Kort historik i korthet...4 VD kommenterar...5 Affärsidé, vision och strategi...6 Verksamheten...7 Operativ struktur och organisation...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kort historik...3 2006 i korthet...4 VD kommenterar...5 Affärsidé, vision och strategi...6 Verksamheten...7 Operativ struktur och organisation..."

Transkript

1 Årsredovisning 2006

2 Innehåll Kort historik i korthet VD kommenterar Affärsidé, vision och strategi Verksamheten Operativ struktur och organisation Ekonomisk utveckling i sammandrag och nyckeltal Förvaltningsberättelse Revisionsberättelse Resultaträkning Balansräkning Förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter Styrelse och ledande befattningshavare Tidpunkter för ekonomisk information Årsstämman Kontaktuppgifter

3 3 Kort historik FastTV AB grundades i februari 2003 av Stephan Guiance och Claus Michael Drastrup och bolaget finns idag i Sverige, Danmark och Norge. Vid slutet av 2003 förvärvade Bonnier Entertainment AB 92 procent av FastTV. Sedan bolaget trädde i operativ drift i januari 2004 har det slutits ett stort antal avtal med programbolagen kring IP-distribution. Sommaren 2005 inledde FastTV ett strategiskt och operationellt viktigt samarbete med Swedish Space Corporation (Rymdbolaget) gällande leverans av mottagningstjänster. Ytterligare ett strategiskt viktigt beslut var att inleda samarbete med en ISP (Internet Service Provider). Genom bredbandsaktören SkyComs förvärv av samtliga aktier i FastTV i april 2006 säkerställdes ett sådant samarbete. FastTV har sedan dess inlett samarbete med andra bredbandsaktörer. I december 2006 skrevs det svensk TV-historia när FastTV tecknade operatörsavtal om IPTV med Teracom, som för första gången upplät sitt bredbandsnät för digital-tv. FastTVs grundare Claus Michael Drastrup och Stephan Guiance.

4 i korthet Per den 1 maj 2006 förvärvades samtliga aktier i FastTV av Sky Communication in Sweden AB (publ). I samband med förvärvet tillfördes bolaget ett aktieägartillskott uppgående till 30,5 MSEK av den tidigare ägaren. Vid extra bolagsstämmor under hösten beslutades att öka bolagets aktiekapital genom nyemissioner i syfte att förbereda bolaget inför notering på AktieTorget. I december tecknade FastTV ett för Sverige helt nytt TV-distributionsavtal med Teracom, som nu för första gången upplåter sitt omfattande bredbandsnät för distribution av IPTV. Avtalet innebär att närmare en miljon hushåll under 2007 kommer att få möjligheten att välja IPTV från FastTV. Per den 31 december 2006 hade bolaget cirka aktieägare. Antalet aktier uppgick till samt betalt tecknade aktier (BTA) till I januari slutförde bolaget en nyemission som tillförde drygt 22 MSEK varefter aktien noterades på AktieTorget. I syfte att utveckla sin kritiska massa för TV-distribution och sin plattform i Danmark har FastTV ingått avtal med bredbandsleverantören A+ om delägarskap i FastTVs dotterbolag i Danmark. Ägarandelarna per 29 september är 51 % FastTV AB respektive 49 % A+. A+ är FastTVs bredbandsdistributör i Danmark. Jag hoppas det kommer fler som oss och sätter fart på dinosaurierna VD Stephan Guiance i Dagens Media den 11 december 2006 med anledning av att FastTV tecknade avtal om att bli första leverantör av IPTV i Teracoms bredbandsnät. Samma typ av partnerskap slöts i Norge i början av 2007 där bredbandsföretaget StarNordic AS förvärvade 49 % av aktierna i FastTV AS. Ägar- och partnerskapet med StarNordic innebär att det skapas ett nytt alternativ till övriga aktörer i Norge. I februari 2007 tecknades avtal med Lunds Energi Öppet Stadsnät som ger ytterligare hushåll i Lund, Eslöv och Lomma möjlighet att välja FastTV som TV-distributör. Avtal har tecknats med ONE Media avseende kundtjänst och ärendehantering för att möta den framtida kundtillströmningen.

5 5 VD kommenterar FastTVs resa från starten tills idag har varit otroligt intensiv. Visioner, kunskap och en stark tro på IPTV som framtidens TV var drivkrafterna när Claus Michael Drastrup och jag började bygga fundamentet till det som idag är FastTV. Sedan 2004 har vi lagt stort fokus på att skapa tillgång till lokala och nationella fiberstrukturer samt att klarera rättigheter avseende distributionsinnehållet. Det har de senare åren slutits viktiga distributionsavtal med stadsnät och allt fler fastighetsägare ser vilken stor potential det finns i IPTV fick FastTV en ny ägare som gick in med kapital. Detta gjorde i sin tur att vi fick möjlighet att på allvar sätta igång den operativa verksamheten och så att säga bygga väggar på vårt fundament. Vi har fått spännande tekniska lösningar på plats och vi räknas idag i samma andetag som Telia och Canal Digital och står oss bra i jämförande tester. När FastTV under året tecknade operatörsavtal med medieoperatören Teracom, som därmed för första gången upplät sitt bredbandsnät för IPTV, skrev medierna att det skapades svensk TV-historia. FastTV blev en möjlig TV-operatör för närmare en miljon hushåll. Vårt nästa steg var att fortsätta expansionen genom att etablera partnerkoncept i Danmark och Norge. Detta innebär att den fortsatta utvecklingen av FastTV sker tillsammans med lokala partners, initialt i Danmark, Sverige och Norge. Genom detta koncept kan FastTV nu erbjuda sina tjänster till partnernas befintliga kunder och dra fördel av allt marknadsföringsarbete som partnerna bedriver. För oss innebär det även att FastTV har gått från att vara en renodlad IPTV-operatör till att, via sina delägda dotterbolag, bli en triple play-operatör som förutom IPTV via digitalbox även kan erbjuda hushållen bredbandsaccess och telefoni som en sammanhållen tjänst. Fundament och väggar är nu på plats i vårt FastTV-bygge. Vi har lyckats erhålla rättigheter från de största programbolagen och har kunnat fylla FastTV Mediaportal med tjänster som videoon-demand, e-post och Internet. Vi har nödvändig infrastruktur på plats, vi har de nödvändiga stödsystemen för att administrera ett IPTV-bolag och vi har en organisation med hög kompetens och stort engagemang. I takt med att IP blir standard i allt fler fastigheter och nybyggnationer är vi idag rustade att möta alla nya kunder som upptäcker fördelarna med digital-tv via bredband. Stockholm i juni 2007 Stephan Guiance Foto: Mauro Rongione

6 6 Affärsidé, vision och strategi Affärsidé FastTVs affärsidé är att via bredbandsinfrastruktur erbjuda interaktiva tjänster och interaktiv underhållning till hushåll och företag på den skandinaviska marknaden. Vision FastTVs vision är att förbli den ledande innehållsleverantören och operatören av interaktiva tjänster och interaktiv underhållning på den skandinaviska marknaden oberoende av teknisk plattform. Strategi FastTVs övergripande strategi för att kunna uppnå bolagets fastställda mål baseras huvudsakligen på två parallella och kompletterande strategier anpassade till den skandinaviska marknaden. Den ena är bildandet av partnerkoncept för att tillförsäkra ökad kundtillströmning och fortsatt expansion på alla marknader. Den andra är utökade distributionsvägar via andra plattformar, så som PCTV, vilket tillför mervärde och lojalitet för befintliga kunder samtidigt med att det minimerar investeringar i infrastruktur. Rörlighet och interaktivitet blir allt viktigare i framtiden. Det ska gå att kunna titta på TV var man vill, när man vill och på vilken plattform man vill. IPTV innebär valfrihet på kundernas villkor. Stephan Guiance, VD FastTV

7 7 Verksamheten FastTV distribuerar TV, Internet och telefoni via bredbandsnät i hela Skandinavien. Via FastTV Mediaportal erbjuder bolaget ett komplett paket med TV-kanaler, videouthyrning (video-on-demand), Internet och e-post. Interaktiv TV För att kunna se FastTV krävs att kunden har bredband anslutet till sitt hushåll och att anslutningen är garanterat 8 Mbit/s för att tjänsten skall fungera väl. Hushållets nätoperatör måste ha FastTVs tjänster i sitt nät för att man ska kunna bli kund. IPTV är digitala TV-signaler som levereras via högkapacitetsbredband. Eftersom TV-signalerna levereras via högkapacitetsbredband finns det en nästan obegränsad möjlighet för överföring av ljud, bild och data. För tittaren innebär det möjlighet till ett betydligt bredare utbud av tjänster och innehåll som on-demand-tjänster, e- post och Internet direkt i TVn. Detta är inte möjligt med de andra traditionella formerna av TV-distribution, som har begränsad kapacitet. Digitala sändningar är inte känsliga för störningar på samma sätt som parabol, som påverkas av kraftigt regn eller snö. Skuggbilder i rutan försvinner helt. Det är digitalboxen som gör det möjligt att ta TV-signalens väg från rymden till FastTVs kunder Numera går signalerna även via Teracoms bredbandsnät. Med det får närmare en miljon hushåll möjlighet att välja FastTV. Teracom ingår bland distributörerna.

