OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!!"

Transkript

1 SBN

2 Kallelse till sammanträde med Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Tisdagen den 21 april 2015, kl 14:00 Plats: OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! Dnr Information: 1. Byggenheten informerar sbn15/4 Övrigt: 2. Övriga anmälningsärenden sbn15/3 3. Anmälan av byggenhetens delegationsbeslut sbn15/1 Bygg: 4. Långbro 3:7 sbn11/ Kyrkängen 9 sbn14/15 Detaljplan: 6. Ny detaljplan för del av Trosa 10:64 sbn14/12 7. Detaljplan för del av Lövsta 1:7 och 1:44 sbn14/30 8. Fastighetsindelningsbestämmelser för Öbolandet 38:7, 38:8 och 38:9 sbn14/29 9. Detaljplan för del av Fagerhult 2:212 sbn14/7 Övrigt: 10. Information Översiktsplan 2015 ks14/ Kvartalsuppföljning mars 2014 för SBN sbn15/ Budget 2016 för SBN:s verksamheter sbn15/14 Tomas Landskog Ordförande Maria Wancke Sekreterare

3

4 Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Trosa kommun Sammanträdesdatum Dnr SBN 2015/4 Byggenheten informerar Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. Ärendet Samlad information från byggenheten av pågående och kommande projekt. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 3

5

6 Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Trosa kommun Sammanträdesdatum Dnr SBN 2015/3 Övriga anmälningsärenden Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott lägger redovisade ärenden till handlingarna Länsstyrelsen Länsstyrelsen beslutar att pröva samhällsbyggnadsnämndens beslut att bevilja strandskyddsdispens på fastigheten Rommarö 1:10. SBN Dnr:2013/187, LS Dnr: Länsstyrelsen Länsstyrelsen upphäver samhällsbyggnadsnämndens beslut att bevilja förhandsbesked för två enbostadshus på fastigheten Västerljungs-Djupvik 1:25 SBN Dnr:2012/330 LS Dnr: Länsstyrelsen Länsstyrelsen fastslår nämndens beslut att bevilja strandskyddsdispens för ändrad användning av lagerlokal till kontor, dock ska dispensen förenas med villkor. Endast den yta som byggnaden upptar på marken får tas i anspråk för ändamålet. Byggnaden får endast användas som kontorslokal och inte för boendeändamål. SBN Dnr:2014/162 LS Dnr: Mark- och miljödomstolen Nacka Tingsrätt Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet gällande strandskyddsdispens inom fastigheten Tureholm 2:29. SBN Dnr:2013/268 Mål nr: M Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 5

7

8 Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Trosa kommun Sammanträdesdatum Dnr SBN 2015/1 Anmälan av byggenhetens delegationsbeslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna Ärendet Med stöd av gällande delegationsordning redovisas byggenhetens delegationsbeslut som tagits under perioden till och med under sammanträdet. För att ta närmare del av kungörelserna finns sökbar information om bygg-, riv och marklov på Post- och Inrikes Tidningars hemsida genom länken https://poit.bolagsverket.se/poit/publikpointin.do Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 6

9

10 Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Trosa kommun Sammanträdesdatum Dnr SBN 2011/101 Långbro 3:7 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att ta ut en sanktionsavgift på kronor enligt PBL 11 kap 51 för att ha tagit byggnaden i bruk utan att ha fått startbesked eller slutbesked. Avgift: :- Ärendet Sanktionsavgift för att ha tagit byggnaden i bruk utan att ha fått startbesked eller slutbesked. Beredning Tjänsteskrivelse från stadsarkitekt Filip Henley daterad Kopia till Sökanden Akten Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 7

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Trosa kommun Sammanträdesdatum Dnr SBN 2014/15 Kyrkängen 9 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att ta ut en sanktionsavgift på kronor enligt PBL 11 kap 51 för att ha påbörjat byggnadsarbete utan att ha fått startbesked. Avgift: 8.325:- Ärendet Sanktionsavgift för att ha påbörjat byggnadsarbete utan att ha fått startbesked. Beredning Tjänsteskrivelse från stadsarkitekt Filip Henley daterad Kopia till Sökanden Akten Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 8

22

23

24

25

26

27

28

29 Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Trosa kommun Sammanträdesdatum Dnr SBN 2014/12 Ny detaljplan för del av Trosa 10:64 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att godkänna förslag till granskningsutlåtande att godkänna förslag till detaljplan och därefter skicka planen vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för antagande Ärendet Finessa Båtar AB driver sedan lång tid tillbaka varvsverksamhet inom hamnområdet och har under en längre tid sett ett ökat behov av båtförvaring vintertid. Sedan tidigare har företaget en båthall i industriområdet i norra delen av Trosa. Lokaliseringen innebär omfattande transporter genom centrala Trosa vilket är olämpligt ur flera aspekter. Sedan 2014 arrenderar företaget området väster om vandrarhemmet Snipan invid Västra Stadsfjärden. För att möjliggöra en utveckling av verksamheten har en detaljplan som möjliggör byggnation av en båthall tagits fram. Förslag till detaljplan har varit ute på granskning och detaljplanen föreslås nu godkännas av Samhällsbyggnadsnämnden och därefter skickas vidare för antagande av kommunfullmäktige. Planen har handlagts med normalt planförfarande. Beredning Skrivelse från Finessa daterad Protokoll från Samhällsbyggnadsnämnden , 21 Protokoll från Samhällsbyggnadsnämnden , 107 Protokoll från Samhällsbyggnadsnämnden , 7 Kopia till Akten Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 9

30 Detaljplan del av Trosa 10:64, Finessa Planområde

31 TROSA ANTAGANDEHANDLING Dnr KOMMUN 1(8) Detaljplan för del av Trosa 10:64 m fl, Trosa hamn, Trosa kommun Planområde Dnr ANTAGANDEHANDLING Upprättad Reviderad Bo Åhl Arkitektkontor AB

32 TROSA ANTAGANDEHANDLING Dnr KOMMUN 2(8) PLANBESKRIVNING Planprocessen enligt Plan- och bygglagen Detaljplanering regleras av Plan- och bygglagen 2010:900 och består av olika skeden vilka redovisas i nedanstående bild. Mellan planuppdrag och samråd arbetas en planhandling fram. Den samråds sedan med sakägare, myndigheter, föreningar m fl. Efter samrådet redovisas och bemöts inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse och ett reviderat förslag skickas ut på granskning. Efter granskningen redovisas och bemöts inkomna synpunkter igen och ett slutligt reviderat förslag antas därefter av Kommunfullmäktige. När detaljplanen vunnit laga kraft kan genomförandet påbörjas och planen gäller till dess att den i framtiden eventuellt ändras. Nedan redovisas var den här detaljplanen befinner sig i planprocessen. Handlingar Planhandlingarna består av plankarta med planbestämmelser, planbeskrivning och fastighetsförteckning. Planbestämmelserna är utformade enligt de förslag till nya bestämmelser som publicerats i Boverket/Kunskapsbanken. Syfte Denna ändring syftar till att möjliggöra nybyggnad av en hall för båtförvaring vintertid. Planområdet är enligt den gällande detaljplanen avsett för båtupplag där byggnader ej får uppföras. Planbestämmelsen föreslås kompletteras med en byggrätt för båthall med storlek lika angränsande bebyggelse på Snipan 2 och 3. Takhöjden ger möjlighet att bedriva en rationell verksamhet i byggnaden. Syftet är även att anpassa detaljplanen till befintliga förhållanden beträffande trafikföring och vandrarhemmets tre befintliga små fristående byggnader, idag uppförda med tidsbegränsat bygglov. PLANDATA Planområdets läge och areal Planområdet ligger i Trosas västra hamnområde och har en areal om ca m 2. Området gränsar i norr till parkmark och en allmän bilparkering. I öster ligger Snipans vandrarhem. I söder gränsar planområdet till kvartersmark för båtupplag där byggnader ej får uppföras och i väster avgränsas planområdet av vattenområde som ej får utfyllas eller överbyggas i annan mån än som erfordras för bryggor. Vattenområdet ska vara tillgängligt för tillfart till angränsande fastigheter/områden. Markägoförhållanden Angränsande allmän platsmark är kommunägd. Trosa kommun äger även all kvartersmark inom planområdet. Kvartersmarken är upplåten med arrende till privatföretag.

33 TROSA ANTAGANDEHANDLING Dnr KOMMUN 3(8) TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Översiktsplan och riksintressen Gällande översiktsplan är antagen av kommunfullmäktige 16 juni Detaljplanen överensstämmer med riktlinjerna för Trosa stadskärna. Planområdet är beläget inom följande riksintresseområden: Trosa stad, kust och skärgård samt riksintresseområdet för rörligt friluftsliv. Riksintresseområdet för yrkesfiske tangerar området. Riksintressena bedöms inte påverkas negativt då marken redan är ianspråktagen som båtupplag. Detaljplaner Gällande detaljplan är P 07-3, Detaljplan för Snipan 2 och 3 m fl, Nya Varvet i Trosa, Trosa kommun antagen av samhällsbyggnadsnämnden och laga kraftvunnen Genomförandetiden går ut Planområdet gränsar till P Detaljplan för Snipan m fl, i Trosa, Trosa kommun antagen av KF och laga kraftvunnen Genomförandetiden gick ut P 98-2 Detaljplan för kv Båthuset mm i Trosa, Trosa kommun antagen av KF och laga kraftvunnen Genomförandetiden gick ut Behovsbedömning En behovsbedömning har utförts av kommunen. Den samlade bedömningen är att planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning med tillhörande MKB enligt 6 kap miljöbalken behöver därför inte upprättas. Detaljplanens genomförande bedöms inte innebära risker för människors hälsa, enligt den utförda behovsbedömningen. Miljökvalitetsnormer kommer inte att överskridas. Ett genomförande av detaljplanen strider inte mot riksintressen. Området ansluter väl till befintlig infrastruktur och energiförsörjning mm. Planförslaget medger ingen verksamhet som finns uppräknad i MKB-förordningens bilaga 1 eller 3. Aspekter avseende trafiklösningar, VA, utformning mm utvecklas ytterligare innan detaljplanen antas. Behovsbedömningen har samråtts med länsstyrelsen som delar kommunens bedömning. Länsstyrelsen framför följande aspekter inför det fortsatta planarbetet. Riksintressets värden bör framgå av planbeskrivningen. Det är av stor betydelse att nybyggnaden får en väl och medvetet anpassad utformning för landskapsbilden och för sambanden mellan staden och vattnet. Väl utformad kan riksintresset tillföras nya värden. Strandskyddet ska prövas mot miljöbalken. Länsstyrelsen har inget att tillägga beträffande planens intentioner rörande strandskyddet. Kommunala beslut i övrigt Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott har beslutat föreslå samhällsbyggnadsnämnden beluta att uppdra till samhällsbyggnadskontoret att ta fram förslag till ny detaljplan för del av Trosa 10:64.

34 TROSA ANTAGANDEHANDLING Dnr KOMMUN 4(8) FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR Natur Området är plant och beläget ca en meter över medelvattennivån. Det förekommer ingen vegetation inom planområdet men norr om området finns ett lövträdsbestånd längs fastighetsgränsen. Geoteknik och radon Trosa tätort är till stor del byggd på gammal sjöbotten. Planområdet består av fyllnadsmassor på en undergrund av lera. Grundförhållandena är osäkra. I samband med byggnation ska de geotekniska förhållandena undersökas ytterligare för att klarlägga grundläggningsmetod och höjdsättning. Fastigheten ligger inte inom högriskområde för radon. Markföroreningar Det har inte funnits några kända markföroreningar inom planområdet. Inför antagandet har en översiktlig markundersökning gjorts. Undersökningen har gjorts av ÅF Infrastructure AB. Kommunens miljökontor har utifrån resultatet skrivit ett utlåtande. Såväl utredning som utlåtande finns arkiverat i planakten. Resultatet på undersökningen visar att inga gränsvärden överskrids för mindre känslig markanvändning (MKM) och det finns därför inga begränsningar för markanvändningen vid uppförande av båthallen. Kommunens miljökontor är tillsynsmyndighet i ärendet. Markanvändningen kommer att kvarstå för verksamheter och det är inte aktuellt att klassificera marken för känslig maranvändning (KM). Om föroreningar påträffas vid markarbeten ska arbetena avbrytas och tillsynsmyndigheten (kommunens miljökontor) kontaktas. Risk för skred och översvämning Någon risk för skred anses inte föreligga på den relativt plana tomten. Risk för översvämning bedöms föreligga. Ny bebyggelse ska inte grundläggas under +1,6 meter över havet, vilket är den bedömda framtida högsta vattennivån på en 100 års period (i höjdsystemet RH 2000) i enlighet med kommunens översiktsplans riktlinjer. Strandskydd Nya strandskyddsregler gäller efter 1 juli Detta innebär att det generella strandskyddet införs i planområdet och att det är kommunen som beslutar om att upphäva strandskyddet, helt eller delvis, i samband med att planen ska antas. För att upphäva strandskyddet enligt de nya reglerna krävs att det både finns ett särskilt skäl enligt 7 kap 18 c-d MB och att intresset av att ta ett område i anspråk väger tyngre än strandskyddsintresset. Kommunens beslut om att upphäva strandskyddet i en detaljplan ska inte, enligt 7 kap. 18 f MB, omfatta ett område som behövs för att mellan strandlinjen och byggnaderna säkerställa fri passage för allmänhet och bevara goda livsvillkor för växt och djurliv.

35 TROSA ANTAGANDEHANDLING Dnr KOMMUN 5(8) Beslut om strandskydd 100 meter strandskydd gäller utmed Västra Stadsfjärden i de fall detaljplaner inte hävt detta. Kommunen avser att upphäva strandskyddet inom kvartersmarken i samband med att planen antas. I och med att gällande detaljplan ändras återinträder strandskyddet fullt ut och kommunen måste i detaljplanen ange de särskilda skäl till att häva strandskyddet igen. Särskilda skäl Kommunen anser att intresset att upphäva strandskyddet inom kvartersmarken väger tyngre är strandskyddsintresset. De skäl som hänvisas till för att häva strandskyddet är Miljöbalken 7 kap 18 c : Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften, Anläggningen måste för sin funktion ligga vid vattnet och behovet kan inte tillgodoses utanför området, En pågående verksamhet ska utvidgas och utvidgningen kan inte genomföras utanför området. Trosa kommun menar att det är av stort värde att den pågående varvsverksamhet som finns inom hamnområdet ska få fortsätta. Som en kustkommun utgör den en betydelsefull del av det lokala näringslivet. Det är också viktigt att minska antalet tunga transporter av båtar genom den riksintressanta stadskärnan som blir följden av att etablera verksamheten på annan plats. Även kommunens Kust- och strandplan anger en tydlig inriktning där tätortens utveckling måste ha hög prioritet i kommande detaljplaneprocesser. Fornlämningar Inga kända fornlämningar finns. Om fornfynd eller fornlämning påträffas ska arbetet omedelbart avbrytas och anmälan göras till länsstyrelsen. Kulturmiljö Planområdet ligger inom riksintresseområdet för kulturmiljövården Trosa stad. Området är sedan tidigare i anspråk taget men kommunen menar att en omvandling i enlighet med föreslagen detaljplan kan tillföra kvaliteter till hamnområdet. Genom att anlägga en båthall med en styrd utformning kan den idag något brokiga uteförvaringen till stor del tas bort även om viss uteverksamhet kan kvarstå. Genom att fortsätta den marina verksamheten på platsen fortsätter Trosa tätorts långa tradition som båt- och kuststad. Plankartan ges bestämmelser om utformning och under det kommande genomförandeskedet ska samråd ske med kommunens stadsarkitekt eller motsvarande för att säkerställa en kvalitativ utformning. Bebyggelse Kvartersmarken är upplåten med arrenderätt. Arrendeavtalet är avsett att omförhandlas. Planförslaget tillåter varvsverksamhet med inriktning på båtförvaring och showroom i en nybyggnad med måtten ca 33,2x54 meter. Tillåten totalhöjd är 9,5 meter i likhet med likartad byggnad på den närbelägna Snipan 3. Den norra delen av byggnaden har en lägre totalhöjd, 8 meter, och är uppdelad i enlighet med illustrationen. Byggnadens funktion förutsätter hög tillgänglighet för fordonstransporter med stundtals stora båtar. Detta medför att golvnivån måste ligga i omgivande markens nivå.

36 TROSA ANTAGANDEHANDLING Dnr KOMMUN 6(8) För att klara översvämningsrisken utförs väggkonstruktionen vattentät upp till nivån +1,6 meter över medelhavsnivån. Utformningen av nybyggnader avses ansluta till karaktärsdragen i omgivningen vad gäller materialval och färgsättning av fasader och tak. Samråd om utformningen ska ske med kommunens stadsarkitekt eller motsvarande. Detta har säkerställts som planbestämmelser på plankartan. I den nordöstra delen av planområdet möjliggörs även byggrätter för de tre befintliga övernattningsstugorna som hör till Snipans vandrarhem. Byggrätten redovisas på plankartan. Solstudie En solstudie för perioden april-september har utförts. Den föreslagna nya byggnadens avskuggning av bebyggelsen öster om planområdet sker enligt bild nedan. Under vår och höst avskuggas bebyggelsen på Snipan 1 kvällstid. Närmaste fasad på Snipan 1 avskuggas något även dagtid hela året. Fastigheten Snipan 2 avskuggas kvällstid under vår och höst samt delvis kvällstid under sommaren. Avskuggningen sker dock under relativt kort tid. Under betydande delar av den ljusa årstiden kan den berörda bebyggelsen inte anses störd ur solsynpunkt.

37 TROSA ANTAGANDEHANDLING Dnr KOMMUN 7(8) Angöring och parkering Angöring till tomtplatsen sker enligt gällande detaljplan P 07-3 över norra delen av fastigheten Snipan 1. De tre befintliga fristående byggnaderna är delvis belägna över rättighetsområdet varför tillfarten i dag sker i den södra delen av planområdet. Planförslaget anpassas till befintliga förhållanden. Byggrätt skapas för de tre befintliga fristående byggnaderna och rätten till tillfart flyttas till den södra delen av planområdet. Parkering förutsätts ske på den egna fastigheten. Vatten och spillvatten Bebyggelsen kan anslutas till kommunens VA-nät. En befintlig spillvattenledning berör planområdet i nordost och skyddas genom ett u-område. Dagvatten Inom kvartersmark finns möjligheter att anlägga fördröjningsmagasin för dagvatten. Uppvärmning Byggnader skall vara utformade så att energiförbrukning minimeras. För att underlätta konvertering till alternativa värmekällor ska byggnaderna förses med lämpligt värmesystem, exempelvis ett vattenburet system. Utnyttjandet av förnyelsebara energikällor skall eftersträvas för att möjliggöra en långsiktig ekologisk hållbar uppvärmning. I de fall fjärrvärmeanslutning är möjlig bör detta eftersträvas. El, tele och fiber Angränsande bebyggelse är ansluten till el- och telenät. Vattenfall har elanläggningar inom och i närheten av planområdet. Markförlagda kablar får ej byggas över och måste uppfylla det säkerhetsavstånd som framgår av Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter. Planområdet kan anslutas till fibernätet. Avfall Hantering av avfall ska ske i enlighet med kommunens reglemente.

38 TROSA ANTAGANDEHANDLING Dnr KOMMUN 8(8) REDOVISNING AV PLANENS GENOMFÖRANDE Tidplan Beslut om samråd Samhällsbyggnadsnämnden Beslut om granskning Granskningstid Godkännande Samhällsbyggnadsnämnden Antagande Kommunfullmäktige Laga kraft Juli 2015 Handläggningen har övergått till normalt planförfarande. Huvudmannaskap Kommunen är huvudman för angränsande allmänna platsmark. Genomförandetid Genomförandetiden är 10 år räknat från den dag planen vunnit laga kraft. Avtal Arrendekontrakt upprättas till överensstämmelse med planförslaget. Ekonomiska frågor Kostnader för upprättande och genomförande av detaljplanen åvilar AB Finessa Båtar. Planavgift ska ej tas ut vid bygglov. Fastighetsbildningsfrågor Ingen ny fastighetsbildning erfordras. Kommunen avser att även fortsättningsvis upplåta marken med arrende. Servitut kan bildas i enlighet med detaljplanens intentioner om ändrade tillfarter. Medverkande tjänstemän Utredningsarbetet har bedrivits i samråd med samhällsbyggnadskontoret. Solstudien har utförts av Carlstedt Arkitekter AB. Översiktlig markundersökning har utförts av ÅF Infrastructure AB. Bo Åhl Arkitekt SAR/MSA Bo Åhl Arkitektkontor AB Linda Axelsson Planchef Trosa kommun

