OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!!"

Transkript

1 SBN

2 Kallelse till sammanträde med Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Tisdagen den 21 april 2015, kl 14:00 Plats: OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! Dnr Information: 1. Byggenheten informerar sbn15/4 Övrigt: 2. Övriga anmälningsärenden sbn15/3 3. Anmälan av byggenhetens delegationsbeslut sbn15/1 Bygg: 4. Långbro 3:7 sbn11/ Kyrkängen 9 sbn14/15 Detaljplan: 6. Ny detaljplan för del av Trosa 10:64 sbn14/12 7. Detaljplan för del av Lövsta 1:7 och 1:44 sbn14/30 8. Fastighetsindelningsbestämmelser för Öbolandet 38:7, 38:8 och 38:9 sbn14/29 9. Detaljplan för del av Fagerhult 2:212 sbn14/7 Övrigt: 10. Information Översiktsplan 2015 ks14/ Kvartalsuppföljning mars 2014 för SBN sbn15/ Budget 2016 för SBN:s verksamheter sbn15/14 Tomas Landskog Ordförande Maria Wancke Sekreterare

3

4 Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Trosa kommun Sammanträdesdatum Dnr SBN 2015/4 Byggenheten informerar Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. Ärendet Samlad information från byggenheten av pågående och kommande projekt. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 3

5

6 Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Trosa kommun Sammanträdesdatum Dnr SBN 2015/3 Övriga anmälningsärenden Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott lägger redovisade ärenden till handlingarna Länsstyrelsen Länsstyrelsen beslutar att pröva samhällsbyggnadsnämndens beslut att bevilja strandskyddsdispens på fastigheten Rommarö 1:10. SBN Dnr:2013/187, LS Dnr: Länsstyrelsen Länsstyrelsen upphäver samhällsbyggnadsnämndens beslut att bevilja förhandsbesked för två enbostadshus på fastigheten Västerljungs-Djupvik 1:25 SBN Dnr:2012/330 LS Dnr: Länsstyrelsen Länsstyrelsen fastslår nämndens beslut att bevilja strandskyddsdispens för ändrad användning av lagerlokal till kontor, dock ska dispensen förenas med villkor. Endast den yta som byggnaden upptar på marken får tas i anspråk för ändamålet. Byggnaden får endast användas som kontorslokal och inte för boendeändamål. SBN Dnr:2014/162 LS Dnr: Mark- och miljödomstolen Nacka Tingsrätt Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet gällande strandskyddsdispens inom fastigheten Tureholm 2:29. SBN Dnr:2013/268 Mål nr: M Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 5

7

8 Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Trosa kommun Sammanträdesdatum Dnr SBN 2015/1 Anmälan av byggenhetens delegationsbeslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna Ärendet Med stöd av gällande delegationsordning redovisas byggenhetens delegationsbeslut som tagits under perioden till och med under sammanträdet. För att ta närmare del av kungörelserna finns sökbar information om bygg-, riv och marklov på Post- och Inrikes Tidningars hemsida genom länken https://poit.bolagsverket.se/poit/publikpointin.do Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 6

9

10 Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Trosa kommun Sammanträdesdatum Dnr SBN 2011/101 Långbro 3:7 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att ta ut en sanktionsavgift på kronor enligt PBL 11 kap 51 för att ha tagit byggnaden i bruk utan att ha fått startbesked eller slutbesked. Avgift: :- Ärendet Sanktionsavgift för att ha tagit byggnaden i bruk utan att ha fått startbesked eller slutbesked. Beredning Tjänsteskrivelse från stadsarkitekt Filip Henley daterad Kopia till Sökanden Akten Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 7

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Trosa kommun Sammanträdesdatum Dnr SBN 2014/15 Kyrkängen 9 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att ta ut en sanktionsavgift på kronor enligt PBL 11 kap 51 för att ha påbörjat byggnadsarbete utan att ha fått startbesked. Avgift: 8.325:- Ärendet Sanktionsavgift för att ha påbörjat byggnadsarbete utan att ha fått startbesked. Beredning Tjänsteskrivelse från stadsarkitekt Filip Henley daterad Kopia till Sökanden Akten Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 8

22

23

24

25

26

27

28

29 Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Trosa kommun Sammanträdesdatum Dnr SBN 2014/12 Ny detaljplan för del av Trosa 10:64 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att godkänna förslag till granskningsutlåtande att godkänna förslag till detaljplan och därefter skicka planen vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för antagande Ärendet Finessa Båtar AB driver sedan lång tid tillbaka varvsverksamhet inom hamnområdet och har under en längre tid sett ett ökat behov av båtförvaring vintertid. Sedan tidigare har företaget en båthall i industriområdet i norra delen av Trosa. Lokaliseringen innebär omfattande transporter genom centrala Trosa vilket är olämpligt ur flera aspekter. Sedan 2014 arrenderar företaget området väster om vandrarhemmet Snipan invid Västra Stadsfjärden. För att möjliggöra en utveckling av verksamheten har en detaljplan som möjliggör byggnation av en båthall tagits fram. Förslag till detaljplan har varit ute på granskning och detaljplanen föreslås nu godkännas av Samhällsbyggnadsnämnden och därefter skickas vidare för antagande av kommunfullmäktige. Planen har handlagts med normalt planförfarande. Beredning Skrivelse från Finessa daterad Protokoll från Samhällsbyggnadsnämnden , 21 Protokoll från Samhällsbyggnadsnämnden , 107 Protokoll från Samhällsbyggnadsnämnden , 7 Kopia till Akten Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 9

30 Detaljplan del av Trosa 10:64, Finessa Planområde

31 TROSA ANTAGANDEHANDLING Dnr KOMMUN 1(8) Detaljplan för del av Trosa 10:64 m fl, Trosa hamn, Trosa kommun Planområde Dnr ANTAGANDEHANDLING Upprättad Reviderad Bo Åhl Arkitektkontor AB

32 TROSA ANTAGANDEHANDLING Dnr KOMMUN 2(8) PLANBESKRIVNING Planprocessen enligt Plan- och bygglagen Detaljplanering regleras av Plan- och bygglagen 2010:900 och består av olika skeden vilka redovisas i nedanstående bild. Mellan planuppdrag och samråd arbetas en planhandling fram. Den samråds sedan med sakägare, myndigheter, föreningar m fl. Efter samrådet redovisas och bemöts inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse och ett reviderat förslag skickas ut på granskning. Efter granskningen redovisas och bemöts inkomna synpunkter igen och ett slutligt reviderat förslag antas därefter av Kommunfullmäktige. När detaljplanen vunnit laga kraft kan genomförandet påbörjas och planen gäller till dess att den i framtiden eventuellt ändras. Nedan redovisas var den här detaljplanen befinner sig i planprocessen. Handlingar Planhandlingarna består av plankarta med planbestämmelser, planbeskrivning och fastighetsförteckning. Planbestämmelserna är utformade enligt de förslag till nya bestämmelser som publicerats i Boverket/Kunskapsbanken. Syfte Denna ändring syftar till att möjliggöra nybyggnad av en hall för båtförvaring vintertid. Planområdet är enligt den gällande detaljplanen avsett för båtupplag där byggnader ej får uppföras. Planbestämmelsen föreslås kompletteras med en byggrätt för båthall med storlek lika angränsande bebyggelse på Snipan 2 och 3. Takhöjden ger möjlighet att bedriva en rationell verksamhet i byggnaden. Syftet är även att anpassa detaljplanen till befintliga förhållanden beträffande trafikföring och vandrarhemmets tre befintliga små fristående byggnader, idag uppförda med tidsbegränsat bygglov. PLANDATA Planområdets läge och areal Planområdet ligger i Trosas västra hamnområde och har en areal om ca m 2. Området gränsar i norr till parkmark och en allmän bilparkering. I öster ligger Snipans vandrarhem. I söder gränsar planområdet till kvartersmark för båtupplag där byggnader ej får uppföras och i väster avgränsas planområdet av vattenområde som ej får utfyllas eller överbyggas i annan mån än som erfordras för bryggor. Vattenområdet ska vara tillgängligt för tillfart till angränsande fastigheter/områden. Markägoförhållanden Angränsande allmän platsmark är kommunägd. Trosa kommun äger även all kvartersmark inom planområdet. Kvartersmarken är upplåten med arrende till privatföretag.

33 TROSA ANTAGANDEHANDLING Dnr KOMMUN 3(8) TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Översiktsplan och riksintressen Gällande översiktsplan är antagen av kommunfullmäktige 16 juni Detaljplanen överensstämmer med riktlinjerna för Trosa stadskärna. Planområdet är beläget inom följande riksintresseområden: Trosa stad, kust och skärgård samt riksintresseområdet för rörligt friluftsliv. Riksintresseområdet för yrkesfiske tangerar området. Riksintressena bedöms inte påverkas negativt då marken redan är ianspråktagen som båtupplag. Detaljplaner Gällande detaljplan är P 07-3, Detaljplan för Snipan 2 och 3 m fl, Nya Varvet i Trosa, Trosa kommun antagen av samhällsbyggnadsnämnden och laga kraftvunnen Genomförandetiden går ut Planområdet gränsar till P Detaljplan för Snipan m fl, i Trosa, Trosa kommun antagen av KF och laga kraftvunnen Genomförandetiden gick ut P 98-2 Detaljplan för kv Båthuset mm i Trosa, Trosa kommun antagen av KF och laga kraftvunnen Genomförandetiden gick ut Behovsbedömning En behovsbedömning har utförts av kommunen. Den samlade bedömningen är att planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning med tillhörande MKB enligt 6 kap miljöbalken behöver därför inte upprättas. Detaljplanens genomförande bedöms inte innebära risker för människors hälsa, enligt den utförda behovsbedömningen. Miljökvalitetsnormer kommer inte att överskridas. Ett genomförande av detaljplanen strider inte mot riksintressen. Området ansluter väl till befintlig infrastruktur och energiförsörjning mm. Planförslaget medger ingen verksamhet som finns uppräknad i MKB-förordningens bilaga 1 eller 3. Aspekter avseende trafiklösningar, VA, utformning mm utvecklas ytterligare innan detaljplanen antas. Behovsbedömningen har samråtts med länsstyrelsen som delar kommunens bedömning. Länsstyrelsen framför följande aspekter inför det fortsatta planarbetet. Riksintressets värden bör framgå av planbeskrivningen. Det är av stor betydelse att nybyggnaden får en väl och medvetet anpassad utformning för landskapsbilden och för sambanden mellan staden och vattnet. Väl utformad kan riksintresset tillföras nya värden. Strandskyddet ska prövas mot miljöbalken. Länsstyrelsen har inget att tillägga beträffande planens intentioner rörande strandskyddet. Kommunala beslut i övrigt Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott har beslutat föreslå samhällsbyggnadsnämnden beluta att uppdra till samhällsbyggnadskontoret att ta fram förslag till ny detaljplan för del av Trosa 10:64.

34 TROSA ANTAGANDEHANDLING Dnr KOMMUN 4(8) FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR Natur Området är plant och beläget ca en meter över medelvattennivån. Det förekommer ingen vegetation inom planområdet men norr om området finns ett lövträdsbestånd längs fastighetsgränsen. Geoteknik och radon Trosa tätort är till stor del byggd på gammal sjöbotten. Planområdet består av fyllnadsmassor på en undergrund av lera. Grundförhållandena är osäkra. I samband med byggnation ska de geotekniska förhållandena undersökas ytterligare för att klarlägga grundläggningsmetod och höjdsättning. Fastigheten ligger inte inom högriskområde för radon. Markföroreningar Det har inte funnits några kända markföroreningar inom planområdet. Inför antagandet har en översiktlig markundersökning gjorts. Undersökningen har gjorts av ÅF Infrastructure AB. Kommunens miljökontor har utifrån resultatet skrivit ett utlåtande. Såväl utredning som utlåtande finns arkiverat i planakten. Resultatet på undersökningen visar att inga gränsvärden överskrids för mindre känslig markanvändning (MKM) och det finns därför inga begränsningar för markanvändningen vid uppförande av båthallen. Kommunens miljökontor är tillsynsmyndighet i ärendet. Markanvändningen kommer att kvarstå för verksamheter och det är inte aktuellt att klassificera marken för känslig maranvändning (KM). Om föroreningar påträffas vid markarbeten ska arbetena avbrytas och tillsynsmyndigheten (kommunens miljökontor) kontaktas. Risk för skred och översvämning Någon risk för skred anses inte föreligga på den relativt plana tomten. Risk för översvämning bedöms föreligga. Ny bebyggelse ska inte grundläggas under +1,6 meter över havet, vilket är den bedömda framtida högsta vattennivån på en 100 års period (i höjdsystemet RH 2000) i enlighet med kommunens översiktsplans riktlinjer. Strandskydd Nya strandskyddsregler gäller efter 1 juli Detta innebär att det generella strandskyddet införs i planområdet och att det är kommunen som beslutar om att upphäva strandskyddet, helt eller delvis, i samband med att planen ska antas. För att upphäva strandskyddet enligt de nya reglerna krävs att det både finns ett särskilt skäl enligt 7 kap 18 c-d MB och att intresset av att ta ett område i anspråk väger tyngre än strandskyddsintresset. Kommunens beslut om att upphäva strandskyddet i en detaljplan ska inte, enligt 7 kap. 18 f MB, omfatta ett område som behövs för att mellan strandlinjen och byggnaderna säkerställa fri passage för allmänhet och bevara goda livsvillkor för växt och djurliv.

35 TROSA ANTAGANDEHANDLING Dnr KOMMUN 5(8) Beslut om strandskydd 100 meter strandskydd gäller utmed Västra Stadsfjärden i de fall detaljplaner inte hävt detta. Kommunen avser att upphäva strandskyddet inom kvartersmarken i samband med att planen antas. I och med att gällande detaljplan ändras återinträder strandskyddet fullt ut och kommunen måste i detaljplanen ange de särskilda skäl till att häva strandskyddet igen. Särskilda skäl Kommunen anser att intresset att upphäva strandskyddet inom kvartersmarken väger tyngre är strandskyddsintresset. De skäl som hänvisas till för att häva strandskyddet är Miljöbalken 7 kap 18 c : Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften, Anläggningen måste för sin funktion ligga vid vattnet och behovet kan inte tillgodoses utanför området, En pågående verksamhet ska utvidgas och utvidgningen kan inte genomföras utanför området. Trosa kommun menar att det är av stort värde att den pågående varvsverksamhet som finns inom hamnområdet ska få fortsätta. Som en kustkommun utgör den en betydelsefull del av det lokala näringslivet. Det är också viktigt att minska antalet tunga transporter av båtar genom den riksintressanta stadskärnan som blir följden av att etablera verksamheten på annan plats. Även kommunens Kust- och strandplan anger en tydlig inriktning där tätortens utveckling måste ha hög prioritet i kommande detaljplaneprocesser. Fornlämningar Inga kända fornlämningar finns. Om fornfynd eller fornlämning påträffas ska arbetet omedelbart avbrytas och anmälan göras till länsstyrelsen. Kulturmiljö Planområdet ligger inom riksintresseområdet för kulturmiljövården Trosa stad. Området är sedan tidigare i anspråk taget men kommunen menar att en omvandling i enlighet med föreslagen detaljplan kan tillföra kvaliteter till hamnområdet. Genom att anlägga en båthall med en styrd utformning kan den idag något brokiga uteförvaringen till stor del tas bort även om viss uteverksamhet kan kvarstå. Genom att fortsätta den marina verksamheten på platsen fortsätter Trosa tätorts långa tradition som båt- och kuststad. Plankartan ges bestämmelser om utformning och under det kommande genomförandeskedet ska samråd ske med kommunens stadsarkitekt eller motsvarande för att säkerställa en kvalitativ utformning. Bebyggelse Kvartersmarken är upplåten med arrenderätt. Arrendeavtalet är avsett att omförhandlas. Planförslaget tillåter varvsverksamhet med inriktning på båtförvaring och showroom i en nybyggnad med måtten ca 33,2x54 meter. Tillåten totalhöjd är 9,5 meter i likhet med likartad byggnad på den närbelägna Snipan 3. Den norra delen av byggnaden har en lägre totalhöjd, 8 meter, och är uppdelad i enlighet med illustrationen. Byggnadens funktion förutsätter hög tillgänglighet för fordonstransporter med stundtals stora båtar. Detta medför att golvnivån måste ligga i omgivande markens nivå.

36 TROSA ANTAGANDEHANDLING Dnr KOMMUN 6(8) För att klara översvämningsrisken utförs väggkonstruktionen vattentät upp till nivån +1,6 meter över medelhavsnivån. Utformningen av nybyggnader avses ansluta till karaktärsdragen i omgivningen vad gäller materialval och färgsättning av fasader och tak. Samråd om utformningen ska ske med kommunens stadsarkitekt eller motsvarande. Detta har säkerställts som planbestämmelser på plankartan. I den nordöstra delen av planområdet möjliggörs även byggrätter för de tre befintliga övernattningsstugorna som hör till Snipans vandrarhem. Byggrätten redovisas på plankartan. Solstudie En solstudie för perioden april-september har utförts. Den föreslagna nya byggnadens avskuggning av bebyggelsen öster om planområdet sker enligt bild nedan. Under vår och höst avskuggas bebyggelsen på Snipan 1 kvällstid. Närmaste fasad på Snipan 1 avskuggas något även dagtid hela året. Fastigheten Snipan 2 avskuggas kvällstid under vår och höst samt delvis kvällstid under sommaren. Avskuggningen sker dock under relativt kort tid. Under betydande delar av den ljusa årstiden kan den berörda bebyggelsen inte anses störd ur solsynpunkt.

37 TROSA ANTAGANDEHANDLING Dnr KOMMUN 7(8) Angöring och parkering Angöring till tomtplatsen sker enligt gällande detaljplan P 07-3 över norra delen av fastigheten Snipan 1. De tre befintliga fristående byggnaderna är delvis belägna över rättighetsområdet varför tillfarten i dag sker i den södra delen av planområdet. Planförslaget anpassas till befintliga förhållanden. Byggrätt skapas för de tre befintliga fristående byggnaderna och rätten till tillfart flyttas till den södra delen av planområdet. Parkering förutsätts ske på den egna fastigheten. Vatten och spillvatten Bebyggelsen kan anslutas till kommunens VA-nät. En befintlig spillvattenledning berör planområdet i nordost och skyddas genom ett u-område. Dagvatten Inom kvartersmark finns möjligheter att anlägga fördröjningsmagasin för dagvatten. Uppvärmning Byggnader skall vara utformade så att energiförbrukning minimeras. För att underlätta konvertering till alternativa värmekällor ska byggnaderna förses med lämpligt värmesystem, exempelvis ett vattenburet system. Utnyttjandet av förnyelsebara energikällor skall eftersträvas för att möjliggöra en långsiktig ekologisk hållbar uppvärmning. I de fall fjärrvärmeanslutning är möjlig bör detta eftersträvas. El, tele och fiber Angränsande bebyggelse är ansluten till el- och telenät. Vattenfall har elanläggningar inom och i närheten av planområdet. Markförlagda kablar får ej byggas över och måste uppfylla det säkerhetsavstånd som framgår av Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter. Planområdet kan anslutas till fibernätet. Avfall Hantering av avfall ska ske i enlighet med kommunens reglemente.

38 TROSA ANTAGANDEHANDLING Dnr KOMMUN 8(8) REDOVISNING AV PLANENS GENOMFÖRANDE Tidplan Beslut om samråd Samhällsbyggnadsnämnden Beslut om granskning Granskningstid Godkännande Samhällsbyggnadsnämnden Antagande Kommunfullmäktige Laga kraft Juli 2015 Handläggningen har övergått till normalt planförfarande. Huvudmannaskap Kommunen är huvudman för angränsande allmänna platsmark. Genomförandetid Genomförandetiden är 10 år räknat från den dag planen vunnit laga kraft. Avtal Arrendekontrakt upprättas till överensstämmelse med planförslaget. Ekonomiska frågor Kostnader för upprättande och genomförande av detaljplanen åvilar AB Finessa Båtar. Planavgift ska ej tas ut vid bygglov. Fastighetsbildningsfrågor Ingen ny fastighetsbildning erfordras. Kommunen avser att även fortsättningsvis upplåta marken med arrende. Servitut kan bildas i enlighet med detaljplanens intentioner om ändrade tillfarter. Medverkande tjänstemän Utredningsarbetet har bedrivits i samråd med samhällsbyggnadskontoret. Solstudien har utförts av Carlstedt Arkitekter AB. Översiktlig markundersökning har utförts av ÅF Infrastructure AB. Bo Åhl Arkitekt SAR/MSA Bo Åhl Arkitektkontor AB Linda Axelsson Planchef Trosa kommun

39

40 Detaljplan del av Trosa 10:64 m fl, Trosa kommun Granskningsutlåtande Detaljplan för del av Trosa 10:64, Trosa kommun, dnr 2014/12 Granskningsutlåtande Upprättat av Samhällsbyggnadskontoret, Trosa kommun. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade , 7, att uppdra till Samhällsbyggnadskontoret att skicka ut förslag till detaljplan för del av Trosa 10:64 m fl på granskning. Kompletta detaljplanehandlingar sändes ut till berörda enligt fastighetsförteckning daterad Materialet har även funnits tillgängligt på kommunens webbplats, Samråd har skett från t o m Under samrådet har följande skrivelser inkommit: Nr Datum Remissinstans/fastighetsägare Synpunkter Trafikverket Ingen erinran Nykvarn Byggnads AB, Snipan 1 Ingen erinran Sandberg, Hans och Gunilla, Fiskekapellet 2, Synpunkter Lindmalm, Anders och Yvonne, Fiskekapellet 9, Johansson, Roger och June, Fiskekapellet 10, Cramer, Claes och Caroline, Fiskekapellet 6, Bengtsson, Roland och Bjelke, Agneta, Fiske- Kapellet Naturskyddsföreningen Trosabygden Synpunkter Länsstyrelsen Södermanlands län Synpunkter Vattenfall Eldistribution AB Ingen erinran

41 Synpunkter 3. Sandberg, Hans och Gunilla, Fiskekapellet 2, Lindmalm, Anders och Yvonne, Fiskekapellet 9, Johansson, Roger och June, Fiskekapellet 10, Cramer, Claes och Caroline, Fiskekapellet 6, Bengtsson, Roland och Bjelke, Agneta, Fiskekapellet 6 Undertecknade sakägare samt närboende, får härmed lämna synpunkter på det reviderade förslaget till detaljplan för del av Trosa 10:64. Våra synpunkter ska ses mot bakgrunden av att kommunen inte beaktat vad som tidigare framförts i anslutning till samrådet. Kommunen har för avsikt att upphäva strandskyddet genom den nya detaljplanen. Allmänt har vi svårt att förstå att kommunen, genom att tillåta uppförandet av en byggnad som låser marken många år framåt, avhänder sig möjligheten att ta marken i anspråk för annat ändamål om önskemål skulle uppstå. Det är stor skillnad med flexibel båtuppläggning inom området i förhållande till en permanent större båthall. Kommunen anser att det finns särskilda skäl enligt Miljöbalken 7 kap 18 c för att upphäva strandskyddet. Nedan kommenteras de tre angivna särskilda skälen. Första skälet om att området redan har tagits i anspråk så att det saknar betydelse för strandskyddets syften är inte korrekt. Sant är, enligt gällande detaljplan, att området är avsett för båtupplag. Men som vi visar på ovan är det stor skillnad på båtupplag och en större permanent båthall. Vi avvisar alltså första särskilda skälet. Som andra skäl anges att anläggningen måste ligga vid vatten och behovet kan inte tillgodo-- ses utanför området. Inte heller andra skälet är korrekt. Redan idag har behovet tillgodosetts utanför området. Visserligen medför detta ett antal transporter av båtar under våren och hösten. Transporterna måste inte gå genom den riksintressanta stadskärnan, som består av småhusbebyggelsen på båda sidor ån. Båtarna kan transporteras via Nyängsbron. Kommu-- nen påstår att antalet transporter är omfattande utan att visa på omfattningen, vilket vi krä-- ver. Enligt planen ska byggnaden även innehålla showroom, vilket kommer att leda till ett okänt antal båttransporter till byggnaden. Vi avvisar således även andra särskilda skälet. Enligt det tredje särskilda skälet ska verksamheten utvidgas och utvidgningen kan inte ge-- nomföras utanför området. Som vi visar på under andra skälet kan företagets utvidgning ske utanför området, varför vi även avvisar det tredje särskilda skälet. Slutsatsen blir enligt vår mening att kommunen saknar stöd i lagen för att upphäva strand-- skyddet. Kommunen har inte prövat möjligheten tillräckligt noga att finna lösningar för Finessavarvets utvidgning utanför det tänkta området.

42 Detaljplan del av Trosa 10:64 m fl, Trosa kommun Granskningsutlåtande Varken i samrådet eller förslaget till ny detaljplan framkommer det hur många båtar som planeras rymmas i byggnaden. Vi kan konstatera att byggnadens storlek gör att det blir en väsentlig avvikelse från kringliggande miljön. Kommunen anger i förslaget att båthallen storleksmässigt ska vara lika angränsande bebyggelsen på Snipan 2 och 3. Av ritning som medföljer förslaget, samt de måttangivelser för byggnationen som anges, framgår tydligt att den tänkta nya båthallen är betydligt större än befintliga byggnader, som det refereras till. Vi förstår inte vad kommunen vill uppnå med att inte ange korrekt information i förslaget och vi vill ha besked om vad som gäller. Sett från öster är det en väsentlig skillnad mellan byggnaderna, som finns idag, och läget för den nya hallen. Nuvarande byggnader döljs av andra byggnader medan den nya hallen med sin framskjutna placering kommer att synas som en stor industribyggnad från östra sidan av ån, där många turister passerar. Det kommer inte att stärka Trosa som en idyllisk plats med vackra vyer, som kommunen i andra sammanhang värnar om. Vi kan inte finna att Länsstyrelsens synpunkter om att nybyggnaden ska få en väl och medveten utformning för landskapsbilden har beaktats. Vi efterlyser samma sak som Länsstyrelsen. På sidan 6 av granskningshandlingen finns en bild av båthallen tillsammans med Snipans vandrarhem. Vi anser att bilden är missvisande och återger inte proportionerna korrekt. Vi kräver därför att förslaget kompletteras med ritningar från alla väderstrecken, så att det framgår på ett tydligt sätt båthallens dimensioner i förhållande till omgivningen. Vidare bör solstudien kompletteras med en solstudie i december eller januari för att få en helhetsbild av avskuggningen, och framförallt redovisa skuggningen av byggnaden under den årstid då solståndet är som lägst. Under rubriken Markföroreningar i granskningshandlingen skrivs att inga kända markföroreningar finns inom planområdet. Detta påstående anser vi inte stämmer, med hänsyn till att området hyst en bil-/båtmotorverkstad med allt vad det innebär av trolig kontaminering i marken av diverse spillprodukter från denna verksamhet. I samrådet för den kommande Översiktsplanen för Trosa står att Kommunens entréer både från land och sjöss är estetiskt tilltalande. Kraven har ökat på estetiskt tilltalande bebyggelse i exponerade lägen vilket upplevs positivt och nya projekt fungerar som viktiga inspirationskällor för det fortgående arbetet. Vi anser att Trosa kommun inte lever upp till denna målsättning som planförfattaren av Översiktsplanen har för entrén till Trosa från sjösidan, då förvaringshallen för båtar kommer att dominera landskapet från sjösidan och även landsidan. Sammanfattningsvis underkänner vi förslaget till detaljplan som det presenterats och förutsätter att gällande detaljplan skall fortsätta gälla för fastigheten Trosa 10:64. Vi står självfallet till förfogande för samtal om våra synpunkter om så önskas. Bemötande: Trosa kommun arbetar för att möjliggöra en fortsatt tillväxt och utveckling av det lokala näringslivet då detta har stor betydelse för hela kommunen. Arbetat omfattar givetvis också företag inom båt- och varvsbranschen. Varvsverksamheten är av strategisk betydelse för Trosa tätort och Trosa som turistort. Aktuellt planområde är beläget inom den

43 Detaljplan för del av Trosa 10:64 m fl, Trosa kommun Granskningsutlåtande del av Trosa som dominerats av varv sedan lång tid tillbaka och kommunen har varit tydlig med att prioritera detta även framgent. Området är i sig i anspråk taget för liknande ändamål som i föreslagen detaljplan. Planområdet är inhägnat och bebyggt med ett antal mindre byggnader samt mastskjul. Det gör att marken saknar betydelse för strandskyddets syfte och kan utgöra en grund för att häva strandskyddet i detaljplanen. Varvsverksamhet behöver av förklarliga skäl ligga vid vatten. Aktuellt företag har under en tid haft en del av sin verksamhet lokaliserad till norra delen av Trosa tätort vilket förutsatt omfattande transporter genom den kulturhistoriskt riksintressanta stadskärnan samt via passager invid förskola och grundskola. Val av transportväg har gjorts utifrån vilken typ av båt som ska fraktas och utifrån ett kommunalt perspektiv är det inte långsiktigt eller trafiksäkerhetsmässigt hållbart att hänvisa dessa tunga transporter antingen via riksintresset eller via Nyängsvägen där barn i åldern 1-12 år rör sig inom vägområdet dagtid. Därutöver är Nyängsbron enkelriktad vilket också innebär en trafiksäkerhetsrisk med större båttransporter. Hallen i industriområdet har rymt ca 100 båtar som behövts transporteras till och från företagets lokalisering invid Trosaån vår och höst. Den huvudsakliga verksamheten inom planområdet är båtförvaring och i den mån hallen utnyttjas som showroom kommer det ske i liten utsträckning och bedöms inte alstra trafik i den mängd svaranden antyder. Trosa kommun menar att platsen i sig är lämplig för varvsverksamhet. Det är i enlighet med den långsiktiga inriktningen för området och det är en utveckling av befintlig verksamhet inom området. Båtar kan lyftas från kajen intill den föreslagna byggnaden och därefter köras in i hallen utan långa onödiga transporter. Således menar kommunen att de tre punkter i Miljöbalkens 7 kap som angivits i planhandlingen är tillämpliga för att häva strandskyddet inom planområdet. Detaljplanen möjliggör byggnation inom en fastighet i form av att en byggrätt fastställs. Planen hanterar inte hur många båtar som byggnaden ev rymmer. Byggnaden ansluter till övriga varvsbyggnader och hallar i området och har anpassats i den norra delen med hänsyn till de bostadsfastigheter som är belägna norr om det parkstråk som skiljer av verksamhetsområdet från bostäderna. Planhandlingen redovisar den föreslagna byggrätten både i form av bestämmelser på plankartan samt i text i planbeskrivningen. Även illustration på den tänkta bebyggelsen samt skuggstudie finns redovisad i den distribuerade planhandlingen. I samband med att planhandlingen togs fram gjordes även illustrationsskisser från Östra Hamnplan. De visar på att den föreslagna byggnaden väl harmonierar med övriga varvsbyggnader och att vandrarhemmet Snipan tydligt avgränsar den nya byggnationen mot övriga delar av de mer publika delarna utmed Västra och Östra Hamnplan. Hela området från Varvsvägen och söderut utgör varvsområden och kommunen menar att detta inte stör den östra sidan som mer präglas av besöksnäringen. Som tidigare nämnts är varven och båttillbehörsbutikerna en tillgång för Trosa tätort och som även gagnar turister som besöker Trosa. Vad gäller utformningen av bebyggelsen ska den göras i samråd med kommunens stadsarkitekt eller motsvarande för att säkerställa att den nya bebyggelsen ges en korrekt utformning. Den illustration som finns redovisad i planhandlingen är i enlighet med de mått som detaljplanen anger. Med tanke på att projektet fortfarande är i detaljplanestadiet har någon exakt ritning för den tänkta byggnaden inte tagits fram. Kommunen menar att solstudien väl redovisar den tänkta byggnadens effekter på intilliggande bebyggelse. Således kommer inte någon komplettering att göras i enlighet med svarandens yttrande. Närmsta privata fastighet är belägen ca 30 m norr om planområdet tydligt avskiljd av såväl en allmän parkering som ett grönområde med väg samt gång- och cykelväg. Därutöver är bostadsbebyggelsen uppdragen från den södra fastighetsgränsen vilket gör att avståndet är ännu längre från den tänkta bebyggelsen. Det har inte funnits några kända markföroreningar inom planområdet. Inför antagandet har dock en översiktlig markundersökning gjorts. Undersökningen har gjorts av ÅF In- 4

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

TROSA KOMMUN Samhällsbyggnadskontoret. P L A N B E S K R I V N I NG Detaljplan för Kajutan 9 samt del av Trosa 10:64, Trosa kommun.

TROSA KOMMUN Samhällsbyggnadskontoret. P L A N B E S K R I V N I NG Detaljplan för Kajutan 9 samt del av Trosa 10:64, Trosa kommun. TROSA KOMMUN Samhällsbyggnadskontoret P L A N B E S K R I V N I NG kommun. SAMRÅDSHANDLING Upprättad i oktober 2015 HANDLINGAR Detaljplaneförslaget omfattar: Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214

ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-11-07, rev. 2015-03-25 och 2015-07-03 ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214 TILLÄGG TILL

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser Denna planbeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR Planbeskrivning Behovsbedömning Plankarta med bestämmelser Fastighetsförteckning

Läs mer

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för bostäder Boberg 3:122 Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2014-05-14 B74 Laga kraft 2014-12-27 Till detaljplanen hör följande handlingar:

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING 2013-04-17 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANDATA

Läs mer

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Plankarta daterad 2013-03-11 Planbeskrivning daterad 2013-03-11 Genomförandebeskrivning

Läs mer

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster.

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster. Dnr BTN15/93 Tillägg till detaljplan P 37-3 för Björken 1, 2, 3, 10 & 11 Öster Nyköpings kommun Granskningshandling Planbeskrivning Upprättad 2015-10-06 Reviderad 2015-11-23 Dnr 2/6 Planhandlingar Detaljplanen

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL,

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL, Dnr KS/2012/528 PLANBESKRIVNING Detaljplan för, i Jonstorp, Höganäs kommun, Skåne län Platsen för detaljplanen, juli 2012 LAGA KRAFT-HANDLING, 2013-05-28 FÖRORD OM DETALJPLAN En detaljplan styr hur marken

Läs mer

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HYBO 1:28, 12:1, 2:63 MED FLERA UPPHÄVANDE AV DEL AV DETALJPLAN FÖR HYBO STATIONSSAMHÄLLE LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Datum: 2014-10-29

Läs mer

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 Granskningshandling november 2013 normalt planförfarande PBL 2010:900 tillämpas Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 PLANBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande ändring av detaljplan 496 för VOKALEN 3 Vallås, HALMSTADS KOMMUN Enkelt förfarande KS 2012/0346 Kommunstyrelsen 2012-11-27 Plan Ä 49 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör Laga kraft 2013-10-09 Genomförandetiden upphör 2023-10-09 1(5) Detaljplan för del av Saritslöv 6:17 i Skurup Skurups kommun Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Handlingar Planbeskrivning med genomförandebeskrivning

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

GG-arkitekter i Piteå. Planbeskrivning. JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan. Detaljplan för. Utställningshandling. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län.

GG-arkitekter i Piteå. Planbeskrivning. JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan. Detaljplan för. Utställningshandling. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. 1 GG-arkitekter i Piteå Planbeskrivning Utställningshandling Detaljplan för JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. Upprättat av GG-arkitekter i Piteå 1 2 JAKOB-LARSAGÄRDAN

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

Planbeskrivning. Bönan 2:16 m fl, Holmudden (del av) Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län. Granskningstid: 13 November 11 December

Planbeskrivning. Bönan 2:16 m fl, Holmudden (del av) Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län. Granskningstid: 13 November 11 December SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE GRANSKNINGSHANDLING 2013-11-08 HANDLÄGGARE: LOUISE GRANÉR Planbeskrivning Bönan 2:16 m fl, Holmudden (del av) Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län Granskningstid:

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DP 437 Dnr MSN 2007/92 214 (Tidigare Dnr ONÄ 2005/23 214) PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg av detaljplan DP 167- NO Hedvigslund, Älta 35:63 m. fl., Jaktstigen 5/Björkvägen 26, Nacka

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING

GRANSKNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Skogsbo 32:115 och 32:116 Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2014-01-07. Ingalis Morfeldt Plan- och byggchef /Stadsarkitekt

Läs mer

Detaljplan för NÖDINGE-STOMMEN 1:321 Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för NÖDINGE-STOMMEN 1:321 Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för NÖDINGE-STOMMEN 1:321 Ale kommun, Västra Götalands län Planområdet Enkelt planförfarande 2010-04-09, just 2010-05-12 Diarienummer: MBN 0235/09 PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Inledning

Läs mer

Planhandling. Detaljplan för Högsböleskiftet 1:46 m.fl. Renörsudden Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: GG arkitekter i Piteå

Planhandling. Detaljplan för Högsböleskiftet 1:46 m.fl. Renörsudden Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: GG arkitekter i Piteå ANTAGANDEHANDLING Dnr. MBN 2011-407 Version Plannr. V1 D 2030 Planhandling Detaljplan för Högsböleskiftet 1:46 m.fl. Renörsudden Piteå kommun, Norrbottens län Upprättad av: GG arkitekter i Piteå Postadress

Läs mer

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4 KS11.1017 Tillägg 1 (SLD 217) Ändring av detaljplan för del av fastigheten Hjällsnäs 36:1 och del av Lundby Prästgård 1:1, Bostäder vid Lundbyvägen (Ekdungen) i Gråbo tätort, Lerums kommun. Planbeskrivning

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Bredgård m.m. Strömsund, Strömsunds kommun Granskningshandling

Ändring av detaljplan för del av Bredgård m.m. Strömsund, Strömsunds kommun Granskningshandling Ändring av detaljplan för del av Bredgård m.m. Strömsund, Strömsunds kommun Granskningshandling Upprättad av miljö- och byggavdelningen Strömsunds kommun 2016-02-25 Reviderad 2016-04-22 2 tillägg till

Läs mer

Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet

Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet P L AN- OCH GENOMFÖR AN DEBE S KRIVNII NG 2010-11-09 Antagen: 2011-01-26 Revideringsdatum: 2011-01-03 Laga kraft: 2011-02-24 Dnr: 10BMN341 Handläggare: Emma Svedberg Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet

Läs mer

Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning.

Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning. ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för NAJADEN 7 i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning,

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling Datum 2013-10-14 1 (7) Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING KROKOM1000, v1.0, 2012-10-09 Granskningshandling Krokoms kommun Postadress

Läs mer

Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län Rektangel markerar planområdets läge PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203 DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB Antagandehandling 2014-05-15 Dnr 2013/0357 KS.203 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 3 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

S INDUSTRIOMR S RINGVÄGEN i Älmhult, Älmhults kommun, Kronobergs län

S INDUSTRIOMR S RINGVÄGEN i Älmhult, Älmhults kommun, Kronobergs län S INDUSTRIOMR S RINGVÄGEN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör denna beskrivning, karta i ett blad innehållande detaljplan samt genomförandebeskrivning. PLANENS SYFTE På den för industriändamål

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING enkelt planförfarande Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Plankarta med bestämmelser

ANTAGANDEHANDLING enkelt planförfarande Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Plankarta med bestämmelser Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Planavdelningen ANTAGANDEHANDLING enkelt planförfarande Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Plankarta med bestämmelser Detaljplan

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING Upphävandet antagen av SBN 2016-12-19 133 laga kraft 2017 01-12 Tillhörande upphävande av del av detaljplan för Ludvika by 2:10 m.fl. i Ludvika Upprättad i augusti 2016, reviderad oktober 2016 Postadress

Läs mer

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun Antagandehandling 1 Detaljplan för Fritzhem 9 Dnr Ädh Dnr planmodul: GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 5 november

Läs mer

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/71.318 0126K-15642 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Detaljplan för Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund PBL 2010:900

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Detaljplan för Norrbystugan 3:3 och del av 3:1 PLANBESKRIVNING

Detaljplan för Norrbystugan 3:3 och del av 3:1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN för Dnr SBN 2016/39 1 /7/ Detaljplan för Norrbystugan 3:3 och del av 3:1 PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Vy över befintlig huvudbyggnad på fastigheten från väg 782 mot norr. DETALJPLAN för Dnr

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Dnr: 2007-0743-214 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av NARVA 1 (blivande NEJLIKAN) i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. HANDLINGAR SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGEN

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGEN DNR 2013/323 Gällande detaljplan. ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Rud 4:181 (laga kraft 2000-05-26) TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGEN ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2014-09-09 ANTAGEN AV KS 2014-10-07

Läs mer

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun Lekebergs kommun Kommunstyrelsen Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun 1814-P23 18-FJU-93 18-FJU-123 Planområde 18-FJU-231 P 35 m Samråd:

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

Gällande fastigheterna Öregrund 4:53, del av 8:1, 54:4-10 samt 54:12-19

Gällande fastigheterna Öregrund 4:53, del av 8:1, 54:4-10 samt 54:12-19 ANTAGANDEHANDLING 1(6) Detaljplan för TALLBACKEN Gällande fastigheterna Öregrund 4:53, del av 8:1, 54:4-10 samt 54:12-19 Östhammars kommun, Uppsala län Upprättad 2009-06-01 Reviderad 2009-11-11 Godkänd

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

INNEHÅLL. Vatten och avlopp...8 El- och telenät...8 Uppvärmning...8

INNEHÅLL. Vatten och avlopp...8 El- och telenät...8 Uppvärmning...8 INNEHÅLL Syfte och inledning...4 Planändringens syfte...4 Bakgrund...4 Planprocessen efter samrådet...4 Planområdet...5 Planändringens avgränsnig...5 Markägoförhållanden...5 Nuvarande markanvändning...

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2014-04-17 Antagen: 2014-04-28 Laga Kraft:

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för Klippan 3:128 och 3:129 m fl i Klippans tätort och kommun, Skåne län Upprättad

Läs mer

PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för

PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för del av Sådden 4 och 7, Halmstad HALMSTADS KOMMUN Plan E309K Enkelt förfarande, KS 2014/0475 Kommunstyrelsen, 2015-08-18 Laga kraft 2015-09-14 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGAR ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET I HÖGANÄS, HÖGANÄS KOMMUN SKÅNE LÄN

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGAR ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET I HÖGANÄS, HÖGANÄS KOMMUN SKÅNE LÄN KS/2011/653 ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET 1. Stadsplan för område vid Brännerigatan (12-HÖS-311, 32/74) 2. Stadsplan för del av Plöninge 1:17 m.fl. (12-HÖS-486, 1/80) 3. Detaljplan

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 TILLÄGG till detaljplan för fastigheten Oxhalsö 2:534 med flera i Blidö församling Dnr 10-2077.

ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 TILLÄGG till detaljplan för fastigheten Oxhalsö 2:534 med flera i Blidö församling Dnr 10-2077. SAMRÅDSFÖRSLAG 2011-09-01, rev. 2011-12-12 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 TILLÄGG till detaljplan för fastigheten Oxhalsö 2:534 med flera i Blidö församling Dnr 10-2077.214 Ks

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING

GRANSKNINGSHANDLING 1! (! 7) TILLÄGG TILL GÄLLANDE DETALJPLAN Detaljplan för VALDEMARSVIK 5:1 del av m.fl. GRÄNNÄS GÅRD Valdemarsviks kommun Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2016-05-10 P 93/15! 1 ! 2(! 7) Gällande detaljplan:

Läs mer

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl.

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl. Ändring av detaljplan för del av Trolleboda 1:149 m.fl. Ronneby kommun Blekinge län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Plankarta Planbeskrivning Behovsbedömning Fastighetsförteckning

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Planbeskrivning Antagandehandling

Planbeskrivning Antagandehandling KOMMUNSTYRELSENS-FÖRVALTNING PLANSEKTIONEN DIARIENR SBN 2012-1057 Planbeskrivning Antagandehandling Detaljplan för del av kv Rädisan och kv Gräslöken Kommundel Stuvsta PBL 2010:900 Kommunstyrelsens förvaltning,

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV GÅRÖ 1:69 (ÅVS, STRÖMGATAN) I GNOSJÖ TÄTORT

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV GÅRÖ 1:69 (ÅVS, STRÖMGATAN) I GNOSJÖ TÄTORT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV GÅRÖ 1:69 (ÅVS, STRÖMGATAN) I GNOSJÖ TÄTORT ANTAGANDEHANDLING HANDLINGAR Planbeskrivning Plankarta med bestämmelser Behovsbedömning Upprättad av Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan (byggnadsplan) för. Tillägg till planbeskrivningar och planbestämmelser

Ändring genom tillägg av detaljplan (byggnadsplan) för. Tillägg till planbeskrivningar och planbestämmelser 1 (7) Datum Dnr 2017-01-02 2013-306 Samrådshandling Ändring genom tillägg av detaljplan (byggnadsplan) för Moningssand å fastigheten Böle 3:2 m. fl. (1965-10-30) Ändring och utvidgning av byggnadsplan

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft Dnr 2011SBN0268 1 (6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Christian Blomberg PLANBESKRIVNING Utökad handel i ALUNDA Fastigheterna Marma 1:44, del av 1:67 och del av samfälligheten Marma S:1 Östhammars kommun,

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

6.10 PLANBESKRIVNING. GAMLA SKOLAN I HARGSHAMN gällande fastigheterna Braxenbol 1:94 och 1:110. i Östhammars kommun, Uppsala län

6.10 PLANBESKRIVNING. GAMLA SKOLAN I HARGSHAMN gällande fastigheterna Braxenbol 1:94 och 1:110. i Östhammars kommun, Uppsala län Dnr 2011SBN1437 1 (6) Samhällsbyggnadsnämnden PLANBESKRIVNING GAMLA SKOLAN I HARGSHAMN gällande fastigheterna Braxenbol 1:94 och 1:110 i Östhammars kommun, Uppsala län Upprättad den 19 januari 2012 Reviderad

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

Detaljplan för del av kv Kopparslagaren i Sävsjö Sävsjö kommun

Detaljplan för del av kv Kopparslagaren i Sävsjö Sävsjö kommun Planbeskrivning Detaljplan för del av kv Kopparslagaren i Sävsjö Sävsjö kommun GRANSKNINGSHANDLING Handlingar Planhandlingarna består av: plankarta med planbestämmelser (separat karta) denna planbeskrivning

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida 1/7 SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV HÖNÖ OMFATTANDE HÖNÖ 2:272, ÖCKERÖ KOMMUN Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket

Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket 4 i Rotebro Tillägg till planbeskrivning Planområdet markerat med röd linje.

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/ DP 4-B-29:2

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/ DP 4-B-29:2 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/55.318 DP 4-B-29:2 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg

Läs mer

Upphävande av byggnadsplan nr. 772, Harg 1:1 del av, i Östra Harg, Linköping kommun. Planbeskrivning och bedömning av konsekvenser

Upphävande av byggnadsplan nr. 772, Harg 1:1 del av, i Östra Harg, Linköping kommun. Planbeskrivning och bedömning av konsekvenser Upphävande av byggnadsplan nr. 772, Harg 1:1 del av, i Östra Harg, Linköping kommun Planbeskrivning och bedömning av konsekvenser Planområde 2016-09-27 Dnr. Sbn 2012-268 Upphävande av Byggnadsplan (detaljplan)

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län SAMRÅDSHANDLING Upprättad i mars 2008 PLANBESKRIVNING Upprättad i mars 2008 HANDLINGAR

Läs mer

Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna

Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna Tillägg till planbeskrivning Planområdet markerat med röd linje. Koncept

Läs mer

Detaljplan för bostäder och verksamheter inom Nol 3:72 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder och verksamheter inom Nol 3:72 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder och verksamheter inom Nol 3:72 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Beslut Godkänd av Samhällsbyggnadsnämnden 2013-03-21 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-05-27

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1(9) Samrådshandling PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1 (9) 2(9) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Planens syfte är

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Detaljplan för fastigheten TAVELSJÖ 6:29 inom Tavelsjö i Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplan för fastigheten TAVELSJÖ 6:29 inom Tavelsjö i Umeå kommun, Västerbottens län Handläggare: 1 (6) Johan Sjöström Detaljplan för fastigheten TAVELSJÖ 6:29 inom Tavelsjö i Umeå kommun, Västerbottens län HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser och illustration - PLANENS SYFTE Syftet

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser.

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser. Dnr P 414 PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2007-03-09 Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser Uddevalla kommun ILLUSTRATION 12 nya parkeringsplatser varav 1 är handikappanpassad

Läs mer

DP#150 DETALJPLAN - ANTAGANDEHANDLING. Götene kommun, augusti för Hönsäter 5:12 samt del av Hönsäter 5:4 Hällekis tätort

DP#150 DETALJPLAN - ANTAGANDEHANDLING. Götene kommun, augusti för Hönsäter 5:12 samt del av Hönsäter 5:4 Hällekis tätort HANDLINGAR Planbeskrivning med genomförande beskrivning Plankartamed bestämmelser Samrådsredogörelse Bilaga Fastighetsförteckning dat 2014-06-19 Planen antagen MBN 2014-08-12 Laga kraft 2014-09-12 Genomförandetid

Läs mer

DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632

DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632 DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER

TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER Ändring av detaljplan Tillägg till Detaljplan för del av fastigheten Stuverum 1:9 (La 040924) Lofta, i Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2016-12-13 TILLÄGG

Läs mer

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplan för TÖRESTORP 2:52, DEL AV HangOn AB, Gnosjö kommun, Jönköpings län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser - Plan- och genomförandebeskrivning - Behovsbedömning Bakgrund HangOn

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län upprättad 2014-05-20 KS 99-2013 Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län Upprättad 2014-05-20 PLANBESKRIVNING

Läs mer

detaljplan för Pentagonen 1 m.fl.

detaljplan för Pentagonen 1 m.fl. MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011-109 Antagandehandling Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Särskilt utlåtande efter samråd och granskning Ändring av

Läs mer

PILEN 4 M FL GRANSKNINGSUTLÅTANDE

PILEN 4 M FL GRANSKNINGSUTLÅTANDE Dnr MBN/2012-0691 DETALJPLAN FÖR PILEN 4 M FL GRANSKNINGSUTLÅTANDE HUR GRANSKNINGEN HAR BEDRIVITS Granskningshandlingarna har varit tillgängliga för granskning under tiden 2015-03-26 2015-04-22. Handlingarna

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer