KS au 154 Dnr KS /

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KS au 154 Dnr KS 000820/2015-200"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 360 Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott av 31 KS au 154 Dnr KS / Remiss avseende förslag på mark- och boendeprogram för Helsingborgs stad - Dnr 245/2014 Beskrivning av ärendet Båstads kommun har beretts möjlighet att yttra sig över remiss avseende förslag på mark- och boendeprogram för Helsingborgs stad. Helsingborgs stad har tagit fram förslag på nytt mark-och boendeprogram. Programmet tydliggör Helsingborgs stads viljeinriktningar och prioriteringar för att utveckla bostäder och mark för näringsliv samt beskriver vilka steg som ska tas för att uppnå visionen om Helsingborg i framtiden. Programmet innehåller kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning enligt lag och samt riktlinjer för kommunala markanvisningar. Båstads kommun är en del av de berörda parter som bereds möjlighet att yttra sig över remissen. För Båstads kommuns del berör programmat kommunen inte direkt men efterfrågan på bostäder kan ses i ett större regionalt sammanhang där vi delar såväl arbets- som bostadsmarknad med Helsingborg. Speciellt med tanken på framtidens kollektivtrafik i Båstads kommun. Helsingborgs stads viljeinriktningar och prioriteringar krockar inte med Båstads kommuns intressen och ger möjlighet till mer samarbete i framtiden. Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar: 1. Båstads kommun har inget att erinra över remissen avseende förslag på mark- och boendeprogram för Helsingborgs stad. 360

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 379 Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott av 31 KS au 155 Dnr KS / Försäljning av Förslöv 2:64 och Böske 2:103 Beskrivning av ärendet Kommunen äger 2 enstaka planlagda fribyggartomter (Förslöv 2:64 och Böske 2:103) som ska säljas enligt kommunens markpolicy ( Dnr: KS1429/12-200). Det innebär att villa-tomter säljs via kommunens tomtkö och i enlighet med regler och villkor för denna (Dnr: 324/11). Försäljningen administreras inom verksamhetsområde Teknik och service. Ovan nämnda tomter har varit svårsålda och funnits till försäljning under en lång period. Därför föreslås att försäljning och marknadsföring av dessa tomter hanteras med hjälp av fastighetsmäklare enligt ramavtal med fastighetsmäklare ( Dnr: 247/12-900). Förslöv 2:64, Tomten har erbjudits till alla i tomtkön och har varit annonserad på kommunens websida. Tomten är liten och har yta på 476 kvm. Tomten ligger lågt i förhållande till angörande väg. Böske 2:103, Tomten har erbjudits till alla i tomtkön. Fastigheten ligger högt i förhållande till angörande väg. Tomten har en yta på 719 kvm. Eftersom det inte finns något aktuellt tomtpris för fastigheten föreslås samma kvadratsmeterpris som för Förslöv 2:64, d.v.s. 221 kr/kvm fastställas. Detta pris bedöms överrensstämma med rådande marknadsvärde utifrån tomtens läge och beskaffenhet. Ovan nämnda fastigheter föreslås marknadsföras och försäljas via fastighetsmäklare. Tomtpris för Böske 2:103 föreslås fastställas till 221 kr/kvm. Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar: 1. Förvaltningen ges i uppdrag att ge i uppdrag till fastighetsmäklare att bistå med försäljning och marknadsföring av Förslöv 2:64 och Böske 2:103 i enlighet med gällande regler och villkor för tomtförsäljning. 2. Tomtpris för Böske 2:103 fastställs till 221 kr/kvm. 379

21

22

23

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 383 Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott av 31 KS au 152 Dnr KS / Medborgarförslag - Önskan om hundrastgård i Grevie Beskrivning av ärendet Ett medborgarförslag med önskemål om en hundrastgård i Grevie har inkommit till Teknik och service. Stora delar av året råder koppeltvång på alla offentliga platser i Båstads kommun vilket är en av anledningarna till önskan om hundrastgård. Teknik och service upplever att efterfrågan på hundrastgårdar i samtliga orter är stor. Båstads kommun har idag en hundrastgård som är finns i Malenskogen/Båstad. Rastgården ligger på kommunal mark och sköts av kommunen. I orterna utanför Båstad och Torekov är det vanligast att en vägförening ansvarar för drift och skötsel av kommunal mark Frågan om hundrastgårdar i dessa orter är därför en fråga för vägföreningen i respektive ort. Nytt för i år är att vägföreningarna har möjlighet att söka ett "Parkbidrag" från kommunen. Parkbidraget skulle kunna användas till exempelvis att anlägga en hundrastgård. Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Medborgarförslaget bifalls inte med motiveringen att frågan riktas till Grevie samhälles vägförening. 383

25 BÅSTADS KOMMUN Teknik & service Tj ä nsteskrive I se (1) Datum: Handläggare: Jenny Hertsgård Dnr: KS 57 / Till: Kommunfullmäktige Beslutet skall expedieras till: Helen Hesselbom Parkingenjör -Teknik och service Bilagor till tjänsteskrivelsen: Medborgarförslag från Helen Hesselbom, Grevie Ärendebeskrivning Ett medborgarförslag med önskemål om en hundrastgård i Grevie har inkommit till Teknik och service. Bakgrund Stora delar av året råder koppeltvång på alla offentliga platser i Båstads kommun vilket är en av anledningarna till önskan om hundrastgård. Teknik och service upplever att efterfrågan på hundrastgårdar i samtliga orter är stor. Aktuellt Båstads kommun har idag en hundrastgård som är finns i Malenskogen/Båstad. Rastgården ligger på kommunal mark och sköts av kommunen. I orterna utanför Båstad och Torekov är det vanligast att en vägförening ansvarar för drift och skötsel av kommunal mark Frågan om hundrastgårdar i dessa orter är därför en fråga för vägföreningen i respektive ort. Nytt för i år är att vägföreningarna har möjlighet att söka ett "Parkbidrag" från kommunen. Parkbidraget skulle kunna användas till exempelvis att anlägga en hundrastgård. Förslag till beslut Teknik och service föreslår att kommunstyrelsen inte bifaller medborgarförslaget med motiveringen att frågan riktas till Grevie samhälles vägförening. Båstad ~ ~~##01~ Ö eh~y H.if t~ gård Parkingenjör \t:\tek\park & fritid\tjänsteskrivelser\medborgarförslag hundrastgård.docx\jh 384

26

27

28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 387 Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott av 31 KS au 156 Dnr KS / Revidering av verksamhetsområde för VA - kommunalt vatten, spilloch dagvatten Beskrivning av ärendet Verksamhetsområde är det geografiska område inom vilket en eller flera vattentjänster har ordnats eller skall ordnas genom en allmän VA-anläggning. Enligt Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LA V) skall verksamhetsområde för vatten, spill- och dagvatten fastställas i kommunen. I begreppet dagvatten (D) skall en uppdelning ske mellan dagvatten gata (Dg) och dagvatten fastighet (Df). Verksamhetsområdet skall fastställas ur juridisk synpunkt för att eventuell tvist mellan brukare och huvudman skall hänvisas till rätt forum, i detta fall Statens VA-nämnd. Senast fastställda verksamhetsområde beslutades av kommunstyrelsen NSVA har gått igenom abonnentregistret och i samband med detta upptäckt brister i kommunens fastställda verksamhetsområden, se vidare i NSVA;s pm, desutom har det byggts ut nya områden. Verksamhetsområdena behöver därför revideras enligt bilagda förslag. Föredragande Förslag till beslut Projektingenjör Fredrik Jönsson föredrar ärendet. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar: 1. Verksamhetsområden enligt bilagda förslag från NSVA fastställs. 387

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59 1 _ SNB4 1 1 _ SNB4 6 1 _ SNB5 3 1 _ SNB7 0 1 _ SRB6 1 _ SNB8 1 1 _ SNB8 5 1 _ SNB8 8 1 _ SNB9 1 1 _ SNB9 5 1 _ ST B1 9 1 _ SNB _ ST B2 1 1 _ SNB _ SNB _ SRB _ DT B _ SNB _ DT B _ SNB _ DT B _ SRB _ SRB _ SRB _ DT B _ SNB _ SNB _ SRB _ SNB _ SNB _ SNB _ DT B _ DT B _ SRB _ SNB _ SNB _ SNB _ SNB _ SNB _ SNB _ SNB _ SRB _ SNB _ SNB _ SNB _ SNB _ DNB _ SNB _ SNB _ SRB _ SRB _ SNB _ ST B3 5 1 _ SNB _ SRB _ SNB _ DNB _ SNB _ SNB _ SNB _ SNB _ SRB _ DNB _ SNB _ SNB _ DNB _ SNB _ SNB _ SNB _ SNB _ SRB _ SNB _ SNB _ SNB _ SNB7 0 3 D e n n a g ä ler 1 _ SNB _ SNB _ SNB _ DNB _ SRB _ SNB _ SNB _ DNB _ SNB _ SRB _ SNB _ SNB _ DNB _ SNB _ SNB _ SNB _ SNB5 4 2 F b p t il s t g 4 0 4, 4 0 8, o _ SRB _ SNB _ SNB _ SNB _ DNB _ SNB _ SNB _ SNB _ DNB _ SNB _ SNB _ SNB _ DNB _ SRB _ SNB _ DNB _ SNB _ SNB _ DNB _ SNB _ SNB _ SNB _ SNB _ SNB _ SNB _ SNB _ SNB _ SNB _ SNB _ SNB _ SNB _ SNB _ SNB _ SNB _ SNB _ SNB _ SNB V E N T I L M E D A V T A P P N I NG S K R A N 1 _ SNB _ DNB _ SNB _ SNB _ DNB _ ST B5 3 1 _ SNB _ SNB _ DNB _ SNB _ SNB _ DNB _ SRB _ SNB _ SNB _ SNB _ DNB _ SNB _ DNB _ DDB _ SNB _ SNB _ SNB _ SNB _ SNB _ SNB _ SNB _ SNB _ SNB _ SNB _ SNB _ SNB _ DNB _ DNB _ SNB _ SNB _ SNB _ SNB _ SNB _ DNB _ SNB _ SNB _ SNB _ SNB _ SNB _ SNB _ SNB _ SNB _ ST B _ SNB _ SNB _ SNB _ SNB _ SNB _ SNB _ SNB _ SNB _ SNB _ SNB _ DNB _ SNB _ SNB _ SNB _ SNB _ SNB _ SNB _ SNB _ SNB _ SNB _ SNB _ SNB _ SNB _ SNB _ SNB _ SNB _ SNB _ DNB _ SNB _ SNB _ SRB _ DNB _ SNB _ SNB _ SNB _ SNB _ SNB _ SNB _ SNB _ SNB _ SNB _ SNB _ SNB _ SNB _ DNB _ SNB _ DNB _ SNB _ SNB _ SNB _ SNB _ SNB _ SNB _ ST B5 1 1 _ SNB _ SNB _ SNB _ SNB _ SNB _ DT B2 4 4 DDB _ SNB _ DNB _ SNB _ SNB _ DNB _ DNB _ SNB _ SRB _ DNB _ SNB _ SNB _ SNB _ SNB _ SNB _ SNB _ SNB _ DNB3 2 9 V E N T I L S TÄ N G D T Ö M N I N G S B R U N N 1 _ SNB _ SNB _ SNB _ ST B _ DNB _ DNB _ DRB _ SNB _ SRB _ SNB _ DNB _ SNB _ SNB _ SRB _ SNB _ SNB _ SNB _ SNB _ SNB _ SNB _ DNB _ DNB _ DNB _ ST B _ SNB _ SNB _ DRB _ SNB _ SNB _ SNB _ SNB _ SRB _ SNB _ SNB _ SNB _ SNB _ DNB _ SNB _ DNB _ SRB _ DNB _ DNB _ SNB _ SNB _ SNB _ ST B _ DNB _ SNB _ ST B4 2 1 _ SNB _ SNB _ DNB _ SNB _ SRB _ SNB _ SNB _ SNB _ SNB _ SNB _ SNB _ SNB _ SNB _ SNB _ SNB _ SNB _ DNB _ SNB _ SNB _ SNB _ SNB _ SNB _ SRB _ DNB _ SNB _ SRB _ SNB _ SNB _ SNB _ SNB _ DNB _ SNB _ SNB _ SNB _ DNB _ SNB _ DNB _ SNB _ SRB _ DNB _

60

61 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 420 Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott av 31 KS au 157 Dnr KS / Ändringar i ägardirektiv för NSR AB Beskrivning av ärendet Ägardirektivet för NSR ändrades senast För att fastställa hur fördelningen av kostnader för återvinningscentralerna ska ske mellan de olika renhållningskollektiven från och med 2016 behöver en ny revidering av ägardirektivet göras. I samband med detta har ägardirektivet även setts över i sin helhet. Arbetet har resulterat i att ägardirektivet har fått en tydligare struktur och att fler mål har förts in i direktivet. De renhållningskollektiv som ingår i NSR ska finansiera återvinningscentralerna solidariskt. Solidarisk finansiering uppnås genom att totalkostnaden för att driva samtliga återvinningscentraler (fasta och rörliga kostnader) fördelas utifrån antalet besök från boende i respektive kommun. NSR beslutar om antal och lokalisering av återvinningscentraler efter samråd med ägarkommunerna. Ändringarna i ägardirektivet har arbetats fram av representanter från samtliga ägarkommuner och NSR AB. Ändringarna har föredragits på ägarsamråd den 8 maj Föredragande Förslag till beslut Projektingenjör Fredrik Jönsson föredrar ärendet. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Förslaget till reviderat ägardirektiv för NSR AB godkänns. 420

62

63

64

65

66

67

68

69 428 Förslag till reviderat ägardirektiv för NSR Ägarsamråd

70 429 Arbetsgrupp Kommun Bjuv Båstad Helsingborg Höganäs Åstorp Ängelholm Deltagare Staffan Persson Fredrik Jönsson Elin Ask, Linda Ekström Tommy Lindvall Ingrid Johnson Stefan Marthinsson 429 Sidan 2

71 430 Bakgrund Ägardirektivet reviderades senast under 2013 med anledning av införandet av Teckalkriterier i LOU samt förstärkt uppsiktsplikt i KL för kommunerna avseende verksamhet som bedrivs i aktiebolagsform. Behov av revidering för att fastställa hur fördelning av kostnader för ÅVC ska ske mellan de olika renhållningskollektiven från och med Möjlighet att göra en ordentlig genomgång av ägardirektivet i sin helhet. 430 Sidan 3

72 431 Föreslagna ändringar Dokumentets struktur Ägardirektivet har fått en tydligare struktur och använder samma mall som ägardirektiven för helägda dotterbolag till Helsingborgs stad. Tagit bort viss information Texten om att styrelse och VD ska följa ägardirektivet såvida det inte strider mot bolagsordning eller bestämmelse i lag. Detaljerad uppräkning av typer av avfall, återvinningsprodukter och hantering av övrigt avfall. Detaljerad information om att kommunstyrelserna ska fatta årligt beslut om verksamheten varit förenlig med det kommunala ändamålet. 431 Sidan 4

73 432 Mål Fler mål har förts in i ägardirektivet: NSR ska vara ledande i miljö och klimatfrågor Bolaget ska arbeta för att minska mängden avfall. År 2020 ska totalt antal kilo hushållsavfall (exklusive trädgårdsavfall) per person uppgå till max 320. NSR ska värna utveckling av effektiv teknik och att en sund konkurrens upprätthålls Bolaget ska arbeta för att utöka antalet samarbetspartners i VERA Park. 432 Sidan 5

74 433 Mål (forts) NSR ska arbeta för att minska den årliga avfallskostnaden per invånare Uppföljning av årlig avfallskostnad per invånare görs för NSR som helhet samt per enskilt renhållningskollektiv. Beräkning sker utifrån Nils Holgersson-rapporten och den årliga jämförelse som görs av Villaägarnas riksförbund. Genomsnittlig avfallskostnad per invånare för de kommuner som är delägare i NSR ska minska från 795 kronor år 2010 till 450 kronor år Detta mål ersätter tidigare nyckeltal avseende halvering av nettokostnad från 2010 till (OBS siffrorna ovan är reviderade jämfört med det som presenterades för ägarsamrådet). 433 Sidan 6

75 434 Mål (forts) NSR ska ha nöjda kunder Nöjd Kund Index (NKI) för bolagets abonnenter ska uppgå till 4,4 på en femgradig skala. Rapportering av måluppfyllelse Redovisning av måluppfyllelse ska ske vid ägardialogen eller på annat sätt som fastställs i planen för verksamhetsuppföljning (som ska godkännas vid ägardialogen). 434 Sidan 7

76 435 Ekonomi Tydliggjort att respektive renhållningskollektiv ska belastas med de intäkter och kostnader som är hänförliga till respektive kollektiv. För återvinningscentralerna föreslås dock följande gälla: Återvinningscentralerna (ÅVC) finansieras solidariskt av de renhållningskollektiv som ingår i NSR. Solidarisk finansiering uppnås genom att totalkostnaden för att driva samtliga ÅVC (fasta och rörliga kostnader) fördelas utifrån antalet besök från boende i respektive kommun. Bolaget beslutar om antal och lokalisering av ÅVC. 435 Sidan 8

77 436 Ägarnas insyn och kontroll Ägarsamråd Stod tidigare att detta ska ske minst två gånger per år. Har ändrats till minst en gång per år i förslaget. Ekonomisk och teknisk delegation Delegationens beredande roll har tonats ned. Betonar Ekonomiska och tekniska delegationens roll som länk mellan bolaget och ägarkommunerna för att förankra frågor och beslut i ekonomiska och tekniska frågor. 436 Sidan 9

78 437 Ägarnas insyn och kontroll (forts) Löpande samråd och informationsskyldighet Lagt till en mer detaljerad skrivning avseende vilken information som ska lämnas avseende respektive abonnentkollektiv. Resultat- och balansräkning för respektive abonnentkollektiv ska framgå i årsredovisningen för NSR. Även redovisning av principerna för fördelningen ska lämnas. Styrdokument Skrivit in att bolaget ska känna till de övergripande styrdokument och policys som gäller för Helsingborgs stads verksamheter samt följa dem i tillämpliga delar. 437 Sidan 10

79 438 Tidplan Tidpunkt Aktivitet 8 maj Ägarsamrådet tar ställning till förslaget till nytt ägardirektiv. Hösten 2015 Godkännande av nytt ägardirektiv i respektive kommunfullmäktige. Före årsskiftet Extra bolagsstämma i NSR antar nytt ägardirektiv. 438 Sidan 11

Antaget på den extra bolagsstämman 2013-12-18. Ägardirektiv för NSR, Nordvästra Skånes Renhållnings AB

Antaget på den extra bolagsstämman 2013-12-18. Ägardirektiv för NSR, Nordvästra Skånes Renhållnings AB Ägardirektiv för NSR, Nordvästra Skånes Renhållnings AB Bakgrund och förutsättningar Nordvästra Skånes Renhållnings AB, (NSR) är ett avfalls- och återvinningsföretag ägt av de sex nordvästskånska kommunerna

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Ändring av bolagsordningar och ägardirektiv. (AU 302) KS 2014-283

Ändring av bolagsordningar och ägardirektiv. (AU 302) KS 2014-283 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 261 Ändring av bolagsordningar och ägardirektiv. (AU 302) KS 2014-283 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2015-02-06 KS 2015/0104 Kommunfullmäktige Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen Förslag till

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde KTS-salen, Vita

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Enligt kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 3 februari 2014 redovisar i skrivelse förslag till ägardirektiv 2014 för de rubricerade bolagen.

Enligt kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 3 februari 2014 redovisar i skrivelse förslag till ägardirektiv 2014 för de rubricerade bolagen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 11 (30) 2014-02-10 Ks 7. Ägardirektiv 2014 för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät

Läs mer

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 1 (6) KF 2014-05-26 102 Ägardirektiv Borgholm Energi AB Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 2 (6) Detta ägardirektiv avser Borgholm Energi AB, (556527-7455), nedan kallat bolaget

Läs mer

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-12-20 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 Ärenden: Enligt bilagda handlingar KOMMUNFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-12-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 17.30 Beslutande Övriga deltagande Närvarorätt Utses att justera Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08 1(55) Plats och tid Rinmansalen, klockan 15:00-15:40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Marie Svensson (S)

Läs mer

Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279

Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279 284 Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279 Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

BÅSTADS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum ANSLAGSBEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

BÅSTADS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum ANSLAGSBEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen BÅSTADS 2015-04-15 l av41 Plats och tid: Beslutande: Bo Wendt BP), Ordförande. Närvarande 100-126 GöstaGebauer C), l:e vice ordförande. Tjg. som ordförande 127-132 Ingela Stefansson S),

Läs mer

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB med sina dotterbolag (förutom Kalmar Energi Holding AB och Kalmar Flygutveckling AB)

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB med sina dotterbolag (förutom Kalmar Energi Holding AB och Kalmar Flygutveckling AB) Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB med sina dotterbolag (förutom Kalmar Energi Holding AB och Kalmar Flygutveckling AB) Beslutade av kommunfullmäktige den 15 december 2008, 21. Ändring beslutad

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-07-02 KS-2013/653.109 1 (17) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Prövning av om den verksamhet som kommunens heloch delägda bolag bedrivit under föregående

Läs mer

Information om amorterings- och räntefria lån. KS 2014-4

Information om amorterings- och räntefria lån. KS 2014-4 250 Information om amorterings- och räntefria lån. KS 2014-4 Arbetsutskottet beslutar 1 Anteckna information om amorterings- och räntefria lån till protokollet. Kommunstyrelsens arbetsutskott får en kort

Läs mer

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261 Kommunstyrelsen 2014-11-18 1 (66) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-17.55 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irené Homman (S) ordförande Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-24. Sessionssalen i Båstad, kl19.00-21.45. Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-24. Sessionssalen i Båstad, kl19.00-21.45. Gunnar Nilsson, kommunsekreterare BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-24 Blad l (30) Plats och tid: Beslutande: Sessionssalen i Båstad, kl19.00-21.45. Se bifogad närvarolista. Övriga närvarande:

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-11-12 Blad 21 Ks 142 Dnr 122/2011-106 Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö Från

Läs mer

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 70, 2014-05-05 och fastställt av respektive dotterbolags bolagsstämma 2014-05-21. Ersätter tidigare gällande

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 17 (35) 2014-12-01 Ks 14. Ägardirektiv 2015 för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Marstrand 5:39m.fl. planansökan Badhusplansområdet (Dnr KS2013/1416) 1(2) Handläggarens namn Linda Andreasson 2013-08-30

Tjänsteskrivelse. Marstrand 5:39m.fl. planansökan Badhusplansområdet (Dnr KS2013/1416) 1(2) Handläggarens namn Linda Andreasson 2013-08-30 Tjänsteskrivelse 1(2) Handläggarens namn Linda Andreasson 2013-08-30 Marstrand 5:39m.fl. planansökan Badhusplansområdet (Dnr KS2013/1416) Sammanfattning Sökandens önskemål: Sökanden önskar en planändring

Läs mer

STYRELSESAMMANTRÄDE. DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER (Äger rätt att närvara)

STYRELSESAMMANTRÄDE. DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER (Äger rätt att närvara) FÖRAB Kallelse 1 (1) Datum 2015-03-31 STYRELSESAMMANTRÄDE DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER LEDAMÖTER (Äger rätt att närvara) Catharina Fredriksson (ordf) Patrik Renfors Dag Bergentoft Berit Karlsson Bo Jender

Läs mer