Diarmaid MacCulloch: Christianity. The first three thousand years. Viking sidor.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Diarmaid MacCulloch: Christianity. The first three thousand years. Viking 2010. 1161 sidor."

Transkript

1 Diarmaid MacCulloch: Christianity. The first three thousand years. Viking sidor. Hans Furuhagen: Bibeln och arkeologerna. Natur & Kultur sidor. KRISTENHETEN I TID OCH RUM 1. För oss Européer är kristenheten en så integrerad del av vår kultur att vi kanske inte har reflekterat över hur egendomligt det egentligen kan framstå att vårt samhälle formats av tankar och föreställningar med rötter hos en liten grupp i Palestina för över tvåtusen år sedan. Alternativt kan fråga sig vad som finns kvar av Jesusrörelsens tankegods i den maktlierade kristendomen. I dag räknar sig ca en tredjedel av jordens befolkning som kristna. Det som vi uppfattar som kristenheten kunde ha förblivit en okänd judisk sekt, eller en religiös rörelse med centrum exempelvis på den Arabiska halvön. 2. Kristendomen blev s a s en statsreligion i södra Arabien under kung Abraha under 500-talet med stöd av Etiopens kristne kung Kaleb. Emellertid hade den över tusenåriga Maribdammen och dess bevattningssystem med anor 4000 år tillbaka i tiden låtits förfalla. Dammen var grunden för de blomstrande samhällena i området (i dagens Yemen). Dammens kollaps omkr 570 (som återbyggts först i modärn tid) fick vittgående följder. Muhammed använda katastrofen som ett tecken på Allahs straff för folkens otrohet. Islam började som en sorts judisk sekt med inblandning av gammal Kabaa-kult och man förrättade bönen vända mot Jerusalem, men efter strider med den lokala judiska församlingen i Medina gick Muhammed (som betraktade sig som den sista i raden av hebréernas profeter) och hans efterföljare egna vägar. Islam blev den främsta konkurrenten till kristendomen i Mellersta Östern och Afrika. 3. Historien om hur kristendomen utkristalliserade sig som en tämligen enhetlig ideologisk lära och maktfaktor i Europa utgör en fascinerande historia som Oxfordprofessorn (kyrkohistoria) MacCulloch panoramar in i sitt digra epos. En inspiration till boken är hans förundran: I live with the puzzle of wondering how something so apparently crazy can be so captivating to millions of other members of my species. Den senaste tidens dramatiska händelser i Medelhavsregionen kan vara en ytterligare motivering för att göra en exkursion i områdets historia. Norra Afrika med Cyrene, Hippo och Alexandria i spetsen var länge en tongivande del av kristenheten och det var ingalunda klart att tyngdpunkten i framtiden skulle komma att förskjutas mot Rom och Konstantinopel. En rad betydelsefulla teologer verkade i Afrika såsom Augustinus, Clemens, Tertullianus, Kyrillos fr Alexandria, Athanasius, Origenes, Cyprianus och Hieronymus. Under perioden talet är Norra Afrika ett drivhus för ett otal sekteristiska bildningar såsom arianism, gnosticism, manikeism, donatism, montanoism, novatism, pelaginism och tillochmed något som erinrar om dagens satanister, kainister (efter bibelns Kain), som ansåg att Gud var så ond att man borde ställa hans lagar uppochned; leva flärdfullt och följa Judas istället för Jesus. 4. Ett dominerande tema bland Jesusrörelserna är spänningen mellan inkluderande och exkluderande inställning, mellan uppfattningen att frälsningen gäller alla troende eller bara en andlig elit. Dagens religiöst betonade homodebatter verkar t ex ha drag av en liknande gränsdragning mellan vi och de, mellan de rena och orena. De tidigaste striderna gällde huruvida Jesusrörelsen skulle begränsas till judar eller ifall också icke-omskurna kunde accepteras. De flesta judar tog avstånd från Jesusrörelsen eftersom de ansåg att Jesus inte var den Messias som de judiska skrifterna profeterat om. Det var Paulus som i debatt med bl a Petrus och Jesu broder Jakob (dödad 62 av andra judar beskylld för att ha brutit mot den

2 judiska lagen), föreståndare för Jerusalems församling, började aktivt missionera också bland icke-judar och utanför Palestina även om judar i diasporan var till en början de främsta målen. Till de större judiska församlingarna hörde den i Rom som hade en nyckelroll för kristendomens spridning inom Romarriket och området för det framtida Europa. Den paulinska riktningen kom att segra medan traditionen i Jerusalem representerad av Jesu broder dog ut, som MacCulloch förundrat konstaterar. 5. Judendom och kristendom började tidigt divergera. Ett undantag är den märkliga kristna kyrkan i Etiopien som grundades någon gång på 300-talet och som bevarade många judiska seder såsom sabbaten och omskärelsen men erkände biskopen i Alexandria som sitt överhuvud. Om Jesus finns det få uppgifter vad han gjorde fram till 30 års ålder men han verkar för det mesta ha hållit till i Galiléen. Det speciella kanske var att han som en rabbi rörde sig även bland det mest föraktade samhällsklasserna och diskuterade med såväl män som kvinnor. Dåtidens Palestina var en del av det kosmopolitiska och polyglotta Romarriket med grekiskan som det dominerande språket bland handelsmän och noblessen. Jesus och hans lärjungar var därför antagligen förtrogna med grekiska vid sidan av modersmålet arameiska. Det grekiska kulturarvet fick stor betydelse för den framväxande Jesus-rörelsen. Tanakh (vårt Gamla Testamente) översattes till grekiska ca 100 f.v.t. från hebreiska. 6. De första människor som började kallas kristna var emellertid församlingsmedlemmarna i Antiokia i Syrien där Paulus verkade en tid. Syrien och Armenien hör till de platser som har de äldsta kristna traditionerna man känner till och det Syriska språket är därför ett av kristenhetens grundspråk. Den äldsta bevarade kyrkobyggnaden liksom den äldsta synagogan har båda hittats i ruinerna efter den Syrisk-hellenska staden Dura Europos som ödelades av Sassaniderna kring Spillror av den Syriska Kyrkan har bevarats till våra dagar i Aleppo med liturgier och hymner som går tillbaka till de första århundradena och traditionerna i Edessa. En paradox kanske är att i vår tid har de kristnas prekära situation i Mellersta Östern ignorerats av kristna i Väst av vilka många istället hyser en okritisk apokalyptisk vurm för den judiska staten Israel. Evangelisterna i USA utgör ett av de främsta hindren till fredsprocessen mellan Palestina och Israel. En av de mer (ö)kända evangelisterna från Republikanska partiet är senator James Inhofe som kallat al Qaidas attack mot WTC 2001 som Guds rättmätiga straff för att USA inte gett tillräckligt stöd åt Israel. 7. Till det mest meriterande för de tidiga kristna hörde martyrdöden för vilka det fanns rikliga möjligheter exv tack vare kejsaren Diclotianus' förföljelser och Sassanidernas härjningar. Martyrernas legendariska dödsförakt var tidens främsta PR för att dra till sig nya medlemmar. Dessutom var martyrskapet, som MacCulloch påpekar, öppet både för hög som låg, fri som slav, kvinnor och män. En av de mer gripande martyrhistorierna från Norra Afrika är den om Perpetua som trotsade sin faders och kallade sig kristen (montanoist) och som nybliven mor lät sig fängslas och slitas i stycken av vilddjur på arena tillsamman med sin tjänarinna Felicitas, som nedkom med barn strax före avrättningen 203. Montanoismen som hade två kända kvinnliga profeter, Maximilla och Priscilla, predikade Messias' snara återkomst och ville provocera fram förföljelser och genom martyrdom säkra sin plats bland de saliga. Sträng askes fodrades också av dem ville komma nära Gud. Speciellt de Syriska asketerna har blivit berömda där en viss Simon Styliten (d 459) slog sina konkurrenter s a s med flera hästlängder genom att tillbringa sitt liv på toppen av en 60 fot hög stenpelare. Ett mer socialt alternativ till emerittillvaron var att gå i kloster. 8. Det kristna klosterväsendet har Syriska och Afrikanska rötter. Mest känd i det sammanhanget är soldaten Pakhomius som på 320-talet samlade grupper av män och kvinnor vilka bildade klostersamhällen i Nildalen. Klostren kom att ha en central kulturbärande betydelse i Europa och erbjöd inte minst många kvinnor en fristad i samhällen där deras karriärmöjligheter i övrigt var milt sagt begränsade. Å andra sidan, då kristendomen blev en statsreligion med kejsar Konstantinus började den utöva religiös monopol och förföljde andra religioner. Speciellt munkar utmärkte sig med att i förstöra

3 antika helgedomar och kulturskatter. Ökänt är mordet på Hypatia år 415, en framstående nyplatonsk filosof och matematiker som verkade i Alexandria. 9. Jesus och hans lärjungar i Palestina var inställda på att tidens ände var nära och att Guds rike skulle förverkligas på jorden. De första generationerna kristna präglades av en eskatologisk tro på en snar messiansk revolution varför världsliga angelägenheter för dem var av lägre rang ( låt de döda begrava sina döda ). Efterhand som den messianska ivern svalnade kom den extatiska religionen alltmer att övergå i ett organiserat hierarkiskt system med kanoniserade texter som definierade och försvarade den rätta (ortodoxa) tron och den universella (katolska) läran mot villoläror som ständigt hotade att rota sig. Snart var det kristna som förföljde andra kristna eller otrogna såsom judar och muslimer. 10. Roms biskopar började fr o m Damasus (d 384) betrakta sig som förmer än andra biskopar ( papa ), en utveckling som ledde fram till påvedömet. Denna särställning för Roms biskop har motiverats med den apostoliska successionen som bygger på legenden om att Petrus var biskop i Rom, dog martyrdöden och begravdes där (liksom också Paulus), samt bibelordet om Petrus som klippan som församlingen skall byggas på (Matteus 16:18). Själva biskopsinstitutionen utvecklades som en formalisering av församlingsäldstens och övervakarens roll (episkopoi, presbyteroi). Den laglärde Gregorius (d 604) bidrog som påve till att anamma den romerska kanoniska rätten för kyrkans bruk. 11. Efter Romarrikets sammanbrott kom kyrkan att bli en sorts ideologiskt kitt för ett fragmentariskt Europa även om vi fick en delning i ett grekiskt Östrom och latinskt Västrom med Konstantinopel och Rom som motpoler. En annan officiell papa i kristenheten är kopternas patriark i Alexandria som i sin tur hävdar en succession från aposteln Markus. Idén om den apostoliska successionen var ett led i att försöka garantera en enhetlig lära inom kristenheten. Genom att en biskop kunde endast utses av andra biskopar med apostolisk succession fanns det en möjligt att kontrollera att inga vilda biskopar började sprida sina egna idéer (ungefär samma metod som använts inom psykoanalysen för att garantera Freudiansk succession). Vilkensomhelst kringvandrande predikant kunde ju hävda att hon/han var direkt inspirerad av Gud, och ett försök att hålla dylika stången är att ha auktorer med tolkningsföreträde som avgör vad som är den rätta läran. Därtill kom idén att kyrkan är den enda vägen till frälsningen enligt Cyprianus' formel extra ecclesiam nulla salus som upprepades bl a av påven Bonifatius i Unam Sanctam (1302) med en hänvisning till Noaks ark! Påven jämför sig med Noak, kapten på skutan, och alla som lämnas utanför skutan (Kyrkan) är dömda att förgås. 12. Kyrkomöten, synoder och koncilier utgjorde sin tids veritabla Gipfelkonferenser som kunde pågå i åratal och vars verkningar kunde ha konsekvenser för århundraden framåt. En av de principiella teologiska frågorna som stöttes och blöttes var kristologin; frågan om Jesu väsen och förhållandet till den Helige Anden och Gud. Kyrkomötet i Konstantinopel 481 befäste det som har kommit att kallas läran om Treenigheten. Semi-arianerna ville med begreppet homoiousios betona att Fadern och Sonen är liknande till sina väsen, medan Athanasius fick stöd för homoousios enligt vilken Fader och Son är av samma substans. (Därav uttrycket betyder inte ett iota.) Slutligen fördömdes också Pneumatomakerna som betraktade den Helige Anden som underordnad Fadern och Sonen. Till de många riktningar som fått stryka på foten är Monofytismen som förnekade Jesu mänskliga natur; Jesus uppfattades som Gud, och mänskliga och gudomliga väsen kunde inte blandas. Detta är anatema för dem som vill betona Jesu lidande och identifikationen med Jesus som människa. Att teologiska läror och strider kan avgöras av en sådan synbarligen trivial sak som en bokstavs placering är inget undantag. Mariekulten med den obefläckade avlelsen återgår delvis på översättningsfel från hebreiskan där i Jesaias profetia om en ung kvinna som skall föda en son uttrycket ung kvinna har översatts med jungfru (parthenos). Ifall Jesus fötts genom jungfrufödelse så vore f ö det fantasifulla patrilineära släktträdet som går tillbaka till David en ganska bortkastad möda. Avsikten med släktträdet har uppenbarligen varit att få Jesu historia att passa in i gammaltestamentliga profetior om en Messias som skall komma från Davids rot

