M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige"

Transkript

1 Plats och tid s sessionssal kl ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef Utses att justera Justeringens plats och tid Erik Hartelius Anders Ekström Kommunchefens tjänsterum torsdagen den 4 maj 2006 kl Paragrafer Sekreterare... Tage Dalteg Ordförande... Lars Eriksson Justerande... Erik Hartelius Anders Ekström ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Mullsjö Underskrift... Ulla Blom

2 KF 24 Godkännande av föredragningslistan Ärendelistan kompletteras med följande punkter under Årsredovisning 2005 för Mullsjö Kommun: - Revisionsberättelse för år om ansvarsfrihet för år Årsredovisning 2005 Dagordningen godkänns därefter.

3 KF 25 Bygdespelet Den stora festen Information Teaterchefen på Smålands Musik och Teater, Berndt Lindkvist och verksamhetschef på studieförbundet Vuxenskolan, Hans Mannefred, lämnar preliminär projektbeskrivning om Bygdespelet Den stora festen Informationen föranleder inte något beslut.

4 Delges Birger Svensson Utredningschef Staffan Bäckelid Kommunchef Tage Dalteg KF 26 Dnr 2005/1131 Delrapport från beredningen översiktsplanefrågor samt framtida byggplanering Beredningsledare Birger Svensson lämnar delrapport från beredningen Översiktsplanefrågor samt framtida byggplanering. Slutredovisning kommer att ske under senare delen av året. beslutar att lägga delrapporten till handlingarna.

5 KF 27 Dnr 2006/1025 Delges Ekonomichef Ulf Jansson Revisionsberättelse för år 2005 Revisionsberättelsen föredras av kommunrevisionens ordförande Sven-Olof Dahlin. beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

6 Delges Nämnder och utskott Kommunchef Ekonomichef KF 28 Dnr 2006/1025 om ansvarsfrihet för år 2005 På förslag av kommunrevisionen beslutar kommunfullmäktige att bevilja kommunstyrelsen, dess utskott och övriga nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2005.

7 Delges Ekonomichefen Kommuninvest KF 29 Dnr 2006/1025 Årsredovisning 2005 för Mullsjö kommun Bokslutsberedningen har haft överläggningar i ärendet och föreslår kommunstyrelsen att förslå kommunfullmäktige besluta att utöka 2006 års driftbudget för Byggnadsnämnden med 150 tkr enligt nämndens äskande om resultatöverföring. Finansiering sker genom att anslaget för oförutsedda kostnader minskas med motsvarande belopp. att till 2006 års investeringsbudget överföra medel enligt bilaga 1. Finansiering sker genom ianspråktagande av kommunens rörelsekapital. Ekonomichef Ulf Jansson informerar om det ekonomiska resultatet Kommunstyrelsen beslutar att utöka 2006 års driftbudget för Byggnadsnämnden med 150 tkr enligt nämndens äskande om resultatöverföring. Finansiering sker genom att anslaget för oförutsedda kostnader minskas med motsvarande belopp, att till 2006 års investeringsbudget överföra medel enligt bilaga 1. Finansiering sker genom ianspråktagande av kommunens rörelsekapital, att efter dessa åtgärder fastställa resultatet för redovisningsåret 2005 till minus 1,4 miljoner kronor och att överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige för godkännande. s behandling Årsredovisningen föredras av ekonomichef Ulf Jansson. Anders Ekström (mf) och Lennart Andersson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag om att godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2005.

8 KF 29 forts beslutar att godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2005, samt att ge delegation till ekonomichefen, att för kommunens räkning under år 2006 nyupplåna, d.v.s. öka kommunens skulder under år 2006, med totalt 25 mkr.

9 KF 30 Dnr 2006/ Motioner som ej slutbehandlats Förteckning över motioner som ej slutbehandlats beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.

10 KF 31 Dnr 2006/1107 Delges KS Motion om att göra kommunfullmäktiges sammanträden tillgängliga via Internet Erik Hartelius (c) har kommit in med en motion, , om att kommunens IT-strategi vidgas till att via Internet göra kommunfullmäktiges sammanträden tillgängliga beslutade att motionen får ställas och att densamma får bli föremål för debatt vid nästa sammanträde Motionären Erik Hartelius föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att bereda frågan och att beredningen ska innefatta redovisning av förslag på tekniska lösningar av hur motionens syfte ska kunna tillgodoses, samt kostnaderna härför. beslutar Att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning i enlighet med motionärens förslag.

11 Delges KS pres Utredningschef Staffan Bäckelid Kommunchef Tage Dalteg KF 32 Dnr 2005/1302 Mål- och strategier för Mullsjö kommuns internationella arbete På allmänna utskottets sammanträde lämnar utredningschef Staffan Bäckelid information. Av informationen framgår bl.a. att kommunens kontakter med vänorten Aarup i Danmark har varit få på senare tid. Senast var det i samband med Mullsjö kommuns 50-årsfirande år Aarup skall vid genomförandet av kommunsammanslagningen i Danmark slås samman med flera små kommuner, det har också varit politiskt skifte i kommunledningen sedan avtalet tecknades. Allmänna utskottet beslutade att uppdra åt utredningschefen att formulera en skrivelse till Aarups kommun med en förfrågan om de önskar fortsätta kontakterna med Mullsjö kommun. Skrivelsen skall undertecknas av ordföranden Anja Berglund. När det gäller revidering av den internationella målsättningen beslutas att denna skall ses över efter det att kontakter tagits med vänorten Aarup. En skrivelse har därefter, , översänts, till Aarups kommun, med förfrågan om de önskar ha fortsatta kontakter med Mullsjö kommun. Något svar har ännu inte kommit och frågan tas upp till behandling idag för ställningstagande om hur man ska gå vidare med frågan. Vid dagens sammanträde diskuteras de mål och strategier som utredningschefen tagit fram. Man enas om att strategierna måste konkretiseras och att planstrukturen utreds innan man går vidare med ärendet. Allmänna utskottet Allmänna utskottet beslutar att ledamöterna funderar över mål och strategier och genom mail meddelar utredningschefen som får i uppdrag att arbeta vidare med frågan och att ärendet återupptas till behandling på allmänna utskottets sammanträde den 6 februari

12 KF 32 forts Allmänna utskottet Vid dagens sammanträde med allmänna utskottet lämnas synpunkter på hur dokumentet skall utformas och ledamöterna enas om att ett policydokument skall tas fram. Allmänna utskottet Ärendet diskuteras och synpunkter lämnas på ett utkast till policy. Allmänna utskottet beslutar att återuppta ärendet till behandling på allmänna utskottets sammanträde i april. Allmänna utskottet Utredningschef Staffan Bäckelid presenterar i skrivelse , med bilaga, förslag till policy för Mullsjö kommuns internationella arbete. Allmänna utskottet gör en redaktionell ändring Allmänna utskottets förslag Med hänvisning till det i skrivelsen och bilagan framlagda förslaget föreslås kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa förslag till arbetsfördelning och att fastställa bifogade (se bilaga 1) internationell policy för Mullsjö kommun. Kommunstyrelsen En del strykningar och redaktionella ändringar görs i policyn. Det konstateras också att kommunstyrelsen skall fatta beslut om riktlinjerna efter det att kommunfullmäktige tagit beslut om policydokumentet.

13 KF 32 forts Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa bifogade (se bilaga 1) internationell policy för Mullsjö kommun Yrkanden Joakim Stenberg (mf) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. Bertil Engström (mp) med instämmande av Anja Berglund (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens förslag dels Joakim Stenbergs avslagsförslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. beslutar Enligt kommunstyrelsens förslag.

14 Delges Länsstyrelsen Sakkunnig teknisk verksamhet Johan Laurila Enhetschef Teknisk service Anders Kronmarker KF 33 Dnr 2006/1101 Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Mullsjö kommun Önskemål har framförts från torghandlare om att få bedriva handel på torget i Mullsjö centrum. Då lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Mullsjö kommun saknas har sakkunnig för teknisk verksamhet Johan Laurila tagit fram ett förslag. Allmänna utskottet Allmänna utskottet beslutar att uppdra åt Johan Laurila att överlägga med Köpmannaföreningen i frågan och att ta upp ärendet till behandling på allmänna utskottets sammanträde i april. Allmänna utskottet Johan Laurila rapporterar från genomförda överläggningar med Köpmannaföreningen som inte har några invändningar så länge gällande regler följs. Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna föreliggande förslag till lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Mullsjö kommun. Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna föreliggande förslag till lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Mullsjö kommun.

15 KF 33 forts Lars Samuelsson (m), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med den ändringen att ordet knivar i 7 strykes. beslutar Enligt kommunstyrelsen och Lars Samuelssons ändringsförslag.

16 Delges Länsstyrelsen Beredskapssamordnare Jan Annvik Kommunchef Tage Dalteg KS pres IT-chef Ulf Bertills KF 34 Dnr 2006/1144 Plan för hantering av extraordinära händelser i Mullsjö kommun Ledningsplan och Informationsplan för extraordinära händelser antogs av kommunfullmäktige år Eftersom nya direktiv kommit under 2004 ha beredskapssamordnaren ett uppdrag att revidera dessa. Han har därför tagit fram ett förslag till Plan för hantering av extraordinära händelser i Mullsjö kommun. Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta plan för hantering av extraordinära händelser i Mullsjö kommun, enligt förslag daterat Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt allmänna utskottets förslag Yrkanden Ingemar Eriksson (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. beslutar att anta plan för hantering av extraordinära händelser i Mullsjö kommun, enligt förslag daterat

17 Delges Kommunchef Tage Dalteg Mullsjö Bostäder AB Revisorer för Mullsjö Bostäder AB Kommunens stämmoombud KF 35 Dnr 2006/1064 Ägardirektiv för Mullsjö bostäder AB Vid behandling av Motion om utredning av förutsättningarna för försäljning av delar av fastighetsbeståndet i Mullsjö bostäder AB gavs ett uppdrag till kommunchefen och verkställande direktören i Mullsjö bostäder AB under ledning av kommunstyrelsens ordförande samt ordföranden i Mullsjö bostäder AB att utarbeta förslag till strategi för bolagets framtidsutveckling med tanke på den vision som finns med allmännytta och det bostadsbehov som blir alltmer tydligt för Mullsjö. Med anledning av detta uppdrag har ett utkast till ägardirektiv för Mullsjö bostäder AB utarbetats Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att skicka förslag till ägardirektiv för Mullsjö Bostäder på remiss till partigrupperna för yttrande senast den 31 mars och att återuppta ärendet till behandling på allmänna utskottets sammanträde den 3 april och på kommunstyrelsens sammanträde den 11 april. Allmänna utskottet Till dagens sammanträde föreligger yttrande från centerparitet. Allmänna utskottet enas om att utifrån detta samt egna förslag göra en del mindre ändringar i dokumentet Allmänna utskottets förslag Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att, efter de i dokumentet gjorda ändringarna, anta förslag till nytt ägardirektiv för Mullsjö Bostäder AB.

18 KF 35 forts Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att, efter de i dokumentet gjorda ändringarna, anta förslag till nytt ägardirektiv för Mullsjö Bostäder AB Yrkanden Joakim Werich (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med den ändringen att under rubrik 6, Underställningsplikt, strykes sista punkten Större investeringar. bifaller yrkandet. har således beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag med Joakim Werichs ändringsförslag.

19 Delges Sakkunnig i teknisk verksamhet Johan Laurila Enhetschef Teknisk Service Ander Kronmarker Chef för fastighetsenheten Peter Bååth Ekonomichefen KF 36 Dnr 2005/1162 Handlingsplan för Gunnarsbo Övre rivning av fastigheten Gatu- och fastighetschef Anders Kronmarker redogör i skrivelse inkommen för ärendet. I skrivelsen framgår att någon verksamhet inte kommer att bedrivas i lokalerna på Gunnarpsbo Övre fr.o.m byggnaden är i sådant skick att stora underhållsbehov finns oavsett om någon verksamhet skall bedrivas eller inte. För att bevara fastigheten behövs nytt tak samt total ommålning utvändigt samt byte av dålig fasad. Fönstren måste totalrenoveras alternativt bytas Kostnaderna för detta beräknas till ca : -. Utöver det behövs ny panna alt. växlare och fjärrvärmeanslutning. Om någon form av verksamhet skall bedrivas behöver -toaletter göras om - nya golv -ommålning -tillgänglighet, byggnaden är i 2 plan (hiss) ramp till entréer. Några beräkningar vad det innebär kostnadsmässigt att ställa i ordning fastigheten för någon form av verksamhet är inte gjord utan hänger ihop med vilken verksamhet som skall bedrivas. Uppvärmning av fastigheten kostar ca : - per år. Diskussion förs om eventuella framtida användning av fastigheten. Tekniska utskottet beslutade att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande och instruktioner. Kommunstyrelsen beslutade , 126, att uppdra åt kommunchefen att ta fram kostnaden för rivning av fastigheten, att ta fram kostnaden för selektiv rivning av fastigheten med hjälp av Arbetsmarknadsenheten och

20 KF 36 forts att erbjuda hembygdsföreningen att köpa fastigheten. Vid sammanträde med kommunstyrelsen informerar kommunchef Paul Kowalski om att kontakt tagits med hembygdsföreningen med erbjudande om köp av fastigheten. Hembygdsföreningen har därefter i skrivelse meddelat att de saknar resurser för detta. Något kommunalt ändamål avseende användning av fastigheten har man inte kunnat finna. Kostnaden för selektiv miljörivning av fastigheten med hjälp av Arbetsmarknadsenheten beräknas till kr och medel för detta finns anvisade i budget. Kommunstyrelsens förslag Med hänvisning till beräknade höga kostnader för renovering och drift samt att något kommunalt ändamål med fastigheten inte finns föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta att genomföra selektiv miljörivning av fastigheten med hjälp av Arbetsmarknadsenheten Inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet överlämnar kommunfullmäktiges ordförande klubban till kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande. beslutade att riva skolfastigheten Gunnarsbo Övre. Tekniska utskottet Enhetschefen, för teknisk service Anders Kronmarker, redogör i skrivelse för ärendet. Av skrivelsen framgår att det i arbetet med budget 2006 gjordes beräkningar att kostnaden för rivning av Gunnarsbo Övre skulle kosta 250 kkr

21 KF 36 forts Vid kommunstyrelsens sammanträde beslutades att selektiv rivning skulle genomföras med hjälp av Arbetsmarknadsenheten (AME) till en kostnad om 150 kkr. Det har senare framkommit att AME inte har möjlighet att genomföra ett så stort projekt. Anbud har tagits in från företag för att genomföra rivningen. Kostnaden för att riva fastigheten är 320 kkr. Det har också kommit påtryckningar från Områdesstyrelsen på Trollehöjdskolan om att skolan bör rivas ur säkerhetssynpunkt. Tekniska utskottet beslutar att uppdra åt chefen för fastighetsenheten, Peter Bååth, att se över säkerheten vid skolfastigheten Gunnarsbo Övre och att lämna över frågan, om finansiering av rivningen, till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Peter Bååth (s) informerar om att hyra för ett staket runt fastigheten kostar kr/år Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Tekniska utskottet får i uppdrag att ingärda fastigheten med staket och att medel för detta kronor - tas från de kronor som anslagits för rivning av fastigheten, samt att uppdra åt tekniska utskottet att utreda möjligheterna att försälja fastigheten.

22 KF 36 forts beslutar att upphäva sitt beslut, , 81, om rivning av skolfastigheten Gunnarsbo Övre, att Tekniska utskottet får i uppdrag att ingärda fastigheten med staket och att medel för detta kronor - tas från de kronor som anslagits för rivning av fastigheten, samt att uppdra åt tekniska utskottet att utreda möjligheterna att försälja fastigheten. att utredningen skall presenteras för kommunstyrelsen i april. Tekniska utskottet Staketet som skall ingärda fastigheten har levererats innevarande vecka, men är ännu inte uppsatt. Vad gäller försäljning av fastigheten så lämnas informationen att byggnaden ligger på donationsmark, som enligt reglerna i gåvobrevet, inte får säljas. Det finns dock möjligheter att ansöka om permutation hos Kammarkollegiet, dvs. ansökan om att få ändra, upphäva eller åsidosätta föreskrifter i ett stiftelseförordnande. Tekniska utskottet beslutar att lämna ovanstående information till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Ordföranden i tekniska utskottet, Anders Önsten (kd), lämnar ovanstående information.

23 KF 36 forts Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Gunnarsbo Övre rivs och området iordningställs till lekytor samt att detta finansieras genom att medel i budgeten omdisponeras enligt följande: 100 kkr ur budget för rivning av fastigheten 200 kkr. ur budget för miljö skolgårdar 500 kkr ur budget för lekparker, vilket sammanlagt blir 800 kkr Birger Svensson (kd) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om rivning med den ändringen att finansieringen sker via kommunens investeringsbudget och att 100 tkr omdisponeras från innevarande års driftbudget till nu gällande investeringsbudget. Åke Lindstedt (-) yrkar med instämmande av Bertil Engström (mp) på att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för ytterligare utredning om dels förutsättningarna för ett bevarande av byggnaderna dels möjligheterna till att få till stånd en permutation av donationsvillkoren i den del som rör byggnaderna och kringliggande markområde, syftande till att möjliggöra en framtida fastighetsbildning och försäljning. Ingemar Eriksson (m) yrkar med instämmande av ledamoten Stefan Lindkvist (mf) avslag på kommunstyrelsens förslag om rivning av byggnaderna samt att ärendet överlämnas till mäklare för försäljning av byggnaderna på ofri grund och att uppdrag ges åt mäklare att ta fram gällande regler för detta. Lennart Andersson (s) yrkar med instämmande av Anja Berglund (s) bifall till kommunstyrelsens förslag. Efter avslutad diskussion konstaterar ordföranden att fyra förslag föreligger: 1. Kommunstyrelsens förslag 2. Kommunstyrelsens förslag med ändringsyrkande från Birger Svensson. 3. Yrkande om återremiss kommunstyrelsen från Åke Lindstedt 4. Yrkande om avslag på kommunstyrelsens förslag från Ingemar Eriksson

24 KF 36 forts Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller återremitteras till kommunstyrelsen i enlighet med ledamoten Åke Lindstedts förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde. Votering 1 Votering begäres. Följande voteringsproposition framställes: Den som vill att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat att återremittera ärendet till kommunstyrelsen i enlighet med Åke Lindstedts förslag. Voteringen utfaller med 22 ja-röster, 10 nej-röster, 2 ledamöter som avstår, 1 ledamot som är frånvarande utan ersättare, på sätt som framgår av till protokollet fogad voteringslista Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige med 22 ja-röster mot 10 nejröster beslutat att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Ordföranden ställer härefter proposition på dels kommunstyrelsens förslag dels ledamoten Ingemar Erikssons förslag om avslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Votering 2 Votering begäres. Följande voteringsproposition framställes: Den som yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat att avslå kommunstyrelsens förslag i enlighet med ledamoten Ingemar Erikssons förslag.

25 KF 36 forts Voteringen utfaller med 22 ja-röster, 10 nej-röster, 2 ledamöter som avstår 1 ledamot som är frånvarande utan ersättare, på sätt som framgår av till protokollet fogad voteringslista. Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige med 22 ja-röster mot 10 nejröster beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer härefter proposition på ledamoten Birger Svenssons förslag om ändring av kommunstyrelsens förslag till finansiering via kommunens investeringsbudget innebärande att 100 tkr omdisponeras från innevarande års driftbudget till nu gällande investeringsbudget. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag med ledamoten Birger Svenssons förslag till ändrad finansiering. beslutar således att Gunnarsbo Övre rivs och att området iordningställs till lekytor samt, att detta finansieras genom att medel i budgeten omdisponeras enligt följande: 100 tkr, återstående budgetmedel avsatta för rivning av fastigheten, omdisponeras från innevarande års driftbudget till nu gällande investeringsbudget 200 tkr ur budget för miljö skolgårdar 500 tkr ur budget för lekparker, vilket sammanlagt blir 800 tkr.

26 Delges Chef för Kostenheten Karin Wickert Ekonomichef Ulf Jansson Ekonom Sören Andersson KF 37 Dnr 2006/1135 Omdisponering av investeringsmedel inom kostverksamheten Parkrestaurangen behöver köpa en ny kokgryta och kostchefen begär att få göra en omdisponering i investeringsbudgeten genom att överföra de kronor som budgeterats för inköp av varmhållningsvagnar att användas till inköp av kokgryta. Tekniska utskottets förslag Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att kronor av medel i investeringsbudgeten som är avsedda för inköp av varmhållningsvagnar till Parkrestaurangen får användas för inköp av kokgryta. Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kronor av medel i investeringsbudgeten som är avsedda för inköp av varmhållningsvagnar till Parkrestaurangen får användas för inköp av kokgryta beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

27 Delges Jönköpings tingsrätt/inskrivnin gsmyndigheten Villa Vita AB, c/o Sundwall Trastg Mullsö Föreningssparbanken/Lennart Strängby Ekonomikontoret KF 38 Dnr 2006/1045 Förköpsärende Gruvered 1:14 En begäran om förköpsyttrande har kommit in avseende fastigheten Mullsjö Gruvered 1:14. Ett köpekontrakt föreligger där säljaren, Stiftelsen Ekbacken, säljer fastigheten till Villa Vita AB under bildande, för en köpeskilling om kronor. Tekniska utskottet beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag. Kommunstyrelsen Mot bakgrund av att det i kommunens Översiktsplan 2000 fastslås att utbyggnadsriktningen för Mullsjö tätort skall vara mot söder och det pågående arbetet med fördjupad översiktsplan för Torestorp och Ruder samt etableringen av bostadsområdena i Ruders Hagar föreslås att Mullsjö kommun skall utöva sin möjlighet till förköp för Gruvered 1:14. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige En enig kommunstyrelse föreslår kommunfullmäktige, att med ovanstående motivering, besluta att Mullsjö kommun skall utöva sin möjlighet till förköp för Gruvered 1:14 och att förvärvet finansieras genom att kronor ianspråktas av kommunens rörelsekapital Lars Samuelsson (m) yrkar med instämmande av Ingemar Eriksson (m) och Stefan Lindqvist (mf) bifall till kommunstyrelsens förslag.

28 KF 38 beslutar enligt kommunstyrelsens förslag att Mullsjö kommun skall utöva sin möjlighet till förköp för Gruvered 1:14 och att förvärvet finansieras genom att kronor ianspråktas av kommunens rörelsekapital.

29 KF 39 Dnr 2006/1081 Avsägelse från uppdrag som revisor i Mullsjö Fjärrvärme AB Delges Mullsjö Bostäder AB Ove Engstrand Personalavd. Nämndsekr. Ove Engstrand (m) har begärt entledigande från sitt uppdrag som revisor i Mullsjö Fjärrvärme AB. beslutar att entlediga Ove Engstrand från uppdraget som revisor i Mullsjö Fjärrvärme AB

30 KF 40 Dnr 2006/1081 Val av ny revisor och revisorsersättare för Mullsjö Fjärrvärme AB Delges Mullsjö Bostäder AB Göran Rehnström S-O Dahlin Personalavd. Nämndsekr. Ove Engstrand (m) har avsagt sig och entledigats från sitt uppdrag som revisor i Mullsjö Fjärrvärme AB och en ny revisor skall väljas. Nuvarande revisorsersättaren i Mullsjö Fjärrvärme AB, Göran Rehnström (kd) föreslås som ny revisor och Sven-Olof Dahlin (s) föreslås som ny revisorsersättare. beslutar att, för återstående tid av innevarande mandatperiod, välja Göran Rehnström till ny revisor för Mullsjö Fjärrvärme AB och att, för återstående tid av innevarande mandatperiod välja Sven-Olof Dahlin till ny revisorsersättare i Mullsjö Fjärrvärme AB.

31

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-05-02 1(66) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 18.00-19.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Tommie Eriksson, kommundirektör Gunnel Löfqvist,

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Rådhuset, Simrishamn, kl. 18.00-19.55, 20.15-22.00

Rådhuset, Simrishamn, kl. 18.00-19.55, 20.15-22.00 1 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll 2012-05-28 Plats och tid Rådhuset, Simrishamn, kl. 18.00-19.55, 20.15-22.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning,

Läs mer

Se bifogade deltagarförteckning

Se bifogade deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2007-09-27 1 (21) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18.30 20.30 Beslutande Se bifogade deltagarförteckning Övriga deltagare Kanslichefen Bo Wennström Utses

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum 2007-05-28 1 (68) Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22.

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum 2007-05-28 1 (68) Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22. 2007-05-28 1 (68) Plats och tid Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Ersättare: Enligt särskild förteckning, sidan 3 Övriga närvarande Einar

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2008-10-29 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2008-10-29 1-21 2008-10-29 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-21.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

KS 1 Ny motion 2 Tjänstegarantier 3 Informationsplats, Degrabo 4 Delegationsärenden 5 Meddelanden

KS 1 Ny motion 2 Tjänstegarantier 3 Informationsplats, Degrabo 4 Delegationsärenden 5 Meddelanden KOMMUNSTYRELSEN 2003-10-22 Beslutsärenden KS 1 Ny motion 2 Tjänstegarantier 3 Informationsplats, Degrabo 4 Delegationsärenden 5 Meddelanden KF 6 Undertecknande av handlingar 7 Alkohol- och drogpolitiskt

Läs mer

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-05-22 kl. 08:30 11:30 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M), ersättare

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20. Kommunfullmäktige 21 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.20 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Bo Ivgren (m) (ordförande) Elwe

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Kommunfullmäktige 2002-06-17

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Kommunfullmäktige 2002-06-17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Plats och tid Hotell Kittelfjäll, Måndagen den 17 juni 2002, kl. 18.00-23.00 Beslutande K G Abramsson, ordf. Birgitta Olsson P O Nilsson Lena Larsson Gunnar Hörnlund Lars

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

Börje Gustafsson (kd), ordförande Ulf Abrahamsson (c) Berry Lilja (s) Bengt Dahlqvist (m) Monica Sporrong (s)

Börje Gustafsson (kd), ordförande Ulf Abrahamsson (c) Berry Lilja (s) Bengt Dahlqvist (m) Monica Sporrong (s) 2003-01-15 1 (27) Plats och tid Nämndrummet och Vagnmakaren Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 15 januari 2003 klockan 13.00 17.05 Beslutande Övriga närvarande Börje Gustafsson (kd), ordförande Ulf

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunfullmäktige 2010-06-09 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 48 Allmänhetens frågestund 49 Enkät om värdskapsutbildningen, information 50 Härjegårdar Fastighets AB, information

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-10-12 1 (33) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 12 oktober 2005 klockan 15.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M)

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M) Sammanträdesdatum 1(52) Plats och tid Ronnebysalen kl 18.00 21.15 ande Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla 2015-03-18 och utsänts till s ledamöter och ersättare

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Lars Schultz m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 november 2011 kl. 08:15-16:20.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 november 2011 kl. 08:15-16:20. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (28) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 november 2011 kl. 08:15-16:20. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

%ad 4// Vansbro kommun. Kommunstyrelsen Protokoll 2014-09-16. Tid och plats Vansbrorummet, tisdagen den 16 september 2014 kl. 08.30-16.15.

%ad 4// Vansbro kommun. Kommunstyrelsen Protokoll 2014-09-16. Tid och plats Vansbrorummet, tisdagen den 16 september 2014 kl. 08.30-16.15. Tid och plats Vansbrorummet, tisdagen den 16 september 2014 kl. 08.30-16.15 ande Karl Björklund, M Nall Lasse Andersson, S ej 219-221 Per-Anders Westhed, C ej 219 Torsten Larsson, KD ej 2 19-220 Anders

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Rådhuset, kl. 18.00-19.50, 20.10-21.05. Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3

Rådhuset, kl. 18.00-19.50, 20.10-21.05. Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3 2009-06-29 1 (38) Plats och tid Rådhuset, kl. 18.00-19.50, 20.10-21.05 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer