Nya idéer för Segeltorp svar på motion väckt av Marica Lindblad (MP) och Britt Björneke (V)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nya idéer för Segeltorp svar på motion väckt av Marica Lindblad (MP) och Britt Björneke (V)"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (4) HANDLÄGGARE Sundström, Gunilla Kommunstyrelsen Nya idéer för Segeltorp svar på motion väckt av Marica Lindblad (MP) och Britt Björneke (V) Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Motionen om nya idéer för Segeltorp från Marica Lindblad (MP) och Britt Björneke (V) anses vara besvarad med hänvisning till vad som sägs i kommunstyrelsens förvaltnings tjänstutlåtande daterat den 30 augusti Sammanfattning Marica Lindblad (MP) och Britt Björneke (V) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde den 11 februari 2013 en motion om att kommunen borde ta ett helhetsgrepp kring utvecklingen av Segeltorps centrum och att det inte räcker med den övergripande översiktsplanen som nu håller på att tas fram. I motionen föreslås att Huddinge kommun inleder ett arbete med fördjupad översiktsplan för Segeltorp. Inriktningen i planarbetet bör vara att planera för fler bostäder och med blandade upplåtelseformer, att planera för Spårväg syd, bättre kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik och även hur biltrafiken i området ska fungera samt att planera för fler former av service och handel. Motionen har remitterats till miljönämnden och samhällsbyggnadsnämnden som hänvisar till arbetet med kommunens nya översiktsplan och det uppdrag om en förstudie för kommunens lokala centrum som samhällsbyggnadsnämnden fattat beslut om. Kommunstyrelsens förvaltning delar motionsställarnas uppfattning att det är viktigt att jobba vidare med utvecklingen av de centrala delarna av Segeltorp vilket också framkommit vid de intervjuer som genomfördes med fastighetsägare i Segeltorps centrum under hösten Det är dock en omfattande och mycket tidskrävande process att ta fram en fördjupad översiktsplan och förvaltningen anser därför att andra former bör sökas för planering av Segeltorps centrala delar. Förslaget till ny översiktsplan för kommunen, Översiktsplan 2030, innehåller strukturplaner för utvecklingen av kommunens lokala centrum med omgivning. Strukturplanen för Segeltorp redovisar en önskvärd utveckling som är i linje med vad motionsställarna föreslår. Strukturplanen tillsammans med den förstudie för kommunens lokala POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Näringsliv och samhällsutveckling HUDDINGE BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (4) centrum som samhällsbyggnadsnämnden fattat beslut om att genomföra är en bra start för ett fortsatt planeringsarbete. Resultatet av förstudien ska bl.a. kunna användas som planeringsunderlag men kan också komma att visa på behov av att ta fram program eller inriktning för fortsatt fysisk planering. Arbetet med en förstudie för Segeltorps centrala del har precis startat. Förslag till planeringsåtgärder som förstudien kommer fram till kommer sedan att hanteras inom ramen för kommunens projektplan för samhällsbyggnadsprojekt. En viktig del i arbetet med de lokala centrumen är också dialog med berörda fastighetsägare samt att se till genomförandefrågorna. Beskrivning av ärendet Marica Lindblad (MP) och Britt Björneke (V) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde den 11 februari 2013 en motion om att kommunen borde ta ett helhetsgrepp kring utvecklingen av den centrala delen av Segeltorp och att det inte räcker med den övergripande översiktsplanen som nu håller på att tas fram. I motionen hänvisas till att det med tanke på Stockholms stads arbete med stadsutvecklingen i Fruängen (området vid Gyllene Ratten) också borde finnas ett förändringstryck för Segeltorp. Det är viktigt att se till helheten och samplanera för att minska risken för att flera mindre projekt hindrar en välfungerande långsiktig lösning. Motionsställarna föreslår att Huddinge kommun inleder ett arbete med fördjupad översiktsplan för Segeltorp. Inriktningen i planarbetet bör vara: - att planera för fler bostäder och med blandade upplåtelseformer, - att planera för Spårväg syd, bättre kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik och även för hur biltrafiken i området ska fungera, - att planera för fler former av service och handel. Motionen, bilaga 1, har remitterats till miljönämnden och samhällsbyggnadsnämnden för synpunkter. Remissinstansernas synpunkter Både miljönämnden och samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att lämna miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen. Nämndernas beslut med tillhörande tjänsteutlåtande bifogas, bilaga 2-4. Miljönämnden och samhällsbyggnadsnämnden anser sammanfattningsvis att motionens önskemål om framtida utveckling i Segeltorps centrum är i linje med den strukturplan för Segeltorps centrum som finns i samrådsförslaget för Huddinge kommuns Översiktsplan I remissvaret hänvisas också till att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen hos samhällsbyggnadsnämnden

3 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (4) begärt ett uppdrag att ta fram en förstudie för de lokala centrumen i kommunen med stadsanalys, visionsbilder och handlingsprogram. Syftet är att skapa konkreta verktyg för att förverkliga översiktsplanens intentioner i de utpekade lokala centrumen. Förstudien ska ge en inriktning för hur det är tänkt att förverkliga översiktsplanens visioner om de olika lokala centrumen. Förstudien kan därför fylla den funktion som motionsställarna efterfrågar och vara ett enklare instrument än en fördjupad översiktsplan för Segeltorps centrum. Förslaget är att invänta förstudien för de lokala centrumen och se det som en strategi för den fortsatta utvecklingen och genomförandet av Segeltorps centrum. Förvaltningens synpunkter Kommunstyrelsens förvaltning delar motionsställarnas uppfattning att det är viktigt att jobba vidare med utvecklingen av de centrala delarna av Segeltorp vilket också framkom vid de intervjuer som genomfördes med fastighetsägare i Segeltorps centrum under hösten Förvaltningen har dock samma erfarenhet som miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att det är en omfattande och mycket tidskrävande process att ta fram en fördjupad översiktsplan och anser därför att andra former bör sökas för planering av Segeltorps centrala delar. Förslaget till ny översiktsplan för kommunen, Översiktsplan 2030, innehåller strukturplaner för utvecklingen av kommunens lokala centrum med omgivning. Strukturplanen för Segeltorp redovisar en önskvärd utveckling som är i linje med vad motionsställarna föreslår. Förvaltningen anser att strukturplanen tillsammans med den förstudie för kommunens lokala centrum som samhällsbyggnadsnämnden beslutat att genomföra är en bra start för ett fortsatt planeringsarbete. Arbetet med att ta fram en förstudie för centrala delen av Segeltorp har precis påbörjats. Resultatet av förstudien ska bl.a. kunna användas som planeringsunderlag men kan också komma att visa på behov av att ta fram program eller inriktning för fortsatt fysisk planering. Förslag till planeringsåtgärder som förstudien kommer fram till kommer att hanteras inom ramen för kommunens projektplan för samhällsbyggnadsprojekt. I gällande projektplan finns en utveckling av fastigheten Lövdungen 2 med bostäder och service med. Fastigheten är belägen intill Segeltorps centrum och används idag för bilservice. En viktig del i arbetet med de lokala centrumen är också dialog med berörda fastighetsägare samt att se till genomförandefrågorna. Resultatet av dialogen med fastighetsägarna i Segeltorps centrum visar dels på ett stort intresse av att centrumet utvecklas och förtätas, dels en vilja att medverka i förändringen. Förslag på åtgärder är bl.a. nya bostäder, utveckling av torget och bättre

4 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (4) kommersiell service t ex en mindre livsmedelsbutik. En sammanställning av dialogen bifogas, bilaga 5. Med hänvisning till vad som beskrivits i detta ärende anser förvaltningen att motion anses besvarad. Vesna Jovic Kommundirektör Gunilla Wastesson Planeringschef Gunilla Sundström Samhällsplanerare Bilagor Bilaga 1: Motionen Bilaga 2: Miljönämndens beslut Bilaga 3: Samhällsbyggnadsnämndens beslut Bilaga 4: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande Bilaga 5: Segeltorps centrum Dialog med fastighetsägarna, februari 2013 Beslutet delges Miljönämnden Samhällsbyggnadsnämnden

5

6 MILJÖNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragraf Sid Miljönämndens arbetsutskott 6 maj Miljönämnden 21 maj Diarienummer MN Remiss: Nya idéer för Segeltorp! Motion från Marica Lindblad (MP) och Britt Björneke (V) Yttrande till kommunstyrelsen Miljönämndens beslut Miljönämnden lämnar tjänsteutlåtande daterat till kommunstyrelsen som svar på remissen. Överläggning i miljönämnden Erik Reuterswärd (MP) yrkar på tillstyrkan till motionen. Peter Andersson (S) yrkar på tillstyrkan till motionen. Proposition Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: 1. Förvaltningens förslag till beslut 2. Erik Reuterswärds (MP) och Peter Anderssons (S) yrkanden om tillstyrkan till motionen Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. Reservation Erik Reuterswärd (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Arbetsutskottets beslut Ärendet överlämnas till nämnden utan eget ställningstagande. Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

7 MILJÖNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragraf Sid Miljönämndens arbetsutskott 6 maj Miljönämnden 21 maj Diarienummer MN Sammanfattning Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen anser att motionens önskemål om framtida utveckling i Segeltorp centrum är i linje med strukturplanen för Segeltorp centrum i översiktsplanens samrådsförslag. Samhällsbyggnadsförvaltningen begär vid samhällsbyggnadsnämndens möte i maj 2013, uppdrag att ta fram en förstudie för de lokala centrumen i kommunen. Denna förstudie ska ge en inriktning för hur det är tänkt att förverkliga översiktsplanens visioner om de olika lokala centrumen. Förstudien kan därför fylla den funktion som motionsställarna efterfrågar och vara ett enklare instrument än en fördjupad översiktsplan för Segeltorp centrum som är det som motionen föreslår. Tjänsteutlåtande Beslutet delges Kommunstyrelsen Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

