Kort historik i korthet...4 VD kommenterar...5 Affärsidé, vision och strategi...6 Verksamheten...7 Operativ struktur och organisation...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kort historik...3 2006 i korthet...4 VD kommenterar...5 Affärsidé, vision och strategi...6 Verksamheten...7 Operativ struktur och organisation..."

Transkript

1 Årsredovisning 2006

2 Innehåll Kort historik i korthet VD kommenterar Affärsidé, vision och strategi Verksamheten Operativ struktur och organisation Ekonomisk utveckling i sammandrag och nyckeltal Förvaltningsberättelse Revisionsberättelse Resultaträkning Balansräkning Förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter Styrelse och ledande befattningshavare Tidpunkter för ekonomisk information Årsstämman Kontaktuppgifter

3 3 Kort historik FastTV AB grundades i februari 2003 av Stephan Guiance och Claus Michael Drastrup och bolaget finns idag i Sverige, Danmark och Norge. Vid slutet av 2003 förvärvade Bonnier Entertainment AB 92 procent av FastTV. Sedan bolaget trädde i operativ drift i januari 2004 har det slutits ett stort antal avtal med programbolagen kring IP-distribution. Sommaren 2005 inledde FastTV ett strategiskt och operationellt viktigt samarbete med Swedish Space Corporation (Rymdbolaget) gällande leverans av mottagningstjänster. Ytterligare ett strategiskt viktigt beslut var att inleda samarbete med en ISP (Internet Service Provider). Genom bredbandsaktören SkyComs förvärv av samtliga aktier i FastTV i april 2006 säkerställdes ett sådant samarbete. FastTV har sedan dess inlett samarbete med andra bredbandsaktörer. I december 2006 skrevs det svensk TV-historia när FastTV tecknade operatörsavtal om IPTV med Teracom, som för första gången upplät sitt bredbandsnät för digital-tv. FastTVs grundare Claus Michael Drastrup och Stephan Guiance.

4 i korthet Per den 1 maj 2006 förvärvades samtliga aktier i FastTV av Sky Communication in Sweden AB (publ). I samband med förvärvet tillfördes bolaget ett aktieägartillskott uppgående till 30,5 MSEK av den tidigare ägaren. Vid extra bolagsstämmor under hösten beslutades att öka bolagets aktiekapital genom nyemissioner i syfte att förbereda bolaget inför notering på AktieTorget. I december tecknade FastTV ett för Sverige helt nytt TV-distributionsavtal med Teracom, som nu för första gången upplåter sitt omfattande bredbandsnät för distribution av IPTV. Avtalet innebär att närmare en miljon hushåll under 2007 kommer att få möjligheten att välja IPTV från FastTV. Per den 31 december 2006 hade bolaget cirka aktieägare. Antalet aktier uppgick till samt betalt tecknade aktier (BTA) till I januari slutförde bolaget en nyemission som tillförde drygt 22 MSEK varefter aktien noterades på AktieTorget. I syfte att utveckla sin kritiska massa för TV-distribution och sin plattform i Danmark har FastTV ingått avtal med bredbandsleverantören A+ om delägarskap i FastTVs dotterbolag i Danmark. Ägarandelarna per 29 september är 51 % FastTV AB respektive 49 % A+. A+ är FastTVs bredbandsdistributör i Danmark. Jag hoppas det kommer fler som oss och sätter fart på dinosaurierna VD Stephan Guiance i Dagens Media den 11 december 2006 med anledning av att FastTV tecknade avtal om att bli första leverantör av IPTV i Teracoms bredbandsnät. Samma typ av partnerskap slöts i Norge i början av 2007 där bredbandsföretaget StarNordic AS förvärvade 49 % av aktierna i FastTV AS. Ägar- och partnerskapet med StarNordic innebär att det skapas ett nytt alternativ till övriga aktörer i Norge. I februari 2007 tecknades avtal med Lunds Energi Öppet Stadsnät som ger ytterligare hushåll i Lund, Eslöv och Lomma möjlighet att välja FastTV som TV-distributör. Avtal har tecknats med ONE Media avseende kundtjänst och ärendehantering för att möta den framtida kundtillströmningen.

5 5 VD kommenterar FastTVs resa från starten tills idag har varit otroligt intensiv. Visioner, kunskap och en stark tro på IPTV som framtidens TV var drivkrafterna när Claus Michael Drastrup och jag började bygga fundamentet till det som idag är FastTV. Sedan 2004 har vi lagt stort fokus på att skapa tillgång till lokala och nationella fiberstrukturer samt att klarera rättigheter avseende distributionsinnehållet. Det har de senare åren slutits viktiga distributionsavtal med stadsnät och allt fler fastighetsägare ser vilken stor potential det finns i IPTV fick FastTV en ny ägare som gick in med kapital. Detta gjorde i sin tur att vi fick möjlighet att på allvar sätta igång den operativa verksamheten och så att säga bygga väggar på vårt fundament. Vi har fått spännande tekniska lösningar på plats och vi räknas idag i samma andetag som Telia och Canal Digital och står oss bra i jämförande tester. När FastTV under året tecknade operatörsavtal med medieoperatören Teracom, som därmed för första gången upplät sitt bredbandsnät för IPTV, skrev medierna att det skapades svensk TV-historia. FastTV blev en möjlig TV-operatör för närmare en miljon hushåll. Vårt nästa steg var att fortsätta expansionen genom att etablera partnerkoncept i Danmark och Norge. Detta innebär att den fortsatta utvecklingen av FastTV sker tillsammans med lokala partners, initialt i Danmark, Sverige och Norge. Genom detta koncept kan FastTV nu erbjuda sina tjänster till partnernas befintliga kunder och dra fördel av allt marknadsföringsarbete som partnerna bedriver. För oss innebär det även att FastTV har gått från att vara en renodlad IPTV-operatör till att, via sina delägda dotterbolag, bli en triple play-operatör som förutom IPTV via digitalbox även kan erbjuda hushållen bredbandsaccess och telefoni som en sammanhållen tjänst. Fundament och väggar är nu på plats i vårt FastTV-bygge. Vi har lyckats erhålla rättigheter från de största programbolagen och har kunnat fylla FastTV Mediaportal med tjänster som videoon-demand, e-post och Internet. Vi har nödvändig infrastruktur på plats, vi har de nödvändiga stödsystemen för att administrera ett IPTV-bolag och vi har en organisation med hög kompetens och stort engagemang. I takt med att IP blir standard i allt fler fastigheter och nybyggnationer är vi idag rustade att möta alla nya kunder som upptäcker fördelarna med digital-tv via bredband. Stockholm i juni 2007 Stephan Guiance Foto: Mauro Rongione

6 6 Affärsidé, vision och strategi Affärsidé FastTVs affärsidé är att via bredbandsinfrastruktur erbjuda interaktiva tjänster och interaktiv underhållning till hushåll och företag på den skandinaviska marknaden. Vision FastTVs vision är att förbli den ledande innehållsleverantören och operatören av interaktiva tjänster och interaktiv underhållning på den skandinaviska marknaden oberoende av teknisk plattform. Strategi FastTVs övergripande strategi för att kunna uppnå bolagets fastställda mål baseras huvudsakligen på två parallella och kompletterande strategier anpassade till den skandinaviska marknaden. Den ena är bildandet av partnerkoncept för att tillförsäkra ökad kundtillströmning och fortsatt expansion på alla marknader. Den andra är utökade distributionsvägar via andra plattformar, så som PCTV, vilket tillför mervärde och lojalitet för befintliga kunder samtidigt med att det minimerar investeringar i infrastruktur. Rörlighet och interaktivitet blir allt viktigare i framtiden. Det ska gå att kunna titta på TV var man vill, när man vill och på vilken plattform man vill. IPTV innebär valfrihet på kundernas villkor. Stephan Guiance, VD FastTV

7 7 Verksamheten FastTV distribuerar TV, Internet och telefoni via bredbandsnät i hela Skandinavien. Via FastTV Mediaportal erbjuder bolaget ett komplett paket med TV-kanaler, videouthyrning (video-on-demand), Internet och e-post. Interaktiv TV För att kunna se FastTV krävs att kunden har bredband anslutet till sitt hushåll och att anslutningen är garanterat 8 Mbit/s för att tjänsten skall fungera väl. Hushållets nätoperatör måste ha FastTVs tjänster i sitt nät för att man ska kunna bli kund. IPTV är digitala TV-signaler som levereras via högkapacitetsbredband. Eftersom TV-signalerna levereras via högkapacitetsbredband finns det en nästan obegränsad möjlighet för överföring av ljud, bild och data. För tittaren innebär det möjlighet till ett betydligt bredare utbud av tjänster och innehåll som on-demand-tjänster, e- post och Internet direkt i TVn. Detta är inte möjligt med de andra traditionella formerna av TV-distribution, som har begränsad kapacitet. Digitala sändningar är inte känsliga för störningar på samma sätt som parabol, som påverkas av kraftigt regn eller snö. Skuggbilder i rutan försvinner helt. Det är digitalboxen som gör det möjligt att ta TV-signalens väg från rymden till FastTVs kunder Numera går signalerna även via Teracoms bredbandsnät. Med det får närmare en miljon hushåll möjlighet att välja FastTV. Teracom ingår bland distributörerna.

8 VERKSAMHETEN 8 I TV-guiden kan man lätt se utbudet i olika genrer, t.ex. alla barnprogram eller all sport. emot de digitala signalerna i bredbandet och omvandla dem till TV-kanaler. Kunden antingen köper eller hyr digitalboxen av FastTV och den passar till alla TV-apparater, nya som gamla, och kopplas på via scartkabel. FastTV Mediaportal FastTV är en integration av flera olika upplevelser via Mediaportalen. Det innebär att man kan få tvåvägskommunikation i sin TV, vilket öppnar för en lång rad möjligheter för direkt kommunikation med omvärlden via TVn. I abonnemanget/anslutningen ingår tillgång till FastTV Mediaportal, där man väljer mellan olika kanalpaket. Oberoende av vilket kanalpaket man väljer, kan man dessutom för samma kostnad surfa fritt på Internet, skicka e-post med hjälp av det medföljande tangentbordet och beställa filmer direkt till sin TV video-on-demand. Marknaden En av de tydligaste trenderna under året har varit att marknadens aktörer i allt större utsträckning erbjudit fler tjänster till konsumenter via samma infrastruktur. FastTV har genom sina partneravtal i Danmark och Norge skapat nödvändiga förutsättningar för att utvecklas i denna riktning. FastTV erbjuder redan idag konsumenter både i Danmark och Norge en komplett triple play-tjänst innehållande TV, bredband och telefoni under varumärkena FastTV, FastTVNet och FastPhone. Med ett val i menyn kommer man enklare åt sina favoritkanaler som man även kan få påminnelse om. I Danmark har FastTV under fjärde kvartalet startat upp försäljningen i Danmarks största fibernät, DONG Energy. Nätet har sin största utbredning på Nordsjälland och Köpenhamn med förstäder. I Sverige pågår för närvarande en släckning av det analoga TV-nätet vilket medfört stort medialt fokus på digital-tv. Detta har ökat konsumenternas intresse och acceptans för digital-tv. Intressant att notera är att ca 90 % av alla platta TVapparater som säljs i Sverige är HD-förberedda. Vi tolkar detta som att konsumenterna i allt större utsträckning kommer att efterfråga en TV-leverantör som kan leverera HDTV och video-ondemand. Nya aktörer bedöms utgöra större hot mot de stora etablerade aktörerna än deras inbördes konkurrens. De stora etablerade bolagen tvingas till omfattande investeringar för att kunna utveckla sitt tjänsteutbud och det är tydligt att en konsolidering av marknaden sker. FastTV har en bra position där bolaget inte är bundet till någon av de stora aktörerna och har under ett antal år utvecklat egen teknik och innehåll. Därför kan FastTV aktivt delta i den konsolidering som kommer att ske. Tillväxt FastTV hanterar sedan sommaren 2005 sin egen TV-plattform för produktion och vidaredistribution av innehåll för IPTV i MPEG-2-format. Med vissa tilläggsinvesteringar kan plattformen komplette-

9 VERKSAMHETEN 9 ras till att även kunna användas för distribution av PCTV i MPEG4-format samt framledes ytterligare format avsedda för t.ex. digitalboxar till TV, PC, PDA eller andra mobila enheter. Bolaget kan på detta sätt kapitalisera på redan gjorda investeringar i befintlig produktionsplattform och rättigheter. I takt med bredbandsutbyggnaden i Skandinavien och allt bättre komprimeringstekniker står FastTV således rustade att erbjuda hushåll och företag IPTV. Då FastTVs plattform redan idag distribueras på ett lyckosamt sätt i Sverige, Danmark och Norge ser vi även möjligheter för fortsatt expansion i Finland, Baltikum och på Island. På så sätt kan kundbasen öka samtidigt med att stordriftsfördelarna reducerar kostnader för produktion och innehåll. Marknadens storlek och tillväxt Sverige Post- och telestyrelsen (PTS) bedömer att det sammanlagda antalet hushåll som i januari 2006 hade möjlighet att ansluta sig till någon form av IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet grovt kan uppskattas till 2.5 miljoner. Detta motsvarar 56 procent att alla hushåll i Sverige och är en ökning på närmare 40 procent under Anslutningar med minst 2 Mbit/s utgör nu drygt hälften av alla abonnemang. Mottagningskapacitet Under 2005 hade hushåll möjlighet att få en kapacitet på mer än 10 Mbit/s i överföringshastighet. Till detta uppgraderade Teracom sitt nät under 2006 med ytterligare kunder till 24 Mbit/s i överföringshastighet hushåll har därmed en möjlighet att få en kapacitet på mer än 10 Mbit/s i överföringshastighet. Fiber Cirka 150 operatörer har angett att de tillhandahåller anslutningar via fiber till slutanvändare. Antalet leveransklara, fysiskt möjliga anslutningar uppgår till knappa vilket är en ökning med 11 procent från föregående år. Det innebär att cirka 21 procent av hushållen har fiber ända fram till bostaden. Den svenska marknaden i siffror Antal hushåll som kan få bredband i Sverige 2006/01: 2,5 miljoner Antal hushåll som kan få bredband med minst 2 Mbit/s (2006/01): 1,25 miljoner Antal hushåll som kan få bredband (xdsl) med minst 10 Mbit/s: Antal bredbandskunder (xdsl): 1,7 miljoner Antal kunder som har fiber anslutet i december 2005: Antal privata kunder med Internetaccess via någon form av bredbandsaccess Antal privata kunder Andel av hushållen % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Marknadsandelar för olika accessformer Marknadsandel 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Antal privata kunder Andel av hushållen Fiber-LAN Kabel-TV xdsl Källor: PTS (Post & Telestyrelsen), Svensk Telemarknad Mediavision. Teracom.

10 VERKSAMHETEN 10 Danmark FastTV.net A/S har i fjärde kvartalet 2006 på allvar fått igång försäljningen och leveranserna i DONG Energys fibernät, som är Danmarks största med stor tyngd i Norra Själland samt Köpenhamn med omnejd. Näten SEAS-NVE och Energi Fyn Bredbånd blev försenade under 2006 men återaktiverades under februari Utbyggnaden av dessa nät sker enligt plan och kommer att påverka FastTV:s kundtillväxt positivt. För att tillmötesgå kundernas önskemål levereras numera även kanalerna TV2 News, SBS Net samt Eurosport, 2, Playhouse Disney, Mezzo och Silver. Ytterligare kanaler är på väg in i utbudet. Norge Marknaden för IPTV börjar mogna i Norge. Det finns idag drygt privata hushåll som tittar på IPTV varje dag. Det har tillkommit några nya aktörer som erbjuder IPTV och man ser tendenser på att det kan bli en IPTV-boom lik den som vi har sett för IP-telefoni. Fler av de nätägare som FastTV Norge har varit i dialog med sedan tidigare om distributionsrätt i deras nät kommer nu tillbaka. FastTV är i full gång med tester i ett nät som tidigare har varit avvaktande till IPTV och vi ska nu göra tester i ett nät som hitintills har varit stängt för oss. Telenor som har 50 procent av bredbandsmarknaden (Internetuppkopplingar) har flaggat att de kommer att erbjuda IPTV över telenätet under NextGenTel, som är klar tvåa på bredbandsmarknaden med 14 procents marknadsandel, har flaggat att de vill komma med IPTV över MPEG4 hösten Marknaden förväntar sig då att de ska kunna erbjuda detta till merparten av sina kunder, vilket bidrar till att sätta ytterligare fart på aktörerna på IPTV-marknaden. Under första kvartalet 2007 ingick FastTV ett mycket viktigt avtal. Det var avtalet med Hafslund Telekom, som har nåbara hushåll i Oslo och kan nå över hushåll inom 250 meter från närmsta anslutningspunkt. Hafslund har över kunder och omsätter cirka 10 miljarder kronor. Bolaget satsar starkt på bredbandsutbygg- naden och FastTV är leverantör av TV-tjänsten. De första kundavtalen i samband med Hafslundavtalet har redan kommit in och FastTV har även en del digitalboxar ute på test hos bostadsrättsföreningar. FastTV har i samarbete med Salten Bredbånd skrivit avtal om att leverera IPTV till Nord Troms Kraftlag. Detta är en milstolpe för FastTV i och med att en tidigare IPTV-leverantör väljs bort till fördel för FastTV. FastTV har även skrivit avtal om pilottest av signalen i näten i Eidsiva Bredband som är Norges nionde största bredbandsleverantör. Dessutom har FastTV ingått avtal om pilottest i nätet till Ella Kommunikasjon som är Agder Energis telekombolag. Vi hoppas att testen går bra och leder till slutliga avtal om leverans av IPTV i dessa nät. Tom Erik Jæger, ansvarig för FastTV i Norge. Niels Jørgen N Skov, ansvarig för FastTV i Danmark.

11 11 Operativ struktur och organisation Styrelse VD Innehåll och Rättigheter Marknad och Försäljning Teknik Ekonomi och Administration Innehåll och rättigheter I funktionen innehåll och rättigheter ligger anskaffande av rättigheter för TV-kanaler, video-ondemand, subscriber-on-demand, pay-per-view, spel, musik m.m. Inom denna funktion ligger även bolagets produktutveckling. Marknad och Försäljning Inom denna funktion är bolagets marknadsföring, försäljning och kundservice placerad. Inom ramen för denna funktion bedrivs även bolagets produktutveckling. Teknik Funktionen teknik ansvarar för drift och underhåll av bolagets tjänster. Detta innefattar infrastruktur, mottagning, distribution, upphandling, installationer m.m. Denna funktion deltar även i bolagets produktutveckling. Ekonomi och administration Funktionen ansvarar för bolagets löpande redovisning, rapportering och personaladministration.

12 ÅRSREDOVISNING Ekonomisk utveckling i sammandrag och nyckeltal RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG MSEK Omsättning 10,7 8,2 1,5 0 Kostnader -45,4-40,0-12,1-0,3 Avskrivningar -3,2-0,9-0,2 0 Rörelseresultat - 37,9-32,7-10,8-0,3 Finansnetto -0,2-0,3-0,1 0 Resultatandelar 1, Erhållna koncernbidrag 0 1,2 9,8 0 Skatt 0 1,3 0 0 Nettoresultat - 36,7-30,5-1,1-0,3 BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG MSEK Tecknad ej inbetald emission 9, Anläggningstillgångar 5,6 2,3 0,4 0 Övriga omsättningstillgångar 7,0 26,8 5,9 0 Likvida medel 2,8 0,3 0 0,1 Summa tillgångar 24,4 29,4 6,3 0,1 Eget kapital 12,2 1,1-1,3-0,2 Minoritetsintresse 3, Kortfristiga skulder 9,0 28,3 7,6 0,3 Summa eget kapital och skulder 24,4 29,4 6,3 0,1

13 EKONOMISK UTVECKLING I SAMMANDRAG OCH NYCKELTAL 13 KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG MSEK Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital -34,9-29,6-0,9-0,3 Kassaflöde från förändring i rörelsekapital 2,4 1,1 1,4 0,3 Kassaflöde från investeringsverksamheten -6,5-2,8-0,6 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 41,6 31,5 0,1 Årets kassaflöde 2,6 0,2-0,1 0,1 Likvida medel vid årets början 0,2 0 0,1 0 Likvida medel vid årets slut 2,8 0,2 0 0,1 NYCKELTAL MSEK Expansion, % 31,2 459,0 n/a n/a Rörelsemarginal, % neg neg neg n/a Vinstmarginal, % neg neg neg n/a Soliditet, % 50,0 3,8 n/a n/a Eget kapital 12,2 1,1-1,3-0,2 Kassaflöde före investeringar -31,5-28,5 0,5 0 Kassaflöde efter investeringar -38,0-31,3-0,1 0 Likvida medel 2,8 0,2 0 0,1 Antal aktier i genomsnitt Eget kapital per aktie, SEK 0, Resultat per aktie, SEK -2, Utdelning per aktie, SEK Antal anställda, medel under året Definitioner Expansion Årets omsättning minus föregående års omsättning i relation till föregående års omsättning. Rörelsemarginal Rörelseresultat i relation till omsättning. Vinstmarginal Resultat efter skatt i relation till omsättning. Soliditet Eget kapital i relation till totalt kapital och skulder. Eget kapital Eget kapital vid periodens slut. Eget kapital per aktie Eget kapital i relation till genomsnittligt antal aktier under året. Resultat per aktie Nettoresultat i relation till genomsnitt av utestående aktier under året.

14 ÅRSREDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för FastTV.net AB (publ), org.nr , får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret Verksamhet FastTV.net AB med huvudkontor i Marievik, Stockholm, är moderbolag i koncernen. FastTVs affärsidé är att via bredbandsinfrastruktur erbjuda interaktiva tjänster och underhållning på den skandinaviska TV-marknaden. Detta sker genom FastTV Mediaportal där kunden förutom tillgång till valfritt kanalpaket kan surfa på Internet, skicka e-post och beställa filmer direkt till sin TV. FastTVs mål är att finnas på alla relevanta distributionsplattformar och nå en majoritet av de skandinaviska hushållen senast I den koncernredovisning som har upprättats per den 31 december 2006 ingår, utöver moderbolaget, det helägda dotterföretaget FastTV AS i Norge samt det delägda dotterföretaget FastTV A/S i Danmark. Väsentliga händelser under verksamhetsåret Per den 1 maj förvärvades samtliga aktier i bolaget av Sky Communication in Sweden AB (publ). I samband med förvärvet tillfördes bolaget ett aktieägartillskott uppgående till 30,5 MSEK av den tidigare ägaren. I samband med förvärvet valdes vid en extra bolagsstämma Håkan Broberg, Samuel Hägglund och Stephan Guiance till nya styrelseledamöter. Den 31 augusti hölls en extra bolagsstämma varvid beslutades att öka bolagets aktiekapital med SEK genom en nyemission av aktier à 100 kronor. Emissionens syfte var att förbereda bolaget inför en planerad notering. Den 15 september hölls en extra bolagsstämma varvid beslutades att öka bolagets aktiekapital med maximalt kronor genom en nyemission av maximalt aktier. Emissionen skall riktas till Sky Communication in Sweden ABs aktieägare och emissionskursen skall vara 1 krona. Vidare valdes Hans Larsson till ny styrelseledamot samt att Stephan Guiance avgick ur styrelsen. Den 4 oktober hölls en extra bolagsstämma varvid beslutades att upphäva tidigare emissionsbeslut av den 31 augusti och i stället nyemittera maximalt aktier till emissionskursen 1 krona och därmed att öka bolagets aktiekapital med maximalt kronor. Dessutom beslutade stämman att de som tecknar aktier i emissionen vederlagsfritt skall erhålla samma antal teckningsoptioner som berättigar innehavaren att teckna en aktie i FastTV.net AB för 1:50/styck. Vidare beslutade stämman att upphäva det tidigare emissionsbeslutet från den 15 september och beslutade att nyemittera maximalt aktier, dvs att öka bolagets aktiekapital med maximalt kronor. Bolagsstämman beslutade att de som tecknar ovanstående aktier, vederlagsfritt skall erhålla samma antal teckningsoptioner. Slutligen beslutade bolagsstämman att nyemittera maximalt teckningsoptioner. Aktiekapitalet kommer, vid full konvertering av teckningsoptionerna, att öka med maximalt kronor. Kontoren i Stockholm och Köpenhamn har under sommaren flyttat till nya lokaler. Mot bakgrund av att FastTV vill utveckla sin kritiska massa för TV-distribution och sin plattform i Danmark har avtal ingåtts med bredbandsleverantören A+ om delägarskap i FastTVs dotterbolag i Danmark. Ägarandelarna per 29 september är 51 % FastTV.net AB resp. 49 % A+. A+ kommer samtidigt att vara FastTVs internet- och telefonidistributör i Danmark. I december tecknade bolaget ett operatörsavtal med Teracom som för första gången upplåter sitt omfattande bredbandsnät för distribution av IPTV. Avtalet innebär att närmare en miljon hushåll under 2007 kommer att få möjligheten att välja IPTV från FastTV. Samarbetet är ett genombrott för den svenska TV-distributionsmarknaden.

15 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 15 För att säkerställa en professionell hantering av den framtida kundtillströmningen i Sverige har avtal tecknats med ONE Media avseende kundtjänst och ärendehantering. Under hösten genomfördes två nyemissioner varvid cirka 11 MSEK tillfördes företaget. För tiden fram till årsstämman 2007 valdes ny revisor, Bo Wennertorp, Wennertorp Revision. Wennertorp miste sin behörighet som revisor i mars På en extra bolagsstämma den 7 maj valdes Carl Niring till ny revisor i FastTV AB. Resultat och finansiell ställning FastTVs omsättning uppgick till 10,7 MSEK (8,2) och rörelseresultatet blev -38,0 MSEK (-32,7). Det negativa resultatet beror i huvudsak på fortsatt höga kostnader för programvaruleveranser och bredbandstjänster samt högre kostnader för övriga externa tjänster. I takt med en ökad kundtillströmning och att bolaget når tillräckliga volymer kommer minimitariffer att ersättas med en avgift per kund alternativt att bolaget får rabatter, vilket mer kommer att matcha intäkterna. Resultatet efter skatt uppgick till -36,7 MSEK (-30,5). Tidigare ägare tillsköt aktieägartillskott på 30,5 MSEK (31,5) under första halvåret, innan bolaget såldes till SkyCommunication in Sweden AB. Nettoförlusten motsvarar 2,60 SEK per aktie för 2006 jämfört med en förlust motsvarande SEK för motsvarande period föregående år. Soliditeten vid årets slut uppgick till 50,0 (3,8) procent. Kassaflödet från den löpande verksamheten blev MSEK -31,5 (-28,5) och totalt kassaflöde till MSEK 2,6 (0,2). Likvida medel uppgick vid årets slut till 2,8 MSEK (0,2). Koncernen har inga check- eller fakturakrediter. Per 31 december har koncernen en nettoskuld på 0,3 MSEK (0,0). Investeringar Årets nettoinvesteringar uppgick till MSEK 6,5 (2,8). Finansiell riskhantering Företagets finanspolicy formar ett ramverk av riktlinjer och regler för hantering av de finansiella riskerna. FastTV ska minimera valutarisken som uppstår i de kommersiella flödena. Spekulativt positionstagande, i syfte att skapa intäkter på kursrörelser, får inte ske. Handel mellan moder- och dotterbolag ska ske i dotterbolagets valuta, för att undvika att dotterbolagen får en valutarisk att hantera. Företaget har verksamhet i utlandet och är därför exponerat för risker på grund av valutakursförändringar. Riskerna utgörs dels av omräkningsrisker på tillgångar och skulder i utländska bolag, dels av omräkningsrisker genererade av försäljnings- och inköpstransaktioner. När omräkningsriskerna ökar kan bolaget komma att kurssäkra dessa. Vid omräkning av utländska dotterbolag utsätts koncernen för en valutadifferens som redovisas direkt mot eget kapital. Genom aktieinnehavet FastTV A/S i Danmark har bolaget en balansexponering i utländsk valuta. Vid årsskiftet uppgick denna exponering till totalt 2,5 MSEK. Aktieinnehavet redovisas under rubriken aktier och andelar i dotterföretag. Denna exponering är inte valutakurssäkrad. Framtida behov av kapital Bolaget har otillräckliga kundintäkter och begränsade resurser i form av likvida medel. För att säkerställa fortsatt drift har huvudägaren i bolaget, Sky Communication in Sweden AB, uttryckt sin vilja att fortsatt finansiera FastTV fram till dess bolaget har ordnat egen finansiering av verksamheten. Den 30 maj erhölls 2,2 MSEK i lån och ytterligare lån om cirka 8 MSEK har ställts i utsikt. I tillägg till detta föreslås på årsstämman den 19 juni 2007 att styrelsen bemyndigas att genomföra nyemission av FastTVs aktier bland annat för att stärka bolagets finansiella ställning. FastTV AB planerar att till senast den 15 augusti 2007 ha genomfört en riktad företrädesemission med målsättningen att bolaget kommer att tillföras MSEK. Emissionen förväntas i sin helhet bli garanterad. Medarbetare Medeltalet anställda under året i koncernen uppgick till 16 personer, vilket var 2 personer fler än föregående år. Vid årsskiftet var det totala antalet anställda 9 personer, jämfört med 18 personer den

