Diarmaid MacCulloch: Christianity. The first three thousand years. Viking sidor.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Diarmaid MacCulloch: Christianity. The first three thousand years. Viking 2010. 1161 sidor."

Transkript

1 Diarmaid MacCulloch: Christianity. The first three thousand years. Viking sidor. Hans Furuhagen: Bibeln och arkeologerna. Natur & Kultur sidor. KRISTENHETEN I TID OCH RUM 1. För oss Européer är kristenheten en så integrerad del av vår kultur att vi kanske inte har reflekterat över hur egendomligt det egentligen kan framstå att vårt samhälle formats av tankar och föreställningar med rötter hos en liten grupp i Palestina för över tvåtusen år sedan. Alternativt kan fråga sig vad som finns kvar av Jesusrörelsens tankegods i den maktlierade kristendomen. I dag räknar sig ca en tredjedel av jordens befolkning som kristna. Det som vi uppfattar som kristenheten kunde ha förblivit en okänd judisk sekt, eller en religiös rörelse med centrum exempelvis på den Arabiska halvön. 2. Kristendomen blev s a s en statsreligion i södra Arabien under kung Abraha under 500-talet med stöd av Etiopens kristne kung Kaleb. Emellertid hade den över tusenåriga Maribdammen och dess bevattningssystem med anor 4000 år tillbaka i tiden låtits förfalla. Dammen var grunden för de blomstrande samhällena i området (i dagens Yemen). Dammens kollaps omkr 570 (som återbyggts först i modärn tid) fick vittgående följder. Muhammed använda katastrofen som ett tecken på Allahs straff för folkens otrohet. Islam började som en sorts judisk sekt med inblandning av gammal Kabaa-kult och man förrättade bönen vända mot Jerusalem, men efter strider med den lokala judiska församlingen i Medina gick Muhammed (som betraktade sig som den sista i raden av hebréernas profeter) och hans efterföljare egna vägar. Islam blev den främsta konkurrenten till kristendomen i Mellersta Östern och Afrika. 3. Historien om hur kristendomen utkristalliserade sig som en tämligen enhetlig ideologisk lära och maktfaktor i Europa utgör en fascinerande historia som Oxfordprofessorn (kyrkohistoria) MacCulloch panoramar in i sitt digra epos. En inspiration till boken är hans förundran: I live with the puzzle of wondering how something so apparently crazy can be so captivating to millions of other members of my species. Den senaste tidens dramatiska händelser i Medelhavsregionen kan vara en ytterligare motivering för att göra en exkursion i områdets historia. Norra Afrika med Cyrene, Hippo och Alexandria i spetsen var länge en tongivande del av kristenheten och det var ingalunda klart att tyngdpunkten i framtiden skulle komma att förskjutas mot Rom och Konstantinopel. En rad betydelsefulla teologer verkade i Afrika såsom Augustinus, Clemens, Tertullianus, Kyrillos fr Alexandria, Athanasius, Origenes, Cyprianus och Hieronymus. Under perioden talet är Norra Afrika ett drivhus för ett otal sekteristiska bildningar såsom arianism, gnosticism, manikeism, donatism, montanoism, novatism, pelaginism och tillochmed något som erinrar om dagens satanister, kainister (efter bibelns Kain), som ansåg att Gud var så ond att man borde ställa hans lagar uppochned; leva flärdfullt och följa Judas istället för Jesus. 4. Ett dominerande tema bland Jesusrörelserna är spänningen mellan inkluderande och exkluderande inställning, mellan uppfattningen att frälsningen gäller alla troende eller bara en andlig elit. Dagens religiöst betonade homodebatter verkar t ex ha drag av en liknande gränsdragning mellan vi och de, mellan de rena och orena. De tidigaste striderna gällde huruvida Jesusrörelsen skulle begränsas till judar eller ifall också icke-omskurna kunde accepteras. De flesta judar tog avstånd från Jesusrörelsen eftersom de ansåg att Jesus inte var den Messias som de judiska skrifterna profeterat om. Det var Paulus som i debatt med bl a Petrus och Jesu broder Jakob (dödad 62 av andra judar beskylld för att ha brutit mot den

2 judiska lagen), föreståndare för Jerusalems församling, började aktivt missionera också bland icke-judar och utanför Palestina även om judar i diasporan var till en början de främsta målen. Till de större judiska församlingarna hörde den i Rom som hade en nyckelroll för kristendomens spridning inom Romarriket och området för det framtida Europa. Den paulinska riktningen kom att segra medan traditionen i Jerusalem representerad av Jesu broder dog ut, som MacCulloch förundrat konstaterar. 5. Judendom och kristendom började tidigt divergera. Ett undantag är den märkliga kristna kyrkan i Etiopien som grundades någon gång på 300-talet och som bevarade många judiska seder såsom sabbaten och omskärelsen men erkände biskopen i Alexandria som sitt överhuvud. Om Jesus finns det få uppgifter vad han gjorde fram till 30 års ålder men han verkar för det mesta ha hållit till i Galiléen. Det speciella kanske var att han som en rabbi rörde sig även bland det mest föraktade samhällsklasserna och diskuterade med såväl män som kvinnor. Dåtidens Palestina var en del av det kosmopolitiska och polyglotta Romarriket med grekiskan som det dominerande språket bland handelsmän och noblessen. Jesus och hans lärjungar var därför antagligen förtrogna med grekiska vid sidan av modersmålet arameiska. Det grekiska kulturarvet fick stor betydelse för den framväxande Jesus-rörelsen. Tanakh (vårt Gamla Testamente) översattes till grekiska ca 100 f.v.t. från hebreiska. 6. De första människor som började kallas kristna var emellertid församlingsmedlemmarna i Antiokia i Syrien där Paulus verkade en tid. Syrien och Armenien hör till de platser som har de äldsta kristna traditionerna man känner till och det Syriska språket är därför ett av kristenhetens grundspråk. Den äldsta bevarade kyrkobyggnaden liksom den äldsta synagogan har båda hittats i ruinerna efter den Syrisk-hellenska staden Dura Europos som ödelades av Sassaniderna kring Spillror av den Syriska Kyrkan har bevarats till våra dagar i Aleppo med liturgier och hymner som går tillbaka till de första århundradena och traditionerna i Edessa. En paradox kanske är att i vår tid har de kristnas prekära situation i Mellersta Östern ignorerats av kristna i Väst av vilka många istället hyser en okritisk apokalyptisk vurm för den judiska staten Israel. Evangelisterna i USA utgör ett av de främsta hindren till fredsprocessen mellan Palestina och Israel. En av de mer (ö)kända evangelisterna från Republikanska partiet är senator James Inhofe som kallat al Qaidas attack mot WTC 2001 som Guds rättmätiga straff för att USA inte gett tillräckligt stöd åt Israel. 7. Till det mest meriterande för de tidiga kristna hörde martyrdöden för vilka det fanns rikliga möjligheter exv tack vare kejsaren Diclotianus' förföljelser och Sassanidernas härjningar. Martyrernas legendariska dödsförakt var tidens främsta PR för att dra till sig nya medlemmar. Dessutom var martyrskapet, som MacCulloch påpekar, öppet både för hög som låg, fri som slav, kvinnor och män. En av de mer gripande martyrhistorierna från Norra Afrika är den om Perpetua som trotsade sin faders och kallade sig kristen (montanoist) och som nybliven mor lät sig fängslas och slitas i stycken av vilddjur på arena tillsamman med sin tjänarinna Felicitas, som nedkom med barn strax före avrättningen 203. Montanoismen som hade två kända kvinnliga profeter, Maximilla och Priscilla, predikade Messias' snara återkomst och ville provocera fram förföljelser och genom martyrdom säkra sin plats bland de saliga. Sträng askes fodrades också av dem ville komma nära Gud. Speciellt de Syriska asketerna har blivit berömda där en viss Simon Styliten (d 459) slog sina konkurrenter s a s med flera hästlängder genom att tillbringa sitt liv på toppen av en 60 fot hög stenpelare. Ett mer socialt alternativ till emerittillvaron var att gå i kloster. 8. Det kristna klosterväsendet har Syriska och Afrikanska rötter. Mest känd i det sammanhanget är soldaten Pakhomius som på 320-talet samlade grupper av män och kvinnor vilka bildade klostersamhällen i Nildalen. Klostren kom att ha en central kulturbärande betydelse i Europa och erbjöd inte minst många kvinnor en fristad i samhällen där deras karriärmöjligheter i övrigt var milt sagt begränsade. Å andra sidan, då kristendomen blev en statsreligion med kejsar Konstantinus började den utöva religiös monopol och förföljde andra religioner. Speciellt munkar utmärkte sig med att i förstöra

3 antika helgedomar och kulturskatter. Ökänt är mordet på Hypatia år 415, en framstående nyplatonsk filosof och matematiker som verkade i Alexandria. 9. Jesus och hans lärjungar i Palestina var inställda på att tidens ände var nära och att Guds rike skulle förverkligas på jorden. De första generationerna kristna präglades av en eskatologisk tro på en snar messiansk revolution varför världsliga angelägenheter för dem var av lägre rang ( låt de döda begrava sina döda ). Efterhand som den messianska ivern svalnade kom den extatiska religionen alltmer att övergå i ett organiserat hierarkiskt system med kanoniserade texter som definierade och försvarade den rätta (ortodoxa) tron och den universella (katolska) läran mot villoläror som ständigt hotade att rota sig. Snart var det kristna som förföljde andra kristna eller otrogna såsom judar och muslimer. 10. Roms biskopar började fr o m Damasus (d 384) betrakta sig som förmer än andra biskopar ( papa ), en utveckling som ledde fram till påvedömet. Denna särställning för Roms biskop har motiverats med den apostoliska successionen som bygger på legenden om att Petrus var biskop i Rom, dog martyrdöden och begravdes där (liksom också Paulus), samt bibelordet om Petrus som klippan som församlingen skall byggas på (Matteus 16:18). Själva biskopsinstitutionen utvecklades som en formalisering av församlingsäldstens och övervakarens roll (episkopoi, presbyteroi). Den laglärde Gregorius (d 604) bidrog som påve till att anamma den romerska kanoniska rätten för kyrkans bruk. 11. Efter Romarrikets sammanbrott kom kyrkan att bli en sorts ideologiskt kitt för ett fragmentariskt Europa även om vi fick en delning i ett grekiskt Östrom och latinskt Västrom med Konstantinopel och Rom som motpoler. En annan officiell papa i kristenheten är kopternas patriark i Alexandria som i sin tur hävdar en succession från aposteln Markus. Idén om den apostoliska successionen var ett led i att försöka garantera en enhetlig lära inom kristenheten. Genom att en biskop kunde endast utses av andra biskopar med apostolisk succession fanns det en möjligt att kontrollera att inga vilda biskopar började sprida sina egna idéer (ungefär samma metod som använts inom psykoanalysen för att garantera Freudiansk succession). Vilkensomhelst kringvandrande predikant kunde ju hävda att hon/han var direkt inspirerad av Gud, och ett försök att hålla dylika stången är att ha auktorer med tolkningsföreträde som avgör vad som är den rätta läran. Därtill kom idén att kyrkan är den enda vägen till frälsningen enligt Cyprianus' formel extra ecclesiam nulla salus som upprepades bl a av påven Bonifatius i Unam Sanctam (1302) med en hänvisning till Noaks ark! Påven jämför sig med Noak, kapten på skutan, och alla som lämnas utanför skutan (Kyrkan) är dömda att förgås. 12. Kyrkomöten, synoder och koncilier utgjorde sin tids veritabla Gipfelkonferenser som kunde pågå i åratal och vars verkningar kunde ha konsekvenser för århundraden framåt. En av de principiella teologiska frågorna som stöttes och blöttes var kristologin; frågan om Jesu väsen och förhållandet till den Helige Anden och Gud. Kyrkomötet i Konstantinopel 481 befäste det som har kommit att kallas läran om Treenigheten. Semi-arianerna ville med begreppet homoiousios betona att Fadern och Sonen är liknande till sina väsen, medan Athanasius fick stöd för homoousios enligt vilken Fader och Son är av samma substans. (Därav uttrycket betyder inte ett iota.) Slutligen fördömdes också Pneumatomakerna som betraktade den Helige Anden som underordnad Fadern och Sonen. Till de många riktningar som fått stryka på foten är Monofytismen som förnekade Jesu mänskliga natur; Jesus uppfattades som Gud, och mänskliga och gudomliga väsen kunde inte blandas. Detta är anatema för dem som vill betona Jesu lidande och identifikationen med Jesus som människa. Att teologiska läror och strider kan avgöras av en sådan synbarligen trivial sak som en bokstavs placering är inget undantag. Mariekulten med den obefläckade avlelsen återgår delvis på översättningsfel från hebreiskan där i Jesaias profetia om en ung kvinna som skall föda en son uttrycket ung kvinna har översatts med jungfru (parthenos). Ifall Jesus fötts genom jungfrufödelse så vore f ö det fantasifulla patrilineära släktträdet som går tillbaka till David en ganska bortkastad möda. Avsikten med släktträdet har uppenbarligen varit att få Jesu historia att passa in i gammaltestamentliga profetior om en Messias som skall komma från Davids rot

4 och stam. (Marias härstamning har tydligen varit mindre intressant i sammanhanget. I en av författaren Robin Cooks senaste trillers kallad Intervention spelar spelar dock Jesu moders härstamning en central roll. Josef, hanrejad av den Helige Anden, har i sin tur fått ty sig till en undanskymd biroll.) 13. De tidiga kristna var närmast pacifister, att vara soldat uppfattades som oförenligt med att vara kristen och budet att älska sin fiende och vända andra kinden till, men denna inställning kom att ändras allteftersom kristenheten blev makthavarnas religion efter Konstantinus. Korstågen ( ) var erövringskrig som sanktionerades av påven Urban II m fl i Rom. Trots att korsriddarna kanske omges av en sorts skimmer i Europa så utmärktes korstågen av plundring och mord på judar och muslimer, och andra skändliga dåd vars minne fortfarande väcker avsky i Mellanöstern. I brist på muslimska offer vände sig korståget år 1204 mot Konstantinopel som plundrades vilket på sikt underminerade kyrkan i Öst och styrkte de grekisk ortodoxas förbittring mot Väst. 14. I vår tid har vi kanske vant oss att tänka att tron är fråga om en personlig övertygelse men under långa perioder är det kungens eller furstens religiösa tillhörighet som bestämt vad folket skall tillbe enligt principen cuius regio, eius religio som stadfästes genom fredsfördraget i Augsburg 1555 som gällde striden mellan protestanter och katoliker. Striden Öst och Väst har gällt vem som representerar den sanna kyrkan. År 1054 krävde en delegation från Rom att Konstantinopel skulle erkänna Rom som kyrkans överhuvud. Patriarken Cerularius vägrade varpå kardinal Humbert, ledaren for den Romerska delegationen exkommunicerade Ceralarius som svarade med samma mynt. (Bannlysningarna upphävdes ömsesidigt först 1965.) Öst och Väst skiljdes också av lärostrider, t ex om nattvardsbrödets konsistens och det latinska tillägget filioque till den Niceanska (Nicea 325, Konstantinopel 381) trosbekännelsen (den Helige Anden utgår från Fadern och Sonen). År 1231 brändes 13 grekiska munkar på Cypern beskyllda för att ha använt syrat bröd vid nattvarden istället för osyrat bröd (azyma) som den latinska traditionen föreskrev. 15. Inom sociologin och psykologin har man förstås länge forskat i religioner som både kulturella och psykologiska fenomen. Välfärdsutveckling leder ofta till sekularisering, och en förklaring härtill kan vara att desto tryggare tillvaro desto mindre behov av en förtröstan på gudars ingripanden. Tidigare gällde religionernas konkurrens inte sällan vem som hade de mäktigaste gudarna. Pastor Jones' offentliga bokbål på Koranen kan ha som baktanke att visa att trots den, ur muslimsk synpunkt, skändliga handlingen så drabbas inte pastorn av några ljungade blixtar från Allah; ergo, Allah är en bluff. Förstås samma sorts argument kan användas mot kristendomen. Ännu under 1:a Världskriget stred de Europeiska arméerna mot varandra, alla i Guds namn, i ett krig som dödade kristendomen (MacCulloch). Upplysningsfilosoferna trodde att upplysningen skulle eliminera religionerna när allt kunde förmodas ha naturliga orsaker. Upplysningstraditionen har inte eliminerat religionerna men kanske minskat på inflytande från religiös fundamentalism och bokstavstroende. 16. En sorts uttryck för bokstavstroende var hänförelsen kring Michael Drosnins Bibelkoden (1997) som m h a statistiska metoder påstod sig ha upptäckt dolda mönster i bibeln vilka många tog som ett tecken på att bibeln är direkt inspirerad av Gud och därför representerar Sanningen. Exemplet visar hur starkt påverkade människor fortfarande är av mytologi trots hög utbildningsnivå och omfattande textkritisk forskning kring bibeln. Man erinras om medeltiden då pilgrimer sprang Europa runt för vörda träflisor av Jesu kors eller få en skymt av Jesu törnekrona, eller Johannes Döparens skalle (som tycks finnas på tiotal olika ställen), vid diverse kloster som hade lyckan att kunna marknadsföra sådana dyrgripar. 17. De återkommande debatterna om äktenskap, homosexualitet, familjevärden o s v där kyrkan, diverse kristna och politiska grupper intagit olika ståndpunkter, aktualisera frågan vem som egentligen representerar de kristna värderingarna. Bibeltroende anser sig stå för den ursprungliga tron och tolkningen. Men vad betyder ursprunglig? Äktenskapet hade ingen speciell religiös eller teologisk status bland de första generationens kristna,

5 äktenskapet var ett juridiskt kontrakt. Under elfte och tolfte århundradena började kyrkan alltmer blanda sig i människors intima relationer och strävade att klassificera äktenskapet som ett sakrament såsom Augustinus förespråkat. Samtidigt började kyrkan kräva celibat av prästerna och den egentliga motivering var troligen mindre teologiskt än ekonomiskt betingad. Med gifta präster och biskopar fanns det en risk för att kyrkliga ämbeten och förläningar skulle börja gå i arv och att kyrkan på så sätt skulle mista kontrollen över egendomen och prästerskapet. 18. Antikhistorikern Hans Furuhagen berättar i sin bok om hur arkeologin i de bibliska områden ( Heliga landet ) först under de senaste årtiondena småningom kunna befria sig från den sortens biblisk arkeologi (ofta finansierade av amerikanska kristna samfund) som tolkar fynd utgående från bibeln och som i arkeologin sökt bekräftelse på bibelns berättelser. Den bild som framträder genom den s k nya arkeologin sedan 1960-talet är betydligt mer fascinerande och mångfasetterad än den historia man försökt extrahera ur Gamla Testamentet (judarnas Tanakh). Tanakh redigerades ca 600 f.v.t. av ett judiskt prästerskap som var bl a angelägen om att förhärliga hjältekonungen David och betona myten om Det Förlovade Landet samt svartmåla andra folkgrupper som t ex filisteérna, moabiterna och ammoniterna. Den uppenbara avsikten har varit att genom mytiska ättetavlor och sagor legitimera leviternas (prästerskapets) makt och israeliternas anspråk på områden gentemot grannfolk. 19. Moses och israelernas uttåg ur Egypten (Exodus), Josuas krigiska erövring av Kanaan, Davids och Salomons storslagna riken saknar alla arkeologiska stöd och förefaller höra till skaran av förklaringsmyter som prästerskapet i Jerusalem fabricerade under kung Josias tid ( f.v.t.). Arkeologin tyder istället på att israelerna var nomadfolk som bodde i de Palestinska bergen och som fr o m 1100 f.v.t. blev bofasta och beblandades stort sett fredligt med slättens jordbrukande folk kanaaneer vilket även antyds i Domarboken (1:27-35). Filistéerna är troligen ett folk som tillhörde den mykenska kulturen i norr och som bosatte sig längs Palestinas kust (inklusive Gaza) på flykt undan försämrade livsbetingelser i hemtrakterna. Israeliterna omtalas i bibeln som Guds utvalda folk som Gud ingått ett förbund med. Detta och Mose lagar återspeglar den sortens avtal och lojalitetsförklaringar som de assyriska kungarna slöt med besegrade furstar. 20. I kristendomen möts å ena sidan mythos (judarnas Tanakh) och å andra sidan logos (den hellenistiska kulturen). I evangelierna omges Jesusgestalten av myter (t ex Jungfrufödelsen) och gammaltestamentliga profetior (Messias) för att ge Jesus en guddomlig status. Samtidigt markerar kristendomen ett brott mot gamla sedvänjor såsom djuroffer och omskärelse. I kristendomen finns en anda av befrielse från gammal barlast. De kristna i Rom svarade på frågan om deras hemort endast med att de var kristna, de kände sig inte tillhöra någon bestämd ort. (Detta var en av orsakerna till att de väckte misstänksamhet hos myndigheterna.) De kristna fundamentalister som sätter försvar av hem och fosterland överst på listan handlar i direkt motsats till urkristendomen. 21. Kristenhetens framtid i Europa går förmodligen mot utökad ekumenism och synkretism med öar av ultrakonservativa bokstavstroende rörelser här och där. Kyrkan överlever ev som en diakoniorganisation, eller som en traditionsförvaltare ungefär som i senantikens Rom där religionerna förlorade sin glöd och prästerskapet bara var ceremonimästare i tomma tempel. Påvens försök att framställa sig som ofelbar i moraliska frågor har slagit slint (Vatikankonciliet 1870), folk struntar t ex i påvens absurda fördömelse av kondomer. Kyrkan kanske är ett arketypiskt exempel på en organisation som börjat levat sitt eget liv och blivit viktigare än själva människorna. 22. Den centrala kristna formeln blodet renar och Jesus dog för dina synder förutsätter för sin verkan människor med introjicerat synda- och orenhetsmedvetande tillika med idén om den förtappade mänskligheten, vilka kan antas var på avtagande i länder med allt högre utbildningsnivå och välfärd. Kan människan Jesus befriad från sin Messiasroll inspirera till ett genuint intresse för sanningen, andlighet och moraliska värden? Måste kristendomen gå

6 under för att kristenheten skall överleva? Under sin sista tid i fängelset innan han dödades av nazisterna skrev teologen Dietrich Bonhoeffer: Gud lär oss att vi måste leva som människor som klarar sig bra utan honom.

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Legenden om Lucia berättar om hur en hedning hade blivit förälskad i henne, men att

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider.

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider. Historia Abraham - förbund om att tro på den enda guden och judarna visar detta genom omskärelse av pojkar. Abraham är också viktig inom kristendom och islam Gud lovar människorna ett land vid namn Kanaan

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

Kristendomen, världens största religion: Den ortodoxa kyrkan, den katolska kyrkan. Konflikter, förändringar och ekumenik

Kristendomen, världens största religion: Den ortodoxa kyrkan, den katolska kyrkan. Konflikter, förändringar och ekumenik 1 Kristendomen, världens största religion: Den ortodoxa kyrkan, den katolska kyrkan. Konflikter, förändringar och ekumenik Det stora romerska riket hade 395 delats upp i Västrom och Östrom. År 1054 splittrades

Läs mer

Kristna försöker leva som Jesus lärde ut genom att bland annat hjälpa människor som har det svårt, samt sprida tron ut i världen.

Kristna försöker leva som Jesus lärde ut genom att bland annat hjälpa människor som har det svårt, samt sprida tron ut i världen. DE FEM VÄRLDSRELIGIONERNA KRISTENDOMEN Kristendomen är en av de stora världsreligionerna. Kristna tror på en Gud. Men de tror också att Gud kan visa sig så som Fadern, Sonen och den heliga Anden. De tror

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

Judendom Kristendom Islam Hinduism Buddhism

Judendom Kristendom Islam Hinduism Buddhism KALLAS Antal anhängare: Jude ca 15 miljoner Kristen ca 2 miljarder Muslim -en som underkastar sig Guds vilja ca 1,2 miljarder Hindu (= befolkningen kring floden Indus) Buddhist ca 500 miljoner SYMBOL Korset

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett Islam - Gud är en - Koranen är Guds sanna ord - Följ de fem pelarna - Religion och vardagsliv är ett En muslim tror att gud är en, den som inte är säker på det kan inte kalla sig muslim. Gud heter Allah

Läs mer

INSTUDERINGSFRÅGOR ~ KRISTNA INRIKTNINGAR ~

INSTUDERINGSFRÅGOR ~ KRISTNA INRIKTNINGAR ~ Frågor sid 188 INSTUDERINGSFRÅGOR ~ KRISTNA INRIKTNINGAR ~ 1. Varför förföljdes de kristna ibland i romarriket? Det fanns bara kristna församlingar på ett fåtal platser i Rom och vid den här tiden fanns

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

Tidsmaskinen! På besök i. Romarriket och kristendomen

Tidsmaskinen! På besök i. Romarriket och kristendomen Tidsmaskinen! På besök i Romarriket och kristendomen Wow! Du har uppfunnit en tidsmaskin och bestämmer dig för att resa bakåt i tiden! Du åker till Romarriket där du får lära dig massa intressanta saker.

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Introduktion till Nya Testamentet

Introduktion till Nya Testamentet Introduktion till Nya Testamentet Nya Testamentet är en samling historiska händelser. Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen,

Läs mer

Jag satt i ett rum i församlingens källare, och bad. Det här var dagen jag sett fram emot, fasat för, och försökt komma undan.

Jag satt i ett rum i församlingens källare, och bad. Det här var dagen jag sett fram emot, fasat för, och försökt komma undan. Predikan 18 maj 2014 i Rönnekyrkan En av de starkaste andliga upplevelser jag har varit med om, var när jag blev döpt. Det var i januari 1997, och mindre än 2 månader efter att jag kommit till tro. Jag

Läs mer

Islams trosbekännelse

Islams trosbekännelse Islam Islams trosbekännelse Det finns ingen gud utom Gud (=Allah på arabiska) och Muhammed är hans profet (sändebud) Laa ilaaha illal-lah Muhammadun Rasoolullaah Profeter Adam första människan och profeten

Läs mer

Muslim. Den som tillhör islam kallas för muslim.

Muslim. Den som tillhör islam kallas för muslim. ISLAM Historia Muslim Den som tillhör islam kallas för muslim. Koranen Helig bok inom islam. Ordet Koran kommer från det arabiska ordet al-ouran som betyder läsning. Koranens kapitel kallas suror. Det

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Svar på sju frågor om islam

Svar på sju frågor om islam www.islamguiden.com 1 Svar på sju frågor om islam Översättning till svenska: Aisha & Aisar Källa: http://www.thetruereligion.org/7questions.htm 1. Vad är Islam? Ordet "islam" är ett arabiskt ord som betyder

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

Antiken 700 f Kr 500 e Kr. Greker och Romare

Antiken 700 f Kr 500 e Kr. Greker och Romare Antiken 700 f Kr 500 e Kr Greker och Romare Varför dessa årtalsgränser? Händelser som traderats muntligt från 1200- talet f Kr, krig o myter m hjältar skrivs ned i Iliaden/Odysseen äldsta diktverken i

Läs mer

- Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan.

- Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan. Instuderingsfrågor kristendom NV10A - Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan. 1. Berätta vad som hände under Jesu

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

En gång död alltid död. Eller?

En gång död alltid död. Eller? En gång död alltid död. Eller? En predikan kring historiska belägg för Jesus uppståndelse Ola Wingbrant 2014-05-11 Inledning Förra gudstjänsten behandlade vi lite kring frågan "Varför ska jag tro det som

Läs mer

Religionsvetenskap Institutionen för kulturvetenskaper, Linnéuniversitet

Religionsvetenskap Institutionen för kulturvetenskaper, Linnéuniversitet Religionsvetenskap Institutionen för kulturvetenskaper, Linnéuniversitet Ett litet ämne med bara sex anställda - men ett stort fält att studera! Alla samhällen och kulturer genom historien har nämligen

Läs mer

Romarriket. alla vägar bär till rom rom byggdes inte på en dag

Romarriket. alla vägar bär till rom rom byggdes inte på en dag Romarriket alla vägar bär till rom rom byggdes inte på en dag Tidslinje Romarriket Romerska akvedukter Colosseum ca 50 e Kr Romarriket delas i Östrom och Västrom Västrom faller Romerska republiken Pax

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013

Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013 Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013 Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus

Läs mer

1. Vilka två delar har Bibeln? Gamla och Nya testamentet 2. Vad hette Esaus bror? Jakob 3. Vem av profeterna togs till himlen i en vagn av eld?

1. Vilka två delar har Bibeln? Gamla och Nya testamentet 2. Vad hette Esaus bror? Jakob 3. Vem av profeterna togs till himlen i en vagn av eld? 1. Vilka två delar har Bibeln? Gamla och Nya testamentet 2. Vad hette Esaus bror? Jakob 3. Vem av profeterna togs till himlen i en vagn av eld? Elia 1. Vad kallas en bok som berättar om Jesus? Evangelium

Läs mer

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång Jag läste en liten berättelse i en bok jag har där hemma. Boken handlar om tider

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

Den siste Adam och frågan om arvsynd

Den siste Adam och frågan om arvsynd Den siste Adam och frågan om arvsynd Talar det Nya testamentet om arvsynd när det berättar om den förste och den siste Adam? Nedan följer ett studium av Bibeln utifrån denna frågeställning och möjliga

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Är treenighetsläran biblisk?

Är treenighetsläran biblisk? Är treenighetsläran biblisk? Av S. K. Blad Introduktion min personliga erfarenhet De minnen som jag har från barndomen är väldigt fina. Mina föräldrar hade vuxit upp inom den svenska pingströrelsen. De

Läs mer

Evangelisk-luthersk religion 25.3.2011

Evangelisk-luthersk religion 25.3.2011 Evangelisk-luthersk religion 25.3.2011 1. Den nuvarande religiösa situationen i Indien Om eleven beskriver hinduismen utan att anknyta till Indiens nuvarande religiösa situation, kan högst 1-2 poäng fås.

Läs mer

Ca 3000 fkr uppstår de första mänskliga civilisationerna. Utmärkande för en civilisation är: - Statsapparat - Ekonomiskt utbyte - Religion - Språk

Ca 3000 fkr uppstår de första mänskliga civilisationerna. Utmärkande för en civilisation är: - Statsapparat - Ekonomiskt utbyte - Religion - Språk Riktigt gammal historia Hi B kurs. Ett litet tidsperspektiv. Jorden är ca 5000 000 000 år gammal. Människoapan är ca 50 000 000 år gammal. Ca 1% av jordens historia alltså Mänsklig aktivitet, alltså att

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Kristendomen. -Den kristna grundupplevelsen -Planering -Uppgifter

Kristendomen. -Den kristna grundupplevelsen -Planering -Uppgifter Kristendomen -Den kristna grundupplevelsen -Planering -Uppgifter Fisken var en tidig symbol för kristendomen att symbolen blev så populär bland de kristna var troligen att själva ordet för fisk hade sin

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Jag vill lära känna Kristus

Jag vill lära känna Kristus Jag vill lära känna Kristus Fil.3:1 11 Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja dagens predikan som är en del av vår vandring i filipperbrevet den här hösten, med ett klipp ifrån en film som heter oh, brother

Läs mer

Judendom - lektionsuppgift

Judendom - lektionsuppgift GUC Religionskunskap 1 Lärare: Kattis Lindberg Judendom - lektionsuppgift Läs i NE om antisemitism och lös följande uppgifter tillsammans i gruppen: 1. Beskriv kort antisemitism och vad antisemitism är.

Läs mer

Kristendom. Den kristna grundupplevelsen

Kristendom. Den kristna grundupplevelsen Kristendom till och med ser Jesus och hans medmänsklighet som något fint, men att hans ord och budskap har blivit nötta genom seklerna. Korset som många bär runt sin hals, ses av flertalet som vilket smycke

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. Markus 10. (10:1 12) Äktenskap och skilsmässa

Christian Mölks Bibelkommentarer. Markus 10. (10:1 12) Äktenskap och skilsmässa Markus 10 (10:1 12) Äktenskap och skilsmässa 1 Sedan begav han sig därifrån och gick till Judeens område och landet på andra sidan Jordan. Folk samlades åter i skaror omkring honom, och han undervisade

Läs mer

Upptäck Religion. Innehåll kopplat till centralt innehåll i Lgr 11

Upptäck Religion. Innehåll kopplat till centralt innehåll i Lgr 11 Upptäck Religion Innehåll kopplat till centralt innehåll i Lgr 11 DEL 1 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL VAD ÄR RELIGION? KRISTENDOMEN JUDENDOMEN ISLAM TEMA: ETIK HINDUISMEN BUDDHISMEN Religioner och andra ANALYS

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

www.islamguiden.com 1 Vad är Islam - en kort orientering

www.islamguiden.com 1 Vad är Islam - en kort orientering www.islamguiden.com 1 Vad är Islam - en kort orientering www.islamguiden.com 2 Alla religioner i världen har fått sitt namn antingen efter deras grundare eller efter det samhälle och nation i vilket respektive

Läs mer

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET FÖRSTA TESSALONIKERBREVET HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2014 Första Tessalonikerbrevet (Lars Mörling 2014) Bakgrund Filippi Berea Tessalonika Korint Aten Författare: Paulus (1Tess 1:1) Vi ser att brevet var

Läs mer

Filemon. Lyd frivilligt i kärlek

Filemon. Lyd frivilligt i kärlek Filemons slav Onesimus har rymt till Paulus och blivit frälst. Nu återvänder Onesimus, med risk för sitt liv, till sin ägare med detta brev där Paulus litar till Filemons kristna kärlek och uppmanar honom

Läs mer

"När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem...

När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem... Predikan vid sändningsmässan Daniel Brattgård "När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem..." Så var det vid

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

En Muslim ropar på Jesus

En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem - Swedish En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem Av Aron Little The 700 Club Översättning C-S. K Kamal Saleem föddes i Libanon av en helöverlåten Muslimsk familj. Han kommer ihåg att han redan

Läs mer

VATTENDOPET DET KRISTNA DOPET I VATTEN

VATTENDOPET DET KRISTNA DOPET I VATTEN DET KRISTNA DOPET I VATTEN VATTENDOPET För den som är ny i tro skulle vattendopet vara ett av de första stegen på lydnadens väg. Det symboliserar att det gamla syndalivet tvättas bort och att man identifierar

Läs mer

FÖRSTA KORINTIERBREVET. INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4

FÖRSTA KORINTIERBREVET. INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4 FÖRSTA KORINTIERBREVET INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4 Husbykyrkan Lars Mörling 2015 FÖRSTA KORINTIERBREVET BAKGRUND (Lars Mörling 2015) Författare: Aposteln Paulus (1:1). Brevet är skrivet

Läs mer

diskussionsunderlag Hallelujabröllop

diskussionsunderlag Hallelujabröllop diskussionsunderlag Hallelujabröllop Religion Vad är religion? Vad innebär det att vara religiös? Är du religiös? Om ja, vad innebär religionen för dig? Sverige är ett av världens mest sekulariserade länder,

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Samuelsboken 3 (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Pojken Samuel gjorde tjänst inför HERREN hos Eli. HERRENS ord var sällsynt på den tiden och profetsyner var inte vanliga. 2 Då hände en gång

Läs mer

Jerusalem den 30 mars 2007

Jerusalem den 30 mars 2007 Jerusalem den 30 mars 2007 Kära vänner! Så mycket har hänt sedan jag skickade mitt förra rundbrev, att det är svårt att veta vad jag ska välja ut. Men jag gör väl så den här gången att jag börjar med det

Läs mer

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV Ögonöppnaren Moderna översättningar av Nya Testamentet innehåller många skillnader Den senaste tiden har det kommit ut flera versioner av det Nya Testamentet, och ALLA har sagt sig vara Guds fulla Ord.

Läs mer

Doften av Kristus Av: Johannes Djerf

Doften av Kristus Av: Johannes Djerf Doften av Kristus Av: Johannes Djerf Inte bara för mig utan för de flesta människor så är det inte alltid enkelt att imorgon minnas allt vad som hände idag, söndagen för två veckor sedan eller söndagen

Läs mer

Bibelns trovärdiga tolkning

Bibelns trovärdiga tolkning Inledning Bibeltext: 2 Tim 1:13-14 Bibelns trovärdiga tolkning Bibelns sanning betonades särskilt starkt för hundra år sedan, när den liberala teologin ifrågasatte sanningen i Bibeln. Bibelns auktoritet

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 23, A. Sabbaten den 5 mars 2011. Pekudei Beräkningar ydewqp]

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 23, A. Sabbaten den 5 mars 2011. Pekudei Beräkningar ydewqp] Skatter i Torahn Bibelstudium nr 23, A Sabbaten den 5 mars 2011 Pekudei Beräkningar ydewqp] Torahtext: 2 Mos 38:21 40:38 Haftarah: 1 Kung 7:51 8:21 Apostoliska skrifterna: Mark 16:1 16:20 Nära är de som

Läs mer

Vad skulle hända om dessa kvinnor möttes och delade sina historier?

Vad skulle hända om dessa kvinnor möttes och delade sina historier? När Gud river och bygger nytt 140914 Tänk dig en kvinna i 75 års åldern. Hon har länge varit väldigt aktiv i Smyrna. Hon har varit hemgruppsledare, stått i kafét, varit ledare i söndagsskolan. Hon har

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Vad betyder det att vara Kristen?

Vad betyder det att vara Kristen? Vad betyder det att vara Kristen? Tim Conway illbehonest.com/svenska Bruden och brudgummen har en börda. De har en kärlek till folket som kommer till deras bröllop. Och de vet att många av människorna

Läs mer

i. Precis som alla andra judar så firade Jesus sabbat. b. Synagogan var en naturlig samlingsplats för samhällets aktiviteter.

i. Precis som alla andra judar så firade Jesus sabbat. b. Synagogan var en naturlig samlingsplats för samhällets aktiviteter. Markus 6 (6:1 6) Jesus förkastas i sin hemstad 1 Han gick därifrån och kom till sin hemstad, och hans lärjungar följde honom. 2 När det blev sabbat undervisade han i synagogan. Många som hörde honom häpnade

Läs mer

Nionde söndagen efter trefaldighet Tredje årgången. Texter: Amos 8:4-6, Ef. 4:20, 22-28 och Luk 16:10-15

Nionde söndagen efter trefaldighet Tredje årgången. Texter: Amos 8:4-6, Ef. 4:20, 22-28 och Luk 16:10-15 Nionde söndagen efter trefaldighet Upplyft era hjärta till Gud och ta emot det heliga evangeliet. Så skriver evangelisten sankt Lukas: Den som är trogen i smått är också trogen i stort, och den som är

Läs mer

Detta tror vi på! Apg 4:11-12

Detta tror vi på! Apg 4:11-12 Detta tror vi på! (Årshögtidspredikan) Borlänge 140105 Gott Nytt År! Jag ska nu försöka förmedla till er vad jag tror Gud har lagt på mitt hjärta för den här dagen och för året som ligger framför. På olika

Läs mer

1. Nämn något viktigt som skiljer människor från andra levande varelser.

1. Nämn något viktigt som skiljer människor från andra levande varelser. Repetitionsfrågor till kapitlet De stora frågorna 1. Nämn något viktigt som skiljer människor från andra levande varelser. 2. Vilka frågor brukar kallas de stora frågorna i livet? 3. Hur kan vi i dag veta

Läs mer

Jesus - vad lärde och gjorde han?

Jesus - vad lärde och gjorde han? Jesus - vad lärde och gjorde han? Sammanfattning konfirmationsundervisning Lena Bergman, Peter Kempi S:t Matteus församling Som inledning till konfirmationsundervisningen ställde vi frågorna: Vad var det

Läs mer

Barnen i Bibeln. Inledning

Barnen i Bibeln. Inledning Barnen i Bibeln 1 Inledning Bibeln har en mycket positiv syn på barnen. För att det ska framgå, krävs det att vi gör en historisk orientering om förhållandena på Bibelns tid. Det var under antiken inte

Läs mer

Vänner kallar jag er

Vänner kallar jag er Vänner kallar jag er Av: Johannes Djerf Många utav er vet jag känner till det sociala nätverket facebook, och går man in på Johannes Djerfs profil och läser om mig så ser man inte bara vad jag gjort den

Läs mer

RELIGIONSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen

RELIGIONSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen RELIGIONSKUNSKAP Ämnets syfte och roll i utbildningen Religionskunskap bidrar till att utveckla förmågan att förstå och reflektera över sig själv, sitt liv och sin omgivning och utveckla en beredskap att

Läs mer

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen Tillsammans Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 Samling 1 Varför tillsammans? 6 1. Att ha gudstjänst tillsammans Samling 2 Varför samlas till gudstjänst? 8 Samling 3 Varför lovsjunga Gud

Läs mer

Idag istället för en gång

Idag istället för en gång Idag istället för en gång FÖRSTA SÖNDAGEN I ADVENT LUKAS 4:16 22 Det är säkert många som tycker, att adventstiden är förfärlig och blir den inte längre och längre? Är det inte irriterande att se jäktade

Läs mer

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 27, A. Sabbaten den 2 april 2011. Tazria Havande ['yriz]]t'

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 27, A. Sabbaten den 2 april 2011. Tazria Havande ['yriz]]t' Skatter i Torahn Bibelstudium nr 27, A Sabbaten den 2 april 2011 Tazria Havande ['yriz]]t' Torahtext: 3 Mos 12:1 13:59 Haftarah: 2 Kung 4:42 5:19 Apostoliska skrifterna: Luk 10:1 11:54 Stor frid äger de

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Kapitel 6. 1 Vid den tiden då antalet lärjungar. infödda judarna över att deras änkor blev förbisedda vid den dagliga utdelningen.

Kapitel 6. 1 Vid den tiden då antalet lärjungar. infödda judarna över att deras änkor blev förbisedda vid den dagliga utdelningen. Apostlagärningarna, bibelstudium 32 Kapitel 6 Sju församlingstjänare utses 1 Vid den tiden då antalet lärjungar ökade, började de grekisktalande judarna klaga på de infödda judarna över att deras änkor

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. Apostlagärningarna 19. (Vers 1-20) Paulus i Efesus

Christian Mölks Bibelkommentarer. Apostlagärningarna 19. (Vers 1-20) Paulus i Efesus Apostlagärningarna 19 (Vers 1-20) Paulus i Efesus 1 Medan Apollos var i Korint kom Paulus ner till Efesus, sedan han rest genom höglandet. Där träffade han några lärjungar, 2 och han frågade dem: Tog ni

Läs mer

Vägen bort från judendomen

Vägen bort från judendomen 1 Vägen bort från judendomen Dan ben Avraham: Biblical Judaism, kap. 6 (Översättning och bearbetning av Eivor Alpsten) Vägen bort från judendomen En av de mest betydelsefulla händelserna i historien är

Läs mer

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf Helande En Gåva Av: Johannes Djerf Ibland kan vår tro kännas som en sådan här torr svamp (håller upp en tvättsvamp). Det finns där, tron finns där, men det finns inte så mycket av livet, det som du innerst

Läs mer

Johannesevangeliet Bibelstudium på Björkenäsgården lö 19 sept

Johannesevangeliet Bibelstudium på Björkenäsgården lö 19 sept Johannesevangeliet Bibelstudium på Björkenäsgården lö 19 sept Inledning Fram till advent kommer predikningarna i Lundhagskyrkan att handla om avskedstalet i Johannes 14-17. Det här bibelstudiet handlar

Läs mer

Två mystiska kroppar

Två mystiska kroppar Två mystiska kroppar Varför kan den mänskliga varelsen bara höra till den ena eller den andra av de två mystiska kroppar som finns, Kristi mystiska kropp och Djävulens mystiska kropp (S:t Thomas av Aquino

Läs mer

Den religiösa människan. -religionen ligger i människans natur -religionen svarar på frågor vi inte har svar på, existentiella frågor.

Den religiösa människan. -religionen ligger i människans natur -religionen svarar på frågor vi inte har svar på, existentiella frågor. Den religiösa människan -religionen ligger i människans natur -religionen svarar på frågor vi inte har svar på, existentiella frågor. Varifrån kommer vi? Vad är livets mening? Vad händer efter döden? Hur

Läs mer

Resurrection Life of Jesus Church

Resurrection Life of Jesus Church Resurrection Life of Jesus Church UNDERVISNINGSSERIE OM PROFETEN DANIEL RLJ-1067-S JOHN S. TORELL 4 FEBRUARI 2007 DEL 11A: DEN SLUTLIGA SYNEN DEN SISTA SYNEN Ängeln berättar för Daniel att under maktstriden

Läs mer

Islam Religion A Elev 2 TF2. Islam

Islam Religion A Elev 2 TF2. Islam Islam Religion A Elev 2 TF2 Minns du? Sida 176 Islam 1, vad är shirk och vilken viktig grundtanke är shirk kopplat till? Shirk är tron på flera gudar, eller att värdesätta något högre än Allah, den är

Läs mer

Matt 16:13-20 Jesus är Grunden för vår kristna identitet och för vårt apostlauppdrag

Matt 16:13-20 Jesus är Grunden för vår kristna identitet och för vårt apostlauppdrag Apostladagen, 8/6 Matt 16:13-20 Jesus är Grunden för vår kristna identitet och för vårt apostlauppdrag Dagens tema är sänd mig. Dagens text, som vi strax ska läsa, handlar bland annat om själva grunden

Läs mer

VÄRLDSRELIGIONER. Tellus vårterminen 2015

VÄRLDSRELIGIONER. Tellus vårterminen 2015 VÄRLDSRELIGIONER Tellus vårterminen 2015 CENTRALA TANKEGÅNGAR/ VAD ÄR RELIGION? Synen på gud/gudar/ingen gud Vad som är det viktigaste inom religionen, hur man bör leva för att vara en god människa Levnadsregler

Läs mer

Olika tro på samma Gud Från Pedagogiska magasinet 2004-11-17 00:00

Olika tro på samma Gud Från Pedagogiska magasinet 2004-11-17 00:00 Olika tro på samma Gud Från Pedagogiska magasinet 2004-11-17 00:00 Judar, kristna och muslimer tror på samma Gud. Alla tre religionerna har i grunden samma moraliska budskap, hävdar professor Christer

Läs mer

25 frågor och svar om. katolsk tro

25 frågor och svar om. katolsk tro 25 frågor och svar om katolsk tro Innehållsförteckning 1. Vem är Gud? 2. Vem är Jesus? 3. Vad är Kyrkan? 4. Tillber katoliker Maria? 5. Är allt som står i Bibeln bokstavligen sant? 6. Varför behövs påven?

Läs mer

Vad var Jonatecknet? - av Ahmed Deedat. Kristus är inte ett namn. Mirakel som bevis. Inget tecken förutom ett

Vad var Jonatecknet? - av Ahmed Deedat. Kristus är inte ett namn. Mirakel som bevis. Inget tecken förutom ett 2002-04-06 WWW.ISLAMISKA.ORG _ Vad var Jonatecknet? - av Ahmed Deedat Kristus är inte ett namn Mer än 1000 miljoner kristna accepterar idag blint att Jesus från Nasaret är Kristus. Dem hänvisar till tusentals

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer