Kommunstyrelsen (34)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 2012-05-14 1(34)"

Transkript

1 Kommunstyrelsen (34) Plats och tid Kommunkontoret, klockan , med ajournering Beslutande Ledamöter Björn-Olov Hallberg (S), ordförande, Birgitta Carlgren (S) Eric Henriksson (S) 44-63, Maria Sandgren-Loa (V) Peter Ingmarsson (C) Mats Almemark (FP) Ersättare Mikael Olsson (S) ersättare för Annette Felixson (S), Sickan Persson (S) ersättare för Mathias Lindquist (S), Övriga deltagare Sicka (S), ersättare för Mathias Lindquist (S), 44- Tjänstemän/Övriga deltagare Anders Pettersson, kommunchef, David Falk, kommunsekreterare, Felicia Weinberg, socialchef, Anna-Karin Lindahl, Kronofogden, Annika Sydberger Norrman, Kronofogden, Monica Ekström, Rädda Barnen, Lena Nordqvist, Insolvens, Utses att justera Mats Almemark (FP) Justeringens plats och tid Kommunkontoret , klockan Underskrifter Sekreterare Paragrafer David Falk Ordförande Björn-Olov Hallberg (S) Organ Justerande Mats Almemark (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande Datum för nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunledningskontoret

2 Kommunstyrelsen (34) Dnr ÄRENDEN Sid 44 Godkännande av föredragningslistan 4 45 Information om Kronofogden 5 46 Information Rädda Barnen 6 47 Årets företagare Åtgärdsplan utifrån socialnämndens tilldelade budget Rapporteringsskyldighet enligt SoL och LSS Begäran om tilläggsanslag korttidsboende Begäran om tilläggsanslag för mottagande av ensamkommande flyktingungdomar Begäran om tilläggsanslag EBV Begäran om tilläggsanslag för flyktingmottagande Begäran om tilläggsanslag för permanentning av krismottagning för män och kvinnor under Norra Värmlands Familjerådgivning Begäran om tilläggsanslag SN budget Begäran om tilläggsanslag SN budget (2) Begäran om tilläggsanslag SN budget (3) Överenskommelse med Statens Bostadsomvandling (Sbo) Ändring av borgensbeslut Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag som ej behandlats Reviderad bolagsordning för Munkforsbostäder AB Ändring av kommunstyrelsens sammanträdesplan för år Försäljning av Skulpturhuset, fastigheten Munkfors Munkerud 2:

3 Kommunstyrelsen (34) Försäljning av markområde från fastigheten Munkfors Blia 2: Informationsärenden Redovisning av delegeringsbeslut Kommunchefens information 34 30

4 Kommunstyrelsen (34) Ks 44 Godkännande av föredragningslistan Följande ärenden utgår från föredragningslistan 19. Godkännande av Värmlands läns Vårdförbunds bokslut år Godkännande av Klarälvdalens Samordningsförbunds årsredovisning för år Följande ärenden tillkommer föredragningslistan 19. Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag som ej behandlats. 20. Reviderad bolagsordning för Munkforsbostäder AB. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan efter ovanstående korrigeringar.

5 Kommunstyrelsen (34) Ks 45 Information om Kronofogden Anna-Karin Lindahl och Annika Sydberger Norrman informerar om Kronofogden. Av informationen framgår bland annat följande: Kronofogdens uppdrag/ansvar är att en god betalningsvilja ska upprätthållas i samhället och företeelser som kan leda till överskuldsättning ska motverkas. Kronofogden har genomfört en utredning som kallas Alla vill göra rätt för sig!. Syftet var att öka kunskapen om överskuldsättning för att på så sätt kunna förebygga problem och mildra konsekvenserna. Många blir överskuldsatta efter en livsförändring, som exempelvis arbetslöshet, sjukdom, skilsmässa, dödsfall, personlig konkurs. Faktorer som ökar eller minskar riskerna för överskuldsättning är kunskap, socialt nätverk, arbete, buffert, hälsa, inställning till pengar. 206 personer i Munkfors kommun förekommer i Kronofogdens register. Av dessa är 16 ungdomar (18-25 år). 9,3 procent av kommuninvånarna i arbetsför ålder (20-64 år) har skulder hos Kronofogden.

6 Kommunstyrelsen (34) Ks 46 Information om Rädda Barnen Monica Ekström, Rädda Barnen, och Lena Nordqvist, Insolvens, informerar om barnfattigdom. Av informationen framgår bland annat följande: Fattigdom är ett relativt begrepp och att växa upp i ett fattigt hem i Sverige är förstås inte samma sak som att vara fattig i exempelvis Brasilien eller Somalia. Men oavsett land ska barn inte diskrimineras på grund av föräldrarnas ekonomiska situation. Rädda Barnens rapport visar att det finns fattiga barn i Sverige och av dem bor i Värmland. Enligt föreningen Insolvens finns det här i länet ytterligare runt barn som lever i fattigdom. Det är de barn vars föräldrar har löneutmätning. Fattigdom innebär att ens förälder eller föräldrar har en låg inkomst eller är arbetslösa eller har drabbats av sjukdom. Att leva under de här förhållandena för med sig dåligt självförtroende, oro, depressioner och en kamp för att våga tro på en bättre framtid. Det finns ett tydligt och starkt samband mellan barns hälsa och ekonomisk utsatthet. Barn som lever i ekonomiskt utsatta hushåll löper tre gånger så stor risk för att bli utsatta för våld i hemmet av en vuxen, och 50 procent större risk för att bli utsatt för mobbning i skolan och de har ofta sämre skolresultat. I Munkfors kommun finns 112 barn som lever under fattiga förhållande, två fler än året innan.

7 Kommunstyrelsen (34) Ks 47 Årets företagare 2012 Sammanfattning Sedan 1986 har Företagarna i samarbete med Munkfors kommun utdelat utmärkelsen Årets Företagare. Att lyfta fram och främja företagandet är viktigt för kommunen och ett bra företagsklimat skapar möjligheter till bättre affärer som är grunden för tillväxt och välstånd. Två namlistor har inkommit med förslaget att nominera Erik Lönnholm, Munkfors Training Center (MTC), till Årets Företagare Förslaget togs väl emot av Näringslivsforum. Förslaget till kommunstyrelsen är att Erik Lönnholm, Munkfors Training Center (MTC), nomineras med följande motivering; För hans mod och styrka att överta ett befintligt framgångsrikt företag och utveckla det vidare, samt att genom sin kunskap och brinnande intresse lyckas engagera både unga och gamla att aktivera sig och föra en hälsosammare livsstil Kommunstyrelsens beslut Nominera Erik Lönnholm, Munkfors Training Center, till Årets Företagare 2012 i Munkfors kommun enligt ovanstående motivering. Ärendet föredras av kommunsekreterare David Falk.

8 Kommunstyrelsen (34) Ks 48 Dnr Åtgärdsplan utifrån socialnämndens tilldelade budget Sammanfattning Kommunstyrelsen har sedan i december 2010 särskilt uppmärksammat socialnämndens ekonomi, då socialnämnden uppmanades att ta fram åtgärder med anledning av sitt prognostiserade budgetunderskott. Socialnämnden tog fram en åtgärdsplan och nämnden har därefter löpande informerat kommunstyrelsen om hur åtgärdsarbetet fortskridit. En arbetsgrupp bestående av kommunchef, socialchef och ekonomichef träffas regelbundet sedan december Åtgärdsplanen behandlades vid socialnämndens möte , 45. Åtgärdsplanen har uppdaterats med genomförda åtgärder och planer, se bilagor. Kort om läget: Uppstart av trapphusboende. Vi ser sjunkande kostnader för försörjningsstöd. Arbete med avtal om köp av SSK-tjänster från Hagfors kommun. Att rehab kommer in i ett tidigare skede innan biståndsbedömning görs. Jämförelser med andra kommuner av lönenivåer och ingångslöner inom äldreomsorgen. Beslutsunderlag Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad Socialnämndens protokoll , 45, Åtgärdsplan socialförvaltningen Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporterade åtgärder och överlämna rapporten till kommunfullmäktige. Ärendet föredras av socialchef Felicia Weinberg. Beslutet expedieras till Socialnämnden

9 Kommunstyrelsen (34) Ks 49 Dnr Rapporteringsskyldighet enligt SoL och LSS, avseende ej verkställda gynnande beslut Sammanfattning Socialnämnden sammanställer kvartalsvis en rapport till Socialstyrelsen över alla gynnande beslut om bistånd, enligt 4 kapitlet 1 Socialtjänstlagen, SoL, och 9 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, som inte verkställts inom tre månader. Till kommunfullmäktige lämnar socialnämnden en statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt 4 kapitlet 1 SoL och 9 LSS som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Inom SoL, äldreomsorgen, finns för första kvartalet 2012 två ej verkställda gynnande beslut att rapportera. Både besluten har väntat längre än sex månader. Inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning finns ett ej verkställt beslut som har väntat mellan tre-sex månader. Förvaltningsdomstolen har tidigare godtagit att skälig väntetid kan vara upp till sex månader. Inget av de ej verkställda gynnande besluten för kvartal förväntas bli föremål för sanktionsavgift. Socialnämnden har inga ej verkställda gynnande beslut, enligt LSS-lagen, att rapportera för kvartal Beslutsunderlag Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse daterad Socialnämndens protokoll , 50 Rapport av ej verkställda gynnande beslut till och med Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna rapporten. Beslutet expedieras till Socialnämnden

10 Kommunstyrelsen (34) Ks 50 Dnr Begäran om tilläggsanslag korttidsboende Sammanfattning Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde att begära ett tilläggsanslag om tkr för att täcka kostnader utöver budget för korttidsplatser inom äldreomsorgen Kommunfullmäktige beslutade i samband med budget för 2011 att från och med år 2011 skall över- och underskott inom olika verksamheter föras med till kommande år om det inte finns särskilda skäl att inte göra så. I och med att denna princip om över- och underskott antagits bör inte tilläggsanslag beviljas för att täcka budgetavvikelser. Kommunfullmäktige kan redan vid en rapporterad budgetavvikelse ange om det är en avvikelse som kan anses bero på sådana omständigheter att budgetavvikelsen inte behöver tas med till kommande år. Socialnämndens prognosticerade resultat har tidigare behandlats avv kommunfullmäktige (Kf 25, ). Kommunfullmäktige beslutade då uppmana socialnämnden att vidta åtgärder för att klara verksamheten inom budget och att återkomma med uppföljning och förslag till åtgärder vid nästa fullmäktigesammanträde. Beslutsunderlag Kommunchefens tjänsteskrivelse Socialnämndens protokoll , 26 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå socialnämndens begäran om tilläggsanslag. Kommunstyrelsen föreslår vidare fullmäktige att uppmana socialnämnden att fortsätta arbetet med åtgärdsplaner för att reducera det prognostiserade underskottet samt notera att trots åtgärderna befaras ett underskott för socialnämnden Ärendet föredras av socialchef Felicia Weinberg. Mats Almemark (FP) anser att åtgärdsplanen behöver vara mer konkret, att socialnämnden ska använda sig av styrgruppen och att socialnämnden ska återkomma med lägesrapporter till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

11 Kommunstyrelsen (34) Ks 50, forts. Dnr Björn-Olov Hallberg (S), kommunstyrelsens ordförande, svarar att styrgruppen, som består av kommunchef, ekonomichef och socialchef, redan arbetar tätt tillsammans. Ordföranden säger också att socialnämnden enligt tidigare beslut kontinuerligt ska återkomma med åtgärdsplan och lägesrapporter till kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Beslutet expedieras till Socialnämnden

12 Kommunstyrelsen (34) Ks 51 Dnr Begäran om tilläggsanslag för mottagande av ensamkommande flyktingungdomar Sammanfattning Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde att begära ett tilläggsanslag om tkr för att täcka kostnader för en utökning av mottagandet av ensamkommande flyktingungdomar. Kostnaderna finansieras med ett ökat anslag från migrationsverket på motsvarande belopp. Beslutsunderlag Kommunchefens tjänsteskrivelse Socialnämndens protokoll , 29 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna socialnämndens utökning av budgeten för mottagande av ensamkommande flyktingungdomar med tkr. Ärendet föredras av socialchef Felicia Weinberg. Beslutet expedieras till Socialnämnden

13 Kommunstyrelsen (34) Ks 52 Dnr Begäran om tilläggsanslag EBV Sammanfattning Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde att begära ett tilläggsanslag om tkr för att täcka kostnader utöver budget av hemtjänsttimmar inom äldreomsorgen Kommunfullmäktige beslutade i samband med budget för 2011 att från och med år 2011 skall över- och underskott inom olika verksamheter föras med till kommande år om det inte finns särskilda skäl att inte göra så. I och med att denna princip om över- och underskott antagits bör inte tilläggsanslag beviljas för att täcka budgetavvikelser. Kommunfullmäktige kan redan vid en rapporterad budgetavvikelse ange om det är en avvikelse som kan anses bero på sådana omständigheter att budgetavvikelsen inte behöver tas med till kommande år. Socialnämndens prognosticerade resultat har tidigare behandlats av kommunfullmäktige (Kf 25, ). Kommunfullmäktige beslutade då uppmana socialnämnden att vidta åtgärder för att klara verksamheten inom budget och att återkomma med uppföljning och förslag till åtgärder vid nästa fullmäktigesammanträde. Beslutsunderlag Kommunchefens tjänsteskrivelse Socialnämndens protokoll , 27 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå socialnämndens begäran om tilläggsanslag. Kommunstyrelsen föreslår vidare fullmäktige att uppmana socialnämnden att fortsätta arbetet med åtgärdsplaner för att reducera det prognostiserade underskottet samt notera att trots åtgärderna befaras ett underskott för socialnämnden Ärendet föredras av socialchef Felicia Weinberg. Beslutet expedieras till Socialnämnden

14 Kommunstyrelsen (34) Ks 53 Dnr Begäran om tilläggsanslag för flyktingmottagande Sammanfattning Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde att begära ett tilläggsanslag om 450 tkr för att täcka för mottagande av flyktingar enligt avtal med Migrationsverket. Kostnaderna finansieras med ett anslag från Migrationsverket på motsvarande belopp. Beslutsunderlag Kommunchefens tjänsteskrivelse Socialnämndens protokoll , 30 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna socialnämndens utökning av budgeten för mottagande av flyktingar med 450 tkr. Ärendet föredras av socialchef Felicia Weinberg. Beslutet expedieras till Socialnämnden

15 Kommunstyrelsen (34) Ks 54 Dnr Begäran om tilläggsanslag för permanentning av krismottagning för män och kvinnor under Norra Värmlands Familjerådgivning Sammanfattning Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde att begära ett tilläggsanslag om kr för att täcka kostnader för att för permanentakrismottagning för män och kvinnor under Norra Värmlands Familjerådgivning. Kommunfullmäktige beslutade i samband med budget för 2011 att från och med år 2011 skall över- och underskott inom olika verksamheter föras med till kommande år om det inte finns särskilda skäl att inte göra så. I och med att denna princip om över- och underskott antagits bör inte tilläggsanslag beviljas för att täcka budgetavvikelser. Kommunfullmäktige kan redan vid en rapporterad budgetavvikelse ange om det är en avvikelse som kan anses bero på sådana omständigheter att budgetavvikelsen inte behöver tas med till kommande år. Kommunstyrelsen anser att detta ärende är av den omfattning att det bör rymmas inom socialnämndens budget. Beslutsunderlag Kommunchefens tjänsteskrivelse Socialnämndens protokoll , 28 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå socialnämndens begäran om tilläggsanslag. Ärendet föredras av socialchef Felicia Weinberg. Beslutet expedieras till Socialnämnden

16 Kommunstyrelsen (34) Ks 55 Dnr Begäran om tilläggsanslag SN budget 2012 Sammanfattning Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde att begära ett tilläggsanslag om 200 tkr för Kartläggning av IT och andra teknikstöd inom ÄO. Kostnaderna finansieras med ett bidrag från Hjälpmedelsinstitutet på motsvarande belopp. Beslutsunderlag Kommunchefens tjänsteskrivelse Socialnämndens protokoll , 31 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna socialnämndens revidering av budgeten för Kartläggning av IT och andra teknikstöd inom ÄO med 200 tkr. Beslutet expedieras till Socialnämnden

17 Kommunstyrelsen (34) Ks 56 Dnr Begäran om tilläggsanslag SN budget 2012 (2) Sammanfattning Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde att begära ett tilläggsanslag om 742 tkr för försöksverksamhet med meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning. Kostnaderna finansieras med ett bidrag från Socialstyrelsen på motsvarande belopp. Beslutsunderlag Kommunchefens tjänsteskrivelse Socialnämndens protokoll , 32 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna socialnämndens revidering av budgeten för försöksverksamhet med meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning med 742 tkr. Beslutet expedieras till Socialnämnden

18 Kommunstyrelsen (34) Ks 57 Dnr Begäran om tilläggsanslag SN budget 2012 (3) Sammanfattning Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde att begära ett tilläggsanslag om 452 tkr för införande av nationella riktlinjer för personer med demenssjukdom. Kostnaderna finansieras med ett bidrag från Socialstyrelsen på motsvarande belopp. Beslutsunderlag Kommunchefens tjänsteskrivelse Socialnämndens protokoll , 33 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna socialnämndens revidering av budgeten för införande av nationella riktlinjer för personer med demenssjukdom med 452 tkr. Beslutet expedieras till Socialnämnden

19 Kommunstyrelsen (34) Ks 58 Dnr Överenskommelse med Statens Bostadsomvandling (Sbo) Sammanfattning Bostadförsörjningen i Munkfors och Munkforsbostäders situation har utretts av en arbetsgrupp under 2010/2011. Ett av arbetsgruppen förslag var att tillgänglighetsanpassa ett av husen i kv Kallvalsaren (Sunnmans väg 25-29). Ett samarbete har inletts med Statens bostadsomvandling (Sbo). Projektet är nu framme vid att fatta de avgörande besluten bland annat, avtal med Sbo (Norecic AB), försäljning av fastighet och ägartillskott till Munkforsbostäder. Ärendet Den 6 oktober 2010 beslutade Munkforsbostäders styrelse att begära överläggningar med ägarna/kommunstyrelsen angående den ansträngda ekonomiska situationen, vakansgraden på lägenheter och de ändrade förutsättningar som försäljningen av Servicehuset och Solåsen (ca 20% av beståndet) innebar. Överläggningarna med kommunstyrelsen genomfördes (Ks 119). Överläggningarna resulterade i att kommunstyrelsen föreslog Munkforsbostäder och kommunfullmäktige att tillsätta en gemensam arbetsgrupp angående bostadsförsörjnigen och Munkforsbostäder AB. Kommunfullmäktige tillsatte arbetsgruppen vid sitt sammanträde (Kf 13). Arbetsgruppen samlades till sitt första sammanträde och definierade uppdraget enligt följande: Analysera bostadsförsörjningssituationen i Munkfors Analysera Munkforsbostäder AB:s situation Föreslå åtgärder o För att möta framtida bostadsförsörjningssituation i Munkfors o Munkfors bostäder AB:s framtida uppdrag, roll och organisation. Arbetsgruppens ordförande Mathias Lindqvist, kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen träffade , VD Ann Eriksson och projektutvecklingschef Ola Nilsson från Sbo. Arbetsgruppens rapport överlämnades till kommunfullmäktige och Munkforsbostäders styrelse En av rapportens förslag till åtgärder var Omvandling av minst ett av husen på Sunnmans väg till trygghetsboende för äldre. Totalrenovering och installation av hiss. Arbete bör ske tillsammans med Sbo.

20 Kommunstyrelsen (34) Ks 58, forts. Dnr Munkforsbostäders styrelse fattade vid sitt sammanträde beslut att teckna en överenskommelse med Sbo i form av en avsiktsförklaring att gå vidare med projektet att tillgänglighetsanpassa ett av husen på Sunnmans väg för trygghetsboende. Beslutet innebär att starta processen med att ta fram ett beslutsunderlag. Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde (KS 71) att godkänna Munkforsbostäders beslut om avsiktsförklaring genomfördes ett särskilt informationsmöte med Munkforsbostäders styrelse och kommunstyrelsen där en förkalkyl för tillgänglighetsanpassningen, som tagits fram i samarbete med Sbo, presenterades. Munkforsbostäders styrelse beslutade att projektet bör drivas vidare med framtagande av anbudshandlingar och anbudsförfrågan. Kommunstyrelsens beredningsgrupp behandlade frågan vid sitt sammanträde och ställde sig eniga bakom Munkforsbostäder styrelsebeslut om att projektet skall drivas vidare. Frågan om tillgänglighetsanpassning av Sunnmans väg har vidare rapporterats vid följande tillfällen: Kommunfullmäktige: , , , och Kommunstyrelsen: och Kommunstyrelsens beredningsgrupp: , , , , , , Munkforsbostäders styrelse: , , , , , och Ett informationsmöte för hyresgästerna på Sunnmans väg genomfördes Därefter har evakueringen av fastigheten påbörjats och hyresgästerna har erbjudits ersättningslägenheter. Efter anbudstidens utgång hade tre anbud inkommit. Ett anbud underkändes, de övriga två låg inom den ram som presenterades i förkalkylen i september Förutsättningar finns därför att gå vidare med verkställighet av projektet enligt de planer som tidigare presenterats. Enligt tidplanen innebär det att kommunfullmäktige, Sbo:s styrelse och Munkforsbostäders styrelse fattar de formella besluten under maj månad. Byggstart är planerad till

21 Kommunstyrelsen (34) Ks 58, forts. Dnr september månad 2012 och ombyggnaden beräknas vara slutförd i slutet av Byggkostnaderna beräknas till ca 27 mkr. Hyran beräknas hamna på ca kr/kvm/år. Vilket innebär en hyra på ca kr/månad för en lägenhet med två rum och kök på 65 kvm. Alla lägenheter är två rum och kök och varierar mellan 63 till 68 kvm. Nuvarande hyra för motsvarande lägenhet är ca kr/mån (inkl el). De beslut som skall fattas är att Munkforsbostäder AB och Norecic AB (helägt dotterbolag till SBO) tecknar avtal om projektets genomförande, Munkforsbostäder AB fattar beslut om avstyckning och försäljning av fastigheten till Norecic AB för en köpeskilling av 1 SEK, Munkforsbostäder AB och Norecic AB tecknar blockförhyrningsavtal av fastigheten. Fastigheten Sunnmans Väg ingår idag som en del i fastighetsbildningen Munkfors 9:3 Kv. Kallvalsaren med ett bokfört värde SEK varav mark SEK Sunnmans väg beräknas utgöra ca SEK av detta bokförda värde. Med en köpeskilling på 1 SEK innebär det att Munkforsbostäder måste skriva ner det bokförda värdet. Munkforsbostäders ekonomiska ställning är ett balanserat resultat på SEK, reservfond på SEK och ett aktiekapital på SEK. En nedskrivning av bokförda värden med SEK klara inte bolaget med en rimlig ekonomisk ställning. Munkforsbostäder är därför i behov av ett ägartillskott på SEK. Ägartillskottet medför en engångskostnad för kommunen som belastar årets resultat. Om årets resultat i årsredovisningen är negativt ska, i enlighet med kommunallagens balanskrav, resultatet regleras och det egna kapitalet återställas senast tre år efter det att det negativa resultatet uppkom. I speciella fall kan det finnas skäl att acceptera avsteg från kravet på reglering. Av lagtexten framgår att fullmäktige får besluta att ett negativt resultat inte behöver regleras om kommunen kan hänvisa till synnerliga skäl. I detta fall kan man göra det mot bakgrund av arbetsgruppens rapport och att åtgärderna är viktiga för att skapa en bättre framtida bostadsförsörjningssituation för Munkforsbostäder, med tanke på åldersstrukturen i kommunen och ökande behov av att kunna erbjuda lägenheter med god tillgänglighet för äldre.

22 Kommunstyrelsen (34) Ks 58, forts. Dnr Beslutsunderlag Kommunchefens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 1. Godkänna att Munkforsbostäder AB genomför projektet med tillgänglighetsanpassning av Sunnmans väg i samverkan med Sbo enligt vad som ovan beskrivits. 2. Godkänna att Munkforsbostäder AB tecknar avtal om genomförandet med Norecic AB. 3. Godkänna att Munkforsbostäder AB avstyckar Sunnmans väg från fastigheten Munkfors 9:3 (kv Kallvalsaren) och säljer den avstyckade fastigheten för 1 SEK till Norecic AB. 4. Bevilja Munkforsbostäder AB ett ägartillskott med SEK. 5. Hänvisning sker till synnerliga skäl enligt Kommunallagen 8 kap 5 avseende kommunens kostnader på SEK i samband med överenskommelsen med SBO. Ärendet föredras av kommunchef Anders Pettersson. Beslutet expedieras till Munkforsbostäder AB Statens Bostadsomvandling AB

23 Kommunstyrelsen (34) Ks 59 Dnr Ändring av borgensbeslut Sammanfattning Kommunfullmäktige har , punkt 9, gett kommunal borgen på 94 mkr till Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Munkfors äldrebostäder. Kommunen var borgenär till och med i slutet av december 2011, för ett banklån för köp av befintliga fastigheter. Men det lånet har ersatts av ett lån från kommunen, med bakgrund i att kommunen kan låna till förmånligare villkor. Kommunen är inte heller i borgen för de krediter föreningen har vid byggnationen av nya äldreboendet. Eftersom det i dagsläget inte finns behov av borgen förelås att beslutet återkallas. Beslutsunderlag Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att återkalla beslutet om kommunal borgen till Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Munkfors äldrebostäder , punkt 9. Ärendet föredras av kommunchef Anders Pettersson. Beslutet expedieras till Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Munkfors äldrebostäder

24 Kommunstyrelsen (34) Ks 60 Dnr Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag som ej behandlats Sammanfattning Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 30 och 30a ska kommunstyrelsen två gånger varje år redovisa de motioner och medborgarförslag som inte beretts färdigt. Redovisningen skall göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. Kommunfullmäktige beslutade den 23 februari 1998, 2, att i samband med redogörelsen rörande ej färdigbehandlade motioner skall en kortfattad uppföljning lämnas av färdigbehandlade motioner. Kommunfullmäktige beslutade den 19 december 2006, 51, att folkbokförda i Munkfors kommun äger rätt att väcka medborgarförslag i kommunfullmäktige i enlighet med kommunallagens regler härom samt kommunfullmäktiges arbetsordning 30a fr o m 1 januari 2007 och tillsvidare. Obesvarade motioner och medborgarförslag Vid rapporteringstillfället finns följande obesvarade motioner; Dnr Beredningsläge: Dnr Beredningsläge: Motion ang. bl a vattentemperaturen vid Forsnäsbadet. Anmäldes i kommunfullmäktige 1 november Överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. Motion ang utveckling av hela Munkfors kommun Anmäls i kommunfullmäktige 29 maj Vid rapporteringstillfället finns följande obesvarade medborgarförslag; Dnr Beredningsläge: Medborgarförslag ang. längre öppettider, t ex en lördag per månad på återvinningscentralen Anmäls i kommunfullmäktige 29 maj

25 Kommunstyrelsen (34) Ks 60, forts. Dnr Nedanstående motioner har besvarats efter föregående redovisning; Dnr Dnr Motion gällande insynsplatser Besvarad i kommunfullmäktige , 227 Motion gällande Företags- och Kulturmässa i Munkfors Besvarad i kommunfullmäktige , 204 Nedanstående medborgarförslag har besvarats efter föregående redovisning; Dnr Dnr Dnr Medborgarförslag angående regler i skolan Besvarat i kommunfullmäktige , 226 Medborgarförslag gällande hur Munkfors ska bli en bättre kommun Besvarat i kommunfullmäktige , 14 Medborgarförslag om plogning av Klarälvsbanan Besvarat i kommunfullmäktige , 36. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna redovisningen.

26 Kommunstyrelsen (34) Ks 61 Dnr Reviderad bolagsordning för Munkforsbostäder AB Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade om ny bolagsordning för Munkforsbostäder AB. Dessvärre hade en rad om antalet ledamöter i styrelsen fallit bort i den bolagsordning som beslutades. Nu föreliggande förslag är justerat på denna punkt. Beslutsunderlag Kommunchefens tjänsteskrivelse Förslag till reviderade bolagsordning Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till reviderade bolagsordning. Beslutet expedieras till Munkforsbostäder

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Kommunstyrelsen 2012-11-27 1(23) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Beslutande Ledamöter Mathias Lindquist (S), ordförande, 133-149 Birgitta Carlgren (S), 133-149 Annette Felixson (S), 133-149

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Munkfors Förenings- och Konferenscenter, klockan 18.30-19.25. Se bifogad sammanträdeslista (Bilaga Kf 100)

Munkfors Förenings- och Konferenscenter, klockan 18.30-19.25. Se bifogad sammanträdeslista (Bilaga Kf 100) Kommunfullmäktige 2011-02-08 1 Plats och tid Munkfors Förenings- och Konferenscenter, klockan 18.30-19.25 Beslutande Ledamöter Se bifogad sammanträdeslista (Bilaga Kf 100) Övriga deltagare Tjänstemän/

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2012 MUNKFORS KOMMUN. Beslutad KF 2012-10-30

DELÅRSRAPPORT 2012 MUNKFORS KOMMUN. Beslutad KF 2012-10-30 DELÅRSRAPPORT 2012 MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF 2012-10-30 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 ORGANISATIONSÖVERSIKT 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 OMVÄRLD, BEFOLKNING OCH

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (78) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 21.25 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Anders Nordin, förslagställare,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-12-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 17.30 Beslutande Övriga deltagande Närvarorätt Utses att justera Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige 2010-05-31 1 (38) Plats och tid Biblioteket, Edsbyn, hörsalen, måndagen den 31 maj 2010, kl. 18:30-20:00. Ajournering kl. 19:20-19:30. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Christer

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (28) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00 16.40 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Elisabet Berg (M) Lars-Olof Pettersson (S) Majvor Sjölund (C) Lena Vikberg (S) Helén Lindbäck (KD), 73 Mats Johansson

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag PROTOKOLL 1(60) Tid: kl 10:00 16:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s Helena Öhlund, s Tommy Lindgren, s vice ordförande Eva Westerlund, s Camilla

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

Christer Lundgren, (c) Per-Anders Olsson

Christer Lundgren, (c) Per-Anders Olsson 2012-10-23 1(37) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, tisdagen 23 oktober 2012, kl. 10.00-17.40 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Kent-Erik Mattsson,

Läs mer

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt Plats och tid Nya näset, kommunhuset, kl. 9.00-10.50 ande Irja Gustavsson (S), ordförande 92-119 Jonas Kleber (C), vice ordförande 92-119, ordförande 120-130 Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Sida 2(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Datum 2014-02-19. Kommunstyrelsen

Sida 2(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Datum 2014-02-19. Kommunstyrelsen 1(40) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 15.45 Beslutande Övriga närvarande Se sid 2 Per Jonsson (c), ordförande Christina Lundqvist (s) 2:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (44) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl.13.00-20.00 ande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Barbro Holmberg, assistent Inger Ronkainen, sekreterare

Läs mer

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261 Kommunstyrelsen 2014-11-18 1 (66) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-17.55 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irené Homman (S) ordförande Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer