Programvarubolaget. Vitec Software Group AB (publ)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Programvarubolaget. Vitec Software Group AB (publ)"

Transkript

1 Programvarubolaget

2 Vitec 2011 på 30 sekunder + 62 % ökad vinst per aktie 6,10 kr vinst per aktie 2,00* kr utdelning *Styrelsens förslag 25 % avkastning eget kapital 359,6 Mkr omsättning Nasdaq OMX noterad från 4 Juli 2011 Next: Vitec i korthet

3 Kortfakta Vitec VITEC KORTFAKTA Programvarubolag med branschspecifika lösningar Grundat 1985 av Lars Stenlund och Olov Sandberg Årsomsättning 2010 om 360 Mkr, resultat efter finansnetto 36 Mkr Antal medarbetare ca 300, varav 90 % i Sverige Verksamma inom fem affärsområden (Mäklare, Fastighet, Energi, Media, Finans och försäkring) Åtta lokalkontor i Sverige, ett i Oslo och ett i USA Noterat på Nasdaq OMX Stockholm (Small Cap) Ca aktieägare

4 Vårt erbjudande Unika erbjudanden Vi fokuserar på branschspecifika affärssystem som är mer kostnadseffektiva än generella lösningar. Programvaror Specialisttjänster Support-/underhållsavtal Affärsidé Att genom värdeskapande programvaror och service erbjuda kunder ett lönsamt och modernt verksamhetsstöd.

5 Vår affärsstrategi Nischorientering = Vertical Market Software Underleverantörer Lågt beroende av tredjepartslev., egenutveckling dominerar Kunder Marknader med hundra till flera tusen kunder. Ej miljardmarknader Höga inträdesbarriärer Affärskritiska system med hög utbytes-kostnad och långa ledtider i utveckling Konkurrensbild Små konkurrenter med begränsade resurser att växa, ibland utan professionell ledning Kundens alternativ Begränsade och mindre kostnadseffektiva lösningar från generalister och konsulter

6 Vår tillväxtstrategi 1 - Förvärva Identifiera och genomlysa nischade förvärvsobjekt samt förhandla och förvärva. Kapital 2 - Förädla Skapa operativa förbättringar och slå fast strategisk inriktning. Positiva Kassaflöden 3 - Växa Genomföra kompletterande förvärv och växa organiskt.

7 Ett axplock av våra kunder

8 Ett axplock av våra kunder - Fastighet

9 Affärsområde Fastighet

10 Ett axplock av våra kunder - Mäklare

11 Affärsområde Mäklare

12 Ett axplock av våra kunder - Energi

13 Affärsområde Energi

14 Ett axplock av våra kunder Finans & förs.

15 Affärsområde Finans och Försäkring Pensionsberäkningar Bolånekalkyler

16 Ett axplock av våra kunder - Media

17 Affärsområde Media

18 En historia av framgångsrik tillväxt Milstolpar 1985 bildades Vitec 1998 Notering på Aktietorget Förvärv inom fastighetssystem IT-kraschens år lämnade Vitec aktieutdelning för första gången (0,25 kr) 2003 Strategi för tillväxt och förvärv formulerades Vitec har genomfört 11 bolagsförvärv samt 9 förvärv av produkträttigheter eller inkråm uppgick omsättningen till 360 Mkr. (Utdelning 2,00* kr) 0 50 Omsättning (Mkr) * Styrelsens förslag till årsstämman den 2/5 2012

19 Omsättningstillväxt (Mkr) Tillväxten drivs organiskt och genom förvärv av nya affärsområden Capitex 3L System Mäklarsystem Media Energi Fastighet 25%/år

20 Kraftig resultatökning Resultat före skatt (Mkr) ,4 %/år

21 Styrelse Nils-Eric Öquist Ordförande Carl-Erik Nyquist Crister Stjernfelt Kaj Sandart Olov Sandberg Jan Friedman Birgitta Johansson- Hedberg

22 Koncernens organisation Lars Stenlund VD Olov Sandberg vvd IR/Kommunikation Lars Eriksson vvd M & A, BD Patrik Fransson vvd CTO/CIO Kjell Hedström CFO Maria Kröger Administrativ chef Johan Nyström IT Karin Larsson HR Fastighet Mäklare Media Finans & försäkring Energi 3L System

23 Orter & Medarbetare År Ort Medarbetare 1985 Umeå Stockholm Malmö Göteborg Västerås Linköping Ohio, USA Östersund Kalmar Oslo 14 ca 320

24 Strategi för fortsatt tillväxt Strategi Organisk och förvärvsdriven tillväxt Nischorientering - Avgränsade nischer med potential - Möjligt att nå dominans Affärsmodeller med repeterbara intäkter Förvärvsobjekt Målbolag Mkr omsättning - Nischat Programvarubolag - Ny nisch alt. komplettering - Vinst per aktie kritisk faktor - Pris ca 5-7 ggr beroende på EK Next: Nytt tillväxtmål fortsatt expansion

25 Affärsmål Tillväxtmål Fortsatt tillväxt med 25 % i genomsnitt varav 5-10 % organiskt Finansiella mål Resultatmarginal 15 % Utdelningspolicy 1/3 av vinsten ska delas ut till aktieägarna

26 Bokslutskommuniké 2011 VINST PER AKTIE UPP 62 % NETTOOMSÄTTNING 359,6 Mkr (313,4) RESULTAT EFTER FINANSNETTO 35,7 Mkr (20,4) RÖRELSEMARGINAL 11 % (7) VINST PER AKTIE 6,10 kr (3,76) KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 47,8 Mkr (35,4) STYRELSEN FÖRESLÅR UTDELNING OM 2,00 kr (1,25) FÖRSTA HANDELSDAG PÅ NASDAQ OMX Viktiga händelser under fjärde kvartalet 2011 Vitec lanserar mäklarapp för Ipad Vitecs skapar framtidens skyltfönster åt mäklaren med teknik från Microsoft Vitecs dotterbolag 3L System tecknar ramavtal värt 4,7 Milj. USD under 2012 Litgrid, Litauens kraftnätsbolag, väljer vindkraftprognossystem från Vitec Viktiga händelser efter perioden Vitec Software Group och 3L System går samman

27 Resultaträkning januari december 2011 Resultaträkning RÖRELSENS INTÄKTER Jan-dec 2011 Jan-dec 2010 Licensintäkter Repetitiva intäkter Tjänsteintäkter Övriga intäkter NETTOOMSÄTTNING Övriga rörelseintäkter Repetitiva Tjänster Licenser Övriga Avskrivningar Aktiverat arbete för egen räkning Övriga kostnader RÖRELSENS KOSTNADER RÖRELSERESULTAT Finansiella poster RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Skatt PERIODENS RESULTAT Hänförligt till Vitecs aktieägare VINST PER AKTIE (kr/aktie) 6,10 3, Resultat per aktie (kr)

28 Kassaflöde januari december 2011 Kassaflöde jan-dec 2011 jan-dec 2010 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseresultat Justeringar för poster som ej ingår i kassaflöde Ränta och skatt KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL Förändring av rörelsekapital KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten PERIODENS KASSAFLÖDE Kassaflöde per aktie (kr/aktie) Likvida medel vid periodens början LIKVIDA MEDEL INKLUSIVE KORTFRISTIGA PLACERINGAR VID PERIODENS SLUT* *Tillgängliga likvida medel vid periodens slut inkluderar 12,8 Mkr i 3L System AB

29 Segmentsredovisning januari-dec Affärsområde Nettoomsättning (Mkr) Rörelseresultat (Mkr) 2011 okt-dec 2011 okt-dec 2011 jan-dec AO Mäklare AO Fastighet AO Energi AO Media AO Capitex AO 3L System Gemensamt Viteckoncernen jan-dec 2011 okt-dec 2010 okt-dec 2011 jan-dec 2010 jan-dec Omsättningsandelar affärsområden januari - december 2011 Resultatandelar affärsområden januari december 2011 AO Mäklare 38 % AO Fastighet 20 % AO Capitex 5 % AO Energy 5 % AO Media 5 % 3L System AB 27 % AO Mäklare 51 % AO Fastighet 33 % AO Capitex 9 % AO Energy 13 % AO Media 0 % 3L System AB 4 %

30 Omsättning (Mkr) Repetitiv andel (%) 120 Mkr 120 % 100 Mkr 100 % 80 Mkr 80 % 60 Mkr 60 % 40 Mkr 40 % 20 Mkr 20 % 0 Mkr Q4-08 Q4-09 Q4-10 Q %

31 Omsättning och rörelsemarginal per kvartal Omsättning (Mkr) Rörelsemarginal % 120 Mkr 100 Mkr 80 Mkr Q4-11 vs Q ,8 Mkr består av Nettoavskrivningar -1,6 Mkr Avgångsvederlag -0,9 Mkr 3L System -1,7 Mkr MB+IT -2,0 Mkr Summa -6,1 Mkr 30 % 25 % 20 % 60 Mkr 15 % 40 Mkr 10 % 20 Mkr 5 % 0 Mkr Q4-08 Q4-09 Q4-10 Q %

32 Omsättning & rörelseresultat/ao jan-dec Omsättning jan-dec /Affärsområde (Mkr) Rörelseresultat jan-dec /Affärsområde (Mkr) Mäklare Fastighet Energy Capitex Media 3L System 0-5 Mäklare Fastighet Energi Capitex Media 3L System

33 Organisk tillväxt 20% 15% 14% 10% 8% 5% 0% -5% 3% Nytt Affärsområde Mäklarsystem Fastighet Energi Capitex Media 3L System -4% -10% -15% -20% -17%

34 Värdeskapande för aktieägarna

35 Programvarubolaget

36 REMIUM NORDIC AB Kungsgatan 12-14, Stockholm Telefon: +46 (0) Telefax: +46 (0) Remium AB Sid 37

37 ERBJUDANDE TILL MINORITETSAKTIEÄGARNA I 3L SYSTEM Vitec är sedan 2009 majoritetsägare i 3L System och äger 52,1 % av kapitalet och rösterna i 3L System Vitec offentliggjorde den 23 januari ett rekommenderat offentligt erbjudande till minoritetsaktieägarna i 3L System Den oberoende kommittén rekommenderar enhälligt aktieägarna att acceptera Erbjudandet med stöd av värderingsutlåtande från Ernst & Young AS Samgåendet förväntas skapa den ledande leverantören av specialiserade affärssystem och programvara för fastighets- och mediabranscherna För en (1) aktie i 3L System erbjuds 0,6769 aktier av serie B i Vitec Erbjudandet innebär en premie om cirka 28,5 procent baserat på de senaste betalkurserna på NASDAQ OMX First North för 3L Systems aktie under de senaste 30 handelsdagarna fram till och med den 20 januari 2012 Erbjudandet uppgår till maximalt cirka 100,2 MSEK, exkluderat de aktier som redan ägs av Vitec, uppgår det sammanlagda värdet av Erbjudandet för aktierna till cirka 48,0 MSEK Erbjudandet är villkorat av att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Vitec blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier i 3L System Remium AB Sid 38

38 3L SYSTEM I KORTHET Grundades 1976 och noterat på NASDAQ OMX First North sedan 2008 Erbjuder egenutvecklade affärssystem inom två nischområden; 3L Förvaltningssystem och 3L Media 3L Förvaltningssystem 46% av omsättningen under 2011 Utvecklar branschspecifika affärssystem för bygg- och fastighetsbranschen som tillhandahåller lätthanterliga förvaltningssystem genom produkten 3L Pro 3L Media 54% av omsättningen under 2011 Erbjudander system för sök- och vägledande media över hela världen genom produkterna MBS, Core och SMP 3L System erbjuder även specialanpassningar, installation, utbildning och support för de egenutvecklade affärssystemen Cirka 84 anställda Omsättning om 97 (109,8) MSEK med EBIT om 4,1 (1,0) MSEK under För Q4 var omsättningen 27 (34) MSEK, med EBIT om 0 (1,8) MSEK Ordförande Jan Friedman och VD Fredrik Ruben 2011 jandec 2010 jandec 2009 jandec 2008 jandec Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Totala kostnader Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Årets/Periodens resultat Periodens övrigt totalt resultat Periodens summa totalresultat Resultat per aktie före/efter utspädning, SEK 1,25 0,14 5,93 5,65 Namn/företag Antal aktier, st Andel av kapital/röster % Vitec Software Group AB ,1 Humle fonder ,9 Larsson Bernt ,6 Ekström Thomas ,4 Nordnet Pensionsförsäkring AB ,9 Eklund Thomas ,8 Avanza Pension Försäkring AB ,4 Attacus Invest AB ,2 Mlensky Josef ,6 Taube Per ,2 Övriga aktieägare ,9 TOTALT ,0 Remium AB Sid 39

39 BAKGRUND OCH MOTIV TILL TRANSAKTIONEN Samgåendet stödjer Vitecs strategi att utöka verksamheten med fler programvarunischer och ökad diversifiering avseende olika branscher och kundgrupper Samgåendet skapar den ledande leverantören av specialiserade affärssystem och programvara inom fastighets- och mediabranscherna. Vitec-koncernens internationella strategi kommer att stödjas av transaktionen Vitecs och 3L Systems affärsområden har blivit mer likartade vilket gör det lämpligt att kombinera erbjudandet Fastighetssegmentet representerar ett stabilt kundsegment som karaktäriseras av kunder med betydande storlek Genom att på sikt kombinera Vitecs och 3L Systems erbjudande riktat mot fastighetsbranschen uppnås ett komplett produkterbjudande Ur ett aktiemarknadsperspektiv förväntas ett större bolag att generera ett högre intresse och därmed skapa förutsättningar för en ökad handel i Vitecs aktie Samgåendet förväntas medföra direkta kostnadsbesparingar främst avseende noteringsrelaterade kostnader, vilka för närvarande uppgår till cirka 2 MSEK per år samt inom infrastruktur Remium AB Sid 40

40 TIDPLAN Erbjudandet offentliggörs: 23 januari 2012 Erbjudandehandling offentliggörs: 17 februari 2012 Extra bolagsstämma i Vitec: 17 februari 2012 Anmälningsperiod: 20 februari 19 mars 2012 Preliminärt utfall i Erbjudandet: 20 mars 2012 Preliminär dag för redovisning av vederlag: 29 mars 2012 Remium AB Sid 41

41 FINANSIELL PÅVERKAN OCH AKTIEÄGARSTRUKTUR Koncernens resultaträkning jan - dec 2011 jan-dec 2011 Proforma Justering jan - dec 2011 MSEK Nettoomsättning 359,6-359,6 Övriga rörelseintäkter 1,5-1,5 Rörelsens kostnader -323, ,3 Rörelseresultat 37,9-37,9 Resultat efter finansiella investeringar 35,7-35,7 Periodens resultat 27,7-27,7 Periodens resultat hänförligt till: Moderbolagets aktieägare 26,3 1,4 27,7 Innehav utan bestämmande inflytande 1,4-1,4 0,0 Elimineringar i enlighet med IFRS Innehav utan bestämmande inflytande elimineras Proforma 31 dec 2011 Koncernens balansräkning 31 december dec 2011 Apportemission MSEK Immateriella anläggningstillgångar 198, ,6 Materiella anläggningstillgångar 13, ,3 Finansiella anläggningstillgångar 1,3 48,0-48,0-1,3 Andelar i intresseföretag 0, ,1 0,0 Kortfristiga fordringar 75, ,8 Likvida medel 38, ,6 Summa tillgångar 327,7 48,0-48,0 0,0 327,7 Med 3L System som dotterbolag hänförs hela periodens resultat till Vitec Genom apportemissionen ökar värdet på aktier i dotterföretag med 48 MSEK Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgår till 138 MSEK Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 117,0 48,0-48,0 21,0 138,0 Eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande 21, ,0 0,0 Långfristiga skulder 68, ,1 Kortfristiga skulder 121, ,6 Summa eget kapital och skulder 327,7 48,0-48,0 0,0 327,7 Remium AB Sid 42

42 AKTIEÄGARSTRUKTUR EFTER ERBJUDANDET Vid full anslutning i Erbjudandet emitteras nya B-aktier i Vitec Utspädning för aktieägare i Vitec, som ej är aktieägare i 3L System, uppgår till ca 15% av kapital och ca 7% av rösterna Tabellen nedan visar ägarstrukturen i Vitec givet emissionen per den 31 december 2011 Namn/företag Antal A-aktier, st Antal B-aktier, st Andel av kapital % Andel av röster % Stenlund, Lars * ,60% 30,20% Sandberg, Olov * ,90% 29,90% Vallbo, Jerker * ,00% 6,10% Eklund, Thomas ,20% 2,60% Länsförsäkringar Småbolagsfond ,10% 2,50% Öquist, Nils-Eric * ,70% 2,00% Försäkringsbolaget Avanza Pension ,40% 1,40% Rambas AB ,60% 1,10% Gren, Martin ,50% 1,00% Larsson, Svante ,10% 0,90% Övriga ,80% 22,40% TOTALT ,00% 100,00% * Inklusive familj och ägande via bolag (avser endast innehav av B-aktier) Remium AB Sid 43

VITEC SOFTWARE GROUP AB (publ) Prospekt med anledning av erbjudande till minoritetsaktieägarna i 3L System AB (publ)

VITEC SOFTWARE GROUP AB (publ) Prospekt med anledning av erbjudande till minoritetsaktieägarna i 3L System AB (publ) VITEC SOFTWARE GROUP AB (publ) Prospekt med anledning av erbjudande till minoritetsaktieägarna i 3L System AB (publ) Februari 2012 Viktig information Denna erbjudandehandling är viktig och erfordrar omedelbar

Läs mer

Innehåll. Koncernens verksamhet KONCERNENS VERKSAMHET ÅRSREDOVISNING HISTORIK...64 VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA...66

Innehåll. Koncernens verksamhet KONCERNENS VERKSAMHET ÅRSREDOVISNING HISTORIK...64 VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA...66 ÅRSREDOVISNING 2011 2 Koncernens verksamhet Innehåll KONCERNENS VERKSAMHET Kort om Vitec...4 Kraftig lönsamhetsförbättring...6 Viktiga händelser under 2011... 8 VD-ord... 10 Aktien och ägarförhållanden...

Läs mer

Bokslutskommuniké 2008

Bokslutskommuniké 2008 Bokslutskommuniké Resultat efter finansnetto upp 50% till 15,6 Mkr (10,4 Mkr) Vinst per aktie upp 47% till 3,12 kr (2,13 kr) Nettoomsättning upp 63% till 136 Mkr (84 Mkr) Repetitiva intäkter ökade till

Läs mer

VINST PER AKTIE UPP 24 %

VINST PER AKTIE UPP 24 % DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2014 VINST PER AKTIE UPP 24 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2014 Nettoomsättning 350,4 Mkr (278,9) Resultat efter finansnetto 42,4 Mkr (28,9) Rörelsemarginal

Läs mer

Innehåll. koncernens verksamhet. 2012 i korthet...6. årsredovisning. Historik...72. Välkommen till årsstämma...74. Kort om Vitec...

Innehåll. koncernens verksamhet. 2012 i korthet...6. årsredovisning. Historik...72. Välkommen till årsstämma...74. Kort om Vitec... ÅRSREDOVISNING 2012 2 Innehåll koncernens verksamhet Kort om Vitec...4 2012 i korthet...6 Viktiga händelser under året...8 VD-ord...12 Aktien...14 Vitecs strategi...16 Vitecs affärsområden...18 Affärsområde

Läs mer

RESULTAT EFTER FINANSNETTO UPP 80 %

RESULTAT EFTER FINANSNETTO UPP 80 % DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2015 RESULTAT EFTER FINANSNETTO UPP 80 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI - JUNI 2015 Nettoomsättning 296,1 Mkr (217,6) Resultat efter finansnetto 43,8 Mkr (24,3) Rörelsemarginal

Läs mer

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 %

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI MARS 2014 Nettoomsättning 101,0 Mkr (94,1) Resultat efter finansnetto 12,0 Mkr (8,0) Rörelsemarginal 12 %

Läs mer

RÖRELSERESULTATET UPP 12 %

RÖRELSERESULTATET UPP 12 % DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2012 RÖRELSERESULTATET UPP 12 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2012 Nettoomsättning 278,8 Mkr (265,7) Resultat efter finansnetto 34,6 Mkr (30,2) Rörelsemarginal

Läs mer

Innehåll KONCERNENS VERKSAMHET FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 22 FINANSIELLA RAPPORTER ÖVRIGT

Innehåll KONCERNENS VERKSAMHET FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 22 FINANSIELLA RAPPORTER ÖVRIGT ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll KONCERNENS VERKSAMHET Kort om Vitec 3 2010 i korthet 4 VD-ord 6 Aktien 8 Affärsidé, mål och strategier 10 Affärsområden 12 Affärsområde Fastighet 14 Affärsområde Mäklarsystem

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2 0 1 4 1

ÅRSREDOVISNING 2 0 1 4 1 ÅRSREDOVISNING 2014 1 2 Innehåll KONCERNENS VERKSAMHET Kort om Vitec...4 2014 i korthet...6 Viktiga händelser under året...8 VD-ord...12 Vitecs strategi...14 Medarbetare...20 Historik...22 AKTIEN OCH ÄGARNA

Läs mer

årsredovisning 2013 1

årsredovisning 2013 1 årsredovisning 2013 1 2 Innehåll KONCERNENS VERKSAMHET Kort om Vitec...4 2013 i korthet...6 Viktiga händelser under året...8 VD-ord...10 Vitecs strategi...12 Vitecs affärsområden...14 Affärsområde Mäklare...16

Läs mer

Vi önskar dig trevlig läsning

Vi önskar dig trevlig läsning ÅRSREDOVISNING 2008 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vi önskar dig trevlig läsning koncernens verksamhet 2008 i korthet 4 VD har ordet 6 Aktien 8 Vitecs mål 12 Kunder 14 Affärsområden 16 Medarbetare 18 förvaltningsberättelse

Läs mer

resultat och Nyckeltal

resultat och Nyckeltal ÅRSREDOVISNING 2007 resultat och Nyckeltal V I T E C S Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 2007 2006 Nettoomsättning, tkr 83 647 84 172 Rörelseresultat, tkr 11 174 7 562 Resultat efter finansiella poster,

Läs mer

BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014

BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 01 BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 God utveckling i Sverige, stabilt i Norge Starkt kassaflöde under kvartalet Oförändrad utdelning JANUARI DECEMBER 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN ÖKADE MED 2,9 PROCENT

Läs mer

INXL INNOVATION AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI DECEMBER 2014

INXL INNOVATION AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI DECEMBER 2014 Bokslutskommuniké januari december 214 1 Tillväxt, starkt kassaflöde och höjd utdelning Nyckeltal oktober december 214 Omsättning 3,6 (23,8) MKR Rörelsemarginal 3,5 (3,2) procent Rörelseresultat 1,1 (,8)

Läs mer

ADERA FÖRVÄRVAR MOGUL

ADERA FÖRVÄRVAR MOGUL PRESSMEDDELANDE 28 FEBRUARI 2003 ADERA FÖRVÄRVAR MOGUL Adera förvärvar Mogul och tar därmed ytterligare ett steg i byggandet av en koncern bestående av helägda IT-bolag. Adera bjuder 12 nya aktier för

Läs mer

Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider

Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider Januari december 008 Intäkterna från den löpande verksamheten uppgick till 58,3 Mkr (30,) och ökade med % (9) Programintäkterna uppgick till 5, Mkr (,4) och

Läs mer

Fokus ger fortsatt stark tillväxt

Fokus ger fortsatt stark tillväxt Delårsrapport januari - mars 2014 Fokus ger fortsatt stark tillväxt Nyckeltal januari mars 2014 Omsättning 26,4 (16,0) MKR Rörelsemarginal 9,5 (1,4) procent Rörelseresultat 2,5 (0,2) MKR Kassaflöde 5,1

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com

Delårsrapport januari-mars 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com Delårsrapport januari-mars 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com (ORGANISATIONSNUMMER 556767-9625) Delårsrapport januari-mars 2015 för VA Automotive

Läs mer

Adcore fokuserar på Sverige

Adcore fokuserar på Sverige Delårsrapport januari juni 2001 Adcore fokuserar på Sverige Nya uppdrag trots fortsatt kärv marknad Reviderad strategi med satsning på lönsamma delar Försäljning/avveckling av enheter i 11 länder samt

Läs mer

Produkten kombinerar ett världsledande affärssystem (Microsoft Dynamics AX) med

Produkten kombinerar ett världsledande affärssystem (Microsoft Dynamics AX) med Omsättning 23,2 (20,7) MKR Rörelsemarginal neg (2,6) % Rörelseresultat 2,9 (0,5) MKR Kassaflöde 37,7 (0,1) MKR Resultat efter skatt 2,8 (0,5) MKR Resultat per aktie 0,08 (0,01) SEK Omsättning 47,1 (38,9)

Läs mer

Knowit AB Delårsrapport. Januari Juni 2012

Knowit AB Delårsrapport. Januari Juni 2012 Knowit AB Delårsrapport Nettoomsättningen ökade med 7 procent Kalendereffekt och svår marknad i Finland påverkar resultatet negativt Senaste årets 7 uppstarter bidrar positivt 2 förvärv och 1 avyttring

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen DELÅRSRAPPORT Andra kvartalet 1 april 30 juni 2012 Nettoomsättning 408 MSEK (385) Rörelseresultat 29 MSEK (25) Rörelsemarginal 7,0 % (6,5

Läs mer

PRECIO SYSTEMUTVECKLING AB (publ)

PRECIO SYSTEMUTVECKLING AB (publ) PRECIO SYSTEMUTVECKLING AB (publ) DELÅRSREDOGÖRELSE Januari - mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 43,1 mkr (33,4). Rörelseresultatet (EBITA) blev 3,5 mkr (2,7). Rörelsemarginalen (EBITA) blev 8,2

Läs mer

2E Group fortsätter den positiva trenden och gör ett starkt första kvartal

2E Group fortsätter den positiva trenden och gör ett starkt första kvartal 2E Group fortsätter den positiva trenden och gör ett starkt första kvartal Första kvartalet: 1 jan 31 mars 2015 Nettoomsättning: 271,0 msek (206,3 msek) Rörelseresultat (EBIT): 15,7 msek (2,7 msek) Rörelsemarginal:

Läs mer

DELÅRS RAPPORT JANUARI MARS 2015

DELÅRS RAPPORT JANUARI MARS 2015 01 DELÅRS RAPPORT JANUARI MARS 2015 Positiv resultateffekt från avyttring av Knowit Services Ökad omsättning på oförändrad marknad Positivt resultat i Finland JANUARI MARS 2015 NETTOOMSÄTTNINGEN ÖKADE

Läs mer

ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MODUL 1 DATA AB (PUBL)

ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MODUL 1 DATA AB (PUBL) ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MODUL 1 DATA AB (PUBL) Definitioner Med Softronic, Bolaget eller Koncernen avses Softronic AB (publ), org nr 556249-0192, eller, beroende på sammanhang, den koncern i vilken

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Sectras delårsrapport för första halvåret 2011/2012: Reavinst lyfter Sectras resultat

Sectras delårsrapport för första halvåret 2011/2012: Reavinst lyfter Sectras resultat 1(1) Pressmeddelande Linköping den 6 december Sectras delårsrapport för första halvåret /2012: Reavinst lyfter Sectras resultat IT och medicinteknikföretaget Sectra redovisar inklusive verksamhet under

Läs mer

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2013

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2013 Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2013 Koncernens nyckeltal Kv 2 2013 Kv 2 2012 Kv 1-2 2013 Kv1-2 2012 jan-dec 2012 Nettoomsättning, MSEK 53,0 38,3 100,7 78,1 148,1 Omsättningstillväxt,

Läs mer