INFORMATIONSBROSCHYR 1 juli DNB Quant Global Sverigeregistrerad aktiefond

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INFORMATIONSBROSCHYR 1 juli 2013. DNB Quant Global Sverigeregistrerad aktiefond"

Transkript

1 INFORMATIONSBROSCHYR 1 juli 2013 DNB Quant Global Sverigeregistrerad aktiefond DNB Asset Management AS, Filial Sverige DNB Fonder Kundcenter Postadress: SE Stockholm Tfn: , Besöksadress: Kungsgatan 18, Stockholm Fax Organisationsnummer.: E-post:

2 FONDENS NAMN OCH PLACERINGSINRIKT- NING Fondens namn är DNB Quant Global. Fonden är en aktiefond som placerar i aktier över hela världen, dock ej på tillväxtmarknader. Fondens sammansättning av innehav efterliknar det globala aktieindexet MSCI World Index Net, men fonden söker genom ett stort antal mindre avvikelser i sammansättningen nå en avkastning som på lång sikt överträffar utvecklingen för indexet. Fondens placeringsinriktning DNB Quant Global förvaltas aktivt och placerar i aktier, aktierelaterade överlåtbara värdepapper och depåbevis i Sverige och i utlandet. Kompletterande tillgångsslag Vidare får fondens medel placeras i penningmarknadsinstrument och ränterelaterade överlåtbara värdepapper, fondandelar, andra överlåtbara värdepapper och på konto i kreditinstitut. Vidare får fonden använda derivatinstrument (inklusive OTC-derivat) och värdepapperslån i syfte att effektivisera förvaltningen. Hittills har derivatinstrument och värdepapperslån endast i ringa omfattning använts i förvaltningen av fonden. Även i framtiden bedöms nämnda instrument endast komma att användas i begränsad omfattning. Detaljerade föreskrifter om gällande begränsningar av handeln med derivatinstrument och användandet av värdepapperslån finns i 7 i fondbestämmelserna. RISK Fonden kan både öka och minska i värde och en andelsägare kan få tillbaka en mindre summa än det kapital som investerats. Vanliga typer av risk som man talar om i samband med fonder är: Marknadsrisk: Den marknad, eller en av de marknader som fonden investerar i kan exempelvis falla på grund av konjunkturnedgång, världshändelser eller liknande. Branschrisk: Särskilt känsligt för en fond som bara investerar i en viss bransch, såsom teknologi eller skog. Branschen som helhet kan sjunka till följd av exempelvis nedgång i efterfrågan. Vissa branscher är mer konjunkturkänsliga än andra. Företagsrisk: Fonder med få innehav är speciellt känsliga för denna form av risk. Ju fler innehav i fonden desto större riskspridning. Ränterisk: Gäller i första hand ränte- och blandfonder. Svängningar på räntemarknaden får effekt på fondens räntebärande innehav och därmed fondens avkastning. Inflationsrisk: Om inflationen är hög så minskar värdet på pengar. Detta kan innebära att varor och tjänster blir dyrare, vilket innebär att det reala andelsvärdet för en fond kan falla trots att det nominella andelsvärdet stiger. Valutarisk: Om fonden investerar i värdepapper i utländsk valuta påverkas värdet i svenska kronor när växelkursen ändras. Försvagas en utländsk valuta mot den svenska kronan minskar värdet på innehav köpta i den valutan i fonden. Allt sparande i fonder är förenat med någon form av risk. Risk i detta sammanhang är en osäkerhet om fondens framtida avkastning. DNB Quant Global placerar sina medel globalt och har därmed bredare riskspridning jämfört med en aktiefond som placerar på en enskild marknad. Sparande i globala aktier kan dock innebära stora kurs- och valutasvängningar (marknads- och valutarisk). Avkastningen kan naturligtvis påverkas av förändringar i de utländska valutornas kurs mot svenska kronan. DNB Quant Global passar den kund som har en placeringshorisont på minst fem år och vill ha en bred spridning mot den globala aktiemarknaden. FÖRVALTNINGSBOLAGET OCH FÖRVALTAREN Fonden förvaltas av DNB Asset Management AS, Filial Sverige, nedan kallat förvaltaren. DNB Asset Management AS är ett förvaltningsbolag som har sitt säte i Norge, nedan kallat förvaltningsbolaget. Förvaltningsbolaget verkar i Sverige genom förvaltaren. Förvaltaren förvaltar följande fonder: Aktiefonden OFR, Avkastningsfonden OFR, DNB Företagsobligationsfond, DNB FRN-fond SEK, DNB Förmögenhetsförvaltning, DNB Quant Global, DNB Realräntefond, DNB Småbolagsfond, DNB Stiftelsefond, DNB Sverigefond, DNB Sweden Micro Cap och DNB Utlandsfond. Förvaltningsbolaget Organisationsnummer: Registreringsdag: Aktiekapital: 109,7 mn NOK Gränsöverskridet till Sverige: Förvaltaren Filialens organisationsnummer: Filialens registreringsdag: Förvaltningsbolaget har upprättat uppdragsavtal med DNB Asset Management AB avseende förvalt- 1 (7)

3 ning av värdepappersfonder samt värdepappersadministration. Förvaltningsbolagets styrelse Tom Rathke, ordförande, DNB Forsikring & Kapitalforvaltning Erlend C. Molde Jensen, DNB Bank ASA Helen Holthe, oberoende ledamot Hilde Vatne, oberoende ledamot Kjartan Farestveit, arbetstagarrepresentant, DNB Asset Management AS Kjetil Eriksen, arbetstagarrepresentant, DNB Asset Management AS Förvaltningsbolagets verkställande direktör Torkild Sindre Varran Förvaltningsbolagets revisorer Ernst & Young AS Postboks 20 Oslo Atrium NO-0051 Oslo Henrik Solberg-Johansen, auktoriserad revisor Förvaltarens verkställande direktör Bengt Sandberg Förvaltarens revisorer Ernst & Young AB Stockholm Jesper Nilsson, auktoriserad revisor Förvaringsinstitut Förvaringsinstitut för fonden är DNB Bank ASA, Filial Sverige (org.nr: ). DNB Bank ASA har sitt säte i Oslo och dess huvudsakliga verksamhet är bank och finansiell verksamhet. Etik och samhällsansvar Förvaltaren önskar att bidra till en hållbar samhällsutveckling med inriktning på miljö, etik och sociala förhållanden. Därför baseras vår kapitalförvaltning på grundläggande generella etiska placeringsregler, vår så kallade Etiska Plattform. Därutöver förvaltar förvaltaren ett antal fonder med fondspecifika etiska placeringsregler. Den Etiska Plattformen innebär att vi ska visa särskild aktsamhet mot transaktioner och handlingar som utgör en oacceptabel risk för medverkan till oetiska handlingar, kränkningar av mänskliga rättigheter och arbetsrätt samt korruption och miljöförstöring. Till grund för dessa värderingar ligger följande internationellt erkända standards: FN:s Global Compact OECD:s riktlinjer för multinationella företag Ottawakonventionen Klustervapenkonventionen Därutöver investerar vi inte i företag som är involverade i massförstörelsevapen eller i produktion av tobak eller pornografi. Information om företag inhämtas, bearbetas och värderas kontinuerligt av förvaltaren. Kommer det till vår kännedom att ett företag är involverat i antipersonella landminor, klustervapen, massförstörelsevapen, eller i produktion av tobak eller pornografi exkluderas bolaget som möjlig investering. För bolag som antas driva verksamhet i strid med övriga delar av den Etiska Plattformen verkar förvaltaren genom aktivt ägande med målet att påverka företaget i önskad riktning. Detta kan ske både genom informella åtgärder (dialog med företag) och formella åtgärder (exempelvis röstning på bolagsstämma). Baserat på tillgänglig information gör vi en helhetsbedömning, där vi också tar hänsyn till företagets initiativ att komma till rätta med eventuella missförhållanden. Där aktivt ägande i ett bolag inte når resultat kan vi komma att utesluta det som tänkbar placering. FONDENS JURIDISKA STATUS En investeringsfond är inte någon juridisk person, utan endast en av andelsägarna gemensamt ägd förmögenhet. Fonden kan inte själv utöva sina rättigheter och skyldigheter. Det är istället förvaltaren som förvaltar fonden och företräder andelsägarna. Förvaltaren för ett register över samtliga andelsägare. Av registret framgår hur många andelar varje andelsägare innehar. Varje andel är lika stor och medför lika rätt. Verksamheten regleras av lagen (2004:46) om investeringsfonder. Fonden står under tillsyn av den svenska Finansinspektionen. Förvaltningsbolaget och förvaltaren står under tillsyn av den norska tillsynsmyndigheten Finanstilsynet. Förvaltaren står dessutom under tillsyn av den svenska Finansinspektionen vad gäller den svenska verksamheten. Förvaltningsbolaget har genom sin styrelse möjlighet att ändra fondens fondbestämmelser. Ändringarna ska godkännas av Finansinspektionen. Ändringar i fondbestämmelserna kan påverka fondens egenskaper som exempelvis fondens placeringsinriktning, avgifter och riskprofil. UTDELNING Fonden lämnar ingen utdelning. 2 (7)

4 AVGIFTER I fondbestämmelserna anges att den högsta avgift som Fondförvaltaren får ta ut ur Fonden för täckande av kostnader för förvaltningen av Fonden, inklusive avgifter för förvaring, tillsyn och revisorer. Den högsta avgiften uppgår till 1,75 procent per år och beräknas på Fondens värde. Den för närvarande gällande ersättningen till Fondförvaltaren för dennes förvaltning av Fonden uppgår till 0,50 procent. Därtill kommer ersättningarna för förvaring, tillsyn och revisor, dock med högst 0,25 procent. Upplysningar om det faktiska avgiftsuttaget under föregående räkenskapsår lämnas i Fondens faktablad under rubriken Årlig avgift. Ingen avgift tas ut vid andelsägarnas köp eller inlösen av fondandelar. Fonden belastas även med courtage och andra kostnader hänförliga till köp och försäljning av finansiella instrument samt skatter som är hänförliga till Fondens verksamhet. SKATTEREGLER Fondens beskattning Fonden betalar ingen skatt med undantag för utländsk skatt, i förekommande fall efter avdrag enligt gällande dubbelbeskattningsavtal, på mottagen utdelning från eventuella innehav av utländska aktier. Fondspararens skatt Schabloninkomst på 0,4 procent av fondinnehavets värde vid årets ingång. Vid utdelning dras preliminärskatt för privatpersoner bosatta i Sverige och svenska dödsbon. Kapitalvinst/förlust redovisas på kontrolluppgift till skattemyndigheten. Om fonden är knuten till fondförsäkring, IPS, investeringssparkonto eller premiepension gäller särskilda skatteregler. Skatten kan påverkas av individuella omständigheter och den som är osäker på eventuella skattekonsekvenser bör söka experthjälp. KURSINFORMATION Andelsvärdet beräknas dagligen och publiceras i ledande dagstidningar. Du kan även kontakta oss på telefon eller besöka vår hemsida på KÖPA/SÄLJA ANDELAR Fondandelar kan köpas och säljas direkt genom förvaltaren eller via distributörer. Minsta sparbelopp vid köp direkt via förvaltaren är kronor vid engångsinsättning. Vid regelbundet sparande gäller istället ett lägsta sparbelopp på 200 kronor per månad. Lägsta belopp vid försäljning är 200 kronor per tillfälle såvida inte hela innehavet säljs. Köp och försäljning av fondandelar via förvaltaren Köp och försäljning av fondandelar görs av förvaltaren på kontohavarens skriftliga uppdrag. Köporder utförs på registreringsdagen om order samt köpbelopp inkommit senast kl 16:00 vid heldagar respektive kl 12:00 vid halvdagar, på konto tillgängligt för förvaltaren, vilket innebär att fondandelsvärdet för den dagen då ännu inte har kunnat beräknas och således är okänd. Säljorder utförs på registreringsdagen om de inkommit till förvaltaren senast kl 16:00 vid heldagar respektive kl 12:00 vid halvdagar, vilket innebär att fondandelsvärdet för den dagen då ännu inte har kunnat beräknas och således är okänd. Order som inkommer senare handläggs påföljande bankdag. Försäljningslikviden utbetalas följande bankdag till det bankkonto som fondandelsägaren anvisat. Order om köp respektive försäljning av fondandelar kan inte limiteras, utan all handel sker till den fondandelskurs som förvaltaren beräknar för avslutsdagen. Återkallelse av order om inlösen får endast ske om förvaltaren medger det. Förvaltaren får, helt eller delvis, uppskjuta inlösen av fondandelar om fonden skulle sakna likvida medel för att kunna expediera sådana order, i avvaktan på att ett erforderligt belopp kunnat anskaffas genom försäljning av fondens tillgångar. Om en försäljning i ett sådant läge väsentligen skulle kunna missgynna övriga andelsägares intressen, får förvaltaren efter anmälan till Finansinspektionen avvakta med försäljningen. Se även fondbestämmelserna 9. BERÄKNING AV FONDANDELSVÄRDE Fondandelarnas värde beräknas varje bankdag med början kl 16:00 vid heldagar och kl 13:00 vid halvdagar. 3 (7)

5 Dessutom beräknas fondandelsvärdet även den sista dagen i varje månad, med hänsyn tagen till alla värdepappersinnehavs stängningskurser. Detta fondandelsvärde används inte för handel utan endast för avkastningsberäkning. Värdet på fondandelarna (fondandelsvärdet) beräknas genom att det sammanlagda värdet på fonden (fondvärdet) divideras med antalet utestående fondandelar. Se även fondbestämmelserna 8. De uppgifter om fondandelsvärde som publiceras i media är alltid preliminära och kan efter pressläggning etc. justeras av förvaltaren. Den kursinformation som media lämnar är därför inte bindande för förvaltaren. ANSVARSBEGRÄNSNING Förvaltaren eller förvaringsinstitutet är inte ansvariga för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om förvaltaren eller förvaringsinstitutet själva är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommer i andra fall skall inte ersättas av förvaltaren eller förvaringsinstitutet, om förvaltaren respektive förvaringsinstitutet varit normalt aktsamt. I inget fall skall ersättning utgå för indirekt skada eller följdskada. UPPHÖRANDE ELLER ÖVERLÅTELSE AV FONDVERKSAMHET Om förvaltningsbolaget beslutar att fonden skall upphöra eller att fondens förvaltning, efter medgivande av Finansinspektionen, skall överlåtas till annat fondbolag, kommer samtliga andelsägare att informeras härom. Förvaltningen av fonden skall omedelbart tas över av förvaringsinstitutet om Finansinspektionen återkallar fondens tillstånd eller beslutar att förvaltaren inte längre får förvalta fonden, Finanstilsynet återkallar förvaltningsbolagets tillstånd eller förvaltningsbolaget trätt i likvidation eller försatts i konkurs. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION SAMT BE- STÄLLNING AV ÅRSBERÄTTELSE OCH HALV- ÅRSREDOGÖRELSE DNB Asset Management AS, Filial Sverige STOCKHOLM Tel: E-post: Internet: KLAGOMÅLSANSVARIG Mats Ekström, tel: Förvaltaren och förvaringsinstitutet svarar inte för skada som förorsakats av depåbank eller annan uppdragstagare som förvaltaren eller förvaringsinstitutet med tillbörlig omsorg anlitat. Förvaltaren och förvaringsinstitutet svarar ej heller för skada som uppkommer med anledning av förfogandeinskränkning beträffande finansiella instrument, som kan komma att tillämpas mot förvaltaren eller förvaringsinstitutet. Föreligger hinder för förvaltaren eller förvaringsinstitutet att vidta åtgärd på grund av omständighet som anges ovan får åtgärden skjutas upp till dess hindret upphört. I händelse av uppskjuten betalning skall dröjsmålsränta eller annan ersättning ej utgå. 4 (7)

6 FONDBESTÄMMELSER FÖR DNB QUANT GLO- BAL 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är DNB Quant Global (nedan Fonden). Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (nedan LIF). Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till den egendom som ingår i Fonden. Fonden kan inte själv förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter. Istället är det ett fondbolag som i egenskap av förvaltare företräder andelsägarna i alla frågor som rör Fonden. För Fondens verksamhet gäller förutom föreskrifterna i ovannämnda lag även Finansinspektionens föreskrifter (2008:11) om investeringsfonder, DNB Asset Management AS bolagsordning samt dessa fondbestämmelser. 2. Fondförvaltare Fonden förvaltas av DNB Asset Management AS, filial Sverige, nedan kallat Förvaltaren. 3. Förvaringsinstitutet och dess uppgifter Fondens förvaringsinstitut är DNB Bank ASA, filial Sverige (org.nr: ). Förvaringsinstitutet förvarar tillgångarna i Fonden och sköter in- och utbetalningar avseende Fonden. Förvaringsinstitutet övervakar dessutom i viss omfattning att försäljning och inlösen av fondandelar, beräkning av fondandelarnas värde samt att användningen av Fondens medel sker i överensstämmelse med LIF och Fondens fondbestämmelser. Förvaringsinstitutet skall handla oberoende av Förvaltaren och uteslutande i andelsägarnas gemensamma intresse. 4. Investeringsfondens karaktär Fonden är en global aktiefond med inriktning på bolag som är upptagna till handel på reglerade marknader i Sverige och utlandet. Fondens placeringsinriktning är generell och beroende av Förvaltarens marknadsbedömning vid var tidpunkt och således varken specialiserad till sektor eller geografiskt område. Målet med placeringen av Fondens medel är att på lång sikt uppnå en värdemässig ökning av dessa medel genom placeringar i en diversifierad portfölj. 5. Investeringsfondens allmänna placeringsinriktning Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, i penningmarknadsinstrument, på konto hos kreditinstitut, i derivatinstrument och i fondandelar. Fonden får placera högst 10 % av sina medel i fondandelar. 6. Tillåtna börser, marknadsplatser m. m. Fondens handel med överlåtbara värdepapper samt övriga ovannämnda tillgångsslag skall huvudsakligen ske på reglerade marknader inom EES eller motsvarande utom EES samt på annan marknad, inom eller utom EES, som är reglerad och öppen för allmänheten. 7. Investeringsfondens särskilda placeringsinriktning a) Andra Överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument Fondens medel får placeras i sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 LIF. b) Derivatinstrument och värdepapperslån Vid förvaltningen av Fonden får derivatinstrument och värdepapperslån användas för att effektivisera förvaltningen i syfte att minska risker och kostnader. c) OTC-derivat Fondens användande av derivatinstrument inkluderar sådana derivatinstrument som anges i 5 kap. 12 LIF. d) Garanterade obligationer och andra skuldförbindelser Fondens medel kan, med iakttagande av de begränsningar som anges i 5 kap. 8 LIF, placeras i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut eller garanterats av en stat, av en kommun eller en statlig eller kommunal myndighet i ett annat land inom EES eller av något mellanstatligt organ i vilket en eller flera stater inom EES är medlemmar med upp till 100 procent av Fondens värde. Skuldförbindelserna måste dock komma från minst sex olika emissioner och de som kommer från en och samma emission får inte överstiger 30 procent av Fondens värde. 8. Värdering Fondens värde beräknas varje bankdag vid den tidpunkt som Förvaltaren bestämmer och offentliggör i Fondens informationsbroschyr. 5 (7)

7 Fondens värde beräknas genom att de skulder som avser Fonden dras av från Fondens tillgångar, varvid hänsyn tas till eventuellt beräknad latent skatteskuld. Fondandelsvärdet beräknas genom att Fondens värde delas med antalet utelöpande fondandelar. De finansiella instrument som ingår i Fonden värderas med ledning av gällande marknadsvärde, d.v.s. senast, vid värderingstillfället, betalkurs. Om sådant värde inte föreligger, sker värdering till senast, vid värderingstillfället, köpkurs. Om inte heller något sådant värde föreligger får finansiella instrument upptas till det värde som Förvaltaren på objektiv grund beslutar. För sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap 5 LIF fastställs ett marknadsvärde på objektiva grunder efter särskild värdering. Till grund för den särskilda värderingen läggs följande faktorer i vederbörande ordning: - marknadspriser från icke reglerad marknad, oberoende mäklare eller andra oberoende källor, - diskonterade kassaflöden (nuvärdesvärdering), - andra finansiella instrument eller index upptagna till handel med justering för skillnader i t.ex. kreditrisk och likviditet (referensvärdering), - volatiliteten i det finansiella instrumentet och/eller - kapitalandel av det egna kapitalet (bokslutsvärdering). OTC-derivat värderas enligt vanligen använda binomialträdsbaserade värderingsmodeller såsom Black & Scholes och Black 76 eller till det pris som ställs av oberoende part. 9. Försäljning och inlösen av fondandelar Försäljning och inlösen av fondandelar Försäljning och inlösen av fondandelar sker hos Förvaltaren. Försäljning av fondandelar sker genom inbetalning till Fondens bankkonto jämte skriftlig köporder till Förvaltaren. Köparen skall därutöver på sätt som Förvaltaren föreskriver skriftligen lämna de personuppgifter som Förvaltaren erfordrar för att kunna fullgöra sina lagstadgade skyldigheter avseende identifiering av kunder och avlämnande av kontrolluppgifter m.m. Efter det att köparen har avlämnat de erforderliga personuppgifterna och erlagt full likvid genomför och registrerar Förvaltaren köpet av fondandelarna. Förvaltarens registrering av andelsinnehavet är avgörande för rätten till andel i Fonden och de därav följande rättigheter. Lägsta belopp för köp av fondandelar är kronor. Vid regelbundet sparande gäller istället ett lägsta sparbelopp på 200 kronor per månad. Inlösen av fondandelar sker genom skriftlig säljorder till Förvaltaren. Begäran om inlösen får återkallas endast om Förvaltaren medger det. Lägsta beloppet för inlösen är 200 kronor, såvida inte andelsägarna i samband med inlösen säljer hela sitt innehav. Köp- och säljorder kan ej limiteras, utan verkställs till den andelskurs som Förvaltaren beräknat för avslutsdagen enligt 8. När ordern lämnas är denna andelskurs ej känd. Förvaltaren har rätt att stänga Fonden för köp och inlösen om mer än 10 procent av Fondens medel är placerade på en marknad som inte är öppen för handel. Förvaltaren har härutöver rätt att stänga Fonden för köp och inlösen för det fall att sådana extraordinära förhållanden har inträffat som gör att en värdering av Fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt. Fondandelarnas pris Försäljningspriset för fondandel skall vara fondandelsvärdet den dag försäljningen verkställs. Inlösenpriset för fondandel skall vara fondandelsvärdet den dag inlösen verkställs. Uppgift om senast beräknad försäljnings- och inlösenkurs för fondandelarna tillhandahålles hos Förvaltaren, så snart bolaget beräknat dessa. 10. Stängning av Fonden vid extraordinära förhållanden Fonden kan komma att stängas för in- och utträde för det fall sådana extraordinära förhållanden har inträffat som gör att en värdering av Fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställa fondandelsägarnas lika rätt. 11. Avgifter Ur Fondens medel skall ersättning betalas till Förvaltaren för dess förvaltning, marknadsföring och administration av Fonden, till Förvaringsinstitutet för dess verksamhet, till revisorer för dess granskning och till Finansinspektionen för dess tillsyn. Den totala ersättningen beräknas fortlöpande på Fondens värde vid varje värderingstillfälle och får högst uppgå till 1,75 procent per år. 6 (7)

8 Courtage och andra kostnader hänförliga till köp och försäljning av finansiella instrument belastas Fonden. 12. Utdelning Fonden lämnar inte utdelning. 13. Räkenskapsår Fondens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari 31 december. 14. Halvårsredogörelse och årsberättelse samt ändring av fondbestämmelser Förvaltaren skall för Fonden upprätta årsberättelse och halvårsredogörelse. Årsberättelsen skall avlämnas senast fyra månader efter räkenskapsårets utgång och halvårsredogörelsen senast två månader efter rapportperiodens utgång. Ändring av fondbestämmelser beslutas av Förvaltaren. Sedan beslutet godkänts av Finansinspektionen skall det hållas tillgängligt hos Förvaltaren och tillkännages på sätt som Finansinspektionen föreskriver. 15. Pantsättning och överlåtelse Pantsättning av fondandel, för vilken pantsättaren är registrerad i fondandelsägarregistret, skall skriftligen anmälas till Förvaltaren. Av underrättelsen skall framgå vem som är andelsägare, panthavare, vilka fondandelar som omfattas av pantsättningen och eventuella begränsningar av pantsättningens omfattning. Förvaltaren eller förvaringsinstitutet är inte ansvariga för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, avbrott i datakommunikation, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Förvaltaren eller förvaringsinstitutet själva är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommer i andra fall skall inte ersättas av Förvaltaren eller förvaringsinstitutet, om Förvaltaren respektive förvaringsinstitutet varit normalt aktsamt. I inget fall skall ersättning utgå för indirekt skada eller följdskada. Om fondandelsägare tillfogats skada genom att Förvaltaren eller förvaringsinstitutet överträtt lagen (2004:46) om investeringsfonder eller fondbestämmelserna skall dock Förvaltaren respektive förvaringsinstitutet ersätta skadan. Förvaltaren och förvaringsinstitutet svarar inte för skada som förorsakats av depåbank eller annan uppdragstagare som Förvaltaren eller förvaringsinstitutet med tillbörlig omsorg anlitat. Förvaltaren och förvaringsinstitutet svarar ej heller för skada som uppkommer med anledning av förfogandeinskränkning beträffande finansiella instrument, som kan komma att tillämpas mot Förvaltaren eller förvaringsinstitutet. Föreligger hinder för Förvaltaren eller förvaringsinstitutet att vidta åtgärd på grund av omständighet som anges ovan får åtgärden skjutas upp till dess hindret upphört. I händelse av uppskjuten betalning skall dröjsmålsränta eller annan ersättning ej utgå. Oavsett ovanstående, gäller 2 kap. 21 LIF. Panthavare skall skriftligen underrätta Förvaltaren om upphörd pantsättning. Andelsägare kan överlåta sina fondandelar. Överlåtaren skall skriftligen underrätta Förvaltaren om överlåtelsen med angivande av vem som är överlåtare respektive förvärvare samt vilka fondandelar som omfattas av överlåtelsen. Vid handläggning av pantsättning respektive av överlåtelse tar Förvaltaren ut en avgift om högst kronor. 16. Ansvarsbegränsning 7 (7)

INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015. DNB Sverige Koncis Sverigeregistrerad specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015. DNB Sverige Koncis Sverigeregistrerad specialfond INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015 DNB Sverige Koncis Sverigeregistrerad specialfond DNB Asset Management AS DNB Asset Management AS, filial Sverige Norskt aktiebolag med säte i Oslo, Norge Besöksadress:

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015. DNB Räntefond Kompass Sverigeregistrerad räntefond

INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015. DNB Räntefond Kompass Sverigeregistrerad räntefond INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015 DNB Räntefond Kompass Sverigeregistrerad räntefond DNB Asset Management AS DNB Asset Management AS, filial Sverige Norskt aktiebolag med säte i Oslo, Norge Besöksadress:

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015. DNB FRN-fond SEK Sverigeregistrerad räntefond

INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015. DNB FRN-fond SEK Sverigeregistrerad räntefond INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015 DNB FRN-fond SEK Sverigeregistrerad räntefond DNB Asset Management AS DNB Asset Management AS, filial Sverige Norskt aktiebolag med säte i Oslo, Norge Besöksadress: Regeringsgatan

Läs mer

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR EUROPAFONDEN

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR EUROPAFONDEN 31 juli 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 4 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Tillväxtmarknadsfond Senast uppdaterad 2015-01-31

Informationsbroschyr för Skandia Tillväxtmarknadsfond Senast uppdaterad 2015-01-31 Informationsbroschyr för Skandia Tillväxtmarknadsfond Senast uppdaterad 2015-01-31 INFORMATION TILL INVESTERAREN Fondens placeringsstrategi Skandia Tillväxtmarknadsfond är en aktiefond som placerar globalt

Läs mer

31 juli 2015 INFORMATIONSBROSCHYR SAXXUM AKTIV

31 juli 2015 INFORMATIONSBROSCHYR SAXXUM AKTIV 31 juli 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 3 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

3 mars 2014. INFORMATIONSBROSCHYR FoF FIVE

3 mars 2014. INFORMATIONSBROSCHYR FoF FIVE 3 mars 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Placeringsråd Sida 3 Vem passar fonden för Sida 3 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

Fonden Informationen i denna broschyr avser Nordnet Balanserad. Fonden startade den 10 mars 2009.

Fonden Informationen i denna broschyr avser Nordnet Balanserad. Fonden startade den 10 mars 2009. Informationsbroschyr Informationsbroschyr för Nordnet Balanserad som är en Sverigeregistrerad fondandelsfond. Informationsbroschyr för angiven fond är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Förvaringsinstitut för fonden är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081.

Förvaringsinstitut för fonden är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081. Fondbestämmelser för Lannebo High Yield Allocation Sverigeregistrerad värdepappersfond 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo High Yield Allocation, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen

Läs mer

Informationsbroschyr om Avanza Zero 2014 12 18

Informationsbroschyr om Avanza Zero 2014 12 18 Informationsbroschyr om Avanza Zero 2014 12 18 Informationsbroschyr för nedan angivna värdepappersfond är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter

Läs mer

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TRENDHEDGE

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TRENDHEDGE 31 juli 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 4 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

HolbergFonder. INFORMATIONSBROSCHYR Publicerad den 29 september 2014. Holberg Kredit SEK

HolbergFonder. INFORMATIONSBROSCHYR Publicerad den 29 september 2014. Holberg Kredit SEK HolbergFonder INFORMATIONSBROSCHYR Publicerad den 29 september 2014 Holberg Kredit SEK Informationsbroschyr för fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens

Läs mer

Värdepappersfonder: Specialfonder:

Värdepappersfonder: Specialfonder: Informationsbroschyr Värdepappersfonder: Lannebo Corporate Bond Lannebo High Yield Allocation Lannebo Likviditetsfond Lannebo Mixfond Lannebo Småbolag Lannebo Sverige Lannebo Sverige 130/30 Lannebo Vision

Läs mer

1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige Pro, (org.nr.504400-7127).

1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige Pro, (org.nr.504400-7127). FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER SVERIGE PRO 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige Pro, (org.nr.504400-7127). Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF.

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER RETURN 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Return (org.nr. 515602-3060). Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa

Läs mer

Simplicitys fonder. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26

Simplicitys fonder. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicitys fonder Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Simplicity Norden är Simplicitys flaggskepp.

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR PLAIN CAPITAL STYX

INFORMATIONSBROSCHYR PLAIN CAPITAL STYX INFORMATIONSBROSCHYR PLAIN CAPITAL STYX AIF-förvaltaren Plain Capital Asset Management Sverige AB Västra Sjögatan 13 39232 Kalmar Tel. 0480-49 99 60 Bolaget, med org. nr. 556737-5562, bildades 2007-09-03.

Läs mer

Indexfonden AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Informationsbroschyr & fondbestämmelser

Indexfonden AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Informationsbroschyr & fondbestämmelser Indexfonden AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Informationsbroschyr & fondbestämmelser www.aktieinvestfonder.se AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Detta är informationsbroschyren för Aktiespararna Topp Sverige. Den är

Läs mer

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Case Asset Management AB Box 5352, 102 49 Stockholm, Email: info@case.nu, Tel: 08-662 06 90 INFORMATIONSBROSCHYR ÖVER SPECIALFONDEN SAFE PLAY Informationsbroschyr

Läs mer

Simplicity Norden. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26

Simplicity Norden. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Simplicity Norden är Simplicitys flaggskepp. Det är vår första fond och den lanserades när fondbolaget startade i

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Europa Exponering Senast uppdaterad 2015-03-11

Informationsbroschyr för Skandia Europa Exponering Senast uppdaterad 2015-03-11 Informationsbroschyr för Skandia Europa Exponering Senast uppdaterad 2015-03-11 INFORMATION TILL INVESTERAREN Fondens placeringsstrategi Fondens placeringsinriktning är europeiska aktier, med en bred inriktning

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Global Hedge Senast uppdaterad 2015-02-19

Informationsbroschyr för Skandia Global Hedge Senast uppdaterad 2015-02-19 Informationsbroschyr för Skandia Global Hedge Senast uppdaterad 2015-02-19 INFORMATION TILL INVESTERAREN Fondens placeringsstrategi Fonden är en multistrategifond som investerar i ett flertal underliggande

Läs mer

ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Bolagets fondutbud... 5 Andelsägarregister...

ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Bolagets fondutbud... 5 Andelsägarregister... 1 ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Bolagets fondutbud... 5 Andelsägarregister... 5 Fondandelar och likabehandling... 5 Andelsklass B utdelande klass...

Läs mer

Kapitalförvaltning AB

Kapitalförvaltning AB FONDBESTÄMMELSER FÖR VALBAY SWEDISH EQUITY FUND 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Valbay Swedish Equity Fund, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen

Läs mer

PSG Small Cap. Informationsbroschyr. 19 augusti 2015. Informationsbroschyr

PSG Small Cap. Informationsbroschyr. 19 augusti 2015. Informationsbroschyr PSG Small Cap Informationsbroschyr 19 augusti 2015 Informationsbroschyr Denna informationsbroschyr är upprättad i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och Finansinspektionens

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. För fonden. Fondväljaren Trend

INFORMATIONSBROSCHYR. För fonden. Fondväljaren Trend INFORMATIONSBROSCHYR För fonden Fondväljaren Trend ETURN FONDER AB BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN TELEFON +46 8 55 11 54 90 E-post: info@eturn.se Informationsbroschyr Fondväljaren Trend Fondväljaren

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR Naventi Aktiv Förvaltning Offensiv

INFORMATIONSBROSCHYR Naventi Aktiv Förvaltning Offensiv INFORMATIONSBROSCHYR Naventi Aktiv Förvaltning Offensiv Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder.

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. SEB Europafond Småbolag

INFORMATIONSBROSCHYR. SEB Europafond Småbolag INFORMATIONSBROSCHYR SEB Europafond Småbolag Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder.

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR Ethos aktiefond

INFORMATIONSBROSCHYR Ethos aktiefond INFORMATIONSBROSCHYR Ethos aktiefond Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:11) om investeringsfonder.

Läs mer

Klass B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift.

Klass B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS SVERIGE 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Cliens Sverige nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen (2013:561) om alternativa investeringsfonder

Läs mer