Det delade språket Modersmålsundervisning i arabiska mot bakgrund av den arabiska språkdebatten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det delade språket Modersmålsundervisning i arabiska mot bakgrund av den arabiska språkdebatten"

Transkript

1 Det delade språket Modersmålsundervisning i arabiska mot bakgrund av den arabiska språkdebatten C-Uppsats 10p Per Edvin Backman Centrum för Mellanösternstudier Institutionen för omvärldsstudier av människans villkor Handledare Tetz Rooke HT 2004 Göteborgs Universitet 1

2 Innehållsförteckning 1 Inledning. 3 2 Motivation 4 3 Frågeställningar Distinktioner och klargöranden 6 5 Bakgrund Historik Diglossi 9 5:3 Språkdebatten bland araberna. 10 5:4 Vad de intellektuella sagt i språkfrågan :5 Språkets symboliska funktion :6 Skolsystemet i mellanöstern 15 5:7 Inskränkningar av det fria ordet i mellanöstern 15 6 Teori Avgränsningar 18 8 Metod Arabiska som modersmål och hur det är organiserat Redogörelse för intervju-undersökning 21 10:1 Allmänt om undersökningen 21 10:2 Geografisk härkomst bland lärarna :3 Frågor om religion 22 10:4 Ålders och genusfördelning Redogörelse för intervjusvar på språkspecifika frågor 23 11:1 Vad tycker du om diglossi-situationen (izdiwajiyya al-lura)? 23 11:2 Diskuteras språkfrågan bland araber överhuvudtaget och hur? 24 11:3 Tycker du att man skall undervisa i skolan :4 Är det viktigt med 25 11:5 Varför tycker du inte att modersmålsundervisning är viktigt? 25 11:6 Vilken sammankoppling tycker du att arabiska och islam har? 26 11:7 Tycker du att arabiska är ett gudomligt, heligt språk? :8 Vad tycker du om den arabiska skriften? :9 Är den arabiska skriften en viktig kulturell symbol? :10 Kan man uppfatta den arabiska skriften som 27 11:11 Vad känner du till om debatten rörande 27 11:12 Om du fick välja en åtgärd för :13 Intervjun med X i sin helhet :14 En röst från referensgruppen :15 Aspekter från referensgruppens svar :16 Övrigt som framkom vid intervjutillfällena Om mina sekundärkällor Analys, slutsatser och diskussion Återstående problem Litteraturförteckning Bilagor. 36 Förkortningar AHDR MSA v.t Arab Human Development Report Modern standard arabiska / Modern Standard Arabic Vår tideräkning 2

3 1 Inledning Denna uppsats har omarbetats under våren 2006 är på sätt och vis i två delar, eller borde vara två uppsatser. En del om språksituationen i arabvärlden respektive en andra del om svensk modersmålsundervisning i arabiska. Teori och metod ligger långt bak i framställningen då val av teori och teoretiskt resonemang är beroende av förståelse av språksituation. I teorin uppstår också en del av slutsatsen, d.v.s. en hypotes om hur mellanösterns demokratisering och reformering kan komma till stånd. Jag har också hittat forskning i ämnet som jag inte kände till när jag började med arbetet 2004, vilket ger mig stöd i den hypotes som uppstod Titeln syftar på att arabiska är delat i ett skriftspråk och i ett talspråk, men också på att språket delas av en miljard muslimer, som har det som gemensamt kulturellt arv. Den stora förändringen ligger dock i den teoretiska förankringen. Jag har sedan första upplagan lades fram ägnat mig åt att bl.a. studera Michel Foucault och Pierre Bourdieu mera grundligt och därefter har jag i stort sett omarbetat hela teoridelen, samt gjort en mer stringent analys och slutdiskussion. Den empiriska intervjudelen och bakgrundskapitlet ligger helt oförändrade. När jag började intressera mig för Mellanöstern på allvar drogs snart mitt intresse till det faktum att många av Mellanösterns stater inte följde en normalkurva 1 för ekonomi, demografi och demokratisering. När aspekter som t.ex. ekonomisk struktur, nativitet och korruption var genomgångna drogs mitt intresse till det som jag anser vara det väsentligaste av allt, nämligen barnen och deras utbildning. Främst, för mig, i detta intresseområde ligger barnens språkinlärning och deras förmåga att tillgodogöra sig undervisning. Som en oundviklig konsekvens blev jag tvungen att intressera mig för språket i sig. Språk är själva fundamentet för kunskap och i förlängningen människans existens, i den form som vi kallar civilisation. Forskning om de speciella förhållanden som råder i Arabien förefaller sällsynt och man vet lite om vilka pedagogiska konsekvenser den speciella diglossin har. Så är fallet när det gäller forskning som presenterats på engelska. 2 Vad som gjorts på franska och tyska vet jag mindre om. Ännu mindre vet jag om vad som skrivits på arabiska. Avsaknad av debatt, litteratur och diskussion i arabvärlden gör forskning inom detta område viktigt, inte minst för de miljontals barn i mellanöstern som går i undermåliga skolor. Det finns de som menar att diglossin är en viktig bidragande orsak till analfabetismen. 1 Ofta görs en jämförelse med Sydasiens s.k. tigerstater och deras betydligt bättre siffror. 2 Under de efterforskningar jag gjort 2005 och 2006 har jag funnit en del ifrån Amerika. Det kan hittas på ERIC, en databas för utbildningsinformation och under sökorden diglossia+arabic+illiteracy. 3

