Examensarbete 10 poäng. Where is the love? - En undervisningsmodell i musikens tecken med fokus på religion och livsfrågor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Examensarbete 10 poäng. Where is the love? - En undervisningsmodell i musikens tecken med fokus på religion och livsfrågor"

Transkript

1 Malmö högskola Lärarutbildningen Individ och samhälle Examensarbete 10 poäng Where is the love? - En undervisningsmodell i musikens tecken med fokus på religion och livsfrågor Where is the love? -A Teaching Model about Religion and Existential Issues in a Spirit of Music Jennifer Jivenå Nina Johansson Lärarexamen 180 poäng Religionsvetenskap och lärande Höstterminen 2006 Examinator: Bodil Liljefors Persson Handledare: Keijo Eriksson

2 2

3 Abstract Syftet med föreliggande examensarbete är att utveckla ett förslag på läromedel för lärare i ämnet religionskunskap i grundskolans senare år. Vi har i uppsatsen beskrivit vårt arbete utifrån ett religionspedagogiskt försök. Analys och utvärdering av detta experiment redovisas och likaså undervisningsmodellen i sin helhet. Modellen behandlar delar av kristendomen och grundar sig på diskussioner utifrån populärmusik samt estetiska moment. Vi har i litteraturöversikten fokuserat på de stöd vi kan för denna undervisningsmodell i läroplan och kursplan samt beskrivit relevant forskning på närliggande områden. Bland annat beskrivs elevers inställning till religion och livsfrågor. Vi nämner även undersökningar som behandlar vilka arbetssätt elever föredrar. Även fallgropar och prioriteringar när det gäller utvecklandet av en undervisningsplan presenteras. Det religionspedagogiska försöket resulterade, som nämnts ovan, i en undervisningsmodell som kan användas i klassrummet i sin helhet eller som delar. Elevernas uppfattning om inkorporerandet av musik och konstnärliga moment i undervisningen var positiv och modellen visade sig ha en kunskapsbringande effekt. Nyckelord: Religionsdidaktik, livsfrågor, kristendom, musik och estetiska uttrycksformer 3

4 4

5 Innehållsförteckning 1. Bakgrund Inledning Examensarbetets syfte och frågeställningar Litteraturöversikt 8 2. Metod Allmänt om undersökningsmetoder Vårt val av metod Undersökningens genomförande Kritiska reflektioner Ett religionspedagogiskt försök Undervisningsmodellens genomförande och analys Elevernas uppfattning om undervisningsmodellen och dess effekt Diskussion och sammanfattning av det religionspedagogiska försöket Ett läromedelsförslag En undervisningsmodell i musikens tecken Kristendomens bakgrund Katolska kyrkan Ortodoxa kyrkan Luther och den protestantiska kyrkan Avslutande diskussion Referenser 87 5

6 6

7 1. Bakgrund 1.1 Inledning Bo Dahlin skriver i sin bok om den tyske sociologen Max Webers uttalanden om hur den västerländska kulturen genomgått en rationaliseringsprocess där enbart det vetbara, fakta och information oftast tilldelas något värde. I stort sett allt mäts och tolkas naturvetenskapligt. Enligt Weber lever västlänningen i en avförtrollningens livsform - tillvaron har mist sin förtrollning. 1 Även skolans värld har influerats av detta sätt att se och det har kommit att skapa en tradition där viss sorts kunskap, den naturvetenskapliga, objektiva kunskapen som kan mätas i skalor och diagram är den enda som räknas. Religionsämnet har således ofta varit ett ämne för debatt i skolans och politikens värld och i gymnasieskolan har till och med ämnets vara eller icke vara diskuterats. Ämnet har fått dåligt rykte av många olika anledningar men undersökningar från gymnasieskolan visar att kritiken från eleverna ofta inte riktar sig mot religionen i sig utan mot undervisningsmetoderna och innehållet. 2 Det känns som om många unga idag har tagit till sig det förnuftsmässiga tänkandet, som förknippas med västvärlden och kanske är det därför som inställningen till religionsämnet är negativ. Det verkar som om eleverna ser på religion som ett utdöende fenomen. Vi har båda valt att utbilda oss till religionslärare på Malmö högskola. Vi minns den undervisning vi fick om kristendom i grundskolan som stel och enformig. Vi valde därför att göra en undervisningsmodell där livsfrågor och kristendomen integreras. Vi har försökt att utarbeta detta läromedelsförslag på ett annorlunda sätt för att söka belägg för Evenshaugs påstående som nämnts ovan, det vill säga att kritiken från eleverna ofta inte riktar sig mot religionen i sig utan mot undervisningsmetoderna och innehållet. Vi har valt att använda populärmusikens makt och andra estetiska uttryck i ett försök att förtrolla eleverna. Vår förhoppning är att andra lärare skall kunna ta del av denna undervisningsmodell i sin helhet eller delar av den. För att underlätta läsningen och förståelsen för kapitlet Det religionspedagogiska försöket, som presenteras nedan, rekommenderas en överblick av kapitlet Ett läromedelsförslag En undervisningsmodell i musikens tecken. 1 Dahlin Bo, Om undran inför livet- Barn och livsfrågor i ett mångkulturellt samhälle, 1998, sidan Evenshaug Odd Bjorn & Hallen Dag, Barn- och ungdomspsykologi, 2001, sidan 53. 7

8 1.2 Examensarbetets syfte och frågeställningar Det övergripande syftet med föreliggande examensarbete är att utveckla ett förslag på läromedel för lärare i ämnet religionskunskap. Detta är baserat på ett religionspedagogiskt försök med en undervisningsmodell inom ramen för lärarutbildningens verksamhetsförlagda tid (VFT). Avsikten med examensarbetet är således: - att beskriva och analysera ett religionspedagogiskt försök inom ramen för lärarutbildningens verksamhetsförlagda tid, - att undersöka undervisningsmodellens kunskapsbringande effekt samt elevers uppfattning om undervisningen, - att konstruera och utveckla en undervisningsmodell om kristendom och livsfrågor med inslag av populärmusik och estetiska uttrycksformer för elever i grundskolans senare år. Vilket ledde fram till följande frågeställningar: - Hur kan ett religionspedagogiskt försök beskrivas och analyseras för att göras tillgängligt för andra pedagoger? - Hur kan en undervisningsmodells kunskapsbringande effekt mätas över tid? - Vilken uppfattning hade eleverna om undervisningen efter det religionspedagogiska försökets genomförande och i vilken utsträckning kunde de återberätta undervisningens innehåll? - Hur kan en undervisningsmodell om kristendom och livsfrågor baseras på populärmusik och estetiska uttrycksformer? 1.3 Litteraturöversikt Eftersom all undervisning i svensk skola skall ta sin utgångspunkt i läroplan och kursplan har vi valt att fokusera de delar som ligger som grund för vår undervisningsmodell. Kort historik I lgr 62 (Läroplan för grundskolan 1962), grundskolans första läroplan, verkställdes ett namnbyte från kristendom till kristendomskunskap. Denna markering gjordes för att bryta med den gamla folkskolans kyrkoinspirerade traditioner och en viss förändring i 8

9 inställningen till ämnet kunde anas. 3 Med lgr 69 (läroplan för grundskolan 1969) skedde inte många förändringar från lgr 62, i upplägget, men ännu ett namnbyte ägde rum. Nu skulle ämnet kallas religionskunskap. Detta förde med sig ett nytt synsätt då elevernas egna livsfrågor skulle stå i centrum för undervisningen. 4 Utvecklingen med lgr 80 (läroplan för grundskolan 1980) var tydlig främst i att läroplanen nu, från att ha beskrivit religion som sociala och kulturella fenomen, istället fokuserade på dess funktion för den enskilda individen. Skolans verksamhet är dock tydligt förankrad i politiska intressen och det var inte länge ämnet fick vara enbart ett medel för individens välmående. Nya kursplansförslag till ämnet kom inom kort, vilket innebar att skolans religionsundervisning blev ett samhällsuppdrag där förmedling av kunskaper till den nya generationen var målet. 5 Detta pedagogiskt synsätt som förutsatte att eleven för att kunna reflektera måste ha faktakunskaper var länge den ledande i kursplanen. För elevens egna funderingar och utveckling på det existentiella området har getts lite utrymme. Ämnet sågs som ett medel för att fostra goda samhällsmedborgare. Trots att dessa formuleringar har slipats till menar Hartman att det finns spår av motsättningen mellan läroplansexpertis och politiska intressen i Lpo 94 (läroplan för grundskolan 1994). 6 Med utvecklingen på läro- och kursplansområdet har det kommit både fördelar och nackdelar. En av fördelarna är, enligt vår mening, det faktum att de förr klara och tydliga direktiven för stoffurval, med övergången från regel styrning till mål- och resultatstyrning, har valts bort. Detta ger lärare stor frihet att själva avgöra vad eleverna bör få ta del av. Detta är dock inte alltid ett enkelt val då kursplanen är otydlig. Innehållet och metoderna måste emellertid kunna förankras i Lpo 94 och kursplanen för religionskunskap och nedan följer de stöd vi kan hävda angående vår undervisningsmodell. Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94 Läroplanen beskriver skolan som en mötesplats där olika inställningar och värderingar ska kunna florera fritt och bemötas med öppenhet. Undervisningen ska dessutom vara saklig och allsidig med tyngdpunkten på allsidig. Det står även skrivet att skolan bör arbeta för 3 Hartman Sven G, Hur religionsämnet formades, Livstolkning och värdegrund Att undervisa om religion, livsfrågor och etik, Almén Edgar, Furenhed Ragnar, Hartman Sven G. & Skogar Björn (red), 2000, sidan Hartman, 2000, sidan Hartman, 2000, sidan Hartman, 2000, sidan

10 att alla elever utvecklar nyfikenhet och lust att lära. 7 Vårt sätt att integrera flera olika arbetssätt i undervisningen menar vi kan utveckla elevernas lust att lära. 8 En annan viktig beskrivning i läroplanen behandlar det faktum att eleverna skall få pröva olika uttrycksformer och uppleva olika känslor och stämningar, och att utvecklingen av en personlig trygghet och självkänsla ska stödjas. Enkelt uttryckt; skolan skall stödja elevernas harmoniska utveckling. 9 Det etiska perspektivet bör också tilldelas tillämpning vilket framgår tydligt i texten. Det etiska perspektivet är av betydelse för många av de frågor som tas upp i skolan. Perspektivet skall prägla skolans verksamhet för att ge grund för och främja elevernas förmåga att göra personliga ställningstaganden. Vikten av att respektera andra människors egenvärde är också relevant. Alla som arbetar i skolan skall hjälpa till att utveckla elevers känsla för samhörighet och solidaritet även utanför den närmsta gruppen, och trakasserier och förtryck skall motverkas. 10 Vårt läromedelsförslag innefattar härav diskussionsfrågor som berör etiska dilemman. Läraren skall enligt läroplanen låta alla uppfattningar och värderingar ventileras i undervisningen och elevernas förmåga att på egen hand verbalisera ståndpunkter skall stödjas. Ett annat mål som skolan skall sträva efter är, som nämnts ovan, att varje elev utvecklar nyfikenhet och lust att lära och de skall använda dessa kunskaper och erfarenheter och utveckla dem i så många uttrycksformer som möjligt så som dans, drama, musik, bild och språk. 11 I vår undervisningsmodell fokuserar vi på uttrycksformerna drama och musik. Kursplan för religionskunskap Ett syfte med religionskunskapen, enligt kursplanen, är att den ska vara ett forum för den öppna diskussionen om frågor som rör tro och livsåskådning. I läromedelsförslaget ges stort utrymme för livsfrågor och ställningstaganden. Detta för att möta elevernas funderingar och tankar. Kursplanen har även i uppgift att skapa nyfikenhet och intresse för religion. 12 Om elever får utveckla förmågan att reflektera och förstå sig själv och sitt liv samt att få bearbeta existentiella frågor är det lättare att ta del och förstå andra människors tänkande och religiösa inställning. Som lärare i ämnet har man ett ansvar för att 7 Lärarförbundet, 2001, sidan Se kapitlet Ett läromedelsförslag En undervisningsmodell i musikens tecken. 9 Lärarförbundet, 2001, sidan Lärarförbundet, 2001, sidan Lärarförbundet, 2001, sidan

11 åtminstone försöka locka fram ett intresse och då krävs det att undervisningen är allsidig och stimulerande. Vårt sätt att försöka uppfylla ovanstående är genom att skapa en varierad undervisning med många olika arbetsmetoder. Skolan skall i sin undervisning i religionskunskap sträva efter att eleven - reflekterar över etiska, existentiella och religiösa frågor som berör hans eller hennes liv, - fördjupa sina kunskaper om religion och andra livsåskådningar i vår egen tid och historisk tid, - blir medveten om likheter och olikheter mellan etablerade religion, andra livsåskådningar och nya religiösa rörelser och fenomen, - utvecklar förståelse av ställningstagande i religiösa och etiska frågor samt en grundläggande etik hållning som grund för egna ställningstaganden och eget handlande - får uppleva olika estetiska uttryck som musik, dans och konst och får möjlighet att gestalta sina kunskaper i ämnet med hjälp av sådana uttrycksformer 13 I den rådande kursplanen står det skrivet att utgångspunkten för religionsämnet skall vara elevernas frågor inför livet. Det behöver inte vara religiösa frågor utan även andra frågor som människan brottas med under livets gång kan väntas vara ämnets centrala part. Människan har en strävan att finna samband i, tolka och tyda sin tillvaro. Att diskutera etik och moral i skolan är ett måste då eleverna under hela sitt liv kommer att hamna i situationer där de ställs inför frågor som rör rätt och orätt, gott och ont. Om människor tidigt får lära sig att diskutera dessa frågor är det lättare att nå ett ställningstagande i svåra lägen. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret Eleven skall - kunna reflekterar och formulera sig i för henne eller honom viktiga livsfrågor, - kunna föra etiska resonemang och se konsekvenser av olika ställningstagande, - ha kunskap om symboler, riter, centrala berättelser och trosuppfattningar i några världsreligionerna samt om grundtankar och uttrycksformer i några andra livsåskådningar. 14 Tidigare forskning Vi har inte funnit någon forskning som behandlar vårt ämnesval. Således har vi valt att presentera undersökningar på närliggande områden. 12 www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=sv&ar=0607&infotyp=24&skolform=11&id=3886&extraid= www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=sv&ar=0607&infotyp=24&skolform=11&id=3886&extraid= www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=sv&ar=0607&infotyp=24&skolform=11&id=3886&extraid=

12 I boken Vad barn tänker om Gud av Ulla Eklund och Ingeborg Sjöberg fick 745 barn i årskurs 3-6 i åtta kommuner i Sverige under 1976 svara på ett antal frågor. Undersökningen visade att många barn var tveksamma inför sanningshalten i de berättelser från Bibeln som de hade hört. Många av dem ansåg att berättelserna kunde likställas med sagor. 15 I undersökningen beskrev ett stort antal barn Gud med mänskliga drag. Eklund och Sjöberg menade att de barn som tror på Gud ser denne som en föräldraliknande gestalt som de vänder sig till då de behöver hjälp i olika situationer. 16 Sven G Hartman ville med sin undersökningsrapport Elevernas och skolans religionsundervisning från 1969 få fram en bild av mellanstadieelevers inställning till kristendomsundervisningen i skolan, men även undersöka intresset för livsfrågor. Trots att denna forskning är daterad tidigt finner vi den relevant då delar av vårt material handlar om livsfrågor. Ett av våra skäl till att arbeta fram ett läromedelsförslag var dessutom att vi under hög- och mellanstadiet fann att kristendomsundervisningen där inte var stimulerande och Hartman undersöker inställningen tull ämnet. Hartman ställde en intervjufråga som löd Vad är det som kan göra en kristendomstimme tråkig? 17 Här kunde han utläsa framförallt tre huvudanledningar till att många elever inte fann kristendomsundervisningen intressant: böckerna som användes var tråkiga, arbetssättet var trist och många tvivlade på lärostoffets sanningshalt. Då han vände på frågan och istället förhörde eleverna om vad de ville skulle göras annorlunda på kristendomstimmarna fick han inte många svar. Efter en tredje omskrivning av frågeställningen löd den; Kristendomstimmarna vore roligare om och här fick Hartman in flera förslag som till exempel arbeta mer i grupp, fler diskussioner, film, måla. 18 Då ett flertal av främst pojkarna uttryckte starkt tvivel till det som de fick läsa under religionslektionerna vilket Hartman menade var förenat med den negativa inställningen till kristendomsundervisningen gav han eleverna påståendet; Något jag skulle vilja veta 15 Eklund Ulla & Sjöberg Ingeborg, Vad barn tänker om Gud, En innehållsanalys av 745 uppsatser skrivna av barn i åldrarna 9-12 år. Specialarbete nr 4 inom BaLi- projektet. Högskolan för lärare i Stockholm, Institutionen för psykologi, 1978, sidan Eklund & Sjöberg, 1978, sidan Hartman Sven G, Eleverna och skolans religionsundervisning. En Intresseundersökning på grundskolans mellanstadium (Stencil) Lärarhögskolan, Pedagogiska institutionen, 1971, sidan Hartman, 1971, sidan

13 om Jesus. Här visade det sig att de framförallt ville veta om han kunde bota sjuka, göra under, uppstå och gå på vattnet. Även hur han hade det, hur gammal han blev, hur han såg ut och vad han egentligen hette var av intresse. När eleverna fick svara på vad det var som Jesus predikade om så svarade de flesta att det var om Gud men även att folket skulle bättra sig och sluta synda. 19 I intervjuundersökningen fick eleverna också svara på frågan om varför de tror att människor ber till Gud. De flesta svarade att man ber när någon är sjuk eller döende. Därefter kom att be om hjälp för att det hänt något, samt om man är rädd. Hartman påvisade här att bönen fyller en funktion som trygghetsförmedlare. 20 Hartman genomförde även en enkätundersökning där han använde sig av 2081 stycken elever. Han delade in enkäten i tre delar där de fick svara på frågor som ingick under huvudrubrikerna. Eleverna fick ringa in tre svarsalternativ av tio. Elevernas inställning till undervisningen i kristendomskunskap. Elevintresset för vissa livsfrågor. Uppgifter som avser att belysa elevernas religiösa bakgrund. 21 I enkätundersökningen fick eleverna även svara på frågan vad de skulle tycka vara roligt och intressant att läsa om på kristendomslektionerna. Det visade sig att många ville veta hur människorna levde på Jesu tid, hur det gick till när kristendomen kom till Sverige, men även berättelser om Jesus. De var däremot inte särskilt intresserade av att få reda på vad profeterna predikade om eller vad Jesus ville lära människorna. Hur skulle då arbetssättet vara för att det skulle vara roligt? De flesta ville arbeta i grupp men även få diskutera tillsammans med läraren om det som de undrade över. En hel del elever ville lyssna på när läraren berättade. Vid sammanställningen av de öppna elevsvaren framgick att eleverna på mellanstadiet främst måla, teckna, spela teater (göra olika pjäser) samt vanligt gammal hederligt skolarbete svara på frågor utifrån läroboken. 22 Eleverna fick även svara på den öppna frågan om det är något särskilt som de tänkt på eller funderat över angående kristendomen. Här fann Hartman att det gick att dela in svaren i fyra kategorier: 1. Ett allmänt missnöje med undervisningen i kristendomskunskap, och då speciellt inför tveksamheten beträffande tron. 2. Frågor eller tvivel inför lärostoffet. 19 Hartman, 1971, sidan Hartman, 1971, sidan Hartman, 1971, sidan

14 3. Hur Jesus vardag och liv såg ut. 4. Synpunkter på upplägget av kristendomsundervisningen. 39 av 334 elever som svarat på denna fråga hade funderat på: Varför måste vi ha detta tråkiga ämne kristendomskunskap? Vem har hittat på att man ska ha kristendom i skolan? Varför killen är så tråkig, så viktig, så dum? Varför man ska ha kristendomskunskap om man absolut inte tror på det? Varför vi får lära oss om saker som ingen vet om det har hänt? Inom kategorin, Elevintresset för livsfrågor, fick eleverna svara på frågan om deras intresse för religionen. De flesta hade då undrat om det finns en Gud och varför Han inte hindrar allt ont som händer i världen, men även om Jesus har levt på jorden. Hartman påpekade dock att intresset för de religiösa frågorna inte var lika högt som de övriga inom samma kategori. 23 I den sista kategorin om elevernas religiösa engagemang fick eleverna svara på frågan om de trodde på Gud. Det visade sig att många av eleverna på mellanstadiet inte visste vad de skulle tro. Även när eleverna fick svara på frågan om deras intresse för den kristna tron svarade flertalet att de inte var särskilt intresserade. Hartman påpekade att siffrorna mot denna inställning steg efterhand som åldern ökade. Han menade också att det inte nödvändigtvis var så att eleverna gick från en mer positiv inställning till en negativ utan att den gav uttryck för osäkerhet och reflektion. 24 I en annan bok av Sven G Hartmans, Barns tankar om livet, gjordes en stor undersökning om vad barn tänker på. Några exempel från det inledande kapitlet var att barnen undrade om saker som: Hur Jesus föddes? Hur kom människorna och djuren till? Varför skall man dö? När kommer solen att slockna? Vilken var den första människan på jorden eller det första djuret eller varelsen? 25 Frågorna visade sig ofta vara de samma under hela uppväxten men formuleringarna om dessa frågor reviderades under tidens gång. Detta kan tänkas bero på att perspektivet i frågorna blir djupare när ett barn lär sig att skriva ner sina tankar och funderingar. 26 Boken behandlar elevers livsfrågor och vi fann det således av vikt att nämna denna undersökning. I vårt läromedel använder vi begreppet teodicé problemet som Hartman beskriver nedan. 22 Hartman, 1971, sidan Hartman, 1971, sidan Hartman, 1971, sidan Hartman Sven G, Barns tankar om livet, 1991, sidan Hartman, 1991, sidan