8

9 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragraf Sid Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 6 maj Samhällsbyggnadsnämnden 23 maj Diarienummer SBN Remiss: Nya idéer för Segeltorp! Motion från Marica Lindblad (MP) och Britt Björneke (V) Yttrande till kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsnämndens beslut Samhällsbyggnadsnämnden lämnar tjänsteutlåtande daterat till kommunstyrelsen som svar på remissen. Överläggning i samhällsbyggnadsnämnden Tomas Hansson (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Elisabeth Ulin Karlsson (V) med stöd av Camilla Thörn (MP) yrkar i första hand att nämnden tillstyrker motionen och i andra hand, om nämnden ej tillstyrker motionen, ger förvaltningen i uppdrag att göra en förstudie om Segeltorp i enlighet med motionen. Proposition 1. Ordföranden ställer Elisabeth Ulin Karlssons (V) och Camilla Thörns (MP) förslag om tillstyrkan till motionen mot förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 2. Ordföranden ställer Elisabeth Ulin Karlssons (V) och Camilla Thörns (MP) andrahandsyrkande, att ge förvaltningen i uppdrag att göra en förstudie om Segeltorp i enlighet med motionen, mot förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. Reservation Camilla Thörn (MP) och Elisabeth Ulin Karlsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Protokollsanteckning Tomas Henriksson (S) anmäler protokollsanteckning. Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

10 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragraf Sid Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 6 maj Samhällsbyggnadsnämnden 23 maj Diarienummer SBN Arbetsutskottets beslut Ärendet överlämnas till nämnden utan eget ställningstagande. Sammanfattning Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen anser att motionens önskemål om framtida utveckling i Segeltorp centrum är i linje med strukturplanen för Segeltorp centrum i översiktsplanens samrådsförslag. Samhällsbyggnadsförvaltningen begär vid samhällsbyggnadsnämndens möte i maj 2013, uppdrag att ta fram en förstudie för de lokala centrumen i kommunen. Denna förstudie ska ge en inriktning för hur det är tänkt att förverkliga översiktsplanens visioner om de olika lokala centrumen. Förstudien kan därför fylla den funktion som motionsställarna efterfrågar och vara ett enklare instrument än en fördjupad översiktsplan för Segeltorp centrum som är det som motionen föreslår. Tjänsteutlåtande Beslutet delges Kommunstyrelsen Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

11

12

13 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA SBN (3) HANDLÄGGARE Johanna Tullhage Wadhstorp Miljönämnden MN Samhällsbyggnadsnämnden SBN PL Remiss Motion från Marica Lindblad (MP) och Britt Björneke (V) - Nya idéer för Segeltorp! yttrande till kommunstyrelsen Förslag till beslut Miljönämnden respektive samhällsbyggnadsnämnden lämnar tjänsteutlåtandet som svar till kommunstyrelsen Sammanfattning Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen anser att motionens önskemål om framtida utveckling i Segeltorp centrum är i linje med strukturplanen för Segeltorp centrum i översiktsplanens samrådsförslag. Samhällsbyggnadsförvaltningen begär vid samhällsbyggnadsnämndens möte i maj 2013, uppdrag att ta fram en förstudie för de lokala centrumen i kommunen. Denna förstudie ska ge en inriktning för hur det är tänkt att förverkliga översiktsplanens visioner om de olika lokala centrumen. Förstudien kan därför fylla den funktion som motionsställarna efterfrågar och vara ett enklare instrument än en fördjupad översiktsplan för Segeltorp centrum som är det som motionen föreslår. Bakgrund En motion har inkommit till kommunstyrelsen, skriven av Marica Lindblad (MP) och Britt Björneke (V) och miljönämnden och samhällsbyggnadsnämnden har därför getts möjlighet att yttra sig. Motionen har rubriken nya idéer för Segeltorp! och handlar om att Huddinge kommun borde ta ett helhetsgrepp kring utvecklingen i Segeltorp centrum och ta fram en vision för centrumets utveckling i form av en fördjupad översiktsplan. Författarna tar upp behovet av att utveckla kommersiell service i området men även kompletterande bostadsbebyggelse, gång- cykel och kollektivtrafik samt ta hand om områdets bilism. Med tanke på Stockholm stads utveckling av Fruängen på andra sidan kommungränsen finns det enligt författarna ett förändringstryck på Segeltorp centrum. POSTADRESS Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Planavdelningen Huddinge BESÖKSADRESS Sjödalsvägen 29 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX (kundtjänst) E-POST OCH WEBB

