Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag"

Transkript

1 ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens skolutskott - delegering Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur klockan Beslutande Lars Holmkvist (s), ordförande JanÅge Mikalsen (s) Ylva Ståhle Andersson (s) Håkan Sandgren (v) Sven-Olov Granlund (c) Övriga närvarande Cenneth Magnusson, barn- och ungdomschef Maria Lavander, samordnare 45 Inga Sandström Utses att justera Håkan Sandgren Justeringens Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur plats och tid Underskrifter Sekreterare Inga Sandström Paragrafer Ordförande Lars Holmkvist Justerande Håkan Sandgren Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Organ Kommunstyrelsens skolutskott Sammanträdesdatum Datum då anslaget Datum då anslaget sattes upp tas ned Förvaringsplats för protokollet Nämndskansliet Underskrift Inga Sandström Utdragsbestyrkande

2 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens skolutskott Ärendeförteckning SuD 38 Dnr 00022/ Verksamhetsuppföljning 2009 Skolutskottet - Ringelskolan SuD 39 Dnr 00057/ Ekonomisk uppföljning månadsvis år 2009 Skolutskottet SuD 40 Dnr 00145/ Internbudget år 2009 För- och grundskoleverksamheten SuD 41 Dnr 00222/ Internbudget år För- och grundskoleverksamheten SuD 42 Dnr 00258/ Tilläggsbudget / utökning av ram - Ringelskolan SuD 43 Dnr 00293/ Komplettering till redovisning av delårsbokslut Förskola och grundskola SuD 44 Dnr 00378/ Kostnadsökning för förskolan i den nya kost / köksorganisationen S SuD 45 Dnr 00290/ Förläggning av vistelsetid i förskolan när det gäller allmän förskola och förskoleverksamhet avseende barn till arbetslösa och föräldralediga SuD 46 Dnr 00291/ Erbjudande till förskolans personal om vaccination mot hepatit A, och hepatit B SuD 47 Barn- och ungdomschefens rapport Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens skolutskott SuD 38 Dnr 00022/ Verksamhetsuppföljning Skolutskottet Ringelskolan / Nyborgsskolan Christopher Granberg, rektor vid Ringelskolan / Nyborgsskolan har informerat utskottet om följande; Skolinspektionens feedback från Ringelskolan Vi var glada när vi åkte från Ringelskolan eftersom vi hade så många positiva känslor med oss från dagen. Ni är verkligen på gång med skolutvecklingen på skolan Personalen är fullt motiverad och engagerad och vill kontinuerligt utveckla skolan ytterligare Ingenting som verkar vara omöjligt Det är väldigt sällan som vi får komma till en skola som har så bra förutsättningar.. Det pågår ett aktivt värdegrundsarbete på Ringelskolan. Trevliga lokaler, ingen skadegörelse, fräscht, funktionellt, mycket trevlig atmosfär och stämning på skolan, fantastisk mat och miljö i skolrestaurangen... Skolinspektionens feedback från Nyborgsskolan Vi ser att det råder en god stämning i verksamheterna bland eleverna och personalen trots den uppkomna situationen med flytt av verksamheter. Det råder en god stämning mellan elever och personal. Vi ser att det råder en trygg miljö för eleverna. Ni är verkligen på gång med skolutvecklingen på skolan Personalen är engagerad och har elevernas behov i centrum. Lärarna är väl medvetna om målen som styr utbildningen. De är klar över innehållet i de lokala kursplanerna. Vi ser tydligt att lärarna är delaktiga i de processer som har pågått i arbetet med framtagande av IUP, kursmål, skriftliga omdömen, kvalitetsredovisningen etc. Det pågår ett aktivt värdegrundsarbete på Nyborgsskolan. Måluppfyllelse nationella prov år 3 och år 5 forts. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens skolutskott SuD 38 forts. Skolutveckling arbetet under läsåret 2008/2009 Lokal arbetsplan visar hur skolan organiserar sin verksamhet, visar hur nationella mål och kommunala mål skall uppnås. Ansvar: Rektor Lokala kursplaner nationella kursmål som brutits ned i alla ämnen, visar vad som skall uppnås, hur man uppnår dem (moment/metoder/uppnåendekrav/nivå) Ansvar: Rektor Skriftliga omdömen beskriver tydligt uppnåendemål Ansvar: Rektor IUP framåtsyftande plan som skall utgå från strävansmålen. Utgår från elevens starka sidor och förmågor. Ansvar: Rektor Elevvårdsdokument främja elevens utveckling, förebygga skolproblematik, akut plan om det trots allt uppstått skolproblematik. Ansvar: Rektor Riktlinjer för arbete med åtgärdsprogram kriterier som skall uppfyllas för särskild stöd, tillvägagångssätt vid identifiering av elever med behov av särskilt stöd, tydliggör arbetsprocessen, dokumentation. Ansvar: Rektor Nyckeltal på Ringelskolan och Nyborgsskolan = 7,4 lärare per 100 elever * Riksgenomsnittet är 8,4 lärare per 100 elever forts. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

5 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens skolutskott SuD 38 forts. Budget 2010 hur ser rektor på kommande budgetår? Ringelskolan ligger redan idag klart under riksgenomsnittet av lärare per 100 elever Vi har under lå 08/09 varslat 3 fritidspedagoger (totalt 6st kvar). Innebär att vi har fritidsgrupper på mellan lever (riksgenomsnittet ligger mellan elever). Vi reducerar antalet elevassistenter kraftigt, ges endast till elever med särskilda behov. Barn med särskilda behov Vi har idag flertal barn/elever med talsvårigheter och språksvårigheter Automatiserar fel. Påverkar elevernas möjligheter att läsa och skriva korrekt Påverkar elevernas möjligheter att klara måluppfyllelsen. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

6 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens skolutskott SuD 39 Dnr 00057/ Ekonomisk uppföljning månadsvis år 2009 Skolutskottet Budgetuppföljning t.o.m. maj månad 2009 har upprättats. Kommunstyrelsens skolutskott beslutar att konstatera att enheterna gör ett bra arbete och att utifrån dagens redovisning kommer budgeten att ligga inom ram, att lägga redovisning till handlingarna. Exp till. Berörda verksamheter Justerandes sign Utdragsbestyrkande

7 Bilaga till kommunstyrelsens skolutskotts sammanträdesprotokoll (6) BARN- OCH UNGDOM periodiserad redovisning SUMMA exkl lokaler och Ringelbiten) Löneökning 2009 ingår NETTO Budget Diff Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December SUMMA Därav EU-projekt Budget 2009 Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December

8 2 (6) BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN periodiserad redovisning BRUTTOKOSTNADER Budget Diff Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December SUMMA Skolskjutsar Budget Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December

9 3 (6) BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN periodiserad redovisning LÖNER Budget Diff Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December SUMMA löneökning -0, Budget 2009 Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December

10 4 (6) BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN periodiserad redovisning BUDGETERADE OCH REDOVISADE INTÄKTER Budget avvikelse Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December SUMMA Budget Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December

11 5 (6) BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN periodiserad redovisning VERKSAMHETSKOSTNADER exkl lokaler Budget diff Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December SUMMA Budget Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December ASO-konferensen förklarar de höga kostanderna under sommaren. Se motsvarande intäkter

12 6 (6) Läsårsjämförelse LÅ 0809 LÅ 0708 ändr JULI AUGUSTI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER JANUARI FEBRUARI MARS APRIL MAJ JUNI LÅ 0809 LÅ JULI AUGUSTI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER JANUARI FEBRUARI MARS APRIL MAJ JUNI

13 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens skolutskott SuD 40 Dnr 00145/ Internbudget år 2009 För- och grundskoleverksamheten Kommunstyrelsen har beslutat godkänna interbudget år 2009 för kommunstyrelsens skolutskott. En revidering av internbudgeten har gjort där löneökningar och hyror är inräknade. Kommunstyrelsens skolutskott beslutar./. att godkänna revidering av internbudget 2009 för förskola och grundskola. Exp till:. Berörda Justerandes sign Utdragsbestyrkande

14 Bilaga till kommunstyrelsens skolutskotts protokoll (9) Internbudget 2009 Barn och ungdom Årsbudget 2008 Årsbudget Barn och ungdomschef Cenneth Magnusson 2 017, , Gun Renberg 300,0-200, Franz Weidl 3 224,5 0, Fridhemsskolan Leif Carlsson , , Ringelskolan Christopher Granberg / Ann-Margreth Holmgren , , Nyborgsskolan ,6 0, Parkskolan Marja Lundmark 8 885, ,6 Klockarbackeskolan Marja Lundmark 7 041, ,0 Elevhälsan Maria Lavander 2 757, ,0 Förskoleområde 2 Kristina Johansson , ,3 Förskoleområde 1 MaiLis Sehlstedt , ,1 Skolbiblioteket Elisabeth Andersson 100,0 90,0 Summa , ,8

15 2 (9) Årsbudget Barn- och ungdomschef Cenneth Magnusson 1 787, Central administration 3 500,6 31 Avgifter o ersättningar -90,0 33 Bidrag m.m 0,0 36 Övriga ersättningar -400,0 40 Personalkostnader 1 800,0 41 Personalomkostnader 774,0 43 Anläggningsmaterial 0,0 44 Övrigt material 636,9 45 Tjänster 0,0 46 Övriga tjänster 0,0 47 Bidrag m.m 0,0 49 Övr generella kostnader 779, Ledarutveckling 150,0 41 Personalomkostnader 0,0 44 Övrigt material 0,0 45 Tjänster 150,0 46 Övriga tjänster 0,0 48 Skatter,försäkringar m.m 0, Bibliotek 193,0 40 Personalkostnader 135,0 41 Personalomkostnader 58, Lokaler 0,0 44 Övrigt material 0,0 46 Övriga tjänster 0, Barnkultur 180,0 33 Bidrag m.m 0,0 46 Övriga tjänster 180,0 48 Skatter,försäkringar m.m 0, Undervisning -200,0 33 Bidrag m.m 0,0 36 Övriga ersättningar -200,0 44 Övrigt material 0,0 45 Tjänster 0,0 47 Bidrag m.m 0,0 48 Skatter,försäkringar m.m 0,0

16 3 (9) Årsbudget Stödfunktioner -150,0 33 Bidrag m.m -150,0 40 Personalkostnader 0,0 41 Personalomkostnader 0, Central fortbildning -135,0 33 Bidrag m.m -275,0 40 Personalkostnader 0,0 41 Personalomkostnader 0,0 44 Övrigt material 0,0 45 Tjänster 140,0 46 Övriga tjänster 0, Budgetbalans ,3 40 Personalkostnader -820,0 41 Personalomkostnader -337,0 44 Övrigt material 35,7 45 Tjänster -75, Barnomsorg i institution -754,8 31 Avgifter o ersättningar ,0 33 Bidrag m.m 0,0 36 Övriga ersättningar 0,0 48 Skatter,försäkringar m.m 0,0 49 Övr generella kostnader 245, Barn m särskilda behov 200,0 40 Personalkostnader 142,4 41 Personalomkostnader 57, Ass Gun Renberg -200, Skolskjutsar 4 200,0 46 Övriga tjänster 4 200, Barnomsorg i institution ,0 31 Avgifter o ersättningar ,0 33 Bidrag m.m ,0

17 4 (9) Fridhemsskolan Årsbudget Rektor Leif Carlsson , Lokaler 2 457,5 46 Övriga tjänster 2 457, Undervisning 8 840,0 30 Försäljningsmedel 0,0 31 Avgifter o ersättningar 0,0 32 Hyror och arrenden 0,0 40 Personalkostnader 5 813,2 41 Personalomkostnader 2 351,3 42 Fastigheter o inventarier 0,0 44 Övrigt material 519,5 45 Tjänster 126,0 46 Övriga tjänster 30,0 48 Skatter,försäkringar m.m 0, Stödfunktioner 1 696,0 40 Personalkostnader 1 207,6 41 Personalomkostnader 488,4 44 Övrigt material 0,0 45 Tjänster 0,0 46 Övriga tjänster 0, Lokal fortbildning 60,0 44 Övrigt material 0,0 45 Tjänster 60, Grundsärskola 950,0 40 Personalkostnader 653,4 41 Personalomkostnader 270,6 44 Övrigt material 11,0 45 Tjänster 15, Barn m särskilda behov 1 550,0 33 Bidrag m.m 0,0 40 Personalkostnader 1 103,6 41 Personalomkostnader 446, Syo konsulent 18, Stödfunktioner 18,0 44 Övrigt material 7,0 45 Tjänster 11,0

18 5 (9) Ringelskolan Årsbudget Rektor Christopher Granberg / Ann-Margreth Holmgren , Lokaler 3 819,8 46 Övriga tjänster 3 819, Undervisning ,0 40 Personalkostnader ,7 41 Personalomkostnader 5 448,9 44 Övrigt material 414, Stödfunktioner 2 480,7 40 Personalkostnader 1 513,9 41 Personalomkostnader 612,4 43 Anläggningsmaterial 132,0 44 Övrigt material 113,0 46 Övriga tjänster 109, Lokal fortbildning 90,0 45 Tjänster 90, Grundsärskola 445,9 40 Personalkostnader 314,6 41 Personalomkostnader 127,3 44 Övrigt material 4, Träningsskola 2,5 44 Övrigt material 2, Barn m särskilda behov 1 850,3 40 Personalkostnader 1 317,4 41 Personalomkostnader 532, Lokaler 451,6 46 Övriga tjänster 451,6

19 6 (9) Parkskolan Årsbudget Rektor Marja Lundmark 6 984, Lokaler 1 590,6 46 Övriga tjänster 1 590, Undervisning 3 485,5 40 Personalkostnader 2 203,2 41 Personalomkostnader 891,1 44 Övrigt material 331,2 45 Tjänster 60, Stödfunktioner 386,6 40 Personalkostnader 275,3 41 Personalomkostnader 111, Lokal fortbildning 20,0 45 Tjänster 20, Budgetbalans 356,2 44 Övrigt material 356, Barnomsorg i institution 1 145,7 40 Personalkostnader 787,3 41 Personalomkostnader 318,4 44 Övrigt material 40,0

20 7 (9) Klockarbackeskolan Årsbudget Rektor Marja Lundmark 6 318, Lokaler 1 745,2 46 Övriga tjänster 1 745, Undervisning 2 946,1 40 Personalkostnader 2 051,4 41 Personalomkostnader 829,7 44 Övrigt material 65, Stödfunktioner 418,2 40 Personalkostnader 233,7 41 Personalomkostnader 94,5 44 Övrigt material 90, Lokal fortbildning 26,0 45 Tjänster 26, Personalutveckling 23,0 43 Anläggningsmaterial 8,0 44 Övrigt material 15, Barnomsorg i institution 932,1 40 Personalkostnader 585,3 41 Personalomkostnader 236,8 44 Övrigt material 110, Barn m särskilda behov 227,4 40 Personalkostnader 161,9 41 Personalomkostnader 65,5

21 8 (9) Elevhälsan Årsbudget Samordnare Maria Lavander 2 664, Skolhälsovård 2 604,0 40 Personalkostnader 1 352,1 41 Personalomkostnader 546,9 44 Övrigt material 155,0 46 Övriga tjänster 550, Personalutveckling 40,0 44 Övrigt material 20,0 46 Övriga tjänster 20, Barn m särskilda behov 20,0 44 Övrigt material 20,0 Förskoleområde 2 Årsbudget Rektor Kristina Johansson , Barnomsorg i institution ,0 40 Personalkostnader 7 553,4 41 Personalomkostnader 3 055,3 44 Övrigt material 137,3 46 Övriga tjänster 20, Personalutveckling 40,0 45 Tjänster 40, Barn m särskilda behov 280,0 40 Personalkostnader 199,4 41 Personalomkostnader 80, Sommarverksamhet 180,0 40 Personalkostnader 128,2 41 Personalomkostnader 51, Lokaler 1 577,3 46 Övriga tjänster 1 577,3

22 9 (9) Förskoleområde 1 Årsbudget Rektor MaiLis Sehlstedt , Barnomsorg i institution ,5 40 Personalkostnader 7 699,7 41 Personalomkostnader 3 114,5 44 Övrigt material 125,3 46 Övriga tjänster 20, Personalutveckling 40,0 45 Tjänster 40, Lokaler 802,6 46 Övriga tjänster 802, Kokerska Christina Robertsen 70, Barnomsorg i institution 70,0 44 Övrigt material 70,0 Skolbibliotek Årsbudget Skolbibliotekarie Elisabet Andersson 90, Bibliotek 90,0 44 Övrigt material 90,0

23 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens skolutskott SuD 41 Dnr 00222/ Internbudget år För- och grundskoleverksamheten Barn- och ungdomschef Cenneth Magnusson presenterade ett förslag till modell för uträkning av budget. Uträkningen grundar sig på hur många lärare man har per 100 elever. Riksgenomsnittet är 8,4 lärare per 100 elever. Kommunstyrelsens skolutskott beslutar att uppdra till barn- och ungdomschefen att till utskottets sammanträde upprätta förslag till budget utifrån 8,2, 8,0 och 7,8 lärare per 100 elever. Exp till. Cenneth Magnusson Justerandes sign Utdragsbestyrkande

24 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens skolutskott SuD 42 Dnr 00258/ Tilläggsbudget / utökning av ram Ringelskolan Ringelskolans rektorer ansöker om tilläggsbudget för att säkra skolgång i förskoleklass för två elever med särskilda behov. Barn- och ungdomschefen informerar om att det pågår en diskussion om vem som ska betala assistentstöd för elever med svårigheter att klara sin dagliga livsföring i skolan. Specialpedagogiska insatser i skolan har skolan ansvaret för. Om eleven har stora behov av hjälp för sin dagliga livsföring, vilket även kan innefatta hjälp för att klara av att vistas i skolan, så kan det finnas möjlighet att beviljas personlig assistent. Den personen följer då eleven i princip dygnet runt och då är det LSS lagen som istället tillämpas, men det kräver att eleven har ett mycket omfattande stödbehöv, inte bara i skolan. Sådan ersättning beviljas och utbetalas av Försäkringskassan. Kommunstyrelsens skolutskott beslutade att innan något beslut tas ärendet, uppdra till skolutskottets ordförande och barn- och ungdomschefen att tillsammans med socialnämndens ordförande och socialchef diskutera om vilken förvaltning som har betalningsansvaret för elever som är i behov av stöd för att kunna sin dagliga livsföring i skolan. Ordföranden Lars Holmkvist informerar vid dagens sammanträde att något möte med socialnämnden ej har skett på grund av tidsbrist. Kommunstyrelsens skolutskott beslutar Exp till. Lars Holmkvist. Cenneth Magnusson. Henning Åman. Ann-Sofi Levander. Margot Edström Lövgren att uppdra till ordföranden och barn- och ungdomschefen att ta kontakt med berörda inom socialförvaltningen under sommaren att skolutskottets ledamöter och ersättare informeras via e-post om vad som kommit fram vid detta möte att ärendet tas upp till hösten för beslut. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

25 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens skolutskott SuD 43 Dnr 00293/ Komplettering till redovisning av delårsbokslut Förskola och grundskola./. Kommunstyrelsens resultatområde förskola och grundskola har lämnat redovisning över sina verksamheter t o m Skolutskottets beslutade att uppdra till barn- och ungdomschefen att vid skolutskottets sammanträde redovisa orsaken till underskottet i enheterna Parkskolan, förskoleområde 1 och 2. Mailis Sehlstedt och Kristina Johansson, rektorer vid förskoleområde 1 och 2 redovisar förskolans verksamhet i Arvidsjaurs tätort VT 2009, se bilaga. Kommunstyrelsens skolutskott beslutar att beakta redovisningen. Exp till Cenneth Magnusson Kristina Johansson MaiLis Sehlstedt Justerandes sign Utdragsbestyrkande

26 Bilaga till kommunstyrelsens skolutskotts sammanträdesprotokoll (3) Förskolans verksamhet i Arvidsjaurs tätort VT 2009 Verksamhet Antalet inskrivna barn 8/6-09 i förskolan är av dessa har en vistelsetid av 15 tim/v = 20 %. Detta att jämföra med Ingessons rapport där 60 barn av 240 var sk 15- timmars barn = 25 %. Dessa siffror varierar månad för månad. Egentligen är det barn som har berikats med syskon där föräldrarna är föräldralediga. Tätortens förskolor inrymmer 50 barn fler än när Inger Ingesson gjorde sin rapport. Dessa barn är utplacerade i befintlig verksamhet. I praktiken är det en förskola av Harens/Skogsbackens/Stortorgets storleksordning. Det har krävt viss personalförstärkning i barngrupperna. Inför HT-09 pensioneras 50 % barnskötare och 50 % förskollärare. 2,75 personal följer med till förskoleklass. Bofinkens ekonomibiträde 75 % upphör. Nyckeltalet i Ingessons rapport var 5,1 efter föreslagen besparing. Vi har idag 6.0 barn/personal. Resurs Resurs för barn i behov av stöd har bestått i ca 3,0 tjänst VT-09. Under HT-09 beräknas behovet av resurs i dagsläget till 1,85 %. Detta är emellertid svårt att planera. Vi har särskild skyldighet att bereda barn med funktionshinder plats i förskolan. Behovet av vikarier ökar i relation till de stora barngrupperna. A-hälsan Företagshälsovården, A-hälsan ger ett stort och värdefullt stöd. Vi bad A-hälsan om bistånd med kompetenser för den friskvårdssatsning som vi planerade att genomföra med vår personal. Den satsningen gav arbetstyngd personal nya krafter för att klara den större arbetsbelastning som krävts. Även så ergonomiutbildningar, bullermätningar och hörselkontroller genomförs i A- hälsans regi. Det stöd vi får av A-hälsan med hälsokontroller, möjligheter till terapeutiska samtal, läkarbesök gör att personal med ohälsa kan återkomma till arbete snabbare. Budget Budgetramen är inte tillräcklig och utgick inte från den verklighet som råder i förskolan. När det gäller förskolans framtid och verksamhet är det svårt att göra prognoser eftersom vi inte vet hur många barn som föds, flyttar in eller ut ur kommunen. Grundskolan har en längre planeringstid, 6 år. Kostnadsbehovet till drift, data- telefon, plasthandskar, städmaterial är för hela förskolan på tätorten är c a kr. När budgeten var fördelad och kostenheten hade fått sina pengar återstod kr till driften. Denna situation delgav vi förvaltningschef redan i januari-09.

27 2 (3) Förskolans ekonomiorganisation i Arvidsjaurs tätort 2007 Kokerska Ek. biträde Kostnad/år Haren 0.88 % Stortorget 0.88 % Bofinken 0.75 % Skogsbacken 0.88 % Tallbacka 0.25 % S:a Förskolornas kök är godkända för matlagning tillsvidare. Kvalitén på maten som tillagas på plats är betydligt högre, näringsvärdet likaså. Minimerad risk att födoämnesallergiska barn får fel mat. Förskolans ekonomiorganisation i Arvidsjaurs tätort 2009 Vaktmästare Kokerska Ek. biträde Kostnad/år Haren 0.75 % Stortorget 0.88 % Nyborg 1.20 % Skogsbacken 0.75 % Vaktmästare 0.50 % Råvarukostnaden för maten är densamma oavsett var den tillagas. Egentillsynsavgift och livsmedelsavgifter är detsamma oavsett om vi i förskolan har mottagningskök eller tillagningskök. Till 2009 års kostnad tillkommer 0.50 % vaktmästare som skall transportera mat från Ringelskolan till respektive förskola, bränsle och bilkostnader. Ringelskolans kök har bemannats med ytterligare 1 tjänst. Ny ugn behöver inköpas för att kunna leverera mat till alla förskolor á kr. En planerad ombyggnation vid Ringelskolans kök för att det ska levereras mat till alla förskolor. Extra körningar när maten tar slut, å ena sidan, å andra sidan matsvinn för det måste skickas lite några extra portioner för att inte det ska bli för lite. Nyborgs förskola tar sin början i augusti-09. Under VT-09 har vi haft ett ekonomibiträde 75 % anställd på Bofinkens förskola. Den förskolan förflyttas till Nyborgs förskola när bygget är färdigställt. Kombinationstjänster ekonomi och kök 100 % var planerade i förskolan. Men detta var inte genomförbart. Vår bedömning är att kostorganisationen har gett en kostnad istället för en besparing dessutom har matkvalitén blivit sämre.

28 3 (3) Framtiden När Nyborgs förskola tas i bruk kommer arbetet med samordningsmöjligheter att visa sig. Antalet födda barn tom är 19. Det pekar mot ca 50 barn för 2009, d v s i paritet med Till förskoleklass går 63 barn, vilket förhoppningsvis innebär att barngruppernas storlek bör minska något, i genomsnitt med ett barn/avdelning. Det betyder att vi har ett fortsatt högt barnantal/avdelning. En förändring av förskolans kostorganisation kan ge en besparing för förskolan. En rundare bemanning i förskolornas grundorganisation ger en kontrollerad vikariekostnad. Antal födda barn i Arvidsjaur tätort Födelseår Antal barn Placerade barn i frsk 8/ tom maj Förväntade kostnadsförändringar i förskola HT-2009 Pensionering av 50 % barnskötare vid halvårsskiftet = kr för % förskollärare vid halvårsskriftet = kr för 2009 Personal som övergår till förskoleklass Barnskötare 75 % Förskollärare Ass USK kr kr kr Minskat assisstentbehov i förskolan 50 % förskollärare Ekonomibiträde som upphör vid flytt till Nyborg kr för HT kr för HT Kvastående assistentbehov HT % barnskötare kr för HT % barnskötare kr för HT % barnskötare kr för HT 2009 Kristina Johansson och Mailis Sehlstedt Rektorer förskoleområde 1 och 2

29 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens skolutskott SuD 44 Dnr 00378/ Kostnadsökning för förskolan i den nya kost / köksorganisationen Kommunstyrelsen beslutade att organisera köken i en enhet fr o m Rektorerna vid förskoleområde 1 och 2 informerar skolutskottet att den nya kostorganisationen har medfört en kostnad istället för en besparing inom förskolans verksamhet och att en förändring av förskolans kostorganisation till den gamla kan ge en besparing för förskolan. Råvarukostnaden för maten är densamma oavsett var den tillagas. Egentillsynsavgift och livsmedelsavgifter är detsamma oavsett om förskolan har mottagningskök eller tillagningskök. Extra kostnader som tillkommit 2009 med den nya organisationen 0.50 % vaktmästare som ska transportera mat från Ringelskolan till respektive förskola, bränsle och bilkostnader. Ringelskolans kök har bemannats med ytterligare 1 tjänst. Ny ugn behöver inköpas för att kunna leverera mat till alla förskolor á kr. En planerad ombyggnation vid Ringelskolans kök för att det ska levereras mat till alla förskolor. Exp till. Kommunstyrelsen Extra körningar när maten tar slut, å ena sidan, å andra sidan matsvinn för det måste skickas lite några extra portioner för att inte det ska bli för lite. Kombinationstjänster ekonomi och kök 100 % var planerade i förskolan. Detta var inte genomförbart. Kommunstyrelsens skolutskott beslutar att hos kommunstyrelsen begära en undersökning om orsaken till kostnadsfördyringen inom förskolan. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens skolutskott - delegering 2009-05-27 36 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur klockan 10.00-16.00. Beslutande Lars Holmkvist (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens fritids- och kulturutskott - delegering 2014-03-03 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur, klockan 08.30-10.30. Beslutande Marcus

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Socialnämnden 2009-01-08 1 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 09.00-10.30. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Tycko Johansson (s) Ylva Stråhle Andersson (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2013-10-01 173 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 11.00-17.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Johan Lundgren (s) Lena Karlsson

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2009-10-05 222 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 10.00-18.00. Beslutande Sven-Olov Granlund (c), ordförande Lotta Åman (s) Tom Lundberg (s) Ulf Isaksson

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2010-03-29 128 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 16.45-17.05 Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Ulf

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens ekonomiutskott - delegering 2012-06-19 24 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2014-12-17 43 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 09.00-13.00. Beslutande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2010-03-01 8 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-04-08 10 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00. Beslutande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens ekonomiutskott - delegering 2012-04-23 10 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2010-04-19 15 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 09.00-14.30. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2015-03-03 7 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30 15.00. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Mats Åhman (s) Britt-Inger Hedman (v)

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-10-29 35 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-10.30. Beslutande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Barn- och utbildningsnämndens utskott - delegering 2011-09-07 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur, klockan 13.00-16.30. Beslutande Britt-Inger

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2009-11-30 355 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 11.00-11.15 Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Ulf

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens ekonomiutskott - delegering 2011-02-02 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.15. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2014-04-07 17 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.00-10.30. Beslutande

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-01-30 1 Barn- och ungdomsnämndens internbudget för 2014 2 Uppföljning av internkontrollplan år 2013 3 Verksamhetschef skolhälsovården

Läs mer

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 Beslutande Peter Åberg (S) ordförande Ulf Vidman (M) Eva-Marie Stabbfors (KD) Lilian Mörtsell

Läs mer

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M)

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 17.50 Beslutande Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-05-20 15 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.30. Beslutande

Läs mer

Utbildningsnämnden 2014-09-03 1 (12)

Utbildningsnämnden 2014-09-03 1 (12) Utbildningsnämnden 2014-09-03 1 (12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 3 september kl.9.00 12.20 Beslutande Bodil Hansen (M), ordförande 67-76 Jan Fagerberg(MP), tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-27 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 27 november 2007 kl. 13.00 17.10 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2009-11-02 290 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 16.30-17.15. Beslutande Sven-Olov Granlund (c), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-01-17 1 (10) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, torsdagen den 17 januari 2013, kl. 08.30-11.00 Beslutande Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Övriga deltagande Lena Furén, förvaltningschef Catarina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-04-20 Sid: 34 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid GKC kl 15.00 19.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Diana Brandin (S) 1:e vice

Läs mer

/... f... 1l. Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott. Ann-Christine Fredriksson (M) Roger Krona (S), 42-46 Benkt-Eric Lindh (Fp)

/... f... 1l. Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott. Ann-Christine Fredriksson (M) Roger Krona (S), 42-46 Benkt-Eric Lindh (Fp) SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 SammantrMesdatum Plats och tid Korsberga skola, kl. 14:00-16:00 Sesllutande Ledamöter Petter Jönsson (Fp), ordfärande Rune Larsson (M) Gert Franzen (C) Liselotte Karlsson (S) Tjanstgörande

Läs mer

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30 Sammanträdesprotokoll 1(9) 2012-02-14 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 30 17 15 ande Kristina Valtersson (c) Ersättare: Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-10-23 120 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 14.00-15.30. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande

Läs mer

PLACERINGSFÖRESKRIFTER Giltiga från 1 mars 2007

PLACERINGSFÖRESKRIFTER Giltiga från 1 mars 2007 1 (4) PLACERINGSFÖRESKRIFTER Giltiga från 1 mars 2007 Förskoleverksamhet Skolbarnsomsorg Allmän förskola SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR HÄRRYDA KOMMUN 2 (4) Förskoleverksamhet Skolbarnsomsorg Allmän

Läs mer

Carin Elofsson, bou-chef Eva Marklund, sekr Monika Bygdemark, 15 Annie Ahlinder, 16. Elisabeth Tängdén. Hans Lindgren. Elisabeth Tängdén ANSLAG/BEVIS

Carin Elofsson, bou-chef Eva Marklund, sekr Monika Bygdemark, 15 Annie Ahlinder, 16. Elisabeth Tängdén. Hans Lindgren. Elisabeth Tängdén ANSLAG/BEVIS Barn- och utbildningsutskottet 2015-03-16 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret Robertsfors 2015-03-16 Beslutande Hans Lindgren (s), ordf Elisabeth Tängdén (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Margita Åhden (s),

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Handikapp- och pensionärsrådet 2013-11-20 1 (14)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Handikapp- och pensionärsrådet 2013-11-20 1 (14) Handikapp- och pensionärsrådet 2013-11-20 1 (14) Plats och tid Samlingssalen Vaukagården, onsdagen den 20 november 2013, Kl. 9.00 12.00 Beslutande Leif Rönnqvist, ordförande John Sundström, ledamot Mauricio

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-08-29 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Fregatten, Norrtälje kommunala vuxenutbildning (NKV) Astrid Lindgrens gata 2, Nordrona, Norrtälje kl 13:00-13:30

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2009-06-16 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 09.00-16.30 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Sirpa Bergenstoff (s) Margaretha Johansson (s)

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens ekonomiutskott - delegering 2012-05-22 18 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.00-15.00.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) 2008-01-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) 2008-01-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) 2008-01-30 GÄLLIVARE KOMMUN Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, onsdagen den 30 januari 2008, kl 10:00-12.00, 14.00 15.00, Ajournering kl 12.00 14.00 Beslutande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Strömstad Gymnasium, Fullriggaren klockan 08:00 12.00 Pia Tysklind (s) Björn-Ole Adamsson

Läs mer

Barn- och skolnämndens arbetsutskott

Barn- och skolnämndens arbetsutskott BARN- OCH SKOLNÄMNDENS 2013-05-29 Sida 1 (19) Plats och tid Stadshuset kl 08.30-12.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ordförande Mario Melani (S), Ann-Carin Landström (V), Christina Åkerman

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Istvan Barborg (S) Therese Granlund (M) Ann-Sofi Dahlgren (M) Josefin Esbjörnsson (FP) Håkan Svensson-Sixbo (V) Gabriele Goldhammer (S)

Istvan Barborg (S) Therese Granlund (M) Ann-Sofi Dahlgren (M) Josefin Esbjörnsson (FP) Håkan Svensson-Sixbo (V) Gabriele Goldhammer (S) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (16) Plats och tid Stadshuset i Eslöv klockan 18.00 20.40 ande Övriga närvarande Lena Emilsson (S) Jonas Falk (M) Daniel Rhodin (FP) Istvan Barborg (S) Lars Lindkvist (S) Therese

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-06-12 1(18)

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-06-12 1(18) 1(18) Plats och tid: Barnkammaren, kl 10.00 13.00 ande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare och övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Eje Engstrand, s, ordf Toni Andersson,

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Fokusnämnden Sammanträdesprotokoll 2010-03-03 Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30 Beslutande Britta Carlén (c), ordförande Kerstin Johansson (c) Larsinge Fahlén (s) Tomas Fahlén

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 61-68 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet kl. 16.00 16.45 ande Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Lisbet Westerberg (c) Marianne Blom (c) Margareta der Nederlanden

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 22 Ekonomisk redovisning 1:a kvartalet 2008 23 Kvalitetsredovisning 2007 24 Handlingsplan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-12-13 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 09.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Externbudget Tkr Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter 46 058 47 634 45 384 45

Läs mer

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-13 Sida 1(16) Plats och tid Sammanträdesrummet Utsikten, Hallsberg, kl 13.00 kl 16.30 Beslutande Ledamöter Siw Lunander (s) Ulf Ström (s) Suzana Madzo (s) Joakim Hedelind

Läs mer

Lars Ottosson (pf), ordförande Lina Löfberg (m), 1:e vice ordförande Kent Holmer (s), 2:vice ordförande

Lars Ottosson (pf), ordförande Lina Löfberg (m), 1:e vice ordförande Kent Holmer (s), 2:vice ordförande 1 (7) Plats och tid: Kommunkontoret kl. 14.00-16.15 Beslutande Lars Ottosson (pf), ordförande Lina Löfberg (m), 1:e vice ordförande Kent Holmer (s), 2:vice ordförande Övriga deltagande Ann-Christine Sandell,

Läs mer

48 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 52 Samverkansavtal kring nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU).

48 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 52 Samverkansavtal kring nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU). BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-04-20 46 Meddelanden. 47 Anmälan om delegationsbeslut. 48 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 49 Budget 2014. 50 Införande av nytt förändrat resursfördelningssystem.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Alléskolan, kl.13.30-16.30 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Sirvan Mostafaey, S, vice ordförande Emmelie Rexhell, S Astrid-Marie Jonsson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-04-08, kl. 09:00 12:00 Beslutande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf,

Läs mer

Arne Rubin ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Arne Rubin ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Omsorgsnämnden 2008-12-17 1 Plats och tid Plenisalen 2008-12-17, kl. 13.00 15.35 Beslutande Ulrika Mellkvist (c ) Kerstin Skogdalen (s) tjg.ers. Kari Paavonen (s) tjg.ers. Christina Wilhelmsson (s) Sven-Åke

Läs mer

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-09-28 85 Meddelanden 86 Anmälan om delegationsbeslut 87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 88 Delårsrapport 2010:2 per 31 augusti och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-05-20 47 Innehållsförteckning Ärende 37 Barnsamordnare i Habo kommun... 49 38 Besök från Slättens förskole- och skolområde... 50 39 Ekonomisk månadsrapport... 51 40 Ekonomisk rapport tertial 1 2014...

Läs mer

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14)

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet, kl. 13.00 16.15 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Birgitta Persson (S) ersätter Per Aspengren (S) Steinar Ruud (S) 73-82,

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-06-08 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-06-08 1 (12) Barn- och utbildningsnämnden 2011-06-08 1 (12) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, onsdagen den 8 juni 2011, klockan 09:00 10.30. Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Mari-Teres Ögren

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och Utbildningsnämnden 2012-09-27 1 Plats och tid avgörande Björkskolan, Skruv Torsdagen den 30 augusti 2012 kl. 17.00 19.15 Ragnar Lindberg (s) ordf. Mona Wirkander (s) Lars Altgård (s) Lina Cesar

Läs mer

Dennis Nilsson Carl-Johan Cronstedt (M) Anette Persson Resurschef 30-32 BEVIS

Dennis Nilsson Carl-Johan Cronstedt (M) Anette Persson Resurschef 30-32 BEVIS Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.15 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Jan Emtenäs (MP) Clas-Göran Borrman (S) Mikael Sporgelin (S) Lars Fornarve

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Björkarna

Stora sammanträdesrummet, Björkarna SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Tisdag 17 juni 2014 kl. 10:00 Stora sammanträdesrummet, Björkarna Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall (S) Jan Eric

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Sammanträdesdatum 2013-11-27 Sida 1 (11) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 12:15 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Övriga närvarande Anders

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2013-03-05 1 (13) arbetsutskott Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Förvaltningschefens kontor, Kommunalkontoret, Skillingaryd 5 mars 2013 klockan 13.00 16.50 Roger Ödebrink

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2015-01-28 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Arvidsjaur klockan 08.30-09.45 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Bernt Vikström (s) Leif Enberg (v), tjg.ers.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal, torsdagen den 18 september 2014 kl 08.30-14.30 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, 2010-04-14, kl 08.30 12.00. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, 2010-04-14, kl 08.30 12.00. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Fokusnämnden Sammanträdesprotokoll 2010-4-14 Plats och tid Kommunkontoret, 2010-04-14, kl 08.30 12.00. Beslutande Britta Carlén (c), ordförande Kerstin Johansson (c) Larsinge Fahlén (s)

Läs mer

Under vårdnadshavarens semester är barnet ledigt. Eventuella undantag görs i samråd med förskolechef.

Under vårdnadshavarens semester är barnet ledigt. Eventuella undantag görs i samråd med förskolechef. MAXTAXA Förskola i Ockelbo kommun Verksamhet i förskolegrupp omfattar barn från 1 års ålder fram till och med vecka 31 det år barnet fyller 6 år. Verksamhet i förskola styrs av skollag, läroplan för förskolan

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Datum Tid 09:00-11:30 Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen Närvarande Se sidan 2 Tiina Kauppi Justeringens plats och tid Kommunkontoret, 2015-06-23 Justerade paragrafer

Läs mer

Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande. Dag Thulin (M) Rigmor Holmqvist Ödman (S)

Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande. Dag Thulin (M) Rigmor Holmqvist Ödman (S) JÖNKÖPINGS KOMMUN Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-09 1 Plats och tid Kajutan, Rådhuset, Jönköping, kl. 11.00 11.45 Beslutande Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande Åke Johansson (C) 1:e vice

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-21

Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-21 Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-21 Plats och tid Rådhuset, kommunstyrelsesalen kl. 13.15-17.30 Beslutande Övriga deltagare Ingrid Noord-Silversten (S) Bertil Bresell (S) Lena Håkansson (S) 13-19 Susanne

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2013-08-22, kl. 1300-1515 ande Anne Niska, S Jan Larsson, S Ann-Sofi Larsson, V Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf, socialchef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-28 1-15 Plats och tid: Barn- och utbildningskansliets sammanträdesrum, kl 13.30-17.10 ande: Stefan Widerberg (C) ordförande Glenn Lund (M) Kjell Karlsson (M) ersättare

Läs mer

Naringslivscenter i Osby klockan 13:30-16:05

Naringslivscenter i Osby klockan 13:30-16:05 1(17) Plats och tid Naringslivscenter i Osby klockan 13:30-16:05 Beslutande Mats Ernstsson (C), ordforande Ingmar Bernthsson (S), vice ordforande Pontus Plantman (M) Monica Svensson (S) Stephan Hellqvist

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Protokoll

SOCIALNÄMNDEN Protokoll 1 (9) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-11.35 Beslutande Utses att justera Åsa Johansson (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund (V) Dennis Byberg (M) Lena

Läs mer

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-05 1/8 Sammanträdestid: 2014-05-05, kl. 13.00 16.10 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Ann-Charlotte

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2006-10-09 214 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 13.00-17.15 Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Tom Lundberg (s) Matti Kaistamaa (s) Leif

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-02-07 1 (12) Plats och tid Vidåkersskolan Vingåker, torsdagen den 7 februari 2013 kl. 16.00-18.15 Beslutande Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Henrik Brunnmyra (S) tjänstg ers Robert Skoglund

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 1(10) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 Ulf Eriksson (s), Ordförande Annsofi Ramevik (s) Sandra Sjöberg (s) Siv Friedmann Björk (c) Therese Leufvén (c), tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6) Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Kommunhuset i Lomma, stora sessionssalen Tid kl. 18.30-19.05 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Barbro Söderberg (S) 2:e vice ordförande Lennart Badersten

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29 Datum: Torsdagen den 29 januari 2015 Tid: 16.00 18.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 3 februari 2015 Paragrafer: 1-9 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter:

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 17.25

Kommunkontoret kl 14.00 17.25 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 17.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (C) ledamot Marianne Zackrisson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 1 (7) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 29 september 2010, klockan 16.00 17.30 Beslutande Taito Arkkukangas (S), Elisabeth Persson (S), Mikael Peterson

Läs mer