Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 2012-11-14"

Transkript

1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, onsdagen den 14 november 2012 kl 08:30-12:25 Magnus Oscarsson (KD), ordförande Lennart Åberg (KD) Nils-Inge Albinsson (KD), tjänstgörande ersättare Anders Rydberg (KD) John Widegren (M) Per-Johan Gustafsson (M) Roger Silfver (C) Madelaine Vilgren (S) Börje Lidholm (S) Cvijeta Stojnic-Karlsson (MP) Charles Eriksson (ÖP) Övriga deltagande Henrik Hendeby, kommunchef Gunnel Lago, kommunsekreterare, sekreterare Marie Holstensson, ekonomichef, Markus Eriksson, ekonom, Claes Thålin och Bengt Udén, Unik Resurs, 156 Claes Hultberg (FP), ej tjänstgörande ersättare Kristina Fredriksson (ÖP), ej tjänstgörande ersättare Ajournering för rast Kl 9:45-10:05 Utses att justera Lennart Åberg Justeringens tid o plats Kommunkontoret, Ödeshög Omfattar paragraferna Underskrifter Sekreterare/Gunnel Lago.... Ordförande/Magnus Oscarsson Justerande/Lennart Åberg Anslag/bevis Instans och datum Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats av protokollet Kommunkontoret, Ödeshög Underskrift

2 Innehållsförteckning 1. Ödeshögs kommuns delårsbokslut per Godkännande av kommunstyrelsens budgetuppföljning per oktober Fastställelse av tidplan för ekonomisk planering och uppföljningar under Ägardirektiv till VÖKBY Bredband AB 5. Representation i arbetet med framtida breddning av ägandeförhållandena i VÖKBY Bredband AB 6. Medborgarförslag Ny entré och foajé med mera till dans- och musikskolan 7. Medborgarförslag Sätt upp belysning utmed cykel- och gångbanan längs Tranåsvägen 8. Beslut om medborgarförslag Biltvätt i kommunal regi 9. Beslut om medborgarförslag Ta ner flaggstången utanför sporthallen vid Lysingskolan 10. Yttrande över detaljplan för Sväm 1:1 med flera 11. Överlåtelse/försäljning av fastigheterna Ödeshög 1:134 och Ödeshög 1:133 brandstationen och förrådet till Ödeshögsbostäder AB 12. Godkännande av avsiktsförklaring avseende del av fastigheten Hästholmen 15:2 silon med vidhängande magasin 13. Handlingsprogram för skydd mot olyckor för Ödeshögs kommun 14. Antagande av risk- och sårbarhetsanalys för Ödeshögs kommun 15. Kulturarvsplan för Ödeshögs kommun 16. Sammanträdesdagar 2013 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott 17. Rapport Utvärdering av förvaltningsorganisationen 18. Allmänna bestämmelser för brukande av Ödeshögs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning - ABVA 19. Firmateckning inom kommunstyrelsens verksamhetsområden från november Inköp m.m. av grön påse - biologisk behandling av matavfall 21. Ny arbetsordning för kommunfullmäktige 22. Antagande av reviderade riktlinjer vid rekrytering 23. Komplettering av kommunstyrelsens regler och rutin med beskrivning av arbetet enligt PuL samt organisationsbeskrivning Regler för webbpublicering av personuppgifter på 24. Tomtpriser i Trehörna 25. Upphävande av beslut Ändring av detaljplan för del av fastigheten Ödeshög 19:2 26. Anhållan om bidrag till digitalisering av biografen 27. Anmälan av delegationsbeslut 28. Delgivningar 29. Information

3 KS 140/12 Diarienummer 343/ Ödeshögs kommuns delårsbokslut per KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR 1. Delårsrapporten per överlämnas till revisorerna för granskning 2. Ekonomichefen får i uppdraget att tillsammans med PwC komma med förslag till nya finansiella mål ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige föreslås besluta Delårsrapporten per godkänns Ekonomikontoret har upprättat delårsrapport för perioden som visar ett periodresultat som uppgår till +6,8Mkr mot ett budgeterat resultat på +2,4 Mkr. Prognosen för helåret är ett resultat på + 7,6 Mkr. Arbetsutskottets beslutsförslag , 143 Ekonomichefens tjänsteskrivelse Delårsrapporten per Yrkande Madelaine Vilgren (S): Ekonomichefen får i uppdraget att tillsammans med PwC komma med förslag till nya finansiella mål. Beslutet skickas till Revisorerna, genom P Sveningson

4 KS 141/12 Diarienummer 6/ Godkännande av kommunstyrelsens budgetuppföljning per oktober 2012 KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR Uppföljningen godkänns. Sammanfattning Ekonomikontoret redovisar budgetuppföljning per för styrelsens verksamhetsområden. Prognos för helårsavvikelse visar på kkr. Ekonomikontorets sammanställning

5 KS 142/12 Diarienummer 428/ Fastställelse av tidplan för ekonomisk planering och uppföljningar under 2013 KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR 1. Tidplanen fastställs 2. Nämnderna och berörda tjänstemän med flera uppmanas att respektera tidplanen Kommunstyrelsen har att inför varje år besluta om hur många kommunövergripande ekonomiska uppföljningar som ska rapporteras till kommunfullmäktige. Periodiciteten har beslutats att aldrig vara längre än ett tertial, det vill säga rapporter i april, augusti och december. KF 178/06 Arbetsutskottets beslutsförslag , 145 Ekonomichefens tjänsteskrivelse Beslutet skickas till Nämnderna Kansliet Insidan

6 KS 143/12 Diarienummer 414/ Ägardirektiv till VÖKBY Bredband AB KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar De av ägarkommunerna till VÖKBY Bredband AB gemensamt framtagna ägardirektiven enligt förslag daterat antas som Ödeshögs kommuns direktiv till styrelsen för VÖKBY Bredband AB Representanter för samtliga ägare i VÖKBY har därför sedan hösten 2010 fört diskussion om nya ägardirektiv för bolaget. Arbetsutskottets beslutsförslag , 172 Kommunchefens tjänsteskrivelse Förslag till Ägardirektiv till styrelsen för VÖKBY Bredband AB, daterat

7 KS 144/12 Diarienummer 414/ Representation i arbetet med framtida breddning av ägandeförhållandena i VÖKBY Bredband AB KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR Madelaine Vilgren (S) utses som Ödeshögs politikerrepresentant i arbetsgruppen Representanter för samtliga ägare i VÖKBY Bredband AB har sedan hösten 2010 fört diskussion om nya ägardirektiv för bolaget. Till sin hjälp har ägarrepresentanterna anlitat specialistkompetens från PwC vars uppdrag har varit att utvärdera bolagets verksamhet och det ansvar som bolaget har i förhållande till ägarna. PwC har i sin utredning kommit fram till att en breddning av ägandet skulle vara till gagn för bolagets långsiktiga utveckling. I det fortsatta arbetet att ta fram beslutsunderlag har en arbetsgrupp bestående av en tjänsteman från respektive ägarkommuner bildats. Från Ödeshög har kommunchefen utsett ekonomichefen. Arbetsutskottets beslutsförslag , 173 Beslutet skickas till M Vilgren M Holstensson VÖKBY Bredband AB

8 KS 145/12 Diarienummer 293/ Medborgarförslag Ny entré och foajé med mera till dans- och musikskolan KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att en långsiktig lösning av samlokalisering av olika verksamheter pågår Ulla-Karin Hellsten, Ödeshög föreslår i medborgarförslag en projektering och därefter om- och tillbyggnad av en ny entré och foajé till Musik och Kulturskolan, dvs gamla brandstationen, i Ödeshög. I samband med förslaget ovan föreslår jag att stora salen utökas och iordningställs för olika ändamål som musikarrangemang, konstutställningar samt dansundervisning. Fastigheten Ödeshög Handelsman Johanna 4, med adress Klubbgatan 4, ägs av kommunen och har sedan lång tid använts som dans- och musikskola. Kultur- och fritidsutskottets beslutsförslag , 40 Ödeshögsbostäder AB tekniska chef tjänsteskrivelse med bilagor Verksamhetsansvarig chef för Dans- och Musikskolan tjänsteskrivelse Musikledaren yttrande Hellstens medborgarförslag

9 KS 146/12 Diarienummer 464/ Medborgarförslag Sätt upp belysning utmed cykel- och gångbanan längs Tranåsvägen KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktig beslutar Med hänvisning till kommunstyrelsens beslut enligt nedan ställa sig positiv till Johanssons medborgarförslag KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR FÖR EGEN DEL 1. Kommunens gatubelysning utökas med cirka 15 belysningsstolpar att placeras utmed gång och cykelvägen vid Tranåsvägen vid Bastekullsområdet i enlighet med byggchefens tjänsteskrivelse Kostnaden får finansieras i 2012 års budget för energibesparande åtgärder Margareta Johansson, Ödeshög, föreslår i medborgarförslag på däri angivna skäl att det sätts upp belysning utmed cykel- och gångbanan längs Tranåsvägen. Arbetsutskottets beslutsförslag , 149 Johanssons medborgarförslag Beslutet skickas till U Runesson M Holstensson

