Styrelse och förtroendevalda

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelse och förtroendevalda"

Transkript

1 2005 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Brf Bellman avger härmed redovisning för föreningens trettionionde räkenskapsår, omfattande 1 januari 31 december 2005 Föreningens organisationsnummer: Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd. Tillämpade principer är oförändrade i jämförelse med föregående år med följande undantag. Föreningens fond för yttre underhåll har omklassificerats från Fritt eget kapital till Bundet eget kapital, enligt BFNAR 2003:4 Uttalande om redovisning av medel reserverade för framtida fastighetsunderhåll i bostadsrättsföreningar. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter och tillämpade redovisningsprinciper har skett enligt god redovisningssed. Föreningens anläggningstillgångar består (främst) av byggnad och mark. Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Avskrivning på byggnad och inventarier görs systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Markvärdet är inte föremål för avskrivning, utan en eventuell värdenedgång hanteras genom nedskrivning. Obligationer och liknande finansiella anläggningstillgångar värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde. Reservering till föreningen fond för yttre underhåll sker genom omföring mellan fritt och bundet eget kapital och sker efter att behörigt organ har fattat beslut. Motsvarande gäller för ianspråktagande av medlen. Behörigt organ är stämman enligt föreningens stadgar. För ytterligare upplysningar hänvisas till not. Innehåll Förvaltningsberättelse Styrelse och förtroendevalda 2 Föreningen 4 Ekonomi 5 Yttre och inre åtgärder 6 Fyra årstider på BRF-Bellman...8 Leverantörer 10 Övrigt 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Bokslutskommentarer 13 Revisionsberättelse 17

2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelse och förtroendevalda Styrelsen är de som utgör bostadsrättsföreningens regering och väljs varje år på föreningens årsstämma. Detta gör att din bästa chans att påverka vad som händer i föreningen är att komma på årsmötet och rösta på de personer du anser vara bäst lämpade att bestämma! Det är både en rättighet och till viss del en skyldighet att vara med i sådana sammanhang i en demokratisk förening. STYRELSEN, FRÅN VÄNSTER TILL HÖGER: Gunilla Svensson, Anders Sävborg, Jimmy Nyholm, Björn Ericson, Lars Pettersson, Johan Bergström, Britt-Marie Rosén, Kristina Lekhammar, Mats Larsson, Per Fåhraeus BEFATTNINGAR INOM STYRELSEN Per Fåhraeus Ordförande Lars Pettersson Ord. Ledamot Britt-Marie Rosén Ord. Ledamot Johan Bergström Ord. Ledamot Kristina Lekhammar Ord. Ledamot Anders Sävborg Ord. Ledamot Mats Larsson Ord. Ledamot Gunilla Svensson Suppleant Björn Ericson Suppleant Jimmy Nyholm Suppleant

3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelse och förtroendevalda STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA Styrelsens huvudsakliga indelning framgår av vidstående sida. Nedanstående ledamöter har haft följande uppdrag: Britt-Marie Rosén, Gunilla Svensson och Anders Sävborg har haft till uppgift att förutom skötseln av föreningskontoret, även vara länk mellan styrelsen och medlemmarna. I uppdraget ingick även externa kontakter. Kristina Lekhammar har fungerat som styrelsens sekreterare och kontaktperson med Bolagsverket, Sundsvall. I olika projekt och arbetsgrupper har intresserade ledamöter deltagit. Leverantör och Jourlista Brf Bellman innehåller namn på ansvarig kontaktperson i styrelsen för respektive område. SUPPLEANTINTRÄDESORDNINGEN har varit Gunilla Svensson (förste suppleant), Björn Ericson (andre suppleant) och Jimmy Nyholm (tredje suppleant). ATTESTRÄTT, FIRMATECKNING. Ordföranden har haft full attesträtt. Britt-Marie Rosén och Anders Sävborg har haft full attesträtt gemensamt fr.o.m. juni Gunilla Svensson har haft begränsad attesträtt. Ansvar för övriga post och bankrutiner (t.ex. bankfack) fördelades mellan styrelseledamöterna. Föreningens firma har tecknats av två ordinarie styrelseledamöter i förening. Britt-Marie Rosén, Gunilla Svensson och Anders Sävborg har ansvarat för kontorets säkerhetsrutiner samt hela låssystemet. STYRELSEMÖTEN, BESIKTNINGAR. Under arbetsåret har 15 protokollförda möten hållits, varav ett konstituerande möte. I maj månad utförde styrelsen en områdesbesiktning i syfte att klarlägga omedelbara - och kommande renoveringsbehov, åtgärdslista upprättades. Utöver protokollförda möten har arbetsmöten hållits med leverantörer och i arbetsgrupper. Förebyggande underhåll, långsiktighet, kvalité och medlemsnytta har varit utgångspunkterna i styrelsens arbete. Erfarenheterna under en lång följd av år har visat att detta arbetssätt har gynnat föreningens medlemmar. Berörda ledamöter har deltagit i seminarier och möten om ekonomi, skatter, miljö och energifrågor. OMRÅDESKONTORET. Expeditionstiden har varit onsdagar samt den sista lördagen varje månad Även under andra tider har medlemmarna erhållit service då någon styrelseledamot varit på plats eller efter avtalad tid med ledamot. Akuta ärenden har utförts av styrelseledamöter under kvällar och helger, nattetid (efter kl ) dock via Larmcentralen i Uppsala. Centralen har haft till uppgift att avgöra om ärendet har varit av akut karaktär. Om inte har ärendet åtgärdats under normal arbetstid. Dygnet runt har felanmälan kunnat göras till områdeskontoret via e- post, fax, telefonsvarare eller direkt till Sh- Bygg AB, som ansvarat för fastighetsskötseln på entreprenad. Till kontoret har en ny kopiator köpts in. VALBEREDNING. Föreningens valberedning har bestått av Hans Henriksson (sammankallande), Ulf Rick och Bengt Ekström. REVISORER. Som ordinarie externrevisor trädde i somras Helene Ragnarsson (auktoriserad revisor) in då Karl Gustav Lindgren (auktoriserad revisor) hastigt gick bort. Som suppleant trädde Andreas Mattson (godkänd revisor) in, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers. Internrevisor har varit Rune Larsson med Göran Engemar som suppleant. ERSÄTTNINGAR. Till samtliga förtroendevalda (styrelse, valberedning och internrevisorer), totalt 15 personer, har utbetalats kr. I detta belopp ingår lagstadgade arbetsgivaravgifter med kr. I vidstående ruta redovisas timersättningar. PROTOKOLL. Styrelseprotokoll har utdelats till styrelse, revisorer och föreningens förvaltare. Då protokollen ej är offentlig handling har inga, utöver berörda mottagare, erhållit protokoll. UTBILDNING OCH SEMINARIER. Nyinvalda styrelseledamöter har informerats om styrelsens arbetssätt. Särskilt har betonats betydelsen av att styrelsen agerar långsiktigt där kvalité, utförande, trygga och pålitliga leverantörer går före lågt pris vid föreningens investeringar. Arvodesersättningar Per styrelsesammanträde 400 kr Ordförande inkl. 20 timmar kr Övrig tid, per timme 170 kr Övriga förtroendevalda per timme 140 kr 3