39

40 Detaljplan del av Trosa 10:64 m fl, Trosa kommun Granskningsutlåtande Detaljplan för del av Trosa 10:64, Trosa kommun, dnr 2014/12 Granskningsutlåtande Upprättat av Samhällsbyggnadskontoret, Trosa kommun. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade , 7, att uppdra till Samhällsbyggnadskontoret att skicka ut förslag till detaljplan för del av Trosa 10:64 m fl på granskning. Kompletta detaljplanehandlingar sändes ut till berörda enligt fastighetsförteckning daterad Materialet har även funnits tillgängligt på kommunens webbplats, Samråd har skett från t o m Under samrådet har följande skrivelser inkommit: Nr Datum Remissinstans/fastighetsägare Synpunkter Trafikverket Ingen erinran Nykvarn Byggnads AB, Snipan 1 Ingen erinran Sandberg, Hans och Gunilla, Fiskekapellet 2, Synpunkter Lindmalm, Anders och Yvonne, Fiskekapellet 9, Johansson, Roger och June, Fiskekapellet 10, Cramer, Claes och Caroline, Fiskekapellet 6, Bengtsson, Roland och Bjelke, Agneta, Fiske- Kapellet Naturskyddsföreningen Trosabygden Synpunkter Länsstyrelsen Södermanlands län Synpunkter Vattenfall Eldistribution AB Ingen erinran

41 Synpunkter 3. Sandberg, Hans och Gunilla, Fiskekapellet 2, Lindmalm, Anders och Yvonne, Fiskekapellet 9, Johansson, Roger och June, Fiskekapellet 10, Cramer, Claes och Caroline, Fiskekapellet 6, Bengtsson, Roland och Bjelke, Agneta, Fiskekapellet 6 Undertecknade sakägare samt närboende, får härmed lämna synpunkter på det reviderade förslaget till detaljplan för del av Trosa 10:64. Våra synpunkter ska ses mot bakgrunden av att kommunen inte beaktat vad som tidigare framförts i anslutning till samrådet. Kommunen har för avsikt att upphäva strandskyddet genom den nya detaljplanen. Allmänt har vi svårt att förstå att kommunen, genom att tillåta uppförandet av en byggnad som låser marken många år framåt, avhänder sig möjligheten att ta marken i anspråk för annat ändamål om önskemål skulle uppstå. Det är stor skillnad med flexibel båtuppläggning inom området i förhållande till en permanent större båthall. Kommunen anser att det finns särskilda skäl enligt Miljöbalken 7 kap 18 c för att upphäva strandskyddet. Nedan kommenteras de tre angivna särskilda skälen. Första skälet om att området redan har tagits i anspråk så att det saknar betydelse för strandskyddets syften är inte korrekt. Sant är, enligt gällande detaljplan, att området är avsett för båtupplag. Men som vi visar på ovan är det stor skillnad på båtupplag och en större permanent båthall. Vi avvisar alltså första särskilda skälet. Som andra skäl anges att anläggningen måste ligga vid vatten och behovet kan inte tillgodo-- ses utanför området. Inte heller andra skälet är korrekt. Redan idag har behovet tillgodosetts utanför området. Visserligen medför detta ett antal transporter av båtar under våren och hösten. Transporterna måste inte gå genom den riksintressanta stadskärnan, som består av småhusbebyggelsen på båda sidor ån. Båtarna kan transporteras via Nyängsbron. Kommu-- nen påstår att antalet transporter är omfattande utan att visa på omfattningen, vilket vi krä-- ver. Enligt planen ska byggnaden även innehålla showroom, vilket kommer att leda till ett okänt antal båttransporter till byggnaden. Vi avvisar således även andra särskilda skälet. Enligt det tredje särskilda skälet ska verksamheten utvidgas och utvidgningen kan inte ge-- nomföras utanför området. Som vi visar på under andra skälet kan företagets utvidgning ske utanför området, varför vi även avvisar det tredje särskilda skälet. Slutsatsen blir enligt vår mening att kommunen saknar stöd i lagen för att upphäva strand-- skyddet. Kommunen har inte prövat möjligheten tillräckligt noga att finna lösningar för Finessavarvets utvidgning utanför det tänkta området.

42 Detaljplan del av Trosa 10:64 m fl, Trosa kommun Granskningsutlåtande Varken i samrådet eller förslaget till ny detaljplan framkommer det hur många båtar som planeras rymmas i byggnaden. Vi kan konstatera att byggnadens storlek gör att det blir en väsentlig avvikelse från kringliggande miljön. Kommunen anger i förslaget att båthallen storleksmässigt ska vara lika angränsande bebyggelsen på Snipan 2 och 3. Av ritning som medföljer förslaget, samt de måttangivelser för byggnationen som anges, framgår tydligt att den tänkta nya båthallen är betydligt större än befintliga byggnader, som det refereras till. Vi förstår inte vad kommunen vill uppnå med att inte ange korrekt information i förslaget och vi vill ha besked om vad som gäller. Sett från öster är det en väsentlig skillnad mellan byggnaderna, som finns idag, och läget för den nya hallen. Nuvarande byggnader döljs av andra byggnader medan den nya hallen med sin framskjutna placering kommer att synas som en stor industribyggnad från östra sidan av ån, där många turister passerar. Det kommer inte att stärka Trosa som en idyllisk plats med vackra vyer, som kommunen i andra sammanhang värnar om. Vi kan inte finna att Länsstyrelsens synpunkter om att nybyggnaden ska få en väl och medveten utformning för landskapsbilden har beaktats. Vi efterlyser samma sak som Länsstyrelsen. På sidan 6 av granskningshandlingen finns en bild av båthallen tillsammans med Snipans vandrarhem. Vi anser att bilden är missvisande och återger inte proportionerna korrekt. Vi kräver därför att förslaget kompletteras med ritningar från alla väderstrecken, så att det framgår på ett tydligt sätt båthallens dimensioner i förhållande till omgivningen. Vidare bör solstudien kompletteras med en solstudie i december eller januari för att få en helhetsbild av avskuggningen, och framförallt redovisa skuggningen av byggnaden under den årstid då solståndet är som lägst. Under rubriken Markföroreningar i granskningshandlingen skrivs att inga kända markföroreningar finns inom planområdet. Detta påstående anser vi inte stämmer, med hänsyn till att området hyst en bil-/båtmotorverkstad med allt vad det innebär av trolig kontaminering i marken av diverse spillprodukter från denna verksamhet. I samrådet för den kommande Översiktsplanen för Trosa står att Kommunens entréer både från land och sjöss är estetiskt tilltalande. Kraven har ökat på estetiskt tilltalande bebyggelse i exponerade lägen vilket upplevs positivt och nya projekt fungerar som viktiga inspirationskällor för det fortgående arbetet. Vi anser att Trosa kommun inte lever upp till denna målsättning som planförfattaren av Översiktsplanen har för entrén till Trosa från sjösidan, då förvaringshallen för båtar kommer att dominera landskapet från sjösidan och även landsidan. Sammanfattningsvis underkänner vi förslaget till detaljplan som det presenterats och förutsätter att gällande detaljplan skall fortsätta gälla för fastigheten Trosa 10:64. Vi står självfallet till förfogande för samtal om våra synpunkter om så önskas. Bemötande: Trosa kommun arbetar för att möjliggöra en fortsatt tillväxt och utveckling av det lokala näringslivet då detta har stor betydelse för hela kommunen. Arbetat omfattar givetvis också företag inom båt- och varvsbranschen. Varvsverksamheten är av strategisk betydelse för Trosa tätort och Trosa som turistort. Aktuellt planområde är beläget inom den

43 Detaljplan för del av Trosa 10:64 m fl, Trosa kommun Granskningsutlåtande del av Trosa som dominerats av varv sedan lång tid tillbaka och kommunen har varit tydlig med att prioritera detta även framgent. Området är i sig i anspråk taget för liknande ändamål som i föreslagen detaljplan. Planområdet är inhägnat och bebyggt med ett antal mindre byggnader samt mastskjul. Det gör att marken saknar betydelse för strandskyddets syfte och kan utgöra en grund för att häva strandskyddet i detaljplanen. Varvsverksamhet behöver av förklarliga skäl ligga vid vatten. Aktuellt företag har under en tid haft en del av sin verksamhet lokaliserad till norra delen av Trosa tätort vilket förutsatt omfattande transporter genom den kulturhistoriskt riksintressanta stadskärnan samt via passager invid förskola och grundskola. Val av transportväg har gjorts utifrån vilken typ av båt som ska fraktas och utifrån ett kommunalt perspektiv är det inte långsiktigt eller trafiksäkerhetsmässigt hållbart att hänvisa dessa tunga transporter antingen via riksintresset eller via Nyängsvägen där barn i åldern 1-12 år rör sig inom vägområdet dagtid. Därutöver är Nyängsbron enkelriktad vilket också innebär en trafiksäkerhetsrisk med större båttransporter. Hallen i industriområdet har rymt ca 100 båtar som behövts transporteras till och från företagets lokalisering invid Trosaån vår och höst. Den huvudsakliga verksamheten inom planområdet är båtförvaring och i den mån hallen utnyttjas som showroom kommer det ske i liten utsträckning och bedöms inte alstra trafik i den mängd svaranden antyder. Trosa kommun menar att platsen i sig är lämplig för varvsverksamhet. Det är i enlighet med den långsiktiga inriktningen för området och det är en utveckling av befintlig verksamhet inom området. Båtar kan lyftas från kajen intill den föreslagna byggnaden och därefter köras in i hallen utan långa onödiga transporter. Således menar kommunen att de tre punkter i Miljöbalkens 7 kap som angivits i planhandlingen är tillämpliga för att häva strandskyddet inom planområdet. Detaljplanen möjliggör byggnation inom en fastighet i form av att en byggrätt fastställs. Planen hanterar inte hur många båtar som byggnaden ev rymmer. Byggnaden ansluter till övriga varvsbyggnader och hallar i området och har anpassats i den norra delen med hänsyn till de bostadsfastigheter som är belägna norr om det parkstråk som skiljer av verksamhetsområdet från bostäderna. Planhandlingen redovisar den föreslagna byggrätten både i form av bestämmelser på plankartan samt i text i planbeskrivningen. Även illustration på den tänkta bebyggelsen samt skuggstudie finns redovisad i den distribuerade planhandlingen. I samband med att planhandlingen togs fram gjordes även illustrationsskisser från Östra Hamnplan. De visar på att den föreslagna byggnaden väl harmonierar med övriga varvsbyggnader och att vandrarhemmet Snipan tydligt avgränsar den nya byggnationen mot övriga delar av de mer publika delarna utmed Västra och Östra Hamnplan. Hela området från Varvsvägen och söderut utgör varvsområden och kommunen menar att detta inte stör den östra sidan som mer präglas av besöksnäringen. Som tidigare nämnts är varven och båttillbehörsbutikerna en tillgång för Trosa tätort och som även gagnar turister som besöker Trosa. Vad gäller utformningen av bebyggelsen ska den göras i samråd med kommunens stadsarkitekt eller motsvarande för att säkerställa att den nya bebyggelsen ges en korrekt utformning. Den illustration som finns redovisad i planhandlingen är i enlighet med de mått som detaljplanen anger. Med tanke på att projektet fortfarande är i detaljplanestadiet har någon exakt ritning för den tänkta byggnaden inte tagits fram. Kommunen menar att solstudien väl redovisar den tänkta byggnadens effekter på intilliggande bebyggelse. Således kommer inte någon komplettering att göras i enlighet med svarandens yttrande. Närmsta privata fastighet är belägen ca 30 m norr om planområdet tydligt avskiljd av såväl en allmän parkering som ett grönområde med väg samt gång- och cykelväg. Därutöver är bostadsbebyggelsen uppdragen från den södra fastighetsgränsen vilket gör att avståndet är ännu längre från den tänkta bebyggelsen. Det har inte funnits några kända markföroreningar inom planområdet. Inför antagandet har dock en översiktlig markundersökning gjorts. Undersökningen har gjorts av ÅF In- 4

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27 1 1. Inledning Syfte

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida 1/7 SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV HÖNÖ OMFATTANDE HÖNÖ 2:272, ÖCKERÖ KOMMUN Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN.

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. ANTAGANDEHANDLING Sid 1 (4) VÄCKELSÅNG 6:14 m fl VÄCKELSÅNGS SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. DETALJPLAN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör denna beskrivning, genomförandebeskrivning

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter.

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter. DNR C 2/2003 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR OMRÅDE VID SEGELVÄGEN omfattande del av fastigheten Oxelö 8:20 Oxelösunds kommun, Södermanlands län PLANBESKRIVNING Planens syfte och

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN SIDAN 1 (5) DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN På uppdrag av fastighetsägarna inom Kile 1:125 har Lars Fernqvist, arkitekt SAR/MSA, upprättat detta

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län PLANBESKRIVNING Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL Beslut om samråd Instans Datum Malung-Sälens kommun Dalaranas län Upprättad i december 2013 av Bygg-Teknik i Malung AB Beslut om särskilt hörande av samrådskrets

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 3, Viby Godkänt dokument, 0-05-5, Katarina Kämpe Antagandehandling 0-05-07 Dnr 0/079 KS 03 Innehåll Planbeskrivning 3 Syfte 3 Handlingar

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Utskrift från Tekis-GI

Utskrift från Tekis-GI Dnr: KS 2013/657.213 LAGA KRAFT 2014-07-01 Detaljplan för KNISLINGE 10:9 i Knislinge, Östra Göinge Kommun PLANBESKRIVNING Utskrift från Tekis-GI Sida 1 av 1 Utskrift från Tekis-GI http://appgis1.resource.wan/gemensamma/tekisgiwebb/print.aspx?x=186736.06018771&y=6230831.2604602&session=21901202-13...

Läs mer

Korsningen E20-rv 44

Korsningen E20-rv 44 Korsningen E20-rv 44 HANDLINGAR Planbeskrivning dat juni 2008 Planen antagen 2008-08-26 Plankarta med planbestämmelser dat juni 2008 Laga kraft 2008-09-25 Samrådsyttrande dat 2008-06-24 Genomförandetiden

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad BN 2012-136 Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad Denna handling ska läsas tillsammans med gällande områdesbestämmelser för del av Viared Hälasjöområdet (laga kraft

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB ANTAGANDEHANDLING Antagen av Bygg- miljö och räddningsnämnden 2005-01-18 2.

Läs mer

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2015-01-15 DNR: 14BMN96 HANDLÄGGARE: JOSEF WÅRDSÄTER Planbeskrivning Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 LAGA KRAFT 2013-05 - 24 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Brodalen 22:1 (Biltvätten) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län Detaljplan för

Läs mer

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21 Dnr: LKS 12-64-214 Kommunstyrelsen ANTAGANDE Planen är antagen av Kommunfullmäktige i Lysekils kommun 2013-12-19, 172. Detaljplan för restaurang NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl Lysekil, Lysekils kommun

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Augusti 2011 Dnr 2010/2087 Detaljplan för Sjöryd 1:420 Omsorgsbostäder i Mullsjö Mullsjö kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingen utgörs av denna

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2011-11-14 Detaljplan för Kv. MOTORN m.m.. utmed Kristianstadsvägen i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta, förslag, med planbestämmelser

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. 1(12) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun.

ANTAGANDEHANDLING. 1(12) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun. 1(12) Planbeskrivning tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun den 25 maj 2012 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2012-10-09, 198 Laga kraft: 2012-11-13

Läs mer

Ändring av Detaljplan för NYFORS KURS- OCH FRITIDSANLÄGGNING. Älvsbyns kommun Norrbottens län. Tillägg till planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING

Ändring av Detaljplan för NYFORS KURS- OCH FRITIDSANLÄGGNING. Älvsbyns kommun Norrbottens län. Tillägg till planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING Ändring av Detaljplan för NYFORS KURS- OCH FRITIDSANLÄGGNING Älvsbyns kommun Norrbottens län Tillägg till planbeskrivning HANDLINGAR - plankarta med bestämmelser - planbeskrivning (denna handling) - Fastighetsförteckning

Läs mer

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22 Ändring med tillägg av detaljplan för del av Abisko Östra, Abisko 1:22, laga kraft 1995-01-13 Del av ABISKO ÖSTRA, Miljö- och byggnämnden Upprättad i november 2008 ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl 1(8) LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl Håbo kommun, Uppsala län ENKELT PLANFÖRFARANDE ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH

Läs mer

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl.

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Fotomontage över planområdet med nya vägar och bostäder illustrerade Antagen av KF 2013-05-30 Laga kraft 2013-06-28 Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Strömstads kommun, Västra

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av ÄDP 35 Kärsby 1:7, Motala kommun

Ändring av detaljplan för del av ÄDP 35 Kärsby 1:7, Motala kommun ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan för del av ÄDP 35 Kärsby 1:7, Motala kommun Denna handling har utarbetats av kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet genom: Gustav Hellund, planeringsarkitekt

Läs mer

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av Enkelt planförfarande enl PBL 5:28 Detaljplan för del av Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. Salems kommun, Stockholms län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PG Carlsson Arkitekt AB i samarbete med Miljö- och

Läs mer

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna Diarienr Plan nr KS 2015/240 572 SAMRÅDSHANDLING Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna i Borlänge kommun, Dalarnas län Upprättad i mars 2015 Tillägg till planbeskrivning

Läs mer

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) Upprättad 2014-02-10 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Utställningshandling Utställning 2 + Detaljplan för Hensta

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagen av Myndighetsnämnden 2012-06-12 Laga kraft 2012-07-13 ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för FUNÄSDALEN 105:72 M FL Skarvliden Härjedalens kommun, Jämtlands Län Upprättad av VästArkitekter

Läs mer

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 10 januari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län SBN 2013.0111 Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län Upprättad 2014-06-10 av Samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlskoga Normalt planförfarande, enligt

Läs mer

Förslag till detaljplan för del av Spjälkö 2:5 med flera Ronneby kommun, Blekinge län

Förslag till detaljplan för del av Spjälkö 2:5 med flera Ronneby kommun, Blekinge län 389 Förslag till detaljplan för del av Spjälkö 2:5 med flera Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING Planområdet är beläget cirka åtta km sydväst om Ronneby centrum, söder om Spjälkövägen. 1 HANDLINGAR

Läs mer

Gällivare kommun Norrbottens län

Gällivare kommun Norrbottens län SAMRÅDSHANDLING Ändring av byggnadsplan för fritidsbebyggelse över del av Gällivare 25:1, 64:1 m fl Vid Vassaraträsket Gällivare kommun Norrbottens län Akt 25-P75/2, fastställd den 20 december 1974 13218

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet INNEHÅLL Sid PLANBESKRIVNING INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 3 Översiktsplan Detaljplaner AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 3 Riksintressen

Läs mer

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Tingsryd 1:51, Öresund 2 och Tingsmåla 2:5 samt Tingsryd 1:66 och Värmeverket 1 i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING VAXHOLMS STAD Dp 377 Samhällsbyggnadsförvaltningen 2004-11-15, just 2005-11-01 Stadsbyggnadsenheten Detaljplan för del av Överby (Dalstigen mm) Dp 377 Vaxholms stad, Stockholms län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN. för. DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora)

UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN. för. DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora) UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN för DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora) i Hedemora stad, Dalarnas län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Upprättad 24 april 2015 SAMRÅDET

Läs mer

Teglagärdet m.fl. B404. Särskilt utlåtande Upprättad 2014-03-03. Dnr. 2013-1686. Ändring av detaljplan för. Skara kommun, Västra Götalands län

Teglagärdet m.fl. B404. Särskilt utlåtande Upprättad 2014-03-03. Dnr. 2013-1686. Ändring av detaljplan för. Skara kommun, Västra Götalands län B404 Dnr. 2013-1686 Ändring av detaljplan för Teglagärdet m.fl. Skara kommun, Västra Götalands län Särskilt utlåtande Upprättad 2014-03-03 SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

BORGEN 8 Kiruna kommun Norrbottens län

BORGEN 8 Kiruna kommun Norrbottens län SAMRÅDSREDOGÖRESE Samrådsredogörelse BORGEN 8 Kiruna kommun Norrbottens län s.2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Samråd angående förslaget till detaljplan för Borgen 8 har hållits under tiden

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING 1(5) 2007-11-30 Dnr 07.612 ANTAGANDE Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning med

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

PLANBESKRIVNING Antagandehandling

PLANBESKRIVNING Antagandehandling Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901/07 Sida 1/7 PLANBESKRIVNING Antagandehandling DETALJPLAN FÖR RÖRÖ 1:108 M FL. RÖRÖ, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901/07 Sida 2/7 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Vårt diarienummer Tulpanen 18 Fastighet 0:0 ANTAGANDEHANDLING

Vårt diarienummer Tulpanen 18 Fastighet 0:0 ANTAGANDEHANDLING Granskningsutlåtande 1(8) Tillhörande detaljplan för del av fastigheten Tulpanen 18 inom Gamla staden i Norrköping den 11 april 2013 tillhörande detaljplan för del av fastigheten Fastighet 0:0 Detaljplanen

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer