Akustikåtgärder i träslöjd-och musiksalar i fem grundskolor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Akustikåtgärder i träslöjd-och musiksalar i fem grundskolor"

Transkript

1 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GSN-2014/ (6) HANDLÄGGARE Janson, Elaine Grundskolenämnden Akustikåtgärder i träslöjd-och musiksalar i fem grundskolor Förslag till beslut Nämnden godkänner förvaltningens begäran att hos Huge Fastigheter AB beställa akustikåtgärder och installation av nya tak-och väggabsorbenter i fem grundskolor. Sammanfattning På uppdrag av grundskoleavdelningen har personalhälsan genomfört en enkätundersökning inom ramen för projektet Ljud och oljud i grundskolan, målgruppen var lärare i idrott, - trä/metallslöjd och musik. Enkätresultatet visar att buller är ett påtagligt arbetsmiljöproblem vid många av Huddinge kommuns skolor. För att ytterligare komplettera kunskapen om ljudsituationen genomfördes även bullermätningar i sex utvalda skolor. Ljudmätningarna visade på höga ljudnivåer och i vissa fall mycket höga. Risk för hörselskada föreligger om ljudnivån som medelvärde under arbetsdagen överstiger 85 dba 1, i nio av sexton mätningar överskreds detta gränsvärde. Förvaltningen föreslår att akustikåtgärder för en förbättrad arbets-och ljudmiljö ska genomföras på de skolor, Snättringeskolan, Vistaskolan, Mörtviksskolan, Trångsundsskolan och Segeltorpsskolan som ingått i kartläggningen av ljudnivåer. Kvarnbergsskolan som ingått i studien om ljudmätning kommer att åtgärdas i samband med den renovering-och upprustning av skolan som planeras till Huge Fastigheter AB har lämnat en hyresoffert med avskrivning på tio år och beräknat byggkostnaden till 825 tkr. I offerten ingår kostnad för ljudutredningar även i idrottssalar, investeringskostnaden för akustikåtgärder ingår inte eftersom en mer detaljerad utredning ännu inte är klar. Inför grundskolenämnden i juni 2014 räknar förvaltningen med att gå fram med ett produktionsärende som avser idrottssalar. POSTADRESS Barn- och utbildningsförvaltningen Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GSN-2014/ (6) Hyrestillägget som blir kronor/år fördelas lika på de fem skolorna avseende träslöjds- och musiksalar. Förvaltningen bedömer att hela kostnaden inklusive idrottssalarna åtgärder ryms inom årets budgetram för lokalkostnader. Arbetet bedöms kunna slutföras under sommaren Förvaltningen har utvecklat ett samarbete med akustisk expertis och har en strategi för att ställa högsta möjliga krav på goda akustiska läromiljöer såväl vid ombyggnad som vid nybyggnad av skollokaler. Forskningen visar att dåliga akustiska studiemiljöer försämrar elevers koncentrations- och inlärningsförmåga. Förvaltningen har för avsikt att gå vidare med akustikåtgärder gällande fler skolor inom ramen för nämndes budget avseende ökade lokalhyror och har avsatt medel i Mål och Budget för motsvarande 0,3 mnkr/år under de kommande tre åren. Beskrivning av ärendet Personalhälsan har på uppdrag av grundskoleavdelningen våren 2011 genomfört en enkätundersökning om ljud-och oljud i Huddinges grundskolor. Målgruppen var lärare i idrott, - trä/metallslöjd och musik. För att komplettera kunskapen om ljudsituationen genomfördes även bullermätningar i sex utvalda skolor. Urvalet gjordes utifrån en blandning av både nya och äldre skolor och utifrån lokalmässigt olika förutsättningar. En arbetsgrupp Ljud- och oljud i grundskolan med representanter från personalhälsan, grundskoleavdelningen, huvudskyddsombud och lokal- och säkerhetsenheten bildades augusti Gruppens syfte var att ta fram ett underlag för ett åtgärds- och handlingsprogram för en ljudvänligare skolmiljö. En rad åtgärder har sedan dess genomförts, nedan görs en kort beskrivning. Kartläggning av ljudnivåer - genomförda åtgärder En enkätundersökning, Ljud och oljud i skolan genomfördes av personalhälsan under våren 2011 på uppdrag av grundskoleavdelningen. Syftet med undersökningen var att ge en bild över bullersituationen i Huddinges grundskolor. Frågorna i enkäten berörde till exempel hur lärarna upplever ljudsituationen, kända hörselskador, om bullermätning tidigare utförts och om skolorna vidtagit åtgärder för att sänka ljudnivån. Enkätresultat Enkätsvaren visar att buller är ett påtagligt arbetsmiljöproblem vid många av kommunens skolor. 73 procent av idrottslärarna och 59 procent av eleverna uppgav att de besväras mycket av buller.

3 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GSN-2014/ (6) 44 procent av lärarna och 33 procent av eleverna uppgav att de besväras mycket av buller under slöjdlektionerna. 38 procent av musiklärare och elever uppgav att de besväras mycket av buller under musiklektionerna. Ljudsituationen för lärare och elever vid idrottslektioner upplevdes som mest bullrig. Mer än hälften, 56 procent av lärarna inom trä/metallslöjd uppgav att de hade hörselnedsättning, tinnitus eller ljudöverkänslighet. Cirka 41 procent anser att fler elever-och större grupper är den förändring som lett till högre ljudnivåer. Ljudmätningar För att komplettera kunskapen om ljudsituationen i skolorna genomfördes under våren 2011 bullermätningar i idrott, - trä/metallslöjd och musiksalar. Mätningarna genomfördes vid sex skolor, Snättringeskolan, Vistaskolan, Mörtviksskolan, Trångsundsskolan, Segeltorpsskolan och Kvarnbergsskolan. Under våren 2014 har kompletterande utredningar och platsbesök med kortare intervjuer med ämneslärare genomförts. Mätresultat Ljudmätningarna visade på höga ljudnivåer och i vissa fall mycket höga. Skillnaden mellan de lägsta uppmätta nivåerna och de högsta i idrottshallarna var 12 db (lägsta 67 - högsta 83 db), vilket för örat motsvarar mer än en fördubbling av bullernivån. I nio av sexton mätningar överskreds gränsvärdet för hörselskaderisk 85 dba. 1 Ljudnivåerna på trä-och metallslöjdlektionerna låg högt, db och flera tangerade eller låg över gränsvärdet för hörselskada. Ljudnivåerna på musiklektionerna låg överraskande högt, db och samtidigt tangerade eller låg över gränssnittet för hörselskada. Detta innebär bland annat att arbetsgivaren är skyldig att planera bullerreducerande åtgärder, upprätta handlingsplan för åtgärderna, skylta upp om hörselskaderisk, obligatorisk användning av hörselskydd och hörselundersökning generellt hos dessa lärargrupper. Utbildningsinsatser Personalhälsan genomförde under hösten 2012 en utbildning om ljud och buller för alla rektorer och skyddsombud och en riktad utbildning för alla lärare med fokus på de olika målgrupperna. 1 Ljudnivån mäts i decibel A, db (A). Bokstaven A betyder att instrumentet som används är gjort så att det på bästa sätt svarar för hörselintrycket.

4 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GSN-2014/ (6) Hörselscreening Under hösten 2012 och våren 2013 erbjöds alla lärare som omfattas av projektet hörselundersökning på personalhälsan. Resultatet har sammanställts och finns i en databas vilket ger möjlighet att filtrera resultaten utifrån dessa parametrar. Hörselscreening kommer att göras på alla nyanställda inom dessa ämnesgrupper för att kunna följa om hörseln påverkas av arbetsmiljön. Hörselfrämjande åtgärder Varnings- och säkerhetsskyltar har satts upp i skolornas idrott, - trä/metallslöjd och musiksalar. Förändrat arbetssätt, materialval och planering av lektionsinnehåll är andra åtgärder som kan påverka och förbättra ljudnivåerna. Riktlinjer för hörselhälsa kommer att tas fram av personalhälsan i samarbete med grundskoleavdelningen. Förvaltningens synpunkter Arbetsmiljöverket har definierat buller som icke önskvärt ljud, begreppet inkluderar både hälsovådliga och störande ljud. Ett icke önskvärt ljud är också den allmänt vedertagna definitionen på buller. Buller är ett osynligt hälsoproblem som kan ge upphov till hörselskador, orsaka stress, försämra livskvalitén, störa koncentrationen, störa sömnen, påverka minnet, trötthet, huvudvärk och skapa irritation. Särskilt farligt är det att exponeras för korta höga impulsljud på grund av att örat inte är snabbt nog för att uppfatta ljudtoppen. Den totala bullerbelastningen som vi blir utsatta för har ökat under senare år och räknas i dag som det fjärde allvarligaste arbetsmiljöproblemet. I en majoritet av fallen handlar det om tinnitus och/eller försämrad hörsel. Inom industrin har dock en förbättring skett men samtidigt en försämring inom skola, förskola och kontor. Barn anses normalt vara känsligare för bullerstörningar än vuxna. En av anledningarna är att deras hörselgångar ofta är smalare och kortare än vuxnas. Det gör att ljud inte hinner försvagas innan de når örats trumhinna, som det gör hos vuxna. För att fortsätta förbättra arbets- och ljudmiljön och minska skadliga ljud för elever och lärare är det angeläget att ytterligare förbättringsåtgärder genomförs. Förvaltningen föreslår att akustikåtgärder för en förbättrad arbets-och ljudmiljö ska genomföras på de skolor, Snättringeskolan, Vistaskolan, Mörtviksskolan, Trångsundsskolan och Segeltorpsskolan som ingått i kartläggningen

5 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GSN-2014/ (6) av ljudnivåer. Kvarnbergsskolan som ingått i studien om ljudmätning kommer att åtgärdas i samband med den renovering-och upprustning av skolan som planeras till En åtgärdsbeskrivning per skola finns framtagen som visar hur ljudnivån kan sänkas med hjälp av tak-och väggabsorbenter. Viktigt är även att regelbundna filterbyten och service genomförs i slöjdsalarnas ventilationsaggregat så att skadligt lågfrekvent buller kan undvikas. Förvaltningen har utvecklat ett samarbete med akustisk expertis och har en strategi för att ställa högsta möjliga krav på goda akustiska läromiljöer såväl vid ombyggnad som vid nybyggnad av skollokaler. Forskningen visar att dåliga akustiska studiemiljöer försämrar elevers koncentrations- och inlärningsförmåga. På varje arbetsplats ska riskerna med buller och höga ljudnivåer upptäckas och åtgärdas genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete, utifrån Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1. Att undersöka och bedöma risker, åtgärda och följa upp ingår som ett led i ett fortlöpande systematiskt arbetsmiljöarbete. Ekonomi och tidsplan Huge Fastigheter AB har lämnat en hyresoffert med avskrivning på tio år och beräknat byggkostnaden till 825 tkr. I offerten ingår kostnad för ljudutredningar även i idrottssalar, investeringskostnaden för akustikåtgärder ingår inte eftersom en mer detaljerad utredning ännu inte är klar. Inför grundskolenämnden i juni 2014 räknar förvaltningen med att gå fram med ett produktionsärende som avser idrottssalar. Hyrestillägget som blir kronor/år fördelas lika på de fem skolorna. Förvaltningen bedömer att hela kostnaden inklusive idrottssalarna åtgärder ryms inom årets budgetram för lokalkostnader. Arbetet bedöms kunna slutföras under sommaren 2014.

6 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GSN-2014/ (6) Förvaltningen har för avsikt att gå vidare med akustikåtgärder gällande fler skolor inom ramen för nämndens budget avseende ökade lokalhyror och haravsatt medel i Mål och Budget för motsvarande 0,3 mnkr/år under de kommande tre åren. Jukka Kuusisto Utbildningsdirektör Mia Bergström Lokalplaneringschef Bilagor Huge Fastigheter AB:s hyresoffert och ritningar Beslutet delges Huge Fastigheter AB Akten

7 ~ huge HF l (l) Huddinge kommun Grundskol enärnoden HUDDINGE Hyresoffert gällande akustikåtgärder i 5 grundskolor Huge Fastigheter har på uppdrag av Barn- och utbildningsförvaltningen i Huddinge kommun utfört en fördjupad akustisk inventering i 5 grundskolor. Berörda skolor är Vistaskolan, Trångsundsskolan, Mörtviksskolan, Snärtringeskolan och Segeltorpsskolan. Utredningen har visat att åtgärder för att dämpa buller är nödvändiga för att få en bra arbetsmiljö för elever och personal. Denna offert avser montering av ljudabsorbenter i tak och väggar och finns beskrivet i bilaga I offerten ingår också kostnad för ljudutredningar i gymnastiksalarna i berörda skolor. Kostnad för eventuella åtgärder i dessa ingår dock inte utan kommer att offereras separat under våren. Den totala byggkostnaden har beräknats till 825 tkr exkl moms och kapitaliseras på tio (l O) år till en kalkylränta om 2,92%. Hyrestillägget, som blir kronor/år, erläggs under perioden och fördelas lika på de fem olika skolorna. Ovan redovisade kostnader kan komma att avvika med högst +-1 O %. Offetten är giltig till och med Om beställning erhålles upprättas tidsplan gemensamt mellan parterna. Huge Fastigheter AB ~T_~~Lfi Henrik Ömeblad Affärsområdeschef ~.~ttto: l~ Kundansvarig Bilagor: 1-13 Åtgärdsbeskrivning 14 Hyresberäkning 15 Kostnadssammanställning Huge Fastigheter AB Box 1073, Huddinge Besöksadress Sjödalstorget 7 Tel Fax Orgnr