10 KS 147/12 Diarienummer 319/ Beslut om medborgarförslag Biltvätt i kommunal regi KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR 1. Medborgarförslaget avslås med hänvisning att det inte är någon kommunal angelägenhet att ha biltvätt 2. Kommunfullmäktige informeras om beslutet för kännedom Ruth Karlsson, Ödeshög, föreslår i medborgarförslag på däri angivna skäl att det ordnar en biltvätt i kommunal regi. Kommunfullmäktige har överlåtit beslutanderätten om medborgarförslaget till kommunstyrelsen. KF 58/12 Karlssons medborgarförslag Beslutet skickas till R Karlsson Kommunfullmäktige

11 KS 148/12 Diarienummer 280/ Beslut om medborgarförslag Ta ner flaggstången utanför sporthallen vid Lysingskolan KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR 1. Medborgarförslaget bifalles på så sätt att flaggning ska ske vid Lysingskolans samtliga flaggstänger när skolår 9 har läsårsavslutning 2. Den kommunala flagginstruktionen kompletteras enligt punkt 1 ovan 3. Kommunfullmäktige informeras om beslutet för kännedom Hans Zettervall, Ödeshög, föreslår i medborgarförslag på däri angivna skäl att flaggstången utanför sporthallen tas ner. Kommunfullmäktige har överlåtit beslutanderätten om medborgarförslaget till kommunstyrelsen. KF 57/12 Redogörelse över avsnitt ur Kommunal flagginstruktion På allmän flaggdag sker flaggning på eller i anslutning till kommunala anläggningar bland annat skolbyggnader. Flaggning behöver inte ske när skolan är stängd för lov med mera. När skolår 9 har läsårsavslutning ska flaggning ske på torget (centrumhuset). Zettervalls medborgarförslag Beslutet skickas till H Zettervall Kansliet punkt 2 Kommunfullmäktige

12 KS 149/12 Diarienummer 224/ Yttrande över detaljplan för Sväm 1:1 med flera KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR 1. Godkänn förslag till detaljplan för Sväm 1:1 med flera 2. Den privata markägaren ska betala för sin del av kostnaden för planarbetet Reservationer Cvijeta Stojnic-Karlsson (MP) reserverar sig skriftlift mot beslutet; Vi hänvisar till vårt yttrande Samrådsyttrande Översiktsplanen. Vi vill att i utvecklingsområdena måste allmänhetens intressen tydligare säkras. Vi anser att strandskyddet utökas till 300 m längs Vätternstranden. Om kommunen skall locka nya invånare bör tankar kring ekologiskt hållbart byggande och ekobyar tidligare framgå i planeringen. Detta eftersom ett av de viktigaste skälen till att olika människor flyttar till Ödeshög är just ett miljöengagemang och intresse för natur och kultur. Vi anser att strandens riksintressen kommer att påtagligt skadas av den föreslagna exploateringen. Charles Eriksson (ÖP) reserverar sig mot beslutet och meddelar att han avser att före justeringen komma in med en skriftlig reservation. Kommunen har förvärvat cirka 6,5 ha mark på del av fastigheten Ödeshög Svärm 1:1 för exploatering av småhusbebyggelse. Miljö- och byggnämnden ger i samråd/underrättelse kommunstyrelsen möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Syftet med detaljplanen är att utreda möjligheten att bebygga fastigheten Svärm 1:1 med cirka 55 nya bostadstomter. Samråd/underrättelse Samrådshandling Yrkande Cvijeta Stojnic-Karlsson (MP) med biträde av Charles Eriksson (ÖP): avslag på att bebygga fastigheten Sväm 1:1 enligt den föreslagna planen Madelaine Vilgren (S): bifall till planförslaget och att den privata markägaren ska betala för sin del av kostnaden för planarbetet Beslutet skickas till Miljö- och byggnämnden

13 Reservation mot planförslaget av fastigheten Sväm 1:1 Ödeshögs Partiet reserverade sig redan den 21/ mot kommunstyrelsens majoritets beslut om att inköpa fastigheten Ödeshög Sväm 1:1 för 1,8 miljoner kronor till förmån för vårt eget förslag om avslag. I beslutsunderlaget som fanns vid köpet den 21/12-11 presenterades inte någon marknadsundersökning, befintlig tomtkö, kostnader för vägar och VA framdragning samt vad förhandskalkylerade tomtpriser eventuellt skulle bli i detta svårtillgängliga bergsområde. I Ödeshögs kommun fanns vid samma tidpunkt också totalt 37 st kommunalt ägda lediga tomter klara, att försäljas och bebyggas, trots att ett 20-tal av dessa inte kostat mer än en krona styck. Gator och VA var framdraget. Dessutom fanns ett stort antal villor till salu på den privata marknaden, Sväm projektet anser vi därför vara ett ekonomiskt mycket äventyrligt projekt som helt saknar ordentlig analys. Ödeshögs Partiet tror liksom förra året vare sig på köpet eller att idag också igångsätta en exploatering av Sväm 1:1. Därför är vi principiellt emot att det satsas ytterligare skattemedel på att detaljplanelägga området för villabyggnation. För Ödeshögs Partiet Charles Eriksson KS-ledamot

14 KS 150/12 Diarienummer 352/ Överlåtelse/försäljning av fastigheterna Ödeshög 1:134 och Ödeshög 1:133 brandstationen och förrådet till Ödeshögsbostäder AB KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR Styrelsens beslutsförslag , 118 upphävs KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige föreslås besluta 1. Fastigheten Ödeshög 1:134 brandstationen säljs till Ödeshögsbostäder AB för en köpeskilling av kronor och i övrigt enligt köpekontrakt daterat Fastigheten Ödeshög 1:133 förrådet säljs till Ödeshögsbostäder AB för en köpeskilling av kronor och i övrigt enligt köpekontrakt daterat Ödeshögsbostäder AB anhåller i skrivelse om att få förvärva fastigheterna Ödeshög 1:134 och Ödeshög 1:133 (kontorslokaler för bolagets administration, brandstation och kommunförråd för teknisk service). Ödeshögsbostäder AB ekonomichef tjänsteskrivelse Köpekontrakt avseende Ödeshög 1:134, daterat Köpekontrakt avseende Ödeshög 1:133, daterat Marknadsvärdering avseende Ödeshög 1:133, daterat

15 KS 151/12 Diarienummer 459/ Godkännande av avsiktsförklaring avseende del av fastigheten Hästholmen 15:2 silon med vidhängande magasin KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar Avsiktsförklaring mellan Hästholmens Hamn- och Magasin AB och Peab Sverige AB avseende del av fastigheten Hästholmen 15:2 silon med vidhängande magasin godkänns Bakgrund Kommunfullmäktige har godkänt att extern intressent får hyra för lång tid eller köpa silon i hamnen för att utföra ombyggnad av denna till bostäder eller kommersiella lokaler. Godkännande ska ges i kommunfullmäktige innan avtal om ombyggnad av silon tecknas. KF 98/08 Hästholmens Hamn- och Magasin AB anhåller i skrivelse om godkännande av avsiktsförklaring mellan bolaget och Peab Sverige AB avseende silon med vidhängande magasin i Hästholmens hamn. Hästholmens Hamn- och Magasin AB:s ordförande skrivelse med bilagor

16 KS 152/12 Diarienummer 382/ Handlingsprogram för skydd mot olyckor för Ödeshögs kommun KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar 1. Tidigare av kommunfullmäktige antaget program upphävs KF 55/09 2. Handlingsprogram för skydd mot olyckor för Ödeshögs kommun antas Enligt 3 kap 3 och 8 Lag (2003:778) om skydd mot olyckor ska kommunen upprätta handlingsprogram för förebyggande verksamhet och för räddningstjänst inom området skydd mot olyckor. Räddningschefens tjänsteskrivelse Handlingsprogram för skydd mot olyckor , daterat

17 KS 153/12 Diarienummer 339/ Antagande av risk- och sårbarhetsanalys för Ödeshögs kommun KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR Risk- och sårbarhetsanalys för Ödeshögs kommun antas Enligt Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och under höjd beredskap ska kommuner analysera vilka extraordinära händelser som kan inträffa i kommunen och hur de kan påverka den egna verksamheten. Räddningschefens tjänsteskrivelse Ödeshögs kommuns risk- och sårbarhetsanalys 2012, daterad Beslutet skickas till Länsstyrelsen + Risk- och sårbarhetsanalysen

18 KS 154/12 Diarienummer 372/ Kulturarvsplan för Ödeshögs kommun KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar 1. Kulturarvsplan antas 2. Kultur- och fritidsutskottet får i uppdrag att följa upp och revidera varje mandatperiod KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTTET BESLUTAR FÖR EGEN DEL Kultur- och fritidsutskottet har , 42, för egen del beslutat att uttala att man anser att det är viktigt att levandegöra och tillgängliggöra kulturarvet som en resurs i samhällsutveckling Kommunförvaltningen har i samverkan tagit fram ett förslag till kulturarvsplan för Ödeshögs kommun. Planen visar vad man vill - levandegöra - tillgängliggöra - vårda och bevara Kultur- och fritidsutskottets beslutsunderlag , 42 Biblioteksansvarig tjänsteskrivelse Förslag till kulturarvsplan

19 KS 155/12 Diarienummer 387/ Sammanträdesdagar 2013 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR 1. Kommunstyrelsens sammanträdesdagar fastställs 2. Sammanträdena börjar i regel klockan 9:00 ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar 1. Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar fastställs 2. Sammanträdena börjar i regel klockan 19:00 3. Annonsering av kungörelsen ska ske i Östgöta Correspondenten och Östgötatidningen 4. I annonsen ska anges de viktigaste ärendena fullmäktige har att ta ställning till Föreligger förslag till sammanträdesdagar 2013 för styrelsen med utskott samt kommunfullmäktige. Arbetsutskottets beslutsförslag , 144 Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse Årsplan 2013

20 KS 156/12 Diarienummer 401/ Rapport Utvärdering av förvaltningsorganisationen Representanter från Unik Resurs redogör för av kommunchefen beställd utvärdering av aktuell tjänstemannaorganisation. Utvärderingen baseras på ett antal intervjuer med ledande tjänstemän, politiker och fackliga företrädare.

21 KS 157/12 Diarienummer 281/ Allmänna bestämmelser för brukande av Ödeshögs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning - ABVA KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar 1. Tidigare av kommunfullmäktige under 1990 antagna bestämmelser för brukande av Ödeshögs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ABVA upphävs 2. Bestämmelser för brukande av Ödeshögs kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning ABVA antas att gälla från och med Lagstiftningen kring allmänna vattentjänster har förändrats. Byggchefen har upprättat förslag till nya ABVA. ABVA reglerar bland annat vad som gäller för förbindelsepunkter, inkoppling av VA-installationer, vattenmätare, vad man kan förvänta sig av dricksvattnet och vad man inte får släppa ut i avloppet. Kort sagt, ABVA reglerar huvudmannens och abonnentens rättigheter och skyldigheter gentemot varandra. Arbetsutskottets beslutsförslag , 146 Byggchefens tjänsteskrivelse Förslag till nya ABVA daterat

22 KS 158/12 Diarienummer 492/ Firmateckning inom kommunstyrelsens verksamhetsområden från november 2012 ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar 1. Kommunstyrelsens firmateckningsbeslut 12/12 upphävs för att ersättas med detta beslut 2. Utgående skrivelser, fullmakter och annan liknande skriftväxling från kommunstyrelsen undertecknas av kommunstyrelsens ordförande, tillika kommunalråd, Magnus Oscarsson, eller vid dennas förhinder kommunstyrelsens förste vice ordförande John Widegren med kontrasignation av kommunchef Henrik Hendeby, eller kommunsekreterare Gunnel Lago eller den som i deras ställe förordnas 3. Avtal, kontrakt, fullmakter, skrivelser och andra liknande handlingar som tecknas inom kommunstyrelsens arbets-/personalutskotts verksamhetsområde undertecknas av utskottets ordförande, tillika kommunalråd, Magnus Oscarsson, eller vid dennes förhinder utskottets vice ordförande John Widegren med kontrasignation av kommunchef Henrik Hendeby eller, kommunsekreterare Gunnel Lago eller personalstrateg Kerstin Karlsson eller byggchef Urban Runesson eller byggchef Emil Wissman räddningschef Jörgen Nielsen eller den som i deras ställe förordnas

23 Avtal, kontrakt, fullmakter, skrivelser och andra liknande handlingar som tecknas inom kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskotts verksamhetsområde undertecknas av utskottets ordförande Roger Silfver eller vid dennes förhinder utskottets vice ordförande Per-Johan Gustafsson med kontrasignation av kommunchef Henrik Hendeby eller, biblioteksansvarige Gunilla Christensen eller kommunsekreterare Gunnel Lago eller fritidskonsulent Britt-mari Johansson eller, verksamhetsområdeschef Peter Kenell eller, den som i deras ställe förordnas 5. Kontrakt och dylika handlingar även som skuld- och borgensförbindelser ska, i fall där annat ej beslutas, på styrelsens vägnar undertecknas av kommunstyrelsens ordförande, tillika kommunalråd, Magnus Oscarsson eller vid dennas förhinder kommunstyrelsens förste vice ordförande John Widegren med kontrasignation av kommunchef Henrik Hendeby eller ekonomichef Marie Holstensson eller den som i deras ställe förordnas 6. Handlingar angående fastighetsköp, fastighetsförsäljning eller motsvarande undertecknas av kommunstyrelsens ordförande, tillika kommunalråd, Magnus Oscarsson eller vid dennes förhinder kommunstyrelsens förste vice ordförande John Widegren med kontrasignation av kommunchef Henrik Hendeby eller byggchef Urban Runesson eller byggchef Emil Wissman eller ekonomichef Marie Holstensson eller den som i deras ställe förordnas 7. Utkvittering av medel samt undertecknade av utbetalningar från kommunens plusgirokonton, bankräkningar samt utkvittering av checkar, postanvisningar, postremissväxlar och andra liknande till kommunen ställda värdehandlingar undertecknas av ekonomichef Marie Holstensson ekonom Cvijeta Stojníc-Karlsson ekonom Markus Eriksson ekonomiassistent Christer Svensson två i förening eller

24 endera av dem med kontrasignation av kommunchef Henrik Hendeby eller ekonom Susanne Bäckebro eller kommunsekreterare Gunnel Lago eller personalstrateg Kerstin Karlsson Ekonomichef Marie Holstensson och ekonom Cvijeta Stojníc-Karlsson i förening, alternativt någon av dessa i förening med kommunchef Henrik Hendeby, medges bemyndiga annan befattningshavare i Ödeshögs kommun att teckna enstaka bank- eller plusgiro. Bemyndigandet ska alltid innebära krav på att två personer tecknar firman i förening 8. Skattedeklaration för kommunens undertecknas av ekonomichef Marie Holstensson eller Ödeshögsbostäder AB:s ekonomichef Magnus Rydberg ekonom Cvijeta Stojníc-Karlsson eller ekonom Markus Eriksson eller personalstrateg Kerstin Karlsson löneassistent Niklas Ekström eller löneassistent Anette Persson eller assistent Tanja Jägare eller kommunchef Henrik Hendeby 9. Handlingar för vidtagande av åtgärder som bedöms erforderliga för indrivning av kommunens fordran, dock ej undertecknande av rättegångsfullmakt undertecknas av ekonomichef Marie Holstensson eller ekonom Cvijeta Stojníc-Karlsson eller kommunchef Henrik Hendeby 10. Rättegångsfullmakt, som jämväl omfattar rätt att utkvittera handlingar och att träffa uppgörelse inom och utom rätta samt rätt att ansöka om gäldenärs försättande i konkurs samt i anledning härav inför konkursdomaren och rätten utföra och bevaka talan samt sätta annan i sitt ställe undertecknas av kommunchef Henrik Hendeby eller ekonomichef Marie Holstensson eller den som i deras ställe förordnas 11. Paket, rekommenderade eller assurerade försändelser eller motsvarande ställda till kommunen, dess styrelser, nämnder och institutioner eller dess förvaltade fonder/stiftelser utkvitteras av kontorsvaktmäster Christer Svensson eller kommunsekreterare Gunnel Lago eller förvaltningsassistent Mari Bäckström eller

25 förvaltningsassistent Marianne Andersson eller registrator/assistent Malin Pilebrant-Sabel eller ekonom Cvijeta Stojníc-Karlsson eller ekonomichef Marie Holstensson eller kommunchef Henrik Hendeby 12. Fullmakt och dylika handlingar för deltagande i regionala och riksomfattande upphandlingar undertecknas av ekonomichef Marie Holstensson eller ekonom Markus Eriksson eller kommunchef Henrik Hendeby eller kommunstyrelsens ordförande, tillika kommunalråd, Magnus Oscarsson 13. Avtal, kontrakt och likartade handlingar som tecknas om köp/försäljning/ samverkan av tjänster eller motsvarande mellan alla eller delar av de samverkande kommunerna Vadstena, Ödeshög, Kinda, Boxholm, Ydre, Tranås, Åtvidaberg och Vimmerby, Kommunalförbundet ITSAM och Regionförbundet ÖSTSAM undertecknas av kommunstyrelsens ordförande, tillika kommunalråd, Magnus Oscarsson eller vid dennas förhinder kommunstyrelsens förste vice ordförande John Widegren eller kommunchef Henrik Hendeby eller vid dennes förhinder ekonomichef Marie Holstensson eller den som i deras ställe förordnas 14. Avtal, kontrakt och liknande handlingar som tecknas om hyra/köp/försäljning/ samverkan av lokaler/tjänster eller motsvarande mellan Ödeshögs kommun och en eller flera av nedan angivna parter: Ödeshögsbostäder AB, Hästholmens Hamn- och Magasin AB, Ödeshögs Utvecklings AB, BK Porten i Ödeshög AB eller VÖKBY Bredband AB undertecknas av kommunstyrelsens ordförande, tillika kommunalråd, Magnus Oscarsson eller vid dennas förhinder kommunstyrelsens förste vice ordförande John Widegren eller kommunchef Henrik Hendeby eller vid dennes förhinder ekonomichef Marie Holstensson eller den som i deras ställe förordnas 15. Intyg om kommunens medfinansiering i olika projekt eller motsvarande undertecknas av kommunstyrelsens ordförande, tillika kommunalråd, Magnus Oscarsson eller vid dennas förhinder kommunstyrelsens förste vice ordförande John Widegren eller kommunchef Henrik Hendeby eller ekonomichef Marie Holstensson eller

26 den som i deras ställe förordnas 16. Handlingar för nedanstående av kommunen förvaltade stiftelser/fonder Stiftelse Organisationsnummer Skolans samfond/ stiftelse Kinmansonska samfonden/stiftelse Småbrukarfonden/stiftelse Sociala samfonden/stiftelsen Sven Sunds fond/stiftelse undertecknas av kommunstyrelsens ordförande, tillika kommunalråd, Magnus Oscarsson, eller vid dennas förhinder kommunstyrelsens förste vice ordförande John Widegren med kontrasignation av kommunchef Henrik Hendeby, eller ekonomichef Marie Holstensson eller ekonom Cvijeta Stojníc-Karlsson eller den som i deras ställe förordnas 17. Utkvittering av medel samt utfärdade utbetalningshandlingar för de av kommunen förvaltade stiftelserna enligt punkt 16 ovan undertecknas av de personer som har samma bemyndigande för kommunen enligt punkt 7 ovan. 18. Tillträde till kommunens bankfack hos Swedbank i Ödeshög bemyndigas kommunstyrelsens ordförande, tillika kommunalråd, Magnus Oscarsson kommunchef Henrik Hendeby ekonomichef Marie Holstensson ekonom Cvijeta Stojníc-Karlsson ekonom Markus Eriksson ekonomiassistent Christer Svensson två i förening 19. Handlingar rörande lantmäteriförrättningar undertecknas av kommunchef Henrik Hendeby, eller vid dennes förhinder av byggchef Urban Runesson eller byggchef Emil Wissman eller verksamhetsområdeschef Peter Kenell eller kommunstyrelsens ordförande, tillika kommunalråd Magnus Oscarsson Beslutet skickas till Berörda Swedbank, Ödeshög Posten, Ödeshög Kansliet Insidan

27 KS 159/12 Diarienummer 064/ Inköp m.m. av grön påse - biologisk behandling av matavfall KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR 1. Uppdra åt Ödeshögsbostäder AB inköpa startkitt för grön påse 2. Kostnaden för startkittet tas ur befintlig avfallsbudget för Uppdra åt kommunförvaltningen upprätta förslag till ny avfallstaxa som ska kunna gälla från halvårsskiftet 2013 Kommunen har avtal med Tekniska Verken i Linköping AB avseende biologisk behandling av utsorterat matavfall. KS 137/11. Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att avvakta med införandet av biologisk behandling av utsorterat matavfall tills förutsättningar med mera är utredda. Arbetsutskottets beslutsförslag , 153 Ödeshögsbostäder AB:s teknisk chef tjänsteskrivelse Beslutet skickas till Ödeshögsbostäder AB, verkställighet punkt 1-2 Kommunchefen, verkställighet punkt 3

28 KS 160/12 Diarienummer 85/ Ny arbetsordning för kommunfullmäktige KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar 1. Ny arbetsordning för kommunfullmäktige antas att gälla från och med I och med ovanstående beslut upphävs tidigare gällande arbetsordning Med anledning av att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) upprättat ett nytt normalförslag till arbetsordning för kommunfullmäktige har kommunförvaltningen gjort en genomgång av gällande arbetsordningen och upprättat ett nytt förslag till arbetsordning. Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse PM Kommentarer till Förslag till ny Arbetsordning för kommunfullmäktige Arbetsordning för kommunfullmäktige, förslag

29 KS 161/12 Diarienummer 305/ Antagande av reviderade riktlinjer vid rekrytering KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR Reviderade riktlinjer vid rekrytering antas att gälla från och med En översyn av rekryteringspolicyn innehållande riktlinjer vid rekrytering har gjorts av kommunförvaltningen. Förslaget har samverkats i Central samverkansgrupp Samverkan är uppnådd Arbetsutskottets beslutsförslag , 157 Personalstrategens tjänsteskrivelse Förslag till Riktlinjer vid rekrytering med bilagor, daterade

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-31 1

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-31 1 1 Plats och tid Carl Augustrummet, kommunkontoret, Ödeshög, onsdagen den 31 oktober 2002 kl 8:30-12:50 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD) John Widegren (M), 147-177 Madelaine

Läs mer

Anslag/bevis Instans och datum Kommunstyrelsen 2011-06-15

Anslag/bevis Instans och datum Kommunstyrelsen 2011-06-15 2011-06-15 1 Plats och tid Beslutande Carl August-rummet, kommunkontoret, Stora torget 3, Ödeshög, onsdagen den 15 juni 2011 kl 13:00-15:20 Magnus Oscarsson (KD), ordförande Claes Hultberg (MP), ersättare

Läs mer

Utses att justera: Göran Landström Roger Rydström. Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 66-83. Majlis Johansson.

Utses att justera: Göran Landström Roger Rydström. Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 66-83. Majlis Johansson. Kommunstyrelsen 2012-05-07 1 (21) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-05-07 klockan 10.00 18.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Pia Tingvall (C) Göran Landström (M) Malin Svensson (M) 78,

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Catarina Mellberg Claes Nordevik Kristina Svensson Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 524 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.15 Beslutande Stig Davidson, ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Lisbeth Lundberg (s) Sivert

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund 2009-12-14 Paragrafer 548 Kommunstyrelsens ärendelista 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS 550 Finspångs samordningsförbund 551 Taxor idrotts- och fritidsanläggningar 2010 552 Slutrapport till Länsstyrelsen

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-03-04

Kommunstyrelsen 2014-03-04 Kommunstyrelsen 2014-03-04 Ks 15 Ansökan om bidrag till genomförande av Leaderprojekt... 2 Ks 16 Remiss, Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018... 4 Ks 17 Fågelsången... 6 Ks 18 Vattenförsörjning

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-02-10 1 [38] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, kl. 15.00 17.50 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Bo Bertelsen (M) 1:e vice ordförande Lars Thorsson (M) Yvonne Andersson

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2015-03-24 83 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 19.00. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg (s), ej 116 Ylva Stråhle

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2009-04-08

Sammanträdesprotokoll 2009-04-08 Sammanträdesprotokoll 2009-04-08 Kommunstyrelsen Plats och tid Kumlarummet, 2009-04-08, klockan 16:00-18:20 Beslutande Lennart Eriksson (S) Elisabeth Berglund (V) Annica Eriksson (S) Torbjörn Ahlin (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-12-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 17.30 Beslutande Övriga deltagande Närvarorätt Utses att justera Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (36) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 18 augusti 2010 kl 09.00-12.00, 13.00-15.40 Beslutande Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag PROTOKOLL 1(60) Tid: kl 10:00 16:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s Helena Öhlund, s Tommy Lindgren, s vice ordförande Eva Westerlund, s Camilla

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning och öppnande av sammanträdet 44. Arbetsordning 45. Medborgarförslag Rekreationsplats vid Kattögletjärn, Bjurträsk 46

Innehållsförteckning. Inledning och öppnande av sammanträdet 44. Arbetsordning 45. Medborgarförslag Rekreationsplats vid Kattögletjärn, Bjurträsk 46 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 1(57) Innehållsförteckning Paragraf Inledning och öppnande av sammanträdet 44 Arbetsordning 45 Medborgarförslag Rekreationsplats vid Kattögletjärn, Bjurträsk 46 Medborgarförslag

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer