Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag"

Transkript

1 ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens skolutskott - delegering Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur klockan Beslutande Lars Holmkvist (s), ordförande JanÅge Mikalsen (s) Ylva Ståhle Andersson (s) Håkan Sandgren (v) Sven-Olov Granlund (c) Övriga närvarande Cenneth Magnusson, barn- och ungdomschef Maria Lavander, samordnare 45 Inga Sandström Utses att justera Håkan Sandgren Justeringens Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur plats och tid Underskrifter Sekreterare Inga Sandström Paragrafer Ordförande Lars Holmkvist Justerande Håkan Sandgren Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Organ Kommunstyrelsens skolutskott Sammanträdesdatum Datum då anslaget Datum då anslaget sattes upp tas ned Förvaringsplats för protokollet Nämndskansliet Underskrift Inga Sandström Utdragsbestyrkande

2 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens skolutskott Ärendeförteckning SuD 38 Dnr 00022/ Verksamhetsuppföljning 2009 Skolutskottet - Ringelskolan SuD 39 Dnr 00057/ Ekonomisk uppföljning månadsvis år 2009 Skolutskottet SuD 40 Dnr 00145/ Internbudget år 2009 För- och grundskoleverksamheten SuD 41 Dnr 00222/ Internbudget år För- och grundskoleverksamheten SuD 42 Dnr 00258/ Tilläggsbudget / utökning av ram - Ringelskolan SuD 43 Dnr 00293/ Komplettering till redovisning av delårsbokslut Förskola och grundskola SuD 44 Dnr 00378/ Kostnadsökning för förskolan i den nya kost / köksorganisationen S SuD 45 Dnr 00290/ Förläggning av vistelsetid i förskolan när det gäller allmän förskola och förskoleverksamhet avseende barn till arbetslösa och föräldralediga SuD 46 Dnr 00291/ Erbjudande till förskolans personal om vaccination mot hepatit A, och hepatit B SuD 47 Barn- och ungdomschefens rapport Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens skolutskott SuD 38 Dnr 00022/ Verksamhetsuppföljning Skolutskottet Ringelskolan / Nyborgsskolan Christopher Granberg, rektor vid Ringelskolan / Nyborgsskolan har informerat utskottet om följande; Skolinspektionens feedback från Ringelskolan Vi var glada när vi åkte från Ringelskolan eftersom vi hade så många positiva känslor med oss från dagen. Ni är verkligen på gång med skolutvecklingen på skolan Personalen är fullt motiverad och engagerad och vill kontinuerligt utveckla skolan ytterligare Ingenting som verkar vara omöjligt Det är väldigt sällan som vi får komma till en skola som har så bra förutsättningar.. Det pågår ett aktivt värdegrundsarbete på Ringelskolan. Trevliga lokaler, ingen skadegörelse, fräscht, funktionellt, mycket trevlig atmosfär och stämning på skolan, fantastisk mat och miljö i skolrestaurangen... Skolinspektionens feedback från Nyborgsskolan Vi ser att det råder en god stämning i verksamheterna bland eleverna och personalen trots den uppkomna situationen med flytt av verksamheter. Det råder en god stämning mellan elever och personal. Vi ser att det råder en trygg miljö för eleverna. Ni är verkligen på gång med skolutvecklingen på skolan Personalen är engagerad och har elevernas behov i centrum. Lärarna är väl medvetna om målen som styr utbildningen. De är klar över innehållet i de lokala kursplanerna. Vi ser tydligt att lärarna är delaktiga i de processer som har pågått i arbetet med framtagande av IUP, kursmål, skriftliga omdömen, kvalitetsredovisningen etc. Det pågår ett aktivt värdegrundsarbete på Nyborgsskolan. Måluppfyllelse nationella prov år 3 och år 5 forts. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens skolutskott SuD 38 forts. Skolutveckling arbetet under läsåret 2008/2009 Lokal arbetsplan visar hur skolan organiserar sin verksamhet, visar hur nationella mål och kommunala mål skall uppnås. Ansvar: Rektor Lokala kursplaner nationella kursmål som brutits ned i alla ämnen, visar vad som skall uppnås, hur man uppnår dem (moment/metoder/uppnåendekrav/nivå) Ansvar: Rektor Skriftliga omdömen beskriver tydligt uppnåendemål Ansvar: Rektor IUP framåtsyftande plan som skall utgå från strävansmålen. Utgår från elevens starka sidor och förmågor. Ansvar: Rektor Elevvårdsdokument främja elevens utveckling, förebygga skolproblematik, akut plan om det trots allt uppstått skolproblematik. Ansvar: Rektor Riktlinjer för arbete med åtgärdsprogram kriterier som skall uppfyllas för särskild stöd, tillvägagångssätt vid identifiering av elever med behov av särskilt stöd, tydliggör arbetsprocessen, dokumentation. Ansvar: Rektor Nyckeltal på Ringelskolan och Nyborgsskolan = 7,4 lärare per 100 elever * Riksgenomsnittet är 8,4 lärare per 100 elever forts. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

5 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens skolutskott SuD 38 forts. Budget 2010 hur ser rektor på kommande budgetår? Ringelskolan ligger redan idag klart under riksgenomsnittet av lärare per 100 elever Vi har under lå 08/09 varslat 3 fritidspedagoger (totalt 6st kvar). Innebär att vi har fritidsgrupper på mellan lever (riksgenomsnittet ligger mellan elever). Vi reducerar antalet elevassistenter kraftigt, ges endast till elever med särskilda behov. Barn med särskilda behov Vi har idag flertal barn/elever med talsvårigheter och språksvårigheter Automatiserar fel. Påverkar elevernas möjligheter att läsa och skriva korrekt Påverkar elevernas möjligheter att klara måluppfyllelsen. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

6 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens skolutskott SuD 39 Dnr 00057/ Ekonomisk uppföljning månadsvis år 2009 Skolutskottet Budgetuppföljning t.o.m. maj månad 2009 har upprättats. Kommunstyrelsens skolutskott beslutar att konstatera att enheterna gör ett bra arbete och att utifrån dagens redovisning kommer budgeten att ligga inom ram, att lägga redovisning till handlingarna. Exp till. Berörda verksamheter Justerandes sign Utdragsbestyrkande

7 Bilaga till kommunstyrelsens skolutskotts sammanträdesprotokoll (6) BARN- OCH UNGDOM periodiserad redovisning SUMMA exkl lokaler och Ringelbiten) Löneökning 2009 ingår NETTO Budget Diff Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December SUMMA Därav EU-projekt Budget 2009 Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December

8 2 (6) BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN periodiserad redovisning BRUTTOKOSTNADER Budget Diff Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December SUMMA Skolskjutsar Budget Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December

9 3 (6) BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN periodiserad redovisning LÖNER Budget Diff Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December SUMMA löneökning -0, Budget 2009 Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December

10 4 (6) BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN periodiserad redovisning BUDGETERADE OCH REDOVISADE INTÄKTER Budget avvikelse Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December SUMMA Budget Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December

11 5 (6) BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN periodiserad redovisning VERKSAMHETSKOSTNADER exkl lokaler Budget diff Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December SUMMA Budget Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December ASO-konferensen förklarar de höga kostanderna under sommaren. Se motsvarande intäkter

12 6 (6) Läsårsjämförelse LÅ 0809 LÅ 0708 ändr JULI AUGUSTI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER JANUARI FEBRUARI MARS APRIL MAJ JUNI LÅ 0809 LÅ JULI AUGUSTI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER JANUARI FEBRUARI MARS APRIL MAJ JUNI

13 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens skolutskott SuD 40 Dnr 00145/ Internbudget år 2009 För- och grundskoleverksamheten Kommunstyrelsen har beslutat godkänna interbudget år 2009 för kommunstyrelsens skolutskott. En revidering av internbudgeten har gjort där löneökningar och hyror är inräknade. Kommunstyrelsens skolutskott beslutar./. att godkänna revidering av internbudget 2009 för förskola och grundskola. Exp till:. Berörda Justerandes sign Utdragsbestyrkande

14 Bilaga till kommunstyrelsens skolutskotts protokoll (9) Internbudget 2009 Barn och ungdom Årsbudget 2008 Årsbudget Barn och ungdomschef Cenneth Magnusson 2 017, , Gun Renberg 300,0-200, Franz Weidl 3 224,5 0, Fridhemsskolan Leif Carlsson , , Ringelskolan Christopher Granberg / Ann-Margreth Holmgren , , Nyborgsskolan ,6 0, Parkskolan Marja Lundmark 8 885, ,6 Klockarbackeskolan Marja Lundmark 7 041, ,0 Elevhälsan Maria Lavander 2 757, ,0 Förskoleområde 2 Kristina Johansson , ,3 Förskoleområde 1 MaiLis Sehlstedt , ,1 Skolbiblioteket Elisabeth Andersson 100,0 90,0 Summa , ,8

15 2 (9) Årsbudget Barn- och ungdomschef Cenneth Magnusson 1 787, Central administration 3 500,6 31 Avgifter o ersättningar -90,0 33 Bidrag m.m 0,0 36 Övriga ersättningar -400,0 40 Personalkostnader 1 800,0 41 Personalomkostnader 774,0 43 Anläggningsmaterial 0,0 44 Övrigt material 636,9 45 Tjänster 0,0 46 Övriga tjänster 0,0 47 Bidrag m.m 0,0 49 Övr generella kostnader 779, Ledarutveckling 150,0 41 Personalomkostnader 0,0 44 Övrigt material 0,0 45 Tjänster 150,0 46 Övriga tjänster 0,0 48 Skatter,försäkringar m.m 0, Bibliotek 193,0 40 Personalkostnader 135,0 41 Personalomkostnader 58, Lokaler 0,0 44 Övrigt material 0,0 46 Övriga tjänster 0, Barnkultur 180,0 33 Bidrag m.m 0,0 46 Övriga tjänster 180,0 48 Skatter,försäkringar m.m 0, Undervisning -200,0 33 Bidrag m.m 0,0 36 Övriga ersättningar -200,0 44 Övrigt material 0,0 45 Tjänster 0,0 47 Bidrag m.m 0,0 48 Skatter,försäkringar m.m 0,0

16 3 (9) Årsbudget Stödfunktioner -150,0 33 Bidrag m.m -150,0 40 Personalkostnader 0,0 41 Personalomkostnader 0, Central fortbildning -135,0 33 Bidrag m.m -275,0 40 Personalkostnader 0,0 41 Personalomkostnader 0,0 44 Övrigt material 0,0 45 Tjänster 140,0 46 Övriga tjänster 0, Budgetbalans ,3 40 Personalkostnader -820,0 41 Personalomkostnader -337,0 44 Övrigt material 35,7 45 Tjänster -75, Barnomsorg i institution -754,8 31 Avgifter o ersättningar ,0 33 Bidrag m.m 0,0 36 Övriga ersättningar 0,0 48 Skatter,försäkringar m.m 0,0 49 Övr generella kostnader 245, Barn m särskilda behov 200,0 40 Personalkostnader 142,4 41 Personalomkostnader 57, Ass Gun Renberg -200, Skolskjutsar 4 200,0 46 Övriga tjänster 4 200, Barnomsorg i institution ,0 31 Avgifter o ersättningar ,0 33 Bidrag m.m ,0

17 4 (9) Fridhemsskolan Årsbudget Rektor Leif Carlsson , Lokaler 2 457,5 46 Övriga tjänster 2 457, Undervisning 8 840,0 30 Försäljningsmedel 0,0 31 Avgifter o ersättningar 0,0 32 Hyror och arrenden 0,0 40 Personalkostnader 5 813,2 41 Personalomkostnader 2 351,3 42 Fastigheter o inventarier 0,0 44 Övrigt material 519,5 45 Tjänster 126,0 46 Övriga tjänster 30,0 48 Skatter,försäkringar m.m 0, Stödfunktioner 1 696,0 40 Personalkostnader 1 207,6 41 Personalomkostnader 488,4 44 Övrigt material 0,0 45 Tjänster 0,0 46 Övriga tjänster 0, Lokal fortbildning 60,0 44 Övrigt material 0,0 45 Tjänster 60, Grundsärskola 950,0 40 Personalkostnader 653,4 41 Personalomkostnader 270,6 44 Övrigt material 11,0 45 Tjänster 15, Barn m särskilda behov 1 550,0 33 Bidrag m.m 0,0 40 Personalkostnader 1 103,6 41 Personalomkostnader 446, Syo konsulent 18, Stödfunktioner 18,0 44 Övrigt material 7,0 45 Tjänster 11,0

18 5 (9) Ringelskolan Årsbudget Rektor Christopher Granberg / Ann-Margreth Holmgren , Lokaler 3 819,8 46 Övriga tjänster 3 819, Undervisning ,0 40 Personalkostnader ,7 41 Personalomkostnader 5 448,9 44 Övrigt material 414, Stödfunktioner 2 480,7 40 Personalkostnader 1 513,9 41 Personalomkostnader 612,4 43 Anläggningsmaterial 132,0 44 Övrigt material 113,0 46 Övriga tjänster 109, Lokal fortbildning 90,0 45 Tjänster 90, Grundsärskola 445,9 40 Personalkostnader 314,6 41 Personalomkostnader 127,3 44 Övrigt material 4, Träningsskola 2,5 44 Övrigt material 2, Barn m särskilda behov 1 850,3 40 Personalkostnader 1 317,4 41 Personalomkostnader 532, Lokaler 451,6 46 Övriga tjänster 451,6

19 6 (9) Parkskolan Årsbudget Rektor Marja Lundmark 6 984, Lokaler 1 590,6 46 Övriga tjänster 1 590, Undervisning 3 485,5 40 Personalkostnader 2 203,2 41 Personalomkostnader 891,1 44 Övrigt material 331,2 45 Tjänster 60, Stödfunktioner 386,6 40 Personalkostnader 275,3 41 Personalomkostnader 111, Lokal fortbildning 20,0 45 Tjänster 20, Budgetbalans 356,2 44 Övrigt material 356, Barnomsorg i institution 1 145,7 40 Personalkostnader 787,3 41 Personalomkostnader 318,4 44 Övrigt material 40,0

20 7 (9) Klockarbackeskolan Årsbudget Rektor Marja Lundmark 6 318, Lokaler 1 745,2 46 Övriga tjänster 1 745, Undervisning 2 946,1 40 Personalkostnader 2 051,4 41 Personalomkostnader 829,7 44 Övrigt material 65, Stödfunktioner 418,2 40 Personalkostnader 233,7 41 Personalomkostnader 94,5 44 Övrigt material 90, Lokal fortbildning 26,0 45 Tjänster 26, Personalutveckling 23,0 43 Anläggningsmaterial 8,0 44 Övrigt material 15, Barnomsorg i institution 932,1 40 Personalkostnader 585,3 41 Personalomkostnader 236,8 44 Övrigt material 110, Barn m särskilda behov 227,4 40 Personalkostnader 161,9 41 Personalomkostnader 65,5

21 8 (9) Elevhälsan Årsbudget Samordnare Maria Lavander 2 664, Skolhälsovård 2 604,0 40 Personalkostnader 1 352,1 41 Personalomkostnader 546,9 44 Övrigt material 155,0 46 Övriga tjänster 550, Personalutveckling 40,0 44 Övrigt material 20,0 46 Övriga tjänster 20, Barn m särskilda behov 20,0 44 Övrigt material 20,0 Förskoleområde 2 Årsbudget Rektor Kristina Johansson , Barnomsorg i institution ,0 40 Personalkostnader 7 553,4 41 Personalomkostnader 3 055,3 44 Övrigt material 137,3 46 Övriga tjänster 20, Personalutveckling 40,0 45 Tjänster 40, Barn m särskilda behov 280,0 40 Personalkostnader 199,4 41 Personalomkostnader 80, Sommarverksamhet 180,0 40 Personalkostnader 128,2 41 Personalomkostnader 51, Lokaler 1 577,3 46 Övriga tjänster 1 577,3

22 9 (9) Förskoleområde 1 Årsbudget Rektor MaiLis Sehlstedt , Barnomsorg i institution ,5 40 Personalkostnader 7 699,7 41 Personalomkostnader 3 114,5 44 Övrigt material 125,3 46 Övriga tjänster 20, Personalutveckling 40,0 45 Tjänster 40, Lokaler 802,6 46 Övriga tjänster 802, Kokerska Christina Robertsen 70, Barnomsorg i institution 70,0 44 Övrigt material 70,0 Skolbibliotek Årsbudget Skolbibliotekarie Elisabet Andersson 90, Bibliotek 90,0 44 Övrigt material 90,0

23 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens skolutskott SuD 41 Dnr 00222/ Internbudget år För- och grundskoleverksamheten Barn- och ungdomschef Cenneth Magnusson presenterade ett förslag till modell för uträkning av budget. Uträkningen grundar sig på hur många lärare man har per 100 elever. Riksgenomsnittet är 8,4 lärare per 100 elever. Kommunstyrelsens skolutskott beslutar att uppdra till barn- och ungdomschefen att till utskottets sammanträde upprätta förslag till budget utifrån 8,2, 8,0 och 7,8 lärare per 100 elever. Exp till. Cenneth Magnusson Justerandes sign Utdragsbestyrkande

24 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens skolutskott SuD 42 Dnr 00258/ Tilläggsbudget / utökning av ram Ringelskolan Ringelskolans rektorer ansöker om tilläggsbudget för att säkra skolgång i förskoleklass för två elever med särskilda behov. Barn- och ungdomschefen informerar om att det pågår en diskussion om vem som ska betala assistentstöd för elever med svårigheter att klara sin dagliga livsföring i skolan. Specialpedagogiska insatser i skolan har skolan ansvaret för. Om eleven har stora behov av hjälp för sin dagliga livsföring, vilket även kan innefatta hjälp för att klara av att vistas i skolan, så kan det finnas möjlighet att beviljas personlig assistent. Den personen följer då eleven i princip dygnet runt och då är det LSS lagen som istället tillämpas, men det kräver att eleven har ett mycket omfattande stödbehöv, inte bara i skolan. Sådan ersättning beviljas och utbetalas av Försäkringskassan. Kommunstyrelsens skolutskott beslutade att innan något beslut tas ärendet, uppdra till skolutskottets ordförande och barn- och ungdomschefen att tillsammans med socialnämndens ordförande och socialchef diskutera om vilken förvaltning som har betalningsansvaret för elever som är i behov av stöd för att kunna sin dagliga livsföring i skolan. Ordföranden Lars Holmkvist informerar vid dagens sammanträde att något möte med socialnämnden ej har skett på grund av tidsbrist. Kommunstyrelsens skolutskott beslutar Exp till. Lars Holmkvist. Cenneth Magnusson. Henning Åman. Ann-Sofi Levander. Margot Edström Lövgren att uppdra till ordföranden och barn- och ungdomschefen att ta kontakt med berörda inom socialförvaltningen under sommaren att skolutskottets ledamöter och ersättare informeras via e-post om vad som kommit fram vid detta möte att ärendet tas upp till hösten för beslut. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

25 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens skolutskott SuD 43 Dnr 00293/ Komplettering till redovisning av delårsbokslut Förskola och grundskola./. Kommunstyrelsens resultatområde förskola och grundskola har lämnat redovisning över sina verksamheter t o m Skolutskottets beslutade att uppdra till barn- och ungdomschefen att vid skolutskottets sammanträde redovisa orsaken till underskottet i enheterna Parkskolan, förskoleområde 1 och 2. Mailis Sehlstedt och Kristina Johansson, rektorer vid förskoleområde 1 och 2 redovisar förskolans verksamhet i Arvidsjaurs tätort VT 2009, se bilaga. Kommunstyrelsens skolutskott beslutar att beakta redovisningen. Exp till Cenneth Magnusson Kristina Johansson MaiLis Sehlstedt Justerandes sign Utdragsbestyrkande

26 Bilaga till kommunstyrelsens skolutskotts sammanträdesprotokoll (3) Förskolans verksamhet i Arvidsjaurs tätort VT 2009 Verksamhet Antalet inskrivna barn 8/6-09 i förskolan är av dessa har en vistelsetid av 15 tim/v = 20 %. Detta att jämföra med Ingessons rapport där 60 barn av 240 var sk 15- timmars barn = 25 %. Dessa siffror varierar månad för månad. Egentligen är det barn som har berikats med syskon där föräldrarna är föräldralediga. Tätortens förskolor inrymmer 50 barn fler än när Inger Ingesson gjorde sin rapport. Dessa barn är utplacerade i befintlig verksamhet. I praktiken är det en förskola av Harens/Skogsbackens/Stortorgets storleksordning. Det har krävt viss personalförstärkning i barngrupperna. Inför HT-09 pensioneras 50 % barnskötare och 50 % förskollärare. 2,75 personal följer med till förskoleklass. Bofinkens ekonomibiträde 75 % upphör. Nyckeltalet i Ingessons rapport var 5,1 efter föreslagen besparing. Vi har idag 6.0 barn/personal. Resurs Resurs för barn i behov av stöd har bestått i ca 3,0 tjänst VT-09. Under HT-09 beräknas behovet av resurs i dagsläget till 1,85 %. Detta är emellertid svårt att planera. Vi har särskild skyldighet att bereda barn med funktionshinder plats i förskolan. Behovet av vikarier ökar i relation till de stora barngrupperna. A-hälsan Företagshälsovården, A-hälsan ger ett stort och värdefullt stöd. Vi bad A-hälsan om bistånd med kompetenser för den friskvårdssatsning som vi planerade att genomföra med vår personal. Den satsningen gav arbetstyngd personal nya krafter för att klara den större arbetsbelastning som krävts. Även så ergonomiutbildningar, bullermätningar och hörselkontroller genomförs i A- hälsans regi. Det stöd vi får av A-hälsan med hälsokontroller, möjligheter till terapeutiska samtal, läkarbesök gör att personal med ohälsa kan återkomma till arbete snabbare. Budget Budgetramen är inte tillräcklig och utgick inte från den verklighet som råder i förskolan. När det gäller förskolans framtid och verksamhet är det svårt att göra prognoser eftersom vi inte vet hur många barn som föds, flyttar in eller ut ur kommunen. Grundskolan har en längre planeringstid, 6 år. Kostnadsbehovet till drift, data- telefon, plasthandskar, städmaterial är för hela förskolan på tätorten är c a kr. När budgeten var fördelad och kostenheten hade fått sina pengar återstod kr till driften. Denna situation delgav vi förvaltningschef redan i januari-09.

