UTSTÄLLNINGAR OCH FÖRESTÄLLNINGAR Om samerna, Nordiska museet och Skansen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTSTÄLLNINGAR OCH FÖRESTÄLLNINGAR Om samerna, Nordiska museet och Skansen"

Transkript

1 UTSTÄLLNINGAR OCH FÖRESTÄLLNINGAR Om samerna, Nordiska museet och Skansen Eva Silvén, Nordiska museet, Stockholm Nordiska museet har sedan länge haft rollen som svenskt nationellt museum för kulturhistoria. Det bildades 1873 under namnet Skandinavisk-etnografiska samlingen, döptes 1880 om till Nordiska museet och flyttade 1907 in i den nuvarande byggnaden, på Djurgården i Stockholm. Museets grundare, Artur Hazelius öppnade också friluftsmuseet Skansen 1891, med avsikten att visualisera en svensk identitet. I föreställningen om nationen och det nya nationella medvetandet spelade platsen en viktig roll, och i de bägge museerna gestaltades nationens territorium genom de olika landskapen, som delar av en helhet. Fram till 1965 utgjorde Nordiska museet och Skansen två delar av samma organisation. 1 En stor samling av föremål, arkivmaterial, fotografier och byggnader åstadkoms snabbt genom riktade insamlingsresor. Redan från början uppmärksammades särskilt en etnisk kategori, nämligen samerna som en del av det svenska, men samtidigt annorlunda. Hazelius samlarintresse har beskrivits som maniskt, och inte minst hans intensiva uppmaningar till sina skaffare på resa i Lappland stödjer en sådan tolkning. Idag omfattar Nordiska museets samiska föremålssamling omkring inventarienummer (men långt fler enskilda fysiska objekt) av vilka närmare hälften kom till museet före I postkoloniala termer har det under de senaste decennierna förts en intensiv och världsomspännande diskussion om hur museer har representerat olika folkslag och folkgrupper i sina utställningar. 3 Försök har också gjorts att finna metoder och arbetssätt som öppnar för mer jämbördiga maktförhållanden mellan institutionerna och de beskrivna folken. 4 Som en del av ett pågående arbete ska jag här i några korta nedslag teckna konturerna av hur föreställningar om samer och samisk kultur har gestaltats i utställningar och iscen- 1 För Nordiska museets och Skansens tidiga historia, se Skansen under hundra år 1991; Nordiska museet under 125 år 1998; Sörlin 1998; Hammarlund-Larsson 2004; Hillström Hammarlund-Larsson T. ex. Exhibiting Cultures 1991; Simpson (1996) T. ex. Clifford 1999; Smith (1999) 2006.

2 EVA SILVÉN Bild 1. Höstflyttning i Lule lappmark, diorama i Skandinavisk-etnografiska samlingen, Foto Axel Lindahl, Nordiska museet. sättningar på Nordiska museet och i någon mån Skansen, med fokus på skärningspunkten mellan politik, pedagogik och estetik.5 Social hierarki och territoriell gestaltning I likhet med många andra européer vid 1800-talets slut hyste Artur Hazelius ett intresse för samerna som kulturhistoriskt fenomen. Det har vid det här laget skrivits en hel del om hur samer och andra exotiska folkgrupper framställdes på det sena 1800-talets världsutställningar, i zoologiska parker och museer.6 Även Hazelius bidrog till den här verksamheten, inledningsvis genom publikdragande iscensättningar i skala 1:1 i Skandinavisk-etnografiska samlingen på Drottninggatan i Stockholm och vid ett par världsutställningar.7 När Skansen öppnade fanns där bland andra byggnader ett flertal kåtor, uttryckligen som komplement till utställningarna i museet. Fram till mitten av 1900-talet vistades samefamiljer periodvis i kåtorna, som levande installationer. De 5 För en snarlik version av denna text på engelska, dock ur en något annorlunda vinkel, se Silvén 2008a. 6 T. ex. Broberg 1982; Ekström 1994; Mathisen 2000; Baglo Ekström 1994: 44,

3 UTSTÄLLNINGAR OCH FÖRESTÄLLNINGAR Bild 2. Lapplägret på Skansen, Foto Bengt Orling, Nordiska museet. skötte renarna och sades för övrigt bo som hemma hos sig i syfte att ge besökarna en verklighetstrogen bild av deras förhållanden.8 Forskare har karakteriserat det här, ibland romantiserande, intresset för det samiska som ett utslag av den koloniala blick som också kom till uttryck i de etnografiska museernas samlingar och i världsutställningarnas utomeuropeiska avdelningar.9 Det var en blick där bland annat samerna fick spela rollen av The Other, framlevande sina liv i ett tidlöst, underutvecklat etnografiskt presens i kontrast till det framväxande, civiliserade västerländska industrisamhället.10 Det här synsättet förstärktes av den anatomiska forskning som på 1800-talet under namnet fysisk antropologi, på 1900-talet rasbiologi, försökte ordna människor i lägre och högre stående raser främst utifrån formen på deras kranier.11 Bland andra grupper blev här samerna lämpliga studieobjekt. Om det kulturella och vetenskapliga intresset för samerna på detta vis kan förstås som en del i det hierarkiska ordnandet av det moderna samhället, går det även att lägga en geopolitisk aspekt på den samiska representationen i museer och utställningar. De renskötande samerna hade sedan urminnes tid rört sig över landområden som först i början av 1900-talet delades upp mellan fyra nationalstater: Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Forskare har 8 Upmark 1916: 151; Nylund T. ex. Gustafsson Reinius Fabian Broberg 1995; Ljungström 2004; Lundmark

4 EVA SILVÉN påpekat att alltsedan 1500-talet hade samerna i en rad kulturhistoriska verk skrivits in i den svenska nationalstatens mytologi. 12 Men för att behålla makten över ett område måste en stat hävda det, visa att det var i bruk, och då blev de nomadiserande samerna utmärkta territorietäckare. 13 Det blev angeläget för den svenska staten att behålla en stor grupp aktiva renskötare, vilket till en del skulle kunna förklara den stränga särartspolitik som i början av 1900-talet gick under benämningen lapp ska vara lapp och som förvägrade samerna tillträde till det framväxande industri- och välfärdssamhället. 14 Samtidigt var det av vikt att samerna stärktes i sin svenska tillhörighet, bland annat genom skolundervisningen, och inte kom att utgöra en nation i nationen. Att skriva in samerna i den svenska kulturhistorien som på Nordiska museet och Skansen skulle alltså kunna tolkas som ett bidrag till att värna det svenska nationella territoriet på Nordkalotten. Identitet och identifikation 1907, sex år efter Hazelius död, färdigställdes Nordiska museets nuvarande byggnad och inför arbetet med de nya utställningarna uppstod en strid om deras innehåll och formspråk. De arkeologiskt inspirerade typologerna, under ledning av Bernhard Salin, segrade över dem som ville föra Artur Hazelius sceniska och miljögestaltande arv vidare, bland dem sonen Gunnar Hazelius. 15 Två rum i museets bottenvåning, Lappska afdelningen, kom att ägnas åt de samiska samlingarna, systematiskt exponerade i rad efter rad. 16 Men på samma sätt som Hazelius i praktiken hade kompletterat sina dioramor med liknande rader av föremål, fanns även här ett par gestaltande arrangemang. Ett sådant var den åkande lulelappen, ett element som brutits ut ur en av Hazelius miljöer och nu under många år förevisades i sin ensamhet: en samisk man i en ackja spänd efter en ren. Men på friluftsmuseet Skansen fanns möjlighet att återskapa helheten. Här arrangerades såväl renkappkörningar som simulerade flyttningsrajder. 17 En annat gestaltande ansats i den nya museibyggnaden var ett antal dräktdockor, sannolikt också rester från Hazelius tidigaste utställningar. Dräkter och klädespersedlar finns bland de tidigast förvärvade föremålen och de utgör idag en stor del av museets samlingar, även de samiska. Att visa upp autentiska dräkter på dockor i naturlig storlek måste ha skapat en möjlighet till 12 Elenius 2006: Jönses Lundmark 2002: Lindberg 1957; Hillström 2006: 259 ff. 16 Hammarstedt Nylund

5 UTSTÄLLNINGAR OCH FÖRESTÄLLNINGAR Bild 3: 1 2. Vem är en dam från Stockholm? Vem är en same från Jämtland? Inga Åhrén till höger var en av Skansens samer. Foto Gösta Florman och Hélène Edlund, Nordiska museet. identifikation som lockade besökarna och väckte lusten att själv prova hur det skulle kunna kännas att vara klädd som en same. Bland det tidiga 1900-talets Stockholmsfotografer fanns några som särskilt öppnade sina ateljéer för sådana identitetsövningar: Hélène Edlund och Gösta Florman. I deras efterlämnade material finns väl arrangerade ateljéfoton av damer i fantasifulla lappdräkter men också några av Skansens samer i sina egna koltar. En del av dessa bilder såldes också som vykort. Den tidens Stockholm skapade uppenbarligen utrymme för ett slags destabilisering av det samiska, där museet och fotoateljén blev nya mediala scener för föreställningar om och fascination inför det samiska. Inte bara museifolket utan även samerna hade en agenda, när de lät sig fotograferas och när de sökte sig till Skansen och andra utställningssammanhang. Med den goda viljan att göra upp med det koloniala förflutna följer risken att i alla lägen framställa samerna som offer, när vår tids förståelser appliceras på historiska förhållanden, offer utan egen vilja, offer för majoritetssamhällets ekonomiska och kulturella exploatering. Men de samer som idag möter vår blick på förra sekelskiftets fotografier, de tittade också tillbaka på den tidens forskare och fotografer. Några var tvingade att samarbeta, några fick betalt, medan andra tog tjänst hos de främmande expeditionerna. Det förminskar inte de orättfärdigheter som ägde rum, men det visar att även samerna var medvetna aktörer i de dåtida kulturmötena Broberg 1990; Jonsson 2008; Nylund

6 EVA SILVÉN Åskådlighet och funktion 1939 fick etnografen Ernst Manker en nyinrättad tjänst som intendent på Nordiska museet med särskilt ansvar för de samiska samlingarna. Manker var forskare och studerade såväl historiska som samtida förhållanden och publicerade sig i både vetenskaplig och populär form. Han inledde en period av intensivt fältarbete och föremålsinsamling, bland annat genomfördes en samtidsundersökning av de samiska områden som skulle komma att läggas under vatten i och med bygget av kraftverket i Porjus. 19 Heliga platser, gravseder samt bilderna på de samiska trummorna fanns bland många andra ämnen som intresserade honom. 20 Under 1930-talet genomgick museets utställningar en totalrenovering. Uppställningarna från 1900-talets början plockades ner och ersattes av nya, präglade av tidens pedagogiska anda, den moderna museitekniken, med tonvikt på åskådlighet, upplevelse och funktionellt samband i stället för studiesamlingar med typologiska serier. En av dessa utställningar var Lapparna, som öppnade efter kriget, 1947, under ledning av Ernst Manker. I sitt efterlämnade arbetsmaterial uttryckte han sina avsikter med utställningen vad gäller just gestaltningen: En skådesamling som på ett suggestivt sätt ger det väsentliga hos kulturen ifråga, dock inte romantik utan realism. Det gamla tapetserandet av väggarna med typserier etc. hör inte skådesamlingen utan studiemagasinet till. Föremålen utställas i möjligaste mån i sitt organiska, funktionella sammanhang. Småplottrigt bildmontage och etiketter bort; endast några stora, svepande bilder. Konstnären in med pensel och stift. Här gäller det också att få luft och rymd kring expositionen så som sig bör med en kultur under bar himmel. Från utställningen finns idag kvar en väggmålning av Folke Ricklund och som föreställer ett fjällsamiskt sommarviste. Förutom Ricklund var andra konstnärer som Helmer Osslund, Ossian Elgström och Nils Nilsson Skum representerade med målningar och teckningar samt Runo Johanson med porträttskulpturer av framstående representanter för samefolket, varmed avsågs bland andra Skum, Johan Turi och Anta Pirak. Framför Ricklunds målning fanns en tältkåta, en förrådsställning och en mansfigur föreställande en renskötare från Karesuando med en uppstoppad hund. I de följande valven skildrades renskötseln och dess produkter, den hårda manliga slöjden och den mjuka kvinnliga samt den andliga kulturen, med seitar och trummor. Längs fönsterväggen löpte ett lågt podium med sommar- och vinterrajder. 19 Manker Kjellström För en något utförligare presentation av Manker, ur ett mångfaldsperspektiv på Nordiska museet, se Silvén 2008b. Jag hoppas under 2009 inleda arbetet med forskningsprojektet Konstruktionen av ett samiskt kulturarv: Ernst Manker och Nordiska museet. 6

7 UTSTÄLLNINGAR OCH FÖRESTÄLLNINGAR Bild 4. Samerna Sigga and Mattias Kuoljok arrangerar 1947 års utställning tillsammans med Ernst Manker. Foto Lennart Nenkler, Nordiska museet. Manker förklarar vidare: Den gamla seriemonteringen har inte helt övergivits utan tillämpats på ett och annat ställe, där så synts lämpligt. Men helst har föremålen utställts i organiska sammanhang som även visar funktionen och något av miljön. Rotslöjdarens verktygskorg visades följaktligen med locket öppet, så att det gick att se verktygen, rottågorna och de påbörjade arbetena. I det likaledes öppna färdskrinet, kisan, låg silver, klädesplagg och småting. Ett uppradande av lappsilvret på en hylla hade varit ganska miljövidrigt. 21 Delar av arbetet skedde i samarbete med representanter för det samiska samhället, som Manker förmodligen lärt känna genom sin forskning och sina fältarbeten. Svenska Morgonbladet gjorde ett stort nummer av att Mattias Kuoljok, en av de medverkande samerna, hade rest till Stockholm med ackja, 21 Jfr även Manker

8 EVA SILVÉN Bild 5: 1 2. Ingångsscenen i 1981 års utställning, före och efter öppnandet. Foto Anders Friberg, Nordiska museet. flyg och tåg för att komma och tala vid vernissagen, där han framhöll lapparnas glädje över att deras kultur och sedvänjor fått en så förnämlig permanent expo som i museets undervåning (30 maj 1947). Konflikt och kritik Först efter trettio år, i slutet av 1970-talet, monterades Mankers utställning ned och ersattes efter några år av Samerna, i samma lokal. Det blev en oerhört detaljerad och heltäckande, kulturhistoriskt redovisande utställning som behandlade bland annat boende, renskötsel, jakt, fiske, skinnberedning, hantverk, dräktskick, skolväsende, organisationer, religion, musik, konst, seder och bruk. Samtidigt knackade samtiden på dörren och fick sin beskärda del i form av en skoter och en renvaktarstuga. I ett senare skede av arbetet inledde utställningsgruppen ett samråd med Samernas Riksförbund, SSR, och Sameföreningen i Stockholm. Samarbetet gick inte särskilt bra, bevarade handlingar visar att några frågor blev särskilt problematiska: framställningen av samisk samtid kontra historia, vissa faktauppgifter samt utställningens anslag och blickfång. 22 Utställningen skulle ha öppnats hösten 1980 men vernissagen sköts upp ett halvår, bland annat beroende på de samiska representanternas motstånd mot den tänkta ingångsscenen, ett möte mellan en same och en björn. Skälet angavs vara att den skulle kunna stärka felaktiga föreställningar om att samerna vill utrota vilda djur. Scenen kom därför att ersättas av en lassokastande man i 22 Utställningsarbetet leddes av Rolf Kjellström, museets dåvarande intendent för samiska frågor. 8

9 UTSTÄLLNINGAR OCH FÖRESTÄLLNINGAR kolt. Vid vernissagen höll SSR:s ordförande Nikolaus Stenberg ett kritiskt anförande, där han bland annat sa: Den utställning vi ser idag har många värdefulla inslag. Enligt vår uppfattning ger den dock inte en fullständig och rättvisande bild av samernas situation idag, t ex effekterna av exploateringarna i sameområdet. Jag tror och hoppas att museet är berett att komplettera utställningen på denna punkt. På så sätt blir den samiska utställningen en levande del i museet. Hela 1980-talet pågick emellertid en diskussion mellan SSR och Nordiska museet om utställningen, den blev som ett sår som bägge höll öppet genom att med månaders mellanrum återvända till samma frågor, år efter år. Det här var en period när samerna började organisera sig i nya former och tala mer med egen röst, samtidigt som Nordiska museet fortfarande var en ledande kanal ut i samhället för kunskap om det samiska inte alls som idag, där museet trots sin speciella ställning och historia ändå är en röst bland många fler, inte minst samernas egen. Det var också en period när forskarna började ställas inför krav på att deras projekt skulle genomföras med direkt samisk medverkan. Det var inte längre självklart för dem att ge sig ut i fält och hämta hem kunskap och material på det klassiskt etnografiska sättet. Postkoloniala perspektiv 2004 monterades Samerna ner och året efter påbörjades arbetet med en ny samisk basutställning. Den öppnade senhösten 2007 under namnet Sápmi. Sverige hade då anslutit sig till 2000-talets nya europeiska minoritetspolitik, och för att öppna utställningen för mer generella minoritets-, urfolks- och identitetsfrågor kom den att baseras på fem teman av större räckvidd, relevanta inte bara för samer utan även för andra etniska grupper, i Sverige och internationellt. Tanken var att temana skulle utgöra utgångspunkter för besökarnas egna reflektioner och för den pedagogiska verksamheten. Medan de tidigare utställningarna hade syftat till att visa samerna och det samiska, var ambitionen nu i stället att rikta blicken mot gränsområden, blandformer och spår av människors möten hur har samerna format det svenska och svenskarna det samiska? Avsikten var inte att presentera en kronologisk berättelse om en folkgrupp utan att ge olika perspektiv på vad det kan betyda att vara same i Sverige, förr och nu. Utställningens fem teman inbegriper såväl historiska som samtida förhållanden. Det första, Ursprung, handlar om historia, släktskap, identitet och etnicitet. Hur har samerna blivit beskrivna av främlingar? Hur identifierar en same sig själv? Det andra temat blev Rätt och orätt, här med inriktning på markrättigheter, juridiska processer, politiska rörelser och självbestämmande. Det tredje temat fokuserar museets föremålssamlingar, under rubriken Hemfört, bortfört, återfört här ställs frågor om insamling, repatriering och 9

10 EVA SILVÉN Bild 6. När utställningen Sápmi öppnade i november 2007 vajade för första gången den samiska flaggan utanför Nordiska museet. Foto Eva Silvén. urfolkens egna kunskaper om sitt materiella kulturarv. Det fjärde temat är Vems blick, vems röst, vems berättelse och handlar om materialet i museets arkiv, inte minst den stora samlingen av fotografier. Det femte och sista temat utgörs av Det tredje rummet, ett postkolonialt begrepp som handlar om hur rörliga och instabila identiteter skapas i kulturmöten och kommer till uttryck genom en blandning av olika materiella och immateriella former. Under arbetets gång blev dessa teman omflyttade och omdöpta, men i huvudsak har de förblivit desamma. Slutligen, eftersom utställningen har två ingångar finns det två sätt att se den: antingen från det nordeuropeiska perspektivet Samer ett folk i fyra länder eller från det globala Samer ett av världens urfolk.23 I utställningsuppdraget ingick att visa museets samiska samlingar. Men som tidigare nämnts är närmare hälften av föremålen förvärvade före 1910 och resten till stor del under talen. Förutom den tidsmässiga diskrepansen mellan samlingarna och utställningens teman gjorde sig en envis problematik 23 Silvén

11 UTSTÄLLNINGAR OCH FÖRESTÄLLNINGAR påmind. Utgör samlingarna en positiv kontituitet i form av igenkännbara symboler som bekräftar den samiska historien? Eller blir de bromsklossar som ständigt återför samerna till att vara ett historiskt fenomen? Det var inte självklart hur museets föremålssamlingar skulle kunna förenas med frågor om dagens etniska och identitetspolitiska strävanden. Lösningen blev att väva in Nordiska museet i berättelsen, eftersom museet haft stor betydelse i skapandet av bilden av samerna ända sedan 1800-talets slut. Ett sätt att vara same i Sverige är och har varit att vara representerad i Nordiska museet. Alla Nordiska museets samiska utställningar har varit barn av sin tid och sina politiska konjunkturer, vad gäller innehåll, frågeställningar, form, pedagogik, samarbetsformer och mottagande. Alla har betytt något i sin samtid och både speglat och skapat sociala relationer och andra maktförhållanden. Denna gång har en samisk referensgrupp med representanter från sju organisationer och institutioner kontinuerligt deltagit i arbetsprocessen, medan enskilda samer har medverkat i olika delproduktioner. Såtillvida är utställningen ett uttryck för det inledningsvis nämnda samarbets- och dialogorienterade paradigm som under de senaste decennierna formats i postkolonialismens efterdyningar. Museer tillhör de kulturinstitutioner som kan utgöra contact zones, forum för kulturmöten, för interaktion, kommunikation och förhandling mellan olika förståelseformer, även om tidigare assymetriska maktrelationer i grunden kvarstår. 24 Vilka möjligheter, problem och vetenskapliga konsekvenser sådana ambitioner kan medföra är en fråga i den internationella forskardebatten, där även arbetet inför utställningen Sápmi kommer att ingå, som ett empiriskt exempel i en kommande avhandling. 25 Avslutningsvis ansluter också det senaste i raden av samiska invigningstal till detta postkoloniala paradigm. I sitt anförande den 8 november 2007 ville Lars-Anders Baer, styrelseordförande i svenska Sametinget, se den nya utställningen som ett led i en avkolonisationsprocess och hyste en förhoppning om att den ska kunna bidra till en fruktbar dialog, tillit och försoning mellan det samiska och det svenska. Referenser Baglo, Cathrine Samer på ville veger?: om levende utstillinger, antropologi og vitenskapelige praksiser. Nordisk Museologi 2006: 1, s Broberg, Gunnar Lappkaravaner på villovägar: antropologin och synen på samerna fram mot sekelskiftet Lychnos 1981/82, s Bakom och framför kameran. Västerbotten 1990: 2, s Pratt 1992; Clifford Carine A. Durand, doktorand i socialantropologi, University of Cambridge, Storbritannien; jfr Durand 2008: 165 ff. 11

12 EVA SILVÉN Statlig rasforskning: en historik över Rasbiologiska institutet (Ugglan 4). Lund: Lunds universitet. Clifford, James Museums as contact zones. Representing a Nation: A Reader: Histories, Heritage and Museums, s.. Red. D. Boswell & J. Evans. London: Routledge. Durand, Carine Ayélé Urfolk, internationella nätverk och museer. För Sápmi i tiden, (Fataburen 2008), s Ekström, Anders Den utställda världen: Stockholmsutställningen 1897 och 1800-talets världsutställningar (Nordiska museets handlingar 119). Stockholm: Nordiska museet. Elenius, Lars Nationalstat och minoritetspolitik: samer och finskspråkiga minoriteter i ett jämförande nordiskt perspektiv. Lund: Studentlitteratur. Exhibiting Cultures: The Poetics and Politics of Museum Display. Red. I. Karp & S. D. Lavine. Washington 1991: Smithsonian Institution Press. Fabian, Johannes Time and the Other: How Anthropology Makes its Object. New York: Columbia University Press. För Sápmi i tiden (Fataburen 2008). Red. C. Westergren & E. Silvén. Stockholm: Nordiska museet. Gustafsson Reinus, Lotten Materializing modernity: Swedish imaginations and Congolese objects at the ethnographic and missionary exhibition in Stockholm Encountering Foreign Worlds: Experiences at Home and Abroad. Proceedings from the 26th Nordic Congress of Historians, Reykjavik 8 12 August 2007, s Red. C. Folke Ax et al. Reykjavík: Háskólaútgáfan. Hammarlund-Larsson, Cecilia I denna tid af slapp nationalkänsla : om Artur Hazelius, vetenskapen och nationen. Samhällsideal och framtidsbilder: perspektiv på Nordiska museets dokumentation och forskning, s Red. C. Hammarlund- Larsson & B. G. Nilsson & E. Silvén. Stockholm: Carlssons Skärskådad samling: samiskt kulturarv i Nordiska museet. För Sápmi i tiden, (Fataburen 2008), s Hammarstedt, Nils Edvard Lappska afdelningen. Stockholm: Nordiska museet. Hillström, Magdalena Ansvaret för kulturarvet: studier i det kulturhistoriska museiväsendets formering med särskild inriktning på Nordiska museets etablering (Linköping Studies in Arts and Science 363). Linköping: Linköpings universitet. Jonsson, Johan Samer i bild bilder av samer: ett fotografi med tre berättelser. För Sápmi i tiden, (Fataburen), s Jönses, Lars Samerna i den kulturella konstruktionen av territoriet. För Sápmi i tiden, (Fataburen 2008), s Kjellström, Rolf Nordiska museets sameforskning. Nordiska museet under 125 år, s Red. H. Medelius & B. Nyström & E. Stavenow-Hidemark. Stockholm: Nordiska museet. Lindberg, Ernst-Folke Gunnar Hazelius och Nordiska museets installationsfråga. Rig 1957, s.. Ljungström, Olof Oscariansk antropologi: etnografi, förhistoria och rasforskning under sent 1800-tal. Hedemora: Gidlunds. Lundmark, Lennart Lappen är ombytlig, ostadig och obekväm... : svenska statens samepolitik i rasismens tidevarv. Umeå: Norrlands universitetsförlag Allt som kan mätas är inte vetenskap: en populärhistorisk skrift om Rasbiologiska institutet (Forum för levande historia, Skriftserie 2007: 4). Stockholm: Forum för levande historia. 12

13 UTSTÄLLNINGAR OCH FÖRESTÄLLNINGAR Manker, Ernst Det nya fjällvattnet: forskningar och upplevelser bland lapparna kring Akkajaure. Stockholm: Medéns The Lapps: Guide to the Exhibits in Nordiska Museet and at Skansen Open- Air Museum. Stockholm: Nordiska museet. Mathisen, Stein R Travels and narratives: itinerant constructions of a homogenous Sami heritage. Folklore, Heritage Politics and Ethnic Diversity: A Festschrift for Barbro Klein (Mångkulturellt centrum 2000:1), s Red. P. Anttonen et al. Tumba: Mångkulturellt centrum. Nordiska museet under 125 år. Red. H. Medelius & B. Nyström & E. Stavenow- Hidemark. Stockholm 1998: Nordiska museet. Nylund, Anna-Vera Sameliv på Skansen: om natur och kultur, upplevelser och lärande. För Sápmi i tiden, (Fataburen 2008), s Pratt, Mary Louise Imperial Eyes: Travel Writing and Transculturation. London: Routledge. Silvén, Eva. 2008a. Staging the Sami: narrative and display at the Nordiska Museet in Stockholm. Comparing: National Museums, Territories, Nation-Building and Change (Linköping Electronic Conference Proceedings), s Red. P. Aronsson & A. Nyblom. Linköping: Linköping University Electronic Press. 2008b. Cultural diversity at the Nordiska Museet in Stockholm: outline of a story. Scandinavian Museums and Cultural Diversity (Unesco Series Museums and Diversity), s Red. K. Goodnow & H. Akman. Paris: Unesco. (Under utgivning.) Silvén, Eva et al Sápmi om att vara same i Sverige / Sápmi makkár lea leahkit sápmelaš Ruotas / Sápmi on being Sami in Sweden. Stockholm: Nordiska museet. (Utställningskatalog.) Simpson, Moira G. (1996) Making Representations: Museums in the Post- Colonial Era (The Heritage). London: Routledge. Skansen under hundra år. Red. A. Biörnstad. Höganäs 1991: Wiken. Smith, Linda Tuhiwai. (1999) Decolonizing Methodologies: Research and Indigenous Peoples. London: Zed Books. Sörlin, Sverker Artur Hazelius och det nationella arvet. Nordiska museet under 125 år, s Upmark, Gustaf Skansen 25 år. Fataburen 1916, s

Svenska etnologer och folklorister. Svenska etnologer och folklorister. Redaktörer: Mats Hellspong och Fredrik Skott

Svenska etnologer och folklorister. Svenska etnologer och folklorister. Redaktörer: Mats Hellspong och Fredrik Skott Svenska etnologer och folklorister Ett ämnes historia är dess företrädares. I Svenska etnologer och folklorister möter vi internationellt kända forskare men också sådana som verkat mer på lokal nivå. Här

Läs mer

NORDISKA MUSEET SAMDOKSEKRETARIATET. Samdok-forum 2011/4. Samdok

NORDISKA MUSEET SAMDOKSEKRETARIATET. Samdok-forum 2011/4. Samdok NORDISKA MUSEET SAMDOKSEKRETARIATET Samdok-forum 2011/4 Samdok 1 Innehåll Vi vill fortsätta! Anna Ulfstrand 3 COMCOL. Eva Fägerborg 3 Samdok en organisation mittemellan. Bodil Axelsson 5 Refl exiva utmaningar

Läs mer

DEN OFRIVILLIGE TURISTFÖRETAGAREN - OM SAMISK UPPLEVELSETURISM I SVERIGE. Av Margareta Ivarsson e-post: mi@margaretaivarsson.se

DEN OFRIVILLIGE TURISTFÖRETAGAREN - OM SAMISK UPPLEVELSETURISM I SVERIGE. Av Margareta Ivarsson e-post: mi@margaretaivarsson.se DEN OFRIVILLIGE TURISTFÖRETAGAREN - OM SAMISK UPPLEVELSETURISM I SVERIGE Av Margareta Ivarsson e-post: mi@margaretaivarsson.se Jokkmokks marknad. Foto: Margareta Ivarsson Kurs: Nordkalotten Samiska Kulturperspektiv,

Läs mer

Gäller vanligt folkvett också för akademiker? Rapport från ett seminarium om makt och etik

Gäller vanligt folkvett också för akademiker? Rapport från ett seminarium om makt och etik Gäller vanligt folkvett också för akademiker? Rapport från ett seminarium om makt och etik CBM:s skriftserie 38 Bör citeras: Bockgård, Gustav & Håkan Tunón (red.) 2010. Gäller vanligt folkvett också för

Läs mer

Institutionen för tematisk utbildning och forskning ITUF Campus Norrköping. Medeltid i samtid. Anne Haugaard

Institutionen för tematisk utbildning och forskning ITUF Campus Norrköping. Medeltid i samtid. Anne Haugaard Institutionen för tematisk utbildning och forskning ITUF Medeltid i samtid Salvestaden en rekonstruktion i mellanlandet Magisteruppsats från programmet Kultur, samhälle, mediegestaltning 2004 Linköpings

Läs mer

Diskriminering av samer

Diskriminering av samer Diskriminering av samer samers rättigheter ur ett diskrimineringsperspektiv DO:s rapportserie 2008:1 Diskriminering av samer samers rättigheter ur ett diskrimineringsperspektiv Ombudsmannen mot etnisk

Läs mer

Förvandlingen. av fyra fabriksområden i Nacka

Förvandlingen. av fyra fabriksområden i Nacka Förvandlingen av fyra fabriksområden i Nacka En dokumentation av omvandlingsprocessen i fyra industriområden i Nacka kommun: Augustendal Nacka strand, Järla Järla sjö, Atlas Copcoområdet Sickla köpkvarter

Läs mer

Industrisamhällets kulturarv i praktik och forskning nuläge och framtid Arbetets museum 11-12 oktober 2012

Industrisamhällets kulturarv i praktik och forskning nuläge och framtid Arbetets museum 11-12 oktober 2012 Industrisamhällets kulturarv i praktik och forskning nuläge och framtid Arbetets museum 11-12 oktober 2012 Dokumentation Jan af Geijerstam (red.) Omslaget till denna dokumentation visar en del av Norrköpings

Läs mer

Biblioteken och de nationella minoriteterna

Biblioteken och de nationella minoriteterna Biblioteken och de nationella minoriteterna hur svenska folkbibliotek arbetar för romer, judar, tornedalingar, samer och sverigefinnar. Sara Ahlryd, Lotta Vigur, Joacim Hansson Avdelningen för biblioteks-

Läs mer

DÖDENS RITER OCH PLATSER I MÅNGFALDENS SVERIGE. Ett projekt initierat av Kulturmötesgruppen, samdok

DÖDENS RITER OCH PLATSER I MÅNGFALDENS SVERIGE. Ett projekt initierat av Kulturmötesgruppen, samdok DÖDENS RITER OCH PLATSER I MÅNGFALDENS SVERIGE Ett projekt initierat av Kulturmötesgruppen, samdok Skriften är sammanställd i augusti 2002 av Mångkulturellt centrum med bidrag från Kulturen i Lund. Omtryckt

Läs mer

Östgötar finns dom? Om östgötska identiteter och den roll de spelat och kan spela för samhällsförändringen.

Östgötar finns dom? Om östgötska identiteter och den roll de spelat och kan spela för samhällsförändringen. Östgötar finns dom? Om östgötska identiteter och den roll de spelat och kan spela för samhällsförändringen. Red. Peter Aronsson, Lars Kvarnström & Helena Kåks Rapport 2005:1 Centrum för kommunstrategiska

Läs mer

Den gränslösa slöjden Eva Melldahl

Den gränslösa slöjden Eva Melldahl Den gränslösa slöjden Eva Melldahl Nämnden för hemslöjdsfrågor 2013-09-26 Inledning Under det tvååriga projektet Den internationella och interkulturella hemslöjden har fokus varit på de faktorer som styr

Läs mer

ett ursprungsfolk i Sverige

ett ursprungsfolk i Sverige samer ett ursprungsfolk i Sverige Photo: Frida Hedberg Tiderna förändras Kulturer påverkas, förändras och smälter emellanåt samman. Samer och andra folk har levt sida vid sida under många hundra år i det

Läs mer

Kulturell, administrativ eller funktionell region?

Kulturell, administrativ eller funktionell region? Institutionen för Samhällsvetenskap Kulturell, administrativ eller funktionell region? En analys av Region Skåne och Västra Götalandsregionen G3-uppsats i Statsvetenskap Höstterminen 2009 Handledare: Carina

Läs mer

Brott och Straff Nu och då

Brott och Straff Nu och då LÄRARPROGRAMMET Brott och Straff Nu och då En studie av hur elever i årskurs åtta upplever en historisk upplevelsedag Författare: David Gustafsson & Linda Pros Examensarbete 15 hp Avancerad nivå Höstterminen

Läs mer

Lektionsupplägg. Pedagogiskt material (O)mänskligt. Innehållsförteckning

Lektionsupplägg. Pedagogiskt material (O)mänskligt. Innehållsförteckning Lektionsupplägg Pedagogiskt material (O)mänskligt Innehållsförteckning Kapitel 1 Materialets form och innehåll... 3 Hur ska materialet användas?... 3 Hur är det uppbyggt?... 3 Till vem riktar sig materialet?...

Läs mer

Naturen för mig. Nutida röster och kulturella perspektiv. Institutet för språk och folkminnen i samarbete med Folklivsarkivet, Lunds universitet

Naturen för mig. Nutida röster och kulturella perspektiv. Institutet för språk och folkminnen i samarbete med Folklivsarkivet, Lunds universitet Naturen för mig Naturen för mig Nutida röster och kulturella perspektiv Institutet för språk och folkminnen i samarbete med Folklivsarkivet, Lunds universitet Göteborg 2014 Innehåll Förord... 9 För mig

Läs mer

Unescos konvention om skydd för det immateriella kulturarvet

Unescos konvention om skydd för det immateriella kulturarvet Unescos konvention om skydd för det immateriella kulturarvet Bakgrund, Sveriges arbete med konventionen, synpunkter och tankar SVENSKA UNESCORÅDETS SKRIFTSERIE NR 1/2005 Svenska Unescorådet Unescos konvention

Läs mer

Möten mellan olika kulturer

Möten mellan olika kulturer Institutionen för Tematisk Utbildning och Forskning Campus Norrköping Möten mellan olika kulturer Shanis Amid Monica Hinz Pontus Pfeiffer Arsim Zekaj En antologi från Samhälls- och kulturanalys år 2005

Läs mer

NORDISKA MUSEET SAMDOKSEKRETARIATET. Samdok-forum 2011/2. Samdok

NORDISKA MUSEET SAMDOKSEKRETARIATET. Samdok-forum 2011/2. Samdok NORDISKA MUSEET SAMDOKSEKRETARIATET Samdok-forum 2011/2 Samdok 1 Innehåll Från Samdoksekretariatet 3 Eva Fägerborg Konsten att samla med sans och måtta 5 Håkan Liby Nätnärvaro en spaning på offentliga

Läs mer

Rätten att definiera sig själv i mötet

Rätten att definiera sig själv i mötet Rätten att definiera sig själv i mötet Livsberättelser av lärarstudenter med annan etnicitet än svensk i mötet med svenska skolan och samhället Mirja Betzholtz Examensarbete 15 högskolepoäng Vårterminen

Läs mer

Ett museum skall irritera

Ett museum skall irritera Särtryck ur: Årsbok 2012 KVHAA Stockholm 2012 (isbn 978-91-7402-413-5, issn 0083-6796) JOHAN HEGARDT Ett museum skall irritera historiska museet satt i dess politiska sammanhang Inledning För några år

Läs mer

Vad är ett nationalmuseum?

Vad är ett nationalmuseum? Särtryck ur: Årsbok 2010 KVHAA Stockholm 2010 (isbn 978-91-7402-398-5, issn 0083-6796) PET E R A RONSSON Vad är ett nationalmuseum? Fransk a revolutionen och Napoleons erövringar förändrade museilandskapet

Läs mer

Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer?

Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer? Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer? Med utgångspunkt från Moderna Museets utställning Konstplaneten Bild: Moderna Museet, Stockholm 1 Rapport i Konstpedagogik, Stockholms Universitet

Läs mer

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd 2004.09.23 Leif Jonsson (sic!) Bergsgatan 14 B 151 42 SÖDERTÄLJE leifjons@spray.se 08/550 402 00 070/2955134 Leif Jonsson och Statens historiska museum

Läs mer

Gästredaktör för numret 2. Anne-Li Lindgren: Utbildningsmedier, kulturperspektiv och ett kritiskt barnperspektiv 8

Gästredaktör för numret 2. Anne-Li Lindgren: Utbildningsmedier, kulturperspektiv och ett kritiskt barnperspektiv 8 INNEHÅLL Gästredaktör för numret 2 Karin Helander: Introduktion 3 Anne-Li Lindgren: Utbildningsmedier, kulturperspektiv och ett kritiskt barnperspektiv 8 Anna Sparrman: Barnkulturens sociala estetik 25

Läs mer

2010/098, oktober 2013 HandikappHistoriska Föreningen och Stiftelsen Nordiska museet

2010/098, oktober 2013 HandikappHistoriska Föreningen och Stiftelsen Nordiska museet Slutrapport för projektet Utveckling av handikapphistorisk och kulturhistorisk dokumentation och erfarenhetsutbyte, HAIKU. 2010/098, oktober 2013 HandikappHistoriska Föreningen och Stiftelsen Nordiska

Läs mer

TID FÖR MÅNGFALD Utgångspunkter och resultat Enkätundersökningen Kartläggning av årsredovisningar Intervjuundersökningen

TID FÖR MÅNGFALD Utgångspunkter och resultat Enkätundersökningen Kartläggning av årsredovisningar Intervjuundersökningen TID FÖR MÅNGFALD Utgångspunkter och resultat Enkätundersökningen Kartläggning av årsredovisningar Intervjuundersökningen En studie av de statligt finansierade kulturinstutitionernas arbete med etnisk och

Läs mer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer UTVÄRDERINGSRAPPORT Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer Forskare från Malmö högskola har på uppdrag av Arvsfondsdelegationen följt upp och utvärderat ett antal aktuella projekt som genomförts

Läs mer

Inledning: Genusforskning som en rymd genomkorsad av förståelsevägar

Inledning: Genusforskning som en rymd genomkorsad av förståelsevägar 1 Inledning till antologin Genusvägar, redigerad av mig, publicerad av Liber, Malmö, 2002. Avsikten med boken var att presentera hur genusforskningen utvecklats och för närvarande (dvs 2002) ser ut inom

Läs mer