16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE december Fördelningen är 67 procent män och 33 procent kvinnor. Majoriteten av de anställda arbetar på huvudkontoret i Stockholm. FastTV har sedan bolaget bildades haft en låg personalomsättning och sjukfrånvaro. Redogörelse för styrelsens arbete FastTVs styrelse bestod vid årsskiftet av fem medlemmar. Vid den extra bolagsstämman i februari 2006 omvaldes Torsten Larsson, Claus Drastrup, Stephan Guiance och Johan Cramér samt nyvaldes Jonas Eriksson. Vid den extra bolagsstämman i augusti valdes Håkan Broberg och Samuel Hägglund till nya styrelsemedlemmar samt omvaldes Stephan Guiance. Håkan Broberg utsågs till styrelsens ordförande. Vid den extra bolagsstämman i september valdes Hans Larsson till ny ledamot samtidigt som Stephan Guiance entledigades. Firman tecknas av styrelsen eller av två styrelseledamöter i förening. VD har alltid rätt att teckna firman för löpande förvaltningsåtgärder enligt 8 kapitlet 30 i Aktiebolagslagen. Bolagets styrelse utser VD, vilken ansvarar för att styrelsen löpande får information om bolagets verksamhet och ekonomiska utveckling. Bolagets ekonomichef är sekreterare i styrelsen. Tjänstemän i bolaget kan adjungeras till möten som behandlar bokslut, investeringar, förvärv, strategier etc. Styrelsen har beslutat om en arbetsordning som reglerar styrelsens arbetsformer och arbetsfördelning mellan styrelse och VD samt formerna för den löpande ekonomiska rapporteringen. Arbetsordningen anger även bland annat vilka punkter som skall behandlas på de olika styrelsemötena samt att styrelsen skall träffa bolagets revisor minst en gång per år. Styrelsesammanträdena förbereds av VD och ekonomichefen i samråd med ordföranden. Beslutsprotokoll upprättas vid styrelsemötena där varje ledamot har rätt att få en avvikande mening antecknad. I de fall då styrelsen behandlar ärenden där jäv föreligger, lämnar berörda styrelsemedlemmar mötet såvida inte separata möten avhålls. Under 2006 har samtliga beslut varit enhälliga. Under verksamhetsåret 2006 hade styrelsen åtta (sex) sammanträden. Styrelsemötena har i huvudsak ägt rum på bolagets kontor. Vid mötena har de ärenden behandlats som stadgats enligt arbetsordningen, till exempel strategifrågor, resultat och finansiell ställning, större investeringar, delårsrapporter och årsbokslut, budget samt de under året genomförda nyemissionerna. Vid alla styrelsemöten har bolagets ekonomichef varit sekreterare. Styrelsens kommittéer Utöver styrelsens ordinarie arbete finns två kommittéer: Nominerings- och kompensationskommittén som består av Håkan Broberg och Samuel Hägglund, har till uppgift att löpande övervaka lönesättningen i bolaget samt att föreslå kandidater till bolagets styrelse och ersättningsnivåer. Revisionskommittén, som består av Håkan Broberg och Samuel Hägglund, har till uppgift att i dialog med bolagets revisor tillse att bolaget följer aktuell redovisningsstandard samt att bolagets redovisning och rapportering följer lagar samt regler och föreskrifter fastställda av myndigheter, reglerade marknadsplatser och andra parter. FastTVs externa revisorer rapporterar direkt till styrelsen. Kommittén bistår vidare ägarna vid val av revisorer. Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 1,5 MSEK (2,6). Resultatet efter skatt uppgick till -34,4 MSEK (-31,5). Moderbolagets verksamhet utgörs av koncerngemensamma funktioner såsom strategisk affärsutveckling, teknik samt administration. Under 2006 har moderbolaget dessutom svarat för marknads- och försäljningsansvar på den svenska marknaden. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång I januari slutförde bolaget en nyemission som tillförde drygt 21 MSEK varefter aktien noterades på AktieTorget. I februari förvärvade bredbandsbolaget StarNordic AS 49 % av aktierna i FastTV

17 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 17 AS i Norge. Ägar- och partnerskapet med Star- Nordic innebär att det skapas ett nytt alternativ till övriga aktörer i Norge. I mars skrevs dessutom ett viktigt distributionsavtal med Hafslund Telekom i Norge. I februari tecknade FastTV A/S i Danmark avtal om distribution till Dansk Net A/S kunder på ADSL såväl som i fibernätet. I februari tecknade FastTV AB avtal med Lunds Energi Öppet Stadsnät som adderar till ytterligare hushåll i Lund, Eslöv och Lomma som ges möjligheten att välja FastTV som TV-distributör. FastTV och bredbandsleverantören Ownit Broadband AB har under april skrivit ett samarbetsavtal som innebär att FastTV nu kan erbjuda Ownits kunder digital-tv via bredband. Aktien och kursutvecklingen FastTVs aktier är sedan januari 2007 noterade på AktieTorget. Emissonskursen var en krona. Per den 31 december 2006 hade bolaget cirka aktieägare. Antalet aktier uppgick till samt betalt tecknade aktier (BTA) till Beträffande bolagets och koncernens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar, förändring av eget kapital, kassaflödesanalyser, redovisnings- och värderingsprinciper samt noter. Stockholm den 5 juni 2007 Hans Larsson Daniel Krook Ordförande Ray Pettersson Min revisionsberättelse avviker från standardutformningen och har lämnats den 5 juni 2007 Förslag till behandling av disponibel vinst Moderbolaget Disponibla vinstmedel uppgår till ksek: Carl Fredrik Niring Auktoriserad revisor Lindebergs Grant Thornton Balanserade vinstmedel Årets resultat Summa Styrelsen och verkställande direktören föreslår att den disponibla vinsten överförs i ny räkning. I ny räkning överföres Summa

18 ÅRSREDOVISNING Revisionsberättelse Till årsstämman i FastTV net AB (publ) Org.nr Jag har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i FastTV net AB (publ) för år räkenskapsåret Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige med undantag från att jag valts på extra bolagsstämma efter räkenskapsårets utgång. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets och koncernens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Utan att det påverkar mina uttalanden i övrigt vill jag fästa uppmärksamheten på förvaltningsberättelsen i årsredovisningen och avsnittet med rubriken framtida behov av kapital där anges flera osäkerhetsfaktorer avseende bolagets förmåga att fortsätta driften. Dessa osäkerhetsfaktorer såsom ekonomiskt stöd från huvudägaren samt garantier av den framtida nyemissionen är enligt min uppfattning tillräckligt beskrivna men anger väsentlig osäkerhet för företagets framtida drift. Stockholm den 5 juni 2007 Carl Niring Auktoriserad revisor

19 ÅRSREDOVISNING Resultaträkning Koncernen Moderbolaget ksek Not Nettoomsättning Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Nedskrivning av aktier i dotterbolag Nedskrivning av fordran koncernbolag Minoritetsandelar Resultat efter finansiella poster Erhållna koncernbidrag Bokslutsdispositioner Skatt ÅRETS RESULTAT Resultat per aktie före utspädning, SEK -2, , Resultat per aktie efter utspädning*, SEK -2, , Genomsnittligt antal aktier, tusental Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, tusental Totalt antal utestående aktier per den 31 december * Då förlusten per aktie skulle minska om hänsyn tas till utspädning, till följd av utestående optioner, har resultat per aktie endast beräknats utan hänsyn till utspädning.

20 ÅRSREDOVISNING Balansräkning Koncernen Moderbolaget ksek Not TILLGÅNGAR 1 Tecknad ej inbetald emission Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar i dotterföretag Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL)

Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL) Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL) ValueTree Holdings AB (publ). Årsredovisning 2010. Sid 1 (49) AFFÄRSIDÉ Att för barnfamiljer erbjuda ett brett utbud av egna och licensierade produkter

Läs mer

VALUETREE HOLDINGS AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING 2009

VALUETREE HOLDINGS AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING 2009 VALUETREE HOLDINGS AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING 2009 AFFÄRSIDÉ Att erbjuda ett brett utbud av egenutvecklade och utvalda licensprodukter för barnfamiljer genom online- och distributionsförsäljning. VISION

Läs mer

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1 - Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1-0 1 0 1 2011 2 0 1 1-1 2-3 1 203 GROUP AB (publ) Org.nr. 556710-8757 Innehåll Sida ALLMÄN INFORMATION 1 VD ORD 2 VERKSAMHETSÅRET 2011 3 BOLAGSSTRUKTUR OCH ORGANISATION

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 NorCell Sweden Holding 2 AB (publ) Org nr: 556859-4187 Säte: Stockholm Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING

ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31 för Targeteveryone AB (publ) (tidigare VMSPlay AB) 556526-6748 Årsredovisningen omfattar: Sida VD-ord 2 Förvaltningsberättelse 4 Koncernens resultaträkning

Läs mer

CoolGuard. Årsredovisning 2006

CoolGuard. Årsredovisning 2006 CoolGuard Årsredovisning 2006 COOLGUARD ÅRSREDOVISNING 2006 INNEHÅLL Innehåll 1 2006 i korthet 2 VD har ordet 3 Produkter 5 Marknad 6 Försäljning 7 Aktien och ägarna 9 Förvaltningsberättelse 11 Resultaträkningar

Läs mer

Årsredovisning. HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883

Årsredovisning. HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883 Årsredovisning 2013 HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883 1 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse med förslag till vinstdisposition...4 Rapport över totalresultat - koncernen... 12 Balansräkningar

Läs mer

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 TrustBuddy AB (publ.) 1 Innehåll Vd har ordet 3 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 4 Styrelse och koncernledning 5 Förvaltningsberättelse 2014 6 Koncernen Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Årsredovisning 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Innehåll Sid Impact Europe Group 2 Kalendarium 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultat- och balansräkningar - Koncernen 12 Kassaflödesanalys och

Läs mer

Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi

Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi Årsredovisning 2005 Fotoquick i korthet Innehåll 1 Fotoquick i korthet, Affärsstrategi, Finansiella och strategiska mål 2 VD och Styrelseordförande har ordet 5 Verksamheten 6 Marknaden 7 Aktien 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Göteborg Energi Gothnet AB

Göteborg Energi Gothnet AB Göteborg Energi Gothnet AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 5 Resultaträkningar 5 Balansräkningar 6 Rapport över förändring i eget kapital 8 Kassaflödesanalyser

Läs mer

Årsredovisning 2007. Enlight International AB (publ) org. nr. 556680-2673

Årsredovisning 2007. Enlight International AB (publ) org. nr. 556680-2673 Årsredovisning 2007 Enlight International AB (publ) org. nr. 556680-2673 1 Innehåll Innehåll...2 VD har ordet...2 Året i korthet...2 Verksamhetsbeskrivning...2 Historik...2 Koncernens utveckling i sammandrag...2

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. NORDIC LEISURE AB (publ)

ÅRSREDOVISNING 2012. NORDIC LEISURE AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 NORDIC LEISURE AB (publ) Innehållsförteckning FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 1 FLERÅRSÖVERSIKT... 3 RESULTATRÄKNINGAR... 4 BALANSRÄKNINGAR... 5 KASSAFLÖDESANALYS... 7 REDOVISNINGSPRINCIPER...

Läs mer

INNEHÅLL ÅRET SOM HAR GÅTT... 3 FINANSIELLA RAPPORTER... 4 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE... 33 REVISIONSBERÄTTELSE... 34

INNEHÅLL ÅRET SOM HAR GÅTT... 3 FINANSIELLA RAPPORTER... 4 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE... 33 REVISIONSBERÄTTELSE... 34 Ceratiidae II AB (publ.) Årsredovisning 2014 Freedom Finance-gruppen 30 april 2015 INNEHÅLL ÅRET SOM HAR GÅTT... 3 FINANSIELLA RAPPORTER... 4 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE... 33 REVISIONSBERÄTTELSE...

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

Årsredovisning 2009 MedCore AB

Årsredovisning 2009 MedCore AB Årsredovisning 2009 MedCore AB 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 1 MedCore i sammandrag 2 VD har ordet 3 Vision/strategi 4 Affärsområden 5 Marknadsbeskrivning 7 Aktien 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för Addnode AB (publ), med säte i Stockholm och organisationsnummer 556291-3185, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011 för moderbolaget

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 för Sportamore AB (publ) 1 JANUARI 31 DECEMBER 2014. Org. nr. 556788-8614

ÅRSREDOVISNING 2014 för Sportamore AB (publ) 1 JANUARI 31 DECEMBER 2014. Org. nr. 556788-8614 ÅRSREDOVISNING 2014 för Sportamore AB (publ) 1 JANUARI 31 DECEMBER 2014 Org. nr. 556788-8614 Sportamore AB (publ) Årsredovisning 1 januari 31 december 2014 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETSBESKRIVNING

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Org nr 5567227318 För räkenskapsåret 20140101 20141231 Innehålisförteckning: Förvaltningsberättelse 2 Flerårsöversikt 5 Aktiekapital och ägarförhållanden

Läs mer

AcadeMedia Årsredovisning 2011

AcadeMedia Årsredovisning 2011 AcadeMedia Årsredovisning 2011 Vi är verksamma inom hela utbildningskedjan; förskola, GYMNASIESKOLA och vuxenutbildning. Sveriges största utbildningsföretag AcadeMedia är Sveriges största utbildningsföretag.

Läs mer

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 1 (44) Styrelsen och verkställande direktören för Empire AB (publ) Org nr 556586-2264 får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehåll: sida

Läs mer

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Årsredovisning 2013 Trustbuddy International TrustBuddy International AB Årsredovisning 2013 1 AB (publ.) Innehåll Sammanfattning av 2013 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden,

Läs mer

Årsredovisning. för. Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) 556943-8442. Säte: Stockholm. Räkenskapsåret 2014

Årsredovisning. för. Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) 556943-8442. Säte: Stockholm. Räkenskapsåret 2014 Årsredovisning för Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) 556943-8442 Säte: Stockholm Räkenskapsåret 2014 1 (37) Innehållsförteckning Styrelsens redogörelse Sidan 3 Förvaltningsberättelse Sidan

Läs mer

Ekonomisk information 2008

Ekonomisk information 2008 ÅRSREDOVISNING 2007 Årsredovisning 2007 Ekonomisk information 2008 Den ekonomiska informationen, såväl på svenska som på engelska, finns tillgänglig på www.sensys.se under Investor Relations. Här kan du

Läs mer

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2013 31 december 2013. Granular AB 556379-2588. www.realstevia.com

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2013 31 december 2013. Granular AB 556379-2588. www.realstevia.com Årsredovisning och koncernredovisning 1 januari 2013 31 december 2013 Granular AB 5563792588 www.realstevia.com Årsredovisning och koncernredovisning för Granular AB Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369)

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369) Årsredovisning Räkenskapsåret 211-7-1 212-6-3 för AcadeMedia AB (Org.nr 55686-1369) AcadeMedia AB l Org. nr: 55657-285 Gustavslundsvägen 151 C, Box 153, 167 15 Bromma tel: 8-545 87 25, fax: 8-545 87 258

Läs mer

Årsstämma hålls den 30 april 2008 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Barnhusgatan 20, Stockholm.

Årsstämma hålls den 30 april 2008 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Barnhusgatan 20, Stockholm. 2007 ÅRSREDOVISNING 002 m e d i a p r o v i d e r å r s r e d o v i s n i n g // å r s s t ä m m a ÅRSSTÄMMA Årsstämma hålls den 30 april 2008 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Barnhusgatan 20, Stockholm.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1 Generic Sweden AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - VD

Läs mer