4 De arabiska barnen är, i jämförelse med andra invandrargruppers barn, i klar majoritet i de svenska skolorna och inget annat språk kommer i närheten av det antal talare av ett s.k. invandrarspråk, som arabiskan uppvisar 3. Arabiska är modersmål för miljoner människor och ett viktigt kulturellt element för ytterligare ca 1 miljard muslimer över hela världen. Arabiska språkområdet har haft stor betydelse för utvecklandet av matematiken, medicinen och filosofin under medeltiden och en mängd språk, bl.a. svenska har ett antal låneord från arabiskan. Jag skall här också rikta ett stort tack till Maja Lindfors-Viklund på institutionen för svenska språket, som hjälpte mig stilistikiskt, samt visade en mycket ödmjuk och mänsklig sida, som jag så väl behövde under den perioden av mitt liv. 2 Motivation I Sverige talas mycket om integration och om satsningar på de utländska minoritetsgrupperna. Det anses allmänt att det är ett problem med de segregerade stadsdelarna och andra nämner det som en mycket farlig utveckling 4. Det är inte orimligt att förutsätta att utbildningspolitik är ett viktigt verktyg för att motverka en sådan utveckling. Skall man dessutom tro på de demografiska undersökningar som gjorts i mellanöstern, så kommer den arabiska gruppen av barn också att växa, förutsatt att nativiteten hos familjer från mellanöstern följer samma mönster som i hemländerna. Det planerades också en utbildning för arabiskalärare inom lärarprogrammet på Malmö högskola. Denna utbildning beräknas starta HT 05 och kommer att ligga som en distanskurs. Studerar vi arabvärlden i stort och jämför med andra områden, kan man i arabvärlden se en mycket svag utveckling på det kunskapsrelaterade området. Arabländerna har i absoluta tal, en ökande analfabetism. Även om den sjunker procentuellt. Detta beror på kraftig befolkningstillväxt. Vissa satsningar på alfabetisering har genomförts och i Marocko pekar siffrorna på barn i skolgång brant uppåt. Enligt AHDR (Arab Human Development Report) ligger siffrorna för analfabetismen på runt 35% för Egypten, 85% för Marocko, men bara ca 10% för Libyen. Genomsnittet för analfabetism i arabvärlden ligger på 43% (andra källor uppger 53%). Kvinnorna är kraftigt överrepresenterade och en grov uppskattning säger att de illitterata kvinnorna är dubbelt så många som de illitterata männen. (AHDR 2003:51-52) 3 År 2000 beräknades de arabiska barnen i svenska skolor uppgå till Statistiska uppgifter från skolverkets hemsida Bla Mauricio Rojas i SVT rapport den 8/

5 Med kunskapsrelaterade problem avses eftersläpningen inom forskningen och t.ex. avsaknad av nyregistrering av patent. Det råder ett icke innovativt klimat. Eftersattheten inom utbildningsväsendet och avsaknad av tillgänglig, utländsk och inhemsk, vetenskaplig litteratur utgör också viktiga brister. FN-rapporten redogör för skolornas allt sämre kvalitet, det okritiska klimatet i undervisningen och avsaknaden av vuxenundervisning för äldre analfabeter, samt mycket mer. En belysande siffra är antalet dagstidningar per capita. I arabvärlden trycks 53 tidningar per 1000 invånare. I utvecklade länder är motsvarande siffra 285 (AHDR 2003:59) Rapporten innehåller en mängd liknande exempel. AHDR fokuserar på kunskap och det motiveras med att kunskap är en grundsten för den mänskliga utvecklingen. Kunskap har också den egenheten att den växer av sig själv när den används. Kunskap är också en grundförutsättning för ekonomisk tillväxt.(ahdr 2003:56) Hoppet för många fattiga länder, att förändra sin ekonomiska situation, ligger i ett väl fungerande kunskapssystem. Problemområdet för denna undersökning inbegriper dessutom, kanske i synnerhet, språkets förhållande till religionen samt det arabiska skriftspråkets eventuella otydlighet. 3 Frågeställningar Den initiala, övergripande frågan, är om svensk modersmålsundervisning har samma problem med sin lingvistiska policy som arabvärlden i stort. Jag vill veta om religiösa hänsyn påverkar synen på språket och om diglossin är ett problem i modersmålsämnet? Vilken inställning har araberna till sitt eget skriftsystem? Är arabiska ett språk eller flera? Innan jag påbörjade denna undersökning hade jag en hypotes om att språket cementerar sociala orättvisor, ojämlikheter och ett ekonomiskt segregerat samhälle d.v.s. att den förda språkpolitiken har negativa sociala konsekvenser. I första hand avsåg jag mellanöstern, men samma fråga kan ställas med det svenska samhället i fokus. Frågan kan också uttryckas enligt följande. Finns det mekanismer och strukturer i det arabiska språket (språkområdet) som bidrar till den relativa eftersläpningen i arabvärlden? Med strukturer avses sociolingvistiska fenomen som inbegriper t.ex. maktutövande genom s.k. code switching 5. Med detta vill jag säga att språket kan användas som social markör (klass, identitet, tillhörighet etc.) och som maktmedel. Östen Dahl kallar en situation där ett språk 5 Code Switcing är en sociolingvistisk term som betyder att man byter språk i ett och samma samtal. Gamal Abdel Nasser anses ha varit mästare i detta. 5

6 anses bättre eller korrektare än ett annat, för etnocentrism. Men i arabvärlden handlar det inte om etnicitet, utan är en fråga om social status, klass, klan etc. Med strukturer avser jag alltså inte grammatiska eller syntaktiska strukturer. I ett bredare samhällsvetenskapligt perspektiv kan frågan uttryckas i generella termer enligt följande: Gör språksituationen att arabvärlden är ett elitistiskt samhälle i större utsträckning än andra samhällen/kulturområden? Jag har specificerat en rad delområden som jag anser viktiga för att klargöra vad som sagts och gjorts i språkdebatten. (se också bilagan: intervjumanus) 1. Vilka åsikter finns det angående diglossi-situationen och den roll den spelar i problemet? 2. Har den arabiska skriften (khatt al-ar c abiyya) någon roll i ovanstående problem? 3. Avspeglas religiösa hänsyn i modersmålsämnet? 4. Vilken Status har de olika språken och varför. 5. Vilka är de möjliga vägarna ur den, till synes hopplöst höga analfabetismen, d.v.s. vad har tidigare forskning visat på för möjligheter (vilket jag alltså hittat mer 2006) och finns det kunskap hos modersmålslärarna i Sverige som kan bidra till en klarare bild? 6. Hur ser utbildningspolitiken och pedagogiken ut i mellanöstern respektive Sverige? 4 Distinktioner och klargöranden För att undvika missuppfattningar i det följande vill jag klargöra att jag kommer att använda termen fusha när det gäller så kallad koranarabiska som också kallas fusha al-thuraat (det traditionella vältaliga). Termerna högspråk och klassisk arabiska användes också för denna variant. Dialekt kallas c amiyya eller suqiyya på arabiska. Jag kommer omväxlande att använda orden dialekt och c amiyya, ibland följt av namnet på den region eller det land där det talas. Ibland kallar jag det också för talspråket eller lågspråk. Marockansk c amiyya är något helt annat än Irakisk c amiyya och de är inte förståeliga sinsemellan. Den dialekt som de flesta förstår är egyptiska. Det beror på att Egypten har en stor filmproduktion som distribueras över hela arabvärlden. Dialekternas stora inneboende problem är att de förändras snabbt, över tid. Det som skrevs för tjugo år sedan är idag inte alltid förståeligt. Dialekterna lånar in ord i rask takt från t.ex. engelska, även slanguttryck vinner snabbt inträde för att försvinna lika snabbt. 6

7 När det gäller modern standard arabiska (MSA, Modern Standard Arabic) så kommer jag i huvudsak att benämna denna variant som just MSA. Men den kallas också för fusha al- c asr. Även termer som modern fusha och al-jazira arabiska (efter tv-kanalen) förekommer i mitt källmaterial. MSA är en variant av fusha. MSA kan skilja sig lexikalt från fusha, men detta varierar från region till region. Ett stort problem, är att det inte finns något standardiserat system för att hantera arabiska tecken med latinska bokstäver. Eftersom man inte kunnat enas om en metod, ser jag mig fri att göra på mitt eget sätt. Bokstaven ayn translittererar jag med ett upphöjt c, alltså c. Konsonanten hamza, på svenska kallat stöten eller glottalstopp, skriver jag med tecknet. När det gäller de emfatiska konsonanterna gör jag ingen skillnad utan behandlar dem som icke existerande, i vanliga fall skrivs de med en punkt under. Shin skriver jag sh och kha, skriver jag kh. Bokstaven djim skriver jag j, när jag använder ett fushaord och g, om jag använder egyptiska. Bokstaven rayn skriver jag med kapitält R, om det inte, som i vissa ord, uttalas med g, som i maghreb, då skriver jag just gh. Beträffande statistik har jag inte kunnat prestera någon högre precision, vilket beror på att en mängd, sinsemellan olika siffror, förkommer i mitt källmaterial. Detta arbete syftar inte till att uppvisa exakt statistiskt material utan snarare vill jag visa på tendenser. För att förstå resonemang i det följande måste man känna till något om hur det arabiska språket fungerar. Den arabiska som används i koranen är försedd med vokal tecken (harakat) som representerar korta vokaler men i tidningar och skönlitteratur skriver man inte med harakat. Långa vokaler skrivs med samma tecken som vissa konsonanter. Dessa konsonanter kombineras då med harakat. Genom att känna till de regler som gäller för vokaler och konsonanter samt dess tillåtna kombinationer, kan man se när en sådan konsonant representerar en lång vokal. För den som behärskar reglerna och har ett stort ordförråd är detta inget större problem. Det kan dock innebära stora problem för nybörjaren i arabiska, även om personen ifråga har arabiska som modersmål och talar arabiska i hemmet. Därför används harakat i barnböcker och i läroböcker för de lägre årskurserna. I ämnet arabiska som modersmål i Göteborgs skolor, används vokaliserade texter (harakat) upp till gymnasienivå. Arabiska, såväl som andra semitiska språk, bygger på ett s.k. rotsystem. Detta är, vanligtvis, tre så kallade radikaler (konsonanter) som utgör en slags grundbetydelse. Ett av de vanligaste exemplen är radikalerna k, t och b. Dessa tre finns med i alla ord som har något 7

8 med skriva att göra. När man skall slå upp ett ord i ett lexikon letar man alltså inte efter ord i alfabetisk ordning, utan i rotordning. 5 Bakgrund 5:1 Historik Arabiska är känt som språk sedan några hundra år före Mohammed och Kees Versteegh gör en mycket grundlig genomgång i sin bok the Arabic Language. Där får läsaren också stifta bekantskap med den totala diversitet som råder i det arabiska språkområdet. Arabiska står i själva verket för ett flertal språk och det råder diglossi (se avsnittet om diglossi) i hela det arabiska språkområdet. Efter den muslimska tideräkningens början (622 v.t) har de arabiska folken haft minst två storhetstider. 6 Den första var kalifatet i Bagdad, eller abbasid-dynastin som det mer korrekt kallas. Den epoken varade mellan v.t, men hade sina glansår under talen. Det var då den kände Harun al-rashid regerade, men ännu intressantare kanske hans sons regeringstid är. Då fanns en rationalistisk riktning inom islam som nådde ända in i maktens innersta korridorer och tiden under al-mamun räknas som en rationalistisk era. Dessa rationalister kallades för Mutaziliter och deras främsta kännetecken var att de trodde på något som låg mellan helvetet och himmelen, d.v.s. den mellanliggande staten. Med detta menade de, att man skall inte döma en människa i jordelivet. Det kan endast gud göra, först efter döden. Om man inte var rättroende, mumin, behövde man för den saken skull inte vara otrogen, kafir. De hävdade att det fanns något där emellan. De trodde heller inte på koranen som något som funnits i evighet. För abbasiderna fanns ingen speciell islamsk kunskap och de var mycket öppna för influenser utifrån. För dem var allt vetande bara kunskap, oavsett om det härstammade från kristna, judar, västerlänningar, greker eller kineser. Den andra storhetstiden var det som kallas al-andalus, d.v.s. Spanien under araberna. Det finns dem som menar att al-andalus faktiskt var en Judisk-Muslimsk statsbildning. Den kände judiske filosofen Rambam (Maimonides) skrev faktiskt något verk 6 I rättvisans namn skall vi också nämna det samanidiska väldet i centralasien, samt kanske Ayubiderna i Kairo samt stormogulen i Indien. 8

9 på arabiska, men det fanns fler judiska författare som skrev på arabiska. Arabernas tid i Spanien fick stor betydelse för den Europeiska renässansen och för européernas kunskap om sitt eget kulturarv. Gemensamt för dessa två historiska glansperioder var att man ägnade mycket tid åt språkstudier, översättningar och intellektuellt utbyte mellan de stora språken. Under Abbasiderna översattes mycket från grekiska och arameiska till arabiska. I al-andalus, några hundra år senare, översattes arabiska verk till latin bland de kristna som erövrade Spanien från araberna. Under nittonhundratalet, i arabvärlden, har en politisk strömning varit dominerande och den kallas allmänt för arabnationalismen. Detta fenomen finns väl beskrivet av ett flertal författare (Ayubi 1995, Hourani 1992 och Lapidus 2002 m.fl.) och är i princip en arabisk variant av den europeiska nationalismen under 1800 och 1900-talen. Nationalismen i arabvärlden skilde sig något, i det avseendet att den tidvis hade en socialistisk prägel, vilket snarast var ett resultat av att man reagerade mot kolonialmakterna. Det var inte för att man var särskilt förtjusta i Sovjetunionen. Man sökte hjälp hos fiendens fiende, snarare än hos en nära vän. Under arabnationalismens era bedrev man arabisering, främst genom språkpolitiken. Språket ansågs vara den främsta identitetsskapande faktorn. Det var genom att manifestera sig själva genom ett gemensamt språk som man skulle bygga nationen. Arabernas ideologer var tydligt inspirerade av Herder och Fichte som representerade den tyska romantiska skolan. 7 Arabismen syftade, i sin panarabiska variant, till en enda stor och mäktig arabisk stat. Konflikten med Israel har inte varit betydelselös för den panarabiska tanken. I Egypten var arabismen regional, så någon arabisk enighet har egentligen aldrig funnits. Arabismen anses ha gått i graven definitivt, som ett resultat av Saddam Husseins ockupation an Kuwait 8. Nu har den arabnationalistiska strömningen avlösts av en panislamistisk rörelse. Den panislamska rörelsen är inte någon ny företeelse, men har ökat i betydelse. Det finns undersökningar som visar att arabiseringspolitiken underbyggt utvecklingen mot reaktionär islamism (Coffman 1995). 7 Bassam Tibi och Yasir Suleiman är inte överens om Sati Al-Husri och hans böjelse för tyskarna. Suleiman menar att Husris ställningstagande mer var en reaktion mot marxistiska strömningar än en gedigen nationalromantisk övertygelse. 8 Föreläsning med Mikael Shulz, Göteborgs Universitet

10 5:2 Diglossi Den första gången termen diglossi introduceras, sker det genom William Marcais 1930 och då som en beskrivning av språksituationen i Grekland. Diglossi blir ett vedertaget begrepp först 1959, genom Charles Fergusons studier över det arabiska språkområdet. Diglossi är en situation där två varieteter av samma språk förekommer i samma kultur d.v.s. ett skriftspråk och ett talspråk. Ferguson kallar det för hög (H) och låg (L) varianter. Senare studier har dock utvecklat begreppet och man pratar idag inte så mycket om två varianter, utan snarare om ett spektrum av varianter som sträcker sig från L till H, där de två ytterligheterna är yttre gränser på en skala. Badawi indelade skalan i fem varianter. Elgibali delade in skalan i sju olika varianter. Det kan ses som generaliseringar och förenklingar. Senare språkvetare talar om regnbågsteorin och repteorin 9. Med regnbågsmodellen menas att det finns en mängd olika kulörer/varianter och ingen riktig gräns emellan. Liknelsen vill visa att gränsen mellan olika dialekter är suddig och att de olika varianterna går in i varandra. Med repteorin menas att det finns en mängd olika trådar, som var och en representerar olika dialekter och varianter. Repets lindning skulle då vara det litterära högspråket som omsluter alla de andra varianterna. Ett annat land, där diglossi råder, är Schweiz (den tysktalande delen) där det talas schweizertyska, men det skrivs på högtyska. Enligt regnbågsmodellen och det faktum att det i arabvärlden finns en rad olika dialekter eller sociolekter i samma geografiska område, så skulle det gå att påstå, att det råder polyglossi i området. Det skrivs t.ex. numera både på c amiyya, MSA och på fusha. Som talspråk förekommer en mängd olika dialekter. Diglossi-termen är därför en aning missvisande. 5:3 Språkdebatten bland araberna Språkdebatten i arabvärlden har främst omfattat specialister som olika lingvister, författare, politiker/nationalister, ulama (religiöst utbildade) och filosofer. Centrum för debatten har legat i Egypten, som också är det folkrikaste arablandet. För de flesta som ägnat sig åt problemet, ligger Sati Al-Husri ( ), Muhammad Abduh ( )och Jamal aldin Al-Afghani( ) 10 som grund för mycket av resonemangen. De flesta författare, 9 Föreläsning med Helene Kammensjö, Göteborgs Universitet För den nyfikne kan det nämnas att varken Sati Al-Husri eller Al-Afghani var araber. Husri var Turk och Al- Afghani var från Persien. 10

11 tänkare och debattörer, har på ett eller annat sätt, sin utgångspunkt i dessa pionjärer inom området språk, religion och nationalism i arabvärlden. Yasir Suleiman, en av vår tids ledande lingvister inom det arabiska språkområdet, visar på en tydlig medvetenhet om de negativa pedagogiska konsekvenser som diglossin har, men konstaterar att standardarabiskan (MSA) har för stort symboliskt värde för att talspråket skall vinna något större inflytande, trots att standardarabiskans förespråkare, själva använder dialekt i sitt vardagliga liv. Suleiman konstaterar likaså, att det är omöjligt att förespråka dialekt, till nackdel för högspråket, det skulle innebära en alltför stor kollision med religionen (islam). En allmän uppfattning bland muslimer är att koranen inte kan översättas. Det går endast att göra tolkningar till andra språk och då handlar det inte längre om den heliga Koranen. En av mina källor poängterar att hon ofta blir tillrättavisad i Egypten när hon använder termen tarjama (översätta) i diskussioner om Koranen, hon ombedes använda termen tafsir (tolka), då det inte går att översätta Koranen. (Haeri 2003:13). Huvudtemat för många som skrivit om arabiska språket är de olika nationalistiska strömningarna. Där gör de en distinktion mellan panislamism/internationalism, arabnationalism/internationalism och regional arabism (som i Egypten). I Levanten 11 och i Egypten, är språket en enande faktor (även kristna talar arabiska), men i Maghreb 12 är det religionen som är en enande faktor (Berberna är också muslimer, men alla talar inte arabiska och definitivt inte fusha). Det är en betydande skillnad mellan dessa två regioner.. En viktig del i den tidiga språkdebatten är de tyska romantikerna Herder, Arndt och Fichte. Enligt den tyska skolan är språket och tanken oskiljaktiga och därför skulle språket vara den starkaste identitetsskapande faktorn. Därmed skiljer sig alla folk åt, eftersom de tänker olika. Tyskan var, enligt dessa romantiska idéer, ett urspråk som funnits i eviga tider och aldrig utvecklats. De utgick från en romantisk syn där allt syftade till att förhärliga det egna kulturella arvet och de hade en a-historisk syn på världen. (en parallell till koranen som varandes evig är oundviklig). 11 Fransk benämning på området som sträcker sig från Palestina till Irak. 12 Maghreb är en arabisk benämning på Nordafrika. Egentligen betyder det ungefär landet där solen går ner. 11

12 En viktig indikator på det arabiska samhällets elitistiska karaktär återfinns i skönlitteraturen och det är påvisbart att den tidigare arabiska skönlitteraturen har en nedsättande syn på de enkla människorna. I synnerhet är småbönderna, al-fallah ansedda som vulgära och jordbruk al-filaha är ansett som en lågstatusverksamhet. Nobelpristagaren i litteratur, Naguib Mahfouz liknade på 60-talet dialekt som varandes fattigdom och sjukdom. Anwar Chejne redogjorde 1969 för de intellektuellas ställning angående dialekterna. Mina mer sentida källor berättar också om denna nedsättande syn. Trots att fusha har hög status är det ingen som uttrycker sina känslor i dagligt tal på fusha, inte heller överklassen. Investeringen i tid är för stor. Det kostar helt enkelt för mycket att lära sig fusha tillräckligt bra.(haeri 2003:32) Det finns meningsskillnader mellan de intellektuella och vanliga enkla människor i synen på språket. Enkla människor framhåller ofta fördelar med dialekt, det är enkelt att lära sig och den språkliga kommunikationen innehåller en stor portion humor. Ett välkänt tema, som återfinns hos de som skrivit om det arabiska språket, är att arabiseringen under 1900-talet var ett försvar mot Osmanernas turkisering av regionen. Arabiseringen accentueras sedermera, i och med de europeiska kolonialmakternas grepp om Nordafrika och mellanöstern. Det land som lyckats bäst med att genomdriva arabiseringen är Algeriet. 13 Klassisk arabiska var ett vapen, ämnat som försvar gentemot kolonialmakternas moraliska och kulturella dominans. (Haeri 2003:80) En utförligare ideologihistoria, beträffande arabernas inspirationskällor kan läsas i Bassam Tibis arbete Arab Nationalism. 5:4 Vad de intellektuella sagt i språkfrågan AHDR gör en systematisk indelning av de olika inriktningarna i språkdebatten. Den första inriktningen kallas för den religiösa reformskolan och representeras av bl.a. Al-Afghani, Mohammad Abduh och Abd al-rahman al-kawakibi( ). Den liberala skolan representeras av bl.a. Rifa c a al-tahtawi( ), Taha Husayn( ) och Ibrahiim Al- Yazijii( ). Den tredje riktningen kallas för den sekulära skolan. Företrädarna för den sekulära skolan är bl.a. Salama Musa( ) och Farah Antoun. 13 Med bra resultat menar jag att franska har försvunnit och klassisk arabiska har tagit över. Om detta varit bra eller dåligt för Algeriet är en annan fråga. 12

13 Den mest betydelsefulle språkideologen var Sati-al-Husri, i huvudsak verksam inom utbildningsväsendet. Han var inte den ende som tyckte att språket var den viktigaste faktorn för att skapa nationell identitet. Däremot är/var man inte ense om vilket språk. Sati al-husri sysslade mest med språkets kommunikativa funktion och inte med dess symboliska, även om han var medveten om densamma. Husris kritik mot det latinska alfabetet grundades i arabiskans del i kulturarvet, men han var också avogt inställd till den konservativa arabiska grammatiken, samtidigt som han var sekularist. Till Husris fördel, talar det faktum att han förutsåg medias roll för språket. Författaren Taha Husayn, i sin tur, trodde inte på språket som nationalitetsfaktor i Egyptens fall men förespråkade i alla fall MSA. Samtidigt kallade han al-azhar för den bigotta konservatismens högborg (Suleiman 2003:193) Syriern Zaki Al-Arsuzi( ) menade att arabiska var onomatopoetiskt och därför var det mer högtstående än andra språk. Arsuzi hade en mycket spekulativ teori och grundade sina antaganden på vaga rasteorier 14. Den kristne libanesen Abdallah Lahhud (1899-?) förespråkade standard arabiska, men menade inte att islam och arabiska var i symbiotiskt förhållande till varandra. Poeten och debattören Al-Yazijii framhöll maltesiskan 15 som ett varnande exempel, till nackdel för dialekt sidan. Han menade att den maltesiska arabiskan är en avart, en förkrympt och ovärdig arabiska och så skulle det gå för alla länder som släpper fram dialekterna. Engelsmännen i administrationen i slutet av 1800-talet 16 och Salama Musa hävdade däremot att det enda sättet att utrota analfabetismen var att skriva dialekt, därtill med latinska tecken. Musa är den, bland araberna som förespråkat den mest progressiva linjen. Han gick så långt som att påstå, utan att latinisera alfabetet kan vetenskapen aldrig bli arabiserad. (Suleiman 2003:187) Musa förespråkade en grammatikreform och angav detaljerade förändringar som t.ex. avskaffande av dualis, vissa former av brutna plural samt borttagande av kasusändelser. Ahmad Lutfi Al-Sayyid tillhörde dem som inte ville ha standard arabiska som språk i Egypten. Även Tawfiq c Awwan var dialektförespråkare. Luwis Awad ansåg att islam var det stora hindret för dialekterna. Men han påstod även att arabiskan uppstod i Kaukasus och har därför aldrig tagits på allvar. En annan person som är 14 Arsuzi menade att arabiskan inte var en produkt av historisk utveckling utan ett slags överspråk och han kopplade ljuden i språket till olika naturfenomen. Han hade också sitt eget rotsystem. 15 Maltesiska är en arabisk dialekt som är blandad med italienska. Malta är också det enda land där arabiska skrivs som det talas. På Malta skriver man med Latin. 13

14 viktig i frågan om diglossin och skriften, är Said Aql. 17 libanesiska dialektala dikter och använde till detta, latinsk skrift. Han skrev och publicerade, Libanesen och maroniten, Kamal Yusuf al-hajj ( ) hade sin egen linje och menade att diglossi förekommer i alla språk, mer eller mindre. Därför är det inte en fråga på dagordningen och debatten är onödig men han försvarade standardarabiskan. Det fanns också de som förespråkade geografisk och socio-geografisk nationalism bl.a. Butrus al-bustani och syriern Antun Sa c ada ( ), en nationalism som inte har något med språk att göra och därför ligger utanför denna uppsats tema. Yasir Suleiman förespråkar inte latinsk skrift men han vill förbättra språket både grammatiskt, lexikalt, stilistiskt och pedagogiskt. Grammatiskt borde gammalmodigheter rensas bort. Pedagogiken halkar efter när det gäller grammatikinlärning. Lexikalt borde antalet synonymer begränsas och nymodigheter måste kunna namnges på ett effektivt sätt. Han hävdar också att man måste förändra stilistiken så att man sysslar mindre med stilakrobatik och mer med ett förståeligt språk. AHDR rapporterar om liknande brister och föreslår förändringar i samma riktning. Det är dock oklart vad AHDR menar med avsaknad av lingvistisk policy. Jag tolkar det som att de menar att regimerna är oförmögna att upprätta en bra och konsekvent språkpolitik, som verkar för konstruktiva reformer. 5:5 Språkets symboliska funktion. När man talar om språk som symbol menar man oftast att det är det som svetsar samman folk till en gemenskap, en nation eller land. Den enhet man talar om benämnes nation, land, stat, folk eller nationalstat. Definitionerna varierar men språket som kulturell symbol består. Språket kan yttra sig i en gemensam litteratur, en gemensam musik och poesi eller/och i en gemensam liturgi. I Arabvärlden har kalligrafin en särskild ställning och yrket som sådant har mycket hög prestige. Detta är sannolikt ett arv från den tid då all bokframställning gjordes för hand. Rikt ornamenterade texter blev också ett sätt att smycka byggnader, inte minst moskéer. 16 För den som inte känner till historien så skall jag klargöra att Egypten var en engelsk koloni, precis som Syrien var en fransk koloni. Kolonialismens historia finns väl beskriven i ett flertal historiska standardverk. 17 Tetz Rooke, Göteborgs Universitet, vid hanledningsmöte i September

Svenska, engelska och akademiska

Svenska, engelska och akademiska STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för nordiska språk Svenska, engelska och akademiska Sju doktoranders syn på samspelet mellan svenska och engelska på högskolan Syftet med undersökningen är att fördjupa

Läs mer

Man vet aldrig vad som kan hända eller vart man hamnar

Man vet aldrig vad som kan hända eller vart man hamnar VÄXJÖ UNIVERSITET G3-UPPSATS Institutionen för humaniora SS3003 vt 2009 Matilda Svensson Man vet aldrig vad som kan hända eller vart man hamnar En studie av tvåspråkiga gymnasieelevers syn på den egna

Läs mer

Varför bör ungdomar läsa skönlitteratur i skolan och hur kan man gå tillväga i litteraturundervisningen

Varför bör ungdomar läsa skönlitteratur i skolan och hur kan man gå tillväga i litteraturundervisningen Örebro universitet HumUS-akademin Varför bör ungdomar läsa skönlitteratur i skolan och hur kan man gå tillväga i litteraturundervisningen - Hur kan det motiveras att skönlitteratur skall användas i svenskämnet

Läs mer

Verklighetens klassamhälle

Verklighetens klassamhälle Malmö högskola Lärarutbildningen Individ och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng Verklighetens klassamhälle - en studie av sambandet mellan socioekonomisk klass och betyg Reality of class society Mikael

Läs mer

Talspråk och skriftspråk

Talspråk och skriftspråk Akademin för utbildning EXAMENSARBETE kultur och kommunikation, UKK HSV407 15 hp Termin VT År 2012 Talspråk och skriftspråk Samma fast olika Spoken language and written language Same but different Handledare:

Läs mer

Klass är möjligen det dom går i

Klass är möjligen det dom går i Göteborgs Universitet Samhällskunskap Klass är möjligen det dom går i En beskrivande studie om hur lärare i samhällskunskap behandlar klassbegreppet Examensarbete i Samhällskunskap Vt 09 David Solberger

Läs mer

Intresse, historiemedvetande och arbetssätt

Intresse, historiemedvetande och arbetssätt Malmö högskola Lärarutbildningen Individ och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng på avancerad nivå Intresse, historiemedvetande och arbetssätt En studie av elevers uppfattning av historia Interest,

Läs mer

DE, DEM eller DOM? lärares attityder och elevers kunskaper. Sofia Selin

DE, DEM eller DOM? lärares attityder och elevers kunskaper. Sofia Selin GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för svenska språket DE, DEM eller DOM? lärares attityder och elevers kunskaper Sofia Selin Ämnesintegrerat examensarbete på lärarprogrammet, 15 poäng LSV410, Svenska

Läs mer

Läxhjälp på fritidshemmet

Läxhjälp på fritidshemmet LÄRARUTBILDNIGEN Självständigt arbete, 15hp Läxhjälp på fritidshemmet Några fritidspedagogers erfarenheter och intentioner. Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, Madeleine Myrbäck psykologi

Läs mer

KURDISKA KILLAR SCHABLONER OCH BESKRIVNINGAR INIFRÅN

KURDISKA KILLAR SCHABLONER OCH BESKRIVNINGAR INIFRÅN Södertörns högskola KURDISKA KILLAR SCHABLONER OCH BESKRIVNINGAR INIFRÅN Sex kurdiska killars tankar om sin kultur och omvärldens bild av den. B-uppsats Etnologi fortsättningskurs Vt 04 Maryam Melissa

Läs mer

Folkbibliotek och invandrares första tid i Sverige En explorativ undersökning

Folkbibliotek och invandrares första tid i Sverige En explorativ undersökning MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2006:91 ISSN 1404-0891 Folkbibliotek och invandrares första tid i Sverige En explorativ

Läs mer

RUT-avdrag för läxhjälp - En utmaning för skolans likvärdighet

RUT-avdrag för läxhjälp - En utmaning för skolans likvärdighet RUT-avdrag för läxhjälp - En utmaning för skolans likvärdighet Tatiana Andreasson Examensarbete 15 hp, LAU 325 Handledare: Bo G Eriksson Rapportnummer: VT14-2480-21 Abstract Examensarbete inom lärarutbildningen

Läs mer

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap EXAMENSARBETE 2008:009 Elevers uppfattningar om begreppet kunskap Daniel Sandberg Helena Zetterström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Flerspråkighet problem eller förutsättning för utveckling?

Flerspråkighet problem eller förutsättning för utveckling? Lärarhögskolan i Stockholm - Institutionen för individ, omvärld och lärande Flerspråkighet problem eller förutsättning för utveckling? En förskolestudie Magdalena Karlsson Handledare: Margareta Ahlström

Läs mer

Vilka faktorer kan påskynda eller förhindra integration?

Vilka faktorer kan påskynda eller förhindra integration? Beteckning Institutionen för vårdvetenskap och sociologi Vilka faktorer kan påskynda eller förhindra integration? Mary Eriksson & Karin Johansson maj 2008 C-uppsats 15 p Sociologi Sociologi C Examinator:

Läs mer

VILL, VÅGAR OCH KAN. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik 2009

VILL, VÅGAR OCH KAN. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik 2009 Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik 2009 VILL, VÅGAR OCH KAN Nio lärares erfarenheter av bedömning av svenska som andraspråkselevers texter Nancy Karam och Jessica Söderberg

Läs mer

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING Högskolan Dalarna Institutionen för hälsa och samhälle Pedagogik 10 poäng vt 2007 C - uppsats EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING En fallstudie

Läs mer

Barn, vuxna, språk och samhälle II

Barn, vuxna, språk och samhälle II Barn, vuxna, språk och samhälle II Children, Adults, Language and Community II Leif Brantsing och Åsa Olsson Examensarbete, (C-uppsats), 15 högskolepoäng EXC535 Forskningsmetodik Pedagogik C - distans

Läs mer

Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning. Författare: Lisa Engström. Handledare: Antti Ylikiiskilä

Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning. Författare: Lisa Engström. Handledare: Antti Ylikiiskilä Akademin Humaniora och medier Svenska språket III: Uppsats, 15 hp Höstterminen 2009 Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning Författare: Lisa Engström Handledare:

Läs mer

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö EXAMENSARBETE 2009:006 En god lärandemiljö - vad innebär det och hur skapas en sådan? Tove Åström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Varför modersmålsundervisning? - en studie om elevers, lärares och föräldrars åsikter

Varför modersmålsundervisning? - en studie om elevers, lärares och föräldrars åsikter EXAMENSARBETE Hösten 2006 Lärarutbildningen Varför modersmålsundervisning? - en studie om elevers, lärares och föräldrars åsikter Författare Sofia Annerfors Malin Ferdinandsson Handledare Valdemar Holmstedt

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

Möten mellan olika kulturer

Möten mellan olika kulturer Institutionen för Tematisk Utbildning och Forskning Campus Norrköping Möten mellan olika kulturer Shanis Amid Monica Hinz Pontus Pfeiffer Arsim Zekaj En antologi från Samhälls- och kulturanalys år 2005

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

Journalistikens fält ur nykomlingarnas perspektiv

Journalistikens fält ur nykomlingarnas perspektiv Lunds universitet Sociologiska institutionen Journalistikens fält ur nykomlingarnas perspektiv Johan Jarlbrink Soc 464, 61-80p vt 2003 Handledare: Carl-Göran Heidegren Abstract Författare: Johan Jarlbrink

Läs mer

Barn och bredband. En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter. Av: Max Lundin. Sociologiska Institutionen

Barn och bredband. En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter. Av: Max Lundin. Sociologiska Institutionen Barn och bredband En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter Av: Max Lundin Sociologiska Institutionen Kandidatuppsats i sociologi (Studieordning i Utredningssociologi), 15 hp. HT 2009

Läs mer

Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga?

Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga? Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga? ett aktionsinriktat läsprojekt på gymnasienivå Eva-Karin Lindgren Masteroppgave i aksjonslæring (PFF3602) Institutt for pedagogikk og lærerutdanning Det samfunnsvitenskapelige

Läs mer

Får jag numera säga ni till dig?

Får jag numera säga ni till dig? Lunds universitet SPRÅK- OCH LITTERATURCENTRUM Nordiska språk SVE 303 Linda Johnsson Ht 2006 Handledare: Gunlög Josefsson Får jag numera säga ni till dig? -en studie om användandet av tilltalsordet ni

Läs mer

Kvinnliga chefers upplevelser av chefsrollen

Kvinnliga chefers upplevelser av chefsrollen C-uppsats Hösten 2006 Institutionen för beteendevetenskap Psykologi Kvinnliga chefers upplevelser av chefsrollen Författare: Charlotte Svensson Handledare: Måns Holgersson Abstract Denna studie handlar

Läs mer

D-UPPSATS. Tid för reflektion

D-UPPSATS. Tid för reflektion D-UPPSATS 2008:113 Tid för reflektion en studie över att synliggöra och att bli medveten om sitt eget lärande Märtha Andersson Luleå tekniska universitet D-uppsats Svenska och lärande Institutionen för

Läs mer