Karin Gustafsson, kommundirektör. Jan Ekström (MP) och Marie-Louise Dinäss (S) Kommunstyrelsekontoret den 31 maj 2011, kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Karin Gustafsson, kommundirektör. Jan Ekström (MP) och Marie-Louise Dinäss (S) Kommunstyrelsekontoret den 31 maj 2011, kl. 16.00"

Transkript

1 1 (24) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl Ajournering Beslutande Se särskild förteckning Övriga deltagande Karin Gustafsson, kommundirektör Utses justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Jan Ekström (MP) och Marie-Louise Dinäss (S) Kommunstyrelsekontoret den 31 maj 2011, kl Sekreterare. Karin Gustafsson Ordförande Agneta Karlsson Paragrafer Justerande... Jan Ekström Marie-Louise Dinäss ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Paragrafer Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift. Inger Magnusson Datum för anslags nedtagande

2 2 Kf 47 Dnr: KS Fastställande av dagordning Kf 47 Dagordningen för dagens sammanträde har varit kungjord och utsänd till ledamöterna i laga ordning. Ordföranden föreslår punkten 13. Nya motioner, 14. Interpellationer och 15. Frågor utgår, då inga sådana kommit in. beslutar enhälligt fastställa dagordningen i enlighet med ordförandens förslag.

3 3 Kf 48 Dnr: KS Avsägelse Kf 48 Bengt Josefsson (C) har begärt entledigande från sina uppdrag som nämndeman Jönköpings Tingsrätt och Davidssonska donationens sockenkommitté i Anderstorp med omedelbar verkan. Avsägelse från Bengt Josefsson daterad den 13 maj 2011 beslutar godkänna Bengt Josefssons avsägelser. Servicekontoret, kontorsfunktionen Bengt Josefsson Davidssonska donationen Jönköpings Tingsrätt

4 4 Kf 49 Dnr: KS Kompletterande val av revisorer i stiftelser Kf 49 skall enligt stadgar, testamentesvillkor, stiftelsekund och lag utöver förtroendevalda revisorer även utse godkända eller auktoriserade revisorer i stiftelsen Torghuset och Gisleparken samt i stiftelserna Davidssonska donationen och Anders Svenssons donationsfond. Förslag lämnas av respektive stiftelse. I stiftelsen Isabergstoppen stadgar är det inte klart uttryckt vem som utser auktoriserad revisor, men praxis har varit denne och suppleant utses av stiftelsen själv. Vidare skall godkänd/auktoriserad revisor utses för kommunens förvaltade fonder, vilka också är stiftelser. Valberedningens presidium den 20 maj 2011, 6 Auktoriserade och godkänsa revisorer i stiftelser, bilaga 1 Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på valberedningens presidiums förslag och finner kommunfullmäktige antar det. beslutar utse autktoriserade och godkända revisorer i stiftelser, i vilka kommunfullmäktige enligt stadgar eller stiftelseurkund eller lag skall utse sådana, enligt bilaga 1. Servicekontoret, kontorsfunktionen Kommunstyrelsekontoret, ekonomienheten Kommunens revisorer Stiftelsen Gisleparken Stiftelsen Torghuset Davidssonska donationen Valda revisorer och ersättare Anders Svenssons donationsfond Kommunens förvaltade fonder

5 5 Kf 50 Dnr: KS Fyllnadsval Kf 50 Stig Claesson (C) har avlidit. Han var vid sin bortgång ledamot i Davidsonska donationens sockenkommitté i Båraryd. Nominering från Centerpartiet daterad den 12 maj Valberedningens presidium den 20 maj 2011, 7 Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på valberedningens presidiums förslag och finner kommunfullmäktige antar det. beslutar som ny ledamot i Davidsonska donationens sockenkommitté i Båraryd efter Stig Claesson välja Anders Norling (C), Örnaholm 10, Gislaved till och med den 31 december Davidssonska donationen Servicekontoret, kontorsfunktionen Anders Norling

6 6 Kf 51 Dnr: KS Fyllnadsval Kf 51 Johan Stewart (FP) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot i socialnämnden från och med den 1 juli Avsägelse från Johan Stewart daterad den 19 maj Nominering från Folkpartiet daterad den 19 maj Valberedningens presidium den 20 maj 2011, 8 Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Johan Stewarts begäran om entledigande och på valberedningens presidiums förslag och finner kommunfullmäktige antar dem. beslutar godkänna Johan Stewarts (FP) avsägelse, samt som ny ledamot i socialnämnden, efter Johan Stewart, välja Jacquline Lynd-Johansson (FP), Ås Framnäs, Bredaryd från och med 1 juli 2011 till och med den 31 december Servicekontoret, kontorsfunktionen Socialnämnden Johan Stewart Jacquline Lynd-Johansson

7 7 Kf 52 Dnr: KS Valfrihetssystem inom äldre- och handikappomsorgen LOV Kf 52 beslutade den 18 september 2008 Gislaveds kommun har för avsikt införa valfrihetssystem inom äldre- och handikappomsorgen i linje med den föreslagna lagstiftningen om valfrihetssystem (LOV) om utredningen om förutsättningar och förberedelser leder till ett sådant beslut i kommunfullmäktige. beslutade också uppdra till socialnämnden utföra utredning och förberedelser ensamt eller i samarbete med andra kommuner. Socialförvaltningen har genomfört en utredning angående införande av valfrihetssystem. Socialnämnden behandlade utredningen den 25 november 2009 och beslutade föreslå kommunfullmäktige införa Lag om valfrihetssystem (LOV) senast den 1 november Socialnämnden föreslog också lagen om valfrihet ska omfa hemtjänst, både omvårdnad och service. Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet den 15 december 2009 till socialnämnden för kompletterande utredning, i vilken det skulle ingå en enkät/brukarundersökning för klarläggande av medborgarintresse, samt återkomma med redovisning av en reviderad tidsplan för ärendets fortsa hantering. En medborgarundersökning genomfördes under våren 2010 av företaget ARS Research AB. Resultatet av undersökningen visade inget som talade varken för eller emot en konkurrensutsättning av hemtjänstverksamheten i Gislaveds kommun. Efter en redovisning i socialnämnden den 22 juni 2010 såg socialnämnden inte någon anledning ändra tidigare beslut från den 25 november 2009 med förslag om införande av valfrihetssystem i hemtjänsten. Gislaveds kommun har tilldelats två mnkr för utreda och införa LOV. En miljon av stimulansmedlen är avsa till utreda förutsättningarna för införa LOV och en miljon för arbeta med förberedelser för införa LOV. Beslutar kommunen inte införa LOV ska hälften av den summan lämnas tillbaka. Utbetalade stimulansmedel får användas under perioden 1 januari 2008 till och med den 30 juni 2011 inom ramen för Socialstyrelsens beslut om kommunens ansökan. Medel som inte använts inom angiven tid och för avsett ändamål ska återbetalas till Socialstyrelsen. Gislaveds kommun ska göra en slutlig ekonomisk avräkning av stimulansmedlen senast den 31 augusti Socialnämndens ambition är, om beslut fas kring LOV, arbeta vidare med handläggning och verkställighet i de olika delar som krävs för ett genomförande ska ske på ett bra sätt. Här handlar det om ökad valfrihet som innebär hemtjänsttagarna kommer ges större möjlighet påverka hur och när beviljade insatser utförs. Genomförandet kommet föranleda beslut i socialnämnden i olika delar under förberedelsernas gång. Socialnämnden framhåller, om beslut tas om införa LOV, måste tillämpningen anpassas till förhållandena i Gislaveds kommun.

8 Kf 52 (forts.) 8 beslutade med minoritetsåterremiss återremittera ärendet den 16 december 2010 till kommunstyrelsen, som i sin tur gav socialnämnden i uppdrag utreda följande frågeställningar: Hur ska kvalitetssäkring av LOV -systemet genomföras? Hur kostnadsberäknas införandet och framtida kostnader med anledning av dubbel organisation? Hur ska likabehandlingsprincipen upprätthållas? I vilken omfning kommer personalreducering behöva genomföras om LOV införs? Vad innebär konkret Gislavedsmodellen? Hur ska kommunen få insyn i verksamheten? Socialnämnden har den 2 februari 2011 lämnat följande svar på ovanstående frågeställningar: Det är viktigt poängtera det är ett inriktningsbeslut som kommunfullmäktige nu ska fa. Hurfrågorna kan lösas först när det finns ett beslut i kommunfullmäktige om kommunen ska införa LOV eller inte. Fortsättningsvis är det sedan socialnämnden som beslutar i detaljfrågorna. Socialnämnden har nu endast några månader på sig arbeta fram konceptet för ett eventuellt införande av LOV. Gislavedsmodellen innebär LOV i Gislaved ska anpassas till de lokala förutsättningarna som råder i kommunen. Under år 2011 kommer socialnämnden arbeta fram de riktlinjer som ska gälla specifikt för Gislaveds kommun. Syftet med Lagen om valfrihet (LOV) är öka valfriheten för medborgarna. All verksamhet ska kvalitetssäkras, och ska göras i hela hemtjänstverksamheten, oavsett huvudman. Det är i dagsläget omöjligt kostnadsberäkna de framtida kostnaderna, men det är tydligt det behövs någon form av controllerfunktion (del av tjänst) för information och godkännande av olika företag. I vilken omfning personalreducering behöver göras, är omöjligt veta, men efter vad som skett i andra kommuner som infört LOV har det inte varit något problem. Likabehandlingsprincipen är en av grundpelarna i LOV. Som kommun är vi skyldiga behandla alla företag lika, och med samma krav som den egna verksamheten, för alla brukare skall behandlas enligt samma grundprinciper. Kommunen måste ha rätt till insyn i verksamheten enligt samma principer, villkor och förutsättningar, oavsett huvudman. Från beslutsdatum behöver socialnämnden månader för förberedelser, innan ett införande kan ske. Socialnämnden beslutade därefter överlämna underlaget till kommunstyrelsen för vidare hantering av ärendet samt föreslå kommunfullmäktige överlåta detaljbesluten i genomförandet åt socialnämnden. Kommunstyrelsen biföll socialnämndens ursprungliga förslag och sitt eget förslag från den 30 november 2010 med tillägget om genomförande.

9 Kf 52 (forts.) 9 Socialnämnden den 25 november 2009, 169 Kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 december 2009, 367 Socialnämnden den 22 juni 2010, 79 Resultatet av medborgarundersökningen, gjord av ASR Research AB Socialnämnden den 10 november 2010, 157 Kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 november 2010, 343 Kommunstyrelsen den 30 november 2010, 233 den 16 december 2010, 150 Kommunstyrelsen den 11 januari 2011, 8 Socialnämnden den 2 februari 2011, 16 Kommunstyrelsen den 5 april 2011, 103 Kommunstyrelsen den 26 april 2011, 144 Yrkande Niclas Palmgren (M), Lennart Kastberg (KD), Carina Johansson (C), Ulf Jiretorn (M) och Ann-Katrin Strand (FP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Marie Johansson (S): I första hand avslag på första -satsen i kommunstyrelsens förslag införa LOV. Om det blir bifall på första -satsen yrkas avslag på femte -satsen om överlåta besluten i genomförandet åt socialnämnden. Erik Andersson (K), Ylva Samuelsson (S), Gunnel Augustsson (S), Margareta Lindgren (S), Åke Ljunggren (S): Bifall till Marie Johanssons (S) båda yrkanden. Lis Melin (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Avslag på Marie Johanssons (S) yrkanden. Amir Horozic (V), Aksel Torkelsson (SD) och Curt Vang (K): Avslag på kommunstyrelsens förslag. Claes Ebbeson (M), Börje Malmborg (KD) och Lars Larsson (C) gör inlägg i deben. Ajournering Sammanträdet ajourneras kl Gunvor Nygren (C) och Jörgen Karlsson (S) inträder som ersättare resp ledamot på obesa platser. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag enligt första satsen och Marie Johanssons (S) avslagsyrkande och finner kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs godkänner följande omröstningsproposition: JA-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. NEJ-röst för Marie Johanssons avslagyrkande.

10 Kf 52 (forts.) 10 Omröstningsresultat Omröstningen utfaller med 26 JA-röster och 23 NEJ-röster. beslutar således bifalla kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag enligt femte -satsen och Marie Johanssons (S) avslagsyrkande och finner kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs godkänner följande omröstningsproposition: JA-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. NEJ-röst för Marie Johanssons avslagyrkande. Omröstningsresultat Omröstningen utfaller med 26 JA-röster och 23 NEJ-röster. beslutar således bifalla kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer därefter proposition på andra, tredje, fjärde och sjätte satserna enligt kommunstyrelsens förslag och finner kommunfullmäktige antar dem. beslutar införa Valfrihetssystem inom äldre- och handikappomsorgen (LOV) senast den 31 december 2011, LOV ska omfa hemtjänst; både omvårdnad och service, tillämpningen av LOV ska anpassas till de förhållanden som råder i Gislaveds kommun, ett införande av LOV ska innebära en ökad valfrihet så hemtjänsttagarna ges större möjlighet påverka hur och när beviljade insatser utförs, i övrigt överlåta besluten i genomförandet åt socialnämnden, samt uppdra till socialnämnden informera kommunstyrelsen inför genomförandet av LOV. Reservationer Marie Johansson (S), Gunnel Augustsson (S), Åke Ljunggren (S), Margareta Lindgren (S), Hasse Johansson (S), Marie-Louise Dinäss (S), Rose-Mari Modén (S), Ylva Samuelsson (S), Jörgen Karlsson (S), Tommy Stensson (S), Susanne Josefsson (S), Helen Kocian-Jaktlund (S), Ingebert Magnusson (S), Laila Andersson (S), Kjell Thelin (S), Naile Azizi (S) och Fredrik Bäck (S) reserverar sig mot beslutet införa LOV lag om valfrihetssystem inom äldre- och handikappomsorgen då förslaget inte innehåller konsekvensbeskrivningar och underlag som gör det möjligt säkerställa konsekvenserna av en så stor och viktig principiell fråga.

11 Kf 52 (forts.) 11 Amir Horozic (V) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut om införandet av lagen om valfrihetssystem från. Erik Andersson (K) och Curt Vang (K) lämnar skriftlig reservation. Bilaga till protokollet. Socialnämnden

12 12 Kf 53 Dnr: KS Överenskommelse rörande regional kollektivtrafik mellan länets kommuner och landstinget Kf 53 Riksdagen har i juni 2010 antagit Lag om kollektivtrafik (SFS 2010:1065). Lagen träder i kraft Länets kommuner och landstinget (nedan benämnt parterna) har i respektive fullmäktigeförsamling beslutat Landstinget från och med ensamt bär ansvar för regional kollektivtrafik och därmed är kollektivtrafikmyndighet för Jönköpings län genomföra skeväxling som baseras på beräknade kostnader för 2012 och som i kommunalt utjämningssystem beaktar ändrade ansvarsförhållanden under förutsättning av laglig möjlighet genom en tidsbegränsad mellankommunal utjämning eliminera de differenser som uppstår i skeväxlingen ändamålet för Jönköpings Länstrafik AB:s verksamhet ändras till ansvar för upphandling, beställning och samordning av serviceresor inrätta ett kommunalt beredningsorgan som forum för dialog mellan landstinget och länets kommuner om trafikförsörjningsprogram och inledningsvis för ledning och samråd kring de förändringar som här redovisats. I överenskommelsen konkretiseras omfning och nivån för skeväxling, utformning av den mellankommunala utjämningen samt ändring vad avser Jönköpings Länstrafik AB:s roll. Kommunstyrelsen beslutade den 5 april meddela landstinget Gislaveds kommun inte har något erinra mot föreslagen överenskommelse. Förslaget har nu översänts för godkännande i respektive fullmäktigeförsamling. Överenskommelsen ska delges finansdepartementet för den 15 juni Kommunstyrelsen den 5 april 2011, 120 Överenskommelse rörande regional kollektivtrafik daterad den 15 april 2011 Kommunstyrelsen den 10 maj 2011, 152 Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsen förslag och finner kommunfullmäktige antar det. beslutar godkänna Överenskommelse rörande regional kollektivtrafik daterad den 15 april 2011.

13 Kf 53 (forts.) 13 Landstinget i Jönköpings län Kommunstyrelsekontoret

14 14 Kf 54 Dnr: KS Motion om oskyddade trafikanter Svar Kf 54 Susanne Josefsson (S) har lämnat in en motion om oskyddade trafikanter, sträckan från centrum till Ryttarvallen IP och Gyllengårdens förskola. I motionen föreslås : En gång- och cykelväg och trottoarer omgående planeras och byggs från centrum till Ryttarvallen/Gyllengården. En utredning genomförs för se hur trafikföringen i området kan förändras med utgångspunkt från en säker miljö för oskyddade trafikanter De ekonomiska delarna hanteras i samband med budgetarbetet Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 12 oktober 2010 överlämna motionen till tekniska nämnden för yttrande. Tekniska nämnden behandlade motionen den 23 mars Tekniska nämnden föreslår en trafikutredning avseende Gyllenfors bostads- och industriområde genomförs. Tekniska kontoret säger i yttrandet till nämnden utredningen genomförs med inriktning på vilka gator som ska utgöra primära tillfartsgator till Gyllenfors bostads- och industriområde med en målsättning skapa en säkrare trafikmiljö. Trafikutredningen ska också redovisa hur gång- och cykelvägnätet samt de primära gatukorsningarna ska utformas. Tekniska nämnden har i samband med behandlingen av motionen också behandlat en skrivelse från boende i området som tar upp samma frågeställning. Motion från Susanne Josefsson (S) daterad den 7 september Kommunstyrelsens arbetsutskott den 12 oktober 2010, 282 Tekniska nämnden den 23 mars 2011, 37 och 38 Kommunstyrelsen den 26 april 2011, 138 Kommunstyrelsen den 10 maj 2011, 153 Yrkande Susanne Josefsson (S): Tackar för svaret. Bifall till kommunstyrelsens förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsen förslag och finner kommunfullmäktige antar det. beslutar uppdra till tekniska nämnden genomföra en trafikutredning avseende Gyllenfors bostads- och industriområde enligt tekniska nämndens förslag, samt därmed bifalla motionen.

15 Kf 54 (forts.) 15 Tekniska nämnden Kommunstyrelsekontoret

16 16 Kf 55 Dnr: KS Årsredovisning 2010 Högskolan på hemmaplan i GGVV-Regionen Kf 55 Direktionen för Högskolan på Hemmaplan har överlämnat årsredovisning för verksamhetsåret I kommunalförbundet Högskolan på Hemmaplan ingår som medlemmar Gislaveds, Gnosjö, Vaggeryds och Värnamo kommuner. I direktionen har för Gislaveds kommun ingått Niclas Palmgren (M) och Marie Johansson (S). Ersättare för dessa har varit Börje Malmborg (KD) och Bo Kärreskog (S). Ny förbundsordning har antagits och i samband med det lämnar Värnamo kommun samarbetet. Verksamheten har under 2010 omslutit 4,3 mnkr och ger ett positivt resultat på 15 tkr. Revisorerna Donald Crona och Bo Holst, som utsetts av kommunfullmäktige i Värnamo kommun, tillstyrker förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010 samt årsredovisningen godkänns och denna är upprättad enligt den kommunala redovisningslagen. Högskolan på Hemmaplan Årsredovisning 2010 undertecknad den 18 mars Revisionsberättelse för Högskolan på Hemmaplan räkenskapsåret 2010, daterad den 1 april Kommunstyrelsen den 26 april 2011, 140 Kommunstyrelsen den 10 maj 2011, 154 Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsen förslag och finner kommunfullmäktige antar det. beslutar bevilja direktionen för Högskolan på Hemmaplan ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010, samt godkänna årsredovisningen för Högskolan på Hemmaplan för år Jäv På grund av jäv deltar inte Niclas Palmgren (M), Marie Johansson (S) och Börje Malmborg (KD) i handläggningen av detta ärende. Värnamo kommun Vaggeryds kommun Högskolan på hemmaplan Gnosjö kommun

17 17 Kf 56 Dnr: KS Tillsättande av demokratiberedning samt fastställande av uppdrag för demokratiberedningen Kf 56 Kommunstyrelsen beslutade den 16 februari 2011 uppdra till kommunstyrelsekontoret ta fram förslag till uppdrag, arbetsformer och sammansättning för en beredning under kommunfullmäktige som ska arbeta med öka kommuninvånarnas delaktighet i den demokratiska processen. För beredning av ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden som ska avgöras av fullmäktige får fullmäktige inrätta fullmäktigeberedningar. Fullmäktige beslutar om beredningens sammansättning, arbetsformer och uppdrag. Valbarhetskriterier för beredningen är samma som gäller för val av ledamöter i nämnder. Kommunstyrelsekontoret har tagit fram förslag till uppdragsbeskrivning för en demokratiberedning under fullmäktige som ska arbeta med öka kommuninvånarnas delaktighet i den demokratiska processen. Förslaget innehåller uppdrag, organisation samt en översiktlig tidplan. Demokratiberedningen ska till fullmäktige, enligt uppdraget, lägga fram ett förslag till handbok för Gislaveds kommun för medborgardialog som innehåller principer för medborgardialog och kommunens verktygslåda för medborgardialog samt hur det ska kopplas till ekonomi- och verksamhetsstyrningsprocesser. Det är viktigt komma ihåg om förslaget berör nämndernas verksamhetsområde ska nämnderna ges tillfälle yttra sig över förslaget. Demokratiberedningen föreslås bestå av representanter från respektive parti i fullmäktige. De två största partierna föreslås få två ledamöter var och övriga partier en ledamot var d.v.s en beredning bestående av elva ledamöter med nio ersättare. En ordförande och vice ordförande bör utses i beredningen. Utifrån uppdraget från fullmäktige tar beredningen fram en handlings- och tidplan för sitt arbete där det också beskrivs när och hur återkoppling ska ske till fullmäktige. Kommunstyrelsekontorets förslag till uppdragsbeskrivning för fullmäktiges demokratiberedning, daterad den 30 mars Kommunstyrelsen den 16 februari 2011, 52 Kommunstyrelsen den 26 april 2011, 142 Kommunstyrelsen den 10 maj 2011, 157 Yrkande Anders Gustafsson (SD): Sverigedemokraterna föreslår Claes Krusenfjord (SD) som ordinarie ledamot och Anders Gustafsson (SD) som ersättare. Omkastning av uppdragen i relation till kommunstyrelsens förslag. Niclas Palmgren (M) och Marie Johansson (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag inrätta en demokratiberedning. Niclas Palmgren (M): De samverkande partierna föreslår Elisabeth Andersson (KD) som ordförande.

18 Kf 56 (forts.) 18 Marie Johansson (S): Socialdemokraterna föreslår Susanne Josefsson (S) som vice ordförande. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vad gäller första och andra -satserna och finner kommunfullmäktige antar dem. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till ledamöter i demokratiberedningen och Anders Gustafssons (SD) ändringsyrkande och finner kommunfullmäktige antar dem. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till ersättare i demokratiberedningen och Anders Gustafssons (SD) ändringsyrkande och finner kommunfullmäktige antar dem. Ordföranden ställer proposition på Niclas Palmgrens (M) yrkande välja Elisabeth Andersson (KD) som ordförande i demokratiberedningen. Ordföranden ställer proposition på Marie Johansson (S) yrkande välja Susanne Josefsson (S) som vice ordförande i demokratiberedningen. beslutar tillsätta en demokratiberedning som ska arbeta med öka kommunivånarnas delaktighet i den demokratiska processen, fastställa beredningens sammansättning, uppdrag och arbetsformer enligt kommunstyrelsekontorets förslag daterat den 30 mars 2011, välja följande ledamöter och ersättare till beredningen: Ledamöter Jolanta Andersson (M) Staffan Sjöblom (M) Susanne Josefsson (S) Kjell Thelin (S) Lars-Ove Bengtsson (C) Elisabeth Andersson (KD) Lars Park (FP) Jan Ekström (MP) Erik Andersson (K) Pia Åhman (V) Claes Krusenfjord (SD) Ersättare Fredrik Claar (M) Bo Kärreskog(S) Johan Larsson (C) Lennart Kastberg (KD) Per Liljeqvist (FP) Robert Erlandsson (MP) Kent Heijel (K) Amir Horozic (V) Anders Gustafsson (SD)

19 19 Kf 56 (forts.) välja Elisabeth Andersson (KD) till ordförande och Susanne Josefsson (S) till vice ordförande. Kommunstyrelsekontoret De valda

20 20 Kf 57 Dnr: KS Försäljning av Gislaved 3:69, Norra Nissastigen 2 i Gislaved, Gislaveds kommun Kf 57 Fastigheten Gislaved 3:69 förvärvades av kommunen 2010 för möjliggöra tillgänglighet till Nissan. Då kommunen inte har något behov av bostadshuset på fastigheten har detta styckats av. Arealen uppgår till 1471 m². Fastigheten har annonserats ut till försäljning. Annonsering samt visning har skötts av mäklare. Högsta avlämnat bud ligger på kr. Med dessa budgivare har villkorat köpekontrakt tecknats. Köpekontrakt daterat den 5 maj Försäljningsunderlag den 26 augusti 2010, 94 Kommunstyrelsen den 10 maj 2011, 155 Yrkande Niclas Palmgren (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Andra -satsen utgår då den endast är intern formalia. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsen förslag och Niclas Palmgrens (M) ändringsyrkande och finner kommunfullmäktige antar dem. beslutar godkänna upprättat köpekontrakt daterat den 5 maj 2011, samt uppdra till kommunstyrelsens ordförande underteckna köpekontrakt, samt erforderliga köpehandlingar. Kommunstyrelsekontoret, mark- och exploateringsenheten

21 21 Kf 58 Dnr: KS Bytesavtal gällande Norra Hestra Kyrkobol 1:4 m fl, Hestra Kf 58 Under flera år har det sökts ny industrimark i Hestra. Området, som föreslås bli en utökning av befintligt industriområde, Isabergs industriområde, ligger delvis på privatägd mark och innefar bland annat av del av Norra Hestra Kyrkobol 1:5. Vissa delar av Norra Hestra Kyrkobol 1:5 är redan planerad som allmän platsmark, och denna mark löses också i och med detta bytesavtal. Upprättat förslag till bytesavtal innebär kommunen överlåter cirka 8,2 ha av Norra Hestra Kyrkobol 1:4 och 1:97 till Britt och Kurt Bolin. Kommunen erhåller cirka 10,3 ha av fastigheten Norra Hestra Kyrkobol 1:5. Kommunen ska till Britt och Kurt Bolin erlägga en mellanskillnad om kr för skillnad i värde på bytesobjekten. Bytesavtal, daterat den 22 april 2011 Skiss över utvidgning av Isabergs industriområde Kommunstyrelsen den 10 maj 2011, 156 Yrkande Niclas Palmgren (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsen förslag och finner kommunfullmäktige antar det. beslutar godkänna bytesavtal, daterat den 22 april 2011, medel anvisas från projekt Markköp, samt uppdra till kommunstyrelsens ordförande underteckna bytesavtal samt erforderliga köpehandlingar. Kommunstyrelsekontoret, mark- och exploateringsenheten

22 22 Kf 59 Dnr: KS Markanvisningsavtal gällande Mossarp 1:3 m fl, Mossarps industriområde Kf 59 Gislaveds kommun har fått en förfrågan från Peter Langenitz Dekora AB om utökning av företagets befintliga fastighet inom Mossarps industriområde. Deras förslag innebär tomten utökas söder ut mot Anderstorp. Denna mark är idag inte detaljplanelagd men utgör utredningsområde för verksamheter/ bostäder i kommunens förslag till fördjupad översiktsplan för Gislaved. Bifogat förslag till markanvisningsavtal innebär Dekora förvärvar cirka m² för en köpeskilling om 65 kr/m². För den mark som enligt förslag till detaljplan för området utgör prickmark för RV 27 erläggs 45 kr/m². Kostnad för ny detaljplan bekostas av kommunen. Markanvisningsavtal, daterat den 3 maj 2011 Kommunstyrelsen den 10 maj 2011, 158 Yrkande Niclas Palmgren (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Andra -satsen utgår då den endast är intern formalia. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsen förslag och Niclas Palmgrens (M) ändringsyrkande och finner kommunfullmäktige antar dem. beslutar godkänna markanvisningsavtal, daterat den 3 maj 2011, samt uppdra till kommunstyrelsens ordförande underteckna exploateringsavtal samt erforderliga köpehandlingar. Kommunstyrelsekontoret, mark- och exploateringsenheten

23 23 Kf 60 Dnr: KS Exploateringsavtal gällande Uvekull 2:28 m fl Malmgatan i Smålandsstenar, Gislaveds kommun Kf 60 Gislaveds kommun har fått in en förfrågan från KF Göta om byggnation av ny butik vid Malmgatan i Smålandsstenar, delvis på kommunens fastigheter Uvekull 2:28 och 2:36. Förslag till exploateringsavtal har därför upprättats. Förslaget till exploateringsavtal innebär KF Göta förvärvar fastigheterna Uvekull 2:28 och 2:36 för en köpeskilling om 96 kr/m². Ett område utmed Malmgatan och Sandhemsvägen är enligt gällande byggnadsplan från 1959 utlagd som allmän platsmark och används idag som gata. För detta område, cirka 340 m², utgår ingen ersättning, och området kommer senare överlåtas till kommunen utan ersättning. Då VA-anslutning är betald för fastigheterna tillkommer kr för återvunnen VA, som betalas av köparen. Exploatören ska också utöver köpeskillingen erlägga ersättning för VA per m² tomtyta enligt kommunens VA-taxa samt kostnad för återställning och ombyggnad av omgivande gatumark. Förslag till exploateringsavtal, daterat den 5 maj 2011 Kommunstyrelsen den 10 maj 2011, 159 Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsen förslag och finner kommunfullmäktige antar det. beslutar godkänna exploateringsavtal, daterat den 5 maj 2011, köpeskillingen samt återvunnen VA konteras på projekt Markförsäljningar, samt uppdra till kommunstyrelsens ordförande underteckna exploateringsavtal samt erforderliga köpehandlingar. Kommunstyrelsekontoret, mark- och exploateringsenheten

24 24 Kf 61 Dnr: KS Meddelande Kf 61 Barn- och utbildningsnämnden Bu 45 Intern kontrollplan 2011 samt uppföljning av intern kontrollplan Kommunstyrelsekontoret Komplettering av miljöbokslut 2011 Bertil Oscarsson Skrivelse angående Dataljplan Anderstorps motorbana Linda Johansson Skrivelse angående vindkraft Niclas Palmgren (M) meddelar han tillsammans med Marie Johansson (S) avser föra samtal med Bertil Oscarsson, Klo, med anledning av hans skrivelse.

Karin Gustafsson, kommundirektör Ulrika Dagård, projektledare 20

Karin Gustafsson, kommundirektör Ulrika Dagård, projektledare 20 1 (14) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 18.30-19.20 Beslutande Se särskild förteckning Övriga deltagande Karin Gustafsson, kommundirektör Ulrika Dagård, projektledare 20 Utses justera Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-22 Plats och tid Södergatan 2 i Gislaved, tisdagen den 22 april 2014, kl. 14.00-15.45, med ajournering mellan kl. 14.25-14.35. Beslutande Niclas Palmgren (M),

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande

Niclas Palmgren (M), ordförande 1 (6) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, måndagen den 26 september 2011, kl 8.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Agneta Karlsson (M) Sven-Erik Karlsson (M) Tjänstgörande

Läs mer

Karin Gustafsson, Kommundirektör. Ann-Katrin Strand (FP) och Hasse Johansson (S) Tisdagen den 1 mars 2011, kl

Karin Gustafsson, Kommundirektör. Ann-Katrin Strand (FP) och Hasse Johansson (S) Tisdagen den 1 mars 2011, kl 1 (17) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 18.30-20.20 Ajournering 18.55-19.00 Beslutande Se särskild förteckning Övriga deltagande Karin Gustafsson, Kommundirektör Utses justera Justeringens plats

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande

Niclas Palmgren (M), ordförande 1 (8) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Sammanträdesrum Sessionssalen, Kommunhuset Gislaved, måndagen den 21 juni 2010, kl 11.00-11.50 Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) Agneta

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-03-02 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, måndagen den 2 mars 2015 kl. 8.30-17.00 Beslutande Marie Johansson (S), ordf. Kjell Thelin (S), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande Agneta Karlsson (M) Sven-Erik Karlsson (M)

Niclas Palmgren (M), ordförande Agneta Karlsson (M) Sven-Erik Karlsson (M) 1 (16) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved tisdagen den 4 oktober 2011, kl 13.00-17.20 Beslutande Niclas Palmgren (M), ordförande Agneta Karlsson (M) Sven-Erik Karlsson (M) Carina Johansson (C) Göran

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden. Thure Andersson (S) Sara Landerholm

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden. Thure Andersson (S) Sara Landerholm 2013-10-30 Plats och tid Lokal Nissan, Danska vägen Gislaved, kl 13.00-13.45 Beslutande Bengt Petersson (C) Lis Melin (M) PG Risberg (M) Jolanta Andersson (M) Börje Malmborg (KD) Linda Strömblad (C) Inga-Maj

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-09-24 Plats och tid Beslutande Södergatan 2, Gislaved, tisdagen den 24 september 2013 kl. 8.30-17.15, med ajournering mellan kl. 11.45-12.45. Niclas Palmgren (M), ordf. Agneta Karlsson (M) Sven-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-17.10 Beslutande Niclas Palmgren (M), ordförande, jäv 140 Agneta Karlsson (M) Sven-Erik Karlsson (M) Carina Johansson (C), ordförande 140 Håkan Josefsson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-09-0 Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen Meddelande 2 Ägardirektiv för Vårgårda bostäder AB 3 Svar på motion, besparingsåtgärder avseende förtroendevaldas

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

en liten guide om medborgardialog

en liten guide om medborgardialog en liten guide om medborgardialog i Medborgardialog handlar om att ta till vara människors kunskaper och goda idéer Vad är Medborgardialog? Medborgardialog är ett sätt för Gislaveds kommuns förtroendevalda

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7) 2011-03-09 1 (7) Plats och tid Onsdag den 9 mars kl. 08.50 09.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (m) ordförande Carina Bengtsson (c) Suzanne

Läs mer

Kommunstyrelsekontoret den 16 maj Ordförande

Kommunstyrelsekontoret den 16 maj Ordförande 1 (27) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 10 maj 2011, kl 09.00-12.00 Beslutande Niclas Palmgren (M), ordförande, jäv 154 Agneta Karlsson (M) Sven-Erik Karlsson (M) Carina Johansson (C),

Läs mer

Diarienummer Ärendemening. 1 KS Tilläggsärende Försäljning av del av Norra Hestra Kyrkobol 1:4, Ådalens verksamhetsområde Hestra

Diarienummer Ärendemening. 1 KS Tilläggsärende Försäljning av del av Norra Hestra Kyrkobol 1:4, Ådalens verksamhetsområde Hestra K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar måndagen den 22 juni 2015, klockan 13:00 i Sessionssalen, Kommunhuset, Gislaved för att behandla följande

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Valberedningen. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Valberedningen. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Valberedningen Sammanträdesdag 2015-05-18 Innehåll 7 Mötets öppnande och godkännande av dagordningen... 10 8 Val av 3 ledamöter till fullmäktigeberedning för beredning av revisorernas revisionberättelse

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl Kommunstyrelsen 3 november 2003 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl 17.00 17.15 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Ove Hahn

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Kommunstyrelsen 30 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise Löwenbeck

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 2011-04-05 Ärendelista Sid nr Justering...2 29 Antagande av förslag till fördjupad översiktsplan för Birstaområdet...3 30 Överenskommelse om samarbete mellan

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Innehållsförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige

Innehållsförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige Protokoll Kommunfullmäktige Innehållsförteckning Ärenden behandlade på kommunfullmäktiges sammanträde 2013-04-08 12 Information om Patientnämndens verksamhet. 13 Essunga Ryttarförening ansöker om ändring

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Finnvedens Samordningsförbund, Styrelsen Plats och tid Stugbyn, Isaberg, Hestra, kl 11.00 12.00 Beslutande Övriga deltagare Björn Jonasson, Gnosjö kommun, ordförande Ylva Samuelsson, Gislaveds kommun,

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

367 Kommunstyrelsens ärendelista. 368 Kv Dalen avtal med Siemens och Missionskyrkan. 369 Uppföljning av ny politisk organisation

367 Kommunstyrelsens ärendelista. 368 Kv Dalen avtal med Siemens och Missionskyrkan. 369 Uppföljning av ny politisk organisation 2010-06-14 Paragrafer 367 Kommunstyrelsens ärendelista 368 Kv Dalen avtal med Siemens och Missionskyrkan 369 Uppföljning av ny politisk organisation 2010-06-14 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrummet Skuten-Dovern,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(11) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen, kl 16.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C), 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Medborgarförslag angående nedläggning av Västbygdens skola och finansiering av skolans driftkostnader, 108...2-3 * Medborgarförslag angående nedläggning av

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30

PROTOKOLL. Datum Utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30 Beslutande: Malin Ängerå (S), ordförande Anne Hamrén (S) Örjan Fridner (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund (V)

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 10.30-11.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef 1 (7) Plats och tid Torghuset i Smålandsstenar, kl 13.00 15.50 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos (KD) Mihai Banica (MP) Jörgen Karlsson (S)

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-11-24 205 Plats och tid Nora Stadshotell 2010-11-24 kl 18.00-19.00 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Familjenämnden

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Familjenämnden SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset Sessionssalen, 2011-01-03 kl 18.00-18.45 Beslutande Magnus Karlsson (M) Wiggo Wrangborg (M) ers Gunilla Quist-Lundin (M) Gunborg Johansson

Läs mer

Bertil Valfridsson (M), ordförande Bength-Göran Johansson (C) Åke Ljunggren (S) Nicklas Huuva (KD) Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S)

Bertil Valfridsson (M), ordförande Bength-Göran Johansson (C) Åke Ljunggren (S) Nicklas Huuva (KD) Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S) Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen i Gislaved, kl 13.00-15.45 Beslutande Bertil Valfridsson (M), ordförande Bength-Göran Johansson (C) Åke Ljunggren (S) Nicklas

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2011-04-26 2 KF 25 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund har närvarande åhörare möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (7)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (7) Sida 1 (7) Plats och tid Kvarnkullen, 4 september 2014, kl. 15:00-15:30 Beslutande Anders Holmensköld (M) Ordförande Tommy Ohlsson (M) 1:e vice ordförande Miguel Odhner (S) 2:e vice ordförande Mikael Wintell

Läs mer

Eva Gardelin-Larsson, kanslichef, sekreterare Rolf Persson, Regiondirektör, 2 Ann-Louis Edén, controller, 3

Eva Gardelin-Larsson, kanslichef, sekreterare Rolf Persson, Regiondirektör, 2 Ann-Louis Edén, controller, 3 00 1 (17) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, torsdagen den 31 januari 2013, klockan 18.30 19.45 Beslutande Se särskild förteckning Övriga deltagande Eva Gardelin-Larsson, kanslichef, sekreterare Rolf

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : 1 av 5 Plats och tid Brösarps skola, den, kl. 18.15-18.20 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Samhällsbyggnadschef Jörgen Prahl Kanslichef Christian Björkqvist Utses att justera Mats Andersson (M)

Läs mer

Marie Dahlin (S) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen

Marie Dahlin (S) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2012-05-10 1 (7) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 10 maj 2012, kl 08.30-10.30. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll Innehåll 49 Godkännande av ärendelista 90 50 Årsredovisning, revisionsberättelse för år 2015 samt hemställan om ansvarsfrihet, avseende Kommunalförbundet Mediacenter önköpings län 91 51 Köp av socialjour

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M)

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M) Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 29 september 2014 kl.18.30-19.30 Beslutande Einar Holmqvist (S) Britta Croona (S) Sonja Emilsson (M) ej 104 Gusten Mårtensson

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl 1 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 14.00 16.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Anders Axelsson, räddningschef Yvonne Thelin Karlsson, nämndsekreterare Ulrika Dagård, projektledare, 24. Ordförande Bertil Valfridssson

Anders Axelsson, räddningschef Yvonne Thelin Karlsson, nämndsekreterare Ulrika Dagård, projektledare, 24. Ordförande Bertil Valfridssson Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen i Mossarp onsdagen den 13 juni 2012, kl. 14.00 17.00 Beslutande Bertil Valfridsson (M), ordförande Bength-Göran Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 1(6) Tid och plats 2014-06-17 - i Kommunhuset klockan 13.00. Beslutande Madeleine Roos, (M) - ordförande Björn Zorec, (FP) - förste vice ordförande Patric Carlsson, (S) - andre vice ordförande Lennart

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl Kultur- och fritidsnämnden 2012-05-31 1(9) Plats och tid Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl 13.30-15.45 Beslutande Stefan Ferm (M), ordförande Anders Mårtensson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 13.00-13.30 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunsekreterare Pamela Lindqvist Socialchef Madeleine Moberg Utses att justera Tommy Falk (SD)

Läs mer

Bollmora föreningsgård, samlingssalen Torsdag 15 april 2004, kl

Bollmora föreningsgård, samlingssalen Torsdag 15 april 2004, kl TYRESÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Bollmora föreningsgård, samlingssalen Torsdag 15 april 2004, kl. 19.00-21.35 Beslutande Se närvarolista Övriga deltagare Se närvarolista Utses att

Läs mer

Onsdagen den 12 november kl.14.00

Onsdagen den 12 november kl.14.00 1(4) Plats och tid Plenisalen, 13.00-13.30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2 Övriga Se

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Laila

Läs mer

Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00

Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00 1(1) Plats och tid Beslutande Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00 Enligt bilagor Övriga deltagande Kerstin Olefalk-Palm Gunnar Andersson, revisor Sune Philipsson, revisor Per-Arne Löfving, Ylva Söderström

Läs mer

Datum Christian Bagan, kommunsekreterare. Inga-Lill Andersson Hjelm (S) och Marcus Stacke (M)

Datum Christian Bagan, kommunsekreterare. Inga-Lill Andersson Hjelm (S) och Marcus Stacke (M) 1(12) Plats och tid Kommunhuset, Lokal: Gnosjösalen, kl. 18.30 19.30 Beslutande Ledamöter Sture Jonsson (M), ordf Lizbeth Johansson (C), 1:e vice ordf Stig Axelsson (S), 2:e vice ordf Ingmar Johansson

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2006-11-13 1 Plats och tid Måndag 13 november 2006 kl 19.00-19.45 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp)

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp) Kommunfullmäktige 2000-10-16 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 oktober 2000 kl 19.00-21.00.

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-11-23 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-12.45 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4. Val av ledamot i socialnämndens arbetsutskott 5

Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4. Val av ledamot i socialnämndens arbetsutskott 5 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sid Tillsyn och kontroll av ny lag om detaljhandel med nikotinläkemedel 3 Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4 Val av

Läs mer

Sammanträdesdatum. Övriga deltagande: Lars Öfverström (m) Monika Bondesson, förvaltningschef Gerhard Bernhardsson (s), 166 Susanne Lundell, ekonom

Sammanträdesdatum. Övriga deltagande: Lars Öfverström (m) Monika Bondesson, förvaltningschef Gerhard Bernhardsson (s), 166 Susanne Lundell, ekonom TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Tjörnshuvudet kl. 17.00 18.40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Reidun Lorentzon (kd) ordf. Lars-Erik Lennartsson (ka) Ingela Jönsson (ka) Maria Hult (c) Mats Kristensson (c)

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer