ARSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Magdalena för. Sida

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARSREDOVISNING 2010-01-01 -- 2010-12-31. Bostadsrättsföreningen Magdalena 4 716417-8803 2-5 6 7-8 9-13. för. Sida"

Transkript

1 ARSREDOVISNING för Arsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar

2 Sid 2 (13) ARSREDOVISNING MAGDALENA4 FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Styrelsen för avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen Styrelsen och revisorer har under året haft följande sammansättning: Dan Sahlin Einar Dahlin Roger Johansson Kurt Persson Marianne Yohannes Jarmo Pitkänen Anna Ryden Daniel Ström Karin Nyberg Fleisher ordförande ledamot ledamot ledamot ledamot suppleant suppleant revisor revisorsuppleant Kaj Strandberg aukt. Revisor Valberedning Charlotte Ahnlund Berg Ida Lundqvist Fastigheten Föreningen innehar fastigheten Magdalena 4, bebyggd med en byggnad som innehåller 43 bostadsrätter upplåtna för bostadsändamål samt 5 st bostadsrätter för lokaländarnål Sammanlagd area kvm med fördelning kvm lokaler (inkl garage och källarutrymmen) och kvm bostäder. Alla bostäder är upplåtna till medlemmar i föreningen. Överlåtelser Under 2010 har 3 bostadsrätter överlåtits på ny ägare. Administration Styrelsen har biträtts i den kameral förvaltningen av Structura Företagsutveckling KB. ly Styrelsen har med hjälp av Kurt Persson handhaft den tekniska förvaltningen.

3 Sid 3 (13) Information Arsstämma hölls den 19 april Styrelsen beslutade i januari 2010 att inga fler kopior av styrelsens protokoll skall delas ut till föreningens medlemmar. Detta följer en allmän rekommendation från flera bostadsrättsorganisationer och juridisk expertis. Anledningen är att föreningen riskerar sprida personlig information om föreningens medlemmar, vilket i värsta fall kan leda till att föreningen stäms för förtal. Styrelsen kommer istället att dela ut informationsblad till medlemmarna då det finns viktig information att delge. Denna förvaltningsberättelse är också därför något tydligare än tidigare år. Styrelsen har haft 12 st protokollförda sammanträden. Löner och arvoden Till styrelsen har under året utbetalats kronor i arvoden för 2009 och kronor har reserverats för I lön för teknisk förvaltning har utgivits kronor (f.å ). Ekonomi Fastighetens taxeringsvärde är kronor, varav byggnadsvärdet utgör kronor. Per den 31 december 2010 uppgår föreningens långfristiga lån till totalt kronor. Teknisk förvaltning Arbetet med att hitta lämpliga nya säkerhetsdörrar till lägenheterna fick en ny vändning efter medlemsmöte där medlemmen Göran Tannerfeldt fick stort gehör för att undersöka huruvida våra befintliga dörrar trots allt skulle ha tillräcklig säkerhet. Styrelsen anlitade en brandsäkerhetsexpert samt en snickare som tog isär en dörr. De kunde konstatera att dörren har en solid konstruktion och ger ett gott skydd. Många dörrar har dock sprickor och dessa planerar styrelsen att täta på föreningens bekostnad. Vad gäller inbrottsskydd så tycks ingen i föreningen känna till att det någon gång skett inbrott genom en lägenhetsdörr. Det står förstås fritt för varje medlem att på egen bekostnad byta sin dörr mot en modern säkerhetsdörr. Den nya dörren skall vara lik den gamla och styrelsen kräver en skriftlig anmälan vid dörrbyte samt att originaldörren lämnas till förvaring hos föreningen. Föreningen har ansökt om bygglov till balkonger, en ansökan som bekostades av de boende som var intresserade. Vi fick dock endast bygglov i ett fåtal postioner och då stämman röstade nej, föll frågan. Utbyggnaden av föreningens satellitmottagningsanläggning fullföljdes med den planerade 1,8 m I..r parabolen avsedd för mottagning av brittisk TV, då främst BBC och ITV.

4 Sid 4 (13) Hela styrelsen fick en kortare utbildning om ekonomi för bostadsrättsföreningar. Där framgick bland annat att vår årsberättelse har haft vissa brister som vi nu i och med årets rättar till. Exempelvis finns nu information om föreningens olika utgiftsposter specificerade. I samband med snöröjning krossades flera takfönster på innergården. Snöröjningsfirman har bekostat dessa reparationer. Arbetet med att byta ut avloppsstammarna i källaren fortsatte enligt plan. Anslutningen mot Sankt Paulsgatan är nu utbytt. I samband med dessa grävarbeten skadades ett stort fönster på bottenvåningen mot Sankt Paulsgatan. Entreprenören stod helt för denna reparationskostnad. Stam bytet i källaren beräknas hålla på ytterligare några år men stör inte de boende annat än kortvarigt. Efter förfrågan från Stokab har föreningen accepterat att en del av fastighetsskötarrummet byggs om till områdesnod för optisk fiber. Förutom en årlig hyra har Stokab även renoverat resten av rummet samt rivit en intern vägg. Föreningen har dessutom accepterat att Stokab utan kostnad för föreningen placerar en fibernod i källaren vilken betjänar endast denna fastighet. Arbetet är ännu inte klart. Föreningen har sedan tidigare optisk fiber till samtliga lägenheter men dessa har sin huvudcentral i grannfastigheten. Med egen fibernod öppnas nya möjligheter. Efter stämmans positiva beslut skrev föreningen kontrakt med Telia Sonera om placering aven 4G-antenn på taket. Utrustningen beräknas finnas på plats i början av Tvättstugans gamla slitna torkskåp har bytts mot två stycken nya moderna torkskåp. Smärre putsskador på fasaden (innergården och mot Sankt Paulsgatan) har reparerats. Även nummerskylten mot Belimansgatan har reparerats. Uppföljning av OVK som skedde hösten 2009 har genomförts under året. Den är dock inte klar och inga åtgärder har ännu genomförts. Varje medlem kommer att få information om vad som behöver göras just för den egna lägenheten. Fastigheten har besiktigats inför sprängningarna för Citybanan. /'1 Efter provmedlemsskap under året i SBC har styrelsen beslutat fortsätta vara medlem. Föreningen är också fortsatt medlem i Fastighetsägarna.

5 Sid 5 (13) Förslag till disposition av föreningens resultat Till årsstämmans förfogande står följande medel Balanserat resultat Arets resultat Styrelsen föreslår att avsättning till yttre fond i ny räkning balanseras Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och ~ balansräkning med tilläggsupplysningar.

6 Sid 6 (13) RESUL TATRÄKNING Not Intäkter Avgifter Övriga intäkter Kostnader Underhållskostnader Taxebundna kostnader '---../ Fastig hetsskötsel Övriga driftskostnader Administrationskostnader Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader '---../ Avskrivning fastighet Fastighetsskatt Summa kostnader Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter 40 O Räntekostnader Övriga kapitalkostnader Resultat efter finansiella poster ARETS RESULTAT <:»

7 Sid 7 (13) BALANSRÄKNING Not TILLGANGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Byggnad Mark Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar r>. ~ SUMMA TILLGANGAR

8 Sid 8 (13) BALANSRÄKNING Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 15 Bundet eget kapital Grundavgifter Upplåtelseavgifter Yttre fond Fritt eget kapital Balanserat resultat \...J Arets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder 16 Fastighetslån <:> Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER '-.../ Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar Ar Ansvarsförbindelser Inga Inga <::

9 Sid 9 (13) TILLÄGGSUPPL YSNINGAR Redovisnings- och värderingsprinciper De redovisningsprinciper som är tillämpade överensstämmer med Arsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Fordringar Fordringar är redovisade till det belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivning i procent Byggnad enligt plan 0,50% 0,50% Not 1 Övriga intäkter Lägenhetsförråd Överlåtelse-/pantsättningsavgifter Stokab TeliaSonera Öresutjämningar Summa O Not 2 Underhållskostnader Stam byte WS Tvättstugan Ventilation Satellitmottag ning Fasad Omkostnader värme Trapphus och portar Elarbeten Lås Glas Plåtarbeten Gärdets Bygg Lägen hetskostnader O O 7187 O O O O 4300 O

10 Sid 10 (13) Not 3 Taxebundna kostnader Fjärrvärme El Vatten och avlopp Sophämtning Not 4 Fastighetsskötsel Fastighetsskötarlön inkl soc avgifter Grovsopor Trappstädning Tidningshämtning O Entremattor Hisskostnader Snöröjning Klottersanering Sotning 5061 O Serviceavtal Not 5 Övriga driftskostnader Försäkring Hemsida Kabel-TV Övriga förbrukningskostnader Not 6 Administrationskostnader Styrelsearvoden inkl soc avg Styrelseomkostnader Porton o kontorsmaterial, litteratur, programvaror m m Bokföring och administration Revision Övriga arvoden Bankkostnader Övriga administrationskostnader Not 7 Övriga kostnader Medlemsavgifter O O Not 8 Fastighetsskatt Bostäder kr Lokaler

11 Sid 11 (13) Not 9 Byggnad Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar enligt plan Arets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående planenligt restvärde Mark Taxeringsvärde byggnader Taxeringsvärde mark Not 10 Kundfordringar Utfakturerat medlemmar, del i sotning 2009 O Netel AB 600 O Summa Not 11 Skattefordran Fastighetsskatt Inbetald preliminärskatt Summa Not 12 Övriga fordringar Skattekontot Summa Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Webhotel O 265 Comhem, ej reglerad kreditering (autogiro) 468 O HSB Stockholm 945 O If fastighetsförsäkring Fastighetsägarna Summa Not 14 Kassa och bank Swedbank Plusgiro Summa

12 Sid 12 (13) Not 15 Förändring av eget kapital Upplåtelse- Yttre Balanserat Arets Grundavgifter avgifter fond resultat resultat Belopp vid årets ingång Disp. enl beslut av stämma Arets resultat O Summa Not 16 Långfristiga Långivare: Swedbank hypotek skulder =2-=-3-=-1_--=:.20=-=0:..::9-.-:.-1:..=2-=-3~ Summa Not 17 Leverantörsskulder Structura Företagsutveckling KB VM Tak & Fasad AB Sita Fortum HSB Klotterkonsulten EssDe Bygg Summa Not 18 Övriga skulder Avdragen Summa källskatt Not 19 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Arbetsg ivaravgifter Trappstädning Fjärrvärme Stockholm VA Sita Elförbrukning Bankavgifter Tidningshämtning City hiss Kopiering Styrelsearvoden 2010 Soc. avg. styrelsearvoden Revision 2009 och 2010 Förskottsbetalda hyror Inbetalt från Stokab avser 2011 Summa O 4715 O 1446 O O

13 t-- Sid 13 (13) f~förande Stockholm ~ 5vi4't- Dan Sahlin Lc:a\~, Roger Johan son Einar Dahlin I ~ /~;: t!lvluj!4'~p~o Marianne Yohannes Kurt Persson ii~~s~~nats den Kaj Strandberg ) Auktoriserad revisor

14

15 REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Organisationsnummer Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i för år Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen följs vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisions sed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när den upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning ienlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den 15 mars 2011 ii!lytili KajStr~d~ Auktoriserad revisor Daniel Ström

16 '.

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

for 76 9604~3020 Räke^kap såret

for 76 9604~3020 Räke^kap såret for 76 964~32 1 Räke^kap såret 27 Rrf Fyrtornet 1 1(11) 76964-32 Styrelsen for Rrf Fyrtornet 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 27. FörvaltMingslierätteise Styrelse och revisorer Styrelsen

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE rg.nr: 716401-2317 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening 61 Annerstedt i Uppsala får hänned avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2008-01-01 till och med 2008-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Talleken Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma

Kallelse till föreningsstämma Kallelse till föreningsstämma Datum och tid: Torsdag den 28 april 2011 kl. 19:00 Lokal: Styrelserummet, Freriksbergsv- 2 Dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av stämmoordförande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖRÁEN 23

ÅRSREDOVISNING. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖRÁEN 23 BSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖRÁEN 23 I STCKHLM ÅRSREDVISNING för BSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖRÁEN 23 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Sjöråen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning BRF KNOPPEN 15

Årsredovisning BRF KNOPPEN 15 Årsredovisning rör BRF KNOPPEN 15 769603-6990 Räkenskapsåret 2010 Innehållsiörteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Tillaggsupplysningar Noter, påskrifter 1-4 5 6-7 8 9-13 1 (13)

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

2133 HSB brf Idrottstränaren 1 org.nr 716425-9322

2133 HSB brf Idrottstränaren 1 org.nr 716425-9322 2133 HSB brf Idrottstränaren 1 Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Idrottstränaren i Linköping,, får härmed avge redovisning för 21-1-1--12-31, föreningens 21:e verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31.

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31. Org. Nr. 716419-2002 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningsstämma

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881 ÅRSREDVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47 rg nr 716416-6881 Föreningens ordinarie föreningsstämma den 30 maj 2011 Brf Vänskapen 47 rg nr 716416-6881 1 ÅRSREDVISNING för räkenskapsåret 2010 Styrelsen får BrfVänskapen

Läs mer

för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KUNGSTIBBLE Org. nr. 769615-4298 ÅR 2009

för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KUNGSTIBBLE Org. nr. 769615-4298 ÅR 2009 ÅRsRED0vIsNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KUNGSTIBBLE Org. nr. ÅR 2009 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSRED0vISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultatrakningar

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nejlikan 2

Årsredovisning. Brf Nejlikan 2 Årsredovisning Brf Nejlikan 2 Räkenskapsåret 2010 1(14) Styrelsen för BrfNejlikan 2, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser föregående år.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Grusgropen

Årsredovisning. Brf Grusgropen ---- Årsredovisning rör Brf Grusgropen 769613-4001 Räkenskapsåret 2012 1(13) Styrelsen för Brf Grusgropen rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Brf Grusgropen. Årsredovisning. Räkenskapsåret 769613-4001

Brf Grusgropen. Årsredovisning. Räkenskapsåret 769613-4001 769613-4001 Årsredovisning Räkenskapsåret 2010 1(13) Årsredovisning Styrelsen för Brf Grusgropen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål och verksamhet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009 RAMLÖSAGÅRDEN

ÅRSREDOVISNING 2009 RAMLÖSAGÅRDEN ÅRSREDOVISNING 2009 HSB Bostadsrättsförening RAMLÖSAGÅRDEN i Helsingborg Ramlösagården i Helsingborg 1(12) Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg, org.nr, får härmed avge redovisning

Läs mer

Arsredovisning. Brt Strandängen 2 iarlöv 769610-9581. för. Räkenskapsåret

Arsredovisning. Brt Strandängen 2 iarlöv 769610-9581. för. Räkenskapsåret o Arsredovisning för Brt Strandängen 2 iarlöv Räkenskapsåret 2012 Innehållsförteckning sida Dagordning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning Ansvarsförbindelse och ställda säkerheter

Läs mer

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 ÅRSREDOVISNING För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm far härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Slottsgläntan

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Slottsgläntan Årsredovisning Bostadsrättsfören Slottsgläntan ingen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål -' 'l Föreningen

Läs mer

Brf Grusgropen. Arsredovisning 769613-4001. F ör räkenskapsåret

Brf Grusgropen. Arsredovisning 769613-4001. F ör räkenskapsåret Brf Grusgropen Arsredovisning F ör räkenskapsåret 2009 Brr Grusgropen 1(11) Årsredovisning Styrelsen for BrfGrusgropen får härmed avge årsredovisning for räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2064 HSB brf Fölet 1 Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening Fölet i Motala,, får härmed avge redovisning för 2006-07-01--2007-06-30, föreningens 36:e verksamhetsår. Bostadsrättsföreningen FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVI I G BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PELIKANEN 5 2007-01-01... 2007...12...31. Org.nr. 769607-9917

ÅRSREDOVI I G BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PELIKANEN 5 2007-01-01... 2007...12...31. Org.nr. 769607-9917 / Bostadsrättsföreningen Pelikanen 5 org.nr. 769607-9917 BSTADSRÄTTSFÖRENINGEN rg.nr. 769607-9917 ÅRSREDVI I G 2007-01-01... 2007...12...31 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2013. Bostadsrättsföreningen Gotthard

Årsredovisning 2013. Bostadsrättsföreningen Gotthard Årsredovisning 2013 Bostadsrättsföreningen Gotthard Årsredovisning för Brf Gotthard Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser

Läs mer

Arsredovisning 2008. Bostadsrättsföreningen Gustafshög 1

Arsredovisning 2008. Bostadsrättsföreningen Gustafshög 1 o Arsredovisning 2008 Bostadsrättsföreningen Gustafshög 1 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen. Gustafshög 1, Nacka Strand Perioden 2008-01-01 2008-12-31 Sidan l av 12 Förvaltningsberättelse Föreningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009. HSB Bostadsrättsförening. VÄTTEN i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2009. HSB Bostadsrättsförening. VÄTTEN i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2009 HSB Bostadsrättsförening VÄTTEN i Helsingborg Vätten i Helsingborg 1(14) Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Vätten i Helsingborg, org.nr, får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren Årsredovisning Bostadsrättsfören Ridaren ingen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN Årsredovisning for BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Räkenskapsåret 2012 BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Styrelsen för BRF RESOLUTIONEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer