SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 13/2013. Sammanträdesdatum Organ Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 13/2013. Sammanträdesdatum 23.9.2013. Organ Kommunstyrelsen"

Transkript

1 Nr 13/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. - Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa - Waldron Christopher - Jansson Benitha x Nyholm Dan - Mörn Klas - Josefsson-Flöjt Helena Övriga närvarande - Fagerholm Thommy, kommunfullmäktiges ordförande - Ekström Christian, kommunfullmäktiges viceordförande - Knip Maria, äldreomsorgschef - Blomqvist Pernilla, bildningschef öst - Eklund Paulina, vik socialsekreterare - Danielsson Lars-Erik, kommuningenjör - Larsson Patrik, bildningschef väst - Koskinen Monica, vik ekonomichef - Gottberg Erika, byggnadsinspektör x Nyberg Kjell, vik. kommundirektör föredragande x Laaksonen Jessica, sekreterare Paragrafer Underskrifter Ordförande Sekreterare Runar Karlsson Protokolljustering Saltvik den 23 september 2013 Jessica Laaksonen Protokollet framlagt till påseende Dan Nyholm Saltvik den 30 september 2013 Jörgen Lindblom Intygar Utdragets riktighet bestyrkes Jessica Laaksonen, Saltvik den sekreterare Underskrift Jessica Laaksonen, kanslisekreterare

2 Kallelsen utfärdad den Sammanträdestid Måndagen den kl Sammanträdesplats Kommungården i Nääs Ärenden: 252 Konstatera laglighet och beslutförhet 253 Protokolljusterare 254 Föredragningslistan 255 Delgivningar 256 Ta del av nämnders m.fl. organs protokoll 257 Granskning av fullmäktiges protokoll 258 Mötestider för kommunstyrelsen 259 Teckningsrätt för kommunens konton i Ålandsbanken ABP 260 Teckningsrätt för kommunens konton i Andelsbanken för Åland 261 Teckningsrätt för kommunens konton i Nordea Bank Finland ABP 262 Stängning av kommunkansliet i samband med jul 263 Finansiering av Agenda 21-kontoret 264 Anhållan om befrielse samt fyllnadsval, social- och omsorgsnämnden 265 Anhållan om kommunens förtjänsttecken Kostserviceenheten 267 Sophantering 268 Likvidation Saltviks Retur Depå Ab 269 Solhöjden bostadsområde Runar Karlsson, ordförande

3 3 252 KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET Kmst 252 / Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande även beslutfört PROTOKOLLJUSTERARE Kmst 253 / I tur att justera protokollet är Berit Hampf och Jörgen Lindblom. Till protokolljusterare valdes Dan Nyholm och Jörgen Lindblom. Protokollet justeras omedelbart efter mötet FÖREDRAGNINGSLISTAN Kmst 254 / Föredragningslistan fastställdes oförändrad

4 4 255 DELGIVNINGAR Kmst 255 / Vik. kommundirektörens förslag: antecknar följande delgivningar till kännedom. Ålands kommunförbund Förbundsstyrelsens protokoll nr 9/ Förbundsstyrelsen konstaterar att Erik Brunström genom sin anställning förlorat sin valbarhet till förbundsstyrelsen. ÅSUB Statistikmeddelande konsumentprisindex-aug 2013 Arbetslösheten var i Saltvik per augusti ,4% (2,6% 2012). En ökning med 0,1% från juli. Ålands landskapsregering Tillstånd nr 370K12/ Mickes Mat Ab har beviljats jordförvärvstillstånd för att äga och besitta Lillgård RN:r 2:24 i Ödkarby, Saltvik. Norra Ålands högstadiedistrikt Förbundsstyrelsens protokoll nr 5/ Kommunens hyreslägenheter Information om kommunens hyreslägenheter. För tillfället finns 32 ansökningar om kommunal bostad i Saltvik. 2 st ettor och 3 st tvåor blir lediga inom kort. Dessutom står en handikapanpassad lägenhet tom. Tekniska nämnden Information om investeringarnas förverkligande bifogas sammanträdekallelsen. Personalens sjukfrånvaro Sjukfrånvaron bland personalen är alltjämt hög. En liten minskning kan dock skönjas jämfört med Visit Aland Extra insatt medlemsmöte torsdag , kl på Alandia Kultur & kongress. Möteskallelsen återtagen. godkände enhälligt vik. kommundirektörens beslutsförslag

5 5 256 TA DEL AV NÄMNDERS M.FL. ORGANS PROTOKOLL Kmst 256 / Lantbruksnämnden för norra Åland Protokoll nr 2/ Räddningsområde Ålands landskommuner Protokoll nr 4/ beslöt anteckna att den tagit del av ovannämnda protokoll samt att det inte är påkallat att ta upp ärende till behandling enligt KommunalL

6 6 257 GRANSKNING AV FULLMÄKTIGES PROTOKOLL Kmst 257 / Enligt kommunallagen för landskapet Åland, 49 3 mom. skall kommunstyrelsen granska lagligheten av de beslut som fattas av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges sammanträde har hållits den Vik. kommundirektörens förslag: konstaterar att besluten tillkommit i laga ordning. godkände enhälligt vik. kommundirektörens beslutsförslag

7 7 258 MÖTESTIDER FÖR KOMMUNSTYRELSEN Kmst 247 / Ärendet har initierats av kommunstyrelsens ordförande. Han önskar diskutera kommunstyrelsens mötestider. Han föreslår att kommunstyrelsens möten börjar mellan kl på eftermiddagen. Kanslisekreterarens förslag: diskuterar ärendet. Kmst 258 / beslöt att bordlägga ärendet beslöt att kommunstyrelsemötena börjar kl under en provperiod framöver

8 8 259 TECKNINGSRÄTT FÖR KOMMUNENS KONTON I ÅLANDSBANKEN ABP Kmst 259 / Saltviks kommun har följande konton i Ålandsbanken: Saltviks kommun Ödkarby skolas stipendiefond Rangsby skolas stipendiefond Trivselfond för Saltviks pensionärer Hjördis Gottbergs Minnesfond Ulla o Ruben Nordmans Stipendiefond Vik. Kommundirektörens förslag: beslutar att följande personer har teckningsrätt för ovannämnda konton: Vik. kommundirektör Kjell Nyberg Vik. ekonomichef Monica Koskinen Vik. ekonom Synnöve Pussinen Personalsekreterare Maria Jansson Byråsekreterare Sanna Malmén-Jansson Därtill beslutar kommunstyrelsen att samtliga tidigare beslut om teckningsrätter gällande kommunens konton i Ålandsbanken återtas. godkände enhälligt vik. kommundirektörens beslutsförslag

9 9 260 TECKNINGSRÄTT FÖR KOMMUNENS KONTON I ANDELSBANKEN FÖR ÅLAND Kmst 260 / Saltviks kommun har följande konton i Andelsbanken för Åland: Saltviks kommun Vik. Kommundirektörens förslag: beslutar att följande personer har teckningsrätt för ovannämnda konton: Vik. kommundirektör Kjell Nyberg Vik. ekonomichef Monica Koskinen Vik. ekonom Synnöve Pussinen Personalsekreterare Maria Jansson Byråsekreterare Sanna Malmén-Jansson Därtill beslutar kommunstyrelsen att samtliga tidigare beslut om teckningsrätter gällande kommunens konton i Andelsbanken för Åland återtas. godkände enhälligt vik. kommundirektörens beslutsförslag

10 TECKNINGSRÄTT FÖR KOMMUNENS KONTON I NORDEA BANK FINLAND ABP Kmst 261 / Saltviks kommun har följande konton i Nordea Bank Finland Abp: Saltviks kommun Vik. Kommundirektörens förslag: beslutar att följande personer har teckningsrätt för ovannämnda konton: Vik. kommundirektör Kjell Nyberg Vik. ekonomichef Monica Koskinen Vik. ekonom Synnöve Pussinen Personalsekreterare Maria Jansson Byråsekreterare Sanna Malmén-Jansson Därtill beslutar kommunstyrelsen att samtliga tidigare beslut om teckningsrätter gällande kommunens konton i Nordea Bank Finland Abp återtas. godkände enhälligt vik. kommundirektörens beslutsförslag

11 STÄNGNING AV KOMMUNKANSLIET I SAMBAND MED JUL Kmst 262 / Personalen vid kommunkansliet har önskemål om att hålla stängt 23.12, samt (nyårsafton). Allmänheten kommer att informeras om stängningen genom information på anslagstavlan, hemsidan, kommunkansliets dörr samt information i infobladet. Till kansliets växel kopplas telefonsvararen. Allmänheten informeras även om vart man kan vända sig vid brådskande ärenden. Vik. Kommundirektörens förslag: beslutar att kommunkansliet håller stängt 23.12, samt (nyårsafton). godkände enhälligt vik. kommundirektörens beslutsförslag

12 12 Dnr: 61 / FINANSIERING AV AGENDA 21-KONTORET Kmst 263 / Agenda 21 har inkommit med en anhållan om förhandsbesked om finansiering för verksamhetsåret Kommunernas andel om 1 euro/ kommuninvånare är oförändrad sedan föregående år. Agenda 21 önskar kommunens förhandsbesked om finansieringen senast Kommunfullmäktige beslöt vid budgetbehandlingen att ta inte upp medel som stöd för Agenda-21 kontorets verksamhet för år Vik. Kommundirektörens förslag: beslutar att kommunen vid budgetbehandlingen inte har för avsikt att uppta medel för Agenda 21-kontoret för år Jörgen Lindblom understödde vik. kommundirektörens beslutsförslag. Silvana Fagerholm-Sjöblom föreslog att kommunen vid budgetbehandlingen upptar medel för Agenda 21-kontoret för år Förslaget understöddes av Dan Nyholm. Eftersom två understödda förslag förelåg, företog kommunstyrelsen omröstning. Vik. kommundirektörens förslag fick tre röster Jörgen Lindblom, Rosa Salmén och Runar Karlsson. Silvana Fagerholm-Sjöbloms förslag fick två röster Dan Nyholm och Silvana Fagerholm-Sjöblom. beslöt således efter omröstning att kommunen vid budgetbehandlingen inte har för avsikt att uppta medel för Agenda 21-kontoret för år

13 ANHÅLLAN OM BEFRIELSE SAMT FYLLNADSVAL, SOCIAL- OCH OMSORGSNÄMNDEN Kmst 264 / Erica Lindroos anhåller om befrielse från uppdraget som ersättare i socialoch omsorgsnämnden, med motivering att hon har ett långvarigt vikariat på Sunnanberg vårdhem. Enligt kommunallagen för landskapet Åland 54 valbarhet till nämnder, kommittéer och direktioner Valbar till ledamot i nämnd är inte; 4) den som är anställd hos kommunen och lyder under nämnden. Kommunallagen för landskapet Åland 16 Förlust av valbarhet Om en ledamot i ett kommunalt organ förlorar sin valbarhet förfaller förtroendeuppdraget genast och fullmäktige skall konstatera att ledamoten har avgått från sitt uppdrag. En ledamot som för höst sex månader handhar ett uppdrag som innebär en inskränkning av valbarheten till ett kommunalt förtroendeuppdrag förlorar sin valbarhet men får inte verka som ledamot under den tid det tillfälliga uppdraget varar. Erica Lindroos har innehaft vikariat på Sunnanberg vårdhem sedan Vik. kommundirektörens förslag: föreslår att kommunfullmäktige konstaterar att Erica Lindroos förlorat sin valbarhet och avgått från sitt uppdrag som ersättare i social- och omsorgsnämnden, att kommunfullmäktige utser en ny ersättare i social- och omsorgsnämnden. beslöt att bordlägga ärendet

14 ANHÅLLAN OM KOMMUNENS FÖRTJÄNSTTECKEN 2012 Kmst 265 / Sammanställning uppgjord av personalsekreteraren bifogas sammanträdeskallelsen. Vik. kommundirektörens förslag: beslutar att inte ansökan om förtjänsttecken i år då endast en uppfyller kriterierna för förtjänsttecken. Den som nu uppfyller kriterierna för förtjänsttecken tas med i nästa års ansökan. godkände enhälligt vik. kommundirektörens beslutsförslag

15 KOSTSERVICEENHETEN Kostledarteamet I rapporten från kostledarteamet föreslås att ett kostteam tillsätts som får till uppgift att följa upp och utvärdera den föreslagna lösningen för kostservice-enheten under en begränsad period. Kostteamet skulle bestå av 4-5 personer. I teamet bör den föreslagna kostsamordnaren, ekonomikontoret och politisk tillsatt person medverka. Kostteamet skall under en övergångsperiod fungera som stöd till den nya kostsamordnaren främst vad gäller upphandlingar, personalfortbildning och andra frågor som ev. kan bli aktuella vid omorganisering. Kmst 38 / Kommundirektörens förslag tillsätter ett kostteam som får till uppgift att följa upp och utvärdera den föreslagna lösningen för kostservice-enheten under en begränsad period. Kostteamet skulle bestå av 4-5 personer. I teamet bör den föreslagna kostsamordnaren, ekonomikontoret och politisk tillsatt person medverka. Kostteamet skall under en övergångsperiod fungera som stöd till den nya kostsamordnaren främst vad gäller upphandlingar, personalfortbildning och andra frågor som ev. kan bli aktuella vid omorganisering. Rapporten från kostledarteamet i bilaga till protokollet. Kmst 266 / utsåg följande kostteam; - Christian Ekström, kommunfullmäktigeledamot - Kostsamordnare/kock - en representant från ekonomikontoret En utvärdering för kostsamordnare/kock för kostserviceenheten har gjorts upp av Ann-Marie Dahlblom, kostsamordnare. Utvärderingen samt tidigare beslut gällande kostserviceenheten bifogas sammanträdeskallelsen. Vik. kommundirektörens beslutsförslag: utökar kostteamet med äldreomsorgschef Maria Knip, sammankallare diskuterar ärendet samt antecknar informationen till kännedom. godkände enhälligt vik. kommundirektörens beslutsförslag. beslöt att Christian Ekström utses till ordförande för kostteamet. emotser en utredning gällande kostserviceenheten som underlag till budgetbehandlingen

16 SOPHANTERING Kmst 267 / Vid återvinningsstationerna i Kroklund och Kvarnbo finns ett sopkärl för de turister som inte har någonstans att lämna sina osorterade sopor när de gästar kommunen. Dessa kärl töms en gång i veckan. Under högsäsong, maj-september, har två kärl utplacerats. Kapaciteten har dock inte räckt till vilket lett till att sopor lämnats utanför kärlen. För att minska de negativa effekterna har tilläggskärl utplacerats och tömning har skett två gånger per vecka. Detta har förorsakat kommunen en tilläggskostnad 2753,60 fram till Rapport över tömning av sopkärl för osorterat avfall vid sopstationerna i Kroklund, Kvarnbo och Hamnsundet bifogas som bilaga. Vik. kommundirektörens förslag: antecknar rapporten över tömning av sopkärl 2013, till kännedom. beslöt att remittera ärendet till byggnads- och miljönämnden för att ta fram förslag på förbättringar gällande de osorterade soporna vid återvinningsstationerna

17 LIKVIDATION SALTVIKS RETUR DEPÅ AB Kmst 268 / Saltviks ReturDepå Ab lade ner sin verksamhet Verksamheten och ansvaret överfördes då på Saltviks kommun. Ekonomikontoret föreslår en likvidation av bolaget vilket innebär att bolaget avslutas och tillgångar och skulder överförs till ägaren kommunen. Vik. kommundirektörens förslag: föreslår för kommunstyrelsen en likvidation av Saltviks ReturDepå Ab. Likvidationsprocessen inleds så snart som möjligt så att den kan avslutas den Ekonomikontoret befullmäktigas att handha ärendet från kommunens sida. godkände enhälligt vik. kommundirektörens beslutsförslag

18 SOLHÖJDEN BOSTADSOMRÅDE Kmst 245 / Solhöjden bostadsområde i Kroklund är färdigställt. På området finns 22 stycken egnahemstomter, 2 radhustomter samt en tomt för allmänna byggnader. Fastställd detaljplan bifogas sammanträdeskallelsen. Egnahemstomterna samt radhustomterna skall nu bjudas ut till försäljning. För att underlätta marknadsföring och försäljning undersöks möjligheterna att ta hjälp av auktoriserad mäklare. kanslisekreterarens förslag: beslutar att göra en riktad förfrågan auktoriserade mäklare, aktiva på Åland, gällande markandsföring och försäljning av egnahems- och radhustomter på bostadsområdet Solhöjden. Kmst 269 / godkände enhälligt kanslisekreterarens beslutsförslag Föredragning på mötet. Offerttid utgår Vik. kommundirektörens förslag: beslutar välja Citymäklaren Ab rfm såsom förmånligast bland de mäklare som inlämnat offerter inom utsatt tid. godkände enhälligt vik. kommundirektörens beslutsförslag. Sammanställning över inlämnade offerter i bilaga till protokollet

19 19 ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING Vad förbudet grundar sig på Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet. Paragrafer: 255, 263, 264, Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 kommunallagen kan framställas över beslutet. Paragrafer: , , 265, 269 Enligt 15 FörvprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut. Paragrafer och grunden för besvärsförbudet: LL om tjänstekollektivavtal 22/78 19 Tjänsteman får inte genom besvär söka ändring i myndighets beslut i ärende som avses i 2 eller bringa det till handläggning genom anspråk på rättelse eller såsom förvaltningstvistemål, om han eller tjänstemannaförening har rätt att anhängiggöra ärendet vid arbetsdomstolen. ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna. Myndighet hos vilken rättelse yrkas: i Saltvik Nääs Ödkarby Paragrafer: , , 265, 269 Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. I vardera fallet räknas inte framläggnings- eller delgivningsdagen med i besvärstiden. Rättelseyrkandets innehåll Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.

20 20 BESVÄRSANVISNING KOMMUNALBESVÄR Besvärsmyndighet och besvärstid I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av rättelseyrkanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem. Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att 1. beslutet tillkommit i felaktig ordning, 2. den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller 3. beslutet annars strider mot lag Besvärsmyndighet är Ålands förvaltningsdomstol PB 31, Torggatan Mariehamn Paragrafer:. Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan. Beslutet är anslaget den. FÖRVALTNINGSBESVÄR Besvärsmyndighet och besvärstid Besvärsmyndighet är: Ålands förvaltningsdomstol PB 31, Torggatan Mariehamn Paragrafer: Besvärstid: 30 dagar från delfåendet av beslutet. Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan. Beslutet är anslaget den. forts.

21 21 BESVÄRSANVISNING, forts Besvärsskrift I besvärsskriften skall uppges - ändringssökandens namn, yrke boningsort och postadress - vilket beslut som överklagas - vilka ändringar som yrkas i beslutet - motiveringarna till att beslutet bör ändras Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges. Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas. Inlämnande av besvärshandlingarna Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut. Avgift Enligt lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/93) uppbärs en rättegångsavgift på 90 euro av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2013. Sammanträdesdatum 18.3.2013. Organ Kommunstyrelsen

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2013. Sammanträdesdatum 18.3.2013. Organ Kommunstyrelsen Nr 6/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-19.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden Nr 3/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden Nr 1/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2010 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.10 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Karlsson Henning, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd - Fagerström Yvonne x

Läs mer

Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare. x Lindroos Erica (C) x Danielsson Gerd

Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare. x Lindroos Erica (C) x Danielsson Gerd Nr 3/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-20.45 Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare x Ekström Christian, vice ordförande x

Läs mer

Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande

Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande Nr 6/2010 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.25-20.00 Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande Ersättare x Karlsson Runar, vice ordförande - Söderlund

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10. Frånvarande: Martin Staf

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10. Frånvarande: Martin Staf Sammanträdesdatum: 15.06.2011 Nr: 6 Paragrafer: 70-86 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Torsdag 15 november 2012, kl 10.00-10.30 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 Kaffe serveras från kl 9.45. 62 Sammanträdets laglighet och

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 12-22 11.02.2014 1 Sammanträdestid: 19.45-21.35 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Torbjörn Engman,ordförande Åke Sundman, viceordf. Agneta Enqvist Satu

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunstyrelsen 11/2010 1 Sammanträdestid Måndagen den 27.9.2010, kl.18.00-19.25 Sammanträdeslokal Kommunkansliet i Björby Närvarande Christer Mattsson, ordförande Marika

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014 1 Sammanträdestid: 18.30-20.10 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Mia Hanström,I viceordf. Ingrid

Läs mer

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs 05.05.2014 132 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs Ersättare Sandberg, Henrik Lindfors, Ralf Back, Eivor Berger, Helena Björklund,

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Sammanträdesdatum: 06.02.2013 Nr: 1 Paragrafer: 1-9 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Annsofi Joelsson, kommunfullmäktiges

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 106 SN 107 SN 108 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet SN 109 Budget 2015 SN 110 SN

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid Tisdagen den 5 maj 2015 kl. 19.00-19.45 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets

Läs mer

Sammanträdesdatum 22.3.2012

Sammanträdesdatum 22.3.2012 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2/2012 2/22 Sammanträdestid Torsdagen den 22 mars 2012, kl. 19.00 19.15 Sammanträdesplats Kommungården Ersättare: Albäck, Peter Albäck-Tokou, Siv Backman, Inger Byggmästar, Liane

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunfullmäktige 6/2011 1 Sammanträdestid Tisdagen den 15.11.2011, kl.19.30-21.55 Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Andersén Jens, ordförande Andersson

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 3/2011 Sammanträdestid: Torsdagen den 7 april 2011 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 8/2014. Organ. Sammanträdesdatum 28.4.2014. Sida 8/155 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 8/2014. Organ. Sammanträdesdatum 28.4.2014. Sida 8/155 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28.4.2014 Nr 8/2014 8/155 Sammanträdestid Måndag 28.4.2014, kl. 18-19.07 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Storbacka, Bernt Byggmästar, Liane Dalvik, Sixten Dahlbacka,

Läs mer

Sammanträdesdatum 9.2.2011

Sammanträdesdatum 9.2.2011 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2/2011 2/21 Sammanträdestid Onsdagen, kl. 19.00 20.30 Sammanträdesplats Terjärv vårdcenter Beslutande: Ersättare: Enroth, Carl-Johan Granholm, Mats Hansén, Nina Hummel, Gustav

Läs mer

Sammanträdesdatum 25.9.2013

Sammanträdesdatum 25.9.2013 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 7/2013 7/102 Sammanträdestid Onsdagen den, kl.19.00 20.45 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Enroth, Carl-Johan Takkula, Monica Byskata, Tom Kolam, Marit Näse,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 10/2013 Sida 10/221. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 3.6.2013. Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 10/2013 Sida 10/221. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 3.6.2013. Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10/2013 10/221 Sammanträdestid Måndagen den 3 juni 2013, kl. 18.00 21.15 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Storbacka, Bernt Byggmästar, Liane Dalvik, Sixten

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22-37 14.03.2013 1 Sammanträdestid: 18.30-20.15 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Mia Hanström,ordförande Tommy Pettersson, viceordf. Åke Sundman Satu Numminen Ingmar Engblom

Läs mer

Gillestugan, Nedervetil

Gillestugan, Nedervetil SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10/2012 10/233 Sammanträdestid Måndagen den 4 juni 2012, kl. 18.00 20.10 Sammanträdesplats Gillestugan, Nedervetil Beslutande: Ersättare: Lindgren, Hans-Erik Byggmästar, Liane

Läs mer

Måndagen den 26 januari 2015, kl. 19.30-21.45. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 26 januari 2015, kl. 19.30-21.45. Kommungården, Bennäs PEDERSÖRE KOMMUN Kommunfullmäktige PROTOKOLL 26.01.2015 1 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 26 januari 2015, kl. 19.30-21.45. Kommungården, Bennäs Beslutande Back, Eivor Backlund, Christian

Läs mer

Sammanträdesdatum 9.10.2014

Sammanträdesdatum 9.10.2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5/2014 5/75 Sammanträdestid Torsdag 9 oktober 2014 kl. 19.00-20.35 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Albäck, Peter Backman, Inger Broända, Helena Byggmästar,

Läs mer

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan kl. 18.10- Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger Kjellman, Pamela Stenlund, Dan 175-180

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan kl. 18.10- Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger Kjellman, Pamela Stenlund, Dan 175-180 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 13/2014 13/246 Sammanträdestid Måndag, kl. 18-19.45 Sammanträdesplats Beslutande: Botnia Hotel & Restaurant Före mötet gjorde kommunstyrelsen en rundvandring vid Hästöskata Efter

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN. Kommunstyrelsen PROTOKOLL 25.08.2014 217. Sammanträdestid: Måndagen den 25 augusti 2014, kl. 16.30 19.10. Kommungården, Bennäs

PEDERSÖRE KOMMUN. Kommunstyrelsen PROTOKOLL 25.08.2014 217. Sammanträdestid: Måndagen den 25 augusti 2014, kl. 16.30 19.10. Kommungården, Bennäs PEDERSÖRE KOMMUN Kommunstyrelsen PROTOKOLL 25.08.2014 217 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 25 augusti 2014, kl. 16.30 19.10. Kommungården, Bennäs Beslutande Sandberg, Henrik Lindfors, Ralf

Läs mer

Kårkulla samkommun. Nämnden för Österbotten. Protokoll

Kårkulla samkommun. Nämnden för Österbotten. Protokoll Protokoll Sammanträdestid: Onsdag kl. 16:00 16:30 Sammanträdesplats: Omsorgsbyråer i Vasa, Närpes Videokonferens Närvarande/beslutande X Roger Eriksson, ordförande - Jesper Wikström X Carola Lithén, viceordförande

Läs mer