OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!!"

Transkript

1 SBN

2 Kallelse till sammanträde med Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Tisdagen den 21 april 2015, kl 14:00 Plats: OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! Dnr Information: 1. Byggenheten informerar sbn15/4 Övrigt: 2. Övriga anmälningsärenden sbn15/3 3. Anmälan av byggenhetens delegationsbeslut sbn15/1 Bygg: 4. Långbro 3:7 sbn11/ Kyrkängen 9 sbn14/15 Detaljplan: 6. Ny detaljplan för del av Trosa 10:64 sbn14/12 7. Detaljplan för del av Lövsta 1:7 och 1:44 sbn14/30 8. Fastighetsindelningsbestämmelser för Öbolandet 38:7, 38:8 och 38:9 sbn14/29 9. Detaljplan för del av Fagerhult 2:212 sbn14/7 Övrigt: 10. Information Översiktsplan 2015 ks14/ Kvartalsuppföljning mars 2014 för SBN sbn15/ Budget 2016 för SBN:s verksamheter sbn15/14 Tomas Landskog Ordförande Maria Wancke Sekreterare

3

4 Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Trosa kommun Sammanträdesdatum Dnr SBN 2015/4 Byggenheten informerar Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. Ärendet Samlad information från byggenheten av pågående och kommande projekt. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 3

5

6 Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Trosa kommun Sammanträdesdatum Dnr SBN 2015/3 Övriga anmälningsärenden Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott lägger redovisade ärenden till handlingarna Länsstyrelsen Länsstyrelsen beslutar att pröva samhällsbyggnadsnämndens beslut att bevilja strandskyddsdispens på fastigheten Rommarö 1:10. SBN Dnr:2013/187, LS Dnr: Länsstyrelsen Länsstyrelsen upphäver samhällsbyggnadsnämndens beslut att bevilja förhandsbesked för två enbostadshus på fastigheten Västerljungs-Djupvik 1:25 SBN Dnr:2012/330 LS Dnr: Länsstyrelsen Länsstyrelsen fastslår nämndens beslut att bevilja strandskyddsdispens för ändrad användning av lagerlokal till kontor, dock ska dispensen förenas med villkor. Endast den yta som byggnaden upptar på marken får tas i anspråk för ändamålet. Byggnaden får endast användas som kontorslokal och inte för boendeändamål. SBN Dnr:2014/162 LS Dnr: Mark- och miljödomstolen Nacka Tingsrätt Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet gällande strandskyddsdispens inom fastigheten Tureholm 2:29. SBN Dnr:2013/268 Mål nr: M Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 5

7

8 Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Trosa kommun Sammanträdesdatum Dnr SBN 2015/1 Anmälan av byggenhetens delegationsbeslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna Ärendet Med stöd av gällande delegationsordning redovisas byggenhetens delegationsbeslut som tagits under perioden till och med under sammanträdet. För att ta närmare del av kungörelserna finns sökbar information om bygg-, riv och marklov på Post- och Inrikes Tidningars hemsida genom länken https://poit.bolagsverket.se/poit/publikpointin.do Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 6

9

10 Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Trosa kommun Sammanträdesdatum Dnr SBN 2011/101 Långbro 3:7 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att ta ut en sanktionsavgift på kronor enligt PBL 11 kap 51 för att ha tagit byggnaden i bruk utan att ha fått startbesked eller slutbesked. Avgift: :- Ärendet Sanktionsavgift för att ha tagit byggnaden i bruk utan att ha fått startbesked eller slutbesked. Beredning Tjänsteskrivelse från stadsarkitekt Filip Henley daterad Kopia till Sökanden Akten Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 7

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Trosa kommun Sammanträdesdatum Dnr SBN 2014/15 Kyrkängen 9 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att ta ut en sanktionsavgift på kronor enligt PBL 11 kap 51 för att ha påbörjat byggnadsarbete utan att ha fått startbesked. Avgift: 8.325:- Ärendet Sanktionsavgift för att ha påbörjat byggnadsarbete utan att ha fått startbesked. Beredning Tjänsteskrivelse från stadsarkitekt Filip Henley daterad Kopia till Sökanden Akten Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 8

22

23

24

25

26

27

28

29 Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Trosa kommun Sammanträdesdatum Dnr SBN 2014/12 Ny detaljplan för del av Trosa 10:64 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att godkänna förslag till granskningsutlåtande att godkänna förslag till detaljplan och därefter skicka planen vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för antagande Ärendet Finessa Båtar AB driver sedan lång tid tillbaka varvsverksamhet inom hamnområdet och har under en längre tid sett ett ökat behov av båtförvaring vintertid. Sedan tidigare har företaget en båthall i industriområdet i norra delen av Trosa. Lokaliseringen innebär omfattande transporter genom centrala Trosa vilket är olämpligt ur flera aspekter. Sedan 2014 arrenderar företaget området väster om vandrarhemmet Snipan invid Västra Stadsfjärden. För att möjliggöra en utveckling av verksamheten har en detaljplan som möjliggör byggnation av en båthall tagits fram. Förslag till detaljplan har varit ute på granskning och detaljplanen föreslås nu godkännas av Samhällsbyggnadsnämnden och därefter skickas vidare för antagande av kommunfullmäktige. Planen har handlagts med normalt planförfarande. Beredning Skrivelse från Finessa daterad Protokoll från Samhällsbyggnadsnämnden , 21 Protokoll från Samhällsbyggnadsnämnden , 107 Protokoll från Samhällsbyggnadsnämnden , 7 Kopia till Akten Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 9

30 Detaljplan del av Trosa 10:64, Finessa Planområde

31 TROSA ANTAGANDEHANDLING Dnr KOMMUN 1(8) Detaljplan för del av Trosa 10:64 m fl, Trosa hamn, Trosa kommun Planområde Dnr ANTAGANDEHANDLING Upprättad Reviderad Bo Åhl Arkitektkontor AB

32 TROSA ANTAGANDEHANDLING Dnr KOMMUN 2(8) PLANBESKRIVNING Planprocessen enligt Plan- och bygglagen Detaljplanering regleras av Plan- och bygglagen 2010:900 och består av olika skeden vilka redovisas i nedanstående bild. Mellan planuppdrag och samråd arbetas en planhandling fram. Den samråds sedan med sakägare, myndigheter, föreningar m fl. Efter samrådet redovisas och bemöts inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse och ett reviderat förslag skickas ut på granskning. Efter granskningen redovisas och bemöts inkomna synpunkter igen och ett slutligt reviderat förslag antas därefter av Kommunfullmäktige. När detaljplanen vunnit laga kraft kan genomförandet påbörjas och planen gäller till dess att den i framtiden eventuellt ändras. Nedan redovisas var den här detaljplanen befinner sig i planprocessen. Handlingar Planhandlingarna består av plankarta med planbestämmelser, planbeskrivning och fastighetsförteckning. Planbestämmelserna är utformade enligt de förslag till nya bestämmelser som publicerats i Boverket/Kunskapsbanken. Syfte Denna ändring syftar till att möjliggöra nybyggnad av en hall för båtförvaring vintertid. Planområdet är enligt den gällande detaljplanen avsett för båtupplag där byggnader ej får uppföras. Planbestämmelsen föreslås kompletteras med en byggrätt för båthall med storlek lika angränsande bebyggelse på Snipan 2 och 3. Takhöjden ger möjlighet att bedriva en rationell verksamhet i byggnaden. Syftet är även att anpassa detaljplanen till befintliga förhållanden beträffande trafikföring och vandrarhemmets tre befintliga små fristående byggnader, idag uppförda med tidsbegränsat bygglov. PLANDATA Planområdets läge och areal Planområdet ligger i Trosas västra hamnområde och har en areal om ca m 2. Området gränsar i norr till parkmark och en allmän bilparkering. I öster ligger Snipans vandrarhem. I söder gränsar planområdet till kvartersmark för båtupplag där byggnader ej får uppföras och i väster avgränsas planområdet av vattenområde som ej får utfyllas eller överbyggas i annan mån än som erfordras för bryggor. Vattenområdet ska vara tillgängligt för tillfart till angränsande fastigheter/områden. Markägoförhållanden Angränsande allmän platsmark är kommunägd. Trosa kommun äger även all kvartersmark inom planområdet. Kvartersmarken är upplåten med arrende till privatföretag.

33 TROSA ANTAGANDEHANDLING Dnr KOMMUN 3(8) TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Översiktsplan och riksintressen Gällande översiktsplan är antagen av kommunfullmäktige 16 juni Detaljplanen överensstämmer med riktlinjerna för Trosa stadskärna. Planområdet är beläget inom följande riksintresseområden: Trosa stad, kust och skärgård samt riksintresseområdet för rörligt friluftsliv. Riksintresseområdet för yrkesfiske tangerar området. Riksintressena bedöms inte påverkas negativt då marken redan är ianspråktagen som båtupplag. Detaljplaner Gällande detaljplan är P 07-3, Detaljplan för Snipan 2 och 3 m fl, Nya Varvet i Trosa, Trosa kommun antagen av samhällsbyggnadsnämnden och laga kraftvunnen Genomförandetiden går ut Planområdet gränsar till P Detaljplan för Snipan m fl, i Trosa, Trosa kommun antagen av KF och laga kraftvunnen Genomförandetiden gick ut P 98-2 Detaljplan för kv Båthuset mm i Trosa, Trosa kommun antagen av KF och laga kraftvunnen Genomförandetiden gick ut Behovsbedömning En behovsbedömning har utförts av kommunen. Den samlade bedömningen är att planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning med tillhörande MKB enligt 6 kap miljöbalken behöver därför inte upprättas. Detaljplanens genomförande bedöms inte innebära risker för människors hälsa, enligt den utförda behovsbedömningen. Miljökvalitetsnormer kommer inte att överskridas. Ett genomförande av detaljplanen strider inte mot riksintressen. Området ansluter väl till befintlig infrastruktur och energiförsörjning mm. Planförslaget medger ingen verksamhet som finns uppräknad i MKB-förordningens bilaga 1 eller 3. Aspekter avseende trafiklösningar, VA, utformning mm utvecklas ytterligare innan detaljplanen antas. Behovsbedömningen har samråtts med länsstyrelsen som delar kommunens bedömning. Länsstyrelsen framför följande aspekter inför det fortsatta planarbetet. Riksintressets värden bör framgå av planbeskrivningen. Det är av stor betydelse att nybyggnaden får en väl och medvetet anpassad utformning för landskapsbilden och för sambanden mellan staden och vattnet. Väl utformad kan riksintresset tillföras nya värden. Strandskyddet ska prövas mot miljöbalken. Länsstyrelsen har inget att tillägga beträffande planens intentioner rörande strandskyddet. Kommunala beslut i övrigt Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott har beslutat föreslå samhällsbyggnadsnämnden beluta att uppdra till samhällsbyggnadskontoret att ta fram förslag till ny detaljplan för del av Trosa 10:64.

34 TROSA ANTAGANDEHANDLING Dnr KOMMUN 4(8) FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR Natur Området är plant och beläget ca en meter över medelvattennivån. Det förekommer ingen vegetation inom planområdet men norr om området finns ett lövträdsbestånd längs fastighetsgränsen. Geoteknik och radon Trosa tätort är till stor del byggd på gammal sjöbotten. Planområdet består av fyllnadsmassor på en undergrund av lera. Grundförhållandena är osäkra. I samband med byggnation ska de geotekniska förhållandena undersökas ytterligare för att klarlägga grundläggningsmetod och höjdsättning. Fastigheten ligger inte inom högriskområde för radon. Markföroreningar Det har inte funnits några kända markföroreningar inom planområdet. Inför antagandet har en översiktlig markundersökning gjorts. Undersökningen har gjorts av ÅF Infrastructure AB. Kommunens miljökontor har utifrån resultatet skrivit ett utlåtande. Såväl utredning som utlåtande finns arkiverat i planakten. Resultatet på undersökningen visar att inga gränsvärden överskrids för mindre känslig markanvändning (MKM) och det finns därför inga begränsningar för markanvändningen vid uppförande av båthallen. Kommunens miljökontor är tillsynsmyndighet i ärendet. Markanvändningen kommer att kvarstå för verksamheter och det är inte aktuellt att klassificera marken för känslig maranvändning (KM). Om föroreningar påträffas vid markarbeten ska arbetena avbrytas och tillsynsmyndigheten (kommunens miljökontor) kontaktas. Risk för skred och översvämning Någon risk för skred anses inte föreligga på den relativt plana tomten. Risk för översvämning bedöms föreligga. Ny bebyggelse ska inte grundläggas under +1,6 meter över havet, vilket är den bedömda framtida högsta vattennivån på en 100 års period (i höjdsystemet RH 2000) i enlighet med kommunens översiktsplans riktlinjer. Strandskydd Nya strandskyddsregler gäller efter 1 juli Detta innebär att det generella strandskyddet införs i planområdet och att det är kommunen som beslutar om att upphäva strandskyddet, helt eller delvis, i samband med att planen ska antas. För att upphäva strandskyddet enligt de nya reglerna krävs att det både finns ett särskilt skäl enligt 7 kap 18 c-d MB och att intresset av att ta ett område i anspråk väger tyngre än strandskyddsintresset. Kommunens beslut om att upphäva strandskyddet i en detaljplan ska inte, enligt 7 kap. 18 f MB, omfatta ett område som behövs för att mellan strandlinjen och byggnaderna säkerställa fri passage för allmänhet och bevara goda livsvillkor för växt och djurliv.

35 TROSA ANTAGANDEHANDLING Dnr KOMMUN 5(8) Beslut om strandskydd 100 meter strandskydd gäller utmed Västra Stadsfjärden i de fall detaljplaner inte hävt detta. Kommunen avser att upphäva strandskyddet inom kvartersmarken i samband med att planen antas. I och med att gällande detaljplan ändras återinträder strandskyddet fullt ut och kommunen måste i detaljplanen ange de särskilda skäl till att häva strandskyddet igen. Särskilda skäl Kommunen anser att intresset att upphäva strandskyddet inom kvartersmarken väger tyngre är strandskyddsintresset. De skäl som hänvisas till för att häva strandskyddet är Miljöbalken 7 kap 18 c : Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften, Anläggningen måste för sin funktion ligga vid vattnet och behovet kan inte tillgodoses utanför området, En pågående verksamhet ska utvidgas och utvidgningen kan inte genomföras utanför området. Trosa kommun menar att det är av stort värde att den pågående varvsverksamhet som finns inom hamnområdet ska få fortsätta. Som en kustkommun utgör den en betydelsefull del av det lokala näringslivet. Det är också viktigt att minska antalet tunga transporter av båtar genom den riksintressanta stadskärnan som blir följden av att etablera verksamheten på annan plats. Även kommunens Kust- och strandplan anger en tydlig inriktning där tätortens utveckling måste ha hög prioritet i kommande detaljplaneprocesser. Fornlämningar Inga kända fornlämningar finns. Om fornfynd eller fornlämning påträffas ska arbetet omedelbart avbrytas och anmälan göras till länsstyrelsen. Kulturmiljö Planområdet ligger inom riksintresseområdet för kulturmiljövården Trosa stad. Området är sedan tidigare i anspråk taget men kommunen menar att en omvandling i enlighet med föreslagen detaljplan kan tillföra kvaliteter till hamnområdet. Genom att anlägga en båthall med en styrd utformning kan den idag något brokiga uteförvaringen till stor del tas bort även om viss uteverksamhet kan kvarstå. Genom att fortsätta den marina verksamheten på platsen fortsätter Trosa tätorts långa tradition som båt- och kuststad. Plankartan ges bestämmelser om utformning och under det kommande genomförandeskedet ska samråd ske med kommunens stadsarkitekt eller motsvarande för att säkerställa en kvalitativ utformning. Bebyggelse Kvartersmarken är upplåten med arrenderätt. Arrendeavtalet är avsett att omförhandlas. Planförslaget tillåter varvsverksamhet med inriktning på båtförvaring och showroom i en nybyggnad med måtten ca 33,2x54 meter. Tillåten totalhöjd är 9,5 meter i likhet med likartad byggnad på den närbelägna Snipan 3. Den norra delen av byggnaden har en lägre totalhöjd, 8 meter, och är uppdelad i enlighet med illustrationen. Byggnadens funktion förutsätter hög tillgänglighet för fordonstransporter med stundtals stora båtar. Detta medför att golvnivån måste ligga i omgivande markens nivå.

36 TROSA ANTAGANDEHANDLING Dnr KOMMUN 6(8) För att klara översvämningsrisken utförs väggkonstruktionen vattentät upp till nivån +1,6 meter över medelhavsnivån. Utformningen av nybyggnader avses ansluta till karaktärsdragen i omgivningen vad gäller materialval och färgsättning av fasader och tak. Samråd om utformningen ska ske med kommunens stadsarkitekt eller motsvarande. Detta har säkerställts som planbestämmelser på plankartan. I den nordöstra delen av planområdet möjliggörs även byggrätter för de tre befintliga övernattningsstugorna som hör till Snipans vandrarhem. Byggrätten redovisas på plankartan. Solstudie En solstudie för perioden april-september har utförts. Den föreslagna nya byggnadens avskuggning av bebyggelsen öster om planområdet sker enligt bild nedan. Under vår och höst avskuggas bebyggelsen på Snipan 1 kvällstid. Närmaste fasad på Snipan 1 avskuggas något även dagtid hela året. Fastigheten Snipan 2 avskuggas kvällstid under vår och höst samt delvis kvällstid under sommaren. Avskuggningen sker dock under relativt kort tid. Under betydande delar av den ljusa årstiden kan den berörda bebyggelsen inte anses störd ur solsynpunkt.

37 TROSA ANTAGANDEHANDLING Dnr KOMMUN 7(8) Angöring och parkering Angöring till tomtplatsen sker enligt gällande detaljplan P 07-3 över norra delen av fastigheten Snipan 1. De tre befintliga fristående byggnaderna är delvis belägna över rättighetsområdet varför tillfarten i dag sker i den södra delen av planområdet. Planförslaget anpassas till befintliga förhållanden. Byggrätt skapas för de tre befintliga fristående byggnaderna och rätten till tillfart flyttas till den södra delen av planområdet. Parkering förutsätts ske på den egna fastigheten. Vatten och spillvatten Bebyggelsen kan anslutas till kommunens VA-nät. En befintlig spillvattenledning berör planområdet i nordost och skyddas genom ett u-område. Dagvatten Inom kvartersmark finns möjligheter att anlägga fördröjningsmagasin för dagvatten. Uppvärmning Byggnader skall vara utformade så att energiförbrukning minimeras. För att underlätta konvertering till alternativa värmekällor ska byggnaderna förses med lämpligt värmesystem, exempelvis ett vattenburet system. Utnyttjandet av förnyelsebara energikällor skall eftersträvas för att möjliggöra en långsiktig ekologisk hållbar uppvärmning. I de fall fjärrvärmeanslutning är möjlig bör detta eftersträvas. El, tele och fiber Angränsande bebyggelse är ansluten till el- och telenät. Vattenfall har elanläggningar inom och i närheten av planområdet. Markförlagda kablar får ej byggas över och måste uppfylla det säkerhetsavstånd som framgår av Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter. Planområdet kan anslutas till fibernätet. Avfall Hantering av avfall ska ske i enlighet med kommunens reglemente.

38 TROSA ANTAGANDEHANDLING Dnr KOMMUN 8(8) REDOVISNING AV PLANENS GENOMFÖRANDE Tidplan Beslut om samråd Samhällsbyggnadsnämnden Beslut om granskning Granskningstid Godkännande Samhällsbyggnadsnämnden Antagande Kommunfullmäktige Laga kraft Juli 2015 Handläggningen har övergått till normalt planförfarande. Huvudmannaskap Kommunen är huvudman för angränsande allmänna platsmark. Genomförandetid Genomförandetiden är 10 år räknat från den dag planen vunnit laga kraft. Avtal Arrendekontrakt upprättas till överensstämmelse med planförslaget. Ekonomiska frågor Kostnader för upprättande och genomförande av detaljplanen åvilar AB Finessa Båtar. Planavgift ska ej tas ut vid bygglov. Fastighetsbildningsfrågor Ingen ny fastighetsbildning erfordras. Kommunen avser att även fortsättningsvis upplåta marken med arrende. Servitut kan bildas i enlighet med detaljplanens intentioner om ändrade tillfarter. Medverkande tjänstemän Utredningsarbetet har bedrivits i samråd med samhällsbyggnadskontoret. Solstudien har utförts av Carlstedt Arkitekter AB. Översiktlig markundersökning har utförts av ÅF Infrastructure AB. Bo Åhl Arkitekt SAR/MSA Bo Åhl Arkitektkontor AB Linda Axelsson Planchef Trosa kommun

39

40 Detaljplan del av Trosa 10:64 m fl, Trosa kommun Granskningsutlåtande Detaljplan för del av Trosa 10:64, Trosa kommun, dnr 2014/12 Granskningsutlåtande Upprättat av Samhällsbyggnadskontoret, Trosa kommun. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade , 7, att uppdra till Samhällsbyggnadskontoret att skicka ut förslag till detaljplan för del av Trosa 10:64 m fl på granskning. Kompletta detaljplanehandlingar sändes ut till berörda enligt fastighetsförteckning daterad Materialet har även funnits tillgängligt på kommunens webbplats, Samråd har skett från t o m Under samrådet har följande skrivelser inkommit: Nr Datum Remissinstans/fastighetsägare Synpunkter Trafikverket Ingen erinran Nykvarn Byggnads AB, Snipan 1 Ingen erinran Sandberg, Hans och Gunilla, Fiskekapellet 2, Synpunkter Lindmalm, Anders och Yvonne, Fiskekapellet 9, Johansson, Roger och June, Fiskekapellet 10, Cramer, Claes och Caroline, Fiskekapellet 6, Bengtsson, Roland och Bjelke, Agneta, Fiske- Kapellet Naturskyddsföreningen Trosabygden Synpunkter Länsstyrelsen Södermanlands län Synpunkter Vattenfall Eldistribution AB Ingen erinran

41 Synpunkter 3. Sandberg, Hans och Gunilla, Fiskekapellet 2, Lindmalm, Anders och Yvonne, Fiskekapellet 9, Johansson, Roger och June, Fiskekapellet 10, Cramer, Claes och Caroline, Fiskekapellet 6, Bengtsson, Roland och Bjelke, Agneta, Fiskekapellet 6 Undertecknade sakägare samt närboende, får härmed lämna synpunkter på det reviderade förslaget till detaljplan för del av Trosa 10:64. Våra synpunkter ska ses mot bakgrunden av att kommunen inte beaktat vad som tidigare framförts i anslutning till samrådet. Kommunen har för avsikt att upphäva strandskyddet genom den nya detaljplanen. Allmänt har vi svårt att förstå att kommunen, genom att tillåta uppförandet av en byggnad som låser marken många år framåt, avhänder sig möjligheten att ta marken i anspråk för annat ändamål om önskemål skulle uppstå. Det är stor skillnad med flexibel båtuppläggning inom området i förhållande till en permanent större båthall. Kommunen anser att det finns särskilda skäl enligt Miljöbalken 7 kap 18 c för att upphäva strandskyddet. Nedan kommenteras de tre angivna särskilda skälen. Första skälet om att området redan har tagits i anspråk så att det saknar betydelse för strandskyddets syften är inte korrekt. Sant är, enligt gällande detaljplan, att området är avsett för båtupplag. Men som vi visar på ovan är det stor skillnad på båtupplag och en större permanent båthall. Vi avvisar alltså första särskilda skälet. Som andra skäl anges att anläggningen måste ligga vid vatten och behovet kan inte tillgodo-- ses utanför området. Inte heller andra skälet är korrekt. Redan idag har behovet tillgodosetts utanför området. Visserligen medför detta ett antal transporter av båtar under våren och hösten. Transporterna måste inte gå genom den riksintressanta stadskärnan, som består av småhusbebyggelsen på båda sidor ån. Båtarna kan transporteras via Nyängsbron. Kommu-- nen påstår att antalet transporter är omfattande utan att visa på omfattningen, vilket vi krä-- ver. Enligt planen ska byggnaden även innehålla showroom, vilket kommer att leda till ett okänt antal båttransporter till byggnaden. Vi avvisar således även andra särskilda skälet. Enligt det tredje särskilda skälet ska verksamheten utvidgas och utvidgningen kan inte ge-- nomföras utanför området. Som vi visar på under andra skälet kan företagets utvidgning ske utanför området, varför vi även avvisar det tredje särskilda skälet. Slutsatsen blir enligt vår mening att kommunen saknar stöd i lagen för att upphäva strand-- skyddet. Kommunen har inte prövat möjligheten tillräckligt noga att finna lösningar för Finessavarvets utvidgning utanför det tänkta området.

42 Detaljplan del av Trosa 10:64 m fl, Trosa kommun Granskningsutlåtande Varken i samrådet eller förslaget till ny detaljplan framkommer det hur många båtar som planeras rymmas i byggnaden. Vi kan konstatera att byggnadens storlek gör att det blir en väsentlig avvikelse från kringliggande miljön. Kommunen anger i förslaget att båthallen storleksmässigt ska vara lika angränsande bebyggelsen på Snipan 2 och 3. Av ritning som medföljer förslaget, samt de måttangivelser för byggnationen som anges, framgår tydligt att den tänkta nya båthallen är betydligt större än befintliga byggnader, som det refereras till. Vi förstår inte vad kommunen vill uppnå med att inte ange korrekt information i förslaget och vi vill ha besked om vad som gäller. Sett från öster är det en väsentlig skillnad mellan byggnaderna, som finns idag, och läget för den nya hallen. Nuvarande byggnader döljs av andra byggnader medan den nya hallen med sin framskjutna placering kommer att synas som en stor industribyggnad från östra sidan av ån, där många turister passerar. Det kommer inte att stärka Trosa som en idyllisk plats med vackra vyer, som kommunen i andra sammanhang värnar om. Vi kan inte finna att Länsstyrelsens synpunkter om att nybyggnaden ska få en väl och medveten utformning för landskapsbilden har beaktats. Vi efterlyser samma sak som Länsstyrelsen. På sidan 6 av granskningshandlingen finns en bild av båthallen tillsammans med Snipans vandrarhem. Vi anser att bilden är missvisande och återger inte proportionerna korrekt. Vi kräver därför att förslaget kompletteras med ritningar från alla väderstrecken, så att det framgår på ett tydligt sätt båthallens dimensioner i förhållande till omgivningen. Vidare bör solstudien kompletteras med en solstudie i december eller januari för att få en helhetsbild av avskuggningen, och framförallt redovisa skuggningen av byggnaden under den årstid då solståndet är som lägst. Under rubriken Markföroreningar i granskningshandlingen skrivs att inga kända markföroreningar finns inom planområdet. Detta påstående anser vi inte stämmer, med hänsyn till att området hyst en bil-/båtmotorverkstad med allt vad det innebär av trolig kontaminering i marken av diverse spillprodukter från denna verksamhet. I samrådet för den kommande Översiktsplanen för Trosa står att Kommunens entréer både från land och sjöss är estetiskt tilltalande. Kraven har ökat på estetiskt tilltalande bebyggelse i exponerade lägen vilket upplevs positivt och nya projekt fungerar som viktiga inspirationskällor för det fortgående arbetet. Vi anser att Trosa kommun inte lever upp till denna målsättning som planförfattaren av Översiktsplanen har för entrén till Trosa från sjösidan, då förvaringshallen för båtar kommer att dominera landskapet från sjösidan och även landsidan. Sammanfattningsvis underkänner vi förslaget till detaljplan som det presenterats och förutsätter att gällande detaljplan skall fortsätta gälla för fastigheten Trosa 10:64. Vi står självfallet till förfogande för samtal om våra synpunkter om så önskas. Bemötande: Trosa kommun arbetar för att möjliggöra en fortsatt tillväxt och utveckling av det lokala näringslivet då detta har stor betydelse för hela kommunen. Arbetat omfattar givetvis också företag inom båt- och varvsbranschen. Varvsverksamheten är av strategisk betydelse för Trosa tätort och Trosa som turistort. Aktuellt planområde är beläget inom den

43 Detaljplan för del av Trosa 10:64 m fl, Trosa kommun Granskningsutlåtande del av Trosa som dominerats av varv sedan lång tid tillbaka och kommunen har varit tydlig med att prioritera detta även framgent. Området är i sig i anspråk taget för liknande ändamål som i föreslagen detaljplan. Planområdet är inhägnat och bebyggt med ett antal mindre byggnader samt mastskjul. Det gör att marken saknar betydelse för strandskyddets syfte och kan utgöra en grund för att häva strandskyddet i detaljplanen. Varvsverksamhet behöver av förklarliga skäl ligga vid vatten. Aktuellt företag har under en tid haft en del av sin verksamhet lokaliserad till norra delen av Trosa tätort vilket förutsatt omfattande transporter genom den kulturhistoriskt riksintressanta stadskärnan samt via passager invid förskola och grundskola. Val av transportväg har gjorts utifrån vilken typ av båt som ska fraktas och utifrån ett kommunalt perspektiv är det inte långsiktigt eller trafiksäkerhetsmässigt hållbart att hänvisa dessa tunga transporter antingen via riksintresset eller via Nyängsvägen där barn i åldern 1-12 år rör sig inom vägområdet dagtid. Därutöver är Nyängsbron enkelriktad vilket också innebär en trafiksäkerhetsrisk med större båttransporter. Hallen i industriområdet har rymt ca 100 båtar som behövts transporteras till och från företagets lokalisering invid Trosaån vår och höst. Den huvudsakliga verksamheten inom planområdet är båtförvaring och i den mån hallen utnyttjas som showroom kommer det ske i liten utsträckning och bedöms inte alstra trafik i den mängd svaranden antyder. Trosa kommun menar att platsen i sig är lämplig för varvsverksamhet. Det är i enlighet med den långsiktiga inriktningen för området och det är en utveckling av befintlig verksamhet inom området. Båtar kan lyftas från kajen intill den föreslagna byggnaden och därefter köras in i hallen utan långa onödiga transporter. Således menar kommunen att de tre punkter i Miljöbalkens 7 kap som angivits i planhandlingen är tillämpliga för att häva strandskyddet inom planområdet. Detaljplanen möjliggör byggnation inom en fastighet i form av att en byggrätt fastställs. Planen hanterar inte hur många båtar som byggnaden ev rymmer. Byggnaden ansluter till övriga varvsbyggnader och hallar i området och har anpassats i den norra delen med hänsyn till de bostadsfastigheter som är belägna norr om det parkstråk som skiljer av verksamhetsområdet från bostäderna. Planhandlingen redovisar den föreslagna byggrätten både i form av bestämmelser på plankartan samt i text i planbeskrivningen. Även illustration på den tänkta bebyggelsen samt skuggstudie finns redovisad i den distribuerade planhandlingen. I samband med att planhandlingen togs fram gjordes även illustrationsskisser från Östra Hamnplan. De visar på att den föreslagna byggnaden väl harmonierar med övriga varvsbyggnader och att vandrarhemmet Snipan tydligt avgränsar den nya byggnationen mot övriga delar av de mer publika delarna utmed Västra och Östra Hamnplan. Hela området från Varvsvägen och söderut utgör varvsområden och kommunen menar att detta inte stör den östra sidan som mer präglas av besöksnäringen. Som tidigare nämnts är varven och båttillbehörsbutikerna en tillgång för Trosa tätort och som även gagnar turister som besöker Trosa. Vad gäller utformningen av bebyggelsen ska den göras i samråd med kommunens stadsarkitekt eller motsvarande för att säkerställa att den nya bebyggelsen ges en korrekt utformning. Den illustration som finns redovisad i planhandlingen är i enlighet med de mått som detaljplanen anger. Med tanke på att projektet fortfarande är i detaljplanestadiet har någon exakt ritning för den tänkta byggnaden inte tagits fram. Kommunen menar att solstudien väl redovisar den tänkta byggnadens effekter på intilliggande bebyggelse. Således kommer inte någon komplettering att göras i enlighet med svarandens yttrande. Närmsta privata fastighet är belägen ca 30 m norr om planområdet tydligt avskiljd av såväl en allmän parkering som ett grönområde med väg samt gång- och cykelväg. Därutöver är bostadsbebyggelsen uppdragen från den södra fastighetsgränsen vilket gör att avståndet är ännu längre från den tänkta bebyggelsen. Det har inte funnits några kända markföroreningar inom planområdet. Inför antagandet har dock en översiktlig markundersökning gjorts. Undersökningen har gjorts av ÅF In- 4

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 79/2015 Dnr 2009-574 214 Detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42, Öxabäck Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Detaljplan

Läs mer

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1994/2012 Dnr planmodul: P 12/0013 Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun GRANSKNINGSHANDLING Granskning pågår mellan 30 september och 28 oktober

Läs mer

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1)

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Planavdelningen Upprättad 2013-02-18 ArkivNr: DNR TN 51/2012-214 Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) ARBOGA KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN Planområde PLANBESKRIVNING

Läs mer

Regionbildning Uppsala län

Regionbildning Uppsala län TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-05-19 Handläggare Anna-Karin Karlsson Kommunchef Regionbildning Uppsala län Förslag till beslut 1. att tillstyrka att Landstinget i Uppsala län ansöker hos regeringen om att

Läs mer

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08.

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08. Kommunstyrelsen Dnr: LKS 2012-297-214 Datum: 2012-11-08 PLANBESKRIVNING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.FL. DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN Samrådshandling, upprättad 2012-11-08 1 Detaljplanen består

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kommunstyrelsen, tisdagen den 28 april 2015 efter beslutande kommunstyrelsen i Nya näset, kommunhuset Ledamot

Läs mer

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1792/2009 Dnr planmodul: P 09/0022 ANTAGANDEHANDLING Planhandlingarna består av: - Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling Tillhör Kommunstyrelsen i Stenungsunds kommun beslut 2013-04-29 137 Detaljplan för Ställverk vid HOG 4:1 Stenungsunds kommun, Västra Götalands län... Ingela Sollid Kommunsekreterare Antagandehandling Upprättad

Läs mer

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389)

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] Kommunstyrelsen 2014-09-08 Dnr KS/2014:389 Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV PAJALA 11:59, PAJALA 11:37, SAMT PAJALA 9:3 Bilservice och handel samt industri Pajala kommun Norrbottens län

DETALJPLAN FÖR DEL AV PAJALA 11:59, PAJALA 11:37, SAMT PAJALA 9:3 Bilservice och handel samt industri Pajala kommun Norrbottens län DETALJPLAN FÖR DEL AV PAJALA 11:59, PAJALA 11:37, SAMT PAJALA 9:3 Bilservice och handel samt industri Pajala kommun Norrbottens län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1. HANDLINGAR - Plan- och genomförandebeskrivning

Läs mer

Lonnen - Vibäck 1:16 m fl

Lonnen - Vibäck 1:16 m fl UTSTÄLLNINGS- HANDLING Detaljplan för Lonnen - Vibäck 1:16 m fl - samt upphävande av del av detaljplan för Lonnen 6 - Vibäck Utställning 27 mars - 17 april 2013 3 (13) Detaljplan för LONNEN - VIBÄCK 1:16

Läs mer

KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-11

KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-11 KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-11 Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 19. Tid 2013-12-17, kl. 10.00 Plats

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för del av Åby 6:26 (Fårbetet) Mjölbyvägen Backasand Planområde Åby 6:27 Ödeshög Åby 6:26 Åby 6:142 Väg 50

GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för del av Åby 6:26 (Fårbetet) Mjölbyvägen Backasand Planområde Åby 6:27 Ödeshög Åby 6:26 Åby 6:142 Väg 50 Diarienummer 499/12-214 GRANSKNINGSHANDLING Datum: 2013-03-22 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för del av Åby 6:26 (Fårbetet) Ödeshögs kommun Mjölbyvägen Backasand Åby 6:27 Planområde Ödeshög Åby

Läs mer

Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2011-08-30 kl. 8.30 i kommunhuset, rum 293. Nr Ärendemening Sid Anm

Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2011-08-30 kl. 8.30 i kommunhuset, rum 293. Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden OBS! Tiden Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2011-08-30 kl. 8.30 i

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för MÅNSBO 1:59 m.fl. Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-09-25 Ingalis Morfeldt Plan- och byggchef Helena Reimfors Planarkitekt PLANBESKRIVNING

Läs mer

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad P07/10 Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad ANTAGANDEHANDLING GRANSKNING Sammanfattning Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder inom ett område intill Viskan

Läs mer

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09 2(33) Innehållsförteckning 32 Justering av protokoll och fastställande av föredragningslista 3 33 Förelägganden, uppföljning 4 34 Anmälan av delegeringsbeslut 5 35 Utestående uppdrag till förvaltningen

Läs mer

DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun

DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun Samrådshandling 2013-09-29 Dnr: 2010:162 DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun SAMRÅDSHANDLING 1 INNEHÅLL PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANKARTA 3 PLANBESTÄMMELSER 4 HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan. Mossarps verksamhetsområde i Gislaved. för del av Mossarp 1:3 m. fl. fastigheter. Gislaveds kommun, Jönköpings län. Planens beteckning

Detaljplan. Mossarps verksamhetsområde i Gislaved. för del av Mossarp 1:3 m. fl. fastigheter. Gislaveds kommun, Jönköpings län. Planens beteckning Planens beteckning S 216 Antagen av Kf 2013-01-31 Vunnit Laga kraft 2013-02-27 Genomförandetiden slut 2023-02-27 Detaljplan för del av Mossarp m. fl. fastigheter Mossarps verksamhetsområde i Gislaved Gislaveds

Läs mer

P16/09. Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad

P16/09. Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad P16/09 Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad ANTAGANDEHANDLING GRANSKNING Sammanfattning Detaljplanens syfte är att ge Borås ett landmärke vid västra infarten till Borås i en höjd av 20-33 våningar.

Läs mer

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Programområde S Samrådshandling 2009-06-01 Tsn 06.0318 Sammanfattning av detaljplaneprogrammet Detaljplaneprogrammet

Läs mer

Utredningsunderlag: Principförslag för lösande av områdets avloppshantering, PEHRSCO 2011-02-10 Bullerberäkning, Vectura 2011-07-06

Utredningsunderlag: Principförslag för lösande av områdets avloppshantering, PEHRSCO 2011-02-10 Bullerberäkning, Vectura 2011-07-06 1 Detaljplan för Sjöatorp 5:8 m fl fastigheter Hjortsberga Alvesta kommun PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning, med bilaga Behovsbedömning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för del av Vendelsö 3:68 Vendelsö PLANBESKRIVNING. Enkelt planförfarande Laga Kraft: 2014-07-11. Dnr PLAN 2010.41

Detaljplan för del av Vendelsö 3:68 Vendelsö PLANBESKRIVNING. Enkelt planförfarande Laga Kraft: 2014-07-11. Dnr PLAN 2010.41 Detaljplan för del av Vendelsö 3:68 Vendelsö PLANBESKRIVNING Enkelt planförfarande Laga Kraft: 2014-07-11 Dnr PLAN 2010.41 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR... 5 FÖRÄNDRINGAR PLANFÖRSLAG...

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Illustrationsplan Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning

ANTAGANDEHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Illustrationsplan Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning JULARP Norra Rörumsvägen väg 23 Planområde EKERÖD HOLMA LILLA HOLMA ELISETORP Detaljplan för Sjunnerup 2:9 m fl fastigheter, Södra delen Höörs tätort, Höörs kommun, Skåne län Upprättad: 2011-08-25 Bo Johansson

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214 Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1 i Södertälje stad Upprättad: 2014-04-30 GRANSKNINGSHANDLING Vad är kommunal planering Kommunen

Läs mer

STADSKÄRNAN 1:172 MFL PLANBESKRIVNING. Antagandehandling. Uddevalla, Uddevalla kommun. Detaljplan för. Upprättad 2012-02-16

STADSKÄRNAN 1:172 MFL PLANBESKRIVNING. Antagandehandling. Uddevalla, Uddevalla kommun. Detaljplan för. Upprättad 2012-02-16 Arkivnr: 1131 Antagen av MSN: 2012-02-16 Laga kraft: 2012-11-07 Detaljplan för STADSKÄRNAN 1:172 MFL Uddevalla, Uddevalla kommun ARB 553 Antagandehandling Upprättad 2012-02-16 PLANBESKRIVNING Till detaljplanen

Läs mer

Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17. Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling

Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17. Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling 1 1. Inledning Syfte Syftet med planen är att medge nya bostäder i Röhult vid Lilla Färgen. Planhandlingar Läge och areal

Läs mer

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun 2 Skala 1:500 3 Denna handling har utarbetats genom kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet, Alisa Basic, detaljplanechef

Läs mer

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Lagakraftbevis Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2015-04-21 80 detaljplan för INGELSTAD 16:8, Ingelstad i Växjö kommun

Läs mer