8 ~huge. Bilaga 15 Projektnr: Projektbentimnin-g: Akustikutgörder i 5 grundskolor ' -.Prole7<tledare: UJiEnder Prel kostnads- Kostnader Budget Prognos 1 Prognos 2 Prognos 4 Utfall bedömning Datum Upprättad/ifylld av Fastighetskostnader Byggherrekostnader Projekteringskostnader UlfEnder Produktionskostnader 728 Oförutsett 65 Summa exkl adm kostnader 793 Administrativa kostnader 4% 32 o o o oC-10 Summa exkl. marklösen 825 Marklösen o Totalt 825 o o o o o ~-v; ~ ~~-:.-..~: ;-..-.r~~:~':.!~~r..-...~':;;o_....';'::~"'... ~~-.::.:-...:.._..._.,.-~ - -~--~.,-.-.. ~.-.:.;:..""...:.:-:.:"\.':':..:":.:;~'-:'..!''....;-~~ ~-. - :.-~-.-..:.;~:... ~-~"""'.:;.:-..:...:.:..-.s.-.:--.~ -:.~ Reservationer och prisläge: Följande ingår ej: Åtgärder i gymnastikhallar.. -..~;,;'~:::::::- -.~-...-_... ~-.-; :- :~-.- '>,::_ ~ - :..~ ::-'- ~~... :::::.-.~- - -:. -..::...._,-:-:. -..~:-.~...-~-.-~..::.-:.--~----~~~-':.-~-.~-.::.~--~~ ;-~;.". : :,-~-...-~... ~...,~~-. ='""-:.>:.~.~~-...:--.~---..::: Kostnadsläge: Mars :t~.:':.~...-:-... ~-:;:\!..,_~~~- :=:-:... ~::--..-:;~~.. ~-..-s.... ~:.'.!.:~~"..'."'...~"';.~.;..";-:.~~... -=-:-:-... ~...:~;\~:-.-"':.;-..-:.:.. ~... ~.\~ ;\~(\'.;, Anmärkningar, f örklaring till avvikelser och förändringar:... i;:.:~.-.. \ -...::..~"'..!.-:-,: ~~~":":.':::.':-..._...:t:~~;:-.~~.:;.;-:"!:'~~... ".:':-.-..~,~~:.:.... '... ~"S-~'--..._--:~...,""~ ~~-::::...:.~-r~~~";"~';":-.. ~~.::i!:~-::.'='s\'.~'$~:..~":-...~": ~~::~.:-:.;.:...,.;.=.,."='~:":~-:...-:-:."':.-):.~ Avser 5 grundskolor; Vistaskolan, Trångsundsskolan, Mörtviksskolan, Snättringeskolan och Segeltorpsskolan....: ;~~:..:.;.:;o:. ~~:~~:o:.."":-:o:.~~'\ : Samtliga priser exkl moms

9 ..

10 BOlaga 03 Segeltorpssko~an - Stora siöjdsaien 1;.; -~~~: ~.0. >- - -~~--o:j : -. _j Dämpande material Snedställd akustikplatta ==---=,..,~-~... ~.r--r:<'-... ~-~ ' ii-: _ ~~~-.:- _ ~ - ~ ~ -: V äggabsorbent Hörnabsorbent

11 < Q: (Q (Q Q rr Vl -, o rr (!) ::l... < Q: (Q (Q o rr (/')..., o rr (!) ::J -+ (!) (J)..., (/') "O o -+ "O Q ::s (!)

12 :c < Q: (Q (Q Q er Vl o..., er <D :J -+ c :J Q. (l) ::::+. Q 7'\ t: t.~. l..:!. l..' l l!- ~ - 1 1; 1 ~.f. p J... ' l l. l. -..

13 Bilaga 06 Segeltorpssko~all1l... Idrottshallens angränsande utrymmen...-.,..,.... <- ~~~ Väggabsorbent = = = Takabsorbent -_,..,....,., """" - c.c....n, l\,.,. """"...,.,.,...,. """, o.r - - ~ ""'... + Il 1\1: Il.. l.. Il \!1: Il Il 'JH: Il G'ITmi\STIICSN ,,.01!1 nr Il El: Il. + ' 11.~ m Il l!l Il Il m: Il ~ ll 1!\: Il ~.: ; H III.l. -~~~ JL-!Ö'~Rm Jk----

14 (/)(/)< o o Q 3 3 en' Q 7'\(Q :J o Q ~:JO" Q _., (/) <O c o (/):J (Y -+(Q <D o <D :J <"""'. Q Q -:- (/) :J (J) Q_ VI -+ Q: Q_ Q o- VI o -""! u <D :::> -+ u Q Q

15 Bilaga 08 Vistaskolan - Musiksa~ s Ii! i Ull! l l. j. ~! ~..- l. ~ J : ål l.~iö~ _L ~~L_L i.,. ~~., l l. l Absorberande gardin = Vägg absorbent ~~ ~ = = Takabsorbent.. - ~ Spaltpanel Perforerat gips byts mot absorberande takplattor. För att minimera arbete och kostnad, lämna de perforerade plattorna vid armaturen

16 Bilaga 09 Vistaskoian - ~ drottshan angränsande utrymmen Takabsorbent ~ ~ Il '3 ~ ~ n tl G~ Y äggabsorbent

17 Bilaga 10. Mörtviksskolan - S l öjdsa~ = c ~ Takabsorbent V äggabsorbent V äggabsorbent som kan användas som anslagstavla,c.... Snedställda akustikplattor ovanför dörrpartier och hyllor

18 ..... ~ n l -l (/> Q D 7\ Q o -r o- -D (/) Q o _, ~ - o- (i) <D :J

19

20 Biiaga 13 Trångsundsskoian - Musiksa~ P0{).11.}1'1. HÖJD iso Mti '-> ->...,.. a.= Spaltpanel!. f 1! 1j l l ~ HUSi~ ~- 51 PEP.SONER Sl20 = = Takabsorbent u s. OTESP;UM IS PERSONEP..

Om- och tillbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj. Beställning av produktion.

Om- och tillbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj. Beställning av produktion. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-08-12 KS-2013/1567.252 1 (3) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Om- och tillbyggnad

Läs mer

Offert verksamhetsanpassning av kök, förskolan Nyckelpigan

Offert verksamhetsanpassning av kök, förskolan Nyckelpigan 2013-02-19 HF 2013-74 Sid l (2) Huddinge kommun F örskalenämnden 141 85 HUDDINGE Offert verksamhetsanpassning av kök, förskolan Nyckelpigan Huge Fastigheter AB har på uppdrag av Huddinge kommun genomfört

Läs mer

Hyra av skolpaviljong till Vistaskolan

Hyra av skolpaviljong till Vistaskolan BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-12 GSN-2013/520.252 1 (5) HANDLÄGGARE Janson, Elaine 08-535 360 25 Elaine.Janson@huddinge.se Grundskolenämnden Hyra av skolpaviljong

Läs mer

Ombyggnad och upprustning av kök i förskolan Drakengodkännande

Ombyggnad och upprustning av kök i förskolan Drakengodkännande BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-23 FSN-2014/483.253 1 (3) HANDLÄGGARE Janson, Elaine 08-535 360 25 Elaine.Janson@huddinge.se Förskolenämnden Ombyggnad och

Läs mer

Hyra av skolpaviljong till Vistaskolan

Hyra av skolpaviljong till Vistaskolan KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-12-17 KS-2013/1568.252 1 (3) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hyra av skolpaviljong

Läs mer

Revidering i delegationsordningen på grund av nytt upphandlingsreglemente i Huddinge kommun, HKF 9420

Revidering i delegationsordningen på grund av nytt upphandlingsreglemente i Huddinge kommun, HKF 9420 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-18 GSN-2014/1425.112 1 (1) HANDLÄGGARE Dahlgren Jespersson, Pirjo Pirjo.Dahlgren-Jespersson@huddinge.se Grundskolenämnden

Läs mer

Bullermiljön i förskolor och skolor - svar på skrivelse från Désirée Pethrus Engström (kd) och Ulrica Nilsson (kd)

Bullermiljön i förskolor och skolor - svar på skrivelse från Désirée Pethrus Engström (kd) och Ulrica Nilsson (kd) ABCDE Avdelningen för utbildning och fritid Bromma stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande sid 1 (5) 2006-03-10 Dnr 168-06-403 SDN 2006-03-23 Handläggare: Bengt Hammarlund Tfn: 08 508 06 168 Bromma stadsdelsnämnd

Läs mer

20 % av de anmälda arbetssjukdomarna inom byggindustrin är orsakat av buller. Antalet har gått ned något sedan föregående år men fördelningsprocenten

20 % av de anmälda arbetssjukdomarna inom byggindustrin är orsakat av buller. Antalet har gått ned något sedan föregående år men fördelningsprocenten 20 % av de anmälda arbetssjukdomarna inom byggindustrin är orsakat av buller. Antalet har gått ned något sedan föregående år men fördelningsprocenten har ökat. Allt oönskat ljud kallas för buller. Det

Läs mer

Hyra av skolpaviljong för fyra klasser till Utsäljeskolan

Hyra av skolpaviljong för fyra klasser till Utsäljeskolan KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2012-12-28 KS-2012/1246.252 1 (3) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hyra av skolpaviljong för fyra klasser till Utsäljeskolan

Läs mer

Bort med bullret en bra ljudmiljö lönar sig

Bort med bullret en bra ljudmiljö lönar sig Bort med bullret en bra ljudmiljö lönar sig Att ta bort eller minska bullret på arbetsplatsen är lönsamt. Ju säkrare och mer hälsosam arbetsmiljön är, desto mindre är risken att drabbas av kostnader för

Läs mer

Förändrade regler för utmärkelsen Årets ledare/chef från och med år 2014

Förändrade regler för utmärkelsen Årets ledare/chef från och med år 2014 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-09 GSN-2014/1424.601 1 (4) HANDLÄGGARE Nyberg, Peter Peter.Nyberg@huddinge.se Grundskolenämnden Förändrade regler för utmärkelsen Årets ledare/chef

Läs mer

Bort med bullret! Hur minskar vi störande ljud i skolan?

Bort med bullret! Hur minskar vi störande ljud i skolan? Sidan 1 av 5 Bort med bullret! Det finns många sätt att minska ljudet från möbler, leksaker och annan utrustning. Vaxdukar på borden, lekunderlag på golvet och filtklädda leklådor är några av personalens

Läs mer

Preliminär hyresoffert skogvaktartorpets förskola, om- och tillbyggnad

Preliminär hyresoffert skogvaktartorpets förskola, om- och tillbyggnad ~huge 2013-03-20 HF2013-125 l (2) Huddinge kommun Förskalenämnden 141 85 HUDDINGE Preliminär hyresoffert skogvaktartorpets förskola, om- och tillbyggnad Huge Fastigheter AB har efter beställning utfått

Läs mer

Om- och tillbyggnad av Stenmoskolans kök och entréer godkännande att inleda förstudie

Om- och tillbyggnad av Stenmoskolans kök och entréer godkännande att inleda förstudie KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-11-27 KS-2014/1208.252 1 (4) HANDLÄGGARE Ricknell, Peder Peder.Ricknell@huddinge.se Kommunstyrelsen Om- och tillbyggnad av Stenmoskolans kök och entréer godkännande att

Läs mer

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-09-20 KS-2013/1173.253 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hyra av paviljong

Läs mer

Beställning av produktion - renovering och verksamhetsanpassning av Hörningsnässkolans kök och matsal

Beställning av produktion - renovering och verksamhetsanpassning av Hörningsnässkolans kök och matsal KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2012-12-27 KS-2012/1276.252 1 (4) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Beställning av produktion - renovering och verksamhetsanpassning

Läs mer

Hemställan om förhyrning av lokaler på Röntgenvägen 3, 11 tr i Flemingsberg

Hemställan om förhyrning av lokaler på Röntgenvägen 3, 11 tr i Flemingsberg KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-09-25 KS-2014/1096.256 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hemställan om förhyrning av lokaler på Röntgenvägen

Läs mer

Svar på medborgarförslag om att kommunen bör starta matteklubbar för kommunens alla barn med hög begåvning för matematik

Svar på medborgarförslag om att kommunen bör starta matteklubbar för kommunens alla barn med hög begåvning för matematik BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-03-20 GSN-2015/6.602 1 (5) HANDLÄGGARE Hjelm, Per 08-535 360 71 Per.Hjelm@huddinge.se Grundskolenämnden Svar på medborgarförslag om att kommunen bör starta matteklubbar

Läs mer

Ta fram en övergripande kemikalieplan för Huddinge - motion väckt av Yosef Sigal (S) och Rikard Lingström (S)

Ta fram en övergripande kemikalieplan för Huddinge - motion väckt av Yosef Sigal (S) och Rikard Lingström (S) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-06-09 GSN-2015/532.179 1 (2) HANDLÄGGARE Petersson, Anders Anders.Petersson@huddinge.se Grundskolenämnden Ta fram en övergripande kemikalieplan

Läs mer

Buller i skolmatsalar. En undersökning av 20 skolor i Stockholms län

Buller i skolmatsalar. En undersökning av 20 skolor i Stockholms län Buller i skolmatsalar En undersökning av 20 skolor i Stockholms län Skolmatsalen bör vara en plats där eleverna får en chans att återhämta sig från skolarbetet med både näringsrik mat och social samvaro

Läs mer

Hur kan man förbättra ljudmiljön på arbetsplatsen och vilken betydelse har det för personalens välmående?

Hur kan man förbättra ljudmiljön på arbetsplatsen och vilken betydelse har det för personalens välmående? Hur kan man förbättra ljudmiljön på arbetsplatsen och vilken betydelse har det för personalens välmående? - Med fokus på pedagogiska arbetsmiljöer Fredrik Umeå Universitet Sjödin Institutionen för för

Läs mer

Reviderade riktlinjer för Feriepraktik 2015

Reviderade riktlinjer för Feriepraktik 2015 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-01-08 GN-2014.335.603 1 (2) HANDLÄGGARE Lilliestråle, Caroline Caroline. Lilliestrale@huddinge.se Gymnasienämnden Reviderade riktlinjer för Feriepraktik 2015 Förslag

Läs mer

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-08 GN-2013/294.111 1 (2) HANDLÄGGARE Steen Hodin, Ann-Britt 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Gymnasienämnden

Läs mer

Lokalförsörjningsplan 2015-2019 med inriktning för åren 2020-2024 för gymnasienämnden

Lokalförsörjningsplan 2015-2019 med inriktning för åren 2020-2024 för gymnasienämnden BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-09-24 GN-2014/383.250 1 (5) HANDLÄGGARE Lundin, Tina Tina.Lundin@huddinge.se Gymnasienämnden Lokalförsörjningsplan 2015-2019 med inriktning för åren 2020-2024 för

Läs mer

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-08-09 FSN-2013/260.272 1 (4) HANDLÄGGARE Janson, Elaine 08-535 360 25 Elaine.Janson@huddinge.se Förskolenämnden Hyra av paviljong

Läs mer

Formgjutna hörselskydd för alla

Formgjutna hörselskydd för alla Formgjutna hörselskydd för alla 2 ÅRS GARANTI PRODUKT, PASSFORM & FUNKTION Personliga hörselskydd för en skönare vardag och fritid Idag utsätts varannan person dagligen för buller på arbetet. Störande,

Läs mer

CHECKLISTA LJUDGUIDE FÖR FÖRSKOLAN

CHECKLISTA LJUDGUIDE FÖR FÖRSKOLAN CHECKLISTA LJUDGUIDE FÖR FÖRSKOLAN VÄGLEDNING TILL CHECKLISTAN I de situationer där pedagogen eller barnet önskar en tystare ljudmiljö eller en ljudmiljö som inte stör pågående verksamhet behövs en åtgärd.

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Handlingsplan mot störande buller. Tyresö förskolor och skolor

Barn- och utbildningsförvaltningen. Handlingsplan mot störande buller. Tyresö förskolor och skolor Barn- och utbildningsförvaltningen Handlingsplan mot störande buller i Tyresö förskolor och skolor 2006 Barn- och utbildningsförvaltningen 2006-01-13 Handlingsplan störande buller i Tyresö förskolor och

Läs mer

Rutiner vid placering och omplacering vid förskola och pedagogisk omsorg

Rutiner vid placering och omplacering vid förskola och pedagogisk omsorg BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-01-19 FSN-2014/713.601 1 (3) HANDLÄGGARE Berwing, Sandra 08-535 360 76 Sandra.berwing@huddinge.se Förskolenämnden Rutiner vid placering och omplacering vid förskola

Läs mer

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 SN-2014/3155.259 1 (4)

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 SN-2014/3155.259 1 (4) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 SN-2014/3155.259 1 (4) HANDLÄGGARE Per Claug Tel 08-535 378 22 per.claug@huddinge.se Socialnämnden Beställning avseende

Läs mer

Remiss - Utbildning för nyanlända elever - Mottagande och skolgång (Ds 2013:6)

Remiss - Utbildning för nyanlända elever - Mottagande och skolgång (Ds 2013:6) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-03-06 GSN-2013/93.619 1 (6) HANDLÄGGARE Ann-Britt Steen Hodin Tel. 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss - Utbildning för nyanlända

Läs mer

Avskaffa ämnet svenska som andraspråk för elever som är födda i Sverige - svar på medborgarförslag av Nadia El Harrak

Avskaffa ämnet svenska som andraspråk för elever som är födda i Sverige - svar på medborgarförslag av Nadia El Harrak KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 6 (40) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 januari 2013 3 Paragraf Diarienummer KS-2012/543.639 Avskaffa ämnet svenska som andraspråk för elever som är födda

Läs mer

Beställning av förstudie för ombyggnad av Stuvstatorget 2 till dagverksamhet inom äldreomsorgen

Beställning av förstudie för ombyggnad av Stuvstatorget 2 till dagverksamhet inom äldreomsorgen SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-03-31 AN-2015/146.730 1 (4) HANDLÄGGARE Elisabeth Bern 08-535 378 70 Elisabeth.Bern@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Beställning av förstudie för ombyggnad av

Läs mer

10. Musiklärare. Avsnittet tar upp musiklärares arbetssituation, men informationen bör även i vissa delar vara användbar för elever.

10. Musiklärare. Avsnittet tar upp musiklärares arbetssituation, men informationen bör även i vissa delar vara användbar för elever. 10. Musiklärare Avsnittet tar upp musiklärares arbetssituation, men informationen bör även i vissa delar vara användbar för elever. Sammanfattning Risker Musiklärare exponeras ofta för så höga ljudnivåer

Läs mer

Elevers upplevelse av buller i skolan

Elevers upplevelse av buller i skolan 2013-12-19 Elevers upplevelse av buller i skolan Hösten 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnrättsstrateg

Läs mer

LÅTER DET SOM GETING I MITT HUVUD GOD LJUDMILJÖ I FÖRSKOLA

LÅTER DET SOM GETING I MITT HUVUD GOD LJUDMILJÖ I FÖRSKOLA DET LÅTER SOM EN GETING I MITT HUVUD GOD LJUDMILJÖ I FÖRSKOLA Det blir allt bullrigare i våra förskolor och höga ljud från lek och skrik upplevs som väldigt jobbigt av såväl personal som barn. Orsakerna

Läs mer

Grundskolenämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-05-13 GSN-2015/233.610 1 (4)

Grundskolenämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-05-13 GSN-2015/233.610 1 (4) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-05-13 GSN-2015/233.610 1 (4) HANDLÄGGARE Hjelm, Per 08-535 360 71 Per.Hjelm@huddinge.se Grundskolenämnden Svar på motion - Ta fram riktlinjer för Huddinges framtida

Läs mer

Ansökan om överlåtelse av förskolan Atlas från Förskolan Luna ekonomisk förening

Ansökan om överlåtelse av förskolan Atlas från Förskolan Luna ekonomisk förening KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-07-29 KS-2013/788.649 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Ansökan om överlåtelse av förskolan Atlas från Förskolan

Läs mer

Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för 2015

Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för 2015 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-10-10 FSN-2014/431.601 1 (2) HANDLÄGGARE Schönning, Jenny 08-535 360 12 Jenny.schonning@huddinge.se Förskolenämnden Beslut om bidragsbelopp och

Läs mer

Buller i Förskolan, ett pilotprojekt på Pomona förskola.

Buller i Förskolan, ett pilotprojekt på Pomona förskola. Projektnamn: Buller i Förskolan, ett pilotprojekt på Pomona förskola. Startdatum: 2009 01 01 Slutdatum: 2010 07 01 Kort beskrivning av projektet: Höga ljudnivåer på förskolor och skolor är ett problem

Läs mer

Strict Line Ljudtestade skärmväggar för fler arbetsplatser utan buller

Strict Line Ljudtestade skärmväggar för fler arbetsplatser utan buller Strict Line Ljudtestade skärmväggar för fler arbetsplatser utan buller Bättre arbetsmiljö i öppna landskap Våra ISO-testade skärmar och väggar i glas, trä och textil är framtagna för att skapa en ny ljudkultur

Läs mer

Redovisning av verksamhet med personliga ombud verksamhetsår 2015

Redovisning av verksamhet med personliga ombud verksamhetsår 2015 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2016-01-07 SN-2016/192.181 1 (3) HANDLÄGGARE Titti Frisk Hagström titti.frisk-hagstrom@huddinge.se Socialnämnden Redovisning av

Läs mer

Varför är det viktigt att ha kunskap om ljud och människans hörselsinne?

Varför är det viktigt att ha kunskap om ljud och människans hörselsinne? Varför är det viktigt att ha kunskap om ljud och människans hörselsinne? Multi-modal interaktion Input via flera sinnen Mobil interaktion Personer med synnedsättning Det sammanhang i vilket tekniken används

Läs mer

Resultatet av inspektionen 9 december 2015

Resultatet av inspektionen 9 december 2015 1(7) Avdelningen för inspektion Anna Andersson, 010-730 9078 arbetsmiljoverket@av.se ALINGSÅS KOMMUN 44181 ALINGSÅS Resultatet av inspektionen 9 december 2015 Ert org. nr 2120001553 Arbetsställe ALSTRÖMERGYMNASIET

Läs mer

DAGS FÖR ETT HÖRSELTEST? En undersökning om förekomsten av hörseltest från Hörselskadades Riksförbund (HRF/Novus 2011)

DAGS FÖR ETT HÖRSELTEST? En undersökning om förekomsten av hörseltest från Hörselskadades Riksförbund (HRF/Novus 2011) DAGS FÖR ETT HÖRSELTEST? En undersökning om förekomsten av hörseltest från Hörselskadades Riksförbund (HRF/Novus 2011) 2 en av tre arbetstagare har inte testat hörseln på över tio år. många av dem sliter

Läs mer

Examenspremier till vissa lärare svar på remiss från utbildningsdepartementet

Examenspremier till vissa lärare svar på remiss från utbildningsdepartementet KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-08-27 KS-2014/897.609 1 (4) HANDLÄGGARE Björn Rosborg bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Examenspremier till vissa lärare svar på remiss från utbildningsdepartementet

Läs mer

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-06-22 GSN-2015/406.199 1 (2) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss

Läs mer

Buller och hörselskydd

Buller och hörselskydd Buller och hörselskydd Ibland hör man någon säga, visst bullrar det men man vänjer sig. Det är fel. Man vänjer sig inte. Man blir hörselskadad. Du ska inte behöva utsättas för buller som skadar dig. De

Läs mer

Rapport om deltagande i nationellt tillsynsprojekt Höga ljudnivåer från musik. Mätningar i Jönköping

Rapport om deltagande i nationellt tillsynsprojekt Höga ljudnivåer från musik. Mätningar i Jönköping Rapport om deltagande i nationellt tillsynsprojekt Höga er från musik Mätningar i Jönköping Miljökontoret kommun Per-Åke Sandberg och Erik Engwall November 2005 Projektet Socialstyrelsen har under våren,

Läs mer

Remiss - Avgift för elektroniskt utlämnande av allmän handling

Remiss - Avgift för elektroniskt utlämnande av allmän handling BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-07-22 GSN-2014/313.184 1 (4) HANDLÄGGARE Steinmo, Conny Conny.Steinmo@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss - Avgift för elektroniskt utlämnande av allmän handling

Läs mer

Fysisk och psykisk påverkan av ljudnivån bland förskolepersonal

Fysisk och psykisk påverkan av ljudnivån bland förskolepersonal Fysisk och psykisk påverkan av ljudnivån bland förskolepersonal Författare: Erika Larsson Sensia Hälsa, Tranås Handledare: Carl-Göran Ohlson Arbets- och miljömedicinska kliniken, Örebro Projektarbete vid

Läs mer

Bryt köttnormen - inför vegetariskt som grundalternativmotion väckt av Olof Olsson (MP)

Bryt köttnormen - inför vegetariskt som grundalternativmotion väckt av Olof Olsson (MP) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-10-14 GSN-2013/447.809 1 (3) HANDLÄGGARE Kurki, Margareta 08-535 363 11 Margareta.Kurki@huddinge.se Grundskolenämnden Bryt köttnormen - inför vegetariskt som grundalternativmotion

Läs mer

Tillsyn av ljudmiljö i skola och förskola BARBRO NILSSON Arbetsmiljöinspektör

Tillsyn av ljudmiljö i skola och förskola BARBRO NILSSON Arbetsmiljöinspektör Tillsyn av ljudmiljö i skola och förskola BARBRO NILSSON Arbetsmiljöinspektör 1 2008-11-27 Exempel på faktorer som kan påverka aktivitetsbullret Trafikbuller Ventilationsbuller Buller från apparater Buller

Läs mer

Förslag till fördelning av föreningsbidrag år 2015

Förslag till fördelning av föreningsbidrag år 2015 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 5 september 2014 SN-2014/3051.705 1 (4) HANDLÄGGARE Lina Albrektsson 08-535 378 08 lina.albrektsson@huddinge.se Socialnämnden Förslag till fördelning

Läs mer

Det kostar pengar att skapa en bra ljudmiljö i skolan. Vad är en bra ljudmiljö värd för elever, lärare och samhället? 2014-12-01

Det kostar pengar att skapa en bra ljudmiljö i skolan. Vad är en bra ljudmiljö värd för elever, lärare och samhället? 2014-12-01 Det kostar pengar att skapa en bra ljudmiljö i skolan. Vad är en bra ljudmiljö värd för elever, lärare och samhället? 2014-12-01 1 Innehåll sid 2 Kostnad och värde. Skolverkets läroplan Lgr 11. sid 3-9

Läs mer

Förslag om tillägg till reglerna i det gemensamma reglementet för nämnder och styrelsen i Huddinge kommun (HKF 9010) - remissvar

Förslag om tillägg till reglerna i det gemensamma reglementet för nämnder och styrelsen i Huddinge kommun (HKF 9010) - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2016-04-07 AN-2016/188.112 1 (3) HANDLÄGGARE Mirja Backlund 08-535 30212 Mirja.Backlund@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Förslag om tillägg till reglerna i det gemensamma

Läs mer

Bryt heteronormen -gör Huddinge till en regnbågskommun!- motion väckt av Olof Olsson (MP)

Bryt heteronormen -gör Huddinge till en regnbågskommun!- motion väckt av Olof Olsson (MP) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-10-30 FSN-2013/353.119 1 (4) HANDLÄGGARE Särkijärvi Zettervall, Karin Förskolenämnden Karin.Sarkijarvi-Zettervall@huddinge.se Bryt heteronormen -gör Huddinge till

Läs mer

Barnens ljudmiljö kartläggning av åtta förskolor i Stockholm Projektrapport från miljöförvaltningen

Barnens ljudmiljö kartläggning av åtta förskolor i Stockholm Projektrapport från miljöförvaltningen Utlåtande 2004:24 RVIII (Dnr 301-743/2003) Barnens ljudmiljö kartläggning av åtta förskolor i Stockholm Projektrapport från miljöförvaltningen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande

Läs mer

Revidering av riktlinjer för utbildningsråd

Revidering av riktlinjer för utbildningsråd BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-01-19 GN-2015/18.603 1 (3) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Revidering av riktlinjer för utbildningsråd

Läs mer

Tillgänglighetsåtgärder i Tomtbergaskolan

Tillgänglighetsåtgärder i Tomtbergaskolan BARN OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 20140316 GSN2014/145.252 1 (2) HANDLÄGGARE Hammarund, Bengt 08535 360 29 Bengt.Hammarund@huddinge.se Grundskenämnden Tigängighetsåtgärder

Läs mer

SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-31 SN-2013/4453.259 2 (3)

SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-31 SN-2013/4453.259 2 (3) 2013-10-31 SN-2013/4453.259 1 (3) HANDLÄGGARE Elisabeth Bern 08-535 378 70 Elisabeth.Bern@huddinge.se Socialnämnden Förstudie avseende anpassning av lägenheter till gruppbostad enligt lagen om särskilt

Läs mer

Bullersituationen i Göteborg

Bullersituationen i Göteborg Bullersituationen i Göteborg Bullerövervakning Framför allt övervakar vi trafikbuller eftersom det är den typen av buller som människor i städer störs mest av Vägtrafik är mest störande av de olika trafikslagen

Läs mer

Höga ljud. Miljökontoret april 2011 Erik Engwall Pernilla Eriksson

Höga ljud. Miljökontoret april 2011 Erik Engwall Pernilla Eriksson Höga ljud Miljökontoret april 2011 Erik Engwall Pernilla Eriksson Innehållsförteckning Bakgrund...3 Syftet med mätningar av höga ljud...3 Riktvärden för höga ljudnivåer...4 Hörselskador...4 Metod...5 Resultat...6

Läs mer

Remiss - Giftfria förskolor- motion väckt av Christina Axelsson (S)

Remiss - Giftfria förskolor- motion väckt av Christina Axelsson (S) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-09-16 FSN-2013/230.640 1 (4) HANDLÄGGARE Berwing, Sandra 08-535 360 76 Sandra.Berwing@huddinge.se Förskolenämnden Remiss - Giftfria förskolor- motion väckt av Christina

Läs mer

Remiss - Riktlinjer för styrdokument i Huddinge kommun

Remiss - Riktlinjer för styrdokument i Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-03-25 GSN-2013/75.112 1 (2) HANDLÄGGARE Berwing, Sandra 08-535 360 76 Sandra.Berwing@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss -

Läs mer

Riktlinjer för feriepraktik 2014

Riktlinjer för feriepraktik 2014 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-10-15 GN-2013/310 626 1 (5) HANDLÄGGARE Lilliestråle, Caroline 08-535 360 47 Caroline. Lilliestrale@huddinge.se Gymnasienämnden Riktlinjer för feriepraktik 2014

Läs mer

E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016

E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016 BARN- OCH TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-03-15 GSN-2013/111.159 1 (3) HANDLÄGGARE Steinmo, Conny Grundskolenämnden Conny.Steinmo@huddinge.se E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016 Förslag

Läs mer

GC-väg utmed Fyrisån, Ärna flygfält, Uppsala FÖRHANDSKOPIA

GC-väg utmed Fyrisån, Ärna flygfält, Uppsala FÖRHANDSKOPIA GC-väg utmed Fyrisån, Ärna flygfält, Uppsala FÖRHANDSKOPIA Ljudutredning, buller från flygplan Sammanfattning Ljudnivåerna från JAS Gripen är obehagligt höga. Ljudnivåerna från övriga flygpassager är höga,

Läs mer

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-02 KS-2013/294.709 1 (3) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Ändring av egenavgiften för familjerådgivning Förslag till

Läs mer

BILAGA - Sammanställning av påtalade brister - Vidtagna åtgärder - Arbetsmiljöverkets inspektion våren 2014

BILAGA - Sammanställning av påtalade brister - Vidtagna åtgärder - Arbetsmiljöverkets inspektion våren 2014 Uppgiftsfördelning Vid inspektionstillfället saknades en tydlig, skriftlig fördelning av de arbetsmiljöuppgifter som ska utföras av skolledare och berörd skolintendent. Ni ska upprätta en tydlig fördelning

Läs mer

Ersättning för verksamhet i egen regi och verksamhet enligt LOV 2016

Ersättning för verksamhet i egen regi och verksamhet enligt LOV 2016 SOCIAL-OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 9 november 2015 SN 2015/3405 1 (2) HANDLÄGGARE Siv Jönsson 08-535 312 20 siv.jonsson@huddinge.se Socialnämnden Ersättning för verksamhet

Läs mer

Gratis SL-kort till alla gymnasieelever - svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Gratis SL-kort till alla gymnasieelever - svar på motion väckt av Marie Fors (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 april 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2012/844.629 Gratis SL-kort till alla gymnasieelever - svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Läs mer

-------1--...1 SUNDA MENINGSFULLA AKTIVA REFLEKTERANDE TRYGGA ANSV ARSFULLA BARN. S-M-A-R-T -A Barn familjedaghem i segeltorp AB

-------1--...1 SUNDA MENINGSFULLA AKTIVA REFLEKTERANDE TRYGGA ANSV ARSFULLA BARN. S-M-A-R-T -A Barn familjedaghem i segeltorp AB S-M-A-R-T -A Barn familjedaghem i segeltorp AB SUNDA MENINGSFULLA AKTIVA REFLEKTERANDE TRYGGA ANSV ARSFULLA BARN -~--~ -- - - ---, HUDDINGE I

Läs mer

Förslag till beslut Nämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande i ärendet.

Förslag till beslut Nämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande i ärendet. BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-01-09 GSN-2012/514.628 1 (4) HANDLÄGGARE Särkijärvi Zettervall, Karin Grundskolenämnden Karin.Sarkijarvi-Zettervall@huddinge.se Remissvar - Angående genuskompetens

Läs mer

2015-04-14. Buller i förskolan Ohälsa och preventiva insatser. Vad är buller? En vanlig definition är oönskat ljud.

2015-04-14. Buller i förskolan Ohälsa och preventiva insatser. Vad är buller? En vanlig definition är oönskat ljud. Buller i förskolan Ohälsa och preventiva insatser fredrik.sjodin@psy.umu.se Umeå Universitet Institutionen för psykologi Örnsköldsvik 2015-04-14 Vad är buller? En vanlig definition är oönskat ljud. Definitionen

Läs mer

Beställning avseende ombyggnad av hus H vid Tallgårdens äldrecentrum i Stuvsta

Beställning avseende ombyggnad av hus H vid Tallgårdens äldrecentrum i Stuvsta SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2012-12-12 AN-2012/758.339 1 (6) HANDLÄGGARE Elisabeth Bern 08-535 378 70 elisabeth.bern@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Beställning

Läs mer

Avgift för elektroniskt utlämnande av allmän handling remissvar

Avgift för elektroniskt utlämnande av allmän handling remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 18 augusti 2014 AN-2014/271.184 1 (3) HANDLÄGGARE Lars Axelsson 08-535 312 27 Lars.Axelsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Avgift

Läs mer

Riskerar förskolepersonal att drabbas av hörselnedsättningar?

Riskerar förskolepersonal att drabbas av hörselnedsättningar? Riskerar förskolepersonal att drabbas av hörselnedsättningar? Negativa effekter av höga ljudnivåer Författare: Anne Carlsson Handledare: Ulf Flodin vid Yrkes- och miljömedicinskt centrum i Linköping Projektarbete,

Läs mer

Information till dig som bedriver verksamhet med HÖG MUSIK Vad är en hörselskada? Om örat utsätts för hög ljudnivå under lång tid, eller mycket hög ljudnivå under kort tid, kan hörseln försämras. Många

Läs mer

ÖVERKLAGAT BESLUT OM ATT LÄMNA KLAGOMÅL PÅ BULLER FRÅN IDROTTSLOKAL UTAN YTTERLIGARE ÅTGÄRD

ÖVERKLAGAT BESLUT OM ATT LÄMNA KLAGOMÅL PÅ BULLER FRÅN IDROTTSLOKAL UTAN YTTERLIGARE ÅTGÄRD SHMF101 v 1.0 2007-03-19, Dokument1 MILJÖFÖRVALTNINGEN HÄLSOSKYDDSAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2011-08-16 Louise Englund Miljö- och hälsoskyddsinspektör Telefon 08-508 28 942 louise.englund@stockholm.se

Läs mer

Remissvar - Handelscollege, motion väckt av Emil Högberg (S)

Remissvar - Handelscollege, motion väckt av Emil Högberg (S) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-07-08 GN-2013/163.704 1 (4) HANDLÄGGARE Steen Hodin, Ann-Britt 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Gymnasienämnden Remissvar - Handelscollege, motion väckt

Läs mer

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för Familjedaghemmet Borevägen

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för Familjedaghemmet Borevägen BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-03-15 FSN-2013/96.642 1 (2) HANDLÄGGARE Castefjord, Christina 08-535 360 61 Christina.Castefjord@huddinge.se Förskolenämnden

Läs mer

Beslut om bidragsbelopp 2014 grundskola och skolbarnsomsorg

Beslut om bidragsbelopp 2014 grundskola och skolbarnsomsorg BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BIDRAGSBELOPP SKOLA 2013-10-21 GSN-2013/496.182 1 (7) HANDLÄGGARE Ståhlberg, Susanne Utförare med elev från Susanne.Stahlberg@huddinge.se Beslut om bidragsbelopp 2014

Läs mer

Inför en nollvision mot självmord i Huddinge - motion väckt av Lisbeth Krogh (HP)

Inför en nollvision mot självmord i Huddinge - motion väckt av Lisbeth Krogh (HP) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-10-15 FSN-2014/439.639 1 (3) HANDLÄGGARE Berwing, Sandra 08-535 360 76 Sandra.Berwing@huddinge.se Förskolenämnden Inför en nollvision mot självmord i Huddinge -

Läs mer

Beslut om bidragsbelopp 2012

Beslut om bidragsbelopp 2012 25 november 2011 GSN-2011/.182 1 (6) HANDLÄGGARE Susanne Ståhlberg Ekonomiavdelningen susanne.stahlberg@huddinge.se Beslut om bidragsbelopp 2012 meddelar härmed beslut om bidragsbelopp för 2012. Grundskolenämnden

Läs mer

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt om- och nybyggnad av kök och matsal - godkännande att beställa förstudie

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt om- och nybyggnad av kök och matsal - godkännande att beställa förstudie KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-12-18 KS-2013/1566.252 1 (4) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Planerings- och personalutskottet

Läs mer

Remiss Inrätta fond för sociala investeringar - Motion väckt av Britt Björneke (V)

Remiss Inrätta fond för sociala investeringar - Motion väckt av Britt Björneke (V) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-03-25 GN-2013/67.710 1 (3) HANDLÄGGARE Lindh, Hans-Erik 08-535 36015 Hans-Erik.Lindh@huddinge.se Gymnasienämnden Remiss Inrätta fond för sociala investeringar -

Läs mer

Fordonspolicy för Huddinge kommun

Fordonspolicy för Huddinge kommun KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-10-15 REV 2014-10-27 KFN-2014/310.119 1 (2) HANDLÄGGARE Wesslén, Mats 08-535 317 37 Mats.Wesslen@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Fordonspolicy för

Läs mer

_ìääéêìíêéçåáåö=^ååéä î=twnq=

_ìääéêìíêéçåáåö=^ååéä î=twnq= Diarienummer 225/003.313-03 _ìääéêìíêéçåáåö^ååéä îtwnq OMMVJMUJNMIêÉîOMNMJMOJMU rqpqûiikfkd Landskrona stad Teknik- och stadsbyggnadskontoret 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn 0418-47

Läs mer

Ljudnivåmätningar under Malmöfestivalen 1997

Ljudnivåmätningar under Malmöfestivalen 1997 Ljudnivåmätningar under Malmöfestivalen 1997 Rapport 4/1998 ISSN 1400-4690 Mer rapporter kan hämtas på www.miljo.malmo.se Sammanfattning Miljöförvaltningen utförde ljudnivåmätningar under två konsertkvällar

Läs mer

Checklista. Skolan , skolor. Datum:

Checklista. Skolan , skolor. Datum: Checklista Datum: 2013-09-25 Skolan 2013-2016, skolor Denna checklista fokuserar på skolans systematiska arbetsmiljöarbete och lyfter frågor kring arbetsbelastning, våld och hot samt buller, ventilation

Läs mer

Miniräknare. Bra att veta när du ska köpa... miniräknare mikroskop / stereolupp ph-mätare ljudnivåmätare

Miniräknare. Bra att veta när du ska köpa... miniräknare mikroskop / stereolupp ph-mätare ljudnivåmätare Bra att veta när du ska köpa... miniräknare mikroskop / stereolupp ph-mätare ljudnivåmätare Miniräknare Solcellerna Solcellsräknare finns i två utföranden "Dual Power" och "Äkta solcellsräknare". Dual

Läs mer

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen DIARIENR 2014-02-26 SBN 2014-237 1 (5) HANDLÄGGARE Åke Andersson 08-535 364 06 Ake.andersson@huddinge.se Samhällsbyggnadsnämnden REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT EUROPAPARLAMENTET RÅDET Bryssel den 8 oktober 2002 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har samband med fysikaliska

Läs mer

Revidering av HKF 6410 riktlinjer för kostnadsfri skolskjuts.

Revidering av HKF 6410 riktlinjer för kostnadsfri skolskjuts. BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-05-19 GSN-2015/514.623 1 (3) HANDLÄGGARE Vellner, Jennie Jennie.Vellner@huddinge.se Grundskolenämnden Revidering av HKF 6410 riktlinjer för kostnadsfri

Läs mer

Planerings- och personalutskottet

Planerings- och personalutskottet KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-01-22 KS-2014/71.256 1 (3) HANDLÄGGARE Öhman, Stig 0853530355 Stig.Ohman@huddinge.se Planerings- och personalutskottet Förstudie avseende anpassning av lägenheter till

Läs mer

Handlingsplan mot våld i nära relationer

Handlingsplan mot våld i nära relationer SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-04 AN-2013/636.739 1 (2) HANDLÄGGARE Hartvig Egebark, Gunnel 08-535 376 04 Gunnel.Hartvig-Egebark@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten EFFEKTER AV OLIKA BULLERSKYDD LANDVETTER PUBLIKATION 2015:02

Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten EFFEKTER AV OLIKA BULLERSKYDD LANDVETTER PUBLIKATION 2015:02 Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten EFFEKTER AV OLIKA BULLERSKYDD LANDVETTER PUBLIKATION 2015:02 Koppling till tidigare genomförda bullerutredningar Denna kompletterande studie av bullerskydd

Läs mer

Svar på inspektionsmeddelande

Svar på inspektionsmeddelande VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsnämndens handling nr 4/2007 SVAR INSPEKTIONSMEDDELANDE 1 (6) Vår handläggare Ert datum Er beteckning Jan Nilsson, utredare 2006-11-23 AILI 2006/31728 Arbetsmiljöverket

Läs mer

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för Familjedaghemmet Rosen

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för Familjedaghemmet Rosen BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-03-15 2013-05-07 reviderad FSN-2012/405.642 1 (3) HANDLÄGGARE Castefjord, Christina 08-535 360 61 Christina.Castefjord@huddinge.se

Läs mer