Förslag till nya riktlinjer och taxa för färdtjänst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till nya riktlinjer och taxa för färdtjänst"

Transkript

1

2 Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd /Ärendebeteckning/ Tryggve Lundh (1) Kommunstyrelsen Förslag till nya riktlinjer och taxa för färdtjänst Förslag till kommunfullmäktige 1. Förslag till förändring av färdtjänsttaxa antas 2. Ny taxa träder ikraft från Ärendebeskrivning Stadsbyggnadsnämnden har genom sin förvaltning framtagit förslag till ny taxa som tillägg i riktlinje för färdtjänst. Stadsbyggnadsnämnden (SBN) har godkänt förslag till ny riktlinje med taxa för färdtjänst SBN föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till förändrad taxa. Förslaget tydliggör regelverket och skapar jämlika regler mellan åldrarna genom förändringar för barn och ungdom. De nya tilläggen preciserar i förhållande till tidigare riktlinjer villkoren för färdtjänstresandet beroende på resenär, varaktighet i funktionsnedsättning samt reglerar även villkor för medresenärer, medtagande av hjälpmedel och hund vid resan. Kommunledningskontorets synpunkter Kommunledningskontoret bedömer att förslaget tydliggör regelverket kring färdtjänstresandet och har inga förslag till ändringar i riktlinje eller taxa. Finansiering Av stadsbyggnadsnämndens framskrivning framgår inga negativa konsekvenser av ny taxa för resandet. Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation Ett tydliggörande av riktlinje och taxa för färdtjänst har bara positiva konsekvenser och skapar jämlika och rättvisa villkor i resandet. KOMMUNLEDNINGSKONTORET Pär Eriksson kommundirektör Tryggve Lundh utvecklingsdirektör Eskilstuna den stolta Fristaden

3 Stadsbyggnadsnämnden Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida 1(2) 124 Förslag till nya riktlinjer och taxa för färdtjänst. (SBN/2015:217) Beslut För egen del Stadsbyggnadsnämnden godkänner förvaltningens förslag daterad den 19 maj 2015 till ny riktlinje med taxa för färdtjänst. Förslag till kommunfullmäktige Att kommunfullmäktige antar Stadsbyggnadsnämndens förslag till förändringar av taxan för färdtjänst. Ärendebeskrivning Nuvarande riktlinjer behöver kompletteras samt i vissa delar förändras och förtydligas. Detta är markerat med röd text i förslaget. Förändring behövs för att där det är möjligt anpassa regelverket för färdtjänst (särskild kollektivtrafik) till det regelverk för allmän kollektivtrafik. Det behöver göras tillägg som förtydligar praxis för det som saknas i riktlinjen så att den blir heltäckande för verksamhetsområdet färdtjänst. Tillägg som gjorts i riktlinjen är: - Funktionsnedsättning ska ha en varaktighet på minst 3 månader för att bedömas som varaktig. Vi har tidigare haft 6 månader men ändrat efter Kammarrättsdom. - Färdtjänst kan ej användas för gruppresor till och från aktiviteter som anordnas av annan verksamhet i kommunen. - Att ta med fler än en medresenär för att ge möjlighet för färdtjänstberättigade att ta med fler än ett barn vid färdtjänstresa samt att t.ex. kunna ta med 2 personal när resenär har behov av 2 personal för att uträtta ärendet. - Att vid enstaka tillfälle medtaga fler än ett gånghjälpmedel t.ex. vid resa till och från växelvård där både rullstol och rollator behövs under vistelsen. Ändringar i riktlinjen: Eskilstuna den stolta Fristaden Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4 Stadsbyggnadsnämnden Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida 2(2) - När det gäller att medtaga hund vid färdtjänstresa sker en anpassning till övriga kommuner i länet och begränsas till att enbart gälla ledarhund och hund som används av medicinska skäl. Förändringar gällande barn/ungdom och taxa: Ändrar ålder för barn och ungdom så att det följer vad som gäller i den allmänna kollektivtrafiken vilket medför att man är barn t.o.m. 6 år och ungdom t.o.m. 19 år. Denna förändring görs för att det ska vara så jämlika regler för särskild kollektivtrafik som för skolskjuts och allmän kollektivtrafik. Idag kan det bli olika hantering vid färdtjänstresa och skolskjutsresa då regelverken skiljer sig. Vid färdtjänstresa krävs ledsagare för barn t.o.m. 7 år medan barn vid 6 års ålder kan resa med skolskjuts ensam. Barn reser idag utan kostnad med färdtjänst t.o.m. 7 år. Barn får ej resa utan ledsagare. Ledsagare betalar inte någon avgift. Enligt nuvarande riktlinje kan ett barn tillsammans med ledsagare åka utan kostnad inom länet. Om samma resa görs med allmänna kommunikationer betalar den som åker med barnet enligt busstaxan medan barnet åker utan kostnad. Detta medför en lägre kostnad för barn och ledsagare att göra resan med färdtjänst än med allmänna kommunikationer. För att göra det mer jämlikt införs taxa även för barn vid färdtjänstresa medan ledsagare som tidigare ej betalar någon egenavgift. Utdrag till: Akten Kommunstyrelsen Trafikavdelningen Eskilstuna den stolta Fristaden Justerandes sign Utdragsbestyrkande

5 Stadsbyggnadsnämnden Stadsbyggnadsförvaltningen HR och kommunikation SBN/2015:217 Angelina Björklund (2) Stadsbyggnadsnämnden Nya riktlinjer för färdtjänst Förslag till beslut Stadsbyggnadsnämnden godkänner förvaltningens förslag daterad till ny riktlinje för färdtjänst. Förslag till kommunfullmäktige Att kommunfullmäktige godkänner Stadsbyggnadsnämndens förslag till förändringar av taxan för färdtjänst. Sammanfattning Nuvarande riktlinjer behöver kompletteras samt i vissa delar förändras och förtydligas. Detta är markerat med röd text i förslaget. Förändring behövs för att där det är möjligt anpassa regelverket för färdtjänst (särskild kollektivtrafik) till det regelverk för allmän kollektivtrafik. Det behöver göras tillägg som förtydligar praxis för det som saknas i riktlinjen så att den blir heltäckande för verksamhetsområdet färdtjänst. Ärendebeskrivning Tillägg som gjorts i riktlinjen är: - Funktionsnedsättning ska ha en varaktighet på minst 3 månader för att bedömas som varaktig. Vi har tidigare haft 6 månader men ändrat efter Kammarrättsdom. - Färdtjänst kan ej användas för gruppresor till och från aktiviteter som anordnas av annan verksamhet i kommunen. - Att ta med fler än en medresenär för att ge möjlighet för färdtjänstberättigade att ta med fler än ett barn vid färdtjänstresa samt att t.ex. kunna ta med 2 personal när resenär har behov av 2 personal för att uträtta ärendet. - Att vid enstaka tillfälle medtaga fler än ett gånghjälpmedel t.ex. vid resa till och från växelvård där både rullstol och rollator behövs under vistelsen. Ändringar i riktlinjen: - När det gäller att medtaga hund vid färdtjänstresa sker en anpassning till övriga kommuner i länet och begränsas till att enbart gälla ledarhund och hund som används av medicinska skäl. Eskilstuna den stolta Fristaden

6 Eskilstuna kommun / 2 (2) Förändringar gällande barn/ungdom och taxa: Ändrar ålder för barn och ungdom så att det följer vad som gäller i den allmänna kollektivtrafiken vilket medför att man är barn t.o.m. 6 år och ungdom t.o.m. 19 år. Denna förändring görs för att det ska vara så jämlika regler för särskild kollektivtrafik som för skolskjuts och allmän kollektivtrafik. Idag kan det bli olika hantering vid färdtjänstresa och skolskjutsresa då regelverken skiljer sig. Vid färdtjänstresa krävs ledsagare för barn t.o.m. 7 år medan barn vid 6 års ålder kan resa med skolskjuts ensam. Barn reser idag utan kostnad med färdtjänst t.o.m. 7 år. Barn får ej resa utan ledsagare. Ledsagare betalar inte någon avgift. Enligt nuvarande riktlinje kan ett barn tillsammans med ledsagare åka utan kostnad inom länet. Om samma resa görs med allmänna kommunikationer betalar den som åker med barnet enligt busstaxan medan barnet åker utan kostnad. Detta medför en lägre kostnad för barn och ledsagare att göra resan med färdtjänst än med allmänna kommunikationer. För att göra det mer jämlikt införs taxa även för barn vid färdtjänstresa medan ledsagare som tidigare ej betalar någon egenavgift. Bilaga 1: Förslag till riktlinje för färdtjänst Bilaga 2: Gällande riktlinje färdtjänst STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Anna Bergfors Fall Avdelningschef Ann-Katrin Engström Handläggare Eskilstuna den stolta Fristaden

7 (6) Bilaga:1 FÖRSLAG TILL RIKTLINJER OCH TAXA FÖR FÄRDTJÄNST FÖR BOENDE I ESKILSTUNA KOMMUN Färdtjänsten är ett komplement till kollektivtrafiken för personer med funktionshinder och bygger på samåkning. Färdtjänstresa kan göras med personbil eller specialfordon Dessa riktlinjer och taxa gäller för sådana särskilt anordnade transporter för personer med funktionsnedsättning (färdtjänst) som beviljats tillstånd enligt lag (1997:736) om färdtjänst. Lag om färdtjänst reglerar de flesta frågor som kan uppstå kring färdtjänst i kommunen och ger också de möjligheter till individuella prövningar och villkor som kan behövas i enskilda ärenden. Eftersom lag om färdtjänst saknar en definition av färdtjänst när det gäller omfattning m.m. så syftar dessa riktlinjer till att ange vad färdtjänst innefattar i Eskilstuna kommun. Enligt Lag om färdtjänst är villkoret för att tillståndsgivaren ska beviljas tillstånd för färdtjänst att funktionshindret inte endast är tillfälligt d.v.s. det ska vara en varaktig funktionsnedsättning. I Eskilstuna kommun ska funktionsnedsättningen ha en varaktighet på minst 3 månader för att bedömas som varaktig vid prövning av rätten till färdtjänst. Färdtjänst kan ej användas till och från aktiviteter som anordnas av annan verksamhet i kommunen där flera personer från verksamheten ska deltaga. Dessa resor är att betrakta som gruppresor. Den verksamhet som ordnar en aktivitet får också ordna och bekosta resan alternativt att den bekostas av den enskilde. 1. Geografiskt område för färdtjänstresa Färdtjänstresa får göras av tillståndshavare till orter enligt förteckning, sid 4, Orter man kan åka kommunal färdtjänst till enligt Eskilstuna kommuns regler. 2. Avgifter för färdtjänst Avgifter för färdtjänstresor tas ut enligt förteckning, sid 5, Egenavgifter för färdtjänst i Eskilstuna kommun. Eskilstuna den stolta Fristaden

8 Eskilstuna kommun 2 (6) 3. Arbetsresor, resor till/från arbetsmarknadsutbildning samt resor till/från eftergymnasiala studier Den som bedöms vara berättigad till färdtjänst för regelbundna resor till och från arbete, arbetsmarknadsutbildning eller eftergymnasial utbildning kan beviljas ett särskilt tillstånd med ett månadskort som enbart gäller sådana resor. Geografiskt område för resor till och från arbete, arbetsmarknadsutbildning och eftergymnasiala studier se sid 4. Avgift se sid Resor till och från biståndsbedömd daglig verksamhet och sysselsättning Den som bedöms vara berättigad till färdtjänst för regelbundna resor till och från biståndsbedömd daglig verksamhet eller sysselsättning kan beviljas ett särskilt tillstånd med ett månadskort som enbart gäller sådana resor. Avgift se sid Medresenär I färdtjänsten ingår att tillståndshavaren har möjlighet att vid resa med färdtjänst ha med sig en medresenär. Tillståndshavaren får ta med fler än en medresenär när det gäller egna barn under 6 år. Vid enstaka tillfällen kan efter särskild prövning fler medresenärer beviljas. Tillståndshavaren kan inte bli beviljad fler medresenärer än vad som ryms i det fordon tillståndshavaren är beviljad. Förutsättningen för att medresenär får åka med är att denne/dessa stiger på och av på samma adress som tillståndshavaren. För medresenär uttas avgift, se sid Ledsagare Om den som söker tillstånd till färdtjänst behöver ledsagare under resorna kan sådan avgiftsfritt innefattas i tillståndet. Allmänna grunder för att avgiftsfritt få ha med sig en ledsagare är att den som beviljas färdtjänst har behov av fysiskt eller psykiskt stöd och/eller hjälp under resan, eller medicinsk behandling under resan. Det krävs vidare att ledsagaren vid behov ska hjälpa den som har färdtjänsttillståndet i anslutning till resan samt i bilen under resa. Den som beviljas ledsagare kan ej resa med färdtjänst utan ledsagare. 7. Barn under 6 år En tillståndshavare som är under 6 år får inte åka färdtjänst ensam utan ska alltid vid färdtjänstresa ha en myndig person med sig. En myndig person får i dessa fall avgiftsfritt medfölja under färdtjänstresa,som är ledsagare. Tillståndshavaren är barn t.o.m. sista juni det år man fyller 6 år. 8. Ungdom Tillståndshavaren är ungdom t.o.m. sista juni det år man fyller 19 år.

9 Eskilstuna kommun 3 (6) 9. Extra hjälp En färdtjänstresa innebär normalt endast en transport från en adress till en annan adress med normal taxiservice, dvs att chauffören hjälper resenären i och ur bilen samt till och från ytterport. Har tillståndshavaren behov av att utöver normal taxiservice få hjälp av föraren från och in i bostaden, entréer etc, kan färdtjänsttillståndet innefatta denna rätt till extra hjälp. Detta kan beviljas för den som har behov av denna hjälp. Denna rätt beviljas inte den som har ledsagare eller medresenär. Avgift för extra hjälp uttas, se sid Färdtjänstresa med taxi inom annan kommun utanför Södermanlands län Färdtjänsten innefattar en rätt för tillståndshavaren att få resa 10 enkelresor per år inom kommun utanför Södermanlands län, med upp till 6 mil per enkel resa. Vid resa inom kommun utanför Södermanlands län skall hela resan vara inom endast en kommun. Tillståndshavaren bokar taxi och betalar hela kostnaden för resan. Kvittot tillsammans med blankett Färdtjänstresa i annan kommun skickas sedan in till Eskilstuna kommun som betalar ut ersättning minus egenavgift Avgift se sid 5. (Antalet resor kan utökas efter särskild prövning.) 11. Samåkning Rätten till färdtjänst innebär att den som beviljats färdtjänst som huvudregel är skyldig att acceptera att samåka med andra färdtjänstberättigade när samordning av resor görs. Om särskilda skäl föreligger kan efter en individuell prövning undantag göras från denna skyldighet. 12. Trafikeringstider Rätt att använda färdtjänst gäller under följande trafikeringstider: Måndag torsdag, söndag och helgdagar Fredag lördag samt helgdagsafton För tillståndshavare som är legitimerade för specialfordon kan efter ansökan utökad restid beviljas fredagar och lördagar till klockan Arbetsresor, resor till arbetsmarknadsutbildning samt resor till eftergymnasiala studier kan användas alla veckodagar, maximalt 5 dagar/vecka. Undantag från trafikeringstiderna kan ges efter särskild prövning, arbetstider eller motsvarande ska då vara styrande. 13. Avbrott i resa Avbrott i resor till arbete, arbetsmarknadsutbildning och eftergymnasiala studier får göras för att lämna och hämta barn på förskola med upp till 15 minuters stopp. I färdtjänsten ingår även att tillståndshavare har rätt att göra färdtjänstresa till kyrkogård eller begravningsplats med 15 minuters stopp vid besöket på kyrkogården eller begravningsplatsen. Detta gäller under förutsättning att resan påbörjas och avslutas på samma adress utan andra avbrott än 15 minuters stopp vid kyrkogården eller begravningsplatsen.

10 Eskilstuna kommun 4 (6) 14. Husdjur Husdjur får ej tas med på färdtjänstresa. Undantag ges för Synskadade med ledarhund Annan hund som används av medicinska skäl 15. Bagage/gånghjälpmedel Färdtjänstberättigad får medföra max 3 kassar samt ett gånghjälpmedel. (Undantag att ta med fler gånghjälpmedel kan medges efter särskild prövning vid enstaka tillfälle.) Orter man kan åka kommunal färdtjänst till enligt Eskilstuna kommuns regler Färdtjänstresa får göras till: Adresser till/från (samt inom) samtliga kommuner inom Södermanlands län Eskilstuna kommun (Hela kommunen) Flens kommun (Hela kommunen) Malmköping och Sparreholm tillhör Flens kommun Gnesta kommun (Hela kommunen) - Stjärnhov och Björnlunda tillhör Gnesta kommun Katrineholms kommun (Hela kommunen) - Björkvik tillhör Katrineholms kommun Nyköpings kommun (Hela kommunen) Oxelösunds kommun (Hela kommunen) Strängnäs kommun (Hela kommunen) Trosa kommun (Hela kommunen) Vagnhärad tillhör Trosa kommun Vingåkers kommun (hela kommunen) Samt till: Till och från adresser i Arboga kommun (hela kommunen) Till och från adresser i Hallstahammars kommun (hela kommunen) Strömsholm tillhör Hallstahammars kommun Till och från adresser i Kungsörs kommun (hela kommunen) Till och från adresser i Köpings kommun (hela kommunen) Till och från adresser i Västerås centrum och till och från adresser hitom ån i helavästerås kommun Västerås centrum: Är adresser på och innanför Ringvägen Södra, Norra och Östra samt ån. Inlagda adresser för centrum är enbart Järnvägsstationen och Punkthuset. Västerås kommun: Alla platser hitom ån och fram till kommungränsen till Eskilstuna. Inlagda adresser är enbart Ikea och Erikslund

11 Eskilstuna kommun 5 (6) Arbetsresor, resor till/från arbetsmarknadsutbildning, resor till/från eftergymnasiala studier Resor får göras inom Eskilstuna kommun. Arbetsresor, resor till/från arbetsmarknadsutbildning, resor till/från eftergymnasiala studier då behov finns av specialfordon och resan inte kan genomföras på annat sätt Vid behov av resa med specialfordon kan tillstånd ges till resa inom ett arbetsmarknadsområde med 12 mil enkel resa från bostaden oavsett till vilken kommun resan är. Egenavgifter för färdtjänst i Eskilstuna kommun Resor inom Eskilstuna kommun Vuxen Ungdom Barn Fr.o.m. 19 år 6-19 år 0-6 år Reslängd 0-10 km 30 kr 15 kr 15 kr Därefter per påbörjad mil upptill 30 km 10 kr 5 kr 5 kr Extra hjälp 20 kr 20 kr Ledsagare 0 kr 0 kr 0 kr För tillståndshavare folkbokförd på adress i Eskilstuna kommun där resans längd till Eskilstuna centrum överstiger 30 km är egenavgiften aldrig högre än 50 kr för resa mellan bostaden och Eskilstuna centrum. För övriga resor som är längre än 30 km betalas en egenavgift på 40 kr per påbörjad mil och 20 kr per påbörjad mil för barn och ungdom. Medresenär betalar egenavgift enligt taxan utifrån ålder. Tillståndshavare som är barn från 6 år och skolungdom får åka max 20 avgiftsfria enkelresor (inkl skolskjutsresor) per vecka under skolterminerna t o m vårterminens slut det år man fyller 21 år. Under sommarlov betalar man egenavgift efter den vanliga taxan. Avgiftsbefrielsen gäller bara för resor inom Eskilstuna kommun. Resa till orter utanför Eskilstuna kommun enligt förteckning sid 4 För färdtjänstresa till resmål utanför Eskilstuna kommun gäller ordinarie egenavgift för färdsträcka upp till 30 km. För den del av färdsträckan som överstiger 30 km är egenavgiften 40 kr per påbörjad mil. Medresenär betalar egenavgift enligt taxan utifrån ålder.

12 Eskilstuna kommun 6 (6) Färdtjänstresa med vanlig taxi inom annan kommun utanför Södermanlands län (Färdtjänstresa i annan kommun) För färdtjänstresa med taxi inom kommun utanför Södermanlands län gäller ordinarie egenavgift för färdsträcka upp till 30 km. För den del av färdsträckan som överstiger 30 km är egenavgiften 40 kr per påbörjad mil. Medresenär betalar egenavgift enligt taxan utifrån ålder. Månadskort, resor till och från biståndsbedömd daglig verksamhet och sysselsättning inom Eskilstuna kommun Oavsett resans längd 380 kr/månad Månadskort, resor till och från arbete, arbetsmarknadsutbildning samt eftergymnasiala studier (som ej bekostas på annat sätt av det allmänna) Avgift tas ut som motsvarar kostnad för månadskort med allmänna kommunikationer för samma sträcka.

13 1 (5) Bilaga:2 RIKTLINJER OCH TAXA FÖR FÄRDTJÄNST FÖR BOENDE I ESKILSTUNA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige den 20 december 2011, 269. Gäller från och med den 1 januari Färdtjänsten är ett komplement till kollektivtrafiken för personer med funktionshinder och bygger på samåkning. Färdtjänstresa kan göras med personbil eller specialfordon Dessa riktlinjer och taxa gäller för sådana särskilt anordnade transporter för personer med funktionshinder (färdtjänst) som beviljats tillstånd enligt lag (1997:736) om färdtjänst. Lag om färdtjänst reglerar de flesta frågor som kan uppstå kring färdtjänst i kommunen och ger också de möjligheter till individuella prövningar och villkor som kan behövas i enskilda ärenden. Eftersom lag om färdtjänst saknar en definition av färdtjänst när det gäller omfattning m.m så syftar dessa riktlinjer till att ange vad färdtjänst innefattar i Eskilstuna kommun. 1. Geografiskt område för färdtjänstresa Färdtjänstresa får göras av tillståndshavare till orter enligt förteckning, sid 4, Orter man kan åka kommunal färdtjänst till enligt Eskilstuna kommuns regler. 2. Avgifter för färdtjänst Avgifter för färdtjänstresor tas ut enligt förteckning, sid 5, Egenavgifter för färdtjänst för boende i Eskilstuna. 3. Arbetsresor, resor till/från arbetsmarknadsutbildning samt resor till/från eftergymnasiala studier Den som bedöms vara berättigad till färdtjänst för regelbundna resor till och från arbete, arbetsmarknadsutbildning eller eftergymnasial utbildning kan beviljas ett särskilt tillstånd med ett månadskort som enbart gäller sådana resor. Geografiskt område för resor till och från arbete, arbetsmarknadsutbildning och eftergymnasiala studier se sid 4. Avgift se sid 5. Eskilstuna den stolta Fristaden

14 Eskilstuna kommun 2 (5) 4. Resor till och från biståndsbedömd daglig verksamhet och sysselsättning Den som bedöms vara berättigad till färdtjänst för regelbundna resor till och från biståndsbedömd daglig verksamhet eller sysselsättning kan beviljas ett särskilt tillstånd med ett månadskort som enbart gäller sådana resor. Avgift se sid Medresenär I färdtjänsten ingår att tillståndshavaren har möjlighet att vid resa med färdtjänst ha med sig en medresenär. Om medresenär är egna underåriga barn till tillståndshavaren kan fler än en medresenär medges. Förutsättningen för att medresenär får åka med är att denne/dessa stiger på och av på samma adress som tillståndshavaren. För medresenär uttas avgift, se sid Medresenär på resa till och från daglig verksamhet/sysselsättning Medresenär kan i vissa undantagsfall beviljas i samband med resa till daglig verksamhet eller sysselsättning. Detta gäller om personlig assistent behövs både vid resans början och vid resans slut. Avgift uttas som till arbetsresa, se sid Ledsagare Om den som söker tillstånd till färdtjänst behöver ledsagare under resorna kan sådan avgiftsfritt innefattas i tillståndet. Allmänna grunder för att avgiftsfritt få ha med sig en ledsagare är att den som beviljas färdtjänst har behov av fysiskt eller psykiskt stöd under resan, eller syrgas under resan. Det krävs vidare att ledsagaren vid behov ska hjälpa den som har färdtjänsttillståndet i anslutning till färden samt i bilen under färd. 8. Barn under 7 år En tillståndshavare som är under 7 år får inte åka färdtjänst ensam utan ska alltid vid färdtjänstresa ha en myndig person med sig. En myndig person får i dessa fall avgiftsfritt medfölja under färdtjänstresa. 9. Extra hjälp En färdtjänstresa innebär normalt endast en transport från en adress till en annan adress med normal taxiservice, dvs att chauffören hjälper resenären i anslutning till bilen. Har tillståndshavaren behov av att utöver normal taxiservice få hjälp av föraren från och in i bostaden, entréer etc, kan färdtjänsttillståndet innefatta denna rätt till extra hjälp. Detta kan beviljas efter individuell prövning. Denna rätt beviljas inte den som har ledsagare eller medresenär. Avgift för extra hjälp uttas, se sid Färdtjänstresa med taxi inom kommun utanför Södermanlands län Färdtjänsten innefattar en rätt för tillståndshavaren att få resa 10 enkelresor per år inom kommun utanför Södermanlands län, med upp till 6 mil per enkel resa. Vid

15 Eskilstuna kommun 3 (5) resa inom kommun utanför Södermanlands län skall hela resan vara inom endast en kommun. Tillståndshavaren bokar taxi och betalar hela kostnaden för resan. Kvittot skickas sedan in till Eskilstuna kommun som betalar ut ersättning minus egenavgift Avgift se sid 5. (Antalet resor kan utökas efter särskild prövning.) 11. Samåkning Rätten till färdtjänst innebär att den som beviljats färdtjänst som huvudregel är skyldig att acceptera att samåka med andra färdtjänstberättigade när samordning av resor görs. Om särskilda skäl föreligger kan efter en individuell prövning undantag göras från denna skyldighet. 12. Trafikeringstider Rätt att använda färdtjänst gäller under följande trafikeringstider: Måndag torsdag, söndag och helgdagar Fredag lördag samt helgdagsafton För tillståndshavare som är legitimerade för specialfordon kan efter ansökan utökad restid beviljas fredagar och lördagar till klockan Arbetsresor, resor till arbetsmarknadsutbildning samt resor till eftergymnasiala studier kan användas alla veckodagar, maximalt 5 dagar/vecka. Undantag från trafikeringstiderna kan ges efter särskild prövning, arbetstider eller motsvarande ska då vara styrande. 13. Avbrott i resa Avbrott i resor till arbete, arbetsmarknadsutbildning och eftergymnasiala studier får göras för att lämna och hämta barn på förskola med upp till 15 minuters stopp. I färdtjänsten ingår även att tillståndshavare har rätt att göra färdtjänstresa till kyrkogård eller begravningsplats med 15 minuters stopp vid besöket på kyrkogården eller begravningsplatsen. Detta gäller under förutsättning att resan påbörjas och avslutas på samma adress utan andra avbrott än 15 minuters stopp vid kyrkogården eller begravningsplatsen. 14. Husdjur Husdjur får ej tas med på färdtjänstresa. Undantag ges för Synskadade med ledarhund Besök hos veterinär om tillståndshavaren behöver specialfordon När tillståndshavaren åker bort och är borta över natten och måste ta med husdjuret Undantag kan även ges för annan anledning efter särskild prövning. 15. Bagage/gånghjälpmedel Färdtjänstberättigad får medföra max 3 kassar samt ett gånghjälpmedel. (Undantag kan medges efter särskild prövning.)

16 Eskilstuna kommun 4 (5) ORTER MAN KAN ÅKA KOMMUNAL FÄRDTJÄNST TILL ENLIGT ESKILSTUNA KOMMUNS REGLER Färdtjänstresa får göras till: Adresser i samtliga kommuner inom Södermanlands län Eskilstuna kommun (Hela kommunen) Flens kommun (Hela kommunen) Gnesta kommun (Hela kommunen) Katrineholms kommun (Hela kommunen) Nyköpings kommun (Hela kommunen) Oxelösunds kommun (Hela kommunen) Strängnäs kommun (Hela kommunen) Trosa kommun (Hela kommunen) Vingåkers kommun (Hela kommunen) Samt till: Adresser i Arboga kommun (Hela kommunen) Adresser i Hallstahammars kommun (Hela kommunen) Adresser i Kungsörs kommun (Hela kommunen) Adresser i Köpings centrum och adresser hitom (i Köpings kommun) Adresser i Västerås centrum och adresser hitom (i Västerås kommun) Arbetsresor, resor till/från arbetsmarknadsutbildning, resor till/från eftergymnasiala studier Resor får göras inom Eskilstuna kommun. Arbetsresor, resor till/från arbetsmarknadsutbildning, resor till/från eftergymnasiala studier då behov finns av specialfordon och resan inte kan genomföras på annat sätt Vid behov av resa med specialfordon kan tillstånd ges till resa inom ett arbetsmarknadsområde med 12 mil enkel resa från bostaden oavsett till vilken kommun resan är.

17 Eskilstuna kommun 5 (5) EGENAVGIFTER FÖR FÄRDTJÄNST FÖR BOENDE I ESKILSTUNA Resor inom Eskilstuna kommun Vuxen Ungdom Barn Fr.o.m. 16 år 7-16 år 0-7 år Reslängd 0-10 km 30 kr 15 kr 0 kr Därefter per påbörjad mil 10 kr 5 kr 0 kr Extra hjälp 20 kr 20 kr Ledsagare 0 kr 0 kr 0 kr För tillståndshavare folkbokförd på adress i Eskilstuna kommun där resans längd till Eskilstuna centrum överstiger 3 mil är egenavgiften aldrig högre än 50 kr för resa mellan bostaden och Eskilstuna centrum. En medresenär betalar samma egenavgift som den färdtjänstberättigade. Tillståndshavare som är barn och skolungdom får åka max 20 avgiftsfria enkelresor (inkl skolskjutsresor) per vecka under skolterminerna t o m vårterminens slut det år man fyller 21 år. Under sommarlov betalar man egenavgift efter den vanliga taxan. Avgiftsbefrielsen gäller bara för resor inom Eskilstuna kommun och under den försöksperiod som beslutats av kommunfullmäktige i december Resa till orter utanför Eskilstuna kommun För färdtjänstresa till resmål utanför Eskilstuna kommun gäller ordinarie egenavgift för färdsträcka upp till 30 km. För den del av färdsträckan som överstiger 30 km är egenavgiften 40 kr per påbörjad mil. En medresenär betalar samma egenavgift som färdtjänstberättigad. Färdtjänstresa med vanlig taxi inom kommun utanför Södermanlands län För färdtjänstresa med taxi inom kommun utanför Södermanlands län gäller ordinarie egenavgift för färdsträcka upp till 30 km. För den del av färdsträckan som överstiger 30 km är egenavgiften 40 kr per påbörjad mil. En medresenär betalar samma egenavgift som färdtjänstberättigad. Månadskort, resor till och från biståndsbedömd daglig verksamhet och sysselsättning i Eskilstuna kommun Oavsett resans längd 380 kr/månad Månadskort, resor till och från arbete, arbetsmarknadsutbildning samt eftergymnasiala studier (som ej bekostas på annat sätt av det allmänna) Avgift tas ut som motsvarar kostnad för månadskort med allmänna kommunikationer för samma sträcka.

Information om färdtjänst

Information om färdtjänst Information om färdtjänst Färdtjänst är en särskild kollektivtrafik och ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänsten är till för personer med ett varaktigt funktionshinder och som har

Läs mer

Information om färdtjänst

Information om färdtjänst Information om färdtjänst Färdtjänst är en särskild kollektivtrafik och ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänsten är till för personer med en varaktigt funktionsnedsättning och som

Läs mer

Svedala Kommuns 2:33 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 2:33 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Taxa och regler för färdtjänst i Svedala kommun antagen av kommunfullmäktige 2010-01-13, 5, 2015-10-14 137 Gäller från 2016-01-01 Vad är färdtjänst och vem har rätt till färdtjänst?

Läs mer

LÄNGD PÅ FÄRDTJÄNSTTILLSTÅND VAD ÄR FÄRDTJÄNST OCH VEM HAR RÄTT TILL FÄRDTJÄNST? FÄRDTJÄNSTOMRÅDE NÄR KAN JAG ÅKA FÄRDTJÄNST?

LÄNGD PÅ FÄRDTJÄNSTTILLSTÅND VAD ÄR FÄRDTJÄNST OCH VEM HAR RÄTT TILL FÄRDTJÄNST? FÄRDTJÄNSTOMRÅDE NÄR KAN JAG ÅKA FÄRDTJÄNST? Färdtjänst VAD ÄR FÄRDTJÄNST OCH VEM HAR RÄTT TILL FÄRDTJÄNST? Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform, som efter behovsprövning är tillgänglig för personer som på grund av funktionshinder

Läs mer

6 Tillstånd för färdtjänst prövas av kommunen där sökande är folkbokförd.

6 Tillstånd för färdtjänst prövas av kommunen där sökande är folkbokförd. GEMENSAMT REGELVERK FÖR FÄRDTJÄNST I JÖNKÖPINGS LÄN För den som är färdtjänstberättigad i Jönköpings län finns det möjlighet att ansöka om färdtjänst. Färdtjänst kan efter behov erbjudas i olika former.

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för färdtjänst. Antagna av kommunfullmäktige den 22 februari 2010, 5 Gäller fr.o.m 1 april 2010

Tillämpningsanvisningar för färdtjänst. Antagna av kommunfullmäktige den 22 februari 2010, 5 Gäller fr.o.m 1 april 2010 Tillämpningsanvisningar för färdtjänst Antagna av kommunfullmäktige den 22 februari 2010, 5 Gäller fr.o.m 1 april 2010 Ansvarig för att dokumentet är aktuellt och att aktuell version publiceras på intranätet

Läs mer

Regler och riktlinjer för färdtjänsten i Katrineholms kommun

Regler och riktlinjer för färdtjänsten i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 9/2014 RIKTLINJE Sid: 1 (5) OBS! Gäller från 2014-07-01 under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om ändringar i färdtjänstaxan Regler och riktlinjer för färdtjänsten

Läs mer

Översyn och förslag till ändringar i färdtjänsttaxan, KFS 4.14

Översyn och förslag till ändringar i färdtjänsttaxan, KFS 4.14 UTREDNING 1 (4) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lednings- och verksamhetsstöd 2014-02-06 VON/2014:11-715 Dnr Vår handläggare Jan Nilsson, utredare Victoria Carlsson, färdtjänsthandläggare Översyn och förslag

Läs mer

Färdtjänstbestämmelser i Staffanstorps kommun

Färdtjänstbestämmelser i Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 4.6.3 Antagna av kommunfullmäktige 18/06 Färdtjänstbestämmelser i Staffanstorps kommun Färdtjänsten erbjuder möjlighet att resa för den som på grund av någon funktionsnedsättning ej kan anlita

Läs mer

Regler och riktlinjer för färdtjänst i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-05-30 151

Regler och riktlinjer för färdtjänst i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-05-30 151 2012-05-30 1(6 Regler och riktlinjer för färdtjänst i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-05-30 151 Färdtjänst Inledning Färdtjänst är ett komplement till och en del av den allmänna kollektivtrafiken.

Läs mer

Riktlinjer för färdtjänst Staffanstorps kommun

Riktlinjer för färdtjänst Staffanstorps kommun 1 Riktlinjer för färdtjänst Staffanstorps kommun Färdtjänsten är en ersättning för kollektivtrafikens bussar och betraktas som en transportfråga. Samåkning skall ske såvida inte särskilda skäl till ensamåkning

Läs mer

REGLER FÖR FÄRDTJÄNST I ORUST KOMMUN

REGLER FÖR FÄRDTJÄNST I ORUST KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING (6.1.14) Antagen av kommunfullmäktige 2001-06-28 56 (KS/2001:146). Reviderad av kommunfullmäktige 2002-04-25 33 (KS/2002:47), 2003-05-22 35 (KS/2003:70), 2005-10-20 78 (KS/2005:167),

Läs mer

Bestämmelser Tillstånd för färdtjänst beskrivs i Lag om färdtjänst (1997:736) enligt följande paragrafer:

Bestämmelser Tillstånd för färdtjänst beskrivs i Lag om färdtjänst (1997:736) enligt följande paragrafer: 1(7) Förvaltningsnamn Avsändare Regelverk för färdtjänst Färdtjänst Allmänt Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform till de allmänna kommunikationerna. Val av fordon eller transportform

Läs mer

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Färdtjänst och riksfärdtjänst Färdtjänst och riksfärdtjänst BORTA HEMMA www.katrineholm.se Vad är färdtjänst? Färdtjänst är en särskild kollektivtrafik och ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänst är till för

Läs mer

Senast reviderad Färdtjänst

Senast reviderad Färdtjänst Senast reviderad 2017-02-06 Färdtjänst Färdtjänst Färdtjänst är ett komplement till kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning. För att vara berättigad till färdtjänst har du en funktionsnedsättning

Läs mer

Riktlinjer för färdtjänst. Enköpings kommun

Riktlinjer för färdtjänst. Enköpings kommun Riktlinjer för färdtjänst Enköpings kommun LAGEN OM FÄRDTJÄNST De grundläggande förutsättningarna för tillstånd anges i Lag om färdtjänst (SFS 1997:736). Färdtjänst är till för dem som på grund av funktionshinder

Läs mer

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Färdtjänst och riksfärdtjänst Färdtjänst och riksfärdtjänst Färdtjänst Ansöka om färdtjänst Vad är färdtjänst och vem kan få färdtjänst? Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform till personer som på grund av ett stort

Läs mer

TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR FÄRDTJÄNST I VARA KOMMUN. med utgångspunkt i reglemente fastställt av kommunfullmäktige KF 65, 1997

TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR FÄRDTJÄNST I VARA KOMMUN. med utgångspunkt i reglemente fastställt av kommunfullmäktige KF 65, 1997 TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR FÄRDTJÄNST I VARA KOMMUN med utgångspunkt i reglemente fastställt av kommunfullmäktige KF 65, 1997 Antagna av socialnämnden 2003-11-26 125 1 Dessa tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Färdtjänst får anlitas av den som efter ansökan har fått tillstånd till det. Frågor om tillstånd prövas av kommunen där den sökande är folkbokförd.

Färdtjänst får anlitas av den som efter ansökan har fått tillstånd till det. Frågor om tillstånd prövas av kommunen där den sökande är folkbokförd. Författningssamling BKFS 2012:10 Färdtjänstreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2012-10-15, 119 Träder i kraft 2013-01-01 Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform som efter behovsprövning

Läs mer

Regler för färdtjänst och riksfärdtjänst i Finspångs kommun

Regler för färdtjänst och riksfärdtjänst i Finspångs kommun 2009-06-24 1(7) Regler för färdtjänst och riksfärdtjänst i Finspångs kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2009-04-29, 110 Färdtjänst Inledning Färdtjänst är ett komplement till och en del av den allmänna

Läs mer

Färdtjänst Färdtjänst är en särskilt anpassad resetjänst inom ramen för den kollektiva persontrafiken.

Färdtjänst Färdtjänst är en särskilt anpassad resetjänst inom ramen för den kollektiva persontrafiken. REGLER FÖR FÄRDTJÄNST I ÖREBRO LÄN Nedanstående regler gäller fr.o.m. 2001-11-01. De är fastställda av styrelsen för Länstrafiken Örebro AB 2001-09-27. Senaste ändring beslutad 2013-02-13. Färdtjänst Färdtjänst

Läs mer

Reglemente för färdtjänst och riksfärdtjänst

Reglemente för färdtjänst och riksfärdtjänst 1 (6) Färdtjänstreglemente Reglemente för färdtjänst och riksfärdtjänst Revidering enligt kommunfullmäktiges beslut 62/2011 Fastställt av kommunfullmäktige 14 juni 2005 Punkten 4.3 förtydligad enligt kommunstyrelsens

Läs mer

Färdtjänst. Kommunstyrelsen informerar. Reseservice telefonnummer 0771-25 10 20. Färdtjänsttaxa

Färdtjänst. Kommunstyrelsen informerar. Reseservice telefonnummer 0771-25 10 20. Färdtjänsttaxa Färdtjänsttaxa Färdtjänsttaxan är densamma som motsvarande resa med kollektivtrafiken plus en avgift på 18 kr/enkelresa. Kommunstyrelsen informerar Färdtjänst Aktuellt taxa finns på närmaste busstation,

Läs mer

Färdtjänstregler. Färdtjänsten behovsprövas utifrån Lagen om färdtjänst. Är man inte nöjd med beslutet kan det överklagas till Förvaltningsrätten.

Färdtjänstregler. Färdtjänsten behovsprövas utifrån Lagen om färdtjänst. Är man inte nöjd med beslutet kan det överklagas till Förvaltningsrätten. Färdtjänstregler Färdtjänsten erbjuder möjlighet att resa för den som p g a någon funktionsnedsättning inte kan anlita allmänna kommunikationer. Färdtjänsten är en ersättning för kollektivtrafiken och

Läs mer

Torsby kommuns tillämpningsregler. för färdtjänst och riksfärdtjänst

Torsby kommuns tillämpningsregler. för färdtjänst och riksfärdtjänst Torsby kommuns tillämpningsregler för färdtjänst och riksfärdtjänst Januari 2005 1 1. VEM KAN ANSÖKA OM FÄRDTJÄNST Den som är folkbokförd i kommunen har rätt att ansöka om färdtjänst. Beviljat färdtjänsttillstånd

Läs mer

GEMENSAMT REGELVERK FÖR FÄRDTJÄNST I JÖNKÖPINGS LÄN

GEMENSAMT REGELVERK FÖR FÄRDTJÄNST I JÖNKÖPINGS LÄN GEMENSAMT REGELVERK FÖR FÄRDTJÄNST I JÖNKÖPINGS LÄN För den som är färdtjänstberättigad i Jönköpings län finns det möjlighet att ansöka om färdtjänst. Färdtjänst kan efter behov erbjudas i olika former:

Läs mer

Boxholms kommun Omsorgsverksamheten. Boxholm kommuns riktlinjer för färdtjänst

Boxholms kommun Omsorgsverksamheten. Boxholm kommuns riktlinjer för färdtjänst Boxholm kommuns riktlinjer för färdtjänst INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT OM FÄRDTJÄNST... 2. ANSÖKNING OCH HANDLÄGGNING AV FÄRDTJÄNST... Riktlinjer:... 3. FÄRDTJÄNSTTILLSTÅND... Riktlinjer:... 3.1 TILLSTÅNDSNIVÅER...

Läs mer

Information om särskild kollektivtrafik - färdtjänst

Information om särskild kollektivtrafik - färdtjänst Information om särskild kollektivtrafik - färdtjänst Vad är särskilt anpassad kollektivtrafik (färdtjänst)? Färdtjänst är en form av kollektivtrafik och ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken.

Läs mer

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST INFORMATION TILL DIG SOM SÖKER FÄRDTJÄNST FÄRDTJÄNST I KARLSTADS KOMMUN VAD ÄR FÄRDTJÄNST? Färdtjänst är ett komplement till kollektivtrafiken för dig med en funktionsnedsättning.

Läs mer

Staffanstorps kommun. Färdtjänst ett komplement till den ordinarie kollektivtrafiken

Staffanstorps kommun. Färdtjänst ett komplement till den ordinarie kollektivtrafiken Staffanstorps kommun Färdtjänst ett komplement till den ordinarie kollektivtrafiken 1 Färdtjänsttillstånd Färdtjänst i Staffanstorps kommun Färdtjänsten erbjuder möjlighet att resa för dig som, på grund

Läs mer

FÄRDTJÄNST. Tfn

FÄRDTJÄNST. Tfn FÄRDTJÄNST Tfn 033-35 50 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÄRDTJÄNST 4 FÄRDTJÄNSTTILLSTÅND 4 ATT RESA MED FÄRDTJÄNST 6 VÅRA UPPGIFTER OM DIG 11 MER INFORMATION 12 FÄRDTJÄNST Färdtjänst är en form av kollektivtrafik

Läs mer

FÄRDTJÄNST. Tfn

FÄRDTJÄNST. Tfn FÄRDTJÄNST Tfn 033-35 50 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÄRDTJÄNST 4 FÄRDTJÄNSTTILLSTÅND 4 ATT RESA MED FÄRDTJÄNST 6 VÅRA UPPGIFTER OM DIG 11 MER INFORMATION 12 FÄRDTJÄNST Färdtjänst är en form av kollektivtrafik

Läs mer

Riktlinjer färdtjänst 2012-07-01

Riktlinjer färdtjänst 2012-07-01 1 Socialförvaltningen Riktlinjer färdtjänst 2012-07-01 2 1. Vem har rätt till färdtjänst Tillstånd till färdtjänst skall meddelas för dem som på grund av funktionshinder, som inte endast är tillfälligt,

Läs mer

För personer under 18 år ska ansökan göras av vårdnadshavare/förmyndare.

För personer under 18 år ska ansökan göras av vårdnadshavare/förmyndare. 1 (5) Sektorn för samhällsbyggnad Emma Lindström 2014-11-20 Dnr 2014KS104 539 RIKTLINJER FÖR DEN SÄRSKILDA KOLLEKTIVTRAFIKEN, FÄRDTJÄNST, I HÄRRYDA KOMMUN 1. Bakgrund Färdtjänst är en anpassad typ av kollektivtrafik

Läs mer

REGLER FÖR FÄRDTJÄNSTEN I ÖSTRA SKÅNE

REGLER FÖR FÄRDTJÄNSTEN I ÖSTRA SKÅNE VERSION 10.0 REGLER FÖR FÄRDTJÄNSTEN I ÖSTRA SKÅNE Antaget av Beställarrådet för färdtjänsten i östra Skåne 2007-08-24 Sidan 1 (1) INLEDNING Skånetrafiken har ett samlat ansvar för handikappanpassning

Läs mer

Riksfärdtjänst. Ale kommun

Riksfärdtjänst. Ale kommun Riksfärdtjänst Ale kommun Broschyren är en sammanfattning av bestämmelserna i lag om riksfärdtjänst (SFS 1997:735) och Ale kommuns riktlinjer för riksfärdtjänst (antagna av Kommunfullmäktige 2006-03-27)

Läs mer

Umeå kommuns generella föreskrifter och villkor (riktlinjer) för riksfärdtjänst

Umeå kommuns generella föreskrifter och villkor (riktlinjer) för riksfärdtjänst 1 av 5 2013-10-04 TN-2013/01278 Umeå kommuns generella föreskrifter och villkor (riktlinjer) för riksfärdtjänst - komplement till Lag om riksfärdtjänst (1997:735) som stöd i bedömning och beslut om tillstånd

Läs mer

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Informationsblad om: 2013-12-17 1(6) FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST för dig som är bosatt (folkbokförd) i Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund och Åre kommun. VAD ÄR FÄRDTJÄNST? Färdtjänst

Läs mer

Regler för riksfärdtjänst med tillämpningsanvisningar

Regler för riksfärdtjänst med tillämpningsanvisningar s1(7) Regler för riksfärdtjänst med tillämpningsanvisningar Inledning Region Skåne ansvarar för att utreda och pröva tillstånd till riksfärdtjänst för invånare som är folkbokförda i de kommuner som överlåtit

Läs mer

Färdtjänst. Ale kommun

Färdtjänst. Ale kommun Färdtjänst Ale kommun Januari 2015 Innehåll Om färdtjänst... 3 Att vara berättigad till färdtjänst?... 3 Så ansöker du... 3 Utredning och beslut... 3 Omprövning av färdtjänsttillstånd... 4 Då behovet förändras

Läs mer

Information angående färdtjänst

Information angående färdtjänst FÄRDTJÄNST Information angående färdtjänst Enligt Lagen om färdtjänst (SFS 1997:736) Färdtjänst är ett komplement till kollektivtrafiken och är avsedd för kommuninvånare som på grund av funktionsnedsättning

Läs mer

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Informationsblad om: 110516 1(6) FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST för dig som är bosatt (folkbokförd) i Berg, Bräcke, Ragunda och Åre kommun. Färdtjänst är en form av kollektivtrafik anpassad efter de funktionshindrades

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FÄRDTJÄNST I PARTILLE KOMMUN

RIKTLINJER FÖR FÄRDTJÄNST I PARTILLE KOMMUN RIKTLINJER FÖR FÄRDTJÄNST I PARTILLE KOMMUN Gäller fr.o.m. 2011-04-01 1 1 1 INLEDNING Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15, 107 och är fastställt på nytt av KF 2011-03-29. Dokumentet

Läs mer

Färdtjänst. - den särskilda kollektivtrafiken. Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71. Telefon växel 0410-73 30 00

Färdtjänst. - den särskilda kollektivtrafiken. Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71. Telefon växel 0410-73 30 00 Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71 Telefon växel 0410-73 30 00 Färdtjänsthandläggare 0410-73 34 59, 0734-42 29 49 Telefontid: Måndag - fredag mellan 8.30-9.30 E-post:

Läs mer

Regler för Riksfärdtjänst i Staffanstorps kommun

Regler för Riksfärdtjänst i Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 4.6.4 Antagen av kommunfullmäktige 22/94 Regler för Riksfärdtjänst i Staffanstorps kommun 1 Allmänna förutsättningar för resor med riksfärdtjänst Riksfärdtjänst ges till personer som till följd

Läs mer

TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR FÄRDTJÄNSTEN I ÖSTRA SKÅNE

TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR FÄRDTJÄNSTEN I ÖSTRA SKÅNE VERSION 10.0 TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR FÄRDTJÄNSTEN I ÖSTRA SKÅNE Tillämpningsföreskrifter till förslag till regelverk för färdtjänsten i östra Skåne är antagna av Beställarrådet för färdtjänsten i

Läs mer

Färdtjänst. En del av kollektivtrafiken. Information om regler och avgifter för färdtjänst i Nordanstigs kommun

Färdtjänst. En del av kollektivtrafiken. Information om regler och avgifter för färdtjänst i Nordanstigs kommun Färdtjänst En del av kollektivtrafiken Information om regler och avgifter för färdtjänst i Nordanstigs kommun 2 Vad är färdtjänst? Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken. Färdtjänstresan är en resa

Läs mer

Med varaktig funktionshinder avses att det skall vara bestående i minst tre månader.

Med varaktig funktionshinder avses att det skall vara bestående i minst tre månader. FÄRDTJÄNST VAD ÄR FÄRDTJÄNST? Färdtjänst är ett komplement till kollektivtrafiken. Den är avsedd för personer med ett varaktigt funktionshinder som medför väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen

Läs mer

att resa med färdtjänst i Gävle kommun

att resa med färdtjänst i Gävle kommun Om att resa med färdtjänst i Gävle kommun 2008 2 Det här är färdtjänst Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken. Det är ett alternativ till vanliga bussar, med fordon avsedda för personer med funktionshinder.

Läs mer

Färdtjänst. Särskild kollektivtrafik. Vellinge.se

Färdtjänst. Särskild kollektivtrafik. Vellinge.se Färdtjänst Särskild kollektivtrafik Vellinge.se Vad är färdtjänst? Särskild kollektivtrafik Färdtjänsten är en form av kollektivtrafik, det vill säga särskild kollektivtrafik och regleras genom Lag om

Läs mer

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Informationsblad om: 091201 1(5) FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST för dig som är bosatt (folkbokförd) i Åre, Ragunda, Bräcke och Bergs kommun. Färdtjänst är en form av kollektivtrafik anpassad efter de funktionshindrades

Läs mer

att resa med färdtjänst i Gävle kommun

att resa med färdtjänst i Gävle kommun Om att resa med färdtjänst i Gävle kommun 2012 2 Det här är färdtjänst Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken. Det är ett alternativ till vanliga bussar, med fordon avsedda för personer med funktionshinder.

Läs mer

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST INFORMATION TILL DIG SOM SÖKER FÄRDTJÄNST FÄRDTJÄNST I KARLSTADS KOMMUN VAD ÄR FÄRDTJÄNST? Färdtjänst är ett komplement till kollektivtrafiken för dig med en funktionsnedsättning.

Läs mer

Regler och riktlinjer för riksfärdtjänst i Botkyrka kommun Beslutade i vård- och omsorgsnämnden

Regler och riktlinjer för riksfärdtjänst i Botkyrka kommun Beslutade i vård- och omsorgsnämnden Regler och riktlinjer för riksfärdtjänst i Botkyrka kommun Beslutade i vård- och omsorgsnämnden 2015-12-14 Innehållsförteckning 1 Allmänna förutsättningar för resor med riksfärdtjänst... 2 2 Vem får resa

Läs mer

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 3 AVSNITT NR 7.4 Datum Sid 1 (1-8) 2003-04-22

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 3 AVSNITT NR 7.4 Datum Sid 1 (1-8) 2003-04-22 Datum Sid 1 (1-8) REGLER FÖR RIKSFÄRDTJÄNST Antaget av kommunfullmäktige 2001-12-20, 86 att gälla fr o m 2002-01-01. Källor: Regeringens proposition 1996/97:115 Mer tillgänglig kollektivtrafik. Färdtjänsthandboken

Läs mer

Kommunalt regelverk för riksfärdtjänst för kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö Från den 1 januari 2013

Kommunalt regelverk för riksfärdtjänst för kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö Från den 1 januari 2013 Kommunalt regelverk för riksfärdtjänst för kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö Från den 1 januari 2013 Fastställt av - Regionfullmäktige 2012-10-12, 46 - Kommunstyrelsen

Läs mer

Information till dig som har fått Färdtjänsttillstånd

Information till dig som har fått Färdtjänsttillstånd Information till dig som har fått Färdtjänsttillstånd Innehållsförteckning Vad står i beslutet? 3 Var och när får jag åka, vad gäller vid resa? 3 Medresenär, ledsagare 4 Beställning av resa 5 Resegaranti

Läs mer

UPPDATERAD 2014-10-14. Färdtjänsten Dalarna

UPPDATERAD 2014-10-14. Färdtjänsten Dalarna UPPDATERAD 2014-10-14 Färdtjänsten Dalarna På uppdrag av Dalarnas kommuner ansvarar Region Dalarna för myndighetsutövningen gällande färdtjänsten i länet. Utredning och prövning av tillstånd för färdtjänst

Läs mer

FÄRDTJÄNST FÄRDTJÄNST. i Sundsvalls kommun. Ett komplement till kollektivtrafiken. Gäller fr.o.m. 2007-11-01

FÄRDTJÄNST FÄRDTJÄNST. i Sundsvalls kommun. Ett komplement till kollektivtrafiken. Gäller fr.o.m. 2007-11-01 FÄRDTJÄNST FÄRDTJÄNST i Sundsvalls kommun Ett komplement till kollektivtrafiken Gäller fr.o.m. 2007-11-01 Egna anteckningar Vem får färdtjänst? Färdtjänst är avsedd för den person som har ett funktionshinder

Läs mer

VAD ÄR FÄRDTJÄNST OCH VEM HAR RÄTT TILL FÄRDTJÄNST? LÄNGD PÅ FÄRDTJÄNSTTILLSTÅND FÄRDTJÄNSTOMRÅDE NÄR KAN JAG ÅKA FÄRDTJÄNST?

VAD ÄR FÄRDTJÄNST OCH VEM HAR RÄTT TILL FÄRDTJÄNST? LÄNGD PÅ FÄRDTJÄNSTTILLSTÅND FÄRDTJÄNSTOMRÅDE NÄR KAN JAG ÅKA FÄRDTJÄNST? Färdtjänst VAD ÄR FÄRDTJÄNST OCH VEM HAR RÄTT TILL FÄRDTJÄNST? Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform, som efter behovsprövning är tillgänglig för personer som på grund av funktionshinder

Läs mer

Generella föreskifter och villkor (riktlinjer) för kommunal färdtjänst

Generella föreskifter och villkor (riktlinjer) för kommunal färdtjänst Generella föreskifter och villkor (riktlinjer) för kommunal färdtjänst Antagen av kommunfullmäktige 2017-04-24, Kf 28 Generella föreskrifter och villkor (riktlinjer för kommunal färdtjänst) Komplement

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (7) REGELVERK OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR FÄRDTJÄNSTEN I HÖGANÄS

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (7) REGELVERK OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR FÄRDTJÄNSTEN I HÖGANÄS KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (7) Ersätter KFS 2013:26 2014:08 REGELVERK OCH TILLÄMPNINGS FÖR FÄRDTJÄNSTEN I HÖGANÄS DEFINITIONER Särskild kollektivtrafik är transporter som avser färdtjänst, omsorgsresor,

Läs mer

Tillstånd att anlita riksfärdtjänst ges under följande förutsättningar:

Tillstånd att anlita riksfärdtjänst ges under följande förutsättningar: REGLER FÖR RIKSFÄRDTJÄNST I BLEKINGE Fastställda 2011-11-14 av Kollektivtrafikmyndigheten i Blekinge Reviderad 2012-10-18: Ledsagare sista stycket tillagt 1. Allmänna förutsättningar Riksfärdtjänst kan

Läs mer

Färdtjänst. Information om särskild kollektivtrafik

Färdtjänst. Information om särskild kollektivtrafik Färdtjänst Information om särskild kollektivtrafik Färdtjänst i Örebro län Vi på Länstrafiken har fått uppdraget från länets kommuner att sköta färdtjänsten. Till vår hjälp har vi ett antal entre pre -

Läs mer

Färdtjänstreglemente för Vara kommun

Färdtjänstreglemente för Vara kommun Färdtjänstreglemente för Vara kommun Gemensamt färdtjänstreglemente i Skaraborg Antaget av Kommunfullmäktige 2010-05-31 38 att gälla fr.o.m. 2010-06-01 Innehållsförteckning Antaget av Kommunfullmäktige

Läs mer

Regelverk för färdtjänst

Regelverk för färdtjänst Regelverk för färdtjänst Allmänt Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform till de allmänna kommunikationerna. Val av fordon eller transportform för resan avgörs utifrån funktionshindrets

Läs mer

Riktlinjer vid myndighetsutövning riksfärdtjänst

Riktlinjer vid myndighetsutövning riksfärdtjänst 008/525-TN Dnr 2008/525-TN-364 Riktlinjer vid myndighetsutövning riksfärdtjänst Antagna av Tekniska nämnden 2008-04-15 program policy handlingsplan riktlinje Riktlinjer för riksfärdtjänst program policy

Läs mer

Regelverk för färdtjänst

Regelverk för färdtjänst Regelverk för färdtjänst Regelverk för färdtjänst i Blekinge Region Blekinge Dnr 17/00067 Version: PA1 beslutad av Trafiknämnden 2017-03-16 Utskriven 2017-05-11/PBL 2 Innehållsförteckning 1. Bakgrund...

Läs mer

Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst

Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst RIKTLINJER Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2015-11-03 110 Riktlinjerna gäller som längst fram till 2019-11-03 Dokumentägare: Avdelningschef Catrin Josephson

Läs mer

VAD ÄR FÄRDTJÄNST? väsentliga svårigheter Vad krävs för att få tillstånd till färdtjänst? När är man inte berättigad färdtjänst?

VAD ÄR FÄRDTJÄNST? väsentliga svårigheter Vad krävs för att få tillstånd till färdtjänst? När är man inte berättigad färdtjänst? FÄRDTJÄNST VAD ÄR FÄRDTJÄNST? Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken och bygger på samåkning. Den är till för personer med en varaktig funktionsnedsättning på minst 3 månader som medför väsentliga svårigheter

Läs mer

Regler för färdtjänst och riksfärdtjänst i Ulricehamns kommun. Ulricehamn 2014-03-19. Gunnar Scorénius Utredare

Regler för färdtjänst och riksfärdtjänst i Ulricehamns kommun. Ulricehamn 2014-03-19. Gunnar Scorénius Utredare Regler för färdtjänst och riksfärdtjänst i Ulricehamns kommun Ulricehamn 2014-03-19 Gunnar Scorénius Utredare Regler för färdtjänst 1 Inledning 1.1 Allmänt om färdtjänst Tillstånd till färdtjänst skall

Läs mer

FÄRDTJÄNST. den särskilda kollektivtrafiken

FÄRDTJÄNST. den särskilda kollektivtrafiken FÄRDTJÄNST den särskilda kollektivtrafiken Färdtjänst Färdtjänst är en form av kollektivtrafik och inte en vanlig taxiresa. All färdtjänst bygger på samåkning. Färdtjänst kan beviljas för personer med

Läs mer

FÄRDTJÄNST STENUNGSUND

FÄRDTJÄNST STENUNGSUND FÄRDTJÄNST STENUNGSUND 1 juni 2013 och tills vidare 660483-113 Kristinehamn Dals-Ed Åmål Gullspång Laxå Askersund Mariestad Färgelanda Munkedal Vänersborg Lysekil Grästorp Trollhättan Essunga Lilla Edet

Läs mer

9 Tillstånd till färdtjänst meddelas för viss tid eller tills vidare. Tillstånd får i skälig omfattning förenas med föreskrifter om

9 Tillstånd till färdtjänst meddelas för viss tid eller tills vidare. Tillstånd får i skälig omfattning förenas med föreskrifter om 18(29) Regelverk Färdtjänst Allmänt Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform till de allmänna kommunikationerna. Val av fordon eller transportform för resan avgörs utifrån funktionshindrets

Läs mer

Färdtjänstreglemente för Essunga kommun

Färdtjänstreglemente för Essunga kommun Färdtjänstreglemente för Essunga kommun Dokumenttyp Reglemente Fastställd 2014-12-15 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Samtliga nämnder Giltighetstid Från och med 2015-01-01 Dokumentansvarig

Läs mer

2014-12. Söka färdtjänsttillstånd

2014-12. Söka färdtjänsttillstånd 2014-12 Söka färdtjänsttillstånd 1 Vad är färdtjänst? Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken och är till för personer som på grund av ett funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att åka med

Läs mer

RIKSFÄRDTJÄNSTEN I ÖSTRA SKÅNE

RIKSFÄRDTJÄNSTEN I ÖSTRA SKÅNE RIKSFÄRDTJÄNSTEN I ÖSTRA SKÅNE REGLER OCH TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER Beställarrådet för färdtjänsten i östra Skåne har vid sammanträde 2009-06-12 beslutat rekommendera de samverkande kommunerna i östra Skåne

Läs mer

Riktlinjer för färdtjänst Antagna av socialnämnden 2008-12-17, 219, dnr 08/SN 0201

Riktlinjer för färdtjänst Antagna av socialnämnden 2008-12-17, 219, dnr 08/SN 0201 Riktlinjer för färdtjänst Antagna av socialnämnden 2008-12-17, 219, dnr 08/SN 0201 Färdtjänsten är en särskild form av kollektiv persontrafik och skall vara utformad så att resemöjligheter erbjuds på likvärdiga

Läs mer

FÄRDTJÄNST STENUNGSUND

FÄRDTJÄNST STENUNGSUND FÄRDTJÄNST STENUNGSUND 1 juni 2013 och tills vidare 660483-113 Kristinehamn Dals-Ed Åmål Gullspång Laxå Askersund Mariestad Färgelanda Munkedal Vänersborg Lysekil Grästorp Trollhättan Essunga Lilla Edet

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 774.1

FÖRFATTNINGSSAMLING 774.1 1 (8) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 774.1 REGLEMENTE FÖR FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST ANTAGET AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-03-27, 105 FÄRDTJÄNST 1. Innebörd av färdtjänst Färdtjänst ska betraktas

Läs mer

Ansökan om riksfärdtjänst

Ansökan om riksfärdtjänst Efter blanketten finns information till dig som söker riksfärdtjänst Skicka blanketten till: Värmlandstrafik AB Lagergrens gata 8 652 26 Karlstad Ansökan om riksfärdtjänst Ansökan gäller: Riksfärdtjänst

Läs mer

FÄRDTJÄNSTREGLEMENTE FÖR TIDAHOLMS KOMMUN

FÄRDTJÄNSTREGLEMENTE FÖR TIDAHOLMS KOMMUN 2014:16 FÄRDTJÄNSTREGLEMENTE FÖR TIDAHOLMS KOMMUN Gemensamt färdtjänstreglemente inom Västtrafik Skaraborgs affärsområde Detta reglemente, vilket är ett för medlemskommuner i Skaraborgs Kommunalförbund

Läs mer

REGLER FÖR SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK I HALMSTADS KOMMUN - RIKSFÄRDTJÄNST

REGLER FÖR SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK I HALMSTADS KOMMUN - RIKSFÄRDTJÄNST REGLER FÖR SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK I HALMSTADS KOMMUN - RIKSFÄRDTJÄNST Antaget av kommunfullmäktige den 28 augusti 2007, 276 samt reviderat den 27 mars 2012, 35 1 Allmänna förutsättningar 1.1 Definitioner

Läs mer

RIKTLINJER FÖR RIKSFÄRDTJÄNST I PARTILLE KOMMUN

RIKTLINJER FÖR RIKSFÄRDTJÄNST I PARTILLE KOMMUN RIKTLINJER FÖR RIKSFÄRDTJÄNST I PARTILLE KOMMUN Gäller fr.o.m. 2012-04-01 1 1 INLEDNING Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2012-02-28, 17. Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid

Läs mer

Riktlinjer för färdtjänst i Göteborgs Stad

Riktlinjer för färdtjänst i Göteborgs Stad Riktlinjer för färdtjänst i Göteborgs Stad Antagna av färdtjänstnämnd 2014-06-09 Version 2 Reviderad 2015-06-08 Riktlinjer för färdtjänst finns för att ge vägledning och rådgivning för frågor som rör färdtjänst

Läs mer

UPPDATERAD Färdtjänsten Dalarna

UPPDATERAD Färdtjänsten Dalarna UPPDATERAD 2013-04-01 Färdtjänsten Dalarna På uppdrag av Dalarnas kommuner ansvarar Region Dalarna för färdtjänstlegitimeringen i länet. Utredning och prövning av tillstånd för färdtjänst och riksfärdtjänst

Läs mer

FÄRDTJÄNST. den särskilda kollektivtrafiken

FÄRDTJÄNST. den särskilda kollektivtrafiken FÄRDTJÄNST den särskilda kollektivtrafiken Färdtjänst Färdtjänst är en form av kollektivtrafik och inte en vanlig taxiresa. All färdtjänst bygger på samåkning. Färdtjänst kan beviljas för personer med

Läs mer

Vad är kommunal färdtjänst?

Vad är kommunal färdtjänst? Socialförvaltningens ledningssystem Dokumenttyp: Riktlinje s. 1 av 5 Titel: Generella föreskrifter och villkor för kommunal färdtjänst i Östhammars kommun Granskad av: Fastställd av: Fastställd datum:

Läs mer

Riktlinje Färdtjänst och riksfärdtjänst Lag (1997:736) om färdtjänst Lag (1997:735) om riksfärdtjänst

Riktlinje Färdtjänst och riksfärdtjänst Lag (1997:736) om färdtjänst Lag (1997:735) om riksfärdtjänst Dokumentnamn Riktlinje färdtjänst Upprättad av Anna Lena Johansson Fastställd av Omsorgsnämnden Ledningssystem enligt Ansvarig Johanna Rydiander Fastställd datum 2015 02 19 Diarienummer ON/2015 0038 Berörda

Läs mer

Riktlinjer för färdtjänst

Riktlinjer för färdtjänst Kommunledningskontoret, kanslienheten Sara Larsson, 0531-526014 sara.larsson@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige 1(5) Riktlinjer för färdtjänst 2 1. Inledning Dalslandskommunerna (Bengtsfors,

Läs mer

Generella föreskrifter och villkor (riktlinjer) för kommunal färdtjänst

Generella föreskrifter och villkor (riktlinjer) för kommunal färdtjänst Sida 1 av 7 TN-2016/00133 2016-02-29 Generella föreskrifter och villkor (riktlinjer) för kommunal färdtjänst Komplement till lag och färdtjänst (1997:736) som stöd i bedömning och beslut omtillstånd förkommunal

Läs mer

Nya skolskjutsregler för grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola i Eskilstuna kommun

Nya skolskjutsregler för grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola i Eskilstuna kommun 2016 Stadsbyggnadsnämnden Datum 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen Trafikavdelningen Stadsbyggnadsnämnden Nya skolskjutsregler för grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola i Eskilstuna kommun Förslag

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST I OXELÖSUNDS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST I OXELÖSUNDS KOMMUN 1 FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer färdtjänsten 8 G Gäller från 2007-01-01 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST I OXELÖSUNDS KOMMUN 2 Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst

Läs mer

REGLER OCH RIKTLINJER GÄLLANDE FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

REGLER OCH RIKTLINJER GÄLLANDE FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 17 1 (8) REGLER OCH RIKTLINJER GÄLLANDE FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Fastställda av kommunfullmäktige 2002-09-30, 67 Reviderade av kommunfullmäktige 2006-06-12 59 Inledning Varje

Läs mer

Gemensamt regelverk för färdtjänst i Skåne.

Gemensamt regelverk för färdtjänst i Skåne. Datum 2005-01-17 Beteckning Kenneth Gravin Tfn 046-71 99 45 Gemensamt regelverk för färdtjänst i Skåne. Inledning och syfte Skånetrafiken har ett samlat ansvar för handikappanpassning av den allmänna kollektivtrafiken.

Läs mer

Kommunalt regelverk för färdtjänst för kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö Från den 1 januari 2013

Kommunalt regelverk för färdtjänst för kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö Från den 1 januari 2013 Kommunalt regelverk för färdtjänst för kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö Från den 1 januari 2013 Fastställt av - Regionfullmäktige 2012-10-12, 46 - Kommunstyrelsen Ljungby

Läs mer

FÄRDTJÄNST SVENLJUNGA. 8 JAN 2012 och tills vidare

FÄRDTJÄNST SVENLJUNGA. 8 JAN 2012 och tills vidare FÄRDTJÄNST SVENLJUNGA 8 JAN 2012 och tills vidare FÄRDTJÄNST Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken som beviljas efter individuell prövning, enligt Lag om färdtjänst (LAG 1997:736). Du kan beviljas

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst inom Oxelösunds kommun

Riktlinjer för handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst inom Oxelösunds kommun Riktlinjer för handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst inom Oxelösunds kommun Antagen av Vård- och omsorgsnämnden 2013-04-29, 34 OXL200 v 1.0 2006-11-13 2 Innehållsförteckning Vad är färdtjänst...

Läs mer

Färdtjänst. Ale kommun

Färdtjänst. Ale kommun Färdtjänst Ale kommun Livered allé Broschyren är en sammanfattning av lagen om färdtjänst och Ale kommuns riktlinjer för färdtjänst (antagen av Kommunstyrelsen Ale kommun 2016-05-03 100) Januari 2017 Innehåll

Läs mer

Regler för sjukresor med tillhörande taxa

Regler för sjukresor med tillhörande taxa Regler för sjukresor med tillhörande taxa Gäller för Region Skåne från och med 2009-05 - 01 1. Regler för sjukresor I lagen om resekostnadsersättning vid sjukresor (SFS 1991:419) regleras när reseersättning

Läs mer