VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2000

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2000"

Transkript

1 Institutionen för landskapsplanering Ultuna VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2000 FORSKNING OCH UTVECKLING Pågående och rapporterad /Clas Florgård Pågående Pedagogik: 7. Bildens didaktiska betydelse. Ansvarig och handledare: Bobo Hjort. Forskarstuderande: Ylva Dahlman. Anslagsgivare: BFR: Bobo Hjort 350 ksek/år; Ylva Dahlman SLU. 43. Bildtänkandets pedagogik, 3. Att använda sig av studenternas frågor. Ylva Dahlman. Anslagsgivare: SLU, pedagogiska utvecklingsenheten, kr. 44. Miljöer för lärande. Handledare: Mats Lieberg. Biträdande handledare: Clas Florgård. Forskarstuderande: Susan Paget. Anslagsgivare: Movium 600 ksek, Skolverket 100 ksek. 51. ILU, Skolgårdsprojetet. Tuula Eriksson. Anslagsgivare: SLU, pedagogiska utvecklingsenheten Informationsteknologi i mark- och landskapsplanering: Trädgårdsvetenskap: 45. Växtutveckling (fortsättning på tidigare projekt på Skogsgenetiska institutionen, finansierade av SNV, WWF, SLF och Jordbruksverket) nu finansierat av Sveplant, odlarorganisationen inom TRF. Samarbete med skogsgenetiska. Tomas Lagerström. Uthållig samhällsbyggnad: Postadress Besöksadress Tel Fax Box 7012 Ulls väg 28 B UPPSALA

2 9. Naturmark som resurs i bebyggelseplanering. Clas Florgård. Projektstart: Finansiärer: BFR , Clas Florgård HB , Clas Florgård privat , Institutionen för landskapsplanering Ultuna ordinarie budget Utveckling av kretsloppsanpassade avloppssystem i befintlig bebyggelse. Tuula Eriksson. Anslagsgivare: BFR. Totalt ca 300 ksek. 2(10) 11. Att integrera lantbruk med befintliga bostadsområden. Ansvarig: Torbjörn Suneson. Handledare: Clas Florgård. Doktorand: Carina Lindkvist. BFR, FRN och SLU ca 400 ksek/år, nu Institutionen för landskapsplanering Ultuna ordinarie budget. 12. Stadsplanering för bärkraftig bebyggelse. FRN, handläggare Mats Rolén. 2 MSEK/3 år. Projektledare: Per G Berg. Assistent: Gunnel Nycander. 13. Bärkraftigt boende - ekologisk bärkraft och boendekvalitet i olika stadstyper. Handledare: Clas Florgård. Forskarstuderande: Fredrik Wallin, fakultetsdoktorand. 14. Miljövärdering av byggnader - delprojekt utemiljö. Delprojektledare: Clas Florgård. Uppdrag från KTH, Institutionen för byggd miljö, Gävle. Finansieras över Institutionen för landskapsplanering Ultuna ordinarie budget. 15. Ljud i utemiljö : Nyanserad hantering av ljud i utemiljö - problemanalys, metod och dokumentation av auditiva förebilder. Ansvarig och handledare: Clas Florgård. Biträdande handledare: Per G Berg. Forskarstuderande: Per Hedfors. BFR 900 ksek , SJFR 1301 ksek SUPERBS. Sustainable Urban Patterns around the Baltic Sea. Interreg II C euro.1 Juli Juli Projektansvarig: Per G Berg. Rapport under bearbetning. 39. Sustainability Resources and Social Acceptance in Three Townscape Neighbourhoods. BFR : 2125 ksek, SABO: 600 ksek. Projektansvarig: Per G Berg. 42. Miljövärdering av bebyggelse - Utemiljö. BFR 1,174 MSEK Delprojektledare och handledare: Clas Florgård. Doktorand ska tillsättas. Biologisk markbyggnad: 16. Efterbehandling av dagbrott, gråbergsupplag och anrikningssandupplag vid Aitikgruvan. Clas Florgård. Uppdrag från Boliden Mineral via Inst för markvetenskap, Stig Ledin. Ca SEK/år. Landskapsarkitekturens moderna historia: 17. Landskapsarkitekturens moderna historia. Torbjörn Suneson. Finansiering: Institutionen för landskapsplanering Ultuna ordinarie budget 28. Tillkomsten av landskapsarkitektutbildningen vid SLU. Torbjörn Suneson. Anslagsgivare: Enheten för pedagogisk utveckling, SLU 300 ksek.

3 29. Knut Forsberg landskapsarkitekt. Torbjörn Suneson. Finansiering: Institutionen för landskapsplanering Ultuna ordinarie budget Kulturmiljövård och planering: 46. Grönsööprojektet - metodutveckling för vård och bevarande av historiska parker. Ansvarig och projektledare Torbjörn Suneson. Medverkande Tomas Lagerström, Sophia Norrman. Forskarstuderande: Anna Tandre. Finansiering: Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond, 800 ksek /år t.o.m Miljökonsekvensbeskrivningar: 34. Centrum för miljökonsekvensbeskrivning (MKB) vid SLU, Uppsala. 3(10) 41. Projekt Utredning Hallandsås (PUH). Delprogram för riskbedömning för känsliga biotoper och växter samt jord- och skogsbruk. Fortsatt uppföljning. Ansvarig och handläggare: Clas Florgård. Underkonsulter: Institutionen för markvetenskap (statsagronom Harry Linnér, universitetslektor Gunn Persson) och Institutionen för skoglig marklära (professor Mats Olsson, försöksledare Gunnar Wiklander). Uppdragsgivare: Banverket. 47. Environmental assessment of nuclear waste disposal - process and priorities. Ansvarig handläggare: Josefin Päiviö. Uppdrag från NORDREGIO. 48. Ljudbilder från Uppsala: Soundscapes of Uppsala. Cd-produktion 500 ex. Ansvarig: Per Hedfors SEK. Miljötorget, Uppsala kommun. År Agrarhistoria: 23. Experimentalfältet: Kungl. Lantbruksakademiens experiment- och försöksverksamhet på Djurgården i Stockholm Ansvarig och handledare: Janken Myrdal. Doktorand: Ulrik Lange. Disputation Tithes and grain production in Sweden in the 16th and 17th centuries. Ansvarig och handledare: Janken Myrdal. Doktorand: Lotta Leijonhufvud. Finansiering: SJFR. 25. Bruket av träd och buskar i äldre odlingslandskapet. Ansvarig och handledare: Janken Myrdal. Doktorand: Håkan Slotte. Disputation Jordbrukets uthållighet i ett historiskt perspektiv. Ansvarig och handledare: Janken Myrdal. Doktorand: Åsa Domeij. SJFR. 27. Skrivande 1800-talsbönder och deras värderingar. Ansvarig: Janken Myrdal. Handläggare: Britt Liljewall. HSFR. 38. Hägnaderna, landskapet och byalaget. Ansvarig: Janken Myrdal. Doktorand: Örjan Kardell. Anslagsgivare: Riksbankens jubileumsfond, 530 ksek/år

4 4(10) 52. Djursyn - Synen på och behandling av husdjur från 1800-tal till 2000-tal. Ansvarig och handledare: Janken Myrdal. Doktorand: Niklas Cserhalmi. Fakultetsfinansierad doktorandtjänst. 53. Boskap och betestryck i svenska naturbetesmarker Ansvarig och handledare: Janken Myrdal. Doktorand: Anna Dahlström. MISTRA. Miljökommunikation 35. Farmers Role in Developing Sustainable Food Production Systems. Ingår i Mat 21- programmet. Handledare: Ulrich Nitsch. Doktorand: Magnus Ljung. MISTRA ca 500 ksek/år Aktörssamverkan i uthållig livsmedelsproduktion. Handledare: Ulrich Nitsch. Doktorand: Lotten Westberg. Stiftelsen Lantbruksforskning 375 ksek Konflikt och samverkan vid användning av vattendrag. Handledare Ulrich Nitsch. Doktorand Lars Hallgren. Fakultetsfinansierad doktorandtjänst Moderniseringsprocessens inverkan på landsbygden. Handledare Kjell Havnevik. Doktorand Yvonne Gunnarsdotter. Fakultetsfinansierad doktorandtjänst Avlagda akademiska forskarexamina FD Lange, Ulrik Slotte, Håkan Avhandlingar Lange, U Experimentalfältet. Kungl. Lantbruksakademiens experiment- och försöksverksamhet på Djurgården i Stockholm Agraria 225 Slotte, H Lövtäkt i Sverige och på Åland. Metoder och påverkan på landskapet. Agraria 236 Publicering 2000 i institutionens skriftserie Samhälls- och landskapsplanering (ShL) ISSN Wallentinus, Hans-Georg Vägars effekter på fågelliv och klövvilt. SLU, Institutionen för landskapsplanering Ultuna, Samhälls- och landskapsplanering nr 8. Uppsala Eckerberg, Klas AutoCAD för markprojektering. SLU, Institutionen för landskapsplanering Ultuna, Samhälls- och landskapsplanering nr 9. Uppsala

