Kommunstyrelsen (34)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 2012-05-14 1(34)"

Transkript

1 Kommunstyrelsen (34) Plats och tid Kommunkontoret, klockan , med ajournering Beslutande Ledamöter Björn-Olov Hallberg (S), ordförande, Birgitta Carlgren (S) Eric Henriksson (S) 44-63, Maria Sandgren-Loa (V) Peter Ingmarsson (C) Mats Almemark (FP) Ersättare Mikael Olsson (S) ersättare för Annette Felixson (S), Sickan Persson (S) ersättare för Mathias Lindquist (S), Övriga deltagare Sicka (S), ersättare för Mathias Lindquist (S), 44- Tjänstemän/Övriga deltagare Anders Pettersson, kommunchef, David Falk, kommunsekreterare, Felicia Weinberg, socialchef, Anna-Karin Lindahl, Kronofogden, Annika Sydberger Norrman, Kronofogden, Monica Ekström, Rädda Barnen, Lena Nordqvist, Insolvens, Utses att justera Mats Almemark (FP) Justeringens plats och tid Kommunkontoret , klockan Underskrifter Sekreterare Paragrafer David Falk Ordförande Björn-Olov Hallberg (S) Organ Justerande Mats Almemark (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande Datum för nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunledningskontoret

2 Kommunstyrelsen (34) Dnr ÄRENDEN Sid 44 Godkännande av föredragningslistan 4 45 Information om Kronofogden 5 46 Information Rädda Barnen 6 47 Årets företagare Åtgärdsplan utifrån socialnämndens tilldelade budget Rapporteringsskyldighet enligt SoL och LSS Begäran om tilläggsanslag korttidsboende Begäran om tilläggsanslag för mottagande av ensamkommande flyktingungdomar Begäran om tilläggsanslag EBV Begäran om tilläggsanslag för flyktingmottagande Begäran om tilläggsanslag för permanentning av krismottagning för män och kvinnor under Norra Värmlands Familjerådgivning Begäran om tilläggsanslag SN budget Begäran om tilläggsanslag SN budget (2) Begäran om tilläggsanslag SN budget (3) Överenskommelse med Statens Bostadsomvandling (Sbo) Ändring av borgensbeslut Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag som ej behandlats Reviderad bolagsordning för Munkforsbostäder AB Ändring av kommunstyrelsens sammanträdesplan för år Försäljning av Skulpturhuset, fastigheten Munkfors Munkerud 2:

3 Kommunstyrelsen (34) Försäljning av markområde från fastigheten Munkfors Blia 2: Informationsärenden Redovisning av delegeringsbeslut Kommunchefens information 34 30

4 Kommunstyrelsen (34) Ks 44 Godkännande av föredragningslistan Följande ärenden utgår från föredragningslistan 19. Godkännande av Värmlands läns Vårdförbunds bokslut år Godkännande av Klarälvdalens Samordningsförbunds årsredovisning för år Följande ärenden tillkommer föredragningslistan 19. Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag som ej behandlats. 20. Reviderad bolagsordning för Munkforsbostäder AB. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan efter ovanstående korrigeringar.

5 Kommunstyrelsen (34) Ks 45 Information om Kronofogden Anna-Karin Lindahl och Annika Sydberger Norrman informerar om Kronofogden. Av informationen framgår bland annat följande: Kronofogdens uppdrag/ansvar är att en god betalningsvilja ska upprätthållas i samhället och företeelser som kan leda till överskuldsättning ska motverkas. Kronofogden har genomfört en utredning som kallas Alla vill göra rätt för sig!. Syftet var att öka kunskapen om överskuldsättning för att på så sätt kunna förebygga problem och mildra konsekvenserna. Många blir överskuldsatta efter en livsförändring, som exempelvis arbetslöshet, sjukdom, skilsmässa, dödsfall, personlig konkurs. Faktorer som ökar eller minskar riskerna för överskuldsättning är kunskap, socialt nätverk, arbete, buffert, hälsa, inställning till pengar. 206 personer i Munkfors kommun förekommer i Kronofogdens register. Av dessa är 16 ungdomar (18-25 år). 9,3 procent av kommuninvånarna i arbetsför ålder (20-64 år) har skulder hos Kronofogden.

6 Kommunstyrelsen (34) Ks 46 Information om Rädda Barnen Monica Ekström, Rädda Barnen, och Lena Nordqvist, Insolvens, informerar om barnfattigdom. Av informationen framgår bland annat följande: Fattigdom är ett relativt begrepp och att växa upp i ett fattigt hem i Sverige är förstås inte samma sak som att vara fattig i exempelvis Brasilien eller Somalia. Men oavsett land ska barn inte diskrimineras på grund av föräldrarnas ekonomiska situation. Rädda Barnens rapport visar att det finns fattiga barn i Sverige och av dem bor i Värmland. Enligt föreningen Insolvens finns det här i länet ytterligare runt barn som lever i fattigdom. Det är de barn vars föräldrar har löneutmätning. Fattigdom innebär att ens förälder eller föräldrar har en låg inkomst eller är arbetslösa eller har drabbats av sjukdom. Att leva under de här förhållandena för med sig dåligt självförtroende, oro, depressioner och en kamp för att våga tro på en bättre framtid. Det finns ett tydligt och starkt samband mellan barns hälsa och ekonomisk utsatthet. Barn som lever i ekonomiskt utsatta hushåll löper tre gånger så stor risk för att bli utsatta för våld i hemmet av en vuxen, och 50 procent större risk för att bli utsatt för mobbning i skolan och de har ofta sämre skolresultat. I Munkfors kommun finns 112 barn som lever under fattiga förhållande, två fler än året innan.

