Styrelse och förtroendevalda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelse och förtroendevalda"

Transkript

1 2005 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Brf Bellman avger härmed redovisning för föreningens trettionionde räkenskapsår, omfattande 1 januari 31 december 2005 Föreningens organisationsnummer: Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd. Tillämpade principer är oförändrade i jämförelse med föregående år med följande undantag. Föreningens fond för yttre underhåll har omklassificerats från Fritt eget kapital till Bundet eget kapital, enligt BFNAR 2003:4 Uttalande om redovisning av medel reserverade för framtida fastighetsunderhåll i bostadsrättsföreningar. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter och tillämpade redovisningsprinciper har skett enligt god redovisningssed. Föreningens anläggningstillgångar består (främst) av byggnad och mark. Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Avskrivning på byggnad och inventarier görs systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Markvärdet är inte föremål för avskrivning, utan en eventuell värdenedgång hanteras genom nedskrivning. Obligationer och liknande finansiella anläggningstillgångar värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde. Reservering till föreningen fond för yttre underhåll sker genom omföring mellan fritt och bundet eget kapital och sker efter att behörigt organ har fattat beslut. Motsvarande gäller för ianspråktagande av medlen. Behörigt organ är stämman enligt föreningens stadgar. För ytterligare upplysningar hänvisas till not. Innehåll Förvaltningsberättelse Styrelse och förtroendevalda 2 Föreningen 4 Ekonomi 5 Yttre och inre åtgärder 6 Fyra årstider på BRF-Bellman...8 Leverantörer 10 Övrigt 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Bokslutskommentarer 13 Revisionsberättelse 17

2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelse och förtroendevalda Styrelsen är de som utgör bostadsrättsföreningens regering och väljs varje år på föreningens årsstämma. Detta gör att din bästa chans att påverka vad som händer i föreningen är att komma på årsmötet och rösta på de personer du anser vara bäst lämpade att bestämma! Det är både en rättighet och till viss del en skyldighet att vara med i sådana sammanhang i en demokratisk förening. STYRELSEN, FRÅN VÄNSTER TILL HÖGER: Gunilla Svensson, Anders Sävborg, Jimmy Nyholm, Björn Ericson, Lars Pettersson, Johan Bergström, Britt-Marie Rosén, Kristina Lekhammar, Mats Larsson, Per Fåhraeus BEFATTNINGAR INOM STYRELSEN Per Fåhraeus Ordförande Lars Pettersson Ord. Ledamot Britt-Marie Rosén Ord. Ledamot Johan Bergström Ord. Ledamot Kristina Lekhammar Ord. Ledamot Anders Sävborg Ord. Ledamot Mats Larsson Ord. Ledamot Gunilla Svensson Suppleant Björn Ericson Suppleant Jimmy Nyholm Suppleant

3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelse och förtroendevalda STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA Styrelsens huvudsakliga indelning framgår av vidstående sida. Nedanstående ledamöter har haft följande uppdrag: Britt-Marie Rosén, Gunilla Svensson och Anders Sävborg har haft till uppgift att förutom skötseln av föreningskontoret, även vara länk mellan styrelsen och medlemmarna. I uppdraget ingick även externa kontakter. Kristina Lekhammar har fungerat som styrelsens sekreterare och kontaktperson med Bolagsverket, Sundsvall. I olika projekt och arbetsgrupper har intresserade ledamöter deltagit. Leverantör och Jourlista Brf Bellman innehåller namn på ansvarig kontaktperson i styrelsen för respektive område. SUPPLEANTINTRÄDESORDNINGEN har varit Gunilla Svensson (förste suppleant), Björn Ericson (andre suppleant) och Jimmy Nyholm (tredje suppleant). ATTESTRÄTT, FIRMATECKNING. Ordföranden har haft full attesträtt. Britt-Marie Rosén och Anders Sävborg har haft full attesträtt gemensamt fr.o.m. juni Gunilla Svensson har haft begränsad attesträtt. Ansvar för övriga post och bankrutiner (t.ex. bankfack) fördelades mellan styrelseledamöterna. Föreningens firma har tecknats av två ordinarie styrelseledamöter i förening. Britt-Marie Rosén, Gunilla Svensson och Anders Sävborg har ansvarat för kontorets säkerhetsrutiner samt hela låssystemet. STYRELSEMÖTEN, BESIKTNINGAR. Under arbetsåret har 15 protokollförda möten hållits, varav ett konstituerande möte. I maj månad utförde styrelsen en områdesbesiktning i syfte att klarlägga omedelbara - och kommande renoveringsbehov, åtgärdslista upprättades. Utöver protokollförda möten har arbetsmöten hållits med leverantörer och i arbetsgrupper. Förebyggande underhåll, långsiktighet, kvalité och medlemsnytta har varit utgångspunkterna i styrelsens arbete. Erfarenheterna under en lång följd av år har visat att detta arbetssätt har gynnat föreningens medlemmar. Berörda ledamöter har deltagit i seminarier och möten om ekonomi, skatter, miljö och energifrågor. OMRÅDESKONTORET. Expeditionstiden har varit onsdagar samt den sista lördagen varje månad Även under andra tider har medlemmarna erhållit service då någon styrelseledamot varit på plats eller efter avtalad tid med ledamot. Akuta ärenden har utförts av styrelseledamöter under kvällar och helger, nattetid (efter kl ) dock via Larmcentralen i Uppsala. Centralen har haft till uppgift att avgöra om ärendet har varit av akut karaktär. Om inte har ärendet åtgärdats under normal arbetstid. Dygnet runt har felanmälan kunnat göras till områdeskontoret via e- post, fax, telefonsvarare eller direkt till Sh- Bygg AB, som ansvarat för fastighetsskötseln på entreprenad. Till kontoret har en ny kopiator köpts in. VALBEREDNING. Föreningens valberedning har bestått av Hans Henriksson (sammankallande), Ulf Rick och Bengt Ekström. REVISORER. Som ordinarie externrevisor trädde i somras Helene Ragnarsson (auktoriserad revisor) in då Karl Gustav Lindgren (auktoriserad revisor) hastigt gick bort. Som suppleant trädde Andreas Mattson (godkänd revisor) in, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers. Internrevisor har varit Rune Larsson med Göran Engemar som suppleant. ERSÄTTNINGAR. Till samtliga förtroendevalda (styrelse, valberedning och internrevisorer), totalt 15 personer, har utbetalats kr. I detta belopp ingår lagstadgade arbetsgivaravgifter med kr. I vidstående ruta redovisas timersättningar. PROTOKOLL. Styrelseprotokoll har utdelats till styrelse, revisorer och föreningens förvaltare. Då protokollen ej är offentlig handling har inga, utöver berörda mottagare, erhållit protokoll. UTBILDNING OCH SEMINARIER. Nyinvalda styrelseledamöter har informerats om styrelsens arbetssätt. Särskilt har betonats betydelsen av att styrelsen agerar långsiktigt där kvalité, utförande, trygga och pålitliga leverantörer går före lågt pris vid föreningens investeringar. Arvodesersättningar Per styrelsesammanträde 400 kr Ordförande inkl. 20 timmar kr Övrig tid, per timme 170 kr Övriga förtroendevalda per timme 140 kr 3

