Examensarbete 10 poäng. Where is the love? - En undervisningsmodell i musikens tecken med fokus på religion och livsfrågor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Examensarbete 10 poäng. Where is the love? - En undervisningsmodell i musikens tecken med fokus på religion och livsfrågor"

Transkript

1 Malmö högskola Lärarutbildningen Individ och samhälle Examensarbete 10 poäng Where is the love? - En undervisningsmodell i musikens tecken med fokus på religion och livsfrågor Where is the love? -A Teaching Model about Religion and Existential Issues in a Spirit of Music Jennifer Jivenå Nina Johansson Lärarexamen 180 poäng Religionsvetenskap och lärande Höstterminen 2006 Examinator: Bodil Liljefors Persson Handledare: Keijo Eriksson

2 2

3 Abstract Syftet med föreliggande examensarbete är att utveckla ett förslag på läromedel för lärare i ämnet religionskunskap i grundskolans senare år. Vi har i uppsatsen beskrivit vårt arbete utifrån ett religionspedagogiskt försök. Analys och utvärdering av detta experiment redovisas och likaså undervisningsmodellen i sin helhet. Modellen behandlar delar av kristendomen och grundar sig på diskussioner utifrån populärmusik samt estetiska moment. Vi har i litteraturöversikten fokuserat på de stöd vi kan för denna undervisningsmodell i läroplan och kursplan samt beskrivit relevant forskning på närliggande områden. Bland annat beskrivs elevers inställning till religion och livsfrågor. Vi nämner även undersökningar som behandlar vilka arbetssätt elever föredrar. Även fallgropar och prioriteringar när det gäller utvecklandet av en undervisningsplan presenteras. Det religionspedagogiska försöket resulterade, som nämnts ovan, i en undervisningsmodell som kan användas i klassrummet i sin helhet eller som delar. Elevernas uppfattning om inkorporerandet av musik och konstnärliga moment i undervisningen var positiv och modellen visade sig ha en kunskapsbringande effekt. Nyckelord: Religionsdidaktik, livsfrågor, kristendom, musik och estetiska uttrycksformer 3

4 4

5 Innehållsförteckning 1. Bakgrund Inledning Examensarbetets syfte och frågeställningar Litteraturöversikt 8 2. Metod Allmänt om undersökningsmetoder Vårt val av metod Undersökningens genomförande Kritiska reflektioner Ett religionspedagogiskt försök Undervisningsmodellens genomförande och analys Elevernas uppfattning om undervisningsmodellen och dess effekt Diskussion och sammanfattning av det religionspedagogiska försöket Ett läromedelsförslag En undervisningsmodell i musikens tecken Kristendomens bakgrund Katolska kyrkan Ortodoxa kyrkan Luther och den protestantiska kyrkan Avslutande diskussion Referenser 87 5

6 6

7 1. Bakgrund 1.1 Inledning Bo Dahlin skriver i sin bok om den tyske sociologen Max Webers uttalanden om hur den västerländska kulturen genomgått en rationaliseringsprocess där enbart det vetbara, fakta och information oftast tilldelas något värde. I stort sett allt mäts och tolkas naturvetenskapligt. Enligt Weber lever västlänningen i en avförtrollningens livsform - tillvaron har mist sin förtrollning. 1 Även skolans värld har influerats av detta sätt att se och det har kommit att skapa en tradition där viss sorts kunskap, den naturvetenskapliga, objektiva kunskapen som kan mätas i skalor och diagram är den enda som räknas. Religionsämnet har således ofta varit ett ämne för debatt i skolans och politikens värld och i gymnasieskolan har till och med ämnets vara eller icke vara diskuterats. Ämnet har fått dåligt rykte av många olika anledningar men undersökningar från gymnasieskolan visar att kritiken från eleverna ofta inte riktar sig mot religionen i sig utan mot undervisningsmetoderna och innehållet. 2 Det känns som om många unga idag har tagit till sig det förnuftsmässiga tänkandet, som förknippas med västvärlden och kanske är det därför som inställningen till religionsämnet är negativ. Det verkar som om eleverna ser på religion som ett utdöende fenomen. Vi har båda valt att utbilda oss till religionslärare på Malmö högskola. Vi minns den undervisning vi fick om kristendom i grundskolan som stel och enformig. Vi valde därför att göra en undervisningsmodell där livsfrågor och kristendomen integreras. Vi har försökt att utarbeta detta läromedelsförslag på ett annorlunda sätt för att söka belägg för Evenshaugs påstående som nämnts ovan, det vill säga att kritiken från eleverna ofta inte riktar sig mot religionen i sig utan mot undervisningsmetoderna och innehållet. Vi har valt att använda populärmusikens makt och andra estetiska uttryck i ett försök att förtrolla eleverna. Vår förhoppning är att andra lärare skall kunna ta del av denna undervisningsmodell i sin helhet eller delar av den. För att underlätta läsningen och förståelsen för kapitlet Det religionspedagogiska försöket, som presenteras nedan, rekommenderas en överblick av kapitlet Ett läromedelsförslag En undervisningsmodell i musikens tecken. 1 Dahlin Bo, Om undran inför livet- Barn och livsfrågor i ett mångkulturellt samhälle, 1998, sidan Evenshaug Odd Bjorn & Hallen Dag, Barn- och ungdomspsykologi, 2001, sidan 53. 7

8 1.2 Examensarbetets syfte och frågeställningar Det övergripande syftet med föreliggande examensarbete är att utveckla ett förslag på läromedel för lärare i ämnet religionskunskap. Detta är baserat på ett religionspedagogiskt försök med en undervisningsmodell inom ramen för lärarutbildningens verksamhetsförlagda tid (VFT). Avsikten med examensarbetet är således: - att beskriva och analysera ett religionspedagogiskt försök inom ramen för lärarutbildningens verksamhetsförlagda tid, - att undersöka undervisningsmodellens kunskapsbringande effekt samt elevers uppfattning om undervisningen, - att konstruera och utveckla en undervisningsmodell om kristendom och livsfrågor med inslag av populärmusik och estetiska uttrycksformer för elever i grundskolans senare år. Vilket ledde fram till följande frågeställningar: - Hur kan ett religionspedagogiskt försök beskrivas och analyseras för att göras tillgängligt för andra pedagoger? - Hur kan en undervisningsmodells kunskapsbringande effekt mätas över tid? - Vilken uppfattning hade eleverna om undervisningen efter det religionspedagogiska försökets genomförande och i vilken utsträckning kunde de återberätta undervisningens innehåll? - Hur kan en undervisningsmodell om kristendom och livsfrågor baseras på populärmusik och estetiska uttrycksformer? 1.3 Litteraturöversikt Eftersom all undervisning i svensk skola skall ta sin utgångspunkt i läroplan och kursplan har vi valt att fokusera de delar som ligger som grund för vår undervisningsmodell. Kort historik I lgr 62 (Läroplan för grundskolan 1962), grundskolans första läroplan, verkställdes ett namnbyte från kristendom till kristendomskunskap. Denna markering gjordes för att bryta med den gamla folkskolans kyrkoinspirerade traditioner och en viss förändring i 8

9 inställningen till ämnet kunde anas. 3 Med lgr 69 (läroplan för grundskolan 1969) skedde inte många förändringar från lgr 62, i upplägget, men ännu ett namnbyte ägde rum. Nu skulle ämnet kallas religionskunskap. Detta förde med sig ett nytt synsätt då elevernas egna livsfrågor skulle stå i centrum för undervisningen. 4 Utvecklingen med lgr 80 (läroplan för grundskolan 1980) var tydlig främst i att läroplanen nu, från att ha beskrivit religion som sociala och kulturella fenomen, istället fokuserade på dess funktion för den enskilda individen. Skolans verksamhet är dock tydligt förankrad i politiska intressen och det var inte länge ämnet fick vara enbart ett medel för individens välmående. Nya kursplansförslag till ämnet kom inom kort, vilket innebar att skolans religionsundervisning blev ett samhällsuppdrag där förmedling av kunskaper till den nya generationen var målet. 5 Detta pedagogiskt synsätt som förutsatte att eleven för att kunna reflektera måste ha faktakunskaper var länge den ledande i kursplanen. För elevens egna funderingar och utveckling på det existentiella området har getts lite utrymme. Ämnet sågs som ett medel för att fostra goda samhällsmedborgare. Trots att dessa formuleringar har slipats till menar Hartman att det finns spår av motsättningen mellan läroplansexpertis och politiska intressen i Lpo 94 (läroplan för grundskolan 1994). 6 Med utvecklingen på läro- och kursplansområdet har det kommit både fördelar och nackdelar. En av fördelarna är, enligt vår mening, det faktum att de förr klara och tydliga direktiven för stoffurval, med övergången från regel styrning till mål- och resultatstyrning, har valts bort. Detta ger lärare stor frihet att själva avgöra vad eleverna bör få ta del av. Detta är dock inte alltid ett enkelt val då kursplanen är otydlig. Innehållet och metoderna måste emellertid kunna förankras i Lpo 94 och kursplanen för religionskunskap och nedan följer de stöd vi kan hävda angående vår undervisningsmodell. Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94 Läroplanen beskriver skolan som en mötesplats där olika inställningar och värderingar ska kunna florera fritt och bemötas med öppenhet. Undervisningen ska dessutom vara saklig och allsidig med tyngdpunkten på allsidig. Det står även skrivet att skolan bör arbeta för 3 Hartman Sven G, Hur religionsämnet formades, Livstolkning och värdegrund Att undervisa om religion, livsfrågor och etik, Almén Edgar, Furenhed Ragnar, Hartman Sven G. & Skogar Björn (red), 2000, sidan Hartman, 2000, sidan Hartman, 2000, sidan Hartman, 2000, sidan

10 att alla elever utvecklar nyfikenhet och lust att lära. 7 Vårt sätt att integrera flera olika arbetssätt i undervisningen menar vi kan utveckla elevernas lust att lära. 8 En annan viktig beskrivning i läroplanen behandlar det faktum att eleverna skall få pröva olika uttrycksformer och uppleva olika känslor och stämningar, och att utvecklingen av en personlig trygghet och självkänsla ska stödjas. Enkelt uttryckt; skolan skall stödja elevernas harmoniska utveckling. 9 Det etiska perspektivet bör också tilldelas tillämpning vilket framgår tydligt i texten. Det etiska perspektivet är av betydelse för många av de frågor som tas upp i skolan. Perspektivet skall prägla skolans verksamhet för att ge grund för och främja elevernas förmåga att göra personliga ställningstaganden. Vikten av att respektera andra människors egenvärde är också relevant. Alla som arbetar i skolan skall hjälpa till att utveckla elevers känsla för samhörighet och solidaritet även utanför den närmsta gruppen, och trakasserier och förtryck skall motverkas. 10 Vårt läromedelsförslag innefattar härav diskussionsfrågor som berör etiska dilemman. Läraren skall enligt läroplanen låta alla uppfattningar och värderingar ventileras i undervisningen och elevernas förmåga att på egen hand verbalisera ståndpunkter skall stödjas. Ett annat mål som skolan skall sträva efter är, som nämnts ovan, att varje elev utvecklar nyfikenhet och lust att lära och de skall använda dessa kunskaper och erfarenheter och utveckla dem i så många uttrycksformer som möjligt så som dans, drama, musik, bild och språk. 11 I vår undervisningsmodell fokuserar vi på uttrycksformerna drama och musik. Kursplan för religionskunskap Ett syfte med religionskunskapen, enligt kursplanen, är att den ska vara ett forum för den öppna diskussionen om frågor som rör tro och livsåskådning. I läromedelsförslaget ges stort utrymme för livsfrågor och ställningstaganden. Detta för att möta elevernas funderingar och tankar. Kursplanen har även i uppgift att skapa nyfikenhet och intresse för religion. 12 Om elever får utveckla förmågan att reflektera och förstå sig själv och sitt liv samt att få bearbeta existentiella frågor är det lättare att ta del och förstå andra människors tänkande och religiösa inställning. Som lärare i ämnet har man ett ansvar för att 7 Lärarförbundet, 2001, sidan Se kapitlet Ett läromedelsförslag En undervisningsmodell i musikens tecken. 9 Lärarförbundet, 2001, sidan Lärarförbundet, 2001, sidan Lärarförbundet, 2001, sidan

11 åtminstone försöka locka fram ett intresse och då krävs det att undervisningen är allsidig och stimulerande. Vårt sätt att försöka uppfylla ovanstående är genom att skapa en varierad undervisning med många olika arbetsmetoder. Skolan skall i sin undervisning i religionskunskap sträva efter att eleven - reflekterar över etiska, existentiella och religiösa frågor som berör hans eller hennes liv, - fördjupa sina kunskaper om religion och andra livsåskådningar i vår egen tid och historisk tid, - blir medveten om likheter och olikheter mellan etablerade religion, andra livsåskådningar och nya religiösa rörelser och fenomen, - utvecklar förståelse av ställningstagande i religiösa och etiska frågor samt en grundläggande etik hållning som grund för egna ställningstaganden och eget handlande - får uppleva olika estetiska uttryck som musik, dans och konst och får möjlighet att gestalta sina kunskaper i ämnet med hjälp av sådana uttrycksformer 13 I den rådande kursplanen står det skrivet att utgångspunkten för religionsämnet skall vara elevernas frågor inför livet. Det behöver inte vara religiösa frågor utan även andra frågor som människan brottas med under livets gång kan väntas vara ämnets centrala part. Människan har en strävan att finna samband i, tolka och tyda sin tillvaro. Att diskutera etik och moral i skolan är ett måste då eleverna under hela sitt liv kommer att hamna i situationer där de ställs inför frågor som rör rätt och orätt, gott och ont. Om människor tidigt får lära sig att diskutera dessa frågor är det lättare att nå ett ställningstagande i svåra lägen. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret Eleven skall - kunna reflekterar och formulera sig i för henne eller honom viktiga livsfrågor, - kunna föra etiska resonemang och se konsekvenser av olika ställningstagande, - ha kunskap om symboler, riter, centrala berättelser och trosuppfattningar i några världsreligionerna samt om grundtankar och uttrycksformer i några andra livsåskådningar. 14 Tidigare forskning Vi har inte funnit någon forskning som behandlar vårt ämnesval. Således har vi valt att presentera undersökningar på närliggande områden. 12 www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=sv&ar=0607&infotyp=24&skolform=11&id=3886&extraid= www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=sv&ar=0607&infotyp=24&skolform=11&id=3886&extraid= www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=sv&ar=0607&infotyp=24&skolform=11&id=3886&extraid=

12 I boken Vad barn tänker om Gud av Ulla Eklund och Ingeborg Sjöberg fick 745 barn i årskurs 3-6 i åtta kommuner i Sverige under 1976 svara på ett antal frågor. Undersökningen visade att många barn var tveksamma inför sanningshalten i de berättelser från Bibeln som de hade hört. Många av dem ansåg att berättelserna kunde likställas med sagor. 15 I undersökningen beskrev ett stort antal barn Gud med mänskliga drag. Eklund och Sjöberg menade att de barn som tror på Gud ser denne som en föräldraliknande gestalt som de vänder sig till då de behöver hjälp i olika situationer. 16 Sven G Hartman ville med sin undersökningsrapport Elevernas och skolans religionsundervisning från 1969 få fram en bild av mellanstadieelevers inställning till kristendomsundervisningen i skolan, men även undersöka intresset för livsfrågor. Trots att denna forskning är daterad tidigt finner vi den relevant då delar av vårt material handlar om livsfrågor. Ett av våra skäl till att arbeta fram ett läromedelsförslag var dessutom att vi under hög- och mellanstadiet fann att kristendomsundervisningen där inte var stimulerande och Hartman undersöker inställningen tull ämnet. Hartman ställde en intervjufråga som löd Vad är det som kan göra en kristendomstimme tråkig? 17 Här kunde han utläsa framförallt tre huvudanledningar till att många elever inte fann kristendomsundervisningen intressant: böckerna som användes var tråkiga, arbetssättet var trist och många tvivlade på lärostoffets sanningshalt. Då han vände på frågan och istället förhörde eleverna om vad de ville skulle göras annorlunda på kristendomstimmarna fick han inte många svar. Efter en tredje omskrivning av frågeställningen löd den; Kristendomstimmarna vore roligare om och här fick Hartman in flera förslag som till exempel arbeta mer i grupp, fler diskussioner, film, måla. 18 Då ett flertal av främst pojkarna uttryckte starkt tvivel till det som de fick läsa under religionslektionerna vilket Hartman menade var förenat med den negativa inställningen till kristendomsundervisningen gav han eleverna påståendet; Något jag skulle vilja veta 15 Eklund Ulla & Sjöberg Ingeborg, Vad barn tänker om Gud, En innehållsanalys av 745 uppsatser skrivna av barn i åldrarna 9-12 år. Specialarbete nr 4 inom BaLi- projektet. Högskolan för lärare i Stockholm, Institutionen för psykologi, 1978, sidan Eklund & Sjöberg, 1978, sidan Hartman Sven G, Eleverna och skolans religionsundervisning. En Intresseundersökning på grundskolans mellanstadium (Stencil) Lärarhögskolan, Pedagogiska institutionen, 1971, sidan Hartman, 1971, sidan

13 om Jesus. Här visade det sig att de framförallt ville veta om han kunde bota sjuka, göra under, uppstå och gå på vattnet. Även hur han hade det, hur gammal han blev, hur han såg ut och vad han egentligen hette var av intresse. När eleverna fick svara på vad det var som Jesus predikade om så svarade de flesta att det var om Gud men även att folket skulle bättra sig och sluta synda. 19 I intervjuundersökningen fick eleverna också svara på frågan om varför de tror att människor ber till Gud. De flesta svarade att man ber när någon är sjuk eller döende. Därefter kom att be om hjälp för att det hänt något, samt om man är rädd. Hartman påvisade här att bönen fyller en funktion som trygghetsförmedlare. 20 Hartman genomförde även en enkätundersökning där han använde sig av 2081 stycken elever. Han delade in enkäten i tre delar där de fick svara på frågor som ingick under huvudrubrikerna. Eleverna fick ringa in tre svarsalternativ av tio. Elevernas inställning till undervisningen i kristendomskunskap. Elevintresset för vissa livsfrågor. Uppgifter som avser att belysa elevernas religiösa bakgrund. 21 I enkätundersökningen fick eleverna även svara på frågan vad de skulle tycka vara roligt och intressant att läsa om på kristendomslektionerna. Det visade sig att många ville veta hur människorna levde på Jesu tid, hur det gick till när kristendomen kom till Sverige, men även berättelser om Jesus. De var däremot inte särskilt intresserade av att få reda på vad profeterna predikade om eller vad Jesus ville lära människorna. Hur skulle då arbetssättet vara för att det skulle vara roligt? De flesta ville arbeta i grupp men även få diskutera tillsammans med läraren om det som de undrade över. En hel del elever ville lyssna på när läraren berättade. Vid sammanställningen av de öppna elevsvaren framgick att eleverna på mellanstadiet främst måla, teckna, spela teater (göra olika pjäser) samt vanligt gammal hederligt skolarbete svara på frågor utifrån läroboken. 22 Eleverna fick även svara på den öppna frågan om det är något särskilt som de tänkt på eller funderat över angående kristendomen. Här fann Hartman att det gick att dela in svaren i fyra kategorier: 1. Ett allmänt missnöje med undervisningen i kristendomskunskap, och då speciellt inför tveksamheten beträffande tron. 2. Frågor eller tvivel inför lärostoffet. 19 Hartman, 1971, sidan Hartman, 1971, sidan Hartman, 1971, sidan

14 3. Hur Jesus vardag och liv såg ut. 4. Synpunkter på upplägget av kristendomsundervisningen. 39 av 334 elever som svarat på denna fråga hade funderat på: Varför måste vi ha detta tråkiga ämne kristendomskunskap? Vem har hittat på att man ska ha kristendom i skolan? Varför killen är så tråkig, så viktig, så dum? Varför man ska ha kristendomskunskap om man absolut inte tror på det? Varför vi får lära oss om saker som ingen vet om det har hänt? Inom kategorin, Elevintresset för livsfrågor, fick eleverna svara på frågan om deras intresse för religionen. De flesta hade då undrat om det finns en Gud och varför Han inte hindrar allt ont som händer i världen, men även om Jesus har levt på jorden. Hartman påpekade dock att intresset för de religiösa frågorna inte var lika högt som de övriga inom samma kategori. 23 I den sista kategorin om elevernas religiösa engagemang fick eleverna svara på frågan om de trodde på Gud. Det visade sig att många av eleverna på mellanstadiet inte visste vad de skulle tro. Även när eleverna fick svara på frågan om deras intresse för den kristna tron svarade flertalet att de inte var särskilt intresserade. Hartman påpekade att siffrorna mot denna inställning steg efterhand som åldern ökade. Han menade också att det inte nödvändigtvis var så att eleverna gick från en mer positiv inställning till en negativ utan att den gav uttryck för osäkerhet och reflektion. 24 I en annan bok av Sven G Hartmans, Barns tankar om livet, gjordes en stor undersökning om vad barn tänker på. Några exempel från det inledande kapitlet var att barnen undrade om saker som: Hur Jesus föddes? Hur kom människorna och djuren till? Varför skall man dö? När kommer solen att slockna? Vilken var den första människan på jorden eller det första djuret eller varelsen? 25 Frågorna visade sig ofta vara de samma under hela uppväxten men formuleringarna om dessa frågor reviderades under tidens gång. Detta kan tänkas bero på att perspektivet i frågorna blir djupare när ett barn lär sig att skriva ner sina tankar och funderingar. 26 Boken behandlar elevers livsfrågor och vi fann det således av vikt att nämna denna undersökning. I vårt läromedel använder vi begreppet teodicé problemet som Hartman beskriver nedan. 22 Hartman, 1971, sidan Hartman, 1971, sidan Hartman, 1971, sidan Hartman Sven G, Barns tankar om livet, 1991, sidan Hartman, 1991, sidan

15 Det visade sig att det inte bara är teologer och filosofer som brottas med det klassiska teodicé problemet, det vill säga, hur en god och allsmäktig Gud är kompatibel med allt lidande i världen Även barn tänker i dessa banor. Någonting måste ligga bakom alltings begynnelse, någonting bakom slutet, kan det kanske vara någon slags gud? Någonting hotar, sjukdom i familjen eller en olycka, hjälper Gud? Någonting sker i främmande länder, barn svälter, människor dödas i krig, vems är felet? Funnes det en gud så vore det hans fel. 27 Hartman belyste att även de barn som inte trodde på Gud ändå ofta hade en bild av den gud som de inte trodde på. Den gudabild som de hade betraktades ofta i människoliknande termer och ju äldre barnen blev desto mer övergick många till att se Gud som ett väsen som finns överallt. 28 Hartman fann i sina studier av barnatro även att barnen trots sitt ofta konkreta förhållningssätt till tillvaron ändå tycks ha förmågan till ett djupt engagemang också i religiösa ting, vare sig man nu är en som tror eller inte, eller som flertalet, en som står mittemellan. 29 Att undervisa om religion, livsfrågor och etik i skolan är en bok av Edgar Almén, Ragnar Furenhed och Sven G. Hartman. Då vårt arbete med undervisningsmodellen krävde urskiljning och stoffurval fann vi det relevant att ta del av nedanstående undersökning. Furenhed talar här om olika perspektivval när lärare skall undervisa i religionskunskap och han grundar sin tes på att religionsundervisningen ska hjälpa eleverna i deras livstolkningsarbete och befrämja deras personlighets- och moralutveckling är en viktig utgångspunkt. Detta är förstås en modern västerländsk, humanistisk och individualistisk utgångspunkt. Eleverna ska förvärva inte ärva en egen livstolkning och därigenom få struktur och mening i livet. 30 Först talar Furenhed om att låta religionernas centrum strukturera undervisningen. Svårigheten är att veta vad som är det centrala i en religion då de inte är höjda över tid och rum. 31, och det finns en mängd olika tolkningar och paradoxer. Ofta är det läroboken som får styra undervisningen. Furenhed anser dock att läroböcker är torftiga varianter av universitetsämnet 32 och således inte följer läroplanen. Han menar även att det faktum 27 Hartman, 1991, sidan Hartman, 1991, sidan Hartman, 1991, sidan Almén Edgar, Furenhed Ragnar & Hartman Sven G, Att undervisa om religion, livsfrågor och etik i skolan, 1994, sidan Almén, Furenhed & Hartman, 1994, sidan Almén, Furenhed & Hartman, 1994, sidan

16 att läraren väljer stoff utifrån vad denne anser vara relevant för elevernas livstolkning inte går att komma ifrån. Här görs ett påpekande att urvalet kan bli subjektivt då läraren behandlar frågor som är viktiga för den egna personen. Det skall vara elevernas egna livsfrågor som skall bestämma urvalet då Furenhed menar att elever som får tillfälle att bearbeta sina funderingar inför livet blir intresserade av hur de existentiella frågorna formuleras och besvaras av andra inom olika religionen och livsåskådningar. 33 Därmed ökar förståelsen mellan vi och dem. Dock framlägger han fyra olika bekymmer som en lärare kan stå inför om denne låter livsfrågorna styra undervisningen: - Livsfrågor är personliga och kan således vara svåra att diskutera i grupp. - Det är inte alltid som elevernas funderingar kan kopplas ihop med religionerna då läraren inte alltid har tillräckligt med kunskap och insikt om de olika religionerna eller har svårt att exemplifiera dem. - Bilden av religionerna kan bli för ensidig. - En del elever kan ha svårt att förstå religionernas språk. Vad en förstår kan vara svårt för en annan och vise versa. Furenhed påpekar att inom religionernas värld går det inte att förstå vare sig med förnuftet eller verbalt de mest centrala trosupplevelserna. 34 Almén riktar in sig på de frestelser och vägmärken som finns när det gäller undervisningen i kristendomskunskap. Först talar han om fyra frestelser: - Att begränsas av det egna engagemanget. Exempel är att beskriva kristendomen med förståelse, inifrån, och andra religioner mer kritiskt, utifrån. - Att beskriva kristen tro som ett system av sanningar, eller som en samling svar på livets alla frågor. Kristendomsundervisningen i skolan har växt fram ur kyrkans katekesundervisning och därmed är finns delar kvar. - Att söka tryggheten i otolkade historiska kristendomstolkningar. Ungdomar skall inte bara fundera över hur människans tankeredskap och livssyn har förändrats över tiden utan även hur deras eget sätt att tolka dessa förändringar beror på deras egna tankeredskap. - Att gömma sig bakom bibelhänvisningar. Då dessa de inte ligger nära elevernas uppfattningssfär Almén, Furenhed & Hartman, 1994, sidan Almén, Furenhed & Hartman, 1994, sidan

17 Därefter följer fyra vägmärken som läraren skall uppmärksamma enligt Almén: - Nyfikenheten på andras engagemang. Att man som lärare glömmer bort vem det är som skall engagera. - Nyfikenheten på individers meningsskapande. Eleverna skall möta kristna människor, främst via texter, och således upptäcka vad som är viktigt för dem. Det för att lättare förstå olika tolkningar. - Nyfikenheten på tolkningshistorien och på de egna tolkningsramarna. Almén är övertygad att den kristna tron blir mer intressant om dess historia beskrivs av oändliga mänskliga tolkningar. - Nyfikenheten på användningen av bibeltexter och symboler. Då dessa tolkas olika och varför de tolkas olika således blir det hela mer intressant. 36 Bibeln i religionsundervisningen är en uppsats av Linda Bergqvist och Linda Olofsson. Syftet med undersökningen var att öka elevernas intresse för religionskunskapsämnet samt undersöka vilka tankar och funderingar elever i årskurs 4 har kring ämnet. 37 Genom sitt upplägg ansåg författarna att de hade lyckats väcka elevernas intresse, tankar och funderingar kring existentiella frågor främst då de talade om de tio budorden samt då de fritt fick tala om sina livsfrågor. De märke tydligt att elevernas språk kring existentiella frågor fattades, då de inte visste hur de skall uttrycka sig. 38 Keijo Erikssons övergripande syfte med sin avhandling På spaning efter livets mening: Om livsfrågor och livsåskådning hos äldre grundskoleelever i en undervisningsmiljö som befrämjar kunskapande var att undersöka vilka centrala livsvärden eleverna gav uttryck för i en uppsats om det eftersträvansvärda i livet. 39 Fokus lades således på att kartlägga inriktningen av och karaktären av elevernas centrala livsvärden 40, undersöka om det fanns några skillnader mellan flickors och pojkars livsfrågor, samt att utveckla en undervisningsform som sporrade eleverna att begrunda livsfrågor som sedan skulle inkorporeras i ämnet religionskunskap. Eriksson använde i undervisningen sig av en 35 Almén, Furenhed & Hartman, 1994, sidan Almén, Furenhed & Hartman, 1994, sidan Bergqvist Linda & Olofsson Linda, Bibeln i religionsundervisningen, av grundskollärarutbildningen Ht 1995, vetenskaplig handledare Mayvor Ekberg, sidan Bergvist & Olofsson, 1995, sidan Eriksson Keijo, På spanig efter livets mening: om livsfrågor och livsåskådning hos äldre grundskoleelever i en undervisningsmiljö som befrämjar kunskapande, 1999, sidan Eriksson, 1999, sidan

18 modell, som byggde på en inre dialog med pennan 41. Eleverna fick skriva ner sin tankar för att på så sätt låta tankemönstret och elevernas kunskap utformas och skapas genom språket. Genom studien kom Eriksson fram till följande resultat: att eleverna visar en stor enighet i frågan om gemensamma funderingar samt att de alternativa funderingarna kräver ökat krav på en individanpassad undervisning. 42 Nedan följer några av de viktigaste livsfrågorna för den undersökta gruppen. Ungdomar i grundskolans senare år ville ha goda relationer i den egna sociala närmiljön 43 De ansåg, som framtidens föräldrar, att det är barn som ger livet en mening, men de påpekade att ett beslut om att skaffa barn ska vara genomtänkt. En god familj skulle enligt eleverna inbegripa känslomässig gemenskap och kärleksfulla relationer. När det gällde undervisningen ansåg undersökningsgruppen att det är skolans ansvar att ge dem undervisning som stimulerar, ge tillfälle till reflektion som är utvecklande. Därtill visade det sig vara viktigt att de fick vidareutveckla sin egen kreativitet. 44 Eriksson skrev i sin studie att hans undersökningsgrupp, som består av elever i grundskolans senare år, ser Gud som en kraftkälla för människorna. Tidigare studier, som till exempel Hartmans Barns tankar om livet och Eklund och Sjöbergs Vad barn tänker om Gud, visade, som nämnts tidigare, att yngre elever ser Gud som en form av en mänsklig gestalt. 45 De grundläggande värderingar kring demokrati, solidaritet och jämlikhet, som enligt läroplanen ska gestaltas i skolans verksamhet, återkommer i kursplanen för religionskunskap. I denna betonas att undervisningen i religionskunskap ska ge eleverna möjlighet att bearbeta, fördjupa och kontextualisera värdegrundsfrågorna. Undervisningen ska enligt målformuleringen leda till reflektion över livsfrågor, fördjupning av kunskaper om religioner och livsåskådningar samt bidra till att eleverna utvecklar ett etiskt förhållningssätt. 46 Rapporten Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (NU-03), samhällsorienterande ämnen, religionskunskap av Rune Jönsson och Bodil Liljefors Persson redovisar ett elevprov i religionskunskap där elever i årskurs 9 har svarat på 41 Eriksson, 1999, sidan Eriksson, 1999, sidan Eriksson, 1999, sidan Eriksson, 1999, sidan Eriksson, 1999, sidan

19 frågor som rör livsfrågor, kunskapsfrågor och etik. 47 Undersökningen visar att eleverna har ett stort intresse för livsfrågor med inriktning på vad som är meningen med livet, kärlek, krig och död. Dock visar det sig att elever brister i kunskap i religion om det sättas i relation till uppnåendemålen i kursplanen. Enligt kursplanen skall eleverna få fördjupande kunskaper om kristendomen men även om några andra av världsreligionernas symboler, riter, centrala berättelser och trosuppfattningar. 48 Rapporten visar att eleverna brister i förståelsen av den existentiella innebörden gällande både religiösa traditioner och texter. 49 Rapporten visar också att elever har behandlat (i skolan) världens tillkomst, Guds existens, miljön och krig, vilket kan ses som mer traditionellt ämnesstoff % av eleverna anser att de har diskuterat livsfrågor men att de vill ha mer. Elever med invandrarbakgrund tycker att det är viktigt att leva i gemenskap med Gud och Jönsson och Liljefors anser att detta skall lärarna dra nytta av i undervisningen. NU-03 visar att elever både har behov av och önskemål om att få arbeta med kulturmötesfrågor, frågor som rör samhällsförändring, livsfrågor samt etik och moral. Önskemålen stämmer överens med kursplanen och läroplanens riktlinjer alla som arbetar i skolan skall medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar också utanför den närmsta gruppen. 50 Tidigare undersökningar så som Sjödin 51 och Hartman 52 visar att ungdomar tycker att frågor som behandlar krig och fred samt kärlek och livet mening är viktigare än relationsproblem, Guds existens samt om livets uppkomst. I Hartmans undersökning är det främst frågor kring kamratskap och mobbing samt frågor kring döden som är viktiga. I NU-03 är svarsalternativen mer övergripande än Sjödins och Hartmans samt att NU-03 har ett avsnitt Etik där etiska dilemman behandlas

20 20

Religionskunskap. Skolan skall i sin undervisning i religionskunskap sträva efter att eleven

Religionskunskap. Skolan skall i sin undervisning i religionskunskap sträva efter att eleven Religionskunskap Ämnets syfte och roll i utbildningen Religionskunskap bidrar till att utveckla förmågan att förstå och reflektera över sig själv, sitt liv och sin omgivning och utveckla en beredskap att

Läs mer

RELIGIONSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen

RELIGIONSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen RELIGIONSKUNSKAP Ämnets syfte och roll i utbildningen Religionskunskap bidrar till att utveckla förmågan att förstå och reflektera över sig själv, sitt liv och sin omgivning och utveckla en beredskap att

Läs mer

Religion Livsfrågor och etik

Religion Livsfrågor och etik Delmål Delmål 2010-06-14 Religion Skolan strävar efter att eleven: utvecklar förståelse av ställningstaganden i religiösa och etiska frågor samt en grundläggande etisk hållning som grund för egna ställningstaganden

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan 3.14 Religionskunskap Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang

Läs mer

LÄSÅRSPLANERING I SO-ÄMNET RELIGIONSKUNSKAP Lpo 94

LÄSÅRSPLANERING I SO-ÄMNET RELIGIONSKUNSKAP Lpo 94 LÄSÅRSPLANERING I SO-ÄMNET RELIGIONSKUNSKAP Lpo 94 Period för planering: Åk 7 Under åk 7 arbetar vi med forntidens och antikens religioner. Vi baserar vårt arbete på följande mål att sträva mot ur kursplanen

Läs mer

Pedagogisk planering Världsreligionerna 9A

Pedagogisk planering Världsreligionerna 9A Pedagogisk planering Världsreligionerna 9A Syfte I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper och analysen om religioner och andra livsåskådningar, i det egna samhället och på andra håll

Läs mer

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER GENERELL KARAKTÄR FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE MÅL Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed

Läs mer

KOPPLING TILL SKOLANS STYRDOKUMENT

KOPPLING TILL SKOLANS STYRDOKUMENT SIDA 1/5 FÖR LÄRARE UPPDRAG: DEMOKRATI vänder sig till lärare som undervisar om demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter i åk nio och i gymnasieskolan. Här finns stöd och inspiration i form av ett

Läs mer

Lpfö98/rev2016 och Spana på mellanmål!

Lpfö98/rev2016 och Spana på mellanmål! 1 Innehåll Lpfö98/rev2016 och Spana på mellanmål!... 3 Ur 1. Förskolans värdegrund och uppdrag... 3 Grundläggande värden... 3 Saklighet och allsidighet... 3 Förskolans uppdrag... 3 Ur 2. Mål och riktlinjer...

Läs mer

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten 2016 E Engelska Undervisningen i kursen engelska inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att eleven utvecklar kunskaper i engelska,

Läs mer

Kurs: Religionskunskap. Kurskod: GRNREL2. Verksamhetspoäng: 150

Kurs: Religionskunskap. Kurskod: GRNREL2. Verksamhetspoäng: 150 Kurs: Religionskunskap Kurskod: GRNREL2 Verksamhetspoäng: 150 Människor har i alla tider och alla samhällen försökt förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sammanhang de lever i. Religioner och

Läs mer

Världsreligionerna och andra livsåskådningar Religion och samhälle Identitet och livsfrågor Etik

Världsreligionerna och andra livsåskådningar Religion och samhälle Identitet och livsfrågor Etik prövning religionskunskap grund Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING Prövningsanvisning Kurs: Religionskunskap, grundläggande Kurskod: GRNREL2 Verksamhetspoäng: 150 Instruktioner och omfattning Prövningen

Läs mer

GEOGRAFI HISTORIA RELIGION och SAMHÄLLS- KUNSKAP

GEOGRAFI HISTORIA RELIGION och SAMHÄLLS- KUNSKAP FRÅN TÄBY UT I VÄRLDEN FÖRR I TIDEN GEOGRAFI HISTORIA RELIGION och SAMHÄLLS- KUNSKAP LIVSFRÅGOR I SAMHÄLLET Kursplan för de samhällsorienterande ämnena År 1-5 Rösjöskolan TÄBY KOMMUN Kursplan i geografi

Läs mer

Kurs: Religionskunskap. Kurskod: GRNREL2. Verksamhetspoäng: 150

Kurs: Religionskunskap. Kurskod: GRNREL2. Verksamhetspoäng: 150 Kurs: Religionskunskap Kurskod: GRNREL2 Verksamhetspoäng: 150 Människor har i alla tider och alla samhällen försökt förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sammanhang de lever i. Religioner och

Läs mer

världsreligioner och livsfrågor En introduktion

världsreligioner och livsfrågor En introduktion världsreligioner och livsfrågor En introduktion Detta vet vi om världsreligioner och livsfrågor Listan finns i klassrummet:) DETTA VILL ÅK 4 LÄRA SIG MER OM + DETTA SÄGER LGR 11: Det här vill åk 4 lära

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Sverige under Gustav Vasa

Sverige under Gustav Vasa Sverige under Gustav Vasa Detta lektionsupplägg är planerat och genomfört av Daniel Feltborg. Upplägget är ett resultat av en praktiskt tillämpad uppgift i kursen Historiedidaktik då, nu och sedan, Malmö

Läs mer

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Religionskunskap

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Religionskunskap ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Religionskunskap Övergripande Mål: analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa, analysera hur religioner påverkar

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Kotten 2016-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund 3 2. Mål och riktlinjer 4 2.1 Normer och värden 4 2.2 Utveckling och lärande 5-6 2.3 Barns inflytande

Läs mer

Religioner och andra livsåskådningar

Religioner och andra livsåskådningar Ritualer, levnadsregler och heliga platser Världsreligionerna Kristendom,, islam, judendom, hinduism och buddhism Fornskandinavisk och äldre samisk religion Religion och livsåskådning Religion åk 4-6 -

Läs mer

MONTESSORIPEDAGOGIKENS PRINCIPER I UNDERVISNINGEN OCH ÄNDÅ ARBETA EFTER LÄROPLANENS INTENTIONER?

MONTESSORIPEDAGOGIKENS PRINCIPER I UNDERVISNINGEN OCH ÄNDÅ ARBETA EFTER LÄROPLANENS INTENTIONER? HUR SKALL VI BEHÅLLA MONTESSORIPEDAGOGIKENS PRINCIPER I UNDERVISNINGEN OCH ÄNDÅ ARBETA EFTER LÄROPLANENS INTENTIONER? Margareta Abenius, Trilobiten Johanna Larsson, Orust Montessori FÖRTYDLIGANDE AV RIKTLINJERNA

Läs mer

Religionskunskapsundervisningen i de tidiga åren

Religionskunskapsundervisningen i de tidiga åren Malmö högskola Lärarutbildningen Individ och samhälle Examensarbete 10 poäng Religionskunskapsundervisningen i de tidiga åren Teaching Religious Education in the Early Years Helene Holst Lärarexamen 140p

Läs mer

2. Övergripande mål och riktlinjer

2. Övergripande mål och riktlinjer 2. Övergripande mål och riktlinjer I de övergripande målen anges de normer och värden samt de kunskaper som alla e lever bör ha utvecklat när de lämnar grundskolan. en anger inriktningen på skolans arbete.

Läs mer

Innehåll. Innehåll. Lpfö98/rev10 och Spana på matavfall

Innehåll. Innehåll. Lpfö98/rev10 och Spana på matavfall Lpfö98/rev10 och Spana på matavfall Årets miljöspanaruppdrag Spana på matavfallet ger många olika möjligheter att arbeta mot förskolans mål och riktlinjer enligt Lpför98/rev10. Nedan följer citat och urklipp

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Tummen upp! Religion ÅK 6

Tummen upp! Religion ÅK 6 TUMMEN UPP! Ç SO ÅK 6 Anna Lindstam KARTLÄGGNING LGR 11 BIOLOGI RELIGIONSKUNSKAP Tummen upp! Religion ÅK 6 Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven

Läs mer

Tidsresan Kopplingar till läroplanen (Lgr11) för årskurs F-3

Tidsresan Kopplingar till läroplanen (Lgr11) för årskurs F-3 Tidsresan Kopplingar till läroplanen (Lgr11) för årskurs F-3 Pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling. Skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt

Läs mer

LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP ÅRSKURS 3-6

LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP ÅRSKURS 3-6 LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP ÅRSKURS 3-6 Läroämnets uppdrag Uppdraget för undervisningen i livsåskådningskunskap är att främja elevernas förmåga att sträva efter det goda livet. I livsåskådningskunskapen ses

Läs mer

Idunskolans lokala pedagogiska planering för gymnasiesärskolan. Läsåret 2015/2016 och 2016/2017

Idunskolans lokala pedagogiska planering för gymnasiesärskolan. Läsåret 2015/2016 och 2016/2017 Idunskolans lokala pedagogiska planering för gymnasiesärskolan Läsåret 2015/2016 och 2016/2017 Språk och kommunikation en i ämnesområdet språk och kommunikation ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga

Läs mer

ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM

ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM Handläggare: Jacky Cohen TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 2009-907-400 1 (7) 2009-11-30 BILAGA 2. MÅL - INDIKATORER - ARBETSSÄTT - AKTIVITETER... 2 1. NÄMNDMÅL:... 2 A. NORMER OCH VÄRDEN...

Läs mer

Grunden till kristendomen. Kristendomen. Vad Jesus ville förmedla. Vad Jesus ville förmedla

Grunden till kristendomen. Kristendomen. Vad Jesus ville förmedla. Vad Jesus ville förmedla Kristendomen Grunden till kristendomen Fyra evangelier (budskap, goda nyheter ) som berättar Jesu liv och lära. Traditionellt säger man att tre av författarna (Markus, Matteus och Johannes) kände Jesus

Läs mer

Kursplanen i ämnet religionskunskap

Kursplanen i ämnet religionskunskap DISKUSSIONSUNDERLAG FÖR GRUNDSKOLAN Diskutera Kursplanen i ämnet religionskunskap Läsåret 2011/12 införs en samlad läroplan för var och en av de obligatoriska skolformerna grundskolan, grundsärskolan,

Läs mer

Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk

Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk Exempel på gymnasiearbete september 2012 Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk Ungdomsspråk i spanska bloggar Elevens idé Calle är genuint språkintresserad. Han har studerat spanska,

Läs mer

Lokal pedagogisk planering i Omikron (år 3) läsåret Sverigetema v. 45 v. 6

Lokal pedagogisk planering i Omikron (år 3) läsåret Sverigetema v. 45 v. 6 Lokal pedagogisk planering i Omikron (år 3) läsåret 10-11 Sverigetema v. 45 v. 6 När vi planerat arbetet har vi utgått från: Mål att sträva mot i läroplanen Skolan skall sträva efter att eleven: utveckla

Läs mer

Kristendomen och andra livsåskådningar

Kristendomen och andra livsåskådningar Kristendomen och andra livsåskådningar Världens mest kända människa, eller var Han Guds Son? PLANERING AV SO: RELIGION, MOMENT: KRISTENDOMEN OCH ANDRA LIVSÅSKÄDNINGAR Klass: 8D HT 2012 LÄRARE: ROLF JOHNNY

Läs mer

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden.

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Författningsstöd Övergripande författningsstöd 1 kap. 4 skollagen Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns

Läs mer

Religionsutbildning är en kvarleva från statskyrkans tid och bör därmed avvecklas Motion (2010:35) av Paul Lappalainen (MP)

Religionsutbildning är en kvarleva från statskyrkans tid och bör därmed avvecklas Motion (2010:35) av Paul Lappalainen (MP) Utlåtande 2011: RIV (Dnr 322-2360/2010) Religionsutbildning är en kvarleva från statskyrkans tid och bör därmed avvecklas Motion (2010:35) av Paul Lappalainen (MP) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Religionskunskap. Syfte

Religionskunskap. Syfte Religionskunskap Syfte Religion och livsåskådning är en central del av mänsklig kultur. Människor har i alla tider och i alla samhällen försökt förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer

Vi arbetar aktivt för att varje elev ska utveckla sin förmåga att: *visa empati och förstå hur andra känner. *lyssna aktivt på andra.

Vi arbetar aktivt för att varje elev ska utveckla sin förmåga att: *visa empati och förstå hur andra känner. *lyssna aktivt på andra. Arbetsplan för fritidshemmen på Backaskolan och Lovisaskolan Mål enligt Lgr 11 Normer och värden Kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter

Läs mer

Upptäck Religion. Innehåll kopplat till centralt innehåll i Lgr 11

Upptäck Religion. Innehåll kopplat till centralt innehåll i Lgr 11 Upptäck Religion Innehåll kopplat till centralt innehåll i Lgr 11 DEL 1 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL VAD ÄR RELIGION? KRISTENDOMEN JUDENDOMEN ISLAM TEMA: ETIK HINDUISMEN BUDDHISMEN Religioner och andra ANALYS

Läs mer

Kursens syfte. En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik. Metodkurs. Egen uppsats. Seminariebehandling

Kursens syfte. En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik. Metodkurs. Egen uppsats. Seminariebehandling Kursens syfte En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik Metodkurs kurslitteratur, granska tidigare uppsatser Egen uppsats samla in, bearbeta och analysera litteratur och eget empiriskt

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Vimpelns Förskola 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN Vimpelns Förskola 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN Vimpelns Förskola 2014/2015 2.1 NORMER OCH VÄRDEN 1 Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar Förmåga

Läs mer

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11 Arbetsplan för Östra Fäladens förskola Läsår 10/11 Förskolan har ett pedagogiskt uppdrag och är en del av skolväsendet. Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, är ett styrdokument som ligger till grund för

Läs mer

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Skolverket per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Forskningsspridning Rektorsutb/lyft Lärarlyftet It i skolan Utlandsundervisning Lärande för hållbar utveckling bidrag/del av skolans

Läs mer

kultursyn kunskapssyn elevsyn 2014 Ulla Wiklund

kultursyn kunskapssyn elevsyn 2014 Ulla Wiklund kultursyn kunskapssyn elevsyn Pedagogik förmågan att inte ingripa? Kultursyn Inlärning perception produktion Kunskapssyn perception Lärande produktion reflektion inre yttre Estetik gestaltad erfarenhet

Läs mer

Demokratiplan. Sånnaskolan. Senast uppdaterad

Demokratiplan. Sånnaskolan. Senast uppdaterad Demokratiplan Sånnaskolan Senast uppdaterad 2012-11-15 Innehållsförteckning 1. Syfte 2. Lagstiftning (skollag och Lgr11) 3. Skolans övergripande mål (Lgr11) 3.1 Normer och värden 3.2 Kunskaper 3.3 Elevernas

Läs mer

Arbetsplan. KILSMYRANS förskola 2014/2015. Barn och utbildning

Arbetsplan. KILSMYRANS förskola 2014/2015. Barn och utbildning Arbetsplan KILSMYRANS förskola 2014/2015 Barn och utbildning 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och

Läs mer

Inlärning. perception. produktion

Inlärning. perception. produktion 2009 UW Inlärning perception produktion Lärande perception produktion reflektion Pedagogik förmågan att inte ingripa inre yttre Estetik gestaltad erfarenhet Exempel på process 5. Nytt utgångsläge 2. Känning

Läs mer

Demokrati på skolgården och i klassrummet

Demokrati på skolgården och i klassrummet Demokrati på skolgården och i klassrummet Dr. Lovisa Bergdahl Lektor i pedagogik, Södertörns högskola Dagsaktuella debatter Muslimska flickors bärande av slöja Sikhers bärande av turban Matregler och faste

Läs mer

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården Sid 1 (13) Handlingsplan för Nya Lurbergsgården X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (13) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan

Läs mer

Handlingsplan för Ulvsätersgårdens förskola, läsåret: 2016/2017.

Handlingsplan för Ulvsätersgårdens förskola, läsåret: 2016/2017. Handlingsplan för Ulvsätersgårdens förskola, läsåret: 2016/2017. 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet utvecklar: öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och

Läs mer

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att analysera texter och begrepp, kritiskt granska källor, diskutera och argumentera.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att analysera texter och begrepp, kritiskt granska källor, diskutera och argumentera. RELIGIONSKUNSKAP Ämnet religionskunskap har sin vetenskapliga förankring främst i religionsvetenskapen men är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det behandlar hur religioner och livsåskådningar kommer

Läs mer

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin

Läs mer

Nationella medieprogrammet Obligatoriska kärnämnen

Nationella medieprogrammet Obligatoriska kärnämnen Nationella medieprogrammet Obligatoriska kärnämnen Engelska (A) 100p Estetisk verksamhet 50p Idrott och hälsa (A) 100p Matematik (A) 100p Naturkunskap (A) 50p Religionskunskap (A) 50p Samhällskunskap (A)

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98 Ekologi och miljö Måldokument Lpfö 98 Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan

Läs mer

Jesus: förödmjukad och upphöjd

Jesus: förödmjukad och upphöjd Lektion 9 Jesus: förödmjukad och upphöjd Vi undersöker Kristi liv i två faser Vilken underbar plan Gud förberedde för att rädda mänskligheten efter syndafallet! Denna plan som är given åt syndare världen

Läs mer

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx),

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx), 2011-10-17 Sid 1 (17) Handlingsplan för Markhedens Förskola Avdelning Blå 2015/2016 V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (17) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål

Läs mer

Hanna Melin Nilstein. Lokal pedagogisk plan för verklighetsbaserad och praktisk matematik Årskurs 3 1+1=?

Hanna Melin Nilstein. Lokal pedagogisk plan för verklighetsbaserad och praktisk matematik Årskurs 3 1+1=? Hanna Melin Nilstein Lokal pedagogisk plan för verklighetsbaserad och praktisk matematik Årskurs 3 1+1=? Lpp (Lokal pedagogisk plan) för verklighetsbaserad och praktisk matematik Bakgrund och beskrivning

Läs mer

KOPPLING TILL LÄROPLANEN

KOPPLING TILL LÄROPLANEN KOPPLING TILL LÄROPLANEN Arbetet med de frågor som berörs i MIK för mig kan kopplas till flera delar av de styrdokument som ligger till grund för skolans arbete. Det handlar om värden som skolan ska se

Läs mer

Studiebesök. Faktatexter och bilder. Berättelser ur olika heliga skrifter. Reflekterande samtal kring död, kärlek och

Studiebesök. Faktatexter och bilder. Berättelser ur olika heliga skrifter. Reflekterande samtal kring död, kärlek och Annerstaskolan Lokal pedagogisk planering för årskurs 5 i ämnet Religion Centralt innehåll Lärområde Tid Delområde Undervisning/ arbetssätt Förmågor Bedömningskriterier Elevens ansvar delaktighet Ritualer

Läs mer

Handlingsplan För Gröna. Markhedens förskola 2014/2015

Handlingsplan För Gröna. Markhedens förskola 2014/2015 2012-10-15 Sid 1 (12) Handlingsplan För Gröna Markhedens förskola 2014/2015 X X X X F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (12) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

Pedagogisk dokumentation kring Matematikverkstaden på Bandhagens skola.

Pedagogisk dokumentation kring Matematikverkstaden på Bandhagens skola. Pedagogisk dokumentation kring Matematikverkstaden på Bandhagens skola. Åh, nu förstår jag verkligen sa en flicka på 10 år efter att ha arbetat med bråk i matematikverkstaden. Vår femåriga erfarenhet av

Läs mer

Judendomen och Kristendomen

Judendomen och Kristendomen Judendomen och Kristendomen Planering i S.o Religion 7D Judendomen och Kristendomen Veckor 46-51 Rolf Johnny Olsen Övergripande Mål från LGR11 Del 2 Att eleven: Mål och riktlinjer tar avstånd från att

Läs mer

Kristendomen kyrka och kristen tro. Ht 2010 Jonas

Kristendomen kyrka och kristen tro. Ht 2010 Jonas Kristendomen kyrka och kristen tro Ht 2010 Jonas Idestrom@teol.uu.se Några utgångspunkter Kristendom/kristen tro är inte en ideologi. Tron formas och tar sig uttryck både i handlingar och idéer. En stor

Läs mer

EntrEprEnörsk apande och läroplanen skolår: tidsåtgång: antal: ämne: kurser:

EntrEprEnörsk apande och läroplanen skolår: tidsåtgång: antal: ämne: kurser: Entreprenörskapande och läroplanen Skolår: Gymnasiet Tidsåtgång: Filmvisning ca 2 x 10 min, workshop på museet 90 minuter, efterarbete av varierande tidsåtgång Antal: Max 32 elever Ämne: Historia, Samhällskunskap,

Läs mer

RELIGION (KATOLSK) ÅRSKURS 1 2. Läroämnets uppdrag

RELIGION (KATOLSK) ÅRSKURS 1 2. Läroämnets uppdrag RELIGION (KATOLSK) ÅRSKURS 1 2 Läroämnets uppdrag Läroämnets uppdrag är att ge eleverna en bred allmänbildning i religion och livsåskådning. En religiös och åskådningsmässig allmänbildning innebär kunskaper,

Läs mer

Filmen: Skolans Värdegrund - var finns den? The Fundamental Value System - where is it to be found?

Filmen: Skolans Värdegrund - var finns den? The Fundamental Value System - where is it to be found? Malmö högskola Lärarutbildningen Individ & samhälle Examensarbete 5 poäng Filmen: Skolans Värdegrund - var finns den? The Fundamental Value System - where is it to be found? Jonas Hallström och Morten

Läs mer

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Lövåsens förskola

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Lövåsens förskola 1(7) Lokal arbetsplan Lövåsens förskola 2010/2011 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 4 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 4 2.4 Förskola och

Läs mer

Planering för religionskunskap vårterminen 2009

Planering för religionskunskap vårterminen 2009 Planering för religionskunskap vårterminen 2009 Innan vi börjar läsa religion ska vi som vanligt ställa oss frågan: Varför då? Vad ska vi ha dessa kunskaper till? För att besvara frågan har jag kopierat

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling bidrag/del av förskolans och skolans måluppfyllelse

Lärande för hållbar utveckling bidrag/del av förskolans och skolans måluppfyllelse Lärande för hållbar utveckling bidrag/del av förskolans och skolans måluppfyllelse De nya styrdokumenten- stöd och krav Lärande för hållbar utveckling - kopplingen till andra prioriterade områden Entreprenörskap/entreprenöriellt

Läs mer

Läroplanens mål. Målen för eleverna i grundskolan är i läroplanen uppdelad i mål att sträva mot och mål att uppnå.

Läroplanens mål. Målen för eleverna i grundskolan är i läroplanen uppdelad i mål att sträva mot och mål att uppnå. Läroplanens mål Målen för eleverna i grundskolan är i läroplanen uppdelad i mål att sträva mot och mål att uppnå. Mål att sträva mot är det som styr planeringen av undervisningen och gäller för alla årskurser.

Läs mer

Kursplaner RELIGION. Ämnesbeskrivning. Centralt innehåll. Insikt med utsikt

Kursplaner RELIGION. Ämnesbeskrivning. Centralt innehåll. Insikt med utsikt Kursplaner RELIGION Ämnesbeskrivning Ämnet religionskunskap har sin vetenskapliga förankring främst i religionsvetenskapen men är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det behandlar hur religioner och livsåskådningar

Läs mer

MODERSMÅL. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kurser i ämnet

MODERSMÅL. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kurser i ämnet MODERSMÅL Goda kunskaper i modersmålet gagnar lärandet av svenska, andra språk och andra ämnen i och utanför skolan. Ett rikt och varierat modersmål är betydelsefullt för att reflektera över, förstå, värdera

Läs mer

KUNSKAPENS KATEDRAL DOMKYRKANS PROGRAM FÖR LINKÖPINGS GYMNASIESKOLOR

KUNSKAPENS KATEDRAL DOMKYRKANS PROGRAM FÖR LINKÖPINGS GYMNASIESKOLOR KUNSKAPENS KATEDRAL DOMKYRKANS PROGRAM FÖR LINKÖPINGS GYMNASIESKOLOR Flytta en lektion till Katedralen! Nu vill vi satsa lite extra på gymnasieskolorna i Linköping och Katedralen i Linköping vill erbjuda

Läs mer

Syfte och centralt innehåll för förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med specialskola

Syfte och centralt innehåll för förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med specialskola Regeringsredovisning: förslag till text i Lspec11 om förskoleklass U2015/191/S 2015-11-23 Dnr: 2015:201 Syfte och centralt innehåll för förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med specialskola Undervisningen

Läs mer

Lokal kursplan för samhällsorienterande ämnen vid Kungsmarksskolan

Lokal kursplan för samhällsorienterande ämnen vid Kungsmarksskolan Lokal kursplan för samhällsorienterande ämnen vid Kungsmarksskolan Gemensamt för samhällsorienterande ämnen Kungsmarksskolan skall i sin undervisning sträva efter att: - arbetet genomsyras av en demokratisk

Läs mer

Religionskunskap 1, 15hp (1 15 hp) (kurskoder 92RE11, 92RE17, 93RE17) Kursen är indelad i två delar med ett gemensamt ämnesdidaktiskt stråk.

Religionskunskap 1, 15hp (1 15 hp) (kurskoder 92RE11, 92RE17, 93RE17) Kursen är indelad i två delar med ett gemensamt ämnesdidaktiskt stråk. Kurser i religionsvetenskap inom ämneslärarprogrammet Religionskunskap 1, 15hp (1 15 hp) (kurskoder 92RE11, 92RE17, 93RE17) Kursen är indelad i två delar med ett gemensamt ämnesdidaktiskt stråk: Religionshistorisk

Läs mer

Amerikanerna och evolutionen

Amerikanerna och evolutionen KREATIONISM Amerikanerna och evolutionen Jesper Jerkert refererar några nya enkäter om amerikanernas inställning till kreationism och evolution. DÅ OCH DÅ publiceras resultaten från enkäter som undersökt

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll 3 Förskoleklassen Förskoleklassens syfte och centrala innehåll Undervisningen i en förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med specialskola ska utgå från den värdegrund och det uppdrag samt de övergripande

Läs mer

Läroplan för förskolan

Läroplan för förskolan UTKAST 1: 2017-09-11 Läroplan för förskolan 1. Förskolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Förskolan ingår i skolväsendet. Enligt skollagen (2010:800)

Läs mer

Individuell utvecklingsplan HT Namn. Myrans Heldagsskola

Individuell utvecklingsplan HT Namn. Myrans Heldagsskola Individuell utvecklingsplan HT 2014 Namn Grundsärskolans kursplan Myrans Heldagsskola Bild Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga

Läs mer

Ämnesblock matematik 112,5 hp

Ämnesblock matematik 112,5 hp 2011-12-15 Ämnesblock matematik 112,5 hp för undervisning i grundskolans år 7-9 Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 90 hp, utbildningsvetenskaplig kärna 7,5 hp och VFU 15 hp.

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet religionskunskap

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet religionskunskap Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

"Vi tror olika!!" Klura lite på dessa ord: åttafaldiga vägen, meditation, nirvana, Allah, Ganesha, tempel... I vilken religion hör de hemma?

Vi tror olika!! Klura lite på dessa ord: åttafaldiga vägen, meditation, nirvana, Allah, Ganesha, tempel... I vilken religion hör de hemma? "Vi tror olika!!" En planering som utvecklar elevernas förmåga att jämföra några av våra världsreligioner. Eleverna är med och har elevmedverkan i innehåll i olika uppgifter samt hur de vill visa att de

Läs mer

Syfte och centralt innehåll för förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med sameskola

Syfte och centralt innehåll för förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med sameskola Regeringsredovisning: förslag till text i Lsam11 om förskoleklass U2015/191/S 2015-11-23 Dnr: 2015:201 Syfte och centralt innehåll för förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med sameskola Undervisningen

Läs mer

Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: MODERSMÅL Goda kunskaper i modersmålet gagnar lärandet av svenska, andra språk och andra ämnen i och utanför skolan. Ett rikt och varierat modersmål är betydelsefullt för att reflektera över, förstå, värdera

Läs mer

Handlingsplan. Storhagens förskola 2015/2016

Handlingsplan. Storhagens förskola 2015/2016 Handlingsplan Storhagens förskola 2015/2016 1 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar: öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga

Läs mer

FILOSOFI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

FILOSOFI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet FILOSOFI Filosofi är ett humanistiskt ämne som har förgreningar i alla områden av mänsklig kunskap och verksamhet, eftersom det behandlar grundläggande frågor om verklighetens natur, kunskapens möjlighet

Läs mer

Skolan ska skapa positiva lärmiljöer och alla ska bemötas på ett respektfullt sätt.

Skolan ska skapa positiva lärmiljöer och alla ska bemötas på ett respektfullt sätt. Lillsjöskolan har närhet till Odensalabäcken, skog, grönområden och fotbollsplan/skridskobana. Personalen på skolan är kunnig, engagerad och arbetar för elevernas bästa. Lillsjöskolans anda skall präglas

Läs mer

Undervisningen ska även bidra till att eleverna får möta och bekanta sig med såväl de nordiska grannspråken som de nationella minoritetsspråken.

Undervisningen ska även bidra till att eleverna får möta och bekanta sig med såväl de nordiska grannspråken som de nationella minoritetsspråken. Pedagogisk planering i svenska. Ur Lgr 11 Kursplan i svenska Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människan sin identitet, uttrycker sina känslor

Läs mer

Bilaga 7: OH-underlag

Bilaga 7: OH-underlag BILAGA 7: OH- UNDERLAG 7 : 1 Bilaga 7: OH-underlag Materialet i denna bilaga kan användas som underlag vid presentationer när ni på förskolan eller skolan arbetar med värdegrundsfrågor utifrån Trygghetspärmen.

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Mål för Markhedens Förskola Läsåret 2013/2014

Mål för Markhedens Förskola Läsåret 2013/2014 2012-10-15 Sid 1 (7) Mål för Markhedens Förskola Läsåret 2013/2014 V A L B O F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), www.gavle.se Sid 2 (7) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

Pedagogisk planering i geografi. Ur Lgr 11 Kursplan i geografi

Pedagogisk planering i geografi. Ur Lgr 11 Kursplan i geografi Pedagogisk planering i geografi. Ur Lgr 11 Kursplan i geografi Förutsättningarna för ett liv på jorden är unika, föränderliga och sårbara. Det är därför alla människors ansvar at förvalta jorden så at

Läs mer

Lokal arbetsplan för Solstrålen 2013/2014. Vår vision

Lokal arbetsplan för Solstrålen 2013/2014. Vår vision Lokal arbetsplan för Solstrålen 2013/2014 Vår vision På förskolan Solstrålen ska vi arbeta för att få trygga barn som är glada, positiva, har upptäckarglädje och trivs tillsammans med varandra och oss

Läs mer

Handlingsplan. Storhagens förskola. Ht16/Vt17

Handlingsplan. Storhagens förskola. Ht16/Vt17 Handlingsplan Storhagens förskola Ht16/Vt17 1 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet utvecklar: öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra

Läs mer