8 VERKSAMHETEN 8 I TV-guiden kan man lätt se utbudet i olika genrer, t.ex. alla barnprogram eller all sport. emot de digitala signalerna i bredbandet och omvandla dem till TV-kanaler. Kunden antingen köper eller hyr digitalboxen av FastTV och den passar till alla TV-apparater, nya som gamla, och kopplas på via scartkabel. FastTV Mediaportal FastTV är en integration av flera olika upplevelser via Mediaportalen. Det innebär att man kan få tvåvägskommunikation i sin TV, vilket öppnar för en lång rad möjligheter för direkt kommunikation med omvärlden via TVn. I abonnemanget/anslutningen ingår tillgång till FastTV Mediaportal, där man väljer mellan olika kanalpaket. Oberoende av vilket kanalpaket man väljer, kan man dessutom för samma kostnad surfa fritt på Internet, skicka e-post med hjälp av det medföljande tangentbordet och beställa filmer direkt till sin TV video-on-demand. Marknaden En av de tydligaste trenderna under året har varit att marknadens aktörer i allt större utsträckning erbjudit fler tjänster till konsumenter via samma infrastruktur. FastTV har genom sina partneravtal i Danmark och Norge skapat nödvändiga förutsättningar för att utvecklas i denna riktning. FastTV erbjuder redan idag konsumenter både i Danmark och Norge en komplett triple play-tjänst innehållande TV, bredband och telefoni under varumärkena FastTV, FastTVNet och FastPhone. Med ett val i menyn kommer man enklare åt sina favoritkanaler som man även kan få påminnelse om. I Danmark har FastTV under fjärde kvartalet startat upp försäljningen i Danmarks största fibernät, DONG Energy. Nätet har sin största utbredning på Nordsjälland och Köpenhamn med förstäder. I Sverige pågår för närvarande en släckning av det analoga TV-nätet vilket medfört stort medialt fokus på digital-tv. Detta har ökat konsumenternas intresse och acceptans för digital-tv. Intressant att notera är att ca 90 % av alla platta TVapparater som säljs i Sverige är HD-förberedda. Vi tolkar detta som att konsumenterna i allt större utsträckning kommer att efterfråga en TV-leverantör som kan leverera HDTV och video-ondemand. Nya aktörer bedöms utgöra större hot mot de stora etablerade aktörerna än deras inbördes konkurrens. De stora etablerade bolagen tvingas till omfattande investeringar för att kunna utveckla sitt tjänsteutbud och det är tydligt att en konsolidering av marknaden sker. FastTV har en bra position där bolaget inte är bundet till någon av de stora aktörerna och har under ett antal år utvecklat egen teknik och innehåll. Därför kan FastTV aktivt delta i den konsolidering som kommer att ske. Tillväxt FastTV hanterar sedan sommaren 2005 sin egen TV-plattform för produktion och vidaredistribution av innehåll för IPTV i MPEG-2-format. Med vissa tilläggsinvesteringar kan plattformen komplette-

9 VERKSAMHETEN 9 ras till att även kunna användas för distribution av PCTV i MPEG4-format samt framledes ytterligare format avsedda för t.ex. digitalboxar till TV, PC, PDA eller andra mobila enheter. Bolaget kan på detta sätt kapitalisera på redan gjorda investeringar i befintlig produktionsplattform och rättigheter. I takt med bredbandsutbyggnaden i Skandinavien och allt bättre komprimeringstekniker står FastTV således rustade att erbjuda hushåll och företag IPTV. Då FastTVs plattform redan idag distribueras på ett lyckosamt sätt i Sverige, Danmark och Norge ser vi även möjligheter för fortsatt expansion i Finland, Baltikum och på Island. På så sätt kan kundbasen öka samtidigt med att stordriftsfördelarna reducerar kostnader för produktion och innehåll. Marknadens storlek och tillväxt Sverige Post- och telestyrelsen (PTS) bedömer att det sammanlagda antalet hushåll som i januari 2006 hade möjlighet att ansluta sig till någon form av IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet grovt kan uppskattas till 2.5 miljoner. Detta motsvarar 56 procent att alla hushåll i Sverige och är en ökning på närmare 40 procent under Anslutningar med minst 2 Mbit/s utgör nu drygt hälften av alla abonnemang. Mottagningskapacitet Under 2005 hade hushåll möjlighet att få en kapacitet på mer än 10 Mbit/s i överföringshastighet. Till detta uppgraderade Teracom sitt nät under 2006 med ytterligare kunder till 24 Mbit/s i överföringshastighet hushåll har därmed en möjlighet att få en kapacitet på mer än 10 Mbit/s i överföringshastighet. Fiber Cirka 150 operatörer har angett att de tillhandahåller anslutningar via fiber till slutanvändare. Antalet leveransklara, fysiskt möjliga anslutningar uppgår till knappa vilket är en ökning med 11 procent från föregående år. Det innebär att cirka 21 procent av hushållen har fiber ända fram till bostaden. Den svenska marknaden i siffror Antal hushåll som kan få bredband i Sverige 2006/01: 2,5 miljoner Antal hushåll som kan få bredband med minst 2 Mbit/s (2006/01): 1,25 miljoner Antal hushåll som kan få bredband (xdsl) med minst 10 Mbit/s: Antal bredbandskunder (xdsl): 1,7 miljoner Antal kunder som har fiber anslutet i december 2005: Antal privata kunder med Internetaccess via någon form av bredbandsaccess Antal privata kunder Andel av hushållen % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Marknadsandelar för olika accessformer Marknadsandel 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Antal privata kunder Andel av hushållen Fiber-LAN Kabel-TV xdsl Källor: PTS (Post & Telestyrelsen), Svensk Telemarknad Mediavision. Teracom.

10 VERKSAMHETEN 10 Danmark FastTV.net A/S har i fjärde kvartalet 2006 på allvar fått igång försäljningen och leveranserna i DONG Energys fibernät, som är Danmarks största med stor tyngd i Norra Själland samt Köpenhamn med omnejd. Näten SEAS-NVE och Energi Fyn Bredbånd blev försenade under 2006 men återaktiverades under februari Utbyggnaden av dessa nät sker enligt plan och kommer att påverka FastTV:s kundtillväxt positivt. För att tillmötesgå kundernas önskemål levereras numera även kanalerna TV2 News, SBS Net samt Eurosport, 2, Playhouse Disney, Mezzo och Silver. Ytterligare kanaler är på väg in i utbudet. Norge Marknaden för IPTV börjar mogna i Norge. Det finns idag drygt privata hushåll som tittar på IPTV varje dag. Det har tillkommit några nya aktörer som erbjuder IPTV och man ser tendenser på att det kan bli en IPTV-boom lik den som vi har sett för IP-telefoni. Fler av de nätägare som FastTV Norge har varit i dialog med sedan tidigare om distributionsrätt i deras nät kommer nu tillbaka. FastTV är i full gång med tester i ett nät som tidigare har varit avvaktande till IPTV och vi ska nu göra tester i ett nät som hitintills har varit stängt för oss. Telenor som har 50 procent av bredbandsmarknaden (Internetuppkopplingar) har flaggat att de kommer att erbjuda IPTV över telenätet under NextGenTel, som är klar tvåa på bredbandsmarknaden med 14 procents marknadsandel, har flaggat att de vill komma med IPTV över MPEG4 hösten Marknaden förväntar sig då att de ska kunna erbjuda detta till merparten av sina kunder, vilket bidrar till att sätta ytterligare fart på aktörerna på IPTV-marknaden. Under första kvartalet 2007 ingick FastTV ett mycket viktigt avtal. Det var avtalet med Hafslund Telekom, som har nåbara hushåll i Oslo och kan nå över hushåll inom 250 meter från närmsta anslutningspunkt. Hafslund har över kunder och omsätter cirka 10 miljarder kronor. Bolaget satsar starkt på bredbandsutbygg- naden och FastTV är leverantör av TV-tjänsten. De första kundavtalen i samband med Hafslundavtalet har redan kommit in och FastTV har även en del digitalboxar ute på test hos bostadsrättsföreningar. FastTV har i samarbete med Salten Bredbånd skrivit avtal om att leverera IPTV till Nord Troms Kraftlag. Detta är en milstolpe för FastTV i och med att en tidigare IPTV-leverantör väljs bort till fördel för FastTV. FastTV har även skrivit avtal om pilottest av signalen i näten i Eidsiva Bredband som är Norges nionde största bredbandsleverantör. Dessutom har FastTV ingått avtal om pilottest i nätet till Ella Kommunikasjon som är Agder Energis telekombolag. Vi hoppas att testen går bra och leder till slutliga avtal om leverans av IPTV i dessa nät. Tom Erik Jæger, ansvarig för FastTV i Norge. Niels Jørgen N Skov, ansvarig för FastTV i Danmark.

11 11 Operativ struktur och organisation Styrelse VD Innehåll och Rättigheter Marknad och Försäljning Teknik Ekonomi och Administration Innehåll och rättigheter I funktionen innehåll och rättigheter ligger anskaffande av rättigheter för TV-kanaler, video-ondemand, subscriber-on-demand, pay-per-view, spel, musik m.m. Inom denna funktion ligger även bolagets produktutveckling. Marknad och Försäljning Inom denna funktion är bolagets marknadsföring, försäljning och kundservice placerad. Inom ramen för denna funktion bedrivs även bolagets produktutveckling. Teknik Funktionen teknik ansvarar för drift och underhåll av bolagets tjänster. Detta innefattar infrastruktur, mottagning, distribution, upphandling, installationer m.m. Denna funktion deltar även i bolagets produktutveckling. Ekonomi och administration Funktionen ansvarar för bolagets löpande redovisning, rapportering och personaladministration.

12 ÅRSREDOVISNING Ekonomisk utveckling i sammandrag och nyckeltal RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG MSEK Omsättning 10,7 8,2 1,5 0 Kostnader -45,4-40,0-12,1-0,3 Avskrivningar -3,2-0,9-0,2 0 Rörelseresultat - 37,9-32,7-10,8-0,3 Finansnetto -0,2-0,3-0,1 0 Resultatandelar 1, Erhållna koncernbidrag 0 1,2 9,8 0 Skatt 0 1,3 0 0 Nettoresultat - 36,7-30,5-1,1-0,3 BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG MSEK Tecknad ej inbetald emission 9, Anläggningstillgångar 5,6 2,3 0,4 0 Övriga omsättningstillgångar 7,0 26,8 5,9 0 Likvida medel 2,8 0,3 0 0,1 Summa tillgångar 24,4 29,4 6,3 0,1 Eget kapital 12,2 1,1-1,3-0,2 Minoritetsintresse 3, Kortfristiga skulder 9,0 28,3 7,6 0,3 Summa eget kapital och skulder 24,4 29,4 6,3 0,1

13 EKONOMISK UTVECKLING I SAMMANDRAG OCH NYCKELTAL 13 KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG MSEK Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital -34,9-29,6-0,9-0,3 Kassaflöde från förändring i rörelsekapital 2,4 1,1 1,4 0,3 Kassaflöde från investeringsverksamheten -6,5-2,8-0,6 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 41,6 31,5 0,1 Årets kassaflöde 2,6 0,2-0,1 0,1 Likvida medel vid årets början 0,2 0 0,1 0 Likvida medel vid årets slut 2,8 0,2 0 0,1 NYCKELTAL MSEK Expansion, % 31,2 459,0 n/a n/a Rörelsemarginal, % neg neg neg n/a Vinstmarginal, % neg neg neg n/a Soliditet, % 50,0 3,8 n/a n/a Eget kapital 12,2 1,1-1,3-0,2 Kassaflöde före investeringar -31,5-28,5 0,5 0 Kassaflöde efter investeringar -38,0-31,3-0,1 0 Likvida medel 2,8 0,2 0 0,1 Antal aktier i genomsnitt Eget kapital per aktie, SEK 0, Resultat per aktie, SEK -2, Utdelning per aktie, SEK Antal anställda, medel under året Definitioner Expansion Årets omsättning minus föregående års omsättning i relation till föregående års omsättning. Rörelsemarginal Rörelseresultat i relation till omsättning. Vinstmarginal Resultat efter skatt i relation till omsättning. Soliditet Eget kapital i relation till totalt kapital och skulder. Eget kapital Eget kapital vid periodens slut. Eget kapital per aktie Eget kapital i relation till genomsnittligt antal aktier under året. Resultat per aktie Nettoresultat i relation till genomsnitt av utestående aktier under året.

14 ÅRSREDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för FastTV.net AB (publ), org.nr , får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret Verksamhet FastTV.net AB med huvudkontor i Marievik, Stockholm, är moderbolag i koncernen. FastTVs affärsidé är att via bredbandsinfrastruktur erbjuda interaktiva tjänster och underhållning på den skandinaviska TV-marknaden. Detta sker genom FastTV Mediaportal där kunden förutom tillgång till valfritt kanalpaket kan surfa på Internet, skicka e-post och beställa filmer direkt till sin TV. FastTVs mål är att finnas på alla relevanta distributionsplattformar och nå en majoritet av de skandinaviska hushållen senast I den koncernredovisning som har upprättats per den 31 december 2006 ingår, utöver moderbolaget, det helägda dotterföretaget FastTV AS i Norge samt det delägda dotterföretaget FastTV A/S i Danmark. Väsentliga händelser under verksamhetsåret Per den 1 maj förvärvades samtliga aktier i bolaget av Sky Communication in Sweden AB (publ). I samband med förvärvet tillfördes bolaget ett aktieägartillskott uppgående till 30,5 MSEK av den tidigare ägaren. I samband med förvärvet valdes vid en extra bolagsstämma Håkan Broberg, Samuel Hägglund och Stephan Guiance till nya styrelseledamöter. Den 31 augusti hölls en extra bolagsstämma varvid beslutades att öka bolagets aktiekapital med SEK genom en nyemission av aktier à 100 kronor. Emissionens syfte var att förbereda bolaget inför en planerad notering. Den 15 september hölls en extra bolagsstämma varvid beslutades att öka bolagets aktiekapital med maximalt kronor genom en nyemission av maximalt aktier. Emissionen skall riktas till Sky Communication in Sweden ABs aktieägare och emissionskursen skall vara 1 krona. Vidare valdes Hans Larsson till ny styrelseledamot samt att Stephan Guiance avgick ur styrelsen. Den 4 oktober hölls en extra bolagsstämma varvid beslutades att upphäva tidigare emissionsbeslut av den 31 augusti och i stället nyemittera maximalt aktier till emissionskursen 1 krona och därmed att öka bolagets aktiekapital med maximalt kronor. Dessutom beslutade stämman att de som tecknar aktier i emissionen vederlagsfritt skall erhålla samma antal teckningsoptioner som berättigar innehavaren att teckna en aktie i FastTV.net AB för 1:50/styck. Vidare beslutade stämman att upphäva det tidigare emissionsbeslutet från den 15 september och beslutade att nyemittera maximalt aktier, dvs att öka bolagets aktiekapital med maximalt kronor. Bolagsstämman beslutade att de som tecknar ovanstående aktier, vederlagsfritt skall erhålla samma antal teckningsoptioner. Slutligen beslutade bolagsstämman att nyemittera maximalt teckningsoptioner. Aktiekapitalet kommer, vid full konvertering av teckningsoptionerna, att öka med maximalt kronor. Kontoren i Stockholm och Köpenhamn har under sommaren flyttat till nya lokaler. Mot bakgrund av att FastTV vill utveckla sin kritiska massa för TV-distribution och sin plattform i Danmark har avtal ingåtts med bredbandsleverantören A+ om delägarskap i FastTVs dotterbolag i Danmark. Ägarandelarna per 29 september är 51 % FastTV.net AB resp. 49 % A+. A+ kommer samtidigt att vara FastTVs internet- och telefonidistributör i Danmark. I december tecknade bolaget ett operatörsavtal med Teracom som för första gången upplåter sitt omfattande bredbandsnät för distribution av IPTV. Avtalet innebär att närmare en miljon hushåll under 2007 kommer att få möjligheten att välja IPTV från FastTV. Samarbetet är ett genombrott för den svenska TV-distributionsmarknaden.

15 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 15 För att säkerställa en professionell hantering av den framtida kundtillströmningen i Sverige har avtal tecknats med ONE Media avseende kundtjänst och ärendehantering. Under hösten genomfördes två nyemissioner varvid cirka 11 MSEK tillfördes företaget. För tiden fram till årsstämman 2007 valdes ny revisor, Bo Wennertorp, Wennertorp Revision. Wennertorp miste sin behörighet som revisor i mars På en extra bolagsstämma den 7 maj valdes Carl Niring till ny revisor i FastTV AB. Resultat och finansiell ställning FastTVs omsättning uppgick till 10,7 MSEK (8,2) och rörelseresultatet blev -38,0 MSEK (-32,7). Det negativa resultatet beror i huvudsak på fortsatt höga kostnader för programvaruleveranser och bredbandstjänster samt högre kostnader för övriga externa tjänster. I takt med en ökad kundtillströmning och att bolaget når tillräckliga volymer kommer minimitariffer att ersättas med en avgift per kund alternativt att bolaget får rabatter, vilket mer kommer att matcha intäkterna. Resultatet efter skatt uppgick till -36,7 MSEK (-30,5). Tidigare ägare tillsköt aktieägartillskott på 30,5 MSEK (31,5) under första halvåret, innan bolaget såldes till SkyCommunication in Sweden AB. Nettoförlusten motsvarar 2,60 SEK per aktie för 2006 jämfört med en förlust motsvarande SEK för motsvarande period föregående år. Soliditeten vid årets slut uppgick till 50,0 (3,8) procent. Kassaflödet från den löpande verksamheten blev MSEK -31,5 (-28,5) och totalt kassaflöde till MSEK 2,6 (0,2). Likvida medel uppgick vid årets slut till 2,8 MSEK (0,2). Koncernen har inga check- eller fakturakrediter. Per 31 december har koncernen en nettoskuld på 0,3 MSEK (0,0). Investeringar Årets nettoinvesteringar uppgick till MSEK 6,5 (2,8). Finansiell riskhantering Företagets finanspolicy formar ett ramverk av riktlinjer och regler för hantering av de finansiella riskerna. FastTV ska minimera valutarisken som uppstår i de kommersiella flödena. Spekulativt positionstagande, i syfte att skapa intäkter på kursrörelser, får inte ske. Handel mellan moder- och dotterbolag ska ske i dotterbolagets valuta, för att undvika att dotterbolagen får en valutarisk att hantera. Företaget har verksamhet i utlandet och är därför exponerat för risker på grund av valutakursförändringar. Riskerna utgörs dels av omräkningsrisker på tillgångar och skulder i utländska bolag, dels av omräkningsrisker genererade av försäljnings- och inköpstransaktioner. När omräkningsriskerna ökar kan bolaget komma att kurssäkra dessa. Vid omräkning av utländska dotterbolag utsätts koncernen för en valutadifferens som redovisas direkt mot eget kapital. Genom aktieinnehavet FastTV A/S i Danmark har bolaget en balansexponering i utländsk valuta. Vid årsskiftet uppgick denna exponering till totalt 2,5 MSEK. Aktieinnehavet redovisas under rubriken aktier och andelar i dotterföretag. Denna exponering är inte valutakurssäkrad. Framtida behov av kapital Bolaget har otillräckliga kundintäkter och begränsade resurser i form av likvida medel. För att säkerställa fortsatt drift har huvudägaren i bolaget, Sky Communication in Sweden AB, uttryckt sin vilja att fortsatt finansiera FastTV fram till dess bolaget har ordnat egen finansiering av verksamheten. Den 30 maj erhölls 2,2 MSEK i lån och ytterligare lån om cirka 8 MSEK har ställts i utsikt. I tillägg till detta föreslås på årsstämman den 19 juni 2007 att styrelsen bemyndigas att genomföra nyemission av FastTVs aktier bland annat för att stärka bolagets finansiella ställning. FastTV AB planerar att till senast den 15 augusti 2007 ha genomfört en riktad företrädesemission med målsättningen att bolaget kommer att tillföras MSEK. Emissionen förväntas i sin helhet bli garanterad. Medarbetare Medeltalet anställda under året i koncernen uppgick till 16 personer, vilket var 2 personer fler än föregående år. Vid årsskiftet var det totala antalet anställda 9 personer, jämfört med 18 personer den

16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE december Fördelningen är 67 procent män och 33 procent kvinnor. Majoriteten av de anställda arbetar på huvudkontoret i Stockholm. FastTV har sedan bolaget bildades haft en låg personalomsättning och sjukfrånvaro. Redogörelse för styrelsens arbete FastTVs styrelse bestod vid årsskiftet av fem medlemmar. Vid den extra bolagsstämman i februari 2006 omvaldes Torsten Larsson, Claus Drastrup, Stephan Guiance och Johan Cramér samt nyvaldes Jonas Eriksson. Vid den extra bolagsstämman i augusti valdes Håkan Broberg och Samuel Hägglund till nya styrelsemedlemmar samt omvaldes Stephan Guiance. Håkan Broberg utsågs till styrelsens ordförande. Vid den extra bolagsstämman i september valdes Hans Larsson till ny ledamot samtidigt som Stephan Guiance entledigades. Firman tecknas av styrelsen eller av två styrelseledamöter i förening. VD har alltid rätt att teckna firman för löpande förvaltningsåtgärder enligt 8 kapitlet 30 i Aktiebolagslagen. Bolagets styrelse utser VD, vilken ansvarar för att styrelsen löpande får information om bolagets verksamhet och ekonomiska utveckling. Bolagets ekonomichef är sekreterare i styrelsen. Tjänstemän i bolaget kan adjungeras till möten som behandlar bokslut, investeringar, förvärv, strategier etc. Styrelsen har beslutat om en arbetsordning som reglerar styrelsens arbetsformer och arbetsfördelning mellan styrelse och VD samt formerna för den löpande ekonomiska rapporteringen. Arbetsordningen anger även bland annat vilka punkter som skall behandlas på de olika styrelsemötena samt att styrelsen skall träffa bolagets revisor minst en gång per år. Styrelsesammanträdena förbereds av VD och ekonomichefen i samråd med ordföranden. Beslutsprotokoll upprättas vid styrelsemötena där varje ledamot har rätt att få en avvikande mening antecknad. I de fall då styrelsen behandlar ärenden där jäv föreligger, lämnar berörda styrelsemedlemmar mötet såvida inte separata möten avhålls. Under 2006 har samtliga beslut varit enhälliga. Under verksamhetsåret 2006 hade styrelsen åtta (sex) sammanträden. Styrelsemötena har i huvudsak ägt rum på bolagets kontor. Vid mötena har de ärenden behandlats som stadgats enligt arbetsordningen, till exempel strategifrågor, resultat och finansiell ställning, större investeringar, delårsrapporter och årsbokslut, budget samt de under året genomförda nyemissionerna. Vid alla styrelsemöten har bolagets ekonomichef varit sekreterare. Styrelsens kommittéer Utöver styrelsens ordinarie arbete finns två kommittéer: Nominerings- och kompensationskommittén som består av Håkan Broberg och Samuel Hägglund, har till uppgift att löpande övervaka lönesättningen i bolaget samt att föreslå kandidater till bolagets styrelse och ersättningsnivåer. Revisionskommittén, som består av Håkan Broberg och Samuel Hägglund, har till uppgift att i dialog med bolagets revisor tillse att bolaget följer aktuell redovisningsstandard samt att bolagets redovisning och rapportering följer lagar samt regler och föreskrifter fastställda av myndigheter, reglerade marknadsplatser och andra parter. FastTVs externa revisorer rapporterar direkt till styrelsen. Kommittén bistår vidare ägarna vid val av revisorer. Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 1,5 MSEK (2,6). Resultatet efter skatt uppgick till -34,4 MSEK (-31,5). Moderbolagets verksamhet utgörs av koncerngemensamma funktioner såsom strategisk affärsutveckling, teknik samt administration. Under 2006 har moderbolaget dessutom svarat för marknads- och försäljningsansvar på den svenska marknaden. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång I januari slutförde bolaget en nyemission som tillförde drygt 21 MSEK varefter aktien noterades på AktieTorget. I februari förvärvade bredbandsbolaget StarNordic AS 49 % av aktierna i FastTV

17 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 17 AS i Norge. Ägar- och partnerskapet med Star- Nordic innebär att det skapas ett nytt alternativ till övriga aktörer i Norge. I mars skrevs dessutom ett viktigt distributionsavtal med Hafslund Telekom i Norge. I februari tecknade FastTV A/S i Danmark avtal om distribution till Dansk Net A/S kunder på ADSL såväl som i fibernätet. I februari tecknade FastTV AB avtal med Lunds Energi Öppet Stadsnät som adderar till ytterligare hushåll i Lund, Eslöv och Lomma som ges möjligheten att välja FastTV som TV-distributör. FastTV och bredbandsleverantören Ownit Broadband AB har under april skrivit ett samarbetsavtal som innebär att FastTV nu kan erbjuda Ownits kunder digital-tv via bredband. Aktien och kursutvecklingen FastTVs aktier är sedan januari 2007 noterade på AktieTorget. Emissonskursen var en krona. Per den 31 december 2006 hade bolaget cirka aktieägare. Antalet aktier uppgick till samt betalt tecknade aktier (BTA) till Beträffande bolagets och koncernens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar, förändring av eget kapital, kassaflödesanalyser, redovisnings- och värderingsprinciper samt noter. Stockholm den 5 juni 2007 Hans Larsson Daniel Krook Ordförande Ray Pettersson Min revisionsberättelse avviker från standardutformningen och har lämnats den 5 juni 2007 Förslag till behandling av disponibel vinst Moderbolaget Disponibla vinstmedel uppgår till ksek: Carl Fredrik Niring Auktoriserad revisor Lindebergs Grant Thornton Balanserade vinstmedel Årets resultat Summa Styrelsen och verkställande direktören föreslår att den disponibla vinsten överförs i ny räkning. I ny räkning överföres Summa

18 ÅRSREDOVISNING Revisionsberättelse Till årsstämman i FastTV net AB (publ) Org.nr Jag har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i FastTV net AB (publ) för år räkenskapsåret Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige med undantag från att jag valts på extra bolagsstämma efter räkenskapsårets utgång. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets och koncernens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Utan att det påverkar mina uttalanden i övrigt vill jag fästa uppmärksamheten på förvaltningsberättelsen i årsredovisningen och avsnittet med rubriken framtida behov av kapital där anges flera osäkerhetsfaktorer avseende bolagets förmåga att fortsätta driften. Dessa osäkerhetsfaktorer såsom ekonomiskt stöd från huvudägaren samt garantier av den framtida nyemissionen är enligt min uppfattning tillräckligt beskrivna men anger väsentlig osäkerhet för företagets framtida drift. Stockholm den 5 juni 2007 Carl Niring Auktoriserad revisor

19 ÅRSREDOVISNING Resultaträkning Koncernen Moderbolaget ksek Not Nettoomsättning Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Nedskrivning av aktier i dotterbolag Nedskrivning av fordran koncernbolag Minoritetsandelar Resultat efter finansiella poster Erhållna koncernbidrag Bokslutsdispositioner Skatt ÅRETS RESULTAT Resultat per aktie före utspädning, SEK -2, , Resultat per aktie efter utspädning*, SEK -2, , Genomsnittligt antal aktier, tusental Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, tusental Totalt antal utestående aktier per den 31 december * Då förlusten per aktie skulle minska om hänsyn tas till utspädning, till följd av utestående optioner, har resultat per aktie endast beräknats utan hänsyn till utspädning.

20 ÅRSREDOVISNING Balansräkning Koncernen Moderbolaget ksek Not TILLGÅNGAR 1 Tecknad ej inbetald emission Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar i dotterföretag Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2006

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2006 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2006 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006 Bolaget kapitaliseras med 42 MSEK Partneravtal i Danmark och Norge Operatörsavtal tecknas med Teracom Nettoomsättningen för året uppgick till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2007 Periodens viktigaste händelser PCTV projektet ökar utvecklingstakten för att nå marknaden med en betaversion i tredje kvartalet. FastTV

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Bokslutskommuniké JANUARI DECEMBER 2007

Bokslutskommuniké JANUARI DECEMBER 2007 Bokslutskommuniké JANUARI DECEMBER 2007 FastTVs starka tillväxt fortsätter Antalet kunder 11 200 (varav tecknade men ej fakturerade kunder var 1 534). Antalet kunder per 2008-02-29 uppgick till cirka 12

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 1(15) Senab Services AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 1(17) Handelskammaren Mälardalen för Örebro och Västmanlands län Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Delårsrapport Januari - september 2016

Delårsrapport Januari - september 2016 Delårsrapport Januari - september 2016 Period 1 juli 30 september 2016 Nettoomsättningen uppgår till 90 929 (83 192) kkr motsvarande en tillväxt om 9,3 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Historisk finansiell information

Historisk finansiell information Historisk finansiell information för räkenskapsåren 2015 och 2016 i FlexQube AB (publ) 556905-3944 KONCERNENS RESULTATRÄKNING SEK Not Nettoomsättning 19 260 497 16 482 017 Övriga rörelseintäkter 2 914

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2016

Halvårsrapport Januari - juni 2016 Halvårsrapport Januari - juni 2016 Period 1 april 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgår till 100 849 (90 655) kkr motsvarande en tillväxt om 11,2 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 10

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Dannemora Mineral AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-03-17--2005-12-31 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. limehåll förvaltningsberättelse resultaträkning

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

Tele5 Voice Services AB Årsredovisningar i sammandrag 2001-2004

Tele5 Voice Services AB Årsredovisningar i sammandrag 2001-2004 Tele5 Voice Services AB Årsredovisningar i sammandrag 2124 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser 2124 I januari 21 grundades Tele5 av Ari Liukko, via förvärv av bolag från före detta Telia anställda.

Läs mer

Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ))

Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ)) Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ)) Delårsrapport januari till augusti 2011 Perioden januari till augusti Resultat efter finansiella poster, -902 kronor Resultat per aktie, -0,02

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 3

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2014

Halvårsrapport Januari - juni 2014 Halvårsrapport Januari - juni 2014 Period 1 april 30 juni 2014 Nettoomsättningen uppgår till 81 127 (76 309) kkr motsvarande en tillväxt om 6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 9 664 (8

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Salong som stärker varumärket

Salong som stärker varumärket ÅRSREDOVISNING 2013 Salong som stärker varumärket VD HAR ORDET Att bygga om en salong utan att störa kunderna är svårt. Att bygga om och dessutom flytta salongen utan att behöva stänga är nästan omöjligt.

Läs mer

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ)

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ) Delårsrapport januari till juni 2013 conpharm ab (publ) Sammandrag koncern (motsvarande period 2012) Omsättning, Q2 Omsättning, första halvåret 195 tsek (120 tsek) 196 tsek (149 tsek) Resultat efter skatt,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer