Al-Qaida au Maghreb islamique en aktörsanalys

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Al-Qaida au Maghreb islamique en aktörsanalys"

Transkript

1 Projekt/Project Afrika Uppdragsnummer/Project no nnnono A18006 Kund/Customer Försvarsdepartementet Sidnr/Page no 1 (26) Handläggare/Our reference Datum/Date Oskar Jakobsson och Mikael Eriksson FOI Memo 3957 Al-Qaida au Maghreb islamique en aktörsanalys Oskar Jakobsson och Mikael Eriksson

2 (26)

3 (26) Innehållsförteckning Sammanfattning Inledning Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI) en överblick AQMI:s bakgrund AQMI:s senare framväxt Struktur och verksamhet Mål och intressen Kapacitet Syn på AQMI Algeriet Mali Niger Mauretanien Gemensamma initiativ Stater indirekt påverkade av AQMI Avslutande kommentarer Källor... 24

4 (26) Sammanfattning Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI) har under de senaste åren ägnats en allt större uppmärksamhet, främst i sammanhanget internationell kontraterrorism, men också som en potentiellt destabiliserande faktor i Sahelregionen. Dess politiska våldshandlingar och kriminella verksamhet har ökat, bl.a. i form av kidnappningsaktioner mot européer under 2011 och AQMI har sitt ursprung i väpnade islamistiska motståndsrörelser under det algeriska inbördeskriget, och omformades först 2006 till en al-qaidaansluten grupp med regional agenda och transnationell karaktär. Den senaste tidens händelseutveckling inte minst de arabiska revolterna har lett till att AQMI nu utgör ett påtagligt säkerhetshot i flera av Sahelstaterna. Gruppens aktiviteter kan på sikt också få allvarliga konsekvenser för bl.a. Europeiska unionen (EU) och EU:s ambitioner om ett stabilt södra grannskap. Mali, Niger och Mauretanien är särskilt påverkade. AQMI har under 2012 dragit nytta av det bräckliga säkerhetspolitiska tillstånd som kommit att råda i Sahel till följd av det libyska inbördeskriget och Malis förvärrade interna konflikt. AQMI har därigenom fått möjlighet att positionera sig som en allt mer betydande aktör i området. De berörda staterna i regionen har dock hanterat gruppen på olika sätt och det finns få tecken på effektiv regional politisk samordning. AQMI kommer under de närmaste åren att utgöra en allt större säkerhetspolitisk utmaning för länderna i Sahel. Situationen i området är ytterst svårhanterlig och inbegriper politisk, ekonomisk och social oro. Därtill kommer hög aktivitet i området av andra våldsbenägna grupper. Situationen kan accentueras ytterligare om inte ett robust regionalt samarbete kommer till stånd för att hantera AQMI:s utveckling och reducera dess möjligheter till våldshandlingar.

5 (26) 1. Inledning 1 Allt större politisk uppmärksamhet ägnas åt det hot som den beväpnade och religiöst motiverade rörelsen al-qaida au Maghreb islamique (AQMI) utgör mot stabilitet i Nordafrika och Sahel. En starkt bidragande orsak är sviterna av de arabiska revolutioner som under ägt rum i Nordafrika och Mellanöstern. 2 Maktskiften (Tunisien, Egypten och Libyen), social oro, inbördeskrig och kraftig nedgång i territoriell kontroll har öppnat upp för våldsbenägna och politiskt missnöjda grupper att söka nya möjligheter att främja sin politiska, religiösa eller kriminella agenda. Den säkerhetspolitiska utvecklingen har också skapat förutsättningar för möjliga synergier och sammanslagningar mellan AQMI och andra islamistiska grupper i regionen. Mali är särskilt drabbat av den tillagande instabiliteten. Under våren har en statskupp skett, bl.a. med motivet att den maliska militären inte tillfördes tillräckliga resurser för att möta hotet från beväpnade islamister och tuaregrebeller i den norra delen av landet, vilken i praktiken förvandlats till en frizon för jihadister. Statskuppen och det väpnade upproret i norr har i sig lett till att ECOWAS initierat en dialog med FN om att intervenera i landet i syfte att skapa stabilitet. 3 Intresset för AQMI har ökat hos lokala, regionala och externa aktörer. Skälen är framförallt att gruppen nu anklagas för våld mot civila och att den i högre grad än tidigare bedriver illegal verksamhet i området, bl.a. människorov, vapenhandel och misstänkt narkotikasmuggling. Den kriminella verksamheten kan stärka rörelsens militära styrka genom att den får nya finansieringsmöjligheter och bättre tillgång till vapen. Kontakten med internationella, gränsöverskridande kriminella nätverk ökar potentiellt också gruppens räckvidd och kapacitet att genomföra attentat. 4 Flera externa aktörer ser allvarligt på dessa tendenser, vilka i förlängningen innebär risk för direkta hot mot nationella intressen. För USA är framväxten av en al-qaidagren med fäste i Nord- och Västafrika en tydlig säkerhetsrisk. Europeiska regeringar, i synnerhet Frankrike, har ett intresse att verka för ett stabilt grannskap som kan garantera säkerheten för dess medborgare i Sahel samt motverka och begränsa negativa flöden i och från regionen. För Frankrike är det särskilt viktigt att skydda egna medborgare i regionen samt landets ekonomiska intressen, bl.a. energi- och handelsflöden från de före detta kolonierna Mali, Niger och Mauretanien. EU har genom sin samlade strategi för säkerhet och utveckling i Sahel identifierat regionen som ett strategiskt viktigt område där sammantagna och långsiktiga insatser krävs för att skapa en stabil ekonomisk, politisk och social utveckling. 5 I detta sammanhang utgör AQMI en spoiler. 1 Ett särskilt tack till Markus Derblom och Magdalena Tham-Lindell vid FOI för input till denna studie. 2 Eriksson (2012). 3 Dialog sker nu mellan den nya regeringen (eng.: national government of unity etablerade 20 Augusti 2012), ECOWAS och FN:s säkerhetsråd. 4 Det kan också leda till att gruppens räckvidd begränsas (på kort sikt) ifall AQMI i stor utsträckning fokuserar på att konsolidera nyvunnet territorium istället för att rikta blicken utåt. 5 European Union External Action Service 2011.

6 (26) AQMI kan på sikt utvecklas till ett större hot mot väst- och nordafrikanska stater samt västerländska intressen i regionen. En fortsatt eskalering kan komma att innebära en ökad risk för attentat i Europa. I denna promemoria ges en överblick över AQMI:s historik, nuvarande roll och verksamhet, ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv. 6 Ett särskilt fokus är hur berörda stater betraktar och hanterar hotet från gruppen. Därutöver beskrivs ett antal möjliga scenarier för organisationens utveckling under de närmaste åren. Kunskapen om AQMI och dess verksamhet är alltjämt begränsad, inte minst eftersom sådana grupper är ljusskygga och tillgången till öppen, verifierbar information är starkt begränsad. Promemorian baseras därför på en bredd av källor, bland annat officiella dokument, tidigare forskning från olika institut och organisationer, aktörers uttalanden samt massmedia. Den politiska händelseutvecklingen går i högt tempo. Denna promemoria skrivs med förbehåll för att den regionala situationen snabbt kan förändras vilket i så fall också leder också till förändringar kring AQMI. 2. Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI) en överblick AQMI är en tydlig produkt av Algeriets moderna politiska historia och har sina rötter i 1990-talets algeriska inbördeskrig och Group salafiste pour la prédication et le combat (GSPC). I takt med att Algeriets inbördeskrig förändrade karaktär ändrades förutsättningarna för GSPC att bedriva politisk och operativ verksamhet i Algeriet. Under 2006 bytte GSPC i samförstånd med Osama Bin Ladens al-qaida namn till AQMI. Rörelsen kunde därigenom nyttja det kända varumärke som al-qaida skaffat sig i internationella jihadkretsar. Vid sidan av förbättrade förutsättningar för rekrytering och finansiering medförde inlemmandet i al-qaida även en politisk kursändring. Från att vara förhållandevis lokal i sin framtoning gick gruppen mot att i allt högre grad tala om internationella mål främst symboliserade av USA, Europa och Israel. Inom AQMI existerar alltjämt dessa två strömningar den lokala algeriska kampen samt den globala jihadistiska agendan. Balansen varierar, men någon mer permanent betoning av den ena eller den andra strömningen går ej att skönja. Under 2012 pågår det också en anpassning till Libyenkrigets följder samt utvecklingen i norra Mali AQMI:s bakgrund AQMI:s nuvarande aktiviteter i Sahel är resultatet av flera parallella processer vilka har påverkat både gruppens interna komposition och dess externa kontext. 7 6 För en bredare granskning av konflikten i området se rapporten Sahel: en säkerhetspolitisk mosaik, Jakobsson och Eriksson, FOI-R SE, juni Faktorer här inbegriper avkolonialisering, religiöst förtryck, höga arbetslöshetstal i kombination med fattigdom och unga befolkningar, politiskt förtryck samt inskränkningar av mänskliga rättigheter.

7 (26) Efter att Frankrike lämnade Algeriet 1962 tillföll det politiska styret frihetsrörelsen Front de libération nationale (FLN), en rörelse som fortfarande präglar det politiska systemet i Algeriet. Under de följande 25 åren regerades landet som en enpartistat. FLN:s politik formades i likhet med politiken i många andra länder i Nordafrika och Mellanöstern av den panarabiska socialismen och arabiska nationalismen. 8 Centrala punkter i den algeriska politiken efter självständigheten kom att vara: antiimperialism, landreform, planekonomi och varierande grader av sekularism. 9 Ideologin lånade rikligt från marxismen och tidig europeisk nationalism. Samtidigt betonades regionens arabiska karaktär framför den religiösa identiteten. På så sätt kunde FLN vinna lojalitet från flera minoriteter vilka annars kände sig hotade av den religiösa majoriteten. På andra sidan av det politiska spektrumet stod främst islamister. 10 Deras politik formulerades utifrån kritik mot den europeiska kolonialismen och efterföljande postkolonial sekularism. 11 Till skillnad från exempelvis Baathpartier och Nasserister skulle islamisterna komma att sakna det externa politiska och ekonomiska (och ibland militära) stöd som gavs från bl.a. Sovjetunionen, varför de sällan kunde göra sig gällande i maktkampen mellan olika partier i det framväxande politiska landskapet. I Algeriet höll FLN hårt på den politiska kontrollen. Opposition möttes av kraftig repression. Istället kom moskéerna att bli viktiga fristäder och knutpunkter för oppositionell politisk aktivitet, där åsikter kunde framföras utan risk för regeringens insyn och möjliga repressalier. 12 Det folkliga missnöjet i Algeriet växte i takt med att landets ekonomiska läge försämrades. 13 Misslyckade försök från regeringens sida att via planekonomiska metoder diversifiera ekonomin resulterade endast i, vid sidan av den redan förekommande massarbetslösheten, minskade intäkter för staten. Efter att ha stigit drastiskt i flera år var skuldtjänstkvoten 1988 till slut uppe i 86 procent av BNP. 14 För att lösa skuldbördan drog staten ner på importer och utgifter. Resultatet blev en akut brist på basvaror vilket slog mot stora delar av befolkningen. 15 Åttiotalet såg samtidigt en allmänt tilltagande religiös radikalisering i landet. Tusentals algerier kom bl.a. att söka sig till Afghanistan för att i islams namn strida mot Sovjetunionen. Ett annat tecken var den familjelagstiftning som antogs 1984 efter starka påtryckningar från religiösa institutioner. Lagen underminerade kraftigt kvinnors, i konstitutionen lagstadgade, rättigheter. Mellan blev den militanta rörelsen Mouvement islamique armé (MIA) synligt verksam, genom flera attentat mot polisiära och andra statliga mål. Vad organisationen egentligen ville åstadkomma var emellertid diffust och dess stöd begränsat. 8 FLN innehar fortfarande makten i Algeriet. 9 Se Darwisha (2003). 10 Egyptierna Hassan Al-Banna ( ) och Sayid Qutb ( ) var viktiga ideologer som spelade en stor roll i formulerandet av islamism som politiskt alternativ. 11 Le Sueur 2010: Lowi 2005: Ekonomiskt sett har Algeriets statskassa sedan självständigheten varit kraftigt beroende av råvaruexporten av olja och gas (energi utgjorde ,7 procent av exportintäkterna); Faid 2008: Årliga nationella skuldbetalningens andel i förhållande till den totala exporten. 15 Lowi 2005: s

8 (26) Parallellt med den ökade radikaliseringen kritiserade oppositionella aktivister FLN:s politiska och ekonomiska misslyckanden. Trycket på en övergång till marknadsekonomi och flerpartisystem hade gemensamma drag med de östeuropeiska och sovjetiska proteströrelserna som växte fram under samma tid. Samtidigt liknade den religiösa kritiken från oppositionen den som under samma period förekom i Marocko, Tunisien, Libyen och Egypten. 16 I likhet med det europeiska östblocket var det svårt att få till en förändring utan att på systemisk nivå förändra statens karaktär. Det ekonomiska och politiska systemet under FLN hade lett till framväxten och institutionaliseringen av en politisk och militär oligarki (kallas i Algeriet le pouvoir makten) som gynnades av korruption och en omfattande informell ekonomisk sektor, fokuserad till råvaruindustrin och ett ineffektivt offentligt system. Under 1988 ägde stora folkliga protester mot den politiska och ekonomiska situationen rum i Algeriet. Regeringen svarade med en rad eftergifter till oppositionen. Konstitutionen skrevs om och öppnade upp för flerpartival. Det ökade politiska manöverutrymmet fylldes snabbt av Front islamique du salut (FIS). FIS var ett islamistiskt gräsrotsparti som kom att få ett brett stöd bland befolkningen. Andra betydande partier var; Kabyliabaserade Front de forces socialistes (FFS), Ahmed Ben Bellas Mouvement pour la démocratie en Algérie (MDA) och det sekulära berberpartiet Rassemblement pour la culture et la démocratie (RDC). 17 FIS visade tidigt på en ambivalent inställning till demokrati. Partiets ledarskap delades mellan två personer: den mer radikala Ali Belhadj, som ansåg att islam och demokrati var oförenliga, samt den mer moderata icke-våldsförespråkaren Abbassi Madani. 18 De centrala politiska ställningstagandena var liberalisering av ekonomin (oljeindustrier är inte arbetskraftintensiva; därav massarbetslösheten), arabisering av språket (franskan bibehöll en särställning även efter självständigheten och var även symboliskt förknippad med den styrande eliten) och framförallt en större roll för islam i samhället. Partiets ställning stärktes bl.a. av populistiska utspel, exempelvis stödet för Saddam Husseins invasion av Kuwait 1990 samt kritiken av den efterföljande externa militära interventionen Operation Desert Storm. 19 Trots att FIS vunnit en politisk majoritet 1990 års lokalval, kom partiet ändå att överraska le pouvouir i valet till nationalförsamlingen året därpå. FIS fick inte mindre än 47,5 procent. 20 FLN å sin sida kom bara att bli Algeriets tredje största parti och gick enligt den nya konstitutionen därmed inte vidare till en andra valomgång. Detta hotade den styrande elitens intressen. Militären ingrep, utropade undantagstillstånd och ställde in den andra valomgången. FLN-presidenten Bendjedid, som hade initierat övergången till ett flerpartisystem, tvingades från posten och militära ledare tog över styret. Den konstitutionella krisen kom att lägga grunden till ett flerårigt inbördeskrig ( ) mellan regeringsstyrkor och en med tiden alltmer splittrad opposition Le Sueur 2010: Ibid. s Wiktorowitz 2001: Det var inte en självklar position att inta med tanke på Saddam Husseins och Baathpartiets hantering av Iraks egna islamistiska rörelser. Greppet gav ändå FIS stöd hos helt nya väljargrupper utöver de islamistiska anhängarna och var instrumentellt för den nationella valsegern. 20 Le Sueur 2010: Lowi 2005: 230.

9 (26) FIS decimerades i samband med militärkuppen: flera anhängare fängslades, försvann, torterades eller mördades av staten. Åtgärderna radikaliserade motståndet ytterligare och en rad väpnade grupper växte fram ur och vid sidan av FIS. Här kan särskilt nämnas: Mouvement pour un état islamique (MEI), Mouvement islamique armé (MIA), Armée islamique du salut (AIS), Groupe islamique armé (GIA) m.fl. AIS och GIA var de mest betydande aktörerna under då inbördeskriget i Algeriet var som intensivast. 22 AIS förblev lojala med FIS och hade därmed spår av oppositionell legitimitet i egenskap av det stöd FIS fått vid valen GIA var däremot så fientligt inställt till såväl staten som andra islamistgrupper att de förklarade hela Algeriets befolkning som otrogna. 23 Siffror om antalet anhängare är osäkra men enligt den algeriska militären ska de ha varit som flest kring 1995 med personer. 24 Händelseutvecklingen i Algeriet, med tilltagande repressalier mot islamistiska partier och övrig opposition från statsbärande enpartistyren, speglade även den konflikt som förekom över stora delar av Nordafrika och Mellanöstern. Få politiska kanaler existerade genom vilka legitima missnöjen kunde ventileras. Radikala oppositionsgrupper växte fram och drog till sig medlemmar. Som svar fängslades och torterades tusentals personer. Inbördeskriget i Algeriet utgjorde den mest omfattande konflikten i Nordafrika med uppskattningsvis mellan och dödsoffer. 25 Under 1994 blev det uppenbart att AIS och GIA inte skulle lyckas störta regimen militärt och deras politiska och militära strategier övergick alltmer till fokus på egen överlevnad. Detta inbegrep vid sidan av terror mot den algeriska regimen och civilbefolkning som inte stödde deras sak bl.a. finansiering genom kidnappningar, utpressning och rån. 26 GIA:s övergång till en strategi inriktad på mord på civila otrogna innebar en brytpunkt i konflikten. Gruppens massakrer mellan bidrog till avhopp och splittring i islamistlägret. 27 Spekulationer existerade om att den algeriska säkerhetstjänsten manipulerat GIA till att utföra dåden för att diskreditera den islamistiska oppositionen. 28 Den algeriska regeringens hållning gentemot islamistgrupperna påverkades under hela inbördeskriget liksom idag av en dragkamp mellan två grupper: les éradicateurs, som kategoriskt uteslöt alla förhandlingar med islamister samt les dialoguistes, som ansåg att nationell försoning var vägen framåt. 29 Nuvarande president Bouteflika anses företräda les dialoguistes. Inriktningen mot dialog vann allt större gehör under sena 1990-talet. 30 En viktig bidragande orsak var förutom Bouteflikas makttillträde tilltagande krigströtthet bland 22 Ibid. s Wiktorowitz 2001: s Lowi 2005: Harmon 2010: Lowi 2005: Botha och Goredema 2004: Dessa anklagelser lever vidare i nutid ang. konflikten i Sahel. Det saknas emellertid empiriskt stöd. Se t.ex. Jeremy Keenans arbete om Sahel. 29 Tahi 1995: Botha och Goredema 2004: 65.

10 (26) befolkningen. En annan var insikten att GIA:s metoder syntes bidra till att undergräva islamisternas. Samtidigt började militären minska sin uppenbara inblandning i politiken. 31 En bred amnesti utlystes för att förmå islamisterna att byta sida. Efter förhandlingar med staten lade AIS mellan ner sina vapen. 32 GIA drabbades av omfattande avhopp och avknoppningar. Bl.a. uppstod GSPC (som senare skulle bli AQMI) med en politik att specifikt inte angripa civila (fokus skulle riktas mot staten och dess företrädare). 33 Sammanfattningsvis kan konstateras att AQMI är sprungen ur en nationell kontext med bakgrund i en lång tradition av islamistisk opposition som radikaliserades kraftigt före och under algeriska inbördeskriget. Kampen om statsmakten har varit det mest betydande inslaget i den konflikten där le pouvoir (som inte är en enhetlig grupp utan ett samlingsnamn för de informella nätverk av makt som finns inom staten) kämpat mot övriga politiska krafter AQMI:s senare framväxt Under 2000-talets första fem år vände GSPC blicken utåt för att bygga upp sin försvagade kapacitet. Kontakter upprättades mellan GSPC och al-qaida. 34 Detta låg i linje med Osama Bin Ladens visioner om en internationell islamisk rörelse, vilket var drivkraften bakom al-qaidas grundande. 35 GSPC övertalades, eller valde, att anta en al- Qaida liknande retorik med fokus på USA, Israel och Europa. Gruppen visade dock tveksamhet inför att fullt ut byta spår från nationella till internationella mål. Sammanslagningen av GSPC och al-qaida offentliggjordes i september 2006 då det bl.a. deklarerades att gruppen skulle rikta attacker mot amerikanska och franska intressen. 36 Genom sammanslagningen hoppades AQMI:s företrädare stärka sin finansiella bas och förbättra rekryteringsmöjligheterna Struktur och verksamhet AQMI har sedan sitt bildande 2006 haft en decentraliserad struktur under ledning av Abdelmalek Droukdel. Gruppen är uppdelad i ett antal katiba (arabiska för bataljoner. En katiba kan motsvara allt från några få till flera hundra individer), vilka verkar i någon av gruppens fyra operativa zoner i Algeriet: västra, centrala, östra respektive södra (Sahel). 38 Efter omfattande algeriska säkerhetsinsatser är aktiviteten i de västra och östra zonerna kraftfullt reducerade och gruppens närvaro där är svagare än i exempelvis den centrala zonen. Dessa två zoner saknar även Sahels strategiska betydelse som nav för olika 31 Le Sueur 2010: 143; Ammour 2012: Wiktorowitz 2001: Le Sueur 2010: 144; Harmon 2010: s Harmon 2010: För exempel på internationalistisk retorik se: Cornell University Library. World Islamic Front for Jihad Against Jews and Crusaders: Initial Fatwa Statement (1998). 36 Le Sueur 2010: Cordesman och Nerguizian 2011: Ait-Hida och Brinkel 2011: 21.

11 (26) former av smuggling. AQMI:s verksamhet är framförallt knuten till den centrala och södra zonen. 39 Störst aktivitet sker i den centrala zonen, bl.a. i Kabylienregionen kring provinserna Bouira, Tizi Ouzou och Boumerdes där ledningen under Abdelmalek Droukdel f.n. har sin bas. 40 I den centrala zonen bedrivs ett lågintensivt uppror mot den algeriska staten i form av bombdåd och eldöverfall mot polisiära, militära och andra statliga mål. I samband med att GSPC formellt erkändes som en av al-qaidas grenar blev också självmordsattentat en använd taktik. AQMI har även lyckats upprätthålla en del av GSPC-nätverken som etablerades i den centrala zonen under algeriska inbördeskriget. I Sahelregionen är den militanta aktiviteten mindre frekvent men tilltagande, inte minst under Under perioden ägde totalt sett 1034 terroristincidenter rum i Algeriet, Mali, Niger och Mauretanien. Av dessa skedde 938 i Algeriet, 41 i Mali, 35 i Niger och 20 i Mauretanien. 41 Siffrorna kan tolkas på olika sätt. Bryts dessa incidenter ner årsvis så är det uppenbart att terrorism blivit ett tilltagande problem i Sahel då de första attentaten inträffade först efter Samtidigt har våldet i Algeriet minskat i samband med de stora amnestierna 1999 och Sahel är en stor och glesbefolkad region vilket också innebär färre mål att slå mot och större logistiska hinder i planeringen av attacker vilket också till viss del kan förklara den lägre attentatsfrekvensen. De södra AQMI-bataljonernas verksamhet är dock mer intressant för externa parter, såsom EU, då den omfattar kidnappning av utländska medborgare, smuggling samt beskattning av legal och illegal handel (däribland också möjliga drogflöden). Kidnappningar är gruppens huvudsakliga inkomstkälla och beräknas sedan 2003 ha gett den uppskattningsvis miljoner USD i intäkter med vilka man kunnat köpa vapen och sprängmedel. 43 Även sporadiska eldöverfall och bombattacker har utförts, riktade mot såväl maliska och mauretanska säkerhetsstyrkor som mot västerländska ambassader och medborgare. 44 Franska intressen förefaller vara särskilt utsatta p.g.a. landets tydliga närvaro i regionen. Vid andra attacker har franska medborgare kidnappats i Niger, bl.a. kring Frankrikes gruvintressen vid Arlit. 45 En anledning till AQMI: s expansion söderut bedöms vara de finansieringsmöjligheter som föreligger i området. Sahel anses utgöra en bas för flera kriminella nätverk. Bland annat kan nämnas att området är en transitrutt för kokain från Sydamerika. Huruvida drogsmugglande nätverk har en koppling till AQMI har hittills inte bekräftats, men flera rapporter, bl.a. från FN, pekar på att så kan vara. 46 Klart är att narkotikasmugglare och 39 Lebovich 2011: s Tawil 2009: 8; Lebovich (2011): 8. Kabyliens topografi och växtlighet samt politiska motstånd till regeringen i Alger (på grund av befolkningens berberidentitet, dvs. inte av samma anledning som AQMI) gör regionen svårkontrollerad av militär och säkerhetstjänst. 41 Ammour (2012): Harmon (2010): Ammour (2012): 1; Uppgifter om AQMI:s inkomster varierar. Gruppen kan sägas ha gott om pengar relativt dess storlek. 44 National Counterterrorism Center. Worldwide Incidents Tracking System (2011). 45 Porter 2011: UN News Centre

12 (26) AQMI rör sig delvis i samma områden. 47 Det betyder dock inte nödvändigtvis att kokainsmugglare förlitar sig på AQMI för att underlätta och hantera droggenomförsel eftersom detta kan dra åt sig onödig uppmärksamhet från internationella brotts- och terrorism-bekämpande institutioner. Å andra sidan uppskattade FN:s Office of Drugs and Crime (UNODC) att kokainsmugglingens värde i Väst- och Centralafrika förra året till 800 miljoner USD. 48 Det finns således goda ekonomiska incitament för AQMI att försöka involvera sig i industrin. Uppgifterna är dock svåra att bekräfta. 49 AQMI har på olika sätt involverat sig i andra former av olagliga verksamheter i finansieringssyfte. Mönstret är återkommande från andra konflikter där stater tappat makten över delar av sitt territorium, t.ex. i norra Pakistan. Inte sällan uppstår allianser mellan religiöst extrema (eller på annat sätt politiskt motiverade motståndsgrupper) och kriminella grupperingar. Kriminella kan erbjudas skydd att verka i utbyte mot tillgång till logistiska nätverk och möjligheter till ekonomisk vinning. I vissa fall blir det ekonomiska motivet ett självändamål för den väpnade rörelsen. 50 I Sahel har AQMI kontakter både med andra väpnade grupper (som kan agera proxy) och kriminella som underlättar smuggling. Vissa kidnappningar har utförts av lokala konstellationer som sedan sålt sina offer till AQMI. Extrem fattigdom, brist på utveckling samt sociala strukturer som befäster ekonomisk, politisk, och social ojämlikhet, är delförklaringar till gruppens fortsatta fotfäste i Sahel. AQMI är bara en part av flera som drar nytta av illegala flöden i regionen. Starka incitament finns också hos lokala politiker (eller andra makthavare) och tullpersonal att tjäna pengar t.ex. genom smuggling eller genom att agera mellanhand i kidnappningsförhandlingar och sedan ta provision på lösensumman. Det är inte omöjligt att dessa personer har alternativa lojaliteter och band i detta område, där klanen och den etniska identiteten ofta väger tyngre än den nationella. 51 En av AQMI:s ledare i Sahel, Mokhtar Belmokhtar, ska t.ex. ha gift in sig i lokala familjer i syfte att försöka dra nytta av dessa lokala kontakter. 52 Vidare är det viktigt att se problemet i dess större kontext. Sahel utgör en transitrutt för smuggelnätverk, styrda och finansierade av kriminella element som också kan ha sin bas utanför regionen (t.ex. i Nigeria, Libyen eller Libanon). 53 Om polisiära åtgärder å ena sidan slår mot lokalbefolkningens inkomster men å andra sidan inte kommer tillrätta med de finansiärer som står bakom nätverken, riskerar det att lämna grundläggande problem olösta. I ett sådant scenario kan AQMI:s rekryteringsmöjligheter på sikt öka Mål och intressen AQMI och al-qaida utgör olika delar av samma rörelse vilket ledarskapet inom båda organisationerna upprepade gånger uttryckt. 54 Emellertid väljer AQMI att inte angripa 47 Institute for Security Studies 2011: World Drug Report : UN News Centre Institute for Security Studies 2011: Malis etniska sammansättning; Mande 50 % (Bambara, Malinke, Soninke), Fulani 17 %, Voltaiska folk 12 %, Songhai 6 %, Tuareger och Morer 10 %, övriga 5 %. 52 Joure 2011: Lecocq och Schrijver 2007: The New York Times

13 (26) utländska mål i den utsträckning som al-qaida skulle vilja utan förefaller ha mer begränsade ambitioner. En viktig del i att förstå AQMI:s mål och intressen är att gruppen fortfarande till stor del är en omprofilerad GSPC. Ledarskiktet är algeriskt, liksom majoriteten av dess medlemmar. Retoriken har justerats för att visa på en mer internationell prägel men det har ännu inte tydligt visat sig i AQMI:s val av mål. Detta kan bero på flera faktorer ideologiska, strategiska och materiella. Först och främst måste medlemmarna ideologiskt motiveras av gruppens övergripande mål. Eftersom majoriteten av medlemmarna är algeriska veteraner från inbördeskriget kan en viss tyngdpunkt väntas ligga i kampen mot den algeriska staten, annars riskerar ledningen att tappa stöd internt. Av gruppens utförda attentat och valda mål att döma finns som ovan nämnts en huvudsaklig fokus på algerisk polis och militär. Även övriga symboler för statens makt och närvaro utsätts för attacker. Detta stämmer överens med gruppens mål att störta den algeriska staten. 55 Att algeriska mål premieras över internationella kan begränsa handlingsfriheten. Samtidigt har attacker också riktats mot FN och multinationella företag. 56 Attentat mot internationella mål innebär såväl strategiska möjligheter som risker. Kidnappningar kan generera stora inkomster men kan också leda till militära repressalier från mäktiga stater som Frankrike. Om amerikanska intressen på ett betydande sätt skulle hotas kan det i värsta fall leda till den typ av drönarkrig som försiggår i Jemen. Dessa konsekvenser övervägs sannolikt av gruppen. Därtill styrs verksamheten i stor utsträckning av logistiska begränsningar. Vid sidan av attentaten krävs olika åtgärder för att organisationen ska fortsätta fungera att generera inkomster, införskaffa förnödenheter såsom mat, vapen och ammunition, att bibehålla rörlighet för att undvika upptäckt av polis och militär etc. Endast ett begränsat antal mål kan komma att angripas. Målen prioriteras sannolikt utifrån hur de stämmer överens med gruppens ideologiska och strategiska överväganden. En annan utveckling är att finansieringsbehovet mättas till följd av den framgångsrika kidnappningsverksamheten i söder, vilket i sin tur kan ge ökat handlingsutrymme. I Sahel förekommer främst attentat som syftar till att generera inkomster vilket tyder på att den lokala organisationen fokuserar på att bygga upp sin kapacitet. Medan finansieringsbehovet kan bli ett mål i sig finns det också indikationer på att gruppen nu tagit på sig en roll i styrandet av Malis norra områden efter tuaregrebellernas intåg Detta stärker argumentet om en religiös och politisk agenda men utesluter inte heller att det görs p.g.a. att det medför ytterligare möjligheter för gruppen att involvera sig djupare i regionens olika olagliga verksamheter. En utvecklad politisk roll i norra Mali innebär emellertid risker för gruppen. Ett mer öppet agerande medför att gruppen, 55 Droukdels intervju i New York Times är en indikation. Han diskuterar algeriska inrikespolitiska frågor i detalj. När det handlar om USA hänvisar han istället till Osama Bin Ladens uttalanden. 56 Under december 2006 beskjuts en buss med anställda från Brown, Root & Condor (ett dotterbolag till Halliburton). Under mars 2007 sker ett attentat mot ryska Stroytransgas. Under december 2007 bombas ett FN-kontor i Alger.

Mellanöstern. Demokrati och mänskliga rättigheter i Mellanöstern

Mellanöstern. Demokrati och mänskliga rättigheter i Mellanöstern Mellanöstern Mellanöstern är en mångfacetterad region med historia och kulturarv som går mycket långt tillbaka. I denna kommittémotion väljer vi att koncentrera oss på några få områden, såväl geografiskt

Läs mer

10.1. Strategin för okonventionell krigföring, en manual för kriget mot Syrien... 60 10.2. Erfarenheter från Syrien... 62 11.1 Svenskar strider med

10.1. Strategin för okonventionell krigföring, en manual för kriget mot Syrien... 60 10.2. Erfarenheter från Syrien... 62 11.1 Svenskar strider med Innehåll 1.1. År 635 till 1516. Från kalifstyre till ottomanvälde... 5 1.2. 1914-1920. Frankrikes och Storbritanniens svek och Syriens grundande... 5 1.3. 1920-1946 Franskt kolonialstyre, härska genom

Läs mer

Afrika i en ny ekonomisk världsordning

Afrika i en ny ekonomisk världsordning Afrika i en ny ekonomisk världsordning Av Pär Granstedt och Joe Frans Supplement till Den trebenta pallen Humanus, 2011 Beställs via www.sv.se 2 Den nya världsekonomin Under 1800- och 1900-talet dominerades

Läs mer

Förord Förbundskongressen i Uppsala 2011 samt förbundsårsmötet i Stockholms 2012 gav förbundsstyrelsen det uppdrag som framgår av det följande:

Förord Förbundskongressen i Uppsala 2011 samt förbundsårsmötet i Stockholms 2012 gav förbundsstyrelsen det uppdrag som framgår av det följande: Förord Förbundskongressen i Uppsala 2011 samt förbundsårsmötet i Stockholms 2012 gav förbundsstyrelsen det uppdrag som framgår av det följande: Händelserna i Nordafrika och Mellanöstern (MENA) som inleddes

Läs mer

Daytonavtalet och dess konsekvenser

Daytonavtalet och dess konsekvenser J Ö N K Ö P I N G I N T E R N A T I O N A L B U S I N E S S S C H O O L JÖNKÖPING UNIVERSITY Daytonavtalet och dess konsekvenser - med fokus på etnicitet och efterkrigets konstitution i Bosnien och Hercegovina

Läs mer

DET LÖSER SIG SÄKERT. Civila samhällets skuggberedning till försvarsberedningen INTERNATIONELLA KVINNOFÖRBUNDET FÖR FRED OCH FRIHET

DET LÖSER SIG SÄKERT. Civila samhällets skuggberedning till försvarsberedningen INTERNATIONELLA KVINNOFÖRBUNDET FÖR FRED OCH FRIHET DET LÖSER SIG SÄKERT Civila samhällets skuggberedning till försvarsberedningen INTERNATIONELLA KVINNOFÖRBUNDET FÖR FRED OCH FRIHET DET LÖSER SIG SÄKERT Civila samhällets skuggberedning till försvarsberedningen

Läs mer

röda rummet stormtid Terrorismen i Algeriet och Marocko

röda rummet stormtid Terrorismen i Algeriet och Marocko röda rummet www.rodarummet.org radikal kvartalstidskrift nr 3/2012 stormtid Terrorismen i Algeriet och Marocko återspeglar att dessa ekonomier misslyckats med att ge jobb till en enorm andel av befolkningen,

Läs mer

Ämnesbeskrivningar. FNMB 2010: 16 18 februari. Malmö Borgarskola

Ämnesbeskrivningar. FNMB 2010: 16 18 februari. Malmö Borgarskola Ämnesbeskrivningar FNMB 2010: 16 18 februari Malmö Borgarskola Första utskottet 1. Utredandet om vad ett nytt internationellt nedrustningsavtal angående kärnvapen skulle innehålla Introduktion i ämnet:

Läs mer

Afghanistan lärdomar och påverkan på nationell militär utveckling

Afghanistan lärdomar och påverkan på nationell militär utveckling I denna rapport undersöks vilka lärdomar Norge, Danmark och Nederländerna har dragit under insatserna i Afghanistan. Vidare studeras hur lärdomarna har påverkat synen på framtida insatser och dessa staters

Läs mer

Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Regeringens skrivelse 2011/12:44

Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Regeringens skrivelse 2011/12:44 Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism Regeringens skrivelse 2011/12:44? Regeringens skrivelse 2011/12:44 Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism

Läs mer

REGIONAL ÖVERSIKT: AFRIKA

REGIONAL ÖVERSIKT: AFRIKA REGIONAL ÖVERSIKT: AFRIKA Allt medan Afrika under 20 årsdagen för folkmordet i Rwanda hedrade minnet av alla döda, plågades stora delar av kontinenten under hela 2014 av våld och konflikter. I Centralafrikanska

Läs mer

Våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige

Våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige Våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige The attempt to find a unique explanation for political violence is the same chance that you succeed in the attempt to find an explanation for holes della

Läs mer

Regeringens skrivelse 2011/12:73

Regeringens skrivelse 2011/12:73 Regeringens skrivelse 2011/12:73 Ansvar och engagemang en nationell strategi mot terrorism Skr. 2011/12:73 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 9 februari 2012 Jan Björklund

Läs mer

Värna demokratin mot våldsbejakande extremism

Värna demokratin mot våldsbejakande extremism 2015:6 Värna demokratin mot våldsbejakande extremism Utvärdering av en handlingsplan MISSIV DATUM DIARIENR 2015-03-12 2014/156-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-09-04 Ju2014/5325/D Regeringen Kulturdepartementet

Läs mer

Dragkampen om biståndet

Dragkampen om biståndet Dragkampen om biståndet Världen vill inte ha några nya löften. Det är absolut nödvändigt att alla aktörer till fullo uppfyller de åtaganden de redan gjort i Millenniedeklarationen, vid 2002 års Monterreykonferens

Läs mer

Perspektiv på fattigdom

Perspektiv på fattigdom Perspektiv på fattigdom Perspektiv på fattigdom Utvecklingssamarbetets mål är att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Perspektiv på fattigdom beskriver

Läs mer

En delad skola. Alliansens klasskrig om utbildningen. Vad menas med REVOLUTION? Inga nazister på våra gator! Demonstrera 21 maj

En delad skola. Alliansens klasskrig om utbildningen. Vad menas med REVOLUTION? Inga nazister på våra gator! Demonstrera 21 maj WWW.SOCIALISTER.SE NR 43 APRIL - MAJ 2010 10KR En delad skola Alliansens klasskrig om utbildningen Inga nazister på våra gator! Demonstrera 21 maj nr43.indd 1 Det libyska upproret En hotad revolt? Vad

Läs mer

en rättvis värld är möjlig

en rättvis värld är möjlig M en rättvis värld är möjlig Innehållsförteckning EN NY INRIKTNING PÅ SVERIGES UTRIKESPOLITIK... 3 UM1 Utlåtande internationellt utvecklingssamarbete... 3 UM2 Utlåtande globalisering och FN... 7 UM3 Utlåtande

Läs mer

Gilbert Achcar: Folket vill men har de någon chans?

Gilbert Achcar: Folket vill men har de någon chans? 1 Gilbert Achcar: Folket vill men har de någon chans? [Intervju från 14 februari 2014. Ursprungligen publicerad på opendemocracy.org. Här översatt från versionen på International Viewpoint, 25 mars 2014.

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Utrikesdepartementet Denna rapport är en översiktlig sammanställning över hur de mänskliga rättigheterna efterlevs, grundad på den svenska ambassadens bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig

Läs mer

INNEHÅLL Arabisk höst Kurdisk vår. Utdrag ur Syrien Vrede och uppror Dana Orkideh. Tre korta med Rojavakommittén

INNEHÅLL Arabisk höst Kurdisk vår. Utdrag ur Syrien Vrede och uppror Dana Orkideh. Tre korta med Rojavakommittén 5 Den arabiska våren bar på löftet om att progressiva sociala rörelser kunde förändra samhällen i grunden. Vi såg folket göra uppror och diktatorer falla. Men sedan kom hösten, och med den en hård repression.

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Utrikesdepartementet Denna rapport är en översiktlig sammanställning över hur de mänskliga rättigheterna efterlevs, grundad på den svenska ambassadens bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig

Läs mer

OM Mänskliga rättigheter

OM Mänskliga rättigheter OM Mänskliga rättigheter Mats Sander www.hjalmarsonstiftelsen.se/ Jarl Hjalmarson Stiftelsen bildades 1994 och har till uppgift att främja samverkan och europeisk utveckling på frihetens, demokratins och

Läs mer

ARBETARMAKT. Europas Sociala Forum i Malmö 17-21 september

ARBETARMAKT. Europas Sociala Forum i Malmö 17-21 september ARBETARMAKT NR 3 2008 Pris: 10 kronor Stödpris: 20 kronor www.arbetarmakt.com Arbetarmakt, svensk sektion av Europas Sociala Forum i Malmö 17-21 september 17 21 september i år hålls Europas Sociala Forum

Läs mer

BAR OME TER MEDLEMMAR I CONCORD SVERIGE ORGANISATIONER MÄTER TRYCKET PÅ SVERIGES POLITIK FÖR GLOBAL UTVECKLING

BAR OME TER MEDLEMMAR I CONCORD SVERIGE ORGANISATIONER MÄTER TRYCKET PÅ SVERIGES POLITIK FÖR GLOBAL UTVECKLING BAR OME TER 2014 ORGANISATIONER MÄTER TRYCKET PÅ SVERIGES POLITIK FÖR GLOBAL UTVECKLING ACTIONAID // AFRIKAGRUPPERNA // DIAKONIA // FORUM SYD // KRISTNA FREDSRÖRELSEN // LO-TCO BISTÅNDSNÄMND // PLAN SVERIGE

Läs mer

Afghanistan #4.09. nytt. Talibanerna Vilka är de? s4-8. En föränderlig rörelse s10-12. Möte med en talibanledare s16-17

Afghanistan #4.09. nytt. Talibanerna Vilka är de? s4-8. En föränderlig rörelse s10-12. Möte med en talibanledare s16-17 #4.09 Afghanistan nytt t e m a Talibanerna Vilka är de? s4-8 En föränderlig rörelse s10-12 Möte med en talibanledare s16-17 Skrämmer folket till lydnad s22-24 UTGES AV SVENSKA AFGHANISTANKOMMITTÉN WWW.SAK.SE

Läs mer

Missiv... 7. 1 Inledning... 11. 2 Säkerhetspolitiska utgångspunkter... 15 2.1 Den ryska aggressionen mot Ukraina... 16

Missiv... 7. 1 Inledning... 11. 2 Säkerhetspolitiska utgångspunkter... 15 2.1 Den ryska aggressionen mot Ukraina... 16 Ds 2014:20 Innehåll Missiv... 7 1 Inledning... 11 2 Säkerhetspolitiska utgångspunkter... 15 2.1 Den ryska aggressionen mot Ukraina... 16 3 Svensk säkerhetspolitik... 23 3.1 Målen för vår säkerhet... 23

Läs mer

Vad kul att du vill använda samtalsmaterialet Förändring för världens skull. Det är precis som det låter ett material som bygger på att världen kan

Vad kul att du vill använda samtalsmaterialet Förändring för världens skull. Det är precis som det låter ett material som bygger på att världen kan Vad kul att du vill använda samtalsmaterialet Förändring för världens skull. Det är precis som det låter ett material som bygger på att världen kan förändras. Förändring bygger på att vi tillsammans är

Läs mer

Att möta globala utmaningar. Skrivelse om samstämmighet för utveckling 2010

Att möta globala utmaningar. Skrivelse om samstämmighet för utveckling 2010 Att möta globala utmaningar Skrivelse om samstämmighet för utveckling 2010 Regeringens skrivelse: 2009/10:129 Att möta globala utmaningar - skrivelse om samstämmighet för utveckling Skr. 2009/10:129 Regeringen

Läs mer