Karin Gustafsson, kommundirektör. Jan Ekström (MP) och Marie-Louise Dinäss (S) Kommunstyrelsekontoret den 31 maj 2011, kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Karin Gustafsson, kommundirektör. Jan Ekström (MP) och Marie-Louise Dinäss (S) Kommunstyrelsekontoret den 31 maj 2011, kl. 16.00"

Transkript

1 1 (24) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl Ajournering Beslutande Se särskild förteckning Övriga deltagande Karin Gustafsson, kommundirektör Utses justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Jan Ekström (MP) och Marie-Louise Dinäss (S) Kommunstyrelsekontoret den 31 maj 2011, kl Sekreterare. Karin Gustafsson Ordförande Agneta Karlsson Paragrafer Justerande... Jan Ekström Marie-Louise Dinäss ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Paragrafer Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift. Inger Magnusson Datum för anslags nedtagande

2 2 Kf 47 Dnr: KS Fastställande av dagordning Kf 47 Dagordningen för dagens sammanträde har varit kungjord och utsänd till ledamöterna i laga ordning. Ordföranden föreslår punkten 13. Nya motioner, 14. Interpellationer och 15. Frågor utgår, då inga sådana kommit in. beslutar enhälligt fastställa dagordningen i enlighet med ordförandens förslag.

3 3 Kf 48 Dnr: KS Avsägelse Kf 48 Bengt Josefsson (C) har begärt entledigande från sina uppdrag som nämndeman Jönköpings Tingsrätt och Davidssonska donationens sockenkommitté i Anderstorp med omedelbar verkan. Avsägelse från Bengt Josefsson daterad den 13 maj 2011 beslutar godkänna Bengt Josefssons avsägelser. Servicekontoret, kontorsfunktionen Bengt Josefsson Davidssonska donationen Jönköpings Tingsrätt

4 4 Kf 49 Dnr: KS Kompletterande val av revisorer i stiftelser Kf 49 skall enligt stadgar, testamentesvillkor, stiftelsekund och lag utöver förtroendevalda revisorer även utse godkända eller auktoriserade revisorer i stiftelsen Torghuset och Gisleparken samt i stiftelserna Davidssonska donationen och Anders Svenssons donationsfond. Förslag lämnas av respektive stiftelse. I stiftelsen Isabergstoppen stadgar är det inte klart uttryckt vem som utser auktoriserad revisor, men praxis har varit denne och suppleant utses av stiftelsen själv. Vidare skall godkänd/auktoriserad revisor utses för kommunens förvaltade fonder, vilka också är stiftelser. Valberedningens presidium den 20 maj 2011, 6 Auktoriserade och godkänsa revisorer i stiftelser, bilaga 1 Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på valberedningens presidiums förslag och finner kommunfullmäktige antar det. beslutar utse autktoriserade och godkända revisorer i stiftelser, i vilka kommunfullmäktige enligt stadgar eller stiftelseurkund eller lag skall utse sådana, enligt bilaga 1. Servicekontoret, kontorsfunktionen Kommunstyrelsekontoret, ekonomienheten Kommunens revisorer Stiftelsen Gisleparken Stiftelsen Torghuset Davidssonska donationen Valda revisorer och ersättare Anders Svenssons donationsfond Kommunens förvaltade fonder

5 5 Kf 50 Dnr: KS Fyllnadsval Kf 50 Stig Claesson (C) har avlidit. Han var vid sin bortgång ledamot i Davidsonska donationens sockenkommitté i Båraryd. Nominering från Centerpartiet daterad den 12 maj Valberedningens presidium den 20 maj 2011, 7 Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på valberedningens presidiums förslag och finner kommunfullmäktige antar det. beslutar som ny ledamot i Davidsonska donationens sockenkommitté i Båraryd efter Stig Claesson välja Anders Norling (C), Örnaholm 10, Gislaved till och med den 31 december Davidssonska donationen Servicekontoret, kontorsfunktionen Anders Norling

6 6 Kf 51 Dnr: KS Fyllnadsval Kf 51 Johan Stewart (FP) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot i socialnämnden från och med den 1 juli Avsägelse från Johan Stewart daterad den 19 maj Nominering från Folkpartiet daterad den 19 maj Valberedningens presidium den 20 maj 2011, 8 Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Johan Stewarts begäran om entledigande och på valberedningens presidiums förslag och finner kommunfullmäktige antar dem. beslutar godkänna Johan Stewarts (FP) avsägelse, samt som ny ledamot i socialnämnden, efter Johan Stewart, välja Jacquline Lynd-Johansson (FP), Ås Framnäs, Bredaryd från och med 1 juli 2011 till och med den 31 december Servicekontoret, kontorsfunktionen Socialnämnden Johan Stewart Jacquline Lynd-Johansson

7 7 Kf 52 Dnr: KS Valfrihetssystem inom äldre- och handikappomsorgen LOV Kf 52 beslutade den 18 september 2008 Gislaveds kommun har för avsikt införa valfrihetssystem inom äldre- och handikappomsorgen i linje med den föreslagna lagstiftningen om valfrihetssystem (LOV) om utredningen om förutsättningar och förberedelser leder till ett sådant beslut i kommunfullmäktige. beslutade också uppdra till socialnämnden utföra utredning och förberedelser ensamt eller i samarbete med andra kommuner. Socialförvaltningen har genomfört en utredning angående införande av valfrihetssystem. Socialnämnden behandlade utredningen den 25 november 2009 och beslutade föreslå kommunfullmäktige införa Lag om valfrihetssystem (LOV) senast den 1 november Socialnämnden föreslog också lagen om valfrihet ska omfa hemtjänst, både omvårdnad och service. Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet den 15 december 2009 till socialnämnden för kompletterande utredning, i vilken det skulle ingå en enkät/brukarundersökning för klarläggande av medborgarintresse, samt återkomma med redovisning av en reviderad tidsplan för ärendets fortsa hantering. En medborgarundersökning genomfördes under våren 2010 av företaget ARS Research AB. Resultatet av undersökningen visade inget som talade varken för eller emot en konkurrensutsättning av hemtjänstverksamheten i Gislaveds kommun. Efter en redovisning i socialnämnden den 22 juni 2010 såg socialnämnden inte någon anledning ändra tidigare beslut från den 25 november 2009 med förslag om införande av valfrihetssystem i hemtjänsten. Gislaveds kommun har tilldelats två mnkr för utreda och införa LOV. En miljon av stimulansmedlen är avsa till utreda förutsättningarna för införa LOV och en miljon för arbeta med förberedelser för införa LOV. Beslutar kommunen inte införa LOV ska hälften av den summan lämnas tillbaka. Utbetalade stimulansmedel får användas under perioden 1 januari 2008 till och med den 30 juni 2011 inom ramen för Socialstyrelsens beslut om kommunens ansökan. Medel som inte använts inom angiven tid och för avsett ändamål ska återbetalas till Socialstyrelsen. Gislaveds kommun ska göra en slutlig ekonomisk avräkning av stimulansmedlen senast den 31 augusti Socialnämndens ambition är, om beslut fas kring LOV, arbeta vidare med handläggning och verkställighet i de olika delar som krävs för ett genomförande ska ske på ett bra sätt. Här handlar det om ökad valfrihet som innebär hemtjänsttagarna kommer ges större möjlighet påverka hur och när beviljade insatser utförs. Genomförandet kommet föranleda beslut i socialnämnden i olika delar under förberedelsernas gång. Socialnämnden framhåller, om beslut tas om införa LOV, måste tillämpningen anpassas till förhållandena i Gislaveds kommun.

8 Kf 52 (forts.) 8 beslutade med minoritetsåterremiss återremittera ärendet den 16 december 2010 till kommunstyrelsen, som i sin tur gav socialnämnden i uppdrag utreda följande frågeställningar: Hur ska kvalitetssäkring av LOV -systemet genomföras? Hur kostnadsberäknas införandet och framtida kostnader med anledning av dubbel organisation? Hur ska likabehandlingsprincipen upprätthållas? I vilken omfning kommer personalreducering behöva genomföras om LOV införs? Vad innebär konkret Gislavedsmodellen? Hur ska kommunen få insyn i verksamheten? Socialnämnden har den 2 februari 2011 lämnat följande svar på ovanstående frågeställningar: Det är viktigt poängtera det är ett inriktningsbeslut som kommunfullmäktige nu ska fa. Hurfrågorna kan lösas först när det finns ett beslut i kommunfullmäktige om kommunen ska införa LOV eller inte. Fortsättningsvis är det sedan socialnämnden som beslutar i detaljfrågorna. Socialnämnden har nu endast några månader på sig arbeta fram konceptet för ett eventuellt införande av LOV. Gislavedsmodellen innebär LOV i Gislaved ska anpassas till de lokala förutsättningarna som råder i kommunen. Under år 2011 kommer socialnämnden arbeta fram de riktlinjer som ska gälla specifikt för Gislaveds kommun. Syftet med Lagen om valfrihet (LOV) är öka valfriheten för medborgarna. All verksamhet ska kvalitetssäkras, och ska göras i hela hemtjänstverksamheten, oavsett huvudman. Det är i dagsläget omöjligt kostnadsberäkna de framtida kostnaderna, men det är tydligt det behövs någon form av controllerfunktion (del av tjänst) för information och godkännande av olika företag. I vilken omfning personalreducering behöver göras, är omöjligt veta, men efter vad som skett i andra kommuner som infört LOV har det inte varit något problem. Likabehandlingsprincipen är en av grundpelarna i LOV. Som kommun är vi skyldiga behandla alla företag lika, och med samma krav som den egna verksamheten, för alla brukare skall behandlas enligt samma grundprinciper. Kommunen måste ha rätt till insyn i verksamheten enligt samma principer, villkor och förutsättningar, oavsett huvudman. Från beslutsdatum behöver socialnämnden månader för förberedelser, innan ett införande kan ske. Socialnämnden beslutade därefter överlämna underlaget till kommunstyrelsen för vidare hantering av ärendet samt föreslå kommunfullmäktige överlåta detaljbesluten i genomförandet åt socialnämnden. Kommunstyrelsen biföll socialnämndens ursprungliga förslag och sitt eget förslag från den 30 november 2010 med tillägget om genomförande.

9 Kf 52 (forts.) 9 Socialnämnden den 25 november 2009, 169 Kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 december 2009, 367 Socialnämnden den 22 juni 2010, 79 Resultatet av medborgarundersökningen, gjord av ASR Research AB Socialnämnden den 10 november 2010, 157 Kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 november 2010, 343 Kommunstyrelsen den 30 november 2010, 233 den 16 december 2010, 150 Kommunstyrelsen den 11 januari 2011, 8 Socialnämnden den 2 februari 2011, 16 Kommunstyrelsen den 5 april 2011, 103 Kommunstyrelsen den 26 april 2011, 144 Yrkande Niclas Palmgren (M), Lennart Kastberg (KD), Carina Johansson (C), Ulf Jiretorn (M) och Ann-Katrin Strand (FP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Marie Johansson (S): I första hand avslag på första -satsen i kommunstyrelsens förslag införa LOV. Om det blir bifall på första -satsen yrkas avslag på femte -satsen om överlåta besluten i genomförandet åt socialnämnden. Erik Andersson (K), Ylva Samuelsson (S), Gunnel Augustsson (S), Margareta Lindgren (S), Åke Ljunggren (S): Bifall till Marie Johanssons (S) båda yrkanden. Lis Melin (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Avslag på Marie Johanssons (S) yrkanden. Amir Horozic (V), Aksel Torkelsson (SD) och Curt Vang (K): Avslag på kommunstyrelsens förslag. Claes Ebbeson (M), Börje Malmborg (KD) och Lars Larsson (C) gör inlägg i deben. Ajournering Sammanträdet ajourneras kl Gunvor Nygren (C) och Jörgen Karlsson (S) inträder som ersättare resp ledamot på obesa platser. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag enligt första satsen och Marie Johanssons (S) avslagsyrkande och finner kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs godkänner följande omröstningsproposition: JA-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. NEJ-röst för Marie Johanssons avslagyrkande.

10 Kf 52 (forts.) 10 Omröstningsresultat Omröstningen utfaller med 26 JA-röster och 23 NEJ-röster. beslutar således bifalla kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag enligt femte -satsen och Marie Johanssons (S) avslagsyrkande och finner kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs godkänner följande omröstningsproposition: JA-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. NEJ-röst för Marie Johanssons avslagyrkande. Omröstningsresultat Omröstningen utfaller med 26 JA-röster och 23 NEJ-röster. beslutar således bifalla kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer därefter proposition på andra, tredje, fjärde och sjätte satserna enligt kommunstyrelsens förslag och finner kommunfullmäktige antar dem. beslutar införa Valfrihetssystem inom äldre- och handikappomsorgen (LOV) senast den 31 december 2011, LOV ska omfa hemtjänst; både omvårdnad och service, tillämpningen av LOV ska anpassas till de förhållanden som råder i Gislaveds kommun, ett införande av LOV ska innebära en ökad valfrihet så hemtjänsttagarna ges större möjlighet påverka hur och när beviljade insatser utförs, i övrigt överlåta besluten i genomförandet åt socialnämnden, samt uppdra till socialnämnden informera kommunstyrelsen inför genomförandet av LOV. Reservationer Marie Johansson (S), Gunnel Augustsson (S), Åke Ljunggren (S), Margareta Lindgren (S), Hasse Johansson (S), Marie-Louise Dinäss (S), Rose-Mari Modén (S), Ylva Samuelsson (S), Jörgen Karlsson (S), Tommy Stensson (S), Susanne Josefsson (S), Helen Kocian-Jaktlund (S), Ingebert Magnusson (S), Laila Andersson (S), Kjell Thelin (S), Naile Azizi (S) och Fredrik Bäck (S) reserverar sig mot beslutet införa LOV lag om valfrihetssystem inom äldre- och handikappomsorgen då förslaget inte innehåller konsekvensbeskrivningar och underlag som gör det möjligt säkerställa konsekvenserna av en så stor och viktig principiell fråga.

11 Kf 52 (forts.) 11 Amir Horozic (V) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut om införandet av lagen om valfrihetssystem från. Erik Andersson (K) och Curt Vang (K) lämnar skriftlig reservation. Bilaga till protokollet. Socialnämnden

12 12 Kf 53 Dnr: KS Överenskommelse rörande regional kollektivtrafik mellan länets kommuner och landstinget Kf 53 Riksdagen har i juni 2010 antagit Lag om kollektivtrafik (SFS 2010:1065). Lagen träder i kraft Länets kommuner och landstinget (nedan benämnt parterna) har i respektive fullmäktigeförsamling beslutat Landstinget från och med ensamt bär ansvar för regional kollektivtrafik och därmed är kollektivtrafikmyndighet för Jönköpings län genomföra skeväxling som baseras på beräknade kostnader för 2012 och som i kommunalt utjämningssystem beaktar ändrade ansvarsförhållanden under förutsättning av laglig möjlighet genom en tidsbegränsad mellankommunal utjämning eliminera de differenser som uppstår i skeväxlingen ändamålet för Jönköpings Länstrafik AB:s verksamhet ändras till ansvar för upphandling, beställning och samordning av serviceresor inrätta ett kommunalt beredningsorgan som forum för dialog mellan landstinget och länets kommuner om trafikförsörjningsprogram och inledningsvis för ledning och samråd kring de förändringar som här redovisats. I överenskommelsen konkretiseras omfning och nivån för skeväxling, utformning av den mellankommunala utjämningen samt ändring vad avser Jönköpings Länstrafik AB:s roll. Kommunstyrelsen beslutade den 5 april meddela landstinget Gislaveds kommun inte har något erinra mot föreslagen överenskommelse. Förslaget har nu översänts för godkännande i respektive fullmäktigeförsamling. Överenskommelsen ska delges finansdepartementet för den 15 juni Kommunstyrelsen den 5 april 2011, 120 Överenskommelse rörande regional kollektivtrafik daterad den 15 april 2011 Kommunstyrelsen den 10 maj 2011, 152 Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsen förslag och finner kommunfullmäktige antar det. beslutar godkänna Överenskommelse rörande regional kollektivtrafik daterad den 15 april 2011.

13 Kf 53 (forts.) 13 Landstinget i Jönköpings län Kommunstyrelsekontoret

14 14 Kf 54 Dnr: KS Motion om oskyddade trafikanter Svar Kf 54 Susanne Josefsson (S) har lämnat in en motion om oskyddade trafikanter, sträckan från centrum till Ryttarvallen IP och Gyllengårdens förskola. I motionen föreslås : En gång- och cykelväg och trottoarer omgående planeras och byggs från centrum till Ryttarvallen/Gyllengården. En utredning genomförs för se hur trafikföringen i området kan förändras med utgångspunkt från en säker miljö för oskyddade trafikanter De ekonomiska delarna hanteras i samband med budgetarbetet Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 12 oktober 2010 överlämna motionen till tekniska nämnden för yttrande. Tekniska nämnden behandlade motionen den 23 mars Tekniska nämnden föreslår en trafikutredning avseende Gyllenfors bostads- och industriområde genomförs. Tekniska kontoret säger i yttrandet till nämnden utredningen genomförs med inriktning på vilka gator som ska utgöra primära tillfartsgator till Gyllenfors bostads- och industriområde med en målsättning skapa en säkrare trafikmiljö. Trafikutredningen ska också redovisa hur gång- och cykelvägnätet samt de primära gatukorsningarna ska utformas. Tekniska nämnden har i samband med behandlingen av motionen också behandlat en skrivelse från boende i området som tar upp samma frågeställning. Motion från Susanne Josefsson (S) daterad den 7 september Kommunstyrelsens arbetsutskott den 12 oktober 2010, 282 Tekniska nämnden den 23 mars 2011, 37 och 38 Kommunstyrelsen den 26 april 2011, 138 Kommunstyrelsen den 10 maj 2011, 153 Yrkande Susanne Josefsson (S): Tackar för svaret. Bifall till kommunstyrelsens förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsen förslag och finner kommunfullmäktige antar det. beslutar uppdra till tekniska nämnden genomföra en trafikutredning avseende Gyllenfors bostads- och industriområde enligt tekniska nämndens förslag, samt därmed bifalla motionen.

15 Kf 54 (forts.) 15 Tekniska nämnden Kommunstyrelsekontoret

16 16 Kf 55 Dnr: KS Årsredovisning 2010 Högskolan på hemmaplan i GGVV-Regionen Kf 55 Direktionen för Högskolan på Hemmaplan har överlämnat årsredovisning för verksamhetsåret I kommunalförbundet Högskolan på Hemmaplan ingår som medlemmar Gislaveds, Gnosjö, Vaggeryds och Värnamo kommuner. I direktionen har för Gislaveds kommun ingått Niclas Palmgren (M) och Marie Johansson (S). Ersättare för dessa har varit Börje Malmborg (KD) och Bo Kärreskog (S). Ny förbundsordning har antagits och i samband med det lämnar Värnamo kommun samarbetet. Verksamheten har under 2010 omslutit 4,3 mnkr och ger ett positivt resultat på 15 tkr. Revisorerna Donald Crona och Bo Holst, som utsetts av kommunfullmäktige i Värnamo kommun, tillstyrker förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010 samt årsredovisningen godkänns och denna är upprättad enligt den kommunala redovisningslagen. Högskolan på Hemmaplan Årsredovisning 2010 undertecknad den 18 mars Revisionsberättelse för Högskolan på Hemmaplan räkenskapsåret 2010, daterad den 1 april Kommunstyrelsen den 26 april 2011, 140 Kommunstyrelsen den 10 maj 2011, 154 Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsen förslag och finner kommunfullmäktige antar det. beslutar bevilja direktionen för Högskolan på Hemmaplan ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010, samt godkänna årsredovisningen för Högskolan på Hemmaplan för år Jäv På grund av jäv deltar inte Niclas Palmgren (M), Marie Johansson (S) och Börje Malmborg (KD) i handläggningen av detta ärende. Värnamo kommun Vaggeryds kommun Högskolan på hemmaplan Gnosjö kommun

17 17 Kf 56 Dnr: KS Tillsättande av demokratiberedning samt fastställande av uppdrag för demokratiberedningen Kf 56 Kommunstyrelsen beslutade den 16 februari 2011 uppdra till kommunstyrelsekontoret ta fram förslag till uppdrag, arbetsformer och sammansättning för en beredning under kommunfullmäktige som ska arbeta med öka kommuninvånarnas delaktighet i den demokratiska processen. För beredning av ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden som ska avgöras av fullmäktige får fullmäktige inrätta fullmäktigeberedningar. Fullmäktige beslutar om beredningens sammansättning, arbetsformer och uppdrag. Valbarhetskriterier för beredningen är samma som gäller för val av ledamöter i nämnder. Kommunstyrelsekontoret har tagit fram förslag till uppdragsbeskrivning för en demokratiberedning under fullmäktige som ska arbeta med öka kommuninvånarnas delaktighet i den demokratiska processen. Förslaget innehåller uppdrag, organisation samt en översiktlig tidplan. Demokratiberedningen ska till fullmäktige, enligt uppdraget, lägga fram ett förslag till handbok för Gislaveds kommun för medborgardialog som innehåller principer för medborgardialog och kommunens verktygslåda för medborgardialog samt hur det ska kopplas till ekonomi- och verksamhetsstyrningsprocesser. Det är viktigt komma ihåg om förslaget berör nämndernas verksamhetsområde ska nämnderna ges tillfälle yttra sig över förslaget. Demokratiberedningen föreslås bestå av representanter från respektive parti i fullmäktige. De två största partierna föreslås få två ledamöter var och övriga partier en ledamot var d.v.s en beredning bestående av elva ledamöter med nio ersättare. En ordförande och vice ordförande bör utses i beredningen. Utifrån uppdraget från fullmäktige tar beredningen fram en handlings- och tidplan för sitt arbete där det också beskrivs när och hur återkoppling ska ske till fullmäktige. Kommunstyrelsekontorets förslag till uppdragsbeskrivning för fullmäktiges demokratiberedning, daterad den 30 mars Kommunstyrelsen den 16 februari 2011, 52 Kommunstyrelsen den 26 april 2011, 142 Kommunstyrelsen den 10 maj 2011, 157 Yrkande Anders Gustafsson (SD): Sverigedemokraterna föreslår Claes Krusenfjord (SD) som ordinarie ledamot och Anders Gustafsson (SD) som ersättare. Omkastning av uppdragen i relation till kommunstyrelsens förslag. Niclas Palmgren (M) och Marie Johansson (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag inrätta en demokratiberedning. Niclas Palmgren (M): De samverkande partierna föreslår Elisabeth Andersson (KD) som ordförande.