4 och stam. (Marias härstamning har tydligen varit mindre intressant i sammanhanget. I en av författaren Robin Cooks senaste trillers kallad Intervention spelar spelar dock Jesu moders härstamning en central roll. Josef, hanrejad av den Helige Anden, har i sin tur fått ty sig till en undanskymd biroll.) 13. De tidiga kristna var närmast pacifister, att vara soldat uppfattades som oförenligt med att vara kristen och budet att älska sin fiende och vända andra kinden till, men denna inställning kom att ändras allteftersom kristenheten blev makthavarnas religion efter Konstantinus. Korstågen ( ) var erövringskrig som sanktionerades av påven Urban II m fl i Rom. Trots att korsriddarna kanske omges av en sorts skimmer i Europa så utmärktes korstågen av plundring och mord på judar och muslimer, och andra skändliga dåd vars minne fortfarande väcker avsky i Mellanöstern. I brist på muslimska offer vände sig korståget år 1204 mot Konstantinopel som plundrades vilket på sikt underminerade kyrkan i Öst och styrkte de grekisk ortodoxas förbittring mot Väst. 14. I vår tid har vi kanske vant oss att tänka att tron är fråga om en personlig övertygelse men under långa perioder är det kungens eller furstens religiösa tillhörighet som bestämt vad folket skall tillbe enligt principen cuius regio, eius religio som stadfästes genom fredsfördraget i Augsburg 1555 som gällde striden mellan protestanter och katoliker. Striden Öst och Väst har gällt vem som representerar den sanna kyrkan. År 1054 krävde en delegation från Rom att Konstantinopel skulle erkänna Rom som kyrkans överhuvud. Patriarken Cerularius vägrade varpå kardinal Humbert, ledaren for den Romerska delegationen exkommunicerade Ceralarius som svarade med samma mynt. (Bannlysningarna upphävdes ömsesidigt först 1965.) Öst och Väst skiljdes också av lärostrider, t ex om nattvardsbrödets konsistens och det latinska tillägget filioque till den Niceanska (Nicea 325, Konstantinopel 381) trosbekännelsen (den Helige Anden utgår från Fadern och Sonen). År 1231 brändes 13 grekiska munkar på Cypern beskyllda för att ha använt syrat bröd vid nattvarden istället för osyrat bröd (azyma) som den latinska traditionen föreskrev. 15. Inom sociologin och psykologin har man förstås länge forskat i religioner som både kulturella och psykologiska fenomen. Välfärdsutveckling leder ofta till sekularisering, och en förklaring härtill kan vara att desto tryggare tillvaro desto mindre behov av en förtröstan på gudars ingripanden. Tidigare gällde religionernas konkurrens inte sällan vem som hade de mäktigaste gudarna. Pastor Jones' offentliga bokbål på Koranen kan ha som baktanke att visa att trots den, ur muslimsk synpunkt, skändliga handlingen så drabbas inte pastorn av några ljungade blixtar från Allah; ergo, Allah är en bluff. Förstås samma sorts argument kan användas mot kristendomen. Ännu under 1:a Världskriget stred de Europeiska arméerna mot varandra, alla i Guds namn, i ett krig som dödade kristendomen (MacCulloch). Upplysningsfilosoferna trodde att upplysningen skulle eliminera religionerna när allt kunde förmodas ha naturliga orsaker. Upplysningstraditionen har inte eliminerat religionerna men kanske minskat på inflytande från religiös fundamentalism och bokstavstroende. 16. En sorts uttryck för bokstavstroende var hänförelsen kring Michael Drosnins Bibelkoden (1997) som m h a statistiska metoder påstod sig ha upptäckt dolda mönster i bibeln vilka många tog som ett tecken på att bibeln är direkt inspirerad av Gud och därför representerar Sanningen. Exemplet visar hur starkt påverkade människor fortfarande är av mytologi trots hög utbildningsnivå och omfattande textkritisk forskning kring bibeln. Man erinras om medeltiden då pilgrimer sprang Europa runt för vörda träflisor av Jesu kors eller få en skymt av Jesu törnekrona, eller Johannes Döparens skalle (som tycks finnas på tiotal olika ställen), vid diverse kloster som hade lyckan att kunna marknadsföra sådana dyrgripar. 17. De återkommande debatterna om äktenskap, homosexualitet, familjevärden o s v där kyrkan, diverse kristna och politiska grupper intagit olika ståndpunkter, aktualisera frågan vem som egentligen representerar de kristna värderingarna. Bibeltroende anser sig stå för den ursprungliga tron och tolkningen. Men vad betyder ursprunglig? Äktenskapet hade ingen speciell religiös eller teologisk status bland de första generationens kristna,

5 äktenskapet var ett juridiskt kontrakt. Under elfte och tolfte århundradena började kyrkan alltmer blanda sig i människors intima relationer och strävade att klassificera äktenskapet som ett sakrament såsom Augustinus förespråkat. Samtidigt började kyrkan kräva celibat av prästerna och den egentliga motivering var troligen mindre teologiskt än ekonomiskt betingad. Med gifta präster och biskopar fanns det en risk för att kyrkliga ämbeten och förläningar skulle börja gå i arv och att kyrkan på så sätt skulle mista kontrollen över egendomen och prästerskapet. 18. Antikhistorikern Hans Furuhagen berättar i sin bok om hur arkeologin i de bibliska områden ( Heliga landet ) först under de senaste årtiondena småningom kunna befria sig från den sortens biblisk arkeologi (ofta finansierade av amerikanska kristna samfund) som tolkar fynd utgående från bibeln och som i arkeologin sökt bekräftelse på bibelns berättelser. Den bild som framträder genom den s k nya arkeologin sedan 1960-talet är betydligt mer fascinerande och mångfasetterad än den historia man försökt extrahera ur Gamla Testamentet (judarnas Tanakh). Tanakh redigerades ca 600 f.v.t. av ett judiskt prästerskap som var bl a angelägen om att förhärliga hjältekonungen David och betona myten om Det Förlovade Landet samt svartmåla andra folkgrupper som t ex filisteérna, moabiterna och ammoniterna. Den uppenbara avsikten har varit att genom mytiska ättetavlor och sagor legitimera leviternas (prästerskapets) makt och israeliternas anspråk på områden gentemot grannfolk. 19. Moses och israelernas uttåg ur Egypten (Exodus), Josuas krigiska erövring av Kanaan, Davids och Salomons storslagna riken saknar alla arkeologiska stöd och förefaller höra till skaran av förklaringsmyter som prästerskapet i Jerusalem fabricerade under kung Josias tid ( f.v.t.). Arkeologin tyder istället på att israelerna var nomadfolk som bodde i de Palestinska bergen och som fr o m 1100 f.v.t. blev bofasta och beblandades stort sett fredligt med slättens jordbrukande folk kanaaneer vilket även antyds i Domarboken (1:27-35). Filistéerna är troligen ett folk som tillhörde den mykenska kulturen i norr och som bosatte sig längs Palestinas kust (inklusive Gaza) på flykt undan försämrade livsbetingelser i hemtrakterna. Israeliterna omtalas i bibeln som Guds utvalda folk som Gud ingått ett förbund med. Detta och Mose lagar återspeglar den sortens avtal och lojalitetsförklaringar som de assyriska kungarna slöt med besegrade furstar. 20. I kristendomen möts å ena sidan mythos (judarnas Tanakh) och å andra sidan logos (den hellenistiska kulturen). I evangelierna omges Jesusgestalten av myter (t ex Jungfrufödelsen) och gammaltestamentliga profetior (Messias) för att ge Jesus en guddomlig status. Samtidigt markerar kristendomen ett brott mot gamla sedvänjor såsom djuroffer och omskärelse. I kristendomen finns en anda av befrielse från gammal barlast. De kristna i Rom svarade på frågan om deras hemort endast med att de var kristna, de kände sig inte tillhöra någon bestämd ort. (Detta var en av orsakerna till att de väckte misstänksamhet hos myndigheterna.) De kristna fundamentalister som sätter försvar av hem och fosterland överst på listan handlar i direkt motsats till urkristendomen. 21. Kristenhetens framtid i Europa går förmodligen mot utökad ekumenism och synkretism med öar av ultrakonservativa bokstavstroende rörelser här och där. Kyrkan överlever ev som en diakoniorganisation, eller som en traditionsförvaltare ungefär som i senantikens Rom där religionerna förlorade sin glöd och prästerskapet bara var ceremonimästare i tomma tempel. Påvens försök att framställa sig som ofelbar i moraliska frågor har slagit slint (Vatikankonciliet 1870), folk struntar t ex i påvens absurda fördömelse av kondomer. Kyrkan kanske är ett arketypiskt exempel på en organisation som börjat levat sitt eget liv och blivit viktigare än själva människorna. 22. Den centrala kristna formeln blodet renar och Jesus dog för dina synder förutsätter för sin verkan människor med introjicerat synda- och orenhetsmedvetande tillika med idén om den förtappade mänskligheten, vilka kan antas var på avtagande i länder med allt högre utbildningsnivå och välfärd. Kan människan Jesus befriad från sin Messiasroll inspirera till ett genuint intresse för sanningen, andlighet och moraliska värden? Måste kristendomen gå

