material Stor efterfrågan på effektivare # 4/2010 Johan satsar på ögonstyrning Konferensen Teknik och Tillväxt Comsol växer så det knakar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "material Stor efterfrågan på effektivare # 4/2010 Johan satsar på ögonstyrning Konferensen Teknik och Tillväxt Comsol växer så det knakar"

Transkript

1 # 4/2010 ett magasin från kungliga tekniska högskolan Stor efterfrågan på effektivare material Johan satsar på ögonstyrning Konferensen Teknik och Tillväxt Comsol växer så det knakar

2 ledare Lärcentrum vid KTH Utbildning är i grund och botten KTH:s viktigaste uppgift. När jag träffar företrädare för näringsliv och samhälle får jag ofta höra att det är kompetensförsörjningen av ingenjörer, arkitekter och forskarutbildade som de ser som den viktigaste frågan. Naturligtvis är forskningen av avgörande betydelse för att Sverige ska kunna ligga i utvecklingsfronten. Men forskningen är också en förutsättning för att vi ska kunna erbjuda den bästa utbildningen och att kunna attrahera excellenta lärare och forskare. Undervisningen vid KTH omfattar inte bara ämnesorienterade kurser, den har även en programstruktur som innehåller integrering av yrkesfärdigheter i utbildningen. Vi lägger också stor vikt vid pedagogisk utveckling. Mot bakgrund av detta gav jag i våras i uppdrag till prorektor Eva Malmström Jonsson att leda en arbetsgrupp som skulle utreda möjligheten att bilda en särskild enhet för samordning, kvalitet och utveckling i KTH:s utbildning. En liknande utveckling sker internationellt. Vid det tekniska universitetet i München har man etablerat en School of Engineering Education. Karlsruhe Institute of Technology har byggt upp ett House of competence. Arbetsgruppens förslag är att samla kompetensen på KTH inom pedagogisk utveckling av lärare och utbildningsprogram, stöd till studenter, fort- och vidareutbildning, uppdragsutbildning, nätbaserat lärande, språkutbildning och tekniklärarutbildning. Vetenskapens hus föreslås också få sin hemvist inom enheten. Förslaget på namn på denna enhet är KTH:s Lärcentrum. Gruppen föreslår vidare att KTH:s akademiska miljö inom utbildningsvetenskap ska stärkas genom inrättande av professurer. I dagarna avgörs om KTH får egen examensrätt för utbildning av gymnasielärare och tekniklärare. Här har vi ett mycket gott samarbete med Stockholms universitet. Vi är nu nära beslut om att inrätta KTH:s Lärcentrum, som enligt plan kommer att ingå som en del i den skola som också ansvarar för biblioteket vid KTH. Jag tror att det i förlängningen finns stora möjligheter till fruktbara synergier mellan bibliotekets ansvar för informationsförsörjning och utvecklingen av lärandet på KTH. Ambitionen är att den nya strukturen ska var på plats till årsskiftet. Jag är övertygad om att satsningen på ett lärcentrum är riktig; den kommer att bidra till en ytterligare förstärkning av kvaliteten i våra utbildningar. KTH:s satsning på lärarutbildningar inom teknik och naturvetenskap bidrar också med att på lång sikt kunna entusiasmera ungdomar för tekniska och naturvetenskapliga utbildningar. Vi vill skapa en tydligare ingång till materialforskningen på KTH gentemot omvärlden. Sidan 9 Ulf Karlsson, professor i materialfysik och koordinator för KTH:s strategiska forskningsplattform för materialutveckling så får du kontakt med kth: kth företagssamverkan alumnifrågor Helena Berg Tel: rekryteringsfrågor Marie Westerman Tel: Peter Gudmundson Rektor KTH 2 KTH&CO

3 innehåll 4.10 foto: jann lipka Han utbildar framtidens materialingenjörer sidan 4 Höftledsimplantat med längre livslängd sidan 8 En strategisk plattform för nya material sidan 9 De framställer material av kolhydrater sidan 11 Skogsbaserade innovationer sidan 12 3D-vävd kolfiber ger lättare flygplan sidan 13 Notiser sidan 14 Porträttet: John Elvesjö sidan 16 Teknik och Tillväxt 2010 sidan 19 Comsol tänkte stort redan från början sidan 22 Uppgraderat sidan 25 Nya doktorer sidan 26 Tillbaka till framtiden sidan 28 Porträttet sidan 16 KTH&Co är KTH:s externa verksamhetstidning. Tidningens syfte är att lyfta fram utbildning, forskning och entreprenörskap på KTH. Fokus ligger på samverkan mellan KTH, industrin och andra organisationer. KTH&Co distribueras kostnadsfritt till näringslivsrepresentanter och till KTH:s alumner. redaktör bildrepro håkan soold tel turbin tryck intellecta tryckindustri ansvarig utgivare papper kjell carli arctic volume Comsol sidan 22 foto: håkan lindgren foto: bengt alm kommunikationsstrateg tel adressärenden layout global reporting omslag kth&co kth informationsenheten stockholm besöksadress valhallavägen 79 internet jann lipka KTH&CO

4 Han utbildar framtidens materialingenjörer Anders Eliasson, programansvarig och universitetslektor vid institutionen för materialvetenskap på KTH. 4 KTH&CO

5 effektivare material Det finns ett stort behov av tekniska specialistkunskaper om material, både i Sverige och utomlands. KTH:s civilingenjörsprogram Materialdesign är av avgörande betydelse för stålindustrins kompetensförsörjning och konkurrenskraft. text susanne rosén foto jann lipka svenskt stål säljs i cirka 140 länder och stålföretagen omsätter varje år drygt 90 miljarder kronor. Men konkurrensen är stenhård. En av de största utmaningarna för branschen är kompetensförsörjningen, enligt Peter Salomon, informationschef på stålindustrins branschorganisation Jernkontoret. Sverige har varit framgångsrikt väldigt länge inom det här området tack vare gedigen kunskap, lång erfarenhet samt förmågan att hela tiden ligga på topp, konstaterar han. Vi måste hela tiden förnya oss och göra mer avancerade produkter. Därför är utbildningen i materialdesign på KTH så viktig för oss, säger Peter Salomon. Civilingenjörsprogrammet Materialdesign, som startades 2003, handlar både om att lära sig skapa helt nya material och att vidare utveckla de som redan finns. Tidigare hette programmet Materialteknik, och ännu längre tillbaka i tiden Bergsvetenskap. På senare år har man infört ett bredare materialtänk och fler utgångar i utbildningen. Det är ytterst sällan en ingenjör hanterar bara ett material numera. Studenterna lär sig att kombinera material och förstå var olika material kan användas bäst. Men metaller är fortfarande basen i utbildningen, säger Anders Eliasson, programansvarig och universitetslektor vid institutionen för materialvetenskap på KTH. Materialdesign omfattar allt från framställning av metaller, polymerer och fiberbaserade material till så kallade funktionella material som halvledare och kompositer. Programmet ger en nischad utbildning för dem som har ett materialintresse, studenterna får en unik specialistkompetens, säger Anders Eliasson. I år antogs 48 studenter till programmet, och systerutbildningen vid Högskolan Dalarna i Borlänge tar in ett tjugotal studenter varje år. När teknologerna ska specialisera sig i årskurs tre väljer omkring hälften av dem teknisk materialvetenskap som handlar om metall och industriella material. Inriktningen mot polymeroch fibermaterial (makromolekylära material) är också populär, ungefär en femtedel av studenterna läser den. Resten väljer några av de övriga sju masterutbildningarna som erbjuds inom programmet. De färdiga civilingenjörerna i materialdesign hamnar ofta på konsultföretag där kunskap om materialens egenskaper är viktiga, konstaterar Anders Eliasson. Många arbetar också i tillverkande bolag inom verkstadsindustrin där det finns materialutveckling, samt inom stålindustrin där man arbetar med smältprocesser. Ytterligare andra arbetar med miljörelaterade frågor. Materialkunskap behövs bland annat inom energibranschen och transportsektorn. Stålindustrin och närliggande branscher behöver anställa Peter Salomon, informationschef på stålindustrins branschorganisation Jernkontoret. uppskattningsvis 35 nyutexaminerade civilingenjörer från Materialdesign per år. Det kan låta lite, men det är en spetskompetens som är avgörande för att svensk industri ska kunna bibehålla sin konkurrenskraft, säger Peter Salomon. Branschen behöver djup kunskap om stålet som material, därmed öppnar sig mängder av möjligheter och utmaningar, understryker han. Möjligen var kunskapen något djupare förr när bergsingenjörerna enbart läste bergsvetenskap, men det är nyttigt att teknologerna numera ges grundkunskaper om olika material. Det är avgörande att de som kommer till stålbranschen är specialiserade på ämnen som är relevanta för just vår verksamhet, säger Peter Salomon. KTH&CO

6 effektivare material Relationen till KTH är således väldigt viktig för Jernkontoret och branschföretagen. Under en tioårsperiod har man satsat en bra bit över 100 miljoner kronor i KTH, berättar han. Det handlar om stöd till professurer, forskningsmedel, rekryteringsinsatser för att locka gymnasieelever att studera vid KTH samt andra aktiviteter som syftar till att hålla utbildningen på en internationellt hög nivå. Ändå finns en viss oro att KTH och de andra högskolorna inte får fram de specialister som behövs i branschen framöver. Precis som andra teknikbranscher står stålindustrin inför ett generationsskifte. Peter Salomon anser att staten och övriga beslutsfattare inom utbildningsområdet måste ta sitt ansvar och tänka på vad som behövs för att stärka Sveriges konkurrenskraft. De här smala men viktiga spetsutbildningarna med tillhörande forskningsmiljöer måste få de resurser som krävs. Man kan inte bara populistiskt titta på söktryck och ekonomiska mål vid universiteten, säger Peter Salomon. Det sker en ständig utveckling av nya kommersiella stål inom industrin. De specialanpassas efter kundens behov, de blir lättare, starkare och smartare. Mindre materialåtgång och högre prestanda står i fokus. Med ett mer högpresterande material kan tunnare och lättare produkter tillverkas, och samma materialvolym kan använda till fler komponenter. Effektivare material, processer och att kunna använda rätt material vid rätt tillfälle understödjer också arbetet med hållbar utveckling. Att utnyttja råvarorna så resurseffektivt som möjligt och förstå hur materialets livscykel ser ut är det viktigaste i både utbildning och forskning inom materialvetenskap på KTH. Man måste också kunna skrota produkter på rätt sätt, blir det avfall är det en förlust. Ju mer ingenjörerna kan om ett material desto lättare att veta hur det ska kunna återanvändas, säger Anders Eliasson. KTH har bland annat utvecklingssamarbete med Sandvik där man förfinar befintliga material och tar fram nya materialtyper med bättre prestanda. Bonnie Lindahl studerar teknisk materialvetenskap på KTH. De här smala men viktiga spetsutbildningarna med tillhörande forskningsmiljöer måste få de resurser som krävs. bonnie lindahl har nyligen tagit examen från Materialdesign och var en av dem som valde specialiseringen teknisk materialvetenskap. Hon blev tidigt intresserad av termodynamisk modellering och gjorde sitt examensarbete vid Sandvik Tooling. Utbildningen ger redan från början en grundkunskap om olika material och tillämpningar, som sedan byggs på successivt. Det är väldigt bra, säger hon. Att studenterna fick kontakt direkt med olika företag var också bra, menar hon. Vi var på studiebesök och hade stora möjligheter att göra projekt och examensarbete inom industrin, säger Bonnie Lindahl. Sista årskursen integreras en del ny forskning i utbildningen, vilket kan vara en bidragande orsak till att hon valde att stanna på KTH och forska. Hon inledde nyligen sina doktorandstudier och fortsätter inom favoritområdet termodynamisk modellering. Bonnie Lindahls forskningsarbete knyter an till hållbar utveckling och miljö. Hon arbetar inom ett europeiskt forskningsprojekt där även industrier i Tyskland och Frankrike är involverade. Projektet handlar om utveckling av stål med hög manganhalt, främst för användning i karosser av olika slag. Syftet är att minska bränsleförbrukningen och tillverka materialet till lägre kostnad och med mindre miljö påverkan, men med samma hållfastegenskaper, säger hon. 6 KTH&CO

7 Omgjord materialutbildning Redan från början får studenterna på Materialdesign lära sig hur olika material framställs, hur de är uppbyggda, vilka egenskaper de har och inte minst hur de används. Men utöver specifika materialkunskaper drillas teknologerna på materialdesignprogrammet de första tre åren i basämnena matematik, kemi, fysik, materiallära, hållfasthetslära och framställningsprocesser. Även kommunikation, presentationsteknik och projektarbeten står på schemat under utbildningen, parallellt med och inbakat i de traditionella ämnena. Nödvändig kunskap för en modern civilingenjör med global arbetsmarknad. Efter årskurs tre väljer teknologerna bland nio masterprogram. Undervisningen i årskurs fyra och fem sker i de flesta fall helt och hållet på engelska. Examensarbetet görs oftast på eller i samarbete med ett företag inom branschen, säger Anders Eliasson, programansvarig för Materialdesign. Teknisk materialvetenskap ger baskunskap metalliska material och är det masterprogram som flest studenter väljer. Det inriktar sig mot framställning, behandling och användning av metalliska material samt kompositer. Speciellt intressant är utvecklingen av material som ska användas vid höga temperaturer, korrosiva miljöer och höga laster. En annan viktig aspekt är att materialet får en lång livslängd. Masterprogrammet Bearbetningsteknik ges vid Högskolan Dalarna i Borlänge. Makromolekylära material handlar om organiska material, både rena och i kompositform. Materialen är framställda av syntetiska och naturliga polymerer som trä, proteiner, polysackarider. Här ingår även kunskap om utveckling av material som liknar de som finns i naturen, så kallade biomimetiska strukturer. Nanoteknikprogrammet är experimentellt till sin karaktär och har inriktning mot mikroelektronik/fotonik, och är även profilerat mot materialkemi, biomedicinska tillämpningar eller materialfysik. Övriga masterprogram är Industriell ekonomi, om samverkan mellan teknik och ekonomi inom produktionstekniken, Hållbar energiteknik som innehåller viktiga energiämnen som termodynamik, värmeöverföring, förnybar energi, kärnkraftssäkerhet, energibesparingar och miljöfrågor. Dessutom finns Teknik och hållbar utveckling, som ger kunskap inom området industriell ekologi och hållbar utveckling, samt Flyg- och rymdteknik och Teknisk mekanik, som ger träning i att kunna lösa verkliga problem inom området med hjälp av modellbildning och analys med numeriska och experimentella metoder. Text: Susanne Rosén Fråga 3 Julia Lindroth, materialvetenskap, hösten 2009 Jag valde att specialisera mig på stål och metalliska material. Utbildningen gav en väldigt bra grundkunskap i hur material är uppbyggda och bra inblick i hur man kan bearbeta olika material. KTH har en nära koppling till industrin och vi fick vara ute mycket i olika företag vilket varit till stor nytta i arbetslivet. Jag arbetar som utvecklingsingenjör på Suzuki Garphyttan, som levererar ståltrådsprodukter, främst till bilindustrin. Min roll är att leda projekt som syftar till att förbättra och förändra både produkter och processer i produktionen ur ett långsiktigt perspektiv. Jag trivs väldigt bra, det är precis det jag har utbildat mig till på KTH, hur man designar och bearbetar stålmaterial för att få valda egenskaper. Stefan Segerman, uthålliga energisystem, hösten 2009 När jag sökte till KTH tvekade jag först mellan maskin, kemi och teknisk fysik. Materialdesign var mitt emellan och det bredaste programmet. Sedan blev det specialisering mot uthålliga energisystem eftersom jag ville försöka lösa världens energiproblem, lite naivt men det är ett viktigt område. En nyttig del i utbildningen är att man lär sig att ro iland projekt och att foto: jann lipka Vad är det bästa du har fått med dig från materialdesignutbildningen och vad gör du i dag? text susanne rosén foto: privat samarbeta bra med olika människor. Det har jag stor användning av. Jag gjorde mitt examensarbete, ett energiberäkningsprogram för småhus, på Bravida. Men jag har lite redigering på rapporten kvar. Sedan i februari arbetar jag som VVS-konstruktör på Instra Installationskonsult AB, som verkar inom byggbranschen. Framför allt har jag nytta av mina kunskaper inom termodynamik och strömningsmekanik. Albin Stormvinter, processmetallurgi, hösten 2008 Jag har användning av mycket av det jag lärde mig på grundutbildningen, särskilt materialläran. Utbildningen blev mer och mer intressant ju längre vi läste, och jag kände verkligen att det var kunskap som jag skulle få nytta av när jag var klar. Dessutom hade jag väldigt trevliga kurskamrater. Nu är jag doktorand inom metallografi och forskningscentret Hero-m, som syftar till att brygga över kunskap mellan akademin och industrin. Kortfattat kan man säga att vi bygger materialmodeller för att utveckla morgondagens material. Det är roligt att forska. Jag kan påverka arbetet själv i stor utsträckning och får möjligheter till internationellt utbyte. I våras var jag Frankrike och snart ska jag till Japan en period. foto: jann lipka KTH&CO

8 effektivare material Höftledsimplantat med längre livslängd text susanne rosén foto jann lipka i takt med att livslängden hos befolkningen ökar behöver allt fler människor genomgå höftledsoperationer. Redan i dag är det ett av de vanligaste kirurg iska ingreppen på sjukhusen i Sverige och runt om i världen. Nackdelen med de höftledsimplantat som finns på marknaden är att de bara håller i år. Görs operationen på patienter som är yngre än 65 år hinner implantatet slitas ut och de behöver göra ytterligare en operation, vilket medför risker för komplikationer. Det finns en efterfrågan på implantat med längre livslängd, konstaterar Maysam Nezafati, som nyligen avslutade sitt examensarbete inom KTH:s internationella masterprogram Material och processdesign. Bättre implantat skulle Maysam Nezafati vill arbeta med materialutveckling inriktad på medicinska tillämpningar. I examensarbetet på internationella master - programmet Material och processdesign har han undersökt ett nytt material för höftledsimplantat. minska lidandet för patienten och sänka kostnaderna för vården, säger han. I sitt examensarbete har han undersökt egenskaper hos ett nytt metallmaterial, bulkmetalliskt glas (BMG), för att se om det skulle kunna vara ett bra alternativ till de material som används i höftledsimplantat i dag. De krav som ställs på metalliska material i ortoped iska implantat är höga, bland annat med avseende på korrosion, mekaniska egenskaper och biokompatibilitet, det vill säga att de material som ingår ska vara kompatibla med kroppens vävnader och vätskor. I sina studier har Maysam Nezafati jämfört korrosionsegenskap erna hos BMG med två existerande implantatmaterial; rostfritt stål och kobolt-krom-molybdenlegeringar. Korrosion kan leda till mekaniska fel i implantatet och att metalliska joner frigörs. Detta kan i sin tur leda till sekundära hälsoproblem hos patienten som man vill undvika, påpekar Maysam Nezafati. Hans studier visar att det finns goda skäl att tro att det nya materialet fungerar bra ur dessa avseenden. Resultaten ser lovande ut, säger han. Arbetet är en del av ett samarbete mellan institutionen för materialvetenskap på KTH, korrosions- och metallforskningsinstitutet Swerea Kimab AB, Totalförsvarets forskningsinstitut FOI, Karolinska Institutet samt Institutt for Materialteknologi, Norges teknisk-naturvetenskaplige universitet i Trondheim. En norsk student har parallellt studerat nötningsegenskaperna hos samma BMG-legering, och även hans resultat lovar gott. Vi analyserar och verifierar råmaterialets egenskaper. Andra aktörer får sedan ta över vad gäller design och tillverkning av implantaten längre fram i utvecklingsprocessen, säger Maysam Nezafati. bulkmetalliskt glas är en ny generation av amorfa material (strukturlösa och icke-kristallina). Den legering som används för implantatstudierna har tagits fram av forskare på Advanced Research Center of Metallic Glasses, Tohoku University i Japan. Forskarna där ingår också i samarbetet och har försett Maysam och hans kollegor med testmaterial. Det är väldigt roligt att arbeta med medicinska tilllämpningar av materialvetenskap. Och det känns bra att det jag gör kanske kan hjälpa människor att gå igen, säger Maysam Nezafati som vill fortsätta arbeta inom området. För närvarande handleder han ett par examensarbetare som ska studera fler egenskaper hos materialet. Maysam Nezafati kom till Sverige och KTH från Iran för drygt två år sedan och planerar att stanna kvar för att ta en doktorsexamen och gå vidare till nästa steg i implantatprojektet. Masterprogrammet låg helt i linje med vad jag vill ägna mig åt i framtiden. Jag har fått möjlighet att arbeta med forskare som är mycket kunniga och erfarna. Livet i Sverige och tillvaron på KTH har på det hela varit enklare och bekvämare än vad jag hade föreställt mig innan jag kom hit, säger han. Titeln på Maysam Nezafatis examensarbete är Study over Corrosion properties and ion release of Zr55Cu30Ni5Al10 Bulk Metallic Glass for hip joint implants. 8 KTH&CO

9 Material är grunden för vårt välstånd och ofta en förutsättning för ny teknik, konstaterar Ulf Karlsson, professor i material fysik och koordinator för KTH:s strategiska forskningsplattform för materialutveckling. En plattform ska ge omvärlden en tydligare ingång till KTH:s materialforskning. text susanne rosén foto jann lipka Anneli Önsten, professor Ulf Karlsson och Magnus Berntsen vid en högupplösande fotoelektronspektrometer. En strategisk plattform för nya material kth har den i särklass mest omfattande materialforskningen bland Sveriges universitet. Vi har en unik bredd och är ledande inom många områden, säger professor Ulf Karlsson som leder KTH:s strategiska plattform inom materialforskning. Själv arbetar han på Skolan för informations- och kommunikationsteknik på KTH i Kista. Där har framgångsrika forskningsmiljöer inom elektroniska och fotoniska material byggts upp i nära anslutning till Electrumlaboratoriet. En betydelsefull resurs inom den experimentella materialforskningen, med möjlighet att tillverka och analysera material i mikroskala och på nanonivå. Även vid KTH:s och Stockholm universitets gemensamma Nano-Fab-Lab i AlbaNova tillverkas mycket små elektroniska kretsar (under 100 nanometer) i olika material för en rad tillämpningar, bland annat inom biomedicin. På andra håll inom KTH sker världsledande forskning inom traditionella konstruktionsmaterial som höghållfasta stål, liksom inom mjuka fiber- och polymermaterial, exempelvis vid Wallenberg Wood Science Center. Ytterligare ett starkt område på KTH är energirelaterad materialutveckling för bland annat bränsleceller, solceller och nya generationen kärnkraft. Det är på dessa fyra kompetensområden vi fokuserar vårt arbete inom KTH:s materialplattform. Syftet är hitta synergier och nya samarbeten internt, det kan vara ansökningar om forskningsmedel och utrustningar. Vi vill även skapa en tydligare ingång till materialforskningen på KTH gentemot omvärlden, säger Ulf Karlsson. Plattformen har också ett femte, mycket viktigt, syfte. Det handlar om hur KTH på bästa sätt kan dra nytta av de nya nationella superanläggningarna Max IV och European Spallation Source, ESS, som ska byggas i Lund. Max IV är ett nytt synkrotronljuslaboratorium baserat på svensk teknologi vid Max-lab med prestanda i världsklass. Det beräknas vara i drift 2015 och kommer användas inom allt från medicin, materialvetenskap, nanoteknologi till miljövetenskap. ESS i sin tur blir världens mest kraftfulla neutronkälla och ska stå klart runt Ulf Karlsson har inom Vetenskaps rådet varit ansvarig för den vetenskapliga granskningen av Max IV. ESS och Max IV kompletterar varandra och kommer att locka forskare från hela världen. Det är mycket viktigt att KTH har en närvaro där redan från början. Anläggningarna skapar stora möjligheter att delta i nya konstellationer och utvecklingsprojekt, säger han. KTH är i högsta grad inblandat även i utvecklingen av anläggningarna, poängterar Ulf Karlsson och pekar ut mot korridoren. Några rum längre bort sitter vad han kallar tre smarta grabbar i ett möte: en från Lunds Tekniska Högskola, en från Uppsala universitet och en från KTH, professor Oscar Tjernberg. De håller tillsammans på att designa ett av de avancerade strålrören som ska byggas inom Max IV. KTH&CO

10 effektivare material Lars Kloo och John Ågren. KTH leder även ett annat Max IV-projekt, det är avdelningen för biomedicinsk fysik och röntgenfysik i AlbaNova som arbetar med röntgenoptikutvecklingen av de nya strålrören. Det här blir en maskin som får en prestanda som är en faktor bättre än de som finns i världen i dag och som kommer kunna användas för helt nya typer av materialstudier, säger Ulf Karlsson. Vid Skolan för industriell teknik och management finns John Ågren, professor i metallografi. Han har i sin forskning gjort pionjärinsatser inom området termo dynamisk datamodellering och diffusion i legeringar, vilket har betydelse för att kunna bestämma hållfastheten hos olika material. John Ågren leder bland annat Hero-m, Hierarkisk design av industriella material. Ett tioårigt Vinnova Excellence Center. Centret engagerar såväl svenska storföretag inom materialområdet, till exempel stål och hårdmetalltillverkare, som specialiserade programvaruföretag och utvecklingsbolag samt flera olika forskargrupper på KTH. Arbetet inom Hero-m är inriktat mot att utveckla morgondagens ingenjörsverktyg för materialdesign. I framtiden kommer vi att designa materialen samtidigt som vi designar komponenterna, i en integrerad process, säger John Ågren. Att på detta sätt teoretiskt beräkna och förutsäga egenskaperna hos ett material är möjligt tack vare de senaste årens utveckling inom material vetenskap, fysik och matematik. I stället för att studera antingen atomer, sprickor eller färdiga komponenter analyseras alla längdoch tidsskalor samtidigt. För att bedöma livslängden, kanske tusentals år, kan de enskilda atomernas vibrationer vara av betydelse. Den korta och långa tidsskalan måste alltså behandlas i ett sammanhang, förklarar John Ågren. Metoderna som utvecklas valideras genom experiment, i första hand i ett laboratorium som drivs av korrosions- och I framtiden kommer material med relevans för energi både produktion, transport och lagring bli ett ännu större område. metallforskningsinstitutet Swerea Kimab och KTH. En av de största utmaningarna inom området är att få fram stål som är mycket starkare än dagens och med bättre seghet och formbarhet, konstaterar John Ågren. Ta stål till exempel, man kan tycka att det är ett gammalt material. Men de moderna stålen är helt annorlunda än de som fanns för hundra år sedan, säger han. Att göra ytan funktionell, exempelvis självrenande, är ytterligare en utmaning och det är en trend som märks inom många materialområden. Enligt John Ågren bottnar KTH:s framgångar inom metallografi i en lång vetenskaplig tradition i nära samarbete med industrin. Att våga ha ett långsiktigt perspektiv, trots att finansieringen många gånger är kortsiktig, är en annan framgångsfaktor. Området har utvecklats i kontakt med den praktiska verkligheten, vi ser vilka problemställningar som är strategiskt viktiga. Vår forskning handlar om att få fram resultat som kommer till pratisk nytta och vi skapar sådant som ingen annan har sett tidigare, säger John Ågren. Lars Kloo är professor i oorganisk kemi vid Skolan för kemivetenskap. Han understryker vikten av att ha en vetenskaplig hemvist för att kunna vara trovärdig och att ha något att bidra med i multidisciplinära samarbeten. Forskningen inom hans team handlar både om grundläggande kunskapssökande och om konkreta behovstillämpningar. Vi samverkar med olika företag för att hjälpa dem att lösa materialproblem. Det kan vara allt från att utveckla syntesmetoder till detaljerade analyser för att förstå varför material beter sig på visst sätt, säger Lars Kloo. Han deltar i ett omfattande forskningsprojekt där man utvecklar färgsensibiliserade nanosolceller med lovande resultat. Forskningen sker inom KTH:s Centrum för molekylär elektronik tillsammans med forskare vid Uppsala universitet och Swerea IVF. Solcellerna bygger på avancerad kemi som härmar naturens fotosyntes. De är enklare att tillverka än halvledarceller, exempelvis kiselceller och tunnfilmsceller, och förväntas medföra betydligt lägre produktionskostnader. Lars Kloo leder arbetet kring utveckling av elektrolyterna som finns i solcellen. I framtiden kommer material med relevans för energi både produktion, transport och lagring bli ett ännu större område, säger han. Materialplattformen på KTH har också ambitionen att stärka innovationsarbetet inom området. Ett sätt att göra det på är att arbeta ännu närmare de forskningsinstitut som finns runt KTH:s campus. På fiberoch polymersidan finns sedan länge ett lyckosamt partnerskap med Innventia och inom elektronik- och fotonikforskningen sker samarbete med Acreo. När det gäller konstruktionsmaterialen handlar det framförallt om att utöka samarbetet med Swerea Kimab. Synkrotronljus är en intensiv, riktad och polariserad elektromagnetisk strålning av alla våglängder, från radiovågor till hård röntgenstrålning. 10 KTH&CO

11 De framställer material av kolhydrater Avancerade kolhydrater är framtidens material. KTH har både kompetensen och verktygen för att tillverka dem. text susanne rosén foto jann lipka forskningskonsortiet CarboMat satsar på nya och avancerade kolhydratmaterial. Intressanta tillämpningar finns inom vattenrening, sårbehandling och rättsmedicin. Kolhydrater, exempelvis cellulosa och andra polysackarider, är en underutnyttjad naturresurs med betydande potential att bemöta samhällets behov av förnybara material med bättre prestanda, säger docent Harry Brumer som leder CarboMat, KTH:s konsortium för avancerade kolhydratmaterial. Forskningen vid konsortiet handlar om nanomaterial med tillämpningar inom förbättrade filter för vattenrening och biokompositer, biomedicinska applikationer för sårbehandling eller identifiering av biomolekyler. Bara för att nämna några exempel. Växter, alger, bakterier och snäckskal är några exempel på kolhydratkällor som CarboMat studerar. Dessa modifierade polysackarider är som byggstenar. De används för att bygga upp biologiskt nedbrytbara nanomaterial med nya spännande egenskaper, säger Harry Brumer. Till exempel undersöker man möjligheterna att utnyttja papper av nanofiber för att göra biologisk diagnostik, vilket är användbart inom till exempel rättsmedicin. Här samarbetar CarboMat även med forskare på biovetenskapliga forskningscentret Science for Life Laboratory. CarboMat har fått 25 miljoner kronor från forskningsfinansiären Formas som en del av satsningen på starka forskningsmiljöer. Pengarna fördelas över fem år och från KTH görs under samma tidsperiod en medfinansiering på en miljon kronor per år. Det är en ära och en fjäder i hatten för berörda forskare, menar Harry Brumer. Det är en bekräftelse på det höga värdet i vårt tidigare arbete inom området cellulosabaserade nanomaterial. Det är också en indikation på den stora framtida potentialen forskningen har, säger han. Arbetet inom CarboMat är inte bundet direkt till någon specifik industri, vilket ger flexibilitet och styrka, menar han. De framtida genombrott i forskningen han ser framför sig handlar om resultat som kan leda till produkter med högt värde och tillverkning i små volymer. Kolhydratsatsningen bygger vidare på kunskap om hur cellulosa bildas i växters cellväggar som har tagits fram inom Biomime, ett strategiskt center för biomimetisk träfiberteknik på KTH. Det finns även nära koppling till arbetet inom Wallenberg Wood Science Center som fokuserar på att utveckla volymprodukter baserade på träråvara i samarbete med svensk skogsindustri. Harry Brumer rekryterades från USA till KTH av professor Tuula Teeri (numera rektor vid Aalto universitetet i Helsingfors) för drygt tio år sedan. Tillsammans byggde de upp KTH:s starka forskningsmiljö inom nanocellulosa och träbioteknik. Sedan han kom till KTH har Harry Brumer bland annat utvecklat vad som kallas XET-teknologin för modifiering av cellulosafibrer. En teknik som nu vidareutvecklas och kommersialiseras av Swetree Technologies AB. Övriga projektledare inom CarboMat är professor Vincent Bulone och biträdande lektor Qi Zhou, liksom Harry Brumer verksam vid avdelningen för glykovetenskap på Skolan för bioteknologi, samt professor Lars Berglund vid avdelningen för biokompositer på Skolan för kemivetenskap. Konsortiet finansierar åtta forskare, en mix av postdoktorer och doktorander. Man samverkar även med andra framgångsrika forskningsgrupper inom området, bland annat i Norge och Finland. Forskaren Ana Catarina de Araújo Silva tillsammans med Harry Brumer som leder CarboMat, KTH:s konsortium för avancerade kolhydratmaterial. KTH&CO

Från idé till applikation

Från idé till applikation Denna bilaga är en annons från NextMedia Framtidens Forskning Från idé till applikation Spetskompetens viktigt för Sverige Forskning prioritet för regeringen Att finna framtidens forskningsledare Svensk-japanskt

Läs mer

INNOVATION & FORSKNING

INNOVATION & FORSKNING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Juni 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK! INNOVATION

Läs mer

Framtidens Forskning

Framtidens Forskning Denna tematidning är en annons från NextMedia Framtidens Forskning Från idé till applikation Om Sverige som FoU-nation Forskning måste vara brukbar Starka behov av samarbeten Katarina Bjelke, chef för

Läs mer

Forskar på Excellence nivå. nytt. #4 september 2006

Forskar på Excellence nivå. nytt. #4 september 2006 #4 september 2006 nytt Spel i högsta divisionen Textilindustrin en framtidsbransch Utvandring byggde svensk välfärd Torra vindar en vinnare Forskar på Excellence nivå Det enda som blev som det var tänkt

Läs mer

KTH Företagssamverkan

KTH Företagssamverkan KTH Företagssamverkan KTH:s utbildning och forskning ska göra nytta i samhället KTH Företagssamverkan skapades den 1 juli 2008 genom att delar av KTH:s universitetsförvaltning bröts loss och bildade grunden

Läs mer

Grafenforskning för miljarder. EU:s FLAGGSKEPP. Doldisen som är en. Misstagen som slumpade fram ett genombrott 34

Grafenforskning för miljarder. EU:s FLAGGSKEPP. Doldisen som är en. Misstagen som slumpade fram ett genombrott 34 IVA maktfaktor AKTUELLT NUMMER 4 2013 Doldisen som är en i forskningen 8 Misstagen som slumpade fram ett genombrott 34 EU:s FLAGGSKEPP Grafenforskning för miljarder Wetterberg om Wallenbergs betydelse

Läs mer

KTHs PERSONALTIDNING NR 5/07

KTHs PERSONALTIDNING NR 5/07 kthare blir konsulter Mer än hälften av kths alumner får snabbt en ledande position ute i arbetslivet. Och en tredjedel av de utexaminerade kth-studenterna tar jobb inom konsultbranschen, visar en enkät.

Läs mer

Vad gör en kemiingenjör? KTH KEMIVETENSKAP

Vad gör en kemiingenjör? KTH KEMIVETENSKAP Vad gör en kemiingenjör? KTH KEMIVETENSKAP Innehållsförteckning ABB 3 ACO HUD Nordic 5 Akzo Nobel 9 Ecohelix 11 FOI 13 GE Healthcare 15 Holmen Paper AB 17 Innventia (och lite om Alfa Laval) 19 Metso 21

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009 STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING

ÅRSREDOVISNING 2009 STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2009 STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING Idé, projektledning och grafisk formgivning: Yra AB Redaktör och skribent: Thomas Heldmark Skribent: Sara Bergqvist Månsson Tryck och

Läs mer

Välj de bästa. Tema. Koll på hjärtat. minskat spill blodflöde i realtid kalendarium. forskning o innovation o tillväxt No 4 oktober 2010nytt

Välj de bästa. Tema. Koll på hjärtat. minskat spill blodflöde i realtid kalendarium. forskning o innovation o tillväxt No 4 oktober 2010nytt forskning o innovation o tillväxt No 4 oktober 2010nytt Koll på hjärtat e n k e lt t r y c k m e d tummen möjliggör diagnos för patienter med hjärtflimmer Välj de bästa Tema Göran sandberg har fokus på

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Stiftelsen för Strategisk Forskning ANNONS. fler och bättre broar mellan näringsliv och forskning.

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Stiftelsen för Strategisk Forskning ANNONS. fler och bättre broar mellan näringsliv och forskning. forskning SOM FORMAR VÅR FRAMTID ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Stiftelsen för Strategisk Forskning ANNONS Forskning är en passion för mig! Att hitta saker man inte visste fanns är en fantastisk

Läs mer

Hon tar barnens perspektiv SID 20

Hon tar barnens perspektiv SID 20 1/2014 ett magasin FRÅN HÖGSKOLAN VÄST i trollhättan Hon tar barnens perspektiv SID 20 Samarbete med högskolan är A och O SID 4 Läs om fyra olika skräddarsydda insatser för arbetslivet Stefan Edman om

Läs mer

EU-forskning ger nya möjligheter

EU-forskning ger nya möjligheter EU-forskning ger nya möjligheter Om EU:s sjunde ramprogram EU är en stor finansiär av europeiskt samarbete inom forskning och utveckling. Det största EU-programmet är det sjunde ramprogrammet som pågår

Läs mer

En innovationspartner med bredd. Magnus Lundin och Charlotte Brogren: I förhållande till sin storlek satsar Sverige mest i världen på forskning.

En innovationspartner med bredd. Magnus Lundin och Charlotte Brogren: I förhållande till sin storlek satsar Sverige mest i världen på forskning. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK! Magnus Lundin och Charlotte Brogren: I förhållande till sin storlek

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING Idé, projektledning och grafisk formgivning: Yra Skribent: Michael Ivarsson Foto: Johan Olsson Tryck: Åtta45,

Läs mer

Forskning om nya material för solceller. 18-20 Nº 01, 2014. energikällor. Aktuell. Sid 12-27. Materialforskning. Ellagsyra mot cancer

Forskning om nya material för solceller. 18-20 Nº 01, 2014. energikällor. Aktuell. Sid 12-27. Materialforskning. Ellagsyra mot cancer Nº 01, 2014 Aktuell forskning Sid 12-27 Materialforskning i samverkan Personlig integritet på nätet Ellagsyra mot cancer Sid 12-14 Sid 15-17 Sid 25-27 Vi behöver klimatvänliga förnyelsebara energikällor

Läs mer

Idérik resa genom Sverige

Idérik resa genom Sverige IVA oändlig AKTUELLT NUMMER 3 2013 Naturresursernas ändlighet källa till förnyelse 28 Harsprånget knappast hastigt skutt för vattenkraft 34 INNOVATIONSKRAFT: Idérik resa genom Sverige TEKNIKSPRÅNGET: Julias

Läs mer

INGVAR-programmet. Forskargruppen är inte ett utdött fenomen, trots att vi lever i en tid av

INGVAR-programmet. Forskargruppen är inte ett utdött fenomen, trots att vi lever i en tid av INGVAR-programmet Forskargruppen är inte ett utdött fenomen, trots att vi lever i en tid av nätverksbyggande och fokusering till stora centra. En forskargrupp - bestående av 5-10 forskarstuderande och

Läs mer

TRÄDGÅRDS- TERAPI SID 14 JOSEFA FORSKAR OM GRÖN REHAB: STUDENTER ERBJUDS DELTIDSJOBB PÅ JAKT EFTER LJUDKAMOUFLAGE

TRÄDGÅRDS- TERAPI SID 14 JOSEFA FORSKAR OM GRÖN REHAB: STUDENTER ERBJUDS DELTIDSJOBB PÅ JAKT EFTER LJUDKAMOUFLAGE VÄSTPUNKT ETT MAGASIN FRÅN HÖGSKOLAN VÄST I TROLLHÄTTAN JOSEFA FORSKAR OM GRÖN REHAB: TRÄDGÅRDS- TERAPI SID 14 STUDENTER ERBJUDS DELTIDSJOBB SID 16 Nytt koncept vidareutvecklar AIL PÅ JAKT EFTER LJUDKAMOUFLAGE

Läs mer

Civilingenjör i industriell ekonomi

Civilingenjör i industriell ekonomi Civilingenjör i industriell ekonomi Industriell ekonomi Industriell ekonomi - internationell LiU EXPANDING REALITY Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Inledning Välkommen till I-programmen! 2

Läs mer

William Chalmers (1748 1811) skapade en större förmögenhet som superkargör i Svenska Ostindiska Companiet i slutet av 1700-talet. Efter att i tio år

William Chalmers (1748 1811) skapade en större förmögenhet som superkargör i Svenska Ostindiska Companiet i slutet av 1700-talet. Efter att i tio år HÅLLBARHETS- REDOVISNING ÅRSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING 2014 William Chalmers (1748 1811) skapade en större förmögenhet som superkargör i Svenska Ostindiska Companiet i slutet av 1700-talet. Efter att i

Läs mer

Utbildningsdepartementet. utför reformer som stärker Sverige. Innehåll. MiROi distansutbildning. För alla nivåer.

Utbildningsdepartementet. utför reformer som stärker Sverige. Innehåll. MiROi distansutbildning. För alla nivåer. Chalmers presenterar sjöfartens fantastiska möjligheter Sidan 6 Vadstena Klosterhotell Sveriges mest spännande hotell Sidan 65 www.miroi.se MiROi distansutbildning. För alla nivåer. Affärstidningen Affärstidningen

Läs mer

FRAMTIDENS MATERIAL VAR MED OCH GÖR SVERIGE ATTRAKTIVT. Nr.1/September 2010

FRAMTIDENS MATERIAL VAR MED OCH GÖR SVERIGE ATTRAKTIVT. Nr.1/September 2010 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.1/September 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS FRAMTIDENS MATERIAL VAR MED OCH GÖR SVERIGE ATTRAKTIVT FOTO:

Läs mer

Ingenjören utbildad för yrkeslivet? en undersökning av ingenjörsutbildningen

Ingenjören utbildad för yrkeslivet? en undersökning av ingenjörsutbildningen Ingenjören utbildad för yrkeslivet? en undersökning av ingenjörsutbildningen Ingenjörsutbildningarna är viktiga för teknikföretags konkurrenskraft. De måste hålla en hög kvalitet och ha ett innehåll som

Läs mer

nytt Två som siktar på den tredje uppgiften #3 2005 Så blir det fler bioteknikjobb Fiberpionjären i Hälsingland Jakten på epo-fuskarna

nytt Två som siktar på den tredje uppgiften #3 2005 Så blir det fler bioteknikjobb Fiberpionjären i Hälsingland Jakten på epo-fuskarna #3 2005 nytt Så blir det fler bioteknikjobb Fiberpionjären i Hälsingland Jakten på epo-fuskarna Två som siktar på den tredje uppgiften Vi ska bli Europas innovationscentrum för e-tjänster till hemmet och

Läs mer

Percy Barnevik. Expertpanel. Ny chef, erfaren chef eller inte chef alls? Vi utbildar och coachar fram Sveriges bästa ledare. Välkommen du också.

Percy Barnevik. Expertpanel. Ny chef, erfaren chef eller inte chef alls? Vi utbildar och coachar fram Sveriges bästa ledare. Välkommen du också. ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS KOMPETENSUTVECKLING EN GUIDE TILL ÖKAD KUNSKAP APRIL 2014 Expertpanel om framtidens affärsvärld Lyckad rekrytering individens potential i fokus

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse och ÅRSREDOVISNING 2012 STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING Idé, projektledning och grafisk formgivning: Yra Skribent: Tom Hård af Segerstad Foto: Johan Olsson Tryck:

Läs mer

På jakt efter nya biomarkörer

På jakt efter nya biomarkörer f o r s k n i n g i n n o v a t i o n t i l l v ä x t #3 juni 2007 nytt Maximal styrka i minimal motor Energiforskning som erövrar havets krafter Miljöforskning kräver systemtänkande På jakt efter nya

Läs mer

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling. Verksamhetsberättelse. och årsredovisning

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling. Verksamhetsberättelse. och årsredovisning Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2008 Grafisk formgivning: Yra AB Tryck och repro: Ekotryck Redners, maj 2008 Texter: Fatima Grönblad, Thomas Heldmark

Läs mer

LUFT VATTEN. nytt. blir UTMANA DIG SJÄLV OCH ANDRA. Böcker som byter skepnad. Från idé till eget företag. Jonas och Fredrik mjölkar luften

LUFT VATTEN. nytt. blir UTMANA DIG SJÄLV OCH ANDRA. Böcker som byter skepnad. Från idé till eget företag. Jonas och Fredrik mjölkar luften FORSKNING o INNOVATION o TILLVÄXT No 2 APRIL 2012 nytt Från idé till eget företag Böcker som byter skepnad UTMANA DIG SJÄLV OCH ANDRA LUFT VATTEN blir Jonas och Fredrik mjölkar luften LEDARE Ung innovation

Läs mer