4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningen ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Ordinarie föreningsstämma ägde rum tisdagen den 10 maj 2005, då stadgeenliga ärenden behandlades. I stämmoförhandlingarna deltog 77 röstberättigade medlemmar. Stämman beslutade bl.a.: att överföra 2004 års överskott på kr till fonden för yttre underhåll att i enlighet med revisorernas förslag, bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2004 att arvodet till förtroendevalda skall höjas med 10 kr att styrelsens sammansättning skall vara sju ordinarie ledamöter och tre suppleanter Efter stämmoförhandlingarna serverades en lättare måltid samt kaffe med bröd. Tidigare ordförande Kjell Berggren, som tidigare avtackats av stämman, bjöd på god dryck. FÖRENINGS STADGA. Föreningens gällande stadga med gjorda tillägg är registrerad hos Bolagsbyrån (Sundsvall) Inga stadgeändringar har skett under året, utöver stadgan finns ordningsregler. MEDLEMSANTAL. Antalet lägenheter är 396 och alla, utom en, innehas med bostadsrätt. Denna lägenhet är förenings egendom och hyrs ut av föreningen. Hyresvillkoren har varit anpassade till gällande bruksvärdesprinciper på den öppna hyresmarknaden i Uppsala. Föreningens förvaltare har haft i uppdrag att bevaka hyresvillkoren. ANSTÄLLDA. Under verksamhetsåret har föreningen inte haft egen anställd personal. Alla nödvändiga tjänster har köps in från externa leverantörer. ÖVERLÅTELSER OCH ANDRAHANDSUTHYRNINGAR. Under året har 48 lägenhetsöverlåtelser skett, av dessa har 6 överlåtits inom familjen. Styrelsen har beviljat ut- och inträde för säljare och köpare efter noggrann granskning av samtliga överlåtelsehandlingar. I samtliga fall har upplysningar tagits på köparna före beslut om medlemskap. I enlighet med gällande föreningsstadga har avgifter för överlåtelser och pantsättningar uttagits av köparen. Avgiften har varit 2.5 % respektive 1.0 % av gällande prisbasbelopp ( kr). Alla nya bostadsrättsinnehavare har personligen hälsats välkommen till föreningen, samt fått ett välkomstpaket som bl.a. innehåller områdesinformation, stadga och en present. Vid årsskiftet hade föreningen 5 beviljade andrahandsuthyrningar. TAXERINGSVÄRDE. Föreningen äger fastigheterna Löten 11:1-5 (17 hus med 396 lägenheter) och Löten 11:13-15 (190 garage- och parkeringsplatser, samtliga utrustade med elektroniskt tid- och temperaturstyrt eluttag som begränsar inkopplingstiden i syfte att spara energi). Taxeringsvärdet var kr varav värdet för mark uppgick till kr. FÖRSÄKRINGAR. Samtliga fastigheter har varit fullvärdesförsäkrade i Trygg-Hansa AB, via föreningens förvaltare, ISS Ekonomiförvaltning AB, där även försäkring för kulvert, skadedjur, miljö och ansvarsföräkring för styrelsen ingått Försäkringspremien uppgick till kr (ökning med 10 % jämfört med år 2004). Låg skadefrekvens och förebyggande underhållsåtgärder har medfört att premien fortfarande är måttfull med tanke på försäkringens innehåll samt föreningens storlek. LOKALER. Inom fastigheterna finns sexton lokaler (9m² m²), som var uthyrda hela året. Beroende på standard har lokalerna klassificerats i tre olika kategorier, dock är samtliga lokaler av "enklare" typ. Flertalet har varit uthyrda till föreningens medlemmar. Samtliga hyreskontrakt har granskats och hyreskostnaden har indexuppräknats. PARKERINGSPLATSER. Vid årets slut fanns många sökande till garageplats samt yttre parkeringsplats. Kötiden uppgick till år resp.3-4 månader. Medlemmar utan parkeringsplats har haft möjlighet att utnyttja parkeringsplatser ägda av Uppsala kommun till reducerat pris (boendeparkering). Utökning av parkeringsplatser har ej varit möjligt då Uppsala kommun motsatt sig försäljning av mark till föreningen. Hyreskontrakten har avstämts mot register och i förekommande fall har justeringar skett. 4

5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ekonomi BOKSLUTSDISPOSITIONER. Bokslutet för verksamhetsåret 2005, visar ett överskott på kr före stadgeenlig avsättning till yttre underhållsfond. Överskottet beror på fortsatt långsiktiga lösningar och förebyggande underhåll som medför låga skade- och underhållskostnader. Även god hushållning med vatten, värme och genom framförhandlade avtal har prisökningarna begränsats. Styrelsen föreslår att hela överskottet på kr överförs till yttre underhållsfond. KASSAFLÖDESANALYS. I enlighet med gällande bokföringslagar har kassaflödesanalys upprättats för föreningen. Till Bolagsverket i Sundsvall har halvårsavstämning inlämnats. YTTRE FOND. Inga uttag har skett ur yttre fonden under året. Vid årets slut fanns kr kvar i fonden. AVSKRIVNINGAR. Om - och tillbyggnader har avskrivits med kr, i denna summa ingår avskrivningar för balkonger med kr (1.5 år av totalt 30 år). Föreningens byggnader har skrivits av med kr, samtliga avskrivningar uppgår till totalt kr. RÄNTEBIDRAG. Boverket har utbetalat kr i räntebidrag till föreningen, vilket är enligt budget. BANKKONTO OCH HANDKASSA. ISS Ekonomiförvaltning AB Uppsala har haft tillgång till ett klientmedelskonto för dagliga betalningar, maxbeloppet har uppgått till kr. Överskjutande belopp har månadsvis överförts till föreningens penningmarknadskonto i Handelsbanken (SHB), där bättre räntevillkor erhållits. Behållningen var kr. Handkassans maxbelopp har varit kr. OBLIGATION. Föreningen ägde under året en aktieindexobligation, löptid till (inköpt för inkl. courtage kr). Obligationen löper med en garanterad avkastningsränta på 2 % och återbetalas med nominellt belopp. Marknadsvärdet uppgick till kr per VÄRDEPAPPER För att få bättre avkastning på de likvida medel som föreningen har på konto i SHB än den normala bankräntan beslöt styrelsen i slutet av året att placera en del av dessa medel i säkra värdepapper med högre ränteavkastning. Värdepapperna löses efter löptiden med minst det nominella beloppet. Pengarna placerades i: Handelsbankens räntefond kr Handelsbankens aktieindexobligation AIO 708E kr AIO 708S kr INTÄKTSRÄNTOR. På likvida medel i Handelsbanken (SHB), har ränta erhållits med kr, övriga ränteintäkter uppgick till kr. Totalt har kr erhållits. LÅN OCH LÅNERÄNTOR. Vid årets slut uppgick fastighetslånen till kr. Räntekostnaden uppgick till kr, amortering har skett med kr. Stor omsorg har ägnats föreningens låneportfölj, huvudprincipen har varit att ha varierande bindningstider och lånebelopp. Förhandling har skett med långivare inför varje förändring av lånen. För löptid, räntenivå samt lånebelopp se not 15. FASTIGHETSSKATT. BRF Bellmans totala skatter, fastighetsskatt samt statlig skatt uppgick till kr. Räknat per bostadsrätt, oberoende av storlek, blev skatten kr ÅRSAVGIFTEN. En höjning av årsavgiften med 10 % aviserades i slutet av förra året. Den träder i kraft Månadskostnaden per lägenhet för 2005 framgår av vidstående tabell; Månadskostnader BILPLATSER. Hyresavgiften för yttre och inre parkeringsplatser har varit oförändrad under året. Elenergi har ingått i hyresavgiften. RESTLISTAN. En aktiv bevakning av restlistan har utförts under året, sena betalare har fått betala en extra avgift (50kr). Med tanke på förenings storlek har restförda belopp varit låga. ENERGI. Totalt förbrukades MWh fjärrvärmeenergi till uppvärmning. Föreningens kostnad uppgick till kr vilket är lägre än budget. Rabatt för effektivt utnyttjande (flödespremie), har erhållits under årets kalla månader. Elförbrukningen (ej lägenheter) uppgick till ca kwh till en kostnad av kr vilket är lägre än budget då vi erhållit ett bättre pris från Vattenfall. VATTENFÖRBRUKNINGEN Vattenförbrukningen uppgick till ca m3 till en kostnad av kr, per bostadsrätt förbrukades ca 123 m3 vatten. RENHÅLLNING. Kostnaden för den totala renhållningen (tömning av kärl i 8 sophus samt sopcontainer) uppgick till kr, vilket är kr lägre än budget. Differensen beror på uteblivna beräknade höjningar. Månadskostnader Lägenhetstyp Yta m2 Kronor Ett rum och kokvrå 29, Ett rum och kök 32, Ett rum och kök 41, Två rum och kök 45, Två rum och kokvrå 47, Två rum och kök 49, Tre rum och kök 81, Tre rum och kök 81, Fyra rum och kök 97, Fem rum och kök 112, Fem rum och kök 113, Garageplats 159 P-plats 86 5

6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Yttre och inre åtgärder TVÄTTSTUGOR. Löpande översyn och säkerhetstester av all utrustning har skett, förbrukad utrustning har ersatts med ny. För allas trivsel har extra städinsatser köpts in vid behov. PANORAMARUTOR. Efter anmälan och bedömning har 6 panoramarutor (i vardagsrum) bytts ut. Medlemmarna har själva fått betala 10 % av kostnaden, i samband med utbytet har miljöbelastande material tagits bort. INRE RÖRSYSTEM. Samtliga inre synliga rörledningar med tillhörande ventiler för värme, kallt och varm vatten har kontrollerats enligt gällande serviceavtal. Brister har åtgärdats och i förekommande fall har utbyte skett av förslitet material. UNDERCENTRALER. I samtliga fem undercentraler har översyn av elektronik- och VVS -utrustning skett enligt serviceavtal. De styr och reglerutrustningar från TAC som vi har idag kommer att bytas ut under 2006 mot nya och effektivare sådana. Dessutom upphör leverantören med att föra reservdelar till utrustningen. SOPHUS, SOPSORTERING OCH SANDFICKA. Regelbunden uppföljning har skett av volymen sopor och sopkärl. I vissa fall har förändringar utförts. Rengöring av sopkärl och sophus har utförts efter gällande rutin och vid behov. I Bellmanbladet har styrelsen påtalat vikten av att sopor sorteras rätt. Boende har uppmanats, att vid utbyte av vitvaror och större elapparater be leverantören återta förbrukad enhet. Tillträde till sopcontainern har varit fortsatt begränsad under året, förtroendevalda har öppnat vid anmodan. Under maj månad tillhandahölls container för bortforsling av både grovsopor och elektronikmaterial. KABEL-TV. Upprustning av kabelnätet samt införande av "tre hål i väggen" kommer att ske under första hälften av Detta kommer att ge alla som vill möjlighet att ansluta sig till bredband med de hastigheter som Comhem framöver kommer att erbjuda. Utbudet av olika kombinationer av betal TV kanaler ökar väsentligt. BELYSNINGAR. I inre och yttre belysningar har lågenergilampor använts där så varit möjligt. HUSGAVLAR I enlighet med underhållsplanen beslutades att under våren 2006 byta ut och måla om vindskivorna på husgavlarna. UTEMILJÖ. Styrelsens miljögrupp fortsätter att i samarbete med landskapsarkitekt- och trädgårdsarkitekt planlägga och långsiktigt förnya Bellmans yttre miljö. Under året genomfördes en välbesökt trädgårdsvandring. Här har vi listat en del av de växter vi numera har på våra gårdar: Vidjehortensia, vit Praktforsytia, gul Paradisbuske, rosa Låg ölandstok, vit Mossros, röd Vresros, rosa Doftolvon Dvärgsyren, rosalila CYKELHUSEN Cykelhusen har varit flitigt använda, ett hus har varit reserverat för mopeder och motorcyklar. Husen är inte tänkta att användas för långtidsförvaring av cyklar. VATTENAVHÄRDNING. I en undercentral har ett elektroniskt vattenavhärdningssystem varit i drift sedan år 2001, driftskostnaden har varit låga och inget underhåll har varit nödvändigt. 6

7 Årstiderna i BRF-Bellman 7

8 8 Årstiderna i BRF-Bellman

9 Årstiderna i BRF-Bellman 9

10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Leverantörer FASTIGHETSSKÖTSEL. AB Sh-bygg i Uppsala har haft ansvar för fastighetsskötsel och städning. Företaget har haft fast personal på plats under året. Vid arbetstoppar har man förstärkt den fasta personalen. Under sommaren har ungdomar från föreningen, som anvisats av styrelsen, tjänstgjort i området. Arbetet har varit skötsel av föreningens markytor och rabatter. Sh-bygg har helt ansvarat för anställningarna och arbetsledande funktioner. Arvodet för AB Sh-Byggs tjänster uppgick till kr, inkl. ersättning till sommarjobbare. EKONOMISK FÖRVALTNING. ISS Ekonomiförvaltning AB Uppsala har ansvarat för föreningens förvaltning under året. Arvodet för detta uppgick till kr. Utöver detta tillkommer kostnader för handläggning av överlåtelser och pantsättningar, föreningen erhåller dock motsvarande intäkter från berörda medlemmar då dessa tjänster är avgiftsbelagda. Föreningen har även utnyttjat andra tjänster som förvaltaren har tillhandahåller. BANK OCH FÖRVALTNINGSTJÄNSTER. Handelsbanken (SHB) City Uppsala har levererat föreningens samtliga banktjänster. Hos banken, där vi har föreningens bankfack, är även föreningens aktieobligation samt övriga värdepapper tecknade. Samtliga fastighetslån har varit placerade i Handelsbanken. REVISION. Externt revisorarvode (Öhrlings Pricewaterhouse Coopers) har utbetalts med kr. Under året har rullande revision utförts och rapport har sänts till styrelsen. VVS-INSTALLATIONER. NVS Installation har ansvarat för samtliga installationer för värme, kall- och varmvatten anläggningen inom föreningen. Företaget har även ansvarat för underhållsbesiktning och uppföljning. Hög servicevilja och stor kundnytta har uppskattas av styrelsen. ELINSTALLATIONER. Elektrobyrån och Bravida El AB har ansvarat för elinstallationer och kontroller av anläggningarna. Föreningen har erhållit snabb service vid funktionsstörningar. BEVAKNING. Falck Security AB Uppsala ansvarade för nattlig ronderande bevakning av området, inklusive parkeringsanläggningarna. Samma företag har även ansvarat, kostnadsfritt, för parkeringsbevakningen inom föreningen. TVÄTTUTRUSTNINGAR. Upplands Kyl & tvättservice samt Riksbyggen har ansvarat för service på maskinparken i tvättstugorna. SERVICEAVTAL. Föreningen har haft förebyggande service- och underhållsavtal med nedanstående leverantörer under året: NVS Installation AB Uppsala, VVS-installationer TAC AB Uppsala, styr- och reglerutrustningar Com hem, kabel-tv Boström R.S.A.T. Sverige AB, skadejour Klotterkonsulten AB Stockholm, klottersanering Swesafe AB, lås Bolander & Co AB Uppsala, skadekonsulter Övrigt SKADEGÖRELSE. Styrelsen har prioriterat snabb borttagning av klotter, som i mycket liten utsträckning drabbat föreningen, övrig skadegörelse har varit sönderslagna lampor och krossade fönster i bl.a. ena tvättstugan. Totala antalet skador är dock få i förhållande till föreningens storlek. Medlemmar och inhyrd ronderande väktare har omedelbart agerat då något "varit på gång". Alla skador dokumenteras i bild och skrift samt polisanmäls omedelbart. UTBILDNING. Styrelsens medlemmar har deltagit i en styrelsekurs anordnad av ISS. Därutöver har det anordnats seminarier i bostadsrättsjuridik samt försäkringsfrågor. BELLMANBLADET. Medlemstidningen "Bellmanbladet" har utkommit med 5 nr. under 2005 FYRVERKERI. Det traditionsenliga nyårsfyrverkeriet, som ställdes in förra året p.g.a. den tragiska katastrofen i Asien, kunde åter avnjutas till mångas glädje. MÄKLARE. Föreningen har under året haft ett gott samarbete med fastighetsmäklare om gällande regelverk i samband med överlåtelse av bostadsrätt. REFLEKTION av en ( styrelse-) medlem. Under 2005 har flera av våra äldre medlemmar lämnat oss. Några har flyttat till äldreboende och några har lämnat jordelivet. Flera flyttade in när området var nybyggt. Låt oss sända en tanke och ett tack till dessa trotjänare som bidragit till att göra Brf Bellman till vad det idag är, en förening där det är trevligt att leva och bo. Låt oss tillsammans fortsätta att verka för detta även i framtiden. 10

11 RESULTATRÄKNING INTÄKTER Summa intäkter Not KOSTNADER Underhållskostnader Not Driftskostnader Not Förvaltnings och externa kostnader Not Personalkostnader Not Avskrivningar Not Resultat före finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Not Räntekostnader och liknande resultatposter Not Resultat efter finansiella poster Statlig skatt Årets resultat KASSAFLÖDESANALYS Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. Not Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Not Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Materiella anläggningstillgångar Not Finansiella anläggningstillgångar Not Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Långfristiga skulder Not Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Not Likvida medel vid årets slut Not

12 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader Not Mark Maskiner och inventarier Not Finansiella anläggningstillgångar Not 11 Värdepapper Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Hyres- och avgiftsfordringar Kundfordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not Kortfristiga placeringar Not Kassa och bank Kassa och bank Avräkningskonto ISS Ekonomiförvaltning AB Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Not 14 Bundet eget kapital Insatser Yttre reparationsfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder Fastighetslån Not Mottagna depositioner Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Not Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga 12

13 BOKSLUTSKOMMENTARER NOT 1 FÖRENINGENS INTÄKTER Hyresintäkter bostäder Hyresintäkter lokaler Hyresintäkter garage Hyresintäkter p-platser Årsavgifter bostäder Övriga ersättningar/intäkter Överlåte- och pantsättningsavgiftavgifter Summa föreningens intäkter NOT 2 UNDERHÅLLSKOSTNADER Löpande reparationer Planerat underhåll Serviceavtal Avgår skattereduktion och övr bidrag Avgår lyft ur föreningens rep.fond Summa underhållskostnader NOT 3 DRIFTSKOSTNADER Fastighetsskötsel/städning entreprenad Fastighetsel Uppvärmning Vatten Sophämtning Fastighetsförsäkringar Självrisk/rep. försäkringsskador Studieverksamhet Bevakningskostnader Kabel-TV Fastighetsskatt Övriga driftskostnader Förbrukningsinvent Summa driftskostnader NOT 4 FÖRVALTNINGS- OCH EXTERNA KOSTNADER Administration, kontor, övrigt Revisionsarvode Förvaltningsarvode Övriga externa tjänster Summa förvaltnings- och externa kostnader NOT 5 PERSONALKOSTNADER Styrelsearvode Löner Kostnadsersättningar Sociala avgifter Övriga personalkostnader Summa personalkostnader NOT 6 AVSKRIVNINGAR Byggnad år 2/ Takrenovering år 16/ Fönsterbyte år 13/ Portar år 10/ Säkerhetsdörrar år 10/ Balkonger år 1,5/ Kopiator år 1/ Summa avskrivningar

14 BOKSLUTSKOMMENTARER NOT 7 ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER Ränteintäkter Summa övriga ränteintäkter och liknande resultatposter NOT 8 RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER Räntekostnader Avgår räntebidrag Summa räntekostnader och liknande resultatposter NOT 9 BYGGNADER Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Nyanskaffning balkonger Årets nyttjande av yttre reparationsfonden (balkonger) Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående bokfört värde Taxeringsvärden byggnader Taxeringsvärden mark Summa taxeringsvärde NOT 10 MASKINER OCH INVENTARIER Ackumulerade anskaffningsvärden Nyanskaffning kopiator Utgående ackumulerade anskaffningsvärden (netto) Ackumulerade avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående bokfört värde NOT 11 VÄRDEPAPPER Bokfört värde Marknadsvärde HB aktieindexobligation AIO 708E HB aktieindexobligation AIO 708S Handelsbankens räntefond Summa värdepapper NOT 12 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Förutbetalda försäkringspremie Upplupna räntebidrag Förutbetald kabel-tv Övriga interimsfordringar Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter NOT 13 KORTFRISTIGA PLACERINGAR Bokfört värde Marknadsvärde Aktieindexobligation HB 651V Summa kortfristiga placeringar

15 BOKSLUTSKOMMENTARER NOT 14 FÖRÄNDRING EGET KAPITAL Inbetalda Yttre Balanserat Årets insatser rep.fond resultat resultat Belopp vid årets ingång Disposition av föregående års resultat Årets resultat Belopp vid årets utgång NOT 15 FASTIGHETSLÅN Långivare Räntesats Ränteändring Handelsbanken 5,69% Handelsbanken 5,95% Handelsbanken 6,95% Hnadelsbanken 5,39% Handelsbanken 3,54% Handelsbanken 4,99% Handelsbanken 4,33% Handelsbanken 4,26% Handelsbanken 5,19% Avgår kortfristigdel Summa fastighetslån NOT 16 ÖVRIGA SKULDER Kortfristig del av fastighetslån Källskatt Summa övriga skulder NOT 17 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Upplupna löner och arvoden Upplupna sociala avgifter Upplupna utgiftsräntor Förutbetalda hyror och avgifter Upplupna avtalskostnader Beräknat arvode för revision Upplupen uppvärmning Upplupna elavgifter Upplupen renhållning Upplupna reparationer/underhåll Upplupna övriga kostnader Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter NOT 18 JUSTERING FÖR POSTER SOM INTE INGÅR I KASSAFLÖDET Avskrivningar Uttag yttre reparationsfond Statlig skatt enligt resultaträkningen Summa justering för poster som inte ingår i kassaflödet

16 BOKSLUTSKOMMENTARER NOT 19 FÖRÄNDRING AV KORTFRISTIGA SKULDER Kortfristig del av långfristig skuld ingår inte i beräkningsunderlaget. NOT 20 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Investeringar i byggnad/mark Investeringar i maskiner/inventarier Förvärv av materiella anläggningstillgångar NOT 21 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Förändring finansiella anläggningstillgångar NOT 22 LÅNGFRISTIGA SKULDER Upptagna lån Amortering av lån Depositioner Summa långfristiga skulder NOT 23 LIKVIDA MEDEL Kassa Handelsbanken Avräkning ISS Ekonomiförvaltning AB Summa likvida medel Uppsala den 24 april 2006 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Bellman 16

Ställda panter avser pantbrev/inteckningar, som föreningen lämnat som säkerhet för lån.

Ställda panter avser pantbrev/inteckningar, som föreningen lämnat som säkerhet för lån. Liten ordlista För att bättre förstå årsredovisningen finns här förklaringar till de vanligaste förekommande uttrycken i bokstavsordning. Anläggningstillgångarna är tillgångar i föreningen avsedda för

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning. Brf Mälarglimt

Årsredovisning. Brf Mälarglimt Årsredovisning för Brf Mälarglimt Räkenskapsåret 2010 Brf Mälarglimt 1(9) Styrelsen för Brf Mälarglimt får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Fastighet Raderkniven

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm Bokslut för BRF Morkullan 2003-01-01-2003-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 03-01 - 03-12 01-09 -02-12 Nettoomsättning Not 1 8 277 115 11 221 143 Fastighetskostnader Drift Not 2-4 206 588-5 506 617 Planerat

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

Årsredovisning. Brf Knoppen 21

Årsredovisning. Brf Knoppen 21 Årsredovisning för Brf Knoppen 21 Räkenskapsåret 2007 Brf Knoppen 21 1(9) Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning Not 1 6 901

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Geten Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Brf Geten Räkenskapsåret Årsredovisning för Brf Geten 25 Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Ny Rubrik Ny Rubrik 2 , Geten 5(14) Resultaträkning Belopp i kr Not 2010-01-01-2009-01-01- 2010-12-31 2009-12-31 Nettoomsättning 1 13

Läs mer

RESULTATRÄKNING NOT

RESULTATRÄKNING NOT 030101 020101 RESULTATRÄKNING NOT -031231-021231 RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning Årsavgifter 3 531 696 3 528 696 Hyresintäkter 401 198 382 813 Övriga rörelseintäkter 765 585 Summa nettoomsättning 3

Läs mer

Brf Rågö 6(15) Resultaträkning Not

Brf Rågö 6(15) Resultaträkning Not Brf Rågö 6(15) 2007-01-01 2006-01-01 Resultaträkning Not -2007-12-31-2006-12-31 Föreningens intäkter 1 15 923 442 14 647 050 Föreningens kostnader Underhållskostnader 2-3 513 450-2 996 508 Driftskostnader

Läs mer

Årsredovisning. Brf Jernet 7

Årsredovisning. Brf Jernet 7 Årsredovisning för Brf Jernet 7 Räkenskapsåret 2006 Brf Jernet 7 1(10) Styrelsen för Brf Jernet 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Fastighet Järnet 7 Styrelse

Läs mer

20120101 20110101 RESULTATRÄKNING NOT 20121231 20111231

20120101 20110101 RESULTATRÄKNING NOT 20121231 20111231 Brf Kylskåpet 3 4. 20120101 20110101 RESULTATRÄKNING NOT 20121231 20111231 Intäkter Årsavgifter bostäder 1 220 418 1 205 520 Hyresintäkter bostäder 0 31 920 Summa intäkter 1 220 418 1 237 440 Kostnader

Läs mer

Årsredovisning. Brf Trädgårdsmäst nr 8

Årsredovisning. Brf Trädgårdsmäst nr 8 Årsredovisning för Brf Trädgårdsmäst nr 8 702002-9711 Räkenskapsåret 2012 2 (12) Styrelsen för Brf Trädgårdsmäst nr 8 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Resultaträkning 2013-12-31 2012-12-31 Nettoomsättning Not 1 8 132

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2003 för Brf Stjärnfallet nr 15.

Årsredovisning 2003 för Brf Stjärnfallet nr 15. Org.nr 702002-8630 1(10) Årsredovisning 2003 för Brf Stjärnfallet nr 15. Styrelsen för Brf Stjärnfallet nr 15 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2003-01-01-2003-12-31.

Läs mer

RESULTATRÄKNING

RESULTATRÄKNING 4(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Verksamhetens intäkter Årsavgifter och hyror 5 319 172 5 085 591 Övriga verksamhetsintäkter 109 617 65 186 Summa verksamhetens intäkter Not 1 5 428 789 5 150 777 Fastighetskostnader

Läs mer

2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31

2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31 6 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31 Intäkter Årsavgifter bostäder 1 321 620 1 201 644 Hyresintäkter 162 155 165 202 Debiterad TV-avgift 23 820 22 790 Debiterad elavgift 5

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007 2006 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 1 259 052 1 250 118 Övriga rörelseintäkter 19 033 17 974 1 278 085 1 268 092 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader

Läs mer

Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012

Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012 Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012 ² ² - sida 2 Resultaträkning 2012-01-01 2011-01-01 Belopp i kr Not 2012-12-31 2011-12-31 Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror 1 940 710 914 516 Hyres-

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

2011 årsredovisning brf vinterrosen_cashflow120415

2011 årsredovisning brf vinterrosen_cashflow120415 1(7) ÅRSREDOVISNING 2011 Brf Vinterrosen 1 Org nr 716417-8308 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Vinterrosen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet för räkenskapsåret 2011. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Stjärnfallet nr 15.

Årsredovisning 2004 för Brf Stjärnfallet nr 15. Org.nr 702002-8630 1(11) Årsredovisning 2004 för Brf Stjärnfallet nr 15. Styrelsen för Brf Stjärnfallet nr 15 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2013 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4 Årsredovisning för Brf Vårt Hem nr 4 Räkenskapsåret 2008 Brf Vårt Hem nr 4 1(9) Styrelsen för Brf Vårt Hem nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28 Årsredovisning för Brf Kocksgatan 28 769603-7709 Räkenskapsåret 2015 1 (12) Styrelsen för Brf Kocksgatan 28 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Verksamheten Information

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015

Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015 Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015 Brf Skogsviolen Org. nr 716422-5349 5(10) RESULTATRÄKNING INTÄKTER Nettoomsättning 2015 Not 2014 Årsavgifter 2 917 632 2 917 632 Hyresintäkter 84 036 3 001 668 82

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Sid 1 (9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 5(12) RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 Nettoomsättning Not 2 7 187 178 7 121 723 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -355 751-425 746 Drift -3 897 057-3 896 204 Förvaltningskostnader -561

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Fastighet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Träklotsen 2 avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2010-31 december 2010 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kråkan Åttiotvå

Årsredovisning. Brf Kråkan Åttiotvå Årsredovisning för Brf Kråkan Åttiotvå 769617-6333 Räkenskapsåret 2013 Brf Kråkan Åttiotvå 1(10) 769617-6333 Styrelsen för Brf Kråkan Åttiotvå, Malmö kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Styrelse och revisorer

Styrelse och revisorer Årsredovisning 2009 för Bostadsrättsföreningen Folkungaträdet 4 Styrelsen för Brf Folkungaträdet 4 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Brf Skytten i Duvbo

Årsredovisning. Brf Skytten i Duvbo Årsredovisning för Brf Skytten i Duvbo 715200-1280 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Brf Skytten i Duvbo får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Utöver den lagstadgade informationen

Läs mer

Verksamhet Föreningen har under året ägt och förvaltat fastigheten Heden 29:3 med gatuadress Berzeliigatan 25, Göteborg.

Verksamhet Föreningen har under året ägt och förvaltat fastigheten Heden 29:3 med gatuadress Berzeliigatan 25, Göteborg. Sid 1 (7). Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Berzeliigatan 25 får härmed avge årsredovisning över föreningens förvaltning under räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOSTADEN I ÖRBY 1. Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING. för

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOSTADEN I ÖRBY 1. Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING. för Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Bostaden i Örby 1 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009. STYRELSEN

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Midgård 27 769604-0786. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Midgård 27 769604-0786. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Midgård 27 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Midgård 27 1(12) Förvaltningsberättelse sid 1 Brf Midgård 27 2(12) Förvaltningsberättelse sid 2 Brf Midgård 27 3(12) Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

Styrelsen för. Bostadsrättsföreningen Lidingöbävern. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen för. Bostadsrättsföreningen Lidingöbävern. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Lidingöbävern får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2008-31 december 2008 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Årsredovisning. BRF Eriksdal

Årsredovisning. BRF Eriksdal Årsredovisning för BRF Eriksdal Räkenskapsåret 2005 BRF Eriksdal 1(8) Styrelsen för BRF Eriksdal får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 1(1) 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 Nettoomsättning 1 9 224 641 8 680 668 Summa intäkter 9 224 641 8 680 668 Rörelsens kostnader Drift 2,3-6 010 197-4 902 006 Löpande

Läs mer

Verksamheten FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Verksamheten FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Belopp anges i kronor om inget annat anges. Uppgift inom parentes avser föregående år. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Brf Örebrohus 18 Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2002/2003

Brf Örebrohus 18 Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2002/2003 Brf Örebrohus 18 Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2002/2003 Du hittar mer information på vår hemsida Innehåll Resultaträkning sida 2 Balansräkning 3 Notförklaringar 5 Resultat och Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2005-01-01 2005-12-31. Fastighet

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 1(14) Extra sida 1 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 2(14) Extra sida

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsbokslut. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsbokslut. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsbokslut för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2009-07-01-2010-06-30 Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 2(8) 2009-07-01 2008-07-01 Resultaträkning Not -2010-06-30-2009-06-30 Nettoomsättning

Läs mer

Styrelsen för Hsbs Brf Strandpiparen 1934 i Göteborg

Styrelsen för Hsbs Brf Strandpiparen 1934 i Göteborg Styrelsen för Org.nr: 757200-8998 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Resultaträkning 2016-12-31 2015-12-31 Rörelseintäkter Nettoomsättning

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning Resultaträkning 2010-12-31 2009-12-31 Nettoomsättning Not 1 17 241 479 17 249 184 Fastighetskostnader Drift Not 2-9 036 852-7 748 671 Planerat underhåll -2 212 942-2 366 831 Fastighetsskatt och kommunal

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vasaborgen

Årsredovisning. Brf Vasaborgen Årsredovisning för Brf Vasaborgen Räkenskapsåret 2008 Brf Vasaborgen 1(9) Styrelsen för Brf Vasaborgen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hilltorp Södra 1

Årsredovisning. Brf Hilltorp Södra 1 Årsredovisning för Brf Hilltorp Södra 1 Räkenskapsåret 2007 Brf Hilltorp Södra 1 1(8) Brf Hilltorp Södra 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Styrelsen för Brf Hilltorp Södra 1 får

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2011 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

HSB:s Brf Insjön i Nacka

HSB:s Brf Insjön i Nacka HSB:s Brf Insjön i Nacka Årsredovisning För räkenskapsåret 2004 HSB:s Brf Insjön i Nacka 1(11) Årsredovisning Styrelsen för HSB:s Brf Insjön i Nacka får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004.

Läs mer

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502 Brf Diariet 6 Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Diariet 6, Bromma, Stockholms kommun, (org. Nr 769606-5502)

Läs mer

Brf Roslagsbanan 12 Org. nr

Brf Roslagsbanan 12 Org. nr Brf Roslagsbanan 12 Org. nr. 716419 1954 Årsredovisning för Räkenskapsåret 2008 BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt

Läs mer

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Brf Domar nr 1 1(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- Nettoomsättning Årsavgifter och hyror 1 1 100 462 1 063 947 Övriga intäkter 2 213 - S:a Nettoomsättning 1 102 675 1 063 947 Kostnader

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Tor 2 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Tor 2 1(10) ' Brf Tor 2 2(10) ' Brf Tor 2 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2012-01-01-2011-01-01- 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning

Läs mer

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010-01-01-2010-12-31. Detta är föreningens elfte verksamhetsår. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Verksamheten Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Berget 10 Räkenskapsåret 2011 Bostadsrättsföreningen Berget 10 1(10) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Berget 10 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Föreningen består av 16 medlemmar. Antalet bostadsrätter är 12 och antalet lägenheter är 10. Antal röster är 11.

Föreningen består av 16 medlemmar. Antalet bostadsrätter är 12 och antalet lägenheter är 10. Antal röster är 11. 1(6) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Utsikten i Djursholm Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Förvaltningsberättelse Antal medlemmar Föreningen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 17 249 184 18 540 167 Fastighetskostnader Drift Not 2-7 748 671-7 300 448 Planerat underhåll -2 366 831-683 160 Fastighetsskatt och kommunal

Läs mer

Produktion. Ansvarig för innehåll: Ordförande Per Fåhraeus Layout & produktion: Galax Webb Fotografi: Anders Skyttle Tryck: Markaryds Grafiska

Produktion. Ansvarig för innehåll: Ordförande Per Fåhraeus Layout & produktion: Galax Webb Fotografi: Anders Skyttle Tryck: Markaryds Grafiska Årsredovisning 2008 Produktion Ansvarig för innehåll: Ordförande Per Fåhraeus Layout & produktion: Galax Webb Fotografi: Anders Skyttle Tryck: Markaryds Grafiska Brf Bellman Bellmansgatan 98 754 26 Uppsala

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2013 2012

RESULTATRÄKNING 2013 2012 RESULTATRÄKNING 2013 2012 Intäkter Hyresintäkter 3 726 068 3 708 806 Intäkter varmvatten 143 029 134 510 Övriga intäkter 12 1 581 Summa intäkter 3 869 109 3 844 897 Övriga kostnader Värme -512 514-507

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter till nyttjande utan begränsning i tiden.

Läs mer

Årsredovisning. för. Brf SEBOHUS nr 1. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning. för. Brf SEBOHUS nr 1. Förvaltningsberättelse Årsredovisning för Brf SEBOHUS nr 1 726000-1958 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Sida - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) Bostadsrättsföreningen Stöten 1 Org nr 716456-4549 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

HSB:s Brf Räven. Årsredovisning För räkenskapsåret

HSB:s Brf Räven. Årsredovisning För räkenskapsåret Årsredovisning För räkenskapsåret 2007 Årsredovisning Styrelsen för HSB:s Brf Räven får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Försäkring Fastigheten är fullvärdeförsäkrad

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

BALANSRÄKNING

BALANSRÄKNING BALANSRÄKNING 2010 12 31 2009 12 31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Byggnader Not 1 78 480 441 78 930 441 Mark 2 000 000 2 000 000 Maskiner och inventarier Not 2 483 540 546 514 Insats SCB 3 500 3 500

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen HYLTE FERIEBY

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen HYLTE FERIEBY Årsredovisning Bostadsrättsföreningen HYLTE FERIEBY Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2006. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Turbinen 21 716421-8807. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Turbinen 21 716421-8807. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Turbinen 21 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

Årsredovisning. Brf Urnan 1

Årsredovisning. Brf Urnan 1 Årsredovisning för Brf Urnan 1 716419-5294 Räkenskapsåret 2013 2 (12) Styrelsen för Brf Urnan 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Fastighet: Urnan 1 Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen MYNTVERKET I LUND. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2003.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen MYNTVERKET I LUND. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2003. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen MYNTVERKET I LUND Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2003. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

RESULTATRÄKNING Not 2010 2009

RESULTATRÄKNING Not 2010 2009 Org nr 76963-9168 RESULTATRÄKNING Not 21 29 Nettoomsättning Årsavgifter från medlemmar Hyresintäkter Ersättning fastighetsskatt Övriga intäkter 1 1 213 326 1 245 859 744 493 744 982 6 346 48 198 9 819

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8 Bostadsrättsföreningen Surbrunn 8 Sid 1(9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Surbrunn

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Hejaren 3 Styrelse Styrelsen

Läs mer

020101 010101 RESULTATRÄKNING NOT -021231-011231. Nettoomsättning 1 1 672 250 1 666 228 Summa intäkter 1 672 250 1 666 228

020101 010101 RESULTATRÄKNING NOT -021231-011231. Nettoomsättning 1 1 672 250 1 666 228 Summa intäkter 1 672 250 1 666 228 020101 010101 RESULTATRÄKNING NOT -021231-011231 Nettoomsättning 1 1 672 250 1 666 228 Summa intäkter 1 672 250 1 666 228 Rörelsens kostnader Drift 2,3-924 633-899 897 Löpande underhåll -86 196-125 733

Läs mer

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007 2008-06-18 Årsredovisning för Brf Kullen Räkenskapsåret 2007 Styrelsen för BRF Kullen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Föreningen registrerades den 1999-07-08.

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Brf Essingestupet 18

Årsredovisning. Brf Essingestupet 18 Årsredovisning för Brf Essingestupet 18 Räkenskapsåret 2010 Brf Essingestupet 18 1(10) Styrelsen för Brf Essingestupet 18 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse

Läs mer