6 under för att kristenheten skall överleva? Under sin sista tid i fängelset innan han dödades av nazisterna skrev teologen Dietrich Bonhoeffer: Gud lär oss att vi måste leva som människor som klarar sig bra utan honom.

Tre viktiga händelser och skeenden i kristendomens historia

Tre viktiga händelser och skeenden i kristendomens historia Tre viktiga händelser och skeenden i kristendomens historia Från förföljd jesusrörelse till romersk statsreligion Den stora schismen: delningen mellan kyrkan i väst och öst Splittringen av den katolska

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Dramatisering kristendomen

Dramatisering kristendomen Dramatisering kristendomen Ni ska, i indelade grupper, dramatisera olika viktiga händelser under kristendomens utveckling. Er uppgift består av att sätta upp en dramatisering i två till flera akter där

Läs mer

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Legenden om Lucia berättar om hur en hedning hade blivit förälskad i henne, men att

Läs mer

Kristendomens splittring: Katolska kyrkan och Ortodoxa kyrkan

Kristendomens splittring: Katolska kyrkan och Ortodoxa kyrkan Kristendomens splittring: Katolska kyrkan och Ortodoxa kyrkan Kyrkans första 300 år Kyrkans förföljelse slutade med kejsarens Konstantin toleransdekret. Han arrangerade Första konciliet (kyrkomötet) i

Läs mer

Apostlagärningarna och den tidiga kyrkan Frank Lorentzon lorentzon.info

Apostlagärningarna och den tidiga kyrkan Frank Lorentzon lorentzon.info Apostlagärningarna och den tidiga kyrkan 2017 Frank Lorentzon lorentzon.info 1 Om boken Enligt traditionen del 2 av ett tvådelat verk, där Lukasevangeliet är del 1. Tillsammans utgör de 27,5% av NT, mer

Läs mer

Behandla andra som du själv vill bli behandlad Hjälp människor som är i nöd Treenigheten är viktig = Gud är tre gestalter: Gud är Fadern, Sonen och

Behandla andra som du själv vill bli behandlad Hjälp människor som är i nöd Treenigheten är viktig = Gud är tre gestalter: Gud är Fadern, Sonen och Kristendomen Grundtankar Alla troende kristna tror på EN gud Kristna kallas de människor som följer Jesus Kristus lära Jesus är Messias Bibeln är den viktigaste och heligaste boken för kristna Bibeln är

Läs mer

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner KRISTENDOM KRISTENDOM Introducera ämnet - 6 lektioner 1: Jesus kristendomens centralperson 2:Treenigheten 3: Påsken 4: Kristen livsstil, nattvarden, dopet 5: Kristendomens historia, reformationen 6: De

Läs mer

Fakta om kristendomen

Fakta om kristendomen Kristendomen Jesus Fakta om kristendomen Kristendomen är världens största religion med fler än 2 miljarder anhängare. Kristendomen utgår från Jesus från Nasarets liv och lära som återges i Nya testamentet.

Läs mer

Kristendomen. Kristendomens tidiga historia

Kristendomen. Kristendomens tidiga historia Jesus tog på sig alla människors misslyckanden och synder när han dog på korset. På så sätt befriade Jesus människorna till att kunna leva ett liv nära Gud och beroende av Gud. Kristendomen uppstod i det

Läs mer

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider.

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider. Historia Abraham - förbund om att tro på den enda guden och judarna visar detta genom omskärelse av pojkar. Abraham är också viktig inom kristendom och islam Gud lovar människorna ett land vid namn Kanaan

Läs mer

Grunden till kristendomen. Kristendomen. Vad Jesus ville förmedla. Vad Jesus ville förmedla

Grunden till kristendomen. Kristendomen. Vad Jesus ville förmedla. Vad Jesus ville förmedla Kristendomen Grunden till kristendomen Fyra evangelier (budskap, goda nyheter ) som berättar Jesu liv och lära. Traditionellt säger man att tre av författarna (Markus, Matteus och Johannes) kände Jesus

Läs mer

Varje fråga ger upp till fem poäng. För godkänt krävs hälften av detta, alltså 15 poäng.

Varje fråga ger upp till fem poäng. För godkänt krävs hälften av detta, alltså 15 poäng. Religionshistoria I Abrahamitiska religioner, 7,5 hp Skriv namn och personnummer på omslaget! På alla papper som innehåller svar skall du skriva den siffra du tilldelats, men inte något annat som gör att

Läs mer

Har en drygt 2000 år gammal historia på nacken Jesus är i fokus i denna historia De kristnas gud har tre delar; Faderns, Sonen och den Helige Anden

Har en drygt 2000 år gammal historia på nacken Jesus är i fokus i denna historia De kristnas gud har tre delar; Faderns, Sonen och den Helige Anden Har en drygt 2000 år gammal historia på nacken Jesus är i fokus i denna historia De kristnas gud har tre delar; Faderns, Sonen och den Helige Anden Jesus föddes i Nasaret i Palestina omkring år 1. De fyra

Läs mer

Elev 1 Kristendom. Religions frågor

Elev 1 Kristendom. Religions frågor Elev 1 Kristendom Religions frågor 1. Vilken roll har Jesus i kristen tro? Han var den så kallade messias den smorde som är gud som blir en människa, Jesus han visar sin kärlek som gud genom att offra

Läs mer

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Vad 4b ska kunna i religion och historia torsdagen den 12 mars Kort sammanfattning Det ser nog ändå mycket

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

De abrahamitiska religionerna. Kristendom, Judendom, Islam.

De abrahamitiska religionerna. Kristendom, Judendom, Islam. De abrahamitiska religionerna Kristendom, Judendom, Islam. Tre religioner som hör ihop Judendom, Kristendom och Islam kallas för de abrahamitiska religioner. Det är för att religionernas grundare (personer

Läs mer

De Abrahamitiska religionerna. Patriarken Abraham och de tre religionerna som uppstod i hans område

De Abrahamitiska religionerna. Patriarken Abraham och de tre religionerna som uppstod i hans område De Abrahamitiska religionerna Patriarken Abraham och de tre religionerna som uppstod i hans område Rötter Judendom, kristendom och islam har samma rötter, både vad det gäller idéer och deras geografiska

Läs mer

KRISTENDOMEN. Grundare: Jesus

KRISTENDOMEN. Grundare: Jesus KRISTENDOMEN Grundare: Jesus Världens största religion med minst 2 miljarder troende. Utvecklades som en egen religion ur judendomen ungefär mellan åren 40-100 e Kr. I länderna som lyser lila är mer än

Läs mer

Abrahams barn i tre religioner

Abrahams barn i tre religioner Abrahams barn i tre religioner Rötter Judendom, kristendom och islam har samma rötter, både geografiskt och idémässigt De uppstod i mellanöstern för länge sedan Många personer, händelser och föreställningar

Läs mer

DISPOSITION. Varför skall vi studera Religion? Olika sätt att se Jesus på. Jesusrörelsen: Från förföljd religion till tillåten religion

DISPOSITION. Varför skall vi studera Religion? Olika sätt att se Jesus på. Jesusrörelsen: Från förföljd religion till tillåten religion KRISTENDOM DISPOSITION Varför skall vi studera Religion? Olika sätt att se Jesus på Jesusrörelsen: Från förföljd religion till tillåten religion Teologiska konflikter mellan öst och väst - Den stora schismen

Läs mer

Medeltiden. Kyrkans framväxt

Medeltiden. Kyrkans framväxt Medeltiden Kyrkans framväxt Orsaker: 380 kristendomen statsreligion i Rom kyrkan del av den världsliga makten. Västroms fall 476, politisk, juridisk och administrativ kollaps Biskoparna (romerska) ersätter

Läs mer

Det som det kretsar kring

Det som det kretsar kring Kristendom Det som det kretsar kring Grundtankar Gud är kärleken Denna kärlek visar sig i Jesus när han offras för mänsklighetens skull. Av nåd, gratis utan motprestation, blir människan genom detta upprättad

Läs mer

Kristendomen. Inför provet

Kristendomen. Inför provet Kristendomen Inför provet Kristendomen Allt började med Jesus. Från Jesus första lärjungar spreds läran. Kristna tror på en Gud. Kristna tror att Jesus vad Guds son. Gud kan visa sig på tre olika sätt:

Läs mer

Kristendom. Vad tror kristna på? Hur utövar de sin religion? Vilka olika inriktningar finns det?

Kristendom. Vad tror kristna på? Hur utövar de sin religion? Vilka olika inriktningar finns det? Kristendom Vad tror kristna på? Hur utövar de sin religion? Vilka olika inriktningar finns det? Kristendom De Centrala tankegångarna i kristendom Kristendomens historia; hur religionen började och hur

Läs mer

KRISTENDOMEN. Grundare: Jesus

KRISTENDOMEN. Grundare: Jesus KRISTENDOMEN Grundare: Jesus Världens största religion med minst 2 miljarder troende. Utvecklades som en egen religion ur judendomen ungefär mellan åren 40-100 e Kr. I länderna som lyser lila är mer än

Läs mer

Därför kallas de ibland för de abrahamitiska religionerna.

Därför kallas de ibland för de abrahamitiska religionerna. Introduktion Judendom, kristendom och Islam Judendom 1800 talet f v t Abraham Kristendom Islam Tanach (Gamla testamentet) År noll, Jesu födelse Jesus Likheter Abraham Nya testamentet 600 talet e v t Muhammed

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

Den helige Ande, Herren och Livgivaren

Den helige Ande, Herren och Livgivaren 7 Den helige Ande, Herren och Livgivaren Niceanska och på den helige Ande, Herren och Livgivaren,som utgår av Fadern och Sonen, på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras och som har

Läs mer

Kristendomen kyrka och kristen tro. Ht 2010 Jonas

Kristendomen kyrka och kristen tro. Ht 2010 Jonas Kristendomen kyrka och kristen tro Ht 2010 Jonas Idestrom@teol.uu.se Några utgångspunkter Kristendom/kristen tro är inte en ideologi. Tron formas och tar sig uttryck både i handlingar och idéer. En stor

Läs mer

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius I Kära bröder och systrar i Kristus! Genom hela Bibeln möter vi den: splittringen inom Guds folk, splittringen som skapar strid

Läs mer

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner KRISTENDOM KRISTENDOM Introducera ämnet - 6 lektioner 1: Jesus kristendomens centralperson 2:Treenigheten 3: Påsken 4: Uppståndelsen, nattvarden, dopet 5: Kristendomens historia, de olika kyrkorna 6: Reformationen

Läs mer

Kristendomen. måndag 17 december 12

Kristendomen. måndag 17 december 12 Kristendomen Namnet kristendom Messias (hebr.) = Kristus (grek.) = den smorde Grundtankar Gud blir människa - Jesus Gud visar sin kärlek genom att offra sig själv (som Jesus) Kärleken gäller alla, även

Läs mer

Föreläsning 7 och 8. Föreläsning 8. Högtider och Familjeliv.( Groth 229-260+ Donin s 52-101))

Föreläsning 7 och 8. Föreläsning 8. Högtider och Familjeliv.( Groth 229-260+ Donin s 52-101)) Föreläsning 7 och 8 Föreläsning 7 Staten Israel efter 1 VK och fram till nutid. Jerusalem som helig stad och Israel som det heliga landet. Judarnas historia i Sverige. Messiasföreställningar i judendomen.

Läs mer

Religion Judendom Kristendom Islam

Religion Judendom Kristendom Islam Religion Judendom Kristendom Islam Tror på Jahve (Gud) Väntar på Messias Gud Treenigheten Gud, Jesus och den helige Ande Helig bok/skrift Bibeln: Gamla testamentet Bibeln: Gamla testamentet och Nya testamentet

Läs mer

KRISTENDOMEN DEN NÄST ÄLDSTA MONOTEISTISKA RELIGIONEN

KRISTENDOMEN DEN NÄST ÄLDSTA MONOTEISTISKA RELIGIONEN KRISTENDOMEN KRISTENDOMEN DEN NÄST ÄLDSTA MONOTEISTISKA RELIGIONEN! Vid år 0 var Kanaans land/israel/palestina under romerskt styre. Romerska lagar Judarna förtrycktes Höga skatter MARIA OCH JOSEF Maria

Läs mer

Abrahams barn. Syskonreligionerna Judendom, Kristendom och Islam

Abrahams barn. Syskonreligionerna Judendom, Kristendom och Islam Abrahams barn Syskonreligionerna Judendom, Kristendom och Islam Abrahamitiska religioner Mose grundade judendom. Jesus grundade kristendom. Muhammed grundade islam. Abraham Abraham är stamfader till de

Läs mer

Kristendomen. Mikael C. Svensson

Kristendomen. Mikael C. Svensson Kristendomen Mikael C. Svensson Jesus Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Maria och Josef kan inte få barn. Ängeln Gabriel visar sig för Maria och säger att hon ska föda guds son. Jesus

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

Religion. Judendomen. Kristendomen. Islam. Judendomen. Namn: Madelen Gustavsson, Norrtullskolan, Eksjö www.lektion.se

Religion. Judendomen. Kristendomen. Islam. Judendomen. Namn: Madelen Gustavsson, Norrtullskolan, Eksjö www.lektion.se Religion Judendomen Kristendomen Islam Namn: Judendomen Judendom räknas som en av de äldsta religionerna i världen. Det finns 18-20 miljoner judar i världen och ca 4,5 miljoner bor i Israel. Jude Den som

Läs mer

Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2. Kristendomen kommer till Sverige...5. Proteströrelser i kyrkan...7

Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2. Kristendomen kommer till Sverige...5. Proteströrelser i kyrkan...7 Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2 De kristna förföljs...2 Kristendomen blir mäktig...3 Vem ska bestämma?...3 Den apostoliska trosbekännelsen...3 Kristendomen kommer till Sverige...5 Sverige

Läs mer

Judisk historia. 1. Varför har judar varit förföljda? (Ge några exempel på förföljelse) 2. Hur har judar lycktas behålla en gruppidentitet?

Judisk historia. 1. Varför har judar varit förföljda? (Ge några exempel på förföljelse) 2. Hur har judar lycktas behålla en gruppidentitet? Judisk historia 1. Varför har judar varit förföljda? (Ge några exempel på förföljelse) 2. Hur har judar lycktas behålla en gruppidentitet? Judisk historia och identitet: Diaspora, antisemitism, sionism,

Läs mer

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner KRISTENDOM KRISTENDOM Introducera ämnet - 6 lektioner 1: Jesus kristendomens centralperson 2:Treenigheten 3: Påsken 4: Uppståndelsen, nattvarden, dopet 5: Kristendomens historia, de olika kyrkorna 6: Reformationen

Läs mer

Kristendomens utgångspunkter

Kristendomens utgångspunkter Kristendom Kristendomens utgångspunkter Kristendomen grundar sig på judendomen. Alltså Gud skapade världen, människan men också lagen. Gud är kärlek och han älskar människan. Utgår ifrån att Jesus är Messias,

Läs mer

2 e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

2 e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 2 e trefaldighet Psalmer: L174, L145, L199, L185, L178, 199 Texter: 5 Mos 7:6-9, Rom 8:28-30, Joh 1:35-49 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 35 Nästa dag stod

Läs mer

Tunadalskyrkan Mos 3:1-15, Matt 28:16-20 Jag har sett och hört

Tunadalskyrkan Mos 3:1-15, Matt 28:16-20 Jag har sett och hört Tunadalskyrkan 160522 2 Mos 3:1-15, Matt 28:16-20 Jag har sett och hört Ibland när man läser böcker eller ser på filmer så möts man av olika berättelser som till en början inte verkar ha något att göra

Läs mer

Kristendomen, världens största religion: Den ortodoxa kyrkan, den katolska kyrkan. Konflikter, förändringar och ekumenik

Kristendomen, världens största religion: Den ortodoxa kyrkan, den katolska kyrkan. Konflikter, förändringar och ekumenik 1 Kristendomen, världens största religion: Den ortodoxa kyrkan, den katolska kyrkan. Konflikter, förändringar och ekumenik Det stora romerska riket hade 395 delats upp i Västrom och Östrom. År 1054 splittrades

Läs mer

Vem är Jesus enligt Jesus?

Vem är Jesus enligt Jesus? 2002-03-06 WWW.ISLAMISKA.ORG _ Vem är Jesus enligt Jesus? Vem som helst kan kalla Gud Fader enligt Bibeln Jesus sade: Rör inte vid mig, jag har ännu inte stigit upp till min fader. Gå till mina bröder

Läs mer

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner KRISTENDOM KRISTENDOM Introducera ämnet - 6 lektioner 1: Jesus kristendomens centralperson 2:Treenigheten 3: Påsken 4: Uppståndelsen, nattvarden, dopet 5: Kristendomens historia, de olika kyrkorna 6: Reformationen

Läs mer

Om Koranen. Ordet Koran kommer från det arabiska ordet al-auran som betyder läsning.

Om Koranen. Ordet Koran kommer från det arabiska ordet al-auran som betyder läsning. 108 Koranen är den heliga boken inom islam. Den som tillhör religionen islam kallas för muslim. I Koranen kan man läsa om den muslimska tron och om de regler som muslimer ska följa. För en muslim är orden

Läs mer

Mormonernas falska lära för dig bort från Jesus

Mormonernas falska lära för dig bort från Jesus Mormonernas falska lära för dig bort från Jesus Av Christer Åberg Mormon-kyrkan är en mycket farlig villolära som för dig bort från Jesus och rakt ner till helvetet! Joseph Smith startade Mormonerna runt

Läs mer

iii. Vingårdsarbetarna är Israels ledarskap.

iii. Vingårdsarbetarna är Israels ledarskap. Markus 12 (12:1 12) Liknelsen om de onda vingårdsarbetarna 1 Sedan började Jesus tala till dem i liknelser: En man planterade en vingård. Han satte stängsel kring den, högg ut en vinpress och byggde ett

Läs mer

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 P. I Faderns och (+) Sonens och den heliga Andens namn. Amen. F. Välsignad vare den heliga Treenigheten, kärlekens

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Kristna försöker leva som Jesus lärde ut genom att bland annat hjälpa människor som har det svårt, samt sprida tron ut i världen.

Kristna försöker leva som Jesus lärde ut genom att bland annat hjälpa människor som har det svårt, samt sprida tron ut i världen. DE FEM VÄRLDSRELIGIONERNA KRISTENDOMEN Kristendomen är en av de stora världsreligionerna. Kristna tror på en Gud. Men de tror också att Gud kan visa sig så som Fadern, Sonen och den heliga Anden. De tror

Läs mer

Kyrkan Jesu Uppståndelse Och Liv

Kyrkan Jesu Uppståndelse Och Liv Kyrkan Jesu Uppståndelse Och Liv PREDESTINATION RLJ-1221-SE JOHN S. TORELL 17 JANUARI 2010 DEL 13: ABRAHAMS FÖRBUND TAR SLUT DET SÖDRA RIKET 344 ÅR Det Södra kungariket varade 344 år och styrdes av 20

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

Bilaga till B106 Logeblad 2013 nr 3. Torsten Augrell 2013-02-21. Dödahavsrullarna

Bilaga till B106 Logeblad 2013 nr 3. Torsten Augrell 2013-02-21. Dödahavsrullarna Torsten Augrell 2013-02-21 Dödahavsrullarna Dödahavsrullarna har ända sedan de blev hittade år 1947 väckt ett enormt intresse nästan, höll jag på att säga, jämförbart med pyramiderna i Egypten och tolkningen

Läs mer

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett Islam - Gud är en - Koranen är Guds sanna ord - Följ de fem pelarna - Religion och vardagsliv är ett En muslim tror att gud är en, den som inte är säker på det kan inte kalla sig muslim. Gud heter Allah

Läs mer

Kristendom EN BROSCHYR AV DANIELLA MARAUI

Kristendom EN BROSCHYR AV DANIELLA MARAUI Kristendom EN BROSCHYR AV DANIELLA MARAUI Vår tro Vår tro går ut på att tro på vår Gud och Jesus. Genom Jesus Kristus visar Gud sin kärlek och genom sin Ande ger han kraft och hopp. Vi tror på att Gud

Läs mer

Instuderingsfrågor Kristendom och islam NV10B

Instuderingsfrågor Kristendom och islam NV10B Instuderingsfrågor Kristendom och islam NV10B - - - Läs sidorna 76 81 och 120 122 i läroboken (Religion1) Läs stencilerna Jesu sista vecka, Jesus skärper lagens bud och Islam Instuderingsfrågorna hittar

Läs mer

Heliga trefaldighets dag. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

Heliga trefaldighets dag. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 Heliga trefaldighets dag Dagens bön: Heliga Treenighet, Fader, Son och Ande, led oss till dina djup av rikedom, vishet och kunskap, så att vi kan vittna om försoningens hemlighet. Du som lever och

Läs mer

Judendomen. Abraham judarnas stamfader

Judendomen. Abraham judarnas stamfader Klagomuren eller Västra muren i Jerusalem är judendomens viktigaste plats. Muren är det enda som återstår av det gamla templet som förstördes av romarna 70.e.Kr. Abraham judarnas stamfader Judarnas historia

Läs mer

Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den Helig Ande, född av jungfrun Maria

Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den Helig Ande, född av jungfrun Maria Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den Helig Ande, född av jungfrun Maria Predikan Tältmöte på Heljarödsgården, 2014 Vi ska idag fortsätta med vårt fokus på den

Läs mer

Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängeln Gabriel visar sig och säger att Maria ska föda guds son. Jesus föddes i ett stall i

Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängeln Gabriel visar sig och säger att Maria ska föda guds son. Jesus föddes i ett stall i Mikael C. Svensson Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängeln Gabriel visar sig och säger att Maria ska föda guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Vittnesbörd om Jesus

Vittnesbörd om Jesus Vittnesbörd om Jesus Göteborg, 2009 David Svärd Vittnesbörd i Gamla testamentet I det israelitiska samhället följde man det var Guds vilja att man skulle göra det i varje fall de lagar som finns nedtecknade

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

Mitt arbetshäfte om religion.

Mitt arbetshäfte om religion. Mitt arbetshäfte om religion. Centralt innehåll: Några högtider, symboler och berättelser ur kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Judendomen...2 Viktiga personer inom judendomen...2 Abraham...2 Moses... 2 David...2 Zoroastrism...2 Kristendomen... 3 Jesus liv...3 Historia...3 Katoliker... 4 Ortodoxa... 4 Protestanter...

Läs mer

INSTUDERINGSFRÅGOR ~ KRISTNA INRIKTNINGAR ~

INSTUDERINGSFRÅGOR ~ KRISTNA INRIKTNINGAR ~ Frågor sid 188 INSTUDERINGSFRÅGOR ~ KRISTNA INRIKTNINGAR ~ 1. Varför förföljdes de kristna ibland i romarriket? Det fanns bara kristna församlingar på ett fåtal platser i Rom och vid den här tiden fanns

Läs mer

Evangelium enligt Matteus Frank Lorentzon lorentzon.info. Matteus

Evangelium enligt Matteus Frank Lorentzon lorentzon.info. Matteus Evangelium enligt Matteus 2016 Frank Lorentzon lorentzon.info 1 Matteus Anonymt; att det är skrivet av lärjungen Matteus (se Matt 9:9ff) är en tradition från 100-talet. Skrivet mellan 50 och 90 (flest

Läs mer

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann?

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? För det första så måste det givetvis till en ärlig vilja att själv ta del av det som sägs om Bibelns olika böcker. Att vilja läsa

Läs mer

Om Johannesevangeliet

Om Johannesevangeliet Evangelium enligt Johannes 2016 Frank Lorentzon lorentzon.info 1 Om Johannesevangeliet Skiljer sig mycket från övriga, samsynta, evangelier. Skrevs troligen strax efter 90, då de kristna uteslutits ur

Läs mer

Tidsmaskinen! På besök i. Romarriket och kristendomen

Tidsmaskinen! På besök i. Romarriket och kristendomen Tidsmaskinen! På besök i Romarriket och kristendomen Wow! Du har uppfunnit en tidsmaskin och bestämmer dig för att resa bakåt i tiden! Du åker till Romarriket där du får lära dig massa intressanta saker.

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

NTs historiska böcker

NTs historiska böcker NTs historiska böcker s. 1 Matteus evangelium s. 3 Markus evangelium s. 4 Lukas evangelium s. 6 Johannes evangelium s. 8 Apostlagärningarna Matteus evangelium Den utlovade Messias Av Nya testamentets fyra

Läs mer

- fristående kristen skola i centrala Göteborg. Gäller fr o m höstterminen 2013

- fristående kristen skola i centrala Göteborg. Gäller fr o m höstterminen 2013 Vasaskolan - fristående kristen skola i centrala Göteborg Gäller fr o m höstterminen 2013 Post- och besöksadress: Telefoner: E-post: Stiftelsen för kristna skolor: Viktor Rydbergsgatan 18 031-167 157 -

Läs mer

Marias bebådelsedag Guds mäktiga verk. Psalmer: 1:4-7, 705 (702), 164; 348, 712 (724), 46 Texter: Mika 5:2-4, Rom 4:18-21, Luk 1:26-38, Luk 1:39-45

Marias bebådelsedag Guds mäktiga verk. Psalmer: 1:4-7, 705 (702), 164; 348, 712 (724), 46 Texter: Mika 5:2-4, Rom 4:18-21, Luk 1:26-38, Luk 1:39-45 1/5 Marias bebådelsedag Guds mäktiga verk Dagens bön: Himmelske Far, du som är alltings ursprung, vi tackar dig som utvalt Maria till mor åt världens Frälsare. Fyll oss med din nåd så att vi, liksom hon,

Läs mer

1 e Trettondedagen. Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22

1 e Trettondedagen. Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22 1/5 1 e Trettondedagen Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Luk 3:15-18,

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Söndag efter Alla helgons dag

Söndag efter Alla helgons dag 1/5 Söndag efter Alla helgons dag Psalmer: 3, L187:1-4, L187:5-8, 300, 1:3-7 Texter: Jos 1:10-11, Hebr 11:13-16, Luk 20:37-38 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Läs mer

JUDAS BREV. INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande kommentar 4

JUDAS BREV. INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande kommentar 4 JUDAS BREV INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande kommentar 4 Husbykyrkan Lars Mörling 2013 BAKGRUND (Lars Mörling 2013) Författare: Judas var bror till den Jakob som skrev Jakobs brev och som var ledare

Läs mer

1. Att skapa en Messias... 11. 2. Rörigt vid graven... 19. 3. Markus berättelse... 24. 4. Jesus utanför evangelierna... 30

1. Att skapa en Messias... 11. 2. Rörigt vid graven... 19. 3. Markus berättelse... 24. 4. Jesus utanför evangelierna... 30 innehåll 1. Att skapa en Messias... 11 2. Rörigt vid graven... 19 3. Markus berättelse... 24 4. Jesus utanför evangelierna... 30 5. Tvivelaktiga traditioner... 36 6. Eget och andras... 41 7. Avrättningen

Läs mer

a. Några hundra år tidigare hade Jesaja profeterat om en framtid då en budbärare ropar ut goda nyheter om räddning och att Gud är konung (Jes 52:7).

a. Några hundra år tidigare hade Jesaja profeterat om en framtid då en budbärare ropar ut goda nyheter om räddning och att Gud är konung (Jes 52:7). Markus 1 (1:1) Jesus namn och titel 1 Här börjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds Son. 1. Evangeliet är ett grekiskt ord som kort och gott betyder goda nyheter. Vi har på svenska blivit så vana vid det

Läs mer

KATEKES FÖR VUXNA? Skapelsen

KATEKES FÖR VUXNA? Skapelsen KATEKES FÖR VUXNA? Skapelsen Dagens fysiker anser att det vid världens begynnelse fanns ett urstoft. Det utgick även de gamla grekerna från. De kallade detta urämne, urtillstånd, arche på grekiska. Allt

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Predikan Rönnekyrkan 9 mars 2014: Nattvarden. Vad är nattvarden och varför firar vi den?

Predikan Rönnekyrkan 9 mars 2014: Nattvarden. Vad är nattvarden och varför firar vi den? Predikan Rönnekyrkan 9 mars 2014: Nattvarden Vad är nattvarden och varför firar vi den? Ja, till dessa frågor finns inte ett enda svar. Bilden av nattvarden är som en väv, där olika trådar vävs samman

Läs mer

i om jesus och islam Jesusgestalten 15 Islam i frälsningshistorien (av Olivier Clément) 25 Muhammed, Koranens profet? (av Mahmut Aydin) 63

i om jesus och islam Jesusgestalten 15 Islam i frälsningshistorien (av Olivier Clément) 25 Muhammed, Koranens profet? (av Mahmut Aydin) 63 Förord 7 i om jesus och islam Jesusgestalten 15 Islam i frälsningshistorien (av Olivier Clément) 25 Muhammed, Koranens profet? (av Mahmut Aydin) 63 ii kyrkan bland muslimerna Förkunna Jesus? 79 Vilken

Läs mer

Bibeln i korthet. Christian Mölks Bibelkommentarer

Bibeln i korthet. Christian Mölks Bibelkommentarer Bibeln i korthet Christian Mölks Bibelkommentarer Gud är evig och har alltid funnits i Fadern, Sonen och den helige Ande. Vid en väl vald tidpunkt valde Gud att ur intet skapa universum och alla levande

Läs mer

Judendom Kristendom Islam Hinduism Buddhism

Judendom Kristendom Islam Hinduism Buddhism KALLAS Antal anhängare: Jude ca 15 miljoner Kristen ca 2 miljarder Muslim -en som underkastar sig Guds vilja ca 1,2 miljarder Hindu (= befolkningen kring floden Indus) Buddhist ca 500 miljoner SYMBOL Korset

Läs mer

2 e Trettondedagen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

2 e Trettondedagen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 2 e Trettondedagen Psalmer: 236, L705 (Ps89), 246, 437, L724, 259 Texter: Jes 55:1-4, Upp 22:16-17, Joh 4:5-26 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Låt oss be!

Läs mer

Gudstjänst den 14 augusti 2011 i Luleå #112 Lutherska Frikyrkan S:t Petri ev-luth församling Åttonde söndagen efter Trefaldighet

Gudstjänst den 14 augusti 2011 i Luleå #112 Lutherska Frikyrkan S:t Petri ev-luth församling Åttonde söndagen efter Trefaldighet Gudstjänst den 14 augusti 2011 i Luleå #112 Lutherska Frikyrkan S:t Petri ev-luth församling Åttonde söndagen efter Trefaldighet PRÖVA ANDARNA! Predikotext: 1 Joh. 4:1-6 1 Mina älskade, tro inte alla andar

Läs mer

GTs historiska böcker, del 1

GTs historiska böcker, del 1 GTs historiska böcker, del 1 s. 1 1 Mosebok s. 3 2 Mosebok s. 4 3 Mosebok s. 6 4 Mosebok s. 8 5 Mosebok Första Mosebok Skapelsen och Guds egendomsfolk FÖRSTA MOSEBOK är den första delen av fem. Huvudtemat

Läs mer

4 i advent Salig är den som lyssnar till Guds ord och bevarar det. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

4 i advent Salig är den som lyssnar till Guds ord och bevarar det. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 4 i advent Salig är den som lyssnar till Guds ord och bevarar det Psalmer: 112, 709, 348:1-3, 478:1-4, 76, 115 Texter: Jes 52:7-10, 2 Kor 1:17-22, Luk 1:39-45 Norrköping 2016-12-18 1/5 Nåd vare med er

Läs mer

Bön och bibelläsning 10 oktober februari Matteus Glädjebudskap

Bön och bibelläsning 10 oktober februari Matteus Glädjebudskap Bön och bibelläsning 10 oktober 2016-21 februari 2017 Matteus Glädjebudskap 1 Några tips till dig som vill följa bibelläsningsplanen Bestämd tidpunkt och plats. Många har svårt att få till bibelläsningen,

Läs mer

Nattvarden. Ett föredrag i S:t Franciskus katolska, Jönköping, 2007. När vår Herre Jesus Kristus firade den sista måltiden med sina lärjungar, när

Nattvarden. Ett föredrag i S:t Franciskus katolska, Jönköping, 2007. När vår Herre Jesus Kristus firade den sista måltiden med sina lärjungar, när Ekumeniken III Nattvarden Ett föredrag i S:t Franciskus katolska, Jönköping, 2007 När vår Herre Jesus Kristus firade den sista måltiden med sina lärjungar, när stunden var inne (Luk 22:14), tog han ett

Läs mer

Jesus och grundandet av kristendomen

Jesus och grundandet av kristendomen Kristendomen Jesus och grundandet av kristendomen Jesus låter sig döpas av Johannes i floden Jordan. Beger sig ut i öknen där han frestas av djävulen, börjar sedan predika. Jesus såg sig som Messias och

Läs mer

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner KRISTENDOM KRISTENDOM Introducera ämnet - 6 lektioner 1: Jesus kristendomens centralperson 2:Treenigheten 3: Påsken 4: Kristen livsstil, nattvarden, dopet 5: Kristendomens historia, de olika kyrkorna 6:

Läs mer

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA ! VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på ett sätt som liknar den ordning som

Läs mer