îéêéåëâçããéäëé=çã= åçêáåö=~î=öéãéåë~ãã~= Ñ êë âêáåöëîáääâçê=ñ ê=^dpjhii=qc^jhi=çåü= ^îöáñíëäéñêáéäëéñ êë âêáåö=ãkãk=

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "îéêéåëâçããéäëé=çã= åçêáåö=~î=öéãéåë~ãã~= Ñ êë âêáåöëîáääâçê=ñ ê=^dpjhii=qc^jhi=çåü= ^îöáñíëäéñêáéäëéñ êë âêáåö=ãkãk="

Transkript

1 c êü~åçäáåöëéêçíçâçää OMMTJNOJNP îéêéåëâçããéäëéçã åçêáåö~îöéãéåë~ãã~ Ñ êë âêáåöëîáääâçêñ ê^dpjhiiqc^jhiçåü ^îöáñíëäéñêáéäëéñ êë âêáåöãkãk m~êíéê ^êäéíëöáî~êëáç~å pîéêáöéëhçããìåéêçåüi~åçëíáåöë~ãípîéåëâ~âóêâ~åë c êë~ãäáåöëñ êäìåç ^êäéíëí~ö~êëáç~å pîéåëâ~hçããìå~ä~êäéí~êéñ êäìåçéíilcoëñ êäìåçëçãê ÇÉå^ääã å âçããìå~äîéêâë~ãüéíie äëçjçåüëàìâî êçë~ãíi â~êéà ãíéá Ñ êäìåçëçãê ÇÉå~áåÖ ÉåÇÉçêÖ~åáë~íáçåÉêIi ê~êå~ëp~ãîéêâ~åëê Ç ë~ãí^â~çéãáâéê^ääá~åëéåçåüíáää^â~çéãáâéê^ääá~åëéå~åëäìíå~ êáâëçêö~åáë~íáçåéê NfååÉÜ ääãkãk m~êíéêå~ü~êçéåpmåçîéãäéêommtíê ÑÑ~í îéêéåëâçããéäëéçã ^îöáñíëäéñêáéäëéñ êë âêáåöñ êh^mjhik îéêéåëâçããéäëéåñ ê~åäéçéê é~êíéêå~~íí îéå åçê~äéëí ããéäëéáçéöéãéåë~ãã~ Ñ êë âêáåöëîáääâçêéåñ ê^dpjhiiqc^jhiçåü ^îöáñíëäéñêáéäëéñ êë âêáåök méåëáçåë~îí~äéíh^mjhiáååéä êã àäáöüéíéêñ ê~êäéíëöáî~êéçåü ~êäéíëí~ö~êé~íííê ÑÑ~ îéêéåëâçããéäëéçãé~êíáéääë êëâáäç ~îí~äëééåëáçåkaéíí~ñ ê~åäéçéêé~êíéêå~~íí åçê~äéëí ããéäëéá^dpj hik oáâëç~öéåëäéëäìíçãêéçìåéê~çëàìâééååáåööêìåç~åçéáåâçãëíepdff îáçäéê âåáåö~îç~öéêë ííåáåöëñ êã åéêñê åçåüãéçnà~åì~êáommu Ñ ê~åäéçéêé~êíéêå~~íí åçê~äéëí ããéäëéá^dpjhikoéçìåéê~çpdf áååéä ê~íípdfãìäíáéäáåéê~ëãéçmivtk

2 m~êíéêå~ ê îéêéåëçã~íí NáÇÉÖÉãÉåë~ãã~Ñ êë âêáåöëîáääâçêéåñ ê ^dpjhiiqc^jhiçåü^îöáñíëäéñêáéäëéñ êë âêáåöãkãköéëäóçéäëéá ÉåäáÖÜÉíãÉÇÄáä~Ö~NÑê åçåüãéççéånà~åì~êáommuk m~êíéêå~ êçåâë îéêéåëçã~íí P^dpJhiÖÉëäóÇÉäëÉáÉåäáÖÜÉíãÉÇ Äáä~Ö~OÑê åçåüãéççéånà~åì~êáommuk m~êíéå~ êç êìí îéê îéêéåëçã~íí NS^dpJhiÖÉëäóÇÉäëÉáÉåäáÖÜÉí ãéçäáä~ö~oñ êëàìâç~ö~êáëàìâééêáççéåëçãáåñ~ääéêñê åçåüãéççéå Nà~åì~êáOMMUK O^îëäìíåáåÖ c êü~åçäáåö~êå~ñ êâä~ê~ë~îëäìí~çék sáçéêçíçâçääéí gìëíéê~ë c êpîéêáöéëhçããìåéêçåüi~åçëíáåö c êpîéåëâ~âóêâ~åëc êë~ãäáåöëñ êäìåç c êpîéåëâ~hçããìå~ä~êäéí~êéñ êäìåçéí c êlcoëñ êäìåçëçãê ÇÉ^ääã åâçããìå~äîéêâë~ãüéí à ãíéáñ êäìåçëçãê ÇÉíáåÖ ÉåÇÉçêÖ~åáë~íáçåÉê c êlcoëñ êäìåçëçãê ÇÉe äëçjçåüëàìâî êç à ãíéáñ êäìåçëçãê ÇÉíáåÖ ÉåÇÉçêÖ~åáë~íáçåÉê

3 c êlcoëñ êäìåçëçãê ÇÉi â~êé à ãíéáñ êäìåçëçãê ÇÉíáåÖ ÉåÇÉçêÖ~åáë~íáçåÉê c êi ê~êå~ëp~ãîéêâ~åëê Ç c ê^â~çéãáâéê^ääá~åëéå çåüíáää^â~çéãáâéê^ääá~åëéå~åëäìíå~êáâëçêö~åáë~íáçåéê

4 _áä~ö~n Gemensamma försäkringsvillkor för AGS-KL, TFA-KL och Avgiftsbefrielseförsäkring Gällande villkor Förslag till ändrad lydelse 1 För försäkringsavtal tecknat av kommunal arbetsgivare gäller dessa gemensamma försäkringsvillkor samt försäkringsvillkoren för avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL), trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL) och Avgiftsbefrielseförsäkring, om inte annat angetts i försäkringsavtalet. I övrigt gäller de bestämmelser som fastställts i överenskommelser som träffats av de centrala parterna på det kommunala avtalsområdet. 1 För försäkringsavtal tecknat av kommunal arbetsgivare gäller dessa gemensamma försäkringsvillkor samt försäkringsvillkoren för avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL), trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL) samt Avgiftsbefrielseförsäkring och Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL (i fortsättningen under gemensam benämning Avgiftsbefrielseförsäkring), om inte annat angetts i försäkringsavtalet. I övrigt gäller de bestämmelser som fastställts i överenskommelser som träffats av de centrala parterna på det kommunala avtalsområdet.

5 AGS-KL Gällande villkor Förslag till ändrad lydelse Bilaga 2 3 Rätt till AGS-KL-förmåner har anställd, som 1. har en sjukpenninggrundande inkomst enligt AFL, 2. efter i 4 angiven kvalifikationstid fullgör försäkringsgrundande anställningstid enligt 6 eller har efterskydd enligt 7 8, 3. uppfyllt villkoret om arbetsförhet enligt 5, 4. blivit arbetsoförmögen på sätt som sägs i och 5. varit sjukskriven under så lång karenstid som anges i 14. Rätt till AGS-KL-förmåner upphör för försäkrad vid ingången av den månad under vilken han eller hon fyller 65 år, eller som dessförinnan får rätt till särskild ålderspension enligt PFA eller motsvarande förmån enligt andra pensionsbestämmelser, eller avgår med rätt till ålderspension eller visstidspension enligt PA-KL eller motsvarande äldre pensionsbestämmelser. Rätt till ersättning föreligger inte heller för tid då ersättning för förlust av inkomst kan utges enligt bestämmelserna i LAF, enligt försäkringsvillkoren för TFA-KL eller från annan trygghetsförsäkring. Om AGS-KL-förmåner har utgivits och inkomstersättning enligt LAF senare utges för samma tid, är den anställde skyldig att återbetala AGS-KLersättningen till AFA Sjukförsäkring. 3 Rätt till AGS-KL-förmåner har anställd, som 1. har en sjukpenninggrundande inkomst enligt AFL, 2. efter i 4 angiven kvalifikationstid fullgör försäkringsgrundande anställningstid enligt 6 eller har efterskydd enligt 7 8, 3. uppfyllt villkoret om arbetsförhet enligt 5, 4. blivit arbetsoförmögen på sätt som sägs i och 5. varit sjukskriven under så lång karenstid som anges i 14. Rätt till AGS-KL-förmåner upphör för försäkrad vid ingången av den månad under vilken han eller hon fyller 65 år, eller som dessförinnan får rätt till särskild ålderspension enligt PFA eller motsvarande förmån enligt andra pensionsbestämmelser, eller avgår med rätt till ålderspension eller visstidspension enligt PA-KL eller motsvarande äldre pensionsbestämmelser. Rätt till ersättning föreligger inte heller för tid då ersättning för förlust av inkomst kan utges enligt bestämmelserna i LAF, enligt försäkringsvillkoren för TFA-KL eller från annan trygghetsförsäkring. Om AGS-KL-förmåner har utgivits och inkomstersättning enligt LAF senare utges för samma tid, är den anställde skyldig att återbetala AGS-KLersättningen till AFA Sjukförsäkring.

6 Överenskommen särskild avtalspension enligt KAP-KL är inte en sådan motsvarande förmån enligt andra stycket andra punkten ovan, för vilken rätt till AGS-KL-förmån ska upphöra. 16 När sjukpenning enligt AFL utges med 80 procent lämnas dagsersättning med motsvarande 12,639 procent av den sjukpenning som den försäkrade erhållit från Försäkringskassan. 16 När sjukpenning enligt AFL utges med 80 procent lämnas dagsersättning med motsvarande 12,887 procent av den sjukpenning som den försäkrade erhållit från Försäkringskassan.

Förhandlingsprotokoll Överenskommelse om ändring av försäkringsvillkor för AGS-KL.

Förhandlingsprotokoll Överenskommelse om ändring av försäkringsvillkor för AGS-KL. Förhandlingsprotokoll 2004-02-20 Överenskommelse om ändring av försäkringsvillkor för AGS-KL. Arbetsgivarsidan Landstingsförbundet, Svenska Kommunförbundet och Svenska kyrkans Församlingsförbund Arbetstagarsidan

Läs mer

îéêéåëâçããéäëé=çã= åçêáåö=á=ñ êë âêáåöëj îáääâçêéå=ñ ê=^dpjhi==

îéêéåëâçããéäëé=çã= åçêáåö=á=ñ êë âêáåöëj îáääâçêéå=ñ ê=^dpjhi== îéêéåëâçããéäëé=çã= åçêáåö=á=ñ êë âêáåöëj îáääâçêéå=ñ ê=^dpjhi== m~êíéê= ^êäéíëöáî~êëáç~å= Landstingsförbundet, Svenska Kommunförbundet och Svenska kyrkans samlingsförbund ^êäéíëí~ö~êëáç~å= Svenska Kommunalarbetareförbundet,

Läs mer

Rätt till ersättning föreligger inte heller. för tid då ersättning för förlust av. inkomst kan utges enligt bestämmelserna

Rätt till ersättning föreligger inte heller. för tid då ersättning för förlust av. inkomst kan utges enligt bestämmelserna FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR Försäkringsvillkor m m För avtalsgruppsjukförsäkring 1för anställda hos kommuner, landsting/regioner, Svenska kyrkan m fl () gäller dessa försäkringsvillkor samt de gemensamma försäkringsvillkoren

Läs mer

FÖRSÄKRING AGS -KL/EF FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRETAGARES EGEN AGS-KL-FÖRSÄKRING

FÖRSÄKRING AGS -KL/EF FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRETAGARES EGEN AGS-KL-FÖRSÄKRING FÖRSÄKRING AGS -KL/EF FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRETAGARES EGEN AGS-KL-FÖRSÄKRING 2015 FÖRKORTNINGAR I TEXTEN LO = Landsorganisationen i Sverige PTK = Förhandlings- och samverkansrådet PTK AFA Försäkring

Läs mer

SJUKFÖRSÄKRINGENS UTVECKLING ÖVER TID EN JÄMFÖRELSE MELLAN FÖRSÄKRINGSKASSAN OCH AFA FÖRSÄKRING

SJUKFÖRSÄKRINGENS UTVECKLING ÖVER TID EN JÄMFÖRELSE MELLAN FÖRSÄKRINGSKASSAN OCH AFA FÖRSÄKRING SJUKFÖRSÄKRINGENS UTVECKLING ÖVER TID EN JÄMFÖRELSE MELLAN FÖRSÄKRINGSKASSAN OCH AFA FÖRSÄKRING Ersättning från AFA Försäkring vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom Avtalsgruppsjukförsäkring AGS och AGS-KL

Läs mer

För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag November 2011

För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag November 2011 Försäkringsbesked För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag November 2011 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada,

Läs mer

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Försäkringsbesked För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Utgiven i juni 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom,

Läs mer

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag.

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag. Försäkringsbesked För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Augusti 2010 Försäkringsbeskedet innehåller en kortfattad beskrivning av försäkringsskyddet.

Läs mer

Försäkringsbesked FÖRSÄKRING. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag

Försäkringsbesked FÖRSÄKRING. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Försäkringsbesked FÖRSÄKRING För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska

Läs mer

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Försäkringsbesked För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Utgiven i juni 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom,

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkring Utgiven i mars 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

Läs mer

Överenskommelse om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL

Överenskommelse om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Förhandlingsprotokoll 2013-12-17 Överenskommelse om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Parter Arbetsgivarsidan Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta Arbetstagarsidan

Läs mer

Extra pengar om du blir sjuk

Extra pengar om du blir sjuk Extra pengar om du blir sjuk 2013 fakta om ags avtalsgruppsjukförsäkringen AGS gäller om du: har varit anställd i 90 dagar hos försäkrad/-e arbetsgivare. har en sjukpenninggrundande inkomst, SGI. är arbetsför

Läs mer

TFA-KL AVGIFTSBEFRIELSE- FÖRSÄKRING

TFA-KL AVGIFTSBEFRIELSE- FÖRSÄKRING FÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR ANSTÄLLDA INOM KOMMUNER, LANDSTING, REGIONER, TROSSAMFUNDET SVENSKA KYRKAN OCH VISSA KOMMUNALA FÖRETAG AGS-KL AVGIFTSBEFRIELSE- FÖRSÄKRING TFA-KL 2015 KOLLEKTIVAVTAL OM

Läs mer

Överenskommelse om ändring av försäkringsvillkor för AGS-KL, TFA-KL m.fl. samt införande av Företagarens egen försäkring

Överenskommelse om ändring av försäkringsvillkor för AGS-KL, TFA-KL m.fl. samt införande av Företagarens egen försäkring Förhandlingsprotokoll 2012-12-19 Överenskommelse om ändring av försäkringsvillkor för AGS-KL, TFA-KL m.fl. samt införande av Företagarens egen försäkring Arbetsgivarsidan Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR ANSTÄLLDA INOM KOMMUNER, LANDSTING, REGIONER, TROSSAMFUNDET SVENSKA KYRKAN OCH VISSA KOMMUNALA FÖRETAG AGS-KL

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR ANSTÄLLDA INOM KOMMUNER, LANDSTING, REGIONER, TROSSAMFUNDET SVENSKA KYRKAN OCH VISSA KOMMUNALA FÖRETAG AGS-KL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR ANSTÄLLDA INOM KOMMUNER, LANDSTING, REGIONER, TROSSAMFUNDET SVENSKA KYRKAN OCH VISSA KOMMUNALA FÖRETAG FÖRSÄKRING AGS-KL AVGIFTSBEFRIELSE- FÖRSÄKRING TFA-KL 2016 2 Kollektivavtal

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder PM 2006-04-06 1 (8) Avdelningen för arbetsgivarpolitik Förhandlingssektionen Lars-Gösta Andréen Arbete efter 65 års ålder I denna PM behandlas i tre avsnitt kortfattat de särskilda bestämmelser som gäller

Läs mer

FÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRETAGARES EGEN AGS-KL-FÖRSÄKRING AGS -KL/EF

FÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRETAGARES EGEN AGS-KL-FÖRSÄKRING AGS -KL/EF FÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRETAGARES EGEN AGS-KL-FÖRSÄKRING AGS -KL/EF 2016 Förkortningar i texten LO PTK AFA Försäkring = Landsorganisationen i Sverige = Förhandlings- och samverkansrådet PTK

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Utgiven i juni 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra

Läs mer

Avtalade förmåner för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen

Avtalade förmåner för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen Din anställning i Västra Götalandsregionen regleras av olika lagar och centrala/lokala kollektivavtal. Genom avtalen har du som regionanställd bättre villkor

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder PM 1 (6) 2004-03-17 Arbetsgivarpolitiska avdelningen Arbete efter 65 års ålder Vad gäller beträffande anställningsskydd, pensioner och försäkringar samt arbetsmarknadspolitiska insatser? I denna PM behandlas

Läs mer

TFA-KL AVGIFTSBEFRIELSE- FÖRSÄKRING

TFA-KL AVGIFTSBEFRIELSE- FÖRSÄKRING FÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR ANSTÄLLDA INOM KOMMUNER, LANDSTING, REGIONER, TROSSAMFUNDET SVENSKA KYRKAN OCH VISSA KOMMUNALA FÖRETAG AGS-KL AVGIFTSBEFRIELSE- FÖRSÄKRING TFA-KL 2014 KOLLEKTIVAVTAL OM

Läs mer

Föräldraledighetstillägget i Kraftverksavtalet ersätts med Foraförsäkring efter den 1 januari 2014.

Föräldraledighetstillägget i Kraftverksavtalet ersätts med Foraförsäkring efter den 1 januari 2014. Sidan 1 av 3 Nr 31/13 Stockholm 2013-12-12 Till Medlemmarna i EnergiFöretagens Arbetsgivareförening Föräldraledighetstillägget i Kraftverksavtalet ersätts med Foraförsäkring efter den 1 januari 2014. Från

Läs mer

Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL/EF

Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL/EF FÖRSÄKRING Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL/EF FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRETAGARES EGEN AVGIFTSBEFRIELSEFÖRSÄKRING FÖR KAP-KL OCH AKAP-KL/EF 2015 FÖRKORTNINGAR I TEXTEN AFA Försäkring =

Läs mer

AGS /EF FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRETAGARES EGEN AGS-FÖRSÄKRING

AGS /EF FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRETAGARES EGEN AGS-FÖRSÄKRING AGS /EF FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRETAGARES EGEN AGS-FÖRSÄKRING Utgivna i juni 2015 FÖRKORTNINGAR I TEXTEN LO = Landsorganisationen i Sverige PTK = Förhandlings- och samverkansrådet PTK Information om AFA

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS -KL och Avgiftsbefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS -KL och Avgiftsbefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS -KL och Avgiftsbefrielseförsäkring Maj 2010 1 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Maj 2010 1 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda

Läs mer

AFA-försäkringar och Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor och bestämmelser

AFA-försäkringar och Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor och bestämmelser AFA-försäkringar och Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor och bestämmelser Utgivna i maj 2004 2004 Gemensamma villkor AGB Försäkring om avgångsbidrag AGS Avtalsgruppsjukförsäkring TFA Trygghetsförsäkring

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder PM 2007-02-12 1 (8) Avdelningen för arbetsgivarpolitik Förhandlingssektionen Lars-Gösta Andréen Arbete efter 65 års ålder I denna PM behandlas kortfattat de särskilda bestämmelser som gäller för anställningsskydd,

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR ANSTÄLLDA INOM KOMMUNER, LANDSTING, REGIONER, TROSSAMFUNDET SVENSKA KYRKAN OCH VISSA KOMMUNALA FÖRETAG

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR ANSTÄLLDA INOM KOMMUNER, LANDSTING, REGIONER, TROSSAMFUNDET SVENSKA KYRKAN OCH VISSA KOMMUNALA FÖRETAG FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR ANSTÄLLDA INOM KOMMUNER, LANDSTING, REGIONER, TROSSAMFUNDET SVENSKA KYRKAN OCH VISSA KOMMUNALA FÖRETAG AGS-KL AVGIFTSBEFRIELSE- FÖRSÄKRING TFA-KL 2010 KOLLEKTIVAVTAL OM AVTALSGRUPPSJUKFÖRSÄKRING

Läs mer

AFA-försäkringar, Omställningsförsäkring och Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor och bestämmelser

AFA-försäkringar, Omställningsförsäkring och Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor och bestämmelser AFA-försäkringar, Omställningsförsäkring och Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor och bestämmelser Utgivna i februari 2008 2008 Gemensamma villkor AGS Avtalsgruppsjukförsäkring TFA Trygghetsförsäkring

Läs mer

AFA-försäkringar, Omställningsförsäkring och Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor och bestämmelser

AFA-försäkringar, Omställningsförsäkring och Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor och bestämmelser AFA-försäkringar, Omställningsförsäkring och Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor och bestämmelser Utgivna i maj 2006 2006 Gemensamma villkor AGS Avtalsgruppsjukförsäkring TFA Trygghetsförsäkring vid

Läs mer

AFA-försäkringar, Omställningsförsäkring och Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor och bestämmelser

AFA-försäkringar, Omställningsförsäkring och Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor och bestämmelser AFA-försäkringar, Omställningsförsäkring och Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor och bestämmelser Utgivna i maj 2011 2011 Gemensamma villkor AGS Avtalsgruppsjukförsäkring TFA Trygghetsförsäkring vid

Läs mer

AFA-försäkringar, Omställningsförsäkring och Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor och bestämmelser

AFA-försäkringar, Omställningsförsäkring och Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor och bestämmelser AFA-försäkringar, Omställningsförsäkring och Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor och bestämmelser Utgivna i maj 2007 2007 Gemensamma villkor AGS Avtalsgruppsjukförsäkring TFA Trygghetsförsäkring vid

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR ANSTÄLLDA INOM KOMMUNER, LANDSTING, REGIONER, TROSSAMFUNDET SVENSKA KYRKAN OCH VISSA KOMMUNALA BOLAG

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR ANSTÄLLDA INOM KOMMUNER, LANDSTING, REGIONER, TROSSAMFUNDET SVENSKA KYRKAN OCH VISSA KOMMUNALA BOLAG FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR ANSTÄLLDA INOM KOMMUNER, LANDSTING, REGIONER, TROSSAMFUNDET SVENSKA KYRKAN OCH VISSA KOMMUNALA BOLAG AGS-KL AVGIFTSBEFRIELSE- FÖRSÄKRING TFA-KL 2007 KOLLEKTIVAVTAL OM AVTALSGRUPPSJUKFÖRSÄKRING

Läs mer

Försäkringar i arbetslivet

Försäkringar i arbetslivet Försäkringar i arbetslivet Alla som bor och arbetar i Sverige är försäkrade. Den svenska socialförsäkringen är lagstadgad. 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas dessutom av kollektivavtalade

Läs mer

PBF KL. Pensionsgrundande tid och tidsfaktor För hel pension ska den förtroendevalda ha minst 12 år som pensionsgrundande tid hos arbetsgivaren.

PBF KL. Pensionsgrundande tid och tidsfaktor För hel pension ska den förtroendevalda ha minst 12 år som pensionsgrundande tid hos arbetsgivaren. PBF KL Pensionsbestämmelser för förtroendevalda, PBF KL, regleras genom reglementen som fastställs av Sveriges kommuner och landsting. Det är upp till varje arbetsgivare att anta bestämmelserna och vilka

Läs mer

AVTALET FÖRSÄKRAR. För kommun- och landstings/regionanställda med flera

AVTALET FÖRSÄKRAR. För kommun- och landstings/regionanställda med flera AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera 2010 AVTALET FÖRSÄKRAR Den här skriften ger en översikt över de kollektivavtalade försäkringar som gäller för dig som är anställd

Läs mer

AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera

AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera 2011 Nedanstående webbplatser ger dig aktuell information om de lagstadgade och de kollektivavtalade försäkringarna. www.forsakradviajobbet.se/kl

Läs mer

Förhandlingar &avtal

Förhandlingar &avtal oj Förhandlingar &avtal ~ Arbetsgivarpolitiska avdelningen F 04:9 Landstingsstyrelserna, regionstyrelserna i Skåne och Västra Götaland samt kommunstyrelsen i Gotlands kommun Arbete efter 65 års ålder -

Läs mer

Om du blir sjuk. För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING

Om du blir sjuk. För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Om du blir sjuk För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Utgiven i maj 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade

Läs mer

Om du blir sjuk. För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING

Om du blir sjuk. För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Om du blir sjuk För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Utgiven i augusti 2016 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade

Läs mer

Reviderade riktlinjer - Särskild avtalspension dat 2012-01-01

Reviderade riktlinjer - Särskild avtalspension dat 2012-01-01 TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Susanne Frölander 2012-01-31 LS-LED12-146-1 Ä R E N D E G Å N G Personalutskottet Landstingsstyrelsen M Ö T E S D A T U M 2012-03-13

Läs mer

kpa-planen pensionsbestämmelser i lydelse från och med den 1 juli 2002

kpa-planen pensionsbestämmelser i lydelse från och med den 1 juli 2002 kpa-planen pensionsbestämmelser i lydelse från och med den 1 juli 2002 INNEHÅLL 1 Planens giltighet 1 2 Pensionsförmåner 2 3 Pensionsålder 2 4 Pensionsgrundande tid 2 5 Medförd pensionsrätt 3 6 Pensionsgrundande

Läs mer

AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera

AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera 2014 Nedanstående webbplatser ger dig aktuell information om de lagstadgade och de kollektivavtalade försäkringarna. www.forsakradviajobbet.se/kl

Läs mer

PENSIONSPOLICY FÖR EDA KOMMUN

PENSIONSPOLICY FÖR EDA KOMMUN PENSIONSPOLICY FÖR EDA KOMMUN 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Nuvarande pensionsbestämmelser i kommunen 3. Pensionspolicyn 1. Inledning Målsättningen med pensionspolicyn är att skapa ett dokument

Läs mer

Ersättningar vid sjukdom enligt kollektivavtal

Ersättningar vid sjukdom enligt kollektivavtal 48 SJUKDOM Enligt tidigare regler kunde man få två tredjedels förtidspension. Om du har sjukersättning som bygger på ett beslut enligt dessa regler, behåller du den nivån på sjukersättningen till dess

Läs mer

KAP-KL. Förmåner i KAP-KL KAP-KL innehåller både premiebestämd och förmånsbestämda förmåner

KAP-KL. Förmåner i KAP-KL KAP-KL innehåller både premiebestämd och förmånsbestämda förmåner KAP-KL KAP-KL - Kollektiv Avtalad Pension Kommuner och Landsting gäller för anställda som är födda 1938 eller senare. KAP-KL gäller från 1 januari 2006 och ersatte pensionsavtalet PFA. Även anställda i

Läs mer

MEDARBETARVILLKOR. Avgiftsbefrielseförsäkring Försäkring som betalar pensionsavgiften i arbetsgivarens ställe när arbetstagaren får sjukersättning.

MEDARBETARVILLKOR. Avgiftsbefrielseförsäkring Försäkring som betalar pensionsavgiften i arbetsgivarens ställe när arbetstagaren får sjukersättning. Förmånslista MEDARBETARVILLKOR Villkor som följer av anställningen Försäkringar och pensioner Avtalsförsäkringar Avtalsgruppsjukförsäkring AGS-KL Arbetstagare tillförsäkras viss ersättning vid sjukdom

Läs mer

Försäkringsvillkor för TGL-FO. fortsättningsförsäkring i kpa livförsäkring ab (publ).

Försäkringsvillkor för TGL-FO. fortsättningsförsäkring i kpa livförsäkring ab (publ). Försäkringsvillkor för TGL-FO fortsättningsförsäkring i kpa livförsäkring ab (publ). gäller fr.o.m. 1 januari 2006 Innehåll Försäkringsvillkor Försäkringsavtalets giltighet, premier m.m. 1 Försäkringsvillkor

Läs mer

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

Läs mer

AFA-försäkringar, Omställningsförsäkring och Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor och bestämmelser

AFA-försäkringar, Omställningsförsäkring och Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor och bestämmelser AFA-försäkringar, Omställningsförsäkring och Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor och bestämmelser Utgivna maj 2015 2015 Gemensamma villkor AGS Avtalsgruppsjukförsäkring TFA Trygghetsförsäkring vid

Läs mer

Arbetsskada - kollektivavtal

Arbetsskada - kollektivavtal Arbetsskada - kollektivavtal Kollektivavtal om trygghetsförsäkring vid arbetsskada för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation. Avtalet tillämpas på skadefall som har inträffat den 1 oktober

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Utgiven i juni 2013 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra

Läs mer

Förtroendevald har yttersta ansvaret för verksamheten

Förtroendevald har yttersta ansvaret för verksamheten Arbetsgivarrollen Förtroendevald har yttersta ansvaret för verksamheten Komplex arbetsgivarroll Arbetsgivarpolitik för konkurrenskraft Arbetsgivarpolitik= värderingar om vilket förhållningssätt kommunen

Läs mer

Pensionspolicy för Stenungsunds kommun

Pensionspolicy för Stenungsunds kommun Pensionspolicy för Stenungsunds kommun INLEDNING... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Uppdatering... 3 BESLUTSORDNING... 3 PENSION FÖR ANSTÄLLDA... 3 Avgiftsbestämd ålderspension... 3 PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA...

Läs mer

Om du blir sjuk. För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING

Om du blir sjuk. För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING Om du blir sjuk För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING Utgiven i maj 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till dem är

Läs mer

AVTALET FÖRSÄKRAR. För kommun- och landstings/regionanställda med flera

AVTALET FÖRSÄKRAR. För kommun- och landstings/regionanställda med flera AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera 2007 AVTALET FÖRSÄKRAR Den här skriften ger en översikt över de kollektivavtalade försäkringar som gäller för dig som är anställd

Läs mer

Extra pengar om du blir sjuk

Extra pengar om du blir sjuk 1 2009-04 Extra pengar om du blir sjuk fakta om ags avtalsgruppsjukförsäkringen AGS gäller om du: är under 65 år; har varit anställd i 90 dagar. Du kan räkna in tidigare anställningar hos privat eller

Läs mer

AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera

AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera 2015 Nedanstående webbplatser ger dig aktuell information om de lagstadgade och de kollektivavtalade försäkringarna. afaforsakring.se

Läs mer

Överenskommelse om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL

Överenskommelse om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL Förhandlingsprotokoll 2007-11-30 Överenskommelse om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL Parter Arbetsgivarsidan Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsgivarförbundet Pacta och Svenska kyrkans Församlingsförbund

Läs mer

AFA-försäkringar, Omställningsförsäkring och Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor och bestämmelser

AFA-försäkringar, Omställningsförsäkring och Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor och bestämmelser AFA-försäkringar, Omställningsförsäkring och Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor och bestämmelser Utgivna i mars 2005 2005 Gemensamma villkor AGS Avtalsgruppsjukförsäkring TFA Trygghetsförsäkring vid

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 2006:359 Utkom från trycket den 31 maj 2006 utfärdad den 18 maj 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 3

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 2006:1537 Utkom från trycket den 29 december 2006 utfärdad den 20 december 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Kommentarer till Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda

Kommentarer till Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda Kf 35/03 Bilaga SVENSKA PM 1 (6), KOMMUNFÖRBUNDET 2001-06-15, CIRKULÄR NR 2001:65 Kommentarer till Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda I denna PM kommenteras Bestämmelser

Läs mer

Försäkringsvillkor för avtalsförsäkringarna inom kooperationen 2015

Försäkringsvillkor för avtalsförsäkringarna inom kooperationen 2015 Försäkringsvillkor för avtalsförsäkringarna inom kooperationen 2015 AGL, AGS, AGB, Omställningsstöd, KAP och TFA KFO-LO Utgivna i juli 2015 KOLLEKTIVAVTAL OM AVTALS- FÖRSÄKRINGAR INOM KOOPERATIONEN KFO

Läs mer

AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera

AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera 2013 Nedanstående webbplatser ger dig aktuell information om de lagstadgade och de kollektivavtalade försäkringarna. www.forsakradviajobbet.se/kl

Läs mer

AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera

AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera 2012 Nedanstående webbplatser ger dig aktuell information om de lagstadgade och de kollektivavtalade försäkringarna. www.forsakradviajobbet.se/kl

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2015 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

Avtalade fö rma ner fö r dig söm jöbbar i Regiön Jö nkö pings la n

Avtalade fö rma ner fö r dig söm jöbbar i Regiön Jö nkö pings la n Avtalade fö rma ner fö r dig söm jöbbar i Regiön Jö nkö pings la n Din anställning i Region Jönköpings län regleras av olika lagar och centrala/lokala kollektivavtal. Genom avtalen har du som regionanställd

Läs mer

158 Riktlinjer Särskild Avtalspension. Landstingsstyrelsens beslut. 2. Riktlinjerna skall utvärderas efter tre år.

158 Riktlinjer Särskild Avtalspension. Landstingsstyrelsens beslut. 2. Riktlinjerna skall utvärderas efter tre år. Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-12-10 LS-LED07-605 158 Riktlinjer Särskild Avtalspension Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen godkänner Riktlinjer Särskild Avtalspension.

Läs mer

PA-KL:S ANSLUTNINGSVILLKOR OCH EFTERSKYDD...2 PENSIONSPÅVERKANDE FAKTORER...3 ÅLDERSPENSION...6 GARANTIPENSION...12 VISSTIDSPENSION...

PA-KL:S ANSLUTNINGSVILLKOR OCH EFTERSKYDD...2 PENSIONSPÅVERKANDE FAKTORER...3 ÅLDERSPENSION...6 GARANTIPENSION...12 VISSTIDSPENSION... PAKL AVTALET PAKL:S ANSLUTNINGSVILLKOR OCH EFTERSKYDD...2 PENSIONSPÅVERKANDE FAKTORER...3 ÅLDERSPENSION...6 GARANTIPENSION...12 VISSTIDSPENSION...16 SJUKDOM ARBETSSKADA...18 EFTERLEVANDESKYDD... EFTERLEVANDEPENSION

Läs mer

Bliwas riskförsäkringar i AI Plan

Bliwas riskförsäkringar i AI Plan FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Bliwas riskförsäkringar i AI Plan SJUKDOM Förköpsinformationen återger det huvudsakliga innehållet i försäkringsvillkoren för Bliwas riskförsäkringspaket för

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 1999:800 Utkom från trycket den 16 november 1999 utfärdad den 4 november 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Blad 1 Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 13 oktober 2010, 226. 1. Inledning Genom förtroendeuppdraget hos Uddevalla kommun så omfattas den förtroendevalda

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för Sidan 1 av 9 Bilaga 6, KF 51/2015 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) www.osthammar.se Personalkontoret 2015-05-26 Sidan 2 av 9 Bestämmelser om omställningsstöd för

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation SEKO. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation SEKO. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation SEKO Namn Arbetsplats Datum 5 2 Dina avtalsförsäkringar 2012-03 Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation MÅLARNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation MÅLARNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation MÅLARNA Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

TGL-KL Försäkringsvillkorens lydelse fr.o.m. 2006-01-01

TGL-KL Försäkringsvillkorens lydelse fr.o.m. 2006-01-01 TGL-KL Försäkringsvillkorens lydelse fr.o.m. 2006-01-01 Innehåll Inledande bestämmelser 1 Försäkringsvillkor och försäkringsbolag 2 Vissa definitioner 3 Försäkrad 4 Förmånstagare 5 Allmänt om försäkringsersättningarna

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 3 juli 2012 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: Advokat Ida Otken Eriksson Advokatfirman Öberg & Associés AB Box

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2011 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

Pensionspolicy. för anställda. i Mönsterås kommun. Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28

Pensionspolicy. för anställda. i Mönsterås kommun. Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28 Pensionspolicy för anställda i Mönsterås kommun Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28 1 Allmänt Denna pensionspolicy avser arbetstagarens tjänstepension som är ett komplement till den allmänna pensionen.

Läs mer

Redogörelse för ändringar i överenskommelse om Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KL) m.m.

Redogörelse för ändringar i överenskommelse om Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KL) m.m. 2013-12-20 Redogörelse för ändringar i överenskommelse om Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KL) m.m. Bakgrund Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt Arbetsgivarförbundet Pacta har den 17

Läs mer

AFA-försäkringar, Omställningsförsäkring och Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor och bestämmelser

AFA-försäkringar, Omställningsförsäkring och Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor och bestämmelser AFA-försäkringar, Omställningsförsäkring och Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor och bestämmelser Utgivna i juni 2013 2013 Gemensamma villkor AGS Avtalsgruppsjukförsäkring TFA Trygghetsförsäkring vid

Läs mer

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Innehållsförteckning Sidan 1. Allmänt om försäkringen... 3 2. Försäkringens omfattning... 5 3. Så bestäms

Läs mer

TGL /EF FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRETAGARES EGEN TGL-FÖRSÄKRING

TGL /EF FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRETAGARES EGEN TGL-FÖRSÄKRING FÖRSÄKRING TGL /EF FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRETAGARES EGEN TGL-FÖRSÄKRING Utgivna i juni 2015 Information om AFA Försäkrings behandling av personuppgifter Personuppgiftslagen avser att skydda individers

Läs mer

Inledning. Innehåll. Bakgrund. Syfte. Mål. Ansvar. Kategoriindelning 4 Pension för anställda i kommunen KAP-KL 4

Inledning. Innehåll. Bakgrund. Syfte. Mål. Ansvar. Kategoriindelning 4 Pension för anställda i kommunen KAP-KL 4 Policy Pension Inledning Bakgrund Intresset för pensionsfrågor har ökat på senare år. Anledningen är bland annat de individuella valmöjligheter som införts inom såväl det allmänna pensionssystemet som

Läs mer

14 oktober 2004 NR. 16/2004. Arbete efter 65 års ålder sid 2

14 oktober 2004 NR. 16/2004. Arbete efter 65 års ålder sid 2 14 oktober 2004 NR. 16/2004 INNEHÅLL Kopiera gärna FörbundsInfo Arbete efter 65 års ålder sid 2 Från och med år 2003 gäller bestämmelserna i LAS som ger en arbetstagare rätt att kvarstå i anställningen

Läs mer

Premiebefrielseförsäkring

Premiebefrielseförsäkring Premiebefrielseförsäkring Utgiven i januari 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan

Läs mer

AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera

AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera 2016 Nedanstående webbplatser ger dig aktuell information om de lagstadgade och de kollektivavtalade försäkringarna. afaforsakring.se

Läs mer

TFA FÖR YRKESFISKARE Försäkringsvillkor 2015 FÖRSÄKRING

TFA FÖR YRKESFISKARE Försäkringsvillkor 2015 FÖRSÄKRING TFA FÖR YRKESFISKARE Försäkringsvillkor 2015 FÖRSÄKRING Innehåll Försäkringsavtalets omfattning...4 Skadefall som omfattas av TFA...4 Ersättning under akut sjukdomstid...5 Ersättning för inkomstförlust...5

Läs mer

BESTÄMMELSER OM PENSION OCH AVGÅNGSERSÄTT- NING FÖR FÖRTROENDEVALDA I VÄSTERVIKS KOMMUN (PBF-V)

BESTÄMMELSER OM PENSION OCH AVGÅNGSERSÄTT- NING FÖR FÖRTROENDEVALDA I VÄSTERVIKS KOMMUN (PBF-V) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESTÄMMELSER OM PENSION OCH AVGÅNGSERSÄTT- NING FÖR FÖRTROENDEVALDA I VÄSTERVIKS KOMMUN (PBF-V) FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-05-28, 62 ATT GÄLLA FR O M 2002-03-01

Läs mer

Förmåner kopplade till liv, ålder och hälsa

Förmåner kopplade till liv, ålder och hälsa Förmåner kopplade till liv, ålder och hälsa Bilaga A: Terminologi Version 1.1 OMFATTNING Livförsäkring, d v s försäkring som faller ut beroende av den försäkrades liv, ålder eller hälsa, kan tecknas privat

Läs mer

Redogörelse för preliminär överenskommelse om redaktionella ändringar och förtydliganden i KAP-KL; från och med den 1 januari 2006

Redogörelse för preliminär överenskommelse om redaktionella ändringar och förtydliganden i KAP-KL; från och med den 1 januari 2006 PM BILAGA TILL CIRKULÄR 2006:91 2006-12-20 1 (8) Avdelningen för arbetsgivarpolitik Förhandlingssektionen Agneta Åhlin Redogörelse för preliminär överenskommelse om redaktionella ändringar och förtydliganden

Läs mer

TRYGG BRANDMAN. Sjuk- och diagnosförsäkring

TRYGG BRANDMAN. Sjuk- och diagnosförsäkring Gäller från 1 jan 2017 TRYGG BRANDMAN Sjuk- och diagnosförsäkring Med Trygg Brandman kan du skydda din ekonomi om du skulle bli långvarigt sjuk eller drabbas av en särskild diagnos. Sjukförsäkringen ger

Läs mer

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Peder Björn 2014-05-23 LiÖ 2014-657 Landstingsstyrelsen Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har antagit

Läs mer

C. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER VID UTLANDSTJÄNSTGÖRING

C. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER VID UTLANDSTJÄNSTGÖRING Bilaga C. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER VID UTLANDSTJÄNSTGÖRING 1. Dessa särskilda bestämmelser gäller som ändring i och tillägg till ITP-planen för tjänstemän som anges i punkt A 2.7. Bestämmelserna i punkterna

Läs mer

2009-04. Om du blir skadad på jobbet

2009-04. Om du blir skadad på jobbet 2 2009-04 Om du blir skadad på jobbet Om du blir skadad på jobbet Ingen ska behöva bli skadad av att jobba! Det förebyggande arbetsmiljöarbetet är en viktig facklig arbetsuppgift. Ändå skadas människor

Läs mer