Slutrapport Projektstöd till Tassemarkens Fibernät

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport Projektstöd till Tassemarkens Fibernät"

Transkript

1 Slutrapport Projektstöd till Tassemarkens Fibernät Organisationsnummer: Projektnamn: 'Tassemarkens Fibernät' Projektägare: Tassemarkens Fibernät ek. för. Journalnummer: Kontaktperson: Göran Nilsson Mjönäsvägen Arkelstorp Leader Skånes Ess

2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Bakgrund/projektidé Syfte Målgrupp Måluppfyllnad Genomförandeplan och tidsplan Spridning av resultatet Projektets finansiering Projektets arbetssätt Slutsats och rekommentationer Kontaktuppgifter... 9

3 1. Sammanfattning Idén initierades via Oppmanna Vånga bygderåd där man fått vetskap om att telestationerna i Mjönäs och Skärsnäs skulle få ADSL bredband. Men ADSL är inte en bra lösning i glesbygd där flera abonnenter bor flera km från stationen och kopparnätet är sargat efter stormarna Gudrun och Per. Målet var att förse så många hushåll som möjligt med FFH (fiber från hemmet) i området norr om väg 2051 (Vånga-Arkelstorp-Knislinge) upp till gränsen mot Blekinge och längst österut till Staversvad och i väster sjön Immeln och kommungränsen. Genom denna satsning finns förutsättningar för att utveckla bygden. Föreningen har anslutit 92 abonnenter i området med FFH. Den totala längden av inblåst fiber uppgår till ca 50 km. Nya nätverk har skapats vid genomförande av projektet. Grunden är lagd för att i framtiden kunna ansluta samtliga fastigheter i området. Bygden har fått tillgång till en stormsäker infrastruktur med samma prestanda som i större samhällen. Genom privat initiativ och engagemang kan till synes omöjliga projekt förverkligas. 2. Bakgrund/projektidé För att en utarmning av glesbygd skall förhindras fordras bland annat bra infrastrukturer, såsom vägar och bra internetkommunikation. FFH innebär att ett hinder för att hålla liv i bygden här är undanröjt. Vårt gamla kopparnät var både vind- och åskkänsligt och prestandan undermålig. Genom ett högpresterande bredband finns ytterligare möjlighet för de fast boende, fritidsboende och nyinflyttade att utveckla bygden. 3. Syfte Att erbjuda de boende i området snabba kommunikationer som säkerställer att var och en har bra kommunikationer för de dagliga behoven. Att möjliggöra för företag att etablera verksamheter som har behov av snabba uppkopplingar, i vårt område. Att se till att telefonerna fungerar även efter det att Telia slutat underhålla kopparkabeln i området.

4 Att lantbrukare skall kunna installera övervakningsutrustning i ladugård och stallar för att underlätta sitt arbete. Att möjliggöra kontakter med olika servicefunktioner i stat, region och kommun. Att lägga grunden för att området ses som attraktivt för befintliga och nya boende. Att verka för en positiv utveckling av bygden genom att bl.a. starta en hemsida. Att förse de 71 abonnenter, som tecknat ett avtal vid projektstarten, med FFH. 4. Målgrupp Privata anslutningar o Snabbast tillgängliga internetuppkoppling Full hastighet UPP Full hastighet NED o Telefonanslutning Möjligheter till fler val än i befintligt system Bättre på lång sikt än kopparledningar o TV anslutning Tillgång till HD-TV Streamad TV Tillgång till tjänster utan parabol eller annan antenn Företagsanslutningar o Samma som ovan men med tyngdpunkt på VPN-tunnel möjlig till huvudserver Förlänga vistelsen i fritidshus Öppna för nya företag inom informationsbranschen Övervakning genom WEB-kameror 5. Måluppfyllnad Resultatet är att idag har vi anslutit 92 abonnenter till FFH (fiber från hemmet) och vi har startat en hemsida, som vi nu skall utveckla. Nätet är också dimensionerat så att nya medlemmar lätt kan ansluta sig. Vi har också några i kö för att ansluta sig under Företagare som annars hade behövt flytta p.g.a. dålig internetuppkoppling kan nu stanna kvar. Boende kan nu jobba hemifrån och behovet av

5 resande minskar. Fritidsboende med behov av bra internetuppkoppling kan nu förlänga sin vistelse här och till och med överväga ett permanent boende. Distansstudier med höga krav på internetuppkoppling är nu möjliga. Efter snart 2 månaders användande av vår fiberuppkoppling är användarna mycket nöjda med resultatet och utlovade tjänster fungerar utmärkt. 6. Genomförandeplan och tidsplan Första mötet hölls i maj 2008 då Tassemarkens fibernät ekonomisk förening bildades. Vid officiell projektstart hade vi tecknat 71 anslutningsavtal och markavtal med berörda markägare. Ideellt arbete skulle utföras av var och en motsvarande 3 dagsverken. Innan projektet tog fastare form, genomfördes en förstudie för att se om det var genomförbart och till vilken kostnad. Den egentliga projektstarten skedde i juni 2009 då vi fick klartecken från Leader att de var villiga att stötta oss. Länsstyrelsen hade redan gett ett positivt besked. Ett arbetsutskott bestående av ordförande, kassör och v. ordf. bildades. AU har haft till ansvar att driva alla frågor gentemot myndigheter, planera och ta fram beslutsunderlag till projektgrupp och medlemmar. Vi har varit alldeles för optimistiska när det gäller tidsplanen. Ett projekt av den här storleken tar tid och en ledtid på 2-3 år är något man måste räkna med. Att göra genomtänkta köp och noga penetrera våra möjligheter innan vi tar ställning tar tid. Genom vårt agerande har vi minimerat misstag och kunnat hålla kostnaderna på en rimlig nivå. Trots att vi hade allt klart till den 1 jan 2010 valde vi att vänta tills våren med schaktningen. Från och med anläggningsarbetets start i april 2010 har vi följt vår uppgjorda plan och nätet var färdigställt den 1 nov Vad som framförallt har gått bättre än plan är schaktningen, mycket pga. att vi haft en mycket duktig entreprenör. 7. Spridning av resultatet Alla som bor på landsbygden med liknande erfarenhet som vi har, av ett gammalt kopparnät, kan ha glädje av vår erfarenhet. På Leader Skånes Ess hemsida finns vårt projekt beskrivet och vi har även presenterat vårt projekt på landsbygdsdagarna som Kristianstads kommun har arrangerat samt på Leaders projektträffar. För övrigt har vi spridit resultatet via tidningsartiklar i lokalpressen, Radio Kristianstad och tidningen Land har också uppmärksammat vårt projekt.

6 8. Projektets finansiering. Se bifogad sammanställning. Alla betalar samma anslutningsavgift oavsett avstånd och om de är fritidsboende eller permanent boende och oberoende av när de anslöt sig till projektet under projekttiden. Finansiella samarbetspartners: Länsstyrelsen i Skåne Län, Leader Skånes ESS, Region Skåne, Kristianstads kommun och Sparbanken Projektets arbetssätt För projektledning har ett fåtal tagit ett extra stort ansvar och utan detta engagemang hade inte projektet varit genomförbart. Projektet har letts av AU, övrig styrelse och områdesansvariga, som med jämna mellanrum stämt av och protokollfört fattade beslut. Vid varje avgörande beslutspunkt har föreningen kallat till extra stämma där medlemmarna har tagit ställning till framlagda förslag från styrelsen. Följande entreprenörer har anlitats: bynet AB för projektering av fibernät, Charlottendal Maskin AB för schaktning, Metria för inmätning av nätet, Eltel Networks för svetsning av fiber, TeliaSonera som tjänsteleverantör, Olofströms Kraft AB för samförläggning av el och ett antal lokala entreprenörer för mindre tjänster. Ideellt arbete såsom projektering, projektledning, markavtal, röjning, markering av grävning, märkning av fiber, markering av fiberskåp, tillverkning av skyltar och utbildning har utförts av medlemmarna. 42 st markägare i det berörda området har gett sitt medgivande till att fibernätet fått anläggas på deras mark. För att sprida arbetsbelastningen har 9 st områdesansvariga drivit frågor i sina delområden. Vi har regelbundet informerat våra bidragsgivare om projektets framåtskridande. Den 24 nov hade vi officiell invigning med bidragsgivare, entreprenörer och tjänsteleverantör närvarande. Den 6 dec genomförde vi en slutbesiktning. Se bifogade anteckningar från slutbesiktningen. 10. Slutsats och rekommendationer Vårt val av TeliaSonera som tjänsteleverantör, istället för C4-stadsnät, var väsentligt billigare ur investeringssynpunkt och ur abonnemangskostnad under de fem år som vårt kontrakt med TeliaSonera gäller. Våra

7 medlemmar fick ta ställning till de två alternativen vid en extra stämma och valet var enhälligt för TeliaSonera. Den största svårigheten var vår meningsskiljaktighet med Skånet och Kristianstads kommun om tolkningen av vad ett öppet nät är. Vår utgångspunkt har varit, och är, att välja det som är bäst för våra medlemmar. En annan svårighet har varit att med säkerhet göra en kalkyl, innan man har kunskap om vilka bidrag som är möjliga att få. Även när det gäller schaktningens kostnader har osäkerheten varit stor. Utan ett säkert pris för en anslutning är det också svårt att få medlemmar att teckna sig. Till slut satte vi ett pris som vi trodde var möjligt att nå. Tack vare valet av TeliaSonera och att schaktningen gått mycket bättre än kalkylerat, ligger vår anslutningsavgift väl under vår ursprungliga uppskattning. För att driva ett projekt genom alla faserna går det åt mycket tid och det är en förutsättning att du kan disponera din tid så att kontakter med myndigheter och företag kan göras under normal arbetstid. Några av oss har kunnat detta eftersom vår ordinarie yrkesroll är avslutad. Kontakten med alla boende, såväl fast som fritids, har varit mycket stimulerande och nya nätverk har skapats. Fiberprojektet har fungerat som en kontaktskapande mötesplats. Om Kristianstad kommun i ett tidigare skede kontaktat boende i området kunde man tillsammans gjort något ännu bättre än vad vi själva åstadkommit och totalt till en mycket lägre kostnad. Satsningen som Kommunen gjorde tillsammans med Skånet, innebar att boende i Mjönäs och Skärsnäs fick tillgång till ADSL, men anslutningen var blygsam. Man skall inte underskatta den drivkraft och det engagemang som finns bland kommuninvånarna, om man bara frågar. I och med att ADSL-satsningen var i stort sett klar när vi började diskutera fiber, blev kommunens inställning mer mot än med. Efterhand som projektet framskridit har kommunkontakten dock bara varit positiv. Totalt sett är det mycket tillfredställande att ägna sig åt ett projekt som ger så mycket positiv återkoppling från kunder och våra bidragsgivare. Den ekonomiska föreningen kommer framledes att driva andra aktiviteter för att skapa engagemang och liv i bygden.

8 11. Kontaktuppgifter Ordförande Göran Nilsson , Vice ordförande Rolf Larsson , Kassör Mårten Hedin , Tassemarkens fibernät ekonomisk förening Göran Nilsson Rolf Larsson Mårten Hedin Ordf Vice ordf Kassör AU

9 Bilaga 1 till slutrapport, J nr / M Ekonomisk tablå för slutrapport från Tassemarkens Fibernät Sammanställning Sedan ursprungliga projekteringen och tiden för kalkylerna för ansökan om projektstöd har mycket hänt. Antalet anslutningar har ökat från 71 till 92 och en viss förberedelse har gjorts för framtida utökning genom att t ex blåsa in kablar med fler fibrer i huvudstråken med högre kostnad för både kanalisation, fiber och svetsning. Tjänsteleverantör byttes av medlemmarna från Stadsnät som krävde deras omvandlare/ konvertrar i husen mot att nuvarande leverantör som levererade alla boxar för Triple Play i hemmen utan kostnad. Vi valde också att gräva på löpande räkning i stället för att anta offerten, som naturligt inkluderade en viss osäkerhetsfaktor för grävning i okänd mark. Trots att antalet anslutningar ökat kan vi konstatera att vi nog varit alltför optimistiska angående längd på kanalisation och fiberkabel. Detta påverkar också kostnaden för inmätning negativt eftersom det fasta priset för denna var per löpmeter. För att ytterligare hålla den högsta kostnaden, schaktningen, nere har vi valt att göra avgreningar från huvudledningen. Därmed har materialkostnaden för ett högre antal skåp ökat något. Då en dominerande markägare i norra delen av området inte ville skriva under markavtalet för förläggning av fibern fordrades en förrättning för att bilda en ledningsrätt. Detta orsakade en extra och oförutsedd kostnad. Samtidigt blev vi varse betydelsen av det skydd, som ledningsrätt innebär. Trots dessa variationer, upp och ner, kan vi konstatera att anslutningskostnaden har sjunkit något. Nedan följer en sammanställning av kostnader och finansiering av totala projektet sett ur föreningens synvinkel. 1

10 Bilaga 1 till slutrapport, J nr / M Kostnader, tjänster, övrigt (Leader Skånes Ess) Kostnader Beskrivning Beräknat Verkligt belopp Leverantör Charlottendal Schakt, förläggning, mm OKAB Samförläggning Eltel Svetsning av fiber, mm Metria Inmätning C4 Lantmät. Ledningsrätt i norr (Sveaskog), intrångsavgift Övriga Prel Övriga SUMMA TJÄNSTER/ ÖVRIGT Kostnader, material och projektering (Länsstyrelsen) Kostnader Beskrivning Beräknat Verkligt belopp Leverantör bynet Material för anslutning i hus bynet Kabeldragningar till anslutningspkt (slang + fiber mm) bynet Kopplingsdelar och liknande (skåp märkning mm) bynet Verktyg och hjälpmedel samt projektering Charlottendal Kabelgrus Charlottendal Slang, Arkelstorp Skärsnäs Kommunen Upplåtelse av tomrör enligt medfinansieringsintyg Övriga Datorutrustning Övriga Brandskåp för dokumentation, container för lagerutr SUMMA MATERIAL OCH PROJEKTERING De verkliga kostnaderna ovan avser enbart material och projekteringskostnader. Av dessa har rapporterats till Länsstyrelsen för ansökan om utbetalning och den resterande andelen, , av materialkostnaderna rapporteras till Leader Skånes Ess. 2

11 Bilaga 1 till slutrapport, J nr / M Projektets faktiska finansiering Resurser Beskrivning Beräknat belopp Verkligt belopp Leader Skånes Ess (29,11%) Projektstöd, maximerat Leader Skånes Ess LAG pott Region Skåne Samförläggning Egen finansiering Anslutningsavgifter Summa Projektets övriga finansiering Resurser Beskrivning Beräknat belopp Verkligt belopp Länsstyrelsen Projektstöd Kommun Medfinansiering Summa Projektets totala finansiering Beskrivning Beräknat belopp Verkligt belopp Projektets faktiska finansiering Projektets övriga finansiering Summa

12 Bilaga 2 till slutrapport, J-nr Slutbesiktning av Tassemarkens fibernät. Tidpunkt: kl 1000 Plats: Mjönäs Byahus Närvarande: Leif Persson Kristianstads Kommun, Lisbet Smolka-Ringborg Länsstyrelsen, Kerstin Hallenborg Leader Skånes ESS, Martin Ottosson Eltel, Hasse Ericsson bynet, Rolf Larsson Tassemarken, Mårten Hedin Tassemarken, Göran Nilsson Tassemarken. Projektnummer: M14946, , Dokumentation: Följande dokument kontrollerades: Kartor med samtliga skåp och ledningsdragning markerade, kopplingsschema, markavtal, anslutningsavtal, fakturor och stickprovskontroll av fakturor. Övrig dokumentation: Underhållsavtal, arrendekontrakt Kristianstads kommun (nodskåp), tjänsteleverantörsavtal med Telia, ledningsrätt avseende den norra delen av nätet, impedansmätning fanns för påseende. Fysisk besiktning: Nodskåpet och ett av kabelskåpen besiktigades. Omdöme: Fibernätet är väl dokumenterat och informationen lagras både i bankfack och i ett brandsäkert skåp. Inga anmärkningar framfördes. Utförandet i nodskåp och kopplingsskåp är utan anmärkning. Övriga kommentarer: Slutrapporten skall bifogas med kopia på ett anslutningsavtal och ett markavtal. Tassemarken skall meddela C4 teknik om var nya uttag ifrån stamledningen har tagits. Markavtalet kan ligga som grund för ledningsrätt och i de fall där en ny markägare motsätter sig redan ingånget markavtal kan ledningsrätt begäras. Tassemarken bör vara med i ledningskollen.se Antecknat av Göran Nilsson ordf Tassemarkens Fibernät Ek. Förening

Landsbygden ska leva och utvecklas

Landsbygden ska leva och utvecklas Från första informationen till färdiginstallerad fiber. 1 - Stormöte Bynet informerar om FFH - Projekt på din lokala ort 2 - Projektgrupp En projektgrupp bildas av deltagarna på stormötet. Entrepenad grupp

Läs mer

bredband i glesbygd Fibernät i Tiveden/Davidstorp 2010-2013 Erfarenheter av projektet Samförläggning Olle Finnman Andra utgåvan 2015-05-11

bredband i glesbygd Fibernät i Tiveden/Davidstorp 2010-2013 Erfarenheter av projektet Samförläggning Olle Finnman Andra utgåvan 2015-05-11 bredband i glesbygd Erfarenheter av projektet Fibernät i Tiveden/Davidstorp 2010-2013 Samförläggning Olle Finnman Andra utgåvan 2015-05-11 Erfarenheter av ett bredbandsprojekt i Tiveden, Laxå kommun Erfarenheterna

Läs mer

Fiber i Dalsland. Det är livskvalitet. Foto: Morgan Torger

Fiber i Dalsland. Det är livskvalitet. Foto: Morgan Torger Fiber i Dalsland Fib er f Ti ör b llsa re mm db an and! s. Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Foto:

Läs mer

IT-infrastrukturplan. för Dals-Eds kommun

IT-infrastrukturplan. för Dals-Eds kommun IT-infrastrukturplan för Dals-Eds kommun Innehåll 1 INLEDNING...3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING...3 2.1 BEFINTLIGA STRATEGIER...... 3 2.2 PLAN OCH BYGGLAGSTIFTNING... 4 2.3 REGERINGENS BREDBANDSFORUM...

Läs mer

Tillsammans bygger vi Fiber För bredband, tv och telefoni

Tillsammans bygger vi Fiber För bredband, tv och telefoni Tillsammans bygger vi Fiber För bredband, tv och telefoni Din guide till vård- och omsorg i Kil Att bo på landsbygden, ha nära till djur och Du som behöver vård- och omsorg i Kils kommun ska få det. natur,

Läs mer

IT-infrastrukturprogram. för Norrtälje kommuns landsbygd och skärgård

IT-infrastrukturprogram. för Norrtälje kommuns landsbygd och skärgård 2012-09-24 IT-infrastrukturprogram för Norrtälje kommuns landsbygd och skärgård 2012-2020 Godkänt av kommunfullmäktige 2012-12-17 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E - POST P LUSGIRO Box 800, 761 28 Norrtälje

Läs mer

Bredband via fiber i byn

Bredband via fiber i byn Bredband via fiber i byn -framtiden är här Foto: Karin Nilsson När bredbandet kom Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor

Läs mer

Bredband på landsbygden

Bredband på landsbygden Bredband på landsbygden 2 Innehåll 4 Lokalt ledarskap 6 Byanät en översikt 10 Byanätsprocessen 13 Ta initiativ 29 Etablera projektet 32 Genomför projektet 36 Driv nätet 3 Lokalt ledarskap Bredbandsutbyggnaden

Läs mer

VA utredning 2009. Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009. VA utredning 2009 utdrag ur kallelse.docx

VA utredning 2009. Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009. VA utredning 2009 utdrag ur kallelse.docx VA utredning 2009 Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009 2 Innehållsförteckning 1.1 VATTEN OCH AVLOPP I GISEKVARN... 3 1.1.1 Bakgrund... 3 1.1.2 Genomfört arbete... 5 1.1.3 Juridisk form... 5 1.1.4

Läs mer

Är förändring nödvändigt?

Är förändring nödvändigt? Är förändring nödvändigt? Comhem levererar idag ett antal analoga tv kanaler till varje hushåll i föreningen. Alla som inte får en privat faktura av comhem idag har enbart det analoga utbudet. Det betalas

Läs mer

Nr 3, februari 2013. Jörgen Filipsson, projektledare med driv. Plöjning av kabel. Börje Westling och byalaget på Norra Finnö. Så går projekteringen

Nr 3, februari 2013. Jörgen Filipsson, projektledare med driv. Plöjning av kabel. Börje Westling och byalaget på Norra Finnö. Så går projekteringen Information om utbyggnaden av stamnätsfiber till landsbygden i Söderköpings kommun VÄSTRA HUSBY SÖDERKÖPING ÖSTRA RYD MOGATA STEGEBORG SANKT ANNA TYRISLÖT Nr 3, februari 2013 Jörgen Filipsson, projektledare

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL STORMÖTE angående Vatten och Avlopp i Nunnestad - Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening

VÄLKOMMEN TILL STORMÖTE angående Vatten och Avlopp i Nunnestad - Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening VÄLKOMMEN TILL STORMÖTE angående Vatten och Avlopp i Nunnestad - Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening Var och när? Församlingshemmet i Amnehärad måndag 18 februari 2013 kl. 18.30

Läs mer

När fibern kom till byn

När fibern kom till byn När fibern kom till byn 1 Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitet samt en nödvändighet

Läs mer

Bredbandsutbyggnad I Trollhättans kommun

Bredbandsutbyggnad I Trollhättans kommun Bredbandsutbyggnad I Trollhättans kommun Steg Strategi för IT-infrastruktur på landsbygd Antagen av kommunstyrelsen den 13 mars 2013 Innehåll Sida 1 Inledning 3 2 Befintliga strategier, lagstiftning och

Läs mer

Fiber för bredband! Tillsammans.

Fiber för bredband! Tillsammans. Fiber för bredband! Tillsammans. Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitét. www.ornskoldsvik.se

Läs mer

Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät.

Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät. Brudbrödets Samfällighetsförening 1 Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät. I samfällighetsföreningens uppdrag ingår förvaltning av en centralantennanläggning. Syftet med

Läs mer

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion Bredband till dig som bor på landsbygden en introduktion Innehåll Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna 3 Snabbare bredband på landsbygden 4 Från initiativ till spadtag 6 Jag vill ha

Läs mer

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion Bredband till dig som bor på landsbygden en introduktion Innehåll Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna. 3 Snabbare bredband

Läs mer

FIber till byn. för en levande landsbygd

FIber till byn. för en levande landsbygd FIber till byn 1 för en levande landsbygd Bredband till alla genom Fiber till byn Det är viktigt att landsbygden och de mindre orterna får samma tillgänglighet som storstäderna. Det är avgörande för Karlstads

Läs mer

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden Allmän information om bredbandsstödet - Jordbruksverket Sida 1 av 4 Du är här: Startsida Stöd Företags- och projektstöd Projektstöd 2014 Bredband Allmän information om bredbandsstödet Den här sidan är

Läs mer

Bra bredband i skärgårdarna

Bra bredband i skärgårdarna SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND Bra bredband i skärgårdarna Minikonferens vid Representantskapsmötet den 19 november 2011, på af Chapman, Stockholm Minnesanteckningar förda av Johan Hellström Inledning, SRF,

Läs mer

Erfarenheter från Engelnet projektet

Erfarenheter från Engelnet projektet 1(7) Ängelsberg i mars 2014 Erfarenheter från Engelnet projektet Bakgrund och Syfte Engelnet är namnet på en ekonomisk förening och ett projekt som skulle bygga fiberbaserat bredbandsnät i Ängelsbergsområdet

Läs mer

Byanät för bredband i världsklass

Byanät för bredband i världsklass Byanät för bredband i världsklass 1 Landsbygdsvänner! Bifogar minnesanteckningar med inriktning på bredband från Landsbygdsforums möte i Rosenbad Landsbygdsforum avser vara en plattform för att diskutera

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

För idag och imorgon. Bredband till Loftahammar

För idag och imorgon. Bredband till Loftahammar Bredband till Loftahammar Bredband till Loftahammar Vi har länge haft nyttiga och bra kommunikationer sjövägen. 1983 öppnades Bjursundsbron (416 m), som sedan dess har glatt många i vårt området. Nu är

Läs mer

Information Strongnet Byanät

Information Strongnet Byanät 1( 6) INFORMATION 2010-11-28 Information Strongnet Byanät Det här dokumentet riktar sig till dig som överväger att ansluta en fastighet till Strongnets fiberoptiska nät. Här hittar du information om vad

Läs mer

Bredbandsstrategi - förstudie

Bredbandsstrategi - förstudie Revisionskontoret PM NR 9/2014 Bredbandsstrategi - förstudie Fredrik Ljunggren Januari 2015 Postadress: Revisionskontoret, J A Hedlunds väg 5, 291 85 Kristianstad Besöksadress: Ambulansvägen, Hus 19, Centralsjukhuset

Läs mer

Fiber en fiber av renaste glas

Fiber en fiber av renaste glas Fiber en fiber av renaste glas Fibern är en mycket tunn tråd av glas, ungefär lika tunn som ett hårstrå. Tråden är uppbyggd i tre lager. De innersta delarna är tillverkade av ren kvarts, det vill säga

Läs mer

Återremiss - Fiberutbyggnad i Kristinehamn kommun samarbetsavtal med TeliaSonera

Återremiss - Fiberutbyggnad i Kristinehamn kommun samarbetsavtal med TeliaSonera Återremiss - Fiberutbyggnad i Kristinehamn kommun samarbetsavtal med TeliaSonera Beslut KS 2013-01-15 & 6 Kommunstyrelsen återremitterar förslaget för att jämföra olika alternativ till lösning avseende

Läs mer

Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016

Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016 Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016 POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 FAX 040-42 51 49 E-POST vellinge.kommun@vellinge.se WEBB Vellinge.se

Läs mer