18 Kf 56 (forts.) 18 Marie Johansson (S): Socialdemokraterna föreslår Susanne Josefsson (S) som vice ordförande. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vad gäller första och andra -satserna och finner kommunfullmäktige antar dem. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till ledamöter i demokratiberedningen och Anders Gustafssons (SD) ändringsyrkande och finner kommunfullmäktige antar dem. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till ersättare i demokratiberedningen och Anders Gustafssons (SD) ändringsyrkande och finner kommunfullmäktige antar dem. Ordföranden ställer proposition på Niclas Palmgrens (M) yrkande välja Elisabeth Andersson (KD) som ordförande i demokratiberedningen. Ordföranden ställer proposition på Marie Johansson (S) yrkande välja Susanne Josefsson (S) som vice ordförande i demokratiberedningen. beslutar tillsätta en demokratiberedning som ska arbeta med öka kommunivånarnas delaktighet i den demokratiska processen, fastställa beredningens sammansättning, uppdrag och arbetsformer enligt kommunstyrelsekontorets förslag daterat den 30 mars 2011, välja följande ledamöter och ersättare till beredningen: Ledamöter Jolanta Andersson (M) Staffan Sjöblom (M) Susanne Josefsson (S) Kjell Thelin (S) Lars-Ove Bengtsson (C) Elisabeth Andersson (KD) Lars Park (FP) Jan Ekström (MP) Erik Andersson (K) Pia Åhman (V) Claes Krusenfjord (SD) Ersättare Fredrik Claar (M) Bo Kärreskog(S) Johan Larsson (C) Lennart Kastberg (KD) Per Liljeqvist (FP) Robert Erlandsson (MP) Kent Heijel (K) Amir Horozic (V) Anders Gustafsson (SD)

19 19 Kf 56 (forts.) välja Elisabeth Andersson (KD) till ordförande och Susanne Josefsson (S) till vice ordförande. Kommunstyrelsekontoret De valda

20 20 Kf 57 Dnr: KS Försäljning av Gislaved 3:69, Norra Nissastigen 2 i Gislaved, Gislaveds kommun Kf 57 Fastigheten Gislaved 3:69 förvärvades av kommunen 2010 för möjliggöra tillgänglighet till Nissan. Då kommunen inte har något behov av bostadshuset på fastigheten har detta styckats av. Arealen uppgår till 1471 m². Fastigheten har annonserats ut till försäljning. Annonsering samt visning har skötts av mäklare. Högsta avlämnat bud ligger på kr. Med dessa budgivare har villkorat köpekontrakt tecknats. Köpekontrakt daterat den 5 maj Försäljningsunderlag den 26 augusti 2010, 94 Kommunstyrelsen den 10 maj 2011, 155 Yrkande Niclas Palmgren (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Andra -satsen utgår då den endast är intern formalia. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsen förslag och Niclas Palmgrens (M) ändringsyrkande och finner kommunfullmäktige antar dem. beslutar godkänna upprättat köpekontrakt daterat den 5 maj 2011, samt uppdra till kommunstyrelsens ordförande underteckna köpekontrakt, samt erforderliga köpehandlingar. Kommunstyrelsekontoret, mark- och exploateringsenheten

21 21 Kf 58 Dnr: KS Bytesavtal gällande Norra Hestra Kyrkobol 1:4 m fl, Hestra Kf 58 Under flera år har det sökts ny industrimark i Hestra. Området, som föreslås bli en utökning av befintligt industriområde, Isabergs industriområde, ligger delvis på privatägd mark och innefar bland annat av del av Norra Hestra Kyrkobol 1:5. Vissa delar av Norra Hestra Kyrkobol 1:5 är redan planerad som allmän platsmark, och denna mark löses också i och med detta bytesavtal. Upprättat förslag till bytesavtal innebär kommunen överlåter cirka 8,2 ha av Norra Hestra Kyrkobol 1:4 och 1:97 till Britt och Kurt Bolin. Kommunen erhåller cirka 10,3 ha av fastigheten Norra Hestra Kyrkobol 1:5. Kommunen ska till Britt och Kurt Bolin erlägga en mellanskillnad om kr för skillnad i värde på bytesobjekten. Bytesavtal, daterat den 22 april 2011 Skiss över utvidgning av Isabergs industriområde Kommunstyrelsen den 10 maj 2011, 156 Yrkande Niclas Palmgren (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsen förslag och finner kommunfullmäktige antar det. beslutar godkänna bytesavtal, daterat den 22 april 2011, medel anvisas från projekt Markköp, samt uppdra till kommunstyrelsens ordförande underteckna bytesavtal samt erforderliga köpehandlingar. Kommunstyrelsekontoret, mark- och exploateringsenheten

22 22 Kf 59 Dnr: KS Markanvisningsavtal gällande Mossarp 1:3 m fl, Mossarps industriområde Kf 59 Gislaveds kommun har fått en förfrågan från Peter Langenitz Dekora AB om utökning av företagets befintliga fastighet inom Mossarps industriområde. Deras förslag innebär tomten utökas söder ut mot Anderstorp. Denna mark är idag inte detaljplanelagd men utgör utredningsområde för verksamheter/ bostäder i kommunens förslag till fördjupad översiktsplan för Gislaved. Bifogat förslag till markanvisningsavtal innebär Dekora förvärvar cirka m² för en köpeskilling om 65 kr/m². För den mark som enligt förslag till detaljplan för området utgör prickmark för RV 27 erläggs 45 kr/m². Kostnad för ny detaljplan bekostas av kommunen. Markanvisningsavtal, daterat den 3 maj 2011 Kommunstyrelsen den 10 maj 2011, 158 Yrkande Niclas Palmgren (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Andra -satsen utgår då den endast är intern formalia. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsen förslag och Niclas Palmgrens (M) ändringsyrkande och finner kommunfullmäktige antar dem. beslutar godkänna markanvisningsavtal, daterat den 3 maj 2011, samt uppdra till kommunstyrelsens ordförande underteckna exploateringsavtal samt erforderliga köpehandlingar. Kommunstyrelsekontoret, mark- och exploateringsenheten

23 23 Kf 60 Dnr: KS Exploateringsavtal gällande Uvekull 2:28 m fl Malmgatan i Smålandsstenar, Gislaveds kommun Kf 60 Gislaveds kommun har fått in en förfrågan från KF Göta om byggnation av ny butik vid Malmgatan i Smålandsstenar, delvis på kommunens fastigheter Uvekull 2:28 och 2:36. Förslag till exploateringsavtal har därför upprättats. Förslaget till exploateringsavtal innebär KF Göta förvärvar fastigheterna Uvekull 2:28 och 2:36 för en köpeskilling om 96 kr/m². Ett område utmed Malmgatan och Sandhemsvägen är enligt gällande byggnadsplan från 1959 utlagd som allmän platsmark och används idag som gata. För detta område, cirka 340 m², utgår ingen ersättning, och området kommer senare överlåtas till kommunen utan ersättning. Då VA-anslutning är betald för fastigheterna tillkommer kr för återvunnen VA, som betalas av köparen. Exploatören ska också utöver köpeskillingen erlägga ersättning för VA per m² tomtyta enligt kommunens VA-taxa samt kostnad för återställning och ombyggnad av omgivande gatumark. Förslag till exploateringsavtal, daterat den 5 maj 2011 Kommunstyrelsen den 10 maj 2011, 159 Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsen förslag och finner kommunfullmäktige antar det. beslutar godkänna exploateringsavtal, daterat den 5 maj 2011, köpeskillingen samt återvunnen VA konteras på projekt Markförsäljningar, samt uppdra till kommunstyrelsens ordförande underteckna exploateringsavtal samt erforderliga köpehandlingar. Kommunstyrelsekontoret, mark- och exploateringsenheten

24 24 Kf 61 Dnr: KS Meddelande Kf 61 Barn- och utbildningsnämnden Bu 45 Intern kontrollplan 2011 samt uppföljning av intern kontrollplan Kommunstyrelsekontoret Komplettering av miljöbokslut 2011 Bertil Oscarsson Skrivelse angående Dataljplan Anderstorps motorbana Linda Johansson Skrivelse angående vindkraft Niclas Palmgren (M) meddelar han tillsammans med Marie Johansson (S) avser föra samtal med Bertil Oscarsson, Klo, med anledning av hans skrivelse.

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M)

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 5 oktober 2010, kl 13.00-15.10 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) Agneta Karlsson (M) Claes Ebbesson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-02-10 1 [38] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, kl. 15.00 17.50 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Bo Bertelsen (M) 1:e vice ordförande Lars Thorsson (M) Yvonne Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum 2007-05-28 1 (68) Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22.

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum 2007-05-28 1 (68) Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22. 2007-05-28 1 (68) Plats och tid Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Ersättare: Enligt särskild förteckning, sidan 3 Övriga närvarande Einar

Läs mer

PROTOKOLL från 1(32) Kommunstyrelsen 2012-05-15

PROTOKOLL från 1(32) Kommunstyrelsen 2012-05-15 1(32) Plats och tid: Mötesrum Hövdingasalen, kl 09:05-12:05 (ajournering 10:15-10:30, 11:05-11:15 och 11:50-11:55) Beslutande och tjänstgörande ersättare: Närvarande ersättare och övriga deltagande: Mikael

Läs mer

2(42) Kommunstyrelsen. Datum 2008-10-15

2(42) Kommunstyrelsen. Datum 2008-10-15 2(42) Ersättare Martina Bach (fp) 250-259 Hans Raita (m) Kjell Schöld (mp) 250-277 Vaino Roth (s) 250-259, 261-283 Camilla Andersson Hult (v) Zvonko Borcic (sd) 260 jäv Övriga Stefan Johansson, kanslichef

Läs mer

Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k1.18.30-22.35. Se särskild närvarolista, s 2.

Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k1.18.30-22.35. Se särskild närvarolista, s 2. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-05-30 Sidnr 1(2) Plats och tid Beslutande Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k1.18.30-22.35 Se särskild närvarolista, s 2. Närvarande ej tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Lars Schultz m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28 Kommunfullmäktige 2013-11-11 Sammanträdesdatum Sida 1-28 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 11 november 2013, kl. 18:30-20:35. ande Ordförande Bengt Jernhall samt vid 95-97 30 ordinarie ledamöter

Läs mer

PROTOKOLL 1(28) Sammanträdesdatum: 2008-11-24

PROTOKOLL 1(28) Sammanträdesdatum: 2008-11-24 1(28) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset Alafors, klockan 18:30 22:00 Närvarande ledamöter: Inga-Lill Andersson, (s) ordf Jan Skog (m) Elisabeth Mörner (m) Ingemar Serneby (m) Leif Gustafsson (m) Dan

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare. Lars Gezelius och Marianne Wirén

Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare. Lars Gezelius och Marianne Wirén Kommunfullmäktige 2006-11-27 1 Plats och tid Vara Konserthus, Vara kl. 17.00 20.15 Beslutande Övriga deltagande Dan Jonasson, ekonomichef 12/06:2 Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare Justerare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige 2010-05-31 1 (38) Plats och tid Biblioteket, Edsbyn, hörsalen, måndagen den 31 maj 2010, kl. 18:30-20:00. Ajournering kl. 19:20-19:30. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Christer

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 85...2-3 * Frågor, 86,...4-5 * Allmänhetens frågestund, 87... 6 * Medborgarförslag om helt ny

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör Rose-Marie Moberg, förvaltningssekreterare Georg Theodoridis, fastighetschef, 17

Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör Rose-Marie Moberg, förvaltningssekreterare Georg Theodoridis, fastighetschef, 17 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-01-16 1 (43) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, tisdagen den 16 januari 2007 klockan 13.00-18.15 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Johnny

Läs mer

Rådhuset, kl. 18.00-19.50, 20.10-21.05. Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3

Rådhuset, kl. 18.00-19.50, 20.10-21.05. Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3 2009-06-29 1 (38) Plats och tid Rådhuset, kl. 18.00-19.50, 20.10-21.05 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-05-30 0 Innehållsförteckning 47 Granskning av koncernstyrningen... 73 48 Ägardirektiv och bolagsordning för kommunens bolag... 74 49 Miljöprogram och energi- och klimatstrategi - uppföljning... 75

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 18.00 21.30 (ajournering kl. 18.50-19.30 & kl. 20.45-21.00) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Catarina Mellberg Claes Nordevik Kristina Svensson Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22 Kommunfullmäktige 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 19 juni 2000, kl 13.00-22.55.

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80 Kommunstyrelsen 62-80 2 62 Årsredovisning 2014 för Alingsås kommun... 6 63 Utvecklingsprogram 2025 för Noltorp... 8 64 Anhållan om tilläggsanslag från överförmyndarnämnden... 11 65 Värmestuga och härbärge

Läs mer