PRODUKTRESUMÉ. Barn över 12 månaders ålder, ungdomar och vuxna: en engångsdos på 0,5 ml.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PRODUKTRESUMÉ. Barn över 12 månaders ålder, ungdomar och vuxna: en engångsdos på 0,5 ml."

Transkript

1 PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN NeisVac-C, injektionsvätska, suspension, förfylld spruta, Meningokock grupp C- polysackaridkonjugatvaccin (adsorberat) 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En dos (0,5 ml) innehåller: Neisseria meningitidis grupp C (stam C11) polysackarid (de-o-acetylerad) Konjugerat till tetanustoxoid 10 mikrogram mikrogram Adsorberat till aluminiumhydroxid, hydratiserat 0,5 mg Al 3+ För fullständig förteckning över hjälpämnen, se LÄKEMEDELSFORM Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta Halvgenomskinlig vit-benvit suspension 4 KLINISKA UPPGIFTER 4.1 Terapeutiska indikationer Aktiv immunisering av barn äldre än 2 månader, ungdomar och vuxna för prevention av infektionssjukdom orsakad av Neisseria meningitidis serogrupp C. Användningen av NeisVac-C ska beaktas på basis av officiella rekommendationer. 4.2 Dosering och administreringssätt Dosering Det finns inga data på användning av olika meningokock grupp C konjugatvacciner för doserna under primärimmunisering eller för påfyllnadsdoser, varför samma vaccin bör användas genomgående när så är möjligt. Primärimmunisering Spädbarn från 2 till 12 månaders ålder: två doser om 0,5 ml vardera, med ett intervall på minst två månader mellan doserna. (Se avsnitt 4.5 och 5.1 angående administrering av NeisVac-C tillsammans med andra vacciner). Barn över 12 månaders ålder, ungdomar och vuxna: en engångsdos på 0,5 ml. Påfyllnadsdoser (Boosterdoser) För spädbarn rekommenderas att en påfyllnadsdos skall ges efter fullföljd primärimmunisering. Tidpunkten för denna dos ska följa tillgängliga officiella

2 rekommendationer. Data på immunsvar efter administration av påfyllnadsdos och efter samtidig administrering av andra barnvaccin framgår av avsnitt 5.1 respektive 4.5. Behovet av påfyllnadsdoser för personer som vaccinerats med en enda dos (d.v.s. personer äldre än 12 månader vid första immunisering) har ännu inte fastställts. Administreringssätt NeisVac-C skall injiceras intramuskulärt, företrädesvis anterolateralt i låret hos spädbarn och deltoideusmuskeln hos äldre barn, ungdomar och vuxna. Hos barn i åldern månader kan vaccinet administreras i deltoideusmuskeln eller anterolateralt i låret. Vaccinet får inte administreras subkutant eller intravenöst (se avsnitt 4.4). NeisVac-C får ej blandas med andra vacciner i samma spruta. Separata injektionsställen bör användas om fler än ett vaccin administreras (se avsnitt 4.5). 4.3 Kontraindikationer Överkänslighet mot någon av beståndsdelarna i vaccinet, inklusive tetanustoxoid. I likhet med alla vacciner bör vaccinering med NeisVac-C skjutas upp för patienter som drabbats av en allvarlig akut febersjukdom. 4.4 Varningar och försiktighetsmått Adekvat utrustning för medicinsk behandling skall finnas tillgänglig i händelse av anafylaktisk reaktion. Av denna anledning skall den vaccinerade hållas under observation under lämplig tidsrymd efter vaccineringen. NeisVac-C FÅR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER GES INTRAVENÖST. Vaccinet bör ges med försiktighet till personer med trombocytopeni eller koagulationsrubbning. Data saknas beträffande subkutan injektion av NeisVac-C, därför är risken för toxicitet eller minskad effekt okänd. Man bör tänka på den potentiella risken för apné och behovet av att övervaka andningen under timmar när den första serien vaccin ges till mycket för tidigt födda barn (födda före 28 fulla graviditetsveckor) och i särskild mån för de barn som tidigare haft omogna lungor. Uteslut eller vänta inte med vaccineringen för denna grupp av barn eftersom den är speciellt fördelaktig för dem. Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, dvs är näst intill natriumfritt. Inga uppgifter om användning av vaccinet för kontroll av epidemiskt utbrott finns ännu tillgängliga.

3 Risk-nytta bedömningen av vaccination med NeisVac-C beror på incidensen av infektion av N. meningitidis serogrupp C i en given population innan ett större immuniseringsprogram startas. Hos personer med bristande antikroppsbildande förmåga (på grund av genetisk defekt eller immunosuppressiv behandling) är det möjligt att vaccinationen inte inducerar skyddande antikroppsnivåer. Det är därför inte säkert att vaccinering resulterar i tillräckligt skyddande antikroppssvar hos alla individer. Man kan förvänta att individer med komplementbrist liksom funktionell eller anatomisk aspleni kan uppvisa ett immunsvar mot meningokock C-konjugatvaccin. Däremot vet man ej vilken grad av skydd som uppnås. Trots att symptom på meningit, såsom nacksmärta/nackstelhet och fotofobi har rapporterats finns inga bevis för att meningokock C-konjugatvacciner orsakar meningokock C-meningit. Möjligheten av samtidigt förekommande meningit av annan genes bör därför beaktas. Immunisering med detta vaccin kan inte ersätta vanlig tetanusimmunisering. NeisVac-C skyddar endast mot Neisseria meningitidis grupp C och förhindrar inte helt sjukdom orsakad av grupp C-meningokocker. Det skyddar inte mot andra grupper av Neisseria meningitidis eller andra organismer som orsakar meningit eller septikemi. I händelse av petekier och/eller purpura efter vaccination (se avsnitt 4.8) bör etiologin undersökas noga. Både smittsamma och icke-smittsamma orsaker bör tas under övervägande. Det finns inga data på användning av NeisVac-C på vuxna över 65 år (se avsnitt 5.1). 4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner NeisVac-C får inte blandas med andra vacciner i samma spruta. Separata injektionsställen bör användas om fler än ett vaccin skall ges. Administrering av NeisVac-C i kliniska prövningar samtidigt (men på annat injektionsställe) med vacciner med följande antigen försämrade inte det immunologiska svaret mot något av följande antigen: - difteri-och tetanustoxoid - helcells pertussisvaccin (wp) - acellulära pertussisinnehållande vacciner (antikroppar mot pertussistoxin, ap) - Haemophilus influenzae-konjugerat vaccin (Hib) - inaktiverat poliovaccin (IPV) - mässling, påssjuke- och rubellavaccin (MMR). Mindre variationer i geometriska medelantikroppsnivåer (GMT) sågs ibland mellan samtidig och enskilda administreringar. Det kliniska värdet av dessa fynd är dock inte fastställt. Samtidig administrering av NeisVac-C (spädbarnsschema med 2 doser) och Infanrix hexa (DTaP-IPV-HBV-Hib) primärimmunisering med tre doser till spädbarn indikerade inte någon kliniskt relevant interferens med svar på några av antigenerna i det hexavalenta vaccinet.

4 Specifika data på samtidig administrering av NeisVac-C med Hexavac (DTaP-IPV-HBV- Hib) primärimmunisering med tre doser till spädbarn indikerade att svaret på hepatit B- komponenten var otillfredsställande. Därför rekommenderas inte samtidig administrering av Hexavac. I olika studier med andra vaccin, har samtidig administrering av meningokock serogrupp C konjugat och kombinationer som innehåller acellulära pertussiskomponenter (med eller utan inaktiverat poliovirus, hepatit B ytantigen eller Hib-konjugat) visats ge lägre GMT-nivåer av serumbaktericida antikroppar (SBA) jämfört med separata administreringar eller med samadministrering av helcells pertussisvacciner. Andelen individer som uppnår serumbaktericida antikroppstitrar på minst 1:8 eller 1:128 påverkas dock inte. För närvarande är betydelsen av dessa observationer för vaccinskyddets varaktighet inte kända. Antikroppssvaret för NeisVac-C givet en månad efter vaccin innehållande tetanustoxoid var 95,7 % jämfört med 100 % när vaccinerna gavs samtidigt. Det finns inga uppgifter om samtidig användning av NeisVac-C med pneumokockkonjugatvaccin. Samtidig användning bör dock övervägas om det är av särskild medicinsk vikt. 4.6 Graviditet och amning Det finns inga adekvata uppgifter från användning av detta vaccin till gravida. Djurstudier är otillräckliga med avseende på effekt på graviditet, embryonal/fetal utveckling, förlossning och postnatal utveckling. Den potentiella risken för människor är okänd. Eftersom meningokock C-sjukdom är allvarlig, bör man dock ej avstå från att vaccinera under graviditet om uttalad risk för smitta föreligger. En risk-nytta bedömning bör även göras innan beslut fattas att immunisera under amning. 4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner Det är osannolikt att vaccinet påverkar förmågan att framföra fordon eller använda maskiner. 4.8 Biverkningar Biverkningar under kliniska prövningar I kontrollerade kliniska studier gavs NeisVac-C ofta samtidigt med vacciner innehållande difteri-tetanustoxoid (DT), wp, ap, Hib, oralt poliovirus (OPV), IPV eller hepatit B-virus (HBV) till spädbarn, MMR till ettåringar, DT till barn 3,5-6 år och tetanus samt lågdos difteritoxoid (Td) till åringar. NeisVac-C och samtidigt givna vacciner gavs på olika injektionsställen. För de vanligaste biverkningarna rapporterade i dessa studier, se tabellen nedan. Frekvens av Biverkningar Mycket vanliga (> 1/10) Biverkning Reaktioner vid injektionsstället: (rodnad, ömhet/smärta, svullnad) Extremitetssmärtor hos äldre barn Huvudvärk

5 Vanliga (> 1/100, < 1/10) Gråt och irritabilitet hos spädbarn och yngre barn Slöhet, somnolens, sömnrubbningar hos späda och små barn. Kräkningar/illamående/diarré hos spädbarn Aptitlöshet hos spädbarn Feber Aptitlöshet hos barn Kräkningar/illamående/diarré hos barn Muskelvärk hos äldre barn och vuxna Extremitetssmärtor hos barn Följande ytterligare biverkningar rapporterades som spontana rapporter: Blodet och lymfsystemet: Lymfadenopati, idiopatisk trombocytopen purpura. Immunsystemet: Anafylaxi, överkänslighetsreaktioner inklusive bronkospasm, ansiktssvullnad och angioödem Centrala och perifera nervsystemet: Yrsel, kramper inklusive feberkramper, svimningar, hypoestesi och parestesi, hypotoni hos spädbarn Det har förekommit mycket få rapporter om krampanfall efter administrering av meningokock grupp C-konjugerat vaccin. Patienterna har vanligtvis tillfrisknat snabbt. Några av de rapporterade krampanfallen kan ha varit svimningar. Rapporteringsfrekvensen för kramper låg under bakgrundsfrekvensen för epilepsi hos barn. Hos spädbarn förekom kramperna vanligtvis tillsammans med feber och var därför troligen feberkramper. Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum: Apné hos mycket för tidigt födda barn (födda före 28 fulla graviditetsveckor) (se avsnitt 4.4) Magtarmkanalen: Kräkningar och illamående Hud och subkutan vävnad: Utslag, urtikaria och pruritus Muskuloskeletala systemet och bindväv: Artralgi Njurar och urinvägar: Återfall i nefrotiskt syndrom har rapporterats i samband med meningokock grupp C- konjugatvacciner. I mycket sällsynta fall har petekier/purpura rapporterats efter immunisering (se även avsnitt 4.4).

6 Stevens-Johnson syndrom och erythema multiforme har rapporterats under aktiv uppföljning efter lansering, i samband med meningokock grupp C-konjugatvacciner. 4.9 Överdosering Det finns ingen erfarenhet av överdosering av NeisVac-C-vaccin. Överdosering av vaccinet är mycket osannolikt, då det administreras i endosspruta av sjukvårdspersonal. 5 FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER 5.1 Farmakodynamiska egenskaper Farmakoterapeutisk grupp: Vaccin mot meningokockinfektioner ATC- kod: J07AH Inga kliniska effektstudier har genomförts. I den serumbaktericida antikroppsassay (SBA), som refereras till i texten nedan, användes kaninserum som källa till komplement och stam C11. I studie 99MCIUK (se tabell nedan) fick nästan alla spädbarn difteri-, tetanus och helcells pertussisvaccin i kombination med ett Hib-konjugerat vaccin samtidigt med varje dos NeisVac-C (en, två respektive tre doser gavs i de randomiserade grupperna). - Bland spädbarn som givits en engångsdos av NeisVac-C vid 2 månaders ålder (n=182) uppnådde 98,4% en SBA-titer på minst 1:8 och 95,6% nådde en titer på minst 1:32 en månad efter vaccination. - Bland spädbarn som givits två doser vid 2 och 4 månaders ålder (n=188) hade alla uppnått antikroppstitrar på 1:8 och 99,5% hade uppnått titrar på minst 1:32 en månad efter den andra dosen. - En challenge dos av icke-konjugerat meningokock serogrupp C-polysackarid (givet som en femtedel av rekommenderad dos av ett registrerat A/C vaccin) under andra levnadsåret inducerade en SBA-titer på minst 1:32 i 98% av de barn som tidigare fått antingen en (n=166) eller två doser (n=157) av NeisVac-C under spädbarnstiden. I en klinisk studie på vuxna år gamla, gavs en engångsdos av NeisVac-C till 73 vuxna som inte tidigare hade vaccinerats mot serogrupp C meningokockinfektion och till 40 som tidigare hade fått vaccin innehållande icke-konjugerad serogrupp C meningokock polysackarid. Av dem med titrar en månad efter vaccinationstillfället var 65/68 (97,1%) inte tidigare vaccinerade och 34/35 (95,6%) med tidigare vaccination hade SBA titrar på minst 1:8, medan 65/68 respektive 33/35 hade titrar om minst 1:128. GMT-nivåerna av serumbaktericida antikroppar var dock 1758 respektive 662 i de två grupperna. Därmed var svaret på den konjugerade polysackariden i NeisVac-C lägre hos vuxna som tidigare hade givits icke-konjugerat meningokockvaccin. Mer än 90% uppnådde ändå en SBA-titer på 1:128. Antikroppssvaren (SBA-titrar mot C11-stammen) är sammanställda i tabellen nedan per åldersgrupp#:

7 Studie Antal frivilliga som uppnått titer / totalt antal frivilliga titer 1:8* titer 1:32* Studie på spädbarn 99MCIUK 1 dos vid 2 månader 2 doser vid 2 och 4 månader 3 doser vid 2, 3 och 4 månader 179/ / /173 (98,4%) (100%) (99,4%) 174/ / /172 (95,6%) (99,5%) (98,8%) Studie på spädbarn 97C002 Booster med NeisVac-C (4:e dosen)** 24/24 (100%) Småbarn (12-17 månader) 72/72 (100%) 70/72 (97,2%) 3,5-6 år 72/73 (98,6%) 72/73 (98,6%) år 28/28 (100%) 28/28 (100%) Vuxna Inga tidigare MenC vaccinationer Tidigare icke-konjugerade MenC 65/68 34/35 (95,6%) (97,1%) * Serologi utfördes cirka 4 veckor efter vaccination. ** De tre doserna till spädbarn gavs vid 2, 3 och 4 månader *** 95,6% respektive 94,3% av individerna uppnådde rsba-titrar 1:128 # med undantag av spädbarn fick alla åldersgrupper en enstaka dos NeisVac-C *** *** Postmarketing surveillance efter en immuniseringskampanj i Storbritannien: Uppskattningar av vacciners effektivitet från Storbritanniens rutinmässiga immuniseringssprogram (med användande av tre meningokock serogrupp C (Men C) konjugatvacciner i olika stor utsträckning) som täcker perioden från introduktionen av MenC vacciner i slutet av 1999 till mars 2004 har påvisat att det föreligger ett behov av en boosterdos efter den primära immuniseringsserien (tre doser givna vid 2, 3 och 4 månader). Inom ett år efter primärimmuniseringsserien uppskattades vaccinets effektivitet i spädbarnskohorten till 93% (95% konfidensintervall 67, 99). Mer än ett år efter slutförandet av den primära serien fanns det dock klara belägg för avtagande skyddseffekt. Uppskattningar av effektiviteten som hittills baserats på ett begränsat antal fall visar på ett minskande skydd hos småbarn över 12 månader som primärimmuniserats med en enda dos. Effektiviteten i alla andra åldersgrupper (upp till 18 år) som immuniserats med en enda dos har hittills legat runt 90% eller mer inom och över ett år efter vaccination. 5.2 Farmakokinetiska uppgifter Farmakokinetiska studier krävs ej för vacciner.

8 5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter Det finns inga prekliniska data av relevans för säkerhetsbedömningen utöver vad som redan beaktats i produktresumén. 6 FARMACEUTISKA UPPGIFTER 6.1 Förteckning över hjälpämnen Natriumklorid Vatten för injektionsvätskor 6.2 Blandbarhet Eftersom blandbarhetsstudier saknas får inte NeisVac-C blandas med andra läkemedel. 6.3 Hållbarhet 42 månader (3,5 år) 6.4 Särskilda förvaringsanvisningar Förvaras i kylskåp (2 o C 8 o C) Får ej frysas. Förvara sprutan i ytterkartongen. Under hållbarhetstiden, som uppgår till 42 månader, kan produkten förvaras i rumstemperatur (upp till 25 C) under en sammanhängande period som ej överstiger 9 månader. Om produkten förvaras i rumstemperatur (upp till 25 C) bör startdatum och det nya utgångsdatumet för 9- månadersperioden noteras på kartongen. Det nya utgångsdatumet för förvaring i rumstemperatur får inte infalla senare än det utgångsdatum som gäller för produktens totala hållbarhet på 42 månader. 6.5 Förpackningstyp och innehåll NeisVac-C finns som 0,5 ml suspension i en förfylld spruta (typ I-glas) med en skyddshatt (bromobutylgummi) och en gummipropp (bromobutylgummi), i förpackningar om 1, 10 eller 20 stycken. Förpackningen med en förfylld spruta kan innehålla två nålar av olika storlekar. Den mindre nålen (0,50 x16 mm) rekommenderas för injektion till barn och den större nålen (0,60 x 25 mm) för vaccinering av vuxna Båda nålarna är sterila och är avsedda endast för engångsbruk. Innerförpackningen är latexfri. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras. 6.6 Anvisningar för användning och hantering samt destruktion Efter lagring kan en vit fällning och en klar supernatant observeras. Vaccinet skall skakas väl för att få en homogen suspension, och inspekteras visuellt för eventuella främmande partiklar och/eller avvikelser i utseende före administrering. Om något sådant observeras, skall vaccinet kasseras. Eventuell oanvänd produkt och kasserat material hanteras enligt gällande riktlinjer. 7 INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford

9 Norfolk IP24 3SE Storbritannien 8 NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE / DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN RotaTeq, oral lösning Rotavirusvaccin, levande 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En dos (2 ml) innehåller: Rotavirus typ* G1 ej mindre än 2,2 x 10

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN AVONEX 30 mikrogram pulver och vätska till injektionsvätska, lösning. 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje BIO-SET-injektionsflaska innehåller

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN RotaTeq, oral lösning Rotavirusvaccin (levande, oralt) 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En 2 ml-dos innehåller: Rotavirus serotyp* G1 ej mindre

Läs mer

1. LÄKEMEDLETS NAMN. Intratect 50 g/l infusionsvätska, lösning 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING. Humant normalt immunglobulin (IVIg)

1. LÄKEMEDLETS NAMN. Intratect 50 g/l infusionsvätska, lösning 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING. Humant normalt immunglobulin (IVIg) 1. LÄKEMEDLETS NAMN Intratect 50 g/l infusionsvätska, lösning 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Humant normalt immunglobulin (IVIg) En ml innehåller: Humant normalt immunglobulin 50 mg (minst

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Barn: Glukosamin Pharma Nord skall inte ges till barn och ungdomar under 18 år.

PRODUKTRESUMÉ. Barn: Glukosamin Pharma Nord skall inte ges till barn och ungdomar under 18 år. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Glukosamin Pharma Nord 400 mg, hårda kapslar 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 kapsel innehåller glukosaminsulfat-kaliumkloridkomplex motsvarande 400 mg glukosamin

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Asacol 500 mg suppositorier.

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Asacol 500 mg suppositorier. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Asacol 500 mg suppositorier. 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje suppositorium innehåller: 500 mg mesalazin. För fullständig förteckning över hjälpämnen,

Läs mer

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje rektalsuspension med 100 ml innehåller: 1 g mesalazin.

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje rektalsuspension med 100 ml innehåller: 1 g mesalazin. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Asacol 1 g rektalsuspension 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje rektalsuspension med 100 ml innehåller: 1 g mesalazin. För fullständig förteckning över hjälpämnen,

Läs mer

Innehållet är sterilt tills endosbehållaren bryts. För att undvika kontaminering får behållarens spets inte beröras.

Innehållet är sterilt tills endosbehållaren bryts. För att undvika kontaminering får behållarens spets inte beröras. Produktresumé (SPC): Denna text är avsedd för vårdpersonal. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Zaditen 0,25 mg/ml, ögondroppar, lösning endosbehållare 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 0,4 ml innehåller 0,138

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN Remicade 100 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning. 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje injektionsflaska innehåller 100 mg

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. 3 LÄKEMEDELSFORM Filmdragerad tablett. Oval, ljusorange filmdragerad tablett med RSN på en sida och 35 mg på den andra.

PRODUKTRESUMÉ. 3 LÄKEMEDELSFORM Filmdragerad tablett. Oval, ljusorange filmdragerad tablett med RSN på en sida och 35 mg på den andra. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Optinate Septimum 35 mg filmdragerade tabletter. 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje filmdragerad tablett innehåller 35 mg natriumrisedronat motsvarande 32,5

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN Remicade 100 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning. 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje injektionsflaska med Remicade innehåller

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN Ryzodeg 100 enheter/ml injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 ml lösning innehåller 100 enheter

Läs mer

Varje filmdragerad tablett innehåller 50 mg eller 100 mg sertralin (som sertralinhydroklorid).

Varje filmdragerad tablett innehåller 50 mg eller 100 mg sertralin (som sertralinhydroklorid). PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Sertralin KRKA 50 mg filmdragerade tabletter Sertralin KRKA 100 mg filmdragerade tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje filmdragerad tablett innehåller

Läs mer

3 LÄKEMEDELSFORM Tablett. Vita till benvita, kapselformade tabletter märkta med 414 på en sida.

3 LÄKEMEDELSFORM Tablett. Vita till benvita, kapselformade tabletter märkta med 414 på en sida. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Ezetrol 10 mg tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En tablett innehåller 10 mg ezetimib. Hjälpämne(n): En tablett innehåller 55 mg laktosmonohydrat. För

Läs mer

Denna information är avsedd för vårdpersonal.

Denna information är avsedd för vårdpersonal. Denna information är avsedd för vårdpersonal. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Voxra 150 mg tablett med modifierad frisättning. Voxra 300 mg tablett med modifierad frisättning. 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN BRINAVESS 20 mg/ml, koncentrat till infusionsvätska, lösning 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En ml koncentrat innehåller 20 mg vernakalanthydroklorid

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN Enbrel 25 mg pulver och vätska till injektionsvätska, lösning. 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje injektionsflaska innehåller 25 mg etanercept.

Läs mer

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En ml innehåller 100 IE/ml humant insulin (tillverkat i E.coli med rekombinant DNAteknologi).

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En ml innehåller 100 IE/ml humant insulin (tillverkat i E.coli med rekombinant DNAteknologi). PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Humulin NPH 100 IE/ml injektionsvätska, suspension. 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En ml innehåller 100 IE/ml humant insulin (tillverkat i E.coli med rekombinant

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1. LÄKEMEDLETS NAMN RotaShield, pulver och vätska till oral suspension Rotavirus, levande försvagat vaccin. 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Reassortant rhesus/human

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN Pixuvri 29 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En injektionsflaska innehåller 29 mg pixantron

Läs mer

3 LÄKEMEDELSFORM Filmdragerad tablett. Vit, rund, bikonvex filmdragerad tablett märkt på ena sidan med A i blått.

3 LÄKEMEDELSFORM Filmdragerad tablett. Vit, rund, bikonvex filmdragerad tablett märkt på ena sidan med A i blått. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Almogran 12,5 mg filmdragerad tablett. 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En tablett innehåller 12,5 mg almotriptan som almotriptan D,L-vätemaleat. För fullständig

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN YERVOY 5 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En ml koncentrat innehåller 5 mg ipilimumab. En 10 ml injektionsflaska

Läs mer

Administreringssätstorlek Styrka Läkemedelsform

Administreringssätstorlek Styrka Läkemedelsform BILAGA A EMEA:s aktnummer Fantasinamn Administreringssätstorlek Styrka Läkemedelsform Förpackning Innehåll (koncentration) Förpacknings- EMEA/H/C/593 Xyrem 500 mg/ml Oral lösning Oral användning Flaska

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN Clopidogrel Teva 75 mg filmdragerade tabletter 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje filmdragerad tablett innehåller 75 mg clopidogrel (som vätesulfat).

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN CHAMPIX 0,5 mg filmdragerade tabletter. 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje filmdragerad tablett innehåller 0,5 mg vareniklin (som tartrat).

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN OPATANOL 1 mg/ml ögondroppar, lösning 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En ml lösning innehåller 1 mg olopatadin (som hydroklorid). Hjälpämnen med

Läs mer

1 LÄKEMEDLETS NAMN 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 3 LÄKEMEDELSFORM. 4 KLINISKA UPPGIFTER 4.1 Terapeutiska indikationer

1 LÄKEMEDLETS NAMN 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 3 LÄKEMEDELSFORM. 4 KLINISKA UPPGIFTER 4.1 Terapeutiska indikationer Denna information är avsedd för vårdpersonal. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Alvedon 60 mg, 125 mg, 250 mg, 500 mg och 1 g suppositorier 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje suppositorium innehåller paracetamol

Läs mer

Utseende tablett 400 mg: Vit kapselformad tablett (16,4 x 6,8 mm) med skåra, märkt med SPlogotyp

Utseende tablett 400 mg: Vit kapselformad tablett (16,4 x 6,8 mm) med skåra, märkt med SPlogotyp PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Taloxa 400 mg tabletter Taloxa 600 mg tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 tablett innehåller 400 mg respektive 600 mg felbamat. Beträffande hjälpämnen

Läs mer

2 mg: vitaktigt, dragerat tuggummi, cirka 15 x 15 x 6 mm 4 mg: cremefärgat, dragerat tuggummi, cirka 15 x 15 x 6 mm

2 mg: vitaktigt, dragerat tuggummi, cirka 15 x 15 x 6 mm 4 mg: cremefärgat, dragerat tuggummi, cirka 15 x 15 x 6 mm PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Nicorette Fruktmint 2 mg medicinskt tuggummi Nicorette Fruktmint 4 mg medicinskt tuggummi 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 2 mg: Nikotinresinat 10 mg, motsvarande

Läs mer

84, 90, 100, 112, 120, 84, 90, 100, 112, 120, 168 & 180 168 & 180

84, 90, 100, 112, 120, 84, 90, 100, 112, 120, 168 & 180 168 & 180 BILAGA I LISTA ÖVER NAMN, FARMACEUTISK FORM, STYRKA PÅ DEN MEDICINSKA PRODUKTEN, ADMINISTRERINGSVÄG, SÖKANDE, INNEHAVARE AV MARKNADSRÄTTIGHETER, FÖRPACKNING OCH FÖRPACKNINGSSTORLEKAR I VARJE MEDLEMSSTAT

Läs mer