Tentamen: Fastighetsbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tentamen: Fastighetsbildning"

Transkript

1 Fastighetsvetenskap Svante Nilsson Fastighetsbildning, VFTF10, vt 2014 Tentamen: Fastighetsbildning Datum: tisdag den 27 maj 2014 Tid: kl Sal: MA09 D-F Tentamen består av fyra frågor. Varje fråga ger högst den poäng som anges vid respektive fråga. Tentamen kan ge maximalt 75 poäng. Till tentamenspoängen adderas sedan bonuspoängen från duggan. För godkänt på tentamen krävs minst 37,5 poäng (tentamenspoäng och duggapoäng tillsammans). Slutbetyget i kursen är en sammanvägning av tentamen och projekt. Tillåtna hjälpmedel är lagtext och miniräknare. Skriv kort, tydligt och gärna i punktform. Separata ark för varje fråga. Skriv endast på en sida av varje ark. Skriv ditt nummer på varje ark. Jag kommer förbi salen ca kl 15:30 och 17:00 för att besvara eventuella frågor. Lycka till! Svante 1(8)

2 1. Fastighetsreglering (24 poäng) Ville och Ulla äger var sin tomt i Lund. Ville äger den västra tomten med Ulla äger den östra. Fastigheterna omfattas av en alldeles ny detaljplan och är obebyggda. I den kommunala gatan som ligger i direkt anslutning söder om fastigheterna finns möjlighet att koppla på sig på kommunalt vatten och avlopp. Ulla som är i färd med att börja bygga har försökt köpa mark av Ville för att kunna bygga ett större hus men misslyckats. Ville vill inte vara välvilligt inställd till Ulla då hennes far Bengt i hans tycke varit en riktig översittare. Ulla som känner några personer som läser på L-programmet på LTH har fått tipset att ändå skicka in en ansökan till Lantmäterimyndigheten då de menar att det kan gå att göra fastighetsregleringen tvångsvis. Ulla skickar således in en ansökan till lantmäterimyndigheten i Lunds kommun för att få till stånd en fastighetsreglering i enlighet med skissen nedan. Bestämmelser i detaljplanen för det aktuella området: B bostäder; e1 största byggnadsarea för huvudbyggnad är 160 kvm, e2 största byggnadsarea är 40% av fastighetens storlek 20 m Nuvarande fastighetsindelning 25 m 15 m 20 m Tänkt fastighetsindelning N 20 m 20 m a. Kan fastighetsregleringen genomföras? (20 p) Gör en fullstädning prövning av berörda paragrafer (dvs stanna inte din prövning om du finner att något villkor inte är uppfyllt). Motivera din prövning väl, gärna i punktform. (Ev. ersättning ska inte bedömmas!) b. Vilken ersättningsprincip ska användas vid beräkning av ersättningen? Ange även lagrum som styr vilken ersättning som ska betalas. (4p) 2(8)

3 2. Ansökan (15 poäng) En förälder till en av dina vänner hör av sig till dig inför att de ska ansöka om lantmäteriförrättning gällande marköverföring och bildade av ett servitut. Syftet med ansökan är att det streckade området på kartan nedan ska slås ihop med fastigheten 8:7. Ägaren till fastigheten 8:6 har under lång tid använt en brunn på fastigheten 8:8s brukningscentrum. Ägaren till fastigheten 8:6 har också arrenderat det streckade området. Parterna är överens om att arrendet ska upphöra vid fastighetsregleringen och att fastigheten 8:6 ska få servitut för brunnen med tillhörande ledning istället allt utan att någon ytterligare ersättning ska utgå mellan parterna. Marköverföringen ska ersättas med kr. Utdrag ur fastighetsregistret bifogas, bilagor Vilka medgivanden och eller yrkanden måste inkomma för att förrättningen ska kunna genomföras så billigt som möjligt och enligt sökandens önskemål, motivera. Ange även vem som behöver medge de olika sakerna. 3(8)

4 3. Flervåningshus (14 poäng) Bengt och Jens äger tillsammans fastigheten Ugglan 2 som bland annat innehåller ett höghus enligt bilden nedan. Bengt är mer specialiserad på lokaler medan Jens kan det här med bostäder bra. De vill dela upp ägandet för att på egen hand kunna förvalta eller sälja av sina delar efter behag utan att behöva tillfråga den andre. Gården utanför huset behöver båda två ha tillgång till då det där finns en parkering med 16 parkeringsplatser de vill dela på. 3 våningar med totalt 8 bostadslägenheter 2 våningar med totalt 5 kontorslokaler Ugglan 2 1 våning med 2 affärslokaler a) Beskriv de olika varianter som står till buds för att dela upp fastigheten så önskemålen infrias. (Vilken åtgärd som används för att komma till resultatet är ovidkommande i uppgiften, dvs om det ska ske genom avstyckning, klyvning fastighetsreglering etc ev lagfartsfråga kan Bengt och Jens lösa efter fastighetsbildningen) (6p) b) Blir det någon skillnad i svaret till uppgift a om höghuset är under uppförande? Beskriv i så fall skillnaden. (1p) Förutsätt nu att gemensamma delar som trapphus/hiss, parkering etc utgör en gemensamhetsanläggning där andelstalen är fördelade så att varje lokal eller lägenhet har 1 andel kopplad till sig, dvs i gemensamhetsanläggningen finns det totalt 15 andelar fördelade på de fastigheter som lokalerna/lägenheterna hör till. Förutsätt även att det finns en samfällighetsförening som förvaltar gemensamhetsanläggningen och att samtliga fastighetsägare är närvarande på stämman. c) Beskriv vilken fastighetsägare som kommer vinna på stämman när de är osams. Motivera. Utgå från varianterna i fråga a och b utifrån två nedanstående fall. (7p) i. Bengt och Jens äger alla sina respektive delar ii. Alla fastigheter har olika ägare och ägare till fastigheter med samma ändamål röstar lika 4(8)

5 4 Gemensamhetsanläggning (22 poäng) Paradisets samfällighetsförening förvaltar Paradiset ga:1 som består av vägar/gångbanor/rabatter garage/lekplats och VA. Det är 24 fastigheter som är anslutna till ga:n uppdelade på 4 radhuslängor med 6 radhus i varje. Varje fastighet har idag via antenn eller parabol på taket möjlighet att se på TV (7 har ett gratis standardpaket med 6 kanaler medan alla andra har ett större kanalpaket som kostar 530 kr/mån). Möjlighet till internetuppkoppling finns idag via telefonnätet (sk ADSL (22 fastigheter är anslutna)). Några inom föreningen driver nu frågan att gräva ner fiberkabel för att få tillgång till snabbt internet (20 ggr snabbare) som dessutom är stabilare och ger lägre månadskostnader. Fiberuppkopplingen ger även möjlighet att ha TV-anslutningen den vägen. Förslaget är att föreningen ska äga själva infrastrukturen (kablarna) fram till anslutningspunkten på kommunens stadsnät och fram till bredbandsuttaget i varje enskild fastighet. Fibern kan dras på vinden genom husen och grävas ner fram till radhuslängorna. Nätutbyggnaden kommer att kosta kr/fastighet i engångskostnad beräknat utifrån att alla ansluter sig (Enskild anslutning skulle kosta över kr/fastighet). Månadskostnaden för snabbt internet och TV med stort kanalpaket via fiber skulle ge en total månadskostnad på endast 210 kr per fastighet om man binder på 24 mån. Idag betalar varje fastighetsägare med ADSL-internet 470 kr/mån samt 530 kr/mån för det utökade TV-paketet. Efter kontakt med stadens mest erkände mäklare får gruppen som förespråkar fiber vatten på sin kvarn då mäklaren menar att en fastighet med fiber är betydligt mycket mer lättsåld än fastigheter med långsamt internet. Det finns inget i detaljplanen för området som hindrar utbyggnad med fiberkabel. Många i föreningen är positiva till utbyggnadsplanerna men det finns två fastighetsägare som klart uttryckt att de inte vill betala några kr för något de inte vill använda (de har ingen dator, platta, smartphone etc). De menar att allt fungerar utmärkt som det gör. En annan fastighetsägare ifrågasätter också anslutningen med hänsyn till dagens oerhört snabba teknikutveckling och menar att det förmodligen om 5 år finns trådlösa lösningar som ger lika snabb uppkoppling som fiber ger idag. Gruppen som förespråkar utbyggnaden av fiber har 3 olika förslag. 1. Att stämman fattar beslut om att bygga ut fibernätet. 2. Att stämman fattar beslut om att ansöka om omprövning av Paradiset ga:1 3. Att stämman fattar beslut om att ansökan om att bilda en ny gemensamhetsanläggning. a. Vilka av de tre förslagen kan medlemmarna i samfällighetsföreningen på nästa stämma fatta beslut om? Motivera. (3p) Förutsätt att behörig ansökan om gemensamhetsanläggning för fibernätet inkommit till lantmäterimyndigheten. Lantmäteriförrättningen beräknas kosta kr b. Kan gemensamhetsanläggningen bildas? Gör en fullständig prövning av berörda paragrafer (dvs stanna inte din prövning om du finner att något villkor inte är uppfyllt). (15p) c. Vad är för- och nackdelarna med att ompröva Paradiset ga:1 istället för att bilda en ny Paradiset ga:2 för fibernätet? (4p) 5(8)

6 Fastighet Beteckning Lund Sjöstorp 8:6 Församling Dalby Adress Sjöstorp 401 Areal Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt kvm kvm Lagfart Ägare Andel Inskrivningsdag Akt xxxx 1/ Nilsson, Olle Sjöstorp 401 Köp: Bilaga xxxx 1/ Nilsson, Christina Sjöstorp 401 Köp: Anteckningar och avtalsrättigheter Fastigheten besväras ej av sökt eller beviljad anteckning eller avtalsrättighet. Inteckningar Totalt antal inteckningar: 2 Totalt belopp: SEK Nr Belopp Inskrivningsdag Akt SEK SEK Rättigheter Redovisningen av rättigheter kan vara ofullständig Taxeringsuppgifter Taxeringsenhet Uppgiftsår Lantbruksenhet, bebyggd (120) 2013 Omfattar hel registerfastighet Taxeringsvärde SEK Andel i gemensamhetsanläggning och samfälligheter Samfällighetsutredning ej verkställd, redovisningen av fastighets andel i samfällighet kan vara ofullständig Åtgärd Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt Laga skifte 12-DAJ-544 Hemmansklyvning B DAJ-53 Ursprung Lund Sjöstorp 8:3, 8:4 6(8)

7 Fastighet Beteckning Lund Sjöstorp 8:7 Församling Dalby Areal Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt kvm kvm Lagfart Ägare Andel Inskrivningsdag Akt xxxx 1/ Olsson, Axel Sjöstorp 321 Köp: Bilaga 2.2 Anteckningar och avtalsrättigheter Fastigheten besväras ej av sökt eller beviljad anteckning eller avtalsrättighet. Inteckningar Totalt antal inteckningar: 1 Totalt belopp: SEK Nr Belopp Inskrivningsdag Akt SEK Rättigheter Redovisningen av rättigheter kan vara ofullständig Taxeringsuppgifter Taxeringsenhet Uppgiftsår Lantbruksenhet, obebyggd (110) 2013 Omfattar hel registerfastighet Taxeringsvärde SEK Andel i gemensamhetsanläggning och samfälligheter Samfällighetsutredning ej verkställd, redovisningen av fastighets andel i samfällighet kan vara ofullständig Åtgärd Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt Laga skifte 12-DAJ-544 Hemmansklyvning C DAJ-53 Ursprung Lund Sjöstorp 8:3, 8:4 7(8)

8 Fastighet Beteckning Lund Sjöstorp 8:8 Församling Dalby Adress Sjöstorp 411 Areal Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt kvm kvm Lagfart Ägare Andel Inskrivningsdag Akt xxxx 1/ Dahl, Ellen Sjöstorp 411 Köp: Bilaga 2.3 Anteckningar och avtalsrättigheter Fastigheten besväras ej av sökt eller beviljad anteckning eller avtalsrättighet. Inteckningar Totalt antal inteckningar: 5 Totalt belopp: SEK Nr Belopp Inskrivningsdag Akt SEK SEK SEK SEK Rättigheter Redovisningen av rättigheter kan vara ofullständig Taxeringsuppgifter Taxeringsenhet Uppgiftsår Lantbruksenhet, bebyggd (120) 2013 Omfattar hel registerfastighet Taxeringsvärde SEK Andel i gemensamhetsanläggning och samfälligheter Samfällighetsutredning ej verkställd, redovisningen av fastighets andel i samfällighet kan vara ofullständig Åtgärd Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt Laga skifte 12-DAJ-544 Hemmansklyvning D DAJ-53 Ursprung Lund Sjöstorp 8:3, 8:4 8(8)

Dugga: Fastighetsbildning

Dugga: Fastighetsbildning Fastighetsvetenskap Johan Benjaminsson, Svante Nilsson Fastighetsbildning, VFTF10, vt 2013 Dugga: Fastighetsbildning Datum: onsdagen den 20 mars 2013 Tid: kl 08-10 Sal: Sparta A+B Duggan består av 2 frågor.

Läs mer

Varför skulle jag skaffa fiber?

Varför skulle jag skaffa fiber? Varför skulle jag skaffa fiber? Händige Ja varför skulle du skaffa fiber? Framförallt för att redan dagens tjänster på internet kräver allt mer bandbredd. För att inte tala om framtidens tjänster videosamtal,

Läs mer

Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät.

Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät. Brudbrödets Samfällighetsförening 1 Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät. I samfällighetsföreningens uppdrag ingår förvaltning av en centralantennanläggning. Syftet med

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret 2014-03-01 Förrättningstyper och gränser

Samhällsbyggnadskontoret 2014-03-01 Förrättningstyper och gränser Samhällsbyggnadskontoret 2014-03-01 Förrättningstyper och gränser Om avstyckning, fastighetsreglering, sammanläggning, klyvning och gränser Förrättningstyper och gränser När du vill ändra utformningen

Läs mer

VA utredning 2009. Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009. VA utredning 2009 utdrag ur kallelse.docx

VA utredning 2009. Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009. VA utredning 2009 utdrag ur kallelse.docx VA utredning 2009 Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009 2 Innehållsförteckning 1.1 VATTEN OCH AVLOPP I GISEKVARN... 3 1.1.1 Bakgrund... 3 1.1.2 Genomfört arbete... 5 1.1.3 Juridisk form... 5 1.1.4

Läs mer

Skulle det bli billigare än vad vi har tänkt oss så går det att återbetala upp till 5 000kr av insatsen.

Skulle det bli billigare än vad vi har tänkt oss så går det att återbetala upp till 5 000kr av insatsen. F: När försvinner det fasta telefonnätet? Telia har beslutat att det vanliga telefonnätet på landsbygden ska vara avvecklat senast 2020 men troligen kommer många ledningar plockas ner långt innan dess.

Läs mer

Är förändring nödvändigt?

Är förändring nödvändigt? Är förändring nödvändigt? Comhem levererar idag ett antal analoga tv kanaler till varje hushåll i föreningen. Alla som inte får en privat faktura av comhem idag har enbart det analoga utbudet. Det betalas

Läs mer

Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge och närliggande områden

Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge och närliggande områden Lantmäterimyndigheten Malmö stad Aktbilaga Sida 1 Kallelse 2014-09-17 Ärendenummer Förrättningslantmätare Gösta Jönsson Berörda fastighetsägare m fl Ärende Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge

Läs mer

Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013

Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013 Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013 Sammanfattning Styrelsen föreslår att det gamla nuvarande kabel-tv-nätet i området ersätts med ett modernt fiberbaserad nätverk som förutom att distribuera

Läs mer

Information Strongnet Byanät

Information Strongnet Byanät 1( 6) INFORMATION 2010-11-28 Information Strongnet Byanät Det här dokumentet riktar sig till dig som överväger att ansluta en fastighet till Strongnets fiberoptiska nät. Här hittar du information om vad

Läs mer

Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013

Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013 Uppdaterat 2013-11-14 Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013 Sammanfattning Styrelsen föreslår att det gamla nuvarande kabel-tv-nätet i området ersätts med ett modernt fiberbaserad nätverk som

Läs mer

Jämförelse mellan servitut, gemensamhetsanläggning och ledningsrätt

Jämförelse mellan servitut, gemensamhetsanläggning och ledningsrätt Jämförelse mellan servitut, gemensamhetsanläggning och ledningsrätt Daniel Johansson Fastighetsvetenskap, Institutionen för teknik och samhälle Lunds Tekniska Högskola ISRN/LUTVDG/TVLM/11/5239 SE copyright

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 Förslag till detaljplan för del av BARREVIK BARREVIK 1:33 m.fl. Orust kommun Västra Götalands län Upprättad 2014-11-17 av Förvaltningsområde samhällsutveckling, Orust kommun Lantmäterikonsult

Läs mer

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man?

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? En guide över arbetsgången vid bildandet av gemensam VA-anläggning i samband med anslutning till allmänt VA-nät Varför allmänt vatten och avlopp? Under 2009 beslutades

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Diskussion angående prioritering och kostnader.

Diskussion angående prioritering och kostnader. Diskussion angående prioritering och kostnader. Fram tills vi har fått en offert och bestämt oss för att börja fiberdragning så är kostnaderna enligt sidan medlemmar på hemsidan. Innan vi fattar ett beslut

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING VAXHOLMS STAD Dp 377 Samhällsbyggnadsförvaltningen 2004-11-15, just 2005-11-01 Stadsbyggnadsenheten Detaljplan för del av Överby (Dalstigen mm) Dp 377 Vaxholms stad, Stockholms län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Bakgrund (Dessa omständigheter har betydelse för samtliga frågor.)

Bakgrund (Dessa omständigheter har betydelse för samtliga frågor.) Bakgrund (Dessa omständigheter har betydelse för samtliga frågor.) Asta, Bogdan, Caesar och Donna går alla på lantmäteriprogrammet i Lund men är f.n. ordentligt trötta på att plugga (det var framförallt

Läs mer

Bredband Väsentlig betydelse enligt anläggningslagen?

Bredband Väsentlig betydelse enligt anläggningslagen? Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 131 Samhällsbyggnad Masternivå, 30 hp Mark- och fastighetsjuridik Bredband Väsentlig betydelse enligt anläggningslagen? Författare: Johanna

Läs mer

STADSNÄT. Frågor och svar. stadsnat.dalaenergi.se

STADSNÄT. Frågor och svar. stadsnat.dalaenergi.se STADSNÄT Frågor och svar stadsnat.dalaenergi.se Innehåll Vad är egentligen ett öppet nät?...3 Vad är ett fibernät?...3 Är nätet framtidssäkert?...3 Villaanslutning...4 Flerbostadshus...8 Företagsfastigheter...9

Läs mer

Köpguide - Villa/fritidshus/fastighet

Köpguide - Villa/fritidshus/fastighet Köpguide - Villa/fritidshus/fastighet Innehåll Hur fungerar sidan BotillBo.se... 2 Hur fungerar lånelöfte... 3 Pantbrev... 3 Värdering av nuvarande boende... 3 Planritning... 3 Visning... 4 Kontroll av

Läs mer

Så här går det till ATT KÖPA TOMT AV KALMAR KOMMUN

Så här går det till ATT KÖPA TOMT AV KALMAR KOMMUN Så här går det till ATT KÖPA TOMT AV KALMAR KOMMUN Tomtköpets 7 steg 1 Kika på kalmar.se/ledigatomter - här finns alla kommunens villatomter. Ingen tomt som passar dig? Ställ dig gärna i tomtkön så får

Läs mer

Villafiber en jämförelse för Lillängen/Storängen/Fannydal

Villafiber en jämförelse för Lillängen/Storängen/Fannydal Totalkostnad Villafiber en jämförelse för Lillängen/Storängen/Fannydal 2014-04-17 Styrelsen för Sicklaöns fibernät ekonomisk förening Redigerad av Dan Sahlin Bakgrund Föreningen bildades

Läs mer

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA Till boende i Styrelsens kommentarer och förslag inför extra stämma onsdagen den 12 mars 2008. Gruppen som vill ha en ny typ av finansiering har begärt att få en ny extra stämma. Styrelsen har en mycket

Läs mer

Fiber till Mörtfors. Väl fungerande samhällsservice förutsätter i allt högre grad höghastighetsbredband. *** Varför just fiberkabel?

Fiber till Mörtfors. Väl fungerande samhällsservice förutsätter i allt högre grad höghastighetsbredband. *** Varför just fiberkabel? Fiber till Mörtfors Mörtfors är en livskraftig by, där vi som bor här själva tar hand om allt från vatten och avlopp till badplats, fotbollsplan och vår mötesplats, Folkets Hus. För att kunna fortsätta

Läs mer

Prospekt. Nätet. Januari 2015

Prospekt. Nätet. Januari 2015 Prospekt Januari 2015 Det här dokumentet riktar sig till dig som överväger att ansluta en fastighet till Kvarnamåla Bredbands fiberoptiska nät. Här hittar du information om vad det kostar att ansluta sig

Läs mer

När kan jag anmäla mig? När som helst, nu - eller om 10 år. Men billigast blir det om du anmäler dig nu!

När kan jag anmäla mig? När som helst, nu - eller om 10 år. Men billigast blir det om du anmäler dig nu! 2012-12-19 1 (8) Nedanstående är information från styrelse och styrelsen friskriver sig från ev felaktigheter. Det åligger läsaren att själv kontrollera bl.a. sakuppgifter. Se även information på www.bynet.se

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Torsby 1:249 m fl. Torsby, delområde T2 Värmdö kommun, Stockholms län. Sammanfattning

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Torsby 1:249 m fl. Torsby, delområde T2 Värmdö kommun, Stockholms län. Sammanfattning SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Torsby 1:249 m fl Torsby, delområde T2 Värmdö kommun, Stockholms län Sammanfattning Ärendet Torsby är ett av kommunens prioriterade förändringsområden. Huvudsyftet med

Läs mer