M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige"

Transkript

1 Plats och tid s sessionssal kl ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef Utses att justera Justeringens plats och tid Erik Hartelius Anders Ekström Kommunchefens tjänsterum torsdagen den 4 maj 2006 kl Paragrafer Sekreterare... Tage Dalteg Ordförande... Lars Eriksson Justerande... Erik Hartelius Anders Ekström ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Mullsjö Underskrift... Ulla Blom

2 KF 24 Godkännande av föredragningslistan Ärendelistan kompletteras med följande punkter under Årsredovisning 2005 för Mullsjö Kommun: - Revisionsberättelse för år om ansvarsfrihet för år Årsredovisning 2005 Dagordningen godkänns därefter.

3 KF 25 Bygdespelet Den stora festen Information Teaterchefen på Smålands Musik och Teater, Berndt Lindkvist och verksamhetschef på studieförbundet Vuxenskolan, Hans Mannefred, lämnar preliminär projektbeskrivning om Bygdespelet Den stora festen Informationen föranleder inte något beslut.

4 Delges Birger Svensson Utredningschef Staffan Bäckelid Kommunchef Tage Dalteg KF 26 Dnr 2005/1131 Delrapport från beredningen översiktsplanefrågor samt framtida byggplanering Beredningsledare Birger Svensson lämnar delrapport från beredningen Översiktsplanefrågor samt framtida byggplanering. Slutredovisning kommer att ske under senare delen av året. beslutar att lägga delrapporten till handlingarna.

5 KF 27 Dnr 2006/1025 Delges Ekonomichef Ulf Jansson Revisionsberättelse för år 2005 Revisionsberättelsen föredras av kommunrevisionens ordförande Sven-Olof Dahlin. beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

6 Delges Nämnder och utskott Kommunchef Ekonomichef KF 28 Dnr 2006/1025 om ansvarsfrihet för år 2005 På förslag av kommunrevisionen beslutar kommunfullmäktige att bevilja kommunstyrelsen, dess utskott och övriga nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2005.

7 Delges Ekonomichefen Kommuninvest KF 29 Dnr 2006/1025 Årsredovisning 2005 för Mullsjö kommun Bokslutsberedningen har haft överläggningar i ärendet och föreslår kommunstyrelsen att förslå kommunfullmäktige besluta att utöka 2006 års driftbudget för Byggnadsnämnden med 150 tkr enligt nämndens äskande om resultatöverföring. Finansiering sker genom att anslaget för oförutsedda kostnader minskas med motsvarande belopp. att till 2006 års investeringsbudget överföra medel enligt bilaga 1. Finansiering sker genom ianspråktagande av kommunens rörelsekapital. Ekonomichef Ulf Jansson informerar om det ekonomiska resultatet Kommunstyrelsen beslutar att utöka 2006 års driftbudget för Byggnadsnämnden med 150 tkr enligt nämndens äskande om resultatöverföring. Finansiering sker genom att anslaget för oförutsedda kostnader minskas med motsvarande belopp, att till 2006 års investeringsbudget överföra medel enligt bilaga 1. Finansiering sker genom ianspråktagande av kommunens rörelsekapital, att efter dessa åtgärder fastställa resultatet för redovisningsåret 2005 till minus 1,4 miljoner kronor och att överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige för godkännande. s behandling Årsredovisningen föredras av ekonomichef Ulf Jansson. Anders Ekström (mf) och Lennart Andersson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag om att godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2005.

8 KF 29 forts beslutar att godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2005, samt att ge delegation till ekonomichefen, att för kommunens räkning under år 2006 nyupplåna, d.v.s. öka kommunens skulder under år 2006, med totalt 25 mkr.

9 KF 30 Dnr 2006/ Motioner som ej slutbehandlats Förteckning över motioner som ej slutbehandlats beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.

10 KF 31 Dnr 2006/1107 Delges KS Motion om att göra kommunfullmäktiges sammanträden tillgängliga via Internet Erik Hartelius (c) har kommit in med en motion, , om att kommunens IT-strategi vidgas till att via Internet göra kommunfullmäktiges sammanträden tillgängliga beslutade att motionen får ställas och att densamma får bli föremål för debatt vid nästa sammanträde Motionären Erik Hartelius föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att bereda frågan och att beredningen ska innefatta redovisning av förslag på tekniska lösningar av hur motionens syfte ska kunna tillgodoses, samt kostnaderna härför. beslutar Att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning i enlighet med motionärens förslag.

11 Delges KS pres Utredningschef Staffan Bäckelid Kommunchef Tage Dalteg KF 32 Dnr 2005/1302 Mål- och strategier för Mullsjö kommuns internationella arbete På allmänna utskottets sammanträde lämnar utredningschef Staffan Bäckelid information. Av informationen framgår bl.a. att kommunens kontakter med vänorten Aarup i Danmark har varit få på senare tid. Senast var det i samband med Mullsjö kommuns 50-årsfirande år Aarup skall vid genomförandet av kommunsammanslagningen i Danmark slås samman med flera små kommuner, det har också varit politiskt skifte i kommunledningen sedan avtalet tecknades. Allmänna utskottet beslutade att uppdra åt utredningschefen att formulera en skrivelse till Aarups kommun med en förfrågan om de önskar fortsätta kontakterna med Mullsjö kommun. Skrivelsen skall undertecknas av ordföranden Anja Berglund. När det gäller revidering av den internationella målsättningen beslutas att denna skall ses över efter det att kontakter tagits med vänorten Aarup. En skrivelse har därefter, , översänts, till Aarups kommun, med förfrågan om de önskar ha fortsatta kontakter med Mullsjö kommun. Något svar har ännu inte kommit och frågan tas upp till behandling idag för ställningstagande om hur man ska gå vidare med frågan. Vid dagens sammanträde diskuteras de mål och strategier som utredningschefen tagit fram. Man enas om att strategierna måste konkretiseras och att planstrukturen utreds innan man går vidare med ärendet. Allmänna utskottet Allmänna utskottet beslutar att ledamöterna funderar över mål och strategier och genom mail meddelar utredningschefen som får i uppdrag att arbeta vidare med frågan och att ärendet återupptas till behandling på allmänna utskottets sammanträde den 6 februari

12 KF 32 forts Allmänna utskottet Vid dagens sammanträde med allmänna utskottet lämnas synpunkter på hur dokumentet skall utformas och ledamöterna enas om att ett policydokument skall tas fram. Allmänna utskottet Ärendet diskuteras och synpunkter lämnas på ett utkast till policy. Allmänna utskottet beslutar att återuppta ärendet till behandling på allmänna utskottets sammanträde i april. Allmänna utskottet Utredningschef Staffan Bäckelid presenterar i skrivelse , med bilaga, förslag till policy för Mullsjö kommuns internationella arbete. Allmänna utskottet gör en redaktionell ändring Allmänna utskottets förslag Med hänvisning till det i skrivelsen och bilagan framlagda förslaget föreslås kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa förslag till arbetsfördelning och att fastställa bifogade (se bilaga 1) internationell policy för Mullsjö kommun. Kommunstyrelsen En del strykningar och redaktionella ändringar görs i policyn. Det konstateras också att kommunstyrelsen skall fatta beslut om riktlinjerna efter det att kommunfullmäktige tagit beslut om policydokumentet.

13 KF 32 forts Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa bifogade (se bilaga 1) internationell policy för Mullsjö kommun Yrkanden Joakim Stenberg (mf) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. Bertil Engström (mp) med instämmande av Anja Berglund (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens förslag dels Joakim Stenbergs avslagsförslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. beslutar Enligt kommunstyrelsens förslag.

14 Delges Länsstyrelsen Sakkunnig teknisk verksamhet Johan Laurila Enhetschef Teknisk service Anders Kronmarker KF 33 Dnr 2006/1101 Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Mullsjö kommun Önskemål har framförts från torghandlare om att få bedriva handel på torget i Mullsjö centrum. Då lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Mullsjö kommun saknas har sakkunnig för teknisk verksamhet Johan Laurila tagit fram ett förslag. Allmänna utskottet Allmänna utskottet beslutar att uppdra åt Johan Laurila att överlägga med Köpmannaföreningen i frågan och att ta upp ärendet till behandling på allmänna utskottets sammanträde i april. Allmänna utskottet Johan Laurila rapporterar från genomförda överläggningar med Köpmannaföreningen som inte har några invändningar så länge gällande regler följs. Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna föreliggande förslag till lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Mullsjö kommun. Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna föreliggande förslag till lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Mullsjö kommun.

15 KF 33 forts Lars Samuelsson (m), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med den ändringen att ordet knivar i 7 strykes. beslutar Enligt kommunstyrelsen och Lars Samuelssons ändringsförslag.

16 Delges Länsstyrelsen Beredskapssamordnare Jan Annvik Kommunchef Tage Dalteg KS pres IT-chef Ulf Bertills KF 34 Dnr 2006/1144 Plan för hantering av extraordinära händelser i Mullsjö kommun Ledningsplan och Informationsplan för extraordinära händelser antogs av kommunfullmäktige år Eftersom nya direktiv kommit under 2004 ha beredskapssamordnaren ett uppdrag att revidera dessa. Han har därför tagit fram ett förslag till Plan för hantering av extraordinära händelser i Mullsjö kommun. Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta plan för hantering av extraordinära händelser i Mullsjö kommun, enligt förslag daterat Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt allmänna utskottets förslag Yrkanden Ingemar Eriksson (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. beslutar att anta plan för hantering av extraordinära händelser i Mullsjö kommun, enligt förslag daterat

17 Delges Kommunchef Tage Dalteg Mullsjö Bostäder AB Revisorer för Mullsjö Bostäder AB Kommunens stämmoombud KF 35 Dnr 2006/1064 Ägardirektiv för Mullsjö bostäder AB Vid behandling av Motion om utredning av förutsättningarna för försäljning av delar av fastighetsbeståndet i Mullsjö bostäder AB gavs ett uppdrag till kommunchefen och verkställande direktören i Mullsjö bostäder AB under ledning av kommunstyrelsens ordförande samt ordföranden i Mullsjö bostäder AB att utarbeta förslag till strategi för bolagets framtidsutveckling med tanke på den vision som finns med allmännytta och det bostadsbehov som blir alltmer tydligt för Mullsjö. Med anledning av detta uppdrag har ett utkast till ägardirektiv för Mullsjö bostäder AB utarbetats Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att skicka förslag till ägardirektiv för Mullsjö Bostäder på remiss till partigrupperna för yttrande senast den 31 mars och att återuppta ärendet till behandling på allmänna utskottets sammanträde den 3 april och på kommunstyrelsens sammanträde den 11 april. Allmänna utskottet Till dagens sammanträde föreligger yttrande från centerparitet. Allmänna utskottet enas om att utifrån detta samt egna förslag göra en del mindre ändringar i dokumentet Allmänna utskottets förslag Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att, efter de i dokumentet gjorda ändringarna, anta förslag till nytt ägardirektiv för Mullsjö Bostäder AB.

18 KF 35 forts Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att, efter de i dokumentet gjorda ändringarna, anta förslag till nytt ägardirektiv för Mullsjö Bostäder AB Yrkanden Joakim Werich (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med den ändringen att under rubrik 6, Underställningsplikt, strykes sista punkten Större investeringar. bifaller yrkandet. har således beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag med Joakim Werichs ändringsförslag.

19 Delges Sakkunnig i teknisk verksamhet Johan Laurila Enhetschef Teknisk Service Ander Kronmarker Chef för fastighetsenheten Peter Bååth Ekonomichefen KF 36 Dnr 2005/1162 Handlingsplan för Gunnarsbo Övre rivning av fastigheten Gatu- och fastighetschef Anders Kronmarker redogör i skrivelse inkommen för ärendet. I skrivelsen framgår att någon verksamhet inte kommer att bedrivas i lokalerna på Gunnarpsbo Övre fr.o.m byggnaden är i sådant skick att stora underhållsbehov finns oavsett om någon verksamhet skall bedrivas eller inte. För att bevara fastigheten behövs nytt tak samt total ommålning utvändigt samt byte av dålig fasad. Fönstren måste totalrenoveras alternativt bytas Kostnaderna för detta beräknas till ca : -. Utöver det behövs ny panna alt. växlare och fjärrvärmeanslutning. Om någon form av verksamhet skall bedrivas behöver -toaletter göras om - nya golv -ommålning -tillgänglighet, byggnaden är i 2 plan (hiss) ramp till entréer. Några beräkningar vad det innebär kostnadsmässigt att ställa i ordning fastigheten för någon form av verksamhet är inte gjord utan hänger ihop med vilken verksamhet som skall bedrivas. Uppvärmning av fastigheten kostar ca : - per år. Diskussion förs om eventuella framtida användning av fastigheten. Tekniska utskottet beslutade att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande och instruktioner. Kommunstyrelsen beslutade , 126, att uppdra åt kommunchefen att ta fram kostnaden för rivning av fastigheten, att ta fram kostnaden för selektiv rivning av fastigheten med hjälp av Arbetsmarknadsenheten och

20 KF 36 forts att erbjuda hembygdsföreningen att köpa fastigheten. Vid sammanträde med kommunstyrelsen informerar kommunchef Paul Kowalski om att kontakt tagits med hembygdsföreningen med erbjudande om köp av fastigheten. Hembygdsföreningen har därefter i skrivelse meddelat att de saknar resurser för detta. Något kommunalt ändamål avseende användning av fastigheten har man inte kunnat finna. Kostnaden för selektiv miljörivning av fastigheten med hjälp av Arbetsmarknadsenheten beräknas till kr och medel för detta finns anvisade i budget. Kommunstyrelsens förslag Med hänvisning till beräknade höga kostnader för renovering och drift samt att något kommunalt ändamål med fastigheten inte finns föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta att genomföra selektiv miljörivning av fastigheten med hjälp av Arbetsmarknadsenheten Inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet överlämnar kommunfullmäktiges ordförande klubban till kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande. beslutade att riva skolfastigheten Gunnarsbo Övre. Tekniska utskottet Enhetschefen, för teknisk service Anders Kronmarker, redogör i skrivelse för ärendet. Av skrivelsen framgår att det i arbetet med budget 2006 gjordes beräkningar att kostnaden för rivning av Gunnarsbo Övre skulle kosta 250 kkr

21 KF 36 forts Vid kommunstyrelsens sammanträde beslutades att selektiv rivning skulle genomföras med hjälp av Arbetsmarknadsenheten (AME) till en kostnad om 150 kkr. Det har senare framkommit att AME inte har möjlighet att genomföra ett så stort projekt. Anbud har tagits in från företag för att genomföra rivningen. Kostnaden för att riva fastigheten är 320 kkr. Det har också kommit påtryckningar från Områdesstyrelsen på Trollehöjdskolan om att skolan bör rivas ur säkerhetssynpunkt. Tekniska utskottet beslutar att uppdra åt chefen för fastighetsenheten, Peter Bååth, att se över säkerheten vid skolfastigheten Gunnarsbo Övre och att lämna över frågan, om finansiering av rivningen, till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Peter Bååth (s) informerar om att hyra för ett staket runt fastigheten kostar kr/år Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Tekniska utskottet får i uppdrag att ingärda fastigheten med staket och att medel för detta kronor - tas från de kronor som anslagits för rivning av fastigheten, samt att uppdra åt tekniska utskottet att utreda möjligheterna att försälja fastigheten.

22 KF 36 forts beslutar att upphäva sitt beslut, , 81, om rivning av skolfastigheten Gunnarsbo Övre, att Tekniska utskottet får i uppdrag att ingärda fastigheten med staket och att medel för detta kronor - tas från de kronor som anslagits för rivning av fastigheten, samt att uppdra åt tekniska utskottet att utreda möjligheterna att försälja fastigheten. att utredningen skall presenteras för kommunstyrelsen i april. Tekniska utskottet Staketet som skall ingärda fastigheten har levererats innevarande vecka, men är ännu inte uppsatt. Vad gäller försäljning av fastigheten så lämnas informationen att byggnaden ligger på donationsmark, som enligt reglerna i gåvobrevet, inte får säljas. Det finns dock möjligheter att ansöka om permutation hos Kammarkollegiet, dvs. ansökan om att få ändra, upphäva eller åsidosätta föreskrifter i ett stiftelseförordnande. Tekniska utskottet beslutar att lämna ovanstående information till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Ordföranden i tekniska utskottet, Anders Önsten (kd), lämnar ovanstående information.

23 KF 36 forts Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Gunnarsbo Övre rivs och området iordningställs till lekytor samt att detta finansieras genom att medel i budgeten omdisponeras enligt följande: 100 kkr ur budget för rivning av fastigheten 200 kkr. ur budget för miljö skolgårdar 500 kkr ur budget för lekparker, vilket sammanlagt blir 800 kkr Birger Svensson (kd) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om rivning med den ändringen att finansieringen sker via kommunens investeringsbudget och att 100 tkr omdisponeras från innevarande års driftbudget till nu gällande investeringsbudget. Åke Lindstedt (-) yrkar med instämmande av Bertil Engström (mp) på att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för ytterligare utredning om dels förutsättningarna för ett bevarande av byggnaderna dels möjligheterna till att få till stånd en permutation av donationsvillkoren i den del som rör byggnaderna och kringliggande markområde, syftande till att möjliggöra en framtida fastighetsbildning och försäljning. Ingemar Eriksson (m) yrkar med instämmande av ledamoten Stefan Lindkvist (mf) avslag på kommunstyrelsens förslag om rivning av byggnaderna samt att ärendet överlämnas till mäklare för försäljning av byggnaderna på ofri grund och att uppdrag ges åt mäklare att ta fram gällande regler för detta. Lennart Andersson (s) yrkar med instämmande av Anja Berglund (s) bifall till kommunstyrelsens förslag. Efter avslutad diskussion konstaterar ordföranden att fyra förslag föreligger: 1. Kommunstyrelsens förslag 2. Kommunstyrelsens förslag med ändringsyrkande från Birger Svensson. 3. Yrkande om återremiss kommunstyrelsen från Åke Lindstedt 4. Yrkande om avslag på kommunstyrelsens förslag från Ingemar Eriksson

24 KF 36 forts Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller återremitteras till kommunstyrelsen i enlighet med ledamoten Åke Lindstedts förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde. Votering 1 Votering begäres. Följande voteringsproposition framställes: Den som vill att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat att återremittera ärendet till kommunstyrelsen i enlighet med Åke Lindstedts förslag. Voteringen utfaller med 22 ja-röster, 10 nej-röster, 2 ledamöter som avstår, 1 ledamot som är frånvarande utan ersättare, på sätt som framgår av till protokollet fogad voteringslista Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige med 22 ja-röster mot 10 nejröster beslutat att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Ordföranden ställer härefter proposition på dels kommunstyrelsens förslag dels ledamoten Ingemar Erikssons förslag om avslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Votering 2 Votering begäres. Följande voteringsproposition framställes: Den som yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat att avslå kommunstyrelsens förslag i enlighet med ledamoten Ingemar Erikssons förslag.

25 KF 36 forts Voteringen utfaller med 22 ja-röster, 10 nej-röster, 2 ledamöter som avstår 1 ledamot som är frånvarande utan ersättare, på sätt som framgår av till protokollet fogad voteringslista. Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige med 22 ja-röster mot 10 nejröster beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer härefter proposition på ledamoten Birger Svenssons förslag om ändring av kommunstyrelsens förslag till finansiering via kommunens investeringsbudget innebärande att 100 tkr omdisponeras från innevarande års driftbudget till nu gällande investeringsbudget. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag med ledamoten Birger Svenssons förslag till ändrad finansiering. beslutar således att Gunnarsbo Övre rivs och att området iordningställs till lekytor samt, att detta finansieras genom att medel i budgeten omdisponeras enligt följande: 100 tkr, återstående budgetmedel avsatta för rivning av fastigheten, omdisponeras från innevarande års driftbudget till nu gällande investeringsbudget 200 tkr ur budget för miljö skolgårdar 500 tkr ur budget för lekparker, vilket sammanlagt blir 800 tkr.

26 Delges Chef för Kostenheten Karin Wickert Ekonomichef Ulf Jansson Ekonom Sören Andersson KF 37 Dnr 2006/1135 Omdisponering av investeringsmedel inom kostverksamheten Parkrestaurangen behöver köpa en ny kokgryta och kostchefen begär att få göra en omdisponering i investeringsbudgeten genom att överföra de kronor som budgeterats för inköp av varmhållningsvagnar att användas till inköp av kokgryta. Tekniska utskottets förslag Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att kronor av medel i investeringsbudgeten som är avsedda för inköp av varmhållningsvagnar till Parkrestaurangen får användas för inköp av kokgryta. Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kronor av medel i investeringsbudgeten som är avsedda för inköp av varmhållningsvagnar till Parkrestaurangen får användas för inköp av kokgryta beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

27 Delges Jönköpings tingsrätt/inskrivnin gsmyndigheten Villa Vita AB, c/o Sundwall Trastg Mullsö Föreningssparbanken/Lennart Strängby Ekonomikontoret KF 38 Dnr 2006/1045 Förköpsärende Gruvered 1:14 En begäran om förköpsyttrande har kommit in avseende fastigheten Mullsjö Gruvered 1:14. Ett köpekontrakt föreligger där säljaren, Stiftelsen Ekbacken, säljer fastigheten till Villa Vita AB under bildande, för en köpeskilling om kronor. Tekniska utskottet beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag. Kommunstyrelsen Mot bakgrund av att det i kommunens Översiktsplan 2000 fastslås att utbyggnadsriktningen för Mullsjö tätort skall vara mot söder och det pågående arbetet med fördjupad översiktsplan för Torestorp och Ruder samt etableringen av bostadsområdena i Ruders Hagar föreslås att Mullsjö kommun skall utöva sin möjlighet till förköp för Gruvered 1:14. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige En enig kommunstyrelse föreslår kommunfullmäktige, att med ovanstående motivering, besluta att Mullsjö kommun skall utöva sin möjlighet till förköp för Gruvered 1:14 och att förvärvet finansieras genom att kronor ianspråktas av kommunens rörelsekapital Lars Samuelsson (m) yrkar med instämmande av Ingemar Eriksson (m) och Stefan Lindqvist (mf) bifall till kommunstyrelsens förslag.

28 KF 38 beslutar enligt kommunstyrelsens förslag att Mullsjö kommun skall utöva sin möjlighet till förköp för Gruvered 1:14 och att förvärvet finansieras genom att kronor ianspråktas av kommunens rörelsekapital.

29 KF 39 Dnr 2006/1081 Avsägelse från uppdrag som revisor i Mullsjö Fjärrvärme AB Delges Mullsjö Bostäder AB Ove Engstrand Personalavd. Nämndsekr. Ove Engstrand (m) har begärt entledigande från sitt uppdrag som revisor i Mullsjö Fjärrvärme AB. beslutar att entlediga Ove Engstrand från uppdraget som revisor i Mullsjö Fjärrvärme AB

30 KF 40 Dnr 2006/1081 Val av ny revisor och revisorsersättare för Mullsjö Fjärrvärme AB Delges Mullsjö Bostäder AB Göran Rehnström S-O Dahlin Personalavd. Nämndsekr. Ove Engstrand (m) har avsagt sig och entledigats från sitt uppdrag som revisor i Mullsjö Fjärrvärme AB och en ny revisor skall väljas. Nuvarande revisorsersättaren i Mullsjö Fjärrvärme AB, Göran Rehnström (kd) föreslås som ny revisor och Sven-Olof Dahlin (s) föreslås som ny revisorsersättare. beslutar att, för återstående tid av innevarande mandatperiod, välja Göran Rehnström till ny revisor för Mullsjö Fjärrvärme AB och att, för återstående tid av innevarande mandatperiod välja Sven-Olof Dahlin till ny revisorsersättare i Mullsjö Fjärrvärme AB.

31

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2007-10-09 271 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 20.00 Beslutande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Bertil Engström

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-08-29 124 Plats och tid s sessionssal kl. 17.00-18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-19.15 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Anders

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 50 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-19.35 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Utses att justera Annika Malmer, miljöchef Ulrika Larsson, miljöstrateg Jan Österberg,

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 15 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-19.00 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunchefens

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2013-02-26 7 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-20.45 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Ulf Fransson, sekreterare i regionbildningskommittén, 19.00-20.10 David Svenn

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 253 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Katarina Christensson, miljöchef, 142 Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Valberedningen. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Valberedningen. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Valberedningen Sammanträdesdag 2015-05-18 Innehåll 7 Mötets öppnande och godkännande av dagordningen... 10 8 Val av 3 ledamöter till fullmäktigeberedning för beredning av revisorernas revisionberättelse

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad...

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad... Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2014-08-15 Innehåll 101 Antagande av städentreprenad... 136 2014-08-15 135 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 09.00-09.25 ande Thore Thorstensson, ordf.

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(11) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen, kl 16.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C), 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll Innehåll 49 Godkännande av ärendelista 90 50 Årsredovisning, revisionsberättelse för år 2015 samt hemställan om ansvarsfrihet, avseende Kommunalförbundet Mediacenter önköpings län 91 51 Köp av socialjour

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 154 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-20.15 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Jan-Olof Larsson och Anna Zetterberg

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N

M U L L S J Ö K O M M U N 2008-01-22 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-21.40 Beslutande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Margareta Wilkinson

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2012-06-19 96 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-19.15 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Jan Österberg t.f. kommunchef och sekreterare Utses att justera Jan-Olof Larsson

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2007-11-06 278 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-22.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Anna Zetterberg (kd)

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2012-02-28 18 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-20.00 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Magnus Wetterqvist, barn- och utbildningschef 18.30 19.05 Tage Dalteg, kommunchef

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.15 1 (13) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Justeringens

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 397 lats och tid ande Kommunfullmäktiges sessionssal kl. 14.00-19.10 (inkl. sammanträde med Stiftelsen Olof Krons donation) Anja Berglund (s), ordf. Lars Samuelsson (m) Birger Svensson (kd) Lars Eriksson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 2006-02-15 28 lats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal kl. 14.00-16.10 ande Anja Berglund (s), ordf. Birger Svensson (kd) Lars Samuelsson (m) Lars Eriksson (kd) ej tgj. 27 Erik Hartelius (c) Henrik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2015-11-19 Innehåll 159 Godkännande av ärendelista... 178 160 Anmälan av delegationsbeslut... 179 161 Delgivningar... 180 162 Lägesbeskrivning per programområde...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S)

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S) 1(11) Plats och tid Hammargården, kl. 15.00-16.55 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson

Läs mer

Göran Strömqvist och Lilian Stenqvist. Kommunsekreterarens rum torsdag

Göran Strömqvist och Lilian Stenqvist. Kommunsekreterarens rum torsdag Kommunstyrelsen 2009-02-24 1 (6) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 12.30 12.45 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Se bilagd förteckning Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) 1(13) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.45 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(15) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 13.00 14.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll Innehåll 1 Studiebesök på Kronängskolan... 3 2 Godkännande av ärendelista... 4 3 Anmälan av delegationsbeslut... 5 4 Lägesbeskrivning per programområde... 6 5 Statusrapport för tekniska utskottets pågående

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1992-01-20 Plats och tid Beslutande Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 18.30-18.52 Samtliga ledamöter

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll 2015-04-22. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll 2015-04-22. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2015-04-22 Innehåll 59 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 66 60 Anmälan av delegationsbeslut... 67 61 Lägesbeskrivning

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

33MULLSJÖ KOMMUN Kommunfullmäktige. Innehåll 2015-03-24. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

33MULLSJÖ KOMMUN Kommunfullmäktige. Innehåll 2015-03-24. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 33MULLSJÖ KOMMUN Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 2015-03-24 Innehåll 24 Godkännande av föredragningslista... 35 25 Medborgarförslag Nytt centrum i Mullsjö - svar... 36 26 Motion Stoppa barnfattigdomen

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP Vansbro Tid och plats Vansbrorummet, måndagen den 9juni 2014 kl. 17.00-18.00 Beslutande Karl Björklund, M Lars-Olov Liss, C Anders Edlund, 5 Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson,

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande

Niclas Palmgren (M), ordförande 1 (6) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, måndagen den 26 september 2011, kl 8.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Agneta Karlsson (M) Sven-Erik Karlsson (M) Tjänstgörande

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid Stadshuset, kl 13.15 16.10 ande Ersättare Klas Håkanson (M) Lennart Lööw (S) Börje Wilsborn (C) Lola Frödeberg (VF) Marie Johansson (KD) Nils-Erik Johansson (S) Magnus

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(19)

Sammanträdesprotokoll 1(19) Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 26 november 2014, 09.00-11.15. ande Övriga närvarande Kent Persson (V), ordförande, Åsa Eriksson (S), vice ordförande,

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2011-04-26 2 KF 25 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund har närvarande åhörare möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s) 1(20) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 18.35 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson Fritids- och kulturnämnden 2014-11-18 Plats och tid Robothistoriska muséet 13.15 15.30 mötet ajournerades 14.39 14.45 Beslutande Övriga deltagare Lena Träff (S) Stefan Carlsson (S) Jan-Erik Jansson (S)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Arvika kommun, allmänna utskottet

Arvika kommun, allmänna utskottet Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, klockan 8.30-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Inger Hjerpe (S) Claes

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Anders Engström (S) Ersättare för Dick Lindkvist. Per-Åke Kardell (C)

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Anders Engström (S) Ersättare för Dick Lindkvist. Per-Åke Kardell (C) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 9. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-20 1(15)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 9. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-20 1(15) Nr 9 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-20 1(15) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 20 april 2010, klockan 08.30-11.15 Beslutande Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken, v. ordf.

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus 1(8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kallingesalen, kl. 09:30-11:20 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 12 augusti 2003, kl 09.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 2015-03-09 1 (14) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 Hanna Ershytt (C), ordförande Marianne Ragntoft (S), 1:e vice ordf Ingemar Kristensson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas Furuskog (S) Patrik Köhler(M) Folke Karlsson och Stefan Carlsson

Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas Furuskog (S) Patrik Köhler(M) Folke Karlsson och Stefan Carlsson 1 Sammanträdesdatum 2007-12-04 Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 4 december 2007 kl 09.00-12.10. Beslutande Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.40 Beslutande Kent Ingvarsson (M) Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson (FP) Sven-Åke

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(17) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, kl. 9.00 10.50 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2007-04-19 1 (11) Stiven Wiklund ordförande (s) Jan-Eric Berglund Björn Magnusson

Personal- och organisationsutskottet 2007-04-19 1 (11) Stiven Wiklund ordförande (s) Jan-Eric Berglund Björn Magnusson Personal- och organisationsutskottet 2007-04-19 1 (11) Plats och tid Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, måndag den 19 april 2007, kl 08.30-12.15 ande Stiven Wiklund ordförande (s) Jan-Eric

Läs mer

Innehåll. 52 Godkännande av ärendelista Förvärv av fastighet till funktionshinderomsorgen... 83

Innehåll. 52 Godkännande av ärendelista Förvärv av fastighet till funktionshinderomsorgen... 83 Innehåll 52 Godkännande av ärendelista... 82 53 Förvärv av fastighet till funktionshinderomsorgen... 83 80 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 16.00-16.25 Beslutande Linda Danielsson (S), ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15. Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Bo Olsson Annika Johansson Urban Granfeldt

Läs mer

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP)

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP) Socialnämnden Protokoll 1 (8) Diarienummer SO 2015/0212 Socialnämnden Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, klockan 17.00 18.30 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Sven-Bertil Persson (V),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.10, 19.25-20.20. 1 (9) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson,

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-17 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 16.00-17.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Lilian

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

2015-02-26. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Göran Sandström, ekonomichef 69 Henrik Jakobsson, ekonom 69

2015-02-26. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Göran Sandström, ekonomichef 69 Henrik Jakobsson, ekonom 69 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 158 (168) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Torsdag 26 februari 2015, kl. 10.00-12.05 Beslutande Jeanette Wäppling (v), ordförande Lars Alriksson (m) vice

Läs mer