Från Vision till verklighet IT-infrastrukturprogram. Uppvidinge Kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Från Vision till verklighet IT-infrastrukturprogram. Uppvidinge Kommun"

Transkript

1 Från Vision till verklighet IT-infrastrukturprogram Uppvidinge Kommun

2 IT-infrastrukturprogram Sida 1 (92) Innehåll 1 SAMMANFATTNING INLEDNING SYFTE OCH MÅLGRUPP UPPDRAGSGIVARE OCH FÖRFATTARE AVGRÄNSNINGAR REFERENSDOKUMENT STATLIGA FÖRORDNINGAR SOM REGLERAR STÖD FÖR UTBYGGNAD AV IT-INFRASTRUKTUR FÖRORDNINGAR AVSEENDE ANLÄGGANDE AV OMRÅDESNÄT OCH ORTSAMMANBINDANDE NÄT BAKGRUND VISIONER OCH STRATEGIER INLEDNING BEFINTLIGA STYRANDE DOKUMENT FÖRUTSÄTTNINGARNA I KOMMUNEN INLEDNING KOMMUNENS SYN PÅ DEN LOKALA UTVECKLINGEN UPPVIDINGE KOMMUNS IT-ORGANISATION DEN KOMMUNALA ÖVERSIKTSPLANEN OCH IT-INFRASTRUKTURFRÅGORNA BESKRIVNING AV KOMMUNEN BEFINTLIG OCH PLANERAD IT-INFRASTRUKTUR BEFINTLIGA AKTÖRER KOMMUNENS NUVARANDE KOMMUNIKATIONSLÖSNING KABEL TV INOM KOMMUNEN LANDSTINGETS NUVARANDE KOMMUNIKATIONSLÖSNING FÖRETAGARNAS RIKSORGANISATION SAMVERKAN MED ANDRA KOMMUNER ANDRA MYNDIGHETER OCH INSTANSER ANALYS AV FÖRUTSÄTTNINGAR BEHOV AV BREDBANDIG IT-INFRASTRUKTUR NU OCH DE NÄRMASTE ÅREN KONKURRENSSITUATION SAMMANSTÄLLNING AV UNDERLAG FÖR PRIORITERING VILKA ORTER ELLER DELAR AV NÄTET KOMMER TILL VIA MARKNADENS FÖRSORG? MÅLNÄT BREDBANDUTREDNINGENS SYN PÅ UTFORMNING AV NÄTSTRUKTUR INOM KOMMUNEN TOTALFÖRSVARETS ÖNSKEMÅL PÅ NÄT UPPBYGGNAD REALISERING AV MÅLNÄTET HUR KOMMUNEN SKALL MEDVERKA TILL UTBYGGNADEN NODER OCH KNUTPUNKTER MÅLNÄTET BERÄKNAD KOSTNAD FÖR NYFÖRLÄGGNING AV MÅLNÄT I UPPVIDINGE KOMMUN KONKURRENSNEUTRALITET BESPARINGSPOTENTIAL PRISMODELLEN UPPHANDLING KRITISKA FRAMGÅNGSFAKTORER FINANSIERING KOMMUNAL MEDFINANSIERING TILL IT-INFRASTRUKTUR STATLIGT STÖD KOMMERSIELLA INVESTERARE OCH LEVERANTÖRER ÖVRIGT STÖD BILAGOR... 86

3 IT-infrastrukturprogram Sida 2 (92) 9.1 UPPVIDINGE KOMMUNS IT-STRATEGI KANALISATION ÄGD AV UPPVIDINGE KOMMUN... 91

4 IT-infrastrukturprogram Sida 3 (92) 1 Sammanfattning Uppvidinge kommuns IT-infrastrukturprogram är upprättat enligt de riktlinjer som ges i anvisningar som presenterats i den statliga Bredbandsutredningen samt förordningar som följt på denna som SFS 2001:349 för administrativt stöd, SFS 2001:350 för ortssammanbindande nät, SFS 2000:1469 för lokala telenät/ortsnät samt förändringar enligt SFS 2001:351. Övergripande vision för bredbandssatsningen i Uppvidinge har tillväxtavtalet i Kronobergs län varit. IT-infrastrukturprogrammet skall kunna ge information om kommunens tankar och idéer för bredbandsutbyggnad inom sitt geografiska område. Det skall också kunna ge information till framtida leverantörer av infrastruktur och bredbandstjänster. Därför följer inte dokumentet den ordning på de åtta punkterna som de har i förordningen. Var resp. punkt beskrivs i dokumentet redovisas nedan. Kommunens geografiska förutsättningar, näringsliv, demografi och befintlig infrastruktur ligger till grund för de förslag till ett målnät som presenteras i ITinfrastrukturprogrammet. Ett kommunikationsnät i Uppvidinge kan ses som tre delnät på olika nivåer: nät som ansluter det lokala nätet till Internet och grannkommuner ortssammanbindande nät inom kommunen ortsnät inom en ort Olika kommunikationstekniker kan användas i och inom de olika nivåerna. För varje kommunikationslänk måste planerad trafik, tänkt framtida trafikutveckling, geografiska förutsättningar, befintlig infrastruktur samt kostnader för upprättande och drift vägas samman på ett optimalt sätt. Nätet byggs i etapper och beslutas efter konkurrensutsättningen att genomföras mot det tänkta målnätet. Utbyggnadsordningen baseras på kommunernas prioritering av orter. En trolig utveckling är att såväl bandbredd som täckningsgrad successivt kommer att ökas. De första rapporterna från den statliga Bredbandsutredningen visade att det, under överskådlig tid, endast skulle ske en marginell utbyggnad av bredbandsnät utanför storstadsregionernas mer centrala delar om inte resurser tillfördes. Regeringen anslog då medel för "bredband i glesbygd". Bredbandsutredningen fick i uppdrag att utarbeta en modell för fördelning av medlen. Kommunerna får bidrag till att utarbeta ett ITinfrastrukturprogram, etablera ortssammanbindande nät samt ortsnät. Konkurrensneutralitet är ett honnörsord i Bredbandsutredningen. Kommunen presenterar i utredningen hur denna neutralitet kan uppnås i ett kommunikationsnät i Uppvidinge genom att ställa krav på öppna ledningar tillgängliga för alla aktörer. Ett kommunalt IT-infrastrukturprogram skall avse den kommunala IT-infrastrukturen de närmaste fem åren. Kraven på programmet redovisas nedan och ett kort svar redovisas här med en hänvisning inom parantes till var i dokumentet det kompletta svaret kan finnas. 1. kommunens organisation för IT-infrastrukturfrågor, (pos 4.3). Kommunens organisation kommer ej att påverkas av bredbandsutbyggnaden för att man ämnar

5 IT-infrastrukturprogram Sida 4 (92) genom konkurrensutsättning hitta en/flera aktörer som hanterar drift och support av nätet. 2. förutsättningarna inom hela kommunen för och behov av IT-infrastruktur, (pos 4 och 5). Marknaden har hittills visat ett litet intresse för att erbjuda bredbandstjänster inom Uppvidinge kommun. Ute i kommunen finns samma brist på kapacitet och tjänster som i stora delar av övriga Kronoberg. Behov och krav på högre kapacitet finns. Komplett svar finns i dokumentet. 3. befintlig och planerad utbyggnad av IT-infrastruktur och utrymme för sådan samt dess tillgänglighet, (pos 4). Det finns i vissa delar av kommunen befintliga nät som skulle kunna användas för att nå vissa sträckningar. På andra ställen krävs det nyförläggning. 4. målet för nätens utformning på lång sikt, (pos 6 och 7) Ovan illusterade målnät beskrivs med etapper och kalkyler i dokumentet under pos principerna för de villkor som skall gälla för nätens utbredning, tidsperioder för nätens utbyggnad samt prisstruktur, (pos 5, 6 och 7) Nätet enligt ovanstående skiss skall nå dessa orter och ge kapacitet inom dessa orter fram till senast Fortsatt utbyggnad kommer sedan att ske i takt med andra infrastrukturarbeten utförs. 6. hur monopolisering av näten skall kunna undvikas och hur nätkapacitet skall tillhandahållas på skäliga och icke-diskriminerande villkor, (pos 7.4) Nätet skall vara öppet för de leverantörer som är intresserade av att leverera Internet och andra tjänster till vår marknad.

6 IT-infrastrukturprogram Sida 5 (92) 7. hur samverkan med närbelägna kommuner och deltagande i regionalt samarbete skall ske, (pos 4.11) Samverkan inom bredbandsområdet har funnits inom Kronoberg sedan Man är väl förtrogna med varandras planer. Kommunförbundet har också sedan en tid startat kontakter med angränsande län inom detta område. 8. hur totalförsvarets krav skall beaktas. (pos 6.4) Post och Telestyrelsen (PTS) sätter vissa krav på de nya nät som byggs inom ex. redundansvägar och säkra huvudnoder, varvid man också kan hjälpa till med viss finansiering. Uppvidinge kommun kommer att följa PTS krav för att kunna erbjuda ett så säkert och tillgängligt nät som möjligt. Inom parantes ovan redovisas var i dokumentet frågorna belyses. Totala kostnaden för de tänkta fullständiga målnäten redovisas i utredningen. I dessa beräkningar har ny grävning av fiber använts som kalkylunderlag. I många sträckningar vet arbetsgruppen att det finns befintliga nät. En konkurrensutsättning under år 2002 kommer sannolikt att erbjuda lösningar med nyttjande av befintliga nät samt också billigare/enklare lösningar om inte fiber redan finns tillgänglig. Den redovisade kostnaden är således en maximikostnad för målnätet. Bredbandsutredningens fördelningsmodell prioriterar de ortssammanbindande näten. De anvisade statliga medlen räcker inte för att förse varje verksamhet och varje innevånare med bredband om anslutningsavgifter och trafikavgifter skall bli rimliga. I IT-infrastrukturprogrammet identifieras ett antal potentiella källor, utöver statens bredbandspengar, för finansiering av utbyggnad och drift av bredbandsnät i Uppvidinge bl a: EU bidrag Regionala bidrag Post och Telestyrelsen, PTS Ytterligare insatser från kommun Egeninsats från entreprenör Anslutningsavgifter från kunder Trafikavgifter från kunder i form av näringsliv, hushåll och operatörer. Inom Kronobergs län har Uppvidinge deltagit i det samverkansarbete som pågått inom bredbandsområdet sedan 1998 med bl a IT Kronoberg och inom IT chefssamarbetet. Även landstinget och delar av det lokala näringslivet har informerats om kommunens utredningsarbete och då meddelat ett ökande kommunikationsbehov. Med ett av Länsstyrelsen godkänt IT-infrastrukturprogram har kommunen möjlighet att ta del av det statliga stödet för bredbandsutbyggnad. IT-infrastrukturprogrammet presenterar de förutsättningar för och behov av kommunikation som identifieras. ITinfrastrukturprogrammet utgör underlag för upphandling av en långsiktig kommunikationslösning för näringsliv, privatpersoner och offentlig verksamhet i Uppvidinge.

7 IT-infrastrukturprogram Sida 6 (92) Sammanställning av ekonomiska uppgifter (kr) Bredbandsutredningens målnät Procentuell andel stöd av målnät Kommun Nät Statligt bidrag Uppvidinge Ortssamman % Ortsnät % Bredbandsutredningens målnät, dvs den av bredbandsutredarna uppskattade kostnaden för Uppvidinge kommun. Bidrag är det statliga stöd som maximalt utgår vid en bredbandsutbyggnad Kommunens egeninsats är den minsta insats som krävs av kommunen för att få del av det statliga stödet. Denna är 5 % av bredbandsutredningens projektkostnad. Kommunens egeninsats Fotot på framsidan på dokumentet visar strömfiske vid Alsterån och är tagen av Peter Gerdehag. Mer information om fiske vid Alsterån kan fås på

8 IT-infrastrukturprogram Sida 7 (92) 2 Inledning Detta IT-infrastrukturprogram skall ligga till grund för utbyggnad av infrastruktur för bredbandskommunikation inte bara för det egna kommunala behovet, utan för kommunens samlade behov. Dokumentet innehåller faktaunderlag, analyser, lösningsförslag. Delar av underlaget kan med fördel användas som ett avsnitt i den kommunala översiktsplanen. IT-infrastrukturprogrammets innehåll regleras av en statlig förordning SFS nr 2001:349. Programmet tillsammans med ansökningar för enskilda utbyggnadsprojekt som finns definierade i programmet kommer att ligga till grund för ansökan om statligt stöd för utbyggnad av IT-infrastruktur i och mellan orter. De projektspecifika uppgifterna sammanställs inför upphandlingen av varje enskild utbyggnadsetapp. Bilden nedan visar sambandet mellan olika dokument som utarbetas under planeringsprocessen. 2.1 Syfte och målgrupp Dokumentet vänder sig till kommunala tjänstemän och beslutsfattare, till företrädare för olika myndigheter, Länstyrelsen, organisationer och intressentgrupper som ex. näringsliv, fastighetsägare men även till enskilda medborgare inom kommunen som vill få en belysning av de faktorer och slutsatser som ligger till grund för själva ITinfrastrukturprogrammet.

9 IT-infrastrukturprogram Sida 8 (92) 2.2 Uppdragsgivare och författare Arbetet att framställa ett IT-infrastrukturprogram för Uppvidinge kommun har genomförts i projektform. Det av kommunstyrelsen tillsatta IT-rådet har haft som huvuduppgift att utarbeta förslag till IT-infrastrukturprogram för Uppvidinge kommun. Projektledare från TietoEnator Trigon. Projektgruppen har svarat för den lokala delen av faktainsamlingen och för definition och formulering av kommunens mål och visioner. Den lokala projektgruppen i Uppvidinge har bestått av följande deltagare: Henry Björklund, IT chef Olle Rosenkvist, Kanslisekreterare Roger Wilsborn, Planenheten Tore Johnsson, inhyrd projektledare från TietoEnator. Styrgrupp för arbetet har IT-rådet varit som deltagit vid några tillfällen i arbetet och delgetts projektrapporter. Fem styrgruppsmöten har genomförts. 2.3 Avgränsningar Uppgiften är begränsad till att omfatta planering av IT-infrastruktur i och mellan orter inom kommunen, samt IT-infrastruktur mellan orter i den egna kommunen till orter i angränsande kommuner. Inom orter begränsas planeringen till att omfatta sk. stamnät och fördelningsnät. Planeringen omfattar inte ett generellt nät för anslutning av enskilda fastigheter med undantag av kommunens egna fastigheter samt några av orterna som tagits fram som kalkylunderlag. IT-infrastrukturprogrammet innehåller inte fullständiga projekteringar av infrastruktur. Dessa projekteringar utarbetas i samband med att upphandling av de olika utbyggnadsetapperna. 2.4 Referensdokument Vid genomförande av studien har följande underlag använts: SFS nr: 2000:1469, förordning (2000:1469) om stöd till kommuner för anläggande av lokala telenät SFS nr: 2001:349, förordning (2001:349) om stöd till kommuner för upprättande av IT-infrastrukturprogram SFS nr: 2001:350, förordning (2001:350) om stöd till kommuner för anläggande av ortssammanbindande telenät m.m. Vissa kompletterande utredningar i anslutning till stöden till IT-infrastruktur. Rapport

10 IT-infrastrukturprogram Sida 9 (92) IT-infrastrukturutredningen SOU 1999:00 "Bredband för tillväxt i hela landet" IT-propositionen SOU 1999/2000:86 Ett informationssamhälle för alla Bredbandsutredningens delbetänkande SOU 2000:68 Kommunstöd till lokal IT-infrastruktur IT-kommissionens rapport 25/2000 Generell vägledning till framtidssäker ITinfrastruktur Bredbandsutredningens slutbetänkande SOU 2000:111 IT-infrastruktur för stad och land Regionala och kommunala underlag Beskrivningar (kartor) av Uppvidinge kommuns egen eller hyrda ITinfrastruktur i form av kanalisation och förbindelser samt digitala tätortskartor.

11 IT-infrastrukturprogram Sida 10 (92) 2.5 Statliga förordningar som reglerar stöd för utbyggnad av ITinfrastruktur Inledning Nedanstående avsnitt redovisar kortfattat de statliga förordningar som reglerar villkoren för statligt stöd för utbyggnad av IT-infrastruktur. Syftet är att redovisa de planeringsförutsättningar som är reglerade av staten. Beskrivningen enligt punkt 2 skall innefatta kommunens prioriteringar avseende geografiska områden och tidsperioder för nätutbyggnad samt vilka delar av nätet som inte bedöms kunna komma till stånd på marknadsmässig grund. 2.6 Förordningar avseende anläggande av områdesnät och ortsammanbindande nät Förordning SFS 2000:1469 och dess ändringar i SFS 2001:351 är styrande för anläggande av områdesnät, medan SFS 2001:350 är styrande för anläggande av ortssammanbindande nät. De båda förordningarna är till väsentliga delar lika. Tabellen nedan redovisar kraven i de båda förordningarna. Tabell: SFS 2001:350 och SFS 2000:1469 med dess ändringar i SFS 2001:351 Ortssammanbindande nät SFS 2001:350 Områdesnät SFS 2000:1469, SFS 2001:351 Stöd lämnas endast om kommunen upprättat ett av Länsstyrelsen godkänt ITinfrastrukturprogram. Stöd lämnas i områden där utbyggnaden inte bedöms komma till stånd på marknadsmässig grund inom fem år från det att IT-infrastrukturprogrammet upprättats och godkänts. Stöd skall avse stödberättigade åtgärder som utförts under perioden 1 januari december Stöd skall avse stödberättigade åtgärder som utförts under perioden 1 juli december Stöd lämnas för anläggande av nya områdesnät i tätorter med mindre än 3000 innevånare. Om det finns särskilda skäl får länsstyrelsen medge stöd till orter med mer än 3000 innevånare. Stöd får inte lämnas för sådan del av nät som är belägen närmast abonnenten på enskild mark, så kallat fastighetsnät. I det stödberättigade underlaget får det ingå kostnader för projektering, material, arbete, maskinhyra, dokumentation samt liknande kostnader som är nödvändiga för att anlägga nätet. Även kostnader I det stödberättigade underlaget får det ingå kostnader för projektering, material, arbete, maskinhyra, dokumentation samt liknande kostnader som är nödvändiga för att anlägga nätet. Kostnader för

12 IT-infrastrukturprogram Sida 11 (92) för att förvärva eller hyra bredbandsnät får ingå, dock ej kostnader för utnyttjande av mark. utnyttjande av mark får ej ingå. Uppvidinge kommun kan ansöka om statligt stöd för utbyggnad av ortssammanbindande nät. Utbyggnadsstödet är maximalt kr vilket utgör 68 % beräknad projektkostnad. Uppvidinge kommun kan ansöka om statligt stöd för utbyggnad av ortsnät. Utbyggnadsstödet är maximalt kr vilket utgör 53 % av beräknad projektkostnad. Kommunen skall upphandla tillhandahållandet av bredbandsnät. Om upphandlingsförfarandet inte medfört skäliga anbud, får nätet tillhandahållas av kommunen. Länsstyrelsen får lämna ytterligare stöd till kommuner om det finns särskilda skäl. Kommunen skall svara för att minst 5 % av det stödberättigande underlaget medfinansieras. Om det finns särskilda skäl kan Länsstyrelsen frångå den andel stöd som ges (68% resp 53% av totala kostnaden) samt kravet på medfinansiering (5%) Ansökan om stöd skall lämnas till Länsstyrelsen innehållande beskrivning av projekt och det kommunala IT-infrastrukturprogrammet. Efter ansökan lämnar Länsstyrelsen förhandsbesked. Kan stöd endast ge för del av projekt framgår det av förhandsbesked. Länsstyrelsen beslutar om stödets storlek sedan kostnaden för projektet fastställts. Stöd kan utbetalas med hälften av det beviljade beloppet när beslut om stödets storlek har fattats och resterande del när projektets slutredovisning godkänts av Länsstyrelsen. Länsstyrelsen kan återkräva stöd. Länsstyrelsen skall utöva tillsyn över att beviljade stöd utnyttjas för avsett ändamål. 2.7 Bakgrund Kommunerna har ansvar för den kommunala utvecklingen inom många områden. Det gäller den fysiska planeringen liksom tekniska områden som mark, gator, VA samt omsorg, vård och skola. I vissa fall ansvarar man även för energi och fjärrvärme för att ta några exempel. - Kommunen har i många fall ett eget nät som innehåller både tjänster och kapacitet. - Kommunen är ansvarig för den fysiska planeringen med tillhörande bygglovsgivning för kanalisation och nedgrävning av kabel. - Kommunen har som regel ett intresse av vilka nät som finns åtminstone i den kommunala marken men också vilka kopplingar som finns till övriga kommuner Syfte och förutsättningar för stöd

13 IT-infrastrukturprogram Sida 12 (92) För att främja utbyggnaden av infrastruktur för informationsteknik (IT) som prioriteras av regional- och näringspolitiska skäl får stöd för projekt för att anlägga telenät lämnas till en kommun i form av kreditering på skattekonto. Med telenät avses lokala allmänt tillgängliga telenät till fast anslutningspunkt som har så hög överföringskapacitet i båda riktningar att överföring med god teknisk kvalitet av multimedietjänster kan ske. Stöd får lämnas endast om kommunen har upprättat ett av länsstyrelsen godkänt ITinfrastrukturprogram. Ett kommunalt IT-infrastrukturprogram skall avse den kommunala IT-infrastrukturen de närmaste fem åren och innehålla en beskrivning av 1. kommunens organisation för IT-infrastrukturfrågor, 2. förutsättningarna inom hela kommunen för och behov av IT-infrastruktur, 3. befintlig och planerad utbyggnad av IT-infrastruktur och utrymme för sådan samt dess tillgänglighet, 4. målet för nätens utformning på lång sikt, 5. principerna för de villkor som skall gälla för nätens utbredning, tidsperioder för nätens utbyggnad samt prisstruktur, 6. hur monopolisering av näten skall kunna undvikas och hur nätkapacitet skall tillhandahållas på skäliga och icke-diskriminerande villkor, 7. hur samverkan med närbelägna kommuner och deltagande i regionalt samarbete skall ske, 8. hur totalförsvarets krav skall beaktas. Beskrivningen skall innefatta kommunens prioriteringar när det gäller geografiska områden och tidsperioder för nätutbyggnad samt vilka delar av nätet som inte bedöms kunna komma till stånd på marknadsmässig grund. IT-infrastrukturprogrammet skall godkännas av läns-/regionstyrelsen i det län/den region där kommunen är belägen. (SFS 2001:349) Det statliga stödet får endast användas för förbindelser i de delar av en kommun som ligger utanför tätort med minst 3000 invånare som inte bedöms komma till stånd på marknadsmässiga grunder under perioden och som kommunen prioriterar av regional- eller näringspolitiska skäl. I det kommunala IT-infrastrukturprogrammet skall anges skäl till prioritering av dessa förbindelser efter de fyra prioriteringsgrunderna skola, näringsliv, offentlig service eller andra skäl (SFS 2000:1469 samt ändringar i SFS 2001:351). I det stödberättigade underlaget får det ingå kostnader för projektering, material, arbete, maskinhyra och dokumentering samt liknande kostnader som är nödvändiga för att anlägga nätet. Kostnader för utnyttjande av mark får inte ingå i underlaget. (SFS 2000:1469, 2001:350) Vid beskrivning av principer för nätets funktion bör den delen innehålla frågor om öppen ledning, öppet nät med valfrihet för konsumenterna beträffande tjänsteoperatör samt prissättning. (SFS 2000:1469 samt ändringar enligt SFS 2001:351) När det gäller samverkan bör man redovisa samordning med andra nät, samt därtill samverkan med andra kommuner. (SFS 2000:1469 samt ändringar enligt SFS 2001:351) Vidare skall programmet innehålla ekonomiska analyser och överväganden, utbyggnadsplaner under åren med prioriteringar, geografiskt och

14 IT-infrastrukturprogram Sida 13 (92) tidsmässigt, samt en genomförandeplan. (SFS 2000:1469 samt ändringar enligt 2001:351) Kommunerna skall svara för att minst fem procent av det stödberättigande underlaget medfinansieras IT-infrastrukturprogrammet skall: Vara anpassad till lokala förhållanden. Ta hänsyn till den snabba utvecklingen av teknik och det ständigt ökande behovet av snabbare kommunikationsvägar för i första hand data och teletrafik. Vara ekonomiskt försvarbar. Vara realistisk, såväl tekniskt som tidsmässigt. Vara förankrad hos lokala aktörer så att hänsyn tas till infrastrukturen för IT i alla byggprojekt i kommunen. Visa hur man kan skapa relativt likvärdiga kostnads- och kapacitetsmässiga förutsättningar för kommunens invånare, näringsliv, skolor och offentlig förvaltning. Visa samspelet mellan lokal, regional och nationell infrastruktur IT-infrastrukturprogrammen skall bland annat kunna användas: Som underlag för ansökan om finansiering för infrastrukturprojekt. Som underlag i diskussioner rörande strategiska beslut inom ramen för olika infrastrukturprojekt. För att skapa samverkan mellan olika aktörer som har behov av en väl fungerande IT-infrastruktur. Som underlag för att skapa en IT-infrastruktur med bra pris/prestanda förhållande Lokalt program för försörjning av IT-infrastruktur Kommunens IT-infrastrukturprogram skall på ett trovärdigt sätt visa hur kommunen tänker sig att huvuddelen av hushåll, näringsliv och de kommunala enheterna får sitt behov av bredbandsanslutning tillgodosett på några års sikt. Viktiga kriterier Programmet skall innehålla ett förslag till prioritering mellan vilka orter eller inom vilka områden det bör finnas ledningsförbindelser, som inte bedöms komma till stånd på kommersiella grunder. Även Bredbandsutredningen har fått i uppdrag att föreslå en sådan prioritering, som bör ingå i det nationella programmet. Kommunerna skall i förekommande fall ha samordnat sina förslag till prioriterade förbindelser med angränsande kommuner. Programmet skall syfta till att tillgodose en grundläggande tillgång till IT-infrastruktur för bredbandskommunikation. I första hand skall nya förbindelser prioriteras, där nät saknas eller där kapaciteten inte är tillräcklig. Värdet av en högre grad av tillgänglighet bör ställas i relation till kostnaden för att uppnå denna högre tillgänglighet. Den kapacitet, som skall uppnås, skall innebära en väsentlig kapacitetshöjning i syfte att uppnå tillräcklig kapacitet för överföring av multimediatjänster med god kvalitet Teknikneutralitet skall iakttagas och såväl trådburen som trådlös överföring skall godtas, bara kapacitetskravet uppfylls.

15 IT-infrastrukturprogram Sida 14 (92) Ett öppet nät, dvs. lika tillgång för alla operatörer, skall särskilt behandlas och lösningar beskrivas. Säkerhetskravens inverkan på ledningsstrukturen bör beaktas, framför allt genom redundans i nätstrukturen (maskformigt nät). Sådana orter bör särskilt uppmärksammas, som har ett stort inslag av företag, som för sin verksamhet är beroende av IT-kommunikation. En beskrivning bör finnas av tillgänglig kanalisation. Programmen bör särskilt uppmärksamma hur man på längre sikt tillgodoser behovet av kanalisation 3 Visioner och strategier 3.1 Inledning Nedanstående avsnitt redovisar vilka politiska dokument och skrivningar som finns på regional och kommunal nivå. Dokumenten visar i vissa fall på beslutad inriktning och satsningar inom IT-området. I andra fall visar dokumenten på behov som behöver tillgodoses som kan ske med stöd av IT. 3.2 Befintliga styrande dokument Regional nivå Tillväxtavtal Kronoberg Tillväxt Kronoberg är ett projekt för ökad tillväxt i näringslivet och för fler jobb. Inledningsvis ska ett tillväxtavtal träffas mellan länsstyrelsen, landstinget, kommunerna, näringslivet m.fl. som ska beskriva hur detta ska gå till. På länsnivå leds arbetet av en ledningsgrupp, med landshövdingen som ordförande. Arbetet med tillväxtavtalet skall göras i mycket nära samarbete mellan parterna och så många som möjligt i länet skall kunna delta i debatten. Tillväxtavtalet skall innehålla en analys över länet samt ett program. Programmet skall sedan ligga till grund för prioriteringar om hur vi använder samhällets pengar som stöd för olika projekt som syftar till att gynna tillväxten. Programmet skall också visa hur vi effektivare kan samordna olika myndigheters och organisationers arbete för länets bästa. Det gäller t.ex. Länsstyrelsen, Länsarbetsnämnden och arbetsförmedlingarna, ALMI, Kommunförbundet/kommunerna, Nutek och delvis EU-programmen för Mål 3-4 och 5b. Samhället satsar i dag flera hundra miljoner kronor per år i länet i direkt stöd till näringslivet eller till näringslivsutveckling. Frågan är om dessa pengar används effektivt och rätt? Arbetet med Tillväxt Kronoberg är ett led i arbetet för ökad tillväxt i hela landet. Tillväxt och fler jobb kommer inte av sig själv. Om det skall lyckas måste alla vara engagerade för detta. Huvudinriktningen i arbetet är att få fler jobb och ökad tillväxt i det privata näringslivet. Men om näringslivet skall utvecklas måste samhället i övrigt fungera bra och satsa rätt. Alltså handlar vårt arbete också om samhällsförbättringar i vid mening.

16 IT-infrastrukturprogram Sida 15 (92) Tillväxt Kronoberg vill som ett inledande steg få förslag på förändringar av statliga lagar och regler, som försvårar tillväxt eller omvänt förändringar som kan underlätta för företagen att växa. Möjligheter Det finns goda möjligheter för vårt län! Exempel på detta är: Vi har lägst arbetslöshet i landet. Vi har en hög ekonomisk tillväxt jämfört med de flesta andra län. Vi har ett bra geografiskt läge mitt i sydsverige och stora delar av vårt län har bra infrastruktur (E4, södra stambanan, kust till kust-banan, Utmaningar Det finns stora utmaningar för vårt län. Exempel på detta är: Befolkningsminskningen i länet och i alla kommuner utom Växjö. Allt flera unga inte minst kvinnor - flyttar till storstäder. Kommuner och landsting får mindre skatt som i sin tur leder till försämrad service och välfärd. Länets stora beroende av varuproducerande verksamhet och inte minst av tillverkningsindustrin. 38 % av länets anställda arbetar med varuproduktion och 28 % med tillverkningsindustrin. Rationaliseringar och ökad konkurrens från länder med låga arbetslöner innebär stor risk att många av våra företag blir utkonkurrerade. Har vi möjlighet att skaffa alternativa företag och jobb? Hur kan vi utveckla tillverkningsindustrin så att den klarar konkurrensen? Många områden i Sverige förenar sig i större och kraftfulla regioner (t.ex. sammanslagningen av två län i Skåne till ett län) för att kunna utveckla sin region bättre och för att kunna konkurrera med andra större regioner i Europa. Vårt län är bland de minsta (vad gäller befolkning) i landet. Är läns- och kommungränserna ett hinder för utveckling? Som ett led i tillväxtavtalet passar en satsning på förbättrade villkor för ITinfrastruktur väl in. Läs mer om tillväxt avtalet på

17 IT-infrastrukturprogram Sida 16 (92) Kommunal nivå Uppvidinge kommuns Vision Kommunfullmäktige fastställde i oktober 1999, den av kommunens förtroendevalda utarbetade visionen Samarbete, delaktighet och stolthet präglar Uppvidinge kommun under 2000-talet. Visionen innehåller 12 visionära målsättningar för kommunen. I en av dessa pekas IT-verksamheten särskilt ut genom skrivningen Uppvidinge kommun ska verka för att utveckla kommunikationer mellan orter, följa och utveckla verksamheten inom IT samt utveckla samarbetet regionalt och internationellt. Under hösten 2000 antog kommunfullmäktige Näringsliv 2000 Uppvidinge som är ett program för utveckling av Uppvidinge kommun och dess näringsliv. Syftet med programmet är att skapa förutsättningar för tillväxt i kommunen, där de övergripande målsättningarna är att den höga sysselsättningsnivån (fn 83 %) bibehållas och att den nuvarande befolkningsnivån skall vara oförändrad. Till utvecklingsprogrammet finn det en handlingsplan för utveckling av kommunen och som omfattar ett flertal kommunala verksamhetsområden. 4 Förutsättningarna I kommunen 4.1 Inledning Avsnittet redovisar även översiktligt behoven dels på kommun nivå och dels på ortsnivå. Detta görs genom sammanställningar av uppgifter om antalet innevånare, hushåll, kommunala- och Länstyrelsens arbetsplatser samt företag. Vidare redovisar avsnittet befintlig IT-infrastruktur som används för att lösa delar av dagens behov. Avsnittet redovisar även främst kommunens och Länstyrelsens kommunikationslösningar. Syftet med avsnittet är att ge en översiktlig bild av förutsättningarna för utbyggnad av IT-infrastruktur inom kommunen. 4.2 Kommunens syn på den lokala utvecklingen Kommunal utveckling och IT I avsnittet nedan redogörs för kommunens syn på IT betydelse när det gäller den kommunala utvecklingen inom nedanstående områden. Det bör framgå vilken ambition kommunen har beträffande kommunens eget engagemang för att befrämja utvecklingen av IT inom de olika områdena.

18 IT-infrastrukturprogram Sida 17 (92) Offentlig service till medborgarna Kommunfullmäktige i Uppvidinge kommun antog under 2000 en IT-strategi för kommunen. Syftet med IT-strategin är, att förutom vara ett stöd för förverkligandet av Uppvidinge kommuns vision, ligga till grund för kommunens totala IT-satsning. I IT-strategin konstateras det att kommunens information kan distribueras i en mängd olika former och hemsidan är den informationskanal där kommunens information till medborgarna samlas. På hemsidan lämnas fortlöpande information om den verksamhet som kommunen bedriver. Hemsidans form och innehåll är ständigt föremål för utvärdering och utveckling med syfte att utveckla hemsidan till ett medium av hög interaktivitet, där 24-timmarsmyndigheten är en målsättning. Ett ytterligare steg för att utveckla allmänhetens möjlighet att ta del av de politiska processerna är att utnyttja videotekniken för distribution av kommunal information. För närvarande pågår en utveckling av kommunens ärendehanteringssystem som innebär att medborgarna på elektronisk väg så lång som möjligt får tillgång till inkommen post, handlingar för styrelse-, nämnds- och fullmäktigesammanträden. Tekniken skall användas för att underlätta för medborgarna att snabbt skaffa kommunal information och förbättra den information som görs tillgänglig för medborgarna. Målsättningen är att alla kommunens offentliga handlingar skall vara elektroniskt tillgängliga för allmänheten. En omfattande del av den kommunala verksamheten bedrivs utanför de kommunala institutionerna. Exempel på sådana verksamheter är äldreomsorg, hemsjukvård samt olika former av bygg- och anläggningsarbeten. Kommunens målsättning är att med ITstöd effektivisera och utveckla den kommunala verksamheten och därigenom förbättra servicen till invånarna i kommunen. Med tanke på Uppvidinge kommuns decentraliserade organisation kommer IT i framtiden att få en avgörande betydelse för att effektivisera hela den kommunala verksamheten och därmed den kommunala servicen till kommuninvånarna Demokrati En viktig del av Uppvidinge kommuns IT-satsning är att Uppvidinge kommun i samverkan med olika intressenter kommer att verka för att invånare och näringsliv i hela kommunen får tillgång till bredbandskapacitet. Även om datortätheten i Uppvidinge bedöms vara hög i framtiden så kommer inte alla kommuninvånare att ha tillgång till en gen dator för att kunna utnyttja de möjligheter som den nya tekniken ger. Biblioteken skall därför ha samma självklara roll för information i den digitala världen som va nu gäller för böcker och annan tryckt information. Uppvidinge kommuns IT-satsningar skall medverka till att öka samarbetet inom kommunen och invånarna skall känna delaktighet och stolthet över sin kommun. ITsatsningarna i kommunen skall utveckla arbetssätt som stöder möjligheten till medverkan och uppmuntrar människor till att delta i samhällsutvecklingen. Samtliga tjänstemän i kommunen och ett antal förtroendevalda har för närvarande tillgång till e-post. Invånarna har härigenom fått bättre möjlighet att komma i kontakt med kommunens företrädare. Dessa möjligheter skall utvecklas ytterligare. Genom elektroniska diskussionsgrupper kan exempelvis debatter föras mellan kommuninvånare och förtroendevalda.

19 IT-infrastrukturprogram Sida 18 (92) För kommunens förtroendevalda kommer IT-tekniken att medföra förbättrad möjligheter att få information och beslutsunderlag samt att föra debatt och komma i kontakt med kommunens invånare och tjänstemän. De förtroendevalda kommer att kunna hämta olika underlag från kommunens hemsida eller intranet/elektroniska arkiv. De förtroendevaldas uppdrag skall underlättas genom att sammanträdeshandlingar distribueras i elektronisk form Utbildning Kronobergs län kännetecknas av att befolkningen har en relativt låg utbildningsnivå. Uppvidinge kommun är en av de kommuner i länet som hade den lägsta andelen av befolkningen i åldern år med eftergymnasial utbildning. I programmet för utveckling av Uppvidinge kommun framstår satsningar på kompetensutveckling som en synnerligen betydelsefull faktor och en del härav är att skapa tekniska förutsättningar för nyttjande av IT inom utbildning och vidareutveckling. En god ITinfrastruktur är angelägen för att Uppvidinge kommun skall klara denna utmaning. Uppvidinge kommun håller sedan ett par år på med att bygga upp en gymnasieskola i kommunen samtidigt som kronobergskommunerna har för avsikt att öppna gränserna för gymnasisterna på så sätt at det blir fullt möjligt att fritt välja gymnasieskola i länet. En tidsenlig IT-infrastruktur är av avgörande betydelse för att Uppvidinge kommun, i konkurrens med andra kommuner, skall kunna behålla och utveckla sin gymnasieskola Näringslivet Genom programmet för utveckling av Uppvidinge kommun och dess näringsliv kommer kommunen, förutom att på olika sätt skapa förutsättningar för utvecklingen av det befintliga näringslivet, även fortsättningsvis ha ett brett engagemang för att på olika sätt åstadkomma ett nyföretagande. Näringslivet kommer att ha högsta prioritet i den framtida IT-infrastrukturutbyggnaden i kommunen Boendet Uppvidinge kommun kännetecknas, liksom de flesta svenska kommuner av en befolkningsminskning. Under senare år har minskningen varit ca 100 personer per år. Kommunen arbetar på olika sätt med att så långt som möjligt eliminera befolkningsminskningen. Under senare år har ett särskilt EU-projekt bedrivits med syfte att öka inflyttningen till kommunen. Under kommande år kommer ytterligare satsningar att göras för att Uppvidinge skall bli en bra boendekommun. Det rör sig bl a om att skapa attraktiva handels- och servicecentra och attraktiva boende boendemiljöer. För att Uppvidinge kommun skall vara en attraktiv boendekommun är det nödvändigt med en god IT-infrastruktur som farmledes kan ge uppvidingeborna tillgång till framtidens digitala tjänsteutbud Kommunal verksamhet och IT

20 IT-infrastrukturprogram Sida 19 (92) Uppvidinge kommun har en decentraliserad förvaltningsorganisation. Barn- och utbildningsförvaltningen är lokaliserad till Älghult medan socialförvaltningen och det kommunägda bostadsbolaget AB Uppvidingehus finns i Lenhovda. Kommunledningsförvaltningen med miljö- och hälsoskyddsavdelning samt kultur- och fritidsavdelning är tillsammans med den tekniska förvaltningen med räddningstjänsten och det helkommunala Uppvidinge Utvecklings AB lokaliserade till Åseda Handläggning av IT-ärenden m.m. Internt i kommunen sker samverkan mellan kommunledningens IT-enhet och fackförvaltningarna genom regelbundna kontakter med förvaltningarnas IT-ansvariga. Kommunstyrelsen och dess utskott utgör den politiska kontaktytan där beslut tas i IT-frågor. 4.3 Uppvidinge kommuns IT-organisation IT-organisationen i Uppvidinge kommun består av två delar. IT-enheten, som handhar datorer, servrar och programvaror, består av tre tekniker och en chef. Två av teknikerna jobbar i huvudsak med utbildningsnätet och en med administrativa nätet. Info-enheten som handhar bl a central växel och telefoni, består av 1,25 telefonister och en chef/telefonist. Den interna organisationen kommer inte att förändras i och med införande av bredband i Uppvidinge kommun. 4.4 Den kommunala översiktsplanen och IT-infrastrukturfrågorna 4.5 Beskrivning av kommunen Översiktlig beskrivning av kommunen Uppvidinge kommun bildades 1971 genom sammanslagning av Åseda och Lenhovda köpingar samt Nottebäcks och Älghults landskommuner. Den nya kommunens område sammanfaller stort med det gamla häradet Uppvidinge. Namnet Uppvidinge betyder övre skogsbygden och kommunen är belägen på den skogrika delen av Sydsvenska höglandet där de tre smålandslänen möts. Kommunens folkmängd uppgår till ca invånare. Nästan 80 % av invånarna bor i de olika tätorterna i kommunen. Kommunens totala areal uppgår till km 2, vilket ger en befolkningstäthet på drygt 8 invånare per km 2. I Uppvidinge kommun är 83 % av den totala landarealen täckt av skog. Uppvidinge kommun är en industrikommun där nästan hälften av de förvärvsarbetande arbetar inom tillverkningsindustrin. Trävaruindustrin och metallindustrin är de dominerande branscherna inom tillverkningsindustrin. På nästa sida visas en karta över kommunen.

IT-infrastrukturprogram Sunne kommun

IT-infrastrukturprogram Sunne kommun IT-infrastrukturprogram Sunne kommun Godkänt av kommunstyrelsen 2001-12-04, 144 och av länsstyrelsen 2002-05-08, Reviderat 2006-08-14, 2006-09-18 och 2009-01-20, ks 4 Sunne kommun 2008-10-16 1.2 2 (40)

Läs mer

2002-07-23. d:\-files-\webb\katalogen\files\a2\itinfraprogram.doc

2002-07-23. d:\-files-\webb\katalogen\files\a2\itinfraprogram.doc 2002-07-23 d:\-files-\webb\katalogen\files\a2\itinfraprogram.doc Postadress Besöksadress Telefon, växel Telefax Postgiro Org nr Enköpings kommun Kungsgatan 42 0171-250 00 0171-392 68 7 07 27-3 212000-0282

Läs mer

EXAMENSARBETE. IT-Utbyggnad. Birgitta Lehtola HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET DATATEKNIK. Institutionen i Skellefteå

EXAMENSARBETE. IT-Utbyggnad. Birgitta Lehtola HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET DATATEKNIK. Institutionen i Skellefteå 2004:046 HIP EXAMENSARBETE IT-Utbyggnad En undersökning om utbyggnad & finansiering av IT infrastruktur i de fyra nordligaste länen HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET DATATEKNIK Institutionen i Skellefteå 2004:

Läs mer

Program för elektronisk kommunikation

Program för elektronisk kommunikation Program för elektronisk kommunikation Antagen av kommunfullmäktige 2012-09-26, 73 Program för elektronisk kommunikation Sida 2 (30) Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 FÖRUTSÄTTNINGAR... 4

Läs mer

IT-infrastrukturplan 2002-04-10 Sida 30 (31) Författare: Sverker Nordgren, Björn Sanderberg och Tibor Denes Utgåva 0.9

IT-infrastrukturplan 2002-04-10 Sida 30 (31) Författare: Sverker Nordgren, Björn Sanderberg och Tibor Denes Utgåva 0.9 IT-infrastrukturplan 2002-04-10 Sida 30 (31) 9.4.8 Nätoperatör Nätoperatören svarar för investeringar i det aktiva nätet. IT-infrastrukturplan 2002-04-10 Sida 29 (31) 9.4.4 Kommunal medfinansiering statligt

Läs mer

IT-infrastrukturprogram. för Norrtälje kommuns landsbygd och skärgård

IT-infrastrukturprogram. för Norrtälje kommuns landsbygd och skärgård 2012-09-24 IT-infrastrukturprogram för Norrtälje kommuns landsbygd och skärgård 2012-2020 Godkänt av kommunfullmäktige 2012-12-17 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E - POST P LUSGIRO Box 800, 761 28 Norrtälje

Läs mer

Bredbandsstrategi för Norsjö kommun 2013-2020.

Bredbandsstrategi för Norsjö kommun 2013-2020. Bredbandsstrategi för Norsjö kommun 2013-2020. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-09 Upprättad av Norsjö kommun i samarbete med AC-Net INNEHÅLL 1 Sammanfattning... 4 2 Syftet med bredbandsstrategin...

Läs mer

www.lansstyrelsen.se/orebro

www.lansstyrelsen.se/orebro Kartläggning av IT-infrastruktur i Örebro län www.lansstyrelsen.se/orebro Publ. nr 2009:53 260}) Innehåll 1. Sammanfattning... 4 2. Organisation av arbetet... 5 Arbetsgrupp... 5 3. Bakgrund... 5 4. Avgränsning...

Läs mer

Bredbandsutbyggnad Tranemo Kommun 2011-09-20 IT-infrastrukturprogram

Bredbandsutbyggnad Tranemo Kommun 2011-09-20 IT-infrastrukturprogram Bredbandsutbyggnad Tranemo Kommun 2011-09-20 IT-infrastrukturprogram Eric Åkerlund, Infracore IT-infrastrukturprogram för Tranemo 2011 Sida 2 (22) Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH

Läs mer

Bredbandsutbyggnad Lilla Edets Kommun IT-infrastrukturprogram

Bredbandsutbyggnad Lilla Edets Kommun IT-infrastrukturprogram Dnr 2011/KS0321-4 Dpl 005 Bredbandsutbyggnad Lilla Edets Kommun IT-infrastrukturprogram IT-infrastrukturplan för Lilla Edet 2012 Sida 2 (22) Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING...

Läs mer

IT-infrastrukturprogram. För Ale kommun under perioden

IT-infrastrukturprogram. För Ale kommun under perioden IT-infrastrukturprogram För Ale kommun under perioden 2014-2020 Antaget av kommunfullmäktige 2014-04-28, 58 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 1.1 Om dokumentet... 4 2. Bakgrund... 4

Läs mer

Upprättad av IT-västerbotten och den samlade IT-resursen vid Vilhelmina kommun

Upprättad av IT-västerbotten och den samlade IT-resursen vid Vilhelmina kommun IT-infrastrukturplan Upprättad av IT-västerbotten och den samlade IT-resursen vid Vilhelmina kommun genom ITsamordnare Jonas Örnberg 1 Sammanfattning 1.1 IT-kommissionens vision IT-kommissionen, som är

Läs mer

Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016

Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016 Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016 POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 FAX 040-42 51 49 E-POST vellinge.kommun@vellinge.se WEBB Vellinge.se

Läs mer

Bredbandsutbyggnad I Trollhättans kommun

Bredbandsutbyggnad I Trollhättans kommun Bredbandsutbyggnad I Trollhättans kommun Steg Strategi för IT-infrastruktur på landsbygd Antagen av kommunstyrelsen den 13 mars 2013 Innehåll Sida 1 Inledning 3 2 Befintliga strategier, lagstiftning och

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05 BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020 Antagen av KF 25/14 2014-05-05 Innehåll Bakgrund... 3 Vision bredbandsstrategi...3 Mål...3 1. Ockelbo kommun behöver en bredbandsstrategi... 4 2. Vad är bredband?...

Läs mer

IT-infrastrukturprogram för Valdemarsviks kommun

IT-infrastrukturprogram för Valdemarsviks kommun IT-infrastrukturprogram för Valdemarsviks kommun avseende perioden 2012 2016 Riktlinjer Utgåva 2012-02-06 Sid 1(27) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1 Nuläge... 3 1.1 Behovsbild... 3 1.2 Nätutbredning...

Läs mer

IT-Infrastrukturprogram

IT-Infrastrukturprogram IT-Infrastrukturprogram för Karlskrona kommun 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige den 24 mars 2011, 28 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 1. Inledning 5 2. Bakgrund 5 3. Nuläge 7 4. Framtida behov

Läs mer

Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun

Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun 2012 Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun Strategidokument - Slutversion Kommunstyrelsen 1. Bakgrund 02 2. Teknisk bakgrundsbeskrivning 03 3. Nyttan med bredband 06 4. Hinder för utbyggnad av bredband

Läs mer

Bredbandspolitiken en utvärdering i halvtid

Bredbandspolitiken en utvärdering i halvtid A2003:015 Bredbandspolitiken en utvärdering i halvtid Delrapport till ITPS utvärdering av den svenska IT-politiken Elisabet Frankenberg, Kurt Lundgren Bredbandspolitiken en utvärdering i halvtid Elisabet

Läs mer

IT-infrastrukturprogram för Linköpings kommun 2010-2014

IT-infrastrukturprogram för Linköpings kommun 2010-2014 IT-infrastrukturprogram för Linköpings kommun 2010-2014 Fastställt av Kommunstyrelsen 2010-04-13 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Syfte...4 2.2 Målgrupper...4 2.3 Det regionala

Läs mer

Bredbandskartla ggning Sö rmland 2014

Bredbandskartla ggning Sö rmland 2014 Bredbandskartla ggning Sö rmland 2014 Vicicom AB 2014-03-05 Sammanfattning Tillgång till bredband med hög kvalitet och kapacitet är idag en förutsättning för effektiv förvaltning i kommun, näringsliv,

Läs mer

IT-Infrastrukturprogram för Sotenäs kommun

IT-Infrastrukturprogram för Sotenäs kommun Dnr 2014/0148 IT-Infrastrukturprogram för Sotenäs kommun Syftet med IT-infrastrukturprogram för Sotenäs kommun är att på övergripande nivå lägga fast hur Sotenäs kommun ska hantera frågan om bredband och

Läs mer

IT-infrastrukturprogram

IT-infrastrukturprogram IT-infrastrukturprogram R1.0 2012-11-12 Sida: 2 Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING... 3 2.1 BEFINTLIGA STRATEGIER... 3 2.2 PLAN OCH BYGGLAGSTIFTNING... 4 3 INVENTERING AV

Läs mer

IT-infrastrukturplan. för Dals-Eds kommun

IT-infrastrukturplan. för Dals-Eds kommun IT-infrastrukturplan för Dals-Eds kommun Innehåll 1 INLEDNING...3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING...3 2.1 BEFINTLIGA STRATEGIER...... 3 2.2 PLAN OCH BYGGLAGSTIFTNING... 4 2.3 REGERINGENS BREDBANDSFORUM...

Läs mer

Strategi för bredband på landsbygden

Strategi för bredband på landsbygden Kommunstyrelsen 2010-05-12 Kommunledningskontoret Näringsliv PM Eva Lehto, 016-710 54 51 Strategi för bredband på landsbygden Antagen av Kommunfullmäktige 2010-06-17 Fibernät i Mälardalen enligt PTS. Grönt

Läs mer

Bredbandsstrategi Ludvika kommun 2014

Bredbandsstrategi Ludvika kommun 2014 Bredbandsstrategi Ludvika kommun 2014 Vicicom AB 2013-06-11 Version 5 Sammanfattning Staten har satt upp som mål att år 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst

Läs mer

Bredbandsutbyggnad i Lysekils kommun

Bredbandsutbyggnad i Lysekils kommun Bredbandsutbyggnad i Lysekils kommun IT-infrastrukturplan för Lysekils kommun Antagen 2013-04-25 Innehåll 1 Inledning... 4 2 Befintliga strategier och lagstiftning... 5 2.1 Befintliga strategier... 5 2.1.1

Läs mer

IT-Infrastrukturprogram för Sotenäs kommun

IT-Infrastrukturprogram för Sotenäs kommun Dnr 2014/0148 IT-Infrastrukturprogram för Sotenäs kommun Syftet med IT-infrastrukturprogram för Sotenäs kommun är att på övergripande nivå lägga fast hur Sotenäs kommun ska hantera frågan om bredband och

Läs mer

KOMMUNALA BREDBANDSBYGGEN. lokal politik för IT-samhället. Elin Wihlborg m fl. Tema T Rapport 40, 2003

KOMMUNALA BREDBANDSBYGGEN. lokal politik för IT-samhället. Elin Wihlborg m fl. Tema T Rapport 40, 2003 KOMMUNALA BREDBANDSBYGGEN lokal politik för IT-samhället Tema T Rapport 40, 2003 Elin Wihlborg m fl Distribueras av: Tema Teknik och social förändring Linköpings universitet SE-581 83 Linköping Fil. dr

Läs mer

Program för bredbandsutbyggnad i Jönköpings kommun

Program för bredbandsutbyggnad i Jönköpings kommun Program för bredbandsutbyggnad i Jönköpings kommun Ks 2014:312 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för bredbandsutbyggnad i Jönköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige

Läs mer