Kommunikationsverket Kommunikationsverket ska anges som källa när uppgifter lånas. Översikt över kommunikationssektorn 1/2015 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunikationsverket 2015. Kommunikationsverket ska anges som källa när uppgifter lånas. Översikt över kommunikationssektorn 1/2015 2"

Transkript

1 Översikt över kommunikationssektorn 1/2015

2 Kommunikationsverket 2015 Kommunikationsverket ska anges som källa när uppgifter lånas. Översikt över kommunikationssektorn 1/2015 2

3 Innehåll Förord Kundkontakter till Kommunikationsverket Dataöverförings- och telefonitjänster Minskad användning av telefonitjänster Kraftig ökning i användningen av dataöverföringstjänster i mobilnät Antalet fasta bredbandsabonnemang var oförändrat Inga större förändringar skedde i teleföretagens marknadsandelar Bredband 2015-projektet har förbättrat tillgången till snabba bredband Domännamn Antalet fi-domännamn ökar i jämn takt Förändringar planeras i den internationella förvaltningen av domännamn Användning av frekvenser Användning av frekvenser Radiotillstånd ansöktes aktivt Övervakning av användningen av frekvenser och marknaden för radioutrustningar Televisionstjänster Sätten att titta på tv blir mångsidigare Betydande ändringar i tv-sändningar de närmaste åren Översikt över kommunikationssektorn 1/2015 3

4 6 Posttjänster Postens samhällsomfattande tjänster genomfördes i enlighet med postlagen Antalet SmartPost-automater har ökat kraftigt de senaste åren Problem i postgången Informationssäkerhet och kommunikationsnätens funktion Förändringar i de upptäckta typerna av skadliga program Antalet felsituationer i kommunikationsnät mindre än tidigare Samarbetet spelar en nyckelroll i utvecklingen av cybersäkerheten Figurer Översikt över kommunikationssektorn 1/2015 4

5 Förord Den sektor som Kommunikationsverket representerar är aktiv och stadd i kontinuerlig förändring. Införandet av nya kommunikationstekniker, tjänster och appar avspeglas på sektorn omedelbart. Denna bild stärks också av vår första översikt över kommunikationssektorn Den innehåller en sammanfattning av de uppgifter som Kommunikationsverket har samlat in om elektroniska kommunikationstjänster och -nät, frekvenser och informationssäkerhet och posttjänster. Kommunikationsverket får årligen tusentals kundkontakter. Trots att Kommunikationsverket har utvecklat sina elektroniska tjänster för ärendehantering de senaste åren, är kundservicen och rådgivningen fortfarande viktiga i verkets verksamhet. Största delen av kontakterna i fjol handlade om fidomännamn. År 2014 fick allt fler hushåll tillgång till ett snabbt bredband. I slutet av 2014 hade cirka 81 procent av de finländska hushållen tillgång till ett fast bredbandsabonnemang med en hastighet på minst 30 Mbit/sek. En klar trend på kommunikationsmarknaden är fortfarande att antalet samtal och sms som förmedlas i mobilnätet minskar. Däremot har volymen av överförda mobildata ökat betydligt de senaste åren. En orsak till förändringen är förmodligen att smarttelefoner samt tjänster som används via dataabonnemang har blivit allmännare. Användningen av olika snabbmeddelandeappar och sociala medier har blivit allmännare, vilket också har bidragit till den snabba minskningen i antalet sms. Under 2014 ökade också antalet personer som tittade på tv via smarta enheter. Däremot tittar största delen fortfarande på tv via en konventionell tv-mottagare. En av de mest betydande förändringarna i användningen av frekvenser i fjol var att frekvensområdet 800 MHz som har använts i tv-verksamheten överfördes till det mobila bredbandet. Genom frekvensområdet kan operatörerna nu bygga snabba LTE-nät på 800 MHz och det finns tilläggskapacitet för dataöverföring i mobilnätet. För konsumenterna syns detta som allt snabbare och mer omfattande mobila bredbandsförbindelser. Kommunikationsverket följde också aktivt med hur operatörerna avhjälpte problem i tv-mottagningen när näten infördes. Under året åtgärdade operatörerna över störningar i tv-mottagningen. Antalet störningar på grund av LTE-nät var emellertid relativt litet i förhållande till täckningsområdet för 4G-nätet. Som en del av den tekniska övervakningen utredde och åtgärdade Kommunikationsverket sammanlagt 149 radiostörningar som hade anmälts till verket. Anmälningarna gällde bland annat störningar i tvmottagningen och mobilnäten. Merparten av störningarna i mobilnäten förorsakades av förstärkarna till hushållens tv-antenner. I flera fall avslöjades det att orsaken till problemen i tv-mottagningen var en annan än en extern radiostörning. Under de närmaste åren kommer man att göra betydande ändringar i sändningsnätet för markbunden-tv som berör hela landet och samtidigt kommer man att övergå till en ny DVB-T2-sändningsteknik i större utsträckning. Från och med början av 2017 överförs en del av de sändningsfrekvenser som numera används i tv-verksamheten till det mobila bredbandet, vilket kräver omorganisering av frekvenser. Frekvensändringarna i det markbundna nätet berör cirka hälften av alla finländska hushåll. Den nya sändningstekniken möjliggör HDsändningar för tv-tittarna, men kräver att tv-mottagarna ska vara utrustade med mottagare av T2-typ. Ytterligare information finns på Översikt över kommunikationssektorn 1/2015 5

6 När det gäller cybersäkerhet var ett skadligt program av laddartyp den vanligaste rapporterade observationen om skadliga program i fjol. Det är ett program som kan ladda ned även andra skadliga program i en smittad dator för att stjäla till exempel användarens data. Utöver laddarprogrammen var skadliga program av typen datatjuv iögonenfallande i statistiken. De stjäl användarens data, särskilt användarnamn och lösenord. Med hjälp av stulna lösenord kan angriparna agera med offrets identitet. Detta är särskilt allvarligt om angriparna stjäl lösenordet för webbanken eller ett e- postkonto. Totalt sett var tillgängligheten till kommunikationsnäten och -tjänsterna 2014 dock bra och antalet störningar med omfattande inverkan var mindre än året innan. I stället för en traditionell årsöversikt publicerar Kommunikationsverket under 2015 flera översikter över kommunikationssektorn som beskriver utvecklingen i verkets omvärld. Frågor som gäller till exempel informationssäkerheten och hur väl kommunikationsnäten fungerar behandlas mer ingående i Cybersäkerhetscentrets årsöversikt 1. Syftet med flera separata översikter är att sammanställa den viktigaste informationen om kommunikationssektorn i så realtid som möjligt i en enda publikation och att på så sätt erbjuda läsarna aktuella analyser av utvecklingen på kommunikationsmarknaden. Översikterna är baserade på de bransch- och tillsynsuppgifter som Kommunikationsverket regelbundet samlar in. Jag önskar läsarna givande lässtunder tillsammans med Kommunikationsverkets översikt över kommunikationssektorn! Helsingfors den 18 mars 2015 Jarno Ilme Direktör Frekvensförvaltning Kommunikationsverket Nästa publikation ges ut sommaren 2015 och den innehåller bland annat information om teleföretagens inkomster och investeringar samt internationella statistiska jämförelser. 1 Cybersäkerhetscentrets årsöversikt 2014 Översikt över kommunikationssektorn 1/2015 6

7 1 Kundkontakter till Kommunikationsverket Kommunikationsverket får årligen tiotusentals kundkontakter som ger en synpunkt på verkets sektor. Kontakterna handlar främst om hur man skaffar sig Kommunikationsverkets tjänster, såsom domännamn, telenätets nummer, tillstånd eller intyg. Därutöver får Kommunikationsverket kontakter av användare av kommunikationstjänster, som vänder sig till verket av förståeliga skäl särskilt i problemsituationer. År 2014 tog Kommunikationsverket emot sammanlagt kundkontakter. Över hälften av dessa, cirka kontakter, handlade om fi-domännamn. Antalet kontakter som gällde kommunikationstjänster var över Dessa kontakter handlade om bland annat hur väl telefon- och bredbandsförbindelser fungerar samt posttjänster, internettjänster, integritetsskydd och behandling av personuppgifter. Antalet kontakter som gällde informationssäkerheten hade ökat jämfört med 2013 och uppgick till närmare år Antalet kontakter som gällde radiofrekvenser uppgick till närmare Dessa kontakter handlade främst om störningar i tv- och radiosändningar, radiotillstånd och behörighetsexamina. Trots att tv-avgiften avskaffades i slutet av 2012, kontaktades Kommunikationsverket sammanlagt cirka gånger i ärenden som gällde tv-avgiften under Största delen av kontakterna handlade om indrivning av obetalda tv-avgifter och återbetalning av avgifter som betalats till ett för högt belopp. Dessa avskaffades den 1 januari I fråga om bredbandstjänster var orsaken till kundkontakter 2014 upprepade gånger de regionala skillnaderna i tillgången till och prissättningen av bredbandsabonnemang. Antalet kontakter som gäller hur väl och snabbt ett mobilt eller ett fast bredband fungerar är stort varje år. Efter att abonnemang som genomförts med optisk fiber blivit allmännare, har antalet frågor gällande optisk fiber också ökat. Särskilt försenade eller inställda leveranser av abonnemang av optisk fiber leder till kontakter. När det gäller telefonitjänster har särskilt mobiltelefonens täckning varit ett populärt ämne i kundkontakterna från år till år. Nedläggningen av det fasta nätet och tillgången till fasta telefon- och bredbandsabonnemang medför fortfarande en del förfrågningar. Figur 1 Kundkontakter till Kommunikationsverket 2014 Översikt över kommunikationssektorn 1/2015 7

8 I fråga om tv och radio gäller en betydande del av kontakterna störningar i sändningar och problem i mottagningen. Ett nytt ämne de senaste åren har varit störningarna till följd av byggande av vindkraftverk och 4Gnätet, och antalet kundkontakter om dem ökar betydligt hela tiden. I och med att HDkanalerna har blivit vanligare medför deras sebarhet allt fler kundförfrågningar. Beslut om sponsring av tv-program väckte också frågor på samma sätt som året innan. Intresset för sponsring riktar sig bland annat mot Kommunikationsverkets beslut om Tangomarknaden och de sponsrade travsändningarna som sänts av Yle samt beslutet om lottodragning året innan. År 2014 handlade kundkontakterna om posttjänster främst störningar i postutdelningen och förkomna postförsändelser. Kommunikationsverket fick särskilt många kontakter om postutdelningen till följd av Itellas uppsägningar inom postutdelningen våren Nedläggningen av postanstalter har också avspeglats i kundkontakterna till Kommunikationsverket. Kommunikationsverket kontaktas av konsumenter även i ärenden som inte omfattas av Kommunikationsverkets tillsynsbehörighet. Dessa kontakter statistikförs med tanke på uppföljningen av kommunikationssektorn. Under 2014 tog kunderna i sina kontakter upp frågor gällande teleföretagens kundservice och marknadsföring. Kommunikationsverket kontaktades i fråga om långa kötider till kundservice och om tilläggsavgifter som tas ut för telefon- eller bredbandsräkningar i pappersform. Frågorna gällde också vilka abonnemang operatörerna kan sälja och marknadsföra som 4G-abonnemang. Översikt över kommunikationssektorn 1/2015 8

9 2 Dataöverförings- och telefonitjänster Utifrån statistik är användningen av kommunikationstjänsterna stadd i förändring i och med att de konventionella samtals- och meddelandetjänsterna används i allt mindre omfattning. Smarttelefoner och abonnemang med obegränsad dataöverföring har samtidigt blivit vardag, och därigenom ökar volymen av överförda mobildata explosionsartat. 2.1 Minskad användning av telefonitjänster År 2014 började det totala antalet mobilabonnemang öka något. I slutet av 2014 fanns det cirka 9,4 miljoner abonnemang, cirka fler än Det totala antalet inkluderar alla abonnemang i mobilnät, däribland dataabonnemang som enbart använder dataöverföringstjänster och inte alls samtals- eller meddelandetjänster. Sådana abonnemang skaffas exempelvis för surfplattor. Hushållskunderna och företagskunderna innehade cirka 74 procent respektive cirka 26 procent av mobilabonnemangen. I slutet av 2014 använde ungefär 81 procent av mobilabonnemangen samtals- och sms-tjänster. Trots att det totala antalet mobilabonnemang ökade något, minskade antalet samtalsminuter i mobilnätet för andra året i rad. Minskningen var knappa 3 procent jämfört med Antalet uppringda samtal minskade med hela 7 procent. Den genomsnittliga längden på samtal i mobilnätet steg från cirka 3,3 minuter till 3,5 minuter. Det verkar som om i synnerhet antalet kortvariga samtal i mobilnätet har minskat. År 2013 var det första året då antalet skickade sms minskade i Finland. Minskningen var cirka 10 procent jämfört med År 2014 minskade antalet sms ytterligare: minskningen var upp till cirka 15 procent jämfört med året innan. Trots det var antalet skickade sms i Finland över 3 miljarder Antalet mms ökade däremot med 20 procent 2014 jämfört med året innan, trots att det totala antalet fortfarande är väldigt litet i förhållande till sms. Figur 2 Mobilabonnemang Översikt över kommunikationssektorn 1/2015 9

10 Figur 3 Samtal och meddelanden i mobilnät Fasta telefonabonnemang blir allt mer sällsynta Antalet telefonabonnemang i fasta nät var cirka i slutet av 2014, cirka 15 procent mindre än Ungefär 52 procent av dessa var företagsabonnemang, som sålunda utgör en klart större andel i fasta nät än de utgör i mobilnät. Antalet fasta telefonabonnemang har minskat i jämn takt under lång tid. Jämfört med 2007 är minskningen cirka 1,1 miljoner abonnemang. En del av teleföretagen har upphört med försäljningen av nya fasta telefonabonnemang. Antalet samtalsminuter i fasta telenät minskade med cirka 17 procent och antalet samtal med cirka 18 procent jämfört med Den genomsnittliga längden på samtal i det fasta nätet var fortfarande omkring 3,1 minuter. En liten del av mobilabonnemangen är kommersialiserade på ett sätt som påminner om fasta telefonabonnemang. De har ett telefonnummer för det fasta nätet och eventuellt liknande prissättning och tjänster som i fasta abonnemang. I slutet av 2014 fanns det ungefär sådana abonnemang i mobilnät. Telefonabonnemang och användningsvolymer i det fasta nätet Antalen samtal i det fasta nätet (miljoner st) Samtalsminuter i det fasta nätet (miljoner min) Telefonabonnemang i det fasta nätet (tusen st) Figur 4 Abonnemang och samtal i fasta nät Översikt över kommunikationssektorn 1/

11 Ny teknik förändrar användningen av telefonitjänster Under 2014 var antalet samtalsminuter i Finland i snitt 8,2 minuter per dag, om man beaktar samtalen i både fasta och mobila nät. Finländarna sände i snitt 1,6 sms och 0,04 mms per dag. Smarttelefoner samt tjänster som används via dataabonnemang har blivit allmännare, vilket förmodligen bidragit i synnerhet till minskad användning av meddelandetjänster i mobilnät. Användningen av olika snabbmeddelandeappar och de sociala mediernas popularitet, särskilt bland den yngre befolkningen, har troligen bidragit till den snabba minskningen i antalet sms. Det exceptionella är att mms-volymen har ökat, men en tänkbar förklaring är den allt smidigare fotograferingen och bilddelningen via smarttelefoner. Mobiltjänsterna uppvisar också en utveckling som avviker från det tidigare. Den tidigare trenden var att allt fler samtal ringdes i mobilnätet i stället för i det fasta nätet, men de senaste åren har antalet mobilsamtal också minskat något. En del av de totala samtalsminuterna har eventuellt ersatts med tjänster som tillhandahålls via internet. 2.2 Kraftig ökning i användningen av dataöverföringstjänster i mobilnät I allt fler mobilabonnemang ingår obegränsad dataöverföring I slutet av 2014 användes dataöverföringstjänster mot månadsavgift med cirka 7,0 miljoner mobilabonnemang. Därutöver användes dataöverföringstjänster som faktureras på andra grunder med cirka abonnemang 2. Antalet månadsdebiterade dataabonnemang ökade med cirka 15 procent jämfört med 2013, medan antalet dataabonnemang som faktureras på andra grunder minskade med cirka 12 procent. År 2013 ökade antalet månadsdebiterade dataabonnemang med upp till en tredjedel jämfört med 2012, vilket innebär att ökningstakten avtog under Under 2013 inkluderade en del av operatörerna ett månadsdebiterat datapaket i alla mobilabonnemang, vilket förklarade den snabba ökningen i antalet dataabonnemang. Tendensen till kommersialisering av abonnemang är att nästan alla mobilabonnemang nu inkluderar någon form av datatjänst. I slutet av 2014 hade cirka 75 procent av alla mobilabonnemang ett månadsdebiterat dataöverföringsavtal. Dataabonnemang med månadsavgift kan indelas i obegränsade och begränsade abonnemang. I obegränsade abonnemang har dataöverföringen ingen på förhand fastställd användningsgräns, i motsats till begränsade abonnemang där användningen av den aktuella tjänsten, efter att användningsgränsen överskridits, kan bli långsammare eller avgiftsbelagd, beroende på avtal. Av de månadsdebiterade dataabonnemangen var cirka 59 procent obegränsade och 41 procent begränsade i slutet av Antalet obegränsade abonnemang ökade med cirka 22 procent och antalet begränsade abonnemang med cirka 5 procent jämfört med året innan. På så sätt ökade antalet obegränsade abonnemang betydligt snabbare än antalet begränsade abonnemang. Cirka 71 procent av hushållskundernas abonnemang var obegränsade, medan cirka 79 procent av företagskundernas abonnemang var begränsade. En allt snabbare dataöverföring bidrog till ökade mobildata I slutet av 2014 hade omkring 54 procent av dataabonnemangen med månadsavgift en nominell överföringshastighet på Mbit/sek. Cirka 28 procent av abonnemangen hade en överföringshastighet på under 2 Mbit/sek. Enbart 4 procent av abonnemangen hade en överföringshastighet på över 100 Mbit/sek. 2 Andra faktureringsgrunder är till exempel debitering enligt överförd datavolym. Översikt över kommunikationssektorn 1/

12 Figur 5 Mobilabonnemang enligt dataöverföringsavtal Volymen av överförda mobildata har ökat rentav explosionsartat de senaste åren. Under 2014 uppgick volymen till cirka terabyte 3, vilket innebär en ökning på 82 procent jämfört med året innan. Jämfört med 2007 är volymen 620 gånger större. Under 2014 överförde finländarna i snitt 163 megabyte mobildata per dag och person, jämfört med 90 megabyte Den snabba tillväxten i de mobila dataöverföringstjänsterna de senaste åren kan bland annat förklaras med att tillgången och kvaliteten på tjänsterna har förbättrats. Särskilt LTE-näten möjliggör snabbare mobila dataöverföringstjänster än sådana som bygger på tidigare framtagna nättekniker. De riksomfattande mobiloperatörernas LTEnät täcker redan nu största delen av befolkningen. En orsak till den ökade användningen av dataöverföringstjänsterna är dessutom att smarttelefoner och surfplattor samt appar som laddas ned i dem har vidareutvecklats och blivit allmännare. Figur 6 Utveckling för överförda mobildata Siffran inkluderar både sända och mottagna mobildata. Översikt över kommunikationssektorn 1/

13 Antalet mobilabonnemang som enbart används för dataöverföring ökar En del av mobilabonnemangen används till exempel i surfplattor och bärbara datorer enbart för dataöverföring och inte alls för samtals- eller sms-tjänster. I slutet av 2014 uppgick sådana så kallade dedikerade dataabonnemang till cirka 1,8 miljoner stycken, vilket var 19 procent av alla mobilabonnemang. Mobila nät används inte enbart vid kommunikationen mellan människor utan även för att skapa en nätförbindelse mellan olika utrustningar, maskiner och system samt för dataöverföring. Sådana enhetsabonnemang kallas för M2M-abonnemang (Machine to Machine) och de kan användas till exempel vid fjärravläsning av elmätare, fjärrstyrning av fordon eller processövervakning inom industrin. I slutet av 2014 uppgick antalet M2M-abonnemang i Finland till cirka Antalet förväntas öka i framtiden i och med utvecklingen av M2M-tekniker. 2.3 Antalet fasta bredbandsabonnemang var oförändrat I slutet av 2014 fanns det cirka 1,8 miljoner fasta bredbandsabonnemang, vilket var cirka 2 procent mer än Antalet abonnemang har varit relativt stabilt de senaste åren. Antalet abonnemang ökade kraftigt fram till 2008, då de började minska och gjorde det fram till första halvåret Därefter har antalet ökat något igen. Sannolikt kommer det inte att ske några större förändringar i antalet bredbandsabonnemang i fasta nät inom den närmaste framtiden. De mest betydande förändringarna väntas ske i abonnemangens teknik och hastighet. Bland teknikalternativen för fasta nät ökade Ethernet och kabelmodem mest genom cirka nya Ethernetabonnemang och cirka nya kabelmodemabonnemang under Investeringarna i fiberoptiska nät syns som tillväxt i så kallade FTTHuppkopplingar (Fiber to the Home, fiberoptisk abonnentförbindelse till hemmet) och andra abonnemang där fibernät utnyttjas, till exempel Ethernetabonnemang. Antalet abonnemang med dessa tekniker kommer sannolikt att öka även i framtiden. Trots att andelen DSL-abonnemang (Digital Subscriber Line, bredband via telenätets metalledningar) minskar, utnyttjades fortfarande DSL-teknik för cirka 55 procent av bredbandsabonnemangen i fasta nät i slutet av Av alla abonnemang utgjorde kabelmodemabonnemangen cirka 22 procent och Ethernetabonnemangen cirka 18 procent. Tusen abonnemang xdsl Ethernet Fastighets- och husbolagsabonnemang Kabelmodem Trådlöst bredband FTTH Övrig *I antalet fastigheter och bostadsbolag ingår bland annat Ethernetabonnemang till och med Figur7 Fasta bredbandsabonnemang enligt teknik M2M-abonnemang ingår inte i det totala antalet mobilabonnemang, utan detta inkluderar endast hushållens och företagens abonnemang. Översikt över kommunikationssektorn 1/

14 Slutanvändarna har övergått till allt snabbbare bredbandsabonnemang i fasta nät. I slutet av 2014 hade cirka 73 procent av abonnemangen en hastighet på minst 10 megabyte. Cirka 20 procent av abonnemangen hade en hastighet på minst 100 megabyte. Långsammare abonnemang, under 2 Mbit/sek, utgjorde endast cirka 3 procent av alla abonnemang. 2.4 Inga större förändringar skedde i teleföretagens marknadsandelar När man tittar på marknadsandelarna utgående från antalet mobilabonnemang finns det skäl att utgå från det totala antalet mobilabonnemang, eftersom ett och samma abonnemang ofta används för både telefoni- och dataöverföringstjänster. De tre största aktörerna i mobilnäten är mobiloperatörerna Elisa Abp, TeliaSonera Oyj och DNA Ab. Tillsammans stod de för 99 procent av abonnemangsmarknaden i slutet av Elisas marknadsandel var 40 procent, TeliaSoneras 35 procent och DNA:s 24 procent. År 2014 skedde inga förändringar i marknadsandelarna jämfört med Sett över längre tid har Elisas och ännu mera tydligt DNA:s marknadsandelar ökat medan TeliaSoneras marknadsandel har minskat. Sammantaget är den snabba ökningen i antalet abonnemang dock relativt jämnt fördelad mellan marknadsaktörerna. I fasta nät tillhandahålls bredbands- och telefonitjänster oftast som separata abonnemang. Dessa abonnemangsvolymer har utvecklats på mycket olika sätt. Antalet telefonabonnemang har minskat kraftigt medan antalet fasta bredbandsabonnemang har varit relativt stabilt. Därför finns det anledning att granska marknadsandelarna i fasta nät per tjänst. På den finländska marknaden för telefonioch bredbandstjänster i fasta nät finns det ett relativt stort antal företag. I beräkningen av marknadsandelar beaktas abonnemangsvolymen för teleföretag i samma koncern. De tre största aktörerna är Elisa, TeliaSonera och DNA. Dessutom utgör företagen i Finnet-gruppen sammanräknat en betydande aktör. Figur 8 Marknadsandelar som baserar sig på antalet abonnemang i mobilnätet Översikt över kommunikationssektorn 1/

15 Figur 9 Marknadsandelar som baserar sig på antalet bredbandsabonnemang i det fasta nätet I slutet av 2014 var Elisa och TeliaSonera med sina andelar på 32 procent marknadsledande på marknaden för fasta bredbandsabonnemang. DNA:s marknadsandel var 23 procent, Finnet-företagens sammanräknade andel 11 procent och de övriga teleföretagens 2 procent. TeliaSoneras marknadsandel ökade med en procentenhet och Elisas andel minskade med en procentenhet jämfört med DNA:s marknadsandel ökade med 2 procentenheter. Sett över längre tid har betydande och snabba förändringar av marknadsandelarna skett i samband med företagsförvärv. DNA, som bildades av Finnet-företag, kom in på marknaden 2007 och detta syns som en nedgång i Finnet-gruppens marknadsandel. Till följd av Welho Oy:s fusion med DNA 2010 ökade i sin tur DNA:s marknadsandel. I framtiden kan det ske betydande förändringar i marknadsandelarna för fasta bredbandsabonnemang till följd av övergången från metalledningsnät till fiberoptiska nät. Teleföretag som kan ta marknadsandelar inom fasta bredbandsförbindelser är framförallt sådana företag som var bland de första att investera i ny bredbandsteknik. Sannolikt sker förändringarna av marknadsandelarna ändå inte särskilt snabbt utan blir synliga inom loppet av flera år. Inom fasta telefonabonnemang var marknadsandelen för Elisa 39 procent, för Telia- Sonera 23,5 procent, för Finnet-gruppen 21 procent och för DNA 13,5 procent i slutet av Elisas marknadsandel minskade med en procentenhet, TeliaSoneras andel ökade med 1,5 procentenheter, Finnet-gruppens andel ökade med en procentenhet och DNA:s andel minskade med 0,5 procentenheter jämfört med året innan. Sett över längre tid skedde den största förändringen på marknaden 2007, då DNA bröt sig ut ur Finnet-gruppen. Sedan dess är Elisa den klart största aktören i det fasta telefonnätet. När man tittar på marknadsandelarna är det bra att komma ihåg hur marknaden för fasta telefonabonnemang har krympt: under granskningsperioden har antalet abonnemang mer än halverats. Översikt över kommunikationssektorn 1/

16 Figur 10 Marknadsandelar enligt antalet telefonabonnemang i fasta nät Bredband 2015-projektet har förbättrat tillgången till snabba bredband Enligt Europeiska kommissionens digitala agenda är målet att alla européer ska ha tillgång till 30 Mbit/sek bredband senast I Finland fastställde regeringen 2008 ett mål som innebär att nästan alla finländare ska ha tillgång till 100 Mbit/sek bredband senast År 2014 fick allt fler hushåll tillgång till ett snabbt bredband. I slutet av 2014 hade cirka 81 procent av de finländska hushållen tillgång till ett fast bredbandsabonnemang med en hastighet på minst 30 Mbit/sek. Jämfört med 2013 var ökningen cirka 2 procent. Tillgången till fiberoptiska nät ökade med cirka 4 procent 2014 jämfört med året innan. På så sätt hade upp till 53 procent av hushållen tillgång till bredbandsabonnemang i fiberoptiska nät i slutet av Enligt de uppgifter som Kommunikationsverket har samlat in av teleföretagen är just det byggda fiberoptiska nätet den främsta orsaken till att tillgången till fast bredband har förbättrats. Teleföretagen bygger fiberoptiska nät på marknadsvillkor, främst i städer och tätorter. De statsstöd som har beviljats inom Bredband projektet har haft en stor inverkan på byggandet av fiberoptiska nät i glesbebyggda områden. Inom ramen för projektet byggdes fiberoptiska nät på cirka kilometer 2014 och på så sätt uppgick antalet nätkilometer till totalt Fram till utgången av 2014 hade sammanlagt bredbandsabonnemang sålts till dessa nya nät. Största delen av dessa var ultrasnabba förbindelser på 100 megabyte. 5 Syftet med Europeiska kommissionens digitala agenda är att öka utnyttjandet av ICT i Europa och på så sätt främja ekonomisk tillväxt och innovation. Ett av de sju målen i agendan är att främja tillgången till snabba internetförbindelser. Översikt över kommunikationssektorn 1/

17 Budgeten för Bredband 2015 uppgick till 69,5 miljoner euro i början av 2015 när riksdagen beviljade ett tilläggsanslag till projektet. Landskapsförbunden meddelade att de ska inleda bredbandsprojekt i 80 nya områden i början av Om alla nya projekt genomförs, får mer än nya hushåll tillgång till ultrasnabba bredband. De nya projektområdena är markerade med ljusgrön färg på kartbilden (figur 11). Tillgången innefattar även fall där anskaffning av ett fast bredbandsabonnemang kräver byggande av ett kort accessnät, till exempel en huskabel mellan tomtens gräns och huset. Tillgång till snabbt mobilt bredband kan i sin tur kräva användning av en extern fast extra antenn. I slutet av 2014 uppgick det totala stödbeloppet för Bredband 2015 till 46 miljoner euro till 18 olika stödtagare. De slutförda projekten stod för 20 miljoner euro av stödet. Sett enligt landskap fick Lappland, Kajanaland och Norra Österbotten mest stöd. År 2014 var tillgången till snabbt bredband bäst i Norra Österbotten jämfört med hela landet, eftersom mer än 80 procent av de stadigvarande bostäderna hade tillgång till snabbt bredband i ett fast nät. Även tillgången till snabba mobila bredband förbättras klart hela tiden. År 2014 hade hela 95 procent av hushållen tillgång till mobilt bredband med en nominell hastighet på minst 30 Mbit/sek. Ökningen var cirka 12 procent jämfört med Figur 11 Byggskedet inom bredbandsprojekten i december 2014 Översikt över kommunikationssektorn 1/

18 3 Domännamn Antalet domännamn ökar fortfarande i jämn takt. När det gäller den internationella förvaltningen av domännamn förväntas eventuellt förändringar under de närmaste åren. 3.1 Antalet fi-domännamn ökar i jämn takt Antalet fi-domännamn fortsatte att öka i jämn takt och under 2014 beviljades över nya fi-domännamn, vilket är nästan exakt samma antal som I slutet av 2014 fanns det över gällande fidomännamn Figur 12 Antal gällande fi-domännamn 3.2 Förändringar planeras i den internationella förvaltningen av domännamn På internationell nivå förvaltas och samordnas domännamn av ICANN (Internet Corporation of Assigned Names and Numbers). Eftersom finländarna kan skaffa sig även andra domännamn än fi-domännamn, inverkar den internationella förvaltningen av domännamn på fi-domännamn och även indirekt på efterfrågan på dessa. Detta för att olika domännamn ersätter varandra. Fram till slutet av 2014 hade ICANN delegerat cirka 500 nya toppdomäner inom ramen för new gtld, som är ett långsiktigt projekt för nya domännamn. Domännamnet.xyz var det mest populära nya domännamnet 2014: det registrerades närmare gånger fram till slutet av året. De nya domännamnens popularitet har dock i genomsnitt varit mindre än på förhand uppskattat. Den mest betydande händelsen i domännamnsverksamheten under året var emellertid ett villkorligt meddelande från USA:s regering i mars om att avstå från sin roll som tillsynsmyndighet för internetadresser (Internet Assigned Numbers Authority, IANA). ICANN har sedan det inrättades underhållit IANA:s funktioner genom ett särskilt avtal med USA:s handelsministerium (Department of Commerce). Avtalet förblev gällande, trots att ICANN befriade sig från handelsministeriets tillsyn I och med IANA-avtalet har USA:s handelsministerium vetorätt till alla ändringar i internetadresser, och exempelvis ändringar i namnservrarna för fi-roten ska godkännas av ministeriet. Handelsministeriets makt strider mot nationella lagar och intressen, vilket särskilt Ryssland, Kina, Iran och vissa andra länder anser kränka deras nationella självbestämmanderätt. Å andra sidan har en del länder framfört starka åsikter som försvarar nuvarande praxis, eftersom denna bland annat garanterar yttrandefriheten i fråga om adresserna. Av åtminstone delvis nämnda skäl fastställde USA:s handelsministerium ett villkor för övergången. Enligt villkoret får IANA i framtiden inte övervakas av en enskild regering eller ett organ mellan regeringar, utan IANA:s verksamhet ska i stort sett organiseras och övervakas av internetgemenskapen. Efter handelsministeriets meddelande inrättades det under ledning av ICANN ett organ av flera separata arbetsgrupper, som skulle bereda förslaget till övergång för godkännande på handelsministeriet. Översikt över kommunikationssektorn 1/

19 4 Användning av frekvenser En av de viktigaste förändringarna i användningen av frekvenser under 2014 var att frekvenserna på 800 MHz, som hade använts i tv-verksamheten, överfördes till det mobila bredbandet. Radiotillstånd ansöktes aktivt såsom under tidigare år. Antalet radiostörningar som skulle utredas och som kom till Kommunikationsverkets kännedom minskade i fjol. 4.1 Användning av frekvenser Syftet med frekvensplaneringen är att till användare av radioutrustningar hänvisa tillräckligt störningsfria radiofrekvenser som är lämpliga med tanke på användarnas behov och som motsvarar efterfrågan. Användningen av frekvenser kan på bästa sätt åskådliggöras genom att de fördelas på olika frekvensområden. Mest används frekvenser för radiolänkar och radar. skedde förändringar i frekvensområdet 2014 när mobila bredband infördes i frekvensområdet 800 MHz, som tidigare använts i tv-verksamheten. En motsvarande förändring sker på frekvensområdet 700 MHz i början av 2017 när tv-verksamheten i UHF-frekvensområdet fokuserar på HDsändningar och överförs till frekvensbandet MHz. Frekvensområdet 700 MHz överförs också till trådlöst bredband. Mobilnäten är de viktigaste användarna av frekvensområdet 1 3 GHz, men området används också i annan verksamhet, såsom väderlekstjänster och maritim radioverksamhet. Fokus i användningen av frekvensområdet 3 6 GHz ligger på fasta trådlösa nät, luftfartsradio, SRD och militär användning. De högsta frekvenserna 6 10 GHz används främst för radiolänkar, radar och satellittrafik. Största delen av de låga frekvenserna på MHz används enbart vid tvdistributionen och den analoga ljudradioverksamheten i detta frekvensområde. Det * Radiosystem i fasta trådlösa accessnät (FWA) Figur 13 Användning av frekvenser i olika frekvensområden 2014 Översikt över kommunikationssektorn 1/

20 Figur 14 Antal FM-frekvenser som är i användning 2014 I fråga om ljudradioverksamheten har antalet frekvenser för Rundradions radioverksamhet och koncessionspliktig radioverksamhet ökat något varje år. Särskilt har antalet regionala och lokala frekvenser ökat. att byta ut gamla radiolänkar med smalare kanalbredd till radiolänkar med större kanalbredd. Detta jämsides med moduleringsökningar har höjt radiolänkarnas kapacitet upp till nästan en gigabyte per sekund. År 2014 var radiolänkarna den största enskilda användaren av frekvenser. I fråga om radiolänkarna har operatörerna fortsatt Figur 15 Antal radiolänksträckor enligt kanalbredd Översikt över kommunikationssektorn 1/

MARKNADSÖVERSIKT 6/2012. Bredbands- och telefonitjänster

MARKNADSÖVERSIKT 6/2012. Bredbands- och telefonitjänster MARKNADSÖVERSIKT 6/2012 Bredbands- och telefonitjänster Statistisk översikt januari juni 2012 Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 2/2012. Bredbands- och telefonitjänster

MARKNADSÖVERSIKT 2/2012. Bredbands- och telefonitjänster MARKNADSÖVERSIKT 2/2012 Bredbands- och telefonitjänster Statistisk översikt juli december 2011 Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 2013. Marknadsöversikt 2013. Televerksamhetens omsättning och investeringar

MARKNADSÖVERSIKT 2013. Marknadsöversikt 2013. Televerksamhetens omsättning och investeringar MARKNADSÖVERSIKT 2013 Marknadsöversikt 2013 Televerksamhetens omsättning och investeringar Innehåll Inledning... 3 Telemarknadens omfattning... 4 Utveckling av omsättningen... 6 Intäkter per konsumentabonnemang

Läs mer

Översikt över kommunikationssektorn

Översikt över kommunikationssektorn Översikt över kommunikationssektorn 3/2015 Kommunikationsverket 2015 Kommunikationsverket ska anges som källa när uppgifter lånas. Översikt över kommunikationssektorn 3/2015 2 Innehåll Förord... 5 1 Utveckling

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 4/2012. Telebranschen i Finland

MARKNADSÖVERSIKT 4/2012. Telebranschen i Finland MARKNADSÖVERSIKT 4/2012 Telebranschen i Finland Teleföretagens omsättning och investeringar 2011 Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 8/2012. Hushållens bredbandsabonnemang. Förekomsten av snabba internetförbindelser

MARKNADSÖVERSIKT 8/2012. Hushållens bredbandsabonnemang. Förekomsten av snabba internetförbindelser MARKNADSÖVERSIKT 8/2012 Hushållens bredbandsabonnemang Förekomsten av snabba internetförbindelser Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

Kommunikationsverket 2015. Kommunikationsverket ska anges som källa när uppgifter lånas. Översikt över kommunikationssektorn 2/2015 2

Kommunikationsverket 2015. Kommunikationsverket ska anges som källa när uppgifter lånas. Översikt över kommunikationssektorn 2/2015 2 Översikt över kommunikationssektorn 2/2015 Kommunikationsverket 2015 Kommunikationsverket ska anges som källa när uppgifter lånas. Översikt över kommunikationssektorn 2/2015 2 Innehåll Förord... 5 1 Utveckling

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 7/2012. AV-innehållstjänster i Finland

MARKNADSÖVERSIKT 7/2012. AV-innehållstjänster i Finland MARKNADSÖVERSIKT 7/2012 AV-innehållstjänster i Finland Att titta på tv- och videoinnehåll 2012 Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

Kommunikationstjänsterna förändras Övergår alla konsumenter till internet?

Kommunikationstjänsterna förändras Övergår alla konsumenter till internet? Marknadsöversikt 4/2011 Kommunikationstjänsterna förändras Övergår alla konsumenter till internet? 1 Kommunikationsverket 2011 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

Föreskrift om samfrekvenser för radiosändare som befriats från kravet på tillstånd och om användningen av dem

Föreskrift om samfrekvenser för radiosändare som befriats från kravet på tillstånd och om användningen av dem 1 (13) 6.2.2015 Motivering till och tillämpning av föreskrift 15 AH/2015 M Föreskrift om samfrekvenser för radiosändare som befriats från kravet på tillstånd och om användningen av dem MPS 15 AH/2015 M

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser MARKNADSÖVERSIKT 1/2012 Hushållens internetförbindelser Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande av Kommunikationsverket som källa. MARKNADSÖVERSIKT

Läs mer

Telekommunikationer 2008

Telekommunikationer 2008 Telekommunikationer 2008 Uppgifterna är konfidentiella enligt statistiklagen (280/2004). Företagsstrukturer 00022 STATISTIKCENTRALEN ELEKTRONISK BLANKETTS WEBBADRESS : http://sol.itella.net/tele Företagets

Läs mer

Obefintlig täckning på mobilen, avbrott i det mobila bredbandet. Vad kan jag göra?

Obefintlig täckning på mobilen, avbrott i det mobila bredbandet. Vad kan jag göra? Obefintlig täckning på mobilen, avbrott i det mobila bredbandet. Vad kan jag göra? Om mobilnätets täckning Mobilnätets täckning kan förbättras med en extra antenn Mobilnätets täckning kan ibland förbättras

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 9/2012. Detaljpriser på teletjänster. Prisutveckling av internet- och telefonabonnemang

MARKNADSÖVERSIKT 9/2012. Detaljpriser på teletjänster. Prisutveckling av internet- och telefonabonnemang MARKNADSÖVERSIKT 9/2012 Detaljpriser på teletjänster Prisutveckling av internet- och telefonabonnemang Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

RADIOANLÄGGNINGAR SOM INTE BEHÖVER TILLSTÅND LVR 1 / 2010 KOMMUNIKATIONSVERKET

RADIOANLÄGGNINGAR SOM INTE BEHÖVER TILLSTÅND LVR 1 / 2010 KOMMUNIKATIONSVERKET RADIOANLÄGGNINGAR SOM INTE BEHÖVER TILLSTÅND LVR 1 / 2010 KOMMUNIKATIONSVERKET Radioanläggningar som inte behöver tillstånd 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 2 2. DE VIKTIGASTE FÖRFATTNINGARNA OM

Läs mer

Marknadsöversikt 1/2010. Kommunikationsmarknaden i Finland2009. årsöversikt

Marknadsöversikt 1/2010. Kommunikationsmarknaden i Finland2009. årsöversikt Marknadsöversikt 1/2010 Kommunikationsmarknaden i Finland2009 årsöversikt Innehållsförteckning INLEDNING 3 TELEMARKNAD OCH -TJÄNSTER 4 Bredbandstjänster... 5 Bredbandsanslutningar och -teknik... 5 Bredbandstjänster

Läs mer

FIBER TILL LILLA EDET

FIBER TILL LILLA EDET FIBER TILL LILLA EDET VARFÖR SKALL JAG SKAFFA JUST FIBER? Varför fiber? Dagens fasta telefonnät är omodernt och dåligt underhållet Telefonnätet har begränsad kapacitet och klarar inte att föra över de

Läs mer

Snabbare på webben. Finland upp till 100 Mbit/s

Snabbare på webben. Finland upp till 100 Mbit/s Snabbare på webben Finland upp till 100 Mbit/s 1 Innehåll 1. Vad är bredband på 100 Mbit/s? s. 2-3 4. Vad allt ger fiberoptiken? s. 6 2. Gör en investering för framtiden s. 4 5. Beställ ett snabbt bredband

Läs mer

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN NU startar vi arbetet för att ordna bredband via fiber, fibernät. Frågorna om fibernätet har varit många. Den vanligaste frågan har varit vad det kostar, en fråga som det inte

Läs mer

Föreskrift om kommunikationsnätens och -tjänsternas kvalitet samt om samhällsomfattande tjänster

Föreskrift om kommunikationsnätens och -tjänsternas kvalitet samt om samhällsomfattande tjänster 1 (7) Föreskrift om kommunikationsnätens och -tjänsternas kvalitet samt om samhällsomfattande tjänster Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2014 Kommunikationsverket har med stöd av 86, 87 och 244 i

Läs mer

SB Bredband snabbast i huset!

SB Bredband snabbast i huset! Söderort maj 2010 Söderort SB Bredband snabbast i huset! AB Svenska Bostäder, Vällingbyplan 2 Box 95, 162 12 Vällingby Du vet väl att du redan har ett av Sveriges kraftfullaste bredbandsnät i din lägenhet?

Läs mer

BÄSTA BREDBANDET INSTALLERA I DITT HUS! Bredband i världsklass! Uppgradera ditt hus och släpp in framtiden!

BÄSTA BREDBANDET INSTALLERA I DITT HUS! Bredband i världsklass! Uppgradera ditt hus och släpp in framtiden! INSTALLERA BÄSTA BREDBANDET I DITT HUS! Bredband i världsklass! Uppgradera ditt hus och släpp in framtiden! Blixtsnabbt, stabilt bredband Bättre TV 3 Prisvärd telefoni Nu kan du ansluta Bredband via fiberoptik

Läs mer

Föreskrift OM UNDERHÅLL AV KOMMUNIKATIONSNÄT OCH -TJÄNSTER SAMT OM FÖRFARANDE OCH INFORMATION VID FEL OCH STÖRNINGAR

Föreskrift OM UNDERHÅLL AV KOMMUNIKATIONSNÄT OCH -TJÄNSTER SAMT OM FÖRFARANDE OCH INFORMATION VID FEL OCH STÖRNINGAR 1 (15) Föreskrift OM UNDERHÅLL AV KOMMUNIKATIONSNÄT OCH -TJÄNSTER SAMT OM FÖRFARANDE OCH INFORMATION VID FEL OCH STÖRNINGAR Meddelad i Helsingfors den 23 januari 2012 Kommunikationsverket har, med stöd

Läs mer

Datum ? 1.0. Abonnemanget Sonera Exakt Pro är ett mobilabonnemang som TeliaSonera Finland Oyj (nedan Sonera ) tillhandahåller företagskunder.

Datum ? 1.0. Abonnemanget Sonera Exakt Pro är ett mobilabonnemang som TeliaSonera Finland Oyj (nedan Sonera ) tillhandahåller företagskunder. 17.09.2014 1 (5) Sonera Exakt Pro 1 Allmän beskrivning av tjänsten Abonnemanget Sonera Exakt Pro är ett mobilabonnemang som TeliaSonera Finland Oyj (nedan Sonera ) tillhandahåller företagskunder. Sonera

Läs mer

Utveckling av bredbandstekniker. Arbetsgruppen för utvecklandet av bredbandet 25.11.2009

Utveckling av bredbandstekniker. Arbetsgruppen för utvecklandet av bredbandet 25.11.2009 Utveckling av bredbandstekniker Arbetsgruppen för utvecklandet av bredbandet 25.11.2009 Innehåll 1. Fast bredband Kopparkabeltekniker Kabelmodem Fiber till hemmet 2. Trådlöst bredband 3. Slutsatser Omnitele

Läs mer

Översikt över kommunikationssektorn

Översikt över kommunikationssektorn Översikt över kommunikationssektorn 2012 1 Innehåll Förord 3 Telefoni-, bredbands- och televisionsabonnemang 4 Marknadsandelar 7 Dataöverföringstjänster 9 Telefonitjänster 12 Att betala för tjänster 13

Läs mer

Radioutrustning. Köpguide. Radioutrustning. Opas Köpguide myyjille ja maahantuojille

Radioutrustning. Köpguide. Radioutrustning. Opas Köpguide myyjille ja maahantuojille Radioutrustning Köpguide Radioutrustning Opas Köpguide myyjille ja maahantuojille Innehållsförteckning Inledning...2 Vad innebär märkningen?...3 Använder du rätt frekvens?...4 Vem ansvarar för dina inköp

Läs mer

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät.

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät. Åtta goda skäl att välja Stadsnät. Snabbt & prisvärt Mycket mer än bara bredband. Stadsnätet är ett fiberoptiskt kommunikationsnät i Västerås och Hallstahammar. Via en och samma anslutning kan du välja

Läs mer

Varför ska jag ha fiber och vilket bredband ska vi ha? Kontaktpersonmöte 21 sep 2014

Varför ska jag ha fiber och vilket bredband ska vi ha? Kontaktpersonmöte 21 sep 2014 Varför ska jag ha fiber och vilket bredband ska vi ha? Kontaktpersonmöte 21 sep 2014 2014-09-21 H. Stomberg/Vilket bredband?/bilaga 4 1 Vilket bredband? Hastigheten mäts i megabit per sekund (Mb/s). Fler

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av kommunikationsmarknadslagen och lagen om radiofrekvenser och teleutrustningar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

Marknadsöversikt 3/2011. Halvårsöversikt över kommunikationsmarknader

Marknadsöversikt 3/2011. Halvårsöversikt över kommunikationsmarknader Marknadsöversikt 3/2011 Halvårsöversikt över kommunikationsmarknader 2011 Kommunikationsverket 2011 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande av Kommunikationsverket

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr Nu bygger vi fibernät! Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... Ronneby Miljö & Teknik och Karlshamn Energi har tecknat

Läs mer

Uppgifter till Kommunikationsverket om tillgången till fasta dataöverföringsabonnemang

Uppgifter till Kommunikationsverket om tillgången till fasta dataöverföringsabonnemang Promemoria TIKU-SL-B 1 (7) Dnr: 8.4.2015 93/501/2014 Uppgifter till Kommunikationsverket om tillgången till fasta dataöverföringsabonnemang 1 Utgångspunkt och avgränsning Denna promemoria har utarbetats

Läs mer

SB Bredband snabbast i huset!

SB Bredband snabbast i huset! hässelby, blackeberg, bromma, järva 31/5 2010 hässelby, järva, blackeberg, bromma SB Bredband snabbast i huset! AB Svenska Bostäder, Vällingbyplan 2 Box 95, 162 12 Vällingby Du vet väl att du redan har

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr 1. Intresseanmälan Villaägaren anmäler intresse via formulär på bredbandnu.se 2. Område & prisbild Villaägaren

Läs mer

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 22.7.2013 Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 1. Allmänt Tjänsten Elisa Kirja (nedan Innehållstjänsten) är avsedd för konsumentkunder. Dessa

Läs mer

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR SAUNALAHTIS MOBILA TELETJÄNSTER

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR SAUNALAHTIS MOBILA TELETJÄNSTER SÄRSKILDA VILLKOR FÖR SAUNALAHTIS MOBILA TELETJÄNSTER 1.6.2012 Allmänt och tillämpningsområde Dessa särskilda villkor för tjänsten tillämpas på de mobila teletjänster som Saunalahti tillhandahåller sina

Läs mer

Klart du ska välja fiber!

Klart du ska välja fiber! Klart du ska välja fiber! Vi får ofta frågor om varför det är så bra med bredband via fiber. Här berättar vi mer om hur det fungerar och vilka fördelar fiber har både ekonomiskt och tekniskt. Förhoppningsvis

Läs mer

Post- och telestyrelsens författningssamling

Post- och telestyrelsens författningssamling Post- och telestyrelsens författningssamling Utgivare: Lars Trägård, Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm ISSN 1400-187X Post- och telestyrelsens föreskrifter om avgifter för användning

Läs mer

Marknadsöversikt 1/2011. Kommunikationsmarknaden i Finland 2010 ÅRSÖVERSIKT

Marknadsöversikt 1/2011. Kommunikationsmarknaden i Finland 2010 ÅRSÖVERSIKT Marknadsöversikt 1/2011 Kommunikationsmarknaden i Finland 2010 ÅRSÖVERSIKT Kommunikationsverket 2011 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi 2 Innehåll Inledning... 4 Teletjänster... 5 Ikraftträdande

Läs mer

8.2.2013 828/9411/2012. Marknadsanalys av betydande marknadsinflytande på marknaden för samtalsoriginering i det fasta telefonnätet i grossistledet

8.2.2013 828/9411/2012. Marknadsanalys av betydande marknadsinflytande på marknaden för samtalsoriginering i det fasta telefonnätet i grossistledet 8.2.2013 828/9411/2012 Marknadsanalys av betydande marknadsinflytande på marknaden för samtalsoriginering i det fasta telefonnätet i grossistledet 2 (33) Innehåll 1 Utgångspunkter för granskningen av betydande

Läs mer

Post- och telestyrelsens författningssamling

Post- och telestyrelsens författningssamling Post- och telestyrelsens författningssamling Utgivare: Eva Liljefors, Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm ISSN 1400-187X Föreskrifter om ändring i Post- och telestyrelsens föreskrifter

Läs mer

Halloj, det är din tur.

Halloj, det är din tur. Halloj, det är din tur. Under 2007 går västra och södra Sverige i tre etapper över till enbart digitala tv-sändningar i marknätet. I den här broschyren berättar vi mer om hur, när och varför digital-tv-övergången

Läs mer

Motivering till och tillämpning av föreskrift 38

Motivering till och tillämpning av föreskrift 38 17.12.2014 Motivering till och tillämpning av föreskrift 38 Om tekniska egenskaper hos accessnät med ledare av metall och nätverksutrustning som kopplats till dem MPS 38 MPS 38 1 (10) INNEHÅLL AVDELNING

Läs mer

Varför bredband på landsbygden?

Varför bredband på landsbygden? BREDBAND I RAMSBERG M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

I utlandet. Före resan

I utlandet. Före resan I utlandet I samband med en resa utomlands finns det flera saker som är viktiga att tänka på. För att kunna ringa och ta emot samtal med din mobil utomlands måste din svenska operatör ha ett avtal med

Läs mer

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefon ADSL. Trygghetslarm

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefon ADSL. Trygghetslarm Fibernät? Varför? Dagens samhälle har nyttjat de s.k. kopparledningarna i ca 100 år. En teknik som börjar fasas ur. Tekniskt så blir det en flaskhals med tanke på morgondagens behov. Idag Detta är vad

Läs mer

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är:

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är: Frågor och svar om installation av höghastighetsnät i BRF STÄMJÄRNET Vi i styrelsen hoppas att du genom att läsa nedan frågor och svar, ska få den information du behöver om höghastighetsinstallationen

Läs mer

Anslut ett fibernät till ert område EKERÖ STADSNÄT

Anslut ett fibernät till ert område EKERÖ STADSNÄT Anslut ett fibernät till ert område 1 Fiber till ditt hushåll Nu har du möjligheten att ansluta dig till det senaste inom nöje och kommunikation. Genom en fiberanslutning via oss uppgraderar du ditt hem

Läs mer

Kommunikationsverkets årsberättelse 2012 ÅRSBERÄTTELSE 2012

Kommunikationsverkets årsberättelse 2012 ÅRSBERÄTTELSE 2012 Kommunikationsverkets årsberättelse 2012 ÅRSBERÄTTELSE 2012 Generaldirektörens översikt I enlighet med sin vision strävar Kommunikationsverket efter en trygg och smidig kommunikation för alla i Finland.

Läs mer

Föreskrift om tekniskt genomförande och säkerställande av nödtrafik

Föreskrift om tekniskt genomförande och säkerställande av nödtrafik 1 (5) Föreskrift om tekniskt genomförande och säkerställande av nödtrafik Utfärdad i Helsingfors den 17 december 2014 Kommunikationsverket har med stöd av 244 och 278 i informationssamhällsbalken av den

Läs mer

Är förändring nödvändigt?

Är förändring nödvändigt? Är förändring nödvändigt? Comhem levererar idag ett antal analoga tv kanaler till varje hushåll i föreningen. Alla som inte får en privat faktura av comhem idag har enbart det analoga utbudet. Det betalas

Läs mer

Tillsammans bygger vi framtiden. - med fiber för snabbt bredband!

Tillsammans bygger vi framtiden. - med fiber för snabbt bredband! Tillsammans bygger vi framtiden - med fiber för snabbt bredband! De digitala vägarna är lika viktiga som vägar och järnvägar Kalmar kommun satsar tillsammans med Telia på att bygga ut öppen fiber till

Läs mer

Bergslagens digitala agenda!

Bergslagens digitala agenda! FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

23.9.2014. Cybersäkerhetsöversikt

23.9.2014. Cybersäkerhetsöversikt 23.9.2014 Cybersäkerhetsöversikt 3/2014 Innehåll Inledning... 3 Informationssäkerhet ur statistisk synvinkel... 4 1 Autoreporter... 4 1.1 Observationer av skadliga program... 4 1.2 Observationer av skadliga

Läs mer

Bredband på 1Mbit/s för alla

Bredband på 1Mbit/s för alla Bredband på 1Mbit/s för alla Bredband på 1 Mbit/s för alla Konsumenter och företag har fr.o.m. 1.7.2010 rätt att få en bredbandsanslutning på 1 Mbit/s till sin permanenta bostad eller företagets verksamhetsställe.

Läs mer

Fiber en fiber av renaste glas

Fiber en fiber av renaste glas Fiber en fiber av renaste glas Fibern är en mycket tunn tråd av glas, ungefär lika tunn som ett hårstrå. Tråden är uppbyggd i tre lager. De innersta delarna är tillverkade av ren kvarts, det vill säga

Läs mer

Vi på landsbygden behöver snabba kommunikationer!

Vi på landsbygden behöver snabba kommunikationer! Vi på landsbygden behöver snabba kommunikationer! Allt fler ärenden kommer att skötas via internet i framtiden. Förutom bankärenden, kontakt med myndigheter, vård i hemmet, köp av biljetter, varor, osv.

Läs mer

Utkast till beslut om att inte utse leverantörer av samhällsomfattande

Utkast till beslut om att inte utse leverantörer av samhällsomfattande Beslutsutkast 1 (13) Dnr: 19.5.2015 184/921/2015 Utkast till beslut om att inte utse leverantörer av samhällsomfattande som är skyldiga att tillhandahålla kontaktinformations 1 Sammanfattning Kommunikationsverkets

Läs mer

Välkomna. Fibernät i Hackvad

Välkomna. Fibernät i Hackvad Välkomna till informationen Fibernät i Hackvad Vi berättar om det pågående projektet för att kunna erbjuda alla fastigheter i Hackvad med omnejd med fibernät och om villkoren för anslutning. Fibernät behövs

Läs mer

Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv

Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv Sten Selander, PTS och Urban Landmark, PTS 5 december 2013 Post- och telestyrelsen PTS arbete med post- och betaltjänster i landsbygd

Läs mer

Prislista. för mobilabonnemang, förbetalt kort och Mobilt bredband. Mobilt. Så här får du veta mer

Prislista. för mobilabonnemang, förbetalt kort och Mobilt bredband. Mobilt. Så här får du veta mer LZTA 803 1015 2008-03 Mobilt Prislista Så här får du veta mer För mer prisinformation gå in på www.telia.se eller ring kundtjänst, tel. 90 200 (privat) eller tel. 90 400 (företag) för, förbetalt kort och

Läs mer

RP 35/2009 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om domännamn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 35/2009 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om domännamn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om domännamn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att lagen om domännamn ändras enligt erfarenheterna

Läs mer

Konsumenträttsliga riktlinjer

Konsumenträttsliga riktlinjer Konsumenträttsliga riktlinjer MARKNADSFÖRING GÄLLANDE UPPBINDNING AV MOBILTELEFONER OCH ANSLUTNINGAR Den nya bestämmelsen om uppbindning i kommunikationsmarknadslagen trädde i kraft 1.4.2006. Enligt lagens

Läs mer

Marknadsöversikt 2/2011

Marknadsöversikt 2/2011 Marknadsöversikt 2/2011 Prisnivån på teletjänster i Finland 2010 Kommunikationsverket 2011 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande av Kommunikationsverket som

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte med Bergs fiberförening 16 november 2014 Eric Åkerlund UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 ADSL - Koppar Telestation

Läs mer

Föreskrift om interoperabilitet av kommunikationsnät och kommunikationstjänster

Föreskrift om interoperabilitet av kommunikationsnät och kommunikationstjänster 1 (5) Föreskrift om interoperabilitet av kommunikationsnät och kommunikationstjänster Utfärdad i Helsingfors den 9 december 2014 Kommunikationsverket har med stöd av 99 och 244 i informationssamhällsbalken

Läs mer

10 frågor och svar om. bredband

10 frågor och svar om. bredband 10 frågor och svar om bredband Bredband var för några år sedan ett i det närmaste okänt begrepp för de flesta av oss. I dag tävlar företagen om att erbjuda de snabbaste bredbandsuppkopplingarna till hushåll

Läs mer

Med IP-telefoni ringer man både betydligt billigare och säkrare än genom dagens koppar- och luftburna ledningar. IP står för internetprotokoll.

Med IP-telefoni ringer man både betydligt billigare och säkrare än genom dagens koppar- och luftburna ledningar. IP står för internetprotokoll. Värt att veta om fiber Används till telefon, tv och Internet Det går fortfarande att använda sitt gamla telefonnummer även om man byter till fiberuppkoppling.för att koppla upp sig till fibernätverket

Läs mer

ANVISNING FÖR DEN SOM TILLHANDAHÅLLER BILDPROGRAM FÖR TV-VERKSAMHET Uppdaterad 1.1.2014

ANVISNING FÖR DEN SOM TILLHANDAHÅLLER BILDPROGRAM FÖR TV-VERKSAMHET Uppdaterad 1.1.2014 ANVISNING FÖR DEN SOM TILLHANDAHÅLLER BILDPROGRAM FÖR TV-VERKSAMHET Uppdaterad 1.1.2014 Centralen för mediefostran och bildprogram (MEKU) och Nationella audiovisuella arkivet (KAVA) fusionerades i början

Läs mer

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefoni ADSL. Trygghetslarm

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefoni ADSL. Trygghetslarm Fiber i Höje - Välkomnande - Kommunen informerar (Göran Eriksson) -Varför fiber (Fibergruppen) - Kaffe paus - Erfarenheter från Årjängs fiberförening (Peter Lustig) - Frågestund, Vad gör vi nu! - Intresseanmälan

Läs mer

Välkommen till Stadsholmens fibernät

Välkommen till Stadsholmens fibernät Visste du att... Fiber är idag den överlägset bästa och mest framtidssäkra tekniken för fasta bredbandsuppkopplingar. I fibern sänds data med optisk ljus, dvs med ljusets hastighet. Det gör att man kan

Läs mer

LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET

LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET 1.1.2012 1. Avtalsobjekt Avtalet Saunalahti Servicepaket är ett tidsbundet avtal till paketpris som omfattar ett abonnemang för mobil kommunikation samt utrustning

Läs mer

Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången.

Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången. Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången. Fler kanaler att välja på. 1. Varför digital-tv? Varför digital-tv? Beslut av Sveriges riksdag Riksdagen har bestämt att hela Sverige ska gå

Läs mer

TeliaSoneras syn på öppenhet

TeliaSoneras syn på öppenhet TeliaSoneras syn på öppenhet Inledning Begreppet öppenhet har många dimensioner och tolkningar. Det definieras också på olika sätt av olika aktörer inom telekom- och Internetbranschen. För slutanvändare

Läs mer

2. Sändningsutrymmet 470-694 MHz får från och med den 1 april2014 till och med den 31 mars 2020 upplåtas för tillståndspliktiga tvsändningar.

2. Sändningsutrymmet 470-694 MHz får från och med den 1 april2014 till och med den 31 mars 2020 upplåtas för tillståndspliktiga tvsändningar. ------ REGERINGEN Kulturdepartementet Regeringsbeslut 2014-02-27 Myndigheten för radio och tv Box33 121 25 Stockholm 7 Ku2013/1232/MFI, Ku2013/1994/MFI, Ku2013/2084/MFI, Ku2013/2201/MFI, Ku2013/2209/MFI;

Läs mer

Förfarande vid utseende av leverantörer av samhällsomfattande tjänster som är skyldiga att tillhandahålla kommunikationstjänster

Förfarande vid utseende av leverantörer av samhällsomfattande tjänster som är skyldiga att tillhandahålla kommunikationstjänster Utkast 1 (16) Förfarande vid utseende av leverantörer av samhällsomfattande som är skyldiga att tillhandahålla kommunikations Utkast 2 (16) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Kommunikations som hör till samhällsomfattande...

Läs mer

Framtidssäkert bredband - en förutsättning för landsbygdsutveckling

Framtidssäkert bredband - en förutsättning för landsbygdsutveckling Framtidssäkert bredband - en förutsättning för landsbygdsutveckling Erik Evestam, LRF Västra Sverige Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Fler, mer, oftare... 89% hade tillgång till internet hemma 83% har tillgång

Läs mer

Informationsmöte Västanvik 2013-09-05

Informationsmöte Västanvik 2013-09-05 Informationsmöte Västanvik 2013-09-05 Torsby kommuns bredbandsstrategi Regeringens mål för år 2020 är att 90 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100Mbit/s. Kommunfullmäktige

Läs mer

8.2.2013 829/9411/2012. Marknadsanalys av betydande marknadsinflytande på marknaden för samtalsterminering i det fasta telefonnätet i grossistledet

8.2.2013 829/9411/2012. Marknadsanalys av betydande marknadsinflytande på marknaden för samtalsterminering i det fasta telefonnätet i grossistledet 8.2.2013 829/9411/2012 Marknadsanalys av betydande marknadsinflytande på marknaden för samtalsterminering i det fasta telefonnätet i grossistledet 2 (15) Innehåll 1 Utgångspunkt för granskningen av betydande

Läs mer

Telia fortsätter att ersätta delar av det fasta telenätet med modernare teknik, och vi miljardsatsar i Sverige!

Telia fortsätter att ersätta delar av det fasta telenätet med modernare teknik, och vi miljardsatsar i Sverige! 1 Telia fortsätter att ersätta delar av det fasta telenätet med modernare teknik, och vi miljardsatsar i Sverige! Björn Berg Informationsansvarig/informationschef, TeliaSonera Fast telefoni ersätts med

Läs mer

100/100 Mbit/s Bredband Bredbandstelefoni Digital-TV via bredbandet

100/100 Mbit/s Bredband Bredbandstelefoni Digital-TV via bredbandet Information om Bredband, TV och Telefoni Inom kort kommer att ansluta er fastighet med fiberanslutning och finnas som leverantör av fiberbredband. Alla lägenheter kommer att få tillgång till 100/100 Mbit/s

Läs mer

Post- och Telestyrelsen, Formulär i TEMO Direkt om telefoni och TV.

Post- och Telestyrelsen, Formulär i TEMO Direkt om telefoni och TV. Post- och Telestyrelsen, Formulär i TEMO Direkt om telefoni och TV. Fråga 1: Betalar du huvuddelen av dina samtal från din fasta telefon till Telia eller till någon annan operatör? 1 Betalar huvudsakligen

Läs mer

TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI

TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI 264 hushåll i Diö säger Ja till fiber! - För oss är valet enkelt vi längtar efter att få in uppkoppling via fiber. Att försöka spå om framtiden

Läs mer

Föreskrift OM INTEROPERABILITET AV KOMMUNIKATIONSNÄT OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER. Meddelad i Helsingfors den 24 november 2010

Föreskrift OM INTEROPERABILITET AV KOMMUNIKATIONSNÄT OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER. Meddelad i Helsingfors den 24 november 2010 1 (7) Föreskrift OM INTEROPERABILITET AV KOMMUNIKATIONSNÄT OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER Meddelad i Helsingfors den 24 november 2010 Kommunikationsverket har med stöd av 47, 63 och 129 i kommunikationsmarknadslagen

Läs mer

Gemensam utbyggnad på landsbygden av FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI

Gemensam utbyggnad på landsbygden av FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI Gemensam utbyggnad på landsbygden av FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI Landsbygden ska leva och utvecklas Därför behövs moderna bredbandslösningar Bra kommunikationer är en förutsättning för en levande

Läs mer

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt.

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt. RP 237/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 i lagen om statens televisions- och radiofond och 351 i informationssamhällsbalken PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Foto: Peter Westrup, Ulrika Ekblom, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009

Foto: Peter Westrup, Ulrika Ekblom, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om bredband 2 Foto: Peter Westrup, Ulrika Ekblom, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Bredband, mobilt Internet och uppringt Internet Den här broschyren handlar

Läs mer

18.6.2014. Cybersäkerhetsöversikt

18.6.2014. Cybersäkerhetsöversikt 18.6.2014 Cybersäkerhetsöversikt 2/2014 Innehåll Inledning... 3 Informationssäkerhet ur statistisk synvinkel... 4 1 Autoreporter... 4 1.1 Skadliga program... 4 1.2 Finlands placering i världen... 5 2 Havaro...

Läs mer

Hela landsbygden ska med!

Hela landsbygden ska med! Hela landsbygden ska med! När elen drogs in i stugorna på 50-talet var det ingen som kunde förutse hur mycket den kan användas till...... och idag vet vi att nya tjänster och användningsområden är på väg!

Läs mer

Ombud: Advokat Johan Carle, jur.kand. Daniel Kim och jur.kand. Henrik Andersson, Mannheimer Swartling, Box 1711, 111 87 Stockholm

Ombud: Advokat Johan Carle, jur.kand. Daniel Kim och jur.kand. Henrik Andersson, Mannheimer Swartling, Box 1711, 111 87 Stockholm KKV2023, v1.3, 2011-05-15 BESLUT 2013-12-19 Dnr 667/2013 1 (8) Anmälande företag Telenor Sverige AB, 556421-0309, Katarinavägen 15, 116 88 Stockholm Ombud: Advokat Johan Carle, jur.kand. Daniel Kim och

Läs mer

Bredband Bredbandstelefoni Tv via bredbandet

Bredband Bredbandstelefoni Tv via bredbandet Information om Bredband, Telefoni och Tv. BRF CARLSRO har anslutit sig till er fastighet med fiberanslutning och finns som leverantör av bredband. I alla hushåll finns ett bredbandsuttag installerat och

Läs mer

Prisförslag 2015-08-20

Prisförslag 2015-08-20 Prisförslag 2015-08-20 300 lägenheter Harplinge samfällighetsförening Hej! Tack för att vi får vara med och offerera till att vara er nya tjänsteleverantör i det befintliga nätet. I denna offert är ni

Läs mer

Telefonipriser på Umeå universitet från 2011-03-01

Telefonipriser på Umeå universitet från 2011-03-01 Telefonipriser på Umeå universitet från 2011-03-01 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 1 2 Fasta teletjänster... 1 3 Mobil Telefoni... 2 3.1 Mobil anknytning... 3 3.2 Mobila Tilläggstjänster... 5 3.3 Mobila

Läs mer

2014-04-01 96-66-2012;002. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och DGC Access AB

2014-04-01 96-66-2012;002. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och DGC Access AB Pris Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och DGC Access AB 1 (6) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Fakturor... 4 3. Konsulter... 4 4. Webbportal... 4 5. Leveranstider... 4 6. Pris fasta operatörstjänster...

Läs mer

Minnesanteckningar från Villagruppens möte om alternativa accesstekniker, den 18 februari 2015

Minnesanteckningar från Villagruppens möte om alternativa accesstekniker, den 18 februari 2015 Minnesanteckningar från Villagruppens möte om alternativa accesstekniker, den 18 februari 2015 Deltagare Vid mötet deltog, utöver deltagare från Bredbandsforums villagrupp, representanter för aktörer som

Läs mer

Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät.

Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät. Brudbrödets Samfällighetsförening 1 Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät. I samfällighetsföreningens uppdrag ingår förvaltning av en centralantennanläggning. Syftet med

Läs mer