OLSGARDEIVSAMFALLIGHETSFC RSTV'TVG I VELLING E. Ertra stfimma F6RENINGSSTAMMA. , s7

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OLSGARDEIVSAMFALLIGHETSFC RSTV'TVG I VELLING E. Ertra stfimma F6RENINGSSTAMMA. , s7"

Transkript

1 OLSGARDEIVSAMFALLIGHETSFC RSTV'TVG I VELLING E Ertra stfimma Protokoll ftirt vid ertra stemma mendagen den 1 oktober 2007, kl 1 g.oo i Herrcstorpskolans matsal F6RENINGSSTAMMA $1 Ordfdrande Johan Nilsson halsade vakommen och fdrklarade motet oppnat s2 Rdsflengden fasbtelldes till 119 fastighetsegarc valav 21var fu makter fren fastighebagare. Kontrollrakning skedde av rd*raknare Kerstin Frank och Jan Svensson. s3 SEmman godkande kallelsen till motet. $4 Dagordning med kallelse, bil 1, fdredrogs. Stamman godkdnde dagordningen med andringen att 2 rdstaknare skall utses fdr stemman. s5 Tillordfdrande och sekreterare ftir motet valdes Johan Nilsson (ordf.) och Kjell-Ake Holmgren (sekr.). r 56 Tilljusteringsmen valdes Jan Erik Mansson ooh Giuseppe Ghidini. Till rdsteknare valdes Kerstin Frank oc-h Jan Svensson., s7 Ordftirande informerade om extra $emmansyfte (Slyrelsen har ett uppdrag fren senaste toreningsstaimman, den 28 mars 2007, att utreda och forede aternativa atgarder som fdrbaftrar kabelnateb kapacitet och kvalitet). Kassor Rickard Olin redovisade menadskostnaden for de i kallelsen beskrivna Alternativ I och Alternativ 2 med jamfdrelser om du sjilv skulb valja egen inslallaton av boxar. Darefter lamnades ordetill entreprenoren och tillika fdreningens mangariga servicepartner, ATJnstallation Ulf EIlberg, som fdrklarade teknik och planerad sida 1 av 3

2 sida 2 av 3 OLSGARDE'VS SAMFALLIGHETSF'RENING I VELLINGE Bdra stdmma Protoko t6,t vid etdra etfimma mendagen den 1 oktober 2007, kl i Henestorpskolans ma'sa, ombyggnad av netet enl. Altemativ 1 alt. Underhell ialternativ 2_ Anslutningsuftag som kommer aft ersgfiia nuvarande vid Alternativ 1 i fesp. fastighet fdrevisades. En fregestund foljde med svar om bl.a. hur lange blir vi av med bild om Alternaiiv 1 genomftirs? Svaret er aft grupper av fastigheter omkopplas med avbrott en \_ arbetsdag under dagtid. HuI lang tid iar ombyggnaden av Alternativ 1? Svar om -bestellningskerrelativtomgeendeiraknarentreprenoren AT-lnstallation att hela ombyggnaden blir ferdig till sista december Detta ger fdreningen och fastighetsagarna en moilighet att ehalla den speciella skatteredukionen pa ca 2000 I kr/fastighet som engangsbelopp. Denna redukion er inte medreknad i de \- presentetade manadskostnaderna utan fer ses som en bonus om ombyggnaden btir fardig till den Anbudsgivare fdr alternativ 1 och 2 er AT- lnstallation AB. s8 Ordfdrande stdllde lragan till s nmman om den var redo f6r beslut. Stiimman var redo! Enligt motesordningen skall stemman fdrst besluta om Alternativ 1. Styrelsans fti 3lag pi Alternativ I (Utbyte av nuvalande koaxlalkabel till optisk fiber fiir anslutning till TV, radio och bredband, tlll en kostnad av kr, se ekonomisk bilaga till kalleke) besldts med acklamation av stemman. Genom att stamman representerade 119 fastighetsagare i beslutet upptller det rner en 2/3 av rostetalen for de anslutna fasligheterna (2i3*154 = 103). Stamman gav Styrclsen i uppdrag att omedelbart bestalla entreprenaden i Alternativ I av AT- Installation Be snaft stammoprotokollet arjusterat.

3 OLSGARDE VS SAMFALLIGHETSFaRENING I VELLINGE Extra stdmma Protoko f6rt vid ertra 3tenma mendagen den 1 oktober 2007, kl 19.1N I Herr$torpskolans matsal $rl Stemmoprotokollet halls tillgangligt hos ordfdrande Johan Nilsson, Sidensvansgatan t- 18 och blir utdelat i papperskopia till sarntliga fastighetsagare sarnt visas pa st2 Ordforande Johan Nilsson tackade tdr siemmans intresse och avslutade motot. Vellinge Vid protokollet Justeras; gelfake Holmgren Jan Erik Mansson sida 3 av 3

4 i A. - j t.r J.'tr til. f " OLSGARDENS SAMFALLIGHETSFORENING DAGORDNINA 1. Mdtets dppnande 2. Upprop och faststatlande av r6s engd {iir m6te.::. 3. FrrAsi;m mittet ht uirylts.p,e rii* siu 4. Faststellande av dagordning 5. Val av ordfiirande o6h sekreterare ftir maitet 6. Val av tva iusteringsmadr6streknar FRAMsTALLNINGAF FnAN stybelsen; Slyrelsen har ett uppdrag iren senasle stdmman, den 28 mars 2007, ait utreda och fdresld alternativatgerder som f6rbeflrar (abejnatets kapacitet och kva itel. Fregornar av okonomisk betydelse och med en varaktighel av mer An S er fordras minst 2/3 av de angivna rdsleina (kvalifioefad majbrjtet), Det arderfdr viktigt att du {ir narvalande vid extra stamman eller skriver en fullmakl med det val av alternativen du vill go lill ei person som kan fdretrada.dej och nervara vid mdtet. lvdlesordningen omfattar endast Altenativ 1 och Z. Fdrst beslutas om Alternativ j, och skullo rdstetalen ge kvalificerad majoritet ( 2/3 av de avgivna rdsterna) vinner detta f6rslag. Sku:le se inte vara Ia,let tas Alternal:v 2 upp for beslut. Alternativ 1. Utb),to av nuvarande koaxidl(abel till optisk fiberf6r anslutning tillry, radjo och bfedband, till en kosinad av kr, se bilaga till kallelse.. Alternativ 2- Stamnatet kommer att bytas ut till fiber i den utsvaickning som var servicefirma foreslar saml att alla fdrstarkafe byts ut och niitetjusteras dar sa b;h6vs. se bilaga till. kallelse. En utfdrlig ekonomjsk redovisnihg kommer orn ett par dagar i brevladan 7. Meddelande av plats dar stammoprotokoll halls ti gdngtigt: Hos ordtdranden Johan NIsson, Sidensvansgatan 1B samt pe hemsidan wwiry,olsdardens.samfalliohet.se 8. M6let avslutas STYRELSEN OISCArden r.m$ugnet'dreliry Motnt lefo!

5 {:* SiL tu Anslutna tustigheter 154 st ts roastaq I av kabeltilloptiskfiberkabel fdr TV och bredband Arskostnad/fastighet for nuvarande TV ulbud Arskostnad fdr lan i Raiita 6% ' Anort (20 a4 S:A Kostnad fdr Unet perfastighetoch er M7 "AaQ.. 122:500ii r 1.500i 1.750:- Summa Telia bredband 12x2ggi : t koslnad enirar{ kabel TV Manadskostnad Inklusive bredband 275t- 570F Jamfiitelsekostnad motsvarande utbqd.om du sfiilv skaffar del.genom t.ex..boier,. &skostnad Tv-utbud r ' Arskostnad Tel;a Bredband Manadskostnad enbar: TV utbud' Manadskostnad inklusive bredband 5.994i ! 500:- 800:- * Kostnaden arbaserad pa attvade fastighet har 4 Tv-appa ter. Kqstnad fdr ny TV anienn eller parabol ej me{tiagen. Arskostnad nuvarande TV utbud Arskostnad for lao r Ranh 6% Amori 10 ar. S:a Koshad ftjr lanet fasli!,het/er Summa Manadskostnad r : t A2Ai 170]'. t De vi efier ett par veclor fortfaralde jlte g6 negol svar fran digo! av de sldire leverantttrema miste vi anvhda koshaden ldr 8 mb T lia AISL. Dock tror vi atr den slora berparirye! lig erjusi i bjligare oct snabbde br dband via fibel Det er viildigt viktigt att d kommer till stemman di frigan nivprkar samfilliohefpn i minoa ir framiiver

6 BILAGA TILL KALLELSE BAKGFUND Styrelsen har en ambition att halla vart net i klass med ga ande kabel TV slandaro. ss-en Det sista eret har tyvar natet drastisk f6rsamrats och dei finns ett par orsaker till detta.. NeteG ilder spelar en Mss betydande mll. Natets lengd har en inte obetydlig del i sammanhanget. N5tets uppbyggnad har en liten del isammanhanoet. Natets utbud har natt nateb absoluta topp och paierkar ocks6 en liten. del. Netets anslutna TV apparater har troligen mangdubblats fran att man hade 1_ 2 TV apparater per hushaii dz naitet bygjgdes ti att det i dag ri( vantigt med 3-4 ibland annu tler har en stor bidragande del i det hela. SlutJigen, utan att bli allt fdr teknisk se syns leg signal baftre pa en platt TV med hdg up.pldsning. TAnk er aft ni har tua vaggar en pa 2 m, och en pa 4m!som ska malas. Till bada haadu ferg som tecker nadan 2 m, Du kan dryga uitargen till den fdrsta vaiggen sa den teck r helt. Men ska du gdra samma sak med den andra vaggen I sellet sa kommer det att markas. Detta vill styrelsen aberda och der finns som vi ser det 2 olika atternativ. Beda kostar se pass mycket pengar att M behdver ett semmobeslut fdr att genomfdra det. Men vi vill redan nu pressentsra de tva akernativ som finns. Beda kommer att innebaratt vj kommer afi ta ut en extra avgift under Z0 ar baserat pa lanebeloppet delat med antal ar som vi amorterar av pa, uislaget pe antatet hushall. ldag ar vi 154 men var mebaming er att det ska locka m;d alta.1e7. Till detta kommer rantan som fiirdelas pe samma satt. I exemplet nedan harjag anvent 24500OO k, 20 er 6% ranta och 154 hushalt. Styrelsen kommer att komplettera denna bilaga i veckan med en utf6rlig ekonomisk redogiirelse. Obg }dd smnunghd;fdmln g Mobitlsfon 07J3"433246

7 Altemativ I Vi byter ut all kabetill optiskiberkabel (hridanefter beniimnd fiber) och lagger tva fiber till varje hushall som i dag er anslutet samt lagger ut fiber fram till anslutningspunkten fdr resterande g4 hushallia de kan ansluta sig senare. I varje hus satts ett mediauttag in med uttag fdr TV och Bredband. Detta kommer att medfaira en avsevard tdrbatfing vad gelbr bild samt att vi senare kan lagga in tler kanater, erbjuda signaten digitalt och anatogt, HDTV far pjats mm. Bredbandet mdjliggdr en anslutning till stadsnet/fiberlan beroende pa vilken operatdr som lamnar den besta offerten" Detta kommer att kosta hdgst 24SO OOO kr enligt en offert vi fat fran var nuvarande servicefirma. Kostnaden kommer att finansieras genom att styrelsen tar ett tan hos SEB pa h6gst v Onr anhggnirgentr-driftklaravseende bredbandet senast den g1/.12 sa har-man som tastighetsagare under vissa omstandigheter ratt att dra av Soy" av den del som dverstiger I 000 kr. Darfdr blev det helt pldtsligt brattom 6r att tdrsoka hinna klartill 31t'12. \- Sjalva utbytet tar 10 veckor ca. Alternativ 2 Stamnetet kommer aft bytas ut till fiber i den utstraickning som var servicefirma fdreslar samt att alla forslarkars byts ut och natet justeras dar sa behovs. Detta kommer att h6ia bildkvaliteten men "the bettom is nadd" vi kan inte legga in mer i natet om vi inte plockar bort nagot. Detta kommer att kosta cirka S k enligt en preliminarberakning vi tt fren var nuvarande servicefirma. Kostnaden kommer att finansieras genom att styrelsen tar ett len hos SEB pa h6gst VI HAR FoBSOKT G6RA ENJAMF6RELSE PA vad DET KosTAR IDAG MED olika ALTERNAnv Om en fastighegagare valjer att ha boxer eller annan liknande kella lill signal distribution sa blir kostnaderna foljande (l exemplet har vianvent I mb bredbano samt sa snarlik Tv-utbud sa som vi har det i dag pa 4 boxart / Tv-apparater (2 TV)): 1) Boxer + Telia bredband: 2) Viasat + Glocalnet: Oagens alternativ TV 25 kanaler i alla uttag + Telia bredband Styrelsens alternativ 1 TV 25 kanaler i alla uttag + bredband via fiber 5994(3605)+3588 = 9532 (7193) 4976 (4280) = 748r'. (6788) = = ' Ska mad se en kaml och speta i! e annrn knver der att run har 2 boxar och 2 kolt Okgldd 3rbEllgneEfdf dh! Mbtiltsl.fo!

8 Telia 27 Kanatef (EJ Viasat urluaet q GiitTfrTEGi OreoliZT$ iet a Boxer 10 Kanater {3,5,4+,+titm,aoo,+taGiurospTDEcoGiinifriI[ Z, 9,9, CNN, Nic, Star. Vhl it55 kanaler (EJ Masal kanaler. Oansk en box Bredband fustighet lpris per m6nad i ela {uppsrroms 2,5 m0) / 349 Telia (uppstr6ms 2,5 mb) L 329 t 299 Tele 2 (uppstroms j mb) 24 Nei Tel 2 (rtpp$lr6ms l mb) t 229 Telenor (uopstromi t rnbl 24 NgL Telenor (qppstr6ms 1 mb) I 319" Grocahet {uppstroms I mb) 24 llej Glocalnet {uppstr6ms t lnb} Prissna ovan er utan bunden tetefoni] mejtinden ieleloni Br dband via sladsndl / 2 Telenor erbjuder den son har rnobitletefod + b:r dbmd gratis tast telefon abontreneng dock fer ran betata vad nan.ingd for. Ot elrd.r Gnft llgherddrdtns Mobilt lcfod

08. Framställan fibernätsfrågan - från styrelsen (se bilagor) Bilagor: Nedanstående material för stämman anslås på www.visingelund.

08. Framställan fibernätsfrågan - från styrelsen (se bilagor) Bilagor: Nedanstående material för stämman anslås på www.visingelund. Extra Föreningsmöte i Visingelunds samfällighet Tid: Torsdag 26 april, 2012, kl. 19.00 Plats: Kvartersgården Innerspåret 10 DAGORDNING 01. Stämman öppnas 02. Godkännande av mötets utlysande 03. Godkännande

Läs mer

Skulle det bli billigare än vad vi har tänkt oss så går det att återbetala upp till 5 000kr av insatsen.

Skulle det bli billigare än vad vi har tänkt oss så går det att återbetala upp till 5 000kr av insatsen. F: När försvinner det fasta telefonnätet? Telia har beslutat att det vanliga telefonnätet på landsbygden ska vara avvecklat senast 2020 men troligen kommer många ledningar plockas ner långt innan dess.

Läs mer

Är förändring nödvändigt?

Är förändring nödvändigt? Är förändring nödvändigt? Comhem levererar idag ett antal analoga tv kanaler till varje hushåll i föreningen. Alla som inte får en privat faktura av comhem idag har enbart det analoga utbudet. Det betalas

Läs mer

OLSGARDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING I VELLINGE. Protokoll fört vid ordinarie stämma torsdagen den 27 mars 2014, k/19.00 i Herrestorpsko/an

OLSGARDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING I VELLINGE. Protokoll fört vid ordinarie stämma torsdagen den 27 mars 2014, k/19.00 i Herrestorpsko/an '. OLSGARDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING I VELLINGE L Protokoll fört vid ordinarie stämma torsdagen den 27 mars 2014, k/19.00 i Herrestorpsko/an FtJRENINGSsrAMMA 1 Ordförande Johan Kronberg hälsade välkommen

Läs mer

Utred fibernät nu! Beslutsunderlag inför extrastämman om samfällighetsföreningens. Gylleröds samfällighetsförening. tv-anläggning den 24 oktober 2009

Utred fibernät nu! Beslutsunderlag inför extrastämman om samfällighetsföreningens. Gylleröds samfällighetsförening. tv-anläggning den 24 oktober 2009 Utred fibernät nu! Beslutsunderlag inför extrastämman om samfällighetsföreningens tv-anläggning den 24 oktober 2009 Bakgrund till stämman 2 Därför är formalia viktiga 3 Gylleröds tv-enkät 4 Den nuvarande

Läs mer

Information och diskussion angående vår centralantennanläggning.

Information och diskussion angående vår centralantennanläggning. 1 Information och diskussion angående vår centralantennanläggning. Alla medlemmar i Gylleröds Samfällighetsförening Välkomna till Mölle Stationshus söndagen den 26 september kl 14:00 Redovisning av arbetsgruppens

Läs mer

Fiber Trippel. Telefoni. Television. Internet. Gylleröds samfällighetsförening. Mölle den 11 januari 2010

Fiber Trippel. Telefoni. Television. Internet. Gylleröds samfällighetsförening. Mölle den 11 januari 2010 Fiber Trippel Internet Television Telefoni Mölle den 11 januari 2010 Gylleröds samfällighetsförening Information om fibernät inför mötet den 23 januari och Extrastämman den 6 februari INFORMATION OM FIBERNÄT

Läs mer

Utredning om KabelTV och bredband

Utredning om KabelTV och bredband Utredning om KabelTV och bredband Bakgrund Vår nuvarande leverantör av kabeltv, ComHem AB, har sagt upp sitt avtal med oss till 2004-11-15. Man har gjort det mot två bakgrunder: 1. Vårt nät är gammalt

Läs mer

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är:

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är: Frågor och svar om installation av höghastighetsnät i BRF STÄMJÄRNET Vi i styrelsen hoppas att du genom att läsa nedan frågor och svar, ska få den information du behöver om höghastighetsinstallationen

Läs mer

Uppgradering av central antennanläggning för Samfälligheten Ollonborren. Material inför extra årsmöte den 20 september

Uppgradering av central antennanläggning för Samfälligheten Ollonborren. Material inför extra årsmöte den 20 september Uppgradering av central antennanläggning för Samfälligheten Ollonborren Material inför extra årsmöte den 20 september Vårt analoga nät behöver uppgraderas Det analoga TV-nätet minskar i betydelse hos kabel-tv

Läs mer

Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät.

Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät. Brudbrödets Samfällighetsförening 1 Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät. I samfällighetsföreningens uppdrag ingår förvaltning av en centralantennanläggning. Syftet med

Läs mer

Fiber till Mörtfors. Väl fungerande samhällsservice förutsätter i allt högre grad höghastighetsbredband. *** Varför just fiberkabel?

Fiber till Mörtfors. Väl fungerande samhällsservice förutsätter i allt högre grad höghastighetsbredband. *** Varför just fiberkabel? Fiber till Mörtfors Mörtfors är en livskraftig by, där vi som bor här själva tar hand om allt från vatten och avlopp till badplats, fotbollsplan och vår mötesplats, Folkets Hus. För att kunna fortsätta

Läs mer

Telia erbjudande angående kollektiva bredbandstjänster

Telia erbjudande angående kollektiva bredbandstjänster Informationsmöte 2013-02-18 Telia erbjudande angående kollektiva bredbandstjänster Telia erbjudande Innehåll i Telia offert angående tre bredbandstjänster: Tv-paket lagom 21 kanaler 2 tv-boxar (max 5 boxar)

Läs mer

Information Strongnet Byanät

Information Strongnet Byanät 1( 6) INFORMATION 2010-11-28 Information Strongnet Byanät Det här dokumentet riktar sig till dig som överväger att ansluta en fastighet till Strongnets fiberoptiska nät. Här hittar du information om vad

Läs mer

1. Mötet öppnades av föreningens ordf, som hälsade de närvarande välkomna.

1. Mötet öppnades av föreningens ordf, som hälsade de närvarande välkomna. Skifuddens Villaförening 1 (3) Protokoll upprättat vid Skifudden Villaförenings Årsmöte den 11 mars 2012, kl. 15.00. Plats: Folkets Hus, stora lokalen, Forshaga. 1. Mötet öppnades av föreningens ordf,

Läs mer

STADSNÄT. Frågor och svar. stadsnat.dalaenergi.se

STADSNÄT. Frågor och svar. stadsnat.dalaenergi.se STADSNÄT Frågor och svar stadsnat.dalaenergi.se Innehåll Vad är egentligen ett öppet nät?...3 Vad är ett fibernät?...3 Är nätet framtidssäkert?...3 Villaanslutning...4 Flerbostadshus...8 Företagsfastigheter...9

Läs mer

Vilka alternativ finns för vårt gemensamma kabel-tv nät (ComHem) läggs ner?

Vilka alternativ finns för vårt gemensamma kabel-tv nät (ComHem) läggs ner? Vilka alternativ finns för vårt gemensamma kabel-tv nät (ComHem) läggs ner? Sammanfattning av frågor och svar från två möten om TV-frågan den 19 och 21 februari 2013. Inbjudna var samtliga boende i Tegelhagens

Läs mer

Fiberanslutning. Informationsmöte 2011-09-22. Brf Hagaparken Vänersborg. Brf Hagaparken Vänersborg. A Larsson / M Martinsson

Fiberanslutning. Informationsmöte 2011-09-22. Brf Hagaparken Vänersborg. Brf Hagaparken Vänersborg. A Larsson / M Martinsson Fiberanslutning Informationsmöte 2011-09-22 A Larsson / M Martinsson 2011-09-20 A Larsson / M Martinsson Agenda Bakgrund Situationen idag Varför fiber? Alternativa leverantörer av fiber Teknisk lösning

Läs mer

Nu finns chans till fiber i Påarp!

Nu finns chans till fiber i Påarp! 2014-10-29 «Förnamn» «Efternamn» «Postadress» «Postnr» «Ort» Avser fastighet: Båstad, «Fastighets_bet». Nu finns chans till fiber i Påarp! Är du intresserad av att få driftsäkert och snabbt internet, TV

Läs mer

Det är några av de frågeställningar som det här dokumentet tar upp.

Det är några av de frågeställningar som det här dokumentet tar upp. Bakgrund och syfte Många samfälligheter och bostadsrättsföreningar har koppar- eller koaxnät som börjar närma sig slutet av dess livslängd. Föreningarna står inför ett antal beslut där det gäller att identifiera

Läs mer

Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013

Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013 Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013 Sammanfattning Styrelsen föreslår att det gamla nuvarande kabel-tv-nätet i området ersätts med ett modernt fiberbaserad nätverk som förutom att distribuera

Läs mer

FIBER TILL LILLA EDET

FIBER TILL LILLA EDET FIBER TILL LILLA EDET VARFÖR SKALL JAG SKAFFA JUST FIBER? Varför fiber? Dagens fasta telefonnät är omodernt och dåligt underhållet Telefonnätet har begränsad kapacitet och klarar inte att föra över de

Läs mer

OLSGÄRDE VS SAMFALLIGHEISFOR ENING I VELLINGE FOREN'NGSSTAMMA. s4 Stämman godkände att kallelsen utlysts på rätt sätt enligt stadgarna.

OLSGÄRDE VS SAMFALLIGHEISFOR ENING I VELLINGE FOREN'NGSSTAMMA. s4 Stämman godkände att kallelsen utlysts på rätt sätt enligt stadgarna. OLSGÄRDE VS SAMFALLIGHEISFOR ENING I VELLINGE Ptotokoll fört vid ordinarie stämma tisdagen den 23 mars 2010, kl 19.00 i Herrestorpskolan FOREN'NGSSTAMMA s1 Ordförande Johan Nilsson hälsade välkommen och

Läs mer

Framtiden för TV, Internet och telefoni. Har du myror i TV:n? TV-gruppen Styrelsen Balderslev

Framtiden för TV, Internet och telefoni. Har du myror i TV:n? TV-gruppen Styrelsen Balderslev Framtiden för TV, Internet och telefoni Har du myror i TV:n? TV-gruppen Styrelsen Balderslev Varför? Vår nuvarande leverans av TV som sker via kopparnätet är hotad av gamla kablar. TV bilden kommer succesivt

Läs mer

Sundshultfiber ekonomisk förening Framtiden är här, med eller utan fiber.

Sundshultfiber ekonomisk förening Framtiden är här, med eller utan fiber. 1. Framtiden är här, med eller utan fiber. Nu finns det bidrag att söka under ett antal år, men det är först till kvarn som gäller. Bidragsmöjligheterna ser just nu ut så här: Landsbygsutvecklingsprogrammets

Läs mer

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick 2009-05-31/ESN Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Datum: Utskriven: Lagerbladet, Snickaregatan 22 2009-05-19 2009-06-02 Närvarande medlemmar:

Läs mer

Mienet föreningsinfo februari 2011

Mienet föreningsinfo februari 2011 1 Mienet föreningsinfo februari 2011 Hej alla medlemmar i Mienet! Här kommer lite information om vad som händer på fiberfronten. Men först en liten vädjan om pengar. Inträdesavgift Som ni väl kom ihåg

Läs mer

Villafiber en jämförelse för Lillängen/Storängen/Fannydal

Villafiber en jämförelse för Lillängen/Storängen/Fannydal Totalkostnad Villafiber en jämförelse för Lillängen/Storängen/Fannydal 2014-04-17 Styrelsen för Sicklaöns fibernät ekonomisk förening Redigerad av Dan Sahlin Bakgrund Föreningen bildades

Läs mer

Äntligen kan du ansluta dig till fibernätet Information om att skaffa fiber

Äntligen kan du ansluta dig till fibernätet Information om att skaffa fiber Äntligen kan du ansluta dig till fibernätet Information om att skaffa fiber Grävning ingår Hastighetsjämförelser Så lång tid tar det att ladda ner en dvd-film på 4,7 gb eller 1gb filer. Dvd 1gb ADSL 2

Läs mer