15 Det visade sig att det inte bara är teologer och filosofer som brottas med det klassiska teodicé problemet, det vill säga, hur en god och allsmäktig Gud är kompatibel med allt lidande i världen Även barn tänker i dessa banor. Någonting måste ligga bakom alltings begynnelse, någonting bakom slutet, kan det kanske vara någon slags gud? Någonting hotar, sjukdom i familjen eller en olycka, hjälper Gud? Någonting sker i främmande länder, barn svälter, människor dödas i krig, vems är felet? Funnes det en gud så vore det hans fel. 27 Hartman belyste att även de barn som inte trodde på Gud ändå ofta hade en bild av den gud som de inte trodde på. Den gudabild som de hade betraktades ofta i människoliknande termer och ju äldre barnen blev desto mer övergick många till att se Gud som ett väsen som finns överallt. 28 Hartman fann i sina studier av barnatro även att barnen trots sitt ofta konkreta förhållningssätt till tillvaron ändå tycks ha förmågan till ett djupt engagemang också i religiösa ting, vare sig man nu är en som tror eller inte, eller som flertalet, en som står mittemellan. 29 Att undervisa om religion, livsfrågor och etik i skolan är en bok av Edgar Almén, Ragnar Furenhed och Sven G. Hartman. Då vårt arbete med undervisningsmodellen krävde urskiljning och stoffurval fann vi det relevant att ta del av nedanstående undersökning. Furenhed talar här om olika perspektivval när lärare skall undervisa i religionskunskap och han grundar sin tes på att religionsundervisningen ska hjälpa eleverna i deras livstolkningsarbete och befrämja deras personlighets- och moralutveckling är en viktig utgångspunkt. Detta är förstås en modern västerländsk, humanistisk och individualistisk utgångspunkt. Eleverna ska förvärva inte ärva en egen livstolkning och därigenom få struktur och mening i livet. 30 Först talar Furenhed om att låta religionernas centrum strukturera undervisningen. Svårigheten är att veta vad som är det centrala i en religion då de inte är höjda över tid och rum. 31, och det finns en mängd olika tolkningar och paradoxer. Ofta är det läroboken som får styra undervisningen. Furenhed anser dock att läroböcker är torftiga varianter av universitetsämnet 32 och således inte följer läroplanen. Han menar även att det faktum 27 Hartman, 1991, sidan Hartman, 1991, sidan Hartman, 1991, sidan Almén Edgar, Furenhed Ragnar & Hartman Sven G, Att undervisa om religion, livsfrågor och etik i skolan, 1994, sidan Almén, Furenhed & Hartman, 1994, sidan Almén, Furenhed & Hartman, 1994, sidan

16 att läraren väljer stoff utifrån vad denne anser vara relevant för elevernas livstolkning inte går att komma ifrån. Här görs ett påpekande att urvalet kan bli subjektivt då läraren behandlar frågor som är viktiga för den egna personen. Det skall vara elevernas egna livsfrågor som skall bestämma urvalet då Furenhed menar att elever som får tillfälle att bearbeta sina funderingar inför livet blir intresserade av hur de existentiella frågorna formuleras och besvaras av andra inom olika religionen och livsåskådningar. 33 Därmed ökar förståelsen mellan vi och dem. Dock framlägger han fyra olika bekymmer som en lärare kan stå inför om denne låter livsfrågorna styra undervisningen: - Livsfrågor är personliga och kan således vara svåra att diskutera i grupp. - Det är inte alltid som elevernas funderingar kan kopplas ihop med religionerna då läraren inte alltid har tillräckligt med kunskap och insikt om de olika religionerna eller har svårt att exemplifiera dem. - Bilden av religionerna kan bli för ensidig. - En del elever kan ha svårt att förstå religionernas språk. Vad en förstår kan vara svårt för en annan och vise versa. Furenhed påpekar att inom religionernas värld går det inte att förstå vare sig med förnuftet eller verbalt de mest centrala trosupplevelserna. 34 Almén riktar in sig på de frestelser och vägmärken som finns när det gäller undervisningen i kristendomskunskap. Först talar han om fyra frestelser: - Att begränsas av det egna engagemanget. Exempel är att beskriva kristendomen med förståelse, inifrån, och andra religioner mer kritiskt, utifrån. - Att beskriva kristen tro som ett system av sanningar, eller som en samling svar på livets alla frågor. Kristendomsundervisningen i skolan har växt fram ur kyrkans katekesundervisning och därmed är finns delar kvar. - Att söka tryggheten i otolkade historiska kristendomstolkningar. Ungdomar skall inte bara fundera över hur människans tankeredskap och livssyn har förändrats över tiden utan även hur deras eget sätt att tolka dessa förändringar beror på deras egna tankeredskap. - Att gömma sig bakom bibelhänvisningar. Då dessa de inte ligger nära elevernas uppfattningssfär Almén, Furenhed & Hartman, 1994, sidan Almén, Furenhed & Hartman, 1994, sidan

17 Därefter följer fyra vägmärken som läraren skall uppmärksamma enligt Almén: - Nyfikenheten på andras engagemang. Att man som lärare glömmer bort vem det är som skall engagera. - Nyfikenheten på individers meningsskapande. Eleverna skall möta kristna människor, främst via texter, och således upptäcka vad som är viktigt för dem. Det för att lättare förstå olika tolkningar. - Nyfikenheten på tolkningshistorien och på de egna tolkningsramarna. Almén är övertygad att den kristna tron blir mer intressant om dess historia beskrivs av oändliga mänskliga tolkningar. - Nyfikenheten på användningen av bibeltexter och symboler. Då dessa tolkas olika och varför de tolkas olika således blir det hela mer intressant. 36 Bibeln i religionsundervisningen är en uppsats av Linda Bergqvist och Linda Olofsson. Syftet med undersökningen var att öka elevernas intresse för religionskunskapsämnet samt undersöka vilka tankar och funderingar elever i årskurs 4 har kring ämnet. 37 Genom sitt upplägg ansåg författarna att de hade lyckats väcka elevernas intresse, tankar och funderingar kring existentiella frågor främst då de talade om de tio budorden samt då de fritt fick tala om sina livsfrågor. De märke tydligt att elevernas språk kring existentiella frågor fattades, då de inte visste hur de skall uttrycka sig. 38 Keijo Erikssons övergripande syfte med sin avhandling På spaning efter livets mening: Om livsfrågor och livsåskådning hos äldre grundskoleelever i en undervisningsmiljö som befrämjar kunskapande var att undersöka vilka centrala livsvärden eleverna gav uttryck för i en uppsats om det eftersträvansvärda i livet. 39 Fokus lades således på att kartlägga inriktningen av och karaktären av elevernas centrala livsvärden 40, undersöka om det fanns några skillnader mellan flickors och pojkars livsfrågor, samt att utveckla en undervisningsform som sporrade eleverna att begrunda livsfrågor som sedan skulle inkorporeras i ämnet religionskunskap. Eriksson använde i undervisningen sig av en 35 Almén, Furenhed & Hartman, 1994, sidan Almén, Furenhed & Hartman, 1994, sidan Bergqvist Linda & Olofsson Linda, Bibeln i religionsundervisningen, av grundskollärarutbildningen Ht 1995, vetenskaplig handledare Mayvor Ekberg, sidan Bergvist & Olofsson, 1995, sidan Eriksson Keijo, På spanig efter livets mening: om livsfrågor och livsåskådning hos äldre grundskoleelever i en undervisningsmiljö som befrämjar kunskapande, 1999, sidan Eriksson, 1999, sidan

18 modell, som byggde på en inre dialog med pennan 41. Eleverna fick skriva ner sin tankar för att på så sätt låta tankemönstret och elevernas kunskap utformas och skapas genom språket. Genom studien kom Eriksson fram till följande resultat: att eleverna visar en stor enighet i frågan om gemensamma funderingar samt att de alternativa funderingarna kräver ökat krav på en individanpassad undervisning. 42 Nedan följer några av de viktigaste livsfrågorna för den undersökta gruppen. Ungdomar i grundskolans senare år ville ha goda relationer i den egna sociala närmiljön 43 De ansåg, som framtidens föräldrar, att det är barn som ger livet en mening, men de påpekade att ett beslut om att skaffa barn ska vara genomtänkt. En god familj skulle enligt eleverna inbegripa känslomässig gemenskap och kärleksfulla relationer. När det gällde undervisningen ansåg undersökningsgruppen att det är skolans ansvar att ge dem undervisning som stimulerar, ge tillfälle till reflektion som är utvecklande. Därtill visade det sig vara viktigt att de fick vidareutveckla sin egen kreativitet. 44 Eriksson skrev i sin studie att hans undersökningsgrupp, som består av elever i grundskolans senare år, ser Gud som en kraftkälla för människorna. Tidigare studier, som till exempel Hartmans Barns tankar om livet och Eklund och Sjöbergs Vad barn tänker om Gud, visade, som nämnts tidigare, att yngre elever ser Gud som en form av en mänsklig gestalt. 45 De grundläggande värderingar kring demokrati, solidaritet och jämlikhet, som enligt läroplanen ska gestaltas i skolans verksamhet, återkommer i kursplanen för religionskunskap. I denna betonas att undervisningen i religionskunskap ska ge eleverna möjlighet att bearbeta, fördjupa och kontextualisera värdegrundsfrågorna. Undervisningen ska enligt målformuleringen leda till reflektion över livsfrågor, fördjupning av kunskaper om religioner och livsåskådningar samt bidra till att eleverna utvecklar ett etiskt förhållningssätt. 46 Rapporten Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (NU-03), samhällsorienterande ämnen, religionskunskap av Rune Jönsson och Bodil Liljefors Persson redovisar ett elevprov i religionskunskap där elever i årskurs 9 har svarat på 41 Eriksson, 1999, sidan Eriksson, 1999, sidan Eriksson, 1999, sidan Eriksson, 1999, sidan Eriksson, 1999, sidan

19 frågor som rör livsfrågor, kunskapsfrågor och etik. 47 Undersökningen visar att eleverna har ett stort intresse för livsfrågor med inriktning på vad som är meningen med livet, kärlek, krig och död. Dock visar det sig att elever brister i kunskap i religion om det sättas i relation till uppnåendemålen i kursplanen. Enligt kursplanen skall eleverna få fördjupande kunskaper om kristendomen men även om några andra av världsreligionernas symboler, riter, centrala berättelser och trosuppfattningar. 48 Rapporten visar att eleverna brister i förståelsen av den existentiella innebörden gällande både religiösa traditioner och texter. 49 Rapporten visar också att elever har behandlat (i skolan) världens tillkomst, Guds existens, miljön och krig, vilket kan ses som mer traditionellt ämnesstoff % av eleverna anser att de har diskuterat livsfrågor men att de vill ha mer. Elever med invandrarbakgrund tycker att det är viktigt att leva i gemenskap med Gud och Jönsson och Liljefors anser att detta skall lärarna dra nytta av i undervisningen. NU-03 visar att elever både har behov av och önskemål om att få arbeta med kulturmötesfrågor, frågor som rör samhällsförändring, livsfrågor samt etik och moral. Önskemålen stämmer överens med kursplanen och läroplanens riktlinjer alla som arbetar i skolan skall medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar också utanför den närmsta gruppen. 50 Tidigare undersökningar så som Sjödin 51 och Hartman 52 visar att ungdomar tycker att frågor som behandlar krig och fred samt kärlek och livet mening är viktigare än relationsproblem, Guds existens samt om livets uppkomst. I Hartmans undersökning är det främst frågor kring kamratskap och mobbing samt frågor kring döden som är viktiga. I NU-03 är svarsalternativen mer övergripande än Sjödins och Hartmans samt att NU-03 har ett avsnitt Etik där etiska dilemman behandlas

20 20

Religionskunskap - vad ger det?

Religionskunskap - vad ger det? Beteckning: HRV:C09:16 Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap Religionskunskap - vad ger det? Carina Emericks Maj 2009 C-uppsats, 15 högskolepoäng Religionsvetenskap Religionsdidaktik C Handledare:

Läs mer

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING Högskolan Dalarna Institutionen för hälsa och samhälle Pedagogik 10 poäng vt 2007 C - uppsats EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING En fallstudie

Läs mer

EN GEMENSAM VÄRDEGRUND?

EN GEMENSAM VÄRDEGRUND? Institutionen för pedagogik EN GEMENSAM VÄRDEGRUND? Förskolepedagogers föreställningar kring läroplanens övergripande mål Åsa Lobsien Annette Persson Jennie Sandberg Examensarbete 10 poäng I Lärarutbildningen

Läs mer

Vad är ett gott samhälle?

Vad är ett gott samhälle? Vad är ett gott samhälle? En kvalitativ studie av gymnasieelevers uppfattningar kring vad som utgör ett gott samhälle, i förhållande till kursplanen i religionskunskap 1. Ylva Pettersson HT 2013 C-uppsats,

Läs mer

Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie

Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie Sofia Agronius & Eva Sjöberg Examensarbete 15 hp HT 07 Examensarbete på Lärarprogrammet, 180p Institutionen för estetiska

Läs mer

Social kompetens i förskolan. Social competence in preschool

Social kompetens i förskolan. Social competence in preschool Institutionen för samhälls Och beteendevetenskap Social kompetens i förskolan En studie om pedagogers arbetssätt kring barns sociala kompetens. Social competence in preschool A study about preschool teachers

Läs mer

EXAMENSARBETE. Fadderverksamhet. En studie om barns trygghet och sociala relationer. Angie Lundström Maria Willberg

EXAMENSARBETE. Fadderverksamhet. En studie om barns trygghet och sociala relationer. Angie Lundström Maria Willberg EXAMENSARBETE Fadderverksamhet En studie om barns trygghet och sociala relationer Angie Lundström Maria Willberg Lärarexamen, grundnivå Lärarexamen, 210 hp Luleå tekniska universitet Institutionen för

Läs mer

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla?

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Högskolan Kristianstad Lärarutbildningen Examensarbete HT 2004 Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Författare: Johanna Ifwarsson Helena Wendel Handledare Siv Wilborgsson Hur skapar man

Läs mer

Inre bilder Kan de påverkas av text- och bildsamtal? Agneta Erså

Inre bilder Kan de påverkas av text- och bildsamtal? Agneta Erså Inre bilder Kan de påverkas av text- och bildsamtal? Agneta Erså Examensarbete: 15 hp Program och/eller kurs: Speciallärarprogrammet/SLP600 Nivå: Avancerad nivå Termin/år: Vt 2011 Handledare: Bertil Gustafsson

Läs mer

Läxhjälp på fritidshemmet

Läxhjälp på fritidshemmet LÄRARUTBILDNIGEN Självständigt arbete, 15hp Läxhjälp på fritidshemmet Några fritidspedagogers erfarenheter och intentioner. Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, Madeleine Myrbäck psykologi

Läs mer

Intresse, historiemedvetande och arbetssätt

Intresse, historiemedvetande och arbetssätt Malmö högskola Lärarutbildningen Individ och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng på avancerad nivå Intresse, historiemedvetande och arbetssätt En studie av elevers uppfattning av historia Interest,

Läs mer

Då nu sedan? Lärarnas tolkning av historiemedvetande

Då nu sedan? Lärarnas tolkning av historiemedvetande UPPSALA UNIVERSITET Rapport 2011vt4874 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete VT2011 15 hp Då nu sedan? Lärarnas tolkning av historiemedvetande En kvalitativ undersökning

Läs mer

Nu kanske det blir häxor -en studie om hur pedagoger kan inspirera barn i skapande bildaktiviteter

Nu kanske det blir häxor -en studie om hur pedagoger kan inspirera barn i skapande bildaktiviteter EXAMENSARBETE I LÄRARPROGRAMMET UTBILDNINGSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK 2007:49 Nu kanske det blir häxor -en studie om hur pedagoger kan inspirera barn i skapande bildaktiviteter Linda Nilsson

Läs mer

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap EXAMENSARBETE 2008:009 Elevers uppfattningar om begreppet kunskap Daniel Sandberg Helena Zetterström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Mänskliga rättigheter i den kenyanska skolan

Mänskliga rättigheter i den kenyanska skolan Mänskliga rättigheter i den kenyanska skolan En kvalitativ studie om undervisningsinnehåll och lärandeteorier Tove Karlsson och Anna Melin LAU395 Handledare: Johan Wedel Examinator: Dan Rosengren Rapportnummer:

Läs mer

EXAMENSARBETE. Tar pojkar och flickor lika stort utrymme i klassrummet?

EXAMENSARBETE. Tar pojkar och flickor lika stort utrymme i klassrummet? EXAMENSARBETE 2006:037 Tar pojkar och flickor lika stort utrymme i klassrummet? En studie kring hur utrymmet fördelas mellan könen i ämnet biologi Maria Thurfjell Marie Viklund Luleå tekniska universitet

Läs mer

Vardagsnära matematik i gymnasiet

Vardagsnära matematik i gymnasiet Institutionen för matematik och fysik Vardagsnära matematik i gymnasiet Mathematics with everyday applications Maria Carlsäter Ekdahl Examensarbete för lärarexamen I kunskapsområdet matematik VT 2006-02-02

Läs mer

Talspråk och skriftspråk

Talspråk och skriftspråk Akademin för utbildning EXAMENSARBETE kultur och kommunikation, UKK HSV407 15 hp Termin VT År 2012 Talspråk och skriftspråk Samma fast olika Spoken language and written language Same but different Handledare:

Läs mer

Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11

Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11 LÄRARPROGRAMMET Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11 Louise Åkesson Examensarbete 15 hp Höstterminen 2012 Handledare: Marika Danielsson Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap

Läs mer

Läxor och läxhjälp på fritidshemmet Homework and homework assistance in the school-age educare center

Läxor och läxhjälp på fritidshemmet Homework and homework assistance in the school-age educare center Fakulteten för Lärande och Samhälle Barn Unga Samhälle Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem Vt 2015 Examensarbete i fritidspedagogik 15 högskolepoäng, grundnivå Läxor och läxhjälp

Läs mer

Mer än vad du kan tro

Mer än vad du kan tro Kvalitetsgranskning Rapport 2012:3 Mer än vad du kan tro Religionskunskap i gymnasieskolan Skolinspektionens rapport 2012:3 Diarienummer 40-2011:1445 Stockholm 2012 Foto sidan 4: Undervisning om judendom,

Läs mer

Brott och Straff Nu och då

Brott och Straff Nu och då LÄRARPROGRAMMET Brott och Straff Nu och då En studie av hur elever i årskurs åtta upplever en historisk upplevelsedag Författare: David Gustafsson & Linda Pros Examensarbete 15 hp Avancerad nivå Höstterminen

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

En studie kring bedömning inom grundskoleämnet musik. Martina Arvidsson & Sophia Berg

En studie kring bedömning inom grundskoleämnet musik. Martina Arvidsson & Sophia Berg LÄRARUTBILDNINGEN Examensarbete, 10 poäng Räcker det med G-kompet? En studie kring bedömning inom grundskoleämnet musik Martina Arvidsson & Sophia Berg Ansvarig institution: Intitiutionen för pedagogik

Läs mer

Varför bör ungdomar läsa skönlitteratur i skolan och hur kan man gå tillväga i litteraturundervisningen

Varför bör ungdomar läsa skönlitteratur i skolan och hur kan man gå tillväga i litteraturundervisningen Örebro universitet HumUS-akademin Varför bör ungdomar läsa skönlitteratur i skolan och hur kan man gå tillväga i litteraturundervisningen - Hur kan det motiveras att skönlitteratur skall användas i svenskämnet

Läs mer

Pedagogers syn på barn och ansvar En studie om sex pedagogers tankar och förhållningssätt på barns försök till ansvarstagande

Pedagogers syn på barn och ansvar En studie om sex pedagogers tankar och förhållningssätt på barns försök till ansvarstagande Malmö högskola Lärarutbildningen Lek Fritid Hälsa SÄL Examensarbete 10 poäng Pedagogers syn på barn och ansvar En studie om sex pedagogers tankar och förhållningssätt på barns försök till ansvarstagande

Läs mer

EXAMENSARBETE. Hur kan individuell inlärning underlättas? Att främja individuell inlärning genom att öka medvetenheten om olika intelligenser

EXAMENSARBETE. Hur kan individuell inlärning underlättas? Att främja individuell inlärning genom att öka medvetenheten om olika intelligenser EXAMENSARBETE 2004:07 PED Hur kan individuell inlärning underlättas? Att främja individuell inlärning genom att öka medvetenheten om olika intelligenser Teresa Pettersson Maria Sundbom Luleå tekniska universitet

Läs mer

EXAMENSARBETE. Kan man ha hälsa och samtidigt sitta i rullstol? En studie av lärares och elevers uppfattning om hälsa i gymnasieskolan

EXAMENSARBETE. Kan man ha hälsa och samtidigt sitta i rullstol? En studie av lärares och elevers uppfattning om hälsa i gymnasieskolan EXAMENSARBETE 2009:025 Kan man ha hälsa och samtidigt sitta i rullstol? En studie av lärares och elevers uppfattning om hälsa i gymnasieskolan Adam Bergholm Andreas Niva Luleå tekniska universitet Lärarutbildning

Läs mer

Upplever lärare att de har tillräcklig ledarkompetens för att bedriva god undervisning?

Upplever lärare att de har tillräcklig ledarkompetens för att bedriva god undervisning? LÄRARUTBILDNINGEN Skolutveckling och ledarskap Examensarbete, 10 poäng Upplever lärare att de har tillräcklig ledarkompetens för att bedriva god undervisning? Do teachers have enough management qualification

Läs mer

Laborationers inverkan på elevers intresse för kemi

Laborationers inverkan på elevers intresse för kemi Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Laborationers inverkan på elevers intresse för kemi Maria Kindmark Examensarbete i lärarutbildningen Handledare: Tor Nilsson Vårterminen 2011 Examinator:

Läs mer