Den vikande marknaden och nedgången på världens börser har även påverkat SHR Södras resultat och inneburit att vi har ett mindre kapital.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den vikande marknaden och nedgången på världens börser har även påverkat SHR Södras resultat och inneburit att vi har ett mindre kapital."

Transkript

1 SHR Södras Verksamhetsberättelse 2008

2

3 Förändringens tid Inför bokslutet 2007 skrev jag att vi hade summerat ett av vår bransch starkaste år vilket fortsatte under Vi upplevde ett omtumlande år där delar av vår region har fått uppleva full fart framåt till full fart bakåt. Den vikande marknaden och nedgången på världens börser har även påverkat SHR Södras resultat och inneburit att vi har ett mindre kapital. I styrelsen för SHR Södra har vi vidareutvecklat det arbete vi startat och jobbar med tre prioriterade arbetsområde; PR för SHR Södra, politiker påverkan och utbildning för våra medlemmar samt deras anställda. Vi har haft den första gruppen som blivit klara med management utbildningen i vår regi. Under 2008 har vi lagt våra styrelsemöten ute i regionen och i samband med dessa medlemsmöten. Medlemsmöten har varit välbesökta och styrelsen har fått möjlighet att träffa medlemmarna ute i regionen. SHR beslutade under 2008 att vi skall växa, i och med att SCR (Sveriges Campingoch Stugföretagares Riksorganisation) och SLAO (Svenska Liftanläggningars Organisation) gick med i SHR så kommer SHR vara den stora organisationen för svensk besöksnäring. Vi ser fram emot ett spännande 2009 och vi vill från styrelsen tacka för förtroendet. Göran Andersson Ordförande

4 SHR Södras Förtroendevalda Styrelsen 2008 Mandatets slutdatum inom parentes. Ordförande Göran Andersson, Hotel Öresund, Landskrona (2010) V ordförande Maria Paulsson Rickle, Grand Hotel, Lund (2010) Skattmästare Stefan Norén, Hotel Skansen, Färjestaden (2009) Ledamöter Monica Carlsson, PM & Vänner, Växjö (2010) Ola Johansson, First Hotel Statt, Karlskrona (2009) Joachim Högefjord, Scandic S:t Jörgen, Malmö (2010) Pär Bonér, Karlaby Kro, Tommarp (2009) Lena Ernberg, Fredensborgs Herrgård, Vimmerby (2009) David Kallos, Restaurang Brogatan, Malmö (2009) Håkan Andersson, Lilla Helfwetet, Halmstad (2010) Sekreterare Regionansvarig Hedersledamot Jonas Palmqvist, SHR Martina Malmquist, SHR samt Anna Hjelmberg (vik) Leif Paulsson, Grand Hotel och Hotel Lundia, Lund Revisorer Ordinarie Suppleant Anders Brofors, Öhrlings PricewaterhouseCoopers Jens Malmhagen, Smygehus Havsbad, Smygehamn Karin Rottner, Hotel Kärnan, Helsingborg Valnämnden Ledamöter Anders Wahlund, Elite Hotel Marina Plaza, Helsingborg Torbjörn Colfach, Toftaholms Herrgård, Lagan Lars-Olof Forsberg, Halltorps Gästgivargård, Borgholm Sven-Erik Löfgren, Aspö Lotstorn AB, Drottningskär Kjell Grubin, Big Bowl, Malmö Representanter: SHR:s centrala styrelse Göran Andersson (ord.), Hotel Öresund, Landskrona Stefan Norén (suppl.), Hotel Skansen, Färjestaden Referensgrupp för utbildningsfrågor David Kallós, Restaurang Brogatan, Malmö Arbetsgivarrådet Valnämnden SHR Kjell Grubin, Big Bowl, Malmö Anders Wahlund, Elite Hotel Marina Plaza, Helsingborg

5 Styrelsens sammanträden Under 2008 har styrelsen haft sju stycken styrelsemöten på följande orter; Malmö, Smygehamn, Halmstad och Köpenhamn. I samband med tre stycken möten har styrelsen bjudit in medlemmarna på medlemsmöte. Syftet med dessa möten är att träffa medlemmar i regionen och för att informera om vad styrelsen i södra arbetar med samt vilka frågor som är aktuella. Styrelsen får även reda på vad medlemmarna har för åsikter och tankar om branschen och SHRs arbete. Årsmötet hölls den 10 april på Sofieros Slottsrestaurang och ett fyrtiotal personer deltog. Förutom de sedvanliga årsmöteshandlingarna delades det ut stipendier till de deltagande stipendiaterna delade Södra Sveriges Hotell- och Restaurangföretagares utbildningsstiftelse ut 17 stipendier. Stipendiaterna hade ansökt om stipendium för att vidareutbilda sig bland annat inom administration, ledarskap, vinkunskap mm. Medlemmar I slutet av år 2008 var 683 företag medlemmar i SHR Södras region och det var en nettoökning med 24 företag under 2008! Tillsammans hade dessa företag 915 arbetsplatser runt om i regionen som består av länen; Skåne, Blekinge, Kalmar, Kronoberg samt södra delen av Hallands län t o m Halmstad kommun. En fullständig lista över samtliga medlemmar finns i bilaga till årsredovisningen.

6 Projektgrupper Styrelsen beslutade under 2007 att dela in styrelsearbetet i tre olika arbetsgrupper; PR, kompetensutveckling samt politikerkontakt. Arbetet i dessa grupper har fortsatt under 2008 och vid sidan av styrelsemöten har dessa grupper haft möten och nedan presenteras några av de stora projekt som har genomförts under året. Projekt under 2008 Utbildning SHR Södra har arbetat intensivt under året med kompetensutveckling. Detta har resulterat i att ett flertal seminarier har genomförts; 8-9 april Revenue Management Restaurang, Malmö 10 deltagare april Revenue Management Hotell, Malmö 28 deltagare. Ledarutvecklingsprogrammet startade i oktober med 24 st deltagare. 10 september Livsmedelskurs, Malmö 18 deltagare. 8 oktober Livsmedelskurs, Växjö 16 deltagare oktober Revenue Management Restaurang, Kalmar 12 deltagare. Styrelsen planerar att genomföra fler intressanta seminarier under 2009! Höstmöte Torsdagen den 25 september arrangerades SHR Södras höstmöte på restaurangen Custom House i centrala Köpenhamn. Ett 30- tal medlemmar deltog tillsammans med SHR Södras styrelse. Eftersom mötet förlades till Köpenhamn fanns intresset för hur den danska restaurang- och hotellmarknaden fungerade. Därför var Horestas representanter; den administrerande direktören Lone Njor Hulth tillsammans med utvecklingschefen Benedikte Rosenbrink med och berättade om grannlandets villkor. Föreläsningen efterföljdes av en rundvandring i restaurangen tillsammans med entreprenören Robert Bobo Nilsson som berättade om sin verksamhet.

7 Övriga projekt SHR SHR Södras nyhetsbrev och webben SHR Södra har arbetat mycket med e-post och webben för informationsspridning. Under 2008 skickade styrelsen ut åtta stycken nyhetsbrev elektroniskt samt valde att informera via hemsidan sodra. Nyhetsbreven informerade om vad som var aktuellt i regionen samt vad styrelsen arbetade med. Nyhetsbrevet, som når drygt 450 e-post adresser, är uppskattat och kommer även att skickas ut under Regionansvarig Styrelsen har till sin hjälp regionansvarige (RA) som delvis verkar som styrelsens operativa arm för att genomföra vissa beslut om projekt som styrelsen tar. RA verkar dessutom som en kontaktlänk mellan styrelsen och medlemmarna i regionen samt gentemot andra instanser såsom; utbildningar, kommuner, organisationer, nätverk mfl.

8 Resultat och ställning Resultatet av bolagets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultaträkningar och balansräkningar med noter. Resultaträkning för tiden 1 januari - 31 december 2008 Resultaträkning Not 2008 Rörelsens intäkter m m Årsavgifter Summa intäkter m m Rörelsens kostnader Gåva Stipendier Diverse omkostnader Operativa kostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Utdelningar Realisationsvinst aktieförsäljning 440 Räntekostnader -423 Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets förlust

9 Balansräkning den 31 december 2008 Balansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Aktier i Sv Rese- och Turistråd Intressenter AB Aktier 1, Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Skattefordringar Övriga kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Fritt eget kapital Ingående kapital Årets förlust Summa eget kapital Skulder Diverse skulder Avsättning stipendier Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 600 Summa skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Föreningens årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämdens allmänna råd. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Värderingsprinciper Kortfristiga placeringar har värderats enligt lägsta värdets princip. Aktier som är anläggningstillgångar är upptagna till anskaffningsvärde. Not 2 Diverse omkostnader I diverse omkostnader kan nämnas kostnad för medlemsaktivitet med kr ( kr) och diverse övriga kostnader med kr ( kr), totalt kr ( kr). Not 3 Operativa kostnader Operativa kostnader kr ( kr) består av styrelsearvoden om kr ( kr) enligt årsmötesbeslut, jämte sociala kostnader om kr ( kr) samt kostnader för revision och revisionsnära tjänster om kr ( kr). Not 4 Specifikation värdepapper Antal Bokfört Börsvärde värde Assa Abloy B Astrazeneca Carnegie Medical Fund Carnegie Worldwide Electrolux B Ericsson B Swedbank A Hennes & Mauritz Husqvarna B Investor B Nordea SCA B Securitas B Securitas Direct Niscayah Group B Svenska Handelsbanken A Skanska B Tele2 B Husqvarna A Loomis B Summa Börsvärdet på föreningens aktieinnehav (exkl aktier i Sveriges Rese- och Turistråd Intressenter AB) uppgår till kr ( kr). Att jämföras med bokfört värde kr( kr).

10

11

12 Medlemmar per den 31 december Kockar, Restaurang 2:a Sandbank 4-Kök, Restaurang Active Biotech, Restaurang Akademikrogen Akzo Nobel Sodexo Restaurang Alfa Laval Syd, Restaurangen Alholmens Bad & Camping Allgott/Allers Förlag AB Amadeus, Hotel Ankaret i Kockums, Restaurang Annas Kök Anno 1900 Anno 1937 Hotell Artic, Restaurang Artilleristen Asa Herrgård Aspö Lotstorn Assars Gatukök Aston, Hotell Astrid Lindgrens Värld Axona Kursgård i Hörby Azale, Restaurang Backafallsbyn Baltzar, Hotell Banken pub & restaurang Bankomaten SEB, Restaurang Bara Vara Bar-B-Ko Barista Fair Trade Coffee Barnens Lekland Barsebäcksmässen Barsebäckstrand Beautiful Garden Bergslagskrogen Besam Best Western Grand Hotel Best Western Hotel Corallen Best Western Hotel Duxiana Best Western Hotel Helsingborg Best Western Hotel Jägersro Best Western Hotel Paletten Best Western Hotel Royal Best Western Hotel Stensson Best Western Kalmarsund Hotell Best Western Premier Mäster Johan Hotel Best Western Royal Corner Hotel Best Western Sjöfartshotellet Best Western Sturup Airport Hotel Best Western Västerviks Stadshotell Big Bowl Bishops Arms, The Bistro Grodlår och timjan Bjärsölagårdsslott Björkbackens Karaktärshotell Björksäter, Restaurang BK Astrio BK Fast Food i Kristianstad Bo Pensionat Boklundens Restaurang Bollywood Restaurang Bona Kemi, Personalrestaurang Bond Borgalla kök Borgholm, Hotell Bosjökloster Golfrestaurang Bosse s Gästvåningar Breanäs Konferenshotell Broby Gästgivaregård Brofästet Konferens Brogatan Bar & Brasserie Brooklyn Restaurang Bruksgården, Värdshuset Brummers Krog Bruschetta.se Bryggan, Restaurang Brygghuset Restaurang och Pub Brösarps Gästgifveri Buhres Krog Burger King Burger King - Värnhem Burger King Helsingborg Burger King Höllviken Burger King Jägersrocenter Burger King Kalmar Burger King Kronprinsen Burger King Lund Burger King Löddeköpinge Burger King Malmö Burger King Milstolpen Burger King Mobilia Burger King Svågertorp Burger King Triangeln Burger King Väla Norra Byttan Båstad Camping Bäckaskogs Slott Café Aiuola Café Bryggan Café le fil du Rasoir Café Meny Calmar Hamnkrog Calmar Stadshotell Cantina, Restaurang Carlshamns Mejeri, Restaurang Casa Blanca, Pizzeria Casino Cosmopol Malmö Cc Cantin Centiliter & Gram Centralhotellet Centralkonditoriet Charles Dickens Chili Bar & Restaurang Chokladfabriken i Malmö Chopstick House Chrystal Palace, Restaurang City, Hotell Cityköket, Sibylla Claras Café & Catering Clarion Collection Hotel Carlscrona Clarion Collection Hotel Malmö Clarion Collection Hotel Norre Park Clarion Collection Hotel Packhuset Clarion Collection Hotel Post Clarion Grand Hotel Comfort Hotel Malmö Comfort Hotel Nouveau Concordia, Hotel Conrad, Hotell Continental Ystad Continental, Hotel Coop Forum Kök & Café Corner Hamburgerrestaurang Créperie Bretagne Crown Nightclub Dagens Goda Dagnys Dagnys Fisk & Grill Dahlberg DaimlerChrysler Dalby Gästgifveri Danisco Sugar, Restaurangen Dannegården Hotell & Restaurang Danny s Corner Delfinen Beach Club Delikatessen Din Mat, Restaurang Diner Tobaksbolaget Dockplats 16 Domus Restaurang Dragsö Bad & Camping DSV Restaurang Helsingborg DSV Restaurang Malmö Dunker Bar & Matsal Duxiana Hotel Duxiana Hotel Malmö Däcket, Restaurang Edenberga-Motet Motell & Restaurang Ekebo Nöjescentrum Ekerum Golf & Resort Ekerums Camping Ekerums Strandkrog Ekerödsrasten Ekmans Campus Gräsvik Ekmans i Ronneby Electa Elephanten Elite Hotel Marina Plaza Elite Hotel Mollberg Elite Hotel Residens Elite Hotel Savoy Elite Park Hotel Elite Stadshotellet Växjö Emmaboda Skolor Emågården Enehalls Pensionat Energiterassen, Restaurang Epicure Bröd och Vin Erik, Café Erikslund, Hotell Erikstorps Kungsgårds Restaurang Eriksöre Camping Eringsboda Brunn Espresso House Espresso House Burlöv Center Espresso House Caroli Espresso House Davidshallstorg Espresso House Eurostop Espresso House ILVA Espresso House Lilla Torg Espresso House Lund Central Espresso House Malmö Central Espresso House Mobilia 2 Espresso House Stjärnan Etage Eurest Restaurang ABB Business Center Eurest Eurest Restaurangen Evedals Värdshus Faiveley Falsterbo Kursgård Farbror Elofs Skafferi Farmor Idas Café Farozon, Restaurang Figeholm Fritid & Konferens Findus, Restaurangen Finn, Café & Restaurang First Camp Torekov First Camp Tylösand First Hotel Cardinal

13 First Hotel Carlshamn First Hotel Christian IV First Hotel Garden First Hotel JA First Hotel Jörgen Kock First Hotel Mårtenson First Hotel Olofström First Hotel Planetstaden First Hotel Statt First Hotel Witt Fiskhuset i Torekov Fleninge Gästgifwaregård Flottiljen, Hotell & Konferens Flygserveringen Heres Flädie Mat & Vingård Folkets Hus Konferens Forum Konferens Fosie Boställe Restarang Fosierestaurangen Frans Henrik s Fredensborgs Herrgård, Hotell Fredholms Krog Fredriksbergs Kursgård Fridhs Kök o Catering Friläget, Restaurang Frimurarehotellet Fritidsgården Örestrand Frostavallen Hotell och Konferens Fula Fisken Furan/Scania CV AB Furuhem Futurum Konferens & Restaurang Fyrkanten Fårbo Kiosk & Gatukök Fälts Bowlingcenter G Swensons Krog Gambro, Restaurang Gammalsbygårdens Gästgiveri Garvaren Nöje Gastro, Restaurang Getnö Gård Glasklart, Restaurang GlassTorget Glennans Restaurang Glorias Musik & Sport Godset, Restaurang Golden Crown Restaurang Golden Steer Golfhotell1 Golfkrogen Båstad Golfrestaurangen Falsterbo Gourmet Grön Gourmet Thai Restaurang Grand Hôtel i Mölle Grand Hotel Lund Grappa Greekway Greekway Green Feed Bar & Bistro Grillen Godbiten Gränsö Slott Gula Briggen Hotell & Konferens Gullbrannagården Guntorps Herrgård Gustafs Fast Food Restaurang Guö Värdshus Gässlingen Hotell Gästgivargården Haga Park Hotel Hagöns Camping Hajlmars Kök Haldex, Restaurang Halltorps Gästgiveri Halmstad Kårhus Halmstad Soldathem Hammarbadets Camping & Stugor Hammenhögs Gästgivaregård Hamnhotellet Kronan Hamnkrogen i Båstad Hansens Krog Hanö, Restaurang Hanöhus Hotell & Restaurang Hardwood Restaurang Harrys Harrys Kalmar Harrys Pubar Harrys Restaurang Hartmans Café & Conditori Hartmans hörna Hasses Lada Havsnära Restaurang Heagårds Skafferi Heart Break Hotel Helén & Jörgens Heleneholms Fast Food Heljaröds Ungdomsgård Helsingborgs IF Henry Lee Restaurang Hertigen, Hotell Hildas, Restaurang Hildegards 4 Årstider Hildurs Livs & Grill Hilton Malmö city Hipp, Restaurang Hotel Djingis Khan Hotel Maria Hotel Plaza Hotel Svea Hotell Ett Oskarshamn Hovs Hallar Hulingen, Hotell Hultsfreds Bageri & Konditori Hviidehus, Hotel Häckeberga Slott Häktet Malmö Sodexo Restaurang Hälleviks Havsbad, Hotell Hälsahelhet Dagspa Höganäs Höjdpunkten Höörs Gästgifvaregård Ibis Hotel Lund Ibis Hotel Malmö ICA Handlarna Syd, Restaurangen Idala Gård Ida s Krog Ideon Gästeri, Hotel Ideon Restauranger i Lund Iföhus Catering, Hotell Iföhus, Hotell IK 70 Grillen, Sibylla IKEA Hotell & Restaurang Värdshuset IKEA Restaurangen Immelns Camping & Vandrarhem Inspirea Intermezzo Deli Interpool Biljard IOGT-NTO Kronobergs distrikt IP Catering & Restaurang Ivars Kiosk Jacob s Cateirng Jensens Böfhus Johan P Fiskrestaurang John Bull Pub Jägersbo Mässor & Nöjen Jägersro Restauranger Kafe de Luxe Kajutan Kajutan i Hörvik Kajutan, Restaurang Kalmar, Bistro Kalmarsalen Konsert & Kongress Kamaki Kamratföreningen Länken Kamskogs Krog Café & Logi Karl Oskar, Café Karlaby Kro Karlmans Karlskronavarven, Restaurang Kastanjelund, Wärdshuset Kastlösa Stiftsgård Kias Restaurang & Bars Kiels kök Kimpo, Restaurang Kina, Restaurang Kings Head Pub & Restaurang Kirsebergs Catering Kiviks Hotell, Konferens & Spa Klintagården Klippans Hotel Klippans Kultur Center Klitterbyns Turist- och Konferenscenter Klitterhus Restaurag & Bar Kniv & Gaffel Kniv & Gaffel - Jägersro Kock-Johan Hjelmsjövik Kolbodabaden Kometen KONFERENSproducenterna Kong Christian Koppargrytan, Restaurang Krabbes Krog Kraftkällan, Restaurang Kristianopels Gästgiveri Kristianstad Studentkår Kristianstads Restaurang Kristina, Restaurang Krogen Trade Center Kronocamping Öland/Saxnäs Kronovalls Vinslott Kryddan NCC, Restaurang Krögers Kulhuset Kullaberg, Hotel Kullagårdens Wärdshus Kulturbolaget Kulturkrogen Kvarnen Restaurang Kvibille Gästgivaregård Källaren Kronan Kärnan, Hotel Kök 11 Köpmansgården, Hotell Kött-Essen La Couronne La Petite, Restaurant Laholms Stadshotell Landskrona Slott Lantcaféet i Öhr Lasses Kiosk Laxen, Hotell LC Service & Renova Sverige AB Le Cardinal Le Croissant Lets Go Liljas Konditori & Lunchservering, Roger Lilla Helfwetet Linné Restaurang Linnéa, Hotell Ljungby Semesterby & Camping Park

14 Ljungby Swecamp Sjön Bolmen Ljungby-Mackan Lotus House, Restaurang Lr Gyllene Heden Lund, Bistro Lundia, Hotell Lyckans Guesthouse Lyftet, Restaurang Långebrogrillen Löddes Pizzeria Löderups Strandbad MacInn Sibylla Malens Krog Malmö Mässan, Restaurang Malou, Restaurang Mando Steakhouse Margaretapaviljongen, Restaurang Margretetorps Gästgifvaregård Maritim Krog & Hotell Mat & Dryck Mat på Rönnebäck Matkonsult i Karlskrona Matkällaren Matrisen, Sydsvenskan Restaurang Matsalen IKEA Centrallager Max Halmstad Max Halmstad, Kundvägen Max Hamburgerrestaurang Max Helsingborg City Max i Hyllinge MAX i Karlskrona Max i Löddeköpinge Max Kristianstad Max Lund 2 Max Malmö Max, Ystad McDonald s Norra Fäladen McDonald s McDonald s Baronen McDonald s Burlöv Center McDonald s Center Syd McDonald s Giraffen McDonald s Jägersro McDonald s Ljungby McDonald s Midhem McDonald s Mobilia McDonald s Samarkand McDonald s Triangeln McDonald s Väla Centrum McDonald s Väla McDrive McDonald s Öresund McDrive Mediterranean, Restaurang Mello West Mello Yello Meriten, Restaurang Meriten, Restaurang Metropol Metropol, Restaurang Militärhemmet Millenium Milnergymnasiets matsal Ming Palace, Restaurang Moosehead Bar Moriskan Amiralen Mossbylunds Gård Motell Lagan Motell Ljungby Mr Dubbeleken MR Gourmet Din Catering Mr Laxen Mr Påfågeln Mrs Saigon Mynta Målet Målilla Hotell Måns Byckare, Restaurang Mårtenssons/ O learys Möckelsnäs Herrgård Mölle Turisthotell Mölle Turisthotell Möllevångens Kiosk & Gatukök Möllstorps Krog Mörby Vandrarhem o Lågprishotell Möre Hotell Mörrums Bruk, Restaurang Mötesplats CRC Naked Juicebar Natalie-Pers Krog Nils H. Restaurang Nilssons Skafferi på Biblioteket Noble House, Best Western Hotel Normans Deli Norregård Hotell & Konferens Nya 121:ans Grill Nya Lammhults Värdshus Nöjes och Catering Restaurangen Nöjesbåten Odengården O Learys Oléo, Restaurang Oliver, Restaurang Olles Korvbar Olson s Skafferi Olympia SSP Restauranger Ottenby Fågelblå Paa Strøget Palace Palladium Bar Partyfabriken Peder Hans Restaurang Pe-Ge:s Gatukök Pensionat Klinta Pepe s Bodega Fiskbiten Pers. restaurangen/saft AB Persgården, Restaurang Personalrestaurangen Autoliv Mekan AB Persson s Perstorps Brukshotell Pfizer Piccolo Mondo Pimpa s Nattklubb & Sportsbar Pimpas Thai Restaurang Pio & Company Pio Country Club Pipkannan Slottscafé Pizza Hut Plocke Pinn PM och Vänner, Restaurang PM Pub & Mat PM:s Loft Polishuset Helsingborg Restaurang Prins Bernhard Procordia Food Produktionsköket S:t Lars Prästasvängens Konferens & Fritid på Berg s Pågen, Restaurang Quality Hotel Grand Kristianstad Quality Hotel Halmstad Quality Hotel Konserthuset Quality Hotel Växjö Radisson SAS Hotel Malmö Ramlösa lunch Rasken, Restaurang Rasta Hallandsåsen Rasta Kalmar Rasta Mölletofta Rasta Sjöboda Väst Rasta Sjöboda Öst Rasta Snapparp Ravlunda Bränneri Restaurang Boogie Restaurang Brunnen Restaurang Hilda Restaurang Madrid Restaurang Optimat Restaurang Oslo Restaurang Pumphuset Restaurang Reykjavik Restaurang Sports Restaurang Stefan Holmström Restaurangassistans i Malmö Restaurangen Fläkt Industri AB Restaurangen/Mönsterås Bruk Restaurangen/Quality Hotels Rica Hotel Malmö Rimforsa Strand Kurs & Konferens Ringsjö Krog & Wärdshus Ringsjöstrands Camping Risebo Ristorgets Rolles Gatukök Ronneby Brunn Hotell Spa & Resort Ronneby Café & Matsal Ronneby Havscamping Rosenberg, Hotell & Restaurang Rum Oscar Rusthållargården Rya Golfkrog Ryssby Hotel Råbocka Familjecamping Rådhuskällaren Rådmannen, Hotell Rögle BK Restaurang Rökeriet Röstånga Gästgivaregård s/s Swea S:t Gertrud, Restaurang SABA, Restaurangen Salomon Krog Salt & Brygga Salt, Restaurang Sandflygsgården Sandra, Restaurang Sandys Scan/Köttessen personalmatsal Scandic Hallandia Scandic Helsingborg Nord Scandic Horisont Scandic Hotel Väst Scandic Karlshamn Scandic Kramer Scandic Löddeköpinge Scandic S:t Jörgen Scandic Segevång Scandic Star Scandic Växjö Scotland Yard Restaurang Shanghai, Restaurang Short Stop Limhamn Sibylla Svågertorp Simpan, Restaurang Sir Toby s Sirius, Hotell Sjöbjörnens Café Sjöbo Gästgifveri Sjöbo Kaffestuga Sjötorpet Restaurang & Camping Park

15 Skansen, Hotel Skansen, Restaurang & Hotell Skanska Malmö, Restaurang Skanörs Gästgifvaregård Skeppsbron 2, Restaurang Skivarps Gästgivaregård Skogsbrynet Restaurang & Glasscafé Skogsby Gästis Skrylle Café och Restaurang Skyrupsgården, Wärdshuset Skånehuset, Restaurang Skånes Djurpark Camping Skånes Djurpark, Restaurangen Slagthuset Slottshotellet Smak Malmö Konsthall Smaka Smakfullt Smarta Kök Smedjan Smedjan, Restaurang Smedjans Kiosk Smugglaren, Restaurang Smygehus Havsbad Smörgåshörnan Snogeholms Slott Snårestad Vandrarhem Sodexo Regionkontor Sofiero Slottscafé Sofiero Slottsrestaurang Solhöjden SPA Sollidenpaviljongen Spa Njuta Speaker s Corner Speedy Lee Spenshult Kurs och Utbildningscentrum SpiseKammaren Sportsbar Spångens Gästgivare Gård SSP Flygrestauranger SSP Restauranger Malmö Central Stadshotell & Restaurang Böst Stadshotellet Stadshotellet i Sölvesborg Stadshuset, Restaurang Staffanstorps Gästis Statt Hässleholm, Hotell Statt Nattklubb Stay At, Mazetti Stay At, Tornet Steakhouse Lilla Torg Stenladan Stensö Camping STF Tjärö Turiststation STF Turiststation STF Vandrarhem Malmö City STF Vandrarhem Malmö Eriksfält STF:s Vandrarhem i Ronneby Stinas Skafferi Stockeboda Gård Stora Hotellet Stora Hotellet Stora Hotellet Stora Rör Hamnkafé Store Thor Restaurang Stortorget Bar & Restaurang Stortorgets Gatukök Strand Hotell Strand Hotell i Arild Strand Landskrona StrandborgsTurist & Konferens Center Strandkrogen Strandängens Camping & Vandrarhem Stufvenäs Gästgifveri Sturkö Camping Subway Subway, Kristianstad Subway, Malmö Subway, Växjö Sund Mat Svalan Restaurang Svalövs Golfkrog Svarta Örnhusets Matglädje Svea Svea Bar och Bistro Svenska Möten Sydsvenskan Tryck AB Sås & Krås Söderåsens Vandrarhem Södra Kasern, Restaurang Södra, Restaurang Sött & Salt Café Taco House Tages Restaurant och Nightclub Tajes Kiosk & Gatukök Tallhöjdens Värdshus Tasty House Tasty House City Gross Tasty House Väla Centrum Tasty House, Burlöv Center Tasty House, Ica Maxi Tasty House,Ica Maxi Tasty House,Valen Tatung, Restaurang Teaterbaren Teaterhotellet Teatervallen Teatervallen Tegners Matsalar Teknologkåren vid LTH Teleborgs Slott Telegrafen, Restaurang Temperance, Hotell Terazza, Hotelrestaurangen Terrassen, Restaurang Terraza, Hotel Thalassa Vandrarhem Thalassa, Restaurang Thap Thim, Restaurang The Bull s Pub The Fox & Anchor The Lodge The Mayfair Hotel The Tivoli The William Shakespeare Pub Thorn Lighting, Restaurang Thulehem, Restaurang Tingsryd, Hotell Tingsryds Camping Tingvalla Toftaholm Herrgårdshotell Toftastrand Hotell & Konditori Tomarps Gårdshotell Tomaten Torekov Hotell Torekovs Hamnkiosk Torggatan nio Tradar n i Bäckaskog Trantorps Gård Tranås Ungdomsförening Travrestaurangen i Halmstad Tre Lyktor, Restaurang Tre Rum och Kök Tre Skåne, Restaurang Trendie Triangelns Kur Bad & Hälsocenter Trucken, Restaurang Trycket, Restaurang Trädgårdsgatans Conditori Tunneberga Gästgifvaregård Turistgården Turning Torso Restaurants TV-Restaurangen Två Krögare Tycho Brahe, Restaurang Tylebäck Kursgård Tylösand, Hotel Tyringe Kurhotell Törringelunds Restaurang Unilever Restaurang Universitetssjukhuset Medirest Utposten Vagabond Pub Walhalla, Hotel Wallins Salonger Wallmans Golden Hits Helsingborg Wallmans Salonger Vallåsen Skidanläggning Vassmolösa Gästis Waterhotel Waynes Coffee Waynes Coffee V-Café Vendel at Sturehof Weronicas Matställe Victoriahus/Drott Malmö AB Viking Hotell Wild West Steakhouse Villa Gransholm Villa Linnea Villa Villekulla, Hotell Villgott Vimmerby Camping Vimmerby Stadshotellet Vitemölla Badhotell Wok Kitchen Vår tids mat Västergök/Matlust Catering Växjö Lasarett, Bistro Yllan Mäss & Konferens Yngsjö Havsbad Ystad Spa & Konferenshotell Ystads Saltsjöbad, Hotell Z-grillen Ågatan 12 Pub & Restaurang Åhléns Café Åhléns Café Åhlens, Cafe Åhus Gästgifvaregård Åhusstrand Hotel och Konferens Åkersberg, Stiftsgården Årstiderna i Kockska Huset, Restaurang Åsljungagården Hotell & Konferens Ängavallens Gård Öjaby Herrgård Öresund, Hotel Örums Nygård Östangård Östarps Gästgivaregård Översten, Restaurang Överums Vandrarhem & Camping Övre, Restaurang

16 SHR, Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare Kammakargatan 39, Box 1158, Stockholm Tel Fax

Med SHR Södra in i framtiden

Med SHR Södra in i framtiden SHR Södras Verksamhetsberättelse 2007 Med SHR Södra in i framtiden När nu ett av våra bästa år i branschen summeras så undrar man lite vad som komma skall. Vi har en stark tillväxt i vår region, det projekteras

Läs mer

SHR Norrlands Verksamhetsberättelse 2007

SHR Norrlands Verksamhetsberättelse 2007 SHR Norrlands Verksamhetsberättelse 2007 Ordförande har ordet Andra året som ordförande för SHR Norrland är avslutat. Man brukar alltid säga att första året är omtumlande som ny på jobbet. Men i fallet

Läs mer

Mellersta Sveriges Hotell- och Restaurangföretagares förening Årsredovisning 2006

Mellersta Sveriges Hotell- och Restaurangföretagares förening Årsredovisning 2006 Mellersta Sveriges Hotell- och Restaurangföretagares förening Årsredovisning 2006 mellersta VB 2006.indd 1 2007-04-13 16:06:18 Ordförande har ordet För hundra år sedan träffades driftiga människor i vår

Läs mer

4 Konferenspoolen. Allt om årets branschmingel. 2007 ett rekordår. fick nya ägare 3. shr stockholm

4 Konferenspoolen. Allt om årets branschmingel. 2007 ett rekordår. fick nya ägare 3. shr stockholm 2007 ett rekordår 3 Allt om årets branschmingel 4 Konferenspoolen fick nya ägare 3 shr stockholm årsredovisning 2007 foto: shr stockholm Ännu ett framgångsrikt år Det var många år sedan hotell- och restaurangbranschens

Läs mer

2008 året det vände. Charlotte Blum Ordförande SHR Stockholm. Foto: Kurt Pettersson

2008 året det vände. Charlotte Blum Ordförande SHR Stockholm. Foto: Kurt Pettersson shr stockholm v e r k s a m h e t s b e r ät t e l s e 2008 2008 året det vände Många hotell och restauranger gjorde sitt bästa år någonsin 2008, men under sommaren och hösten hopade sig varningstecknen.

Läs mer

Ordförande har ordet. Alexander Andrén Ordförande SHR Mellersta

Ordförande har ordet. Alexander Andrén Ordförande SHR Mellersta Mellersta Sveriges Hotell- och Restaurangföretagares förening Verksamhetsberättelse 2007 Ordförande har ordet 2007 har varit ett händelserikt år! Jag tänker exempelvis på vår avtalsförhandling, den utlovade

Läs mer

Medlemsantalet växer ständigt och under 2008 hade vi 104 inträden att jämföra med förra årets 89.

Medlemsantalet växer ständigt och under 2008 hade vi 104 inträden att jämföra med förra årets 89. Mellersta Sveriges Hotell- och Restaurangföretagares förening Verksamhetsberättelse 2008 Ordförande har ordet 2008 var ett minst sagt innehållsrikt år! Allt tydde på att 2008 skulle bli ännu ett rekordår.

Läs mer

mellersta sveriges hotell- och restaurangföretagares förening Verksamhetsberättelse 2010

mellersta sveriges hotell- och restaurangföretagares förening Verksamhetsberättelse 2010 mellersta sveriges hotell- och restaurangföretagares förening Verksamhetsberättelse 2010 Ordförande Alexander Andrén har ordet 2010 var förändringarnas år! Inte bara vände ekonomin uppåt; många med mig

Läs mer

SHR STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

SHR STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 SHR STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTELSE 21 ORDFÖRANDE HAR ORDET Vilket fantastiskt år! 21 var året var då den finansiella krisen i Sverige snabbt övergick till rekordartad tillväxt och högkonjunktur. Visst

Läs mer

Ordförande har ordet. Jag vill på styrelsens vägnar tacka för förtroendet under det gångna året och ser fram emot ett bra 2012.

Ordförande har ordet. Jag vill på styrelsens vägnar tacka för förtroendet under det gångna året och ser fram emot ett bra 2012. 2 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 4 Vi som har haft förtroendet 5 Om föreningen 6 Förändringar under året 6 Styrelsens sammanträden 6 Verksamhetsplan 6 Medlemsmöten 7 Utbildningssatsningar 7

Läs mer

SHR Stockholm. SHR 2011 Sidan 1

SHR Stockholm. SHR 2011 Sidan 1 SHR Stockholm v e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e 2 1 1 SHR 211 Sidan 1 Ordförande har ordet 211, ännu ett fantastiskt år för besöksnäringen i Stockholm! Ja, så kan man nog enklast sammanfatta det

Läs mer

V E R K S AM H E TS B E R ÄT T E L S E 2009 SHR STOCKHOLM 1

V E R K S AM H E TS B E R ÄT T E L S E 2009 SHR STOCKHOLM 1 V E R K S A M H E T S B E R ÄT T E L S E 2009 SHR STOCKHOLM Vi fortsätter att växa Vi kan se tillbaka på 2009 som ett omvälvande och på många sätt utmanande år. Många är vi som överraskats av utvecklingen

Läs mer

PRESSMEDDELANDE WHITE GUIDE 2006 För omedelbar publicering 13 mars 2006

PRESSMEDDELANDE WHITE GUIDE 2006 För omedelbar publicering 13 mars 2006 PRESSMEDDELANDE WHITE GUIDE 2006 För omedelbar publicering 13 mars 2006 Texter och bilder kan hämtas på: www.whiteguide.se/press För mer information: Jan Nilsson 08-505 301 02 / 070-947 90 39 Mikael Mölstad

Läs mer

I sydsvenska företags intresse

I sydsvenska företags intresse Årsredovisning 2010 I sydsvenska företags intresse Handelskammaren är en privat näringslivsorganisation som arbetar i sydsvenska företags intresse. Vi påverkar företagens villkor genom bland annat utveckling

Läs mer

Möten i. konferens möten events. hela denna tidning är en annons från tourism in skåne ab

Möten i. konferens möten events. hela denna tidning är en annons från tourism in skåne ab Möten i konferens möten events hela denna tidning är en annons från tourism in skåne ab Upplev historiska slottsmiljöer BÅSTAD & BJÄREHALVÖN Möten med närhet till hav, golf & natur skane.com Miriam Preis

Läs mer

PRESSMEDDELANDE FÖR OMEDELBAR PUBLICERING

PRESSMEDDELANDE FÖR OMEDELBAR PUBLICERING PRESSMEDDELANDE FÖR OMEDELBAR PUBLICERING För foton och listor gå in på www.whiteguide.se -> klicka på Press White Guide 2014 på nätet öppnar kl 17.20 den 3 mars 2014 Mer information: Mikael Mölstad, 070-727

Läs mer

Visita Mellersta. Verksamhetsberättelse 2012

Visita Mellersta. Verksamhetsberättelse 2012 Visita Mellersta Verksamhetsberättelse 2012 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 7627400 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 629400 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 352500 Tullgatan 27, 831 35 Östersund T +46

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Logistikföreningen Plan Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

CONFERENCE. djur och natur MILJÖER, SMAKER, ÄVENTYR OCH UPPLEVELSER PÅ VÅRENS KONFERENSER SPECIAL SKAPA EFFEKTIVARE

CONFERENCE. djur och natur MILJÖER, SMAKER, ÄVENTYR OCH UPPLEVELSER PÅ VÅRENS KONFERENSER SPECIAL SKAPA EFFEKTIVARE Hela denna bilaga är en annons CONFERENCE Spännande konferenser och mötesplatser! SPECIAL MILJÖER, SMAKER, ÄVENTYR OCH UPPLEVELSER PÅ VÅRENS KONFERENSER TOPPMÖTEN I TORSON KLÄDD FÖR KONFERENSEN UTFORSKA

Läs mer

Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne. tema Produkt- och destinationsutveckling

Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne. tema Produkt- och destinationsutveckling Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne tema Produkt- och destinationsutveckling 16 dec 2010 Samarbete gör Skåne till vinnare tack för stort engagemang och många konkreta idéer för

Läs mer

Alla restauranger i White Guide 2011 i poängordning per

Alla restauranger i White Guide 2011 i poängordning per Alla restauranger i White Guide 2011 i poängordning per landskap Blekinge Två Rum och Kök, Karlskrona Anders Hafvskrog, Bräkne-Hoby Gourmet Grön i Karlshamn, Karlshamn Guö Värdshus, Trensum Kristianopels

Läs mer

Styrelsen för. Logistikföreningen PLAN. Org nr 802006-9301. får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari 2014-31 december 2014

Styrelsen för. Logistikföreningen PLAN. Org nr 802006-9301. får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari 2014-31 december 2014 Styrelsen för Logistikföreningen PLAN får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014-31 december 2014 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Ställda

Läs mer

Årsredovisning Next Skövde 2012. Vi verkar för att Skövderegionen är välkomnande och attraktiv.

Årsredovisning Next Skövde 2012. Vi verkar för att Skövderegionen är välkomnande och attraktiv. Årsredovisning Next Skövde 2012 Vi verkar för att Skövderegionen är välkomnande och attraktiv. Innehåll 1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 Ägarförhållanden 3 Styrelse och revisorer 3 Ledamöter 3 Verkställande

Läs mer

Nominerade till "Årets klubb" Sorterade per län och vissa kommuner

Nominerade till Årets klubb Sorterade per län och vissa kommuner Nominerade till "Årets klubb" Sorterade per län och vissa kommuner Blekinge län Harrys Nattklubb Harrys Karlskrona 37133 Karlskrona Blekinge län Hotell Karlshamn Best Western Hotell Karlshamn 37432 Karlshamn

Läs mer

Ort Hotellnamn Telefon Gislaved Hotell Nissastigen 371 589 000 Kungsängen Gällöfsta Konferens 858 179 500 Ã ngelholm Hotell Erikslund 431 415 700

Ort Hotellnamn Telefon Gislaved Hotell Nissastigen 371 589 000 Kungsängen Gällöfsta Konferens 858 179 500 Ã ngelholm Hotell Erikslund 431 415 700 Ort Hotellnamn Telefon Gislaved Hotell Nissastigen 371 589 000 Kungsängen Gällöfsta Konferens 858 179 500 Ã ngelholm Hotell Erikslund 431 415 700 Oskarshamn Adels Hotell and Rekreation 491 780 303 Västerås

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 Coop Medlem Väst hade vid 2013:s slut 387 309 medlemmar. 37 Coopbutiker med dagligvaruhandel fanns i verksamhetsområdet. 9 Coop Forum, 8 Coop Extra, 13 Coop Konsum och 7 Coop

Läs mer

sidor Följ med på göteborg vår Stora skånespecial Besök tvkockarnas egna krogar Sverige runt Teater & show Storstad Mat Shopping Hotell Mässor Muséer

sidor Följ med på göteborg vår Stora skånespecial Besök tvkockarnas egna krogar Sverige runt Teater & show Storstad Mat Shopping Hotell Mässor Muséer Resemagasin Resmål Gruppresan nr.1 2014 Pris: 79 kr inkl. moms Följ med på bussresa till göteborg vår Stora skånespecial Besök tvkockarnas egna krogar 116 sidor reseinspiration Kultursommar i stan Sverige

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Barncancerfonden Östra Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 6

Läs mer

I sydsvenska företags intresse

I sydsvenska företags intresse Årsredovisning 2013 I sydsvenska företags intresse Vi påverkar företagens villkor genom bland annat utveckling av infrastruktur och utbildningssystem. Vi stöder affärer genom service inom internationell

Läs mer

Gärde Wesslau. VÄXJÖ TINGSRÄTT den Ansökningsavgiften kr betald gropgrgheekrkontant, kort. Ansökan om företagsrekonstruktion

Gärde Wesslau. VÄXJÖ TINGSRÄTT den Ansökningsavgiften kr betald gropgrgheekrkontant, kort. Ansökan om företagsrekonstruktion VhXJÖ TINGS RÄT i ink 2015-03-'2 4 Gärde Wesslau Växjö tingsrätt Box 81 351 03 VÄXJÖ VÄXJÖ TINGSRÄTT den Ansökningsavgiften kr betald gropgrgheekrkontant, kort /. /. y Växjö den 24 mars 2015 ANSÖKAN OM

Läs mer