Kap. 1. Den gamla släkten på Levälä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kap. 1. Den gamla släkten på Levälä"

Transkript

1 Förord till första upplagan. Denna utredning av släkter, som utgått från Levälä hemman i Ytterjeppo by i Nykarleby stad, är inte den första. Professor Woldemar Backman från Nykarleby publicerade i Österbottniska Posten 1931 i sin serie "Några äldre ännu i staden levande Nykarleby släkter" en utredning över släkten Björklund (Danielsson), som främst omfattade linje B i detta arbete, men även linje C. Att professor Backman gjorde ett fel i början av sin utredning beträffande släktens "anfader" berodde på att han så gott som helt var hänvisad till kyrkoarkiven. Genom att alla arkivhandlingar mikrofilmats har de nu på ett helt annat sätt kommit i var mans hand än när all arkivforskning måste ske i Helsingfors. Det har ju också främst varit tingsnotiserna från Nykarleby ting, som klargjort sambandet mellan olika personer på hemmanet under 1700-talets första del. Tillsammans med olika skattelängder har de möjliggjort att följa släktens "rötter" tillbaka till 1500-talet. Detta arbete har utförts av min bror Eugén Levlin, som sedan han gått i pension 1971, så gott som varje vardag tillbringade några timmar vid en läsapparat på Landsarkivet i Vasa. Efter hans bortgång har jag sammanställt materialet och samlat in data om de senaste släktleden. Detta var ett arbete för vilket jag tyvärr reserverade något för kort tid, då de inkomna uppgifterna hade bort kompletteras i ännu högre grad än jag hunnit med. Det stora intresse jag mötte vid insamlingen har dock sporrat mig att försöka nå ett så gott resultat som möjligt. Jag riktar ett varmt tack till alla dem som varit mig behjälpliga som uppgiftsgivare och insamlare. Utan er hjälp hade det inte varit möjligt att föra fram utredningen till nutid. Sollentuna i april Pär-Erik Levlin Förord till andra upplagan. Då 20 år gått sedan vår första släktbok publicerades ansågs det vara på tiden att ge ut en ny uppdaterad upplaga. Jag åtog mig arbetet med ett par medarbetare. För att de två upplagorna skall vara helt jämförbara har vi bibehållit numreringen av de gamla tabellerna. För de tabeller som tillkommit vid uppdateringen har vi då varit tvungna att ta bokstäver till hjälp vid numreringen. det ser kanske inte så bra ut men var nödvändigt. Vi har även tagit med i boken den senare komplettering som varit publicerad i en del Medlemsblad. Boken har ökat med närmare 120 sidor av vilka större delen tillkommit genom uppdateringen Vi får tacka alla dem som bistått oss med vid insamlingen av uppgifter och beklagar om vi inte nått ut till riktigt alla vid insamlingen. Kap. 1. Den gamla släkten på Levälä Sollentuna i maj Levälä hemman ligger på östra sidan av Nykarleby älv i Ytterjeppo by c:a 8 km söder om Nykarleby stad. I gamla tider bildade de tre nordligaste hemmanen i denna by en gårdsgrupp, där Levälä låg på södra sidan av Syltjärvbäckens utlopp i älven. Man kan inte mera se några märken efter gårdsplatsen men åkern där kallas ännu Portåkern, ett namn den fick när den låg utanför gårdsporten. Ungefär 200 m längre norrut vid älven låg Löv hemmans gårdsplats och den är bebyggd ännu i dag. Ytterligare 400 m norrut, på Bjons holme vid älven låg Bjon hemmans gårdsplats. Inte heller den bebyggd idag. Gårdsnamnet Levälä (på orten, uttalat Levila) vill professor T E Karsten härleda från det gamla svenska kvinnonamnet Lef eller Leva. Något sådant namn är inte känt från hemmanet, men t.ex. namnet Bjons, som kommer från Björn-Björns, kan senast ha bildats under förra hälften av 1500-talet, då hemmanet ägde en Björn. Levälä namnet kan ju vara lika gammalt eller äldre. Levälä är ett ovanligt namn men inte helt unikt. Det förekommer även i Alavus. Löv är ett rent naturnamn, som antagligen kommer från namnet Lövbacken, första gången påträffat i tingsprotokollet citerat på sid 8. Första gången Löv nämns som hemmansnamn är i ett tingsprotokoll från år Men i tingsprotokollen närmast efter stora ofreden kallas hemmanet Levälä 5/6 mtl till skillnad från Levälä 1 mtl. Detta tyder på att bägge hemmanen gått under namnet Levälä och namnet Löv varit så nytt att det inte varit helt inarbetat vid tiden för stora ofreden.

2 I de första skattelängderna, som finns bevarade från början av talet, finner vi en Nils Andersson som huvudperson på Levälä fram till Hemmanet har spannland åker, vilket motsvarar 6-61/2 tunnland. Uppgifterna variera något år från år. Man betalade vanligen skatt för 7 personer, varvid alla arbetsföra personer mellan 12 till 60 år räknades. Senare blev nedre gränsen 15 år. Antalet kor var vanligen 14. Skatt betalades även i torkade gäddor, varför också fiske bedrevs. Åren var Erik Nilsson huvudperson. Han var således med stor sannolikhet son till föregående. Personantalet som nu minskat till 5 personer, gick 1573 ned till endast 3 personer, men var 1582 igen uppe vid 5 personer. Den odlade arealen var densamma som tidigare, men antalet kor var vissa år ända uppe vid 20. Levälä var ett av de största hemmanen i Epo by, som hela bebyggelsen längs älvens nedre del då kallades. Åren 1586 till 1608 är Matts Olsson huvudperson på hemmanet. Om hans släktförhållande till föregående huvudperson Erik Nilsson vet vi ingenting. Då det tidigare funnits många personer på hemmanet och det ej varit öde tyder ingenting på försäljning, varför det torde ha gått i arv. Snart uppträder även en Erik Olsson samtidigt med Matts på hemmanet, tydligen två bröder. Deras far, den Olof vi inte känner, kan ju ha varit en yngre bror till Erik Nilsson. Matts nämns ännu i vissa tiondelängder fram till 1622, men torde ha dött År 1608 vid jordrevningen skatteläggs Levälä för 1 mantal. Antalet personer är dock nere vid 3 och tidvis 2 och antalet kor har sjunkit till mellan 4 och 8. Från 1609 är det vanligen Erik Olsson, f. c:a 1587, som nämns i längderna. Han är vår äldsta anfader på Levälä som vi med större säkerhet kan påvisa. I 1610 och 1611 års register över hjonelag med söner döttrar, drängar och pigor upptas på Levälä endast Erik Olsson med hustru och första året dräng, andra årets piga. Matts är tydligen så gammal eller sjuklig att han ej behöver betala personskatt. År 1623 delas Levälä i två lika delar mellan Erik Olsson och Marcus Mattsson. f. c:a 1597, antagligen död c:a Marcus Mattsson är tydligen son till Matts Olsson och hemmansdelningen betyder att han tar arv efter sin far. Man delade antagligen upp sig i två hushåll och sämjodelade åkrarna. Om man även haft två hus att bo i undandrar sig naturligtvis vår bedömning. Från roteringslängderna 1627 och 1629 vet vi om Marcus att han var halt och lam. Vid 1623 års boskapsräkning hade Erik en häst, en tjur, fem kor, två kalvar, fem gamla får, tre unga får, ett gammalt svin, ett ungt svin, och sådde 2½ tunna utsäde. Marcus hade två ston, en tjur, fem kor, en kalv, tre gamla får, två unga får och sådde 2½ tunna utsäde. När man 1625 uppger huru mycket säd var och en önskar mala under året uppger både Erik och Marcus 14 tunnor vardera. Detta är ju dubbelt så mycket som avkastningen av utsädet, som den tiden inte gav mer än på sin höjd fjärde kornet och tyder på att man den tiden köpte en stor del av den säd som förbrukades. Uppgiften lämnades för beskattningen emedan det inte räckte med kvarntull, då en stor del säd maldes med handkvarnar på gårdarna. Levälä hade dock en fjärdedel i en vattenkvarn storkvarnen på en holme i Haralds fors tillsammans med Löv, Bjon och Kärr hemman. Holmen tillhörde dock Levälä. Marcus Mattsson har en son Mickel, f. c:a 1618, som uttas till knekt, som 15-åring år 1633 och försvinner i 30- åriga krigets virvlar. Kanske Marcus dör kort efter, eller inte anser sig kunna sköta sin hemmansdel, för 1635 svarar Erik Olsson ånyo för hela hemmanet. År 1637 upptas på hemmanet endast Erik Olsson med hustru och piga. Han förestår hemmanet sedan till Han lever dock ännu 1651, då han betalar tionde. I tiondelängderna förekommer nämligen ofta andra namn än namnet på hemmanets huvudperson, vilket kan antas vara namnet på den person som varit inne och betalt tiondet. Erik Olsson har två söner, Matts Eriksson f. c:a 1615 och Mickel Eriksson, f. c:a Mickel nämns första gången i ett tingsprotokoll från Han hade trampat ned gräset på åkerrenen för Erik Hindersson (troligen mågen på Lussi) och sedan svarat spåtskeligen på tilltal, varför Erik hade slagit honom med ett spö. Blodvite hade tydligen uppstått, för Erik fick böta tre mark för sår med vilja. Av historien att döma kan Mickel ha varit i års åldern. Matts Eriksson finns antecknad som huvudperson på hemmanet Han var även nämndeman åren Det bör således vara han som är upptagen som son med sonhustru i mantalslängden Han var gift åtminstone två gånger. Det senare äktenskapet var parternas andra och barnlöst. År 1680 var även hans andra hustru död. Då kärade nämligen Måns Isaksson i Socklot till honom vid hösttinget om Måns svärmors införningar, det hon förde med sig i boet, när hon ingick sitt andra äktenskap med Matts. Matts lovar betala sin hustrus jordefärd av sin enskilda egendom och leverera ifrån sig hennes persedlar. Matts lever ännu 1693 när han vid vintertinget tvistar om kvarnen vid Haralds forsen. Brodern Mickel Eriksson står för hemmanet åren Hans hustru hette Brita Mattsdotter. De är barnlösa och testamenterar 1682 sin del i hemmanet åt brorsdottern Susanna Mattsdotter och hennes man Anders Hansson. Testamentet har sannolikt avgetts i samband med att de unga ingick äktenskap.

3 Matts Eriksson hade två barn, sonen Anders Mattsson, f. troligen på 1640-talet, d. c:a 1697, gift med Margareta Hansdotter, d. c:a 1679 och den ovan nämnda dottern Susanna Mattsdotter f. troligen på 1660-talet, d. c:a 1707, gift 1682 med Anders Hansson. Anders Hansson kommer troligen från Knuts hemman där det i års M L finns en Anders Hansson, men ej mera Han är i så fall född c:a 1660, d. c:a 1698 och son till Hans Pålsson, som tillsammans med sin äldre bror Matts köpte Knuts hemman c:a Från 1688-års M L är Anders Mattsson upptagen som huvudperson på hemmanet, men alla fyra äro nämnda i längderna utan barn. Så går det fram till , de fattiga åren eller de svåra åren, som denna tid kallas när den berörs i tingsprotokollen. Landet drabbas av svåra missväxtår följda av hungersnöd och farsoter. År 1687 års M L upptar endast Anders Hansson och Susanna Mattsdotter på Levälä. Anders Mattson med hustru har således dött. Nästa år finns det kvar endast änkan Susanna med dräng och piga. Av fyra vuxna på hemmanet har således svälten tagit tre. Det skall dock senare visa sig att flera barn överlevt. År 1699 är Susanna helt ensam. Det var ju inte bara Levälä som drabbades, utan flera hemman blev helt öde, varför det naturligtvis även var svårt att få tjänstefolk. Det är ju också nu som stora nordiska kriget bryter ut, med ökande soldatutskrivningar. Susanna kunde ju dock inte klara av hemmanets skötsel ensam, varför vi nästa år finner henne omgift med en Grells Andersson. Denne kan vara förre bonden på Bro i Ytterjeppo, som blivit helt ensam på sitt hemman och vars hemman senare står öde. År 1703 får de hjälp av mågen Joseph med hustru. Det är Susannas dotter Elisabet eller Lisa som gift sig. Hon har inte förr funnits i mantalslängden på Levälä, men kan väl knappast ha varit borta och tjänat när hon så väl behövdes hemma. Därför måste vi anta att hon gift sig som åring. År 1704 tillkommer i mantalslängden sonen Hans. Han återkommer senare som Hans Andersson. Då vi tidigare hade två Anders kan vi inte utan vidare säga vems son han är. Här kan vi inte göra annat än en kvalificerad gissning. Vi kan med stor sannolikhet anta att det är Anders Hansson som enligt skick och bruk gett sin äldsta son sin fars namn. År 1706 är Grells antingen död eller för gammal för nu står Joseph Eriksson som huvudperson tillsammans med hustru, svärmor Susanna och svåger Hans. Redan följande år har Hans Andersson gift sig och står som huvudperson. Året därpå nämns Susanna för sista gången. Fram till 1713 finns på hemmanet Hans Andersson med hustru och svåger Joseph med hustru, då nämns för första gången även Mickel. Så är vi framme vid det ödesdigra året Man har redan länge sett flyktingströmmen dra förbi på vägarna från de södra delarna av landet, vilka sedan 1710 varit i fiendens händer. Ännu hade man dock inte i Österbotten haft direkt kontakt med fienden. Nu 1714 den 19 februari slår ryssarna vid Napu by i Storkyrö landets sista armé, av vilken endast spillror drar förbi norrut. Ryssarna kom inte längre den vintern, men på våren började den stora flykten från Österbotten. Från Levälä flydde antagligen fyra personer, mågen Joseph Eriksson med hustru Elisabet Andersdotter, Mickel Andersson och Margareta Andersdotter. Endast Hans Andersson med hustru Lisa Eriksdotter stannade kvar för att sköta gården. Huru deras första möte med ryssarna gestaltade sig vet vi inte, men säkert blev de utplundrade flere gånger innan de slutligen 1716 tvingades att som ryska fångar följa med söderut. De voro inte ensamma om att hamna i fångenskap. Redan sommaren 1714 fördes stora skaror söderut. Mest var de barn och ungdom, mellan 10 och 20 år, men som från Levälä även äldre personer. Fångarna fördes antagligen till Petersburg, som denna tid uppfördes med slavarbetskraft. Delvis fördes de till av ryssarna erövrade områden såsom Estland för att arbeta på godsen, varifrån en stor del av befolkningen flytt till Sverige. Levälä hemman lämnades öde. Snart stabiliserades dock förhållandena något och från 1717 infördes en viss ordning under den ryska militärmakten. Från det inre av landet som lidit mindre under fienden kom det folk som tog upp de öde hemmanen. Levälä hemman togs upp av en Erik Simonsson med hustru Agneta. Han anhöll vid tinget att få uppta hemmanet. Han hade senare sin bror på Pirilundo i Naarasluoma, varför man kan anta att han härstammade därifrån. Nu framträder en Hans Hansson från Herflax som visar sig vara gift med en syster till Hans Andersson vid namn Karin. De voro kvar i landet och säljer nu Levälä hemman åt Erik Simonsson. Denne vill inte lämna ut hela köpeskillingen varför Hans Hansson stämmer honom till Nykarleby ting Genom detta tingsprotokoll får vi hela historien om Hans Andersson, varför vi återger det i sin helhet. Hans Hansson ifrån Herflax berättar att hans hustrus Karin Andersdotters broder Hans Andersson 1716 med hustru och barn av ryssen bortfördes, varefter hans hemman 1 mtl börde i Ytterjeppo öde lämnades och sedan upptogs av Erik Simonsson Gunnar. Han lovade därföre 100 Dr kmt och åt Hans Hansson årligen 8 kappland åker och litet slottland att njuta, varuppå är betalt 1 ko, 1 tunna 15 kappar spannmål, 1 stor gryta samt 1 Dr 4 öre kmt penningar, tillhopa 46 Dr 16 öre. Ty begerer Hans det som än på köpeskillingen återstår. Erik Simonsson kan ej neka sig lovat 100 Dr kopparmynt om han för samtliga arvingar skulle bliva odriven och fastabrev erhålla, men som hustru Karin Andersdotter har tvenne systrar hustru Elisabeth och pigan Margareta Andersdotter och dessutom skall en Mickel Andersson äga hälften i detta hemman, alltså fruktar han sig bliva driven och

