryfernas ställning, har däremot väckt vissa reaktioner. I all korthet vill jag nu försöka besvara det nya inlägget. Låt mig göra det i fem steg: 1. Jesus och apostlarnas syn på GT Vad jag förstår anslöt sig Jesus och apostlarna till den kanon för GT som för judarnas del fixerades ungefär vid Jesu tid och som de har än i dag. Judarna räknade/räknar med 39 böcker, även om somliga böcker (t.ex. Ester) varit föremål för viss diskussion. Tyvärr inser inte insändaren Poluha den teologiska betydelsen i min argumentation kring gégraptai ( det står skrivet ). Bibelställen som 2 Tim. 3:15 ff och 2 Pet. 1:20 f visar vilken auktoritet GT hade för apostlarna. Att apostlarna och evangelisterna aldrig citerade från det vi kallar för apokryferna med hänvisningen det står skrivet, utan att detta uttryck var reserverat för de kanoniska skrifterna, är ett faktum som man inte skall dribbla bort. Om Paulus i 1 Tim. 1:17 anspelar på en for-

7 38 ÄR APOKRYFERNA GUDS ORD? mulering från Tobits bok säger det inte alls att Paulus betraktade Tobit som helig skrift. Det innebär att Paulus kände till Tobit, punkt slut. (Om alla citat skulle innebära ett erkännande som helig Skrift, vore därmed citatet i Tit. 1:12 från Epimenides också ett citat från Skriften, och vem hävdar det?) Att GT:s kanon för Jesus just omfattade de traditionella 39 böckerna antyds, som jag visade i KoFnr 42, av bibelställen som Luk. 24:27, 44, Matt. 23:35. Till skillnad från insändaren Poluha menar jag också att kyrkan är bunden av den kanon som Jesus och apostlarna erkände. 2. Fornkyrkan Den litteratur som jag studerat ger en helt annan bild än den som insändaren Poluha, utan att ange källor, förmedlar. Själv bygger jag bl.a. på E.E. Ellis, The Old Testament in Early Christianity. Melito av Sardes räknade i en skrift, daterad till ca 170, med just de traditionella 39 GTböckerna, möjligen med undantag av Esters bok. Origenes, en av fornkyrkans stora exegeter (död ca 254), räknar också med våra 39 böcker. Kyrkohistorikern Eusebius (död ca 339) ansluter sig till Origenes. Kyrkofadern Athanasius, en av de första teologer som formulerade en kanonlista för Nya Testamentet, angav i ett påskbrev år 367 exakt de 39 GTböcker vi är vana vid, och så vidare. För mer detaljer, se Ellis framställning. Samtidigt innebar detta inte bara att man övergav den fornkyrkliga kanonsynen man hamnade också i ett godtycklighetens dike. 3. Den nya synen på apokryferna En ny syn på apokryferna verkar ha växt fram under 300-talet och slog igenom mot århundradets slut. Bl.a. berodde den på att så få teologer behärskade hebreiska. De blev alltså beroende av översättningar av GT till grekiska (Septuaginta), för västkyrkans del även till latin (gammallatinska översättningar, Vulgata). Förvånansvärt nog var kyrkofadern Augustinus ointresserad av att hålla fast vid kyrkans gamla kanonsyn. I stället gav han efter för folkfromheten, där apokryferna blivit allt viktigare. När synoden i Kartago 397 erkände fyra apokryfiska böcker som kanoniska (Tobit, Judit, 1 2 Mackabéerboken) var det alltså ett uttryck för att kyrkan på viktiga punkter höll på att förlora sina judiska rötter. Samtidigt innebar detta inte bara att man övergav den fornkyrkliga kanonsynen man hamnade också i ett godtycklighetens dike. Septuaginta-översättningen har nämligen inget fixerat textomfång. Utvecklingen nådde sin kulmen i samband med Tridentinum 1546, då den romersk-katolska kyrkan erkände nio apokryfiska böcker som deuterokanoniska (senkanoniska). Den ortodoxa kyrkan erkände, så sent som vid synoden i Jerusalem 1672, en GT-kanon bestående av 43 böcker (då ingår de fyra ovan nämnda apokryferna i deras kanon). 4. Luthers insats Under 1400-talet skedde en kunskapsexplosion inom den västerländska, latinska kristenheten. I samband med Konstantinopels fall 1453 flydde mängder av greker västerut, och på universiteten ökade kunskaperna i grekiska dramatiskt. Samtidigt började många teologer lära sig hebreiska och helt plötsligt kunde man ånyo börja studera GT utifrån dess grundtext. Detta fick direkt konsekvenser för synen på

8 RUNE IMBERG 39 apokryferna. Luther var inte ens först i Wittenberg att reagera över apokryferna, utan före honom resonerade Karlstadt på liknande vis. Att Luthers ställningstagande blev så betydelsefullt, beror främst på att han 1534 gav ut sin helbibel på tyska, där de kanoniska och apokryfiska texterna särats från varandra. 5. Luthers personliga ställningstaganden För egen del menar jag att det är viktigt att skilja mellan de teologiska principer som Luther stod för, resp. hans agerande i olika detaljer. Jag håller inte med insändaren Poluha om att Luthers inställning till Skriften var vårdslös. Ordet allena i Rom. 3:28 finns inte där men väl saken. Vad gäller Luthers bedömning av Jakobs brev är det ett argument som dras fram till leda. Själv är jag tveksam till både hans resonemang och formuleringen. Men två saker behöver noteras: En teolog, vars samlade arbeten uppgår till drygt 100 volymer (Weimar-upplagan), och där folk t.o.m. har stenograferat ned samtalen över matbordet (Luthers bordssamtal), måste rent statistiskt sett prestera en del inkonsekvenser och teologiska grodor. Förekommer det aldrig några oöverlagda yttranden hemma hos insändarens familj? Hos familjen Imberg i Horred gör det i alla fall det, tro mig! Dessutom Luther är ingen ny Jesus, inte ens en Paulus med apostolisk auktoritet. Han var en reformator med en profetisk kallelse. Även om Luthers kallelse var ganska unik i kyrkans historia, gäller 1 Tess. 5:21 för honom som för oss alla. Rune Imberg är teologie doktor, prästvigd i Svenska kyrkan och rektor på Församlingsfakulteten i Göteborg.

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Bibelläsningsplan för ett helt år

Bibelläsningsplan för ett helt år Bibelläsningsplan för ett helt år Detta häfte är en bibelläsningsplan för dig som vill läsa hela Bibeln under ett år. För att fördjupa sig i Guds ord kan det någon gång vara bra att läsa Bibeln i sin helhet.

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Den siste Adam och frågan om arvsynd

Den siste Adam och frågan om arvsynd Den siste Adam och frågan om arvsynd Talar det Nya testamentet om arvsynd när det berättar om den förste och den siste Adam? Nedan följer ett studium av Bibeln utifrån denna frågeställning och möjliga

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

Hermeneutik - texttolkning

Hermeneutik - texttolkning Hermeneutiksidan 130311 Rev 4 PA Hermeneutik - texttolkning Vi har presenterat resonemangen som lett fram till vårt svar på Jesu fråga Vem säger ni att jag är? Resonemangen bygger på att så långt som möjligt

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter.

Tidsram: 20-25 minuter. 3. Söndagen under året (år C) (27 januari 2013) Vi är lemmar i Kristi kropp Denna gång föreslås att samtalet med barnen får handla om den andra läsningen, Vi är lemmar i Kristi kropp ur Första Korintierbrevet.

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Samuelsboken 3 (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Pojken Samuel gjorde tjänst inför HERREN hos Eli. HERRENS ord var sällsynt på den tiden och profetsyner var inte vanliga. 2 Då hände en gång

Läs mer

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV Ögonöppnaren Moderna översättningar av Nya Testamentet innehåller många skillnader Den senaste tiden har det kommit ut flera versioner av det Nya Testamentet, och ALLA har sagt sig vara Guds fulla Ord.

Läs mer

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET FÖRSTA TESSALONIKERBREVET HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2014 Första Tessalonikerbrevet (Lars Mörling 2014) Bakgrund Filippi Berea Tessalonika Korint Aten Författare: Paulus (1Tess 1:1) Vi ser att brevet var

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Varför vi säger att Bibeln är Guds ord?

Varför vi säger att Bibeln är Guds ord? Föredrag av Torsten Åhman Varför vi säger att Bibeln är Guds ord? Varför värderar kristna Bibeln så högt att man kallar den Guds ord? Varför står just den boken i särklass bland allt annat som har skrivits?

Läs mer

Bibelns trovärdiga tolkning

Bibelns trovärdiga tolkning Inledning Bibeltext: 2 Tim 1:13-14 Bibelns trovärdiga tolkning Bibelns sanning betonades särskilt starkt för hundra år sedan, när den liberala teologin ifrågasatte sanningen i Bibeln. Bibelns auktoritet

Läs mer

Jag satt i ett rum i församlingens källare, och bad. Det här var dagen jag sett fram emot, fasat för, och försökt komma undan.

Jag satt i ett rum i församlingens källare, och bad. Det här var dagen jag sett fram emot, fasat för, och försökt komma undan. Predikan 18 maj 2014 i Rönnekyrkan En av de starkaste andliga upplevelser jag har varit med om, var när jag blev döpt. Det var i januari 1997, och mindre än 2 månader efter att jag kommit till tro. Jag

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013

Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013 Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013 Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus

Läs mer

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet.

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. 2 Korintierbrevet 8 (Vers 1-9) Exempel på kristet givande 1 Vi vill tala om för er, bröder, vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien. 2 Fastän de varit hårt prövade, har deras översvallande

Läs mer

Vänner kallar jag er

Vänner kallar jag er Vänner kallar jag er Av: Johannes Djerf Många utav er vet jag känner till det sociala nätverket facebook, och går man in på Johannes Djerfs profil och läser om mig så ser man inte bara vad jag gjort den

Läs mer

Jerusalem den 30 mars 2007

Jerusalem den 30 mars 2007 Jerusalem den 30 mars 2007 Kära vänner! Så mycket har hänt sedan jag skickade mitt förra rundbrev, att det är svårt att veta vad jag ska välja ut. Men jag gör väl så den här gången att jag börjar med det

Läs mer

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider.

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider. Historia Abraham - förbund om att tro på den enda guden och judarna visar detta genom omskärelse av pojkar. Abraham är också viktig inom kristendom och islam Gud lovar människorna ett land vid namn Kanaan

Läs mer

En gång död alltid död. Eller?

En gång död alltid död. Eller? En gång död alltid död. Eller? En predikan kring historiska belägg för Jesus uppståndelse Ola Wingbrant 2014-05-11 Inledning Förra gudstjänsten behandlade vi lite kring frågan "Varför ska jag tro det som

Läs mer

Tidsmaskinen! På besök i. Romarriket och kristendomen

Tidsmaskinen! På besök i. Romarriket och kristendomen Tidsmaskinen! På besök i Romarriket och kristendomen Wow! Du har uppfunnit en tidsmaskin och bestämmer dig för att resa bakåt i tiden! Du åker till Romarriket där du får lära dig massa intressanta saker.

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

Det behöver bli öken

Det behöver bli öken Det behöver bli öken Av: Johannes Djerf Det var varmt, ja det var olidligt varmt där han gick. Han hade varit ute på vandring i 40 dagar nu. Han var helt utmattad. Och den här dagen var inte direkt svalare

Läs mer

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet.

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. BIBELGUIDEN Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. Utgiven med bidrag från Samfundet Pro Fide et Christianismo (Kyrkoherde Nils Henrikssons Stiftelse)

Läs mer

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning Välsignelse över registrerat partnerskap Försöksordning Fastställd av Kyrkostyrelsen den 6 december 2006 Allmänna anvisningar Välsignelse över registrerat partnerskap är ett erbjudande till dem som önskar

Läs mer

Introduktion till Nya Testamentet

Introduktion till Nya Testamentet Introduktion till Nya Testamentet Nya Testamentet är en samling historiska händelser. Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen,

Läs mer

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång Jag läste en liten berättelse i en bok jag har där hemma. Boken handlar om tider

Läs mer

Vad betyder det att vara Kristen?

Vad betyder det att vara Kristen? Vad betyder det att vara Kristen? Tim Conway illbehonest.com/svenska Bruden och brudgummen har en börda. De har en kärlek till folket som kommer till deras bröllop. Och de vet att många av människorna

Läs mer

"När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem...

När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem... Predikan vid sändningsmässan Daniel Brattgård "När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem..." Så var det vid

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen Tillsammans Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 Samling 1 Varför tillsammans? 6 1. Att ha gudstjänst tillsammans Samling 2 Varför samlas till gudstjänst? 8 Samling 3 Varför lovsjunga Gud

Läs mer

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 27, A. Sabbaten den 2 april 2011. Tazria Havande ['yriz]]t'

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 27, A. Sabbaten den 2 april 2011. Tazria Havande ['yriz]]t' Skatter i Torahn Bibelstudium nr 27, A Sabbaten den 2 april 2011 Tazria Havande ['yriz]]t' Torahtext: 3 Mos 12:1 13:59 Haftarah: 2 Kung 4:42 5:19 Apostoliska skrifterna: Luk 10:1 11:54 Stor frid äger de

Läs mer

Religionskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp

Religionskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Religionskunskap Delprov B Årskurs 6 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

Bibelvetenskaplig introduktion, delkurs 3 på grundkursen i religionsvetenskap vid Linköpings universitet ht 2013. Lärare: Hans Leander.

Bibelvetenskaplig introduktion, delkurs 3 på grundkursen i religionsvetenskap vid Linköpings universitet ht 2013. Lärare: Hans Leander. Instuderingsfrågor Bibelvetenskaplig introduktion, delkurs 3 på grundkursen i religionsvetenskap vid Linköpings universitet ht 2013. Lärare: Hans Leander. Frågorna är som regel kunskapsinriktade, men med

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

- Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan.

- Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan. Instuderingsfrågor kristendom NV10A - Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan. 1. Berätta vad som hände under Jesu

Läs mer

24x7. TV för kropp, tanke och själ. LifeStyleTV gör livet till en helhet, med uppfriskande program dygnet runt.

24x7. TV för kropp, tanke och själ. LifeStyleTV gör livet till en helhet, med uppfriskande program dygnet runt. TV för kropp, tanke och själ 02 Tillbaka LifeStyleTV gör livet till en helhet, med uppfriskande program dygnet runt. Vi erbjuder ett brett utbud av program som vill berika och inspirera till en mera aktiv

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Legenden om Lucia berättar om hur en hedning hade blivit förälskad i henne, men att

Läs mer

Medlidande medmänniska

Medlidande medmänniska Medlidande medmänniska 1 Inledning I den japanske författarens Endos roman Tystnad om 1500-talets förföljelse av de kristna kritiserar fader Rodrigues Guds tystnad. Men Jesus svarar: "Jag var inte tyst.

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett Islam - Gud är en - Koranen är Guds sanna ord - Följ de fem pelarna - Religion och vardagsliv är ett En muslim tror att gud är en, den som inte är säker på det kan inte kalla sig muslim. Gud heter Allah

Läs mer

Filemon. Lyd frivilligt i kärlek

Filemon. Lyd frivilligt i kärlek Filemons slav Onesimus har rymt till Paulus och blivit frälst. Nu återvänder Onesimus, med risk för sitt liv, till sin ägare med detta brev där Paulus litar till Filemons kristna kärlek och uppmanar honom

Läs mer

1. Vilka två delar har Bibeln? Gamla och Nya testamentet 2. Vad hette Esaus bror? Jakob 3. Vem av profeterna togs till himlen i en vagn av eld?

1. Vilka två delar har Bibeln? Gamla och Nya testamentet 2. Vad hette Esaus bror? Jakob 3. Vem av profeterna togs till himlen i en vagn av eld? 1. Vilka två delar har Bibeln? Gamla och Nya testamentet 2. Vad hette Esaus bror? Jakob 3. Vem av profeterna togs till himlen i en vagn av eld? Elia 1. Vad kallas en bok som berättar om Jesus? Evangelium

Läs mer

Hälsning. från Församlingsfakulteten nr 6, 2014. Ljuset som lyser i mörkret

Hälsning. från Församlingsfakulteten nr 6, 2014. Ljuset som lyser i mörkret Hälsning från Församlingsfakulteten nr 6, 2014 Ljuset som lyser i mörkret Som teologisk institution får vi på FFG studera Bibeln och gång på gång lyfta fram detta perspektiv: Jesus säger att han är världens

Läs mer

Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor, gifta och ogifta.

Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor, gifta och ogifta. 1.Alla får sjunga den Låt er uppfyllas av Anden Underordna er varandra i Kristi fruktan. Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor,

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

INSTUDERINGSFRÅGOR ~ KRISTNA INRIKTNINGAR ~

INSTUDERINGSFRÅGOR ~ KRISTNA INRIKTNINGAR ~ Frågor sid 188 INSTUDERINGSFRÅGOR ~ KRISTNA INRIKTNINGAR ~ 1. Varför förföljdes de kristna ibland i romarriket? Det fanns bara kristna församlingar på ett fåtal platser i Rom och vid den här tiden fanns

Läs mer

GUDSTJÄNSTKUNGÖRELSE I Kristi Förklarings Ortodoxa kyrka Birger Jarlsgatan 98, Box 19027, 104 32 Stockholm, tel. 08-15 63 16

GUDSTJÄNSTKUNGÖRELSE I Kristi Förklarings Ortodoxa kyrka Birger Jarlsgatan 98, Box 19027, 104 32 Stockholm, tel. 08-15 63 16 GUDSTJÄNSTKUNGÖRELSE I Kristi Förklarings Ortodoxa kyrka Birger Jarlsgatan 98, Box 19027, 104 32 Stockholm, tel. 08-15 63 16 April - juni 2007 April +STILLA VECKAN+ 2 Måndag Stora Måndagen: Timbönerna

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev 1 Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev Kan du se scenen framför dig? En stor människoskara som är nyfikna och uppspelta. Ryktena hade gått före Jesus, och nu undrar man vad som ska

Läs mer

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 23, A. Sabbaten den 5 mars 2011. Pekudei Beräkningar ydewqp]

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 23, A. Sabbaten den 5 mars 2011. Pekudei Beräkningar ydewqp] Skatter i Torahn Bibelstudium nr 23, A Sabbaten den 5 mars 2011 Pekudei Beräkningar ydewqp] Torahtext: 2 Mos 38:21 40:38 Haftarah: 1 Kung 7:51 8:21 Apostoliska skrifterna: Mark 16:1 16:20 Nära är de som

Läs mer

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf Helande En Gåva Av: Johannes Djerf Ibland kan vår tro kännas som en sådan här torr svamp (håller upp en tvättsvamp). Det finns där, tron finns där, men det finns inte så mycket av livet, det som du innerst

Läs mer

Antikens litteratur 1

Antikens litteratur 1 Antikens litteratur 1 * Tänkesättet bestämmer hur författarna skriver * Tillgång till papper (vellum eller papyrus), kostnader, tid att skriva * Författarna skrev om mysterier i kosmos och i livet 2 *

Läs mer

Inledning. Född på nytt

Inledning. Född på nytt Tema: Leva med mål och mening Skapad för att bli lik Jesus Sid. 1(5) Syfte 3: Du är skapad för att bli lik Jesus Inledning Min predikan idag ska handla om den största tanke Gud någonsin tänkt för ditt

Läs mer

VATTENDOPET DET KRISTNA DOPET I VATTEN

VATTENDOPET DET KRISTNA DOPET I VATTEN DET KRISTNA DOPET I VATTEN VATTENDOPET För den som är ny i tro skulle vattendopet vara ett av de första stegen på lydnadens väg. Det symboliserar att det gamla syndalivet tvättas bort och att man identifierar

Läs mer

Fråga 2. Det finns alltså två delar i det här arbetet: Svara kort på varje delfråga (se nedan). Skriv en 400 ord om vad du lärt dig av detta.

Fråga 2. Det finns alltså två delar i det här arbetet: Svara kort på varje delfråga (se nedan). Skriv en 400 ord om vad du lärt dig av detta. Fråga 2 Hur ser religioner ut? Det är inte så lätt att förstå vad religion är. Begreppet flyter ut för mig ju mer jag försöker fixera det. Därför vill jag att du hjälper mig förstå vad religion är genom

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MAJ 2015 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh. 14:27 Tappa inte modet

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

FÖRSTA KORINTIERBREVET. INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4

FÖRSTA KORINTIERBREVET. INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4 FÖRSTA KORINTIERBREVET INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4 Husbykyrkan Lars Mörling 2015 FÖRSTA KORINTIERBREVET BAKGRUND (Lars Mörling 2015) Författare: Aposteln Paulus (1:1). Brevet är skrivet

Läs mer

Jag vill lära känna Kristus

Jag vill lära känna Kristus Jag vill lära känna Kristus Fil.3:1 11 Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja dagens predikan som är en del av vår vandring i filipperbrevet den här hösten, med ett klipp ifrån en film som heter oh, brother

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då?

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då? 2 Korintierbrevet 9 (Vers 1-15) Var och en må ge vad han har beslutat sig för 1 Egentligen behöver jag inte skriva till er om hjälpen till de heliga. 2 Jag vet hur villiga ni är, och inför makedonierna

Läs mer

Svenska kyrkan GÖTEBORGS STIFT

Svenska kyrkan GÖTEBORGS STIFT Svenska kyrkan GÖTEBORGS STIFT DOMKAPITLET Datum Ärendebeteckning 2015-02-04 42/15/73 (Åberopas vid svar) Ragnar Block Lunnaliden 1 51930 HORRED Förfrågan Enligt 17 kap 17 kyrkoordningen får en präst i

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

En resa på livets kanal

En resa på livets kanal En resa på livets kanal (Friluftsgudstjänst i hamnen) Av: Johannes Djerf Det här är ju en dag som för många handlar om vatten och båtar, vilket jag tycker är väldigt härligt. Men jag ska ändå börja med

Läs mer

Skapad för att tjäna andra Av: Johannes Djerf

Skapad för att tjäna andra Av: Johannes Djerf Skapad för att tjäna andra Av: Johannes Djerf När jag närmade mig 18 år så blev jag kallad till mönstring i Karlstad för att se om jag var lämplig för fortsatt militärtjänst. Man testade bl.a. min intelligens,

Läs mer

OM VÅR TRO 20121230 Björnstorpskyrkan, Oskarström

OM VÅR TRO 20121230 Björnstorpskyrkan, Oskarström OM VÅR TRO 20121230 Björnstorpskyrkan, Oskarström 1. Lilla bibeln och Guds gåva 2. Hur stor är Gud? 3. Tar du det på allvar?(1): Om förlåtelse. 4. Om Jesu död 5. Om Jesu uppståndelse 6. Om magi, spådom

Läs mer

Jesus och Sackaios. Luk 19:1-27 - Predikan Söderhöjdskyrkan 8.08.10

Jesus och Sackaios. Luk 19:1-27 - Predikan Söderhöjdskyrkan 8.08.10 Jesus och Sackaios Luk 19:1-27 - Predikan Söderhöjdskyrkan 8.08.10 Inledning Lukt av intorkad svett och cigarettmättade kläder. Man känner även igen doften av gammal alkohol från mannen framför mig i kön

Läs mer

Lars-Åke Anderssons predikan, söndagen den 18 augusti, innan mässan på Inspirationshelgen.

Lars-Åke Anderssons predikan, söndagen den 18 augusti, innan mässan på Inspirationshelgen. Lars-Åke Anderssons predikan, söndagen den 18 augusti, innan mässan på Inspirationshelgen. Följ mig - i kraften För precis 30 år sedan, 3:e söndagen i augusti 1983, blev jag här på Storstrand presenterad

Läs mer

Och Gud är här. Gud som är kärlek och som var med er på vägen hit och som kommer att följa er på er vandring genom livet.

Och Gud är här. Gud som är kärlek och som var med er på vägen hit och som kommer att följa er på er vandring genom livet. Vigsel Anvisningar I skapelsens morgon skapades människan till Guds avbild, skapad för att växa till likhet med sin skapare. Grunden i detta växande är kärleken. Gud älskade oss först, och i det gensvar

Läs mer

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf En dag av nåd! Av: Johannes Djerf Jag tror att de flesta utav oss någon gång suttit framför tv:n och varit engagerad i någon dokusåpa av något slag, även om vi kanske inte vill erkänna det. Ett program

Läs mer

Studiehandledning. Anna Davidsson Bremborg Cristina Grenholm. Levande samtal psalmboken 2

Studiehandledning. Anna Davidsson Bremborg Cristina Grenholm. Levande samtal psalmboken 2 levande samtal Studiehandledning Anna Davidsson Bremborg Cristina Grenholm Levande samtal psalmboken 2 Studiehandledning för fem träffar om psalmboken 5 1. Att lära känna psalmboken 5 2. Vi upptäcker psalmboken

Läs mer

Matt 16:13-20 Jesus är Grunden för vår kristna identitet och för vårt apostlauppdrag

Matt 16:13-20 Jesus är Grunden för vår kristna identitet och för vårt apostlauppdrag Apostladagen, 8/6 Matt 16:13-20 Jesus är Grunden för vår kristna identitet och för vårt apostlauppdrag Dagens tema är sänd mig. Dagens text, som vi strax ska läsa, handlar bland annat om själva grunden

Läs mer

Kristendomen. -Den kristna grundupplevelsen -Planering -Uppgifter

Kristendomen. -Den kristna grundupplevelsen -Planering -Uppgifter Kristendomen -Den kristna grundupplevelsen -Planering -Uppgifter Fisken var en tidig symbol för kristendomen att symbolen blev så populär bland de kristna var troligen att själva ordet för fisk hade sin

Läs mer

Livets slut. Begravning

Livets slut. Begravning Livets slut De flesta av oss går inte ständigt omkring och tänker på döden. Vi är fullt upptagna av att leva våra liv. Men ibland händer det något som får oss att börja fundera över att livet ska ta slut

Läs mer

adventisternas tro& lära

adventisternas tro& lära adventisternas tro& lära Vill du veta mer om adventisterna? Se www.adventkyrkan.info eller kontakta cyberpastor@adventist.se. Fundamental Beliefs of the Seventh-day Adventist Church Senast reviderad 2005

Läs mer

Sankt Franciskus katolska församling

Sankt Franciskus katolska församling Sankt Franciskus katolska församling Årgång 3 nr 3 2 2 Juni 2011 Första kommunion i vår församling 2 Kära församlingsmedlemmar! Snart är sommar igen och tid att villa eller åka på semester. Vi alla behöver

Läs mer