27 2 (3) Förskolans ekonomiorganisation i Arvidsjaurs tätort 2007 Kokerska Ek. biträde Kostnad/år Haren 0.88 % Stortorget 0.88 % Bofinken 0.75 % Skogsbacken 0.88 % Tallbacka 0.25 % S:a Förskolornas kök är godkända för matlagning tillsvidare. Kvalitén på maten som tillagas på plats är betydligt högre, näringsvärdet likaså. Minimerad risk att födoämnesallergiska barn får fel mat. Förskolans ekonomiorganisation i Arvidsjaurs tätort 2009 Vaktmästare Kokerska Ek. biträde Kostnad/år Haren 0.75 % Stortorget 0.88 % Nyborg 1.20 % Skogsbacken 0.75 % Vaktmästare 0.50 % Råvarukostnaden för maten är densamma oavsett var den tillagas. Egentillsynsavgift och livsmedelsavgifter är detsamma oavsett om vi i förskolan har mottagningskök eller tillagningskök. Till 2009 års kostnad tillkommer 0.50 % vaktmästare som skall transportera mat från Ringelskolan till respektive förskola, bränsle och bilkostnader. Ringelskolans kök har bemannats med ytterligare 1 tjänst. Ny ugn behöver inköpas för att kunna leverera mat till alla förskolor á kr. En planerad ombyggnation vid Ringelskolans kök för att det ska levereras mat till alla förskolor. Extra körningar när maten tar slut, å ena sidan, å andra sidan matsvinn för det måste skickas lite några extra portioner för att inte det ska bli för lite. Nyborgs förskola tar sin början i augusti-09. Under VT-09 har vi haft ett ekonomibiträde 75 % anställd på Bofinkens förskola. Den förskolan förflyttas till Nyborgs förskola när bygget är färdigställt. Kombinationstjänster ekonomi och kök 100 % var planerade i förskolan. Men detta var inte genomförbart. Vår bedömning är att kostorganisationen har gett en kostnad istället för en besparing dessutom har matkvalitén blivit sämre.

28 3 (3) Framtiden När Nyborgs förskola tas i bruk kommer arbetet med samordningsmöjligheter att visa sig. Antalet födda barn tom är 19. Det pekar mot ca 50 barn för 2009, d v s i paritet med Till förskoleklass går 63 barn, vilket förhoppningsvis innebär att barngruppernas storlek bör minska något, i genomsnitt med ett barn/avdelning. Det betyder att vi har ett fortsatt högt barnantal/avdelning. En förändring av förskolans kostorganisation kan ge en besparing för förskolan. En rundare bemanning i förskolornas grundorganisation ger en kontrollerad vikariekostnad. Antal födda barn i Arvidsjaur tätort Födelseår Antal barn Placerade barn i frsk 8/ tom maj Förväntade kostnadsförändringar i förskola HT-2009 Pensionering av 50 % barnskötare vid halvårsskiftet = kr för % förskollärare vid halvårsskriftet = kr för 2009 Personal som övergår till förskoleklass Barnskötare 75 % Förskollärare Ass USK kr kr kr Minskat assisstentbehov i förskolan 50 % förskollärare Ekonomibiträde som upphör vid flytt till Nyborg kr för HT kr för HT Kvastående assistentbehov HT % barnskötare kr för HT % barnskötare kr för HT % barnskötare kr för HT 2009 Kristina Johansson och Mailis Sehlstedt Rektorer förskoleområde 1 och 2

29 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens skolutskott SuD 44 Dnr 00378/ Kostnadsökning för förskolan i den nya kost / köksorganisationen Kommunstyrelsen beslutade att organisera köken i en enhet fr o m Rektorerna vid förskoleområde 1 och 2 informerar skolutskottet att den nya kostorganisationen har medfört en kostnad istället för en besparing inom förskolans verksamhet och att en förändring av förskolans kostorganisation till den gamla kan ge en besparing för förskolan. Råvarukostnaden för maten är densamma oavsett var den tillagas. Egentillsynsavgift och livsmedelsavgifter är detsamma oavsett om förskolan har mottagningskök eller tillagningskök. Extra kostnader som tillkommit 2009 med den nya organisationen 0.50 % vaktmästare som ska transportera mat från Ringelskolan till respektive förskola, bränsle och bilkostnader. Ringelskolans kök har bemannats med ytterligare 1 tjänst. Ny ugn behöver inköpas för att kunna leverera mat till alla förskolor á kr. En planerad ombyggnation vid Ringelskolans kök för att det ska levereras mat till alla förskolor. Exp till. Kommunstyrelsen Extra körningar när maten tar slut, å ena sidan, å andra sidan matsvinn för det måste skickas lite några extra portioner för att inte det ska bli för lite. Kombinationstjänster ekonomi och kök 100 % var planerade i förskolan. Detta var inte genomförbart. Kommunstyrelsens skolutskott beslutar att hos kommunstyrelsen begära en undersökning om orsaken till kostnadsfördyringen inom förskolan. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens skolutskott - delegering 2009-05-27 36 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur klockan 10.00-16.00. Beslutande Lars Holmkvist (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens skolutskott - delegering 2010-01-28 4 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur klockan 08.00-09.30. Beslutande Jan Åge Mikalsen (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens skolutskott 2009-01-21 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 09.00-16.00. Beslutande Lars Holmkvist (s), ordförande JanÅge

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens fritids- och kulturutskott - delegering 2014-11-10 23 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur, klockan 08.30-11.15. Beslutande Marcus

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens skolutskott - delegering 2010-11-23 77 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur klockan 08.30-12.00. Beslutande Jan Åge Mikalsen (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2009-10-19 283 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 14.25-14.30. Beslutande Sven-Olov Granlund (c), ordförande Karin Lindgren Lotta Åman Tom Lundberg

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens fritids- och kulturutskott - delegering 2014-03-03 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur, klockan 08.30-10.30. Beslutande Marcus

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens budgetutskott - delegering 2010-11-04 23 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.00. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag DELEGERINGSPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens personal- och utbildningsutskott 2010-01-26 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 10.30-12.00. Beslutande Ulf Isaksson (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2008-04-15 15 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-15.00. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2009-05-25 4 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-15.00. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens utbildnings- och näringslivsutskott 2009-09-22 23 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-10.30.. Beslutande

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Socialnämnden 2009-01-08 1 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 09.00-10.30. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Tycko Johansson (s) Ylva Stråhle Andersson (s)

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämndens utskott - delegering 2012-09-11 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 09.00-10.30. Beslutande Ylva Stråhle Andersson (s),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2013-10-01 173 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 11.00-17.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Johan Lundgren (s) Lena Karlsson

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens ekonomiutskott - delegering 2012-06-19 24 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2008-11-03 37 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.30. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2014-12-17 43 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 09.00-13.00. Beslutande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Árviesjávrien kommuvdna DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2015-05-25 25 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.00 12.00. Beslutande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2009-10-05 222 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 10.00-18.00. Beslutande Sven-Olov Granlund (c), ordförande Lotta Åman (s) Tom Lundberg (s) Ulf Isaksson

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Socialnämnden 2012-04-04 33 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 13.00-16.00. Beslutande Henning Åhman, (s), ordförande Ylva Stråhle Andersson, (s) Johnny Bäckström,

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2010-03-29 128 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 16.45-17.05 Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Ulf

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2010-03-01 8 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott - delegering 2011-01-14 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.00. Beslutande Jerry

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2012-10-22 34 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-15.30. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2015-03-03 7 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30 15.00. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Mats Åhman (s) Britt-Inger Hedman (v)

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens ekonomiutskott - delegering 2012-04-23 10 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-10-29 35 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-10.30. Beslutande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-04-08 10 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00. Beslutande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens budgetutskott - delegering 2009-05-26 28 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-14.30. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott - delegering 2012-01-23 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-15.15. Beslutande Jerry

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens utbildnings- och näringslivsutskott Delegation 2008-03-04 8 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.00. Beslutande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2010-01-25 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-15.00. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Barn- och utbildningsnämndens utskott - delegering 2011-09-07 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur, klockan 13.00-16.30. Beslutande Britt-Inger

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2010-04-19 15 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 09.00-14.30. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens ekonomiutskott 2015-05-06 13 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 16.00. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Lena Karlsson (s) Bjarne Hald (c) Leif Andersson (c) Margoth

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott - delegering 2011-09-26 38 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-14.45. Beslutande Jerry

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Blad Barn- och ungdomsnämnden 2008-10-29 81 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur, klockan 13.00-15.30. Beslutande Kent Sundström (s), ordförande Patrik Åhman (s) Gerhard

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2015-01-20 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-11.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Mats Åhman (s) Britt-Inger Hedman (v)

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Socialnämnden 2007-03-14 41 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-14.30. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Eva Viklund (s) Marie Wikberg (s) Matti

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2010-09-20 27 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-14.30. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Socialnämnden 2011-01-12 1 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 16.00-17.10. Beslutande Henning Åhman, (s), ordförande Ylva Stråhle Andersson, (s) Johnny Bäckström,

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens ekonomiutskott - delegering 2011-02-02 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.15. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2014-03-03 8 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00. Beslutande Lotta

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2009-11-30 355 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 11.00-11.15 Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Ulf

Läs mer

Barn-och utbildningsnämnden

Barn-och utbildningsnämnden {r^> Malung-Sälens kommun A Barn-och utbildningsnämnden 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Stora sammanträdesrummet, kommunhuset Malung, kl. 9:00-11:30 Sofia Söderström (S), ordförande Bengt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2004 12 15 1(20) Plats och tid Sjöängsskolan Askersund onsdagen den 15 december 2004, kl. 15.00-17.40 Beslutande Solveig Samuelsson (s) ordf Rune Karlsson (v) Elise-Marie Löfkvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-01-17 1 (10) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, torsdagen den 17 januari 2013, kl. 08.30-11.00 Beslutande Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Övriga deltagande Lena Furén, förvaltningschef Catarina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(17)

Sammanträdesprotokoll 1(17) Sammanträdesprotokoll 1(17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, konferensrummet hos barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 16.30 18.50 Johanna Odö (S), ordförande Jimmy Fredriksson (S)

Läs mer

Protokoll. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott

Protokoll. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Barn- ungdomsnämndens 9-13 2 Årsredovisning 2015 Barn- ungdomsnämnden...6 Fristående verksamhet i Alingsås kommun 2016...7 Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats 2015...8 Val av ledamöter

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-27 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 27 november 2007 kl. 13.00 17.10 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer

Beslut om bidrag till fristående verksamhet 2010 - Kalmar Waldorfskola

Beslut om bidrag till fristående verksamhet 2010 - Kalmar Waldorfskola Handläggare Datum Diarienummer Kristina Olson 2010-04-27 xxxx 0480-45 30 08 Barn- och ungdomsnämnden Beslut om bidrag till fristående verksamhet 2010 - Kalmar Waldorfskola Bakgrund Enligt en lagändring

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens utbildnings- och näringslivsutskott 2009-05-26 13 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan

Läs mer

Gunnar Crona, skolchef Per Kjöllerström, sekreterare Sanna Rickardsson, skolekonom Nelly Jansson (KD), 56 Annika Wernborg, 53-58

Gunnar Crona, skolchef Per Kjöllerström, sekreterare Sanna Rickardsson, skolekonom Nelly Jansson (KD), 56 Annika Wernborg, 53-58 1(15) Plats och tid KU-kontorets konferensrum 15.00 Beslutande Kristine Hästmark (M), ordförande Annie Fredriksen (S), 1:vice ordförande Daniel Karlsson (KD), 2:e vice ordförande Lizbeth Johansson (C)

Läs mer

Kari Staatsen (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M

Kari Staatsen (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 16.20 Beslutande Kari Staatsen (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2014-04-07 17 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.00-10.30. Beslutande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-09-21 Sid: 85 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Musikskolan kl 15.00 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Diana Brandin (S) 1:e vice

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

Kari Staatsen (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M

Kari Staatsen (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-15.15 Beslutande Kari Staatsen (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdag 2015-10-05 Innehåll 137 Studiebesök... 164 138 Tillkommande/utgående ärenden samt godkännande av föredragningslista... 165 139 Månadsuppföljning/delårsbokslut

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret Vindeln, stora sammanträdesrummet, fredagen den 20 februari 2015, kl 08 30-15 10. Ajournering för lunch 12 10-13 00.

Plats och tid Kommunkontoret Vindeln, stora sammanträdesrummet, fredagen den 20 februari 2015, kl 08 30-15 10. Ajournering för lunch 12 10-13 00. 2015-02-20 1(15) Plats och tid Kommunkontoret Vindeln, stora sammanträdesrummet, fredagen den 20 februari 2015, kl 08 30-15 10. Ajournering för lunch 12 10-13 00. Beslutande Britt-Louise Eriksson (s) ordförande

Läs mer

Bringsta skola i Harmånger Måndag 24 augusti 2015 kl. 08:15 14:15 med ajournering mellan kl. 10:20 13:00 för lunch samt möte med revisionen

Bringsta skola i Harmånger Måndag 24 augusti 2015 kl. 08:15 14:15 med ajournering mellan kl. 10:20 13:00 för lunch samt möte med revisionen NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Bringsta skola i Harmånger Måndag 24 augusti 2015 kl. 08:15 14:15 med ajournering mellan kl. 10:20 13:00 för lunch samt

Läs mer

BARN- OCH BILDNINGSNÄMND Protokoll

BARN- OCH BILDNINGSNÄMND Protokoll 1 (9) Plats och tid ande Övriga, Sammanträdesrummet, övre våningen, Stadshuset i Hagfors, kl 09:00-12:00 Anna-Greta Johansson (S) Anna Hammar (V) Jan Sandström (S) Jessica Larsson (S) Lars Nyborg (C) Ola

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Blad Kommunstyrelsens ekonomiutskott - delegering 2012-09-25 28 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-17.20. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lena Karlsson (s) Peter Manner

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Silbodalskolan, kl 15.00-19.00 Beslutande Bo Malm (c) ordförande Marita Arvidsson (c) Lotta Hammarström (m) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 Beslutande Peter Åberg (S) ordförande Ulf Vidman (M) Eva-Marie Stabbfors (KD) Lilian Mörtsell

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (17) Plats och tid Finaborummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 16:10, rast klockan 14:30-15:00 Beslutande S Gunnar Nilsson, ordförande S Sonia Danella Smith tjänstgör för Urban

Läs mer

Martin Nyqvist Kerstin Jinghede. Anders Cargerman. Martin Nyqvist SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Martin Nyqvist Kerstin Jinghede. Anders Cargerman. Martin Nyqvist SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-09-07 Plats och tid Högskolecentrum hörsal 13.15-16.05 Beslutande Övriga deltagare Anders Cargerman (L) ordförande Håkan Tomasson (M) 1:e vice ordförande Kerstin Rosenkvist

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-08-29 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Fregatten, Norrtälje kommunala vuxenutbildning (NKV) Astrid Lindgrens gata 2, Nordrona, Norrtälje kl 13:00-13:30

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens utbildnings- och näringslivsutskott 2008-01-22 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur klockan 08.30-11.30. Beslutande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad 2008-09-10 70 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur, klockan 10.00-15.00. Beslutande Kent Sundström (s), ordförande Patrik Åhman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-10.40. Beslutande Britta Bergström (S) Leif Thor (M) Ann-Sophie Nygren (S) Mikael Sporgelin (S) Roger Persson (S) Lina Erixon

Läs mer

Anna-Greta Johansson (S) Anna Hammar (V) Jan Sandström (S) Hans Liljas (FP) Jan Bohlin (S), t o m kl 11:00, 15 Lars Östlund (V), fr o m kl 11:00, 16

Anna-Greta Johansson (S) Anna Hammar (V) Jan Sandström (S) Hans Liljas (FP) Jan Bohlin (S), t o m kl 11:00, 15 Lars Östlund (V), fr o m kl 11:00, 16 Sammanträdesdatum Sida 1/11 Plats och tid Fritidslokalen vid Råda skola (övre våningen i förskolehuset) kl 09:00 11:30 Beslutande Övriga Anna-Greta Johansson (S) Anna Hammar (V) Jan Sandström (S) Hans

Läs mer

Kommunkontoret kl Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande

Kommunkontoret kl Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Sida 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl 08.40 11.30 Beslutande Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Övriga deltagande Göran Olsson, förvaltningschef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Barn- och ungdomsnämnden 2006-02-22 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.00-16.15. Beslutande Kent Sundström (s),

Läs mer

Anna-Greta Johansson (S) Hans Liljas (FP) Göran Eriksson (S) Pernilla Boström (S) Lars Östlund (V)

Anna-Greta Johansson (S) Hans Liljas (FP) Göran Eriksson (S) Pernilla Boström (S) Lars Östlund (V) Sammanträdesdatum Sida 1/8 Plats och tid Sammanträdesrummet, övre våningen, Stadshuset i Hagfors kl 09:00 12:15 Beslutande Övriga Anna-Greta Johansson (S) Hans Liljas (FP) Göran Eriksson (S) Pernilla Boström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ASKERSUNDS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2005 03 16 1(10) Plats och tid Skogstorpsskolan, Kumla onsdagen den 16 mars 2005, kl. 15.20 17.00 Beslutande

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Barn- och utbildningskontoret onsdagen den 7 september 2005 kl. 13.00-14.50. Beslutande Irma Folkesson (c), ordförande 24-30 Ann Ludwigsson

Läs mer

Kari Staatsen (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M)

Kari Staatsen (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 17:50 Beslutande Kari Staatsen (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen 2010-02-10 17 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Hemön, kl 13.00-16.45 Beslutande Tommy Pettersson s ordförande Bernt Ekström s ledamot Åsa Olsson v ledamot Leif Andersson c ledamot Siv Samuelsson

Läs mer

Barn och utbildningsnämnden

Barn och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Datum Tid 08:15 11:00 Plats Kommunkontoret, sammanträdesrum Stollen Närvarande Se sidan 2 Petra Ramstad Justeringens plats och tid 2012 09 17 Justerade paragrafer 62 71 Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-04-20 Sid: 34 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid GKC kl 15.00 19.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Diana Brandin (S) 1:e vice

Läs mer

Barn- och utbildningsutskottet 2014-03-10 1 (10)

Barn- och utbildningsutskottet 2014-03-10 1 (10) Barn- och utbildningsutskottet 2014-03-10 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret Robertsfors 2014-03-10, kl 13.00-16.05 Beslutande Hans Lindgren (s), ordf Kjell-Åke Nilsson (s) Inga-Britt Berglund (s) Ann-Christine

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14)

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet, kl. 13.00 16.15 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Birgitta Persson (S) ersätter Per Aspengren (S) Steinar Ruud (S) 73-82,

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-01-14 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00. Beslutande Lotta Åman (s) ordförande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens utbildnings- och näringslivsutskott 2010-05-31 23 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) 2008-02-27 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-09.15 Beslutande Övriga deltagande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) Kommunchef Johan Eriksson Ekonomichef Bengt-Arne

Läs mer

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M)

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (5) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, fredagen den 4 november 2011, klockan 09.00 10.00 Beslutande Görel Nilsson (S) ordförande, Kristin Fernerud

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (6) 2012-06-20 39-49 UTBILDNINGSNÄMNDEN. (C) (C) (C) (M) (M) (FP) (S) (S) tjänstgörande ersättare (S) (V)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (6) 2012-06-20 39-49 UTBILDNINGSNÄMNDEN. (C) (C) (C) (M) (M) (FP) (S) (S) tjänstgörande ersättare (S) (V) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (6) Plats och tid Utbildningsförvaltningen, kl. 13.30 16.45 ande Christina Ateva Ulrika Lindh Yvonne Hägnestrand Annette Andreen Torbjörn Nilsson Birgitta Arnesson Monica Enberg

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 0-11.30 Beslutande Anders Throbäck (S), ordförande Sara Anheden (S) Carola Lindgren (M) Lars-Ove Hägerroth (M), ersättare för Daniel Persson (M) Eva Olsson

Läs mer

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M)

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 17.50 Beslutande Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-04-19, kl 0900-1240 Beslutande Evgeny Krakov, S Markus Forsberg, V Roger Tuomas, M Övriga deltagande Ingegerd Mäki, tf.

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 13.00 13.20 Beslutande: Sebastian Clausson (S), ordförande Gunnar Sporrong (MP) Kristina Adolfsson (S) Sven Gustafsson

Läs mer

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna Socialnämnden 2000-01-11 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag den 11 januari 2000 kl 18 30 20 00. Leif Öhman (m),

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30 Sammanträdesprotokoll 1(9) 2012-02-14 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 30 17 15 ande Kristina Valtersson (c) Ersättare: Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark

Läs mer