4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningen ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Ordinarie föreningsstämma ägde rum tisdagen den 10 maj 2005, då stadgeenliga ärenden behandlades. I stämmoförhandlingarna deltog 77 röstberättigade medlemmar. Stämman beslutade bl.a.: att överföra 2004 års överskott på kr till fonden för yttre underhåll att i enlighet med revisorernas förslag, bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2004 att arvodet till förtroendevalda skall höjas med 10 kr att styrelsens sammansättning skall vara sju ordinarie ledamöter och tre suppleanter Efter stämmoförhandlingarna serverades en lättare måltid samt kaffe med bröd. Tidigare ordförande Kjell Berggren, som tidigare avtackats av stämman, bjöd på god dryck. FÖRENINGS STADGA. Föreningens gällande stadga med gjorda tillägg är registrerad hos Bolagsbyrån (Sundsvall) Inga stadgeändringar har skett under året, utöver stadgan finns ordningsregler. MEDLEMSANTAL. Antalet lägenheter är 396 och alla, utom en, innehas med bostadsrätt. Denna lägenhet är förenings egendom och hyrs ut av föreningen. Hyresvillkoren har varit anpassade till gällande bruksvärdesprinciper på den öppna hyresmarknaden i Uppsala. Föreningens förvaltare har haft i uppdrag att bevaka hyresvillkoren. ANSTÄLLDA. Under verksamhetsåret har föreningen inte haft egen anställd personal. Alla nödvändiga tjänster har köps in från externa leverantörer. ÖVERLÅTELSER OCH ANDRAHANDSUTHYRNINGAR. Under året har 48 lägenhetsöverlåtelser skett, av dessa har 6 överlåtits inom familjen. Styrelsen har beviljat ut- och inträde för säljare och köpare efter noggrann granskning av samtliga överlåtelsehandlingar. I samtliga fall har upplysningar tagits på köparna före beslut om medlemskap. I enlighet med gällande föreningsstadga har avgifter för överlåtelser och pantsättningar uttagits av köparen. Avgiften har varit 2.5 % respektive 1.0 % av gällande prisbasbelopp ( kr). Alla nya bostadsrättsinnehavare har personligen hälsats välkommen till föreningen, samt fått ett välkomstpaket som bl.a. innehåller områdesinformation, stadga och en present. Vid årsskiftet hade föreningen 5 beviljade andrahandsuthyrningar. TAXERINGSVÄRDE. Föreningen äger fastigheterna Löten 11:1-5 (17 hus med 396 lägenheter) och Löten 11:13-15 (190 garage- och parkeringsplatser, samtliga utrustade med elektroniskt tid- och temperaturstyrt eluttag som begränsar inkopplingstiden i syfte att spara energi). Taxeringsvärdet var kr varav värdet för mark uppgick till kr. FÖRSÄKRINGAR. Samtliga fastigheter har varit fullvärdesförsäkrade i Trygg-Hansa AB, via föreningens förvaltare, ISS Ekonomiförvaltning AB, där även försäkring för kulvert, skadedjur, miljö och ansvarsföräkring för styrelsen ingått Försäkringspremien uppgick till kr (ökning med 10 % jämfört med år 2004). Låg skadefrekvens och förebyggande underhållsåtgärder har medfört att premien fortfarande är måttfull med tanke på försäkringens innehåll samt föreningens storlek. LOKALER. Inom fastigheterna finns sexton lokaler (9m² m²), som var uthyrda hela året. Beroende på standard har lokalerna klassificerats i tre olika kategorier, dock är samtliga lokaler av "enklare" typ. Flertalet har varit uthyrda till föreningens medlemmar. Samtliga hyreskontrakt har granskats och hyreskostnaden har indexuppräknats. PARKERINGSPLATSER. Vid årets slut fanns många sökande till garageplats samt yttre parkeringsplats. Kötiden uppgick till år resp.3-4 månader. Medlemmar utan parkeringsplats har haft möjlighet att utnyttja parkeringsplatser ägda av Uppsala kommun till reducerat pris (boendeparkering). Utökning av parkeringsplatser har ej varit möjligt då Uppsala kommun motsatt sig försäljning av mark till föreningen. Hyreskontrakten har avstämts mot register och i förekommande fall har justeringar skett. 4

5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ekonomi BOKSLUTSDISPOSITIONER. Bokslutet för verksamhetsåret 2005, visar ett överskott på kr före stadgeenlig avsättning till yttre underhållsfond. Överskottet beror på fortsatt långsiktiga lösningar och förebyggande underhåll som medför låga skade- och underhållskostnader. Även god hushållning med vatten, värme och genom framförhandlade avtal har prisökningarna begränsats. Styrelsen föreslår att hela överskottet på kr överförs till yttre underhållsfond. KASSAFLÖDESANALYS. I enlighet med gällande bokföringslagar har kassaflödesanalys upprättats för föreningen. Till Bolagsverket i Sundsvall har halvårsavstämning inlämnats. YTTRE FOND. Inga uttag har skett ur yttre fonden under året. Vid årets slut fanns kr kvar i fonden. AVSKRIVNINGAR. Om - och tillbyggnader har avskrivits med kr, i denna summa ingår avskrivningar för balkonger med kr (1.5 år av totalt 30 år). Föreningens byggnader har skrivits av med kr, samtliga avskrivningar uppgår till totalt kr. RÄNTEBIDRAG. Boverket har utbetalat kr i räntebidrag till föreningen, vilket är enligt budget. BANKKONTO OCH HANDKASSA. ISS Ekonomiförvaltning AB Uppsala har haft tillgång till ett klientmedelskonto för dagliga betalningar, maxbeloppet har uppgått till kr. Överskjutande belopp har månadsvis överförts till föreningens penningmarknadskonto i Handelsbanken (SHB), där bättre räntevillkor erhållits. Behållningen var kr. Handkassans maxbelopp har varit kr. OBLIGATION. Föreningen ägde under året en aktieindexobligation, löptid till (inköpt för inkl. courtage kr). Obligationen löper med en garanterad avkastningsränta på 2 % och återbetalas med nominellt belopp. Marknadsvärdet uppgick till kr per VÄRDEPAPPER För att få bättre avkastning på de likvida medel som föreningen har på konto i SHB än den normala bankräntan beslöt styrelsen i slutet av året att placera en del av dessa medel i säkra värdepapper med högre ränteavkastning. Värdepapperna löses efter löptiden med minst det nominella beloppet. Pengarna placerades i: Handelsbankens räntefond kr Handelsbankens aktieindexobligation AIO 708E kr AIO 708S kr INTÄKTSRÄNTOR. På likvida medel i Handelsbanken (SHB), har ränta erhållits med kr, övriga ränteintäkter uppgick till kr. Totalt har kr erhållits. LÅN OCH LÅNERÄNTOR. Vid årets slut uppgick fastighetslånen till kr. Räntekostnaden uppgick till kr, amortering har skett med kr. Stor omsorg har ägnats föreningens låneportfölj, huvudprincipen har varit att ha varierande bindningstider och lånebelopp. Förhandling har skett med långivare inför varje förändring av lånen. För löptid, räntenivå samt lånebelopp se not 15. FASTIGHETSSKATT. BRF Bellmans totala skatter, fastighetsskatt samt statlig skatt uppgick till kr. Räknat per bostadsrätt, oberoende av storlek, blev skatten kr ÅRSAVGIFTEN. En höjning av årsavgiften med 10 % aviserades i slutet av förra året. Den träder i kraft Månadskostnaden per lägenhet för 2005 framgår av vidstående tabell; Månadskostnader BILPLATSER. Hyresavgiften för yttre och inre parkeringsplatser har varit oförändrad under året. Elenergi har ingått i hyresavgiften. RESTLISTAN. En aktiv bevakning av restlistan har utförts under året, sena betalare har fått betala en extra avgift (50kr). Med tanke på förenings storlek har restförda belopp varit låga. ENERGI. Totalt förbrukades MWh fjärrvärmeenergi till uppvärmning. Föreningens kostnad uppgick till kr vilket är lägre än budget. Rabatt för effektivt utnyttjande (flödespremie), har erhållits under årets kalla månader. Elförbrukningen (ej lägenheter) uppgick till ca kwh till en kostnad av kr vilket är lägre än budget då vi erhållit ett bättre pris från Vattenfall. VATTENFÖRBRUKNINGEN Vattenförbrukningen uppgick till ca m3 till en kostnad av kr, per bostadsrätt förbrukades ca 123 m3 vatten. RENHÅLLNING. Kostnaden för den totala renhållningen (tömning av kärl i 8 sophus samt sopcontainer) uppgick till kr, vilket är kr lägre än budget. Differensen beror på uteblivna beräknade höjningar. Månadskostnader Lägenhetstyp Yta m2 Kronor Ett rum och kokvrå 29, Ett rum och kök 32, Ett rum och kök 41, Två rum och kök 45, Två rum och kokvrå 47, Två rum och kök 49, Tre rum och kök 81, Tre rum och kök 81, Fyra rum och kök 97, Fem rum och kök 112, Fem rum och kök 113, Garageplats 159 P-plats 86 5

6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Yttre och inre åtgärder TVÄTTSTUGOR. Löpande översyn och säkerhetstester av all utrustning har skett, förbrukad utrustning har ersatts med ny. För allas trivsel har extra städinsatser köpts in vid behov. PANORAMARUTOR. Efter anmälan och bedömning har 6 panoramarutor (i vardagsrum) bytts ut. Medlemmarna har själva fått betala 10 % av kostnaden, i samband med utbytet har miljöbelastande material tagits bort. INRE RÖRSYSTEM. Samtliga inre synliga rörledningar med tillhörande ventiler för värme, kallt och varm vatten har kontrollerats enligt gällande serviceavtal. Brister har åtgärdats och i förekommande fall har utbyte skett av förslitet material. UNDERCENTRALER. I samtliga fem undercentraler har översyn av elektronik- och VVS -utrustning skett enligt serviceavtal. De styr och reglerutrustningar från TAC som vi har idag kommer att bytas ut under 2006 mot nya och effektivare sådana. Dessutom upphör leverantören med att föra reservdelar till utrustningen. SOPHUS, SOPSORTERING OCH SANDFICKA. Regelbunden uppföljning har skett av volymen sopor och sopkärl. I vissa fall har förändringar utförts. Rengöring av sopkärl och sophus har utförts efter gällande rutin och vid behov. I Bellmanbladet har styrelsen påtalat vikten av att sopor sorteras rätt. Boende har uppmanats, att vid utbyte av vitvaror och större elapparater be leverantören återta förbrukad enhet. Tillträde till sopcontainern har varit fortsatt begränsad under året, förtroendevalda har öppnat vid anmodan. Under maj månad tillhandahölls container för bortforsling av både grovsopor och elektronikmaterial. KABEL-TV. Upprustning av kabelnätet samt införande av "tre hål i väggen" kommer att ske under första hälften av Detta kommer att ge alla som vill möjlighet att ansluta sig till bredband med de hastigheter som Comhem framöver kommer att erbjuda. Utbudet av olika kombinationer av betal TV kanaler ökar väsentligt. BELYSNINGAR. I inre och yttre belysningar har lågenergilampor använts där så varit möjligt. HUSGAVLAR I enlighet med underhållsplanen beslutades att under våren 2006 byta ut och måla om vindskivorna på husgavlarna. UTEMILJÖ. Styrelsens miljögrupp fortsätter att i samarbete med landskapsarkitekt- och trädgårdsarkitekt planlägga och långsiktigt förnya Bellmans yttre miljö. Under året genomfördes en välbesökt trädgårdsvandring. Här har vi listat en del av de växter vi numera har på våra gårdar: Vidjehortensia, vit Praktforsytia, gul Paradisbuske, rosa Låg ölandstok, vit Mossros, röd Vresros, rosa Doftolvon Dvärgsyren, rosalila CYKELHUSEN Cykelhusen har varit flitigt använda, ett hus har varit reserverat för mopeder och motorcyklar. Husen är inte tänkta att användas för långtidsförvaring av cyklar. VATTENAVHÄRDNING. I en undercentral har ett elektroniskt vattenavhärdningssystem varit i drift sedan år 2001, driftskostnaden har varit låga och inget underhåll har varit nödvändigt. 6

7 Årstiderna i BRF-Bellman 7

8 8 Årstiderna i BRF-Bellman

9 Årstiderna i BRF-Bellman 9

10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Leverantörer FASTIGHETSSKÖTSEL. AB Sh-bygg i Uppsala har haft ansvar för fastighetsskötsel och städning. Företaget har haft fast personal på plats under året. Vid arbetstoppar har man förstärkt den fasta personalen. Under sommaren har ungdomar från föreningen, som anvisats av styrelsen, tjänstgjort i området. Arbetet har varit skötsel av föreningens markytor och rabatter. Sh-bygg har helt ansvarat för anställningarna och arbetsledande funktioner. Arvodet för AB Sh-Byggs tjänster uppgick till kr, inkl. ersättning till sommarjobbare. EKONOMISK FÖRVALTNING. ISS Ekonomiförvaltning AB Uppsala har ansvarat för föreningens förvaltning under året. Arvodet för detta uppgick till kr. Utöver detta tillkommer kostnader för handläggning av överlåtelser och pantsättningar, föreningen erhåller dock motsvarande intäkter från berörda medlemmar då dessa tjänster är avgiftsbelagda. Föreningen har även utnyttjat andra tjänster som förvaltaren har tillhandahåller. BANK OCH FÖRVALTNINGSTJÄNSTER. Handelsbanken (SHB) City Uppsala har levererat föreningens samtliga banktjänster. Hos banken, där vi har föreningens bankfack, är även föreningens aktieobligation samt övriga värdepapper tecknade. Samtliga fastighetslån har varit placerade i Handelsbanken. REVISION. Externt revisorarvode (Öhrlings Pricewaterhouse Coopers) har utbetalts med kr. Under året har rullande revision utförts och rapport har sänts till styrelsen. VVS-INSTALLATIONER. NVS Installation har ansvarat för samtliga installationer för värme, kall- och varmvatten anläggningen inom föreningen. Företaget har även ansvarat för underhållsbesiktning och uppföljning. Hög servicevilja och stor kundnytta har uppskattas av styrelsen. ELINSTALLATIONER. Elektrobyrån och Bravida El AB har ansvarat för elinstallationer och kontroller av anläggningarna. Föreningen har erhållit snabb service vid funktionsstörningar. BEVAKNING. Falck Security AB Uppsala ansvarade för nattlig ronderande bevakning av området, inklusive parkeringsanläggningarna. Samma företag har även ansvarat, kostnadsfritt, för parkeringsbevakningen inom föreningen. TVÄTTUTRUSTNINGAR. Upplands Kyl & tvättservice samt Riksbyggen har ansvarat för service på maskinparken i tvättstugorna. SERVICEAVTAL. Föreningen har haft förebyggande service- och underhållsavtal med nedanstående leverantörer under året: NVS Installation AB Uppsala, VVS-installationer TAC AB Uppsala, styr- och reglerutrustningar Com hem, kabel-tv Boström R.S.A.T. Sverige AB, skadejour Klotterkonsulten AB Stockholm, klottersanering Swesafe AB, lås Bolander & Co AB Uppsala, skadekonsulter Övrigt SKADEGÖRELSE. Styrelsen har prioriterat snabb borttagning av klotter, som i mycket liten utsträckning drabbat föreningen, övrig skadegörelse har varit sönderslagna lampor och krossade fönster i bl.a. ena tvättstugan. Totala antalet skador är dock få i förhållande till föreningens storlek. Medlemmar och inhyrd ronderande väktare har omedelbart agerat då något "varit på gång". Alla skador dokumenteras i bild och skrift samt polisanmäls omedelbart. UTBILDNING. Styrelsens medlemmar har deltagit i en styrelsekurs anordnad av ISS. Därutöver har det anordnats seminarier i bostadsrättsjuridik samt försäkringsfrågor. BELLMANBLADET. Medlemstidningen "Bellmanbladet" har utkommit med 5 nr. under 2005 FYRVERKERI. Det traditionsenliga nyårsfyrverkeriet, som ställdes in förra året p.g.a. den tragiska katastrofen i Asien, kunde åter avnjutas till mångas glädje. MÄKLARE. Föreningen har under året haft ett gott samarbete med fastighetsmäklare om gällande regelverk i samband med överlåtelse av bostadsrätt. REFLEKTION av en ( styrelse-) medlem. Under 2005 har flera av våra äldre medlemmar lämnat oss. Några har flyttat till äldreboende och några har lämnat jordelivet. Flera flyttade in när området var nybyggt. Låt oss sända en tanke och ett tack till dessa trotjänare som bidragit till att göra Brf Bellman till vad det idag är, en förening där det är trevligt att leva och bo. Låt oss tillsammans fortsätta att verka för detta även i framtiden. 10

11 RESULTATRÄKNING INTÄKTER Summa intäkter Not KOSTNADER Underhållskostnader Not Driftskostnader Not Förvaltnings och externa kostnader Not Personalkostnader Not Avskrivningar Not Resultat före finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Not Räntekostnader och liknande resultatposter Not Resultat efter finansiella poster Statlig skatt Årets resultat KASSAFLÖDESANALYS Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. Not Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Not Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Materiella anläggningstillgångar Not Finansiella anläggningstillgångar Not Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Långfristiga skulder Not Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Not Likvida medel vid årets slut Not

12 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader Not Mark Maskiner och inventarier Not Finansiella anläggningstillgångar Not 11 Värdepapper Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Hyres- och avgiftsfordringar Kundfordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not Kortfristiga placeringar Not Kassa och bank Kassa och bank Avräkningskonto ISS Ekonomiförvaltning AB Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Not 14 Bundet eget kapital Insatser Yttre reparationsfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder Fastighetslån Not Mottagna depositioner Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Not Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga 12

13 BOKSLUTSKOMMENTARER NOT 1 FÖRENINGENS INTÄKTER Hyresintäkter bostäder Hyresintäkter lokaler Hyresintäkter garage Hyresintäkter p-platser Årsavgifter bostäder Övriga ersättningar/intäkter Överlåte- och pantsättningsavgiftavgifter Summa föreningens intäkter NOT 2 UNDERHÅLLSKOSTNADER Löpande reparationer Planerat underhåll Serviceavtal Avgår skattereduktion och övr bidrag Avgår lyft ur föreningens rep.fond Summa underhållskostnader NOT 3 DRIFTSKOSTNADER Fastighetsskötsel/städning entreprenad Fastighetsel Uppvärmning Vatten Sophämtning Fastighetsförsäkringar Självrisk/rep. försäkringsskador Studieverksamhet Bevakningskostnader Kabel-TV Fastighetsskatt Övriga driftskostnader Förbrukningsinvent Summa driftskostnader NOT 4 FÖRVALTNINGS- OCH EXTERNA KOSTNADER Administration, kontor, övrigt Revisionsarvode Förvaltningsarvode Övriga externa tjänster Summa förvaltnings- och externa kostnader NOT 5 PERSONALKOSTNADER Styrelsearvode Löner Kostnadsersättningar Sociala avgifter Övriga personalkostnader Summa personalkostnader NOT 6 AVSKRIVNINGAR Byggnad år 2/ Takrenovering år 16/ Fönsterbyte år 13/ Portar år 10/ Säkerhetsdörrar år 10/ Balkonger år 1,5/ Kopiator år 1/ Summa avskrivningar

14 BOKSLUTSKOMMENTARER NOT 7 ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER Ränteintäkter Summa övriga ränteintäkter och liknande resultatposter NOT 8 RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER Räntekostnader Avgår räntebidrag Summa räntekostnader och liknande resultatposter NOT 9 BYGGNADER Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Nyanskaffning balkonger Årets nyttjande av yttre reparationsfonden (balkonger) Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående bokfört värde Taxeringsvärden byggnader Taxeringsvärden mark Summa taxeringsvärde NOT 10 MASKINER OCH INVENTARIER Ackumulerade anskaffningsvärden Nyanskaffning kopiator Utgående ackumulerade anskaffningsvärden (netto) Ackumulerade avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående bokfört värde NOT 11 VÄRDEPAPPER Bokfört värde Marknadsvärde HB aktieindexobligation AIO 708E HB aktieindexobligation AIO 708S Handelsbankens räntefond Summa värdepapper NOT 12 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Förutbetalda försäkringspremie Upplupna räntebidrag Förutbetald kabel-tv Övriga interimsfordringar Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter NOT 13 KORTFRISTIGA PLACERINGAR Bokfört värde Marknadsvärde Aktieindexobligation HB 651V Summa kortfristiga placeringar

15 BOKSLUTSKOMMENTARER NOT 14 FÖRÄNDRING EGET KAPITAL Inbetalda Yttre Balanserat Årets insatser rep.fond resultat resultat Belopp vid årets ingång Disposition av föregående års resultat Årets resultat Belopp vid årets utgång NOT 15 FASTIGHETSLÅN Långivare Räntesats Ränteändring Handelsbanken 5,69% Handelsbanken 5,95% Handelsbanken 6,95% Hnadelsbanken 5,39% Handelsbanken 3,54% Handelsbanken 4,99% Handelsbanken 4,33% Handelsbanken 4,26% Handelsbanken 5,19% Avgår kortfristigdel Summa fastighetslån NOT 16 ÖVRIGA SKULDER Kortfristig del av fastighetslån Källskatt Summa övriga skulder NOT 17 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Upplupna löner och arvoden Upplupna sociala avgifter Upplupna utgiftsräntor Förutbetalda hyror och avgifter Upplupna avtalskostnader Beräknat arvode för revision Upplupen uppvärmning Upplupna elavgifter Upplupen renhållning Upplupna reparationer/underhåll Upplupna övriga kostnader Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter NOT 18 JUSTERING FÖR POSTER SOM INTE INGÅR I KASSAFLÖDET Avskrivningar Uttag yttre reparationsfond Statlig skatt enligt resultaträkningen Summa justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Ställda panter avser pantbrev/inteckningar, som föreningen lämnat som säkerhet för lån.

Ställda panter avser pantbrev/inteckningar, som föreningen lämnat som säkerhet för lån. Liten ordlista För att bättre förstå årsredovisningen finns här förklaringar till de vanligaste förekommande uttrycken i bokstavsordning. Anläggningstillgångarna är tillgångar i föreningen avsedda för

Läs mer

PRODUKTION. Brf Bellman Bellmansgatan 98 754 26 Uppsala

PRODUKTION. Brf Bellman Bellmansgatan 98 754 26 Uppsala 2 PRODUKTION Ansvarig för innehåll: Ordförande Per Fåhraeus Layout & produktion: Galax Webb Illustration: David Marklund Fotograf: Anders Skyttle. Tryck: Fyris-Tryck AB Brf Bellman Bellmansgatan 98 754

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Brf Bellman får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Brf Bellman får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Brf Bellman får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. PRODUKTION Ansvarig för innehåll: Ordförande Per Fåhraeus Produktion: Galax Webb Layout & illustration:

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

Brf Muttern 4. Årsredovisning 716419-6888. För räkenskapsåret

Brf Muttern 4. Årsredovisning 716419-6888. För räkenskapsåret Brf Muttern 4 Årsredovisning För räkenskapsåret 2009 Brf Muttern 4 1(10) Årsredovisning Styrelsen för Brf Muttern 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Styrelse

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Årsberättelse. Brf Stureby 2013

Årsberättelse. Brf Stureby 2013 Årsberättelse Brf Stureby 2013 Att bo i en bostadsrättsförening - vad innebär det? Att bo i en bostadsrätt innebär att du bor till självkostnadspris. Det är ingen som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

BRF Älvsjöbadet 1. Årsredovisning 716421-3485. För räkenskapsåret

BRF Älvsjöbadet 1. Årsredovisning 716421-3485. För räkenskapsåret BRF Älvsjöbadet 1 716421-3485 Årsredovisning För räkenskapsåret 2008 BRF Älvsjöbadet 1 716421-3485 Årsredovisning Styrelsen för BRF Älvsjöbadet 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008.

Läs mer

Brf Grusgropen. Arsredovisning 769613-4001. F ör räkenskapsåret

Brf Grusgropen. Arsredovisning 769613-4001. F ör räkenskapsåret Brf Grusgropen Arsredovisning F ör räkenskapsåret 2009 Brr Grusgropen 1(11) Årsredovisning Styrelsen for BrfGrusgropen får härmed avge årsredovisning for räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. RB Brf Domarringen 1/7 2012-30/6 2013 Org nr 716407-3988

Årsredovisning. RB Brf Domarringen 1/7 2012-30/6 2013 Org nr 716407-3988 Årsredovisning RB Brf Domarringen 1/7 2012-30/6 2013 Org nr 716407-3988 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Årsredovisning. Riksbyggens brf HELSINGBORGSHUS 58 1/9 2012-31/8 2013 Org nr 716438-5051

Årsredovisning. Riksbyggens brf HELSINGBORGSHUS 58 1/9 2012-31/8 2013 Org nr 716438-5051 Årsredovisning Riksbyggens brf HELSINGBORGSHUS 58 1/9 2012-31/8 2013 Org nr 716438-5051 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

BRF MÄLARSTRAND 2 ÅRSREDOVISNING. Org nr 716405-7536. för räkenskapsåret 2001 ÅRSREDOVISNING. Brf Mälarstrand 2 716405-7536

BRF MÄLARSTRAND 2 ÅRSREDOVISNING. Org nr 716405-7536. för räkenskapsåret 2001 ÅRSREDOVISNING. Brf Mälarstrand 2 716405-7536 BRF MÄLARSTRAND 2 Org nr 716405-7536 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Brf Mälarstrand 2 716405-7536 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Brf Mälarstrand 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 Org nr 702002-1627 ÄRSREDOVISNING 1/9 2010-31/8 2011

Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 Org nr 702002-1627 ÄRSREDOVISNING 1/9 2010-31/8 2011 Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 rg nr ÄRSREDVISNING 1/9 2010-31/8 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där de boende tillsammans äger bostadsrättsföreningens byggnader

Läs mer

Brf Kroneken. Årsredovisning 2013

Brf Kroneken. Årsredovisning 2013 Brf Kroneken Årsredovisning 2013 1(9) Årsredovisning HSB Brf 92 Kroneken Org.nr 716401-2804 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA

HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA ÅRSRedoviSning 213 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (=

Läs mer

Brf Grusgropen. Årsredovisning. Räkenskapsåret 769613-4001

Brf Grusgropen. Årsredovisning. Räkenskapsåret 769613-4001 769613-4001 Årsredovisning Räkenskapsåret 2010 1(13) Årsredovisning Styrelsen för Brf Grusgropen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål och verksamhet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. BRF GODHEM 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 769609-0336

Årsredovisning. BRF GODHEM 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 769609-0336 Årsredovisning BRF GODHEM 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 769609-0336 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-4

Läs mer

BRF NATURVETAREN 1. Org nr 769600-1176 ÅRSREDOVISNING

BRF NATURVETAREN 1. Org nr 769600-1176 ÅRSREDOVISNING BRF NATURVETAREN 1 Org nr 769600-1176 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2005 769600-1176 Sid 2 (11) Styrelsen för Brf Naturvetaren får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2013 HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2013 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 föreningens

Läs mer

Årsredovisning 2014. Årsstämma. 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby

Årsredovisning 2014. Årsstämma. 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby Årsredovisning 2014 Årsstämma 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby Ordlista Förvaltningsberättelse, den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten, kallas förvaltningsberättelse (verksamhetsberättelse,

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

Årsredovisning 2013 HSB:s bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm

Årsredovisning 2013 HSB:s bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm Årsredovisning 2013 HSB:s bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på

Läs mer

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING BRF PARKHÖJDEN Org nr 769617-4098 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2009 Brf Parkhöjden 769617-4098 Styrelsen för Brf Parkhöjden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2009 t.o.m.

Läs mer

Arsredovisning 2008 - BRF Degeln 1

Arsredovisning 2008 - BRF Degeln 1 Arsredovisning 2008 - BRF Degeln 1 Innehållsförteckn ing Årsredovisning för räkenskapsåret 2008.., 2 Förvaltningsberättelse, 2 Styrelsen och revisorer 2 2008-01-01-2008-04-10 2 2008-04-10-2008-12-31 2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Bostadsrättsföreningen Turebergs Allé Organisationsnr 769603-6701 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 INNEHÅLL ATT BO I BOSTADSRÄTT IDÉ BRF TUREBERGS ALLÉ VERKSAMHET FÖRVALTNING DRIFT OCH UNDERHÅLL

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer