VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2000

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2000"

Transkript

1 Institutionen för landskapsplanering Ultuna VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2000 FORSKNING OCH UTVECKLING Pågående och rapporterad /Clas Florgård Pågående Pedagogik: 7. Bildens didaktiska betydelse. Ansvarig och handledare: Bobo Hjort. Forskarstuderande: Ylva Dahlman. Anslagsgivare: BFR: Bobo Hjort 350 ksek/år; Ylva Dahlman SLU. 43. Bildtänkandets pedagogik, 3. Att använda sig av studenternas frågor. Ylva Dahlman. Anslagsgivare: SLU, pedagogiska utvecklingsenheten, kr. 44. Miljöer för lärande. Handledare: Mats Lieberg. Biträdande handledare: Clas Florgård. Forskarstuderande: Susan Paget. Anslagsgivare: Movium 600 ksek, Skolverket 100 ksek. 51. ILU, Skolgårdsprojetet. Tuula Eriksson. Anslagsgivare: SLU, pedagogiska utvecklingsenheten Informationsteknologi i mark- och landskapsplanering: Trädgårdsvetenskap: 45. Växtutveckling (fortsättning på tidigare projekt på Skogsgenetiska institutionen, finansierade av SNV, WWF, SLF och Jordbruksverket) nu finansierat av Sveplant, odlarorganisationen inom TRF. Samarbete med skogsgenetiska. Tomas Lagerström. Uthållig samhällsbyggnad: Postadress Besöksadress Tel Fax Box 7012 Ulls väg 28 B UPPSALA

2 9. Naturmark som resurs i bebyggelseplanering. Clas Florgård. Projektstart: Finansiärer: BFR , Clas Florgård HB , Clas Florgård privat , Institutionen för landskapsplanering Ultuna ordinarie budget Utveckling av kretsloppsanpassade avloppssystem i befintlig bebyggelse. Tuula Eriksson. Anslagsgivare: BFR. Totalt ca 300 ksek. 2(10) 11. Att integrera lantbruk med befintliga bostadsområden. Ansvarig: Torbjörn Suneson. Handledare: Clas Florgård. Doktorand: Carina Lindkvist. BFR, FRN och SLU ca 400 ksek/år, nu Institutionen för landskapsplanering Ultuna ordinarie budget. 12. Stadsplanering för bärkraftig bebyggelse. FRN, handläggare Mats Rolén. 2 MSEK/3 år. Projektledare: Per G Berg. Assistent: Gunnel Nycander. 13. Bärkraftigt boende - ekologisk bärkraft och boendekvalitet i olika stadstyper. Handledare: Clas Florgård. Forskarstuderande: Fredrik Wallin, fakultetsdoktorand. 14. Miljövärdering av byggnader - delprojekt utemiljö. Delprojektledare: Clas Florgård. Uppdrag från KTH, Institutionen för byggd miljö, Gävle. Finansieras över Institutionen för landskapsplanering Ultuna ordinarie budget. 15. Ljud i utemiljö : Nyanserad hantering av ljud i utemiljö - problemanalys, metod och dokumentation av auditiva förebilder. Ansvarig och handledare: Clas Florgård. Biträdande handledare: Per G Berg. Forskarstuderande: Per Hedfors. BFR 900 ksek , SJFR 1301 ksek SUPERBS. Sustainable Urban Patterns around the Baltic Sea. Interreg II C euro.1 Juli Juli Projektansvarig: Per G Berg. Rapport under bearbetning. 39. Sustainability Resources and Social Acceptance in Three Townscape Neighbourhoods. BFR : 2125 ksek, SABO: 600 ksek. Projektansvarig: Per G Berg. 42. Miljövärdering av bebyggelse - Utemiljö. BFR 1,174 MSEK Delprojektledare och handledare: Clas Florgård. Doktorand ska tillsättas. Biologisk markbyggnad: 16. Efterbehandling av dagbrott, gråbergsupplag och anrikningssandupplag vid Aitikgruvan. Clas Florgård. Uppdrag från Boliden Mineral via Inst för markvetenskap, Stig Ledin. Ca SEK/år. Landskapsarkitekturens moderna historia: 17. Landskapsarkitekturens moderna historia. Torbjörn Suneson. Finansiering: Institutionen för landskapsplanering Ultuna ordinarie budget 28. Tillkomsten av landskapsarkitektutbildningen vid SLU. Torbjörn Suneson. Anslagsgivare: Enheten för pedagogisk utveckling, SLU 300 ksek.

3 29. Knut Forsberg landskapsarkitekt. Torbjörn Suneson. Finansiering: Institutionen för landskapsplanering Ultuna ordinarie budget Kulturmiljövård och planering: 46. Grönsööprojektet - metodutveckling för vård och bevarande av historiska parker. Ansvarig och projektledare Torbjörn Suneson. Medverkande Tomas Lagerström, Sophia Norrman. Forskarstuderande: Anna Tandre. Finansiering: Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond, 800 ksek /år t.o.m Miljökonsekvensbeskrivningar: 34. Centrum för miljökonsekvensbeskrivning (MKB) vid SLU, Uppsala. 3(10) 41. Projekt Utredning Hallandsås (PUH). Delprogram för riskbedömning för känsliga biotoper och växter samt jord- och skogsbruk. Fortsatt uppföljning. Ansvarig och handläggare: Clas Florgård. Underkonsulter: Institutionen för markvetenskap (statsagronom Harry Linnér, universitetslektor Gunn Persson) och Institutionen för skoglig marklära (professor Mats Olsson, försöksledare Gunnar Wiklander). Uppdragsgivare: Banverket. 47. Environmental assessment of nuclear waste disposal - process and priorities. Ansvarig handläggare: Josefin Päiviö. Uppdrag från NORDREGIO. 48. Ljudbilder från Uppsala: Soundscapes of Uppsala. Cd-produktion 500 ex. Ansvarig: Per Hedfors SEK. Miljötorget, Uppsala kommun. År Agrarhistoria: 23. Experimentalfältet: Kungl. Lantbruksakademiens experiment- och försöksverksamhet på Djurgården i Stockholm Ansvarig och handledare: Janken Myrdal. Doktorand: Ulrik Lange. Disputation Tithes and grain production in Sweden in the 16th and 17th centuries. Ansvarig och handledare: Janken Myrdal. Doktorand: Lotta Leijonhufvud. Finansiering: SJFR. 25. Bruket av träd och buskar i äldre odlingslandskapet. Ansvarig och handledare: Janken Myrdal. Doktorand: Håkan Slotte. Disputation Jordbrukets uthållighet i ett historiskt perspektiv. Ansvarig och handledare: Janken Myrdal. Doktorand: Åsa Domeij. SJFR. 27. Skrivande 1800-talsbönder och deras värderingar. Ansvarig: Janken Myrdal. Handläggare: Britt Liljewall. HSFR. 38. Hägnaderna, landskapet och byalaget. Ansvarig: Janken Myrdal. Doktorand: Örjan Kardell. Anslagsgivare: Riksbankens jubileumsfond, 530 ksek/år

4 4(10) 52. Djursyn - Synen på och behandling av husdjur från 1800-tal till 2000-tal. Ansvarig och handledare: Janken Myrdal. Doktorand: Niklas Cserhalmi. Fakultetsfinansierad doktorandtjänst. 53. Boskap och betestryck i svenska naturbetesmarker Ansvarig och handledare: Janken Myrdal. Doktorand: Anna Dahlström. MISTRA. Miljökommunikation 35. Farmers Role in Developing Sustainable Food Production Systems. Ingår i Mat 21- programmet. Handledare: Ulrich Nitsch. Doktorand: Magnus Ljung. MISTRA ca 500 ksek/år Aktörssamverkan i uthållig livsmedelsproduktion. Handledare: Ulrich Nitsch. Doktorand: Lotten Westberg. Stiftelsen Lantbruksforskning 375 ksek Konflikt och samverkan vid användning av vattendrag. Handledare Ulrich Nitsch. Doktorand Lars Hallgren. Fakultetsfinansierad doktorandtjänst Moderniseringsprocessens inverkan på landsbygden. Handledare Kjell Havnevik. Doktorand Yvonne Gunnarsdotter. Fakultetsfinansierad doktorandtjänst Avlagda akademiska forskarexamina FD Lange, Ulrik Slotte, Håkan Avhandlingar Lange, U Experimentalfältet. Kungl. Lantbruksakademiens experiment- och försöksverksamhet på Djurgården i Stockholm Agraria 225 Slotte, H Lövtäkt i Sverige och på Åland. Metoder och påverkan på landskapet. Agraria 236 Publicering 2000 i institutionens skriftserie Samhälls- och landskapsplanering (ShL) ISSN Wallentinus, Hans-Georg Vägars effekter på fågelliv och klövvilt. SLU, Institutionen för landskapsplanering Ultuna, Samhälls- och landskapsplanering nr 8. Uppsala Eckerberg, Klas AutoCAD för markprojektering. SLU, Institutionen för landskapsplanering Ultuna, Samhälls- och landskapsplanering nr 9. Uppsala

5 Lagerström, Tomas, Suneson, Torbjörn & Zelander, Katarina Grönsöö - parkens historia och vårdprogram. SLU, Institutionen för landskapsplanering Ultuna, Samhällsoch landskapsplanering nr 10. Uppsala 5(10) Florgård, Clas, Linnér, Harry, Olsson, Mats, Olsson, Susanna, Persson, Gunn & Wiklander, Gunnar Grundvattensänkning på Hallandsås. Effekter på natur, jordbruk och skogsbruk. SLU, Institutionen för landskapsplanering Ultuna, Samhälls- och landskapsplanering nr 11. Uppsala Florgård, Clas Miljövärdering utomhus. Tillämpning av EcoEffect-metoden på utemiljö. SLU, Institutionen för landskapsplanering Ultuna, Samhälls- och landskapsplanering nr 12. Uppsala Övrig publicering och rapportering 2000 Dahlman, Y. Bildtänkandets pedagogik, 2. Intervju med Betty Edwards 11 juni Pedagogiskt utvecklingsarbete nr 51, Uppsala 2000 Elg, R. & Lagerström, T Gimo alléer Vårdprogram Vårdplan Florgård, C. Fler vägar ger fler bilar - satsa på "X2000". Svenska Dagbladet , s 10 Florgård, C Long-term Changes in Indigenous Vegetation Preserved in Urban Areas. Landscape and Urban Planning, Volume 52, no , pp Florgård, C. Vegetationsytorna har glömts bort i nya AMA. Grönyteleverantörerna 3/00, s 20 Florgård, C Long-term Changes in Indigenous Vegetation Preserved in Urban Areas. Landscape and Urban Planning 748 (2000). 17 p. (In press.) Granvik. M Miljö och hållbar samhällsutveckling: Är Petrozavodsk redo för lokalt Agenda 21-arbete? Nordisk Öst Forum Nr 1. Oslo: Scandinavian University Press.s Gunnarsdotter, Y Moderniseringsprocessens inverkan på landsbygden - konflikt och samverkan kring skog och jakt. I: Haraldsson, Kjell (red) Tankar kring lokal och regional utveckling inför det nya årtusendet. Antologi från Forskarforum SIR-rapport 116:2000. Östersund. Hallgren, L Aktörsamverkan för lärande och beslutsfattande. Rapport till MISTRA Hedfors, Per Ljudbilder från Uppsala/Soundscapes of Uppsala. (CD). Miljötorget Uppsala Isling, B. & Suneson, T Gunnar Martinsson I Svensk trädgårdskonst Byggförlaget, Stockholm Ljung, M. & Gibbon, D Toward sustainable rural livelihoods: The emergence of colearning approaches in Swedish agriculture. In Cerf, M et al (Eds.). Cow up a tree:

6 6(10) Knowing and Learning for Change in Agriculture. Case Studies from Industrialised Countries. Versailles: INRA, s Ljung, M. & Emmelin, A The Development of Farmers Dialogue: The Decision Making Process Behind a Facilitated Learning Process in Swedish Agriculture. Proceedings from the 4 th European Symposium on Farming and Rural Systems Research and Extension, 3-7 th of April, Volos, Greece, s Ljung, M., Gibbon, D. & Richert, A Extended study circles as a means of facilitating change towards sustainable management of ecosystems: Is there a new role for agricultural universities? In Doppler, W and A Koutsouris (Eds.). Rural and Farming Systems Analyses: Environmental Perspective. Proceedings of the 3 rd European Symposium of the Association of Farming Systems Research and Extension in Hohenheim, Germany, March th, Weikersheim: Margraf Verlag, s Ljung, M. och Westberg, L Om konsten att samarbeta. I LRF (red). Nötköttsproduktion genom företagssamverkan. Bondeföretagaren. Stockholm: LRF, s Bergström, M., Hellqvist, R and Ljung. M Farm Certification: Implementing and using quality and environmental management systems in Swedish agriculture. In Lundén, S and J Vickery (Eds.). Adding Value through Environmental Marketing: Opportunities for Food Producers, Processors and Retailers. Proceedings from a conference that took place in Madison, Wisconsin, USA, December 6-7 th, Minneapolis, MN: IATP, s Ljung, M Utbildning, javisst! Men med eftertanke. I LRFs och SCBs Miljöredovisning för svenskt jordbruk. Stockholm: LRF. Myrdal, J Senmedeltidens samhällssystem och bonderesningar, recension av Peter Reinholdsson: Uppror och resningar. Historisk tidskrift s Myrdal, J Society and land use in a long-term perspective: towards a theory. Environmental changes in Fennoscandia during Late Quaternary (Lundqua report 37), s Myrdal, J Förord i Carl-Johan Gadd, Den agrara revolutionen, s 8 Myrdal, J. Anmälan av Dick Harrison Stora döden. Clio 7/2000 s 3-4 Myrdal, J Det medeltida jordbrukets kris. Populär historia 4/2000 s Nitsch, Ulrich The Art of Environmental Communication. In Lars J.Lundgren (ed), Knowing and Doing - on Knowledge and Action in Environmental Protection, Stockholm, The Swedish Environmental Protection Agency, pp Suneson, T. & Tandre, A Skytteanums park historik och vårdplan. Rapport till Skytteanska stiftelsen och Uppsala Akademiförvaltning. Suneson, T Knut Forsberg I: Svensk trädgårdskonst Byggförlaget, Stockholm

7 7(10) Wallentinus, H.-G Hur en väg påverkar fågelfaunan. Fåglar i Uppland 27(3): Mörtberg, U & Wallentinus, H.-G Red-listed forest bird species in an urban environment - assessment of green space corridors. Landscape and Urban Planning 50: Suneson, T. Modern Parks in Sweden. In Simms, B. (ed) The City Park in the Next Millenium. London. (under utgivning) Bidrag till konferenser Hedfors, P Psychoacoustical evaluation as a basis for the development of methods in physical planning and landscape architecture. Internoise, Aug , Vol. 4, Nice, France. Ljung, M The Me s and We s of Complex Problem Solving: An Interactionistic Analysis of Collaborative Learning Processes in Natural Resource Management. Paper presented at the 8 th International Symposium on Society and Resource Management: Transcending Boundaries Natural Resource Management from Summit to Sea, nd of June, 2000, in Bellingham, Washington, USA. Abstract i Proceedings. Päiviö, J. & Wallentinus, H-G Back to the future. Where will impact assessment be in 10 years, and how to get there? Deltagande och presentationer: SEA in Swedish Sida's development cooperaton programs (Wallentinus), EIA of the Hallandsås ridge railway tunnel (Päiviö & Wallentinus). International Association of Impact Assessment, Hongkong juni Päiviö, J The Role of EIA in the Planning and Decision-making processes of Large Development Projects. Presentation: The Hallandsås railway tunnel project. Reykjavík, September 2000 Suneson, T.: Organisation och genomförande av Internationellt referensgruppsmöte i Uppsala inom Grönsöö-projektet (nr 46), 23-26/ Tollin, C. Varför miljömål? Kulturhistoriska aspekter. Presentation vid Skogskonferensen 2000 Representation i forskningsorgan etc 2000; ett urval Clas Florgård: SJFR Programorgan för hortikulturell forskning. Medlem , ordförande SLUs arbetsgrupp för miljöledning. Ordförande COST Action C8 Best Practice in Sustainable Urban Infrastructure: av regeringen utsedd svensk delegat ; ledamot av Working Group Identification of cases

8 8(10) Per Hedfors: Kungl. Musikaliska akademien, Ljudrådet. Medlem Tomas Lagerström: Cost Action E-12 Urban Forests and Trees, ledamot av Working Group Establishment of trees for urban uses Elitplantstationens programgrupp för plantskoleväxter, forskningsrepresentant Janken Myrdal: Historiska museet styrelse. Regeringsuppdrag Fakultetsnämnden för JLT, ledamot Skogs- och lantbrukshistoriska seminarier, som SLU:s representant vetenskapligt ansvarig för samarbetet med KSLA och Nm. LRFs kulturråd, ledamot Styrgruppen för "Norges landbrugshistorie" i 4 band, medlem AIMA (den internationella sammanslutningen för agrarhistoriska museer och organisationer), styrelsemedlem Torbjörn Suneson: ICOMOS svenska nationalkommitté, vice ordförande Vägverkets nationella råd för skönhet och miljö, ledamot Vägverkets regionala råd för skönhet och miljö, Region Mälardalen, ledamot Intensivprogrammet Historic Parks in Context of Landscape Change, ett samarbete mellan Technische Universität, Dresden, Ecole d Architecture et Paysage de Bordeaux och SLU; koordinator Programnämnden för landskapsarkitektprogrammet Uppsala, SLU; ordförande

9 9(10) FORSKARSTUDERANDE Forskarstuderande inskrivna vid Institutionen för landskapsplanering Ultuna: Namn Inskr.år Klar ca Aktiv-% Titel avhandlingsarbete Cserhalmi, Niklas Djursyn - Synen på och behandling av husdjur från 1800-tal till 2000-tal Dahlman, Ylva Bildens didaktiska betydelse Dahlström, Anna 2000 Lic -01 Dr Boskap och betestryck i svenska naturbetesmarker Domeij, Åsa Jordbrukets uthållighet i ett historiskt perspektiv Eckerberg, Klas 1995 Lic -99 Dr Informationsteknologi i mark- och landskapsplanering Gunnarsdotter, Yvonne Moderniseringsprocessens inverkan på landsbygden Hallgren, Lars Konflikt och samverkan vid användning av vattendrag Hedfors, Per Ljud i utemiljö - Problemanalys och metod för nyanserad hantering av ljud i utemiljö och dokumentation av auditiva förebilder Hiiemäe, Olavi Monitoring agricultural landscape and scenario studies for abandoned farmlands Kardell, Örjan Hägnaderna, landskapet och byalaget Lange, Ulrik klar 100 Experimentalfältet: Kungl. Lantbruksakademiens experiment- och försöksverksamhet på Djurgården i Stockholm Leijonhufvud, Lotta Tithes and grain production in Sweden in the 16 th and 17 th centuries Lindkvist, Carina 1994 Lic Stad möter land - En studie av planering och utformning av områden där boende och lantbruk integreras

10 10(10) Ljung, Magnus Farmers Role in Developing Sustainable Food Production Systems Paget, Susan Miljöer för lärande Slotte, Håkan klar 100 Bruket av träd och buskar i äldre odlingslandskapet Tandre, Anna Landskapsarkitekturens historia i Sverige och Estland Wallin, Fredrik 1996 Lic -98 Dr Hållbart boende jämförande analys av svenskt ekobyggande efter 1960 Westberg, Lotten Aktörssamverkan i uthållig livsmedelsproduktion Åkerskog, Ann Strategisk miljöbedömning och aktörssamband i tidiga planeringsskeden med särskild tonvikt på järnvägssektorn

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier Bilaga 1 till utbildningsplan för Agronomprogrammet - ekonomi Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort 3 år av utbildningen på Agronomprogrammet - ekonomi med avlagd kandidatexamen

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier Bilaga 1 till utbildningsplan för agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort 3 års studier med avlagd kandidatexamen uppfyller särskild behörighet

Läs mer

ÅRSRAPPORTER FÖR AVDELNINGEN FÖR AGRARHISTORIA AVDELNINGEN FÖR AGRARHISTORIA 2011 PERSONAL

ÅRSRAPPORTER FÖR AVDELNINGEN FÖR AGRARHISTORIA AVDELNINGEN FÖR AGRARHISTORIA 2011 PERSONAL Sveriges lantbruksuniversitet Institutionen för ekonomi Avdelningen för agrarhistoria ÅRSRAPPORTER FÖR AVDELNINGEN FÖR AGRARHISTORIA Årsrapporterna görs varje år till C. F. Lundströms stiftelse, eftersom

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

www.balticbiogasbus.eu 1

www.balticbiogasbus.eu 1 1 Baltic Biogas Bus Project Gasskonferansen, Bergen, 5 Maj 2011 Anneli Waldén AB Storstockholms Lokaltrafik www.sl.se 2 Agenda Bakgrund Baltic Biogas Bus Projekt Strategi vid införandet av biogasbussar

Läs mer

Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Paula Wennberg, Luleå 2015-06-10

Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Paula Wennberg, Luleå 2015-06-10 Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Paula Wennberg, Luleå 2015-06-10 GENOVATE Learning Circle Blogg: Genovate Community www.genovate.eu Twitter @genovateltu Program 12-13 Lunch 13-13.10

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC Breeam communities, examples from Sweden Sustainable Urban Development Presentation in cooperation with SGBC Charlotta Faith-Ell Ann-Kristin Karlsson 2014-09-12 SGBC Stockholm 2014 Example of certification

Läs mer

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects.

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. Hans Murman, CEO of Murman Arkitekter, has made himself known for an architecture in which national tradition is blended with international

Läs mer

Högre utbildning och forskning i Brasilien

Högre utbildning och forskning i Brasilien Högre utbildning och forskning i Brasilien Science withoutborders och Sveriges nationella erbjudande Mikael Román, Brasília mikael.roman@growthanalysis.se Andreas Larsson, Stockholm Andreas.Larsson@tillvaxtanalys.se

Läs mer

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Inför projektuppgiften Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Agenda Möjligheter,ll samarbete Enterprise Architecture för beslutsfa8ande Modell Analys Resultat Projektuppgi? Exempel Möjligheter,ll samarbete

Läs mer

Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014

Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014 Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014 Evert Vedung Professor emeritus, statsvetenskap ssk bostadspolitik, Uppsala Universitet Institutet

Läs mer

Utvärdering av kommande landsbygdsprogram. Lars Pettersson

Utvärdering av kommande landsbygdsprogram. Lars Pettersson Utvärdering av kommande landsbygdsprogram. Lars Pettersson Ny struktur för jordbrukspolitiken efter 2013 Europe 2020 Smart, sustainable and inclusive growth CAP general Objectives Possible CAP Impact Indicators

Läs mer

CV Oktober 2012. 2005-2006 Forskare och lektor, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala

CV Oktober 2012. 2005-2006 Forskare och lektor, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala CV Oktober 2012 Maria Adenfelt, Docent i Företagsekonomi Nuvarande positioner 2012- Forskningsledare, Entreprenörskapsforum 2009- Docent i Företagsekonomi och associerad forskare, Företagsekonomiska institutionen,

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se

Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se Varför CERE? Miljö- och naturresursekonomi har av både Umeå Universitet och SLU utvalts som strategiska forskningsområden Två separata, men sammanlänkade,

Läs mer

A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008.

A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008. 1 Professor Anders Pehrsson 14 January 2009 PUBLICATIONS A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008. 2 Strategy in Emerging Markets:

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns

Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns Hur beskriver man stadsutveckling? Inom Sustainable Business Hub har Sustainable Urban development (SUD)-gruppen haft som mission att tydliggöra sydsvensk

Läs mer

Marknadens och konsumenternas krav. Lena Dahl

Marknadens och konsumenternas krav. Lena Dahl Marknadens och konsumenternas krav på skogsbruket Lena Dahl Global Environment, Tetra Pak Tetra Pak startade t 1951 Vår förpackningsportfölj 158 miljarder förpackningar levererades 2010 Tetra Gemina Tetra

Läs mer

CITY Space Exhibitors Visitors Visitors

CITY Space Exhibitors Visitors Visitors CITY Space Exhibitors Visitors Visitors Interval Year Opening date Closing date Year Rented Space (sq.m) Exhibitors with their own stands Represented Total Halls Open air from countries firms Total Total

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Publikationer Vetenskapliga artiklar

Publikationer Vetenskapliga artiklar Publikationer Vetenskapliga artiklar Larsson, G., Sjöberg, M., Vrbanjac, A., & Björkman, T. (). Indirect leadership in a military context: A qualitative study on how to do it. The Leadership & Organizational

Läs mer

Basis for checkpoint 2015 for adapting to climate change

Basis for checkpoint 2015 for adapting to climate change Basis for checkpoint 2015 for adapting to climate change A basis for assessing progress in adapting Sweden to climate change and to ensure that the process of adaptation is proceeding in an appropriate

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

Slutrapport. A.W. Bergstens Donation

Slutrapport. A.W. Bergstens Donation Slutrapport för tilldelat resestipendium ur Stiftelsen A.W. Bergstens Donation Kungliga Skogs- & LantbruksAkademien 2007 Ändamål: utbytesstudier och SLU ambassadör vid University of Illinois 07-08 Namn:

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Lokalisering av utbildningarna vid SLU

Lokalisering av utbildningarna vid SLU 1(5) Dnr SLU ua Fe 2012.3.0-303 Exp den 21/2-13/KJ Styrelsen BESLUT 2013-02-20 Sändlista Lokalisering av utbildningarna vid SLU Beslut Styrelsen beslutar: att uppdra åt rektor att i samråd med fakultetsnämnden

Läs mer

Hållbart företagande / CSR

Hållbart företagande / CSR Hållbart företagande / CSR Energinätverk Sverige Stockholm 15 okt 2014 Maria Blechingberg, Esam Dagens ämne: CSR CSR betyder Corporate Social Responsibility och står för vad företagen har för ansvar i

Läs mer

Återanvändning och återvinning av kläder Finansierat av Handelns Utvecklingsråd och Formas

Återanvändning och återvinning av kläder Finansierat av Handelns Utvecklingsråd och Formas Återanvändning och återvinning av kläder Finansierat av Handelns Utvecklingsråd och Formas Forskare i projektet Eva.Gustafsson@hb.se, docent Daniel.Hjelmgren@hb.se, universitetslektor Nicklas.Salomonson@hb.se,

Läs mer

Publikationslista. Per G Berg

Publikationslista. Per G Berg Publikationslista Per G Berg 1 February 2014 1 Complete schedule of publications 3.3.1 International publications reviewed by referees Strategic Urban Planning 1. Berg P.G., Ignatieva M., Granvik M. &

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel Stockholm International Water Institute En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel SIWI The Stockholm International Water Institute (SIWI) är ett policy institut som bidrar till det internationella

Läs mer

Internet of Things betydelse för Sverige

Internet of Things betydelse för Sverige Internet of Things betydelse för Sverige 1. Sveriges Ökat intresse för Forskning och Innovation () 2. EUs intresse av och Horizon 2020 3. i Sverige 4. s möjlighet och effekt för Sverige 5. Agenda, projekt,

Läs mer

Lean & Green Volvo cars. Sofia Boyagi, Operational Development Environment

Lean & Green Volvo cars. Sofia Boyagi, Operational Development Environment Lean & Green Volvo cars Sofia Boyagi, Operational Development Environment agenda Volvo Cars Our heritage and core value Environmental Management Volvo Car Manufacturing System (VCMS) Green Performance

Läs mer

Fem framtidscenarier för 2050 förutsättningar för lantbruk och markanvändning. Ingrid Öborn, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Fem framtidscenarier för 2050 förutsättningar för lantbruk och markanvändning. Ingrid Öborn, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Fem framtidscenarier för 2050 förutsättningar för lantbruk och markanvändning Ingrid Öborn, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Innehåll Drivkrafter Sverige i ett globalt perspektiv Att skapa framtidsbilder

Läs mer

http://sse-c.se Ett forsknings- och utvecklingsprogram ägt av SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet

http://sse-c.se Ett forsknings- och utvecklingsprogram ägt av SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet http://sse-c.se Ett forsknings- och utvecklingsprogram ägt av SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet 1 Två inriktningar inom SSE-C Urban Food Urban Health 2 I samarbete med sina partners Insikt nummer 1 Restflöden

Läs mer

På vetenskaplig grund att vara forskande praktiker på bibliotek. Lotta Haglund

På vetenskaplig grund att vara forskande praktiker på bibliotek. Lotta Haglund På vetenskaplig grund att vara forskande praktiker på bibliotek Lotta Haglund >25 artiklar/rapporter >25 konferenspresentationer Haglund, Lotta & Ekenberg, Anna & Jäppinen, Karin & Karlsson, Heléne The

Läs mer

Barns utemiljö i fysisk planering och förvaltning?

Barns utemiljö i fysisk planering och förvaltning? Barns utemiljö i fysisk planering och förvaltning? Nationella nätverket för Cultural Planning 1 november 2012, Uppsala Kerstin Nordin, institutionen för stad och land, SLU Uppsala Vad jag tänkte prata

Läs mer

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden på From Requirements in Excel - to development of profitable products Strategic Technology PRODUCT PRODUCT Market PLANNING MARKETING på Operational Product planning = Define and Develop Product marketing

Läs mer

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet SWETHRO The Swedish Throughfall Monitoring Network (SWETHRO) - 25 years of monitoring air pollutant concentrations, deposition and soil water chemistry Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten

Läs mer

Internationellt arbete

Internationellt arbete Rapportnummer PTS-ER-2011:3 Datum 2011-01-26 Internationellt arbete Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU Council) 2010-2014 Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO Johan Nihlman Programledare Orren Shalit Programledare AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK OFF Gunnar Storfeldt Cobi Wennergren Johan

Läs mer

På väg mot världens renaste kollektivtrafik. Lennart Hallgren Storstockholms Lokaltrafik

På väg mot världens renaste kollektivtrafik. Lennart Hallgren Storstockholms Lokaltrafik På väg mot världens renaste kollektivtrafik Lennart Hallgren Storstockholms Lokaltrafik Klimatförändringar och växthuseffekten Klimatet är mänsklighetens största utmaning 1973 North pole Stora insatser

Läs mer

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for an Empathic Architecture Jonas E Andersson, arch SAR/ MSA, Ph D The School of Architecture and the Built Environment The Royal Institute of Technology

Läs mer

DAG TID & PLATS VAD TEMA FÖRELÄSARE Tisdag 1 10:15 12:00 Registrering och introduktion Om historia och. Föreläsning arrangerad av Hållbar utveckling A

DAG TID & PLATS VAD TEMA FÖRELÄSARE Tisdag 1 10:15 12:00 Registrering och introduktion Om historia och. Föreläsning arrangerad av Hållbar utveckling A Global Miljöhistoria Preliminärt schema, Hösten 2015 CEMUS utbildning/uppsala Centre för hållbar utveckling Höstterminen 2015 Vecka 36 Introduktion till miljöhistoria Tisdag 1 10:15 12:00 Registrering

Läs mer

Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning

Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Ett ämnesövergripande forskningsprogram http:///framtidenslantbruk framtidenslantbruk@slu.se Jordbruks- och trädgårdskonferens 3 marts 2011 Disposition

Läs mer

Val vid Skogsvetenskapliga fakulteten. Informera om processen Ge möjlighet att ställa frågor Lämna synpunkter.

Val vid Skogsvetenskapliga fakulteten. Informera om processen Ge möjlighet att ställa frågor Lämna synpunkter. Val vid Skogsvetenskapliga fakulteten Informera om processen Ge möjlighet att ställa frågor Lämna synpunkter. Valberedning vid Skogsvetenskapliga fakulteten Ordinarie ledamot Karin Öhman (ordförande) Magnus

Läs mer

Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen. Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006

Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen. Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006 Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006 Enheten för europaprogrammen Johan Lindberg 08-454 64 53 johan.lindberg@vinnova.se Europaprogrammen / VINNOVA

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

Perspektiv på landskap

Perspektiv på landskap INBJUDAN 2014-12-12 Perspektiv på landskap En universitetskurs om landskapsperspektiv och den europeiska landskapskonventionen (7,5hp) Tid: Plats: Kostnad: Anmälan: Avanmälan: Frågor: Kursen genomförs

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020)

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) Presentation vid Erasmus Mundus seminarium, Uppsala 24 februari 2012 Anna Gudmundsson, Nuvarande program Ett nytt

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Förutsättningar för lärande, drivkraft och engagemang i verksamhetens miljöarbete

Förutsättningar för lärande, drivkraft och engagemang i verksamhetens miljöarbete Delresultat inom projektet Lean & Green Production Navigator, VINNOVA Dr 2011-01107 Förutsättningar för lärande, drivkraft och engagemang i verksamhetens miljöarbete Birgitta Sjögren, AB Volvo Lena Moestam,

Läs mer

Östersund and Alfred Nzo get together RAPPORT november 2007

Östersund and Alfred Nzo get together RAPPORT november 2007 Alfred Nzo i Östersund, november 2007 Östersund and Alfred Nzo get together RAPPORT november 2007 Samarbetsområden Lokal ekonomisk utveckling inom bland annat turism och landsbygd Lokala demokratifrågor

Läs mer

European Collaborative Innovation Centres. for Broadband Media Services

European Collaborative Innovation Centres. for Broadband Media Services European Collaborative Innovation Centres for Broadband Media Services E-CLIC En samverkande ring av Europeiska Innovationscenter för bredband, tjänster och mediaproduktioner Ett projekt inom Interreg

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Idéer till skolgårdsförnyelse

Idéer till skolgårdsförnyelse Idéer till skolgårdsförnyelse eller Vad jag har lärt mig om skolgårdar genom Malmö stad Märit Jansson, landskapsarkitekt och Fil Dr i Landskapsplanering Landskapsarkitektur, planering och förvaltning,

Läs mer

Genresursarbete i Sverige. Vårt nationella kulturarv

Genresursarbete i Sverige. Vårt nationella kulturarv Genresursarbete i Sverige Vårt nationella kulturarv Varför bevara genetisk mångfald? Den genetiska variationen bland domesticerade djur och odlade växter är viktig att bevara i ett långsiktigt perspektiv

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Hur ser framtiden ut? Ingrid Öborn

Hur ser framtiden ut? Ingrid Öborn Hur ser framtiden ut? Ingrid Öborn Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Ett ämnesövergripande forskningsprogram Framtidens lantbruk Drivkrafter för utveckling och förändring Hur kan vi både

Läs mer

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi?

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Thomas Olsson NOKUT 2015 Grieghallen, Bergen, Norge 20 maj 2015 LUNDS UNIVERSITET Lunds Tekniska Högskola 2015 Lunds universitet Grundat 1666 8 fakulteter

Läs mer

Ekosystemtjänster utlysningar & nätverk i Bryssel

Ekosystemtjänster utlysningar & nätverk i Bryssel Ekosystemtjänster utlysningar & nätverk i Bryssel Utlysningar Bryssel Horisont2020 LIFE Horisont2020 3 fokusområden områden: Spetskompetens Industriellt ledarskap Samhälleliga utmaningar SC 5 Insatsområde:

Läs mer

Grönstrukturens betydelse för stadens ventilation- Klimatets betydelse för den urbana miljön

Grönstrukturens betydelse för stadens ventilation- Klimatets betydelse för den urbana miljön Grönstrukturens betydelse för stadens ventilation- Klimatets betydelse för den urbana miljön Sammanfattning Goda kunskaper om det urbana klimatet är en förutsättning för att kunna planera för en god bebyggd

Läs mer

Om IR Nordic Markets 2014

Om IR Nordic Markets 2014 Nordic Markets 2014 Om IR Nordic Markets 2014 Omfattning Totalt: 1561 bolagsspecifika bedömningar 160 Nordiska bolag 545 sell-side analytiker I Sverige: 580 bolagsspecifika bedömningar 62 Svenska bolag

Läs mer

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Gäller från 2012 Teorier och metoder för forskning om sociala representationer,

Läs mer

Författarpresentationer

Författarpresentationer Innehåll bo andersson 7 Jordbruksarrendenas framväxt, förändring och betydelse ett akademiföretal mats morell 12 Att besitta och bruka jordbruksmark inledning anders wästfelt 15 Arrende och annan nyttjanderätt

Läs mer

hans andersson 232 Arrendeformer och jordägande synpunkter på riskhantering och effektivitet lars-göran svensson 244

hans andersson 232 Arrendeformer och jordägande synpunkter på riskhantering och effektivitet lars-göran svensson 244 Innehåll bo andersson 7 Jordbruksarrendenas framväxt, förändring och betydelse ett akademiföretal mats morell 12 Att besitta och bruka jordbruksmark inledning anders wästfelt 15 Arrende och annan nyttjanderätt

Läs mer

Waste as a resource in industrial symbiosis

Waste as a resource in industrial symbiosis Waste as a resource in industrial symbiosis Cleantech Östergötland, Samar Nath, Business Developer The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

HUR? - SKA VI SKAPA EN STAD SOM ÄR NÄRA OCH NYSKAPANDE?

HUR? - SKA VI SKAPA EN STAD SOM ÄR NÄRA OCH NYSKAPANDE? HUR? - SKA VI SKAPA EN STAD SOM ÄR NÄRA OCH NYSKAPANDE? ANSVARSFULLT OCH HÅLLBART MOD, KREATIVTET & INNOVATION TILLSAMMANS I SAMSPEL VÄLKOMNANDE UNDER TIDEN TACTICAL URBANISM Tillvaratagande

Läs mer

Projektsamarbeten. Hur driver man ett lyckat projekt mellan kommun, företag och akademi? Jenny Holgersson, Energikonsult

Projektsamarbeten. Hur driver man ett lyckat projekt mellan kommun, företag och akademi? Jenny Holgersson, Energikonsult Projektsamarbeten Hur driver man ett lyckat projekt mellan kommun, företag och akademi? Jenny Holgersson, Energikonsult Red Erfarenheter: Disputerad energiteknik FP7-projekt Leda forskningsprojekt Samarbete

Läs mer

NORRLANDSK SKOGSHISTORIA

NORRLANDSK SKOGSHISTORIA NORRLANDSK SKOGSHISTORIA Måinniskan, skogen och industrin \e*$s ') 9? Skogshistoriska seminariedagar Umeå 8-9 april1992 Umeä1992 Denna rapport tir en dokumentation av de skogshistoriska seminariedagar

Läs mer

Handel och miljö. 2 2 / 4 2 0 1 0 Å s a C a s u l a V i f e l l S a m t i d s h i s t o r i s k a i n s t i t u t e t w w w. a s a v i f e l l.

Handel och miljö. 2 2 / 4 2 0 1 0 Å s a C a s u l a V i f e l l S a m t i d s h i s t o r i s k a i n s t i t u t e t w w w. a s a v i f e l l. Handel och miljö 2 2 / 4 2 0 1 0 Å s a C a s u l a V i f e l l S a m t i d s h i s t o r i s k a i n s t i t u t e t w w w. a s a v i f e l l. c o m Dagens seminarie Den internationella miljöpolitiken

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Varför ISO/IEC 27005 Information Security Management?? Riskanalys och riskhantering är centrala aktiviteter

Läs mer

Bin, bidöd och neonikotinoider

Bin, bidöd och neonikotinoider Bin, bidöd och neonikotinoider Ola Lundin PhD, forskare Sveriges lantbruksuniversitet Institutionen för ekologi, Uppsala Örebro 2014-11-05 Bin och pollinering 87 av 115 de globalt sett största grödorna

Läs mer

Rapporter / Reports Reports written in English are marked with a

Rapporter / Reports Reports written in English are marked with a Rapporter / Reports Reports written in English are marked with a Serie RO (Rapport Oceanografi) The series of RO (Reports of Oceanography) 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Läs mer

EKOSYSTEM SOM MODELL FÖR EKOLOGISKT LANTBRUK

EKOSYSTEM SOM MODELL FÖR EKOLOGISKT LANTBRUK Torbjörn Rydberg, Institutionen för ekologi och växtproduktionslära och Centrum för uthålligt lantbruk, SLU, Tel: 018-67 29 11, E-post: Torbjorn.Rydberg@evp.slu.se EKOSYSTEM SOM MODELL FÖR EKOLOGISKT LANTBRUK

Läs mer

Från forskning till praktisk verklighet samverkan utvecklar den klimatsmarta staden

Från forskning till praktisk verklighet samverkan utvecklar den klimatsmarta staden Från forskning till praktisk verklighet samverkan utvecklar den klimatsmarta staden Urban Futures From 3 to 6 billion urban residents by mid century Non-OECD is urbanising rapidly but some region s population

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

The Creative Sector Makes It Happen! A presentation of the work with the creative sector in Östergötalnad ( East Sweden)

The Creative Sector Makes It Happen! A presentation of the work with the creative sector in Östergötalnad ( East Sweden) The Creative Sector Makes It Happen! A presentation of the work with the creative sector in Östergötalnad ( East Sweden) Where is Östergötland? Östergötland, Fourth largest county in Sweden What are Östergötland?

Läs mer

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Sida 1(5) Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Ansökan ska vara disponerad enligt nedanstående mall. Ansökan med bilagor, 1 ex av åberopade

Läs mer

Är ansökan en fortsättning på tidigare projekt, ange diarienummer i fältet nedan.

Är ansökan en fortsättning på tidigare projekt, ange diarienummer i fältet nedan. Ansökan till VINNOVA Diarienummer 2013-03329 Avsänd av sökande 2013-08-20 16:58 Utlysning Projekt och aktiviteter 2013 - beviljade SIO-prog ram OM ANSÖKAN Är ansökan en fortsättning på tidigare projekt,

Läs mer

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer?

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Judit Wefer, Enheten för EU-relationer Bild 1 Varför europeiskt samarbete? Resurser Forskningens behov Forskningsexcellence Gemensamma behov Bild 2 Bn 2007

Läs mer

Underkännandets praktik - lärarutbildningens funktion som grindvakt

Underkännandets praktik - lärarutbildningens funktion som grindvakt Underkännandets praktik - lärarutbildningens funktion som grindvakt Docent, Ulla Karin Nordänger (projektledare) Doktorand, Jens Gardesten Professor, Per Gerrevall Fil. dr, Henrik Hegender Doktorand, Kristina

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

Tradi&onell kunskap om växter och naturbruk Hur dokumentera, bruka och skydda?

Tradi&onell kunskap om växter och naturbruk Hur dokumentera, bruka och skydda? Tradi&onell kunskap om växter och naturbruk Hur dokumentera, bruka och skydda? Håkan Tunón Centrum för biologisk mångfald Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala UN Conven&on on biological diversity ar&cle

Läs mer

Statistik för 2014. Facebook- sidan har hundratals läsare och den har kompletterats med besök i skolor.

Statistik för 2014. Facebook- sidan har hundratals läsare och den har kompletterats med besök i skolor. Statistik för 2014 Verksamhet Under 2014 har vi för andra året använt ett chatsystem baserat på Lync som är kopplat till ett statistikinsamlingssystem. Fördelarna med systemet är att det är lätt att använda,

Läs mer

KAPITEL 9 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 9 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 9. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Projektgrupp Christian Berne Professor, Akademiska sjukhuset, Uppsala Bo Freyschuss (projektledare) Docent, SBU, Stockholm Patrik Löfgren Specialistläkare,

Läs mer

Smartare städer i Skåne

Smartare städer i Skåne Katarina Lindholm Client Executive Energy&Utilities IBM Sweden Smartare städer i Skåne En smartare planet INSTRUMENTED INTERCONNECTED INTELLIGENT + + = En möjlighet för hela världen att tänka och agera

Läs mer