4 fördenskull ej mera av köpeskillingen betala än redan skett är. För övrigt nekar han sig lovat åker eller äng. Mårten och Matts Markussöner (Ruotsinkoski) ifrån Överjeppo vittna att de hört Erik Simonssons och Hans Hanssons avtal om hemmanet, då Erik Simonsson derföre lovade 100 Dr kmt inalles. Om åker och äng blev fullan talt, men dertill samtyckte Erik Simonsson inte. Hans Hansson är så medellös att Erik Simonsson bliver osäker om sina utlagda medels betalning om de andra arvingarna honom av hemmanet driva, ej heller haver Hans Hansson sin hustrus medarvingars tillstånd att sälja hemmanet. Resolution: Emedan Hans Hansson inte har sin hustrus medarvingars tillstånd att sälja sin svärfaders hemman, men dock mera av Erik Simonsson uppburit än på hans hustrus andel belöper, så framt de andra nu förskingrade arvingarna hemkomma ty kan honom ej mera bestås, innan besked inskaffas huru många uti köpeskillingen delaktiga bliva. Av protokollet framgår namnen på Hans Anderssons systrar och att två av dem, jämte en Mickel Andersson äro förskingrade, dvs. på flykt. Mickel är inte en bror, då skulle det stå utsatt. Han äger dessutom halva hemmanet, Hans med systrar andra halvan. Mickel måste således vara enda sonen till Anders Mattsson och äger ensam sina föräldrars andel i hemmanet. De tre förskingrade arvingarna hördes aldrig av, men den som man minst väntat Hans Andersson återkom efter fredsslutet följande år med hustru och barn. Vid hösttinget klagar Hans Andersson över att Erik Simonsson under hans fångenskap slagit sig ned på hans hemman. Emedan hemmanet var krono som det blivit under de stora fattigåren i slutet på 1600-talet och Hans Andersson var utfattig, medan Erik Simonsson lovat att utan frihetsår betala hemmanets skatter, återfick Hans ej hemmanet. Redan vid vintertinget har Erik Simonsson gjort upp avtal med Hans Andersson. Protokollet lyder: Erik Simonsson från Ytterjeppo framlägger ett köpebrev av honom och Hans Andersson derssammanstädes, närvarande vittnen handelsmännen Johan Juniander och Anders Turdin samt Erik Eriksson Bjon, Gustav Bers och Erik Hindersson Lassila Den 14 december 1722 undertecknat, förmälande: Emedan Hans Andersson för sin fattigdom ej mäktar uppehålla 5/6 mtl (borde stå 1 mtl) krono Lefwilä, ty uppdrager han Erik Simonsson besittningsrätten därpå emot 100 Dr kopparmynt och till årlig sytning 16 kappland åker bestående av 5 åkerstycken tillika med överkärr hagan och lillhagan ovanför den gamla åkern till höslag samt hus och hemfrid i gården. Men skulle de ej sämjas tillsammans i gården, bör Simon Eriksson med hans hjälp förskaffa honom nödiga hus på Löfbacken. Dessutom lovar han betala Hans Anderssons geld till handelsman Juniander 162 Dr 14 öre samt till Anders Turdin 90 Dr kmt. vilket Hans Andersson nu tillstår och efter Erik Simonssons begäran protokollerades. Vi har således kvar på Levälä om än nu inhyses den gamla ägaren: Hans Andersson, son till Anders Hansson och hustru Susanna Mattsdotter, född på Levälä c:a 1689, död där och begraven Han var sista gången till nattvarden , så han var tydligen länge sjuk. Gift c:a 1707 med Lisa Eriksdotter, född 1669 enligt Communionboken, vilket dock verkar föga troligt, död på Levälä vid 70 års ålder. Enligt detta vore hon född Detta kommer närmare det riktiga födelseåret, som dock bör vara något tidigare. Barn födda första på Levälä andra tydligen under fångenskapen: Maria f. c:a 1715 Tab. A 1. Kap. 3 Anna f. c:a Om hennes liv och efterkommande se Medlemsblad 18 från år 1992 och boken Släkten Levelius. Om Hans Andersson trivdes i gården eller byggde hus på Lövbacken vet vi inte. Det skulle nog i så fall ha varit den första bebyggelsen på backen. När nu Erik Simonsson kände sig sitta säker på Levälä glömde han sitt löfte att stå för hemmanets skatt utan frihetsår och anhöll vid vintertinget om frihet för Levälä. Protokollet som ger en inblick i hemmanets tillstånd lyder: Erik Simonsson ifrån Ytterjeppo begärer frihet på 1 mtl Lefwelä där husen merendels äro gamla och ansenlig förbättring fordra. Åkern är mest i svagt och utmagert bruk med förfallna diken och gärdesgårdar samt skog och måsavuxna ängar. Under hemmanet finns ingen näver eller timmerskog, nödig vedskog och mulbete, intet fiskevatten. Bonden äger 2 hästar, 2 oxar, 4 kor, 2 ungnöt och 5 får, samt prövas behöva ett års frihet vilket dock generalmajoren och landshövdingen Högvälborne Herr Reinhold Wilhelm von Essen ödmjukeligen underställes. Kanske var Levälä ett för stort hemman för Erik Simonsson att arbeta upp ensam. De skulder han fått var också stora, bl.a. de 162 Dr:na till handelsman Juniander han lovade betala av med 4 Dr per år således på 40 år. Ett sådant avtal måste betraktas som generöst av handelsman, men ändå hade han på de första åren inte betalt en

5 enda Dr. I varje fall sålde han hemmanet redan i april Vid hösttinget klagar dock köparen. Protokollet lyder: Zachris Eriksson ifrån Ytterjeppo visar med köpebrev av den 26 april sistlidne att Erik Simonsson som bor i Överjeppo för 420 Dr redan utlagd köpeskilling till honom försålt 1 mtl Lefvälä, som han föregav vara skatte men som dock befinnes vara krono. Derhos har Zachris Eriksson lovat honom halva växten av dess rågutsäde, samt påtagit sig att betala 168 Dr 29 öre gammal geld. Som han emot sådan loven förment sig få ett bördehemman, men därutinnan sviken blivit, ty begär han antingen att rygga köpet eller att få något av sin utlagda köpeskilling tillbaka. Svaranden tillstod att han likmätigt köpekontraktet utgivit Lefvälä hemman som börde emedan han ej annat vetat och även själv någon tid sedan för börde inlöst. Härom blevo parterna således frivilligt förlikta att Erik Simonsson återställer Zachris Eriksson 20 Dr kmt av den uppburna köpeskillingen och ½ tunna spannmål, varefter alltsammans förbliver vid det upprättade kontraktets innehåll, som efter begäran protokollerades. Vid samma ting lät Erik Simonsson för första gången uppbjuda ¼ mtl Käimo i Överjeppo, som han den 5 maj samma år köpt av Anders Eriksson i Överjeppo. Käimo var samma som Kengo, som den tiden hörde till Överjeppo. Levälä togs nu över av Zachris Eriksson med hustru Susanna Thomasdotter och hennes två söner från ett tidigare äktenskap David och Henrik Erikssöner. David var gift med Sofia Mårtensdotter. Familjen hade dessutom med sig pigan Lisa Johansdotter. Varifrån kom då dessa nya leväläbor och deras släkt? Kap. 2. Det finska inslaget. Traditionen berättar att när Levälä bönderna ännu under mitten av 1800-talet körde foror med varor åt Nykarleby köpmännen till och från St Petersburg, besökte de ofta den gård Levälä folket kom ifrån. Vår sagesman 1 ) säger sig dock inte ha hört vad gården hette eller var den låg, annat än vid färdvägen och den var ju lång. Följer vi den gamla vägen går den ju längs Nykarleby älv eller Lappo å upp till Lappo kyrkoby. Där får ån ett tillflöde från öster, en å som heter Tiistenjoki. Längs denna å tar också färdvägen av mot öster och sydost över Virdois, Ruovesi och Pälkäne. Man finner den utritad på kartor från 1700-talet och att det var denna väg bekräftas av ett minne vår sagesman hade från sin barndom. Man hade på Levälä en yxa som kallades Pälkäneyxan därför att den upphittats på vägen på Pälkäneåsen vid en sådan resa. Ungefär 7 km. upp längs Tiistenjoki ligger på åns norra sida en dominerande höjd, Toppilanmäki i senare tid krönt med Tiistenjoki sockens kyrka. I mitten på 1800-talet var där ännu ingen kyrka men väl en by och i byns största gård tog våra formän in. Det var säkert en gästvänlig gård för den var ju gästgiveri och kallades för det mesta bara Kievari. Tydligen kände sig Levälä bönderna mer än vanligt hemma och kanske väl mottagna här. En dunkel 200-årig tradition sade dem att också härifrån hade en anfader kommit. Här var de släkt. Det var ju också en stor rik gård där man kunde berätta om män med stort inflytande i sin bygd. Låt oss gå tillbaka till 1500-talet och Toppar gård. Det var vid denna tid man började ta upp nybyggen i ödemarkerna kring Tiistenjoki. Toppar namnet kom hit med Georg Larsson Toppar Han var en av fem söner till Lars Jacobsson Toppar från Topparla gård i Ylistaro by i Storkyro socken. Lars Jacobsson var bonde och landsköpman och en av de inflytelserikaste bönderna i sin trakt. Kanske hade redan han upptäckt kullen vid Tiistenjoki och gjort den till platsen för sin utgård, eller var det sonen som köpte den. Georg Larsson var ingen nybyggare, även om han säkert utvidgade gårdens odlingar. Han var landsköpman som fadern och skapade sig snart en liknande ställning i sin bygd som hans far och bror hade i Ylistaro. Han är upptagen i förteckningen över landsköpmän 1591 och dessutom var han en stor boskapsuppfödare, den tredje i storlek i hela Österbotten. Hans son Nils Georgsson tog över jordbruket, men det blev kanske sämre med köpenskapen nu när de Österbottniska städerna anlades och man började förbjuda landsköpmännens verksamhet. Han efterträddes av sonen Matts Nilsson På 1620-talet ställde 1 mtl Toppar upp ryttare för armén. Det var kostsamt att ställa upp och utrusta häst och ryttare, men i stället torde kavalleriet ha behandlats bättre under kriget, för det hade fler överlevande. Därigenom slapp ryttarbönderna undande täta utskrivningarna av fotfolk, varför de i längden hade det förmånligare. Matts Nilsson fick 1641 rättighet att öppna gästgiveri. Han var en självmedveten man och en av Lappo storsockens förtroendemän. Att topparbönderna även i fortsättningen behöll sin betydelse och sitt inflytande framgår av att år 1749, vid bänkfördelningen i Lappo kyrka, Toppar gård fick tredje bänken från altaret räknat. De två första bänkarna var reserverade för socknens ståndspersoner.

6 Äldsta sonen Thomas Mattsson övertog Toppar hemman. Han var dock inte enda sonen. Den gifter sig en Gabriel Mattsson från Lappo, Tiistenjoki by med salig Erik Andersons änka i Höcken i Lappajärvi. Han kallades vid sin död Gabriel Mattsson Toppar eller Siggilä. Han bör således ha varit en yngre son till Matts Nilsson Toppar. Vid sin död sades Gabriel Mattsson vara litet över 48 år gammal. Han var således född c:a 1656 och var just 18 år när han ingick äktenskap med änkan Karin Eriksdotter Höök, född c:a 1641 och död vid 78 års ålder , varför hon var 34 år när hon gifte sig andra gången med Gabriel. Hon hade från sitt första äktenskap åtminstone sonen Henrik Eriksson. Gabriel och Karin stannade på Hök hemman tills Henrik Eriksson var mogen att överta arvet och hemmanet efter sin far. Där föddes även parets två söner Matts Gabrielsson och den yngre Erik Gabrielsson, som är född på Hök den Flere barn känner vi inte till. Före 1694 har de flyttat till Siggilä hemman i Alajärvi åby, där de återfinns i Lappajärvis första Communionbok. Erik Gabrielsson blev vigd den vid Susanna Thomasdotter Poomalain. Hon var född c:a 1680 och dotter till Thomas Thomasson Poomalain, död , 80 år gammal, bonde på Poomalain hemman i Lappajärvi Alajärvi by och hans hustru Carin Eriksdotter, död , 92 år gammal. Erik var tillsammans med sin äldre bror Matts bonde på Siggilä hemman. Barn födda på Siggilä, Henrik f , d Susanna f , d Johannes f d David f Tab A 1 Kap. 3. Henrik f Tab A 2 Kap. 3. Thomas f d Erik Gabrielsson dog på Siggilä Efter mannens död gifter änkan om sig den med Zachris Eriksson Finniläin, född c:a Zachris sades ha varit en fattig drängpojke när han gifte sig med Susanna. Han var troligen en yngre son till bonden på Finnilä hemman i Savo by i Lappajärvi Erik Mattsson och hustru Margareta om än Zachris inte återfinns i C B på Finnilä. Tillsammans har Zachris och Susanna endast dottern: Elisabeth f. c:a 1727 Tab. A 3. Kap. 3. Matts Gabrielsson ville inte ha sin brors änka som omgift kvar på Siggilä. Nu hade ju genom kriget även många hemman blivit öde, så Zachris flyttar med hustru och styvsöner till Kauhava, där de 1717 upptar Kampinen kronohemman, som var öde. De får även faste på Kampinen så att när hemmanets gamla ägare återkommer efter kriget och försöker fördriva dem får de stanna kvar. År 1722 gör de även en förlikning med Matts Gabrielsson på Siggilä och får i utlösen 80 Dr kmt. Under de Närmaste åren gifter sig David Eriksson med en Sofia Mårtensdotter och familjen utökas även med en piga Lisa Johansdotter. Kanske kände de sig ändå inte riktigt säkra på Kampinen för 1727 säljer de hemmanet och köper Levälä. Kap. 3. Gamla och nya släkterna slås samman. Så har då Levälä fått nya bebyggare. Många personer är de också i dessa folkbristens tider. Kvar på hemmanet finns ju från förut Hans Andersson med hustru och två döttrar. Nu tillkommer Zachris Eriksson med hustru Susanna Thomasdotter, två styvsöner, av vilka den ena är gift och dessutom en piga och några småbarn. Vi börjar med att gå igenom styvsönernas familjer. Tab. A 1. VII David Eriksson Levälä, f på Siggilä i Alajärvi åby d på Levälä, son till Erik Gabrielsson Siggilä och hans hustru Susanna Thomasdotter Poomalain. Gift 1:o i Kauhava med Sofia Mårtensdotter. Hon5555 dog på Levälä, begraven Gift 2:o med Maria Hansdotter, f. c:a 1715 på Levälä, d. där Hon var dotter till Levälä hemmans förre ägare, efter kriget inhyses på Levälä, Hans Andersson och hans hustru Lisa Eriksdotter. Detta framgår av att Hans Anderssons Änka, som under Zachris tid som huvudperson på Levälä, i Nykarleby församlings Communionbok kallas inhyseskvinna eller inhysesänka, men när David blir Huvudman 1762 omedelbart kallas svärmodern Lisa Eriksdotter. Detta äktenskap binder således samman den gamla släkten på Levälä med den nya. Eventuella ättlingar till den gamla släkten kunde inte heller efter detta resa några anspråk på hemmanet. David var huvudperson endast tills hemmanet delades mellan tre av hans söner och han flyttade samman med sonen Henrik. VIII Barn födda på Levälä utom de två första : 1 Matts. f. c:a 1725, nämnd i C B , vidare öden okända. 1 Anna f. c:a Tab. F 1 Kap Maria f. c:a Tab. G 1 Kap. 9.

7 1 Anders f. c:a Tab. H 1 Kap Erik f. c:a Tab. B 1 Kap Henrik f Tab. C 1 Kap Johan f Tab. D 1 Kap Elisabeth f d. som barn. 2 Susanna f , d Vigd med drängen Henrik Andersson f i Virdois. Antagen till soldat på torp 123 i Kovjoki 1788 med namnet Skog. Avskedad som vanartad Flyttade enligt betyg med två söner till Keuru. Antecknat i C B: inhyses Susanna Davidsdotter, gift med soldat Skog, mannen bortrymd och hustrun blind, barnen tigga. IX Barn: Anders f , d Maria f , d Henrik f Antecknat i C B flyttat till Keuru, antecknat tjänar i Lappo, död där. Johannes f Antecknat i C B flyttat till Keuru. Mathias f Lisa f , d Carin f , d på Runt. I C B antecknat lösa kvinnan dejan Cajsa Henriksdotter Skog. X Son u.ä.: Erik Cajsasson f I C B inhyses i Kyrkobyn: Sjöman Erik Caisasson Skog, hustru Cajsa Greta Mårtensdotter f Flyttar utan angivande vart. 2 Elias f , d Thomas f , d. som barn. 2 Margareta f Tab. K 2 Kap Valborg f , d i Ytterjeppo. Gift med soldaten Lars Törnroos, f. 1747, d på fältlasarett. Han var soldat i Kovjoki på torp 125 från 1773 och flyttade jämte hustrun med betyg till Härmä. Änkan återkom 1798 med dottern Margareta till Ytterjeppo. Antecknat i C B: har fattigrota. IX Barn: Maria f , d Anna Maria f , d Mathias f , d Catharina f , d Lars f , d Andreas f , d Anna f , d Laurentius f , d Margareta f , d i Ytterjeppo, som piga på Levälä. Ogift. Elisabeth f , d David f , d. som barn. 2 Matias f , d. som barn. 2 Elisabet f , d Jakobus f , d Isak f Tab. L 1 Kap. 12. Tab. A 2. VII Henrik Eriksson Levälä, f på Siggilä i Alajärvi åby, d på Levälä, son till Erik Gabrielsson Siggilä och hans hustru Susanna Thomasdotter Poomalain. Gift på Levälä med Lisa Johansdotter, f. c:a 1707, d. på Levälä Hon hade som piga följt med familjen från Kauhava så det bör ha varit efter moget övervägande de gifte sig vid närmare 30 års ålder. De voro barnlösa. Vid arvsskiftet efter Zachris avstod Lisa från sin andel åt David mot sytning i gården. Tab. A 3. VII Elisabeth Zachrisdotter, f. 1727, d. på Lassila i Jeppo , 30 år gammal, dotter till Zachris Eriksson Levälä och hustru Susanna Thomasdotter Poomalain. Gift med Matts Andersson Lassila, f. på Lassila i Ytterjeppo, d i Kauhava. Matts Andersson var bonde på Lassila, men fick efter hustruns död gå från sitt hemman på grund av slösaktigt leverne, enligt nämndemännens uttalande vid tinget Därför kunde han ej heller godkännas som förmyndare för sin son. Sedan han lämnat Lassila hemman flyttade han till Kauhava som torpare. Där gifte han sig andra gången med Agneta Johansdotter, piga på Kojola. VIII Barn födda på Lassila: Isak f , d

8 Andreas f , d Mathias f , d Anna f , d Susanna f , d Maria f , d Anders f , d Maria f , d Abraham f , d Henrik f. levde ännu vid arvsskiftet på Levälä där hans rätt bevakades av förmyndaren Gustav Kosola från Kauhava. Vidare öden okända. Levälä hemman hade således nu många munnar att mätta, varför det gällde att få jordbruket i stånd. Vi har en god bild av hemmanet genast efter det Zachris tillträtt, nämligen från år Då blev Levälä som varit l mtl nedsatt till 2/3 mtl efter en noggrann uppmätning av åker och äng samt kartläggning. Tyvärr finns inte kartan kvar, endast kartabeskrivningen. Av denna framgår att man hade åker av 3:dje graden 6 tunnland 3 1/2 kappland, av 4:de graden 4 tunnland 2 2/3 kappland och ängsland 54 tunnland 2 2/3 kappland. Av ängsmarken sades en stor del vara möjlig att arbeta upp till åker. Man levde tydligen ganska bra på Levälä att dömma av den relativt låga barndödligheten i Davids stora familj. När Davids mor Susanna dör 1760 framgår det vid bouppteckningen att man även samlat rätt mycket egendom. Bland de värdefullare föremålen fanns två silverbägare. För jordbruket hade man utom lior, skäror, räfsor, spadar och gräftor även tre savoahl ett myllningsahl, tre järnharvor, sju gödselslädar, två kärror och fyra slädar. Man var således väl utrustade för jordbruket. Järnharvor torde dessutom inte ha hört till vanligheten ännu vid denna tid. Det var naturligtvis pinnharvor, men man hade vanligen såna med träpinnar. I gården fanns även en manfolkssadel och seldon för fyra hästar. Av boskap hade man fyra hästar och åtta kor. Av fiskeredskap fanns sex nya och fem slitna strömmingsskötnät och man ägde hälften i en fiskebåt, men hade dessutom en liten båt och en jolle. Man bedrev således fiske, antagligen på det gemensamma fiskevattnet i Loilax fjärden. Det fanns även en stor mängd smärre redskap för snickeri och laggkärlstillverkning. Laggkärl behövdes ju för tjäran, den viktigaste produkten från skogsbruket. Likaså fanns smidesredskap och vid gamla gården låg smedjan vid bäcken ovanför landsvägen. Detta kan man sluta sig till på grund av den svarta kolbemängda myllan på platsen. Ett tecken på förkovran än ju också att man 1758 köpte Levälä till skatte för litet över 60 Dr kmt. Förutom jordbruket försökte man sig även på att hålla gästgiveri. Det var väl en släkttradition, som dock inte slog så väl ut, för 1765 sökte man befrielse från att upprätthålla gästgiveriet. Man hade fullständig egendomsgemenskap inom storfamiljen med Zachris Eriksson som huvudperson och officiell ägare. Det gick tydligen bra och det finns inga tecken på missämja. När Davids söner från första kullen började bli vuxna pockar de dock på att få en garanterad del i egendomen. Vid vintertinget 1753 lämnar Zachris därför in ett testamente, där han stipulerar att efter hans död skall Anders och Erik Davidssöner få hälften av hemmanet mot en utlösen till Lisa Zachrisdotter om 100 Dr knt. Zachris styvsöner David och Henrik skulle få andra halvan. Den lösa egendomen skulle delas i fyra delar, som skulle tillfalla en var åt David och Henrik, en åt Anders och Erik tillsammans och en åt Lisa Zachrisdotter. Vid bouppteckningen efter Susanna var Lisa Zachrisdotter död, men hennes son Henriks rätt bevakades av hans far Matts Andersson. Här såg nu Matts Andersson sin chans. Han vägrade godkänna testamentet och krävde arvskifte enligt lag. Då hade det blivit arvskifte på 1/3 del av egendomen. Kvinnolotten var halva manslotten. Av denna 1/3 del skulle Matts Andersson för sin son fått 1/3 del, David och Henrik likaså 1/3 del, d.v.s. 1/9 del var av hela egendomen, men sedan när Zachris dött skulle Matts Anderssons son ha fått hela återstoden. Lisa var ju Zachris enda barn och ärvde honom ensam. Matts hade således genom sin son kunnat komma åt 78% av egendomen på Levälä och tränga ut David och Henrik. Egendoms gemenskapen hade således sina risker. David och Henrik förklarade att det var deras farsarv som gjort att de haft något att börja med. Zachris var bara en fattig drängpojke när han gifte sig med deras mor. Skulle skiftet ske enligt lag skulle för dem vardera undantas 1/3 var som var deras del i bolagets egendom, eller så skulle de få ut den lön de skulle ha haft för den tid de bott tillsammans med Zachris. Något sådant ville naturligtvis Matts Andersson inte höra talas om. Saken försvårades av att Zachris, som ju levde var så svag och från sina sinnen, att han inte kunde säga en längre mening med sammanhang eller förstå någon mera komplicerad fråga. Han representerades också vid bouppteckningen av sitt ombud, nämndeman Erik Rundt. Saken gick till häradsrätten och kom upp i flere omgångar och var ännu inte avgjord när Zachris dog Vid bouppteckningen efter honom restes nya anspråk på Levälä. Där uppträdde en Helena Jakobsdotter, som sade sig vara Zachris fästekvinna. Hon visar ett testamente från den , där Zachris lovar henne halva Levälä hemman.

9 Häradsrätten tar nu upp även detta anspråk, som bestreds av alla övriga arvingar. Nu avgjordes saken så att det senare testamentet förkastades, men testamentet från 1753 skulle följas. Henrik Mattssons förmyndare förde ännu saken vidare till lagmansrätten, men häradsrättens utslag stod fast. Den 19 maj 1768 delades slutligen den lösa egendomen enligt testamentet. Sedan avkortningarna dragits ifrån uppdelades allt i fyra lotter. Varje lott uppskattades till 281 Dr och 10 öre kmt. Bland avkortningarna upptogs även Davids och Henriks farsarv, på vilka David nu kunde förete skriftliga bevis. Han och Henrik hade julen 1761 varit till Siggilä och fått papper på de 80 Dr kmt de fick 1722 och dessutom i ny förlikning av sin farbrors sonsöner Erik Johansson och Matts Mattsson litet pengar, tre kor och en kviga, inalles ett tillskott på 150 Dr kmt. Någon ränta på kapitalet räknade man dock inte. Efter detta kunde man också dela hemmanet. Det delades i tre lika delar mellan Davids söner, Erik från första äktenskapet och Henrik och Johan från andra äktenskapet. Delningen blev fastställd Anders var nu måg på Tolikko hemman i Jeppo. Uppdelningen av storfamiljen kommer in i Communionboken för perioden Enligt traditionen skulle nog Erik ha bildat eget hushåll tidigare och flyttat ut i lillstugan. Detta kommer ej fram i Communionboken, men kan nog vara sannolikt. Kapitel två har kallats det finska inslaget därvid angivande att den inflyttade familjen var finsk. Det kan väl då väcka förundran att alla angivna namn är rent svenska, förutom något släktnamn. Men från äldsta tid var såväl i skattelängder, som i kyrkböcker alla personnamn svenska. Det går därför inte att av namnet sluta sig till om en person var svensk eller finsk. Detta gäller ända mot slutet av 1800-talet. Ofta kan man endast anta att en person som kommer från en finsk trakt är finne, vilket ju inte behöver vara absolut säkert. I finska släktböcker har man vanligen översatt personnamnen. Om Zachris vet vi att han vid vintertinget 1728 kallades att vittna om vad några män sagt som besökt Levälä en kväll något tidigare. Zachris sade att de talat svenska sinsemellan, varför han inte förstått vad de sagt. I bouppteckningen efter Susanna har korna finska namn, så att finska var nog hela tiden fram till delningen hemspråk på Levälä, om än man med tiden säkert lärt sig litet svenska. Nu hade ju också den finska inflyttningen varit stor till Ytterjeppo. I grannskapet var både Bjon, Löv och Drakas finska. Därför fanns det också god tillgång på finska familjer att söka äktenskapspartner från. Det visar sig också att av Davids tio gifta barn är det endast Erik och Isak som får svenska hustrur. Johans hustrus språk känner vi inte, då hon blev föräldralös vid två års ålderoch vi inte vet var hon vuxit upp. Johan och Erik hade dock barnbarn som gick i svensk skriftskola medan Henriks gick i finsk skriftskola. I de följande kapitlen skall vi närmare redogöra för David barn och deras efterkommande och börjar med dem som blev kvar på Levälä. Kapitel 4. Erik Davidssons släktlinje. Vi övergår nu till David Erikssons ättlingar och tar först dem som blev kvar på Levälä. Det bör dock vara lämpligt att först gå igenom Leväläs historia från delningen fram till c:a Efter delningen av hemmanet i tre lika delar, bor Johan den yngsta av bröderna som fick del i hemmanet, kvar i den ursprungliga hemgården på Portåkern. Erik bor i lillstugan, dit han enligt traditionen flyttat redan en tid före delningen. Henrik bygger sigen ny gård på Lövasbacken till höger om uppfartsvägen, där Birger Lövmarks gård nu ligger. På den äldsta karta vi funnit, som är från 1781, är dessa tre bostadshus utsatta. År 1790 bär man upp en extra lyxskatt efter antalet fönster på boningshusen. Eriks son Gustav skattar för 6 fönster, liksom Henriks svärson Matts, medan Johan har 4 fönster. Av detta kan vi sluta oss till att Erik med sonen Gustav inte mera bo kvar i lillstugan utan har byggt åt sig ett nytt boningshus. Enligt traditionen byggdes denna nya gård på Lövasbacken bredvid Henriks. Man ser ju även en utveckling här. Man bygger större boningshus nu med 6 fönster mot 4 i det gamla boningshuset på Portåkern. Eriks första flyttning bör således ha skett mellan 1781 och Följande hållpunkt vi har är en karta från storskiftet, ritad Den har således ritats alldeles när man började med skiftet. På denna karta finns inga hus utritade, men tomterna på Portåkern och Lövas är utsatta och dessutom två tomter på Svinbacken för Eriks och Henriks gårdar. På kartan är också den nya vägen till Svinbacken utritad. Den byggdes 1798 enligt årtal inhugget i en sten vid Brännbacken. Det bör således vara nu som utflyttningen till Svinbacken sker. Enligt traditionen flyttade Erik, eller rättare sagt hans son Gustav Eriksson först och redan före den nya vägen byggts. Han byggde då upp sin gård c:a 150 m norr om nuvarande gårdsplats ned mot Syltjärv. Detta skulle då ha skett mellan 1790 och 1798 kanske c:a Detta bekräftas av att på kartan från 1802 Svinback vägens sista del getts en nordligare sträckning mot denna första gårdsplats. Nu böjer den tidigare av söderut och går söder om den nya tomten, som är utsatt på kartan. Den första gårdstomten på Svinbacken ligger således i den träddunge, som ligger 150 m ned på vänstra sidan av den väg från gamla Sexmansgården går ned mot Syltjärv. Denna väg är en del av den gamla vägen från Lövasbacken till Svinbacken, som gick norr och öster om Syltjärv. Det dröjde nog inte länge innan Gustav Eriksson flyttade sin gård igen till den nyutsedda tomten och säkert har det inte gått många år in på 1800-talet innan Henriks svärson Matts Mattsson också flyttat till Svinbacken.

10 Gustavs bostadshus står ännu kvar, men obebott. Matts hus är rivet, men för inte så länge sedan. Den bostadsstandard man nådde vid slutet av 1700-talet höll nästan 150 år. När Johans son David Johansson flyttar från Portåkern vet vi inte. På kartan från 1802 finns ingen gårdstomt utmärkt vänster om nya vägen upp till Svinbacken, dit gården sedan flyttades. Man kan gissa att det skedde på 1810-talet. Platsen bör då ha legat just ovanför då uppodlad åker. År 1727 hade Levälä hemman 10 tunnland åker. Försöker man göra en uppskattning av arealen från 1781 års karta, kommer man till c:a 20 tunnland. Där ligger åkern ännu i huvudsak längs ån upp mot Lövasbacken och Syltjärv. Delningen av hemmanet utlöser även här en ökad aktivitet. Vid hösttinget 1778 utsågs män att syna ut odlingsbar mark åt Bjon, Löv och Levälä hemmans bönder, och vid vintertinget 1779 inlämnades syneinstrumentet. Levälä hemman fick följande mark att odla upp till åker: 1 tunnland 18 kappland på västra sidan av Svinback ängeshaga, bestående av mullblandad sandjord, 4 tunnland 16 kappland på mellanbacken intill Syltjärv äng, med jordmån som föregående, 16 kappland på Lövbacken bestående av sandjord. Speciellt för Henrik uppmättes 11 kappland norr om hans tomt, bestående av en stenbunden mark. Ängar fick man rödja mellan Beitvik (Betesviken nu Petvik) och Svinbackens åkerutsyning, mellan Beitvik och Syltjärv ängar och på södra sidan av Beitviken. Det är således först nu man börjar odla upp Svinbacken. Uppodlingen måste dock ha gått väl eftersom man redan 20 år senare var i färd med att flytta dit. Åkrar som Hallonbacken som ligger insprängda i andra hemmans marker, bör ju även ha varit uppodlade före storskiftets början. Man hade ju även hävd på vissa ängsmarker, som man fick behålla vid skiftet. Sedan storskiftet kommit så långt att man visste var man skulle få sina skogsmarker behövdes det inte mera något särskilt tillstånd att odla där, liksom att odla upp den tilldelade ängsmarken. Då tar ju även nyodlingen ny fart. Det viktigaste med storskiftet var nog att skogen nu för första gången delades upp och inte längre var gemensam egendom. Ägoblandningen i bröståkern på åbacken minskades. Tidigare hade Levälä åkertegar mellan Lövas och Bjons. Men i huvudsak behöll man den jord man hade hävd på. Jord och skog delades även mellan de tre Levälä bönderna, men svinbackbönderna hade fortfarande kvar sina delar i bröståkern på åbacken. Det var först vid nyskiftet i början på 1900-talet Levälä numren skiftades så att gården nere vid landsvägen fick all den odlade jorden som Levälä hemman hade nedanför Brännbacken ned mot ån och upp till Lövas. Detta då i utbyte mot sina ängar på Svinbacken. Gården hade dock kvar delar av utskiftena från Röslosåkern till Rijärv. Tab. B 1. VIII Erik* Davidsson Levälä, f. på Levälä 1733, d. där , son till bonden David Eriksson Levälä och hustru Sofia Mårtensdotter (Tab. A 1) Gift 1:o med Karin* Johansdotter Harald, d. på Levälä vid 26 års ålder enligt dödsboken. Hon är då troligen dotter till medåbon på Harald Johan Johansson Harald och hustru Brita Mattsdotter, men finns ej upptagen bland födda i Nykarleby församling. Gift 2:o med Brita Gustavsdotter, f d. på Levälä Eriks första hustru var svensk. Om den andra vet vi inte varifrån hon kommer. De finns inte upptagna bland vigda i Nykarleby lf. Erik var den enda av sönerna från Davids första äktenskap som fick del i Levälä, men hans ättlingar har ju inte som den senare kullens barn anor på Levälä tillbaka till 1600-talet. IX Barn födda på Levälä: 1 Mathias f , d Anders f , d Maria f , d Dödfödd son Elisabet f.d , 7 månader gammal. 2 Johan f Tab. B 2. 2 David f , d Elisabet f , d Gustav f tab. B 3. 2 Henrik f tab. B Maria f Tab. K 2 Daniel f tab. B Anna f , d , ogift. 2 Jakob f , d Mathias f , d Anders f , d Dräng på Levälä. Ogift. Tab. B 2. IX Johan* Eriksson Levälä, f. på Levälä ,d. där , son till bonden Erik Davidsson Levälä och hustru Brita Gustavsdotter (Tab. B 1). Vigd 1:o i Ytterjeppo med Lisa* Jakobsdotter Knock, f. på Knock , d. på Levälä , dotter till bonden Jakob Thomasson Knock och hustru Walborg

11 Gustavsdotter. Vigd 2:o i Nykarleby l.f med Anna* Andersdotter Åvist, f. i Purmo på Åvist , d. på Levälä , dotter till Anders Gustafsson Åvist och hustru Beata Hansdotter Kurf. Johan var hemmason på Levälä, möjligen senare med egen stuga men finns inte upptagen som torpare i någon mantalslängd. I 1810 års ml och senare finns han överhuvudtaget inte upptagen. Förklaringen till detta torde vara att han på äldre dagar var blind, således redan XV Barn i första äktenskapet: Erik f , d Tab. B 3. IX Gustav* Eriksson Levälä, f. på Levälä , d. där , son till bonden Erik Davidsson Levälä och hustru Brita Gustavsdotter (Tab. B 1). Gift 1:o med Susanna* Mickelsdotter Slangar, f. på Slangar , d. på Levälä , dotter till bonden Mickel Göransson Slangar och hustru Lisa Mattsdotter. Gift 2:o med Lisa* Johansdotter Sandås, f. i Munsala , d. i Ytterjeppo , dotter till Johan Thomasson Bro senare Sandås och hustru Susanna Johansdotter Jussila. Hon gifte om sig med drängen Per Eriksson Viktelin, f. i Jeppo Gustav hade redan 1791 övertagit faderns hemman och var den förste som flyttade till Svinbacken. Hans första hustru var svensk och likaså den andra. Vid bouppteckningen efter första hustrun äro korna upptagna med svenska namn. Barnen går i svensk skriftskola. X Barn födda på Levälä: 1 Erik* f Tab. B 4. 1 Brita Maria f Tab. B Lisa f , d. på Levälä Gift med Erik Gustavsson Bro, f. på Bro hemman i Ytterjeppo , d. där , son till bonden Gustav Thomasson Bro och hustru Anna Mattsdotter. Erik var torpare på Bro. XI Barn födda på Bro: Anna Sanna f , d Lisa f , d Anna f , d Cajsa f , d Anna f , d Susanna f Tab B Anna Greta f Tab B 208. Tab B 4. X Erik* Gustavsson Levälä, f. på Levälä , d. där , son till bonden Gustav Eriksson Levälä och hustru Susanna Mickelsdotter Slangar (Tab. B 3). Gift med Cajsa* Andersdotter Bro, f. i Ytterjeppo , d. på Levälä , dotter till bonden Anders Johansson Bro och hustru Maria Johansdotter Vidlund. Erik övertog hemmanet efter fadern. Han var sexman liksom senare sonen Gustav. Efter dem har gården och senare hemmanet fått benämningen sexmans. Sexmansuppdraget var ett kyrkligt förtroendeuppdrag. Prästerskapet hörde sig för hos sexmännen om livet i församlingen och rådgjorde med dem om något inte var som det skulle, varvid var och en av de sex hade sin del av församlingen att vaka över. XI Barn födda på Levälä: Gustav* f Tab. B 5. Erik f d, Johan f , d Susanna Brita f Tab. B 30. Daniel* f Tab. B 44. Anders f Tab. B 103. Anna f , d Johan f , d Maja Greta f Tab. B Erik f , d Isak f , d Tab B 5. XI Gustav* Eriksson Levälä, f. på levälä , d. där genom olycksfall , son till Erik Gustavsson Levälä och hustru Cajsa Andersdotter Bro, (Tab B 4). Gift med Anna Lisa Gustavsdotter Storbärs, f. på Bärs , d. på Levälä , dotter till bonden Gustav Gustavsson Storbärs och hustru Maria Andersdotter. Gustav fick halva faderns hemman eller 1/9 mtl genom gåvobrev , mot sytning till föräldrarna och utlösen till systern Maja Greta. Han byggde sig en ny gård på södra sidan av vägen, mittemot

12 den gamla. Han var liksom fadern sexman. I bouppteckningen efter hustrun 1856 upptogs endast följande boskap: två hästar, tre kor, tre kvigor, en kalv och fyra får. XII. Barn födda på Levälä: Erik f , d Katarina* f Tab. B 25. Gustav* f Tab. B 6. Maria f , d Anders f , d Anna Sanna f , d , ogift. Maria f , d , ogift. Isak f , d Johan f d Tab B 6. XII Gustav* Gustavsson Levälä, f. på Levälä , d. där , son till bonden Gustav Eriksson Levälä och hustru Anna Lisa Storbärs (Tab B 5). Gift med Anna Sanna Andersdotter Gästgivars, f. i Munsala d. på Levälä Gustav fick 1/3 av hemmanet av modern genom avhandling , resten genom gåvobrev av Redan säljer han dock hemmanet åt Matts Andersson Kapensaari förr 4200 mk. Före bildandet av Jeppo församling var det meningen att hela Ytterjeppo by skulle höra till Jeppo församling. De flesta bönderna i norra delen av byn strök sig dock från listorna på dem som skulle överföras. Detta gjorde inte Gustav Gustavsson, varför hans hemman, det som han sålde åt Matts Andersson kom att höra till Jeppo församling som nr 15 i Lassila by. Sedan han sålt det hemman han ärvt köpte han redan på auktion tillsammans med en Isak Jakobsson den andra delen av sexmanshemmanet. Han innehade således nu 1/18 mtl av Levälä. Denna del hade han till , då han säljer den till Isak Gabrielsson Berg. Han bor därefter kvar med familjen som inhysingar på Levälä. XIII Barn födda på Levälä: Anders Gustav f d Sanna-Lisa* f d. i Oravais Flyttade 1905 till Oravais som fabriksarbeterska vid Oravais fabrik. Ogift. Anders* Johan f d August* Vilhelm f d. c:a1926. Flyttade 1890 till Helsingfors. Ogift. Erik* Gustav f Tab B 7. Anders* Johan f , d. i Syd-Afrika. Flyttade till Helsingfors 1893 och till Syd-Afrika Karl Alfred f Tab. B 8. Ida Maria f d Anna* Lovisa f d Flyttade 1897 till Oravais som fabriksarbeterska på Oravais fabrik. Ogift. Emilia* Sofia f Tab. B 13. Tab. B 7. XIII Erik* Gustav Gustavsson Blom, f. på Levälä d. i Fordsburg, Syd Afrika ,son till Gustav Gustavsson Levälä och hustru Anna Sanna Andersdotter Gästgivars (Tab. B. 6). Gift i Munsala med snickaredottern Johanna Olivia Blomqvist, f. i Helsingfors d. i Sollentuna, Sverige Familjen bodde först på Gästgivars i Munsala. Erik var till Afrika 1897 men återvände snart, varefter familjen flyttade till Helsingfors 1903, men Erik återvände samma år till Syd Afrika. Efter mannens död flyttade Olivia 1909 till Sockholm där hon 1920 gifte om sig med Axel Teodor Berggren. Han var elektriker och hade en elaffär i Stockholm. De var barnlösa. XIV Barn födda, första i Oravais andra i Nurmijärvi: Gustav Edvard f d. där Hildur Vivi Ingeborg f , d Tab. B 8. XIII Karl Alfred Gustavsson Levälä, f. på Levälä , d. i Hangö , son till bonden Gustav Gustavsson Levälä och hustru Anna Sanna Andersdotter Gästgivars (Tab. B 6). Gift med Matilda Eufrosyne Viktorsdotter Mickelsson, f. i Nurmijärvi , d. i Hangö Karl Alfred flyttade till Helsingfors hösten Han fick arbete vid järnvägen. År 1900 sökte han inträde som ordinarie befattningshavare vid järnvägen och utnämndes till banvakt Åren genomgick han fullständig kurs vid Helsingfors industriskolas kommunikationsavdelning utnämndes han till banförman i Riihimäki och till 2 klass banmästare i Lappvik, utnämndes han till banmästare av 1 klass i Hangö. Denna tjänst innehade han till sin död. XIV Barn, de tre första födda i Riihimäki, det fjärde i Hangö:

13 Leo* Rafael f Tab. B 9. Viona* Matilda f , d i Helsingfors. Ogift. Kontorist bosatt i Helsingfors.. Kaarlo* Olavi f: , d Gift med Aina Helena Fredberg, f. i Åbo Frånskilda Barnlösa. Karlo har tjänstgjort som elmontör vid Suomen Sähkötyö OY i Helsingfors. Aino* Emilia, f , d. i Helsingfors Vigd med Lauri Jokinen, f Barnlösa. Bodde i Helsingfors. Tab. B 9. XIV Leo* Rafael Levälä, f. i Riihimäki , son till banmästaren Karl Alfred Gustavsson Levälä och hustru Matilda Eufrosyne Mickelsson (Tab. B 8). Gift med Riitta Maria Vornanen, f. i Outokumpu Leo började efter genomgången folkskola arbeta vid järnvägen En tid efter fullgjord militärtjänstgöring började han vid Vasa industriskolas kommunikationsavdelning, som han genomgick Åren var han extra byggmästare vid järnvägen, banförman i Kontiomäki, Vasa, klass byggmästare i Kaskö och från 1962 till pensioneringen klass byggmästare vid Joensuu bandistrikt. Som pensionär är han bosatt i Outokumpu. Leo har även utom sin tjänst hunnit med offentliga uppdrag. Under tiden i Kaskö var han ordförande i Kaskö kyrkoförvaltningsnämnd och sakkunnig i magistraten vid behandling av byggnadsärenden Efter flyttningen var han viceordförande i arbetsnämnden i Outokumpu , och senareviceordförande i väg- och byggnadsnämnderna i Outokumpu. För sina insatser i såväl krig som fred har han erhållit bl. a. förtjänstkorset av Finlands Lejons Orden och Frihetsmedaljen av andra klass. XV Barn: Kalle* Jaakko f i Outokumpu. Tab. B 10. Ulla* Marketta f i Kajaana. Tab. B 11. Riitta Anneli* f i Vasa. Tab. B 12a. Mikko* Juhani f i Joensuu. Tab. B 12b. Tab. B 10. XV Kalle* Jaakko Levälä, f. i Outokumpu , son till byggmästaren Leo* Rafael Levälä och hustru Riitta Maria Vornanen (Tab. B 9). Gift med Irma* Kokko, f. i Outokumpu Frånskilda. Kalle var utbildad svetsare och grovplåtslagare vid Kone OY i Hangö. Han är nu bosatt i Outokumpu. XVI Barn: Satu Kristiina* f Bor med modern i Joensuu. Tab. B 11. XV Ulla* Marketta Levälä, f. i Kajaana , dotter till byggmästaren Leo* Rafael Levälä och hustru Riitta Maria Vornanen (Tab. B 9). Gift 1:o med Seppo* Tontti, f , d Vigd 2:o med Pekka* Pitsiki, f Ulla är restaurangchef och Pekka är avdelningschef på socialministeriet. Familjen är bosatt i Esbo. XVI Barn i första äktenskapet: Jere Petteri f Tab. B 12a. XV Riitta Anneli* Levälä, f. i Vasa dotter till byggmästaren Leo* Rafael Levälä och hustru Riitta Maria Vornanen (Tab. B 9). Gift med Hannu* Haapalainen, f Anneli är kontorist på postbanken i Joensuu. Makarna är bosatta i Libelits. Tab. B 12b. XV Mikko* Juhani Levälä, f. i Joensuu , son till Leo* Rafael Levälä och hustru Riitta Maria Vornanen (Tab. B 9). Vigd 1:oi Joensuu med Tarja* Anneli Ehari, f i Esbo Frånskilda 1998.Vigd 2:o med Maja-Riitta* Tossavainen. Mikko bor i Joensuu. XVI Barn: Lotta* Irene, f Iina* Selina f Tab B 13. XIII Emilia* Sofia Gustavsdotter Levälä, f. på Levälä , d. i Oravais , dotter till bonden Gustav Gustavsson Levälä och hustru Anna Sanna Andersdotter Gästgivars (Tab. B 6). Gift i Oravais med maskinmästaren Edvard* Emanuel Sandholm, f. i Malax , d. i Oravais Emilia flyttade till Oravais och började arbeta vid Oravais fabrik. Försörjde sig senare sedan hon gift sig som sömmerska. Edvard var när de gifte sig maskinmästare vid Hellnäs såg. Omkring 1919 flyttade familjen till Oravais, där Edvard fick anställning som maskinmästare vid fabriken. Familjen hade en liten stuga nära fabriksområdet.

14 XIV Barn, de tre första födda i Vörå, det fjärde i Oravais: Hjördis* Johanna f Tab. B 14. Gerda* Else f Tab. B 17. Ernst* Georg f Tab. B 21. Anna* Emilia Ingeborg f Tab. B 23. Tab. B 14. XIV Hjördis* Johanna Sandholm, f. i Vörå , d. i Malax , dotter till Edvard Emanuel Sandholm och hustru Emilia Sofia Gustavsdotter Levälä (Tab. B 13). Vigd med Elis* Evert Möllerström, f. i Malax , d. där , son till Jonas Möllerström och hustru Edla. Elis Evert var fiskare och familjen var bosatt i Malax. XV Barn födda i Malax: Karl-Erik* f Tab. B 15. Ulla* Vivi-Anna f Tab. B 16. Tab. B 15. XV Karl-Erik* Möllerström, f. i Malax , son till fiskaren Elis* Evert Möllerström och hustru Hjördis* Johanna Sandholm (Tab. B 14). Vigd i Malax med Ulla-Kristina* Valborg Forsberg i hennes andra äktenskap, f. i Malax , dotter till Viktor Forsberg och hustru Edith Ahlskog. Hon var tidigare gift Heikkilä. Karl Erik är liksom fadern fiskare, Ulla Kristina är frisörska. Familjen är bosatt i Malax. XVI Barn födda i Malax: Tom Ulf-Erik* f Hustruns son från första äktenskapet. Anna-Theres* f Tab B 15b. Tab. B 15b. XVI Anne Theres* Möllerström, f. i Malax , dotter till Karl Erik Möllerström och hustru Ulla Forsberg (Tab. B 15). Bildat familj med Ulf Mikael* Björknäs, f. i Malax , son till Christer Björknäs och hustru Birgitta. XVII Barn fött i Malax:: Julia Jasmine f Tab. B 16. XVI Ulla* Vivi-Anna Möllerström, f. i Malax , dotter till fiskaren Elis* Evert Möllerström och hustru Hjördis* Johanna Sandholm (Tab. B 14). Gift med Per-Göran* Ekman, f. i Solna Per Göran är reparatör och familjen är bosatt i Sundsvall, Sverige. XVI Barn, födda i Sundsvall: Ulla Ann-Charlotte f Per Johnny f Tab. B 17. XIV Gerda* Elise Sandholm, f. i Vörå , d. i Munsala , dotter till maskinmästaren Edvard Emanuel Sandholm och hustru Emilia Sofia Gustavsdotter Levälä (Tab. B 13). Gift med Kurt* Henrik Nyman, f. i Hollola , son till Henrik Nyman och Selma Maria Gustafsson. Kurts föräldrar var från Munsala, dit de återvände och köpte ett hemman där Kurt sedan blevbonde. XV Barn födda i Munsala: Selma Margareta* f Tab. B 18. Kjell* Bertil Henrik f Tab. B 19. Tor* Holger Edvard f Tab. B 20. Monika Delice* f Tab. B 17a. Tab. B 17a. XV Monica Delice* Nyman, f. i Munsala , dotter till bonden Kurt* Henrik Nyman och hustru Gerda Elise Sandholm (Tab. B 17). Vigd i Munsala med Kurt Häggblom f Monica är utbildad barnsköterska. XVI Barn födda i Munsala: Karl Roger, f Tab. B 18. XV Selma Margareta* Nyman, f. i Munsala , dotter till bonden Kurt* Henrik Nyman och hustru Gerda Elise Sandholm (Tab. B 17). Gift med Hemming* Hannus, f i Kaitsor, Vörå, son till Lennart Rafael Hannus och hustru Gunhild Alice Ahlberg. Hemming har varit elmontör vid Wilh. Schauman Ab,

15 Jakobstads fabriker, men familjen flyttade till Munsala där Margareta övertog föräldrarnas jordbruk och Hemming har eget företag i elbranschen. XVI Barn födda i Jakobstad: Iris Catarina* f Tab. B 18a. Ulf* Johan Pehr f Tab. B 18b. Kaj* f Han har nu övertagit familjens jordbruk. Tab. B 18a. XVI Iris Catarina* Hannus, f. i Jakobstad , dotter till Hemming Hannus och hustru Selma Margareta* Nyman (Tab. B 18). Vigd i Munsala kyrka med Håkan* Lindgren, f. i Monå, Munsala , son till Christer Lindgren och hustru Maj-Lis Granlund. Catarina är körsnär och Håkan byggnadssnickare. Familjen bor i Monå, Munsala. Barn födda i Munsala: Alexander* Carl Henrik f Julia* Irene f Tab. B 18b. XVI Ulf* Johan Pehr Hannus, f. i Jakobstad , son till Hemming Hannus och hustru Selma Margareta* Nyman (Tab. B 18). Vigd i Jakobstads kyrka med Pia* Anneli Keränen, f. i Jakobstad , dotter till Seppo Keränen och hustru Kirsti. Ulf är byggnadsarbetare och familjen bor i Munsala. XVII Barn födda i Jakobstad: Janina* Marie f Emmi* Carolina f Tab. B 19. XV Kjell* Bertil Nyman, f. i Munsala , d , son till bonden Kurt Henrik Nyman och hustru Gerda Else Sandholm (Tab. B 17). Gift med Birgit* Kristina Ollus, f. i Bertby, Vörå , d. där , dotter till Erik Evert Ollus och hustru Etel Allida Zachris. Kjell har genomgått Vasa tekniska skolas byggnadstekniska linje och är anställd vid en byggnadsfirma i Oravais. Familjen är bosatt i Oravais. XVI Barn födda i Jakobstad: Peter* Jan Henrik f Tab. B 19a. Kenneth* Leif Erik f Tab. 19b. Tab. 19a. XVI Peter* Jan Henrik Nyman, f. i Jakobstad , son till Kjell* Bertil Nyman och hustru Birgit Kristina Ollus. Bildat familj med Camilla* Elisabeth Sofia Berg, f. i Maxmo Peter är byggmästare men sköter nu tillsammans med Camilla en livsmedelsaffär som ägs av hans farbror TorNyman. Familjen bor i Maxmo. Tab. B 19b. XVI Kenneth* Leif Erik Nyman, f. i Jakobstad , son till Kjell* Bertil Nyman och hustru Birgit Kristina Ollus. Bildat familj med Ingela Ann-Cristine* Markus, f. i Jakobstad Kenneth är affärsidkare och familjen bor i Jakobstad. Tab. B 20. XV Tor* Holger Edvard Nyman, f. i Munsala , son till bonden Kurt* Henrik Nyman och hustru Gerda* Elsa Sandholm (Tab. B 17). Gift med Rut* Christine Hägglund, f. i Rökiö, Vörå Tor är merkonom och affärsidkare med en blomsteraffär och en livsmedelsaffär i Vörå, där familjen även är bosatt. XVI Barn födda i Vörå: Kim* Johan Mikael f Tab. B 20a. Louise* Christine f Tab. B 20b. Tab. B 20a. XVI Kim* Johan Mikael Nyman, byggnadsarbetare, f , son till Tor* Holger Edvard Nyman och hustrun Ruth* Christine Nyman (Tab. B 20). Sambo med sjukskötaren Gunilla* Kristina Viklund f i Petalax, dotter till Gunlis och Helge Viklund. Tab. B 20b. XVI Louise* Christine Nyman, studentmerkonom, f , dotter till Tor* Holger Edvard Nyman och hustrun Ruth* Christine Nyman (Tab. B 20). Gift i Vörå med pappersprocesskötaren Rami* Sakari Pitkänen, f i Jakobstad, son till Tarja och Jukka Pitkänen. Tab. B 21.

16 XIV Ernst Georg* Sandholm, f. i Vörå , d , son till Edvard Emanuel Sandholm och hustru Emilia Sofia Gustavsdotter Levälä (Tab. B 13). Gift med Svea* Gunhild Karlstedt, f. i Malax , dotter till August Karlstedt och hustru Olivia Köping. Georg var bonde i Malax. XV Barn födda i Malax: Solveig* Christina f Tab. B 22. Jan* Christer f Tab. 21a. Tab. B 21a. XV Jan* Christer Sandholm, f. i Malax , son till bonden Ernst Georg* Sandholm och hustru Svea* Gunhild Karlstedt (Tab. B 21). Bildat familj med Ann-Charlotte* Skur, f. i Solf, dotter till Bernhard Skur och hustru Göta Berg. Jan hade genomgått Helsingfors vårdinstitut och hade en längre tid tjänst som vårdare av utväcklingsstörda barn i Göteborg. Han har återvänt till hembygden och äger nu en bilservice station i Malax. Ann-charlotte är även egenföretagare och de bor i Solf. Tab. B 22. XVSolveig* Christina Sandholm, f. i Malax dotter till bonden Ernst Georg* Sandholm och hustru Svea* Gunhild Karlstedt (Tab. B 21.). Vigd med Hans* Anders Gustav Hermans, f i Oravais. Hans är jordbrukare och Solveig hemvårdare. Familjen är bosatt i Malax. XVI Barn födda i Malax: Jonas* Jan Anders f Josefin* Emma Christina f Jenny* Emilia Sofia f Tab. B 23. XIV Anna* Emilia Ingeborg Sandholm, f. i Oravais, , dotter till Edvard Emanuel Sandholm och hustru Emilia Sofia Gustavsdotter Levälä (Tab. B 13). Vigd med Severin* Johannes Bertills, f. i Vörå , d. i Oravais , son till Johannes Bertills och hustru Vendla Nybacka. Både Anna och Severin har arbetat vid Oravais fabrik och familjen har bott i Oravais där Anna bor kvar. XV Barn födda i Oravais: Ann-May* Carita f Tab. B 24. Tab. B 24. XV Ann-May* Carita Bertills, f.i Oravais , dotter till Severin Johannes Bertills och hustru Anna Emilia Ingeborg Sandholm (Tab. B 23). Vigd med Sven Olof* Nystedt, f i Munsala. Ann-May har arbetat som posttjänsteman och Olof är anställd vid Trend House i Oravais. Familjen är bosatt i Oravais. XVI Barn födda i Oravais: Annika* Elisabeth f Speciallärare i Nykarleby. Staffan* Anders f Studerande. Tab. B 25. XII Katarina (Kajsa*) Gustavsdotter Levälä, f. på Levälä , d. på Gästgivars i Munsala , dotter till bonden Gustav Eriksson Levälä och hustru Anna Lisa Gustavsdotter Storbärs (Tab. B 5). Gift med Karl Niklas (Nils*) Andersson Gästgivars, f. på Gästgivars , d. där Torpare på Gästgivars. XIII Barn födda på Gästgivars i Munsala: Anders Gustav f , d Karl-Johan* f Tab. B 26. Sanna Lena f , d Johanna* f Tab. B 27. Anna Lovisa f , d August* f Tab. B 28. Isak Vilhelm f Tab. B 29. Kajsa Sofia f , d. Ogift. Bodde hos modern till hennes död. Senare tjänarinna i Monå. Maja f , d Anders* f Till Amerika Farmare. Gift där. Ida f , d Tab B 26. XIII Karl-Johan* Nilsson, f. på Gästgivars , d , son till torparen Karl Niklas Andersson Gästgivars och hustru Katarina (Kajsa*) Gustavsdotter Levälä (Tab. B 25). Vigd med bonddottern

17 Lena Sofia Jonasdotter, f. på Gästgivars Omgift med bonden kyrkvärden Isak Isaksson Storsved, f i hans andra äktenskap. Karl Johan var polis. Makarna var barnlösa. Tab. B 27. XIII Johanna* Nilsdotter, f. på. Gästgivars , d.dotter till torparen Karl Niklas Andersson Gästgivars och hustru Katarina (Kajsa*) Gustavsdotter Levälä (Tab. B 25). Vigd med Gabriel* Gustavsson Haapa, som senare antagit namnet Sjöblom, f. i Oravais Torpare på Gästgivars. Mannen emigrerade till Amerika 1904, hustrun XIV Barn födda på Gästgivars:. Karl August f Till Amerika Isak* f , d Anna Sofia f , Till Amerika Katarina Johanna f Till Amerika med modern Anders Johan f Till Amerika med modern Tab. B 28. XIII August* Nilsson, f. på Gästgivars , d. i Kalifornien 1934, son till torparen Karl Niklas Andersson Gästgivars och hustru Katarina (Kajsa*) Gustavsdotter Levälä (Tab. B 25) Vigd med bonddottern Albertina* Johansdotter Harjux, f Mannen emigrerade till Nya Zeeland 1895, hustrun till Amerika 1902 dit mannen kom Farmare i Kalifornien. XIV Barn födda på Gästgivars: Karl Arvid f Albertina f , d Hjalmar Johannes f , d. i Kalifornien Tab. B 29. XIII Isak Vilhelm Nilsson, f. på Gästgivars , d. i USA , son till torparen Karl Niklas Andersson Gästgivars och hustru Katarina (Kajsa*) Gustavsdotter Levälä (Tab. B 25). Gift med Maria* Nygård, f , d Mannen emigrerade till USA, Washington Olympia Dottern omhändertogs efter moderns död av farföräldrarna. XIV Barn fött på Gästgivars: Katarina Olivia Vilhelmina f Till Amerika Gift där med en Jeppobo. Tab. B 30. XI Susanna Brita Eriksdotter Levälä, f. på Levälä , d. där , dotter till bonden Erik Gustavsson Levälä och hustru Cajsa Andersdotter Bro (Tab. B 4). Gift med bondesonen Gustav Danielsson Kärr, f. i Kyrkobyn , d. på Levälä Torpare på Löv, landbonde på Ryss, dräng på Bro och Levälä, och sist inhyses på Levälä. XII Barn födda i Nykarleby l.f.: Gustav f Tab. B 31. Sanna Lovisa f , d på Knuts. Ogift. Maria f , d Anna f , d Sofia f , d Tjänarinna i Nykarleby från Ogift. Lisa Greta f , d Tab. B 31. XII Gustav Gustavsson Bro, f. på Löv , d. på Nygård i Nykarleby Kyrkoby , son till Gustav Danielsson Kärr och hustru Susanna Brita Eriksdotter Levälä (Tab. B 30). Gift 1:o med Lena Lisa Andersdotter, f i Pedersöre, d. på Bro Gift 2:o med Brita Johansdotter Häggblad, f. i Munsala , d Fram till början på 1880-talet inhyses på Levälä därefter backstugusittare på Bro. XIII Barn, de fyra äldsta födda på Levälä, övriga på Bro: Sanna Lisa f , d Maria Lovisa f Tab. B 32. Hilma Sofia f Tab. B 464. Se L.S. del 1.2. Anna Evelina f , d i Jakobstad. Ogift. Katarina f Tab. B 477. Se L.S. del 1.2. Selma f Tab. B 488. Se L.S. del 1.2. Ida Johanna f , d i Jakobstad, dit hon flyttat Fabriksarbeterska, ogift. Anders Gustav f , d Tab. B 32.

18 XIII Maria Lovisa Gustavsdotter Bro, f. på Levälä , d. i Jakobstad, dotter till Gustav Gustavsson Bro och hustru Lena Lisa Andersdotter (Tab. B 31). Gift i Nykarleby med Isak Johannes Isaksson, f , d. i Amerika. Familjen flyttade till Jakobstad Mannen har emigrerat till USA. XIV Barn: Johan Viktor f , d Ellen Maria f Gift med tågkarlen Karl Villiam Lahti, f Barnlösa. Tab B 33. XI Daniel Eriksson Levälä, f. på Levälä , d. på Draka , son till bonden Erik Gustavsson Levälä och hustru Susanna Mickelsdotter Slangar (Tab. B 4). Gift 1:o med Sanna Lisa Davidsdotter Rundt, f. i Ytterjeppo , d. på Levälä i barnsbörd, dotter till torparen Daniel Johansson Wastalax och hustrun Lisa Mattsdotter. Gift 2:o med Greta Lisa Andersdotter Lilljungar, f. i Jeppo , d. på Draka , dotter till bonden Anders Simonsson Lilljungar och hustru Kajsa Jansdotter. Daniel hade enligt avhandling av den övertagit och delat faderns hemman med brodern Gustav (Tab. B 5). Vardera fick 1/9 mtl. Daniel fick gamla gården norr om vägen och föräldrarna bodde hos honom. Enligt avhandling av den bytte Daniel sitt hemman på Levälä med Matts Jakobsson Draka mot ett hemman på Draka om 11/48 mtl. Han fick således ett hemman som enligt mantalet var dubbelt större än hemmanet på Levälä. Det gick inte heller bra. När mannen fyra år senare dog hade familjen så stora skulder att man var tvungen att gå från hemmanet på Draka och blev utfattiga. De bodde lång tid inhyses på Levälä hos Simon Simonsson (Tab. L 2). Änkan dog dock inhyses på Draka helblind på ena ögat, halvblind på det andra. XII Barn födda på Levälä: Anders f , d Anna f Tab. B 491. Se L.S. del 1.2. Maria f Tab. B 34. Johan f , d Lisa Greta f Tab B 81. Sofia f , d August f Tab, B 82. Sanna Kajsa f Tab. B 102. Erik f Till Amerika Vidare öden okända. Lovisa f , d Tab. B 34. XII Maria Danielsdotter Levälä, f. på Levälä , d. i Jeppo , dotter till bonden Daniel Eriksson Levälä och hustru Greta Lisa Andersdotter Lilljungar (Tab. B 33). Gift med bonden Johan* Henriksson Grötas, f. i Jeppo , d. där , son till Henrik Johansson och hustru Brita Lena Olofsdotter. Johan var bonde på Grötas i Jeppo. XIII Barn födda på Grötas: Brita Sofia f Tab. B 35. Johan Henrik f Tab. B 46. Anders Emil f Tab. B 70. Erik Villiam f , d August Villiam f Tab B 79. Tab. B 35. XIII Brita Sofia Johansdotter Grötas, f. på Grötas , dotter till bonden Johan Henriksson Grötas och hustru Maria Danielsdotter Levälä (Tab. B 34). Gift med Jakob *Andersson Sandlin, f. i Jeppo , d. där Jakob var bonde på Grötas. XIV Barn födda på Grötas: Fanny Maria f , d Johannes f , d Ogift. Bodde på Hemgården. Sigrid Juliana f Tab. B 36. Emil f , d Hilda Aline f Ogift. Bor på hemgården. Einar f Tab. B 38. Emil f Tab. B 45. Edit Sofia f Ogift. Bor på hemgården. Lydia Maria f , d Ogift. Bodde på hemgården. Lennart f , d Ogift. Bodde på hemgården. Tab. B 36.

19 XIV Sigrid* Juliana Sandlin, f. på Grötas , d , dotter till bonden Jakob Andersson Sandlin och hustru Brita Sofia Johansdotter Grötas (Tab. B 35). Gift med Karl* William Svanbäck, f. på Högbacka i Nykarleby kyrkoby , d Karl William har bl.a. varit chaufför och mjölnare. Som pensionärer bodde makarna i Nykarleby. XV Barn: Karl Johan* f Tab. B 37. Tab. B 37. XV Karl Johan* Svanbäck, f , son till Karl William Svanbäck och hustru Sigrid* Juliana Sandlin (Tab. B 56). Gift med Solbritt* Åkesson, f i Sverige. Karl Johan är konditor. Makarna är barnlösa och bosatta i Göteborg, Sverige. Tab. B 38. XIV Ejnar* Sandlin, f. på Grötas , d. i Jakobstad , son till bonden Jakob Andersson Sandlin och hustru Brita Sofia Johansdotter Grötas (Tab. B 35). Gift i Pedersöre med Ethel* Sofia Ahlsved, f. i Terjärv , d. i. Jakobstad dotter till Matts Ahlsved och hustru Johanna Kortjärvi. Ejnar flyttade 1934 till Pedersöre och började arbeta på Jakobstads mekaniska verkstad. Makarna bodde i Jakobstad. XV Barn födda i Jakobstad: Per-Erik* f Tab. B 39. Ejnar Paul Ole* f Tab. B 40. Karita* Ethel Johanna f Tab. B 41. Stig* Olof f Tab. B 42. Sten* Håkan f Tab. B 43. Barbro* Brita Helena f Tab. B 44. Tab. B 39. XV Per-Erik* Sandlin, f. i Jakobstad , son till Ejnar Sandlin och hustru Ethel Sofia Ahlsved (Tab. B 38). Gift 1969 med Ingegerd Marianne Bryngelsson, f i Stockholm. Per Erik är ingenjör och arbetar som konstruktör i sitt eget företag Sandlin & Persson Tele AB i Trångsund utanför Stockholm. Ingegerd är läkarsekreterare och familjen bor i Trångsund. XVI Barn födda i Stockholm: Erik Tommy* f Försäljningschef på ett företag. Lenita* Ulrika f Försäljare. Tab. B 40. XV Ejnar Paul Ole* Sandlin, f. i Jakobstad , son till Ejnar Sandlin och hustru Ethel Sofia Ahlsved (Tab. B 38). Gift 1963 med Asta* Antonia Ahlgren, f i Åbo. Ole var mentalvårdare vid Sydösterbottens Distriktssinnessjukhus i Vasa och Asta är affärsbiträde men de har flyttat till Piteå i Sverige och startat ett eget företag i textil branschen. XVI Barn födda i Vasa: Siv* Elisabeth f Tab. B 40a. Kjell* Erik f Tab. B 41. XV Karita* Ethel Johanna Sandlin, f. i Jakobstad , dotter till Ejnar Sandlin och hustru Ethel Sofia Ahlsved (Tab B 38). Gift med Jan-Erik* Furu, f. i Terjärv , dotter till Karl Emil Furu och hustru Ragnhild Widjeskog. Karita har tjänst på Åhlen & Holms lager i Jordbro och Jan Erik är byggnadsarbetare. Familjen är bosatt i Handen utanför Stockholm. XVI Barn födda i Stockholm: Yvonne* Ethel Susanne f Johnny* Erik Mikael f Anders Joakim* f Tab. B 42. XV Stig* Olof Sandlin, f. i Jakobstad , son till Ejnar Sandlin och hustru Ethel Sofia Ahlsved (Tab. 38). Gift 1967 med Sinikka* Isomaa, f i Jakobstad. Stig Olof är affärsman och driver tillsammans med brodern Sten firman S.O. Sandlin & Co i Jakobstad, där familjen är bosatt. XVI Barn födda i Jakobstad: Annika* Maria f Annette* Karina f Tab. B 43.

20 XV Sten* Håkan Sandlin, f. i Jakobstad , son till Ejnar Sandlin och hustru Ethel Sofia Ahlsved (Tab. B 38). Gift 1972 med Ulla* Kristina Käcko, f i Kållby, Pedersöre. Som nämnts är Sten delägare i firman S.O. Sandlin & Co, med både parti och minutaffär i Jakobstad. Familjen är bosatt i Jakobstad. XVI Barn födda i Jakobstad: Ann-Christin* Susanne f Sten Robbin* Christoffer f Mark Jonas* Michael f Anders* Simon Daniel f Jessica* Michaela Maria f Tab. B 44. XV Barbro* Brita Helena Sandlin, f. i Jakobstad , dotter till Ejnar Sandlin och hustru Ethel Sofia Ahlsved (Tab. B 38). Gift 1974 med Bo* Göran Bäck, f. i Stockholm d. i Danderyd Barbro är undersköterska på Danderyds Sjukhus utanför Stockholm och Bo var elektriker med egen elfirma. Familjen är bosatt i Danderyd. XVI Barn födda i Stockholm: Bo Fredrik* f Tab. B 45. XIV Emil* Sandlin, f. på Grötas , son till bonden Jakob Andersson Sandlin och hustru Brita Sofia Johansdotter Grötas (Tab. B 35). Gift 1:o med bonddottern Aino Alina Åkerholm, från Korsholm. Frånskilda Gift 2:o med Hjördis Emilia Källman, f Emil är bonde i Jeppo på Böös. XV Barn födda i Jeppo: 1. Marita Viola f Följt modern. 2. Nils Stefan* f Studerade kärnfysik vid Helsingfors Universitet. Fysiker, arbetar vid Statens tekniska laboratorium i Otnäs, Ogift, bosatt i Esbo. Tab. B 46. XIII Johan* Henrik Westin, f. på Grötas , d. där , son till bonden Johan Henriksson Grötas och hustru Maria Danielsdotter Levälä (Tab. B 34). Gift med Anna Lovisa Andersdotter Eklund, f. på Grötas , d. där , dotter till bonden Anders Eriksson Eklund och hustru Anna Gustavsdotter. Makarna emigrerade till Amerika 1905 men återvände till hemlandet 1911 och blevo bönder på Grötas i Jeppo. XIV Barn födda de fyra äldsta i USA, de senare på Grötas: Johannes Edvin* f Tab. B 47. Anders Ivar* f Tab. B 56. Ester Maria f , d Henrik Valfrid* f Tab. B 59. Elis* Verner f , d Agnes* Elvira f Tab. B 64. Erik Runar* f Tab. B 66. Artur Evert* f Ogift. Har haft tjänst på Sunlight i Nyköping, Sverige. Bor kvar i Nyköping som pensionär. Lennart* Vilhelm f Tab. B 69. Hjördis* Irene f Tab. B 46a (och Tab. G 474). Tab. B 46a. XIV Hjördis* Irene Westin, f på Grötas, dotter till bonden Johan Henrik Westin och hustru Anna Lovisa Andersdotter Eklund (Tab. B 46). Gift med jordbrukaren Leo* Johannes Finskas, f , d , son till Leander och Edit Finskas (Tab. G 474). Hjördis bor kvar i Jeppo. XV Barn födda i Jeppo: Bjarne* Johannes f Tab. B 46aa. Carita* Helena f Tab. B 46ab. Matts* Kristian f Tab. B 46ac. Anna Kristina* f Tab. B 46ad. Maria* Margareta f Tab. B 46ae. Henrik* Mikael f Tab. B 46af. Lisbet* Edit Maria f Tab. B 46ag. Tab. B 46aa. XV Bjarne* Johannes Finskas, privat företagare i byggnadsbranschen, f , son till Leo* Johannes Finskasoch Hjördis* Irene Westin (Tab. B 46a). Gift 1: i Nyköping med kontoristen Marie Birgitta Ivefors f i Södertälje, dotter till Birger och Ingrid Ivefors. Frånskilda. Gift 2:o med Anette Gertrude

Josefina Skomars anor

Josefina Skomars anor 1 Proband Skomars, Anna Josefina. Född 7/8 1879 i Norrnäs (Närpes Kb 1897-1906 p2/190). Död 12/10 1949 i Övermark. (Far I:1, Mor I:2) med Anderson, Anders Severin. Snickare. Född 17/3 1876 i Övermark.

Läs mer

SLÄKTEN MIKONHEIKKI PARAKKA

SLÄKTEN MIKONHEIKKI PARAKKA SLÄKTEN MIKONHEIKKI PARAKKA Familj 1 Henrik Mickelsson, Nybyggare i Mikonheikki, Jukkasjärvi sn., nämnd 1684-1717 [dombok, mtl]. Henrik Mickelssons ursprung är obekant, men enligt domboken för Jukkasjärvi

Läs mer

OLLI-GRENEN AV SLÄKTEN POIKA I TURTOLA

OLLI-GRENEN AV SLÄKTEN POIKA I TURTOLA OLLI-GRENEN AV SLÄKTEN POIKA I TURTOLA av Erik Johansson Kuoksu (Något inkomplett. Uppdaterad 9 april 2002) Släkten Poika fanns i Turtola redan vid 1500-talets början. Henrik Nilsson var antagligen född

Läs mer

Lovisa Höijers anor. Generation I

Lovisa Höijers anor. Generation I Lovisa Höijers anor Proband Lovisa Eriksdotter Höijer. Född 1883-01-10 i Rökiö, Vörå (Långs). Död 1934-04-14 i Korsnäs. (Far I:1, s 1, Mor I:2, s 1) Gift 1903-11-14 i USA med Karl Theodor Karlsson. Född

Läs mer

S1_005 Hildur Nilsson g Petersson

S1_005 Hildur Nilsson g Petersson Hildur Elisabeth Nilsson föddes i nr. 2 Gamla Köpstad i Träslövs församling fredagen den 30 april 1909. Hon var det näst yngsta av 6 syskon. Fyra bröder och två systrar. En av bröderna, Oskar Gottfrid

Läs mer

Tabell 1. Barn: Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) Barn: Tabell 3 (generation 2) (Från Tabell 2)

Tabell 1. Barn: Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) Barn: Tabell 3 (generation 2) (Från Tabell 2) 1 31/12 2012 Tabell 1 Ahl, Jakob Jakobsson. Torpare. Född 1745 i Kvevlax. Gift med, Beatra Eriksdotter. Ahl, Anna Jakobsdotter. Född 1/1 1777 i Kvevlax. Se tabell 2. Ahl, Anna Jakobsdotter. Född 1/1 1777

Läs mer

Släkten Årvik (släktlinjen före namnantagandet)

Släkten Årvik (släktlinjen före namnantagandet) Djursholm 2008-03-14 GRÖNA STUBBEN släktutredning Släkten Årvik (släktlinjen före namnantagandet) Farfars farfars farfars far HÅKAN ANDERSSON Född 1744 i Torps socken i Dalsland, enligt uppgift från 1793.

Läs mer

Daniel Jönsson Broman och hustru Karin Olofsdotter. År 1679 uppges de vara utfattiga.

Daniel Jönsson Broman och hustru Karin Olofsdotter. År 1679 uppges de vara utfattiga. Ängstugan nr 512 Rotegårdar var Bro, Långudden, Oppeby och Jursta i Ludgo 1678-1705 Daniel Jönsson Broman och hustru Karin Olofsdotter. År 1679 uppges de vara utfattiga. 1700 Mantalslängden uppger soldat

Läs mer

Bouppteckningar? - A i Närpes Socken

Bouppteckningar? - A i Närpes Socken Bouppteckningar? - A i Närpes Socken (? = utan efternamn) Namn Yrke / Titel By?, Christina Isacsdotter skräddare dotter? Död: 00.00.1793 Bouppt.datum: 06.03.1795 Källa: Syd-Österb. doms. E9a7:7 mor Anna

Läs mer

Olof Larsson Myckelä, f. 1701, d och Aili Pehrsdotter f. 1691, d Magdalena Olofsdotter Myckeläs föräldrar

Olof Larsson Myckelä, f. 1701, d och Aili Pehrsdotter f. 1691, d Magdalena Olofsdotter Myckeläs föräldrar Olof Larsson Myckelä, f. 1701, d. 1755 och Aili Pehrsdotter f. 1691, d. 1769 Magdalena Olofsdotter Myckeläs föräldrar Olof Larsson Myckelä f. 1701, d. 10/12 1755 Aili Pehrsdotter, f. 1691, d. 1769 Vigsel

Läs mer

Korvolain, Lisa Eriksdotter. Född 24/ i Rejpelt Vörå. Död 12/ i Rejpelt Vörå.

Korvolain, Lisa Eriksdotter. Född 24/ i Rejpelt Vörå. Död 12/ i Rejpelt Vörå. 1 14/1 2013 Proband Jacobs, Erik Mårtensson. Född 27/7 1707 i Kimo Oravais. Död 17/2 1783 i Reipelt Vörå. Måg på Karvolin. (Far I:1, Mor I:2) Gift 13/12 1730 i Vörå med Korvolain, Lisa Johansdotter. Född

Läs mer

Årsuppgift Närkes Skogskarlar 2015

Årsuppgift Närkes Skogskarlar 2015 Årsuppgift Närkes Skogskarlar 2015 Må nu icke Talmannen och hans Karlar ångra sitt beslut att Eder dubba till Skogskarlar. Bevisa för Karlarna att de fattat rätt beslut genom att under kommande årsrunda

Läs mer

Titta själv och tyck till! Ewa

Titta själv och tyck till! Ewa För jämförelsens skull har jag gjort två olika layoutförslag. Här kommer det andra. Det är en bok i liggande A4. (Det andra förslaget, som du kanske redan har sett, är i stående A5). Den här layouten gör

Läs mer

Theodor Karlssons anor

Theodor Karlssons anor Theodor Karlssons anor Proband Karl Theodor Karlsson. Född 1877-11-09 i Söderhamn, Sverige. Död 1942-03-10 i Korsnäs. Tidigare även Åbb efter hemmanets namn. (Far I:1, s 1, Mor I:2, s 2) Gift 1903-11-14

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

I FÄDRENS SPÅR eller FRÅN TJÄRN TILL ASPLIDEN

I FÄDRENS SPÅR eller FRÅN TJÄRN TILL ASPLIDEN I FÄDRENS SPÅR eller FRÅN TJÄRN TILL ASPLIDEN Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Källmaterial... 3 ff ff ff ff f - Johan Johansson... 4 ff ff ff ff Olof Johansson... 5 ff ff ff

Läs mer

född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen

född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen Hans Andersson Pernilla Mårtensdotter Född 1736 född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen Begr 25/11 1791 i Reng (55 år) Död 10/2

Läs mer

Utdrag ur föredrag om SENNEBY mellan åren 1640-1858 1

Utdrag ur föredrag om SENNEBY mellan åren 1640-1858 1 1 Utdrag ur föredrag om SENNEBY mellan åren 1640-1858 1 Laga skifte infördes i Sverige 1827 med förordning om hur uppdelning av jorden skulle ske. Redan då frågade lantmätaren Sennebybönderna, om man ville

Läs mer

2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1. Generation I

2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1. Generation I 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Carl Leonard Olofsson. Född 1889-05-04 i Hertsånger, Nysätra (AC). Död 1944-11-02 i Ekeby (T). Flyttade 1922 från Hertsånger,

Läs mer

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv Maria Matilda Henrikssons tragiska liv En 7,5 poängs uppsats i kursen Släktforskning en introduktion vid Mittuniversitetet Torgny Henriksson Torgny Henriksson 2 Innehåll Uppsatsen, s. 3 Bilagor: Ansedel,

Läs mer

KORT HISTORIK OM GÅRDEN ÖSTERHAGEN I KVARSEBO SOCKEN

KORT HISTORIK OM GÅRDEN ÖSTERHAGEN I KVARSEBO SOCKEN KORT HISTORIK OM GÅRDEN ÖSTERHAGEN I KVARSEBO SOCKEN Jan Moberg Jan.moberg.nykoping@telia.com Bygden kring Österhagen är mycket gammal För över 10 000 år sedan kom de första invånarna till våra trakter.

Läs mer

Gudrun Henrikssons släktbok 81 82 BRÄNNEBRONA. J A Lundins farfars släkt i Holmestad. Brännebrona motell vid E20 har en extremt modern exteriör.

Gudrun Henrikssons släktbok 81 82 BRÄNNEBRONA. J A Lundins farfars släkt i Holmestad. Brännebrona motell vid E20 har en extremt modern exteriör. Gudrun Henrikssons släktbok 81 82 BRÄNNEBRONA J A Lundins farfars släkt i Holmestad Brännebrona motell vid E20 har en extremt modern exteriör. 82 Brännebrona... 1 Anor till Nils* Magnusson Lundin... 2

Läs mer

Anfäder Eric Nilsson Åstrand

Anfäder Eric Nilsson Åstrand Anfäder Eric Nilsson Åstrand Eric Nilsson Åstrand. Klockare. Född 1742-09-20 Hägerstad, Ånestad (E) 1). Döpt 1742-09-26 Hägerstad (E) 1). Bosatt 1764 Hycklinge (E) 2). från Hägerstad (E). Död 1815-03-26

Läs mer

Torpet var ett Alby torp fram till 1920-30 talet då det friköptes från Aske och Lewenhaupt.

Torpet var ett Alby torp fram till 1920-30 talet då det friköptes från Aske och Lewenhaupt. kontakt: forskargruppen@telia.com www.håtuna-håbo-tibble.se TORPET KURN, FICK SENARE NAMNET KARLSLUND Torpet var ett Alby torp fram till 1920-30 talet då det friköptes från Aske och Lewenhaupt. Inger Löfstedt

Läs mer

S1_007 Nils Gustav Petersson 1/12

S1_007 Nils Gustav Petersson 1/12 S1_007 Nils Gustav Petersson 1/12 Gustav Petersson Gustav föddes 1864-03-01 som fjärde barnet av åtta på gården Börje Börsgård, Nygård i Träslövs församling. De två äldsta syskonen dog dock inom en vecka

Läs mer

Anfäder John Axel Emanuel Gustafsson

Anfäder John Axel Emanuel Gustafsson Anfäder John Axel Emanuel Gustafsson John Axel Emanuel Gustafsson Disponent Född 1899-12-10 Berga nr 7, Kalmar landsförsamling (H) 1) Bosatt 1900 Berga nr 7, Kalmar landsförsamling (H) 2) Bosatt 1917-11-21

Läs mer

SLÄKTEN KOBERG FRÅN TORNEÅ STAD

SLÄKTEN KOBERG FRÅN TORNEÅ STAD SLÄKTEN KOBERG FRÅN TORNEÅ STAD Tabell 1 I. Hans Koberg. Skomakare och borgare i Torneå stad 1636-74. Gift med Sara 1. Johan tabell 2 Tabell 2 II. Johan Koberg (från tabell 1). Borgare i Torneå stad 1678-85.

Läs mer

Anfäder Karl Hjalmar Fahlgren

Anfäder Karl Hjalmar Fahlgren Anfäder Karl Hjalmar Fahlgren Karl Hjalmar Fahlgren. Teol Dr, präst, lektor, rektor, redaktör och författare. Född 1900-12-21 Varuträsk 3, Skellefteå lfs, Skellefteå sn 1). Levde 1910 Varuträsk 3, Norrgården,

Läs mer

Kistan IPS 1863 från Haketorp och Nykulla som följt bl a min mor och som nu står i Rättvik.

Kistan IPS 1863 från Haketorp och Nykulla som följt bl a min mor och som nu står i Rättvik. I mitt föräldrahem stod en kista målad av okänd målare (finns en likadan från Berg) som jag visste att mor hade haft med sig från sitt barndomshem i Nykulla. För några år sedan forskade jag på kistan och

Läs mer

Lillstugan från Erikslund, flyttades hit Foto Stefan Jansson.

Lillstugan från Erikslund, flyttades hit Foto Stefan Jansson. Småbruket Erikslund En av stugorna på Tingshustomten i Västerhaninge kallas Erikslund. Den flyttades hit från den lilla gården uppe i Tyrestaskogen av entusiastiska medlemmar och står nu intill stugan

Läs mer

4 Krämarstan på Myra under etableringsfasen och några år framåt:

4 Krämarstan på Myra under etableringsfasen och några år framåt: 4 Krämarstan på Myra under etableringsfasen och några år framåt: framåt Johan Eriksson Thor (f. 1848-05-12) 12) och hans hustru Maria Nilsdotter (f. 1852-11-15) 15)från Filipstad köpte den 10 juni 1901

Läs mer

Sakajärvi. Källa: Anteckningar till Gellivare sockens tidigare historia av Jöran Grapenson. Till 200-års minnet

Sakajärvi. Källa: Anteckningar till Gellivare sockens tidigare historia av Jöran Grapenson. Till 200-års minnet Sakajärvi Jag har själv aldrig besökt byn Sakajärvi, men jag har ändå mina rötter i byn. Några av mina anfäder och anmödrar har bott och verkat i byn, under årens gång. Saka är lapska, med saka menas ett

Läs mer

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet.

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. 1(6) NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. LÄGE Koordinater: (RT90) S/N 6462879 V/Ö 1498219 För Whbf 2014-10-17/ HH Utsnitt ur

Läs mer

KILINGE 1:3. Kilinge efter nybyggnaden

KILINGE 1:3. Kilinge efter nybyggnaden KILINGE 1:3 Kilinge efter nybyggnaden 1908-1910. Hit kom Anders Olsson, född 1795 i Boberg och hustrun Johanna Nilsdotter, född 1799 i Restad, från Boberg 1824. De fick 2 barn Maja Lena född 1822 och Olof

Läs mer

2. Omkr 1705 Erik Matsson Anders 1705 Född i Båtstorp. 3. Omkr 1706 Erik Larsson Erik 1706 Född i Båtstorp

2. Omkr 1705 Erik Matsson Anders 1705 Född i Båtstorp. 3. Omkr 1706 Erik Larsson Erik 1706 Född i Båtstorp BÅTSTORP Första gången Båtstorp nämns i skrift är på 1520-talet då det ingår i arvet efter Birgitta Tordsdotter (Bonde) i Smedby. Från början har det varit ett torp (=nyodling) och det mantalssattes ganska

Läs mer

Skvalbäcken. Träskomakare Jonas Gustav Svensson

Skvalbäcken. Träskomakare Jonas Gustav Svensson Skvalbäcken Från början hette stället Sven Håkanstorpet, men genom först delning och sedan sammanslagning blev det Skvalbäcken 1:28. Skvalbäcken ligger inom södra Slätaflys marker. Vägen mellan Skärgöl

Läs mer

Soldattorp nr 59 under Slögestorp

Soldattorp nr 59 under Slögestorp torp nr 59 under Slögestorp torp nummer 59 - Mossestugan under Slögestorp: Kartposition N: 6410130 O: 1412550. torpet tillhörde kompani 1 - Livkompaniet vid Jönköpings Regemente. Gården Slögestorp var

Läs mer

Henrik Mangs Vasanejdens Släktforskare r.f.

Henrik Mangs Vasanejdens Släktforskare r.f. 1 Tabell 1 Mangs, Måns Andersson. Född 1520. Död 1573 i Ö:Yttermark Bonde å Mangs hemman i Ö:Yttermark 1546-1571. Mangs hemman kan spåras till 1546. Ur storhemmanet utbröts Kamb hemman redan 1565. Mangs

Läs mer

FÄ=Fryksände, GM=Gräsmark, GS=Gunnarskog, MS=Mangskog, RS=Ransäter, ÖF=Östra Fågelvik, ÖM=Östmark, ÖÄ=Östra Ämtervik.

FÄ=Fryksände, GM=Gräsmark, GS=Gunnarskog, MS=Mangskog, RS=Ransäter, ÖF=Östra Fågelvik, ÖM=Östmark, ÖÄ=Östra Ämtervik. II-1 II-2 II-3 II-4 II-5 II-6 Personförteckning i Olov Bergqvist släktforskning per tisdag 30 oktober 2012 s. 1 (5) 1585 Henrik Henriksson Laaininen Far t III-2 1570 Anders Olsson Far t III-3 1570 Simon

Läs mer

Erik Martin Douhan

Erik Martin Douhan Erik Martin 1866-05-21 1918-09-05 Brita Cajsa Andersdotter 1827-1833 Jan 1813-1876 Maria Kristina Hermansson 1861-1924 Erik Martin 1866-1918 Nils Herman 1885-1965 Maria Katarina 1889-1918 Erik Johan 1890-1961

Läs mer

Historik. Kulturmiljön idag

Historik. Kulturmiljön idag Pauki (Bávgi) I byn Pauki Paukijärvi har några av mina anfäder levt och verkat. Bland annat min mormors mor Brita Lena Olofsdotter, vilken sedan gifte sig och flyttade till Liikavaara, och min mormors

Läs mer

J A Lundins morfars släkt

J A Lundins morfars släkt 84 RALLATORP J A Lundins morfars släkt Skylten utanför Rallatorps gård i Forshem 84 RALLATORP... 1 Anor till Stina Johansdotter... 2 Olof Göransson... 3 Johannes Olofsson... 3 Lars Olofsson... 4 Rallatorp

Läs mer

Maxmo församlings kommunionbok för åren (UK 310)

Maxmo församlings kommunionbok för åren (UK 310) Mamo församlings kommunionbok för åren 1750 1756 (UK 310) död begravd bf bortflyttad {originalkommentar} kommentar ++++ oläslig tet KERKLAX Öling Michel Johansson 11.1721 1.1719 [Maria Mårtensdotter Esars]

Läs mer

Torpvandring. Backstugan Ånstorp, Lilla Multna, Kina och Gammelbråten. Lördagen den 21 augusti 2010 kl. 13.00. Utsikt från Backstugan Ånstorp

Torpvandring. Backstugan Ånstorp, Lilla Multna, Kina och Gammelbråten. Lördagen den 21 augusti 2010 kl. 13.00. Utsikt från Backstugan Ånstorp Torpvandring Backstugan Ånstorp, Lilla Multna, Kina och Gammelbråten Lördagen den 21 augusti 2010 kl. 13.00 Utsikt från Backstugan Ånstorp Lerbäcks hembygdsförening Torpinventeringskommittén Bertil Engdahl

Läs mer

Fyra systrar och en halvsyster

Fyra systrar och en halvsyster 1 Fyra systrar och en halvsyster Under åren 1842-1856 föder Anna Greta Persdotter vid Wågagård i Rogslösa 5 döttrar. De fyra första har samma far Johannes Nilsson som dör endast 45 år gammal 1854. Anna

Läs mer

Släkten Kråka från Sunderbyn

Släkten Kråka från Sunderbyn Släkten Kråka från Sunderbyn Personer Elisabet Olovsdotter Kråka född mars 1686 i Sunderbyn, död 30 mars 1741 på Gäddvik no 5, var min fm mf fm ff m. Hon var gift med Henrik Hermansson från Gäddvik. Elisabet

Läs mer

Olerums Frälsehemman 1/6 mantal Sammanlagt minst 273 År i släktens ägo

Olerums Frälsehemman 1/6 mantal Sammanlagt minst 273 År i släktens ägo 1 Olerums Frälsehemman 1/6 mantal Sammanlagt minst 273 År i släktens ägo Släktforskningen har inte kommit längre bak i tiden uppgifter saknas. Lars Eriksson Bonde i Olerum 1.sta generationen Bonde 1736-1800

Läs mer

Per Johan Liljeberg 1844-12-21 1921-10-16

Per Johan Liljeberg 1844-12-21 1921-10-16 Per Johan Liljeberg 1844-12-21 1921-10-16 David Rickard Arne Sjöstedt 1916 2006 Eugenia Josefina Liljeberg 1876 1938 Ulrika Josefina Söderström 1850-1889 Per Johan Liljeberg 1844-1921 Margreta Carlsdotter

Läs mer

Kockumsslingan. Rosengårds herrgård. Svedin Karström

Kockumsslingan. Rosengårds herrgård. Svedin Karström Kockumsslingan Rosengårds herrgård Svedin Karström Första gången platsen kallas Rosengård är 1811 då en man som hette Svedin Karström köpte marken. Det fanns en gård som tillhörde marken och låg sidan

Läs mer

Ekalyckan och Klockarebolet

Ekalyckan och Klockarebolet Ekalyckan och Klockarebolet Föreningen har tre byggnader, Ekalyckan, Klockarebolet och Mölarps kvarn, som genom många frivilliga arbetstimmar har iordningställts och nu vårdas. I början av december hålls

Läs mer

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand Medan nutidens socialvårdare som bäst bryr sina hjärnor med problemet åldringsvården, kan man i Bro socken allfort lyssna till en gammal sägen,

Läs mer

MIN MORS ANOR. Jennie med mor, far och syskon i trädgården i Hurva 12

MIN MORS ANOR. Jennie med mor, far och syskon i trädgården i Hurva 12 MIN MORS ANOR Probanden är min mor, Jennie Andersson, född i Hunneberga den 31 jan 1913 som mellanbarn till lantbrukare Johannes Olsson och hans hustru Ingrid. Jennie fyllde alltså nyligen 91 år och bor

Läs mer

Johan Wilhelm Ekdedahl Stamtavla

Johan Wilhelm Ekdedahl Stamtavla Johan Wilhelm Ekdedahl Stamtavla Tabell 1 Johan Wilhelm Ekedahl (4:588). Handlande. Född 13 feb 1828 i Ekelsjö, Bringetofta (F). Döpt 15 feb 1828. Flyttade 1842 från Ekelsjö, Bringetofta (F) till Malmbäck

Läs mer

Västra Skrävlinge by och Västra Skrävlinge Kyrka

Västra Skrävlinge by och Västra Skrävlinge Kyrka Västra Skrävlinge by och Västra Skrävlinge Kyrka Kyrkbyn Under medeltiden (1060-1520) fanns det en kyrkby i Västra Skrävlinge. Man kallade kyrkbyn för byhem eftersom alla gårdarna låg samlade runt kyrkan.

Läs mer

Norrbo kom landbonden Erik Isaksson f 1848 och Maria Olsdotter f 1851, hade fyra döttrar, familjen flyttade 1902 till Bro.

Norrbo kom landbonden Erik Isaksson f 1848 och Maria Olsdotter f 1851, hade fyra döttrar, familjen flyttade 1902 till Bro. Norrbo 1. En gård på gränsen mot Hedesunda socken. I början på 1800:talet, brukades gården av landbonden Nils Olsson f 1784 och Stina Olsdotter f 1782, hade tre söner och två döttrar, flyttade till Sälja

Läs mer

Johanna Charlotta Kraft 1856-12-26

Johanna Charlotta Kraft 1856-12-26 Johanna Charlotta Kraft 1856-12-26 Elsa Elvira Kraft 1908 1985 Svea Linnea Kraft 1909 1953 Elis Georg Kraft 1915 1980 Carl Georg Kraft 1881 1922 Johanna Charlotta Kraft 1856 Jan (Johan) Erik Kraft 1825

Läs mer

ANDERS GÖRAN JOHANNESSON

ANDERS GÖRAN JOHANNESSON En Släktforskningrapport För ANDERS GÖRAN JOHANNESSON Skapad den 28 februari 2010 "The Complete Genealogy Reporter" 2006-2009 Nigel Bufton Software under license to MyHeritage Family Tree Builder INNEHÅLL

Läs mer

Från vaggan till graven. Vi följer en person under 1800-talet

Från vaggan till graven. Vi följer en person under 1800-talet Ola Lönnqvist Från vaggan till graven Vi följer en person under 1800-talet Följ noga alla källor och sidor och se till att du förstår hur och var jag hittat informationen som jag skrivit av. På några ställen

Läs mer

Anfäder Lars Bernhard Hast

Anfäder Lars Bernhard Hast Anfäder Lars Bernhard Hast Lars Bernhard Hast. Vägarbetare. Född 1889-08-15 Kilbo, Färila (X) 1). Bosatt Stocksbo 7:10, Färila (X) 2). Döpt 1889-08-17. Död 1964-03-01 Stocksbo, Färila (X) 3). Begravd 1964-03-08

Läs mer

Källa: Ur boken Gällivare tätort och landsbygd av Gösta Forsström och Bo Strand Norrbottens museum.

Källa: Ur boken Gällivare tätort och landsbygd av Gösta Forsström och Bo Strand Norrbottens museum. Keinosuando "Nybygget grundades 1694 av Hindrick Eriksson, lapp från Lovikka. Nybygget är föregångare till Nilivaara, som ligger en bit från Ängesån. Från Keinosuando koloniserades, som tidigare nämnts,

Läs mer

Fiskarebo. Lundholmen

Fiskarebo. Lundholmen Fiskarebo Lundholmen Sida 52 Backstuga under Lundholmen. Nu tillhör marken Sunnerby Ågård. Sista inv. Johan August Karlsson, f. 1861 i Moheda, och hustrun Eva Nilsdotter, f. 1868 i Blädinge. De flyttade

Läs mer

Kort sida utan klickbara rubriker bara att scrolla ner för sidan titta och läsa!

Kort sida utan klickbara rubriker bara att scrolla ner för sidan titta och läsa! A 1. Knivaledet Kort sida utan klickbara rubriker bara att scrolla ner för sidan titta och läsa! Publicering från sidan på www.facebook.com/varnhemshistoria hittar du också här på sidan klicka här! Klicka

Läs mer

Historien om.arrendegården Askvik, 1 mtl

Historien om.arrendegården Askvik, 1 mtl Historien om.arrendegården Askvik, 1 mtl Copyright 2007 Gålö Gärsar Hembygdsförening Askvik, 1 mantal under Årsta, hör till en av de äldsta och en av de större gårdarna på Gålö. I husförhörsböckerna, den

Läs mer

Nilsbygget??????? Horveryds Västragård. Korpral Per Axel Johan Nilsson Gräns (1834-1923). Flyttade 1887 till Bäckarydet.

Nilsbygget??????? Horveryds Västragård. Korpral Per Axel Johan Nilsson Gräns (1834-1923). Flyttade 1887 till Bäckarydet. Nilsbygget??????? Horveryds Västragård Sida 201 År Boende Korpral Per Axel Johan Nilsson Gräns (1834-1923). Flyttade 1887 till Bäckarydet. 1892 Grenadjär Klaes Emil Gustavsson Gräns. Flyttade hit från

Läs mer

Den Öhlén-ska släkthistorien i Sättna, Medelpad.

Den Öhlén-ska släkthistorien i Sättna, Medelpad. Den Öhlén-ska släkthistorien i Sättna, Medelpad. Hemmansägare Nils Pehrsson Öhlen (Född 15/8, 1826 i Östanå. Död 21/12, 1887) Brita Christina Andersdotter (Född 3/11, 1833 i Överkovland. Död 1/12, 1912)

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

Märta Lisa min farmor, en utfattig kvinnas liv

Märta Lisa min farmor, en utfattig kvinnas liv Märta Lisa min farmor, en utfattig kvinnas liv 22 januari 2014 Berättelse evaedberg av Eva Persson-Huber Reparerat vackert Svedjetorp Min farmor hette Märta Lisa Hanning. Hon hade en äldre och en yngre

Läs mer

2) Dottern Maria Elisabet, gift år 1909 med Ture Karlsson Egna- Hem 55. Boxholm. 4) Sonen. Elis Andreas Karlsson, gift 1916, Artillerig, 2.

2) Dottern Maria Elisabet, gift år 1909 med Ture Karlsson Egna- Hem 55. Boxholm. 4) Sonen. Elis Andreas Karlsson, gift 1916, Artillerig, 2. Avskrift. År 1942 den 7 februari förrättades arvskifte i boet efter änkomannen Anders Vilhelm Karlsson från Bredgård Egna-Hem nr 48 l Ekeby socken, vilken avlidet den 6 april 1939, och därvid så som dödsbodelägare

Läs mer

Brannudden torp nr 51

Brannudden torp nr 51 Brannudden torp nr 51 Torp under Hammarby 1821-1825 Drang Pehr Grail Maja Cajsa Ersdotter Peter Pehrsson f 1795.07 05 ikila f 1796.04.21 ibettna f 1801.07.18 i Bjorkvik drunkn i Bysjon 11/11924 standigt

Läs mer

Kerstinbo "Hällarna"

Kerstinbo Hällarna Kerstinbo "Hällarna" 1. Torpgrund, kallades "Klaras" på senare år, tidigare kallat "Hällarna". Här bodde i slutet på 1700:talet dagkarlen Lars Olsson f 1760. Han var gift två gånger, först med Karin f

Läs mer

Den nya tiden GRUNDBOKEN sid. 4-7

Den nya tiden GRUNDBOKEN sid. 4-7 Den nya tiden GRUNDBOKEN sid. 4-7 1. Omkring år 1500 skedde stora förändringar i människornas liv. Därför har historikerna bestämt att det är omkring år 1500 som Den nya tiden börjar. Berätta kort vilka

Läs mer

Om Anders Gustaf bodde i Krabbsjön under hela sin uppväxttid vet jag inte då husförhörslängd 1852-1862 inte undersökts

Om Anders Gustaf bodde i Krabbsjön under hela sin uppväxttid vet jag inte då husförhörslängd 1852-1862 inte undersökts Släktforskning Anna Lisas föräldrar, syskon och deras ättlingar Fadern Göras Anders Gustaf Andersson Födelsebok 1833 Grangärde Anders Gustaf f: 18/12 döpt: 19/12 Föräldrar: Faddrar: Anders Olsson och hustru

Läs mer

Medeltiden Tiden mellan ca år 1000 och år 1500 kallas för medeltiden.

Medeltiden Tiden mellan ca år 1000 och år 1500 kallas för medeltiden. Medeltiden Tiden mellan ca år 1000 och år 1500 kallas för medeltiden. Vad hände under medeltiden? Sverige blev ett rike. Människor blev kristna. Handeln ökade. Städer började byggas. Riddare och borgar.

Läs mer

Johan Frans Lundell 1840-10-05 1924-12-08

Johan Frans Lundell 1840-10-05 1924-12-08 Johan Frans Lundell 1840-10-05 1924-12-08 Svea Linnéa Kraft 1909 1953 Johanna Charlotta Lundell 1876 1931 Johanna Nylin 1839-1920 Johan Frans Lundell 1840-1924 Anna Stina Hollsten 1807 1843 Anders Jansson

Läs mer

Ebbes kvarn under Stensholm

Ebbes kvarn under Stensholm Ebbes kvarn under Stensholm Ebbes kvarn under Stensholm: Kartposition N: 6407680 O: 1410380 och torp kartposition N: 6407650 O: 1410290. Varför kvarnen kom att heta Ebbes Kvarn är ett spörsmål som forskare

Läs mer

Källdalen ligger på skogen mellan Usträngsbo och Ulvsbomuren SV sjön Granramen.

Källdalen ligger på skogen mellan Usträngsbo och Ulvsbomuren SV sjön Granramen. Källdalen C7:1, ek G 82 KG 82 SO Torpkomitténs noteringar från 90-talet Torp under Ramnäs bruk, SV sjön Granramen. Här skall finnas en riktig källa, därav namnet på torpet. Gustav Andersson, Mur-Gustav,

Läs mer

Skepparsläkten Norman från Torekov i Skåne av Ulf Lekholm

Skepparsläkten Norman från Torekov i Skåne av Ulf Lekholm Kapitel VIII Skepparsläkten Norman från Torekov i Skåne av Ulf Lekholm 091019 Släktöversikt Av bevarade noteringar i kyrkböcker från 1700-talet går det att utläsa att skepparsläkten Norman från Torekov

Läs mer

Pånvallen en bosättning vid Smalpån

Pånvallen en bosättning vid Smalpån Pånvallen en bosättning vid Smalpån Pånvallen är ett torpställe, som under 1800-talet beboddes av sk dagsverkstorpare. År 1823 hörde Pånvallen under Tunvågens by och finns med på avvittringskartan över

Läs mer

Gunnars farfar Gustaf Tånnqvist föddes i Norrtorp Kronogård i Tånnö socken och har sin grav på Tånnö kyrkogård.

Gunnars farfar Gustaf Tånnqvist föddes i Norrtorp Kronogård i Tånnö socken och har sin grav på Tånnö kyrkogård. 10 Tånnö Gunnars farfar Gustaf Tånnqvist föddes i Norrtorp Kronogård i Tånnö socken och har sin grav på Tånnö kyrkogård. Både Tånnö och Torskinge ligger nu i Värnamo kommun. Tånnö kyrka - (från Tånnös

Läs mer

Kapitel - 4. Skimmelån vid Hällekilssättra akvarell av Tord Ljungström.

Kapitel - 4. Skimmelån vid Hällekilssättra akvarell av Tord Ljungström. Kapitel - 4 Skimmelån vid Hällekilssättra akvarell av Tord Ljungström. Laga skifte i Hällekils hemman Hällekils hemman ligger i Övre Ulleruds socken, Forshaga kommun, Värmlands län. Byns lantliga bebyggelse

Läs mer

Anfäder Hildur Maria Jonsson

Anfäder Hildur Maria Jonsson Anfäder Hildur Maria Jonsson Hildur Maria Jonsson. Född 1895-03-04 Nordmaling (AC) 1). Död 1967-10-26 Vadstena (E) 1). Far: I:1 Lars Daniel Jonsson. Mor: I:2 Augusta Eriksdotter. Äktenskap med Oskar Herman

Läs mer

Kvarnby by på 1700 talet

Kvarnby by på 1700 talet Kvarnby by på 1700 talet Kvarnbys lycka är dess jord Jag är släktforskare sedan cirka 5 år tillbaka. Jag har kartlagt den egna och makens släkt, men är intresserad också av att hitta historierna bakom

Läs mer

Proband Olga Strömberg. Född 1898-05-16 i Prästbordet, Resele (Y). Död 1991-04-12 i Resele (Y). (Far I:1, Mor I:2)

Proband Olga Strömberg. Född 1898-05-16 i Prästbordet, Resele (Y). Död 1991-04-12 i Resele (Y). (Far I:1, Mor I:2) 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Olga Strömberg. Född 1898-05-16 i Prästbordet, Resele (Y). Död 1991-04-12 i Resele (Y). (Far I:1, Mor I:2) Gift 1935-07-03 med

Läs mer

Sattes nu andra till Gästgivare nämligen i Tåby socken, alla i Tåby by, Ljunga bönder alla och Blinnestad och Olof i Ljunga vara förman.

Sattes nu andra till Gästgivare nämligen i Tåby socken, alla i Tåby by, Ljunga bönder alla och Blinnestad och Olof i Ljunga vara förman. 1609-10-09 Sattes nu andra till Gästgivare nämligen i Tåby socken, alla i Tåby by, Ljunga bönder alla och Blinnestad och Olof i Ljunga vara förman. 1625-02-07 Per i Fristad beklagade sig inte vara nöjd

Läs mer

Heikinpietigården. Bild med stöd av Google maps års lantmäterikarta

Heikinpietigården. Bild med stöd av Google maps års lantmäterikarta Heikinpietigården Bild med stöd av Google maps 2011 1648 års lantmäterikarta 1788 års avvittring 1571 Tiondelslängd Olof Andersson Birkarl, 2 hästar, 19 nötkreatur, 6 får och 1 svin Se Hypoteser och rön

Läs mer

Borgsjö församling, Medelpad: Register över bouppteckningar 1778-1844

Borgsjö församling, Medelpad: Register över bouppteckningar 1778-1844 1815 Östby Torps tingslags häradsrätt FII:2 (1802-1820) 55 Olofsson, Mårten 1820 Ovansjö Torps tingslags häradsrätt FII:2 (1802-1820) 180 Pålsdotter, Christina 1826 Torps tingslags häradsrätt FII:3 (1820-1831)

Läs mer

Konrad. Generation I 1 5/

Konrad. Generation I 1 5/ 1 5/10 2011 Proband Brors, Maria Beata Johansdotter. Född 24/10 1867 i Tuckur Vörå. Flyttade 1901 från Vörå till Sollefteå Sverige. Död 22/7 1939 i Sollefteå Sverige. (Far I:1, Mor I:2) Gift 7/7 1901 i

Läs mer

Markussönerna i Granberga

Markussönerna i Granberga Markussönerna i Granberga Granberga ligger ungefär 15 km norr om nuvarande Karlskoga tätort, I mitten av 1500-talet var detta fortfarande obruten bygd och det var glest mellan gårdarna. Jöns Nilsson 1

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Sven Jaensson 1800-05-12 1873-12-29

Sven Jaensson 1800-05-12 1873-12-29 Sven Jaensson 1800-05-12 1873-12-29 Maja Persdotter 1776-1857 Johan Persson 1776-1843 Stina Jacobsdotter 1802-1873 Sven Jaensson 1800-1873 Maria Jonasdotter 1814-1855 Carl Johan 1833-1833 Johanna 1835-

Läs mer

2005-12-03 Sida 1. Tabell 1

2005-12-03 Sida 1. Tabell 1 2005-12-03 Sida 1 Tabell 1 Lars Wibom (6102). Ryttare vid Majorens kompani, Livregementets dragoner. Född 1767 i Falu Kristine (W). Död mellan 1797 och 1805. Ryttare vid Majorens kompani tillhörande Livregementets

Läs mer

I. Tidsbild 1. 3 MITTEN AV 1600-TALET.

I. Tidsbild 1. 3 MITTEN AV 1600-TALET. 17 I. Tidsbild 1. 3 MITTEN AV 1600-TALET. 3.1 Stenklyfts karta 1646. Lantmätare Stenklyft kartlade 1646 byarna i Nordmaling. (6) För kartläggningen av Levar biträddes han av i Christofferson, (2) Denna

Läs mer

Ämnesprov, läsår 2012/2013. Historia. Årskurs. Texthäfte till delprov B

Ämnesprov, läsår 2012/2013. Historia. Årskurs. Texthäfte till delprov B Ämnesprov, läsår 2012/2013 Historia Texthäfte till delprov B Årskurs 6 Vikingatiden 1 Den här bilden visar vad som fanns i en grav från 900-talet. Graven hittades i staden Birka och innehöll skelettet

Läs mer

Elisabet Gyllenadler

Elisabet Gyllenadler Elisabet Gyllenadler g m Olof Swebilius Hypotetiska anor från Gustav Vasa Tabell 1 Gustav I Eriksson Vasa (10:437). Sveriges Konung. Född 12 maj 1496 i Rydboholm, Östra Ryd (AB). Död 29 sep 1560 i Tre

Läs mer

Johannes Larsson. Torparsonen som blev timmerhandlare och den förste i släkten att äga Eklanda Ryttaregård. Skrivet av Christer Gustavii

Johannes Larsson. Torparsonen som blev timmerhandlare och den förste i släkten att äga Eklanda Ryttaregård. Skrivet av Christer Gustavii Johannes Larsson Torparsonen som blev timmerhandlare och den förste i släkten att äga Eklanda Ryttaregård Skrivet av Christer Gustavii Johannes Larsson föddes den 31 mars 1801 på torpet Blomanskog djupt

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 11 november, 1832 Fässberg, Göteborgs och Bohus län.

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 11 november, 1832 Fässberg, Göteborgs och Bohus län. Utskriftsdatum: 2009-11-08 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Foto Annummer: Förnamn: Efternamn: 46 Alexander Nyman Födelsedatum: Födelseplats: 11 november, 1832 Fässberg, Göteborgs och Bohus län

Läs mer

Prästen Swen Schöldberg och familjen Upmark

Prästen Swen Schöldberg och familjen Upmark Prästen Swen Schöldberg och familjen Upmark Prästen, senare prosten, Swen Schöldberg var född 1764 på Schöldby, Torpa fs, Västmanlands Län, han avled 1834 i Västerhaninge och ligger begravd på Västerhaninge

Läs mer

Den dumme bonden som bytte bort sin ko

Den dumme bonden som bytte bort sin ko q Den dumme bonden som bytte bort sin ko b Sagan är satt med typsnittet Transport kapitäler, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare.

Läs mer

Är Knapp Rolig? Kring två identifikationsproblem i smedsläkten Rolig. Av Michael Lundholm

Är Knapp Rolig? Kring två identifikationsproblem i smedsläkten Rolig. Av Michael Lundholm Är Knapp Rolig? Kring två identifikationsproblem i smedsläkten Rolig Av Michael Lundholm Inledning Att forska om släkter med patronymika utan släktnamn har sina speciella problem. Patronymika är ju inte

Läs mer

Strädelängan. 1700-talet

Strädelängan. 1700-talet Strädelängan. 1700-talet 1700-talet. Ur scouternas redogörelse till Scoutförbundet 1952: Kommunen har ställt en gammal 1700-talsstuga till disposition som scoutlokal och detta hus har både praktiskt och

Läs mer