Generalförsamlingen, som vägleds av syftena och principerna i FNstadgan. och av övertygelsen att staterna ska följa de skyldigheter de

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Generalförsamlingen, som vägleds av syftena och principerna i FNstadgan. och av övertygelsen att staterna ska följa de skyldigheter de"

Transkript

1 1(19) Förenta nationernas förklaring om urfolkens rättigheter Generalförsamlingen, som vägleds av syftena och principerna i FNstadgan och av övertygelsen att staterna ska följa de skyldigheter de åtagit sig enligt den stadgan, som slår fast att urfolken är lika alla andra folk, allt medan de erkänner alla folks rätt att vara annorlunda, att betrakta sig själva som annorlunda och att bli respekterade som sådana, som också slår fast att alla folk bidrar till civilisationernas och kulturernas mångfald och rikedom, som utgör mänsklighetens gemensamma arv, som vidare slår fast att alla doktriner, all politik och all praxis som grundas på eller som förespråkar folks eller enskildas överlägsenhet på grundval av nationellt ursprung eller rasmässiga, religiösa, etniska eller kulturella olikheter är rasistiska, vetenskapligt falska, rättsligt ogiltiga, moraliskt förkastliga och socialt orättvisa, som åter bekräftar att urfolken vid utövandet av sina rättigheter inte bör utsättas för något slags diskriminering, som är oroade över att urfolken har utsatts för betydande orättvisor till följd av bland annat koloniseringen av dem och berövandet av deras mark, territorier och resurser, något som särskilt har hindrat dem från att utöva sin rätt till utveckling i enlighet med sina egna behov och intressen, TRA030UDUrfolksveS grundöversättning bl ord 1 (19)version4dec07

2 2(19) som erkänner det trängande behovet att respektera och främja urfolkens inneboende rättigheter, vilka följer av deras politiska, ekonomiska och sociala struktur och av deras kulturer, andliga traditioner, historia och filosofi, särskilt deras rätt till sin mark, sina territorier och sina resurser, som även erkänner det trängande behovet att respektera och främja urfolkens rättigheter som de slås fast i fördrag, överenskommelser och andra konstruktiva arrangemang med stater, som välkomnar den omständighet att urfolken organiserar sig för att förbättra sin situation på det politiska, ekonomiska, sociala och kulturella planet och för att göra slut på alla former diskriminering och förtryck var de än förekommer, som är övertygade om att urfolkens kontroll över händelser som påverkar dem och deras mark, territorier och resurser ska tillåta dem att behålla och förstärka sina institutioner, sin kultur och sina traditioner och att främja sin utveckling enligt sina strävanden och behov, som erkänner att respekt för urfolkens kunnande, kultur och traditionella sedvänjor bidrar till en hållbar och rättvis utveckling och en god skötsel av miljön, som understryker det bidrag som urfolkens demilitarisering av mark och territorier utgör för fred, ekonomiska och sociala framsteg samt utveckling, förståelse och vänskapliga relationer mellan världens nationer och folk, TRA030UDUrfolksveS grundöversättning bl ord 2 (19)version4dec07

3 3(19) som särskilt erkänner urfolksfamiljernas och urfolkssamfundens rätt att behålla ett delat ansvar för sina barns uppfostran, utbildning och välfärd i enlighet med barnets rättigheter, som anser att de rättigheter som slås fast i fördrag, överenskommelser och andra konstruktiva arrangemang mellan stater och urfolk i vissa situationer är angelägenheter av internationellt intresse och av internationell karaktär som är ett internationellt ansvar, som även anser att fördrag, överenskommelser och andra konstruktiva arrangemang samt de förhållanden de representerar utgör grunden för ett förstärkt partnerskap mellan urfolk och stater, som erkänner att FN-stadgan, den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter samt förklaringen och handlingsprogrammet från Wien slår fast den grundläggande betydelsen av alla folks rätt till självbestämmande, en rättighet med stöd av vilken urfolken fritt bestämmer sin politiska status och fritt utövar sin ekonomiska, sociala och kulturella utveckling, som är medvetna om att ingenting i denna förklaring får åberopas för att vägra ett folk den rätt till självbestämmande som åtnjuts i enlighet med internationell rätt, som är övertygade om att erkännandet av urfolkens rätt i denna förklaring kommer att förbättra de harmoniska och samarbetsinriktade relationerna mellan staten och urfolken som grundas på principerna om rättvisa, demokrati, respekt för de mänskliga rättigheterna, ickediskriminering samt gott uppsåt, TRA030UDUrfolksveS grundöversättning bl ord 3 (19)version4dec07

4 4(19) som uppmuntrar staterna att följa och effektivt verkställa alla sina åtaganden som är tillämpliga på urfolk med stöd av internationella instrument, särskilt de som gäller de mänskliga rättigheterna, i samråd och samarbete med de berörda folken, som betonar att FN har en viktig och fortsatt roll att spela i fråga om att främja och skydda urfolkens rättigheter, som är övertygade om att denna förklaring är ytterligare ett viktigt steg mot erkännande, främjande och skydd av urfolkens rättigheter och friheter och i utvecklingen av FN-systemets verksamhet på detta område, som erkänner och slår fast att urfolksindivider utan diskriminering är berättigade till alla de mänskliga rättigheter som erkänns i internationell rätt och att urfolken har kollektiva rättigheter som är nödvändiga för deras existens, välfärd och fullständiga utveckling som folk, som även erkänner att urfolkens situation varierar mellan regionerna och länderna och att hänsyn bör tas till betydelsen av nationella och regionala olikheter och av skilda historiska och kulturella sammanhang, antar högtidligen följande FN-förklaring om urfolkens rättigheter som ett eftersträvansvärt ideal i en anda av partnerskap och ömsesidig respekt. Artikel 1 TRA030UDUrfolksveS grundöversättning bl ord 4 (19)version4dec07

5 5(19) Urfolken är berättigade till att, såväl kollektivt som enskilt, fullt åtnjuta alla de mänskliga rättigheter och grundläggande friheter som erkänns i FN:s stadga, den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och den internationella rätten om de mänskliga rättigheterna. Artikel 2 Urfolk och urfolksindivider är fria och lika alla andra folk och individer och har rätt att inte utsättas för någon form av diskriminering vid utövandet av sina rättigheter, särskilt diskriminering grundad på deras ursprung eller identitet som urfolk. Artikel 3 Urfolken har rätt till självbestämmande. Med stöd av denna rätt får de fritt bestämma sin politiska ställning och fritt fullfölja sin ekonomiska, sociala och kulturella utveckling. Artikel 4 Urfolken är vid utövandet av sin rätt till självbestämmande berättigade till självständighet och självstyre i alla frågor som gäller deras interna och lokala angelägenheter samt till medel att finansiera sina självständiga funktioner. Artikel 5 Urfolken har rätt att behålla och förstärka sina olikartade politiska, rättsliga, ekonomiska, sociala och kulturella institutioner allt medan de behåller sin rätt att, om de så önskar, fullt delta i statens politiska, ekonomiska, sociala och kulturella liv. TRA030UDUrfolksveS grundöversättning bl ord 5 (19)version4dec07

6 6(19) Artikel 6 Varje urfolksindivid har rätt till en nationalitet. Artikel 7 1. Varje urfolksindivid har rätt till liv, fysisk och mental integritet, frihet samt säkerhet till sin person. 2. Urfolken har kollektiv rätt till ett liv i frihet, fred och säkerhet som olikartade folk och får inte utsättas för någon handling av folkmord eller annan våldshandling, däribland att tvångsförflytta urfolksbarn från en grupp till en annan. Artikel 8 1. Urfolk och urfolksindivider har rätt att inte underkastas tvångsassimilering eller utplåning av sin kultur. 2. Staterna ska tillgodose effektiva mekanismer för förebyggande och kompensation med avseende på a) varje åtgärd som syftar till eller har som verkan att beröva dem deras integritet såsom olikartade folk eller deras kulturella värde eller etniska identitet, b) varje åtgärd som syftar till eller har som verkan att beröva dem deras mark, territorier eller resurser, c) varje form av tvångsförflyttning som syftar till eller har som verkan att kränka eller underminera någon av deras rättigheter, TRA030UDUrfolksveS grundöversättning bl ord 6 (19)version4dec07

7 7(19) d) varje form av påtvingad assimilering eller integration, samt e) varje form av propaganda som syftar till att främja eller stimulera rasistisk eller etnisk diskriminering riktad mot dem. Artikel 9 Urfolk och urfolksindivider har rätt att tillhöra ett urfolkssamfund eller en urfolksnation i enlighet med samfundets eller nationens traditioner och sedvänjor. Ingen diskriminering av något slag får resultera från utövandet av denna rätt. Artikel 10 Urfolk får inte tvångsförflyttas från sin mark eller sina territorier. Ingen omflyttning får äga rum utan de berörda urfolkens fria och informerade förhandsmedgivande och efter en överenskommelse om riktig och rättvis gottgörelse och, där så är möjligt, med möjlighet till återvändande. Artikel Urfolken har rätt att utöva och återuppliva sina kulturella traditioner och sedvänjor. Detta innefattar rätten att behålla, skydda och utveckla manifestationer av sin kultur i det förgångna, i nutiden och i framtiden såsom arkeologiska och historiska platser, hantverk, former, riter, teknologi, visuella och sceniska verk samt litteratur. 2. Staterna ska tillgodose kompensation med hjälp av effektiva mekanismer, som kan innefatta återställande, som utformas tillsammans med urfolken med avseende på deras kulturella, intellektuella, TRA030UDUrfolksveS grundöversättning bl ord 7 (19)version4dec07

8 8(19) religiösa och andliga egendom som har tagits utan deras fria och informerade förhandsmedgivande eller genom kränkning av deras lagar, traditioner eller sedvänjor. Artikel Urfolken har rätt att manifestera, utöva, främja och lära ut sina andliga och religiösa traditioner, sedvänjor och riter, rätt att behålla, skydda och enskilt ha tillträde till sina religiösa och kulturella orter, rätt att använda och förfoga över sina rituella föremål samt rätt att återfå sina mänskliga kvarlevor. 2. Staterna ska tillgodose tillgång till och/eller återlämnande av kultföremål och mänskliga kvarlevor som befinner sig i deras innehav genom rättvisa, tydliga och effektiva mekanismer som har utformats i samråd med de berörda urfolken. Artikel Urfolken har rätt att återuppliva, använda, utveckla och till kommande generationer förmedla sin historia, sina språk, sina muntliga traditioner, sin filosofi, sina skriftsystem och sin litteratur samt att välja och behålla sina egna namn på samfund, orter och personer. 2. Staterna ska vidta effektiva åtgärder för att trygga att denna rättighet skyddas och även för att trygga att urfolken kan förstå och bli förstådda i politiska, rättsliga och administrativa förfaranden, om det är nödvändigt genom erbjudande av tolkning eller med hjälp av andra lämpliga medel. Artikel 14 TRA030UDUrfolksveS grundöversättning bl ord 8 (19)version4dec07

9 9(19) 1. Urfolken har rätt att upprätta och kontrollera egna utbildningssystem och institutioner där undervisning meddelas på deras egna språk på ett sätt som är anpassat för deras kulturella metoder för undervisning och inlärning. 2. Urfolksindivider, särskilt barnen, är berättigade till offentlig undervisning utan diskriminering på alla nivåer och i alla former. 3. Staterna ska i samråd med urfolken vidta effektiva åtgärder för att urfolksindivider, särskilt barnen, inklusive de som lever utanför sina samfund, när så är möjligt, ska få tillgång till undervisning om sin egen kultur på sitt eget språk. Artikel Ursprungsfolken är berättigade till att deras kulturers, traditioners, historias och strävandens värdighet och mångfald troget återges i undervisningen och i information till allmänheten. 2. Staterna ska vidta effektiva åtgärder i samråd och samarbete med de berörda ursprungsfolken för att bekämpa fördomar och utrota diskriminering samt för att främja tolerans, förståelse och goda relationer mellan urfolken och alla andra delar av samhället. Artikel Urfolken har rätt att upprätta sina egna medier på sina egna språk och att ha tillgång till alla former av icke-urfolksmedier utan diskriminering. 2. Staterna ska vidta effektiva åtgärder för att trygga att offentligt ägda medier vederbörligen återger urfolkens kulturella TRA030UDUrfolksveS grundöversättning bl ord 9 (19)version4dec07

10 10(19) mångfald. Utan att inkräkta på att full yttrandefrihet tillgodoses, bör staterna uppmuntra de privatägda medierna att på ett riktigt sätt återge urfolkens kulturella mångfald. Artikel Urfolksindivider och urfolk är berättigade till att fullt åtnjuta alla de rättigheter som upprättas enligt tillämplig internationell och nationell arbetsrätt. 2. Staterna ska i samråd och samarbete med urfolken vidta särskilda åtgärder för att skydda urfolksbarn från ekonomiskt utnyttjande och från att utföra arbete som kan vara farligt eller störa barnets undervisning eller vara skadligt för barnets hälsa eller fysiska, mentala, andliga, moraliska eller sociala utveckling med beaktande av barns särskilda utsatthet och betydelsen av utbildning för deras fostran. 3. Urfolksindivider har rätt att inte underkastas några diskriminerande arbetsförhållanden, bland annat med avseende på anställning och avlöning. Artikel 18 Urfolken har rätt att delta i beslutsfattande om frågor som kan inverka på deras rättigheter genom företrädare som de själva har valt i enlighet med sina egna förfaranden samt att behålla och utforma sina egna beslutsfattande institutioner. Artikel 19 Staterna ska samråda och samarbeta i gott uppsåt med de berörda urfolken genom deras egna representativa institutioner för att få TRA030UDUrfolksveS grundöversättning bl ord 10 (19)version4dec07

11 11(19) deras fria och informerade förhandsmedgivande innan de antar och verkställer lagstiftningsåtgärder eller administrativa åtgärder som kan inverka på urfolken. Artikel Urfolken har rätt att behålla och utveckla sina politiska, ekonomiska och sociala system eller institutioner, att vara trygga i åtnjutandet av sina egna försörjningsmöjligheter och sin utveckling samt att fritt ägna sig åt alla sina traditionella och andra ekonomiska aktiviteter. 2. Urfolk som har berövats sina försörjningsmöjligheter och sin utveckling är berättigade till en riktig och rättvis kompensation. Artikel Urfolken har utan diskriminering rätt till förbättring av sina ekonomiska och sociala förhållanden, bland annat innefattande områdena för undervisning, sysselsättning, yrkesutbildning och omskolning samt bostäder, sanitära förhållanden, hälsovård och social trygghet. 2. Staterna ska vidta effektiva åtgärder och, om så är lämpligt, särskilda åtgärder för att trygga fortsatt förbättring av urfolkens ekonomiska och sociala situation. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de rättigheter och de särskilda behov som de äldre, kvinnorna, de unga, barnen samt de funktionshindrade personerna i urfolken har. Artikel Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de rättigheter och de särskilda behov som de äldre, kvinnorna, de unga, barnen samt de TRA030UDUrfolksveS grundöversättning bl ord 11 (19)version4dec07

12 12(19) funktionshindrade personerna i urfolken har vid verkställandet av denna förklaring. 2. Staterna ska vidta åtgärder i samförstånd med urfolken för att trygga att urfolkskvinnor och barn åtnjuter fullt skydd och fullständiga garantier mot alla former av våld och diskriminering. Artikel 23 Urfolken har rätt att bestämma och utforma prioriteringar och strategier för att utöva sin rätt till utveckling. Särskilt har urfolken rätt att aktivt engageras i att utforma och bestämma program som gäller hälsovård, bostäder och andra ekonomiska och sociala program som påverkar dem och att, i möjlig utsträckning, administrera sådana program genom sina egna institutioner. Artikel Urfolken är berättigade till sina traditionella läkemedel och till att upprätthålla sina medicinska sedvänjor, däribland bevarandet av sina medicinalväxter, sina djur och sina mineral som är av vital betydelse. Urfolksindivider har också rätt till tillträde till all social service och hälsovård utan någon diskriminering. 2. Urfolksindivider är likaberättigade till att åtnjuta den högsta standard av fysisk och mental hälsa som kan uppnås. Staterna ska vidta nödvändiga åtgärder i syfte att successivt uppnå fullt åtnjutande av denna rättighet. Artikel 25 Urfolken har rätt att behålla och förstärka sin speciella andliga anknytning till sin traditionellt ägda eller på annat sätt besatta TRA030UDUrfolksveS grundöversättning bl ord 12 (19)version4dec07

13 13(19) och utnyttjade mark, sina territorier, sina vattenområden och sina kustområden och andra resurser samt att åta sig ansvaret härför gentemot kommande generationer. Artikel Urfolken har rätt till mark, territorier och resurser som de traditionellt har ägt, besatt eller på annat sätt utnyttjat eller förvärvat. 2. Urfolken har rätt att äga, utnyttja, utveckla och kontrollera mark, territorier och resurser som de innehar genom traditionell äganderätt eller annan traditionell besittning eller utnyttjande, liksom mark, territorier och resurser som de på annat sätt har förvärvat. 3. Staterna ska ge rättsligt erkännande och skydd åt denna typ av mark, territorier och resurser. Erkännandet ska ges med vederbörlig hänsyn till de berörda urfolkens sedvänjor, traditioner och fastighetsindelning. Artikel 27 Staterna ska i samförstånd med de berörda urfolken upprätta och genomföra ett rättvist, oberoende, opartiskt, öppet och transparent förfarande med behörigt beaktande av urfolkens lagar, traditioner, sedvänjor och fastighetsindelning för att erkänna och lagfästa urfolkens rättigheter till sin mark, sina territorier och sina resurser, inbegripet mark, territorier och resurser som de traditionellt har ägt eller på annat sätt har besatt eller utnyttjat. Urfolken ska ha rätt att delta i detta förfarande. Artikel 28 TRA030UDUrfolksveS grundöversättning bl ord 13 (19)version4dec07

14 14(19) 1. Urfolken har rätt till kompensation genom åtgärder som kan innefatta återlämnande, eller, när det inte är möjligt, till riktig, rättvis och jämlik gottgörelse för mark, territorier och resurser som de traditionellt har ägt eller på annat sätt besatt eller utnyttjat och som har blivit konfiskerade, tagna, besatta, utnyttjade eller skadade utan deras fria och informerade förhandsmedgivande. 2. Såvida inte annat frivilligt har överenskommits med de berörda folken, ska gottgörelsen vara i form av mark, territorier och resurser av likvärdig kvalitet, storlek och rättslig ställning eller av gottgörelse i pengar eller i annan lämplig form. Artikel Urfolken är berättigade till bevarande och skydd av miljön och produktionsförmågan för mark, territorier och resurser som tillhör dem. Staterna ska åt urfolken upprätta och genomföra stödprogram för sådant bevarande och skydd utan diskriminering. 2. Staterna ska vidta effektiva åtgärder för att trygga att lagring eller avstjälpning av farligt gods inte förekommer på urfolkens mark eller territorier utan deras fria och informerade förhandsmedgivande. 3. Staterna ska också när så behövs vidta effektiva åtgärder för att trygga att program för övervakning, bevarande och återställande av urfolkens hälsa som utformats och genomförts av de folk som är utsatta för sådant gods, vederbörligen verkställs. Artikel Militär verksamhet får inte förekomma på urfolkens mark eller territorier om de inte motiveras av ett betydande hot mot berörda TRA030UDUrfolksveS grundöversättning bl ord 14 (19)version4dec07

15 15(19) allmänna intressen eller på annat sätt fritt avtalas med eller begärs av de berörda urfolken. 2. Staterna ska hålla effektivt samråd med de berörda urfolken genom lämpliga förfaranden och särskilt genom de institutioner som företräder dem innan de utnyttjar deras mark eller territorier för militär verksamhet. Artikel Urfolken har rätt att behålla, kontrollera, skydda och utveckla sitt kulturarv, sitt traditionella kunnande och sina traditionella kulturella uttryck samt manifestationerna av sin vetenskap, sin teknologi och sin kultur, däribland mänskliga och genetiska resurser, utsäde, läkemedel, kunskap om egenheterna i djurriket och växtriket, muntliga traditioner, litteratur, hantverksskicklighet, idrott samt traditionella lekar och visuella och sceniska verk. De har också rätt att bevara, kontrollera, skydda och utveckla den immaterialrättsliga äganderätten till sitt kulturarv, sin traditionella kunskap och sina traditionella kulturyttringar. 2. Parterna ska i samarbete med urfolken vidta effektiva åtgärder för att erkänna och skydda åtnjutandet av dessa rättigheter. Artikel Urfolken har rätt att bestämma och utforma prioriteringar och strategier för utveckling och utnyttjande av mark, territorier och andra resurser som tillhör dem. 2. Staterna ska samråda och samarbeta i gott uppsåt med de berörda urfolken genom de institutioner som företräder dem för att få deras fria och informerade förhandsmedgivande före godkännandet av projekt TRA030UDUrfolksveS grundöversättning bl ord 15 (19)version4dec07

16 16(19) som påverkar deras mark, territorier eller andra resurser, särskilt i samband med utveckling, utvinning eller exploatering av mineral, vattenområden eller andra resurser. 3. Staterna ska tillgodose effektiva mekanismer för att trygga en riktig och rättvis kompensation för sådana aktiviteter, och lämpliga åtgärder ska vidtas för att mildra skadlig inverkan på miljön av ekonomiskt, socialt, kulturellt eller andligt slag. Artikel Urfolken har rätt att bestämma sin egen identitet och tillhörighet i enlighet med sina sedvänjor och traditioner. Detta hindrar inte urfolksindividernas rätt till medborgarskap i de stater där de lever. 2. Urfolken har rätt att enligt sina egna förfaranden bestämma formerna för sina institutioner och vilka som får tillhöra dem. Artikel 34 Urfolken har rätt att främja, utforma och behålla sina institutionella strukturer och särskilda sedvänjor, sin andlighet, sina traditioner och förfaranden, sin praxis och, i de fall sådana förekommer, sina rättssystem och sedvänjor i enlighet med de internationella normera för de mänskliga rättigheterna. Artikel 35 Urfolken har rätt att bestämma enskilda personers skyldigheter mot sina samfund. Artikel 36 TRA030UDUrfolksveS grundöversättning bl ord 16 (19)version4dec07

17 17(19) 1. Urfolken, särskilt de som är delade av internationella gränser, har rätt att bevara och utveckla kontakter, förbindelser och samarbete, däribland verksamhet för andliga, kulturella, politiska, ekonomiska och sociala syften, med sina egna medlemmar och med andra folk över gränserna. 2. Staterna ska i samråd och samarbete med urfolken vidta effektiva åtgärder för att underlätta åtnjutandet och trygga verkställandet av denna rätt. Artikel Urfolken är berättigade till att fördrag, överenskommelser och andra konstruktiva arrangemang som ingåtts med stater eller deras efterföljare erkänns, följs och verkställs och till att staterna uppfyller och respekterar dessa fördrag, överenskommelser och andra konstruktiva arrangemang. 2. Ingenting i denna förklaring får tolkas som att begränsa eller undanröja de rättigheter för urfolken som ingår i fördrag, överenskommelser och andra konstruktiva arrangemang. Artikel 38 Staterna ska i samråd och samarbete med urfolken vidta lämpliga åtgärder för att förverkliga syftena med denna förklaring, däribland lagstiftningsåtgärder. Artikel 39 Urfolken är berättigade till ekonomisk och teknisk hjälp från stater och genom internationellt samarbete för att åtnjuta de rättigheter som ingår i denna förklaring. TRA030UDUrfolksveS grundöversättning bl ord 17 (19)version4dec07

18 18(19) Artikel 40 Urfolken är berättigade till snabba beslut genom riktiga och rättvisa förfaranden för lösning av konflikter och tvister med stater eller andra parter samt till effektiva rättsmedel mot varje kränkning av deras individuella och kollektiva rättigheter. Besluten ska vederbörligen beakta de berörda urfolkens sedvänjor, traditioner, regler och rättssystem samt de internationella normera för de mänskliga rättigheterna. Artikel 41 FN-systemets organ, fackorganen och andra mellanstatliga organisationer ska bidra till att bestämmelserna i denna förklaring tillfullo förverkligas genom bland annat mobilisering av finansiellt samarbete och tekniskt bistånd. Former ska upprättas för att trygga att urfolken deltar i frågor som berör dem. Artikel 42 FN, dess underorgan, inklusive det ständiga organet för urfolksfrågor, och fackorganen, även på nationell nivå, liksom staterna ska främja att denna förklaring följs och fullt tillämpas i praktiken. Artikel 43 De rättigheter som erkänns i denna förklaring utgör de minsta normerna för världens urfolks överlevnad, värdighet och välfärd. Artikel 44 Alla rättigheter och friheter som erkänns i denna förklaring ska likvärdigt garanteras för manliga och kvinnliga urfolksindivider. TRA030UDUrfolksveS grundöversättning bl ord 18 (19)version4dec07

19 19(19) Artikel 45 Ingenting i denna förklaring ska tolkas som att begränsa eller undanröja urfolkens nuvarande eller framtida rättigheter. Artikel Ingenting i denna förklaring ska tolkas som att för en stat, ett folk, en grupp eller en person innebära rätt att ägna sig åt någon verksamhet eller utföra någon handling som strider mot FN:s stadga eller som betraktas som tillåtelse eller uppmuntran till att vidta en handling som helt eller delvis kan omintetgöra eller begränsa den territoriella integriteten eller den politiska enheten i en suverän och oavhängig stat. 2. Vid åtnjutandet av de rättigheter som anges i denna förklaring ska allas mänskliga rättigheter och grundläggande friheter respekteras. Åtnjutandet av de rättigheter som anges i denna förklaring ska endast vara föremål för sådana begränsningar som stadgas i lag och är förenliga med internationella åtaganden om de mänskliga rättigheterna. Begränsningarna får inte vara diskriminerande och måste vara strikt nödvändiga endast i syfte att trygga vederbörligt erkännande och respekt för andras rättigheter och friheter och för att uppfylla de rättvisa och mest tvingande kraven i ett demokratiskt samhälle. 3. Bestämmelserna i denna förklaring ska tolkas i enlighet med principerna om rättvisa, demokrati, respekt för de mänskliga rättigheterna, jämlikhet, icke-diskriminering, gott styre och gott uppsåt. TRA030UDUrfolksveS grundöversättning bl ord 19 (19)version4dec07

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR PREAMBEL Med insikt om att rådande skillnader mellan de nationella regleringarna rörande familj gradvis minskar; Med insikt om att kvarstående skillnader

Läs mer

FN:s konvention om barnets rättigheter

FN:s konvention om barnets rättigheter FN:s konvention om barnets rättigheter Övning: Artiklarna Syfte Övningens syfte är att du ska få en ökad förståelse för vilka artiklarna i konventionen är och se vilka artiklar som berör er verksamhet

Läs mer

FÖRSLAG TILL ARBETSDOKUMENT

FÖRSLAG TILL ARBETSDOKUMENT GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU- FÖRSAMLINGEN Utskottet för politiska frågor 16.10.2014 FÖRSLAG TILL ARBETSDOKUMENT om kulturell mångfald och mänskliga rättigheter i AVS- och EU-länderna Medföredragande:

Läs mer

FN:s DEKLARATION OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIG- HETERNA

FN:s DEKLARATION OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIG- HETERNA FN:s DEKLARATION OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIG- HETERNA ARTIKEL 1 Förenta Nationernas generalförsamling antog den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Omedelbart efter denna historiska

Läs mer

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA Förenta Nationernas generalförsamling antog den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Omedelbart efter denna historiska

Läs mer

UNESCO:s GENERALKONFERENS ANTAR ALLMÄN FÖRKLARING OM KULTURELL MÅNGFALD

UNESCO:s GENERALKONFERENS ANTAR ALLMÄN FÖRKLARING OM KULTURELL MÅNGFALD 1 Ur pressmeddelande från Unesco den 2 november 2001: UNESCO:s GENERALKONFERENS ANTAR ALLMÄN FÖRKLARING OM KULTURELL MÅNGFALD Idag antog Generalkonferensen Unescos högsta beslutande organ det som kallas

Läs mer

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA Förenta Nationernas generalförsamling antog den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Artikel 19 handlar om allas rätt

Läs mer

Den allmäna deklarationen för de mänskliga rättigheterna! Förenta Nationen FN

Den allmäna deklarationen för de mänskliga rättigheterna! Förenta Nationen FN Den allmäna deklarationen för de mänskliga rättigheterna! Förenta Nationen FN Den 10 december 1948 antog FN det första internationella dokument som erkänner att alla människor har samma värde och rättigheter.

Läs mer

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 1 (9) Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning LF 2011-09-21 79 Lena Karlström 2011-10-01 Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. 1 FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Förenta Nationernas generalförsamling antog den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Förklaringen definierar vilka

Läs mer

Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter Mänskliga rättigheter SMGC01 2015 Leif Lönnqvist leif.lonnqvist@kau.se Vad är en mänsklig rättighet? Mänskliga rättigheter Kan man identifiera en mänsklig rättighet? Vem bestämmer vad som skall anses vara

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer

Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet

Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet 2 (8) 3 (8) Förenta nationerna Säkerhetsrådet 31 oktober 2000 Resolution 1325 (2000) antagen av säkerhetsrådet vid dess

Läs mer

BYGGSTEN: Barnets rättigheter och konventionen

BYGGSTEN: Barnets rättigheter och konventionen KONVENTION OM RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BYGGSTEN: Barnets rättigheter och konventionen Denna byggsten innehåller: - Kort beskrivning av barnkonventionen - Förhållandet mellan barnkonventionen

Läs mer

Ur Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism : punkt 7.1.1 Stöd till organisationer inom det civila samhället

Ur Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism : punkt 7.1.1 Stöd till organisationer inom det civila samhället Ur Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism : punkt 7.1.1 Stöd till organisationer inom det civila samhället Regeringen avser att ge Nämnden för statligt stöd till trossamfund

Läs mer

Policy för barnkonventionen i Tierps kommun

Policy för barnkonventionen i Tierps kommun Policy Policy för barnkonventionen i Tierps kommun Antagen av kommunfullmäktige 15/2011 att gälla från 1 mars 2011 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-21 80 00 i www.tierp.se Policy för barnkonventionen

Läs mer

IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner

IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner Inledning 1. Styrelsen för International Union of Local Authorities (IULA), kommunernas världsomspännande organisation, som sammanträdde i Zimbabwe, november

Läs mer

Kort om Barnkonventionen

Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Alla barn har egna rättigheter Den 20 november 1989 är en historisk dag för världens 2 miljarder barn. Då antog FNs generalförsamling konventionen om barnets

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS STADGA OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA

EUROPEISKA UNIONENS STADGA OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA 30.3.2010 Europeiska unionens officiella tidning C 83/389 EUROPEISKA UNIONENS STADGA OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA (2010/C 83/02) 30.3.2010 Europeiska unionens officiella tidning C 83/391 Europaparlamentet,

Läs mer

Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter *

Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter * Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter * De stater som är parter i detta protokoll, som uppmuntras av det överväldigande stödet för konventionen

Läs mer

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Riktlinjer för integration av nya svenskar Dokumentet har skapats i samverkan med förvaltningar och bolag i Alingsås kommun samt med Arbetsförmedlingen

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Sammanfattande introduktion av Allmän kommentar 1 om artikel 12

Sammanfattande introduktion av Allmän kommentar 1 om artikel 12 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Sammanfattande introduktion av Allmän kommentar 1 om artikel 12 Likhet inför lagen Myndigheten för delaktighet Myndigheten för delaktighet,

Läs mer

Faktahäfte Deltagande i det politiska och offentliga livet

Faktahäfte Deltagande i det politiska och offentliga livet Faktahäfte Deltagande i det politiska och offentliga livet Detta faktahäfte är ett fördjupningsmaterial kring FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Faktahäftet tar sin utgångspunkt

Läs mer

Fakultativt protokoll till konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor

Fakultativt protokoll till konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor Förenta nationerna 1999 Fakultativt protokoll till konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor De stater som är parter i detta protokoll, som konstaterar att Förenta nationernas

Läs mer

Sammanfattande introduktion av Allmän kommentar 2 om artikel 9

Sammanfattande introduktion av Allmän kommentar 2 om artikel 9 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Sammanfattande introduktion av Allmän kommentar 2 om artikel 9 Tillgänglighet Myndigheten för delaktighet Myndigheten för delaktighet,

Läs mer

Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter (SOU 2010:70)

Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter (SOU 2010:70) REMISSYTTRANDE 2011-03-18 2010-1542 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter (SOU 2010:70) Sametingets ställningstagande Sametinget tillstyrker

Läs mer

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- Förenta Nationernas generalförsamling antog och kungjorde den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Förklaringen antogs med 48 ja-röster. Inget land röstade emot. Åtta länder

Läs mer

[översättning från engelska] Avslutande anmärkningar: Sverige 24 april 2002. CCPR/CO/74/SWE. Kommittén för mänskliga rättigheter, 74 sessionen

[översättning från engelska] Avslutande anmärkningar: Sverige 24 april 2002. CCPR/CO/74/SWE. Kommittén för mänskliga rättigheter, 74 sessionen [översättning från engelska] Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter CCPR/CO/74/SWE 24 april 2002 Original: franska Avslutande anmärkningar: Sverige 24 april 2002. CCPR/CO/74/SWE

Läs mer

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst 2007:4swe lättläst Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor Hälsa och trygghet för alla. Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2007:4swe lättläst Förenta Nationernas

Läs mer

IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest

IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest Det mångkulturella biblioteket nyckeln till ett kulturellt mångfaldssamhälle i dialog Människor i dag lever i ett alltmer heterogent samhälle. Det finns mer än

Läs mer

1. Grundläggande rättigheter i Europeiska unionen *

1. Grundläggande rättigheter i Europeiska unionen * 1. Grundläggande rättigheter i Europeiska unionen * A5-0064/2000 Europaparlamentets resolution om utarbetandet av en stadga om grundläggande rättigheter i Europeiska unionen (C5-0058/1999-1999/2064(COS))

Läs mer

Mer än bara trösklar. Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. www.sll.

Mer än bara trösklar. Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. www.sll. Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning www.sll.se Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Generalförsamlingen Distribution: ALLMÄN 20 december 1993 ORIGINALSPRÅK: ENGELSKA

Generalförsamlingen Distribution: ALLMÄN 20 december 1993 ORIGINALSPRÅK: ENGELSKA Förenta nationerna A/RES/48/134 Generalförsamlingen Distribution: ALLMÄN 20 december 1993 ORIGINALSPRÅK: ENGELSKA A/RES/48/134 85:e sessionen 20 december 1993 48/134. Nationella institutioner för att främja

Läs mer

Handikappolitiskt program för Vara kommun

Handikappolitiskt program för Vara kommun Handikappolitiskt program för Vara kommun 2010-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2010-05-31, 40 Innehållsförteckning Inledning... 1 Bakgrund...1 Definition...1 FN:s konvention om rättigheter för personer

Läs mer

har kommit överens om följande artiklar.

har kommit överens om följande artiklar. Internationell konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter 1 Konventionsstaterna, som anser att, i överensstämmelse med principerna i Förenta nationernas stadga, erkännandet av det inneboende

Läs mer

Barnkonventionen i korthet

Barnkonventionen i korthet Barnkonventionen i korthet Vad är barnkonventionen? Den 20 november 1989 antog FN:s generalförsamling konventionen om barnets rättigheter. Fram till idag har 192 stater anslutit sig till Barnkonventionen.

Läs mer

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter En presentation av barnets rättigheter Alla har rättigheter. Du som är under 18 har dessutom andra, särskilda rättigheter. En lista på dessa

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Plenarhandling FÖRSLAG TILL RESOLUTION. till följd av ett uttalande av kommissionen. i enlighet med artikel i arbetsordningen

EUROPAPARLAMENTET. Plenarhandling FÖRSLAG TILL RESOLUTION. till följd av ett uttalande av kommissionen. i enlighet med artikel i arbetsordningen EUROPAPARLAMENTET 2004 Plenarhandling 2009 20.4.2005 B6-0274/2005 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av ett uttalande av kommissionen i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen från Vittorio Emanuele

Läs mer

Värdegrundsforum 14 september

Värdegrundsforum 14 september Värdegrundsforum 14 september Mänskliga rättigheter en del i det statliga uppdraget Medverkande: Patrik Åkesson verksamhetsutvecklare, Uppsala universitet Iain Cameron professor i folkrätt, Uppsala universitet

Läs mer

Jämställdhets- och Mångfaldsplan

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 1 Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2010 2 SYFTE OCH MÅL MED JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLANEN Arena Personal AB eftersträvar att bibehålla en jämn könsfördelning i verksamheten och rekryterar gärna personer

Läs mer

ALLMÄN FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA

ALLMÄN FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA Förenta Nationernas generalförsamling antog och kungjorde den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Förklaringen antogs med 48 ja-röster. Inget land röstade emot. Åtta länder

Läs mer

PTSD och Dissociation

PTSD och Dissociation PTSD och Dissociation { -Vård som inte kan anstå? Asylsökande vuxna Samma sjukvård och tandvård som alla barn i Sverige asylsökande barn Papperslösa/gömda Hälsovård för asylsökande Gravida kvinnor Kvinnor

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program

Funktionshinderpolitiskt program Funktionshinderpolitiskt program 2016 2020 Antaget av kommunfullmäktige 2016-10-25 97 Ett kommunalt program baserad på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning.

Läs mer

10417/16 CJS/ss 1 DG B 3A

10417/16 CJS/ss 1 DG B 3A Europeiska unionens råd Bryssel den 17 juni 2016 (OR. en) 10417/16 LÄGESRAPPORT från: till: Rådets generalsekretariat Delegationerna SOC 418 GENDER 29 ANTIDISCRIM 41 FREMP 119 Föreg. dok. nr: 9948/16 SOC

Läs mer

Mer än bara trösklar

Mer än bara trösklar Landstingsstyrelsens förvaltning Administration Kansliavdelningen Elisabet Åman 2009-12-14 1 (9) Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

HANDIKAPPOLITISK PLAN

HANDIKAPPOLITISK PLAN HANDIKAPPOLITISK PLAN 2014 2019 Dnr KS/2012:87 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 2 1.2 Vår bakgrund för arbetet med den handikappolitiska planen 2 1.3 Syftet 3 1.4 Läsanvisning 3 1.5 Uppföljning

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för att alla människor ska omfattas av mänskliga

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Vångens förskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning 1 Vision 2 Bakgrund och syfte 3 Likabehandling 4 Diskrimineringslagen 5 Kommunikation

Läs mer

BARNKONVENTIONEN I PRAKTISK TILLÄMPNING

BARNKONVENTIONEN I PRAKTISK TILLÄMPNING BARNKONVENTIONEN I PRAKTISK TILLÄMPNING BARNRÄTTSHANDEN Barnets bästa (artikel 3) Åsiktsfrihet och rätt att göra sin röst hörd (artikel 12) Icke-diskriminering och likvärdiga villkor (artikel 2) Åtagande

Läs mer

ALLMÄN FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA

ALLMÄN FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA Förenta Nationernas generalförsamling antog och kungjorde den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Förklaringen antogs med 48 ja-röster. Inget land röstade emot. Åtta länder

Läs mer

Jämlik hälsa. en mänsklig rättighet

Jämlik hälsa. en mänsklig rättighet Jämlik hälsa = en mänsklig rättighet Aspekter av mänskliga rättigheter Juridik Politik/ Verksamhet MR Etik Mänskliga rättigheter beskriver Vad som inte får göras mot någon människa Vad som måste göras

Läs mer

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING VERKSAMHETSOMRÅDE HANDIKAPPOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (8 2008-05-02 DNR 172-08-006 SDN 2008-05-22 Handläggare: Susanne Rydberg-Lif Telefon: 08-508 06 125 Till Bromma stadsdelsnämnd

Läs mer

Grundutbildning i barnets rättigheter för personal

Grundutbildning i barnets rättigheter för personal Grundutbildning i barnets rättigheter för personal Barnkonventionen Den antogs 1989 Sverige skrev på 1990 Delar av barnkonventionen finns i den svenska lagtexten, men hela barnkonventionen gäller inte

Läs mer

Säkerställande av skydd Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare

Säkerställande av skydd Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare Säkerställande av skydd Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare I. SYFTE 1. Stöd till människorättsförsvarare är sedan länge ett inslag i de yttre förbindelserna i Europeiska unionens

Läs mer

FN:s konvention om barnets mänskliga rättigheter

FN:s konvention om barnets mänskliga rättigheter FN:s konvention om barnets mänskliga rättigheter Om barnkonventionen Dessa artiklar handlar om hur länderna ska arbeta med barnkonventionen. Artikel 1 Barnkonventionen gäller dig som är under 18 år. I

Läs mer

Obunden Samling för Åland r.f.

Obunden Samling för Åland r.f. Obunden Samling för Åland r.f. För det moderna, dynamiska och gröna Åland Åländskt hållbart rättvist Partiprogram 2014 Reviderat 16.10.2014 1. OBUNDEN SAMLING R.F. 1.1 INLEDNING Obunden Samling på Åland

Läs mer

15312/16 sa/ab 1 DGD 1B

15312/16 sa/ab 1 DGD 1B Europeiska unionens råd Bryssel den 9 december 2016 (OR. en) 15312/16 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 9 december 2016 till: Delegationerna MIGR 214 EDUC 419 JEUN 107 SPORT 87 CULT

Läs mer

FN:s Olika konventioner. Funktionsnedsättning - funktionshinder

FN:s Olika konventioner. Funktionsnedsättning - funktionshinder Funktionsnedsättning - funktionshinder År 1982 antog FN:s Generalförsamling Världsaktionsprogrammet för handikappade Handikapp definierades som ett förhållande mellan människor med och brister i omgivningen

Läs mer

Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna

Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna 1948-2008 Förenta Nationerna ii Förord Förenta Nationernas generalförsamling antog och kungjorde den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 16 juni 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 16 juni 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 16 juni 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2015/0130 (NLE) 9969/15 ADD 1 FÖRSLAG från: inkom den: 15 juni 2015 till: JAI 463 DROIPEN 63 COPEN 156 ENFOPOL 156

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 15.12.2016 2017/0000(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation

Läs mer

69/. Slutdokument från toppmötet i Generalförsamlingen: Världskonferensen om urfolk

69/. Slutdokument från toppmötet i Generalförsamlingen: Världskonferensen om urfolk FN:s generalförsamling 15 september 2014 Original: Engelska Översättning till svenska: Sametinget Sverige Sextionionde sessionen Punkt 66 på dagordningen Urfolksrättigheter 69/. Slutdokument från toppmötet

Läs mer

Skolmaterial FN-DAGEN 2017

Skolmaterial FN-DAGEN 2017 Skolmaterial FN-DAGEN 2017 Fira FN-dagen och lär dig mer om flickors rättigheter och Agenda 2030 med Svenska FN-förbundet Mänskliga rättigheter för alla Jämställdhet är en mänsklig rättighet men världen

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5 I/A-PUNKTSNOT från: Generalsekretariatet till: Coreper/rådet Föreg. dok. nr:

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

Jokkmokksdeklarationen

Jokkmokksdeklarationen Jokkmokksdeklarationen Förklaring från den första sameparlamentarikerkonferensen Jokkmokk 24 februari, 2005 Den historiska och första Sameparlamentarikerkonferensen, sammansatt av representanter från Sametingen

Läs mer

Ta ställning för sekulärt samhälle och mänskliga rättigheter!

Ta ställning för sekulärt samhälle och mänskliga rättigheter! EU-VAL 2014 Ta ställning för sekulärt samhälle och mänskliga rättigheter! EHF-manifest November 2013 E uropavalet i maj 2014 blir avgörande för humanister i Europa. De progressiva värden vi värnar står

Läs mer

MR-kortleken. När riskerar du att diskriminera? Var går gränsen för en acceptabel jargong på en arbetsplats?

MR-kortleken. När riskerar du att diskriminera? Var går gränsen för en acceptabel jargong på en arbetsplats? Artikel 1: Frihet och jämlikhet MR-kortleken Är det alltid rätt att behandla alla på samma sätt? Artikel 2: Icke-diskriminering Vilka är diskrimineringsgrunderna? Saknar du någon diskrimineringsgrund?

Läs mer

Uppgift 2. Redogör kort för följande begrepp:

Uppgift 2. Redogör kort för följande begrepp: Uppgift 2 Redogör kort för följande begrepp: 1) EU-rättens företräde 2) Direktivens spärrverkan 3) Estoppel effekt 4) Principen om direktivkonform tolkning 5) Direktivens horisontella direkta effekt Uppgift

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut. Protokollsutdrag dokument till Landstingsdirektören Akten

Landstingsstyrelsens beslut. Protokollsutdrag dokument till Landstingsdirektören Akten Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2009-11-10 LS-LED09-687 156 Funktionsnedsättning Policy inom Landstinget Sörmland 2010-2014. LF Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen återremitterar

Läs mer

Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet

Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet STENUNGSUNDS KOMMUN Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet Typ av dokument Policy Dokumentägare Administrationen/kansliet Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Ses över varje mandatperiod

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 7 MÄNSKLIGA SKYLDIGHETER

ARBETSMATERIAL MR 7 MÄNSKLIGA SKYLDIGHETER SIDA 1/20 ÖVNING 1- SID. 2 Spelet om rättigheter och skyldigheter Rätt att bo var man vill Åsiktsfrihet Religionsfrihet Rätt till skydd mot diskriminering Alla är födda fria och lika i värde och rättigheter

Läs mer

BARN HAR EGNA RÄTTIGHETER?

BARN HAR EGNA RÄTTIGHETER? VISSTE DU ATT BARN HAR EGNA RÄTTIGHETER? DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA GÄLLER ALLA OAVSETT ÅLDER. FN:S KONVENTION OM KOM TILL FÖR ATT TRYGGA BARNETS SÄRSKILDA BEHOV OCH INTRESSEN. ALLA BARN ÄR JÄMLIKA KONVENTIONEN

Läs mer

IMFs modell för internationellt ramavtal

IMFs modell för internationellt ramavtal IMFs modell för internationellt ramavtal INLEDNING 1. Den ekonomiska globaliseringen minskar hindren för handel med varor och tjänster och överföring av kapital, och den gör det möjligt för transnationella

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Högtofta Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Högtofta Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Högtofta Förskola Juni 2015 Juni 2016 Ansvarig förskolechef: Åsa Gerthsson-Nilsson 1 Innehåll Inledning... 3 Definition... 3 Skollagen (2010:800)... 3 Lpfö

Läs mer

SV Förenade i mångfalden SV B7-0188/6. Ändringsförslag. György Schöpflin för PPE-gruppen

SV Förenade i mångfalden SV B7-0188/6. Ändringsförslag. György Schöpflin för PPE-gruppen 26.3.2012 B7-0188/6 6 Punkt 1 1. Europaparlamentet välkomnar Serbiens framsteg i reformprocessen och uppmanar rådet att bevilja Serbien status som kandidatland vid nästa toppmöte i mars 2012 eftersom de

Läs mer

FN:s konvention om barnets rättigheter

FN:s konvention om barnets rättigheter FN:s konvention om barnets rättigheter En kort version UTVECKLINGSENHETEN FÖR BARNS HÄLSA OCH RÄTTIGHETER www.vgregion.se/barnhalsaratt En konvention med brett stöd Det tog tio år från idé till beslut

Läs mer

Vad är FN? Är FN en sorts världsregering? FN:s mål och huvuduppgifter. FN:s Officiella språk

Vad är FN? Är FN en sorts världsregering? FN:s mål och huvuduppgifter. FN:s Officiella språk Om FN Förenta Nationerna är en unik organisation som består av självständiga stater som sammanslutit sig för att arbeta för fred i världen och ekonomiska och sociala framsteg. Unik, därför att ingen annan

Läs mer

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-11-21, 112 ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Baserad på FN:s barnkonvention Bakgrund FN:s barnkonvention innebär

Läs mer

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, antogs av FN:s generalförsamlingen den 20 november 1989.

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, antogs av FN:s generalförsamlingen den 20 november 1989. FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, antogs av FN:s generalförsamlingen den 20 november 1989. Barnkonventionen ger en universell definition av vilka rättigheter

Läs mer

Barnkonventionen applicerad på Svenska Frisbeesportförbundet

Barnkonventionen applicerad på Svenska Frisbeesportförbundet Barnkonventionen applicerad på Svenska Frisbeesportförbundet Inledning och bakgrund Svenska Frisbeesportförbundet har vid sitt årsmöte 2008 antagit FN:s barnkonvention som ett rättesnöre att arbete efter

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Fördjupning i barnkonventionen Med möjlighet till reflektion och diskussion i förskola och skola och fritidshem

Fördjupning i barnkonventionen Med möjlighet till reflektion och diskussion i förskola och skola och fritidshem Fördjupning i barnkonventionen Med möjlighet till reflektion och diskussion i förskola och skola och fritidshem i det fortsatta arbetet med barnkonventionen, t ex i arbetslag, på arbetsplatsträffar. Bild

Läs mer

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg TRELLEBORG Tillsammans Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg Tillsammans Trelleborg Tillsammans är en lokal överenskommelse om samverkan mellan Trelleborgs kommun, föreningar

Läs mer

Europeiska rådet för religiösa ledare (ECRL) utfärdar en deklaration om en fredskultur

Europeiska rådet för religiösa ledare (ECRL) utfärdar en deklaration om en fredskultur Europeiska rådet för religiösa ledare (ECRL) utfärdar en deklaration om en fredskultur Onsdag den 27 maj 2009 avslutade ECRL sitt årliga rådsmöte i Lille, Frankrike, med att utfärda Lille-deklarationen

Läs mer

11505/15 ADD 1 ph/son/mv 1 DPG

11505/15 ADD 1 ph/son/mv 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 18 september 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2015/0028 (COD) 11505/15 ADD 1 CODEC 1120 ENV 522 AGRI 439 MI 527 COMER 114 PECHE 271 I/A-PUNKTSNOT från: till:

Läs mer

ERICSSONS Uppförandekod

ERICSSONS Uppförandekod ERICSSONS Uppförandekod Syfte Denna uppförandekod har utvecklats för att skydda de mänskliga rättigheterna, främja rättvisa anställningsförhållanden, säkra arbetsförhållanden, ansvarsfull hantering av

Läs mer

Handikappolitisk plan Upplands Väsby kommun

Handikappolitisk plan Upplands Väsby kommun Styrdokument, plan Stöd & Process 2014-01-31 Joel Kannisto Sand 08-590 973 83 Dnr KS/2012:87 Joel.Kannisto@upplandsvasby.se Handikappolitisk plan 2014-2018 Upplands Väsby kommun Nivå: Kommungemensamt Antagen:

Läs mer

Sida 1 av 5 Barnkonventionen för barn och unga FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, antogs 1989. Barnkonventionen innehåller rättigheter som varje barn ska

Läs mer

Barnkonventionen och kulturen

Barnkonventionen och kulturen Barnkonventionen och kulturen - En översikt av artikel 13, 17 och 31 Susann Swärd Rättighetsfokus www.rattighetsfokus.se Maj 2013 Källor: FN:s Kommitté för barnets rättigheter samt UNICEF 1 Yttrandefrihet

Läs mer

Program för Helsingborg stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter

Program för Helsingborg stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter SID 1(9) Program för Helsingborg stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter Judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar är de fem erkända nationella minoriteterna

Läs mer