14 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN SIDA SBN (3) Förvaltningens synpunkter Segeltorp centrum har pekats ut som ett lokalt centra i Huddinge kommuns samrådsförslag till ny översiktsplan. Detta innebär att området har identifierats som kollektivtrafiknära med ett stort exploateringstryck. Enligt samrådsförslaget finns inom strukturplanerna goda förutsättningar för att uppfylla översiktsplanens mål om levande stadsmiljöer med prioriterad gång, cykel och kollektivtrafik, utveckla kvaliteten på utpekade grönområden och funktionsblandning med blandade upplåtelseformer. Strukturplanen för Segeltorp centrum redovisar en utveckling som stämmer väl överens med motionens önskemål. Översiktsplanen är enbart vägledande men anger en inriktning för den framtida utvecklingen av området som framtida detaljplaner ska förhålla sig till. Arbete med en fördjupad översiktsplan initieras av kommunstyrelseförvaltningen. Att ta fram fördjupade översiktsplaner har gjorts på tre platser i Huddinge kommun, Storängens industriområde, Flemingsberg och Kungens kurva. Dessa områden är ytmässigt stora och har ett stort exploateringstryck där det har funnits större möjlighet till förändring än vad som kan förväntas i Segeltorp där mycket redan är byggt. Arbetet med de fördjupade översiktsplanerna har visat sig bli omfattande och tar mycket tid i anspråk och. Därför bör andra metoder att ta fram en övergripande inriktning för Segeltorp centrum undersökas som kan vara mer detaljerad än en översiktsplan men ta ett större grepp än en detaljplan. I Huddinge centrum har till exempel ett program tagits fram som är vägledande för den kommande detaljplaneringen. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen begär vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträde i maj uppdrag från samhällsbyggnadsnämnden att ta fram en förstudie för lokala centrum med stadsanalys, visionsbilder och handlingsprogram. Syftet är att skapa konkreta verktyg för att förverkliga översiktsplanens intentioner i de utpekade lokala centrum. Resultatet ska kunna användas som planeringsunderlag och underlag för utveckling av den offentliga miljön och kan rekommendera att ett program tas fram där behov finns. Förstudien är ett sätt att från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen arbeta aktivt med de frågor som rör den bebyggda miljön inom Segeltorps centrum för att få till en positiv utveckling i området. Förslaget är därför att invänta förstudien för de lokala centrumen och se det som en strategi för den fortsatta utvecklingen och genomförandet av Segeltorp centrum. Ett samarbete och samordning bör även ske med de ansvariga för utvecklingen i Fruängen såväl som med SL.

15 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN SIDA SBN (3) Helén Mårtensson förvaltningschef Johanna T Wadhstorp planhandläggare Bilagor: Motion Nya idéer för Segeltorp! Delges: Kommunstyrelsen

16 Segeltorps centrum Dialog med fastighetsägarna Februari 2013

17 Innehåll Sammanfattning. 3 Inledning.. 4 Bakgrund..4 Syfte och metod.. 4 Avgränsning.5 Beskrivning av Segeltorps centrum. 7 Läge och kommunikationer...7 Bebyggelse.. 8 Kommersiell och offentlig service 9 Boende. 9 Sammanställning av intervjuerna.. 10 Fastighetsägarna..10 Klinten Gläntan Stigen 1 12 Gläntan Skogsbrynet 2 och 3 14 Bilan Lövdungen Övriga. 19

18 Sammanfattning Huddinge kommun har som intention att förtäta Segeltorps centrum med bostäder och kommersiell service. En första dialog har förts med fastighetsägarna i centrumområdet i form av intervjuer med var och en. I dialogen har det kommit fram att alla fastighetsägare har ett stort intresse av att centrumet utvecklas och förtätas och samtliga uttrycker en vilja att medverka i förändringen. I denna sammanställning presenteras varje fastighetsägares egna tankar och visioner om hur ett framtida centrum skulle kunna se ut. Många synpunkter och idéer har visat sig vara gemensamma. Den generella åsikten är att dagens centrum är tråkigt och att bebyggelsestrukturen skulle kunna förbättras. Idéer för vad som skulle kunna göras är till exempel att: tydliggöra centrumets existens genom en mer levande och utmärkande portal in i centrumet i anslutning till rondellen vid Häradsvägen och Gamla Södertäljevägen och en mer välkomnade fasad ut mot gatan, åstadkomma en samhörighetskänsla mellan de befintliga centrumverksamheterna, bland annat genom ett levande torg som kan knyta samman centrumet, planera för ett centrum med en stadsgatuliknande karaktär, möjliggöra för mer och bättre kommersiell service med förslag om ett ordentligt café och en mindre livsmedelsbutik, bygga nya bostäder i form av större hyreslägenheter för familjer och mindre lägenheter för unga (eventuellt studentlägenheter) och äldre, integrera befintlig bebyggelse med nya bostäder och nya verksamheter, till exempel genom att bygga bostäder ovanpå befintligt gym. Kopplat till förtätning av både bostäder och handel tas frågan om parkeringsplatser upp, en fråga som flera anser vara viktig att lösa för att möjliggöra utvecklingsplanerna. Många lyfter även fram områdets befintliga kvaliteter, som bör tas tillvara i ett förändringsarbete av Segeltorps centrum, och belyser bland annat: områdets närhet och goda trafikkommunikationer till och från flera större centralpunkter i Huddinge och Stockholms kommuner, närheten till en vårdcentral för de boende i och om runtomkring centrumet, den nyrenoverade och utbyggda skolan som ger området ökad kvalitet, litenheten, att området inte är exploaterat med ett stort antal flerbostadshus, att invånarna i Segeltorp är aktiva och engagerade i utvecklingsfrågor och vill medverka till en förbättring. 3

19 Inledning Bakgrund I Huddinge kommuns översiktsplaneförslag, ÖP 2030, som har varit ute på samråd under hösten 2012, har Segeltorp lyfts fram som ett förtätningsområde med en blandning av handel och bostäder. Yttranden om förslaget för Segeltorp har inkommit från flera remissinstanser och invånare och dessa kommer att presenteras i en sammanställning av översiktsplaneförslagets samtliga yttranden. Kommunen har som intention att öka den kommersiella servicen och förtäta centrumbildningen i Segeltorp med bostäder. Hur kommunen tänker sig ett framtida Segeltorp illustreras i den strukturplan som redovisas på sidan 63 i översiktsplanen, se utdrag nedan. Kommunen har med anledning av sin önskan om förtätning fört en första dialog med fastighetsägarna i Segeltorps centrum. Gunilla Sundström på Kommunstyrelsens förvaltning, Näringsliv och Samhällsutveckling, har uppdragit åt Grontmij AB att genomföra dialogen under hösten Syfte och metod Syftet med dialogen är att få fram förutsättningar för att påbörja en diskussion om en förändringsprocess av Segeltorps centrum. Kommunen vill dels informera fastighetsägarna om kommunens vilja till utveckling och dels få en uppfattning om fastighetsägarnas vilja att själva medverka i ett förändringsarbete, ta del av deras syn på hur dagens verksamheter kan 4

20 integreras i en förtätning med bostäder och verksamheter samt vilka egna visioner de har om en utveckling av centrumet. Dialogen inleddes med ett informationsbrev som skickades ut till de berörda fastighetsägarna. Därefter har enskilda samtal i form av intervjuer gjorts med var och en av fastighetsägarna. Intervjuerna sammanställs i denna rapport. Avgränsning Intervjuer har gjorts med ägarna till de fastigheter som är blåmarkerade på kartan: Nr Fastighet Ägare 1 Klinten 15 KB Myran, c/o Wallenstam AB 2 Gläntan 1 Fastighets AB Segeltorp 3 Stigen 1 Knut Arne Ekströms dödsbo 4 Gläntan 3 Huddinge kommun 5 Skogsbrynet 2 Huge Fasigheter AB 6 Skogsbrynet 3 Huge Fastigheter AB 7 Bilan 22 Brf Segeltorpsterrassen 8 Lövdungen 2 Söders konsult & redovisningsbyrå AB 9 Del av Jakobslund 2:1 Huddinge kommun De fastigheter som i övrigt gränsar till centrumområdet är i huvudsak privatägda småhusfastigheter och har inte ingått i detta uppdrag. Enbart fastighetsägarna inom centrumområdet har intervjuats, inte de hyresgäster eller andra eventuella nyttjanderättshavare som verkar där. 5

21 Samtal har också förts med Mari Söderquist, lokalstrateg på Lokalplaneringsenheten på Kommunstyrelsens förvaltning och med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen genom Lars Lantz, chef för gatu- och parkdriftavdelningen och Sara Andersson, exploateringsingenjör på Markoch exploateringsavdelningen. Henrik Örneblad, affärsområdeschef på Huge Fastigheter AB har intervjuats. Huge är i detta fall även fastighetsägare. 6

22 Beskrivning av Segeltorps centrum Läge och kommunikationer Segeltorp ligger i Huddinge kommuns nordvästra hörn, angränsande till Stockholms kommun, och har en befolkning på cirka 6600 invånare. Segeltorps centrum ligger i korsningen Häradsvägen och Gamla Södertäljevägen med närhet till flera centralpunkter, både i Huddinge och Stockholms kommuner. Cirka två kilometer öster om Segeltorps centrum ligger Fruängen med röd tunnelbanelinje mot Mörby centrum. Västerut ligger Skärholmen och Kungens kurva. År 2004 stängdes Gamla Södertäljevägen av för genomfartstrafik mot Skärholmen och Kungens kurva och trafiken leds istället via Smista allé, en sträcka på cirka tre kilometer. Häradsvägen söderut leder till Stuvsta centrum med pendelåg, ett avstånd på knappt fem kilometer och därifrån vidare söderut cirka två kilometer till Huddinge centrum. Segeltorps centrum trafikeras med regelbunden och tät trafik av bussarna 703, 704, 707 och 792 (nattlinje). 7

23 Bebyggelse Segeltorps centrum är bebyggt med flerbostadshus, både hyresrätter och bostadsrätter, och bebyggelse för både kommersiell och offentlig service. Bebyggelsen runt omkring centrumet består till största del av småhus i form av både radhus och villor (av Segeltorps bostäder består 71 % av äganderätter). 8 a. Tre flerbostadshus med hyreslägenheter samt grupp- och äldreboende b. Friskvårdscentrumet Fitness World c. Flerbostadshus med hyresrätter och lokaler i bottenvåningen med verksamheter för: - Konditori - Tobakshandel - Restaurang - Damfrisering - Herrfrisering d. Torgbildning e. Parkeringsplatser f. Segeltorps vårdcentral med restaurang på översta våningen g. Segeltorpsskolan h. Flerbostadshus med bostadsrätter, Segeltorpsterrassen i. Före detta bensinstation som används som bilverkstad j. Bollplan inom allmän platsmark

24 Kommersiell och offentlig service På Gamla Södertäljevägen, mittemot centrumet, ligger idag en privatägd fastighet, Lövdungen 2, som tidigare har använts som bensinstation, idag använd till bilservice (i). Invid fastigheten ligger en bollplan (j) som ägs av kommunen och förvaltas av kultur- och fritidsförvaltningen. Fastigheten Stigen 1, inom centrumet invid Gamla Södertäljevägen, är bebyggd med ett flerbostadshus med hyreslägenheter (c). I bottenvåningen av hyreshuset finns lokaler med kommersiell service: ett konditori, en tobakshandel, en dam- och en herrfrisering och en restaurang. Mittemot hyreshuset, på fastigheten Gläntan1, ligger Fitness World, ett friskvårdscentrum med gym (b). Mellan dessa två byggnader ligger centrumets lilla torgbildning (d), på fastigheten Gläntan 3. Längs med Häradsvägen ligger en skola och en vårdcentral. Segeltorpsskolan (g), som omfattar förskoleklass upp till årskurs nio med totalt cirka 830 elever, ligger inom fastigheten Skogsbrynet 3 bredvid Skogsbrynet 2, Segeltorps vårdscentral (f). I samma byggnad som vårdcentralen ligger högst upp en restaurang för allmänheten. Gården framför vårdcentralen har inhägnats till förmån för förskolan, i brist på ytor för skolgård, och används som lekplats. I anslutning till skolan och vårdcentralen ligger parkeringsfastigheten Gläntan 3 med parkeringsplatser (e) använd av tillfälliga centrumbesökare samt för avsläpp till skolan. All mark inom centrumområdet ligger inom detaljplan. Fastigheterna Skogsbrynet 2 (vårdcentralen), Gläntan 3 (parkeringen), Gläntan 1 (friskvårdscentrumet) och hyresenheten med lokaler omfattas av en stadsplan från Ny detaljplan för skolan antogs år 2008 för att möjliggöra den utbyggnad av skolan som gjordes för ett par år sedan. Den före detta bensinstationen och bollplanen omfattas av stadsplan från år Bollplanen ligger inom allmän plats. Genomförandetiderna för planerna har gått ut förutom detaljplanen för skolan som har en genomförandetid på tio år. Boende Segeltorpsterrassen är ett nybyggt flerbostadshus (h) lokaliserat snett mittemot centrumet i motstående korsning av Häradsvägen och Gamla Södertäljevägen, tillhörande fastigheten Bilan 22. Huset färdigställdes under år 2012 och består av 35 bostadsrättlägenheter. Fastigheten omfattas av detaljplan från år Bakom centrumet ligger tre flerbostadshus (a) tillhörande fastigheten Klinten 15. Husen byggdes på 1980-talet och lägenheterna upplåts med hyresrätt. Fastigheten omfattas av stadsplan från år Tidigare ägdes fastigheten av Huge Fastigheter AB, men såldes år 2005 till Wallstam AB som förvaltar fastigheten och hyr ut bostadslägenheter samt lokaler för äldreomsorg och gruppboende till kommunen. 9

25 Sammanställning av intervjuerna Fastighetsägarna Klinten 15 Fastighetsägare: Wallenstam AB. Intervju med Ida Bengtsson, exploateringschef och Malin Kernby, projektledare inom mark och exploatering. Verksamhet idag och dess framtida användning Wallenstam äger och förvaltar tre hyreshusenheter med boende samt med äldreboende och dagverksamhet för äldre som hyrs ut till kommunen. Fastigheten köptes från Huge Fastigheter AB år Husen är byggda på tidigt 1980-tal. Wallenstam är intresserad av att utöka sitt bestånd i Huddinge och ser fördelarna med att ha ett samlat fastighetsbestånd. Segeltorps centrum idag och i framtiden Wallenstam anser att Segeltorps centrum har möjligheter att utvecklas. Det finns goda kommunikationer till flera knutpunkter i kommunen och det finns potential att förtäta. Deras hyresgäster trivs bra med närhet till vård, vilket ger en trygghet och området i sig är lugnt och välordnat. De ser att området skulle kunna kompletteras med boende för yngre och för familjer, lägenheter i storleken 1-2 rum och 4 rum. Det ser att det saknas alternativ för unga människor liksom för familjer som vill flytta från villan till lägenhet i centrum. Med avsaknad av en livsmedelsbutik i centrum tror de att det kan finnas underlag för en närlivsbutik. De anser att det saknas en torgbildning med till exempel uteservering och menar att konditoriet, som skulle kunna utöka med en servering, ligger lite för mycket i utkanten av centrum. De ser inga hinder eller något negativt i en förtätning av området. Egen medverkan Wallenstam är mycket intresserad av att själva medverka till en förtätning och då i första hand genom att bygga egna hyresrätter. De ser framförallt att det finns potential att bygga på parkeringsfastigheten, men för att kunna bygga effektivt behöver de komma upp i ca lägenheter, vilket inte inryms inom enbart centrumparkeringens ytor. Eventuellt ser de en möjlighet i att flytta andra verksamheter i centrum alternativt att bygga på andra ytor strax utanför centrum för att kunna få en större volym. 10

Kallelse till Planerings- och personalutskottet

Kallelse till Planerings- och personalutskottet PLANERINGS- OCH PERSONALUTSKOTTET KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Planerings- och personalutskottet Tid Onsdag den 28 augusti 2013, klockan 09:00 Plats A-salen Ärenden Diarienummer 1 Val av justerare

Läs mer

Bättre bemötande av äldre HBT-personer svar på motion väckt av Britt Björneke (V)

Bättre bemötande av äldre HBT-personer svar på motion väckt av Britt Björneke (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-09-02 KS-2012/1176.730 1 (5) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Bättre bemötande av äldre HBT-personer

Läs mer

Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m. fl. i Segeltorp

Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m. fl. i Segeltorp KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 7 Paragraf Diarienummer KS-2014/1351.313 Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m. fl. i Segeltorp Kommunstyrelsens

Läs mer

HUDDINGE KOMMUN. Översiktsplan 2030 SAMRÅDSREDOGÖRELSE

HUDDINGE KOMMUN. Översiktsplan 2030 SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUDDINGE KOMMUN Översiktsplan 2030 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2 Innehåll 1 Sammanfattning 5 2 Slutsatser och rekommendationer 6 3 Samrådsprocessen 7 4 Läsanvisning till samrådsredogörelsen 8 5 Sammanställning

Läs mer

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag Del 1 Planförslag MARS 2010 Bilder/illustrationer Foto framsida: Flygbild över Kungens kurva. Foto: Jacob Forsell Där inte annat anges är bilderna framtagna

Läs mer

Ramavtal och planuppdrag för fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva

Ramavtal och planuppdrag för fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-05-29 KS-2011/1019.214 KS-2013/544.313 1 (3) HANDLÄGGARE Sundström, Gunilla 08-535 313 86 Gunilla.Sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen

Läs mer

Beslut rörande inlämnade enkla frågor

Beslut rörande inlämnade enkla frågor KOMMUNFULLMÄKTIGE KUNGÖRELSE SIDA 1 (3) Kungörelse Kommunfullmäktige i Huddinge sammanträder i Sessionssalen i kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge, måndagen den 10 mars 2014, klockan 17:00. Föredragningslista

Läs mer

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1 Göteborg 2035 UTBYGGNADSPLANering del 1 Välkommen att lämna synpunkter! Arbetet med en ny utbyggnadsplanering för Göteborg är nu mer än halvvägs. Det du håller i din hand är en remissrapport som skickas

Läs mer

sabos bopris 2012 Tema: Förnyelse av bostads- och stadsdelscentrum sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

sabos bopris 2012 Tema: Förnyelse av bostads- och stadsdelscentrum sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag sabos bopris 2012 Tema: Förnyelse av bostads- och stadsdelscentrum sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag AB Gavlegårdarna, Gävle Goda exempel är till för att spridas! Här är bidragen till SABOs bopristävling

Läs mer

3 Medborgarförslag - Anslagstavla för affischering vid Rosenhill. 4 Medborgarförslag - Farthinder på Nämndemannavägen

3 Medborgarförslag - Anslagstavla för affischering vid Rosenhill. 4 Medborgarförslag - Farthinder på Nämndemannavägen KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [3] Samhällsbyggnadsnämnden 2012-02-29 Tid 2012-03-13, Kl 18:30 Plats Kommunalhuset Tumba, konferensrum Stange, plan 2 Ärenden Justering 1 Medborgarförslag - Påverka Vägverket

Läs mer

Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner

Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner Titel: Utgiven av: Författare: Copyright: Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner

Läs mer

Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S)

Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1 april 2015 7 Paragraf Diarienummer KS-2011/961.389 Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S) Kommunstyrelsens

Läs mer

Nacka bygger stad röster från medborgarna

Nacka bygger stad röster från medborgarna Nacka bygger stad röster från 2014-01-10 Anton Bergman & Johan Sjöstrand Praktikanter inom stadsutveckling, stadsledningskontoret Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Introduktion... 5 3 Temaområden...

Läs mer

Kallelse Föredragningslista 2015-01-14. Kultur och fritidsnämnden. Anna-Helena Wiechel

Kallelse Föredragningslista 2015-01-14. Kultur och fritidsnämnden. Anna-Helena Wiechel Kallelse Föredragningslista 1(2) 2015-01-14 Sammanträde Kultur och fritidsnämnden Plats och tid Rödön kl. 9.00 torsdagen den 22 januari 2015 Ordförande Sekreterare Annelie Högberg Anna-Helena Wiechel Föredragningslista

Läs mer

Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna år 2012

Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna år 2012 Kommunstyrelsen Datum 1 (28) Kommunledningskontoret Näringsliv/Mark och exploatering Camilla Björkman, 016-710 51 58 Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna år 2012 Postadress Besöksadress Telefon,

Läs mer

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 maj 2013 7 Paragraf Diarienummer KS-2013/467.182 Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

2 Information papperslös nämndhantering - Mats André. 5 Remiss - Yttrande över förslag flerårsplan 2013-2016

2 Information papperslös nämndhantering - Mats André. 5 Remiss - Yttrande över förslag flerårsplan 2013-2016 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [1] Kommunala pensionärsrådet 2012-04-17 Tid 2012-04-17, Kl 16.00 18.00 Plats Kommunalhuset Tumba plan 2 konferensrum 2 Ärenden Justering 1 Aktuellt från organisationerna

Läs mer

Projektredovisning Framtidens boende för äldre. Therese Nilsson Socialförvaltningen Burlövs kommun

Projektredovisning Framtidens boende för äldre. Therese Nilsson Socialförvaltningen Burlövs kommun Projektredovisning Framtidens boende för äldre Therese Nilsson Socialförvaltningen Burlövs kommun Innehåll Förord... 1 Sammanfattning... 2 Bakgrund... 3 Den demografiska utvecklingen och dess konsekvenser...

Läs mer

Parkeringsutredning Bålsta centrum

Parkeringsutredning Bålsta centrum Parkeringsutredning Bålsta centrum 2014-05-12, sid 2(46) Ansvariga tjänstemän: Märit Olofsson Nääs Håbo kommun Maria Nordlöf Structor Mark Stockholm AB 2014-05-12, sid 3(46) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...5

Läs mer

Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden

Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden Tid Tisdag den 2 september 2014, klockan 18:00 Plats Folkes konferens, lilla salen, Folkets hus, Sjödalstorget 1,

Läs mer

datum 2013-02-21 Tillhörande Planprogram för kvarteret Bryggeriet i Innerstaden i Malmö MYNDIGHETER Länsstyrelsen meddelar i yttrande 2013-01-21 att:

datum 2013-02-21 Tillhörande Planprogram för kvarteret Bryggeriet i Innerstaden i Malmö MYNDIGHETER Länsstyrelsen meddelar i yttrande 2013-01-21 att: datum 2013-02-21 diarienummer 2012-00902 Pp 6041 GODKÄNNANDEHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE Tillhörande Planprogram för kvarteret Bryggeriet i Innerstaden i Malmö Planförslaget har varit utsänt på remiss och

Läs mer

FRAMTID SÖDERTÄLJE förslag till ny översiktsplan

FRAMTID SÖDERTÄLJE förslag till ny översiktsplan Samhällsbyggnadskontoret FRAMTID SÖDERTÄLJE förslag till ny översiktsplan SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2012-05-04 Dnr 2010-00838-212 När det gäller framtiden så finns det tre sorters människor: de som låter det

Läs mer

Utveckla området kring Trehörningen - svar på medborgarförslag från Jeanette van den Bos

Utveckla området kring Trehörningen - svar på medborgarförslag från Jeanette van den Bos KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 december 2013 5 Paragraf Diarienummer KS-2013/458.821 Utveckla området kring Trehörningen - svar på medborgarförslag från Jeanette

Läs mer

Rapport 2013:18. Bostadsmarknaden i Dalarna 2013. Från överskott till bostadsbrist

Rapport 2013:18. Bostadsmarknaden i Dalarna 2013. Från överskott till bostadsbrist Rapport 2013:18 Bostadsmarknaden i Dalarna 2013 Från överskott till bostadsbrist Omslagsbild: Mostphotos.com/Sune Grabbe. Rapporten kan beställas från Länsstyrelsen Dalarna, telefon 001 225 00 00. Den

Läs mer

Utses att justera Helena Westerling Justeringsdatum 30 juni 2015 Paragrafer 114-149

Utses att justera Helena Westerling Justeringsdatum 30 juni 2015 Paragrafer 114-149 1 (79) Plats och tid Nacka stadshus kl. 15.00-18.20 BESLUTANDE Jan-Eric Jansson (KD) Helena Westerling (S) Johan Hiller (M) Magnus Sjöqvist (M) Filip Wiljander (M) Martin Sääf (FP) Johan Krogh (C) Majvie

Läs mer

Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet

Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet 2014-09-03, Västerås stad - 1 - Innehåll 1. Hur samrådet bedrivits 3 2. Bearbetning efter samråder 3 3. Synpunkter 4 3.1. Länsstyrelsen 4 3.2.

Läs mer

NÄTVERKET STADSBYGGNADSDIALOGEN. Dokumentation och slutsatser från nätverket Stadsbyggnadsdialogens möten under 2011 och 2012

NÄTVERKET STADSBYGGNADSDIALOGEN. Dokumentation och slutsatser från nätverket Stadsbyggnadsdialogens möten under 2011 och 2012 NÄTVERKET STADSBYGGNADSDIALOGEN Dokumentation och slutsatser från nätverket Stadsbyggnadsdialogens möten under 2011 och 2012 1 Förord Detta är en dokumentation av nätverket Stadsbyggnadsdialogens möten

Läs mer

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Del 1 - Bakgrund, beskrivning, vision, mål och strategier Förslag till demokratinämnden den 30 mars 2009 Antagen av: [Klicka här och skriv nämnd] den [Klicka här och

Läs mer

Utses att justera Maria Lähetkangas Justeringsdatum 21 maj 2014 Paragrafer 109-144

Utses att justera Maria Lähetkangas Justeringsdatum 21 maj 2014 Paragrafer 109-144 1 (82) Plats och tid Nacka stadshus kl. 15.00 18.55 BESLUTANDE Cathrin Bergenstråhle (M) Leif Holmberg (C) t.o.m. 126 Helena Westerling (S) Johan Hiller (M) Eric Lindahl (M) Pernilla Hsu (M) Bjarne Hanson

Läs mer

Planerings- förutsättningar Strategiskt program för boendeplanering

Planerings- förutsättningar Strategiskt program för boendeplanering Planerings- förutsättningar Strategiskt program för boendeplanering 2014-01-16 Remissversion Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se

Läs mer