INFORMATIONSBROSCHYR 1 juli DNB Quant Global Sverigeregistrerad aktiefond

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INFORMATIONSBROSCHYR 1 juli 2013. DNB Quant Global Sverigeregistrerad aktiefond"

Transkript

1 INFORMATIONSBROSCHYR 1 juli 2013 DNB Quant Global Sverigeregistrerad aktiefond DNB Asset Management AS, Filial Sverige DNB Fonder Kundcenter Postadress: SE Stockholm Tfn: , Besöksadress: Kungsgatan 18, Stockholm Fax Organisationsnummer.: E-post:

2 FONDENS NAMN OCH PLACERINGSINRIKT- NING Fondens namn är DNB Quant Global. Fonden är en aktiefond som placerar i aktier över hela världen, dock ej på tillväxtmarknader. Fondens sammansättning av innehav efterliknar det globala aktieindexet MSCI World Index Net, men fonden söker genom ett stort antal mindre avvikelser i sammansättningen nå en avkastning som på lång sikt överträffar utvecklingen för indexet. Fondens placeringsinriktning DNB Quant Global förvaltas aktivt och placerar i aktier, aktierelaterade överlåtbara värdepapper och depåbevis i Sverige och i utlandet. Kompletterande tillgångsslag Vidare får fondens medel placeras i penningmarknadsinstrument och ränterelaterade överlåtbara värdepapper, fondandelar, andra överlåtbara värdepapper och på konto i kreditinstitut. Vidare får fonden använda derivatinstrument (inklusive OTC-derivat) och värdepapperslån i syfte att effektivisera förvaltningen. Hittills har derivatinstrument och värdepapperslån endast i ringa omfattning använts i förvaltningen av fonden. Även i framtiden bedöms nämnda instrument endast komma att användas i begränsad omfattning. Detaljerade föreskrifter om gällande begränsningar av handeln med derivatinstrument och användandet av värdepapperslån finns i 7 i fondbestämmelserna. RISK Fonden kan både öka och minska i värde och en andelsägare kan få tillbaka en mindre summa än det kapital som investerats. Vanliga typer av risk som man talar om i samband med fonder är: Marknadsrisk: Den marknad, eller en av de marknader som fonden investerar i kan exempelvis falla på grund av konjunkturnedgång, världshändelser eller liknande. Branschrisk: Särskilt känsligt för en fond som bara investerar i en viss bransch, såsom teknologi eller skog. Branschen som helhet kan sjunka till följd av exempelvis nedgång i efterfrågan. Vissa branscher är mer konjunkturkänsliga än andra. Företagsrisk: Fonder med få innehav är speciellt känsliga för denna form av risk. Ju fler innehav i fonden desto större riskspridning. Ränterisk: Gäller i första hand ränte- och blandfonder. Svängningar på räntemarknaden får effekt på fondens räntebärande innehav och därmed fondens avkastning. Inflationsrisk: Om inflationen är hög så minskar värdet på pengar. Detta kan innebära att varor och tjänster blir dyrare, vilket innebär att det reala andelsvärdet för en fond kan falla trots att det nominella andelsvärdet stiger. Valutarisk: Om fonden investerar i värdepapper i utländsk valuta påverkas värdet i svenska kronor när växelkursen ändras. Försvagas en utländsk valuta mot den svenska kronan minskar värdet på innehav köpta i den valutan i fonden. Allt sparande i fonder är förenat med någon form av risk. Risk i detta sammanhang är en osäkerhet om fondens framtida avkastning. DNB Quant Global placerar sina medel globalt och har därmed bredare riskspridning jämfört med en aktiefond som placerar på en enskild marknad. Sparande i globala aktier kan dock innebära stora kurs- och valutasvängningar (marknads- och valutarisk). Avkastningen kan naturligtvis påverkas av förändringar i de utländska valutornas kurs mot svenska kronan. DNB Quant Global passar den kund som har en placeringshorisont på minst fem år och vill ha en bred spridning mot den globala aktiemarknaden. FÖRVALTNINGSBOLAGET OCH FÖRVALTAREN Fonden förvaltas av DNB Asset Management AS, Filial Sverige, nedan kallat förvaltaren. DNB Asset Management AS är ett förvaltningsbolag som har sitt säte i Norge, nedan kallat förvaltningsbolaget. Förvaltningsbolaget verkar i Sverige genom förvaltaren. Förvaltaren förvaltar följande fonder: Aktiefonden OFR, Avkastningsfonden OFR, DNB Företagsobligationsfond, DNB FRN-fond SEK, DNB Förmögenhetsförvaltning, DNB Quant Global, DNB Realräntefond, DNB Småbolagsfond, DNB Stiftelsefond, DNB Sverigefond, DNB Sweden Micro Cap och DNB Utlandsfond. Förvaltningsbolaget Organisationsnummer: Registreringsdag: Aktiekapital: 109,7 mn NOK Gränsöverskridet till Sverige: Förvaltaren Filialens organisationsnummer: Filialens registreringsdag: Förvaltningsbolaget har upprättat uppdragsavtal med DNB Asset Management AB avseende förvalt- 1 (7)

3 ning av värdepappersfonder samt värdepappersadministration. Förvaltningsbolagets styrelse Tom Rathke, ordförande, DNB Forsikring & Kapitalforvaltning Erlend C. Molde Jensen, DNB Bank ASA Helen Holthe, oberoende ledamot Hilde Vatne, oberoende ledamot Kjartan Farestveit, arbetstagarrepresentant, DNB Asset Management AS Kjetil Eriksen, arbetstagarrepresentant, DNB Asset Management AS Förvaltningsbolagets verkställande direktör Torkild Sindre Varran Förvaltningsbolagets revisorer Ernst & Young AS Postboks 20 Oslo Atrium NO-0051 Oslo Henrik Solberg-Johansen, auktoriserad revisor Förvaltarens verkställande direktör Bengt Sandberg Förvaltarens revisorer Ernst & Young AB Stockholm Jesper Nilsson, auktoriserad revisor Förvaringsinstitut Förvaringsinstitut för fonden är DNB Bank ASA, Filial Sverige (org.nr: ). DNB Bank ASA har sitt säte i Oslo och dess huvudsakliga verksamhet är bank och finansiell verksamhet. Etik och samhällsansvar Förvaltaren önskar att bidra till en hållbar samhällsutveckling med inriktning på miljö, etik och sociala förhållanden. Därför baseras vår kapitalförvaltning på grundläggande generella etiska placeringsregler, vår så kallade Etiska Plattform. Därutöver förvaltar förvaltaren ett antal fonder med fondspecifika etiska placeringsregler. Den Etiska Plattformen innebär att vi ska visa särskild aktsamhet mot transaktioner och handlingar som utgör en oacceptabel risk för medverkan till oetiska handlingar, kränkningar av mänskliga rättigheter och arbetsrätt samt korruption och miljöförstöring. Till grund för dessa värderingar ligger följande internationellt erkända standards: FN:s Global Compact OECD:s riktlinjer för multinationella företag Ottawakonventionen Klustervapenkonventionen Därutöver investerar vi inte i företag som är involverade i massförstörelsevapen eller i produktion av tobak eller pornografi. Information om företag inhämtas, bearbetas och värderas kontinuerligt av förvaltaren. Kommer det till vår kännedom att ett företag är involverat i antipersonella landminor, klustervapen, massförstörelsevapen, eller i produktion av tobak eller pornografi exkluderas bolaget som möjlig investering. För bolag som antas driva verksamhet i strid med övriga delar av den Etiska Plattformen verkar förvaltaren genom aktivt ägande med målet att påverka företaget i önskad riktning. Detta kan ske både genom informella åtgärder (dialog med företag) och formella åtgärder (exempelvis röstning på bolagsstämma). Baserat på tillgänglig information gör vi en helhetsbedömning, där vi också tar hänsyn till företagets initiativ att komma till rätta med eventuella missförhållanden. Där aktivt ägande i ett bolag inte når resultat kan vi komma att utesluta det som tänkbar placering. FONDENS JURIDISKA STATUS En investeringsfond är inte någon juridisk person, utan endast en av andelsägarna gemensamt ägd förmögenhet. Fonden kan inte själv utöva sina rättigheter och skyldigheter. Det är istället förvaltaren som förvaltar fonden och företräder andelsägarna. Förvaltaren för ett register över samtliga andelsägare. Av registret framgår hur många andelar varje andelsägare innehar. Varje andel är lika stor och medför lika rätt. Verksamheten regleras av lagen (2004:46) om investeringsfonder. Fonden står under tillsyn av den svenska Finansinspektionen. Förvaltningsbolaget och förvaltaren står under tillsyn av den norska tillsynsmyndigheten Finanstilsynet. Förvaltaren står dessutom under tillsyn av den svenska Finansinspektionen vad gäller den svenska verksamheten. Förvaltningsbolaget har genom sin styrelse möjlighet att ändra fondens fondbestämmelser. Ändringarna ska godkännas av Finansinspektionen. Ändringar i fondbestämmelserna kan påverka fondens egenskaper som exempelvis fondens placeringsinriktning, avgifter och riskprofil. UTDELNING Fonden lämnar ingen utdelning. 2 (7)

4 AVGIFTER I fondbestämmelserna anges att den högsta avgift som Fondförvaltaren får ta ut ur Fonden för täckande av kostnader för förvaltningen av Fonden, inklusive avgifter för förvaring, tillsyn och revisorer. Den högsta avgiften uppgår till 1,75 procent per år och beräknas på Fondens värde. Den för närvarande gällande ersättningen till Fondförvaltaren för dennes förvaltning av Fonden uppgår till 0,50 procent. Därtill kommer ersättningarna för förvaring, tillsyn och revisor, dock med högst 0,25 procent. Upplysningar om det faktiska avgiftsuttaget under föregående räkenskapsår lämnas i Fondens faktablad under rubriken Årlig avgift. Ingen avgift tas ut vid andelsägarnas köp eller inlösen av fondandelar. Fonden belastas även med courtage och andra kostnader hänförliga till köp och försäljning av finansiella instrument samt skatter som är hänförliga till Fondens verksamhet. SKATTEREGLER Fondens beskattning Fonden betalar ingen skatt med undantag för utländsk skatt, i förekommande fall efter avdrag enligt gällande dubbelbeskattningsavtal, på mottagen utdelning från eventuella innehav av utländska aktier. Fondspararens skatt Schabloninkomst på 0,4 procent av fondinnehavets värde vid årets ingång. Vid utdelning dras preliminärskatt för privatpersoner bosatta i Sverige och svenska dödsbon. Kapitalvinst/förlust redovisas på kontrolluppgift till skattemyndigheten. Om fonden är knuten till fondförsäkring, IPS, investeringssparkonto eller premiepension gäller särskilda skatteregler. Skatten kan påverkas av individuella omständigheter och den som är osäker på eventuella skattekonsekvenser bör söka experthjälp. KURSINFORMATION Andelsvärdet beräknas dagligen och publiceras i ledande dagstidningar. Du kan även kontakta oss på telefon eller besöka vår hemsida på KÖPA/SÄLJA ANDELAR Fondandelar kan köpas och säljas direkt genom förvaltaren eller via distributörer. Minsta sparbelopp vid köp direkt via förvaltaren är kronor vid engångsinsättning. Vid regelbundet sparande gäller istället ett lägsta sparbelopp på 200 kronor per månad. Lägsta belopp vid försäljning är 200 kronor per tillfälle såvida inte hela innehavet säljs. Köp och försäljning av fondandelar via förvaltaren Köp och försäljning av fondandelar görs av förvaltaren på kontohavarens skriftliga uppdrag. Köporder utförs på registreringsdagen om order samt köpbelopp inkommit senast kl 16:00 vid heldagar respektive kl 12:00 vid halvdagar, på konto tillgängligt för förvaltaren, vilket innebär att fondandelsvärdet för den dagen då ännu inte har kunnat beräknas och således är okänd. Säljorder utförs på registreringsdagen om de inkommit till förvaltaren senast kl 16:00 vid heldagar respektive kl 12:00 vid halvdagar, vilket innebär att fondandelsvärdet för den dagen då ännu inte har kunnat beräknas och således är okänd. Order som inkommer senare handläggs påföljande bankdag. Försäljningslikviden utbetalas följande bankdag till det bankkonto som fondandelsägaren anvisat. Order om köp respektive försäljning av fondandelar kan inte limiteras, utan all handel sker till den fondandelskurs som förvaltaren beräknar för avslutsdagen. Återkallelse av order om inlösen får endast ske om förvaltaren medger det. Förvaltaren får, helt eller delvis, uppskjuta inlösen av fondandelar om fonden skulle sakna likvida medel för att kunna expediera sådana order, i avvaktan på att ett erforderligt belopp kunnat anskaffas genom försäljning av fondens tillgångar. Om en försäljning i ett sådant läge väsentligen skulle kunna missgynna övriga andelsägares intressen, får förvaltaren efter anmälan till Finansinspektionen avvakta med försäljningen. Se även fondbestämmelserna 9. BERÄKNING AV FONDANDELSVÄRDE Fondandelarnas värde beräknas varje bankdag med början kl 16:00 vid heldagar och kl 13:00 vid halvdagar. 3 (7)

5 Dessutom beräknas fondandelsvärdet även den sista dagen i varje månad, med hänsyn tagen till alla värdepappersinnehavs stängningskurser. Detta fondandelsvärde används inte för handel utan endast för avkastningsberäkning. Värdet på fondandelarna (fondandelsvärdet) beräknas genom att det sammanlagda värdet på fonden (fondvärdet) divideras med antalet utestående fondandelar. Se även fondbestämmelserna 8. De uppgifter om fondandelsvärde som publiceras i media är alltid preliminära och kan efter pressläggning etc. justeras av förvaltaren. Den kursinformation som media lämnar är därför inte bindande för förvaltaren. ANSVARSBEGRÄNSNING Förvaltaren eller förvaringsinstitutet är inte ansvariga för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om förvaltaren eller förvaringsinstitutet själva är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommer i andra fall skall inte ersättas av förvaltaren eller förvaringsinstitutet, om förvaltaren respektive förvaringsinstitutet varit normalt aktsamt. I inget fall skall ersättning utgå för indirekt skada eller följdskada. UPPHÖRANDE ELLER ÖVERLÅTELSE AV FONDVERKSAMHET Om förvaltningsbolaget beslutar att fonden skall upphöra eller att fondens förvaltning, efter medgivande av Finansinspektionen, skall överlåtas till annat fondbolag, kommer samtliga andelsägare att informeras härom. Förvaltningen av fonden skall omedelbart tas över av förvaringsinstitutet om Finansinspektionen återkallar fondens tillstånd eller beslutar att förvaltaren inte längre får förvalta fonden, Finanstilsynet återkallar förvaltningsbolagets tillstånd eller förvaltningsbolaget trätt i likvidation eller försatts i konkurs. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION SAMT BE- STÄLLNING AV ÅRSBERÄTTELSE OCH HALV- ÅRSREDOGÖRELSE DNB Asset Management AS, Filial Sverige STOCKHOLM Tel: E-post: Internet: KLAGOMÅLSANSVARIG Mats Ekström, tel: Förvaltaren och förvaringsinstitutet svarar inte för skada som förorsakats av depåbank eller annan uppdragstagare som förvaltaren eller förvaringsinstitutet med tillbörlig omsorg anlitat. Förvaltaren och förvaringsinstitutet svarar ej heller för skada som uppkommer med anledning av förfogandeinskränkning beträffande finansiella instrument, som kan komma att tillämpas mot förvaltaren eller förvaringsinstitutet. Föreligger hinder för förvaltaren eller förvaringsinstitutet att vidta åtgärd på grund av omständighet som anges ovan får åtgärden skjutas upp till dess hindret upphört. I händelse av uppskjuten betalning skall dröjsmålsränta eller annan ersättning ej utgå. 4 (7)

6 FONDBESTÄMMELSER FÖR DNB QUANT GLO- BAL 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är DNB Quant Global (nedan Fonden). Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (nedan LIF). Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till den egendom som ingår i Fonden. Fonden kan inte själv förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter. Istället är det ett fondbolag som i egenskap av förvaltare företräder andelsägarna i alla frågor som rör Fonden. För Fondens verksamhet gäller förutom föreskrifterna i ovannämnda lag även Finansinspektionens föreskrifter (2008:11) om investeringsfonder, DNB Asset Management AS bolagsordning samt dessa fondbestämmelser. 2. Fondförvaltare Fonden förvaltas av DNB Asset Management AS, filial Sverige, nedan kallat Förvaltaren. 3. Förvaringsinstitutet och dess uppgifter Fondens förvaringsinstitut är DNB Bank ASA, filial Sverige (org.nr: ). Förvaringsinstitutet förvarar tillgångarna i Fonden och sköter in- och utbetalningar avseende Fonden. Förvaringsinstitutet övervakar dessutom i viss omfattning att försäljning och inlösen av fondandelar, beräkning av fondandelarnas värde samt att användningen av Fondens medel sker i överensstämmelse med LIF och Fondens fondbestämmelser. Förvaringsinstitutet skall handla oberoende av Förvaltaren och uteslutande i andelsägarnas gemensamma intresse. 4. Investeringsfondens karaktär Fonden är en global aktiefond med inriktning på bolag som är upptagna till handel på reglerade marknader i Sverige och utlandet. Fondens placeringsinriktning är generell och beroende av Förvaltarens marknadsbedömning vid var tidpunkt och således varken specialiserad till sektor eller geografiskt område. Målet med placeringen av Fondens medel är att på lång sikt uppnå en värdemässig ökning av dessa medel genom placeringar i en diversifierad portfölj. 5. Investeringsfondens allmänna placeringsinriktning Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, i penningmarknadsinstrument, på konto hos kreditinstitut, i derivatinstrument och i fondandelar. Fonden får placera högst 10 % av sina medel i fondandelar. 6. Tillåtna börser, marknadsplatser m. m. Fondens handel med överlåtbara värdepapper samt övriga ovannämnda tillgångsslag skall huvudsakligen ske på reglerade marknader inom EES eller motsvarande utom EES samt på annan marknad, inom eller utom EES, som är reglerad och öppen för allmänheten. 7. Investeringsfondens särskilda placeringsinriktning a) Andra Överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument Fondens medel får placeras i sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 LIF. b) Derivatinstrument och värdepapperslån Vid förvaltningen av Fonden får derivatinstrument och värdepapperslån användas för att effektivisera förvaltningen i syfte att minska risker och kostnader. c) OTC-derivat Fondens användande av derivatinstrument inkluderar sådana derivatinstrument som anges i 5 kap. 12 LIF. d) Garanterade obligationer och andra skuldförbindelser Fondens medel kan, med iakttagande av de begränsningar som anges i 5 kap. 8 LIF, placeras i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut eller garanterats av en stat, av en kommun eller en statlig eller kommunal myndighet i ett annat land inom EES eller av något mellanstatligt organ i vilket en eller flera stater inom EES är medlemmar med upp till 100 procent av Fondens värde. Skuldförbindelserna måste dock komma från minst sex olika emissioner och de som kommer från en och samma emission får inte överstiger 30 procent av Fondens värde. 8. Värdering Fondens värde beräknas varje bankdag vid den tidpunkt som Förvaltaren bestämmer och offentliggör i Fondens informationsbroschyr. 5 (7)

7 Fondens värde beräknas genom att de skulder som avser Fonden dras av från Fondens tillgångar, varvid hänsyn tas till eventuellt beräknad latent skatteskuld. Fondandelsvärdet beräknas genom att Fondens värde delas med antalet utelöpande fondandelar. De finansiella instrument som ingår i Fonden värderas med ledning av gällande marknadsvärde, d.v.s. senast, vid värderingstillfället, betalkurs. Om sådant värde inte föreligger, sker värdering till senast, vid värderingstillfället, köpkurs. Om inte heller något sådant värde föreligger får finansiella instrument upptas till det värde som Förvaltaren på objektiv grund beslutar. För sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap 5 LIF fastställs ett marknadsvärde på objektiva grunder efter särskild värdering. Till grund för den särskilda värderingen läggs följande faktorer i vederbörande ordning: - marknadspriser från icke reglerad marknad, oberoende mäklare eller andra oberoende källor, - diskonterade kassaflöden (nuvärdesvärdering), - andra finansiella instrument eller index upptagna till handel med justering för skillnader i t.ex. kreditrisk och likviditet (referensvärdering), - volatiliteten i det finansiella instrumentet och/eller - kapitalandel av det egna kapitalet (bokslutsvärdering). OTC-derivat värderas enligt vanligen använda binomialträdsbaserade värderingsmodeller såsom Black & Scholes och Black 76 eller till det pris som ställs av oberoende part. 9. Försäljning och inlösen av fondandelar Försäljning och inlösen av fondandelar Försäljning och inlösen av fondandelar sker hos Förvaltaren. Försäljning av fondandelar sker genom inbetalning till Fondens bankkonto jämte skriftlig köporder till Förvaltaren. Köparen skall därutöver på sätt som Förvaltaren föreskriver skriftligen lämna de personuppgifter som Förvaltaren erfordrar för att kunna fullgöra sina lagstadgade skyldigheter avseende identifiering av kunder och avlämnande av kontrolluppgifter m.m. Efter det att köparen har avlämnat de erforderliga personuppgifterna och erlagt full likvid genomför och registrerar Förvaltaren köpet av fondandelarna. Förvaltarens registrering av andelsinnehavet är avgörande för rätten till andel i Fonden och de därav följande rättigheter. Lägsta belopp för köp av fondandelar är kronor. Vid regelbundet sparande gäller istället ett lägsta sparbelopp på 200 kronor per månad. Inlösen av fondandelar sker genom skriftlig säljorder till Förvaltaren. Begäran om inlösen får återkallas endast om Förvaltaren medger det. Lägsta beloppet för inlösen är 200 kronor, såvida inte andelsägarna i samband med inlösen säljer hela sitt innehav. Köp- och säljorder kan ej limiteras, utan verkställs till den andelskurs som Förvaltaren beräknat för avslutsdagen enligt 8. När ordern lämnas är denna andelskurs ej känd. Förvaltaren har rätt att stänga Fonden för köp och inlösen om mer än 10 procent av Fondens medel är placerade på en marknad som inte är öppen för handel. Förvaltaren har härutöver rätt att stänga Fonden för köp och inlösen för det fall att sådana extraordinära förhållanden har inträffat som gör att en värdering av Fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt. Fondandelarnas pris Försäljningspriset för fondandel skall vara fondandelsvärdet den dag försäljningen verkställs. Inlösenpriset för fondandel skall vara fondandelsvärdet den dag inlösen verkställs. Uppgift om senast beräknad försäljnings- och inlösenkurs för fondandelarna tillhandahålles hos Förvaltaren, så snart bolaget beräknat dessa. 10. Stängning av Fonden vid extraordinära förhållanden Fonden kan komma att stängas för in- och utträde för det fall sådana extraordinära förhållanden har inträffat som gör att en värdering av Fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställa fondandelsägarnas lika rätt. 11. Avgifter Ur Fondens medel skall ersättning betalas till Förvaltaren för dess förvaltning, marknadsföring och administration av Fonden, till Förvaringsinstitutet för dess verksamhet, till revisorer för dess granskning och till Finansinspektionen för dess tillsyn. Den totala ersättningen beräknas fortlöpande på Fondens värde vid varje värderingstillfälle och får högst uppgå till 1,75 procent per år. 6 (7)

8 Courtage och andra kostnader hänförliga till köp och försäljning av finansiella instrument belastas Fonden. 12. Utdelning Fonden lämnar inte utdelning. 13. Räkenskapsår Fondens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari 31 december. 14. Halvårsredogörelse och årsberättelse samt ändring av fondbestämmelser Förvaltaren skall för Fonden upprätta årsberättelse och halvårsredogörelse. Årsberättelsen skall avlämnas senast fyra månader efter räkenskapsårets utgång och halvårsredogörelsen senast två månader efter rapportperiodens utgång. Ändring av fondbestämmelser beslutas av Förvaltaren. Sedan beslutet godkänts av Finansinspektionen skall det hållas tillgängligt hos Förvaltaren och tillkännages på sätt som Finansinspektionen föreskriver. 15. Pantsättning och överlåtelse Pantsättning av fondandel, för vilken pantsättaren är registrerad i fondandelsägarregistret, skall skriftligen anmälas till Förvaltaren. Av underrättelsen skall framgå vem som är andelsägare, panthavare, vilka fondandelar som omfattas av pantsättningen och eventuella begränsningar av pantsättningens omfattning. Förvaltaren eller förvaringsinstitutet är inte ansvariga för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, avbrott i datakommunikation, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Förvaltaren eller förvaringsinstitutet själva är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommer i andra fall skall inte ersättas av Förvaltaren eller förvaringsinstitutet, om Förvaltaren respektive förvaringsinstitutet varit normalt aktsamt. I inget fall skall ersättning utgå för indirekt skada eller följdskada. Om fondandelsägare tillfogats skada genom att Förvaltaren eller förvaringsinstitutet överträtt lagen (2004:46) om investeringsfonder eller fondbestämmelserna skall dock Förvaltaren respektive förvaringsinstitutet ersätta skadan. Förvaltaren och förvaringsinstitutet svarar inte för skada som förorsakats av depåbank eller annan uppdragstagare som Förvaltaren eller förvaringsinstitutet med tillbörlig omsorg anlitat. Förvaltaren och förvaringsinstitutet svarar ej heller för skada som uppkommer med anledning av förfogandeinskränkning beträffande finansiella instrument, som kan komma att tillämpas mot Förvaltaren eller förvaringsinstitutet. Föreligger hinder för Förvaltaren eller förvaringsinstitutet att vidta åtgärd på grund av omständighet som anges ovan får åtgärden skjutas upp till dess hindret upphört. I händelse av uppskjuten betalning skall dröjsmålsränta eller annan ersättning ej utgå. Oavsett ovanstående, gäller 2 kap. 21 LIF. Panthavare skall skriftligen underrätta Förvaltaren om upphörd pantsättning. Andelsägare kan överlåta sina fondandelar. Överlåtaren skall skriftligen underrätta Förvaltaren om överlåtelsen med angivande av vem som är överlåtare respektive förvärvare samt vilka fondandelar som omfattas av överlåtelsen. Vid handläggning av pantsättning respektive av överlåtelse tar Förvaltaren ut en avgift om högst kronor. 16. Ansvarsbegränsning 7 (7)

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, förvaltarens bolagsordning, LVF och övriga tillämpliga författningar.

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, förvaltarens bolagsordning, LVF och övriga tillämpliga författningar. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS RÄNTEFOND KORT 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Cliens Räntefond Kort, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Trend Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Fonden förvaltas av Naventi kapitalförvaltning AB, organisationsnummer 556630-8689, (nedan kallat fondbolaget ).

Fonden förvaltas av Naventi kapitalförvaltning AB, organisationsnummer 556630-8689, (nedan kallat fondbolaget ). Fondbestämmelser 1 Fonden Fondens namn är Naventi Balanserad Flex 2 (nedan kallad fonden ). Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder ( LVF ). Fonden bildas genom kapitaltillskott

Läs mer

2. Fondförvaltare Fonden förvaltas av Didner & Gerge Fonder AB (org nr 556491-3134), nedan kallat fondbolaget.

2. Fondförvaltare Fonden förvaltas av Didner & Gerge Fonder AB (org nr 556491-3134), nedan kallat fondbolaget. Fondbestämmelser för Didner & Gerge Aktiefond 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Didner & Gerge Aktiefond, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Fondförvaltare är Lundmark & Co Fondförvaltning AB, organisationsnummer 556703-8269, nedan kallat fondbolaget

Fondförvaltare är Lundmark & Co Fondförvaltning AB, organisationsnummer 556703-8269, nedan kallat fondbolaget World Equity Replication Fund - Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är World Equity Replication Fund, nedan kallad fonden. Fonden är en

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Pension

Fondbestämmelser för Lannebo Pension Fondbestämmelser för Lannebo Pension 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Pension, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,

Läs mer

Fondbestämmelser för Optimus High Yield

Fondbestämmelser för Optimus High Yield Fondbestämmelser för Optimus High Yield Godkända av Finansinspektionen 2013-04-22 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Optimus High Yield, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER SVERIGE 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Sverige

Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Sverige Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Sverige 1 Fondbestämmelser för GustaviaDavegårdh Sverige Godkända av Finansinspektionen 2010-03-01 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är GustaviaDavegårdh Sverige.

Läs mer

Fondbestämmelser Select Brasilien

Fondbestämmelser Select Brasilien Fondbestämmelser Select Brasilien 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är Select Brasilien, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, nedan kallad

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Utdelningsfond

Fondbestämmelser för Lannebo Utdelningsfond Fondbestämmelser för Lannebo Utdelningsfond 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Utdelningsfond, nedan kallad fonden, är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

Plain Capital ArdenX. 4 Fondens karaktär. 1 Fondens namn och rättsliga ställning. 5 Fondens placeringsinriktning. 2 Fondförvaltare

Plain Capital ArdenX. 4 Fondens karaktär. 1 Fondens namn och rättsliga ställning. 5 Fondens placeringsinriktning. 2 Fondförvaltare Plain Capital ArdenX 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Plain Capital Ardenx. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Pension

Fondbestämmelser för Lannebo Pension Fondbestämmelser för Lannebo Pension 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Pension, nedan kallad fonden, är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan

Läs mer

Sparbanken Aktiefond Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15.

Sparbanken Aktiefond Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. Sparbanken Aktiefond Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond. Dessa

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER RETURN 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Return. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Fondförmögenheten

Läs mer

Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15

Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15 Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond. Dessa fondbestämmelser

Läs mer

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration.

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration. Informationsbroschyren för den angivna Fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder. Denna broschyr och fondbestämmelserna

Läs mer

Förvaringsinstitut för fonden är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081.

Förvaringsinstitut för fonden är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081. Fondbestämmelser för Lannebo High Yield Allocation Sverigeregistrerad värdepappersfond 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo High Yield Allocation, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen

Läs mer

Fondens beteckning är Alfred Berg Ränteallokering Plus. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fondens beteckning är Alfred Berg Ränteallokering Plus. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg Ränteallokering Plus Fondbestämmelserna fastställda av styrelsen den 14 december 2012 Fondbestämmelserna godkända av Finansinspektionen 21 december, 12-9034 1 Fondens rättsliga

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER MAXIMAL 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Maximal. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Kapitalförvaltning AB

Kapitalförvaltning AB FONDBESTÄMMELSER FÖR VALBAY SWEDISH EQUITY FUND 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Valbay Swedish Equity Fund, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg OBLIGATIONSFOND 1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Obligationsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Fondbestämmelser Ekvator Total

Fondbestämmelser Ekvator Total Fondbestämmelser Ekvator Total 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är Ekvator Total, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, nedan kallad

Läs mer

BANCO SVENSK MILJÖ FONDBESTÄMMELSER. 1 Fondens rättsliga ställning. Fondens beteckning är Banco Svensk Miljö.

BANCO SVENSK MILJÖ FONDBESTÄMMELSER. 1 Fondens rättsliga ställning. Fondens beteckning är Banco Svensk Miljö. FONDBESTÄMMELSER BANCO SVENSK MILJÖ 1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Banco Svensk Miljö. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Fondförmögenheten

Läs mer

1(2) INFORMATIONSBROSCHYR Danske Invest SRI Global. har bolaget rådgivaravtal med Danske Capital som är en del av Danske Bank A/S.

1(2) INFORMATIONSBROSCHYR Danske Invest SRI Global. har bolaget rådgivaravtal med Danske Capital som är en del av Danske Bank A/S. 1(2) INFORMATIONSBROSCHYR Danske Invest SRI Global Denna broschyr tillsammans med fondbestämmelserna för nedan angivna fond utgör informationsbroschyren. För fonden finns även ett faktablad som innehåller

Läs mer

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration.

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration. Informationsbroschyren för den angivna fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder. Denna broschyr och fondbestämmelserna

Läs mer

1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige Pro, (org.nr.504400-7127).

1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige Pro, (org.nr.504400-7127). FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER SVERIGE PRO 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige Pro, (org.nr.504400-7127). Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare

Läs mer

Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2013-12-10 och godkända av Finansinspektionen 2014-04-11.

Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2013-12-10 och godkända av Finansinspektionen 2014-04-11. Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2013-12-10 och godkända av Finansinspektionen 2014-04-11. 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond enligt

Läs mer

Investeringsfondens namn är meta world, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF).

Investeringsfondens namn är meta world, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fondbestämmelser för fonden meta world 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är meta world, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder

Läs mer

1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Sverige Plus. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder

1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Sverige Plus. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg SVERIGE PLUS 1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Sverige Plus. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder Fonden riktar

Läs mer

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration.

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration. Danske Invest Sverige Informationsbroschyren för den angivna fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder.

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder ( LVF ).

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder ( LVF ). FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER SMÅBOLAGSFOND 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Enter Småbolagsfond ( Fonden ). Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Helena Eriksson, Head of Business Support, Risk Manager

Helena Eriksson, Head of Business Support, Risk Manager Danske Invest Aktiv Förmögenhetsförvaltning Informationsbroschyren för den angivna Fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonden och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9)

Läs mer

1(2) INFORMATIONSBROSCHYR Danske Invest Global Teknologi. Externa rådgivare

1(2) INFORMATIONSBROSCHYR Danske Invest Global Teknologi. Externa rådgivare 1(2) INFORMATIONSBROSCHYR Danske Invest Global Teknologi Denna broschyr tillsammans med fondbestämmelserna för nedan angivna fond utgör informationsbroschyren. För fonden finns även ett faktablad som innehåller

Läs mer

Fondens beteckning är Alfred Berg Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fondens beteckning är Alfred Berg Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg PENNINGMARKNADSFOND 1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

World Equity Replication Fund

World Equity Replication Fund World Equity Replication Fund 16 juni 2015 Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Informationsbroschyr World Equity Replication Fund... 3 Fonden och

Läs mer

Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Kazakstan Och Centralasien

Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Kazakstan Och Centralasien Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Kazakstan Och Centralasien 1 Fondbestämmelser för GustaviaDavegårdh Kazakstan och Centralasien Godkända av Finansinspektionen 2010-03-01 1 Fondens rättsliga ställning

Läs mer

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till fondens egendom.

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till fondens egendom. 1 (7) Fondbestämmelser Naventi Aktie 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Fondens namn är Naventi Aktie, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF.

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER RETURN 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Return (org.nr. 515602-3060). Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa

Läs mer

Fondbestämmelser Zmart Maximal

Fondbestämmelser Zmart Maximal Fondbestämmelser Zmart Maximal 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är Zmart Maximal, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Indecap Fondguide Aktie Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2013-12-10 och godkända av Finansinspektionen 2014-05-16

Indecap Fondguide Aktie Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2013-12-10 och godkända av Finansinspektionen 2014-05-16 Indecap Fondguide Aktie Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2013-12-10 och godkända av Finansinspektionen 2014-05-16 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond enligt

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER. 2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr. 556737-5562, nedan kallat bolaget.

FONDBESTÄMMELSER. 2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr. 556737-5562, nedan kallat bolaget. FONDBESTÄMMELSER 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Plain Capital BronX. Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Fondförmögenheten

Läs mer

Kapitalförvaltning AB

Kapitalförvaltning AB FONDBESTÄMMELSER FÖR VALBAY NORDIC EQUITY FUND 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Valbay Nordic Equity Fund, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen

Läs mer

Klass B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift.

Klass B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS SVERIGE 1 Fondens rättsliga karaktär Fondens namn är Cliens Sverige nedan kallad Fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fonden

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av investeringsfonder, nedan kallad LAIF.

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av investeringsfonder, nedan kallad LAIF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENSION 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Pension. Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av investeringsfonder, nedan

Läs mer

Gustavia Fonder AB FONDBESTÄMMELSER ALLRA STRATEGI LAGOM

Gustavia Fonder AB FONDBESTÄMMELSER ALLRA STRATEGI LAGOM Sida 1 av 7 Gustavia Fonder AB FONDBESTÄMMELSER ALLRA STRATEGI LAGOM 1 Värdepappersfondens rättsliga ställning Fondens namn är Allra Strategi Lagom. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Fondbestämmelser. Multi Strategy

Fondbestämmelser. Multi Strategy Fondbestämmelser Multi Strategy FONDBESTÄMMELSER MULTI-STRATEGY 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Fondens namn är Atlant Multi-Strategy, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Simplicitys fonder. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26

Simplicitys fonder. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicitys fonder Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Simplicity Norden är Simplicitys flaggskepp.

Läs mer

Sparbanken Global. Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15.

Sparbanken Global. Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. Sparbanken Global. Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond. Dessa fondbestämmelser

Läs mer

Fondbestämmelser för JRS Growth. Fondens namn är JRS Growth (nedan kallad fonden ).

Fondbestämmelser för JRS Growth. Fondens namn är JRS Growth (nedan kallad fonden ). Fondbestämmelser för JRS Growth 1 Fonden Fondens namn är JRS Growth (nedan kallad fonden ). Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder ( LIF ). Fondverksamheten bedrivs, utöver

Läs mer

Helena Eriksson, Head of Business Support. Investeringsfonder som bolaget förvaltar. Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne Danske Capital Sverige Beta

Helena Eriksson, Head of Business Support. Investeringsfonder som bolaget förvaltar. Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne Danske Capital Sverige Beta Söderberg & Partners Tillväxt 75 Informationsbroschyren för den angivna fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2008:11) om investeringsfonder.

Läs mer

Fondbestämmelser Strand Förmögenhetsfond

Fondbestämmelser Strand Förmögenhetsfond Fondbestämmelser Strand Förmögenhetsfond 1 FONDEN OCH DESS RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Strand Förmögenhetsfond. Fonden är en specialfond enligt Lag (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fonden

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond INFORMATIONSBROSCHYR Carnegie Fund of Funds International Utländsk specialfond Informationsbroschyren avser Carnegie Fund of Funds International, utländsk specialfond med tillstånd enligt 1 kap. 9 lagen

Läs mer

Förvaringsinstitutet Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (nedan kallad Förvaringsinstitutet).

Förvaringsinstitutet Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (nedan kallad Förvaringsinstitutet). Danske Invest Horisont Offensiv Informationsbroschyren för den angivna Fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder.

Läs mer

Fondbestämmelser för GustaviaDavegårdh Sol, Vind & Vatten

Fondbestämmelser för GustaviaDavegårdh Sol, Vind & Vatten Fondbestämmelser för GustaviaDavegårdh Sol, Vind & Vatten 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Fondens namn är GustaviaDavegårdh Sol, Vind & Vatten. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Greater Russia Small/Mid Cap

Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Greater Russia Small/Mid Cap Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Greater Russia Small/Mid Cap 1 Fondbestämmelser för GustaviaDavegårdh Greater Russia Small/Mid Cap Godkända av Finansinspektionen 2010-03-01 1 Fondens rättsliga ställning

Läs mer

Indecap Guide Hedgefond Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15.

Indecap Guide Hedgefond Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. Indecap Guide Hedgefond Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond. Dessa fondbestämmelser

Läs mer

Förvaringsinstitutet Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (nedan kallad Förvaringsinstitutet).

Förvaringsinstitutet Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (nedan kallad Förvaringsinstitutet). Danske Invest Horisont Balanserad Informationsbroschyren för den angivna Fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder.

Läs mer

Sparbanken Global. Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2010-09-16 och godkända av Finansinspektionen 2010-01-20.

Sparbanken Global. Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2010-09-16 och godkända av Finansinspektionen 2010-01-20. Sparbanken Global. Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2010-09-16 och godkända av Finansinspektionen 2010-01-20. 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond enligt

Läs mer

1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Maximal Pro, (org.nr. 515602-1455).

1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Maximal Pro, (org.nr. 515602-1455). FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER MAXIMAL PRO 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Maximal Pro, (org.nr. 515602-1455). Fonden är en specialfond enligt investeringsfonder, nedan

Läs mer

TurnPoint Asset Management AB INFORMATIONSBROSCHYR (PROSPECTUS) TURNPOINT GLOBAL ALLOCATION (FONDANDELSFOND)

TurnPoint Asset Management AB INFORMATIONSBROSCHYR (PROSPECTUS) TURNPOINT GLOBAL ALLOCATION (FONDANDELSFOND) TurnPoint Asset Management AB INFORMATIONSBROSCHYR (PROSPECTUS) TURNPOINT GLOBAL ALLOCATION (FONDANDELSFOND) Informationsbroschyr för TurnPoint Global Allocation är upprättad i enlighet med lagen (2004:46)

Läs mer

Fondbestämmelser Zmart Alfa

Fondbestämmelser Zmart Alfa Fondbestämmelser Zmart Alfa 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Zmart Alfa, nedan kallad fonden. Fonden förvaltas enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF, dessa

Läs mer

1 Värdepappersfondens rättsliga ställning. 2 Andelsklasser. 3 Fondförvaltare. 4 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter. 4 Fondens karaktär

1 Värdepappersfondens rättsliga ställning. 2 Andelsklasser. 3 Fondförvaltare. 4 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter. 4 Fondens karaktär 1 Värdepappersfondens rättsliga ställning Värdepappersfondens namn är Granit Global 85, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF.

Läs mer

Klass B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift.

Klass B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS SVERIGE 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Cliens Sverige nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen (2013:561) om alternativa investeringsfonder

Läs mer

Fondbestämmelser Spektrum

Fondbestämmelser Spektrum Fondbestämmelser Spektrum 1 SPECIALFONDENS RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Spektrum, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, nedan kallad LIF, dessa

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Tillväxtmarknadsfond Senast uppdaterad 2015-01-31

Informationsbroschyr för Skandia Tillväxtmarknadsfond Senast uppdaterad 2015-01-31 Informationsbroschyr för Skandia Tillväxtmarknadsfond Senast uppdaterad 2015-01-31 INFORMATION TILL INVESTERAREN Fondens placeringsstrategi Skandia Tillväxtmarknadsfond är en aktiefond som placerar globalt

Läs mer

Informationsbroschyr om Avanza 75 2015 06 02

Informationsbroschyr om Avanza 75 2015 06 02 Informationsbroschyr om Avanza 75 2015 06 02 Informationsbroschyr för nedan angivna specialfond är upprättad i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och Finansinspektionens

Läs mer

Informationsbroschyr om Quesadas fonder

Informationsbroschyr om Quesadas fonder Informationsbroschyr om Quesadas fonder Informationsbroschyren för nedan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) och Finansinspektionens

Läs mer

2 Fondförvaltare Fonden förvaltas av Granit Fonder AB, 556787-7088, nedan

2 Fondförvaltare Fonden förvaltas av Granit Fonder AB, 556787-7088, nedan Fondbestämmelser Granit Basfonden 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Basfonden, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lag (2004:46) om investeringsfonder, nedan

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Världsnaturfonden Senast uppdaterad 2015 10 27

Informationsbroschyr för Skandia Världsnaturfonden Senast uppdaterad 2015 10 27 Informationsbroschyr för Skandia Världsnaturfonden Senast uppdaterad 2015 10 27 INFORMATION TILL INVESTERAREN Fondens placeringsstrategi Fondens placeringsinriktning är svenska aktier, utan inriktning

Läs mer

Fondbestämmelser Granit Sverige 130/30

Fondbestämmelser Granit Sverige 130/30 2013-10-27 1 Fondens rättsliga ställning Värdepappersfondens namn är Granit Sverige 130/30, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lag (2004:46) om värdepappervärdepappersfonder, nedan

Läs mer

Fondbestämmelser. Multi Strategy

Fondbestämmelser. Multi Strategy Fondbestämmelser Multi Strategy FONDBESTÄMMELSER MULTI-STRATEGY 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Atlant Multi-Strategy, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2013:561) om

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Cancerfonden Senast uppdaterad 2015 06 15

Informationsbroschyr för Skandia Cancerfonden Senast uppdaterad 2015 06 15 Informationsbroschyr för Skandia Cancerfonden Senast uppdaterad 2015 06 15 INFORMATION TILL INVESTERAREN Fondens placeringsstrategi Fondens placeringsinriktning är svenska aktier, utan inriktning på någon

Läs mer

Informationsbroschyr

Informationsbroschyr Informationsbroschyr VÄRDEPAPPERSFONDER Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Småbolag Didner & Gerge Global Didner & Gerge Small and Microcap April 2015 DIDNER & GERGE FONDER AB www.didnergerge.se Informationsbroschyren

Läs mer

Fonden Informationen i denna broschyr avser Nordnet Aggressiv. Fonden startade den 10 mars 2009.

Fonden Informationen i denna broschyr avser Nordnet Aggressiv. Fonden startade den 10 mars 2009. Informationsbroschyr Informationsbroschyr för Nordnet Aggressiv som är en Sverigeregistrerad fondandelsfond. Informationsbroschyr för angiven fond är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Informationsbroschyr om Avanza +BlackRock 2015 06 02

Informationsbroschyr om Avanza +BlackRock 2015 06 02 Informationsbroschyr om Avanza +BlackRock 2015 06 02 Informationsbroschyr för nedan angivna specialfond är upprättad i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och

Läs mer

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till fondens egendom.

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till fondens egendom. Fondbestämmelser Naventi Aktie 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Fondens namn är Naventi Aktie, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB

Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB 17 oktober 2013 Innehållsförteckning 1. Fondbolaget Fonder Uppdragsavtal Registerhållning Limitering av försäljning- och inlösenorder Fondens upphörande eller överlåtelse

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Småbolag Sverige Senast uppdaterad 2015-01-31

Informationsbroschyr för Skandia Småbolag Sverige Senast uppdaterad 2015-01-31 Informationsbroschyr för Skandia Småbolag Sverige Senast uppdaterad 2015-01-31 INFORMATION TILL INVESTERAREN Fondens placeringsstrategi Fondens placeringsinriktning är svenska aktier i mindre och medelstora

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER MAXIMAL GROWTH MARKETS

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER MAXIMAL GROWTH MARKETS FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER MAXIMAL GROWTH MARKETS 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (Fonden) namn är Enter Maximal Growth Markets Fonden är en global strategifond. Enligt lagen

Läs mer

Fondbestämmelser. Explora

Fondbestämmelser. Explora Fondbestämmelser Explora FONDBESTÄMMELSER EXPLORA 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Explora, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Läs mer

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR EUROPAFONDEN

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR EUROPAFONDEN 31 juli 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 4 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

Informationsbroschyr om Quesada Försiktig, Balanserad, Offensiv, Sverigefond, Globalfond och Ränta

Informationsbroschyr om Quesada Försiktig, Balanserad, Offensiv, Sverigefond, Globalfond och Ränta Informationsbroschyr om Quesada Försiktig, Balanserad, Offensiv, Sverigefond, Globalfond och Ränta Informationsbroschyren för nedan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare

Läs mer

Viking Fonder Sverige 2015-06-25 ISEC Services AB

Viking Fonder Sverige 2015-06-25 ISEC Services AB Viking Fonder Sverige 2015-06-25 ISEC Services AB 1 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Informationsbroschyr Viking Fonder Sverige... 3 Fonden och fondandelarna... 3 Målsättning och

Läs mer

Aktieindexfonden AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Informationsbroschyr & fondbestämmelser

Aktieindexfonden AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Informationsbroschyr & fondbestämmelser Aktieindexfonden AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Informationsbroschyr & fondbestämmelser www.toppsverige.nu AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Detta är informationsbroschyren för Aktiespararna Topp Sverige. Den är

Läs mer

1 - Fondbestämmelser Granit Kina 130/30

1 - Fondbestämmelser Granit Kina 130/30 Fondbestämmelser Granit Kina 130/30 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Granit Kina 130/30, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lag (2004:46) om

Läs mer

Fonden Informationen i denna broschyr avser Nordnet Balanserad. Fonden startade den 10 mars 2009.

Fonden Informationen i denna broschyr avser Nordnet Balanserad. Fonden startade den 10 mars 2009. Informationsbroschyr Informationsbroschyr för Nordnet Balanserad som är en Sverigeregistrerad fondandelsfond. Informationsbroschyr för angiven fond är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Banco Offensiv

Viktig information till dig som sparar i Banco Offensiv 1 (2) Stockholm 11 maj 2011 Viktig information till dig som sparar i Banco Offensiv Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Vi har därför beslutat att lägga samman

Läs mer

Indexfonden AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Informationsbroschyr & fondbestämmelser

Indexfonden AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Informationsbroschyr & fondbestämmelser Indexfonden AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Informationsbroschyr & fondbestämmelser www.aktieinvestfonder.se AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Detta är informationsbroschyren för Aktiespararna Topp Sverige. Den är

Läs mer

Fondbestämmelser för Carlsson Norén Aktiv Allokering.

Fondbestämmelser för Carlsson Norén Aktiv Allokering. Fondbestämmelser för Carlsson Norén Aktiv Allokering. 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Carlsson Norén Aktiv Allokering. Fonden är en specialfond enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa

Läs mer

Fondbestämmelser QQM Equity Hedge

Fondbestämmelser QQM Equity Hedge Fondbestämmelser QQM Equity Hedge 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är QQM Equity Hedge, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa

Läs mer

Fonden Informationen i denna broschyr avser Nordnet Räntefond Sverige. Fonden startade den 10 mars 2009.

Fonden Informationen i denna broschyr avser Nordnet Räntefond Sverige. Fonden startade den 10 mars 2009. Informationsbroschyr Informationsbroschyr för Nordnet Räntefond Sverige som är en Sverigeregistrerad räntefond. Informationsbroschyr för angiven fond är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Informationsbroschyr SP Aktiv Trygghet och SP Aktiv Tillväxt

Informationsbroschyr SP Aktiv Trygghet och SP Aktiv Tillväxt Informationsbroschyr SP Aktiv Trygghet och SP Aktiv Tillväxt Informationsbroschyren för nedan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Läs mer

GRANIT FONDER AB HAR BESLUTAT OM ÄNDRINGAR I FONDBESTÄMMELSERNA FÖR BASFONDEN.

GRANIT FONDER AB HAR BESLUTAT OM ÄNDRINGAR I FONDBESTÄMMELSERNA FÖR BASFONDEN. TILL SAMTLIGA ANDELSÄGARE I BASFONDEN Stockholm den 6 juni 2015 GRANIT FONDER AB HAR BESLUTAT OM ÄNDRINGAR I FONDBESTÄMMELSERNA FÖR BASFONDEN. Införande av en ny andelsklass - En ny andelsklass C införs

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Stockholm augusti 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Vi har beslutat att sammanlägga KPA Etisk Blandfond 1 och

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Fondbestämmelser. Sharp

Fondbestämmelser. Sharp Fondbestämmelser Sharp FONDBESTÄMMELSER SHARP 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Sharp, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2013:561) om alternativa investeringsfonder (LAIF),

Läs mer