7 Kommunstyrelsen (34) Ks 47 Årets företagare 2012 Sammanfattning Sedan 1986 har Företagarna i samarbete med Munkfors kommun utdelat utmärkelsen Årets Företagare. Att lyfta fram och främja företagandet är viktigt för kommunen och ett bra företagsklimat skapar möjligheter till bättre affärer som är grunden för tillväxt och välstånd. Två namlistor har inkommit med förslaget att nominera Erik Lönnholm, Munkfors Training Center (MTC), till Årets Företagare Förslaget togs väl emot av Näringslivsforum. Förslaget till kommunstyrelsen är att Erik Lönnholm, Munkfors Training Center (MTC), nomineras med följande motivering; För hans mod och styrka att överta ett befintligt framgångsrikt företag och utveckla det vidare, samt att genom sin kunskap och brinnande intresse lyckas engagera både unga och gamla att aktivera sig och föra en hälsosammare livsstil Kommunstyrelsens beslut Nominera Erik Lönnholm, Munkfors Training Center, till Årets Företagare 2012 i Munkfors kommun enligt ovanstående motivering. Ärendet föredras av kommunsekreterare David Falk.

8 Kommunstyrelsen (34) Ks 48 Dnr Åtgärdsplan utifrån socialnämndens tilldelade budget Sammanfattning Kommunstyrelsen har sedan i december 2010 särskilt uppmärksammat socialnämndens ekonomi, då socialnämnden uppmanades att ta fram åtgärder med anledning av sitt prognostiserade budgetunderskott. Socialnämnden tog fram en åtgärdsplan och nämnden har därefter löpande informerat kommunstyrelsen om hur åtgärdsarbetet fortskridit. En arbetsgrupp bestående av kommunchef, socialchef och ekonomichef träffas regelbundet sedan december Åtgärdsplanen behandlades vid socialnämndens möte , 45. Åtgärdsplanen har uppdaterats med genomförda åtgärder och planer, se bilagor. Kort om läget: Uppstart av trapphusboende. Vi ser sjunkande kostnader för försörjningsstöd. Arbete med avtal om köp av SSK-tjänster från Hagfors kommun. Att rehab kommer in i ett tidigare skede innan biståndsbedömning görs. Jämförelser med andra kommuner av lönenivåer och ingångslöner inom äldreomsorgen. Beslutsunderlag Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad Socialnämndens protokoll , 45, Åtgärdsplan socialförvaltningen Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporterade åtgärder och överlämna rapporten till kommunfullmäktige. Ärendet föredras av socialchef Felicia Weinberg. Beslutet expedieras till Socialnämnden

9 Kommunstyrelsen (34) Ks 49 Dnr Rapporteringsskyldighet enligt SoL och LSS, avseende ej verkställda gynnande beslut Sammanfattning Socialnämnden sammanställer kvartalsvis en rapport till Socialstyrelsen över alla gynnande beslut om bistånd, enligt 4 kapitlet 1 Socialtjänstlagen, SoL, och 9 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, som inte verkställts inom tre månader. Till kommunfullmäktige lämnar socialnämnden en statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt 4 kapitlet 1 SoL och 9 LSS som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Inom SoL, äldreomsorgen, finns för första kvartalet 2012 två ej verkställda gynnande beslut att rapportera. Både besluten har väntat längre än sex månader. Inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning finns ett ej verkställt beslut som har väntat mellan tre-sex månader. Förvaltningsdomstolen har tidigare godtagit att skälig väntetid kan vara upp till sex månader. Inget av de ej verkställda gynnande besluten för kvartal förväntas bli föremål för sanktionsavgift. Socialnämnden har inga ej verkställda gynnande beslut, enligt LSS-lagen, att rapportera för kvartal Beslutsunderlag Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse daterad Socialnämndens protokoll , 50 Rapport av ej verkställda gynnande beslut till och med Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna rapporten. Beslutet expedieras till Socialnämnden

10 Kommunstyrelsen (34) Ks 50 Dnr Begäran om tilläggsanslag korttidsboende Sammanfattning Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde att begära ett tilläggsanslag om tkr för att täcka kostnader utöver budget för korttidsplatser inom äldreomsorgen Kommunfullmäktige beslutade i samband med budget för 2011 att från och med år 2011 skall över- och underskott inom olika verksamheter föras med till kommande år om det inte finns särskilda skäl att inte göra så. I och med att denna princip om över- och underskott antagits bör inte tilläggsanslag beviljas för att täcka budgetavvikelser. Kommunfullmäktige kan redan vid en rapporterad budgetavvikelse ange om det är en avvikelse som kan anses bero på sådana omständigheter att budgetavvikelsen inte behöver tas med till kommande år. Socialnämndens prognosticerade resultat har tidigare behandlats avv kommunfullmäktige (Kf 25, ). Kommunfullmäktige beslutade då uppmana socialnämnden att vidta åtgärder för att klara verksamheten inom budget och att återkomma med uppföljning och förslag till åtgärder vid nästa fullmäktigesammanträde. Beslutsunderlag Kommunchefens tjänsteskrivelse Socialnämndens protokoll , 26 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå socialnämndens begäran om tilläggsanslag. Kommunstyrelsen föreslår vidare fullmäktige att uppmana socialnämnden att fortsätta arbetet med åtgärdsplaner för att reducera det prognostiserade underskottet samt notera att trots åtgärderna befaras ett underskott för socialnämnden Ärendet föredras av socialchef Felicia Weinberg. Mats Almemark (FP) anser att åtgärdsplanen behöver vara mer konkret, att socialnämnden ska använda sig av styrgruppen och att socialnämnden ska återkomma med lägesrapporter till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

11 Kommunstyrelsen (34) Ks 50, forts. Dnr Björn-Olov Hallberg (S), kommunstyrelsens ordförande, svarar att styrgruppen, som består av kommunchef, ekonomichef och socialchef, redan arbetar tätt tillsammans. Ordföranden säger också att socialnämnden enligt tidigare beslut kontinuerligt ska återkomma med åtgärdsplan och lägesrapporter till kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Beslutet expedieras till Socialnämnden

12 Kommunstyrelsen (34) Ks 51 Dnr Begäran om tilläggsanslag för mottagande av ensamkommande flyktingungdomar Sammanfattning Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde att begära ett tilläggsanslag om tkr för att täcka kostnader för en utökning av mottagandet av ensamkommande flyktingungdomar. Kostnaderna finansieras med ett ökat anslag från migrationsverket på motsvarande belopp. Beslutsunderlag Kommunchefens tjänsteskrivelse Socialnämndens protokoll , 29 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna socialnämndens utökning av budgeten för mottagande av ensamkommande flyktingungdomar med tkr. Ärendet föredras av socialchef Felicia Weinberg. Beslutet expedieras till Socialnämnden

13 Kommunstyrelsen (34) Ks 52 Dnr Begäran om tilläggsanslag EBV Sammanfattning Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde att begära ett tilläggsanslag om tkr för att täcka kostnader utöver budget av hemtjänsttimmar inom äldreomsorgen Kommunfullmäktige beslutade i samband med budget för 2011 att från och med år 2011 skall över- och underskott inom olika verksamheter föras med till kommande år om det inte finns särskilda skäl att inte göra så. I och med att denna princip om över- och underskott antagits bör inte tilläggsanslag beviljas för att täcka budgetavvikelser. Kommunfullmäktige kan redan vid en rapporterad budgetavvikelse ange om det är en avvikelse som kan anses bero på sådana omständigheter att budgetavvikelsen inte behöver tas med till kommande år. Socialnämndens prognosticerade resultat har tidigare behandlats av kommunfullmäktige (Kf 25, ). Kommunfullmäktige beslutade då uppmana socialnämnden att vidta åtgärder för att klara verksamheten inom budget och att återkomma med uppföljning och förslag till åtgärder vid nästa fullmäktigesammanträde. Beslutsunderlag Kommunchefens tjänsteskrivelse Socialnämndens protokoll , 27 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå socialnämndens begäran om tilläggsanslag. Kommunstyrelsen föreslår vidare fullmäktige att uppmana socialnämnden att fortsätta arbetet med åtgärdsplaner för att reducera det prognostiserade underskottet samt notera att trots åtgärderna befaras ett underskott för socialnämnden Ärendet föredras av socialchef Felicia Weinberg. Beslutet expedieras till Socialnämnden

14 Kommunstyrelsen (34) Ks 53 Dnr Begäran om tilläggsanslag för flyktingmottagande Sammanfattning Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde att begära ett tilläggsanslag om 450 tkr för att täcka för mottagande av flyktingar enligt avtal med Migrationsverket. Kostnaderna finansieras med ett anslag från Migrationsverket på motsvarande belopp. Beslutsunderlag Kommunchefens tjänsteskrivelse Socialnämndens protokoll , 30 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna socialnämndens utökning av budgeten för mottagande av flyktingar med 450 tkr. Ärendet föredras av socialchef Felicia Weinberg. Beslutet expedieras till Socialnämnden

15 Kommunstyrelsen (34) Ks 54 Dnr Begäran om tilläggsanslag för permanentning av krismottagning för män och kvinnor under Norra Värmlands Familjerådgivning Sammanfattning Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde att begära ett tilläggsanslag om kr för att täcka kostnader för att för permanentakrismottagning för män och kvinnor under Norra Värmlands Familjerådgivning. Kommunfullmäktige beslutade i samband med budget för 2011 att från och med år 2011 skall över- och underskott inom olika verksamheter föras med till kommande år om det inte finns särskilda skäl att inte göra så. I och med att denna princip om över- och underskott antagits bör inte tilläggsanslag beviljas för att täcka budgetavvikelser. Kommunfullmäktige kan redan vid en rapporterad budgetavvikelse ange om det är en avvikelse som kan anses bero på sådana omständigheter att budgetavvikelsen inte behöver tas med till kommande år. Kommunstyrelsen anser att detta ärende är av den omfattning att det bör rymmas inom socialnämndens budget. Beslutsunderlag Kommunchefens tjänsteskrivelse Socialnämndens protokoll , 28 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå socialnämndens begäran om tilläggsanslag. Ärendet föredras av socialchef Felicia Weinberg. Beslutet expedieras till Socialnämnden

16 Kommunstyrelsen (34) Ks 55 Dnr Begäran om tilläggsanslag SN budget 2012 Sammanfattning Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde att begära ett tilläggsanslag om 200 tkr för Kartläggning av IT och andra teknikstöd inom ÄO. Kostnaderna finansieras med ett bidrag från Hjälpmedelsinstitutet på motsvarande belopp. Beslutsunderlag Kommunchefens tjänsteskrivelse Socialnämndens protokoll , 31 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna socialnämndens revidering av budgeten för Kartläggning av IT och andra teknikstöd inom ÄO med 200 tkr. Beslutet expedieras till Socialnämnden

17 Kommunstyrelsen (34) Ks 56 Dnr Begäran om tilläggsanslag SN budget 2012 (2) Sammanfattning Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde att begära ett tilläggsanslag om 742 tkr för försöksverksamhet med meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning. Kostnaderna finansieras med ett bidrag från Socialstyrelsen på motsvarande belopp. Beslutsunderlag Kommunchefens tjänsteskrivelse Socialnämndens protokoll , 32 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna socialnämndens revidering av budgeten för försöksverksamhet med meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning med 742 tkr. Beslutet expedieras till Socialnämnden

18 Kommunstyrelsen (34) Ks 57 Dnr Begäran om tilläggsanslag SN budget 2012 (3) Sammanfattning Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde att begära ett tilläggsanslag om 452 tkr för införande av nationella riktlinjer för personer med demenssjukdom. Kostnaderna finansieras med ett bidrag från Socialstyrelsen på motsvarande belopp. Beslutsunderlag Kommunchefens tjänsteskrivelse Socialnämndens protokoll , 33 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna socialnämndens revidering av budgeten för införande av nationella riktlinjer för personer med demenssjukdom med 452 tkr. Beslutet expedieras till Socialnämnden

19 Kommunstyrelsen (34) Ks 58 Dnr Överenskommelse med Statens Bostadsomvandling (Sbo) Sammanfattning Bostadförsörjningen i Munkfors och Munkforsbostäders situation har utretts av en arbetsgrupp under 2010/2011. Ett av arbetsgruppen förslag var att tillgänglighetsanpassa ett av husen i kv Kallvalsaren (Sunnmans väg 25-29). Ett samarbete har inletts med Statens bostadsomvandling (Sbo). Projektet är nu framme vid att fatta de avgörande besluten bland annat, avtal med Sbo (Norecic AB), försäljning av fastighet och ägartillskott till Munkforsbostäder. Ärendet Den 6 oktober 2010 beslutade Munkforsbostäders styrelse att begära överläggningar med ägarna/kommunstyrelsen angående den ansträngda ekonomiska situationen, vakansgraden på lägenheter och de ändrade förutsättningar som försäljningen av Servicehuset och Solåsen (ca 20% av beståndet) innebar. Överläggningarna med kommunstyrelsen genomfördes (Ks 119). Överläggningarna resulterade i att kommunstyrelsen föreslog Munkforsbostäder och kommunfullmäktige att tillsätta en gemensam arbetsgrupp angående bostadsförsörjnigen och Munkforsbostäder AB. Kommunfullmäktige tillsatte arbetsgruppen vid sitt sammanträde (Kf 13). Arbetsgruppen samlades till sitt första sammanträde och definierade uppdraget enligt följande: Analysera bostadsförsörjningssituationen i Munkfors Analysera Munkforsbostäder AB:s situation Föreslå åtgärder o För att möta framtida bostadsförsörjningssituation i Munkfors o Munkfors bostäder AB:s framtida uppdrag, roll och organisation. Arbetsgruppens ordförande Mathias Lindqvist, kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen träffade , VD Ann Eriksson och projektutvecklingschef Ola Nilsson från Sbo. Arbetsgruppens rapport överlämnades till kommunfullmäktige och Munkforsbostäders styrelse En av rapportens förslag till åtgärder var Omvandling av minst ett av husen på Sunnmans väg till trygghetsboende för äldre. Totalrenovering och installation av hiss. Arbete bör ske tillsammans med Sbo.

20 Kommunstyrelsen (34) Ks 58, forts. Dnr Munkforsbostäders styrelse fattade vid sitt sammanträde beslut att teckna en överenskommelse med Sbo i form av en avsiktsförklaring att gå vidare med projektet att tillgänglighetsanpassa ett av husen på Sunnmans väg för trygghetsboende. Beslutet innebär att starta processen med att ta fram ett beslutsunderlag. Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde (KS 71) att godkänna Munkforsbostäders beslut om avsiktsförklaring genomfördes ett särskilt informationsmöte med Munkforsbostäders styrelse och kommunstyrelsen där en förkalkyl för tillgänglighetsanpassningen, som tagits fram i samarbete med Sbo, presenterades. Munkforsbostäders styrelse beslutade att projektet bör drivas vidare med framtagande av anbudshandlingar och anbudsförfrågan. Kommunstyrelsens beredningsgrupp behandlade frågan vid sitt sammanträde och ställde sig eniga bakom Munkforsbostäder styrelsebeslut om att projektet skall drivas vidare. Frågan om tillgänglighetsanpassning av Sunnmans väg har vidare rapporterats vid följande tillfällen: Kommunfullmäktige: , , , och Kommunstyrelsen: och Kommunstyrelsens beredningsgrupp: , , , , , , Munkforsbostäders styrelse: , , , , , och Ett informationsmöte för hyresgästerna på Sunnmans väg genomfördes Därefter har evakueringen av fastigheten påbörjats och hyresgästerna har erbjudits ersättningslägenheter. Efter anbudstidens utgång hade tre anbud inkommit. Ett anbud underkändes, de övriga två låg inom den ram som presenterades i förkalkylen i september Förutsättningar finns därför att gå vidare med verkställighet av projektet enligt de planer som tidigare presenterats. Enligt tidplanen innebär det att kommunfullmäktige, Sbo:s styrelse och Munkforsbostäders styrelse fattar de formella besluten under maj månad. Byggstart är planerad till

21 Kommunstyrelsen (34) Ks 58, forts. Dnr september månad 2012 och ombyggnaden beräknas vara slutförd i slutet av Byggkostnaderna beräknas till ca 27 mkr. Hyran beräknas hamna på ca kr/kvm/år. Vilket innebär en hyra på ca kr/månad för en lägenhet med två rum och kök på 65 kvm. Alla lägenheter är två rum och kök och varierar mellan 63 till 68 kvm. Nuvarande hyra för motsvarande lägenhet är ca kr/mån (inkl el). De beslut som skall fattas är att Munkforsbostäder AB och Norecic AB (helägt dotterbolag till SBO) tecknar avtal om projektets genomförande, Munkforsbostäder AB fattar beslut om avstyckning och försäljning av fastigheten till Norecic AB för en köpeskilling av 1 SEK, Munkforsbostäder AB och Norecic AB tecknar blockförhyrningsavtal av fastigheten. Fastigheten Sunnmans Väg ingår idag som en del i fastighetsbildningen Munkfors 9:3 Kv. Kallvalsaren med ett bokfört värde SEK varav mark SEK Sunnmans väg beräknas utgöra ca SEK av detta bokförda värde. Med en köpeskilling på 1 SEK innebär det att Munkforsbostäder måste skriva ner det bokförda värdet. Munkforsbostäders ekonomiska ställning är ett balanserat resultat på SEK, reservfond på SEK och ett aktiekapital på SEK. En nedskrivning av bokförda värden med SEK klara inte bolaget med en rimlig ekonomisk ställning. Munkforsbostäder är därför i behov av ett ägartillskott på SEK. Ägartillskottet medför en engångskostnad för kommunen som belastar årets resultat. Om årets resultat i årsredovisningen är negativt ska, i enlighet med kommunallagens balanskrav, resultatet regleras och det egna kapitalet återställas senast tre år efter det att det negativa resultatet uppkom. I speciella fall kan det finnas skäl att acceptera avsteg från kravet på reglering. Av lagtexten framgår att fullmäktige får besluta att ett negativt resultat inte behöver regleras om kommunen kan hänvisa till synnerliga skäl. I detta fall kan man göra det mot bakgrund av arbetsgruppens rapport och att åtgärderna är viktiga för att skapa en bättre framtida bostadsförsörjningssituation för Munkforsbostäder, med tanke på åldersstrukturen i kommunen och ökande behov av att kunna erbjuda lägenheter med god tillgänglighet för äldre.

22 Kommunstyrelsen (34) Ks 58, forts. Dnr Beslutsunderlag Kommunchefens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 1. Godkänna att Munkforsbostäder AB genomför projektet med tillgänglighetsanpassning av Sunnmans väg i samverkan med Sbo enligt vad som ovan beskrivits. 2. Godkänna att Munkforsbostäder AB tecknar avtal om genomförandet med Norecic AB. 3. Godkänna att Munkforsbostäder AB avstyckar Sunnmans väg från fastigheten Munkfors 9:3 (kv Kallvalsaren) och säljer den avstyckade fastigheten för 1 SEK till Norecic AB. 4. Bevilja Munkforsbostäder AB ett ägartillskott med SEK. 5. Hänvisning sker till synnerliga skäl enligt Kommunallagen 8 kap 5 avseende kommunens kostnader på SEK i samband med överenskommelsen med SBO. Ärendet föredras av kommunchef Anders Pettersson. Beslutet expedieras till Munkforsbostäder AB Statens Bostadsomvandling AB

23 Kommunstyrelsen (34) Ks 59 Dnr Ändring av borgensbeslut Sammanfattning Kommunfullmäktige har , punkt 9, gett kommunal borgen på 94 mkr till Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Munkfors äldrebostäder. Kommunen var borgenär till och med i slutet av december 2011, för ett banklån för köp av befintliga fastigheter. Men det lånet har ersatts av ett lån från kommunen, med bakgrund i att kommunen kan låna till förmånligare villkor. Kommunen är inte heller i borgen för de krediter föreningen har vid byggnationen av nya äldreboendet. Eftersom det i dagsläget inte finns behov av borgen förelås att beslutet återkallas. Beslutsunderlag Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att återkalla beslutet om kommunal borgen till Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Munkfors äldrebostäder , punkt 9. Ärendet föredras av kommunchef Anders Pettersson. Beslutet expedieras till Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Munkfors äldrebostäder

24 Kommunstyrelsen (34) Ks 60 Dnr Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag som ej behandlats Sammanfattning Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 30 och 30a ska kommunstyrelsen två gånger varje år redovisa de motioner och medborgarförslag som inte beretts färdigt. Redovisningen skall göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. Kommunfullmäktige beslutade den 23 februari 1998, 2, att i samband med redogörelsen rörande ej färdigbehandlade motioner skall en kortfattad uppföljning lämnas av färdigbehandlade motioner. Kommunfullmäktige beslutade den 19 december 2006, 51, att folkbokförda i Munkfors kommun äger rätt att väcka medborgarförslag i kommunfullmäktige i enlighet med kommunallagens regler härom samt kommunfullmäktiges arbetsordning 30a fr o m 1 januari 2007 och tillsvidare. Obesvarade motioner och medborgarförslag Vid rapporteringstillfället finns följande obesvarade motioner; Dnr Beredningsläge: Dnr Beredningsläge: Motion ang. bl a vattentemperaturen vid Forsnäsbadet. Anmäldes i kommunfullmäktige 1 november Överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. Motion ang utveckling av hela Munkfors kommun Anmäls i kommunfullmäktige 29 maj Vid rapporteringstillfället finns följande obesvarade medborgarförslag; Dnr Beredningsläge: Medborgarförslag ang. längre öppettider, t ex en lördag per månad på återvinningscentralen Anmäls i kommunfullmäktige 29 maj

25 Kommunstyrelsen (34) Ks 60, forts. Dnr Nedanstående motioner har besvarats efter föregående redovisning; Dnr Dnr Motion gällande insynsplatser Besvarad i kommunfullmäktige , 227 Motion gällande Företags- och Kulturmässa i Munkfors Besvarad i kommunfullmäktige , 204 Nedanstående medborgarförslag har besvarats efter föregående redovisning; Dnr Dnr Dnr Medborgarförslag angående regler i skolan Besvarat i kommunfullmäktige , 226 Medborgarförslag gällande hur Munkfors ska bli en bättre kommun Besvarat i kommunfullmäktige , 14 Medborgarförslag om plogning av Klarälvsbanan Besvarat i kommunfullmäktige , 36. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna redovisningen.

26 Kommunstyrelsen (34) Ks 61 Dnr Reviderad bolagsordning för Munkforsbostäder AB Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade om ny bolagsordning för Munkforsbostäder AB. Dessvärre hade en rad om antalet ledamöter i styrelsen fallit bort i den bolagsordning som beslutades. Nu föreliggande förslag är justerat på denna punkt. Beslutsunderlag Kommunchefens tjänsteskrivelse Förslag till reviderade bolagsordning Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till reviderade bolagsordning. Beslutet expedieras till Munkforsbostäder

Kommunkontoret, klockan 17.00-18.40

Kommunkontoret, klockan 17.00-18.40 Kommunstyrelsen 2013-09-23 1(16) + Plats och tid Kommunkontoret, klockan 17.00-18.40 Beslutande Ledamöter Björn-Olov Hallberg (S), ordförande, 79-91 Birgitta Carlgren (S), 79-91 Annette Felixson (S), 79-91

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 17.00-18.45

Kommunkontoret, klockan 17.00-18.45 Kommunstyrelsen 2015-02-09 1(15) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 17.00-18.45 Beslutande Ledamöter Mathias Lindquist (S), ordförande Eric Henriksson (S), vice ordförande Peter Ingmarsson (C) Pia Falk

Läs mer

Kristina Saxerud (V) 46-47

Kristina Saxerud (V) 46-47 Kommunstyrelsen 2011-04-11 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, klockan 17.07-18.44 med ajournering för allmänhetens frågestund klockan 17.09-18.02. Ledamöter Björn-Olov Hallberg (S) ordförande

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 17.00-19.20

Kommunkontoret, klockan 17.00-19.20 Kommunstyrelsen 2014-09-29 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 17.00-19.20 Beslutande Ledamöter Björn-Olov Hallberg (S), ordförande Mathias Lindquist (S) Birgitta Carlgren (S) Annette Felixson

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 17.00-19.50

Kommunkontoret, klockan 17.00-19.50 Kommunstyrelsen 2014-05-05 1(23) + Plats och tid Kommunkontoret, klockan 17.00-19.50 Beslutande Ledamöter Björn-Olov Hallberg (S), ordförande, 46-55, 57-64 Mathias Lindquist (S), vice ordförande Birgitta

Läs mer

Plats och tid Munkfors förenings- och konferenscenter, klockan , ajournering samt

Plats och tid Munkfors förenings- och konferenscenter, klockan , ajournering samt Kommunfullmäktige 2014-11-11 1 (20) Plats och tid Munkfors förenings- och konferenscenter, klockan 18.30-19.35, ajournering 18.48-18.49 samt 19.10-19.20 Beslutande Ledamöter Övriga deltagare Tjänstemän/övriga

Läs mer

Stensdalens ordenshus, kl. 18.30-20.30, med ajournering för allmänhetens frågestund. Se bifogad sammanträdeslista (Bilaga Kf 75)

Stensdalens ordenshus, kl. 18.30-20.30, med ajournering för allmänhetens frågestund. Se bifogad sammanträdeslista (Bilaga Kf 75) Kommunfullmäktige 2015-03-31 1 (20) Plats och tid Stensdalens ordenshus, kl. 18.30-20.30, med ajournering för allmänhetens frågestund Beslutande Ledamöter Övriga deltagare Tjänstemän/övriga deltagare Se

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/10 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S), ordförande Thomas Löfgren (M) Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S) Pernilla

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 21 juni 2011, kl. 15.00-15.10 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Jan-Eric

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 17.25-19.05

Kommunkontoret, klockan 17.25-19.05 Kommunstyrelsen 2011-06-07 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 17.25-19.05 Beslutande Ledamöter Björn-Olov Hallberg (S) ordförande 77-91 Mathias Lindqvist (S) vice ordförande 77-91 Birgitta Carlgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 50 Godkännande av ärendelista... 61 51 Delgivningar... 62 52 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 63 53 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 64 54 Ansökan

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c) Plats och tid Kommunkontoret 2015-02-09 kl 8.00 12:00 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c) Övriga deltagare David Grahn

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-08-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 10 augusti kl. 15.00-16.15

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare 1(9) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 14.25 15.22 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Kommunstyrelsen 2012-11-27 1(23) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Beslutande Ledamöter Mathias Lindquist (S), ordförande, 133-149 Birgitta Carlgren (S), 133-149 Annette Felixson (S), 133-149

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00 18:00. Eric Henriksson, S Håkan Larsson, S Birgit Nilsson, C Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP. Mathias Andersson, S

Kommunkontoret, klockan 16:00 18:00. Eric Henriksson, S Håkan Larsson, S Birgit Nilsson, C Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP. Mathias Andersson, S Socialnämnden 2014-11-11 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00 18:00 ande Ledamöter Eric Henriksson, S Håkan Larsson, S Birgit Nilsson, C Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Caroline Depui, kommunchef Margareta Persson, kommunsekreterare Birgitta Kahn (MP) Louise Warnqvist (M) Per Aspengren (S)

Caroline Depui, kommunchef Margareta Persson, kommunsekreterare Birgitta Kahn (MP) Louise Warnqvist (M) Per Aspengren (S) Kommunstyrelsen 2015-05-18 1(5) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, Skoghall, kl 17:30 18.05 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Alexander Johansson-Pettersson (S) Lillemor

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-02-08 1(8) Plats och tid Kommunhuset, kl 14.00-18.30 ande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Gun Simonsson (S) (S) Tommy

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Gabrielle Boström (kd) Sandra Brännström (s) Bo Lundkvist (c) Lars-Gunnar Andersson (s)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Gabrielle Boström (kd) Sandra Brännström (s) Bo Lundkvist (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Plats och tid Kommunkontoret 2016-02-23 kl 8.00-10:30 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Gabrielle Boström (kd) Sandra Brännström (s) Bo Lundkvist (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Övriga deltagare

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Munkfors församlingshem, klockan 18.30-19.48, med ajournering för allmänhetens frågestund klockan 19.08-19.15.

Munkfors församlingshem, klockan 18.30-19.48, med ajournering för allmänhetens frågestund klockan 19.08-19.15. Kommunfullmäktige 2013-04-09 1 (29) Plats och tid Munkfors församlingshem, klockan 18.30-19.48, med ajournering för allmänhetens frågestund klockan 19.08-19.15. Beslutande Ledamöter Se bifogad sammanträdeslista

Läs mer

Plats och tid Munkfors Förenings- och konferenscenter, klockan Se bifogad sammanträdeslista (Bilaga Kf 34)

Plats och tid Munkfors Förenings- och konferenscenter, klockan Se bifogad sammanträdeslista (Bilaga Kf 34) Kommunfullmäktige 2014-05-20 1 (15) Plats och tid Munkfors Förenings- och konferenscenter, klockan 18.30-19.35 Beslutande Ledamöter Övriga deltagare Tjänstemän/övriga deltagare Se bifogad sammanträdeslista

Läs mer

Kenneth Tinglöf (KD)

Kenneth Tinglöf (KD) Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-09-30 Plats och tid: Folkets hus i Trosa, 12.30 16.00 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Martina Johansson (C), ordf. Ricken

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-08-26 1(27)

Kommunstyrelsen 2013-08-26 1(27) Kommunstyrelsen 2013-08-26 1(27) + Plats och tid Kommunkontoret, klockan 17.15-21.00, med ajournering 19.00-19.10. Beslutande Ledamöter Björn-Olov Hallberg (S), ordförande, 58-69, 71-78 Mathias Lindquist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Konferensrummet Uret, kl. 13.15-15.45 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Jörgen Alkberg (S) Elisabeth Henningsson (S) Elsie-Britt Eriksson (S) Peter Agelii (S) Viveca Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (10)

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo. Agneta Carlsson (S), ej 126 på grund av jäv Lars-Erik Hedlund (V)

Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo. Agneta Carlsson (S), ej 126 på grund av jäv Lars-Erik Hedlund (V) 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, kl 17:00-17:10 Paragrafer Beslutande Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M),

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

Ransäters Hembygdsgård, klockan 18.35-20.00, med ajournering för underhållning klockan 19.20-19.25. Se bifogad sammanträdeslista (Bilaga Kf 40)

Ransäters Hembygdsgård, klockan 18.35-20.00, med ajournering för underhållning klockan 19.20-19.25. Se bifogad sammanträdeslista (Bilaga Kf 40) Kommunfullmäktige 2013-06-18 1 (21) Plats och tid Ransäters Hembygdsgård, klockan 18.35-20.00, med ajournering för underhållning klockan 19.20-19.25. Beslutande Ledamöter Se bifogad sammanträdeslista (Bilaga

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-09-24 1(9) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-17.50 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson (M)

Läs mer

Socialnämnden (13)

Socialnämnden (13) Socialnämnden 2015-03-19 1(13) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl. 13.00-16.00 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Marianne Ohlsson (C) Åsa Karlsson (S) Magnus Zetterlund (S) Lennart Eriksson

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Kristina Nordström, enhetschef Inger Adolfsson, förvaltningschef Inger Multanen, utvecklingsstrateg Monica Fyrhammar, nämndsekreterare

Kristina Nordström, enhetschef Inger Adolfsson, förvaltningschef Inger Multanen, utvecklingsstrateg Monica Fyrhammar, nämndsekreterare Socialnämnden 2009-06-09 47 Plats och tid Hjernet, 2009-06-09 kl: 13.30 13.55 Beslutande Monica Anderssson (s), ordförande Mosad Saker (s) Elis Karlsson (s), tj ers för Maritha Söderlund (s) Kent Nilsson

Läs mer

Gun Ivesund (s) ordförande Kenneth Isaksson (m) Marta Pettersson (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Sandra Brändström (s)

Gun Ivesund (s) ordförande Kenneth Isaksson (m) Marta Pettersson (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Sandra Brändström (s) Plats och tid Kommunkontoret 2014-02-03 kl 8.00 11:40 Beslutande Gun Ivesund (s) ordförande Kenneth Isaksson (m) Marta Pettersson (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Sandra Brändström (s) Övriga deltagare David

Läs mer

INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET Protokoll

INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET Protokoll 1 (9) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-10:00 Beslutande Åsa Johansson (S) Leif Andersson (V) Sten-Inge Olsson (S) tj ers Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M) Ersättare Lars

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 17.00-18.45

Kommunkontoret, klockan 17.00-18.45 Kommunstyrelsen 2015-05-11 1(14) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 17.00-18.45 Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga deltagare Tjänstemän/Övriga deltagare Peter Ingmarsson (C) Pia Falk (S), ordförande

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Mikael Jareke, kommunchef Ingela Bergare, ekonomichef Lennart Aronsson, sekreterare. Andris Widuss (M) Lennart Aronsson

Mikael Jareke, kommunchef Ingela Bergare, ekonomichef Lennart Aronsson, sekreterare. Andris Widuss (M) Lennart Aronsson 1(6) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, tisdagen den 16 juni 2015, kl 08.15-08.50. Hans Jildesten (S) Thomas Backelin (S) tjänstgörande Steve Nilsson (S) tjänstgörande

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Sida (10)

Sida (10) 2008-06-04 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Hanna-Karin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Kristina Pettersson (S) Jan Plantin (M) Elisabeth Wollein (S), ersättare för Inga-Lill Hellgren (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Kristina Pettersson (S) Jan Plantin (M) Elisabeth Wollein (S), ersättare för Inga-Lill Hellgren (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) - SOCIALA NÄMNDEN - Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-10.45 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Kristina Pettersson (S) Jan Plantin (M) Elisabeth

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Björkdungens äldreboende, kl 16:00 19:00

Björkdungens äldreboende, kl 16:00 19:00 Socialnämnden 2015-03-08 1(11) Plats och tid Björkdungens äldreboende, kl 16:00 19:00 ande Ledamöter Eric Henriksson, S Håkan Larssson, S Martina Nilsson, C Sickan Persson, S Berit Carlsson, S Nicklas

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (12)

Sammanträdesprotokoll 1 (12) Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.20 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

Eric Henriksson, S Håkan Larsson, S Lina Danielsson, S kl.13.00-14.40 29-34 Birgit Nilsson, C Åsa Törnqvist, FP Vanja Persson, FP. Nicklas Svensson, S

Eric Henriksson, S Håkan Larsson, S Lina Danielsson, S kl.13.00-14.40 29-34 Birgit Nilsson, C Åsa Törnqvist, FP Vanja Persson, FP. Nicklas Svensson, S Socialnämnden 2013-05-08 1(25) Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ersättare Kommunhuset, sammanträdesrum Älven kl.13.00-16.15, ajournering kl.14.40-14.50 Eric Henriksson,

Läs mer

Datum. ... Harriet Holst-Eklund. ... Börje Eriksson. ... Hans Andersson. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Datum. ... Harriet Holst-Eklund. ... Börje Eriksson. ... Hans Andersson. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kolsva bibliotek, samlingssalen kl 18.00-18.58 ande Övriga deltagare Börje Eriksson (S), ordf Annika Duàn (S), vice ordf Hans Andersson (S) Tina Linder (S) Åsa

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-01-13. 2 Information till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott 2015

Sammanträdesdatum 2015-01-13. 2 Information till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott 2015 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-01-13 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 13 januari 2015, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

Gun-Maid Håkansson (S) Susanna Hansson (M), 16-19, Kommunkontoret, Heby, 27 mars 2013, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Gun-Maid Håkansson (S) Susanna Hansson (M), 16-19, Kommunkontoret, Heby, 27 mars 2013, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-11.30 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Maipato

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Socialkontoret

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Socialkontoret SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.45 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 17.25

Kommunkontoret kl 14.00 17.25 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 17.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (C) ledamot Marianne Zackrisson,

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

OBS! Extra sammanträde med socialnämnden den 2011-08-17 kl 10.00

OBS! Extra sammanträde med socialnämnden den 2011-08-17 kl 10.00 Socialnämnden 2011-06-29 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(18) Plats och tid Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 29 juni 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende 1 Val av justerande 2 B-lista

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS Reglemente för socialnämnden Antaget av kommunfullmäktige 2014-12-15, 49 Dnr KS.2014.44 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Nämndens uppgifter... 3 1.1. Avgränsningen av nämndens uppgifter... 3 1.2. Innehållet i nämndens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum PROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Konferensrummet, Storegården Vissefjärda,, kl. 08:00 Beslutande Maria Ixcot Nilsson, (S), ordförande Dragan Pavlovic, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Jarkko Pekkala, (S) Gullvi

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Birgit Ohlsson (FP), Rune Broström (SD)

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Birgit Ohlsson (FP), Rune Broström (SD) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, onsdagen den 14 oktober 2015, klockan 14:00-18:20 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Anna-Karin Tornemo

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/16 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30-16.30 Ajournering 14.45-15.00 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande Ingrid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-08-27 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 9.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Ingvor Regnemer

Läs mer

Kommunstyrelsen (13 )

Kommunstyrelsen (13 ) Kommunstyrelsen 2014-06-10 1(13 ) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet, kl 13.30 17.00 Beslutande Leif Sandberg (M) Charlie Weimers (KD), jäv 109 Thomas Otto (M) Margareta Ivarsson (C) Kent Hakefelt

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15. 2008-10-27 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.25 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

Omsorgskontorets sammanträdesrum Klockan 13:15-15:40 Gunnel Johansson (S) Ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV)

Omsorgskontorets sammanträdesrum Klockan 13:15-15:40 Gunnel Johansson (S) Ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-03-12 1 (13) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Omsorgskontorets sammanträdesrum Klockan 13:15-15:40 Gunnel Johansson (S) Ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 75-84 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.50 ande Närvarande, ej Tjänstgörande Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c) Margareta

Läs mer

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2009-08-27 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.30, 11.30-11.50, 13.00-15.30 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören

Läs mer

Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Mathias Gerdin (AltBr) 76-80, Kay Stark (S) Gudrun Bengtsson (SD)

Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Mathias Gerdin (AltBr) 76-80, Kay Stark (S) Gudrun Bengtsson (SD) 1(29) Kommunstyrelsens omsorgsutskott Plats och tid Sammanträdesrummet i Vita huset, kl. 8.30 11.15 Beslutande Ledamöter Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Mathias Gerdin (AltBr) 76-80, 90-92

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden (13) Stadshuset, sessionssalen kl

Social- och omvårdnadsnämnden (13) Stadshuset, sessionssalen kl Social- och omvårdnadsnämnden 2013-11-19 1 (13) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.45 Paragrafer 86-94 BESLUTANDE Ledamöter Namn Christer Johansson (S) ordförande Berit Sörman (S) Bernt

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2013-09-17 1. Weine Bäck (KD), ordförande Ove Bäck (C) Jan Fredriksson (ÖHGP) Maria Gustafsson (S) Ove Bäck (C)

Socialnämndens arbetsutskott 2013-09-17 1. Weine Bäck (KD), ordförande Ove Bäck (C) Jan Fredriksson (ÖHGP) Maria Gustafsson (S) Ove Bäck (C) 2013-09-17 1 Plats och tid Beslutande Frånvarande Övriga deltagande Kommunkontoret, Ödeshög Tisdagen 17 september 2013, kl 08:15-11:50 Weine Bäck (KD), ordförande Ove Bäck (C) Jan Fredriksson (ÖHGP) Maria

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer