Normstorm i Umeåregionen Offentliga och privata arbetsgivare i samverkan för jämställd tillväxt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Normstorm i Umeåregionen Offentliga och privata arbetsgivare i samverkan för jämställd tillväxt"

Transkript

1 Normstorm i Umeåregionen Offentliga och privata arbetsgivare i samverkan för jämställd tillväxt Projektbeskrivning Sammanfattande projektbeskrivning Projektet ska genom samverkan och erfarenhetsutbyte mellan offentliga och privata arbetsgivare (bland andra kommunerna i Umeåregionen, Umeå universitet och det Skogstekniska klustret) bidra till en ökad rörlighet för arbetskraften mellan kvinno- och mansdominerade sektorer och yrkeskategorier i Umeåregionen. Ambitionen är att de lösningar som utvecklas utgör goda exempel för jämställd kompetensförsörjning och bidrar till förändring av de strukturer som ligger till grund för den genusordning som gäller idag. I Umeåregionen i dag finns en tydlig indelning mellan kvinno- och mansdominerade yrken där kvinnor är kraftigt överrepresenterade inom offentlig sektor med vård, skola och omsorg medan män är överrepresenterade inom privat sektor, särskilt inom industrin. Detta är ett symtom för att det finns något som styr våra val, normer som gör det svårare för kvinnor att känna sig väl till mods inom industrin och för män att göra detsamma inom kvinnodominerade områden. Problem uppstår på såväl individnivå med begränsade valmöjligheter för individen, som på strukturnivå där företagen får minskad rekryteringsbas och homogena arbetsgrupper vilket i förlängningen påverkar samhällsekonomin negativt. För att närma sig detta problem krävs ett långsiktigt arbete på flera nivåer. Dels måste ett direkt arbete med arbetssökande och arbetsgivare ske för att omedelbart skapa möjligheter och dels måste ett arbete mot utbildningssektorn ske för att minska dessa problem i framtiden. Vi tänker oss kompetenshöjning kring ett normkritiskt förhållningssätt, normbrytande traineeprogram och praktikplatser samt att arbeta fram ett stödmaterial för arbetsgivare. En ambition med att utveckla former för arbetspraktik runtom i Umeåregionen syftar till att medvetandegöra såväl arbetsgivare som elever och arbetssökande om de möjligheter till sysselsättning och utveckling som finns och att dessa utmanar rådande uppfattningar om var kvinnor och män kan, eller bör arbeta. Projektet är organiserat genom en projektsamordnare anställd av Umeåregionen som arbetar mot samtliga kommuner och samverkande arbetsgivare, en lokal projektledare anställd av Umeåregionen placerad i Nordmalings kommun som arbetar mot Bjurholm, Nordmaling, Vindeln och Vännäs, samt ytterligare en resurs på 20 % placerad i Robertsfors. Genom den lokala förankringen skapas förutsättningar för ett resurscentrum med representation runt om i regionen, vilket kan bidra till en effektivare kontakt med såväl näringsliv som offentlig sektor. Genom att säkerställa en jämställd kompetensförsörjning och en arbetsmarknad som inte begränsar på grund av kön, kan Umeåregionen på allvar närma sig ett förverkligande av visionen Världens bästa livsmiljö för en kvarts miljon människor Medverkande arbetsgivare deltar i ett normbrytande arbete i syfte att synliggöra vilka normer, däribland könsmönster, som styr oss i val av utbildning, yrke och bostadsort. Arbetsgivarna medverkar huvudsakligen i projektet via sin egen arbetstid vid exempelvis kompetensutveckling, mottagande/handledning av praktikanter och elever samt vid olika träffar för erfarenhetsutbyte. Medverkande avdelningar/enheter hos respektive arbetsgivare väljs ut i samråd med arbetsgivarna. Bakgrundsbeskrivning

2 Umeåregionen utgör en lokal arbetsmarknadsregion med närmare invånare. Bland de förvärvsarbetande (20-64 år) är drygt kvinnor och drygt män. 1 Förvärvsfrekvensen bland kvinnor är 75% och bland män 79%. Kvinnorna arbetar företrädesvis som vård- och omsorgspersonal, försäljare/detaljhandel/demonstratörer, förskollärare/fritidspedagoger, som sjuksköterskor eller grundskollärare. Männen i sin tur arbetar främst som fordonsförare, vård- och omsorgspersonal, bygg- och anläggningsarbetare, ingenjörer och tekniker samt som säljare/inköpare/mäklare. Inget yrke är lika dominerande bland män som yrken inom vården är bland kvinnor. 65% av kvinnorna i länet arbetar heltid, och 87% av männen. Umeåregionen är en av Sveriges främsta tillväxtregioner och har stora tillgångar när det gäller forskning, utveckling och utbildning. Umeå är säte för Umeå universitet (UmU), Norrlands universitetssjukhus och fakulteten för Skogvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Till detta kan läggas ett dynamiskt näringsliv och ett rikt kulturliv. Samverkan och idéutveckling över kommungränserna ger goda möjligheter för människor och företag att utvecklas. Närheten till, och möjligheterna att samverka med Örnsköldsviks lokala arbetsmarknad, i och med utbyggnaden av Botniabanan, ger också spännande förutsättningar för en fortsatt utveckling i regionen. Ambitionen bland regionens samverkande kommuner är att aktivt vidareutveckla det engagemang för hållbar utveckling som byggts upp i regionen på senare år, bland annat genom kunskaps- och metodutvecklingsarbetet i satsningarna Hållbara Umeåregionen och Jämställdhet, genus och förändringsarbete i Umeåregionen. Arbetsmetodiken i Umeåregionens arbete för hållbar utveckling bygger på Aalborgåtagandena och CEMR-deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män, som samtliga kommuner i regionen har undertecknat. Arbetet har resulterat i en ny, gemensam vision för Umeåregionen - Världens bästa livsmiljö för en kvarts miljon människor till För att nå denna vision har bland annat uttalade mål kring en livskraftig och hållbar lokalekonomi antagits regionalt, där indikatorer, uppdelade på kön, för till exempel antal nystartade företag och branschbredd är tänkta att följas upp för att mäta utvecklingen. En viktig utgångspunkt i den europeiska deklarationen om jämställdhet är vikten av att motverka stereotypa uppfattningar om kön. De rådande strukturerna i Umeåregionen speglar de strukturer som råder i Västerbottens län i sin helhet, och innebär att skillnaderna mellan kvinnors och mäns studieoch yrkesval fortfarande är tydligt traditionella och könsmärkta. Arbetsmarknadsregionen karaktäriseras idag av mansdominerade basnäringar och kvinnodominerade offentliga vård- och omsorgsverksamheter. Bland examinerade från gymnasieskolan läsåret 2008/2009 syns också en tydlig könsuppdelning, framförallt inom yrkesförberedande program 2. Inom ungefär hälften av länets yrkesområden utgör antingen kvinnor eller män 80 procent eller fler av de sysselsatta. 3 Dessa strukturer motverkar att hela befolkningens kompetens tillvaratas och begränsar möjligheterna för såväl kvinnor som män att ha inflytande över och vara delaktiga inom alla områden av den regionala utvecklingen Det finns dock glädjande nog flera företag i länet med en tradition av jämställdhetsarbete, som till exempel Indexator, Volvo, Ålö, Coop, Boliden och Umeå energi. Det har genomförts satsningar för att öka andelen anställda kvinnor, bland annat hos Indexator i Vindeln. Indexator har, tillsammans med Näringslivets ledarskapsakademi, kunnat visa på hur företagets resultat har förbättrats i och med deras jämställdhetsarbete, och andelen sökande kvinnor till lediga tjänster har ökat från 10% till 50%. Erfarenheterna från dessa företag är intressanta och viktiga att ta del av, likväl som att de kan ha mycket att lära av de offentliga arbetsgivarnas jämställdhetsarbete. Detta vill vi intensifiera med utveckling av strukturer för ökad rörlighet mellan branscher och arbetsplatser. Processen för kompetensförsörjning/rekrytering som sådan anses ofta vara en könsneutral matchningsprocess där arbetsgivaren helt enkelt väljer ut den bästa sökanden, baserat på objektiva kriterier. Det kan säkert gälla vid rekryteringar som sker genom formella kanaler, med tydliga kravspecifikationer och en genusmedveten, normkritisk rekryterare/rekryteringsgrupp. I 1 Botniaregionen Norrlands största arbetsmarknadsregion. Utredningar och rapporter nr 1. Utvecklingsavdelningen, Stadsledningskontoret, Umeå kommun. (2009) 2 Kvinnor och män i belysning 2010, Västerbottens län 3 JämLYS, 2010, s. 9

3 forskningsrapporten Arbetsgivarnas rekryteringsbeteende 4 framgår dock att över 60% av de tillfrågade arbetsgivarna hade använt sig av informella kanaler (egna kontakter och tips från anställda), och som skäl till detta angavs framförallt förväntningar om att hitta sökande med rätt kvalifikationer via denna kanal, samt att rekryteringen skulle gå snabbt. En till synes könsneutral rekryteringspraktik kan i själva verket reproducera en segregerad arbetsmarknad. Ur ett jämställdhetsperspektiv, och med fokus på att öka rörligheten mellan kvinno- och mansdominerade sektorer, vore det därför intressant att skapa möjligheter för att prova på alternativa sätt att hantera kompetensförsörjningsprocessen och att även informella rekryteringskanaler granskas ur ett normkritiskt perspektiv. Genom det redan pågående jämställdhetsarbetet i Umeåregionen finns också ett etablerat samarbete med såväl Region Västerbotten som Länsstyrelsen, och ett antal aktiviteter har redan genomförts i samverkan i syfte att skapa en gemensam kunskapsplattform kring jämställdhet för politiker, chefer och nyckelpersoner. Projektet Normstorm i Umeåregionen skulle också på ett bra sätt bygga vidare på de målsättningar som fastställts i den regionala tillväxtplanen och även svara mot de förslag på insatser som lyfts fram i JämLYS, en jämställdhetsanalys av näringslivet i Västerbotten som genomfördes En samverkan och ett erfarenhetsutbyte med andra arbetsgivare i regionen vidgar också perspektiven för att möjliggöra strukturella förändringar i en större omfattning än vad ett utvecklingsarbete enbart i de kommunala verksamheterna tillåter. Projektets mål Huvudmål Sökandens målsättning är att - bidra till bättre förutsättningar för ökad rörlighet mellan kvinnodominerade och mansdominerade sektorer och yrkeskategorier samt - öka antalet personer från underrepresenterat kön vid nyrekrytering genom att utveckla genusmedvetna, normkritiska processer kring kompetensförsörjning och rekrytering. Genom samverkan, dialog och spridningsaktiviteter ska Normstorm i Umeåregionen bidra till en kritisk granskning av de strukturer som försvårar rörligheten mellan kvinno- och mansdominerade sektorer i regionen. Ambitionen är också att flytta fokus från att kvinnor (som grupp) utpekas som de som är i behov av åtgärder - att (underrepresentationen av) kvinnor är problemet, som åtgärdas genom resurscentra för (enbart) kvinnor till att istället se det som en strukturell maktfråga där social hållbar utveckling i sig, i form av ökad rörlighet mellan kvinno- och mansdominerade sektorer, kan vara ett mål och inte enbart ett medel för ekonomisk tillväxt. En breddning av arbetsmarknaden kräver ett normkritiskt, systemförändrande arbete som syftar till att synliggöra och förändra de ojämlika maktrelationer som kommer av en könssegregerad arbetsmarknad vilket bland annat tar sig uttryck i skillnader i sysselsättningsgrad och löner. Sökandens delmål inom insatsområdet Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud; Effektmål - vad projektet vill uppnå på kort och lång sikt. Vad kan åstadkommas/förändras? De medverkande organisationerna lär av utvecklingsarbetet och erfarenheterna av det regionala utbytet och tillvaratar resultaten av insatserna. 4 Ekström, E. (2001) Arbetsgivarens rekryteringsbeteende. Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering. 2001:3.

4 Rekrytering via informella kanaler har minskat och i de fall där det fortfarande tillämpas finns en ökad medvetenhet om riskerna för diskriminering. Den regionala rörligheten mellan kvinno- och mansdominerade sektorer och antalet sökande och nyrekryteringar av underrepresenterat kön har ökat. Skillnaden mellan heltidsarbetande kvinnor och män har minskat Andelen högstadie-/gymnasielärare som upplever en trygghet i att undervisa utifrån en normkritisk pedagogik har ökat med 20%. Med stöd av utbildningar i normkritik kan högstadielärarna arbeta för att motverka stereotypa uppfattningar om kön i högstadiet, i syfte att underlätta för elever att göra könsnormsbrytande val till gymnasiet. Resultatmål vad ska projektet uppnå under projekttiden? Högstadie- och gymnasielärare samt sykonsulenter vid regionens skolor har fått utbildning i normkritisk pedagogik och kan bedriva undervisningen utifrån kunskaper från dessa utbildningar. Genom utbildning för gymnasielärare i normkritik (urval av ett mindre antal utbildningar som är könade ) säkerställs att högstadieelevernas normbrytande val till gymnasiet följs upp och understöds på ett bra sätt. Minst 12 personer har med stöd av Arbetsförmedlingen genomfört 3-6 månaders normbrytande praktik/traineeprogram hos Umeåregionens kommuner. Ytterligare minst 12 personer har med stöd av Arbetsförmedlingen genomfört 3-6 månaders normbrytande arbetspraktik hos övriga medverkande arbetsgivare. Etablera ett nätverk för arbetsgivare i regionen för kontinuerligt utbyte i frågor rörande kompetensförsörjning och arbetskraftsutbud, som ökar kunskapen/medvetenheten om bla olika grupper av kvinnors behov och intressen. Ett stödmaterial för normkritisk, genusmedveten kompetensförsörjning/rekrytering har arbetats fram och gjorts tillgängligt för regionens arbetsgivare. Utbildning kring normkritisk, genusmedveten kompetensförsörjning/rekrytering har genomförts för chefer/rekryteringsansvariga i privat och offentlig sektor Metoder för normkritiskt urval har testats och utvärderats En ny bildbank för extern och intern kommunikation har gjorts tillgänglig i regionen som tillhandahåller icke-stereotypa bilder/illustrationer av den regionala arbetsmarknaden. Projektorganisation Styrgrupp Finansiärerna samt utvalda arbetsgivarrepresentanter Referensgrupp Arbetsgivarrepresentanter samt representant från Arbetsförmedlingen Projektgrupp 1 projektsamordnare 100 %, 1 lokal projektledare 100%, 1 lokal projektledare 20% Vetenskaplig referensgrupp Malin Rönnblom, UCGS mfl. Utvecklas och förändras över tid, utifrån behov

5 Verksamheten för Normstorm i Umeåregionen kommer att organiseras som en del av medverkande kommuners verksamhet för kompetensförsörjning och rekrytering. Umeå kommun är projektägare och övriga kommuner i Umeåregionen är samarbetspartners. Samverkansavtal kommer att upprättas med respektive kommun. Utöver dessa organisationer kommer inledningen av satsningen att innebära att ytterligare, privata arbetsgivare knyts till satsningen. Arbetssätt och verksamhetsbeskrivning Processen för kompetensförsörjning/rekrytering som sådan anses ofta vara en könsneutral matchningsprocess där arbetsgivaren helt enkelt väljer ut den bästa sökanden, baserat på objektiva kriterier. Det kan säkert gälla vid rekryteringar som sker genom formella kanaler, med tydliga kravspecifikationer och en genusmedveten, normkritisk rekryterare/rekryteringsgrupp. En till synes könsneutral rekryteringspraktik kan i själva verket reproducera en segregerad arbetsmarknad. Ur ett jämställdhetsperspektiv, och med fokus på att öka rörligheten mellan kvinno- och mansdominerade sektorer, vill Normstorm skapa möjligheter för att prova på alternativa sätt att hantera kompetensförsörjningsprocessen samt att även informella rekryteringskanaler granskas ur ett normkritiskt perspektiv. I länet saknas idag ett regionalt resurscentra, även om det finns en lång erfarenhet av arbete i olika lokala resurscentra för kvinnor. Det tänkta arbetssättet med den föreslagna satsningen skulle innebära en upptakt i ett Umeåregionalt resurscentra/nätverk, som i sin tur redan idag utgörs av kommuner och arbetsgivare som är en naturlig del av regionen Västerbotten. Umeåregionens sex kommuner utgör en stor andel av de sammanlagt 15 kommunerna i länet. Det arbete som startas upp i Umeåregionen kan under resans gång öppnas upp och ge möjlighet till deltagande för aktörer i övriga länet. Kommunchefer och politiker i Umeåregionen ingår i och är en naturlig del av det regionala tillväxtarbetet. Genom samverkan, dialog och spridningsaktiviteter ska Normstorm i Umeåregionen bidra till en kritisk granskning av de strukturer som försvårar rörligheten mellan kvinno- och mansdominerade sektorer i regionen. Normstorm i Umeåregionen kommer att arbeta med; Informations- och utbildningsinsatser Utveckling av den normkritiska pedagogiken vid högstadie- och gymnasieskolor i syfte att understödja normbrytande vägval inför gymnasiestudier och framtida yrkesliv. Kartläggning och utveckling av rutiner kring kompetensförsörjning/rekrytering Utveckling av en ny, gemensam struktur för att tillhandahålla arbetspraktik/traineeplatser hos de medverkande arbetsgivarna som möjliggör ökad rörlighet mellan kvinno- och mansdominerade sektorer/yrkeskategorier samt ökat inflöde av personer från underrepresenterade grupper vid nyrekrytering Etablering av ett nätverk/resurscentra i regionen där rekryterande chefer och tjänstemän kan erbjudas erfarenhetsutbyte och ny kunskap med fokus på genusmedveten, normkritisk kompetensförsörjning I dagsläget finns inte möjligheten för de deltagande aktörerna att tillhandahålla utvecklingsinsatser i normkritisk pedagogik eller kompetensförsörjning som en del av deras ordinarie verksamhet. Att erbjuda den möjligheten inom ramen för satsningen är ett strategiskt

6 val för att på bred front öka lärarnas förmåga att stödja den blivande arbetskraften att göra normbrytande val för sitt kommande yrkesliv. Ett nätverk/resurscentra för regionens arbetsgivare kan också säkerställa att strukturer kring kompetensförsörjning ses över och förändras för att möjliggöra ett ökat inflöde av underrepresenterat kön hos de arbetsgivare där arbetsstyrkan är segregerad. Kön är idag vår starkaste sorteringskategori och det krävs ett sammanhållet, strategiskt arbete hos en kritisk massa av arbetsgivare för att ifrågasätta värderingar, normer och verklighetsuppfattningar om exempelvis lämpligheten för vissa jobb relaterat till kön. Det nyetablerade samarbetet, med stöd av satsningen, kommer bidra till att utveckla goda exempel på hur ett normkritiskt förhållnings- och arbetssätt kan se ut såväl gällande arbetet med det framtida utbudet av arbetskraft som gällande efterfrågan hos arbetsgivarna. Även om enskilda individer och företag kommer att delta i aktiviteter som genomförs inom ramen för projektet, sker detta deltagande som en del i en övergripande strategisk satsning på att skapa nya strukturer för att öka arbetskraftens rörlighet. Arbetet kommer att ske i enlighet med det regionala tillväxtprogrammets intentioner, exempelvis inom område som påtalar behovet av riktade jämställdhetsinsatser genom utbildning och rekryteringsstimulerade åtgärder för att bryta traditionella utbildnings- och yrkesval. Även i avsnitt gällande regionalt behovsstyrt utbildningsutbud ser sökanden projektet som en relevant satsning för att samordna lärande för hållbar utveckling. Detta genom att inte primärt satsa på utbildningar som skapar behörighet för enskilda inom yrkesområden där kvinnor eller män traditionellt sett har varit underrepresenterade, utan genom att fokusera på det grundläggande strukturella problemet med könsstereotypa uppfattningar som har lett till könsmärkta yrkeskategorier och sektorer. Resultatspridning Spridning av resultat och erfarenheter kommer att ske på olika sätt och inte enbart till medverkande aktörer utan även till andra relevanta aktörer som har intresse av utvecklingsarbetet. Umeåregionens hemsida, tillsammans med respektive kommuns och medverkande arbetsgivares hemsidor blir viktiga forum för att kommunicera och ge en överblick över det som sker i projektet. Utöver medverkande aktörer är exempelvis Region Västerbotten och ansvariga personer där som arbetar med kompetensförsörjning i ett länsregionalt perspektiv av betydelse, en kontakt som redan initierats. Umeåregionens kommunchefer och politiska ledning ingår i sin tur i andra strategiska, regional och nationella grupperingar där de kommer att ha möjlighet att sprida påverkansarbetet ytterligare. Som del av själva utvecklingsarbetet kommer nätverksträffar/seminarier/workshops att anordnas, som forum för erfarenhetsutbyte för de medverkande arbetsgivarna. Minst 50% av dessa kommer också vara öppna för deltagare från andra kommuner och arbetsgivare och på så sätt bidra till spridning av resultaten. Vi kommer också att söka samarbete med berörda nationella och internationella aktörer, både för det egna lärandet av andras erfarenheter och för att dela med oss av de erfarenheter som görs i projektet. Här kan exempelvis Sveriges HR föreningen, ett nationellt nätverk för HR-personal med stor erfarenhet inom frågor rörande kompetensförsörjning vara av intresse. Även Union of Baltic Cities, där Umeå kommun är ordförande i Commission of Gender Equality, är ett viktigt nätverk, som organiserar drygt hundra Östersjö-städer.

7 Medverkande pedagogisk personal och studie-/yrkesvägledare informerar på sina respektive arbetsplatser som ett led i sitt egna utvecklingsarbete. Normstorm i Umeåregionen kommer även medverka vid strategiska forum under projektperioden, till exempel hållbarhetsveckan SEE, för att sätta fokus på det arbete som bedrivs och där nå ut till fler målgrupper. Löpande i satsningen kommer information att ges till styrgrupp Kopplingar till andra projekt/insatser Sedan tidigare har hälften av Umeåregionens kommuner till exempel ingått i satsningen Tillväxt genom samverkan och enskilda kommuner i Umeåregionen deltar i sin tur också i andra strategiska samverkanssatsningar som till exempel Mer kvinnor i basen, som syftar till att öka medvetenheten om jämställdhet som tillväxtfaktor och stimulera en arbetsmarknad som inte begränsar på grund av kön. Det pågår också satsningar som syftar till att på olika sätt utmana normer och rådande föreställningar om bland annat kön. Utifrån redan etablerade nätverk och det samverkansforum som ett resurscentra skulle utgöra, finns goda förutsättningar för ett fördjupat samarbete kring ett normbrytande utvecklingsarbete i regionen. Erfarenheterna från Jämvikt, en satsning som genomfördes i samarbete mellan Östergötland, Västerbotten och Stockholms län samt Näringslivets ledarskapsakademi, har spridits i regionen och Näringslivets ledarskapsakademi har också medverkat i de utbildningsinsatser som genomförts med politiker och chefer i Umeåregionen som målgrupp. Sedan ett antal år tillbaka finns Gender Network-databasen, ett av resultaten från samarbetet i GNNR (Gender Network in the Northern Region). Här presenteras goda exempel på jämställdhetsarbete i norra Sverige. Uppföljning/Utvärdering Projektet kommer att följas upp både med avseende på process effektmålen som formulerar målsättningar på kort och lång sikt samt resultatmål som fokuserar vad som avses uppnås under projekttiden. Både delmålen (avseende effekter) och resultatmålen är formulerade med mätpunkter som möjliggör en uppföljning i slutet som svarar på om, eller i vilken utsträckning målen har uppfyllts. För uppföljning av effektmålen krävs ingångsvärden bland annat gällande befintliga rutiner kring kompetensförsörjning hos de medverkande arbetsgivarna samt graden av upplevd trygghet hos medverkande pedagogisk personal avseende att undervisa utifrån ett normkritiskt perspektiv. Denna typ av ingångsvärden kan erhållas genom såväl dokumentstudier som enkäter med berörda målgrupper, samt intervjuer. Extern oberoende kompetens gällande uppföljning och utvärdering kommer att nyttjas för insamling av underlag gällande ingångsvärden såväl som materialinsamling under projektets genomförande och utfallsmätningar i samband med projektavslut. I detta uppdrag efterfrågas givetvis en diskussion kring, och problematisering av projektets mål i förhållande till programmets mål och syfte, bland annat utifrån illustrationen av projektets verksamhetslogik i förhållande till programmets insatsområden. Det praktiska genomförandet av uppföljningen kommer att struktureras av upphandlad aktör, i samråd med projektledning och styrgrupp.

Regionrådet KALLELSE 1(8) Dag 2013-02-22. Tid 13.30 16.40. Vännäs, Hotell Vännäs

Regionrådet KALLELSE 1(8) Dag 2013-02-22. Tid 13.30 16.40. Vännäs, Hotell Vännäs Bjurholm Nordmaling Robertsfors Umeå Vindeln Vännäs KALLELSE 1(8) Regionrådet Dag 2013-02-22 Tid 13.30 16.40 Plats ande Vännäs, Hotell Vännäs Ingemar Nyman, Bjurholms kommun Dagmar Schröder, Bjurholms

Läs mer

På spaning efter jämställdheten

På spaning efter jämställdheten På spaning efter jämställdheten Handlingsplan 2011 2015 Kortversion Förord Eskilstuna ska bli en av landets mest jämställda kommuner som ort, verksamhet och arbetsgivare. Eskilstuna kommun ska vara ett

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Förslag till beslut Nämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande i ärendet.

Förslag till beslut Nämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande i ärendet. BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-01-09 GSN-2012/514.628 1 (4) HANDLÄGGARE Särkijärvi Zettervall, Karin Grundskolenämnden Karin.Sarkijarvi-Zettervall@huddinge.se Remissvar - Angående genuskompetens

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se Jelica Ugricic, ordförande Ideell förening som är politiskt och religiöst obunden Grundades 1970 Ca 600 medlemmar 30% av medlemmarna har

Läs mer

0611-349000 35192-4 070-2156951

0611-349000 35192-4 070-2156951 1(6) ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL Ansökan skickas till: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Näringsliv och samhällsbyggnadsavdelningen 871 86 HÄRNÖSAND Uppgifter om sökande Organisationsnummer 202100-2445 Projektägare

Läs mer

Strategi för ett jämställt Upplands Väsby

Strategi för ett jämställt Upplands Väsby Styrdokument, plan Stöd & Process 2013-08-27 Maria Lindeberg 08-590 973 76 Dnr KS/2013:457 Maria.lindeberg@upplandsvasby.se Strategi för ett jämställt Upplands Väsby Nivå: Kommungemensamt Antagen: Kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunchefsgruppen KALLELSE 1(5) Dag 2013-05-15. Tid 08.30-11.00. Umeå stadshus, Nobelsalen

Kommunchefsgruppen KALLELSE 1(5) Dag 2013-05-15. Tid 08.30-11.00. Umeå stadshus, Nobelsalen Bjurholm Nordmaling Robertsfors Umeå Vindeln Vännäs Örnsköldsvik KALLELSE 1(5) Kommunchefsgruppen Dag 2013-05-15 Tid 08.30-11.00 Plats ande Umeå stadshus, Nobelsalen Kurt-Allan Egelby, Bjurholms kommun

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 2015-03-25 Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen bygger vidare

Läs mer

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige SLUTRAPPORT 2008-09-23 Sören Johansson FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige Period: 2008-01-01 2008-06-30 Projektorganisation Projektägare:

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Projekt Trafikskola för jämställdhet 2005-2007 Landstinget Dalarna

Projekt Trafikskola för jämställdhet 2005-2007 Landstinget Dalarna Projekt Trafikskola för jämställdhet 2005-2007 Landstinget Dalarna Bakgrund Det krävs ett nytt sätt att tänka för att lösa de problem som det gamla sättet att tänka har skapat. Albert Einstein. Jämställdhet

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi

Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi Nämndens text till årsredovisning År: 2012 Period: December Nämnd: Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Nämndens uppdrag Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning har ansvaret

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Gemensam utmaning gemensamt ansvar Utgångspunkter Ett effektivt tillvaratagande

Läs mer

Umeåregionens strategiska plan Umeåregionens Regionråd fattade 2006-11-23 beslut om strategisk plan för Umeåregionens kommunsamverkan:

Umeåregionens strategiska plan Umeåregionens Regionråd fattade 2006-11-23 beslut om strategisk plan för Umeåregionens kommunsamverkan: Umeåregionens strategiska plan Umeåregionens Regionråd fattade 2006-11-23 beslut om strategisk plan för Umeåregionens kommunsamverkan: Umeåregionen har tre övergripande målsättningar 1. utveckla regionen

Läs mer

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen www.winnetskane.se Fjelievägen 5, Lund Vi är ca 150

Läs mer

AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18

AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18 AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18 AGENDA DANIEL NORDSTRÖM OM NORDSTRÖM EDUCATION FILMVISNING FRÅN HUDIKSVALL VARFÖR SATSA ENTREPRENÖRSKAP I AVESTA KOMMUN? BEVILJAD PROJKETANSÖKAN

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten Tjänsteskrivelse 2005-02-16 Dnr 05KS/0139 Handläggare: Jonas Rydberg Tel: 08/570 383 38 Kommunstyrelsen Jämställdhetspolicy respektive jämställdhetsplan 2005 vid Värmdö

Läs mer

Örebro läns Kvinnolobby

Örebro läns Kvinnolobby Örebro läns Kvinnolobby Vi stärker länets kvinnor 1 Publ.nr: 2009:6 2 Vi stärker länets kvinnor Kvinnolobbyn är en styrka för länet. Här samlas kvinnor med olika kompetenser och erfarenheter för att ta

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Ledarutveckling över gränserna

Ledarutveckling över gränserna Handlingsplan för jämställdhet i (ESF projekt 2011-3030037) Bakgrund Vi vill genom olika ledarutvecklingsinsatser ge deltagarna större möjlighet till en framtida karriär som chef. Programmet genomförs

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN. Lärgruppsplan

JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN. Lärgruppsplan JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN Lärgruppsplan JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN Jämställdhet innebär att kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom alla väsentliga

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset -juni 2012 Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 14 juni Uppföljning av vårens utvärdering Workshop om framtiden Fokusgrupper

Läs mer

Anställningsbar i tid

Anställningsbar i tid Anställningsbar i tid En sammanfattning av Eva Sennermarks rapport På bara två år kan nyanlända tekniker och ingenjörer med utländsk bakgrund komma ut i arbetslivet eller gå vidare till högre studier.

Läs mer

AKTIVITETSPLAN VÄRLDSKLASS 2015 2013:1

AKTIVITETSPLAN VÄRLDSKLASS 2015 2013:1 AKTIVITETSPLAN VÄRLDSKLASS 2015 2013:1 AKTIVITETSPLAN 2013:1 VÄRLDSKLASS 2015 Världsklass 2015 är kommunens utvecklingsarbete med huvudmål att Örnsköldsvik ska vara en kommun av världsklass att leva i,

Läs mer

Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE

Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE Författare och kontaktperson: Kerstin Bergman, Samhällsbyggnadsenheten Omslagsbild: Shalamov/Mostphotos Layout: Helikopter

Läs mer

Sammanfattning av rundabordssamtal

Sammanfattning av rundabordssamtal Sammanfattning av rundabordssamtal I detta dokument summeras vad som hittills har diskuterats vid de rundabordssamtal som förts inom Kraftsamling sedan starten 2011. Det är ett omfattande material som

Läs mer

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Fungerande nätverksforum genom mentorskap I N N E H Å L L Varför Yrkeskompis? sid 2-3 Målgrupper sid 4-5 Samverkan

Läs mer

Kommittédirektiv. Delegation för jämställdhet i högskolan. Dir. 2009:7. Beslut vid regeringssammanträde den 29 januari 2009

Kommittédirektiv. Delegation för jämställdhet i högskolan. Dir. 2009:7. Beslut vid regeringssammanträde den 29 januari 2009 Kommittédirektiv Delegation för jämställdhet i högskolan Beslut vid regeringssammanträde den 29 januari 2009 Dir. 2009:7 Sammanfattning av uppdraget En delegation ska stödja insatser och föreslå åtgärder

Läs mer

Vägledning på Arbetsförmedlingen på 2010-talet. Vägledarkonferens 10 juni 2010. Kristina E Andréasson

Vägledning på Arbetsförmedlingen på 2010-talet. Vägledarkonferens 10 juni 2010. Kristina E Andréasson Vägledning på Arbetsförmedlingen på 2010-talet Vägledarkonferens 10 juni 2010 Kristina E Andréasson Utgångspunkter Vägledning en framgångsfaktor för omsättningsmålen V1-V5 Ett upplevt behov av att lyfta

Läs mer

Marseille, New Hotel of Marseille.

Marseille, New Hotel of Marseille. Bjurholm Nordmaling Robertsfors Umeå Vindeln Vännäs Örnsköldsvik KALLELSE 1(5) Regionråd Dag 2014-05-17 Tid 10.30 12.30 Plats ande Marseille, New Hotel of Marseille. Ingemar Nyman, Bjurholms kommun Dagmar

Läs mer

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Förord BIIA resurscentrum vill skapa ökade förutsättningar för människor som idag står utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

Likvärdig studie- och yrkesvägledning för barn, ungdomar och vuxna

Likvärdig studie- och yrkesvägledning för barn, ungdomar och vuxna Regionala rekommendationer för Östergötland och Tranås Kontaktuppgifter: Helene Sjöberg Utbildningsstrateg, Regionförbundet Östsam 013-26 27 40 072-539 91 83 helenesjoberg@ostsamse Dokumentinformation:

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona Orimliga löneskillnader i Blekinge 2012 Inledning För 50 år sedan avskaffades de särskilda lönelistor som gällde för kvinnor. Kvinnolönerna

Läs mer

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll?

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Slutrapport 2015-03-04 Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Inledning Kommunstyrelsen i Skellefteå kommun har beslutat att jämställdhetsfrågorna ska integreras i all verksamhet

Läs mer

Nulägesbeskrivning. -Checklista

Nulägesbeskrivning. -Checklista Nulägesbeskrivning -Checklista Gå igenom samtliga påståenden och markera i vilken utsträckning du tycker att de stämmer med verkligheten. Motivera gärna ditt svar och skriv in förslag till förbättringar.

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

Uppföljning indikatorer projektet GEORANGE.

Uppföljning indikatorer projektet GEORANGE. Uppföljning indikatorer projektet GEORANGE. GEORANGE strategiska tanke har alltid varit att utifrån regionens förutsättningar bidra med insatser som skapar långsiktig och hållbar tillväxt. I det sammanhanget

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik. Kan. Vet. Vill

VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik. Kan. Vet. Vill VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik Vet Kan Är Vill VINNANDE ARENA Vinnande Arena är ett projekt i Vårgårda kommun som tilldelats

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Regionens olika skepnader, näringslivets olika önskemål och kommunernas olika visioner måste därför

Regionens olika skepnader, näringslivets olika önskemål och kommunernas olika visioner måste därför Regionens olika skepnader, näringslivets olika önskemål och kommunernas olika visioner måste därför lyftas och diskuteras för att det regionala arbetet ska kunna fortsätta. Regionfrågan/-indelningen är

Läs mer

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Mötesplats Arbetsmarknad Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Lärorika samarbeten och regional samverkan Här erbjuds du en arena för erfarenhetsutbyte och inspiration. Erfarna projektledare presenterar

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

Process och struktur. Liksom Yin och Yan behövs båda

Process och struktur. Liksom Yin och Yan behövs båda Process och struktur Liksom Yin och Yan behövs båda Logiskt Ramverk (LFA): En etablerad planeringsmodell Ett konkret hjälpmedel för målstyrd planering, analys, bedömning, uppföljning och utvärdering av

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Samverkan och flernivåstyre för att förhindra dropouts

Samverkan och flernivåstyre för att förhindra dropouts Samverkan och flernivåstyre för att förhindra dropouts Erfarenheter från svenska ESF-rådets tidigare dropouts-satsningar Ann.ohman-sandberg@apel-fou.se Relationen studier -arbete för unga i Sverige Andel

Läs mer

Projektplan 2011. -En brandstation för alla. En Brandstation för alla. Linda Granqvist. Antagen av XXX den ÅRMÅNDAG Version Datum

Projektplan 2011. -En brandstation för alla. En Brandstation för alla. Linda Granqvist. Antagen av XXX den ÅRMÅNDAG Version Datum Projektplan 2011 - En Brandstation för alla Linda Granqvist Antagen av XXX den ÅRMÅNDAG Version Datum Bakgrund Räddningstjänsten i Sverige står inför många utmaningar. Ett säkrare och tryggare samhälle,

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland?

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Varje år dör 1.600 personer i förtid på grund av ojämlikheter i hälsa. Detta medför ett produktionsbortfall motsvarande 2,2 miljarder kronor en förlust

Läs mer

RegSam - Regional Samverkan för hållbar tillväxt

RegSam - Regional Samverkan för hållbar tillväxt RegSam - Regional Samverkan för hållbar tillväxt Syfte med RegSam Att skapa förutsättningar för samverkan och hållbar tillväxt Att förstärka och fördjupa samverkansarbetet mellan akademi och företag/organisationer.

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande:

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande: Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen och den förtydligar

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Dörröppnare - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Syfte med W18-24 Att stärka och förbereda arbetslösa ungdomar för ett kommande inträde på arbetsmarknaden eller fortsatta

Läs mer

Social hållbarhet i ledning och styrning

Social hållbarhet i ledning och styrning Social hållbarhet i ledning och styrning PLATS FÖR BUDSKAP Elisabeth Bengtsson Folkhälsochef elisabeth.m.bengtsson@skane.se Det motsägelsefulla Skåne. Stark befolkningstillväxt men ojämnt fördelat Stark

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) har, som facklig organisation, en betydande roll i arbetet för att främja allas lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. I detta dokument tydliggör vi förbundets

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Länsplan för Västmanland Delprojekt 3

Länsplan för Västmanland Delprojekt 3 Länsplan för Västmanland Delprojekt 3 Uppdraget för delprojekt 3 Syfte: att utveckla en plan för målinriktade och strategiskt långsiktiga insatser i hela länet för att samordna och matcha arbetslivets

Läs mer

Lönekartläggning Upplands Väsby kommun

Lönekartläggning Upplands Väsby kommun Lönekartläggning Upplands Väsby kommun 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Lönekartläggning enligt lagen mot diskriminering... 3 Arbetsgrupp... 3 Granskning av lönepolitiken... 3 Kartläggning av medarbetares arbetsuppgifter...

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion

BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion Umeå LA + Ö-vik LA = Botniaregionen? (o) sant Båda städerna är idag självständiga centra i var sin arbetsmarknadsregion De måste bli mer beroende av

Läs mer

Företagarnas JobbEtt 2011-2013

Företagarnas JobbEtt 2011-2013 BBilaga Bilaga 1 PROJEKTBESKRIVNING Företagarnas JobbEtt 2011-2013 2010-10-27 1 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Bakgrundsbeskrivning... 3 Sammanfattande projektbeskrivning... 4

Läs mer

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Tommy Johansson, SPU 2013 Innehållsförteckning Kunskap kompetens - arbete 1 1. Bakgrund och uppdrag 3 2. Intressenter 5 2.1 Politik 5 2.2

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Ekonomichefernas nya utmaningar: Don t work harder work smarter. Ekonomichefsrapport 2014

Ekonomichefernas nya utmaningar: Don t work harder work smarter. Ekonomichefsrapport 2014 Ekonomichefernas nya utmaningar: Don t work harder work smarter Ekonomichefsrapport 2014 Inledning Att ta med det ekonomiska perspektivet och ekonomiska analyser vid verksamhetsförändringar borde vara

Läs mer

Jämförelse mellan Löneavtal HÖK 11 och LÖN-Nulägesrapport om medellön, lönespridning och livslön för VF yrkesgrupper 2015

Jämförelse mellan Löneavtal HÖK 11 och LÖN-Nulägesrapport om medellön, lönespridning och livslön för VF yrkesgrupper 2015 Jämförelse mellan Löneavtal HÖK 11 och LÖN-Nulägesrapport om medellön, lönespridning och livslön för VF yrkesgrupper 2015 Löneavtal HÖK 11 Bilaga 1 till HÖK 11 1 Grundläggande principer för lönesättningen

Läs mer

Jämställdhet och mångfald - en förutsättning för hållbar utveckling. Kicki Borhammar, EDCS

Jämställdhet och mångfald - en förutsättning för hållbar utveckling. Kicki Borhammar, EDCS Jämställdhet och mångfald - en förutsättning för hållbar utveckling Kicki Borhammar, EDCS Uppdrag: att bidra till jämställd utveckling processtöd till projekt inom tillväxtarbetet processtöd till företag

Läs mer

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens Aktivitets- och kommunikationsplan för Länsgrupp kompetensplattform Konkretisering av länsgruppens uppdrag som beslutades av styrgruppen för Kompetensplattform Västerbotten den 17 november 2011. A: Ta

Läs mer

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 1 Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 3 Innehållsförteckning Inledning... 5 Många är

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning STK-2015-394

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning STK-2015-394 SIGNERAD 2015-04-30 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2015-04-30 Vår referens Carina Funeskog Enhetschef carina.funeskog@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam

Läs mer

Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige

Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige - ESF-rådet har cirka 130 anställda och är indelat i åtta regioner, med huvudkontor i Stockholm - En nationell handlingsplan och åtta regionala

Läs mer

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter Etnisk mångfald 1 ETNISK OCH KULTURELL MÅNGFALD I STATLIGA MYNDIGHETER

Läs mer

sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete

sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete Främjandet av mångfald och likabehandling inom en organisation förutsätter att ledarskapet

Läs mer

väl har börjat. Rykten om interna förhållanden sprids snabbt bland potentiella medarbetare. Rekryteringsprocessen

väl har börjat. Rykten om interna förhållanden sprids snabbt bland potentiella medarbetare. Rekryteringsprocessen 8. E t t g o t t r y k t e ä r A rbetsgivaren som varumärke Ett gott rykte som arbetsgivare är bästa rekryteringskanal. Begreppet Employment branding, arbetsgivarvarumärke, blir allt viktigare. Image,

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

Regional strategi för arbetsgivarpolitik

Regional strategi för arbetsgivarpolitik Regional strategi för arbetsgivarpolitik Vår vision Socialdemokratisk arbetsgivarpolitik ska stärka personalens arbetsvillkor och arbetsmiljö. Det är viktigt både för den enskilde men också för kvaliteten

Läs mer

Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt?

Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt? Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt? Och vad har det med jämställdhet att göra? 26 mars 2014 Peter Kempinsky Om Kontigo Arbetar med frågor kring regional och lokal utveckling samt näringslivsutveckling

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar Riktlinjer Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar 1 FÖRORD Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar är olika forum för dialog mellan arbetsgivaren och medarbetare. Genom en dialog

Läs mer