5 Lagerström, Tomas, Suneson, Torbjörn & Zelander, Katarina Grönsöö - parkens historia och vårdprogram. SLU, Institutionen för landskapsplanering Ultuna, Samhällsoch landskapsplanering nr 10. Uppsala 5(10) Florgård, Clas, Linnér, Harry, Olsson, Mats, Olsson, Susanna, Persson, Gunn & Wiklander, Gunnar Grundvattensänkning på Hallandsås. Effekter på natur, jordbruk och skogsbruk. SLU, Institutionen för landskapsplanering Ultuna, Samhälls- och landskapsplanering nr 11. Uppsala Florgård, Clas Miljövärdering utomhus. Tillämpning av EcoEffect-metoden på utemiljö. SLU, Institutionen för landskapsplanering Ultuna, Samhälls- och landskapsplanering nr 12. Uppsala Övrig publicering och rapportering 2000 Dahlman, Y. Bildtänkandets pedagogik, 2. Intervju med Betty Edwards 11 juni Pedagogiskt utvecklingsarbete nr 51, Uppsala 2000 Elg, R. & Lagerström, T Gimo alléer Vårdprogram Vårdplan Florgård, C. Fler vägar ger fler bilar - satsa på "X2000". Svenska Dagbladet , s 10 Florgård, C Long-term Changes in Indigenous Vegetation Preserved in Urban Areas. Landscape and Urban Planning, Volume 52, no , pp Florgård, C. Vegetationsytorna har glömts bort i nya AMA. Grönyteleverantörerna 3/00, s 20 Florgård, C Long-term Changes in Indigenous Vegetation Preserved in Urban Areas. Landscape and Urban Planning 748 (2000). 17 p. (In press.) Granvik. M Miljö och hållbar samhällsutveckling: Är Petrozavodsk redo för lokalt Agenda 21-arbete? Nordisk Öst Forum Nr 1. Oslo: Scandinavian University Press.s Gunnarsdotter, Y Moderniseringsprocessens inverkan på landsbygden - konflikt och samverkan kring skog och jakt. I: Haraldsson, Kjell (red) Tankar kring lokal och regional utveckling inför det nya årtusendet. Antologi från Forskarforum SIR-rapport 116:2000. Östersund. Hallgren, L Aktörsamverkan för lärande och beslutsfattande. Rapport till MISTRA Hedfors, Per Ljudbilder från Uppsala/Soundscapes of Uppsala. (CD). Miljötorget Uppsala Isling, B. & Suneson, T Gunnar Martinsson I Svensk trädgårdskonst Byggförlaget, Stockholm Ljung, M. & Gibbon, D Toward sustainable rural livelihoods: The emergence of colearning approaches in Swedish agriculture. In Cerf, M et al (Eds.). Cow up a tree:

6 6(10) Knowing and Learning for Change in Agriculture. Case Studies from Industrialised Countries. Versailles: INRA, s Ljung, M. & Emmelin, A The Development of Farmers Dialogue: The Decision Making Process Behind a Facilitated Learning Process in Swedish Agriculture. Proceedings from the 4 th European Symposium on Farming and Rural Systems Research and Extension, 3-7 th of April, Volos, Greece, s Ljung, M., Gibbon, D. & Richert, A Extended study circles as a means of facilitating change towards sustainable management of ecosystems: Is there a new role for agricultural universities? In Doppler, W and A Koutsouris (Eds.). Rural and Farming Systems Analyses: Environmental Perspective. Proceedings of the 3 rd European Symposium of the Association of Farming Systems Research and Extension in Hohenheim, Germany, March th, Weikersheim: Margraf Verlag, s Ljung, M. och Westberg, L Om konsten att samarbeta. I LRF (red). Nötköttsproduktion genom företagssamverkan. Bondeföretagaren. Stockholm: LRF, s Bergström, M., Hellqvist, R and Ljung. M Farm Certification: Implementing and using quality and environmental management systems in Swedish agriculture. In Lundén, S and J Vickery (Eds.). Adding Value through Environmental Marketing: Opportunities for Food Producers, Processors and Retailers. Proceedings from a conference that took place in Madison, Wisconsin, USA, December 6-7 th, Minneapolis, MN: IATP, s Ljung, M Utbildning, javisst! Men med eftertanke. I LRFs och SCBs Miljöredovisning för svenskt jordbruk. Stockholm: LRF. Myrdal, J Senmedeltidens samhällssystem och bonderesningar, recension av Peter Reinholdsson: Uppror och resningar. Historisk tidskrift s Myrdal, J Society and land use in a long-term perspective: towards a theory. Environmental changes in Fennoscandia during Late Quaternary (Lundqua report 37), s Myrdal, J Förord i Carl-Johan Gadd, Den agrara revolutionen, s 8 Myrdal, J. Anmälan av Dick Harrison Stora döden. Clio 7/2000 s 3-4 Myrdal, J Det medeltida jordbrukets kris. Populär historia 4/2000 s Nitsch, Ulrich The Art of Environmental Communication. In Lars J.Lundgren (ed), Knowing and Doing - on Knowledge and Action in Environmental Protection, Stockholm, The Swedish Environmental Protection Agency, pp Suneson, T. & Tandre, A Skytteanums park historik och vårdplan. Rapport till Skytteanska stiftelsen och Uppsala Akademiförvaltning. Suneson, T Knut Forsberg I: Svensk trädgårdskonst Byggförlaget, Stockholm

7 7(10) Wallentinus, H.-G Hur en väg påverkar fågelfaunan. Fåglar i Uppland 27(3): Mörtberg, U & Wallentinus, H.-G Red-listed forest bird species in an urban environment - assessment of green space corridors. Landscape and Urban Planning 50: Suneson, T. Modern Parks in Sweden. In Simms, B. (ed) The City Park in the Next Millenium. London. (under utgivning) Bidrag till konferenser Hedfors, P Psychoacoustical evaluation as a basis for the development of methods in physical planning and landscape architecture. Internoise, Aug , Vol. 4, Nice, France. Ljung, M The Me s and We s of Complex Problem Solving: An Interactionistic Analysis of Collaborative Learning Processes in Natural Resource Management. Paper presented at the 8 th International Symposium on Society and Resource Management: Transcending Boundaries Natural Resource Management from Summit to Sea, nd of June, 2000, in Bellingham, Washington, USA. Abstract i Proceedings. Päiviö, J. & Wallentinus, H-G Back to the future. Where will impact assessment be in 10 years, and how to get there? Deltagande och presentationer: SEA in Swedish Sida's development cooperaton programs (Wallentinus), EIA of the Hallandsås ridge railway tunnel (Päiviö & Wallentinus). International Association of Impact Assessment, Hongkong juni Päiviö, J The Role of EIA in the Planning and Decision-making processes of Large Development Projects. Presentation: The Hallandsås railway tunnel project. Reykjavík, September 2000 Suneson, T.: Organisation och genomförande av Internationellt referensgruppsmöte i Uppsala inom Grönsöö-projektet (nr 46), 23-26/ Tollin, C. Varför miljömål? Kulturhistoriska aspekter. Presentation vid Skogskonferensen 2000 Representation i forskningsorgan etc 2000; ett urval Clas Florgård: SJFR Programorgan för hortikulturell forskning. Medlem , ordförande SLUs arbetsgrupp för miljöledning. Ordförande COST Action C8 Best Practice in Sustainable Urban Infrastructure: av regeringen utsedd svensk delegat ; ledamot av Working Group Identification of cases

8 8(10) Per Hedfors: Kungl. Musikaliska akademien, Ljudrådet. Medlem Tomas Lagerström: Cost Action E-12 Urban Forests and Trees, ledamot av Working Group Establishment of trees for urban uses Elitplantstationens programgrupp för plantskoleväxter, forskningsrepresentant Janken Myrdal: Historiska museet styrelse. Regeringsuppdrag Fakultetsnämnden för JLT, ledamot Skogs- och lantbrukshistoriska seminarier, som SLU:s representant vetenskapligt ansvarig för samarbetet med KSLA och Nm. LRFs kulturråd, ledamot Styrgruppen för "Norges landbrugshistorie" i 4 band, medlem AIMA (den internationella sammanslutningen för agrarhistoriska museer och organisationer), styrelsemedlem Torbjörn Suneson: ICOMOS svenska nationalkommitté, vice ordförande Vägverkets nationella råd för skönhet och miljö, ledamot Vägverkets regionala råd för skönhet och miljö, Region Mälardalen, ledamot Intensivprogrammet Historic Parks in Context of Landscape Change, ett samarbete mellan Technische Universität, Dresden, Ecole d Architecture et Paysage de Bordeaux och SLU; koordinator Programnämnden för landskapsarkitektprogrammet Uppsala, SLU; ordförande

9 9(10) FORSKARSTUDERANDE Forskarstuderande inskrivna vid Institutionen för landskapsplanering Ultuna: Namn Inskr.år Klar ca Aktiv-% Titel avhandlingsarbete Cserhalmi, Niklas Djursyn - Synen på och behandling av husdjur från 1800-tal till 2000-tal Dahlman, Ylva Bildens didaktiska betydelse Dahlström, Anna 2000 Lic -01 Dr Boskap och betestryck i svenska naturbetesmarker Domeij, Åsa Jordbrukets uthållighet i ett historiskt perspektiv Eckerberg, Klas 1995 Lic -99 Dr Informationsteknologi i mark- och landskapsplanering Gunnarsdotter, Yvonne Moderniseringsprocessens inverkan på landsbygden Hallgren, Lars Konflikt och samverkan vid användning av vattendrag Hedfors, Per Ljud i utemiljö - Problemanalys och metod för nyanserad hantering av ljud i utemiljö och dokumentation av auditiva förebilder Hiiemäe, Olavi Monitoring agricultural landscape and scenario studies for abandoned farmlands Kardell, Örjan Hägnaderna, landskapet och byalaget Lange, Ulrik klar 100 Experimentalfältet: Kungl. Lantbruksakademiens experiment- och försöksverksamhet på Djurgården i Stockholm Leijonhufvud, Lotta Tithes and grain production in Sweden in the 16 th and 17 th centuries Lindkvist, Carina 1994 Lic Stad möter land - En studie av planering och utformning av områden där boende och lantbruk integreras

10 10(10) Ljung, Magnus Farmers Role in Developing Sustainable Food Production Systems Paget, Susan Miljöer för lärande Slotte, Håkan klar 100 Bruket av träd och buskar i äldre odlingslandskapet Tandre, Anna Landskapsarkitekturens historia i Sverige och Estland Wallin, Fredrik 1996 Lic -98 Dr Hållbart boende jämförande analys av svenskt ekobyggande efter 1960 Westberg, Lotten Aktörssamverkan i uthållig livsmedelsproduktion Åkerskog, Ann Strategisk miljöbedömning och aktörssamband i tidiga planeringsskeden med särskild tonvikt på järnvägssektorn

Universitetslektor/Docent i kulturvård/teknologie doktor i regional planering Senior Lecturer/Associate professor/phd in Regional Planning

Universitetslektor/Docent i kulturvård/teknologie doktor i regional planering Senior Lecturer/Associate professor/phd in Regional Planning 2015-04-30 Curriculum vitae Krister Olsson Universitetslektor/Docent i kulturvård/teknologie doktor i regional planering Senior Lecturer/Associate professor/phd in Regional Planning Institutionen för Kulturvård/Department

Läs mer

Personal, docenturer och disputation

Personal, docenturer och disputation 1(19) Institutionen för ekonomi Avdelningen för agrarhistoria 2013-01-10 ÅRSRAPPORTER FÖR AVDELNINGEN FÖR AGRARHISTORIA Årsrapporterna görs varje år till C. F. Lundströms stiftelse, eftersom de varje år

Läs mer

CV Torbjörn Ebenhard 2012-03-21

CV Torbjörn Ebenhard 2012-03-21 CV Torbjörn Ebenhard 2012-03-21 1 PERSONLIGA DATA OCH ANSTÄLLNINGAR Namn: Nils Torbjörn Ebenhard Född i Östersund, Sverige, 5/4 1958 Personnummer: 580405-8237 Akademisk titel: Filosofie doktor Adress:

Läs mer

Croon Fors, Anna & Mörtberg, Christina (2009) Innovation and Gender in the making: A gendered analysis of technological performances at The Stage.

Croon Fors, Anna & Mörtberg, Christina (2009) Innovation and Gender in the making: A gendered analysis of technological performances at The Stage. CURRICULUM VITAE Christina Mörtberg Alvägen 13 Institutt for Informatikk, Universitet i Oslo 97332 Luleå Postboks 1080 Blindern, NO-0316 Oslo, Norge chrismmo@ifi.uio.no Tfn: +47 22852416 christina.mortberg@lnu.se

Läs mer

Brev till valförsamlingen vid LTJ-fakulteten -- den som får detta brev är röstberättigad i fakultetnämndsvalet

Brev till valförsamlingen vid LTJ-fakulteten -- den som får detta brev är röstberättigad i fakultetnämndsvalet ! Alnarp den 12 oktober 2012 Brev till valförsamlingen vid LTJ-fakulteten -- den som får detta brev är röstberättigad i fakultetnämndsvalet VAL TILL FAKULTETSNÄMND Valet till fakultetsnämnd kommer att

Läs mer

Publications. Per Frankelius August 2015. 1. Research publications... 2

Publications. Per Frankelius August 2015. 1. Research publications... 2 Publications Per Frankelius August 2015 1. Research publications... 2 Monographs... 2 Scientific articles... 3 Research anthologies... 4 Conference papers (scientific)... 6 Other scientific work (research

Läs mer

Tomas Svensson CV 2014-06-04

Tomas Svensson CV 2014-06-04 Tomas Svensson CV 2014-06-04 Born: 1963-10-03, Nationality: Swedish Education Senior High School, Three Year Social Science Programme, exam 1982 Platoon Commander (Sergeant) Training in the Swedish Army

Läs mer

Regionala landskapsstrategier - Ett rikt växt- och djurliv. En kunskapssammanställning fallstudier

Regionala landskapsstrategier - Ett rikt växt- och djurliv. En kunskapssammanställning fallstudier Regionala landskapsstrategier - Ett rikt växt- och djurliv En kunskapssammanställning fallstudier rapport 5855 februari 2009 Regionala landskapsstrategier - Ett rikt växt- och djurliv En kunskapssammanställning

Läs mer

Publikationer 2012. Accepted/Submitted international Conference-proposals:

Publikationer 2012. Accepted/Submitted international Conference-proposals: (Uppdaterad 2012-09-06 av Göran Fransson) Publikationer och konferensbidrag av medarbetare inom ämnesavdelningen för didaktik, Högskolan i Gävle, för åren 2006 (sept) 2012 Publikationer 2012 Internationella

Läs mer

Fil kand-examen 1986, Uppsala universitet med ämnena historia, filosofi, etnologi, fysik, matematik

Fil kand-examen 1986, Uppsala universitet med ämnena historia, filosofi, etnologi, fysik, matematik Curriculum Vitae Peter Aronsson 20150625 Innehåll Examina 1 Priser och forskningsstipendier 1 Tjänster och förordnanden: 2 Externa forskningsmedel och forskningsledning 2 Sakkunniguppdrag och administrativa

Läs mer

Stads- och kommunhistoriska institutets. verksamhetsberättelse för år 2013. www.urbanhistory.su.se

Stads- och kommunhistoriska institutets. verksamhetsberättelse för år 2013. www.urbanhistory.su.se Stads- och kommunhistoriska institutets verksamhetsberättelse för år 2013 www.urbanhistory.su.se 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013 Avtal Personal Stads- och kommunhistoriska nämnden Stads- och kommunhistoriska

Läs mer

Svenska lärosäten Informatik, informationssystem. sammanställt till SISA:s årskonferens maj 2012 i Linköping

Svenska lärosäten Informatik, informationssystem. sammanställt till SISA:s årskonferens maj 2012 i Linköping Svenska lärosäten Informatik, informationssystem sammanställt till SISA:s årskonferens maj 2012 i Linköping Blekinge Tekniska Högskola (BTH) Sektionen för datavetenskap och kommunikation (COM) Antal anställda

Läs mer

STATSVETENSKAPLIGA ENHETEN LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 971 87 LULEÅ TEL: 0920 49 2331 E - POST: SIMON.MATTI@LTU.SE

STATSVETENSKAPLIGA ENHETEN LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 971 87 LULEÅ TEL: 0920 49 2331 E - POST: SIMON.MATTI@LTU.SE STATSVETENSKAPLIGA ENHETEN LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 971 87 LULEÅ TEL: 0920 49 2331 E - POST: SIMON.MATTI@LTU.SE SIMON MATTI CV (september 2014) 1. PERSONLIGA UPPGIFTER 1.1 Namn: Jan Simon Oskar Matti

Läs mer

Friluftsliv i förändring

Friluftsliv i förändring Resultat från ett forskningsprogram Slutrapport Peter Fredman, Marie Stenseke, Klas Sandell och Anders Mossing rapport 6547 februari 2013 Resultat från ett forskningsprogram Slutrapport Rapport nr 27,

Läs mer

Miljö- och energisystem

Miljö- och energisystem Avdelningen för december 2002 Miljö- och energisystem Verksamhetsberättelse år 2001 Innehåll Sid 1. Avdelningen för miljö- och energisystem 2 2. Grundutbildning 3 3. Forskarutbildning 9 4. Forskning 11

Läs mer

Årsredovisning 2010. Företagsekonomiska institutionen

Årsredovisning 2010. Företagsekonomiska institutionen Årsredovisning Företagsekonomiska institutionen Innehållsförteckning 1. Utbildning på grund- och avancerad nivå 2 1.1 Våra utbildningar 1.2 Betydelsefulla händelser under 1.3 Sökandetryck 1.4 Helårsstudenter

Läs mer

Curriculum Vitae (meritförteckning)

Curriculum Vitae (meritförteckning) Curriculum Vitae (meritförteckning) Namn Kristina Svels Hem adress Vöråvägen 50, 66600 Vörå Jobb adress Åbo Akademi, Enheten för landsbygdsforskning Strandgatan 2, 65100 Vasa Tfn +358-50-5650029 Tfn jobb

Läs mer

Bemanning: Rolf Lidskog (professor), Ylva Uggla (docent), David Redmalm (doktorand), Karin Gustafsson (doktorand)

Bemanning: Rolf Lidskog (professor), Ylva Uggla (docent), David Redmalm (doktorand), Karin Gustafsson (doktorand) Örebro universitet Sociologi 11-08-22 Kompetensområde: Miljö, natur, expertis Bemanning: Rolf Lidskog (professor), Ylva Uggla (docent), David Redmalm (doktorand), Karin Gustafsson (doktorand) Områdesbeskrivning:

Läs mer

Sammanträde med forskarradet vid Formas

Sammanträde med forskarradet vid Formas FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE PROTOKOLL NR 18 Sammanträdesdatum 2010-02-15 1(3) Sammanträde med forskarradet vid Formas Tid: 10.00 15.45 Plats: Forskningsrådet Formas,

Läs mer

Pågående externfinansierade projekt och under året beviljade externa anslag för forskningsprojekt

Pågående externfinansierade projekt och under året beviljade externa anslag för forskningsprojekt VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR MKV GÄLLANDE ÅR 2010 Pågående externfinansierade projekt och under året beviljade externa anslag för forskningsprojekt From Risk to Threat: Social Representations of Climate Change

Läs mer

Ett rikt växtoch. Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet

Ett rikt växtoch. Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet Ett rikt växtoch djurliv Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet RAPPORT 5773 DECEMBER 2007 Ett rikt växt- och djurliv Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet

Läs mer

Mål i sikte. Analys och bedömning av de 16 miljökvalitetsmålen i fördjupad utvärdering VOLYM 1

Mål i sikte. Analys och bedömning av de 16 miljökvalitetsmålen i fördjupad utvärdering VOLYM 1 Mål i sikte Analys och bedömning av de 16 miljökvalitetsmålen i fördjupad utvärdering VOLYM 1 Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö

Läs mer

Ansökan till VINNOVA

Ansökan till VINNOVA Ansökan till VINNOVA Diarienummer 2014-01741 Avsänd av sökande 2014-03-27 12:58 Utlysning Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020-2014 B OM ANSÖKAN Är ansökan en fortsättning

Läs mer

Yttrande över Miljömålsberedningens delbetänkande Med miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten SOU 2014:50

Yttrande över Miljömålsberedningens delbetänkande Med miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten SOU 2014:50 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Karin Löfström 2014-10-22 KS 2014/0753 0480-450165 Kommunstyrelsen Yttrande över Miljömålsberedningens delbetänkande Med miljömålen i fokus - hållbar

Läs mer

Utveckling av verktyg för strategisk miljöbedömning och medborgarmedverkan

Utveckling av verktyg för strategisk miljöbedömning och medborgarmedverkan Utveckling av verktyg för strategisk miljöbedömning och medborgarmedverkan Projekt nr P21690-1 Rapport 2004-11-30 från ett projekt i Energimyndighetens program Utsläpp och luftkvalitet Anders Mårtensson

Läs mer

Consumer Psychology Research CPR

Consumer Psychology Research CPR Consumer Psychology Research CPR Områdesgruppen för konsumentpsykologi vid Karlstads universitet AKTIVITETSRAPPORT 2008 2008 12 08 Kontaktinformation: Margareta Friman, Associate professor Faculty of Economic

Läs mer

Innehåll. Lars Reuterswärd har ordet 4. 2011 i korthet 6-7. Höjdpunkter 2011 8-9. RÄTTVISA, GRÖNA och TÄTA städer 10-11

Innehåll. Lars Reuterswärd har ordet 4. 2011 i korthet 6-7. Höjdpunkter 2011 8-9. RÄTTVISA, GRÖNA och TÄTA städer 10-11 Årsrapport 2011 Innehåll Lars Reuterswärd har ordet 4 Vision 5 2011 i korthet 6-7 Höjdpunkter 2011 8-9 RÄTTVISA, GRÖNA och TÄTA städer 10-11 Att gå samman för att möta urbana utmaningar 12-13 Göteborg

Läs mer

NYHETSBREV mars 2007 www.icomos.se

NYHETSBREV mars 2007 www.icomos.se ICOMOS SWEDEN Foto: Marie Klingspor Rotstein Great Zimbabwe National Monument NYHETSBREV mars 2007 www.icomos.se I C O M O S S W E D E N INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES CONSEIL INTERNATIONAL

Läs mer

Stranderosion och kustskydd praktiska tillämpningar med europeiska utblickar Konferens i Halmstad den 6 december 2006 VARIA 569

Stranderosion och kustskydd praktiska tillämpningar med europeiska utblickar Konferens i Halmstad den 6 december 2006 VARIA 569 VARIA 569 Stranderosion och kustskydd praktiska tillämpningar med europeiska utblickar Konferens i Halmstad den 6 december 2006 SGI SAMORDNINGSANSVAR FÖR STRANDEROSION Bilder omslag Övre bilden: Bengt

Läs mer

Blekinge Engineering Software Qualities

Blekinge Engineering Software Qualities Blekinge Engineering Software Qualities Slututvärdering av KK-stiftelsens profilsatsning vid Blekinge Tekniska Högskola Ulrika Ekström Christina Johannesson Anders Sundin Om KK-stiftelsen För att stärka

Läs mer